1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät."

Transkriptio

1 SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on luoda edellytykset kasvatuksellisen vuorovaikutuksen, tietojen, taitojen ja myönteisten asenteiden avulla kuntalaisten hyvinvointiin, henkiseen ja fyysiseen aktiivisuuteen, kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen. 2 Sivistystoimen lautakunnat sekä lautakuntien kokoonpano ja esittely Vapaa-aikalautakunta Lautakunnan tehtäväalueina ovat 1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät. 2. Ehkäisevä päihdetyö. 3. Liikuntatoimen suunnittelu ja edistäminen. 4. Kunnassa harjoitettavan liikuntatoiminnan tukeminen. 5. Kirjasto- ja kulttuuritoiminnan sekä kotiseututyön järjestäminen, edistäminen ja tukeminen. Lautakunnassa on seitsemän jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Esittelijänä toimii vapaa-aikasihteeri ja hänen ollessaan estynyt hänen sijaisekseen määrätty viranhaltija. Lautakunnan tehtäväalueena on kunnan koulutoimen, esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäminen sekä kehittäminen. Lautakunnassa on seitsemän jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Esittelijöinä koululautakunnassa toimivat sivistystoimenjohtaja ja varhaiskasvatuspäällikkö. He sijaistavat toisensa, jos toinen on estynyt. 3 Vapaa-aikalautakunnan ratkaisuvalta 1. Valmistaa omalta toimialaltaan ehdotus talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi. 2. Tekee esityksen toimialaansa liittyvistä hankkeista ja määrärahoista. 3. Päättää vakinaisten viran- ja toimenhaltijoiden valinnasta lukuun ottamatta esittelijäviranhaltijaa. 4. Päättää järjestöavustusten jakamisesta. 5. Käsittelee aloitteet, ideat, toimintasuunnitelmamuutokset ja määrärahojen käyttösuunnitelman.

2 6. Suorittaa muut toimialaansa kuuluvat tehtävät. 4 Vapaa-aikalautakunnan esittelijäviranhaltijan ratkaisuvalta 1. Ottaa tilapäisen työntekijän. 2. Vastaa toimintasuunnitelman ja määrärahojen käyttösuunnitelman toteuttamisesta. 3. Vahvistaa alaistensa viranhaltijoiden ja työntekijöiden vuosiloma-ajat. 4. Hoitaa muut toimialaansa liittyvät lautakunnan määräämät tehtävät. 5 Ratkaisuvalta varhaiskasvatuksessa ja koulutoimessa Lainsäädäntöön liittyvät asiat Päätös Varhaiskasvatusta koskevat asiat: Esiopetuksen vuosittaiset työ- ja loma-ajat Luumäen esiopetussuunnitelman hyväksyminen Luumäen varhaiskasvatussuunnitelman hyväksyminen Päivähoitoyksiköiden vuosittaisten toimintasuunnitelmien hyväksyminen Lasten kehitykseen ja oppimiseen liittyvien arviointimenetelmien käyttöönoton hyväksyminen Varhaiskasvatuksen vakinaisten viranhaltijoiden sekä työsuhteisten työntekijöiden valinta Päivähoidon asiakasmaksuista ja niiden määräytymisperusteista päättäminen lainsäädännön puitteissa Varhaiskasvatuspäällikön sijaisen nimeäminen tai tehtävän pois ottaminen Päiväkodin varajohtajan nimeäminen tai tehtävän pois ottaminen Päivähoidon asiakasmaksupäätökset Esiopetuspaikan myöntäminen tai vaihtaminen Päivähoitopaikan myöntäminen tai vaihtaminen Ratkaisuvalta

3 Perhepäivähoitopaikkojen varauspäätösten tekeminen ja irtisanominen Päivähoito- ja esiopetuspaikan hankkiminen toisesta kunnasta Luumäellä asuvalle lapselle Päivähoito- ja esiopetuspaikan myöntäminen Luumäen päivähoidosta toisessa kunnassa asuvalle lapselle Tehostetun tuen päätösten tekeminen ja purkaminen Erityistuen päätösten tekeminen ja purkaminen Päivähoidossa tai esiopetuksessa tapahtuneen tapaturman korvaaminen harkinnanvaraisissa tapauksissa Kokeiluihin osallistuminen, taloudellista panostusta edellyttävät kokeilut Kokeiluihin osallistuminen, muut kokeilut Kunnanhallitus Valtuusto Perusopetusta koskevat asiat: Oppilaan opetuksen järjestämispaikan osoittaminen tai vaihtaminen Lupa koulunkäyntiin muussa kuin koululautakunnan osoittamassa koulussa tai ns. toissijaisten hakijoiden oppilaaksi ottaminen Kuntakohtaisen opetussuunnitelman hyväksyminen Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman hyväksyminen Koulujen vuosittaisten toimintasuunnitelmien hyväksyminen Erityistuen päätösten tekeminen ja purkaminen Tehostetun tuen päätösten tekeminen ja purkaminen Oppilaan opetuksen järjestäminen poikkeuksellisesti Valitun aineen tai oppimäärän vaihtaminen toiseksi ja kielen opetuksesta vapauttaminen Opetuksen julkisuuden rajoittaminen opetusta häiritsevissä apulaisrehtori tapauksissa Kokeiluihin osallistuminen, taloudellista panostusta edellyttävät kokeilut Kokeiluihin osallistuminen, muut kokeilut ja apulaisrehtori ja Valtuusto

4 Koulutuksen arviointiin liittyvä päätöksenteko Koulujen vuosittaiset työ- ja loma-ajat Kotiopetuksessa olevan oppivelvollisen edistymisen valvonta Lupa koulunkäynnin aloittamiseen vuotta aiemmin tai myöhemmin Oppilaan lisäopetukseen ottamisen päättäminen Koulujen toimintasuunnitelmien hyväksyminen Koulumatka- tai majoitusedusta päättäminen Koulutapaturmien korvaaminen harkinnanvaraisissa tapauksissa ja apulaisrehtori Kunnanhallitus Oppilaan poissaololuvan myöntäminen: - Enintään viisi päivää Luokkaa tai opetusryhmää valvova opettaja - Enintään kuukausi - Kuukautta pidemmät ajat Luokanvalvojan tai ryhmänohjaajan määrääminen Kasvatuskeskustelun määrääminen Opetusta häiritsevän tai turvallisuutta vaarantavan oppilaan poistaminen luokasta ja jälki-istunnon määrääminen Jälki-istunnon sisällön määrääminen Kotitehtävien suorittaminen valvonnan alaisena Kielletyn esineen tai aineen haltuun ottaminen Haltuun otettujen esineiden hävittäminen Oikeus tarkastaa oppilaan tavarat Oppilaan erottaminen määräajaksi Oppilaalle annettava kirjallinen varoitus Koulun rehtorin tehtävien hoitoa koskevan määräyksen antaminen opettajalle tai tehtävän poisottaminen Koulun rehtorin varahenkilön määrääminen tai tehtävän poisottaminen Koulujen kuntakohtaisten viranhaltijoiden toimipaikan määrääminen, apulaisrehtori tai opettaja Opettaja Opettaja Opettaja, apulaisrehtori ja opettaja ja apulaisrehtori, apulaisrehtori ja opettaja

5 Koulujen viranhaltijoiden sekä työsuhteisten työntekijöiden valinta Erityisopetuksen tukitehtävistä huolehtiminen Päättötodistuksen antaminen Erotodistuksen antaminen Oppimäärän suorittamisesta annettava todistus Oppilaan arviointi oppiaineen tai opintokokonaisuuden ja käyttäytymisen osalta Vuosiluokalle jättäminen Oppilaan arvioinnin uusiminen Opetusharjoittelijan ottaminen Todistuksen antaminen oppilaalle perusopetuksen suorittamisesta erityisessä tutkinnossa Apip-toiminnan laajuuden päättäminen Apip-toiminnan maksujen määrääminen Opettaja tai opettajat, apulaisrehtori ja opettajat, apulaisrehtori ja opettajat Apulaisrehtori, apulaisrehtori ja opettajat Lukiota koskevat asiat Koulutuksen järjestämisluvan hakeminen Vuosittaisen toimintasuunnitelman hyväksyminen Koulutuspalvelujen hankkiminen ulkopuolelta talousarviomäärärahojen puitteissa Kokeiluihin osallistuminen, taloudellista panostusta edellyttävät kokeilut Opiskelijaksi ottamisen perusteet Opiskelijan arvioinnista päättäminen Muualla suoritettujen opintojen hyväksi lukeminen Lupa lukion suoritusajan pidentämiseen Oppilaan toteaminen eronneeksi Vapautuksen myöntäminen opiskelusta Kielletyn esineen tai aineen haltuun ottaminen Valtuusto Valtuusto, apulaisrehtori ja opettajat ja apulaisrehtori, apulaisrehtori ja opettaja

6 Haltuun otettujen esineiden hävittäminen Oikeus tarkastaa oppilaan tavarat Kirjallinen varoitus Opiskelijan erottaminen määräajaksi Opiskelijan pidättäminen opiskelusta rikostutkinnan ajaksi Järjestyssääntöjen hyväksyminen Opetus- ja oppilashuoltopalvelut sekä apuvälineet Lupa suorittaa opintoja opetukseen osallistumatta ja apulaisrehtori, apulaisrehtori ja opettaja ja apulaisrehtori Muut kuntakohtaisesti määriteltävät asiat Päätös / tehtävä Ratkaisuvalta Varhaiskasvatuksen osalta: Ehdotus talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi Valtuuston ja kunnanhallituksen varhaiskasvatusta koskevien päätösten täytäntöönpano Koululautakunnan päätösten valmistelu ja täytäntöönpano. Taloudenhoidosta vastaaminen Jurvalan päiväkodin talouden seuranta ja hankinnoista vastaaminen Taavetin päiväkodin talouden seuranta ja hankinnoista vastaaminen Kunnan varhaiskasvatuksen laadusta vastaaminen Päivähoidon henkilöstösuunnittelu- ja koulutussuunnittelu Lastentarhanopettaja (jonka toimenkuvassa on päiväkodin johtajan tehtäviä) Lastentarhanopettaja (jonka toimenkuvassa on päiväkodin johtajan tehtäviä)

7 Pitkäaikaisten sijaisten rekrytoiminen yli 1 kuukautta Lyhytaikaisten sijaisten rekrytoiminen alle 1 kuukautta Päiväkodin johtajien virkavapaudet ja vuosilomat ( ja Taavetin päiväkodin lastentarhanopettaja, jonka toimenkuvassa on päiväkodin johtajan tehtäviä) Omassa kodissa työskentelevien perhepäivähoitajien ja Kannuskosken perhepäiväkodin henkilöstön virkavapaudet ja vuosilomat Jurvalan päiväkodin henkilöstön virkavapaudet ja vuosilomat Taavetin päiväkodin henkilöstön virkavapaudet ja vuosilomat Omassa kodissa työskentelevien perhepäivähoitajien tehtäväkohtaisen palkan ja TVA:n määrittely KVTES:n ja kuntakohtaisten ohjeiden mukaan Päiväkotien opetus- ja kasvatustyön ohjaus Perhepäivähoidon kasvatustyön ohjaus Lastentarhanopettaja (jonka toimenkuvassa on päiväkodin johtajan tehtäviä) Lastentarhanopettaja (jonka toimenkuvassa on päiväkodin johtajan tehtäviä) Lastentarhanopettaja (jonka toimenkuvassa on päiväkodin johtajan tehtäviä) Lastentarhanopettajat Varhaiskasvatuksen yleinen tiedotus Hallintokunnan omistaman, arvoltaan vähäisen ja käytöstä poistetun irtaimiston myynti Päivähoidon osuus kunnan toimintakertomuksesta Perusopetuksen ja lukion osalta: Ehdotus talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi Päätökset koulukuljetusten järjestelyistä Koulutoimensuunnittelu ja -arviointi Asiakasmaksuista päättäminen lainsäädännön ja muiden määräysten puitteissa

8 Koulujen rehtoreiden virkavapaudet ja vapautukset tehtävien hoidosta sekä rehtoreiden ja muun kuin opetushenkilöstön vuosilomat Koulujen henkilöstön virkavapaudet ja vapautukset tehtävien hoidosta hallintosäännön määräysten mukaan Pitkäaikaisten sijaisten rekrytoiminen yli 1 kuukautta Lyhytaikaisten sijaisten rekrytoiminen alle 1 kuukautta Koululautakunnan päätösten valmistelu ja täytäntöönpano. Valtuuston ja kunnanhallituksen koulutoimea koskevien päätösten täytäntöönpano Koulutoimen taloudenhoito Koulujen opetus- ja kasvatustyön ohjaus Henkilöstön koulutus Valtionosuusselvitykset ja hakemukset Koulutoimen osuus kunnan toimintakertomuksessa Koulutoimen yleinen tiedotus Yhteistyö muiden viranomaisten ja yhteistyötahojen kanssa Hallintokunnan omistaman, arvoltaan vähäisen ja käytöstä poistetun irtaimiston myynti Koulutilojen käyttöluvat ja apulaisrehtori ja apulaisrehtori ja sivistystoimenjohtaja ja sivistystoimenjohtaja 6 Virkanimikkeet ja sijaisjärjestelyt Varhaiskasvatuksessa: Päivähoidossa ja esiopetuksessa on varhaiskasvatuspäällikön, päiväkodin johtajan, varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja lastentarhanopettajien virkoja. Yhden lastentarhanopettajan toimenkuvaan on sisällytetty Taavetin päiväkodin johtajan tehtäviä. Kaikki lastentarhanopettajat työskentelevät viroissa. Heidän tehtäviinsä kuuluu toimia tiiminvetäjinä lapsiryhmissä sekä tarvittaessa päiväkodin johtajina. Koulutoimessa: Perusopetuksen vuosiluokat 1-6 käsittävillä kouluilla on luokanopettajan virkoja. Koulujen johtajina

9 toimivien opettajien nimike on toiminnasta vastaava rehtori. Taavetin alakoulussa on apulaisrehtori, jolle on delegoitu osa Taavetin koulun 1-9 vuosiluokkien rehtorin tehtävistä. Kouluilla voi olla myös lehtorin virkoja. Perusopetuksen vuosiluokat 7-9 käsittävällä koululla on lehtorin virkoja ja 1-9 vuosiluokkien rehtorin virka. Taavetin yläkoulun apulaisrehtori toimii Taavetin koulun 1-9 vuosiluokkien rehtorin sijaisena hänen ollessa estynyt. Lukiossa on vanhemman ja nuoremman lehtorin virkoja. Lukion rehtorin tehtävät on liitetty sivistystoimenjohtajan toimenkuvaan. Lukion rehtorin sijaisena toimii lukion apulaisrehtori. Apulaisrehtorit ovat luottamustoimisia luokanopettajan tai lehtorin virkoja Taavetin koulukeskuksessa. Muissa kouluissa voi olla toiminnasta vastaavan rehtorin lisäksi vararehtori. n poissa ollessa korvataan vararehtorille rehtorin palkkiota yli viiden työpäivän poissaolosta kertyvien työpäivien osalta. 7 Kunnan varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatukseen kuuluu seuraavat päivähoidon ja esiopetuksen yksiköt: Jurvalan päiväkoti Taavetin päiväkoti Perhepäivähoito Kannuskosken perhepäiväkoti Esiopetus kuluu päivähoidon vastuualueeseen. Esiopetusta järjestetään päiväkotien tiloissa sekä Kannuskosken koululla alkuopetuksen yhteydessä. 8 Kunnan koululaitos Kunnan koululaitokseen kuuluvat seuraavat koulut: Kangasvarren koulu, vuosiluokat 1-6 Kannuskosken koulu, vuosiluokat 1-6 Kirkonkylän koulu, vuosiluokat 1-6 Taavetin koulu, vuosiluokat 1-9 Taavetin lukio Koululaisten iltapäivätoimintaa järjestetään Kangasvarren ja Taavetin kouluissa. Kunnan koululaitokseen kuuluu mukautetun opetussuunnitelman mukaista opetusta antavaa pienluokkaa, jotka on sijoitettu Taavetin yhtenäiskoulun yhteyteen. Perusopetuksen kouluilla on lisäksi yksi yhteinen laaja-alaisen erityisopettajan virka ja Taavetin koulussa kaksi laaja-alaisen erityisopettajan virkaa yksi luokille 1-6 ja toinen luokille Kielenopetus Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkavana A1-kielenä opetetaan englannin kieltä. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkavana B1-kielenä opetetaan ruotsin kieltä.

10 Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkavina B2-kielinä opetetaan saksan, ranskan ja venäjän kieltä. Lukiossa opetetaan perusopetuksessa alkavana A1-kielenä englannin kieltä, B1-kielenä ruotsin kieltä sekä B2-kielinä saksan, ranskan ja venäjän kieltä. Lukiossa alkavina B3-kielinä opetetaan saksan, ranskan ja venäjän kieltä.

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Lempäälän kunnanvaltuuston hyväksymä 22.1.2014, voimaan 1.2.2014. 1. TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimi turvaa kuntalaisille mahdollisuudet henkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 11.6.2015 36 Voimaantulo 1.8.2015 2 SISÄLTÖ 1 TOIMINTA-AJATUS... 3 2 PÄÄVASTUUALUEEN TOIMIELIMET,

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 02.11. 2009 VOIMASSA 16.11.2009 ALKAEN

KIIKOISTEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 02.11. 2009 VOIMASSA 16.11.2009 ALKAEN KIIKOISTEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 02.11. 2009 VOIMASSA 16.11.2009 ALKAEN Kiikoisten kunnan hallintosääntö SISÄLLYSLUETTELO Sivu LUKU 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 1 Hallintosäännön soveltaminen

Lisätiedot

Kunnanvaltuustossa hyväksytty 15.11.2011 POLVIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

Kunnanvaltuustossa hyväksytty 15.11.2011 POLVIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuustossa hyväksytty 15.11.2011 POLVIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ POLVIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO I LUKU YLEISTÄ 1 1. Säännön soveltamisala 1 II LUKU LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO

Lisätiedot

LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT

LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT Kunnanhallituksen johtosääntö Tilintarkastussääntö Sivistystoimen johtosääntö Teknisen toimen johtosääntö Kaustisen seutukunnan lautakunnan (Seutuvaltuusto)

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15.

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15. HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15. Voimaantulopäivä 26.3.2015 Sisällysluettelo 1 luku Yleiset määräykset...4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt...4

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 18.6.2009 43 hyväksymä viimeisin muutos kv 23.4.2013 123 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen 2 Kaupungin toiminta-ajatus II

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 11.11.2013 Voimaan 1.1.2014 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala Toiminta-ajatus Organisaatio 1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan

Lisätiedot

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 2 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus 4 2 luku KOKOUSMENETTELY 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Valtuuston 10.12.2012 59 hyväksymä Voimaantulo 1.1.2013 Muutettu, valtuusto 28.1.2013 20 2 ja 17 osalta, muutos voimaan heti TOIMINTASÄÄNTÖ TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

HALLINTO- JA TOIMINTASÄÄNTÖ

HALLINTO- JA TOIMINTASÄÄNTÖ HALLINTO- JA TOIMINTASÄÄNTÖ - 1 - HAMINAN KAUPUNKI HALLINTO- JA TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU... - 1 - YLEISET MÄÄRÄYKSET... - 1-1 Kaupungin toiminta-ajatus... - 1-2 Hallinto- ja toimintasäännön

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 4.2.2008 8 Muutettu kvalt. 28.4.2008 21 Muutettu kvalt. 15.12.2008 71 Muutettu kvalt. 15.2.2010 7 Muutettu 13.12.2010 60 Muutettu 7.11.2011

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(4) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTO SÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(4) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTO SÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(4) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTO SÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 ja tulee voimaan 1.1.2013 Muutos KV 10.12.2012 134 2 Poisto: yliviivaus

Lisätiedot

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala II luku KUNNAN ORGANISAATIO 2 Luottamushenkilöorganisaatio 3 Päävastuualueet ja niiden jakaminen toimialueiksi 4 Henkilöstö-

Lisätiedot

Pälkäneen kunta Hallintosääntö

Pälkäneen kunta Hallintosääntö Pälkäneen kunta Hallintosääntö Yhteistyötoimikunta 7.12.2011 Kunnanhallitus 7.12.2011 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 Hallintosääntö 2 Sisällysluettelo I Yleistä... 4 1 Säännön soveltamisala... 4 II Organisaatio...

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO I LUKU 1 YLEISTÄ 1 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 II LUKU 1 HALLINTO-ORGANISAATIO JA RATKAISUVALTA 1 2 YLEISTÄ 1 3 KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

PUUMALAN KUNNAN Tekninen lautakunta 22.8.2013 28 liite 9 HALLINTOSÄÄNTÖ (Työversio) 2.8.2013MH

PUUMALAN KUNNAN Tekninen lautakunta 22.8.2013 28 liite 9 HALLINTOSÄÄNTÖ (Työversio) 2.8.2013MH 1 PUUMALAN KUNNAN Tekninen lautakunta 22.8.2013 28 liite 9 HALLINTOSÄÄNTÖ (Työversio) 2.8.2013MH Sisällysluettelo 2 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 2. LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 4 3. VIRASTO-ORGANISAATIO 9 4.

Lisätiedot

EURAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

EURAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ EURAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.2.2013 alkaen Khall 21.1.2013 Valt 28.1.2013 2 Sisällysluettelo I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET sivu 1 Säännön soveltaminen... 1 2 Toimintastrategiat... 1 II luku LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO

Lisätiedot

Forssan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ

Forssan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ Forssan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 9.12.2013 Voimaantuloajankohta 1.1.2014 Kv. 3.3.2014, lisäykset 47 :ään Voimaantuloajankohta 4.3.2014 Kv. 19.5.2014, lisäys 10 :ään Voimaantuloajankohta

Lisätiedot

Hyväksytty Turun seudun steinerkouluyhdistys ry:n hallituksen kokouksessa 24.1.2011.

Hyväksytty Turun seudun steinerkouluyhdistys ry:n hallituksen kokouksessa 24.1.2011. Turun Steiner-koulun johtosääntö Hyväksytty Turun seudun steinerkouluyhdistys ry:n hallituksen kokouksessa 24.1.2011. YLEISTÄ 1 Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjänä toimii esiopetuksen ja luokkien

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ

Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry Hyväksytty hallituksessa 23.11.2011 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 Kunnanhallitus 3.12.2014 Kunnanvaltuusto 10.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 luku... 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala... 4 2 Kunnan toiminta-ajatus... 4 3 Organisointi

Lisätiedot

Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64

Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64 Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64 Voimaantulo 1.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan toimintaa ohjaavat säännökset 2 Toimivallan

Lisätiedot

Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos. Voimaantulo xx.xx.xxxx. Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x

Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos. Voimaantulo xx.xx.xxxx. Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos Voimaantulo xx.xx.xxxx Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x Sisällysluettelo I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 Soveltamisala... 1 II LUKU TOIMIELIMET... 1 2 Toimielimet ja

Lisätiedot

Muille kuin oppivelvollisille järjestettävästä perusopetuksesta säädetään 46 :ssä.

Muille kuin oppivelvollisille järjestettävästä perusopetuksesta säädetään 46 :ssä. Perusopetuslaki 21.8.1998/628 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Soveltamisala ja tavoitteet 1 Soveltamisala Tässä laissa säädetään perusopetuksesta ja oppivelvollisuudesta. Lisäksi laissa

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN PÄÄVASTUUALUEIDEN JOHTOSÄÄNTÖ

RAAHEN KAUPUNGIN PÄÄVASTUUALUEIDEN JOHTOSÄÄNTÖ RAAHEN KAUPUNGIN PÄÄVASTUUALUEIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Raahen kaupunginvaltuusto 17.12.2008 81, 15.11.2010 69. Voimaantulo 1.1.2009, 1.12.2010 (11 9. kohta). 1 LUKU Yleiset määräykset 1 Päävastuualueiden

Lisätiedot

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa 6.5.2012 Sisältö 1. Taustaksi 3 2. Varhaiskasvatuksen kokonaisuus

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014)

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Hallintosääntö 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KAUPUNGIN MUUT JOHTOSÄÄNNÖT... 4 2. LUKU ORGANISAATIO

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty.11.2014

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty.11.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ... 5 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt...

Lisätiedot