Inlook Group Oy T A S E K I R J A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Inlook Group Oy T A S E K I R J A"

Transkriptio

1 Inlook Group Oy T A S E K I R J A Tilinpäätös tilikaudelta

2 Inlook Group Oy Sahaajankatu HELSINKI Y-tunnus: Kotipaikka: Helsinki SISÄLLYSLUETTELO: Toimintakertomus sivu 1-2 yhtiön tuloslaskelma sivu 3 yhtiön tase sivu 4 yhtiön rahoituslaskelma sivu 5 n tuloslaskelma sivu 6 n tase sivu 7 n rahoituslaskelma sivu 8 Tilinpäätöksen liitetiedot sivu 9-14 Tilinpäätöksen allekirjoitukset sivu 15 Tase-erittelyt liite 1 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT : Päivä- ja pääkirja Sähköisessä muodossa Reskontraerittelyt Sähköisessä muodossa Pankkitositteet Tositelaji RT Sähköisessä muodossa Myyntilaskut Tositelaji Laskun numero Sähköisessä muodossa Ostolaskut Tositelaji OL Sähköisessä muodossa Palkkakirjanpito Tositelaji PA Sähköisessä muodossa Muistiotositteet Tositelaji MU Sähköisessä muodossa Tasekirjan laati: Margit Sööt-Lemming, Erika Nybergh

3 1 INLOOK GROUP OY Toimintakertomus tilikaudelta Toimintaympäristö Päättyneellä tilikaudella sekä rakentamis- että teollisuuspalveluliiketoiminta elpyi edelleen vuonna 2008 alkaneesta matalasuhdanteesta. Elpyminen näkyi kaikissa Suomen rakennuspalveluita tuottavissa yksiköissä ja erityisesti konsernin Venäjän teollisuuspalveluyksikössä. Venäjällä rakentamispalveluliiketoiminta on edelleen matalalla tasolla. Olennaiset tapahtumat tilikauden aikana ja sen jälkeen Inlook Colortech Oy:n maalaamotoiminta on lopetettu tilikauden aikana. Helsingissä sijaitsee maalaamopalveluiden myyntiyksikkö, joka palvelee Inlook Color OÜ:n maalaamon suomalaisia asiakkaita. Inlook Sisustus Oy:n liikevaihto nousi aikaisempia vuosia huomattavasti suuremmaksi. Inlook Oy avasi uuden materiaalimyyntipisteen Espooseen. Liikevaihto ja tulos n liikevaihto kasvoi edellisen vuoteen verrattuna päätyen 52,8 ( ,9; ,0; , 52,1) milj. euroon. yhtiön liikevaihdoksi muodostui 1,8 ( ,7; ,8; ,1) milj. euroa. yhtiön liikevaihto koostuu emoyhtiön konsernin tytäryrityksille tuottamista hallintopalveluista. n tulos ennen satunnaisia eriä oli 1,9 ( ,7; ,3; ,9) milj. euroa ja nousi näin huomattavasti edelliseen vuoteen verrattuna. yhtiön tulos ennen satunnaisia eriä laski hieman edellisvuoteen verrattuna ollen nyt 0,2 ( ,6; ,9; ,5) milj. euroa. Oman pääoman tuotto oli konsernissa 11,8 ( ,8%; %; ,0%) ja sijoitetun pääoman tuotto 14,5% ( ,8%; ,5%; ,0%). yhtiön osalta tilikautta edeltävät tiedot eivät ole vertailukelpoisia erilaisen konsernirakenteen johdosta. Henkilöstö n henkilöstö oli tilikaudella keskimäärin 339 ( ; ; ) ja emoyhtiön 10 ( ; ; ) henkilöä. Tilikauden lopussa konsernin henkilömäärä oli 334 ( ; ; ) ja emoyhtiön 10 ( ; ; ) henkilöä. yhtiön osalta tilikautta edeltävät tiedot eivät ole vertailukelpoisia erilaisen konsernirakenteen johdosta. Investoinnit n investoinnit säilyivät aikaisempien vuosien tasolla. Nettoinvestoinnit olivat 1,0 ( ,1; ,9; ,4) milj. euroa. yhtiön nettoinvestoinnit nousivat edelliseen vuoteen verrattuna ollen 0,2 ( ,1; ,8; ,1) milj. euroa. yhtiön investoinnit kohdistuivat lähinnä kiinteistöjen peruskorjaukseen sekä järjestelmien kehittämiseen. Rahoitus n omavaraisuus laski hieman edelliseen vuoteen verrattuna kun taas emoyhtiön omavaraisuus pysyi lähes muuttumattomana tilikauden aikana. n omavaraisuusaste oli 63,4% ( ,6%; ,0%; ,4%) ja emoyhtiön 91,5% ( ,6%; ,3%; ,1%). Suhteellinen velkaantuneisuusaste oli konsernissa 14,2% ( ,2%; ,5%; ,8%) ja emoyhtiössä 60,8% ( ,5%; ,9%; ,4%). n liiketoiminnan kassavirta oli 3,4 ( ,4; ,05; ,9) milj. euroa ja emoyhtiön 0,2 ( ,1; ,8; ,9) milj. euroa. Tutkimus- ja kehitystoiminta panostaa tuotekehitykseen kaikilla toimialoillaan, päättyneellä tilikaudella erityisesti ohutlevytoiminnassa on keskitytty tuotteiden kehittämiseen. Tutkimus- ja kehitystoiminnan

4 2 kulut kirjataan sen tilikauden kuluksi, jonka aikana ne ovat syntyneet. Kolmen tai useamman vuoden ajan tuloa kerryttävät menot on aktivoitu pitkävaikutteisina menoina. Ympäristöasiat Ympäristönäkohdat eivät olennaisesti vaikuta konsernin tulokseen, vaikka ympäristökysymysten painoarvo rakentamispalveluliiketoiminnassa on viime vuosina kasvanut. n rakentamispalvelu- ja ohutlevytoiminnan vaikutukset ympäristöön ovat pienet, ja noudatamme alalla vallitsevia toimintaperiaatteita. Maalaamotoiminnassa tulemme Inlook Color OÜ:n osalta ottamaan käyttöön kromivapaan esikäsittelyn tulevan tilikauden aikana. Olemme valmistautuneet tulevan lainsäädännön asettamiin vaatimuksiin REACHasetuksenkin osalta. Osakkeet Tilikauden lopussa oli arvo-osuusrekisteriin rekisteröity osakkeesta osaketta. Rekisteröityjä osakkaita oli 95 ( ; ; ) kappaletta. Yhtiö ei omista omia osakkeitaan. Yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja Varsinaisessa yhtiökokouksessa Inlook Group Oy: n hallituksen jäseniksi valittiin Erkki Hiltunen, Risto Hiltunen, Aki Puska, Marjo-Kerttu Peltomäki, Jukka Kinnunen ja Sakari Vornanen. Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Risto Hiltunen. Inlook Group Oy:n toimitusjohtaja Arto Lehtonen on toiminut Inlook-konsernin konsernijohtajana. Tulevaisuuden näkymät ja riskit Epävarmuus maailmantalouden tilasta jatkuu, mutta yhtiö ei kuitenkaan usko, että päätyisimme uuteen matalasuhdanteeseen. Yhtiössä uskotaan, että konsernin liikevaihto tullee säilymään päättyneen tilikauden tasolla tai laskemaan siitä hivenen. Erityishuomiota kiinnitetään kannattavuuteen, minkä pitäisi parantaa konsernin tulosta. n operatiiviset riskit liittyvät lähinnä kilpailutilanteen kiristymiseen ja hintatason heikkenemiseen. Luottoriskiltä suojaudutaan seuraamalla myyntisaatavien kehittymistä päivittäin. Riskiä pienentää asiakkaiden suuri lukumäärä ja jakautuminen eri puolille markkina-aluetta. n toimintaan Venäjällä liittyy valuuttariskiä. Venäjän yleistilannetta sekä ruplan valuuttakurssia seurataan konsernitasolla. n vankka rahoituksellinen asema suojaa yhtiötä likviditeettiriskiltä. n ja yksittäisten yhtiöiden kassavirran seurantaan kiinnitetään erityistä huomiota.vahinkoriskeiltä on suojauduttu tavanomaisin vakuutuksin. Voitonjakoehdotus Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,66 euroa, josta tilikauden voitto on ,75 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 6,00 euroa per osake eli yhteensä ,00 euroa ja loput voitonjakokelpoiset varat jätetään yhtiön omaan pääomaan. Hallitus

5 INLOOK GROUP OY 3 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,96 Valmistevarastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot , ,40 Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana 0,00 0,00 Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 0,00 0,00 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,68 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,47 Muut henkilösivukulut , , , ,91 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,86 Liiketoiminnan muut kulut , ,77 LIIKEVOITTO , ,82 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä 0, ,00 Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä , ,34 Muilta , ,38 Saman konsernin yrityksille 1 780,31 0,00 Korkokulut ja muut rahoituskulut 4 135, , , ,58 VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ , ,40 Satunnaiset tuotot ja kulut yhteensä Satunnaiset tuotot , ,00 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,40 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) , ,77 Tuloverot , ,61 Muut välittömät verot TILIKAUDEN VOITTO , ,56

6 INLOOK GROUP OY 4 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot , ,10 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat , ,54 Koneet ja kalusto , ,02 Muut aineelliset hyödykkeet , , , ,18 Sijotukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,65 Muut osakkeet ja osuudet , , , ,87 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,15 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,92 Lainasaamiset , , , ,05 Lyhytaikaiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,15 Siirtosaamiset 4 442, , , ,67 Rahoitusarvopaperit Muut osakkeet ja osuudet 2 630, ,00 Muut arvopaperit ,34 0,00 Rahat ja pankkisaamiset , ,78 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,50 Vastaavaa yhteensä , ,65 Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osake-, osuus tai muu vastaava pääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,76 Vararahasto , ,35 Edellisten tilikausien voitto , ,35 Tilikauden voitto , ,56 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,02 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,67 PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset ,28 0,00 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,80 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Ostovelat , ,18 Velat saman konsernin yrityksille , ,65 Muut velat , ,55 Siirtovelat , , , ,16 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,96 Vastattavaa yhteensä , ,65

7 INLOOK GROUP OY 5 Rahoituslaskelma Liiketoiminnan rahavirta Liikevoitto , ,82 Oikaisut liikevoittoon , ,25 Poistot , ,86 Rahoituserät yhteensä , ,58 Verot , ,95 Käyttöpääoman muutos , ,65 Liiketoiminnan rahavirta yhteensä , ,21 Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit , ,55 Investointien rahavirta yhteensä , ,55 Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten saamisten muutos , ,17 Pitkäaikaisten lainojen muutos , ,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos -201,05 0,00 avustus , ,00 Osingonjako , ,50 Rahoituksen rahavirta yhteensä , ,33 Rahavarojen muutos , ,33 Rahavarat , ,45 Rahavarat , ,78 Rahavaroissa: Rahat ja pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit

8 INLOOK-KONSERNI 6 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,46 Liiketoiminnan muut tuotot , ,47 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,80 Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) , ,16 Ulkopuoliset palvelut , , , ,04 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,99 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,35 Muut henkilösivukulut , , , ,37 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,05 Liiketoiminnan muut kulut , ,83 LIIKEVOITTO , ,64 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot , ,31 Korkokulut ja muut rahoituskulut , , , ,78 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,86 Välittömät verot , ,37 Laskennallisen verovelan muutos , ,50 TILIKAUDEN VOITTO , ,99

9 INLOOK-KONSERNI 7 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Liikearvo , ,39 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,01 liikearvo liikearvo , ,23 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat , ,14 Koneet ja kalusto , ,76 Muut aineelliset hyödykkeet , , , ,13 Sijotukset Muut osakkeet ja osuudet , ,42 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,79 VAIHTUVAT VASTAAVAT Aineet ja tarvikkeet , ,78 Keskeneräiset tuotteet , ,81 Valmiit tuotteet/ tavarat , , , ,06 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Verosaaminen , ,33 Lainasaamiset , , , ,10 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,53 Muut saamiset , ,87 Siirtosaamiset , , , ,58 Rahoitusarvopaperit Muut osakkeet ja osuudet 2 630, ,00 Muut arvopaperit , , , ,25 Rahat ja pankkisaamiset , ,67 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,66 Vastaavaa yhteensä , ,45 TASE Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osake-, osuus tai muu vastaava pääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,84 Vararahasto , ,35 Poistoerosta siirretty osuus , , , ,85 Edellisten tilikausien voitto , ,33 Tilikauden voitto , ,99 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,17 PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset ,39 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,38 Laskennallinen verovelka , , , ,42 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,58 Saadut ennakot , ,04 Ostovelat , ,92 Muut velat , ,09 Siirtovelat , , , ,86 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,28 Vastattavaa yhteensä , ,45

10 INLOOK-KONSERNI 8 Rahoituslaskelma Liiketoiminnan rahavirta Liikevoitto , ,64 Poistot , ,05 Rahoituserät yhteensä , ,78 Verot , ,60 Käyttöpääoman muutos yhteensä , ,73 Liiketoiminnan rahavirta yhteensä , ,04 Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit , ,54 Muutokset sijoituksissa 1 200,00 Investointien rahavirta yhteensä , ,54 Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten saamisten muutos 187, ,70 Pitkäaikaisten velkojen muutos , ,88 Lyhytaikaisten velkojen muutos , ,77 Osingonjako , ,50 Rahoituksen rahavirta yhteensä , ,45 Rahavarojen muutos , ,05 Rahavarat , ,88 Rahavarat , ,92 Rahavaroissa: Rahat ja pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit

11 INLOOK GROUP OY 9 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Arvostusperiaatteet Pysyvien vastaavien arvostus Käyttöomaisuus on esitetty alkuperäiseen hankintamenoonsa suunnitelmanmukaisilla poistoilla vähennettynä. Tuloslaskelman poistot on laskettu taloudelliseen poistoaikaan perustuvina suunnitelmapoistoina. Tilikauden suunnitelma- ja EVL poistojen kertynyt erotus esitetään tuloslaskelmassa poistoeron muutoksena. Suunnitelma- ja EVL poistojen kertynyt kokonaisero esitetään yhtenä eränä taseen vastattavissa kertyneinä poistoeroina. tilinpäätöksessä kertynyt poistoero on kirjattu tulosvaikutteisesti taseen vastattaviin laskennalliseen verovelkaan sekä omaan pääomaan. Poistoajat ovat: Liikearvo konserni 5 vuotta Liikearvo, konserni konserni 5-10 vuotta Muu aineeton käyttöomaisuus konserni 5 vuotta Rakennukset emoyhtiö ja konserni 30 vuotta Koneet ja kalusto emoyhtiö ja konserni 5-10 vuotta Muut aineelliset hyödykkeet emoyhtiö ja konserni 5-10 vuotta Rahoitusomaisuuden arvostus Rahoitusomaisuusarvopaperit on arvostettu hankintamenoonsa tai sitä alhaisempaan todennäköiseen luovutushintaan. Eläkkeet Eläkekulut on esitetty noudattaen kunkin maan lainsäädäntöä. n lakisääteiset eläkkeet on hoidettu eläkevakuutusyhtiöissä. tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Keskinäinen osakkeenomistus ja sisäiset liiketapahtumat yhtiöiden keskinäiset tapahtumat on eliminoitu ja keskinäisen osakeomistuksen eliminoinnissa on käytetty hankintamenomenetelmää. Muuntoerot Ulkomaisten konserniyhtiöiden tuloslaskelmat ja taseet on muunnettu euroiksi tilikauden lopun keskikurssia käyttäen. Muuntamisesta syntyneet kurssierot on esitetty erässä 'Edellisten tilikausien voitto' Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus Muina lyhytaikaisina saamisina esitetään myös yhtiön pankki- ja luottokorttisaamiset. Aikaisemmin erät on esitetty erässä Rahat ja pankkisaamiset. Edellisen tilikauden luvut on muutettu vastaavasti. Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus on tilinpäätöksessä arvostettu hankinnan ja valmistuksen muuttuvien menojen mukaisena. Tutkimus- ja tuotekehitysmenot Tutkimus- ja tuotekehityskulut kirjataan sen tilikauden kuluksi, jolloin ne ovat syntyneet. Kolmen tai useamman vuoden ajan tuloa kerryttävät menot on aktivoitu pitkävaikutteisina menoina. Laskennalliset verot Laskennallinen verovelka on laskettu voimassaolevien verokantojen mukaan. Projektien tuloutus Rakentamisen sivu- ja aliurakat tuloutetaan valmistusajankohdan mukaisesti. Tunnusluvut Tunnusluvut on laskettu Navita -yritysmallilla.

12 INLOOK GROUP OY 10 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Liikevaihto markkina-alueittain Kotimaa , ,96 EU:n ulkopuolinen , ,00 Yhteensä , ,96 Kotimaa , ,45 EU-maat , ,85 EU:n ulkopuolinen , ,16 Yhteensä , ,46 Liikevaihto toimialoittain Muut , ,96 Yhteensä , ,96 Rakentamispalvelut , ,39 Teollisuuspalvelut , ,07 Yhteensä , ,46 Liiketoiminnan muut tuotot Vuokrat , ,54 Muut 100,00 350,86 Yhteensä , ,40 Käyttöomaisuuden myyntivoitot , ,97 Vuokrat , ,26 Muut , ,24 Yhteensä , ,47 Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot Johdon palkat ja palkkiot Toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet , ,21 Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin Toimihenkilöt Johdon palkat ja palkkiot Toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet , ,98 Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin Toimihenkilöt Muut Yhteensä Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset Muu aineeton käyttöomaisuus , ,98 Rakennukset ja rakennelmat , ,46 Koneet ja kalusto , ,55 Muut aineelliset hyödykkeet 4 246, ,87 Yhteensä , ,86 liikearvo , ,56 Liikearvo , ,32 Muu aineeton käyttöomaisuus , ,72 Rakennukset ja rakennelmat , ,70 Koneet ja kalusto , ,44 Muut aineelliset hyödykkeet , ,32 Yhteensä , ,06

13 INLOOK GROUP OY 11 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Tilintarkastajan palkkio PricewaterhouseCoopers Oy , ,00 Yhteensä , ,00 PricewaterhouseCoopers Oy , ,00 Muut 9 395, ,98 Yhteensä , ,98 Rahoitustuotot- ja kulut Osinkotuotot saman konsernin yrityksiltä 0, ,00 Yhteensä 0, ,00 Korkotuotot saman konsernin yrityksiltä , ,34 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,38 Yhteensä , ,72 Korkokulut saman konsernin yrityksille 1 780,31 0,00 Muut korko - ja rahoituskulut 4 135, ,14 Yhteensä 5 915, ,14 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,31 Yhteensä , ,31 Muut korko - ja rahoituskulut , ,09 Yhteensä , ,09 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot/konserniavustus , ,00 Satunnaiset kulut/konserniavustus 0,00 0,00 Yhteensä , ,00 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Muu aineeton käyttöomaisuus -319, ,42 Rakennukset , ,06 Koneet ja kalusto , ,13 Muut aineelliset hyödykkeet 8 919,27 0,00 Yhteensä , ,77 TASEEN LIITETIEDOT Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet liikearvo Hankintameno tilikauden alussa 0, ,79 Kertyneet poistot tilikauden alussa 0, ,56 Kauden poistot 0, ,56 Jäännösarvo tilikauden lopussa 0, ,67 Liikearvo Hankintameno tilikauden alussa 0, ,67 Kertyneet poistot tilikauden alussa 0, ,28 Kauden poistot ja arvonalentumiset 0, ,73 Jäännösarvo tilikauden lopussa 0, ,66

14 INLOOK GROUP OY 12 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TASEEN LIITETIEDOT Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno tilikauden alussa , ,70 Lisäykset , ,14 Vähennykset 0, ,51 Kertyneet poistot tilikauden alussa , ,91 Kauden poistot , ,90 Jäännösarvo tilikauden lopussa , ,52 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno tilikauden alussa , ,05 Lisäykset , ,19 Kertyneet poistot tilikauden alussa , ,91 Kauden poistot , ,94 Jäännösarvo tilikauden lopussa , ,39 Koneet ja kalusto Hankintameno tilikauden alussa , ,50 Lisäykset 3 996, ,15 Vähennykset 0, ,39 Kertyneet poistot tilikauden alussa , ,23 Kauden poistot , ,39 Jäännösarvo tilikauden lopussa , ,64 Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno tilikauden alussa , ,20 Lisäykset , ,85 Vähennykset 0, ,64 Kertyneet poistot tilikauden alussa , ,64 Kauden poistot 4 246, ,16 Jäännösarvo tilikauden lopussa , ,61 Vaihto-omaisuus Raaka-aineet , ,78 Tavarat , ,47 Keskeneräiset työt , ,81 Yhteensä , ,06 Tytäryhtiöosakkeet Omistusosuus Kirjanpitoarvo % Inlook Oy, Helsinki 100, ,24 Inlook Colortech Oy, Helsinki 100, ,83 Inlook Sisustus Oy, Helsinki 100, ,68 Inlook Color O, Tallinna 100, ,95 OOO Inlook, Pietari 100, ,75 UAB Inlook Vilnius, Vilna 100, ,16 OOO Inlook Color SP, Pietari 100, ,68 Sisärakenne Kukkola Oy, Oulu 100, ,00 OOO Inlook Constructions 100, ,36 Yhteensä ,65 saamiset ja -velat Pitkäaikaiset lainasaamiset , ,99 Korkosaamiset , ,93 Muut lyhytaikaiset saamiset , ,00 Myyntisaamiset , ,15 Yhteensä , ,07 Ostovelat , ,52 Muut lyhytaikaiset velat , ,13 Yhteensä , ,65

15 INLOOK GROUP OY 13 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TASEEN LIITETIEDOT Siirtosaamiset Sosiaalivakuutusjaksotukset 4 442, ,52 Yhteensä 4 442, ,52 Vuosihyvitys , ,60 Verovaraus , ,61 Sosiaalivakuutusjaksotukset , ,56 Muut , ,41 Yhteensä , ,18 Rahoitusomaisuusarvopaperit Markkina-arvo , ,00 Kirjanpitoarvo , ,00 Erotus 2 204,56 0,00 Markkina-arvo ,74 0,00 Kirjanpitoarvo ,89 0,00 Erotus 8 695,85 0,00 Oma pääoma Osakepääoma , ,00 Osakepääoma , ,00 Vararahasto , ,35 Vararahasto , ,35 Ylikurssirahasto , ,76 Ylikurssirahasto , ,76 Voitto edellisiltä tilikausilta , ,85 Osingonjako , ,50 Edellisten vuosien oikaisu ,00 0,00 Voitto edellisiltä tilikausilta , ,35 Tilikauden voitto , ,56 Oma pääoma yhteensä , ,02 Osakepääoma , ,00 Osakepääoma , ,00 Vararahasto , ,35 Vararahasto , ,35 Ylikurssirahasto , ,84 Ylikurssirahasto , ,84 Poistoerosta ja vap.eht varauksista siirr. osuus , ,94 Muutos , ,28 Poistoerosta ja vap.eht varauksista siirr. osuus , ,66 Voitto edellisiltä tilikausilta , ,95 Poistoerosta siirretty osuus , ,28 Osingonjako , ,50 Edellisten vuosien oikaisu ,88 0,00 Muu muutos 0, ,60 Voitto edellisiltä tilikausilta , ,33 Tilikauden voitto , ,99 Oma pääoma yhteensä , ,17

16 INLOOK GROUP OY 14 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TASEEN LIITETIEDOT Vieras pääoma Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,80 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Yhteensä , ,80 Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,38 Laskennallinen verovelka , ,04 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,58 Yhteensä , ,00 Siirtovelat Palkkajaksotukset 0, ,74 Verojaksotus , ,56 Muut , ,48 Yhteensä , ,78 Palkkajaksotukset , ,22 Sosiaalivakuutusjaksotukset ,44 0,00 Verojaksotus ,08 0,00 Muut , ,01 Yhteensä , ,23 Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut Vastuusitoumukset Kiinteistökiinnitykset , ,00 Yrityskiinnitykset , ,86 Yhteensä , ,86 Takaukset Työn ja toimituksen vakuudeksi 0, ,00 Yhteensä 0, ,00 yhtiöiden puolesta Takaukset , ,07 Yhteensä , ,07 Leasingvastuut Leasing-vastuut 12 kk:n aikana , ,85 Leasing-vastuut 12 kk:n jälkeen , ,92 Leasing-vastuut yhteensä , ,77 Vuokravastuut Vuokravastuut 12 kk:n aikana , ,72 Vuokravastuut 12 kk:n jälkeen , ,74 Vuokravastuut yhteensä , ,46 Vastuusitoumukset Kiinteistökiinnitykset , ,00 Yrityskiinnitykset , ,00 Yhteensä , ,00 Takaukset Työn ja toimituksen vakuudeksi , ,60 Muut takuut 8 000, ,00 Yhteensä , ,60 Leasingvastuut Leasing-vastuut 12 kk:n aikana , ,37 Leasing-vastuut 12 kk:n jälkeen , ,46 Leasing-vastuut yhteensä , ,83 Vuokravastuut Vuokravastuut 12 kk:n aikana , ,29 Vuokravastuut 12 kk:n jälkeen , ,17 Vuokravastuut yhteensä , ,45

17

18

Inlook-konserni Inlook-konserni Inlook Group Oy Kansainvälinen Inlook Inlook Color OÜ Inlook Oy UAB Inlook Vilnius Aluekonttorit Inlook Turku

Inlook-konserni Inlook-konserni Inlook Group Oy Kansainvälinen Inlook Inlook Color OÜ Inlook Oy UAB Inlook Vilnius Aluekonttorit Inlook Turku Inlook-konserni VUOSIKERTOMUS 2009-2010 Tietoja osakkeenomistajille Yhtiökokous Inlook Group Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina joulukuun 9. päivänä 2010 klo 16.00 Inlook Group Oy:n toimitiloissa,

Lisätiedot

Inlook Group VUOSIKERTOMUS 2008-2009

Inlook Group VUOSIKERTOMUS 2008-2009 Inlook Group VUOSIKERTOMUS 2008-2009 Tietoja osakkeenomistajille Yhtiökokous Inlook Group Oy:n (30.9.2009 saakka Inlook Oy) varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina joulukuun 10. päivänä 2009 klo 16.00

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

Inlook Group V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 2 2 0 0 3

Inlook Group V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 2 2 0 0 3 Inlook Group VUOSIKERTOMUS 2002 2003 AVAINLUVUT Inlook-konsernin kehitystä kuvaavat tunnusluvut (1000 euroa) ( * Toiminnan laajuus 2003 2002 2001 2000 1999 Liikevaihto 34.579 29.594 29.136 26.003 22.233

Lisätiedot

RASKONE OY. Tasekirja 31.12.2014

RASKONE OY. Tasekirja 31.12.2014 RASKONE OY Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1513664-8 Tasekirja 31.12.2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös tilivuodelta 1.1. - 31.12.2014 Hallitus ja toimitusjohtaja SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimintakertomus 3-5

Lisätiedot

Inlook Group VUOSIKERTOMUS 2004-2005

Inlook Group VUOSIKERTOMUS 2004-2005 Inlook Group VUOSIKERTOMUS 2004-2005 Tietoja osakkeenomistajille Sisällysluettelo Yhtiökokous Inlook Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina joulukuun 12. päivänä 2005 klo 16.00 Inlook Oy:n toimitiloissa,

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB 1 (21) T A S E K I R J A 1.1-31.12.2002. Toimintakertomus 2-3. Yhtiön tuloslaskelma 4. Yhtiön tase 5. Yhtiön rahoituslaskelma 6

OY SINEBRYCHOFF AB 1 (21) T A S E K I R J A 1.1-31.12.2002. Toimintakertomus 2-3. Yhtiön tuloslaskelma 4. Yhtiön tase 5. Yhtiön rahoituslaskelma 6 1 (21) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2002 sivu Toimintakertomus 2-3 Yhtiön tuloslaskelma 4 Yhtiön tase 5 Yhtiön rahoituslaskelma 6 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja liitetiedot 7-21

Lisätiedot

Telecommunications & Industrial Electronics

Telecommunications & Industrial Electronics Solutions for Telecommunications & Industrial Electronics Sisältö Toiminta kertomus 2 Konserni: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa 4 5 6 Emoyhtiö: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

INTERAVANTI OYJ TASEKIRJA

INTERAVANTI OYJ TASEKIRJA TASEKIRJA 31.12.2014 2 INTERAVANTI OYJ TASEKIRJA 1.1. 31.12.2014 Sisältö sivu Toimintakertomus 3-7 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahoituslaskelma 10 Liitetiedot 11-21 - tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 11-12

Lisätiedot

Tieturi Oy T A S E K I R J A 30.6.2011. Y-tunnus 1743630-2

Tieturi Oy T A S E K I R J A 30.6.2011. Y-tunnus 1743630-2 T A S E K I R J A 30.6.2011 Y-tunnus 1743630-2 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS tilikaudelta 1.7.2010-30.6.2011 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 1 Konserni Tuloslaskelma konserni 3 Tase konserni 4

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

INTERAVANTI OYJ TASEKIRJA

INTERAVANTI OYJ TASEKIRJA TASEKIRJA 31.12.2012 2 INTERAVANTI OYJ TASEKIRJA 1.1. 31.12.2012 Sisältö sivu Toimintakertomus 3-7 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahoituslaskelma 10 Liitetiedot 11-25 - oman pääoman täsmäytyslaskelma 11 - konsernituloslaskelman

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.05.2003-30.04.2004

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.05.2003-30.04.2004 Vähikkäläntie 11 12400 TERVAKOSKI TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.05.2003-30.04.2004 Sisällysluettelo: A. VIRALLINEN TILINPÄÄTÖS Toimintakertomus 1-2 Tuloslaskelma ajalta 01.05.2003-30.04.2004 vertailutietoineen

Lisätiedot

Suomen Rahapaja -konsernin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus

Suomen Rahapaja -konsernin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus Suomen Rahapaja -konsernin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus 2014 Suomen Rahapaja Oy Hallituksen toimintakertomus Alan kehitys ja liiketoiminnan riskit Käteisen rahan määrä maailmassa kasvaa

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma Tilinpäätös Elisa Vuosikertomus 2012 Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Liite 2012 2011 Liikevaihto 1 1 374,1 1 165,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -0,2-0,2

Lisätiedot

PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 66. toimintavuosi T I L I N P Ä Ä T Ö S 2011. Sisältö:

PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 66. toimintavuosi T I L I N P Ä Ä T Ö S 2011. Sisältö: 1 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 66. toimintavuosi T I L I N P Ä Ä T Ö S 2011 Sisältö: - Toimintakertomus 2011 2-4 - Konsernituloslaskelma 2010-2011 5 - Kosernitase 2010-2011 6 - Pellon Sähkö Oy:n

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 1.1. 31.12. 1.1. 31.12. Liite 2011 2010 Liikevaihto 1 1 165,2 1 167,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2 201,3 7,9

Lisätiedot

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 TULOSLASKELMA JA TASE ALKO KONSERNI TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 1 180,0 1 175,3 Liiketoiminnan muut tuotot 3,1 3,6 Materiaalit ja palvelut

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2014 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS ARVOSTUSPERIAATTEET RAKENNUSPROJEKTIEN TULOUTUS LEASING

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2014 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS ARVOSTUSPERIAATTEET RAKENNUSPROJEKTIEN TULOUTUS LEASING TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2014 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014

TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014 TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014 Hallituksen toimintakertomus 1 Konsernituloslaskelma 5 Konsernitase 6 Konsernin rahoituslaskelma 7 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahoituslaskelma 10 Taloudelliset tunnusluvut 11 Henkilöstöä

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01.2006 31.12.2006

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01.2006 31.12.2006 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1.26 31.12.26 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 1 2 H E L S I N K I P U H E L I N ( 9 ) 4 7 6 4 4 2 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 139. TILIKAUDELTA 1.1.26

Lisätiedot

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa.

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa. 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää Alakonsernin emoyhtiö on Yritys S, kotipaikka Paikka. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset

Lisätiedot

Tieturi Oy T A S E K I R J A 30.6.2012. Y-tunnus 1743630-2

Tieturi Oy T A S E K I R J A 30.6.2012. Y-tunnus 1743630-2 T A S E K I R J A 30.6.2012 Y-tunnus 1743630-2 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS tilikaudelta 1.7.2011-30.6.2012 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 1 Konserni Tuloslaskelma konserni 4 Tase konserni 5

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.03. 2004 28.02. 2005 TILIKAUSI LYHYESTI KONSERNI Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S Inlook Group VUOSIKERTOMUS 2003 2004 Tietoja osakkeenomistajille Sisällysluettelo Yhtiökokous Inlook Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina joulukuun 13. päivänä 2004 klo 16.00 Inlook Oy:n toi

Lisätiedot

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY:N Jorma Korhonen 6.5.2014 Pohjois-Karjalan Y-tLinflus 1612923-9 Rantakalu 29 Energiaholding Oy Kotipaikka Joensuu 80100 JOENSUU Hallintoneuvosto

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot