Sateenkaariperheet Euroopassa juridisia ulottuvuuksia Sateenkaariperheet Juha-Pekka Hippi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sateenkaariperheet Euroopassa juridisia ulottuvuuksia. 2.9.2014 Sateenkaariperheet Juha-Pekka Hippi"

Transkriptio

1 Sateenkaariperheet Euroopassa juridisia ulottuvuuksia Sateenkaariperheet Juha-Pekka Hippi

2 Sateenkaariperheet Euroopassa Kattojärjestö Nelfa, jäseniä ympäri Eurooppaa Suomessa SK-perheisiin kuuluvia on arvioitu olevan yhteensä noin (HS 06/2014), Euroopassa siten lähenee miljoonaa? Oikeudet vaihtelevat huomattavasti eri maissa EU-maissa perhelainsäädäntö on subsidiaari- eli lähiperiaatteen mukaan kunkin maan itsensä määrittelemää ja säätelemää, eli jokaisella jäsenmaalla suhteellisen korostetusti oma lainsäädäntönsä

3 EU-lainsäädännön taustaa Perheoikeus on kehittynyt hitaasti vuosisatojen aikana ja vaihtelee siten eri valtioiden välillä hyvinkin paljon Esimerkit lähinaapureistamme, eli Ruotsissa SK-perheiden oikeudet ovat aika lailla samat kuin ns. perinteisemmillä perheillä, kun taas toisella puolen rajaa Venäjällä hyvinkin rajoitetut Kehitykseen on vaikuttanut historiallinen kehitys, poliittiset olosuhteet sekä taloudelliset ja sosiaaliset olosuhteet Toisen maailmansodan jälkeen esimerkiksi pohjoismaiden hyvinvointivaltion kehitys on vienyt vastuuta kohti yhteiskuntaa verrattuna perhekeskeisempiin Etelä- Euroopan maihin, mikä näkyy esim. joissakin tukiasioissa

4 EU-lainsäädännön taustaa Mitä EU-lainsäädäntö on tuonut? Perheoikeuden osalta kansainvälisissä suhteissamme oli Suomessa ennen EU-säännöksiä paljon puutteita Muualla EU-säädännössä on paljon ns. normitulvaa, mutta perheoikeudessa päinvastoin ns. normipulaa Suomessa ei ollut aiemmin oikeudellisia välineitä rajat ylittävien oikeusriitojen ratkaisemiksi. Nyt esim. lasten huoltoa koskevat ratkaisut ovat täytäntöönpanokelpoisia kaikkialla Euroopassa ja avioerojen tunnustaminen on nykyisin yksinkertaista. Haasteena etelä- ja keskieurooppalainen arvokonservatismi esim. avioliittolainsäädännössä. Suomi?

5 EU-perheoikeuden taustaa EU:n säännöstöä avioliitosta (lähinnä avio- tai avoeroon liittyen) ja perhelainsäädännöstä (lähinnä huoltajuus) tuli voimaan vasta 2001 ja täydentyi 2005 EU:n sääntö elatustuesta tuli voimaan vuonna 2002, täydentynyt myöhemmin 2001 asetus tiiviimma stä yhteistyo stä avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla. Miksi tärkeä?

6 EU-perheoikeuden taustaa Eri kansallisuutta olevien puolisoiden avio- ja asumuseroon sovellettavista eurooppalaisista sa a do ksista oli mahdoton sanoa, minka maan oikeutta on sovellettava. Tuloksena oli usein kilpajuoksu, jossa jompikumpi puolisoista ja tti avioerohakemuksen ensin ja pyrki siten varmistamaan, etta avioero-oikeudenka ynnissa sovelletaan oikeusja rjestelma a, jossa otetaan huomioon ennen kaikkea ha nen etunsa

7 Esimerkkejä haasteista Asetus pyrkii takaamaan oikeusvarmuutta asianomaisille seka varmistaa ennakoitavuutta ja joustavuutta Vahvistaa asianomaisten osapuolten tahdonautonomiaa avioero- ja asumuseroasioissa antamalla tietynasteinen mahdollisuus valita laki, jota avioero- tai asumuseromenettelyynsa sovelletaan Koska perheoikeus on erityisen arkaluontoinen osa kansallista lainsa a da nto a, asetus ei yhdenmukaista sitä, vaan luo yhteisia sa a nto ja, joiden perusteella pa a teta a n, minka maan lakeja sovelletaan EU:n avioerotapauksissa EU:ssa solmitaan vuosittain n avioliittoa eri maiden kansalaisten välillä. Yhteensa kansainva lisia avioliittoja on noin 16 miljoonaa. Na ista pa a tyy vuosittain eroon Samaa sukupuolta olevia pareja yhteensä?

8 Ongelmana lainvalinta EU:lla on rajallinen rooli perheoikeudellisissa asioissa Jokaisella jäsenvaltiolla on omat lakinsa, miten järjestää asumus- tai avioeroa, huoltoa ja elatusta, sateenkaariperheiden oikeuksia sekä muita perheoikeuden asioita. EU:n rooli on lähinnä, että päätökset tehdään yhdessä maassa ja voidaan toteuttaa toisessa. Lisäksi EUsäännöin yritetään selvittää, mikä maa on toimivaltainen kussakin tapauksessa EU:lla ei esim. ole sääntöjä, jotka säätelevät kenellä on oikeus saada huolto- tai tapaamisoikeus, mutta sillä on säännöt, joilla pyritään varmistamaan, että toisessa maassa päätetty huolto voidaan toimeenpanna toisessa

9 Ongelma lainvalinta Jos perheoikeudellisen riidan osapuolet ovat samasta maasta ja asuvat kyseisessä maassa, oikeutta käydään maan tuomioistuimissa ja päätös tehdään ja toteutetaan kyseisen maan lainsäädännön mukaisesti Ongelmia syntyy, kun osapuolet eivät asu samassa maassa tai eiva t ole sen kansalaisia samassa maassa. Ei ole aina selvää, minkä maan tuomioistuimet tekevät päätökset, minkä maan lainsäädäntöä olisi sovellettava tai miten yhdessä maassa tehtävät päätökset voidaan toteuttaa toisessa -> MITEN TÄMÄ RATKAISTAAN?

10 Study case example John, Croatian citizen and Chris, UK citizen, both resident in the Netherlands, get married in the Netherlands in They decide to go on living together in the Netherlands, where they both worked at the time. In 2012 they adopt a baby in the Netherlands and Chris goes back to live in the UK. He also seeks a work in that Country and they go on meeting in the UK during weekends and spending holidays together in the Netherlands. In January 2014 Chris starts a proceeding in the UK to divorce from John asking also for parental custody of the baby.

11 Case example - Has the UK judge jurisdiction under 2201/2003 regulation? Which is the applicable law to divorce and to parental responsibility? - In March 2014 John starts a similar proceeding in the Netherlands. Would the Netherlands judge be competent? - What if they had chosen in 2012 to apply Croatian law to their divorce? (the choice was made on a table napkin during their wedding, hand written by John, dated and signed by both of them). - What if John in 2013 kidnaps the baby and takes him back to live with him in the Netherlands? - What if they were originally John and Jane (Jane became Robert in 2013) and they got married in Italy?

12 Miten lainvalinta ratkaistaan? Kysymys kansainvälisestä yksityisoikeudesta Vastaus ei valitettavasti ole yksinkertainen Jokaisella maalla on omat sääntönsä siitä, miten tämä ristiriita lakien välillä pitäisi ratkaista. On mahdollista, että usea maa on toimivaltainen sen ratkaisemaan ja että siihen voidaan soveltaa eri maiden lakeja. Menettely, joilla toisen maan tuomiot tunnustetaan ja pannaan täytäntöön toisessa maassa, voi olla vaikea jollei mahdoton Yleensä jos on yhden maan tuomioistuimesta tuomio, täytyy toisen maan oikeusviranomaisissa käydä vielä uusi juridinen prosessi (ns. eksekvatuuri)

13 Lainvalinnasta Vastaavia ongelmia on sinänsä kaikkien maiden yksityisoikeudellisten asioiden välillä Sateenkaariperheille tämä on erityinen haaste, sillä SK-perheiden oikeudet ovat hyvin eri tasoilla eri maissa EU-määräyksiä perheoikeudellisissa asioissa sovelletaan kaikissa EU-maissa paitsi Tanskassa! Tämä tarkoittaa, että jos on lainvalinta Tanskan ja toisen EU-maan välillä, asiaa säännellään KV yleissopimusten mukaan

14 EU:n toimivalta perheoikeudessa EU on oikeutettu vain säätämään perheoikeudellisia säännöksiä aloilla, joilla perussopimukset antavat sille toimivallan EU:lla ei ole erityistä toimivaltaa säätää lakeja koskien avioeroa tai huoltoa Ei voida säätää ehtoja, joiden nojalla avioero myönnetään, miten puolisot velvoitetaan maksamaan elatusapua tai miten päätökset huoltajuudesta saadaan

15 Muuta lainsäädäntöä "Bryssel I-asetus eli tuomioistuimen toimivallasta seka tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta yksityisoikeuden alalla (44/2001) Luganon yleissopimus (2010) sopimus tuomioistuinten toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla Islannin, Norjan ja Sveitsin kanssa YK:n ja Haagin yleissopimuksia: elatusavun perimisestä ulkomailla Bryssel II-asetus (2001): Avioerosta, asumuserosta ja kumoamisesta Neuvoston asetus(eu) No 1259/2010 ( ): soveltuu samaa sukupuolta oleviin pareihin

16 Lapsen huollosta Asetus tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa (2005) Asetusta sovelletaan kaikkiin jäsenvaltioiden tuomioistuinten päätöksiin lapsen huoltoasioissa Vanhempien ei tarvitse olla naimisissa keskenään eikä biologiset vanhemmat koskee siten myös SK-perheitä Sitä sovelletaan myös sopimuksiin vanhempien välillä, jos sopimukset ovat täytäntöönpanokelpoisia maassa, jossa ne on tehty. Yleensä tällaiset sopimukset voidaan muuttaa tuomioistuinten päätöksiksi ja täytäntöönpanokelpoiseksi

17 Toimivalta / forum lapsen huollossa Pääsääntönä lapsen huoltoa koskevissa asioissa toimivaltainen forum = tuomioistuin on maassa, jossa lapsen asuinpaikka on Kun asia on yhden maan tuomioistuimessa, sillä on edelleen toimivalta, vaikka lapsi olisi laillisesti muuttanut asuinmaataan On mahdollista, että asia siirretään uuteen asuinmaahan, jos tietyt edellytykset täyttyvät ja jos se on lapsen edulle parasta

18 Toimivalta / forum lapsen huollossa Vanhemmat voivat sopia, että huoltajuudesta päätetään tuomioistuimessa, joka oli toimivaltainen avioliittoa / rek.parisuhdetta solmittaessa tai tuomioistuimen, johon lapsella on läheinen yhteys esimerkiksi kansalaisuus Jos lapsen asuinpaikkaa ei voida selvittää, toimivaltainen on se maa, jossa lapsi on

19 EU-tuomioistuimen oikeustapauksia 1) Sukupuoliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä, työehtosopimuksen tulkinta, rekisteröity parisuhde vs. avioliitto: 0f130de8df4cf31e b2faebc4d585a5e5.e34KaxiLc3eQc40LaxqM bn4ob3eme0?text=&docid=145530&pageindex=0&doclang=fi&mode =lst&dir=&occ=first&part=1&cid= ) Yhdenvertainen kohtelu työssä ja ammatissa, lisäeläke avioliitossa olevien ja rek.parisuhteessa olevien jälkeläisille, sukupuoliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä: 921&pageIndex=0&doclang=FI&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid =135399

20 Kysymyksiä?

21 SK-perheiden esimerkkejä Euroopasta Kuten mainittua, tilanne vaihtelee hyvin paljon eri maiden välillä Tilanne on ollut aikamoisessa muutoksessa varsinkin viimeisen 10 vuoden aikana Kun jonkun maan lainsäädäntö muuttuu, voi se kerralla muuttua hännänpitäjästä edistykselliseksi Suomen tilanne?

22 Esimerkkinä Italia Italiassa valtio ei varsinaisesti tunnusta sateenkaariperheitä Jos lapsella on kaksi äitiä tai kaksi isää, valtio tunnustaa vain toisen vanhemmista, eli biologisen vanhemman, joka on myös juridinen vanhempi Toista sosiaalista äitiä tai isä ei ole olemassa Tällä seikalla on erittäin paljon vaikutuksia perheisiin, lapsiin ja heidän jokapäiväiseen elämäänsä Suurin ongelma on, että biologisen vanhemman kuoleman vuoksi ei tunnusteta lapsen ja toisen vanhemman siteitä: lapsen oikeusturva?

23 Esimerkkinä Italia Lapsen katsotaan olevan orpo ja hänen huoltajuutensa myönnetään seuraavaksi periaatteessa jopa 6. polven sukulaisille asti Jos lapsi menettää toisen vanhempansa, on hän siten vaarassa menettää myös toisen Kaksinkertainen menetys -lapsen etu? Kertoo biologisen sukulaisuuden korostamisesta sosiaalisen vanhemmuuden kustannuksella

24 Esimerkkinä Italia Muita esimerkkejä, jotka vaikuttavat lapsen ja sosiaalisen vanhemman väleihin: sosiaalinen vanhempi tarvitsee valtuutuksen viedä lapsi kouluun ei ole oikeutta vanhempainvapaisiin ei voi tehdä päätöksiä liittyen lapsen terveyteen ei ole oikeutettu saamaan lapsilisää Erotapauksessa ei ole mitään velvollisuuksia lapsen elatuksen tai kasvatuksen suhteen -> lähes kaikki merkittävät oikeudet puuttuvat

25 Esimerkkinä Italia Koulu ei kuuluu ohjelmiin kasvatusta sukupuolirooleista, seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuolen moninaisuudesta, erilaisista perheista, eika opettajille ei juurikaan ole koulutusta aiheista Esillä olevat sateenkaariperheet ovat siinä mielessä vallankumouksellisia Italian kouluissa, että kun heidän lapsensa käyvät julkista koulua, ovat heidän vanhempansa mm. toimittaneet opettajille lasten kirjoja perheiden monimuotoisuudesta, hyvistä käytännöistä ym. Osa opettajista on ollut valmiita jakamaan näitä kokemuksia lasten kanssa ja kouluttamaan niistä Valtio ei tätä hoida: koulutus ns. ruohonjuuritasolla

26 Esimerkkinä Kreikka Samaa sukupuolta olevat parit eivät kuulu Kreikassa perhelainsäädännön piiriin Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on tuominnut Kreikan valtion 2013 syrjinnän perusteella, sillä lain soveltamisalaan eivät kuulu samaa sukupuolta olevat parit Ongelmana Kreikan poliittinen tilanne: hallituksesta sanottu mm. että heillä ei ole aikomusta keskustella asiasta tällä hetkellä

27 Esimerkkinä Kreikka Kaksi muuta puoluetta vasemmalta ovat ehdottaneet vain tarkistusta lainsäädäntöön lisäämällä siihen samaa sukupuolta olevia pareja, joilla ei olisi muita merkittäviä muutoksia Parisuhteita säätelevä laki ei kata perintöä, vakuutusta ja muut oikeudet edes heteropareille Johtuen kehityksestä, ihmisoikeusjärjestöt ja lakimiehet ovat pohtineet mahdollisuutta viedä asian uudelleen Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen (EIT) -> ESIMERKKEJÄ, MISSÄ ASIOISSA SUOMESSA VOISI LITIGOIDAELI ELI AJAA ASIOITA PROSESSAAMALLA?

28 Litigoinnista Suomessa Litigointi / oikeudenkäynti mahdollisuutena ajaa asioita Suomessa? Suomessa perinteisesti hoidettu asioita konsensushenkisesti ja parlamentin kautta, litigointi huomattavasti yleisempää muualla Mitä jos lapsen sosiaalista vanhemmuutta ei saada vahvistettua tuomioistuimen kautta? Sosiaalisen vanhemman elatusvastuu maassa, joka ei sitä tunnusta?

29 Hämäläinen vs. Suomi /09 Suomi ei ollut loukannut ihmisoikeussopimusta, kun avioliitossa olleelta ja sukupuoltaan miehestä naiseksi muuttaneelta Heli Hämäläiseltä evättiin oikeus saada korjautunutta sukupuolta vastaava henkilötunnus vahvistetuksi väestötietojärjestelmään Vahvistaminen evättiin, koska Hämäläisen puoliso ei ollut antanut suostumusta. Puolison suostumusta edellytettiin, koska uuden sukupuolen tunnustaminen johtaa suoraan lain nojalla avioliiton muuttumiseen rekisteröidyksi parisuhteeksi. Tätä kumpikaan puolisoista ei halunnut. Suuren jaoston enemmistön mukaan Suomen menettelyssä ei ollut kysymys ihmisoikeusloukkauksesta, vaan asia kuului jäsenvaltioiden harkintamarginaaliin

30 Vielä Kreikasta Uusi rasisminvastaista lainsäädäntö ei kata vihapuhetta ja rikoksia, jotka kohdistuvat seksuaaliseen suuntautumiseen, tai sukupuolen ilmaisuun: valtio ei siten voi riittävästi suojella Toisaalta seksuaali- ja vähemmistöjen asioista on kiinnostuttu samalla kun niitä nostetaan esille ja monimuotoisia perheitä on olemassa Ortodoksisella kirkolla suuri vaikutus

31 Kreikan koulutusjärjestelmästä Opetussuunnitelmissa tai opettajankoulutuksessa ym. ei tuoda esille HLBTI-kysymyksiä tai seksuaalikasvatusta Vaikka itse opettajankoulutuksesta ei juuri tuoda esille tasa-arvoasioita, HLBTI-asioita, monimuotoisia perheitä tai sukupuolivalistusta, kouluissa työskentelevät ovat kuitenkin saaneet oma-aloitteisesti aloitteita alhaalta ylo spa in Ongelma: monissa kouluissa ei näitä tuoda esille lainkaan, täysin kiinni opettajasta

32 Esimerkkinä Sveitsi Samaa sukupuolta olevat parit voivat rekisteröidä parisuhteensa Sveitsissä, mutta monilta osin oikeudet jäävät aviopareja huonommiksi Laki kieltää adoption, sosiaalisen vanhemman tunnustamisen ja lääketieteellisesti avustetun keinohedelmöityksen Näin ollen samaa sukupuolta olevia parien ja heidän lastensa oikeuksia on voimakkaasti syrjitty Syrjintää on erityisesti kysymyksissä, jotka koskevat elatusmaksuja, huoltoa ja tapaamisoikeuksiin eron jälkeen KV. sopimusten vuoksi sateenkaariperheet ovat nykyisin Sveitsissä tunnustettu ja suojattu oikeudellisesti

33 Esimerkkinä Sveitsin politiikka Tällä hetkellä on poliittisia ponnisteluja, joilla pyritään kumoamaan kielto toisesta sosiaalisesta vanhemmasta Toinen liike vaatii, että kaikkien aikuisten riippumatta siviilisäädystä tai seksuaalisen suuntautumisesta tulee voida adoptoida puolisonsa lapsi Parlamentti hyväksyi ehdotuksen Kysymys: Miten adoptio on määritelty Suomessa? Laki sosiaalisen vanhemman hyväksymisestä on ollut vireillä ja siinä on ollut useita vaiheita kansanäänestyksineen

34 Sveitsi, SK-perheistä Arvioiden mukaan SK-perheissä on lasta Perheet ovat yleensä hyvin integroitu ja hyväksyttyjä Laki samaa sukupuolta olevien parisuhteesta 2007 Se on vahvistanut samaa sukupuolta olevien suhteiden tunnustamista ja vanhemmuutta Koulut ja päättäjät edelleen suosivat perinteistä ydinperhe ja heteroseksuaalista perhemallia esikuvana SK-perheet kohtaavat edelleen merkittäviä haasteita viranomaisten ja oppilaitosten kanssa tietoisia tai tiedostamattomia varauksia elämäntavastaan = tietämättömyys

35 Sveitsi, SK-perheistä Arvostetut lapsiin liittyvät järjestöt, kuten Pro Juventute ja Kinderschutz Schweiz (Sveitsin lastensuojelusäätiö), sijaishuoltoperheiden järjestö ja kattojärjestö Pro Familia Sveitsi kuuluvat Sveitsin Sateenkaariperheisiin korostavat ja tukevat näin oikeudellista ja yhteiskunnallista tunnustamista ja tukemisessa sateenkaariperheiden epäkohdien korjaamiseksi Mikä tilanne Suomessa? HLBTI-henkilöillä on erilaisia mahdollisuuksia rakentaa perheitä, esim. siittiöiden lahjoitusta tai ulkomaisten Spermapankit, kasvattilapset, apilaperheet ym.

36

37

Ehdotus. NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o.../... tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla

Ehdotus. NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o.../... tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.3.2010 KOM(2010) 105 lopullinen 2010/0067 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o.../... tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN SOVITTELIJA

EUROOPAN PARLAMENTIN SOVITTELIJA EUROOPAN PARLAMENTIN SOVITTELIJA KANSAINVÄLISISSÄ VANHEMPIEN TEKEMISSÄ LAPSIKAAPPAUKSISSA OPAS EUROOPAN PARLAMENTIN SOVITTELIJA KANSAINVÄLISISSÄ VANHEMPIEN TEKEMISSÄ LAPSIKAAPPAUKSISSA OPAS Sisältö Johdanto

Lisätiedot

Eur Civil Law brochure FIN 17/6/2004 14:39 Page 1 www.eurocivil.info

Eur Civil Law brochure FIN 17/6/2004 14:39 Page 1 www.eurocivil.info www.eurocivil.info Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeuden alalla Euroopan unionissa Opas lakimiehille www.eurocivil.info Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alalla pyritään helpottamaan kansalaisten

Lisätiedot

Suomen viranomaisten alueellinen toimivalta perheoikeudellisiin asioihin liittyvissä kansainvälisissä oikeusapupyynnöissä

Suomen viranomaisten alueellinen toimivalta perheoikeudellisiin asioihin liittyvissä kansainvälisissä oikeusapupyynnöissä Tiina Nurmimäki Suomen viranomaisten alueellinen toimivalta perheoikeudellisiin asioihin liittyvissä kansainvälisissä oikeusapupyynnöissä 1. Johdanto 1.1. Elatusavun vahvistaminen kansainvälisen oikeusavun

Lisätiedot

Kansalaisaloite eduskunnalle avioliittolain, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain ja transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain

Kansalaisaloite eduskunnalle avioliittolain, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain ja transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain Kansalaisaloite eduskunnalle avioliittolain, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain ja transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muuttamisesta SISÄLLYS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2008:12. Perheen sisäinen adoptio rekisteröidyn parin perheessä

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2008:12. Perheen sisäinen adoptio rekisteröidyn parin perheessä LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2008:12 Perheen sisäinen adoptio rekisteröidyn parin perheessä OIKEUSMINISTERIÖN LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2008:12 Perheen sisäinen adoptio rekisteröidyn parin perheessä OIKEUSMINISTERIÖ

Lisätiedot

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2007:7. Kansainväliset isyyskysymykset

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2007:7. Kansainväliset isyyskysymykset TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2007:7 Kansainväliset isyyskysymykset TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2007:7 Kansainväliset isyyskysymykset OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2007 ISSN 1458-6452 ISBN 978-952-466-477-6 (nid.) ISBN 978-952-466-478-3

Lisätiedot

Yksityisoikeus tunnetuksi

Yksityisoikeus tunnetuksi Euroopan oikeudellinen verkosto (siviili- ja kauppaoikeus) Yksityisoikeus tunnetuksi Tervetuloa Internetsivustollemme, jolla esitellään uusi hanke oikeussuojan saatavuuden lisäämiseksi EU:ssa Europe Direct

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esityksestä isyyslaiksi

Lausunto hallituksen esityksestä isyyslaiksi 30.9.2014 Eduskunnan lakivaliokunnalle Lausunto hallituksen esityksestä isyyslaiksi Hallituksen esityksen selkein parannusehdotus on mahdollisuus tunnustaa vanhemmuus jo ennen lapsen syntymää neuvolassa.

Lisätiedot

Avioeroprosessi ja liitännäisvaatimukset

Avioeroprosessi ja liitännäisvaatimukset Avioeroprosessi ja liitännäisvaatimukset Parviainen, Heli 2009 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Avioeroprosessi ja liitännäisvaatimukset Heli Parviainen Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

LÄHTEET IV LYHENTEET XIV OIKEUSTAPAUKSET XVI 1. JOHDANTO... 1

LÄHTEET IV LYHENTEET XIV OIKEUSTAPAUKSET XVI 1. JOHDANTO... 1 I SISÄLLYS LÄHTEET IV LYHENTEET XIV OIKEUSTAPAUKSET XVI 1. JOHDANTO... 1 2. LAPSILAINSÄÄDÄNNÖN KEHITYS. 2 2.1. Aikaisemman lapsilainsäädännön periaatteita. 2 2.2. Lapsilainsäädännön uudistaminen ja uuden

Lisätiedot

Sateenkaariperheen ErO-OpaS 29

Sateenkaariperheen ErO-OpaS 29 Sateenkaariperheen ero-opas 29 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 Termien määrittelyä 4 EROJURIDIIKKAA 5 Avoero 5 Avioeron hakeminen 5 Juridinen huoltajuus ja vanhemmuus 6 Juridisen vanhemmuuden ja huoltajuuden

Lisätiedot

Yksilö Euroopan Unionissa Tutkimusraportti 28.2.2005 Kansainvälisen talousoikeuden instituutti, Helsingin yliopisto Suvi Sankari, OTK

Yksilö Euroopan Unionissa Tutkimusraportti 28.2.2005 Kansainvälisen talousoikeuden instituutti, Helsingin yliopisto Suvi Sankari, OTK Yksilö Euroopan Unionissa Tutkimusraportti 28.2.2005 Kansainvälisen talousoikeuden instituutti, Helsingin yliopisto Suvi Sankari, OTK Aluksi Tutkimuksen aiheena on Yksilö Euroopan Unionissa, ja siinä tarkastellaan

Lisätiedot

Avainsanat: avioliitto, perhe-elämä, perheet, perheiden yhdistäminen, ulkomaalaiset, maahanmuutto, perheväkivalta

Avainsanat: avioliitto, perhe-elämä, perheet, perheiden yhdistäminen, ulkomaalaiset, maahanmuutto, perheväkivalta TIIVISTELMÄ Kangasniemi Eeva. Rakkaudella yli rajojen? Lumeavioliitot. Helsinki 2003. 104 s. (Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä, ISSN 1236-2115; 2003:6) ISBN 952-00-1320-2). Rakkaudella yli rajojen?

Lisätiedot

Laki hedelmöityshoidoista (1237/2006) tuli

Laki hedelmöityshoidoista (1237/2006) tuli Riitta Burrell 1 Pirjo Pennanen Oikeus 2010 (39); 4: 431 443 KOKEMUKSIA HEDELMÖITYSHOITOLAISTA VALVONTAVIRANOMAISEN NÄKÖKULMASTA Laki hedelmöityshoidoista (1237/2006) tuli voimaan 1.9.2007. Ennen lain

Lisätiedot

AVIOERON LIITÄNNÄISVAATIMUKSET JA NIIDEN KÄSITTELY KÄRÄJÄOIKEUDESSA

AVIOERON LIITÄNNÄISVAATIMUKSET JA NIIDEN KÄSITTELY KÄRÄJÄOIKEUDESSA AVIOERON LIITÄNNÄISVAATIMUKSET JA NIIDEN KÄSITTELY KÄRÄJÄOIKEUDESSA Tytti Hietanen Opinnäytetyö Toukokuu 2012 Liiketalouden koulutusohjelma Oikeudellisen asiantuntijuuden suuntautumisvaihtoehto Tampereen

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 12.12.2012 COM(2012) 743 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE maksukyvyttömyysmenettelyistä 29 päivänä toukokuuta

Lisätiedot

Hyvien toimintatapojen opas Kansainvälisestä lapsikaappauksesta Haagissa 25 päivänä lokakuuta 1980 tehty yksityisoikeuden alaa koskeva yleissopimus

Hyvien toimintatapojen opas Kansainvälisestä lapsikaappauksesta Haagissa 25 päivänä lokakuuta 1980 tehty yksityisoikeuden alaa koskeva yleissopimus Hyvien toimintatapojen opas Kansainvälisestä lapsikaappauksesta Haagissa 25 päivänä lokakuuta 1980 tehty yksityisoikeuden alaa koskeva yleissopimus Sovittelu Hyvien toimintatapojen opas Kansainvälisestä

Lisätiedot

O i k e u s m i n i s t e r i ö l l e

O i k e u s m i n i s t e r i ö l l e O i k e u s m i n i s t e r i ö l l e Oikeusministeriö asetti 17 päivänä joulukuuta 1997 työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää samaa sukupuolta olevien kumppaneiden yhteiselämään liittyvien epäkohtien

Lisätiedot

AVIOERO- ISÄT SINKUIKSI?

AVIOERO- ISÄT SINKUIKSI? AVIOERO- ISÄT SINKUIKSI? Mia Puumalainen Opinnäytetyö, kevät 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Elatusavun määräytyminen

Elatusavun määräytyminen Elatusavun määräytyminen Lundberg, Vesa Vainio-Kaila, Simo 2009 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Liiketalouden koulutusohjelma Oikeudellinen asiantuntijuus Tiivistelmä Vesa Lundberg, Simo Vainio-Kaila

Lisätiedot

Oikeuslaitospäivä 19.3.2010 Oikeusministeri Braxin tervehdys. Hyvät oikeuslaitospäivän osanottajat, Bästa deltagare på rättsväsendemötet,

Oikeuslaitospäivä 19.3.2010 Oikeusministeri Braxin tervehdys. Hyvät oikeuslaitospäivän osanottajat, Bästa deltagare på rättsväsendemötet, Oikeuslaitospäivä 19.3.2010 Oikeusministeri Braxin tervehdys Hyvät oikeuslaitospäivän osanottajat, Bästa deltagare på rättsväsendemötet, Temat för mötet Olika kulturer möter i rättskipningen är lyckat.

Lisätiedot

ISIEN TASA-ARVO EROTILANTEESSA

ISIEN TASA-ARVO EROTILANTEESSA ISIEN TASA-ARVO EROTILANTEESSA Käytännöt Suomessa ja Ruotsissa LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Sosionomi AMK Sosiaalipedagoginen lapsi- ja nuorisotyö Opinnäytetyö Syksy 2011 Johanna Laitinen

Lisätiedot

KÄSIKIRJA. Euroopan syrjinnänvastaisen oikeuden käsikirja

KÄSIKIRJA. Euroopan syrjinnänvastaisen oikeuden käsikirja KÄSIKIRJA Euroopan syrjinnänvastaisen oikeuden käsikirja Euroopan unionin perusoikeusvirasto, 2010. Euroopan neuvosto, 2010. Käsikirjoitus valmistui heinäkuussa 2010. Tekstin jäljentäminen on sallittu

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Avioeron taloudelliset vaikutukset avioliittolain mukaan

TAMPEREEN YLIOPISTO. Avioeron taloudelliset vaikutukset avioliittolain mukaan TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos Marjaana Suni Avioeron taloudelliset vaikutukset avioliittolain mukaan Pro Gradu -tutkielma Yritysjuridiikka Tampere 2008 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Oikeustieteiden

Lisätiedot

C on valittanut poliisilaitoksen päätöksestä ja vaatinut päätöksen kumoamista. Lapset on palautettava H:n kaupunkiin Suomeen.

C on valittanut poliisilaitoksen päätöksestä ja vaatinut päätöksen kumoamista. Lapset on palautettava H:n kaupunkiin Suomeen. Vuosikirjanumero KHO 2008:4 Antopäivä 30.1.2008 Taltionumero 123 Diaarinumero 2330/3/05 1. TAPAHTUMAKUVAUS Poliisilaitos on päätöksellään 8.3.2005 päättänyt luovuttaa A:n ja B:n Suomesta Ruotsiin. Luovuttaminen

Lisätiedot

YLEISSOPIMUS TUOMIOISTUIMEN TOIMIVALLASTA SEKÄ TUOMIOIDEN TUNNUSTAMISESTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA SIVIILI- JA KAUPPAOIKEUDEN ALALLA

YLEISSOPIMUS TUOMIOISTUIMEN TOIMIVALLASTA SEKÄ TUOMIOIDEN TUNNUSTAMISESTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA SIVIILI- JA KAUPPAOIKEUDEN ALALLA YLEISSOPIMUS TUOMIOISTUIMEN TOIMIVALLASTA SEKÄ TUOMIOIDEN TUNNUSTAMISESTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA SIVIILI- JA KAUPPAOIKEUDEN ALALLA CONV/JUD/fi 1 JOHDANTO TÄMÄN YLEISSOPIMUKSEN KORKEAT SOPIMUSPUOLET PYRKIVÄT

Lisätiedot

HE 216/2014 vp. sopimuksesta muuta johdu. Lain säännöksiä sovellettaisiin kuitenkin edellä mainittua lainsäädäntöä ja sopimuksia täydentävästi.

HE 216/2014 vp. sopimuksesta muuta johdu. Lain säännöksiä sovellettaisiin kuitenkin edellä mainittua lainsäädäntöä ja sopimuksia täydentävästi. HE 216/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansainvälisestä oikeusavusta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla sekä eräiksi siihen liittyviksi

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA KYPROKSEN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.7. 31.12.2012

OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA KYPROKSEN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.7. 31.12.2012 OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA KYPROKSEN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.7. 31.12.2012 OIKEUSMINISTERIÖN EU-VALMISTELUN TYÖASIAKIRJA Yleisten kansainvälisten ja EU-asioiden yksikkö 12.9.2012 Käsitelty

Lisätiedot

Käsittely- ja oikeusastejärjestyksen muuttaminen rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista ja kansainvälistä perheoikeutta koskevissa asioissa

Käsittely- ja oikeusastejärjestyksen muuttaminen rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista ja kansainvälistä perheoikeutta koskevissa asioissa 2/2014 Käsittely- ja oikeusastejärjestyksen muuttaminen rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista ja kansainvälistä perheoikeutta koskevissa asioissa 2/2014 Käsittely- ja oikeusastejärjestyksen muuttaminen

Lisätiedot