KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ"

Transkriptio

1 KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksynyt Voimaantulopäivä Tämä toimintasääntö kattaa koko kasvatus- ja opetustoimen. 1 ORGANISAATIO JA TEHTÄVÄT Kasvatus- ja opetustoimen johtajana on kasvatus- ja opetusjohtaja ja hänen sijaisenaan perusopetusjohtaja. Kasvatus- ja opetustoimi jakaantuu tulosalueisiin ja tulosyksiköihin tämän toimintasäännön mukaisesti. Kasvatus- ja opetustoimen tehtäviä ovat varhaiskasvatus sisältäen erityisvarhaiskasvatuksen, esiopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta, perusopetus mukaan lukien erityisopetus ja esi- ja perusopetukseen valmistava opetus sekä lukiokoulutus. 2 TULOSALUEET JA NIIDEN ALAISET TULOSYKSIKÖT KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TALOUS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosalueen vastaava: talouspäällikkö Tulosalueen alaiset tulosyksiköt: Kasvatus- ja opetustoimen talous- ja hallintopalvelut VARHAISKASVATUS Tulosalueen vastaava: varhaiskasvatusjohtaja Varhaiskasvatuksen tulosalue jakaantuu kahteentoista tulosyksikköön. Varhaiskasvatusalueilla vastaavina toimivat varhaiskasvatusalueiden johtajat. Perhepäivähoidon varhaiskasvatusalueen vastaavana toimii varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö. Avoimesta varhaiskasvatuksesta, varhaiskasvatuksen yhteisistä toiminnoista, lasten hoidon tuesta ja ulkopuolisista palveluista vastaa varhaiskasvatusjohtaja. Tulosalueen alaiset tulosyksiköt ja niiden vastaavat: Lajo - Uotilan varhaiskasvatusalue Lajon päiväkoti Kahmon päiväkoti Helkkilän päiväkoti Lensu Vasarainen varhaiskasvatusalue Lensun päiväkoti Tenavakallion päiväkoti Kourujärven päiväkoti

2 Sampaanala - Unajan varhaiskasvatusalue Sampaanalan päiväkoti Onnelan päiväkoti Ota - Merirauman varhaiskasvatusalue Otan päiväkoti Syvärauman päiväkoti Uudenlahden päiväkoti Pyynpää - Kaaron varhaiskasvatusalue Pyynpään päiväkoti Wännin päiväkoti Päiväkoti Taikatakki Kaivopuiston päiväkoti Lappi-Kodisjoen varhaiskasvatusalue Myllytontun päiväkoti Muksulan ryhmäperhepäiväkoti Lapin perhepäivähoito Ryhmäperhepäiväkoti Touhula Vuorohoidon varhaiskasvatusalue Nummen päiväkoti Rinkelin vuoropäiväkoti Aurinkoluodon ryhmäperhepk. Perhepäivähoidon varhaiskasvatusalue Perhepäivähoito Ryhmäperhepäiväkodit Yksityinen perhepäivähoito Avoin varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen yhteiset toiminnot Lasten hoidon tuki Ulkopuoliset palvelut vastuulastentarhanopettaja vastuulastentarhanopettaja Rinkelin perhepäivähoidon ohjaajat perhepäivähoidon ohjaajat perhepäivähoidon ohjaajat varhaiskasvatusjohtaja varhaiskasvatusjohtaja varhaiskasvatusjohtaja varhaiskasvatusjohtaja PERUSOPETUS Tulosalueen vastaava: perusopetusjohtaja Peruskoulujen tulosalue jakaantuu eri tulosyksikköihin. Kouluissa tulosyksikön vastaavina toimivat rehtorit. Peruskoulujen oppilashuollosta ja kesätoiminnasta vastaa perusopetusjohtaja ja iltapäivätoiminnasta iltapäivätoiminnan koordinaattori. Tulosalueen alaiset tulosyksiköt: Peruskoulut / Vuosiluokat 1-6: Kaaron koulu Karin koulu Lapin koulu Kodisjoen koulu Kortelan koulu Kourujärven koulu Merirauman koulu

3 Pyynpään koulu Syvärauman koulu Unajan koulu Uotilan koulu Vasaraisten koulu Peruskoulut / Vuosiluokat 7-9: Raumanmeren peruskoulu Uotilanrinteen peruskoulu Peruskoulut / yhtenäiskoulut vuosiluokat 1-9 Nanun koulu Malmin koulu -Naulan koulu Peruskoulujen oppilashuolto Aamu- ja iltapäivätoiminta Kesätoiminta perusopetusjohtaja iltapäivätoiminnan koordinaattori iltapäivätoiminnan koordinaattori LUKIOKOULUTUS Tulosalueen vastaava: Rauman lukion rehtori Tulosalueen alaiset tulosyksiköt ja niiden vastaavat: Rauman Lyseon lukio ja sen iltalinja Rauman Lyseon lukion rehtori 3 TULOSALUEIDEN JA TULOSYKSIKÖIDEN TOIMIALA JA TEHTÄVÄT Tulosalueet ja -yksiköt muodostuvat palvelukokonaisuuksista, joissa toiminta tapahtuu vuorovaikutteisesti. Tulosalueilla ja -yksiköillä on oman toimialansa kehittämisvastuu. Tässä toimintasäännössä määritelty tehtävä pitää sisällään oikeuden ja velvoitteen huolehtia siihen kuuluvien toimintojen valmistelusta, täytäntöönpanosta, seurannasta ja raportoinnista sekä kulloisenkin tehtävän ohjauksesta, kehittämisestä ja koordinoinnista. KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TALOUS- JA HALLINTOPALVELUT Kasvatus- ja opetustoimen talous- ja hallintopalvelut tulosalueen tehtävänä on vastata kasvatus- ja opetustoimen talous- ja hallintoasioista. VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatuksen tulosalueen tehtävänä on tukea varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen piirissä olevien lasten koteja näiden kasvatustehtävässä ja yhdessä kotien kanssa edistää lapsen persoonallisuuden tasapainoista kehitystä järjestämällä päiväkotihoitoa, perhepäivähoitoa, avointa varhaiskasvatusta, erityisvarhaiskasvatusta, esiopetusta sekä tarjoamalla yksityisen hoidon tukea, kotihoidon tukea, yksityisen hoidon ja kotihoidon tuen kuntalisää. Esiopetus Esiopetuksesta kullakin varhaiskasvatusalueella vastaa. Yksittäisen esiopetusryhmän toiminnasta vastaa sen, jonka alaisuuteen lautakunta on ryhmän määrännyt.

4 Erityisvarhaiskasvatus Erityisvarhaiskasvatuksesta koko tulosalueella vastaa varhaiskasvatusjohtaja. Erityisvarhaiskasvatuksen toiminnallinen vastuu on varhaiskasvatuksen palvelupäälliköllä. Yksittäisen päivähoitoryhmän, johon on sijoitettu erityistä hoitoa ja kasvatusta vaativa lapsi, toiminnasta vastaa ko. ryhmän päiväkodinjohtaja. Avoin varhaiskasvatustoiminta Avoin varhaiskasvatustoiminta muodostaa oman tulosyksikön, jonka taloudesta vastaa päiväkodinjohtaja/ leikkitoiminnanohjaaja. Avoin varhaiskasvatustoiminta on kehittämisalue, jossa kehittämistoiminnan tuloksena avoin toiminta asteittain sulautuu osaksi muiden varhaiskasvatusalueiden toimintaa. Avoin varhaiskasvatustoiminta: Avoin päiväkoti Sinilintu Merilintu Pikkukaisla Kokovuotinen leikkikenttätoiminta Kipparin puisto Kesäleikkikenttätoiminta PERUSOPETUS Perusopetuksen tehtävänä on antaa oppilaille yleissivistävää perusopetusta ja kasvattaa oppilaita perusopetuslain 2 ja 3 :n tavoitteiden ja perusteiden mukaisesti. Oppilashuolto Oppilashuollon avulla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä luodaan edellytyksiä hyvälle oppimiselle. Oppilashuolto sisältää koulupsykologi- ja koulunkäyntiohjaajatoiminnan. Oppilashuoltotyötä koordinoidaan koulujen oppilashuoltoryhmissä. Aamu- ja iltapäivätoiminta Aamu- ja iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain 8 a luvun mukaista lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa, jota kunta voi järjestää tai hankkia. Toimintaa tulee tarjota koulujen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille kunnan päättämässä laajuudessa. Aamu- ja iltapäivätoimintaan kuuluu myös kesäkuussa järjestettävä, peruskoulun luokkalaisille suunnattu kesäkerhotoiminta. Kesätoiminta Kesätoiminnan tarkoituksena Pölläkarissa on tarjota oppilaille koulun loma-aikoina ohjattua toimintaa, jossa luonnonläheisessä ympäristössä voidaan vahvistaa lasten luovuutta, sosiaalisuutta ja terveyttä. LUKIOKOULUTUS Rauman Lyseon lukio Lukio antaa yleissivistävää koulutusta ja valmiudet korkeakouluopintojen ja muiden lukiopohjaisten oppilaitosten opintojen aloittamiseen sekä tukee lukion opiskelijoiden kasvamista lukiolain 2 :n tavoitteiden mukaisesti yhteistyössä kotien kanssa. Rauman Lyseon lukion iltalinjalla voi opiskella lukion oppimäärän työn tai muun toiminnan ohessa lukion yksittäisiä kursseja tai lukion koko oppimäärän sekä suorittaa tähän tai ammattitutkintoon pohjautuvan yo-tutkinnon. Iltalinjalla voi suorittaa myös peruskoulun oppimäärän sekä parantaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja.

5 4 VIRANHALTIJAT JA RATKAISUVALTA Kasvatus- ja opetustoimen johtajana toimii kasvatus- ja opetusjohtaja ja hänen estyneenä ollessaan perusopetusjohtaja. Tulosalueiden vastaavina toimivat talouspäällikkö, varhaiskasvatusjohtaja, perusopetusjohtaja ja lukion rehtori. Tulosalueiden ja tulosyksiköiden vastaavien vastuut ja yleiset tehtävät Johtosäännössä ja muissa säännöissä määrättyjen asioiden lisäksi tulosalueiden ja tulosyksiköiden vastaavien tehtävänä on, mikäli tehtävää ei ole määrätty muun viranhaltijan tai toimielimen tehtäväksi: johtaa ja kehittää yksikkönsä toimintaa olla tulosvastuussa alueensa/yksikkönsä toiminnasta ja taloudesta vastata yksikkönsä tehtävä- ja vastuualueelle asetettujen tulostavoitteiden toteutumisesta sekä valvoa talousarvion toteutumista huolehtia osaltaan toiminnallisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaisesta yhteistyöstä hallintokuntien sekä toimialan muiden tehtävä- ja vastuualueiden kanssa huolehtia osaltaan siitä, että toimialan taloussuunnitelmaa, talousarviota, käyttösuunnitelmaa ja muuta suunnittelua sekä tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat esitykset valmistellaan asianmukaisesti hyväksyä tulosaluetta / tulosyksikköä koskevat laskut. Tiedottaminen Kasvatus- ja opetusjohtaja vastaa koko kasvatus- ja opetustoimea tai useampaa kuin yhtä tulosaluetta koskevasta tiedottamisesta. Kunkin tulosalueen vastaava vastaa tiedottamisesta tulosalueensa osalta sekä tulosyksikön vastaava tulosyksikön osalta. Ratkaisuvalta annettaessa julkisuuslain mukaisia asiakirjoja ja tietoja Julkisuuslain mukainen asiakirjan antamista koskeva päätösvalta on jokaisella viranhaltijalla päätösvaltaansa kuuluvassa asiassa. Muiden julkisuuslain tarkoittamien asiakirjojen ja tietojen antamisen osalta päätösvalta määräytyy siten, että asiasta päättää 1) toimielimen sihteeri toimielimessä käsiteltyjen asioiden osalta 2) kasvatus- ja opetusjohtaja asian koskiessa koko kasvatus- ja opetustoimea tai useampaa tulosaluetta tai tulosalueen vastaavan ollessa estynyt, 3) tulosalueen vastaava asian koskiessa koko tulosaluetta tai useampaa tulosalueeseen kuuluvaa tulosyksikköä tai tulosyksikön vastaavan ollessa estynyt 4) tulosyksikön vastaava yksikkönsä osalta. Asiakirjan antamisesta päättävällä on lisäksi oikeus määrätä asiakirjasta perittävä maksu vahvistetun taksan mukaisesti.

6 KASVATUS- JA OPETUSJOHTAJA Kasvatus- ja opetusjohtajan tehtävät: Kasvatus- ja opetustoimen johtajana toimii kasvatus- ja opetusjohtaja. Kasvatus- ja opetusjohtajan tehtävänä on johtaa, valvoa ja kehittää kasvatus- ja opetustoimeen kuuluvaa toimintaa, seurata alansa kehitystä, tehdä esityksiä sekä antaa tietoja ja lausuntoja toimialaansa kuuluvista asioista. Kasvatus- ja opetusjohtajan ratkaisuvaltaan kuuluu: 1) vastata kasvatus- ja opetustoimen tulosalueiden resurssien jaosta 2) hyväksyä tulosalueiden vastaavien toimenkuvaukset 3) päättää tulosalueiden vastaavien osalta avoimen viran määräaikaisen hoitajan ja viransijaisen ottamisesta 4) päättää henkilöstösäännön 23 :n mukaisista henkilöstöasioista tulosalueiden vastaavien osalta 5) päättää lukion tulosalueesta vastaavan rehtorin opetusvelvollisuuden huojennuksista 6) vahvistaa tulosalueiden vastaavien virkavaali 7) päättää hankinnoista ja sopimuksista, joiden arvo ei ylitä ) päättää tulosyksiköiden jakautumisesta tarvittaessa hallinnollisesti kustannuspaikkoihin 9) hyväksyä koko kasvatus- ja opetustoimea koskevia laskuja ja tositteita. Kasvatus- ja opetusjohtaja voi delegoida ratkaisuvaltaansa tulosalueen vastaaville. Tulosalueiden ja tulosyksiköiden vastaavien tehtävät ja ratkaisuvalta tulosalueittain KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TALOUS- JA HALLINTOPALVELUT Talouspäällikön tehtävät Talouspäällikkö vastaa kasvatus- ja opetustoimen talouden ja hallinnon suunnittelu-, kehittämis- ja valvontatehtävistä. Talouspäällikön ratkaisuvaltaan kuuluu: 1) päättää henkilöstösäännön 23 :n mukaisista henkilöstöasioista talous- ja hallintopalvelujen henkilöstön osalta 2) ottaa henkilö määräaikaiseen palvelussuhteeseen kasvatus- ja opetustoimen talous- ja hallintopalvelut tulosalueelle, jos määräaikainen palvelussuhde kestää enintään yhden vuoden 3) hyväksyä toimenkuvaukset kasvatus- ja opetustoimen talous- ja hallintopalvelujen henkilöstön osalta 4) vahvistaa henkilöstön virkavaalit virkasuhteisten toimistosihteerien osalta 5) päättää tulosalueensa hankinnoista ja sopimuksista, joiden arvo ei ylitä ) päättää irtaimen omaisuuden poistoista ja poistetun omaisuuden myynnistä 7) päättää viraston ja Pölläkarin tilojen vuokraamisesta ja vuokran alentamisesta tai vuokrasta vapauttamisesta lapsi- ja nuorisotoimintaan liittyvissä varauksissa 8) ratkaista kasvatus- ja opetustoimen arkistotoimeen liittyvät asiat 9) hyväksyä koko kasvatus- ja opetustoimea koskevat sisäiset laskut ja hyväksyä ulkoisia laskuja kasvatus- ja opetusjohtajan ja perusopetusjohtajan estyneenä ollessa. Talouspäällikkö voi delegoida ratkaisuvaltaansa omalla tulosalueellaan. Toimistosihteereiden ratkaisuvalta

7 Kasvatus- ja opetuslautakunnan erikseen nimeämät viranhaltijat päättävät: 1) päivähoidon asiakasmaksuista. VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatusjohtajan tehtävät Varhaiskasvatusjohtajan tehtävänä on johtaa, valvoa ja kehittää varhaiskasvatukseen sekä esiopetukseen liittyvää toimintaa, seurata alansa kehitystä, tehdä esityksiä, antaa tietoja ja lausuntoja toimialaansa kuuluvista asioista sekä vastata yksityisten varhaiskasvatuksen sosiaalipalvelujen valvonnasta. Varhaiskasvatusjohtajan ratkaisuvaltaan kuuluu: 1) päättää henkilöstösäännön 23 :n mukaisista henkilöstöasioista varhaiskasvatuksen palvelupäällikön ja varhaiskasvatuksen aluejohtajien ja päiväkodin johtaja/leikkitoiminnan ohjaajan osalta 2) ottaa henkilö varhaiskasvatuksen palvelupäällikön ja varhaiskasvatuksen aluejohtajien määräaikaiseen palvelussuhteeseen, jos määräaikainen palvelussuhde kestää enintään yhden vuoden 3) hyväksyä henkilöstön toimenkuvaukset varhaiskasvatuksen palvelupäällikön ja varhaiskasvatuksen aluejohtajien sekä /leikkitoiminnan ohjaajan osalta 4) vahvistaa henkilöstön virkavaalit varhaiskasvatuksen palvelupäällikön ja varhaiskasvatusalueiden johtajien sekä /leikkitoiminnan ohjaajan osalta 5) päättää kotihoidon tuen ja yksityisen päivähoidon tuen harkinnanvaraisista kuntalisistä 6) päättää asiakasmaksujen perimättä jättämisestä tai alentamisesta 7) hyväksyä lasten kotihoidon tuen laskut 8) päättää tulosalueensa hankinnoista ja sopimuksista, joiden arvo ei ylitä ) päättää esiopetukseen ja päivähoitoon osallistuvien lasten harkinnanvaraisista kuljetuksista 10) päättää sopimusten tekemisestä oppilaitosten kanssa tulosalueen useiden tulosyksiköiden käyttämisestä opiskelijoiden harjoittelupaikkoina 11) päättää opiskelijoiden ja tutkijoiden useita tulosyksikköjä koskevista tutkimusluvista 12) päättää erityisavustajien sijoittamisesta lapsiryhmään ja lapsiryhmien pienentämisestä 13) hyväksyä oppilaat perusopetukseen valmistavaan opetukseen esiopetukseen sijoittuvien osalta Varhaiskasvatusjohtaja voi delegoida ratkaisuvaltaansa omalla tulosalueellaan. Varhaiskasvatuksen palvelupäällikön tehtävät Varhaiskasvatuksen palvelupäällikön tehtävänä on toimia perhepäivähoidon varhaiskasvatuksen aluejohtajana, koordinoida erityisvarhaiskasvatusta, pedagogisten tiimien toimintaa ja esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä. Varhaiskasvatusjohtaja toimii perhepäivähoidon ohjaajien ja kiertävien erityislastentarhanopettajien esimiehenä. Palvelupäällikkö vastaa lasten päivähoitosijoituksista yhdessä varhaiskasvatuksen aluejohtajien kanssa ja toimii varhaiskasvatusjohtajan sijaisena. Varhaiskasvatuksen palvelupäällikön ratkaisuvaltaan kuuluu: 1) päättää henkilöstösäännön 23 :n mukaisista henkilöstöasioista perhepäivähoidon ohjaajien ja kiertävien erityislastentarhanopettajien osalta

8 2) ottaa henkilö määräaikaiseen palvelussuhteeseen perhepäivähoidon ohjaajien ja kiertävien erityislastentarhanopettajien osalta, jos määräaikainen palvelussuhde kestää enintään yhden vuoden 3) hyväksyä henkilöstön toimenkuvaukset perhepäivähoidon ohjaajien ja kiertävien erityislastentarhanopettajien osalta 4) vahvistaa henkilöstön virkavaalit perhepäivähoidon ohjaajien ja kiertävien erityislastentarhanopettajien osalta 5) hyväksyä lapset perhepäivähoitoon 6) hyväksyä yksityisten perhepäivähoitajien toimintailmoitukset 7) päättää opiskelijoiden ja tutkijoiden tutkimusluvista alueen työyksiköissä 8) päättää tulosyksikkönsä hankinnoista ja sopimuksista, joiden arvo ei ylitä ) päättää lasten ottamisesta esiopetukseen ja hyväksyy lapset esiopetuksen lisäksi tarvittavaan päivähoitoon. Varhaiskasvatuksen aluejohtajan tehtävät Varhaiskasvatuksen aluejohtaja johtaa ja kehittää varhaiskasvatusta ja esiopetusta omassa päiväkodissaan sekä omalla alueellaan, vastaa päiväkodin ja varhaiskasvatusalueen taloudesta sekä asiakaspalvelusta. Hän on alueen päiväkodin johtajien ja vastuulastentarhanopettajien sekä oman päiväkotinsa henkilöstön esimies. Varhaiskasvatuksen aluejohtajan ratkaisuvaltaan kuuluu: 1) päättää henkilöstösäännön 23 :n mukaisista henkilöstöasioista oman alueensa päiväkodin johtajien ja vastuulastentarhanopettajien sekä oman päiväkotinsa henkilöstön osalta 2) ottaa henkilö määräaikaiseen palvelussuhteeseen oman alueensa päiväkodin johtajien ja vastuulastentarhanopettajien sekä oman päiväkotinsa henkilöstön osalta, jos määräaikainen palvelussuhde kestää enintään yhden vuoden 3) hyväksyä henkilöstön toimenkuvaukset oman alueensa päiväkodin johtajien ja vastuulastentarhanopettajien sekä oman päiväkotinsa henkilöstön osalta 4) vahvistaa henkilöstön virkavaalit oman alueensa päiväkodin johtajien ja vastuulastentarhanopettajien sekä oman päiväkotinsa henkilöstön osalta 5) hyväksyä lapset päivähoitoon alueellaan, lukuun ottamatta esiopetuksen lisäksi tarvittavaa päivähoitoa 6) päättää opiskelijoiden ja tutkijoiden tutkimusluvista alueen työyksiköissä 7) päättää tulosyksikkönsä hankinnoista ja sopimuksista, joiden arvo ei ylitä Päiväkodin johtajan tehtävät Päiväkodin johtaja johtaa ja kehittää varhaiskasvatusta ja esiopetusta omassa päiväkodissaan ja on päiväkodin henkilöstön esimies Päiväkodin johtajan ratkaisuvaltaan kuuluu: 1) päättää henkilöstösäännön 23 :n mukaisista henkilöstöasioista oman päiväkotinsa henkilöstön osalta 2) ottaa henkilö määräaikaiseen palvelussuhteeseen omaan päiväkotiinsa, jos määräaikainen palvelussuhde kestää enintään yhden vuoden 3) hyväksyä henkilöstön toimenkuvaukset oman päiväkotinsa henkilöstön osalta 4) päättää tulosyksikkönsä hankinnoista ja sopimuksista, joiden arvo ei ylitä Perhepäivähoidon ohjaajan tehtävät

9 Perhepäivähoidon ohjaaja johtaa ja kehittää perhepäivähoitoa, toimii kunnallisten perhepäivähoitajien ja ryhmäperhepäiväkotien esimiehenä ja valvoo yksityistä perhepäivähoitoa. Perhepäivähoidon ohjaajalla on perhepäivähoitajien palkanlaskuun liittyviä tehtäviä. Perhepäivähoidon ohjaajan ratkaisuvaltaan kuuluu: 1) päättää henkilöstösäännön 23 :n mukaisista henkilöstöasioista kunnallisten perhepäivähoitajien ja ryhmäperhepäiväkotien henkilöstön osalta 2) ottaa henkilö määräaikaiseen palvelussuhteeseen kunnallisten perhepäivähoitajien ja ryhmäperhepäiväkotien henkilöstön osalta, jos määräaikainen palvelussuhde kestää enintään yhden vuoden 3) hyväksyä henkilöstön toimenkuvaukset kunnallisten perhepäivähoitajien ja ryhmäperhepäiväkotien henkilöstön osalta 4) varata perhepäivähoitajalta kulloinkin tarvittava määrä hoitopaikkoja 5) tehdä esitys yksityisen perhepäivähoitajan ja perhepäiväkodin hyväksymiseksi yksityiseksi palveluntuottajaksi 6) päättää tulosyksikkönsä hankinnoista ja sopimuksista, joiden arvo ei ylitä PERUSOPETUS Perusopetusjohtajan tehtävät Perusopetusjohtajan tehtävänä on johtaa, valvoa ja kehittää perusopetukseen sekä iltapäiväkerhotoimintaan liittyvää toimintaa, seurata alansa kehitystä, tehdä esityksiä sekä antaa tietoja ja lausuntoja toimialaansa kuuluvista asioista. Perusopetusjohtajan ratkaisuvaltaan kuuluu: 1) päättää henkilöstösäännön 23 :n mukaisista henkilöstöasioista peruskoulujen rehtoreiden, koulupsykologien, kalustonkunnostajien, iltapäivätoiminnan koordinaattorin ja uimaopettajien osalta 2) hyväksyä peruskoulujen rehtoreiden, koulupsykologien, kalustonkunnostajien, iltapäivätoiminnan koordinaattorin ja uimaopettajien toimenkuvaukset 3) ottaa henkilö määräaikaiseen palvelussuhteeseen kohdassa 1 mainittujen tehtävien osalta, jos määräaikainen palvelussuhde kestää enintään yhden vuoden 4) päättää peruskoulujen rehtoreita koskevista oppivelvollisuuden huojennuksista 5) vahvistaa peruskoulujen rehtoreiden, koulupsykologien sekä iltapäivätoiminnan koordinaattorin virkavaali 6) päättää tulosalueensa hankinnoista ja sopimuksista, joiden arvo ei ylitä ) päättää iltapäivätoiminnan avustusten jakamisesta lautakunnan ohjeistuksen mukaan 8) päättää muussa kunnassa asuvan peruskoulun oppilaan oikeudesta käydä koulua Raumalla 9) tekee erityisen tuen päätökset perusopetuslain 17 :n ja opetussuunnitelman perusteiden määräämällä tavoin 10) päättää alle oppivelvollisuusikäisen kouluun ottamisesta tai koulunkäynnin lykkäyksestä ja peruskoulun ensimmäisen luokan oppilaiden oppilaaksiotosta 11) päättää perusopetuksen oppilaskuljetuksista, 12) antaa maksusitoumukset erityisoppilaitoksiin ja ohjauskäynteihin 13) päättää opiskelijoiden ja tutkijoiden useita tulosyksikköjä koskevista tutkimusluvista 14) hyväksyy oppilaat perusopetuksen valmistavaan opetukseen. Perusopetusjohtaja voi delegoida ratkaisuvaltaansa omalla tulosalueellaan. Peruskoulun rehtorin tehtävät

10 Perusopetuksen rehtorin tehtävänä on johtaa, valvoa ja kehittää koulun toimintaa sekä huolehtia kodin ja koulun yhteistyöstä. Rehtori toimii koulun johtokunnan esittelijänä ja sihteerinä. Peruskoulun rehtorin ratkaisuvaltaan kuuluu: 1) päättää henkilöstösäännön 23 :n mukaisista henkilöstöasioista koulun opetus- ja muun henkilökunnan osalta 2) vastata koulun henkilökunnan valintaan liittyvistä valmistelutehtävistä 3) ottaa henkilö määräaikaiseen palvelussuhteeseen koulun henkilökunnan osalta, jos määräaikainen palvelussuhde kestää enintään yhden vuoden 4) vahvistaa koulun henkilöstöä koskeva virkavaali 5) hyväksyä koulun henkilökunnan toimenkuvaukset 6) ottaa kouluun muut paitsi ensimmäisten luokkien oppilaat 7) päättää oppilaan vapauttamisesta oppiaineen opetuksesta 8) myöntää oppilaalle lupa poissaoloon koulusta kolmea päivää pidemmäksi ajaksi 9) päättää oppilaan erityisistä opetusjärjestelyistä perusopetuslain 18 :n mukaisesti 10) päättää tulosyksikkönsä hankinnoista ja sopimuksista, joiden arvo ei ylitä ) päättää koulutilojen vuokrauksista lautakunnan päättämin vuokrin ja myöntää vuokrasta alennusta tai vapautusta laajempien ja ei-tavanomaisten vuokrausten, sisäisten vuokrausten tai lapsi- ja nuorisotyöhön tai hallintokuntien yhteistoimintaan liittyvien vuokrausten osalta. Iltapäivätoiminnan koordinaattorin tehtävät Iltapäivätoiminnan koordinaattorin tehtävänä on johtaa, valvoa ja kehittää iltapäivätoimintaa sekä tiedottaa yhteistyötahoja iltapäivätoimintaan liittyvissä asioissa. Iltapäivätoiminnan koordinaattori toimii iltapäiväkerhonohjaajien esimiehenä. Iltapäivätoiminnan koordinaattorin ratkaisuvaltaan kuuluu: 1) päättää henkilöstösäännön 23 :n mukaisista henkilöstöasioista iltapäiväkerhonohjaajien sekä kesätoiminnassa mukana olevien koulunkäyntiohjaajien osalta 2) hyväksyä iltapäiväkerhonohjaajien toimenkuvaukset, 3) ottaa henkilö määräaikaiseen palvelussuhteeseen iltapäiväkerhonohjaajien osalta, jos määräaikainen palvelussuhde kestää enintään yhden vuoden, 4) päättää lasten ottamisesta iltapäivätoimintaan, 5) päättää iltapäiväkerhojen asiakasmaksuista, 6) päättää tulosyksikkönsä hankinnoista ja sopimuksista, joiden arvo ei ylitä 1 000, 7) valita kesätoimintaan otettavat oppilaat sekä henkilökunta ja 8) päättää kesätoiminnan ja iltapäivätoiminnan maksujen perimättä jättämisestä tai alentamisesta. LUKIOKOULUTUS Lukion rehtorin tehtävät Lukion rehtorin tehtävänä on johtaa, valvoa ja kehittää lukion toimintaa sekä huolehtia kodin ja koulun yhteistyöstä. Rauman Lyseon lukion rehtori toimii Rauman lukion johtokunnan esittelijänä ja sihteerinä. Lukion rehtorin ratkaisuvaltaan kuuluu: 1) päättää henkilöstösäännön 23 :n mukaisista henkilöstöasioista lukion henkilökunnan osalta 2) vastata koulun henkilökunnan valintaan liittyvistä valmistelutehtävistä

11 3) hyväksyä toimenkuvaukset lukion henkilökunnan osalta 4) ottaa henkilö määräaikaiseen palvelussuhteeseen lukion henkilökunnan osalta, jos määräaikainen palvelussuhde kestää enintään yhden vuoden 5) vahvistaa lukion henkilöstöä koskeva virkavaali 6) päättää tulosalueensa hankinnoista ja sopimuksista, joiden arvo ei ylitä , 7) päättää lukion opiskelijoiksi hakeutuvien hyväksymisestä lautakunnan määräämin perustein 8) päättää lukion kurssitarjonnasta 9) päättää opiskelijan vapauttamisesta erityisistä opetusjärjestelyistä lukiolain 13 :n mukaisesti 10) päättää opettajia kuultuaan lukiota koskevista tutkimuslupa-anomuksista 11) myöntää opiskelijan kirjallisesta ja perustellusta hakemuksesta pidennys lukiolain 24 1 mom:n määrittelemään lukion suoritusaikaan kuitenkin vain yhdeksi jaksoksi kerrallaan 12) todeta eronneeksi opiskelija, jonka opiskeluaika ylittää säädetyt vaatimukset tai joka lukiolain 24 :n 2 mom. säätämällä tavalla ilman pätevää syytä ilmoittamatta on poissa opetuksesta, jos on ilmeistä, ettei hänen tarkoituksenaan ole jatkaa opintoja 13) päättää lukion opettajia koskevista mahdollisista opetusvelvollisuuden huojennuksista 14) päättää lukiolain 26 :n mukaisen kirjallisen varoituksen antamisesta opiskelijalle 15) päättää koulutilojen kertaluonteisista vuokrauksista lautakunnan päättämin vuokrin ja myöntää vuokrasta alennusta tai vapautusta laajempien ja ei-tavanomaisten vuokrausten, sisäisten vuokrausten tai lapsi- ja nuorisotyöhön tai hallintokuntien yhteistoimintaan liittyvien vuokrausten osalta. 6 JOHTORYHMÄT Kasvatus- ja opetustoimen johtoryhmä Kasvatus- ja opetustoimessa on johtoryhmä, johon kuuluvat kasvatus- ja opetusjohtaja, talouspäällikkö, varhaiskasvatusjohtaja, perusopetusjohtaja, Rauman Lyseon lukion rehtori sekä kaksi henkilöstön keskuudestaan valitsemaa edustajaa. Kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtajat voivat osallistua kasvatus- ja opetustoimen johtoryhmän kokouksiin. Johtoryhmä pyrkii koko kasvatus- ja opetustoimen sektorin toiminnan kehittämiseen, yhteistoiminnan ja tiedonkulun edistämiseen omassa hallintokunnassaan ja myös hallintokuntien välillä. Varhaiskasvatuksen johtoryhmä Varhaiskasvatuksen johtoryhmään kuuluvat varhaiskasvatusjohtaja, palvelupäällikkö ja varhaiskasvatusalueiden johtajat, /leikkitoiminnan ohjaaja, yksi perhepäivähoidon ohjaajista, yksi kiertävistä lastentarhanopettajista sekä kaksi tulosalueen henkilöstön keskuudestaan valitsemaa edustajaa. Perusopetuksen johtoryhmä Perusopetuksen johtoryhmään kuuluvat perusopetusjohtaja, kolme rehtoria, koulupsykologi ja iltapäivätoiminnan koordinaattori sekä kaksi tulosalueen henkilöstön keskuudestaan valitsemaa edustajaa. Rauman Lyseon lukion johtoryhmä

12 Lukion johtoryhmään kuuluvat rehtori, apulaisrehtorit ja henkilöstön valitsemat lukion eri tiimien vetäjät.

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 11.11.2013 Voimaan 1.1.2014 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala Toiminta-ajatus Organisaatio 1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö.

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö. Heinolan kaupunki Kunnallinen johtosääntö III/SIV Sivistystoimi Kaupunginvaltuuston 11.11.2013 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 17.2.2014 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 hyväksymä Sivistystoimen johtosääntö

Lisätiedot

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti:

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti: JOHTOSÄÄNTÖ / SIVISTYSPALVELUT Hyväksytty Kv 28.3.2013 6 Voimaantulo 1.1.2013 1 Luku SIVISTYSPALVELUIDEN PALVELUALUE 1 Organisaatio Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 1.8.2011 SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU SIVISTYSLAUTAKUNTA 1 Sivistyslautakunta ja jaostot Sivistystoimen toimialalla on sivistyslautakunta. Sivistyslautakunnalla

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 14.12.2015 Voimaan 1.1.2016 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala Toiminta-ajatus Organisaatio 1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 10.11.2008 2005 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala Toiminta-ajatus Organisaatio 1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisen

Lisätiedot

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja.

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja. 1 SIMON KUNTA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Simon kunnanvaltuusto 15.6.2015 36 Voimaantulo 1.8.2015 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on varhaiskasvatuksen, koulutuksen

Lisätiedot

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 ja tulee voimaan 1.1.2013. Muutoksia KV 25.2.2013, 49 6, 7 Muutoksia

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ ALKAEN 1 (5) VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1.8.2016 ALKAEN 1 Toiminta-alue 2 Organisaatio Tuotantoalueen laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus rakentavat lapsen ja nuoren tulevaisuutta.

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan johtosääntö

Sivistyslautakunnan johtosääntö 1 (7) Sivistyslautakunnan johtosääntö Kaupunginvaltuuston 20.6.2011 hyväksymä Voimaantulo 1.7.2011 Toiminta-ajatus 1 Sivistyslautakunta huolehtii kunnan varhaiskasvatus-, koulutus- ja kirjastopalvelujen

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistyslautakunnan toimintasääntö

Nurmijärven kunnan sivistyslautakunnan toimintasääntö Nurmijärven kunnan sivistyslautakunnan toimintasääntö www.nurmijarvi.fi SIVISTYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sivistyslautakunnan hyväksymä 25.2.2009 7, voimaantulo 1.3.2009. Muutettu 10.12.2009 136, 25.2.2010

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 10.12.2013 Voimaan 1.1.2014 ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 11.6.2015 36 Voimaantulo 1.8.2015 2 SISÄLTÖ 1 TOIMINTA-AJATUS... 3 2 PÄÄVASTUUALUEEN TOIMIELIMET,

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU... 2 SIVISTYSTOIMEN YLEISET TOIMINTAPERUSTEET... 2 1 Toiminta-ajatus... 2 2 LUKU... 2 ORGANISAATIO... 2 2 Lautakunnat... 2 3 Lautakuntien

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksynyt 22.1.2014 Voimaantulopäivä 11.2.2014 1 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAKESKUKSEN ORGANISAATIO JA

Lisätiedot

KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5)

KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5) KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5) SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNNÖT YLEISEN MAARÄYKSET 1 Soveltamisala Sivistystoimen luottamuselimiin, viranhaltijoihin ja työntekijöihin sovelletaan tämän johtosäännön määräyksiä.

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 3.12.2012 tulevaksi voimaan 1.1.2013. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 3.12.2012 tulevaksi voimaan 1.1.2013. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 3.12.2012 tulevaksi voimaan 1.1.2013. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Suomenkielisen varhaiskasvatuksen 3.2.6 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sivistystoimen johtaja 17.12.2014 Voimaan 1.1.2015 Viimeksi muutettu 13.4.2015

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kasvo LTK 7.3.2012/23 Voimaantulo: 1.4.2012

KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kasvo LTK 7.3.2012/23 Voimaantulo: 1.4.2012 KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: Kasvo LTK 7.3.2012/23 Voimaantulo: 1.4.2012 Hyväksytty: Kasvo LTK 13.6.2012/68 Voimaantulo: 1.8.2012 Hyväksytty: Kasvo LTK 19.12.2012/136

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielisen opetuksen 3.1.2 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 26.1.2012

Lisätiedot

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA SISÄLTÖ Sivu I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA 1 Tehtävä 1 2 Toimiala 1 3 Toimivalta 1 4 Toimivallan siirtäminen 3 5 Lautakunnan kokoonpano 3 6 Esittely lautakunnassa 3 II PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2014 Nro 8 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty lasten ja nuorten palveluiden lautakunnassa 10.6.2014) 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus 3 Toimintatapa

Lisätiedot

Sivistystoimenjohtaja

Sivistystoimenjohtaja Sivistystoimenjohtaja - toimii toimialajohtajana tulosaluejohtajien ja hallintopalvelujen esimiehenä - sivistystoimialan laadukkaan, kustannustehokkaan ja uudistuvan palvelutuotannon ja palvelutoiminnan

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty: 7.3.2012 Voimaantulo: 1.4.2012

KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty: 7.3.2012 Voimaantulo: 1.4.2012 KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: 7.3.2012 Voimaantulo: 1.4.2012 Hyväksytty: Kasvo LTK 13.6.2012/68 Voimaantulo: 1.8.2012 Hyväksytty: Kasvo LTK 19.12.2012/136 Voimaantulo:

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTO- SÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTO- SÄÄNTÖ 1 ILMAJOEN KUNTA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTO- SÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 28.1.2013, 28 - Tulee voimaan 5.3.2013 1 TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen päämääränä on tarjota kuntalaisille monipuolisia

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNNAN

ULVILAN KAUPUNGIN OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNNAN ULVILAN KAUPUNGIN OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1.1.2010 alkaen Hyväksytty: Koulutuslautakunta 17.11.2009 Kaupunginhallitus Valtuusto 2 ULVILAN KAUPUNKI Opetus-ja kasvatuslautakunta JOHTOSÄÄNTÖ

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014.

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014. SUONENJOEN KAUPUNKI 1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27 Voimaantulo: 1.8.2014 1 Soveltamisala Koulutuslautakunnan alaisen toiminnan järjestämisessä noudatetaan

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin sivistyskeskuksen johtosääntö

Seinäjoen kaupungin sivistyskeskuksen johtosääntö 1 Seinäjoen kaupungin sivistyskeskuksen johtosääntö I LUKU SIVISTYSKESKUKSEN LAUTAKUNNAT 1 Lautakunnat Valtuusto nimeää sivistyskeskuksen toiminta-alueelle seuraavat lautakunnat: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta

Lisätiedot

76 Asianro 1144/00.01.01/2014. Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasäännön tarkistaminen

76 Asianro 1144/00.01.01/2014. Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasäännön tarkistaminen 76 Asianro 1144/00.01.01/2014 Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasäännön tarkistaminen Vs. henkilöstö- ja hallintopäällikkö Pekka Savolainen Kasvun ja oppimisen palvelualue

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty: 7.3.2012 Voimaantulo: 1.4.2012

KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty: 7.3.2012 Voimaantulo: 1.4.2012 KERAVAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: 7.3.2012 Voimaantulo: 1.4.2012 Hyväksytty: Kasvo LTK 13.6.2012/68 Voimaantulo: 1.8.2012 Hyväksytty: Kasvo LTK 19.12.2012/136 Voimaantulo:

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMI TOIMINTASÄÄNTÖ 1.1.2006 LUKIEN

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMI TOIMINTASÄÄNTÖ 1.1.2006 LUKIEN KASVATUS- JA OPETUSTOIMI 1.1.2006 LUKIEN Kasvatus- ja opetuslautakunta 13.12.2005 Kasvatus- ja opetuslautakunta 14.3.2006 Kasvatus- ja opetustoimi 14.3.2006 1 KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN... 2 1 Toimintasäännön

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetustoimi 16.12.2008 KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ. 1 Toimintasäännön sisältö

Kasvatus- ja opetustoimi 16.12.2008 KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ. 1 Toimintasäännön sisältö 1 KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN 1 Toimintasäännön sisältö Kasvatus- ja opetuslautakunnan johtosäännön 4 19-kohdassa määrätään, että lautakunta päättää toimialan toimintasäännöstä. Kasvatus- ja opetustoimen

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ NASTOLAN KUNTA SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 6.2.2006 5 Voimaantulo 7.2.2006 Muutos Valtuusto 18.12.2006 53 Valtuusto 15.11.2010 42 Voimaantulo 1.1.2011 Valtuusto 5.11.2012 44 Voimaantulo 1.1.2013

Lisätiedot

LAIHIAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN JA VARHAISKASVATUKSEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAIHIAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN JA VARHAISKASVATUKSEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 (9) LAIHIAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN JA VARHAISKASVATUKSEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen ja varhaiskasvatuksen päävastuualueen tehtävänä on kehittää, suunnitella ja järjestää

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetusviraston toimintasääntö

Kasvatus- ja opetusviraston toimintasääntö Versio 1.12.2010 Kasvatus- ja opetusviraston toimintasääntö 1. Luku Kasvatus- ja opetusvirasto 1 Kasvatus- ja opetustoimen johto 2 Kasvatus- ja opetusviraston organisaatio Kasvatus- ja opetustointa virastopäällikkönä

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN 1 Toiminta alue Tuotantoalueen laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus rakentavat lapsen ja nuoren tulevaisuutta. Toimintaperiaatteina

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 14 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.6.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä

Lisätiedot

Opetuspäällikkö 1 vastaa esi- ja perusopetuksen sekä aamu- ja iltapäivä toiminnan sisällön toteuttamiseen ja kehittämiseen kuuluvista asioista,

Opetuspäällikkö 1 vastaa esi- ja perusopetuksen sekä aamu- ja iltapäivä toiminnan sisällön toteuttamiseen ja kehittämiseen kuuluvista asioista, Opetuspäällikön tehtäväkokonaisuudesta Savonlinnan kaupungin hallintosääntö 53 viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta ja keskeiset vastuualueet Opetuspäällikkö 1 vastaa esi- ja perusopetuksen sekä aamu-

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kunnanvaltuustossa Tulee voimaan

TUUSNIEMEN KUNTA SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kunnanvaltuustossa Tulee voimaan 1 TUUSNIEMEN KUNTA SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 1 Toiminta-ajatus 2 Sivistyslautakunta Sivistystoimen toiminnan tarkoituksena on tarjota lapsille, nuorille ja aikuisille laadukkaat kouluolosuhteet sekä

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan johtosääntö

Sivistyslautakunnan johtosääntö 1 Sivistyslautakunnan johtosääntö Kaupunginvaltuuston 21.3.2016 hyväksymä Voimaantulo 1.5.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. Toiminta-ajatus 1 Sivistyslautakunta huolehtii kunnan varhaiskasvatus-,

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Lempäälän kunnanvaltuuston hyväksymä 26.11.2014, voimaan 1.1.2015. 1. TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimi turvaa kuntalaisille mahdollisuudet henkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen

Lisätiedot

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät.

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät. SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on luoda edellytykset tietojen, taitojen ja myönteisten asenteiden avulla kuntalaisten henkiseen ja fyysiseen aktiivisuuteen ja kasvuun.

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin sivistystoimen lautakuntien ja 3.1 1 (7) ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015

Lisätiedot

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne)

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) KOULUTUSLTK Esittelijä sivistystoimen johtaja KULTTUURILTK Esittelijä museonjohtaja VAPAA-AIKALTK Esittelijä vapaa-aikatoimen päällikkö SIVISTYSVIRASTO Sivistystoimenjohtaja

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 02.05.2005 83 Voimaantulo: 1.1.2006 Muutos: Kaupunginvaltuusto 15.1.2007 8 Voimaantulo: 15.1.2007

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

1. Edistää hyvinvointityötä kunnan asukkaiden, eri yhteisöjen ja toimijoiden kesken

1. Edistää hyvinvointityötä kunnan asukkaiden, eri yhteisöjen ja toimijoiden kesken HYVINVOINTIPALVELUT - johtaminen Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta 1. Edistää hyvinvointityötä kunnan asukkaiden, eri yhteisöjen ja toimijoiden kesken 2. valmistelee kunnanhallitukselle hyvinvointikertomuksen.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Valtuusto hyväksynyt 18.2.2013 22, muutokset 26.10.2015 107 Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö I LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN

Lisätiedot

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelumme tarjotaan Kirkonkylällä päiväkoti Peukaloisessa sekä Rukkitien ryhmäperhepäiväkodissa. Sotkumassa toimivat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011 06.03.2012 Sivu 1 / 1 1106/00.01.02/2012 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011 Valmistelijat / lisätiedot: Ulla Valtonen, puh. (09) 816 45536 Anna-Liisa

Lisätiedot

Kaupunginviraston johtosääntö

Kaupunginviraston johtosääntö 1 (8) Kaupunginviraston johtosääntö Kaupunginvaltuuston 21.1.2013 hyväksymä 1 Luku Soveltamisala 1 Soveltamisala Kaupungin toimintaan sovelletaan tämän säännön määräyksiä. 2 Luku Toiminta-ajatus ja johtaminen

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuspalvelujen johtosääntö. Hyväksytty 29.11.2010

Kasvatus- ja opetuspalvelujen johtosääntö. Hyväksytty 29.11.2010 Kasvatus- ja opetuspalvelujen johtosääntö Hyväksytty 29.11.2010 Voimaantulo 1.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO KASVATUS- JA OPETUSPALVELUJEN JOHTOSÄÄNTÖ...5 1. Luku Toiminta-ajatus ja tehtäväalueet...5 1 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Sivistyskeskuksen toimintasääntö

Sivistyskeskuksen toimintasääntö Sivistyskeskuksen toimintasääntö kasv 27.10.2015 57, liite 20 kultt 27.10.2015 40, liite 1 liik 27.10.2015 27, liite 1 nuor 27.10.2015 17, liite 1 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 2 2 Johtoryhmän tehtävät...

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluiden toimintasääntö

Hyvinvointipalveluiden toimintasääntö Hyvinvointipalveluiden toimintasääntö Haminan kaupunginhallitus 15.6.2015 Sisällysluettelo 1 Hyvinvointipalvelujen toiminta-ajatus... 1 2 Hyvinvointipalvelujen tehtävät... 1 3 Hyvinvointipalvelujen organisaatio...

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 12.5.2014 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Perusturvalautakunta ja jaostot Perusturvan toimialalla on perusturvalautakunta. Perusturvalautakunnalla

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUJEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSPALVELUJEN JOHTOSÄÄNTÖ SIVISTYSPALVELUJEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.2.200 (muutos KV 24.4.2002 7 muutos KV 25.9.2002 34 muutos KV 5.6.2004 3) Voimaantulopäivä 0.0.2002 Sivistyspalvelujen toiminta-ajatus Sivistyspalvelujen

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Johtokunta on hyväksynyt tämän toimintasäännön 4.12.2013 ja se on voimassa 1.1.2014 alkaen. Lisäykset (kursivoituna) johtokunta 5.2.2014 YLEISET

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ

JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yliopiston hallituksen kokouksessa 25.9.2009, 14.6.2016 tehtyine muutoksineen. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Yliopistolain (558/2009) 14 : nojalla yliopiston hallitus

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1042/00.01.01/12 1 LOHJA SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 37 Voimassa 1.1.2013 12.6.2013 Kaupunginvaltuusto 12.6.2012 105, muutos :ään 9 Voimassa 13.6.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Mäntsälän kunta Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Toimintasääntö tulee voimaan 1.2.2013 Sisällysluettelo Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö... 2 1. Toimintasäännön perusta ja tarkoitus...

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ

KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 3 TOIMIALA... 3 1 Toiminnan järjestäminen... 3 2 Toiminnan tarkoitus... 3 3 Oppilaitoksessa annettava opetus... 4 4 Oppilaat...

Lisätiedot

Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta

Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta KERAVAN KAUPUNKI Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta KERAVAN KAUPUNKITEKNIIKAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: 19.1.2010 Voimaantulo: 1.1.2010 Muutettu: 21.12.2010 Voimaantulo: 1.1.2011 Muutettu:

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetustoimi

Kasvatus- ja opetustoimi 1 KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN Punaisella= Toimintasäännön muutokset 16.12.2013 Violetilla = Toimintasäännön muutokset 12.5.2014 voimaan 16.5.2014 Sinisellä = Toimintasäännön muutokset 12.5.2014 voimaan 1.8.2014

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä

Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä Vihdissä tehtyjä linjauksia Päiväkodit ja koulut pyritään rakentamaan samaan yhteyteen aina kun se on mahdollista Äitiys- ja lastenneuvolat rakennetaan

Lisätiedot

Koulutoimen päävastuualueen toiminta-ajatuksena on:

Koulutoimen päävastuualueen toiminta-ajatuksena on: Hyväksytty 5.10.1992, voimaan 1.1.1993 Muutettu 28.6.1993, 30.1.1995, 17.6.1996, 27.1.1997, 29.1.2001, 7.5.2001, 20.6.2011, 1.12.2014, voimaan 1.1.2015 EURAJOEN KUNTA KOULUTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012. Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö. 1 Toiminta-ajatus ja toimiala

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012. Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö. 1 Toiminta-ajatus ja toimiala Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012 Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö 1 Toiminta-ajatus ja toimiala Opetustoimen toiminta-ajatuksena on tukea lapsen ja nuoren kehittymistä ja kasvua yhteistyökykyiseksi,

Lisätiedot

Kulttuuri- ja kansalaistoimi

Kulttuuri- ja kansalaistoimi 1 (5) Kulttuuri- ja kansalaistoimen johtosääntö Kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.6.2010/ Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta 1 Toiminta-ajatus Toimiala Lautakunnan toiminta-ajatuksena on edistää,

Lisätiedot

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija.

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija. 1 KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutos: 1.1.2007 Muutos: 8.12.2008 Voimaantulo: 1.1.2009 Muutos: 15.11.2010 Voimaantulo: 1.1.2011

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Toiminta-ajatus 1 Nuoriso- ja liikuntatoimen tehtävänä on nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaisena edistää toimialallaan nuorison ja koko

Lisätiedot

1 (8) NILSIÄN KAUPUNKI SIVISTYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

1 (8) NILSIÄN KAUPUNKI SIVISTYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ NILSIÄN KAUPUNKI 1 (8) SIVISTYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 11.3.1997, 41, muutos 27.4.1999, 29, muutos 14.11.2000, 68, muutos 11.6.2002, 36, muutos 14.1.2003, 5, muutos 9.11.2004, 84, muutos 25.4.2006,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 219. 219 Opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämiseen liittyvien rekisterien rekisterinpitäjä ja vastuuhenkilöt

Espoon kaupunki Pöytäkirja 219. 219 Opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämiseen liittyvien rekisterien rekisterinpitäjä ja vastuuhenkilöt 19.11.2014 Sivu 1 / 1 4590/07.01.01/2014 219 Opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämiseen liittyvien rekisterien rekisterinpitäjä ja vastuuhenkilöt Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Leino, puh. 046 877

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.11.2007 71 Muutos: 3 kv 25.2.2013 31 I YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä ja nimi Liikelaitoksen

Lisätiedot

Hallintosääntöön tehtävät muutokset - - - 2 LUKU ORGANISAATIO JA SEN TEHTÄVÄT. 2 Toimielimet

Hallintosääntöön tehtävät muutokset - - - 2 LUKU ORGANISAATIO JA SEN TEHTÄVÄT. 2 Toimielimet Hallintosääntöön tehtävät muutokset - 2 LUKU ORGANISAATIO JA SEN TEHTÄVÄT 2 Toimielimet Kaupungin hallinnossa ovat valtuuston, kaupunginhallituksen, keskusvaalilautakunnan ja tarkastuslautakunnan lisäksi

Lisätiedot

Kajaanin varhaiskasvatus SK

Kajaanin varhaiskasvatus SK Kajaanin varhaiskasvatus 2014- SK 15.05.2014 Valtakunnalliset suuntaukset 2013- Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarpeiden arviointia vaikeuttaa: Valmistelussa laki varhaiskasvatuksesta. Lakiesitys tulee

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN SIVISTYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN SIVISTYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN SIVISTYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 4.11.2013 103 1. LUKU TOIMIALA 1 Toiminta-ajatus Kajaanin kaupungin sivistystoimiala vastaa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen,

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT HYVINVOINTILAUTAKUNTA VARHAISKASVATUSPALVELUT TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. Päiväkotihoito Päiväkotihoito 0-2 vuotiaalle lapselle hpv 63,17 13 200 833

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ryhmien muodostamisen ja toiminnan periaatteet alkaen

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ryhmien muodostamisen ja toiminnan periaatteet alkaen Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ryhmien muodostamisen ja toiminnan periaatteet 1.8.2016 alkaen Sivi 21/16.2.2016 Huoltajat voivat hakea lapsilleen varhaiskasvatuspaikkaa koko kaupungin alueelta ja erilaisista

Lisätiedot

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät.

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät. SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on luoda edellytykset kasvatuksellisen vuorovaikutuksen, tietojen, taitojen ja myönteisten asenteiden avulla kuntalaisten hyvinvointiin,

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Espoon kaupungin suomenkielisen 3.2.2 1 (12) ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sivistystoimen johtaja 18.12.2015 Voimaan 1.1.2016 1 Toiminta-ajatus Espoon suomenkielinen

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.12.2012 ( 61)

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.12.2012 ( 61) Kristiinankaupunki Perusturvakeskuksen johtosääntö 1 Yhteistoimintamenettely 7.12.2010 Perusturvalautakunta 7.12.2010 ( 101) Kaupunginhallitus 13.1.2011( 16) Perusturvalautakunta 25.10.2011 ( 73) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KOULUKULJETUSOPAS 2015

KOULUKULJETUSOPAS 2015 KOULUKULJETUSOPAS 2015 Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 13.10.2015 RAUMAN KAUPUNGISSA NOUDATETTAVAT KOULUKULJETUSTEN YLEISET PERIAATTEET KOULUMATKOJA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ Perusopetuslaki 6 Oppilaan

Lisätiedot

6 Toimielin, luottamushenkilö ja viranhaltija voi päättää sille johtosäännöllä siirretyn toimivallan siirtämisestä alaiselleen viranomaiselle.

6 Toimielin, luottamushenkilö ja viranhaltija voi päättää sille johtosäännöllä siirretyn toimivallan siirtämisestä alaiselleen viranomaiselle. 1 Nurmeksen kaupunki Luettelo Kaupunginkanslia 13.3.2014 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN Hallintosääntö: 6 Toimielin, luottamushenkilö ja viranhaltija voi päättää sille johtosäännöllä siirretyn toimivallan siirtämisestä

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Ylivieskan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.9.2012 64 Voimaantulopäivä 1.11.2012 I LUKU JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN YLEISET PERUSTEET

Lisätiedot

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus Iitin kunta Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus 1 1 Työsuunnitelmaa ohjaava lait ja asetukset Laki ja asetus lasten päivähoidosta Perusopetuslaki, esiopetus Päivähoidon ohjaaja

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot