TOIMINTAKERTOMUS 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2014"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2014

2 Kulunut vuosi oli Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry:n 69. toimintavuosi. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää vanhusten hyvinvointia, terveyttä, virkeyttä ja omatoimisuutta sekä kehittää asumisolosuhteita. Sisällysluettelo Toimintakertomus Tuloslaskelma... 6 Tase... 7 Rahoituslaskelma... 8 Liitetiedot Tilinpäätöksen allekirjoitukset Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Tilintarkastuskertomus

3 TILIKAUDEN TULOS Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry kirjasi kertomusvuodelta voittoa ,43 euroa. Verollisen elinkeinotoiminnan tulos oli ,88 euroa. Hallitus esittää ylijäämän siirtämistä omaan pääomaan. TALOUDEN KESKEISIMMÄY TUNNUSLUVUT Liikevaihto (teur) Elinkeinotoiminnan liikevaihto (teur) Voitto/tappio (teur) Investoinnit (teur) Palkat yhteensä (teur) Omavaraisuusaste (%) 18,4 16,9 17,3 Maksuvalmius (QR) 0,32 0,23 0,36 KONSERNIA KOS- KEVAT TIEDOT Yhdistys omistaa Sapokan Helmi Kiinteistö Oy:n 42 asuntoa käsittävät senioritalot osoitteessa Gutzeitintie 17 ja 19. Yhdistyksen laatima konsernitilinpäätös osoittaa ,80 euron ylijäämää. Konsernin kokonaistuotot ovat 7,3 meuroa ja taseen loppusumma 10,2 meuroa. TULEVA KEHITYS Palveluja tarvitsevien ikäihmisten määrä lisääntyy edelleen lähivuosina elinikäennusteen pidentyessä ja ostovoiman kasvaessa. Yhdistys kehittää palvelutuotantoaan vastaamaan muuttuvia ja erilaistuvia palvelutarpeita sekä omana kehitystyönään että yhteistyössä asiakkaiden ja kaupungin edustajien kanssa. Valtakunnallisten kehityshankkeiden kautta jatketaan omien toimintamallien kehittämistä, millä varmistetaan myös laadun lisääntyminen. Henkilöstön hyvinvointia ja osaamista lisätään suunnitelmien mukaisesti. Yhdistys toimii aktiivisesti yhteistyössä oppilaitosten ja työvoimahallinnon kanssa sekä pyrkii lisäämään ja vahvistamaan opiskelijoiden ja nuorten mielenkiintoa vanhustyöhön. Vapaaehtoistyön koordiointi jatkuu alueellisen yhteistyön merkeissä. 3

4 RISKITEKIJÄT Vanhuspalveluiden kehittyessä ja Kotkan hoiva-asumisen rakenteen muuttuessa kilpailu kiristyy sekä asiakkaista että ammattitaitoisista työntekijöistä. Yhdistys jatkaa aktiivisia toimia maineensa ylläpitämiseksi hyvänä ja haluttuna asuin- ja työpaikkana. Lainsäädännön uudistukset ja verottajan tulkinnat voivat muuttaa ratkaisevasti yhdistyksen toimintaympäristöä. Seuraamme erityisen tarkasti muutoksia, jotka koskevat valtakunnallista SOTE-uudistusta, kilpailu- ja hankintalainsäädäntöä, sosiaalipalvelujen verottomuutta, yhteisöjen yleishyödyllistä asemaa sekä tulo- ja arvonlisäverokohtelua. HALLINTO Yhdistyksen hallinnosta on vastannut 9-jäseninen hallitus, johon ovat kuuluneet puheenjohtaja Raimo Hynninen ja varapuheenjohtaja Anne Heikkilä. Varsinaisina jäseninä ovat toimineet: Jorma Korpela Raimo Kurki Erkki Mäkelä Riku Pirinen Pirjo Romppanen Varajäseninä Timo Hokkanen ja Rauno Nyström. Varsinaisia henkilöjäseniä yhdistyksessä oli 146 ja yhteisöjäseniä 5. 4

5 HENKILÖSTÖ Vuoden 2014 lopussa oli vakinaisessa työsuhteessa 100 henkilöä (101 henkilöä 2013). Määräaikaisessa työsuhteessa oli 16 henkilöä (32 henkilöä 2013). Palkkatuella työllistettyjä oli vuoden aikana 12 henkilöä (13 henkilöä 2013), joista kertyi 5 henkilötyövuotta (9,5 henkilötyövuotta 2013). VAKINAISEN HENKILÖKUNNAN JAKAUTUMINEN TEHTÄVITTÄIN: 84 hoitohenkilöstö - hoitajat, fysioterapeutti 7 kiinteistönhoidollinen henkilöstö - laitosmestari, laitosmiehet, siistijät 9 operatiivinen johto ja toimisto - toiminnanjohtaja, palvelujohtaja, vastaavat hoitajat, toimistohenkilöstö YMPÄRISTÖTEKIJÄT Koskenrinteen Kodeissa tehdään hoiva- ja huolenpitotyötä. Toiminnoista muodostuu jätettä kohtalaisesti, mutta energiaa ja muita luonnonvaroja kulutetaan vähän. Yhdistykselle on laadittu ympäristösuunnitelma. 5

6 TULOSLASKELMA KONSERNI EMOYHTEISÖ Varsinainen toiminta Tuotot , , , ,17 Kulut Henkilöstökulut , , , ,75 Poistot ja arvonalentumiset , , , ,33 Muut kulut , , , , , , , ,66 Varsinainen toiminta yhteensä , , , ,51 Tuottojäämä , , , ,51 Varainhankinta Tuotot 200,00 600,00 200,00 600,00 Varainhankinta yhteensä 200,00 600,00 200,00 600,00 Tuottojäämä , , , ,51 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot 0, ,73 0, ,73 Kulut , , , ,85 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä , , , ,12 Tuotto-/kulujäämä , , , ,61 Satunnaiset erät Tuotot 0,00 400,83 0,00 400,83 Kulut 0, ,32 0, ,32 Satunnaiset erät yhteensä 0, ,49 0, ,49 Tilikauden tulos , , , ,10 Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos , ,00 0,00 0,00 Tilinpäätössiirrot yhteensä , ,00 0,00 0,00 Tuloverot Tuloverot 0,00 0,00 0,00 0,00 Tuloverot yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilikauden yli-/alijäämä , , , ,10 6

7 TASE 7

8 RAHOITUSLASKELMA KONSERNI EMOYHTEISÖ ATOIMINNAN RAHAVIRTA Varsinaisen toiminnan rahavirta Varsinaisen toiminnan tuottojäämä , , ,00 Edelliseen sisältyvät poistot , , ,00 Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten saamisten muutos (väh.+,lis. -) , , , ,00 Lyhytaikaisten velkojen muutos (väh. -, lis. +) , , , ,00 Varsinaisen toiminnan rahavirta , , , ,00 Varainhankinnan rahavirta Varainhankinnan tuottojäämä 0, ,00 0, ,00 Varainhankinnan rahavirta 0, ,00 0, ,00 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan rahavirta Sijoitustuotot 0, ,00 0, ,00 Korkokulut , , , ,00 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan rahavirta , , , ,00 Satunnaiset erät 0, ,00 0, ,00 Tuloverot 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINNAN RAHAVIRTA (A) , , , ,00 B INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineell/aineett hyöd , , , ,00 Aineell/aineett hyöd luovutusvoitot 0,00 0,00 0,00 0,00 Avustukset investointeihin , , , ,00 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ( B ) , , , ,00 C RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäykset 0,00 0,00 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , , , ,00 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ( C ) , , , ,00 RAHAVAROJEN MUUTOS (A+B+C) lisäys (+) / , , , ,00 vähennys (-) Rahavarat tilikauden alussa , ,00 0, ,00 Rahavarat tilikauden lopussa , , ,00 0,00 8

9 LIITETIEDOT LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 1. Konsernitilinpäätös Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry, Kotka, omistaa Sapokan Helmi Kiinteistö Oy:n koko osakekannan. Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry emoyhteisönä laatii konsernitilinpäätöksen, mikä on saatavissa yhdistyksen toimistosta, Närhintie 2 A, Kotka. 2. Arvostusperusteet Aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenon suuruisina vähennettynä Raha-automaattiyhdistykseltä saaduilla avustuksilla ja poistoilla. Toteutuneet poistot: Ohjelmistohankinnat tasapoisto 3 vuotta Rakennukset menojäännöspoisto 4,0 % Rakennelmat menojäännöspoisto 10 % Kalusto menojäännöspoisto 25 % Rakennukset Sapokan Helmi tasapoisto vuotta 3. Avustukset Raha-automaattiyhdistyksen maksamat investointiavustukset on kirjattu suoraan ko. hankintamenon vähennykseksi. 4. Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä ja siinä on huomioitu tytäryhtiö. 9

10 Tuloslaskelman liitetiedot

11 Taseen liitetiedot Taseen liitetiedot 1. Aineettomat hyödykkeet ja niiden muutokset Ohjelmistohankinnat KONSERNI EMOYHTEISÖ Kirjanpitoarvo , , , ,30 Lisäykset tilikaudella 0, ,13 0, ,13 Tilikauden poistot , , , ,00 Kirjanpitoarvo , ,43 788, ,43 2. Konsernin aineelliset hyödykkeet ja niiden muutokset Maa-alueet KONSERNI EMOYHTEISÖ Kirjanpitoarvo , ,19 0,00 0,00 Lisäykset tilikaudella 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilikauden poistot 0,00 0,00 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , ,19 0,00 0,00 Rakennukset ja rakennelmat KONSERNI EMOYHTEISÖ Kirjanpitoarvo , , , ,83 Lisäykset tilikaudella , , , ,43 Vähennykset tilikaudella 0, ,00 0, ,00 Tilikauden poistot , , , ,00 Kirjanpitoarvo , , , ,26 Muut aineelliset hyödykkeet KONSERNI EMOYHTEISÖ Kirjanpitoarvo , ,00 0,00 0,00 Lisäykset tilikaudella 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilikauden poistot -900,00-900,00 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , ,00 0,00 0,00 Koneet ja kalusto KONSERNI EMOYHTEISÖ Kirjanpitoarvo , , , ,22 Lisäykset tilikaudella 8 231, , , ,46 Tilikauden poistot , , , ,33 Kirjanpitoarvo , , , ,35 11

12 Osakkeet ja osuudet KONSERNI EMOYHTEISÖ Kirjanpitoarvo ,64 431, , ,91 Lisäykset tilikaudella 0,00 0,00 0,00 0,00 Vähennykset tilikaudella 0,00-398,27 0,00-398,27 Kirjanpitoarvo ,64 33, , ,64 3. Sijoitukset Konserni Tradeka 1 33,64 Konsernin sijoitukset yhteensä 33,64 Emoyhteisö Tytäryhtiöosakkeet Sapokan Helmi Kiinteistö Oy ,00 Muut osakkeet Tradeka 1 33,64 Emoyhteisön sijoitukset yhteensä 8 161,64 4. Saamiset KONSERNI EMOYHTEISÖ Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset , , , ,82 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , , , ,48 Vuokrasaamiset 3 200, , , ,72 Muut saamiset 772,58 102,78 772,58 102,78 Saamiset saman konsernin y. 0,00 0,00 247, ,20 Siirtosaamiset , , , ,70 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , , , ,70 Olennaiset erät siirtosaamisissa Ray-avustukset , , , ,00 Työllisyystuet 3 465, , , ,79 Sos.vakuutusmaksujen palautukset 8 403,08 0, ,08 0,00 Muut siirtosaamiset , , , , , , , ,70 5. Oma pääoma KONSERNI EMOYHTEISÖ Yhdistyspääoma 1.1. ja , , , ,82 Rakennusrahasto 2 209, , Edellisten tilikausien ylijäämä , , , ,55 Tilikauden yli-/alijäämä , , , ,10 Oma pääoma yhteensä , , , ,27 12

13 13

14 Muut liitetiedot 1. Annetut vakuudet Lainat, joiden vakuudeksi annettu kiinteistökiinnityksiä KONSERNI EMOYHTEISÖ rahalaitoslainat , , , ,71 - annetut kiinnitykset , , , ,68 lainoihin - annetut kiinnitykset vuokra , , , ,00 oikeuteen 2. Vastuusitoumukset KONSERNI EMOYHTEISÖ Palautusehdolla saadut Ray-avustukset, avustusosuus % hankintamenosta , , , ,00 Leasingvastuut Seuraavalla tilikaudella maks , , , ,84 Myöhemmin maksettavat , , , , , , , ,55 14

15 TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ALLEKIRJOITUS 15

16 LUETTELO TILIKAUTENA KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA SEKÄ NIIDEN SÄILYTYSTAVOISTA. KIRJANPITOKIRJAT Varsinaiset kirjanpitokirjat Tasekirja erikseen sidottuna Pääkirja cd-tallenteena Päiväkirja cd-tallenteena Apukirjat Ostoreskontra cd-tallenteena Myyntireskontra cd-tallenteena Palkkakirjanpito cd-tallenteena Tositelajit tositelaji Pääkirja 1 paperitosite Kassatositteet 2 paperitosite Pankkitositteet 3 paperitosite Muistiotositteet 4 paperitosite Ostotositteet 5 sähköinen arkisto Myyntitositteet 6 paperitosite Tilinpäätöstositteet 7 paperitosite Palkkatositteet 8 paperitosite, sähköinen arkisto 16

17 17

18 Koskenrinteen Koti Närhintie 2 A Kotka -vuokra-asuntoja -ympärivuorokautisen hoivan paikkoja -yhdistyksen hallinto Kotka-Koti Itäkatu Kotka -palveluasuntoja -päiväkeskustoimintaa Karhula-Koti Sudenkatu Kotka -palveluasuntoja -ympärivuorokautisen hoivan paikkoja Sapokan Helmi Gutzeitintie Kotka -senioriasuntoja Kulma Karhunkatu Kotka -päiväkeskustoimintaa 18

19 19

20 Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry Närhintie 2 A, Kotka Mainostoimisto Henrietta 2015

YHTEYSTIEDOT SISÄLTÖ. Koskenrinteen Koti. Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry www.koskenrinne.net. Kotka-Koti. Sapokan Helmi Kiinteistö Oy

YHTEYSTIEDOT SISÄLTÖ. Koskenrinteen Koti. Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry www.koskenrinne.net. Kotka-Koti. Sapokan Helmi Kiinteistö Oy VUOSIKERTOMUS 2011 SISÄLTÖ Yhteystiedot... 2 Yleistä... 3 Talous... 4 Henkilöstö... 5 Koulutus... 5 Henkilöstön hyvinvointi... 6 Kiinteistöpalvelut... 7 Hoiva- ja kotipalvelu... 8 Asukkaamme 2011... 8

Lisätiedot

KOSKENRINNE ry SISÄLTÖ. Palvelutaloyhdistys. Karhula-Koti Sudenkatu 6. puh. 05 2297 311. Koskenrinteen Koti Närhintie 2 a. puh.

KOSKENRINNE ry SISÄLTÖ. Palvelutaloyhdistys. Karhula-Koti Sudenkatu 6. puh. 05 2297 311. Koskenrinteen Koti Närhintie 2 a. puh. VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry Karhula-Koti Sudenkatu 6 48600 KARHULA puh. 05 2297 311 Koskenrinteen Koti Närhintie 2 a 48230 KOTKA puh. 05 2297 100 Kotka-Koti Itäkatu 8

Lisätiedot

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa.

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa. 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää Alakonsernin emoyhtiö on Yritys S, kotipaikka Paikka. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.05.2003-30.04.2004

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.05.2003-30.04.2004 Vähikkäläntie 11 12400 TERVAKOSKI TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.05.2003-30.04.2004 Sisällysluettelo: A. VIRALLINEN TILINPÄÄTÖS Toimintakertomus 1-2 Tuloslaskelma ajalta 01.05.2003-30.04.2004 vertailutietoineen

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

RASKONE OY. Tasekirja 31.12.2014

RASKONE OY. Tasekirja 31.12.2014 RASKONE OY Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1513664-8 Tasekirja 31.12.2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös tilivuodelta 1.1. - 31.12.2014 Hallitus ja toimitusjohtaja SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimintakertomus 3-5

Lisätiedot

JE-Urakointi Oy Tilinpäätös 2008

JE-Urakointi Oy Tilinpäätös 2008 Tilinpäätös 2008 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma... 3 Tase... 4 Rahoituslaskelma... 5 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... 6 Liitetiedot... 7 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 1. Toimitusjohtajan katsaus 2. Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2004 3 5. Tuloslaskelma 6 7.

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 1. Toimitusjohtajan katsaus 2. Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2004 3 5. Tuloslaskelma 6 7. www.voas.fi VUOSIKERTOMUS 2004 Sisällysluettelo Sivu Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2004 3 5 Tuloslaskelma 6 7 Tase 8 9 Liitetiedot

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Tieturi Oy T A S E K I R J A 30.6.2011. Y-tunnus 1743630-2

Tieturi Oy T A S E K I R J A 30.6.2011. Y-tunnus 1743630-2 T A S E K I R J A 30.6.2011 Y-tunnus 1743630-2 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS tilikaudelta 1.7.2010-30.6.2011 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 1 Konserni Tuloslaskelma konserni 3 Tase konserni 4

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 1 V O A S V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 9

Vuosikertomus 2009 1 V O A S V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 9 Vuosikertomus 2009 1 2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus... Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2009... Konsernituloslaskelma... 5 6-7 8-9 Säätiön tuloslaskelma... 10-11 Konsernitase... Säätiön

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 1 TULOSLASKELMA 1.1.2014-31.12.2014 1.1.2013-31.12.2013 LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 Liiketoiminnan muut tuotot 10 407,35 13 728,31 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT TILINPÄÄTÖS 2014 8,2 MILJOONAA EUROA TIETEEN HYVÄKSI

HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT TILINPÄÄTÖS 2014 8,2 MILJOONAA EUROA TIETEEN HYVÄKSI TILINPÄÄTÖS 2014 8,2 MILJOONAA EUROA TIETEEN HYVÄKSI TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2014 2 SISÄLLYS 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 TOIMINTAKERTOMUS 9 TULOSLASKELMA 10 TASE 11 RAHOITUSLASKELMA 12 LIITETIEDOT

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2014 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti

Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Perustettu... 1952 Liikevaihto... 1 007 857 Tasearvo... 5 206 708 Investoinnit... 234 143 Veden myynti... 804 827 m 3 Vesijohtoverkosto... 552 km josta päävesijohtoja...

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 66. toimintavuosi T I L I N P Ä Ä T Ö S 2011. Sisältö:

PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 66. toimintavuosi T I L I N P Ä Ä T Ö S 2011. Sisältö: 1 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 66. toimintavuosi T I L I N P Ä Ä T Ö S 2011 Sisältö: - Toimintakertomus 2011 2-4 - Konsernituloslaskelma 2010-2011 5 - Kosernitase 2010-2011 6 - Pellon Sähkö Oy:n

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014

TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014 TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014 Hallituksen toimintakertomus 1 Konsernituloslaskelma 5 Konsernitase 6 Konsernin rahoituslaskelma 7 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahoituslaskelma 10 Taloudelliset tunnusluvut 11 Henkilöstöä

Lisätiedot

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY:N Jorma Korhonen 6.5.2014 Pohjois-Karjalan Y-tLinflus 1612923-9 Rantakalu 29 Energiaholding Oy Kotipaikka Joensuu 80100 JOENSUU Hallintoneuvosto

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 6 Tase 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Allekirjoitukset

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2013 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

INTERAVANTI OYJ TASEKIRJA

INTERAVANTI OYJ TASEKIRJA TASEKIRJA 31.12.2014 2 INTERAVANTI OYJ TASEKIRJA 1.1. 31.12.2014 Sisältö sivu Toimintakertomus 3-7 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahoituslaskelma 10 Liitetiedot 11-21 - tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 11-12

Lisätiedot

Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO) T A S E K I R J A

Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO) T A S E K I R J A Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO) T A S E K I R J A TILIKAUSI 1.1.2012-31.12.2012 Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO) TASEKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma..... 7 Tase... 8 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Sisältö. Toimintakertomus... 1. Tuloslaskelma... 4. Tase... 5. Rahoituslaskelma... 6. Tilinpäätöksen liitetiedot... 7

Sisältö. Toimintakertomus... 1. Tuloslaskelma... 4. Tase... 5. Rahoituslaskelma... 6. Tilinpäätöksen liitetiedot... 7 Tilinpäätös 2010 Sisältö Toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma... 4 Tase... 5 Rahoituslaskelma... 6 Tilinpäätöksen liitetiedot... 7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tampereen yliopiston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014

Tampereen yliopiston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014 Tasekirja 1 (38) Tampereen yliopiston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014 Tasekirja 2 (38) Sisällys Toimintakertomus... 3 Johdon katsaus... 3 Toiminta ja tulokset... 4 Voimavarat... 11 Arvio

Lisätiedot