KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ"

Transkriptio

1 KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksynyt Voimaantulopäivä Tämä toimintasääntö kattaa koko kasvatus- ja opetustoimen. 1 ORGANISAATIO JA TEHTÄVÄT Kasvatus- ja opetustoimen johtajana on kasvatus- ja opetusjohtaja ja hänen sijaisenaan perusopetusjohtaja. Kasvatus- ja opetustoimi jakaantuu tulosalueisiin ja tulosyksiköihin tämän toimintasäännön mukaisesti. Kasvatus- ja opetustoimen tehtäviä ovat varhaiskasvatus sisältäen erityisvarhaiskasvatuksen, esiopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta, perusopetus mukaan lukien erityisopetus ja esi- ja perusopetukseen valmistava opetus sekä lukiokoulutus. 2 TULOSALUEET JA NIIDEN ALAISET TULOSYKSIKÖT KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TALOUS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosalueen vastaava: talouspäällikkö Tulosalueen alaiset tulosyksiköt: Kasvatus- ja opetustoimen talous- ja hallintopalvelut VARHAISKASVATUS Tulosalueen vastaava: varhaiskasvatusjohtaja Varhaiskasvatuksen tulosalue jakaantuu kahteentoista tulosyksikköön. Varhaiskasvatusalueilla vastaavina toimivat varhaiskasvatusalueiden johtajat. Perhepäivähoidon varhaiskasvatusalueen vastaavana toimii varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö. Avoimesta varhaiskasvatuksesta, varhaiskasvatuksen yhteisistä toiminnoista, lasten hoidon tuesta ja ulkopuolisista palveluista vastaa varhaiskasvatusjohtaja. Tulosalueen alaiset tulosyksiköt ja niiden vastaavat: Lajo - Uotilan varhaiskasvatusalue Lajon päiväkoti Kahmon päiväkoti Helkkilän päiväkoti Lensu Vasarainen varhaiskasvatusalue Lensun päiväkoti Tenavakallion päiväkoti Kourujärven päiväkoti

2 Sampaanala - Unajan varhaiskasvatusalue Sampaanalan päiväkoti Onnelan päiväkoti Ota - Merirauman varhaiskasvatusalue Otan päiväkoti Syvärauman päiväkoti Uudenlahden päiväkoti Pyynpää - Kaaron varhaiskasvatusalue Pyynpään päiväkoti Wännin päiväkoti Päiväkoti Taikatakki Kaivopuiston päiväkoti Lappi-Kodisjoen varhaiskasvatusalue Myllytontun päiväkoti Muksulan ryhmäperhepäiväkoti Lapin perhepäivähoito Ryhmäperhepäiväkoti Touhula Vuorohoidon varhaiskasvatusalue Nummen päiväkoti Rinkelin vuoropäiväkoti Aurinkoluodon ryhmäperhepk. Perhepäivähoidon varhaiskasvatusalue Perhepäivähoito Ryhmäperhepäiväkodit Yksityinen perhepäivähoito Avoin varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen yhteiset toiminnot Lasten hoidon tuki Ulkopuoliset palvelut vastuulastentarhanopettaja vastuulastentarhanopettaja Rinkelin perhepäivähoidon ohjaajat perhepäivähoidon ohjaajat perhepäivähoidon ohjaajat varhaiskasvatusjohtaja varhaiskasvatusjohtaja varhaiskasvatusjohtaja varhaiskasvatusjohtaja PERUSOPETUS Tulosalueen vastaava: perusopetusjohtaja Peruskoulujen tulosalue jakaantuu eri tulosyksikköihin. Kouluissa tulosyksikön vastaavina toimivat rehtorit. Peruskoulujen oppilashuollosta ja kesätoiminnasta vastaa perusopetusjohtaja ja iltapäivätoiminnasta iltapäivätoiminnan koordinaattori. Tulosalueen alaiset tulosyksiköt: Peruskoulut / Vuosiluokat 1-6: Kaaron koulu Karin koulu Lapin koulu Kodisjoen koulu Kortelan koulu Kourujärven koulu Merirauman koulu

3 Pyynpään koulu Syvärauman koulu Unajan koulu Uotilan koulu Vasaraisten koulu Peruskoulut / Vuosiluokat 7-9: Raumanmeren peruskoulu Uotilanrinteen peruskoulu Peruskoulut / yhtenäiskoulut vuosiluokat 1-9 Nanun koulu Malmin koulu -Naulan koulu Peruskoulujen oppilashuolto Aamu- ja iltapäivätoiminta Kesätoiminta perusopetusjohtaja iltapäivätoiminnan koordinaattori iltapäivätoiminnan koordinaattori LUKIOKOULUTUS Tulosalueen vastaava: Rauman lukion rehtori Tulosalueen alaiset tulosyksiköt ja niiden vastaavat: Rauman Lyseon lukio ja sen iltalinja Rauman Lyseon lukion rehtori 3 TULOSALUEIDEN JA TULOSYKSIKÖIDEN TOIMIALA JA TEHTÄVÄT Tulosalueet ja -yksiköt muodostuvat palvelukokonaisuuksista, joissa toiminta tapahtuu vuorovaikutteisesti. Tulosalueilla ja -yksiköillä on oman toimialansa kehittämisvastuu. Tässä toimintasäännössä määritelty tehtävä pitää sisällään oikeuden ja velvoitteen huolehtia siihen kuuluvien toimintojen valmistelusta, täytäntöönpanosta, seurannasta ja raportoinnista sekä kulloisenkin tehtävän ohjauksesta, kehittämisestä ja koordinoinnista. KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TALOUS- JA HALLINTOPALVELUT Kasvatus- ja opetustoimen talous- ja hallintopalvelut tulosalueen tehtävänä on vastata kasvatus- ja opetustoimen talous- ja hallintoasioista. VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatuksen tulosalueen tehtävänä on tukea varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen piirissä olevien lasten koteja näiden kasvatustehtävässä ja yhdessä kotien kanssa edistää lapsen persoonallisuuden tasapainoista kehitystä järjestämällä päiväkotihoitoa, perhepäivähoitoa, avointa varhaiskasvatusta, erityisvarhaiskasvatusta, esiopetusta sekä tarjoamalla yksityisen hoidon tukea, kotihoidon tukea, yksityisen hoidon ja kotihoidon tuen kuntalisää. Esiopetus Esiopetuksesta kullakin varhaiskasvatusalueella vastaa. Yksittäisen esiopetusryhmän toiminnasta vastaa sen, jonka alaisuuteen lautakunta on ryhmän määrännyt.

4 Erityisvarhaiskasvatus Erityisvarhaiskasvatuksesta koko tulosalueella vastaa varhaiskasvatusjohtaja. Erityisvarhaiskasvatuksen toiminnallinen vastuu on varhaiskasvatuksen palvelupäälliköllä. Yksittäisen päivähoitoryhmän, johon on sijoitettu erityistä hoitoa ja kasvatusta vaativa lapsi, toiminnasta vastaa ko. ryhmän päiväkodinjohtaja. Avoin varhaiskasvatustoiminta Avoin varhaiskasvatustoiminta muodostaa oman tulosyksikön, jonka taloudesta vastaa päiväkodinjohtaja/ leikkitoiminnanohjaaja. Avoin varhaiskasvatustoiminta on kehittämisalue, jossa kehittämistoiminnan tuloksena avoin toiminta asteittain sulautuu osaksi muiden varhaiskasvatusalueiden toimintaa. Avoin varhaiskasvatustoiminta: Avoin päiväkoti Sinilintu Merilintu Pikkukaisla Kokovuotinen leikkikenttätoiminta Kipparin puisto Kesäleikkikenttätoiminta PERUSOPETUS Perusopetuksen tehtävänä on antaa oppilaille yleissivistävää perusopetusta ja kasvattaa oppilaita perusopetuslain 2 ja 3 :n tavoitteiden ja perusteiden mukaisesti. Oppilashuolto Oppilashuollon avulla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä luodaan edellytyksiä hyvälle oppimiselle. Oppilashuolto sisältää koulupsykologi- ja koulunkäyntiohjaajatoiminnan. Oppilashuoltotyötä koordinoidaan koulujen oppilashuoltoryhmissä. Aamu- ja iltapäivätoiminta Aamu- ja iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain 8 a luvun mukaista lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa, jota kunta voi järjestää tai hankkia. Toimintaa tulee tarjota koulujen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille kunnan päättämässä laajuudessa. Aamu- ja iltapäivätoimintaan kuuluu myös kesäkuussa järjestettävä, peruskoulun luokkalaisille suunnattu kesäkerhotoiminta. Kesätoiminta Kesätoiminnan tarkoituksena Pölläkarissa on tarjota oppilaille koulun loma-aikoina ohjattua toimintaa, jossa luonnonläheisessä ympäristössä voidaan vahvistaa lasten luovuutta, sosiaalisuutta ja terveyttä. LUKIOKOULUTUS Rauman Lyseon lukio Lukio antaa yleissivistävää koulutusta ja valmiudet korkeakouluopintojen ja muiden lukiopohjaisten oppilaitosten opintojen aloittamiseen sekä tukee lukion opiskelijoiden kasvamista lukiolain 2 :n tavoitteiden mukaisesti yhteistyössä kotien kanssa. Rauman Lyseon lukion iltalinjalla voi opiskella lukion oppimäärän työn tai muun toiminnan ohessa lukion yksittäisiä kursseja tai lukion koko oppimäärän sekä suorittaa tähän tai ammattitutkintoon pohjautuvan yo-tutkinnon. Iltalinjalla voi suorittaa myös peruskoulun oppimäärän sekä parantaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja.

5 4 VIRANHALTIJAT JA RATKAISUVALTA Kasvatus- ja opetustoimen johtajana toimii kasvatus- ja opetusjohtaja ja hänen estyneenä ollessaan perusopetusjohtaja. Tulosalueiden vastaavina toimivat talouspäällikkö, varhaiskasvatusjohtaja, perusopetusjohtaja ja lukion rehtori. Tulosalueiden ja tulosyksiköiden vastaavien vastuut ja yleiset tehtävät Johtosäännössä ja muissa säännöissä määrättyjen asioiden lisäksi tulosalueiden ja tulosyksiköiden vastaavien tehtävänä on, mikäli tehtävää ei ole määrätty muun viranhaltijan tai toimielimen tehtäväksi: johtaa ja kehittää yksikkönsä toimintaa olla tulosvastuussa alueensa/yksikkönsä toiminnasta ja taloudesta vastata yksikkönsä tehtävä- ja vastuualueelle asetettujen tulostavoitteiden toteutumisesta sekä valvoa talousarvion toteutumista huolehtia osaltaan toiminnallisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaisesta yhteistyöstä hallintokuntien sekä toimialan muiden tehtävä- ja vastuualueiden kanssa huolehtia osaltaan siitä, että toimialan taloussuunnitelmaa, talousarviota, käyttösuunnitelmaa ja muuta suunnittelua sekä tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat esitykset valmistellaan asianmukaisesti hyväksyä tulosaluetta / tulosyksikköä koskevat laskut. Tiedottaminen Kasvatus- ja opetusjohtaja vastaa koko kasvatus- ja opetustoimea tai useampaa kuin yhtä tulosaluetta koskevasta tiedottamisesta. Kunkin tulosalueen vastaava vastaa tiedottamisesta tulosalueensa osalta sekä tulosyksikön vastaava tulosyksikön osalta. Ratkaisuvalta annettaessa julkisuuslain mukaisia asiakirjoja ja tietoja Julkisuuslain mukainen asiakirjan antamista koskeva päätösvalta on jokaisella viranhaltijalla päätösvaltaansa kuuluvassa asiassa. Muiden julkisuuslain tarkoittamien asiakirjojen ja tietojen antamisen osalta päätösvalta määräytyy siten, että asiasta päättää 1) toimielimen sihteeri toimielimessä käsiteltyjen asioiden osalta 2) kasvatus- ja opetusjohtaja asian koskiessa koko kasvatus- ja opetustoimea tai useampaa tulosaluetta tai tulosalueen vastaavan ollessa estynyt, 3) tulosalueen vastaava asian koskiessa koko tulosaluetta tai useampaa tulosalueeseen kuuluvaa tulosyksikköä tai tulosyksikön vastaavan ollessa estynyt 4) tulosyksikön vastaava yksikkönsä osalta. Asiakirjan antamisesta päättävällä on lisäksi oikeus määrätä asiakirjasta perittävä maksu vahvistetun taksan mukaisesti.

6 KASVATUS- JA OPETUSJOHTAJA Kasvatus- ja opetusjohtajan tehtävät: Kasvatus- ja opetustoimen johtajana toimii kasvatus- ja opetusjohtaja. Kasvatus- ja opetusjohtajan tehtävänä on johtaa, valvoa ja kehittää kasvatus- ja opetustoimeen kuuluvaa toimintaa, seurata alansa kehitystä, tehdä esityksiä sekä antaa tietoja ja lausuntoja toimialaansa kuuluvista asioista. Kasvatus- ja opetusjohtajan ratkaisuvaltaan kuuluu: 1) vastata kasvatus- ja opetustoimen tulosalueiden resurssien jaosta 2) hyväksyä tulosalueiden vastaavien toimenkuvaukset 3) päättää tulosalueiden vastaavien osalta avoimen viran määräaikaisen hoitajan ja viransijaisen ottamisesta 4) päättää henkilöstösäännön 23 :n mukaisista henkilöstöasioista tulosalueiden vastaavien osalta 5) päättää lukion tulosalueesta vastaavan rehtorin opetusvelvollisuuden huojennuksista 6) vahvistaa tulosalueiden vastaavien virkavaali 7) päättää hankinnoista ja sopimuksista, joiden arvo ei ylitä ) päättää tulosyksiköiden jakautumisesta tarvittaessa hallinnollisesti kustannuspaikkoihin 9) hyväksyä koko kasvatus- ja opetustoimea koskevia laskuja ja tositteita. Kasvatus- ja opetusjohtaja voi delegoida ratkaisuvaltaansa tulosalueen vastaaville. Tulosalueiden ja tulosyksiköiden vastaavien tehtävät ja ratkaisuvalta tulosalueittain KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TALOUS- JA HALLINTOPALVELUT Talouspäällikön tehtävät Talouspäällikkö vastaa kasvatus- ja opetustoimen talouden ja hallinnon suunnittelu-, kehittämis- ja valvontatehtävistä. Talouspäällikön ratkaisuvaltaan kuuluu: 1) päättää henkilöstösäännön 23 :n mukaisista henkilöstöasioista talous- ja hallintopalvelujen henkilöstön osalta 2) ottaa henkilö määräaikaiseen palvelussuhteeseen kasvatus- ja opetustoimen talous- ja hallintopalvelut tulosalueelle, jos määräaikainen palvelussuhde kestää enintään yhden vuoden 3) hyväksyä toimenkuvaukset kasvatus- ja opetustoimen talous- ja hallintopalvelujen henkilöstön osalta 4) vahvistaa henkilöstön virkavaalit virkasuhteisten toimistosihteerien osalta 5) päättää tulosalueensa hankinnoista ja sopimuksista, joiden arvo ei ylitä ) päättää irtaimen omaisuuden poistoista ja poistetun omaisuuden myynnistä 7) päättää viraston ja Pölläkarin tilojen vuokraamisesta ja vuokran alentamisesta tai vuokrasta vapauttamisesta lapsi- ja nuorisotoimintaan liittyvissä varauksissa 8) ratkaista kasvatus- ja opetustoimen arkistotoimeen liittyvät asiat 9) hyväksyä koko kasvatus- ja opetustoimea koskevat sisäiset laskut ja hyväksyä ulkoisia laskuja kasvatus- ja opetusjohtajan ja perusopetusjohtajan estyneenä ollessa. Talouspäällikkö voi delegoida ratkaisuvaltaansa omalla tulosalueellaan. Toimistosihteereiden ratkaisuvalta

7 Kasvatus- ja opetuslautakunnan erikseen nimeämät viranhaltijat päättävät: 1) päivähoidon asiakasmaksuista. VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatusjohtajan tehtävät Varhaiskasvatusjohtajan tehtävänä on johtaa, valvoa ja kehittää varhaiskasvatukseen sekä esiopetukseen liittyvää toimintaa, seurata alansa kehitystä, tehdä esityksiä, antaa tietoja ja lausuntoja toimialaansa kuuluvista asioista sekä vastata yksityisten varhaiskasvatuksen sosiaalipalvelujen valvonnasta. Varhaiskasvatusjohtajan ratkaisuvaltaan kuuluu: 1) päättää henkilöstösäännön 23 :n mukaisista henkilöstöasioista varhaiskasvatuksen palvelupäällikön ja varhaiskasvatuksen aluejohtajien ja päiväkodin johtaja/leikkitoiminnan ohjaajan osalta 2) ottaa henkilö varhaiskasvatuksen palvelupäällikön ja varhaiskasvatuksen aluejohtajien määräaikaiseen palvelussuhteeseen, jos määräaikainen palvelussuhde kestää enintään yhden vuoden 3) hyväksyä henkilöstön toimenkuvaukset varhaiskasvatuksen palvelupäällikön ja varhaiskasvatuksen aluejohtajien sekä /leikkitoiminnan ohjaajan osalta 4) vahvistaa henkilöstön virkavaalit varhaiskasvatuksen palvelupäällikön ja varhaiskasvatusalueiden johtajien sekä /leikkitoiminnan ohjaajan osalta 5) päättää kotihoidon tuen ja yksityisen päivähoidon tuen harkinnanvaraisista kuntalisistä 6) päättää asiakasmaksujen perimättä jättämisestä tai alentamisesta 7) hyväksyä lasten kotihoidon tuen laskut 8) päättää tulosalueensa hankinnoista ja sopimuksista, joiden arvo ei ylitä ) päättää esiopetukseen ja päivähoitoon osallistuvien lasten harkinnanvaraisista kuljetuksista 10) päättää sopimusten tekemisestä oppilaitosten kanssa tulosalueen useiden tulosyksiköiden käyttämisestä opiskelijoiden harjoittelupaikkoina 11) päättää opiskelijoiden ja tutkijoiden useita tulosyksikköjä koskevista tutkimusluvista 12) päättää erityisavustajien sijoittamisesta lapsiryhmään ja lapsiryhmien pienentämisestä 13) hyväksyä oppilaat perusopetukseen valmistavaan opetukseen esiopetukseen sijoittuvien osalta Varhaiskasvatusjohtaja voi delegoida ratkaisuvaltaansa omalla tulosalueellaan. Varhaiskasvatuksen palvelupäällikön tehtävät Varhaiskasvatuksen palvelupäällikön tehtävänä on toimia perhepäivähoidon varhaiskasvatuksen aluejohtajana, koordinoida erityisvarhaiskasvatusta, pedagogisten tiimien toimintaa ja esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä. Varhaiskasvatusjohtaja toimii perhepäivähoidon ohjaajien ja kiertävien erityislastentarhanopettajien esimiehenä. Palvelupäällikkö vastaa lasten päivähoitosijoituksista yhdessä varhaiskasvatuksen aluejohtajien kanssa ja toimii varhaiskasvatusjohtajan sijaisena. Varhaiskasvatuksen palvelupäällikön ratkaisuvaltaan kuuluu: 1) päättää henkilöstösäännön 23 :n mukaisista henkilöstöasioista perhepäivähoidon ohjaajien ja kiertävien erityislastentarhanopettajien osalta

8 2) ottaa henkilö määräaikaiseen palvelussuhteeseen perhepäivähoidon ohjaajien ja kiertävien erityislastentarhanopettajien osalta, jos määräaikainen palvelussuhde kestää enintään yhden vuoden 3) hyväksyä henkilöstön toimenkuvaukset perhepäivähoidon ohjaajien ja kiertävien erityislastentarhanopettajien osalta 4) vahvistaa henkilöstön virkavaalit perhepäivähoidon ohjaajien ja kiertävien erityislastentarhanopettajien osalta 5) hyväksyä lapset perhepäivähoitoon 6) hyväksyä yksityisten perhepäivähoitajien toimintailmoitukset 7) päättää opiskelijoiden ja tutkijoiden tutkimusluvista alueen työyksiköissä 8) päättää tulosyksikkönsä hankinnoista ja sopimuksista, joiden arvo ei ylitä ) päättää lasten ottamisesta esiopetukseen ja hyväksyy lapset esiopetuksen lisäksi tarvittavaan päivähoitoon. Varhaiskasvatuksen aluejohtajan tehtävät Varhaiskasvatuksen aluejohtaja johtaa ja kehittää varhaiskasvatusta ja esiopetusta omassa päiväkodissaan sekä omalla alueellaan, vastaa päiväkodin ja varhaiskasvatusalueen taloudesta sekä asiakaspalvelusta. Hän on alueen päiväkodin johtajien ja vastuulastentarhanopettajien sekä oman päiväkotinsa henkilöstön esimies. Varhaiskasvatuksen aluejohtajan ratkaisuvaltaan kuuluu: 1) päättää henkilöstösäännön 23 :n mukaisista henkilöstöasioista oman alueensa päiväkodin johtajien ja vastuulastentarhanopettajien sekä oman päiväkotinsa henkilöstön osalta 2) ottaa henkilö määräaikaiseen palvelussuhteeseen oman alueensa päiväkodin johtajien ja vastuulastentarhanopettajien sekä oman päiväkotinsa henkilöstön osalta, jos määräaikainen palvelussuhde kestää enintään yhden vuoden 3) hyväksyä henkilöstön toimenkuvaukset oman alueensa päiväkodin johtajien ja vastuulastentarhanopettajien sekä oman päiväkotinsa henkilöstön osalta 4) vahvistaa henkilöstön virkavaalit oman alueensa päiväkodin johtajien ja vastuulastentarhanopettajien sekä oman päiväkotinsa henkilöstön osalta 5) hyväksyä lapset päivähoitoon alueellaan, lukuun ottamatta esiopetuksen lisäksi tarvittavaa päivähoitoa 6) päättää opiskelijoiden ja tutkijoiden tutkimusluvista alueen työyksiköissä 7) päättää tulosyksikkönsä hankinnoista ja sopimuksista, joiden arvo ei ylitä Päiväkodin johtajan tehtävät Päiväkodin johtaja johtaa ja kehittää varhaiskasvatusta ja esiopetusta omassa päiväkodissaan ja on päiväkodin henkilöstön esimies Päiväkodin johtajan ratkaisuvaltaan kuuluu: 1) päättää henkilöstösäännön 23 :n mukaisista henkilöstöasioista oman päiväkotinsa henkilöstön osalta 2) ottaa henkilö määräaikaiseen palvelussuhteeseen omaan päiväkotiinsa, jos määräaikainen palvelussuhde kestää enintään yhden vuoden 3) hyväksyä henkilöstön toimenkuvaukset oman päiväkotinsa henkilöstön osalta 4) päättää tulosyksikkönsä hankinnoista ja sopimuksista, joiden arvo ei ylitä Perhepäivähoidon ohjaajan tehtävät

9 Perhepäivähoidon ohjaaja johtaa ja kehittää perhepäivähoitoa, toimii kunnallisten perhepäivähoitajien ja ryhmäperhepäiväkotien esimiehenä ja valvoo yksityistä perhepäivähoitoa. Perhepäivähoidon ohjaajalla on perhepäivähoitajien palkanlaskuun liittyviä tehtäviä. Perhepäivähoidon ohjaajan ratkaisuvaltaan kuuluu: 1) päättää henkilöstösäännön 23 :n mukaisista henkilöstöasioista kunnallisten perhepäivähoitajien ja ryhmäperhepäiväkotien henkilöstön osalta 2) ottaa henkilö määräaikaiseen palvelussuhteeseen kunnallisten perhepäivähoitajien ja ryhmäperhepäiväkotien henkilöstön osalta, jos määräaikainen palvelussuhde kestää enintään yhden vuoden 3) hyväksyä henkilöstön toimenkuvaukset kunnallisten perhepäivähoitajien ja ryhmäperhepäiväkotien henkilöstön osalta 4) varata perhepäivähoitajalta kulloinkin tarvittava määrä hoitopaikkoja 5) tehdä esitys yksityisen perhepäivähoitajan ja perhepäiväkodin hyväksymiseksi yksityiseksi palveluntuottajaksi 6) päättää tulosyksikkönsä hankinnoista ja sopimuksista, joiden arvo ei ylitä PERUSOPETUS Perusopetusjohtajan tehtävät Perusopetusjohtajan tehtävänä on johtaa, valvoa ja kehittää perusopetukseen sekä iltapäiväkerhotoimintaan liittyvää toimintaa, seurata alansa kehitystä, tehdä esityksiä sekä antaa tietoja ja lausuntoja toimialaansa kuuluvista asioista. Perusopetusjohtajan ratkaisuvaltaan kuuluu: 1) päättää henkilöstösäännön 23 :n mukaisista henkilöstöasioista peruskoulujen rehtoreiden, koulupsykologien, kalustonkunnostajien, iltapäivätoiminnan koordinaattorin ja uimaopettajien osalta 2) hyväksyä peruskoulujen rehtoreiden, koulupsykologien, kalustonkunnostajien, iltapäivätoiminnan koordinaattorin ja uimaopettajien toimenkuvaukset 3) ottaa henkilö määräaikaiseen palvelussuhteeseen kohdassa 1 mainittujen tehtävien osalta, jos määräaikainen palvelussuhde kestää enintään yhden vuoden 4) päättää peruskoulujen rehtoreita koskevista oppivelvollisuuden huojennuksista 5) vahvistaa peruskoulujen rehtoreiden, koulupsykologien sekä iltapäivätoiminnan koordinaattorin virkavaali 6) päättää tulosalueensa hankinnoista ja sopimuksista, joiden arvo ei ylitä ) päättää iltapäivätoiminnan avustusten jakamisesta lautakunnan ohjeistuksen mukaan 8) päättää muussa kunnassa asuvan peruskoulun oppilaan oikeudesta käydä koulua Raumalla 9) tekee erityisen tuen päätökset perusopetuslain 17 :n ja opetussuunnitelman perusteiden määräämällä tavoin 10) päättää alle oppivelvollisuusikäisen kouluun ottamisesta tai koulunkäynnin lykkäyksestä ja peruskoulun ensimmäisen luokan oppilaiden oppilaaksiotosta 11) päättää perusopetuksen oppilaskuljetuksista, 12) antaa maksusitoumukset erityisoppilaitoksiin ja ohjauskäynteihin 13) päättää opiskelijoiden ja tutkijoiden useita tulosyksikköjä koskevista tutkimusluvista 14) hyväksyy oppilaat perusopetuksen valmistavaan opetukseen. Perusopetusjohtaja voi delegoida ratkaisuvaltaansa omalla tulosalueellaan. Peruskoulun rehtorin tehtävät

10 Perusopetuksen rehtorin tehtävänä on johtaa, valvoa ja kehittää koulun toimintaa sekä huolehtia kodin ja koulun yhteistyöstä. Rehtori toimii koulun johtokunnan esittelijänä ja sihteerinä. Peruskoulun rehtorin ratkaisuvaltaan kuuluu: 1) päättää henkilöstösäännön 23 :n mukaisista henkilöstöasioista koulun opetus- ja muun henkilökunnan osalta 2) vastata koulun henkilökunnan valintaan liittyvistä valmistelutehtävistä 3) ottaa henkilö määräaikaiseen palvelussuhteeseen koulun henkilökunnan osalta, jos määräaikainen palvelussuhde kestää enintään yhden vuoden 4) vahvistaa koulun henkilöstöä koskeva virkavaali 5) hyväksyä koulun henkilökunnan toimenkuvaukset 6) ottaa kouluun muut paitsi ensimmäisten luokkien oppilaat 7) päättää oppilaan vapauttamisesta oppiaineen opetuksesta 8) myöntää oppilaalle lupa poissaoloon koulusta kolmea päivää pidemmäksi ajaksi 9) päättää oppilaan erityisistä opetusjärjestelyistä perusopetuslain 18 :n mukaisesti 10) päättää tulosyksikkönsä hankinnoista ja sopimuksista, joiden arvo ei ylitä ) päättää koulutilojen vuokrauksista lautakunnan päättämin vuokrin ja myöntää vuokrasta alennusta tai vapautusta laajempien ja ei-tavanomaisten vuokrausten, sisäisten vuokrausten tai lapsi- ja nuorisotyöhön tai hallintokuntien yhteistoimintaan liittyvien vuokrausten osalta. Iltapäivätoiminnan koordinaattorin tehtävät Iltapäivätoiminnan koordinaattorin tehtävänä on johtaa, valvoa ja kehittää iltapäivätoimintaa sekä tiedottaa yhteistyötahoja iltapäivätoimintaan liittyvissä asioissa. Iltapäivätoiminnan koordinaattori toimii iltapäiväkerhonohjaajien esimiehenä. Iltapäivätoiminnan koordinaattorin ratkaisuvaltaan kuuluu: 1) päättää henkilöstösäännön 23 :n mukaisista henkilöstöasioista iltapäiväkerhonohjaajien sekä kesätoiminnassa mukana olevien koulunkäyntiohjaajien osalta 2) hyväksyä iltapäiväkerhonohjaajien toimenkuvaukset, 3) ottaa henkilö määräaikaiseen palvelussuhteeseen iltapäiväkerhonohjaajien osalta, jos määräaikainen palvelussuhde kestää enintään yhden vuoden, 4) päättää lasten ottamisesta iltapäivätoimintaan, 5) päättää iltapäiväkerhojen asiakasmaksuista, 6) päättää tulosyksikkönsä hankinnoista ja sopimuksista, joiden arvo ei ylitä 1 000, 7) valita kesätoimintaan otettavat oppilaat sekä henkilökunta ja 8) päättää kesätoiminnan ja iltapäivätoiminnan maksujen perimättä jättämisestä tai alentamisesta. LUKIOKOULUTUS Lukion rehtorin tehtävät Lukion rehtorin tehtävänä on johtaa, valvoa ja kehittää lukion toimintaa sekä huolehtia kodin ja koulun yhteistyöstä. Rauman Lyseon lukion rehtori toimii Rauman lukion johtokunnan esittelijänä ja sihteerinä. Lukion rehtorin ratkaisuvaltaan kuuluu: 1) päättää henkilöstösäännön 23 :n mukaisista henkilöstöasioista lukion henkilökunnan osalta 2) vastata koulun henkilökunnan valintaan liittyvistä valmistelutehtävistä

11 3) hyväksyä toimenkuvaukset lukion henkilökunnan osalta 4) ottaa henkilö määräaikaiseen palvelussuhteeseen lukion henkilökunnan osalta, jos määräaikainen palvelussuhde kestää enintään yhden vuoden 5) vahvistaa lukion henkilöstöä koskeva virkavaali 6) päättää tulosalueensa hankinnoista ja sopimuksista, joiden arvo ei ylitä , 7) päättää lukion opiskelijoiksi hakeutuvien hyväksymisestä lautakunnan määräämin perustein 8) päättää lukion kurssitarjonnasta 9) päättää opiskelijan vapauttamisesta erityisistä opetusjärjestelyistä lukiolain 13 :n mukaisesti 10) päättää opettajia kuultuaan lukiota koskevista tutkimuslupa-anomuksista 11) myöntää opiskelijan kirjallisesta ja perustellusta hakemuksesta pidennys lukiolain 24 1 mom:n määrittelemään lukion suoritusaikaan kuitenkin vain yhdeksi jaksoksi kerrallaan 12) todeta eronneeksi opiskelija, jonka opiskeluaika ylittää säädetyt vaatimukset tai joka lukiolain 24 :n 2 mom. säätämällä tavalla ilman pätevää syytä ilmoittamatta on poissa opetuksesta, jos on ilmeistä, ettei hänen tarkoituksenaan ole jatkaa opintoja 13) päättää lukion opettajia koskevista mahdollisista opetusvelvollisuuden huojennuksista 14) päättää lukiolain 26 :n mukaisen kirjallisen varoituksen antamisesta opiskelijalle 15) päättää koulutilojen kertaluonteisista vuokrauksista lautakunnan päättämin vuokrin ja myöntää vuokrasta alennusta tai vapautusta laajempien ja ei-tavanomaisten vuokrausten, sisäisten vuokrausten tai lapsi- ja nuorisotyöhön tai hallintokuntien yhteistoimintaan liittyvien vuokrausten osalta. 6 JOHTORYHMÄT Kasvatus- ja opetustoimen johtoryhmä Kasvatus- ja opetustoimessa on johtoryhmä, johon kuuluvat kasvatus- ja opetusjohtaja, talouspäällikkö, varhaiskasvatusjohtaja, perusopetusjohtaja, Rauman Lyseon lukion rehtori sekä kaksi henkilöstön keskuudestaan valitsemaa edustajaa. Kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtajat voivat osallistua kasvatus- ja opetustoimen johtoryhmän kokouksiin. Johtoryhmä pyrkii koko kasvatus- ja opetustoimen sektorin toiminnan kehittämiseen, yhteistoiminnan ja tiedonkulun edistämiseen omassa hallintokunnassaan ja myös hallintokuntien välillä. Varhaiskasvatuksen johtoryhmä Varhaiskasvatuksen johtoryhmään kuuluvat varhaiskasvatusjohtaja, palvelupäällikkö ja varhaiskasvatusalueiden johtajat, /leikkitoiminnan ohjaaja, yksi perhepäivähoidon ohjaajista, yksi kiertävistä lastentarhanopettajista sekä kaksi tulosalueen henkilöstön keskuudestaan valitsemaa edustajaa. Perusopetuksen johtoryhmä Perusopetuksen johtoryhmään kuuluvat perusopetusjohtaja, kolme rehtoria, koulupsykologi ja iltapäivätoiminnan koordinaattori sekä kaksi tulosalueen henkilöstön keskuudestaan valitsemaa edustajaa. Rauman Lyseon lukion johtoryhmä

12 Lukion johtoryhmään kuuluvat rehtori, apulaisrehtorit ja henkilöstön valitsemat lukion eri tiimien vetäjät.

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15.

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15. HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15. Voimaantulopäivä 26.3.2015 Sisällysluettelo 1 luku Yleiset määräykset...4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt...4

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ

Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry Hyväksytty hallituksessa 23.11.2011 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 11.11.2013 Voimaan 1.1.2014 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala Toiminta-ajatus Organisaatio 1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO I LUKU 1 YLEISTÄ 1 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 II LUKU 1 HALLINTO-ORGANISAATIO JA RATKAISUVALTA 1 2 YLEISTÄ 1 3 KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(4) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTO SÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(4) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTO SÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(4) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTO SÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 ja tulee voimaan 1.1.2013 Muutos KV 10.12.2012 134 2 Poisto: yliviivaus

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Kunnanhallitus 10.12.2012 353. Kunnanvaltuusto 17.12.2012 91

PYHTÄÄN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Kunnanhallitus 10.12.2012 353. Kunnanvaltuusto 17.12.2012 91 PYHTÄÄN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 10.12.2012 353 Kunnanvaltuusto 17.12.2012 91 Voimaantulo 1.1.2013 KUNNAN TOIMINTA-AJATUS Pyhtään kunta luo edellytykset hyvälle elämälle toimien tiiviissä vuorovaikutuksessa

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 18.6.2009 43 hyväksymä viimeisin muutos kv 23.4.2013 123 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen 2 Kaupungin toiminta-ajatus II

Lisätiedot

Hyväksytty Turun seudun steinerkouluyhdistys ry:n hallituksen kokouksessa 24.1.2011.

Hyväksytty Turun seudun steinerkouluyhdistys ry:n hallituksen kokouksessa 24.1.2011. Turun Steiner-koulun johtosääntö Hyväksytty Turun seudun steinerkouluyhdistys ry:n hallituksen kokouksessa 24.1.2011. YLEISTÄ 1 Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjänä toimii esiopetuksen ja luokkien

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014)

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Hallintosääntö 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KAUPUNGIN MUUT JOHTOSÄÄNNÖT... 4 2. LUKU ORGANISAATIO

Lisätiedot

Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64

Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64 Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64 Voimaantulo 1.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan toimintaa ohjaavat säännökset 2 Toimivallan

Lisätiedot

Forssan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ

Forssan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ Forssan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 9.12.2013 Voimaantuloajankohta 1.1.2014 Kv. 3.3.2014, lisäykset 47 :ään Voimaantuloajankohta 4.3.2014 Kv. 19.5.2014, lisäys 10 :ään Voimaantuloajankohta

Lisätiedot

Kunnanvaltuustossa hyväksytty 15.11.2011 POLVIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

Kunnanvaltuustossa hyväksytty 15.11.2011 POLVIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuustossa hyväksytty 15.11.2011 POLVIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ POLVIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO I LUKU YLEISTÄ 1 1. Säännön soveltamisala 1 II LUKU LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

PIHTIPUTAAN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Pihtiputaan kunnanvaltuusto 16.12.2013 112 457/014/2013 PIHTIPUTAAN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku SOVELTAMISALA 4 2. luku HALLINNOLLINEN JAKO JA TOIMIELIMET... 4 Hallinnollinen jako, toimielimet ja niiden

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 02.11. 2009 VOIMASSA 16.11.2009 ALKAEN

KIIKOISTEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 02.11. 2009 VOIMASSA 16.11.2009 ALKAEN KIIKOISTEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 02.11. 2009 VOIMASSA 16.11.2009 ALKAEN Kiikoisten kunnan hallintosääntö SISÄLLYSLUETTELO Sivu LUKU 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 1 Hallintosäännön soveltaminen

Lisätiedot

LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT

LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT Kunnanhallituksen johtosääntö Tilintarkastussääntö Sivistystoimen johtosääntö Teknisen toimen johtosääntö Kaustisen seutukunnan lautakunnan (Seutuvaltuusto)

Lisätiedot

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa 6.5.2012 Sisältö 1. Taustaksi 3 2. Varhaiskasvatuksen kokonaisuus

Lisätiedot

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 Kunnanhallitus 3.12.2014 Kunnanvaltuusto 10.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 luku... 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala... 4 2 Kunnan toiminta-ajatus... 4 3 Organisointi

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.03.2015 Aika 19.03.2015, klo 17:00-18:57 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Savonlinnan kaupunginvaltuustossa 12.11.2012 10 Voimaantulo 12.11.2012 Muutettu Savonlinnan kaupunginvaltuustossa 19.12.2012 62, 28.1.2013 90, 91, 11.3.2013

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN

SAVONLINNAN KAUPUNGIN SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Savonlinnan kaupunginvaltuustossa Voimaantulo 1.1.2013 LUONNOS 2 SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ... 4 1 LUKU... 4 Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 2 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus 4 2 luku KOKOUSMENETTELY 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

Pälkäneen kunta Hallintosääntö

Pälkäneen kunta Hallintosääntö Pälkäneen kunta Hallintosääntö Yhteistyötoimikunta 7.12.2011 Kunnanhallitus 7.12.2011 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 Hallintosääntö 2 Sisällysluettelo I Yleistä... 4 1 Säännön soveltamisala... 4 II Organisaatio...

Lisätiedot

PUUMALAN KUNNAN Tekninen lautakunta 22.8.2013 28 liite 9 HALLINTOSÄÄNTÖ (Työversio) 2.8.2013MH

PUUMALAN KUNNAN Tekninen lautakunta 22.8.2013 28 liite 9 HALLINTOSÄÄNTÖ (Työversio) 2.8.2013MH 1 PUUMALAN KUNNAN Tekninen lautakunta 22.8.2013 28 liite 9 HALLINTOSÄÄNTÖ (Työversio) 2.8.2013MH Sisällysluettelo 2 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 2. LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 4 3. VIRASTO-ORGANISAATIO 9 4.

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 11.6.2015 36 Voimaantulo 1.8.2015 2 SISÄLTÖ 1 TOIMINTA-AJATUS... 3 2 PÄÄVASTUUALUEEN TOIMIELIMET,

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 9.3.2015 57 Valtuusto 30.3.2015 8 Sisällysluettelo I LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Säännön soveltamisala... 3 II LUKU: HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA

Lisätiedot

Kokemäen kaupungin hallintosääntö

Kokemäen kaupungin hallintosääntö Kokemäen kaupungin hallintosääntö 1.1.2013 alkaen 1/38 Voimaantulo 1.1.2013 Kokemäen kaupungin hallintosääntö Kaupunginhallitus 29.10.2012 247 Kaupunginvaltuusto 5.11.2012 48 1. LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 13.12.2007 95 2 Sivu SISÄLLYSLUETTELO 2-5 OSA I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 6 I LUKU YLEISTÄ 6 1 Säännön soveltamisala 6 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty.11.2014

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty.11.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ... 5 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt...

Lisätiedot

RAUMAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. (Rauman lastensuojelun suunnitelma) 2013-2016

RAUMAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. (Rauman lastensuojelun suunnitelma) 2013-2016 RAUMAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA (Rauman lastensuojelun suunnitelma) 2013-2016 Seuranta 27.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.1 A. NYKYTILA 1. LASTEN JA LAPSIPERHEIDEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI

Lisätiedot