Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS"

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel COM(2016) 108 final 2016/0061 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään yhteistyöhön tuomioistuimen toimivaltaa, sovellettavaa lakia sekä päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevissa asioissa, jotka liittyvät kansainvälisten parien varallisuussuhteisiin ja kattavat sekä aviovarallisuussuhteet että rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudelliset vaikutukset FI FI

2 1. JOHDANTO PERUSTELUT 1. Komissio hyväksyi 16. maaliskuuta 2011 ehdotuksen neuvoston asetukseksi tuomioistuimen toimivallasta, sovellettavasta laista sekä päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta aviovarallisuussuhteita koskevissa asioissa 1 ja toisen ehdotuksen neuvoston asetukseksi tuomioistuimen toimivallasta, sovellettavasta laista sekä päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevissa asioissa Ehdotettujen neuvoston asetusten oikeusperusta oli Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 81 artiklan 3 kohta. Ehdotukset koskivat yksityisoikeudellisissa asioissa tehtävää oikeudellista yhteistyötä ja liittyivät perheoikeutta koskeviin näkökohtiin. Oikeusperustassa annetaan neuvostolle toimivalta säätää toimenpiteistä yksimielisesti Euroopan parlamenttia kuultuaan. 3. Komission ehdotuksista keskusteltiin joulukuusta 2012 alkaen neuvoston yksityisoikeustyöryhmässä (aviovarallisuussuhteet ja rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudelliset vaikutukset). Joulukuussa 2012 ehdotuksista keskusteltiin neuvoston kokouksessa ja ministerit sopivat suuntaviivoista, joiden tarkoituksena oli helpottaa ehdotuksista käytäviä neuvotteluja. 4. Euroopan parlamentti antoi ehdotuksista puoltavan lausunnon 10. syyskuuta Euroopan parlamentin huomautukset otettiin huomioon erityisesti säilyttämällä kummassakin ehdotuksessa eksekvatuurimenettely ja sisällyttämällä niihin samanlaiset täytäntöönpanokelpoisuutta koskevat säännökset kuin perintöasetuksessa 5. Lisäksi ehdotuksiin on sisällytetty säännökset vastaajan saapuville tuloon perustuvasta toimivallasta. Euroopan parlamentin pyynnöstä rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevaan ehdotukseen sisällytettiin lain ja oikeuspaikan valintaa koskevat säännökset. 5. Useimmat tekniset kysymykset saatiin ratkaistua joulukuuhun 2014 mennessä, minkä jälkeen oli mahdollista pyrkiä saavuttamaan ehdotuksia koskeva poliittinen yhteisymmärrys. Tässä vaiheessa jäsenvaltioiden suuri enemmistö oli halukas hyväksymään molemmat ehdotukset. Ehdotusten poliittinen arkaluonteisuus aiheutti kuitenkin ongelmia joillekin jäsenvaltioille. Italia esitteli asian puheenjohtajuuskaudellaan oikeus- ja sisäasioiden neuvostolle, joka päätti antaa näille jäsenvaltioille lisää harkinta-aikaa joulukuuhun 2015 saakka. Ongelmat liittyivät pääasiassa siihen, että kaikissa jäsenvaltioissa ei tunnusteta samaa sukupuolta olevien välistä avioliittoa ja/tai rekisteröityä parisuhdetta. Osa näistä jäsenvaltioista katsoi, että neuvostolle esitetty kompromissiteksti tarjosi riittävät KOM(2011) 126. KOM(2011) 127. Perussopimuksiin liitetyn, Tanskan asemaa koskevan pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan nojalla Tanska ei osallistunut ehdotetun asetuksen antamiseen, se ei sitonut Tanskaa eikä sitä sovellettu siihen. Perussopimuksiin liitetyn, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta tehdyn pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti eivät ilmoittaneet haluavansa osallistua ehdotettujen asetusten antamiseen ja soveltamiseen. A7-0253/2013 ja A7-0254/2013. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 650/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta ja virallisten asiakirjojen hyväksymisestä ja täytäntöönpanosta perintöasioissa sekä eurooppalaisen perintötodistuksen käyttöönotosta. FI 2 FI

3 takeet sen varmistamiseksi, että niiden tuomioistuinten ei tarvitsisi käsitellä tällaisia niiden oikeusjärjestelmälle vieraita instituutioita. Toiset jäsenvaltiot ilmaisivat kuitenkin huolensa siitä, että vaikka tulevissa säädöksissä ei vaadittaisikaan niitä ottamaan käyttöön niiden kansalliselle lainsäädännölle vieraita instituutioita, näistä instituutioista johtuvien varallisuusoikeudellisten vaikutusten tunnustaminen kyseisten jäsenvaltioiden alueella vaikuttaisi epäsuorasti myös niiden kansalliseen perheoikeuteen ja -politiikkaan. Useimmat jäsenvaltiot pitivät tärkeänä, että ehdotukset hyväksyttäisiin pakettina, jotta voitaisiin taata pariskuntien yhtäläinen kohtelu kaikkialla unionissa. 6. Vuoden aikana toteutettiin tiiviitä kuulemisia erityisesti Luxemburgin puheenjohtajakauden aikana. Ehdotuksiin tehtiin muutoksia, jotta kaikki jäsenvaltiot voisivat hyväksyä ne. Tarkistettuja kompromissitekstejä tarkasteltuaan neuvosto kuitenkin katsoi 3. joulukuuta 2015 pidetyssä kokouksessaan, että koko unioni ei voisi päästä sopimukseen asetusten hyväksymisestä kohtuullisessa ajassa. 6 Monet valtuuskunnat ilmoittivat olevansa silti halukkaita harkitsemaan tiiviimmän yhteistyön aloittamista asetusten soveltamisalaan kuuluvissa asioissa. 7. Joulukuun 2015 ja helmikuun 2016 välisenä aikana seitsemäntoista jäsenvaltiota (Ruotsi, Belgia, Kreikka, Kroatia, Slovenia, Espanja, Ranska, Portugali, Italia, Malta, Luxemburg, Saksa, Tšekki, Alankomaat, Itävalta, Bulgaria ja Suomi) esitti komissiolle pyynnön, jossa toivottiin tiiviimmän yhteistyön aloittamista näiden jäsenvaltioiden välillä tuomioistuimen toimivaltaa, sovellettavaa lakia sekä päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevissa asioissa, jotka liittyvät aviovarallisuussuhteisiin ja rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisiin vaikutuksiin. Jäsenvaltiot pyysivät komissiota antamaan neuvostolle asiaa koskevan ehdotuksen. 8. Tämä ehdotus on komission vastaus näihin pyyntöihin. 2. TIIVIIMMÄN YHTEISTYÖN OIKEUSPERUSTA 9. Tiiviimmästä yhteistyöstä määrätään Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEUsopimuksen) 20 artiklassa ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimuksen) artiklassa. 10. Komission ehdotus neuvoston päätökseksi luvan antamisesta tiiviimpään yhteistyöhön tuomioistuimen toimivaltaa, sovellettavaa lakia sekä päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevissa asioissa, jotka liittyvät kansainvälisten parien varallisuussuhteisiin, kattaa sekä aviovarallisuussuhteet että rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudelliset vaikutukset. Ehdotuksen oikeusperusta on SEUT-sopimuksen 329 artiklan 1 kohta. 3. TOIMENPITEET, JOILLA TIIVIIMPI YHTEISTYÖ PANNAAN TÄYTÄNTÖÖN 11. Komission ehdotus neuvoston päätökseksi koskee luvan antamista tiiviimpään yhteistyöhön alalla, joka koskee tuomioistuimen toimivaltaa, sovellettavaa lakia sekä päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa asioissa, jotka liittyvät kansainvälisten parien varallisuussuhteisiin. Ehdotus kattaa sekä aviovarallisuussuhteet että rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudelliset vaikutukset. Ehdotukset 6 CS-PRES/2015/ FI 3 FI

4 tiiviimmän yhteistyön toteuttamista koskeviksi toimenpiteiksi esitetään samaan aikaan tämän ehdotuksen kanssa. Jäljempänä esitetään näiden toimenpiteiden keskeiset elementit. 12. Kun otetaan huomioon 3. joulukuuta 2015 annetut neuvoston päätelmät ja niiden jäsenvaltioiden pyynnöt, jotka haluavat aloittaa keskenään tiiviimmän yhteistyön tällä alalla, tiiviimmän yhteistyön toteuttamista koskevien toimenpiteiden tulisi sisältää seuraavat elementit: a) ehdotus neuvoston asetukseksi tuomioistuimen toimivallasta, sovellettavasta laista sekä päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta aviovarallisuussuhteita koskevissa asioissa. Tämän ehdotuksen tulisi perustua oikeus- ja sisäasioiden neuvostossa 3. joulukuuta 2015 esitettyyn kompromissitekstiin 7 ; b) ehdotus neuvoston asetukseksi tuomioistuimen toimivallasta, sovellettavasta laista sekä päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevissa asioissa. Tämän ehdotuksen tulisi perustua oikeus- ja sisäasioiden neuvostossa 3. joulukuuta 2015 esitettyyn kompromissitekstiin Aviovarallisuussuhteita ja rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevilla säännöksillä on samat tavoitteet. Säännöksiä ei kuitenkaan voida muotoilla aivan samalla tavoin, koska näillä instituutioilla on kummallakin omat erityispiirteensä, ja erityisesti sen vuoksi, että rekisteröidyt parisuhteet eivät ole käytössä kaikissa jäsenvaltioissa. Komission vuonna 2011 esittämien ehdotusten yhteydessä tehdyssä vaikutustenarvioinnissa 9 todettiinkin, että rekisteröidyssä parisuhteessa olevat kansainväliset parit joutuvat kohtaamaan erityisiä ongelmia sen vuoksi, että rekisteröityä parisuhdetta ei tunneta kaikkien jäsenvaltioiden lainsäädännössä. Tästä syystä säännöt on räätälöitävä erikseen avioliittoja ja rekisteröityjä parisuhteita varten, koska molempia on vaikea säännellä yhdellä ainoalla välineellä. Jotta jäsenvaltioiden viranomaisten olisi helpompi tulkita ja soveltaa asiaa koskevia asetuksia, näitä kahta instituutiota käsitellään eri ehdotuksissa, joilla toteutetaan tiiviimpi yhteistyö tuomioistuimen toimivaltaa, sovellettavaa lakia sekä päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevissa asioissa, jotka liittyvät kansainvälisten parien varallisuussuhteisiin ja kattavat sekä aviovarallisuussuhteet että rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudelliset vaikutukset. Tämä menettelytapa vastaa myös jäsenvaltioiden vaatimusta, jonka mukaan tiiviimmän yhteistyön tulee vastata olennaisilta osiltaan kahta neuvostolle 3. joulukuuta 2015 esitettyä kompromissitekstiä, jotta voidaan varmistaa mahdollisimman monen jäsenvaltion osallistuminen. 14. Jo komission vuonna 2011 esittämien ehdotusten ohessa hyväksytyssä tiedonannossa korostettiin, että tämä yksityisoikeuden alalla tehtävä yhteistyö koskee kansainvälisten parien varallisuussuhteita. Komission kahta alkuperäistä ehdotusta käsiteltiin pakettina myös neuvostossa ja Euroopan parlamentissa. SEUTsopimuksen 329 artiklan 1 kohdan mukaan niiden jäsenvaltioiden, jotka haluavat aloittaa keskenään tiiviimmän yhteistyön, on täsmennettävä suunnitellun yhteistyön soveltamisala. Asianomaiset jäsenvaltiot ovatkin tämän mukaisesti ilmoittaneet haluavansa aloittaa tiiviimmän yhteistyön tuomioistuimen toimivaltaa, sovellettavaa Neuvoston asiakirja 14651/15 + COR1 REV1. Neuvoston asiakirja 14652/15. SEC(2011) 327 final. FI 4 FI

5 lakia sekä päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevissa asioissa, jotka liittyvät kansainvälisten parien varallisuussuhteisiin ja kattavat sekä aviovarallisuussuhteet että rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudelliset vaikutukset. 15. Edellä esitetyn perusteella ehdotetuilla asetuksilla toteutetaan tiiviimpi yhteistyö tuomioistuimen toimivaltaa, sovellettavaa lakia sekä päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevissa asioissa, jotka liittyvät kansainvälisten parien varallisuussuhteisiin ja kattavat sekä aviovarallisuussuhteet että rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudelliset vaikutukset. Jotta voidaan varmistaa kansalaisten syrjimätön kohtelu, ehdotetut asetukset olisi hyväksyttävä samaan aikaan, ja niitä olisi käsiteltävä pakettina tiiviimmän yhteistyön toteuttamista ja aikanaan siihen osallistumista varten. 4. ARVIO TIIVIIMMÄN YHTEISTYÖN OIKEUDELLISISTA EDELLYTYKSISTÄ 4.1. Hyväksymispäätös viimeisenä keinona ja vähintään yhdeksän jäsenvaltion osallistuminen 16. SEU-sopimuksen 20 artiklan 2 kohdassa määrätään, että neuvosto voi tehdä päätöksen, jolla annetaan lupa tiiviimmälle yhteistyölle, vasta viimeisenä keinona todetessaan, ettei koko unioni voi saavuttaa tälle yhteistyölle asetettuja tavoitteita kohtuullisessa ajassa, ja edellyttäen, että vähintään yhdeksän jäsenvaltiota osallistuu yhteistyöhön. 17. Kuten edellä todetaan, neuvosto katsoi 3. joulukuuta 2015 pidetyssä kokouksessaan, että koko unioni ei voisi päästä sopimukseen molempien asetusten hyväksymisestä kohtuullisessa ajassa. 10 Tämän perusteella neuvosto katsoi, ettei koko unionille ollut mahdollista löytää muuta ratkaisua, minkä vuoksi tiiviimpää yhteistyötä voitaisiin käyttää viimeisenä keinona. 18. Komissio on saanut tähän mennessä 17 jäsenvaltiolta (Ruotsi, Belgia, Kreikka, Kroatia, Slovenia, Espanja, Ranska, Portugali, Italia, Malta, Luxemburg, Saksa, Tšekki, Alankomaat, Itävalta, Bulgaria ja Suomi) pyynnön, jossa toivotaan tiiviimmän yhteistyön aloittamista näiden jäsenvaltioiden välillä tuomioistuimen toimivaltaa, sovellettavaa lakia sekä päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevissa asioissa, jotka liittyvät aviovarallisuussuhteisiin ja rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisiin vaikutuksiin Perussopimuksissa tarkoitetut alat 19. Tiiviimpi yhteistyö voidaan aloittaa SEU-sopimuksen 20 artiklan 1 kohdan mukaan ainoastaan muulla kuin unionin yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvalla alalla ja SEUT-sopimuksen 329 artiklan 1 kohdan mukaan jollakin perussopimuksissa tarkoitetulla alalla, yksinomaisen toimivallan piiriin kuuluvia aloja lukuun ottamatta. 20. Edellä mainitut 17 jäsenvaltiota ovat pyytäneet saada aloittaa keskenään tiiviimmän yhteistyön tuomioistuimen toimivaltaa, sovellettavaa lakia sekä päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevissa asioissa, jotka liittyvät aviovarallisuussuhteisiin ja rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisiin vaikutuksiin, ottamalla käyttöön lainvalintasäännöt tällä alalla. Lainvalintasäännöt eivät sisälly SEUT-sopimuksen 3 artiklan 1 kohdassa esitettyyn, yksinomaisen 10 CS-PRES/2015/ FI 5 FI

6 toimivallan piiriin kuuluvia aloja koskevaan luetteloon. Ne mainitaan erikseen SEUT-sopimuksen 81 artiklan 2 kohdan toimenpideluettelossa, kun taas SEUTsopimuksen 81 artiklan 3 kohdassa tehdään ero siviili- ja kauppaoikeuden alalla sovellettavien yleisten lainvalintasääntöjen ja perheoikeudellisten toimenpiteiden välillä. 21. Perheoikeuden alalla sovellettavat lainvalintasäännöt muodostavat näin ollen selkeästi määritellyn alan, joka ei kuulu perussopimuksissa tarkoitetun unionin yksinomaisen toimivallan piiriin ja jolla sen vuoksi voidaan aloittaa tiiviimpi yhteistyö Unionin tavoitteiden saavuttamisen edistäminen, sen etujen suojaaminen ja yhdentymiskehityksen vahvistaminen Yleinen tausta 22. Komission vuonna 2011 esittämien ehdotusten perustelujen ja niihin liittyvän vaikutustenarvioinnin mukaan tiiviimmän yhteistyön tarkoituksena on luoda selkeät ja kattavat oikeussäännöt, jotka koskevat tuomioistuimen toimivaltaa, sovellettavaa lakia sekä päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa asioissa, jotka liittyvät kansainvälisten parien varallisuussuhteisiin ja kattavat sekä aviovarallisuussuhteet että rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudelliset vaikutukset. Perheoikeuden nykysuuntausten mukaisesti ehdotuksilla pyritään erityisesti antamaan osapuolille tietynasteinen vapaus valita sovellettava laki. 23. Komissio tilasi vuonna 2003 selvityksen aviovarallisuussuhteista ja avoparien varallisuussuhteista kansainvälisessä ja kansallisessa yksityisoikeudessa. 11 Selvitys toi esiin eräitä tähän alaan liittyviä ongelmia. Ne liittyvät erityisesti tilanteisiin, joissa kansalaiset käyttävät oikeuttaan liikkua vapaasti Euroopan unionin alueella. Tämän seurauksena heidän varallisuussuhteisiinsa voitaisiin soveltaa mahdollisesti keskenään ristiriidassa olevia säännöksiä. Komissio antoi vuonna 2006 vihreän kirjan 12 aviovarallisuussuhteisiin sovellettavan lainsäädännön määräytymisestä ja erityisesti tuomioistuimen toimivallasta ja vastavuoroisesta tunnustamisesta. Siinä tuotiin esiin nykytilanteeseen liittyviä puutteita. 24. Komissio myös perusti jäsenvaltioista riippumattoman asiantuntijaryhmän, jonka tehtävänä oli avustaa komissiota tulevien lainsäädäntöehdotusten valmistelussa. Lisäksi komissio järjesti 28. syyskuuta 2009 julkisen kuulemisen, johon osallistui 99 osanottajaa eri jäsenvaltioista. Asiantuntijaryhmän jäsenet, tutkijat, lakimiehet, notaarit ja kansalaisyhteiskunnan edustajat keskustelivat foorumissa siitä, olisiko tarpeen hyväksyä kansainvälisten parien varallisuussuhteita koskeva unionin säädös. 25. Tukholman ohjelman 13 mukaan vastavuoroista tunnustamista olisi laajennettava sellaisille aloille, joilla sitä ei tällä hetkellä sovelleta mutta jotka ovat jokapäiväisen elämän kannalta keskeisiä, kuten aviovarallisuussuhteisiin ja puolisoiden erilleen muuttamisen varallisuusoikeudellisiin seurauksiin. 26. Komission vuonna 2011 esittämiä ehdotuksia pidettiin yleisesti tarpeellisina, jotta parien varallisuussuhteita voitaisiin käsitellä johdonmukaisesti yhden ja saman Étude sur les régimes matrimoniaux des couples mariés et sur le patrimoine des couples non mariés dans le droit international privé et dans le droit interne des Etats membres de l'union, Consortium ASSER-UCL. Ks. KOM(2006) 400 lopullinen. EUVL C 115, FI 6 FI

7 sovellettavan lain puitteissa ja yhden viranomaisen toimesta; jotta kansainväliset avioparit voisivat valita varallisuussuhteisiinsa sovellettavan lain; jotta voitaisiin parantaa oikeusvarmuutta sellaisten rekisteröityjen parisuhteiden yhteydessä, joihin liittyy kansainvälinen ulottuvuus, soveltamalla tällaisten parien varallisuussuhteisiin pääsääntöisesti sen valtion lakia, jossa parisuhde on rekisteröity; jotta erilaiset kansalaisia koskevat menettelyt voitaisiin käsitellä samassa tuomioistuimessa ja välttää siten rinnakkaiset menettelyt ja keskenään ristiriitaiset oikeudelliset päätökset; ja jotta voitaisiin parantaa kansainvälisten parien tilanteen ennakoitavuutta yksinkertaistamalla oikeuden päätösten tunnustamiseen ja täytäntöönpanoon liittyviä menettelyjä ja virallisten asiakirjojen liikkuvuutta Euroopan unionissa. 27. Ehdotukset myös täydentävät olennaisella tavalla asetusta (EU) N:o 650/2012 toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta ja virallisten asiakirjojen hyväksymisestä ja täytäntöönpanosta perintöasioissa sekä eurooppalaisen perintötodistuksen käyttöönotosta. Tämä johtuu siitä, että vainajan omaisuuden ositus edellyttää hyvin usein varallisuussuhteiden purkamista. Eurooppalaisen perintötodistuksen toimivuus paranisi huomattavasti, jos parien varallisuussuhteisiin sovellettaisiin kaikkialla Euroopan unionissa yhdenmukaisia lainvalintasääntöjä. 28. Komission vuonna 2011 esittämät ehdotukset olivat hyvin merkittäviä, sillä ne koskivat EU:ssa noin 16 miljoonaa kansainvälistä avioparia, jotka esimerkiksi asuvat tai joilla on omaisuutta muualla kuin kansalaisuusjäsenvaltiossaan. 29. Vuonna 2007 EU:ssa solmittiin noin kansainvälistä avioliittoa, ja noin kansainvälistä avioliittoa purkautui (avioeron tai toisen puolison kuoleman seurauksena). Kansainvälisten avioliittojen purkautumiseen liittyvän varallisuuden arvo on vuositasolla yli 460 miljoonaa euroa. Vuonna 2007 EU:ssa rekisteröitiin yli uutta parisuhdetta, joihin liittyi varallisuutta koskeva kansainvälinen ulottuvuus. Vuosittain noin rekisteröityä parisuhdetta päättyy joko eron tai kuoleman seurauksena. Lisäksi rekisteröityjen parisuhteiden lukumäärä kasvaa jatkuvasti muun muassa siksi, että tämä instituutio on nyt käytössä jo 20 jäsenvaltiossa, kun vuonna 2011 se oli käytössä vain 17 jäsenvaltiossa. Tästä syystä myös varallisuussuhteiden purkaminen lisääntyy parisuhteen päättymisen tai toisen osapuolen kuoleman seurauksena Nykytilanne tuomioistuimen toimivaltaa, sovellettavaa lakia sekä päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevissa asioissa, jotka liittyvät kansainvälisten parien varallisuussuhteisiin ja kattavat sekä aviovarallisuussuhteet että rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudelliset vaikutukset 30. Kansainvälisen avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen osapuolet joutuvat nykyään kohtamaan erilaisia käytännön hankaluuksia varallisuuteen liittyvän suunnittelun alalla. Unionin kansalaiset muuttavat yhä useammin jäsenvaltiosta toiseen, minkä seurauksena on yhä enemmän kansainvälisiä pareja eli sellaisia pareja, joiden suhteessa on kansainvälinen ulottuvuus: puolisot ovat eri maiden kansalaisia tai asuvat muualla kuin kansalaisuusjäsenvaltiossaan tai heillä on omaisuutta eri jäsenvaltioissa tai he eroavat tai kuolevat muualla kuin kansalaisuusjäsenvaltiossaan. Ongelmana on, että ihmisten on hyvin vaikea tietää, mikä tuomioistuin on toimivaltainen ja mitä lakia heidän henkilökohtaiseen tilanteeseensa ja omaisuuteensa sovelletaan. Tästä on tahattomia epäedullisia seurauksia paitsi heidän hoitaessaan omaisuuttaan, myös silloin, kun pari eroaa tai toinen osapuoli kuolee. FI 7 FI

8 31. Unionissa on jo annettu säännöt tuomioistuimen toimivallasta ja sovellettavasta laista siviili- ja kauppaoikeuden alalla sekä eräillä perheoikeuden osa-alueilla, mutta varallisuussuhteiden tai kansainvälisten parien osalta tällaisia sääntöjä ei vielä ole olemassa. Siksi näihin kysymyksiin sovelletaan kansallista lakia ja hyvin rajallisesti myös jäsenvaltioiden välillä tehtyjä kansainvälisiä sopimuksia. 32. Rekisteröidyn parisuhteen osapuolten ongelmien syyt ovat samat kuin avioparien. Rekisteröityihin parisuhteisiin liittyy kuitenkin eräitä merkittäviä lisäongelmia sen vuoksi, että tämä instituutio on käytössä vain 20 jäsenvaltiossa. Kaikissa jäsenvaltioissa ei myöskään ole rekisteröityjen parien varallisuussuhteita koskevaa aineellista lainsäädäntöä, ja vielä harvemmassa jäsenvaltiossa on annettu rekisteröityihin parisuhteisiin sovellettavia sääntöjä tuomioistuimen toimivallasta ja lainvalinnasta. 33. Ehdotetut asetukset koskevat virallisesti tunnustettuja parisuhteita, erityisesti avioliittoja ja rekisteröityjä parisuhteita. Avoliitot eivät kuulu niiden soveltamisalaan. 34. Tiiviimmän yhteistyön tarkoituksena on luoda siihen osallistuvissa jäsenvaltioissa selkeät oikeussäännöt, joiden mukaisesti määritellään kansainvälisten parien varallisuussuhteisiin liittyvä tuomioistuimen toimivalta ja sovellettava laki ja joka kattaa sekä aviovarallisuussuhteet että rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudelliset vaikutukset. Näin voidaan helpottaa näitä asioita koskevien oikeuden päätösten ja virallisten asiakirjojen liikkuvuutta jäsenvaltioiden välillä Tiiviimmästä yhteistyöstä saatavat edut tuomioistuimen toimivaltaa, sovellettavaa lakia sekä päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevissa asioissa, jotka liittyvät kansainvälisten parien varallisuussuhteisiin ja kattavat sekä aviovarallisuussuhteet että rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudelliset vaikutukset 35. Seitsemäntoista jäsenvaltiota on pyytänyt tiiviimpää yhteistyötä alalla, joka koskee kansainvälisten parien varallisuussuhteita ja kattaa sekä aviovarallisuussuhteet että rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudelliset vaikutukset: Ruotsi, Belgia, Kreikka, Kroatia, Slovenia, Espanja, Ranska, Portugali, Italia, Malta, Luxemburg, Saksa, Tšekki, Alankomaat, Itävalta, Bulgaria ja Suomi. Niiden yhteenlaskettu asukasluku on 340 miljoonaa, mikä on 67 prosenttia EU:n väestöstä. 14 Tämä tarkoittaa, että tiiviimmästä yhteistyöstä hyötyy huomattava osa EU:n 16 miljoonasta kansainvälisestä avioliitosta 15. Mitä useammat jäsenvaltiot osallistuvat tiiviimpään yhteistyöhön, sitä useammat kansalaiset siitä hyötyvät. 36. Tiiviimpi yhteistyö tuomioistuimen toimivaltaa, sovellettavaa lakia sekä päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevissa asioissa, jotka liittyvät kansainvälisten parien varallisuussuhteisiin ja kattavat sekä aviovarallisuussuhteet että rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudelliset vaikutukset, toisi kansalaisille seuraavia etuja: a) parien varallisuussuhteita käsiteltäisiin johdonmukaisesti yhden ja saman sovellettavan lain mukaisesti ja yhden viranomaisen toimesta; Eurostatin tiedot ( 1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1). Näissä kappaleissa esitetyt tiedot perustuvat EPECin vuonna 2010 laatiman vaikutustenarvioinnin loppukertomukseen aviovarallisuussuhteita ja naimattomien pariskuntien omaisuuteen liittyviä kansainvälisiä näkökohtia koskevista yhteisön säädöksistä (Impact Assessment Study on Community instruments concerning matrimonial property regimes and property of unmarried couples with transnational elements). FI 8 FI

9 b) kansainväliset parit voisivat valita omaisuuteensa sovellettavan lain; c) oikeusvarmuus paranisi kansainvälisten parien kannalta, kun heihin sovellettaisiin pääsääntöisesti sen valtion lakia, johon heillä on läheisin yhteys; d) erilaiset kansalaisia koskevat menettelyt voitaisiin käsitellä samassa tuomioistuimessa, ja siten vältettäisiin rinnakkaiset menettelyt ja keskenään ristiriitaiset oikeuden päätökset; ja e) kansainvälisten parien tilanteen ennakoitavuus paranisi, kun voitaisiin yksinkertaistaa oikeuden päätösten tunnustamiseen ja täytäntöönpanoon liittyviä menettelyjä ja virallisten asiakirjojen liikkuvuutta Euroopan unionissa SEU-sopimuksen 20 artiklan 1 kohdan vaatimusten noudattaminen 37. SEU-sopimuksen 20 artiklan 1 kohdan mukaan tiiviimmän yhteistyön tarkoituksena on edistää unionin tavoitteiden saavuttamista, suojella sen etuja ja vahvistaa sen yhdentymiskehitystä. 38. Yksi unionin tehtävistä on tarjota kansalaisilleen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue, jolla ei ole sisärajoja ja jolla taataan henkilöiden vapaa liikkuvuus (SEU-sopimuksen 3 artiklan 2 kohta). Oikeusalueeseen sisältyy oikeudellisen yhteistyön kehittäminen yksityisoikeudellisissa asioissa, joilla on rajat ylittäviä vaikutuksia, tuomioistuinten päätösten vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen pohjalta (SEUT-sopimuksen 81 artiklan 1 kohta). Tätä varten unioni voi hyväksyä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on varmistaa ensinnäkin tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano koko unionissa ja toiseksi lainvalintaa ja tuomioistuimen toimivaltaa koskevien jäsenvaltioiden sääntöjen yhteensopivuus (SEUT-sopimuksen 81 artiklan 2 kohdan a ja c alakohta). 39. Lainvalintaa ja tuomioistuimen toimivaltaa koskevien sääntöjen yhdenmukaistaminen helpottaa tuomioiden vastavuoroista tunnustamista. Se, että eri jäsenvaltioiden tuomioistuimet määrittävät samojen sääntöjen avulla, mikä tuomioistuin on toimivaltainen käsittelemään tietyn asian ja siihen sovellettavan lain, on omiaan lisäämään keskinäistä luottamusta toisissa jäsenvaltioissa annettuihin oikeuden päätöksiin Tiiviimpi yhteistyö sitä pyytäneiden jäsenvaltioiden välillä tuomioistuimen toimivaltaa, sovellettavaa lakia sekä päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevissa asioissa, jotka liittyvät kansainvälisten parien varallisuussuhteisiin ja kattavat sekä aviovarallisuussuhteet että rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudelliset vaikutukset, edistäisi unionin tavoitetta, jonka mukaan olisi varmistettava lainvalintaa ja tuomioistuimen toimivaltaa koskevien jäsenvaltioiden sääntöjen yhteensopivuus. Tällainen tiiviimpi yhteistyö parantaisi niiden jäsenvaltioiden sääntöjen yhteensopivuutta, joiden avulla määritetään kansainvälisten parien varallisuussuhteiden käsittelyyn toimivaltainen tuomioistuin ja laki, jota tuomioistuimen olisi sovellettava. Se parantaisi myös niiden sääntöjen yhteensopivuutta, jotka koskevat yhdessä jäsenvaltiossa tällaisessa asiassa annetun päätöksen tunnustamista ja täytäntöönpanoa toisessa jäsenvaltiossa, verrattuna nykytilanteeseen, jossa ei ole käytössä kansainvälisten parien varallisuussuhteisiin 16 Toimenpideohjelma tuomioiden vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen toteuttamisesta siviili- ja kauppaoikeuden alalla, hyväksytty (EYVL C 12, , s. 1). FI 9 FI

10 sovellettavia, lainvalintaa ja tuomioistuimen toimivaltaa sekä oikeuden päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevia yhdenmukaistettuja sääntöjä Perussopimusten ja unionin oikeuden noudattaminen 41. SEUT-sopimuksen 326 artiklan nojalla tiiviimmässä yhteistyössä on noudatettava perussopimuksia ja unionin oikeutta. 42. Tiiviimpi yhteistyö ei vaikuta voimassa olevaan unionin oikeuteen. Se on tarkoitus ottaa käyttöön alalla, joka kuuluu unionin jaetun toimivallan piiriin, mutta jolla ei ole toistaiseksi annettu yhteisiä unionin sääntöjä. Ensimmäinen perheoikeuden alalla annettu unionin säädös on neuvoston asetus (EY) N:o 1347/ , jossa säädetään tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja yhteisten lasten huoltoa koskevissa asioissa avioliitto-oikeuden alaan kuuluvien menettelyjen yhteydessä. Asetuksessa ei kuitenkaan ole sääntöjä avioeroon tai varallisuusoikeudellisiin vaikutuksiin sovellettavasta laista. Tilanteeseen ei tullut muutosta, vaikka neuvoston asetus (EY) N:o 1347/2000 kumottiin ja korvattiin 1. maaliskuuta 2005 alkaen neuvoston asetuksella (EY) N:o 2201/ Avio- ja asumuseroa koskevat lainvalintasäännöt hyväksyttiin tiiviimmän yhteistyön perusteella asetuksella (EU) N:o 1259/ jäsenvaltion kesken. Perintöasioita ja testamentteja koskevat lainvalintasäännöt hyväksyttiin asetuksella (EU) N:o 650/ Kansainvälisiin pareihin unionissa sovellettavia oikeussääntöjä olisi nyt täydennettävä lainvalintasäännöillä, jotka koskevat kansainvälisten parien varallisuussuhteita ja kattavat sekä aviovarallisuussuhteet että rekisteröidyn parisuhteen varallisoikeudelliset vaikutukset. 43. Tiiviimpi yhteistyö tuomioistuimen toimivaltaa, sovellettavaa lakia sekä päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevissa asioissa, jotka liittyvät kansainvälisten parien varallisuussuhteisiin ja kattavat sekä aviovarallisuussuhteet että rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudelliset vaikutukset, ei aiheuttaisi SEUT-sopimuksen 18 artiklassa kiellettyä kansalaisuuteen perustuvaa syrjintää, koska ehdotetut lainvalintasäännöt olisivat luonteeltaan yleispäteviä ja niitä sovellettaisiin osallistuvien jäsenvaltioiden tuomioistuimissa kaikkiin menettelyihin osapuolten kansalaisuudesta tai asuinpaikasta riippumatta. Toisaalta tiiviimmän yhteistyön ulkopuolelle jäävien jäsenvaltioiden tuomioistuimet soveltavat myös jatkossa kansallisia lainvalintasääntöjään kansainvälisen yksityisoikeuden sääntöjensä mukaisesti Neuvoston asetus (EY) N:o 1347/2000 tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja yhteisten lasten huoltoa koskevissa asioissa (EYVL L 160, , s. 19). Neuvoston asetus (EY) N:o 2201/2003, annettu 27 päivänä marraskuuta 2003, tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja asetuksen (EY) N:o 1347/2000 kumoamisesta. Asetus (EU) N:o 1259/2010, annettu 20 päivänä joulukuuta 2010, tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 650/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta ja virallisten asiakirjojen hyväksymisestä ja täytäntöönpanosta perintöasioissa sekä eurooppalaisen perintötodistuksen käyttöönotosta. FI 10 FI

11 4.5. Ei haittaa sisämarkkinoille eikä taloudelliselle, sosiaaliselle ja alueelliselle yhteenkuuluvuudelle; ei esteitä eikä syrjintää kaupankäynnissä eikä kilpailun vääristymistä 44. SEUT-sopimuksen 326 artiklassa määrätään, että tiiviimpi yhteistyö ei saa haitata sisämarkkinoita eikä taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta. Se ei myöskään saa luoda esteitä eikä aiheuttaa syrjintää jäsenvaltioiden välisessä kaupankäynnissä eikä vääristää niiden välistä kilpailua. 45. Tiiviimpi yhteistyö, joka koskee kansainvälisten parien varallisuussuhteisiin liittyviä asioita ja kattaa sekä aviovarallisuussuhteet että rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudelliset vaikutukset, ei aiheuta näihin oikeudellisiin edellytyksiin liittyviä ongelmia. Tällä alalla tehtävää tiiviimpää yhteistyötä koskevat ehdotukset päinvastoin helpottavat osaltaan sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa poistamalla vapaan liikkuvuuden esteitä henkilöiltä, joille nyt aiheutuu ongelmia parisuhteiden varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevien kansallisten lakien eroavuuksien takia. Yhdenmukaistettujen lainvalintasääntöjen tuoma oikeusvarmuus tällä alalla vaikuttaisi myönteisesti pariskuntiin, jotka käyttävät oikeuttaan liikkua vapaasti osallistuvien jäsenvaltioiden välillä. 46. Koska ehdotetut asetukset koskevat ainoastaan kahden yksilön välisiä suhteita, tiiviimpi yhteistyö ei vaikuttaisi yrityksiin eikä markkinoilla vallitseviin oikeudellisiin suhteisiin eikä myöskään kaupankäyntiin tai kilpailuun unionissa. Tiiviimpi yhteistyö ei vaikuttaisi haitallisesti myöskään alueelliseen yhteenkuuluvuuteen unionissa. 47. Lainvalintasääntöjen yhdenmukaistamista koskevat ehdotukset yksinkertaistaisivat merkittävästi kansalaisten (ja oikeusalan ammattihenkilöiden) elämää osallistuvissa jäsenvaltioissa, koska he voisivat määrittää varallisuussuhteisiinsa sovellettavan lain ja toimivaltaisen tuomioistuimen ja hyötyä näitä kysymyksiä koskevien päätösten ja virallisten asiakirjojen liikkumisen helpottamisesta. 48. Vaikka tiiviimpään yhteistyöhön perustuva oikeusvarmuus ja yksinkertaistaminen ei hyödytäkään kaikkia unionin kansainvälisiä pareja, niiden parien tilanne, joiden asiaa käsitellään tiiviimmän yhteistyön ulkopuolelle jäävien jäsenvaltioiden tuomioistuimissa, ei kuitenkaan heikkene nykytilanteeseen verrattuna. Niissä jäsenvaltioissa, jotka eivät osallistu tiiviimpään yhteistyöhön, säilyy nykytilanne, eli ne soveltavat edelleen kansallista lakiaan (myös kansainvälisen yksityisoikeuden sääntöjään) rajat ylittäviin tilanteisiin, jotka koskevat aviovarallisuussuhteita ja rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisia vaikutuksia, sen määrittämiseksi, missä tuomioistuimessa nämä kysymykset olisi käsiteltävä ja mitä lakia kyseisen tuomioistuimen olisi sovellettava. Lisäksi tiiviimmän yhteistyön ulkopuolelle jäävät jäsenvaltiot soveltavat nykyiseen tapaan kansallista lakiaan (ja kansainvälisen yksityisoikeuden sääntöjään) sellaisten päätösten tunnustamiseen ja täytäntöönpanoon, jotka on annettu jossakin osallistuvassa jäsenvaltiossa. Osallistuvat jäsenvaltiot puolestaan soveltavat nykyiseen tapaan kansallista lakiaan (ja kansainvälisen yksityisoikeuden sääntöjään) sellaisten päätösten tunnustamiseen ja täytäntöönpanoon, jotka on annettu jossakin tiiviimmän yhteistyön ulkopuolelle jääneessä jäsenvaltiossa. Näin ollen aviovarallisuussuhteiden ja rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisten vaikutusten tilanne vastaa muiden sellaisten yksityisoikeuden alalla annettujen välineiden tilannetta, joihin kaikki jäsenvaltiot eivät osallistu. Näitä ovat esimerkiksi asetus 1259/2010 tiiviimmän yhteistyön FI 11 FI

12 toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla sekä perintöasioita koskeva asetus 650/ Tiiviimmän yhteistyön toteuttamista aviovarallisuussuhteiden ja rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisten vaikutusten alalla koskevien asetusten soveltaminen ei myöskään riipu siitä, ovatko osapuolet jonkin osallistuvan jäsenvaltion kansalaisia. Osallistuvien jäsenvaltioiden viranomaisilla (esimerkiksi notaarilla tai tuomioistuimella) on velvollisuus soveltaa asetuksia kaikkiin aviopareihin ja rekisteröityihin pareihin (riippumatta siitä, minkä maan kansalaisia nämä ovat), jotka tuovat niiden käsiteltäväksi varallisuussuhteisiinsa liittyvän kysymyksen. Toisaalta jos pariskunta, jonka osapuolista ainakin toinen on jonkin osallistuvan jäsenvaltion kansalainen, vie asiansa tiiviimmän yhteistyön ulkopuolelle jääneen jäsenvaltion viranomaisten käsiteltäväksi, nämä eivät sovella asetuksia vaan kansallista lainsäädäntöään (myös kansainvälisen yksityisoikeuden sääntöjään) ja ratkaisevat parin varallisuussuhteisiin liittyvät kansainväliset menettelynäkökohdat sen mukaisesti. 50. Tiiviimpi yhteistyö ei siis aiheuta kansalaisten perusteetonta eriarvoista kohtelua Tiiviimmän yhteistyön ulkopuolelle jäävien jäsenvaltioiden toimivallan, oikeuksien ja velvoitteiden kunnioittaminen 51. SEUT-sopimuksen 327 artiklassa määrätään, että tiiviimmässä yhteistyössä kunnioitetaan sen ulkopuolelle jäävien jäsenvaltioiden toimivaltaa, oikeuksia ja velvoitteita. 52. Yhteisten lainvalintasääntöjen hyväksyminen osallistuvissa jäsenvaltioissa ei vaikuta muiden jäsenvaltioiden sääntöihin. Tiiviimmän yhteistyön ulkopuolelle jäävät jäsenvaltiot soveltavat edelleen omia kansainvälisen yksityisoikeuden sääntöjään, jotka koskevat tuomioistuimen toimivaltaa, sovellettavaa lakia ja päätösten täytäntöönpanoa kansainvälisten parien varallisuussuhteisiin liittyvissä kysymyksissä. 53. Kansainvälisen oikeuden tasolla ei ole olemassa sellaisia tiiviimpään yhteistyöhön osallistuvien ja muiden jäsenvaltioiden välisiä kansainvälisiä sopimuksia, jotka koskisivat tuomioistuimen toimivaltaa, sovellettavaa lakia ja päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa asioissa, jotka liittyvät kansainvälisten parien varallisuussuhteisiin (ja kattaisivat sekä aviovarallisuussuhteet että rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudelliset vaikutukset), joihin tiiviimpi yhteistyö vaikuttaisi Oikeudellisten edellytysten täyttymistä koskevat päätelmät 54. Edellä esitetyn perusteella komissio katsoo, että kaikki tiiviimmän yhteistyön hyväksymiselle perussopimuksissa asetetut oikeudelliset edellytykset täyttyvät Perusoikeuksien noudattaminen 55. Tiiviimpi yhteistyö, joka koskee kansainvälisten parien varallisuussuhteisiin liittyviä asioita ja kattaa sekä aviovarallisuussuhteet että rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudelliset vaikutukset, on Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettujen perusoikeuksien mukaista. Se on sopusoinnussa erityisesti perusoikeuskirjan 9 artiklan kanssa, joka koskee oikeutta solmia avioliitto ja perustaa perhe kansallisten lainsäädäntöjen mukaisesti, ja perusoikeuskirjan 21 artiklan kanssa, jossa kielletään kaikenlainen syrjintä. Tiiviimmän yhteistyön toteuttamista koskevien asetusten lainvalintasääntöjä sovellettaisiin kaikkiin kansainvälisiin FI 12 FI

13 pareihin, joita yhdistää jokin institutionaalinen side, kuten avioliitto tai rekisteröity parisuhde, tiiviimpään yhteistyöhön osallistuvissa jäsenvaltioissa ilman minkäänlaista syrjintää Tiiviimpää yhteistyötä koskevat päätelmät 56. Komissio katsoo, että tiiviimmän yhteistyön toteuttaminen tuomioistuimen toimivaltaa, sovellettavaa lakia sekä päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevissa asioissa, jotka liittyvät kansainvälisten parien varallisuussuhteisiin ja kattavat sekä aviovarallisuussuhteet että rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudelliset vaikutukset, toisi monenlaisia etuja verrattuna nykytilanteen säilyttämiseen ja että tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta saatavat edut ovat suuremmat kuin siitä mahdollisesti aiheutuvat haittavaikutukset. 57. Kansainvälisten parien varallisuussuhteisiin sovellettavat yhteiset lainvalintasäännöt helpottaisivat merkittävästi monien parien elämää tiiviimpään yhteistyöhön osallistuvissa jäsenvaltioissa. Tämä on myös Tukholman ohjelman mukaista. Siinä Eurooppa-neuvosto katsoi, että lainvalintasääntöjen yhdenmukaistamista olisi laajennettava unionin tasolla niille aloille, missä se on tarpeen, kuten aviovarallisuussuhteiden ja puolisoiden erilleen muuttamisen varallisuusoikeudellisiin seurauksiin Sen vuoksi komissio ehdottaa, että tiiviimpi yhteistyö sitä pyytävien jäsenvaltioiden välillä hyväksytään. Komissio korostaa, että SEUT-sopimuksen 328 artiklan nojalla kaikki jäsenvaltiot voivat milloin tahansa liittyä tiiviimpään yhteistyöhön tuomioistuimen toimivaltaa, sovellettavaa lakia sekä päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevissa asioissa, jotka liittyvät kansainvälisten parien varallisuussuhteisiin ja kattavat sekä aviovarallisuussuhteet että rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudelliset vaikutukset. Se kehottaa jäsenvaltioita pyytämään tiiviimpään yhteistyöhön osallistumista, jos ne eivät ole sitä vielä tehneet, jotta siitä saatavia etuja ja hyötyä voidaan tehostaa. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS 2016/0061 (NLE) luvan antamisesta tiiviimpään yhteistyöhön tuomioistuimen toimivaltaa, sovellettavaa lakia sekä päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevissa asioissa, jotka liittyvät kansainvälisten parien varallisuussuhteisiin ja kattavat sekä aviovarallisuussuhteet että rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudelliset vaikutukset EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 329 artiklan 1 kohdan, 21 EUVL C 115, FI 13 FI

14 ottaa huomioon Belgian, Bulgarian, Tšekin, Saksan, Kreikan, Espanjan, Ranskan, Kroatian, Italian, Luxemburgin, Maltan, Alankomaiden, Itävallan, Portugalin, Slovenian, Suomen ja Ruotsin esittämät pyynnöt, ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen, ottaa huomioon Euroopan parlamentin puoltavan lausunnon 22, sekä katsoo seuraavaa: (1) Unioni on ottanut tavoitteekseen pitää yllä ja kehittää vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvaa aluetta, jossa taataan henkilöiden vapaa liikkuvuus. Tällaisen alueen luomiseksi asteittain unionin on määrä toteuttaa toimenpiteitä, jotka koskevat oikeudellista yhteistyötä yksityisoikeudellisissa asioissa, joiden vaikutukset ulottuvat rajojen yli. (2) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 81 artiklan mukaisesti näillä toimenpiteillä varmistetaan muun muassa lainvalintaa koskevien jäsenvaltioiden sääntöjen yhdenmukaisuus ja niihin sisältyy erityisesti perheoikeudellisia toimenpiteitä, joilla on rajat ylittäviä vaikutuksia. (3) Komissio hyväksyi 16 päivänä maaliskuuta 2011 ehdotuksen neuvoston asetukseksi tuomioistuimen toimivallasta, sovellettavasta laista sekä päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta aviovarallisuussuhteita koskevissa asioissa ja toisen ehdotuksen neuvoston asetukseksi tuomioistuimen toimivallasta, sovellettavasta laista sekä päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevissa asioissa. (4) Neuvosto katsoi 3 päivänä joulukuuta 2015 pidetyssä kokouksessaan, että koko unioni ei voisi päästä sopimukseen asetusten hyväksymisestä kohtuullisessa ajassa. (5) Tässä tilanteessa Malta, Kroatia ja Belgia esittivät komissiolle 14, 15 ja 17 päivänä joulukuuta 2015 päivätyt ja Ruotsi, Kreikka, Slovenia, Espanja, Ranska, Portugali, Italia, Luxemburg ja Saksa 18 päivänä joulukuuta 2015 päivätyt pyynnöt, joissa ne ilmoittivat, että haluavat aloittaa keskenään tiiviimmän yhteistyön tuomioistuimen toimivaltaa, sovellettavaa lakia sekä päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevissa asioissa, jotka liittyvät aviovarallisuussuhteisiin ja rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisiin vaikutuksiin, ja että komission olisi esitettävä neuvostolle tätä koskeva ehdotus. Saman pyynnön esittivät komissiolle myös Tšekki 28 päivänä tammikuuta 2016, Alankomaat 2 päivänä helmikuuta 2016, Bulgaria 9 päivänä helmikuuta 2016, Itävalta 16 päivänä helmikuuta 2016 ja Suomi 26 päivänä helmikuuta Yhteensä seitsemäntoista jäsenvaltiota on pyytänyt tiiviimmän yhteistyön hyväksymistä. (6) Tiiviimmän yhteistyön avulla olisi luotava osallistuvissa jäsenvaltioissa selkeät ja kattavat oikeussäännöt, jotka liittyvät kansainvälisten parien varallisuussuhteisiin ja kattavat sekä aviovarallisuussuhteet että rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudelliset vaikutukset, varmistettava kansalaisille oikeusvarmuuden, ennakoitavuuden ja joustavuuden kannalta asianmukaiset ratkaisut ja helpotettava päätösten ja virallisten asiakirjojen liikkuvuutta osallistuvien jäsenvaltioiden välillä. (7) Tiiviimmän yhteistyön toteuttamista koskevien jäsenvaltioiden pyyntöjen mukaisesti komissio ehdottaa tiiviimmän yhteistyön toteuttamiseksi kahta aineellista säädöstä, 22 EUVL C [ ], [...], s. [...]. FI 14 FI

15 joista toinen koskee aviovarallisuussuhteita ja toinen rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisia vaikutuksia. Jotta voidaan kattaa kansainvälisten parien varallisuussuhteita koskevan tiiviimmän yhteistyön koko soveltamisala ja varmistaa kansalaisten syrjimätön kohtelu, nämä kaksi aineellista täytäntöönpanosäädöstä olisi hyväksyttävä samaan aikaan. (8) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 20 artiklassa ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen artiklassa vahvistetut edellytykset täyttyvät. (9) Tiiviimmän yhteistyön soveltamisala eli tuomioistuimen toimivalta, sovellettava laki ja päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano asioissa, jotka liittyvät kansainvälisten parien varallisuussuhteisiin ja kattavat sekä aviovarallisuussuhteet että rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudelliset vaikutukset, on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 81 artiklan 2 kohdan a ja c alakohdan ja 81 artiklan 3 kohdan mukaan yksi perussopimuksissa tarkoitetuista aloista. Tämä ala ei kuulu unionin yksinomaisen toimivallan piiriin. (10) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 20 artiklan 2 kohdassa esitetty viimeistä keinoa koskeva edellytys täyttyy, koska neuvosto totesi 3 päivänä joulukuuta 2015, että koko unioni ei voi saavuttaa ehdotettujen asetusten tavoitteita kohtuullisessa ajassa. (11) Tiiviimmällä yhteistyöllä tuomioistuimen toimivaltaa, sovellettavaa lakia sekä päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevissa asioissa, jotka liittyvät kansainvälisten parien varallisuussuhteisiin ja kattavat sekä aviovarallisuussuhteet että rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudelliset vaikutukset, on tarkoitus kehittää oikeudellista yhteistyötä yksityisoikeudellisissa asioissa, joilla on rajat ylittäviä vaikutuksia, tuomioiden vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen pohjalta, ja varmistaa lainvalintaa koskevien jäsenvaltioiden sääntöjen yhteensopivuus. Tämän vuoksi se edistää unionin tavoitteiden saavuttamista, suojelee sen etuja ja vahvistaa sen yhdentymiskehitystä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 20 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla. (12) Tiiviimpi yhteistyö tuomioistuimen toimivaltaa, sovellettavaa lakia sekä päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevissa asioissa, jotka liittyvät kansainvälisten parien varallisuussuhteisiin ja kattavat sekä aviovarallisuussuhteet että rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudelliset vaikutukset, on perussopimusten ja unionin oikeuden mukaista eikä haittaa sisämarkkinoita eikä taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta. Se ei luo esteitä eikä aiheuta syrjintää jäsenvaltioiden välisessä kaupankäynnissä eikä vääristä niiden välistä kilpailua. (13) Tiiviimpi yhteistyö tuomioistuimen toimivaltaa, sovellettavaa lakia sekä päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevissa asioissa, jotka liittyvät kansainvälisten parien varallisuussuhteisiin ja kattavat sekä aviovarallisuussuhteet että rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudelliset vaikutukset, on erityisesti yksityisoikeudellisissa asioissa tehtävää oikeudellista yhteistyötä koskevan unionin oikeuden mukaista, koska se ei vaikuta aiempaan unionin lainsäädäntöön. (14) Tiiviimmässä yhteistyössä tuomioistuimen toimivaltaa, sovellettavaa lakia sekä päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevissa asioissa, jotka liittyvät kansainvälisten parien varallisuussuhteisiin ja kattavat sekä aviovarallisuussuhteet että rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudelliset vaikutukset, kunnioitetaan niiden jäsenvaltioiden toimivaltaa, oikeuksia ja velvoitteita, jotka eivät osallistu siihen. Tuomioistuimen toimivaltaa, lainvalintaa ja päätösten tunnustamista ja FI 15 FI

16 täytäntöönpanoa koskevien yhteisten sääntöjen käyttöönotto osallistuvissa jäsenvaltioissa ei vaikuta muiden jäsenvaltioiden sääntöihin. Niiden jäsenvaltioiden tuomioistuimet, jotka eivät osallistu tiiviimpään yhteistyöhön, soveltavat edelleen kansallisia sääntöjään tuomioistuimen toimivaltaa, sovellettavaa lakia sekä päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevissa asioissa, jotka liittyvät kansainvälisten parien varallisuussuhteisiin ja kattavat sekä aviovarallisuussuhteet että rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudelliset vaikutukset. (15) Tässä päätöksessä kunnioitetaan Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja erityisesti sen 9 ja 21 artiklassa tunnustettuja periaatteita. (16) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 328 artiklan nojalla kaikki jäsenvaltiot voivat milloin tahansa liittyä tiiviimpään yhteistyöhön tuomioistuimen toimivaltaa, sovellettavaa lakia sekä päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevissa asioissa, jotka liittyvät kansainvälisten parien varallisuussuhteisiin ja kattavat sekä aviovarallisuussuhteet että rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudelliset vaikutukset, ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN: 1 artikla Valtuutetaan Belgian kuningaskunta, Bulgarian tasavalta, Tšekin tasavalta, Saksan liittotasavalta, Helleenien tasavalta, Espanjan kuningaskunta, Ranskan tasavalta, Kroatian tasavalta, Italian tasavalta, Luxemburgin suurherttuakunta, Maltan tasavalta, Alankomaiden kuningaskunta, Itävallan tasavalta, Portugalin tasavalta, Slovenian tasavalta, Suomen tasavalta ja Ruotsin kuningaskunta aloittamaan välillään tiiviimpi yhteistyö tuomioistuimen toimivaltaa, sovellettavaa lakia sekä päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevissa asioissa, jotka liittyvät kansainvälisten parien varallisuussuhteisiin ja kattavat sekä aviovarallisuussuhteet että rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudelliset vaikutukset, asiaa koskevien perussopimusten määräysten mukaisesti. 2 artikla Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään. Tehty Brysselissä Neuvoston puolesta Puheenjohtaja FI 16 FI

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 106 final 2016/0059 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS tuomioistuimen toimivallasta, sovellettavasta laista sekä päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (50/2011)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (50/2011) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 15.6.2011 ILMOITUS JÄSENILLE (50/2011) Aihe: Italian tasavallan senaatin perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

Ehdotus. NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o.../2010/EU. tiiviimmän yhteistyön hyväksymisestä avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla

Ehdotus. NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o.../2010/EU. tiiviimmän yhteistyön hyväksymisestä avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.3.2010 KOM(2010) 104 lopullinen 2010/0066 (APP) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o.../2010/EU tiiviimmän yhteistyön hyväksymisestä avio- ja asumuseroon sovellettavan lain

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.3.2011 KOM(2011) 125 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE Kansainvälisten

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 23.2.2009 KOM(2009)81 lopullinen 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS elatusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/0059(CNS) Lausuntoluonnos Evelyne Gebhardt (PE473.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/0059(CNS) Lausuntoluonnos Evelyne Gebhardt (PE473. EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 26.6.2012 2011/0059(CNS) TARKISTUKSET 26-38 Lausuntoluonnos Evelyne Gebhardt (PE473.957v01-00) ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0189 (COD) 11667/17 JUSTCIV 189 CODEC 1312 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 9. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä San Marinon tasavallan yhteistyöstä ja tulliliitosta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.6.2016 COM(2016) 366 final 2016/0167 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EY) N:o 1346/2000 liitteissä A, B ja C olevien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.07.2006 KOM(2006) 400 lopullinen VIHREÄ KIRJA AVIOVARALLISUUSSUHTEISIIN SOVELLETTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN MÄÄRÄYTYMISESTÄ JA ERITYISESTI TUOMIOISTUIMEN TOIMIVALLASTA JA

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta

Oikeudellisten asioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 11.11.2011 TYÖASIAKIRJA ehdotuksesta neuvoston asetukseksi toimivallasta, sovellettavasta laista ja päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.6.2014 COM(2014) 370 final 2014/0188 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS liittymisen huomioon ottamiseksi tehdyn pöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta linja-autoilla harjoitettavasta satunnaisesta kansainvälisestä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.3.2011 KOM(2011) 126 lopullinen 2011/0059 (CNS) C7-0093/11 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS tuomioistuimen toimivallasta, sovellettavasta laista sekä päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0192 (NLE) 10653/16 PECHE 242 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 23. kesäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 11.11.2010 ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) Asia: Ruotsin Riksdagenin lausunto perusteluineen muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalta

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 13.2.2012 2011/0059(CNS) LAUSUNTOLUONNOS kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0045 (NLE) 6715/16 ASIM 22 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Italian ja Kreikan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Latvian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Latvian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.6.2013 COM(2013) 337 final 2013/0176 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Latvian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (49/2011)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (49/2011) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 15.6.2011 ILMOITUS JÄSENILLE (49/2011) Asia: Italian tasavallan senaatin perusteltu lausunto ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tuomioistuimen

Lisätiedot

Ehdotus. NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o.../... tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla

Ehdotus. NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o.../... tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.3.2010 KOM(2010) 105 lopullinen 2010/0067 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o.../... tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain

Lisätiedot

12398/17 HG/isk DGD 1. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE)

12398/17 HG/isk DGD 1. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17 Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE) VISA 363 COAFR 254 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Euroopan unionin ja Seychellien tasavallan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2016 COM(2016) 241 final 2016/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA. Oheisasiakirja. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA. Oheisasiakirja. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 14.10.2009 SEC(2009) 411 lopullinen C7-0236/09 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Oheisasiakirja Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS, toimivallasta,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 403 final LIITE 1.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 403 final LIITE 1. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0180 (NLE) 11599/17 ADD 1 VISA 297 COLAC 65 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0041 (NLE) 6962/16 COEST 62 ELARG 18 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 18. helmikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.10.2002 KOM(2002) 561 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 08.04.2005 KOM(2005)131 lopullinen 2005/0031(CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä niistä perusteista

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.6.2013 COM(2013) 418 final 2013/0192 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI tiettyjen ympäristö-, maatalous- ja sosiaalipolitiikkaan sekä kansanterveyteen

Lisätiedot

Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 8305/14 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) PI 39

Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 8305/14 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) PI 39 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) 8305/14 ADD 1 PI 39 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Päivämäärä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten soveltamisesta Kroatian tasavallassa

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten soveltamisesta Kroatian tasavallassa EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.1.2017 COM(2017) 17 final 2017/0011 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten soveltamisesta Kroatian tasavallassa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 15.12.2005 KOM(2005) 648 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE neuvostolle esitettävästä kehotuksesta soveltaa Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 251 artiklaa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. helmikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. helmikuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. helmikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0314 (NLE) 5626/16 LIMITE PUBLIC ASIM 9 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Ruotsin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 199 final 2017/0088 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään yhteistyöhön yhtenäisen patenttisuojan luomiseksi

SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään yhteistyöhön yhtenäisen patenttisuojan luomiseksi EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 11. helmikuuta 2011 (OR. en) 5538/11 Toimielinten välinen asia: 2010/0384 (NLE) PI 3 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään yhteistyöhön

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2015/104 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien osalta

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2015/104 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.10.2015 COM(2015) 487 final 2015/0236 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2015/104 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien osalta FI FI 1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

Mikä oikeusperusta perheoikeudelle? Tulevat toimet

Mikä oikeusperusta perheoikeudelle? Tulevat toimet SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO POLITIIKKAYKSIKKÖ C: KANSALAISOIKEUDET SEKÄ PERUSSOPIMUS-, TYÖJÄRJESTYS- JA TOIMIELINASIAT OIKEUDELLISET ASIAT Mikä oikeusperusta perheoikeudelle? Tulevat toimet MUISTIO PE 462.498

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016,

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2016 C(2016) 1 final KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY liitteen V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1977L0249 FI 01.01.2007 005.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1977, asianajajien

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 23.5.2013 EP-PE_TC1-COD(2013)0104 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. toukokuuta 2013 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.7.2017 COM(2017) 396 final 2017/0172 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS CARIFORUM-valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden talouskumppanuussopimuksen CARIFORUM

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.6.2013 COM(2013) 345 final 2013/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014 FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Neuvosto

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 15.12.2015 COM(2015) 677 final 2015/0314 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ruotsin hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden käyttöön

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SOPIMUS EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille toimitetaan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS pöytäkirjan (2015) tekemisestä Euroopan unionin puolesta siviili-ilma-alusten kauppaa koskevan sopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.6.2006 KOM(2006) 320 lopullinen 2006/0109 (CNS) 2006/0110 (CNB) KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE euroon ja Sloveniaan

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.10.2014 COM(2014) 653 final 2014/0302 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Romanialle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 15.5.2013 A7-0170/2013/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön tullikoodeksista (uudistettu tullikoodeksi)

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 12. kesäkuuta 2013 (OR. en) 2013/0104 (COD) LEX 1356 PE-CONS 23/1/13 REV 1 UD 94 ENFOCUSTOM 77 MI 334 COMER 102 TRANS 185 CODEC 923 EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0132 (NLE) 10257/15 ACP 96 N 455 PTOM 13 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätös Euroopan kehitysrahaston

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ],

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2010 KOM(2010)310 lopullinen 2010/0169 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöjen nro 1, 3, 4, 6,

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 28. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0053 (NLE) 7128/15 VISA 98 COLAC 27 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

14950/14 elv/vk/jk 1 DG G 2B

14950/14 elv/vk/jk 1 DG G 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0400 (CNS) 14950/14 SC 182 ECON 1002 SELVITYS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.7.2017 COM(2017) 359 final 2017/0149 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Alankomaille, Kroatialle, Portugalille ja Romanialle annettavasta luvasta hyväksyä Euroopan unionin edun

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.2.2014 COM(2014) 91 final ANNEX 2 LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Kroatian tasavallan osallistumista Euroopan talousalueeseen koskevan

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.7.2016 COM(2016) 466 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI vaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.3.2017 COM(2017) 145 final 2017/0065 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2016 COM(2016) 649 final 2016/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.7.2015 COM(2015) 362 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista annetun direktiivin 2009/42/EY

Lisätiedot

9317/17 mha/pm/mh 1 D 2A

9317/17 mha/pm/mh 1 D 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. toukokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0190 (CNS) 9317/17 JUSTCIV 113 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Ed. asiak. nro: WK

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.12.2016 COM(2016) 793 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Tiettyjen neuvoston direktiivin 91/692/EY mukaisesti annettujen unionin ympäristöalan

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

13060/17 ADD 1 1 DPG

13060/17 ADD 1 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en) 13060/17 ADD 1 PV/CONS 52 ECON 806 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3563. istunto (talous- ja rahoitusasiat), Luxemburg,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0319 (NLE) 15382/17 COLAC 140 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 1. joulukuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final 2016/0155 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan

Lisätiedot