Atex koulutustilaisuudet pelastuslaitoksille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Atex koulutustilaisuudet pelastuslaitoksille"

Transkriptio

1 Atex koulutustilaisuudet pelastuslaitoksille Tukes järjestää atex koulutustilaisuuksia välisenä aikana seuraavissa paikkakunnissa: Helsinki, Kouvola, Kuopio, Oulu, Tampere, Turku, Vaasa Muilta pelastustoimialueilta on mahdollisuus osallistua tilaisuuksiin ilmoittautumalla sopivaksi katsomalleen paikkakunnan yhteyshenkilölle. 1

2 Valvonnan ohjaus ja yhtenäistäminen KemTL 116 Turvatekniikan keskus ohjaa ja yhtenäistää pelastusviranomaisten ja poliisin toimintaa kemikaaliturvallisuuslain säännösten noudattamisen valvonnassa. 2

3 Atex ja Räjähdyssuojausasiakirja Pelastuslaitokset Atex-tilaisuudet 2009 PL 123 (LÖNNROTINKATU 37) HELSINKI PUHELIN

4 Säädösperusteita Räjähdysvaarallisissa tiloissa piilevään vaaraan on varauduttava kemikaaliturvallisuuslain edellyttämällä tavalla varautuminen ei riipu toiminnan laajuudesta ensisijaisesti räjähdyskelpoisen ilmaseoksen muodostuminen on estettävä mikäli tämä ei onnistu, niin sen syttyminen on estettävä ja ellei tämäkään onnistu, niin vahingolliset vaikutukset on minimoitava ja ihmisten terveys ja turvallisuus varmistettava KemTL 42 4

5 Säädösperusteet Räjähdysvaarallisissa tiloissa on käytettävä laitteita, joiden rakenne on suunniteltu ja valmistettu niin, että kestävät ennakoitavissa olevat mekaaniset, kemialliset ja lämmön vaikutukset laitteet eivät toimi syttymislähteinä laitteet ja suojausjärjestelmät toimivat luotettavasti eikä niiden vikaantuminen aiheuta räjähdysvaaraa KemTL 46 5

6 Säädösperusteet ATEX tulee sanoista atmosphéres explosibles eli räjähdysvaarallinen tila olosuhdeatex määrittelee tilan, jossa voi muodostua räjähdysvaarallinen ilma-kaasuseos valmiiksi määriteltyjä tilaluokkia löytyy standardeista ja jopa säädöksistä (KTMp nestekaasusta 344/ ) tilaluokka määritellään vasta riskin arvioinnin jälkeen tilaluokan selvittyä valitaan oikean laiteluokan mukaiset sähköiset ja mekaaniset laitteet tilaan Laite Atex määrittelee laitevaatimukset (harmonisoituja standardeja) muistettava kuitenkin järjestys: 1. ehkäistävä vaarallisten olosuhteiden muodostuminen! 6

7 Kuka valvoo? Räjähdysvaarallisten palavien nesteiden ja kaasujen valvonta kuuluu kemikaaliturvallisuuslain valvontaviranomaisille (Tukes ja pela) laajamittaisessa ja vähäisessä toiminnassa Räjähdysvaarallisten pölyjen osalta ei ole vastaavaa lupakulttuuria kuin muille vaarallisille kemikaaleille => sen takia kemikaaliturvallisuuslaissa (2 ) on maininta niiden sisältymisestä lain soveltamisalueeseen kohteissa, joissa on vaarallisia kemikaaleja ja/tai räjähteitä sellaiset pölyräjähdysvaaralliset tilat, joissa ei ole palavia nesteitä tai kaasuja, eivät kuulu Atex-säädösten mukaan pelan valvontaan vaan työsuojelupiirille! 7

8 Räjähdyssuojausasiakirja PL 123 (LÖNNROTINKATU 37) HELSINKI PUHELIN

9 Räjähdyssuojausasiakirja sisältö määritelty olosuhde atexissa, joka on lainsäädännössämme VN asetus 576/ valvonta (10 ): työsuojeluviranomaiset, Tukes ja pelastuslaitos ei sovelleta: potilaan hoitoon tarkoitettuihin tiloihin, kaasulaiteasetuksen mukaisten laitteiden käyttöön, räjähdysaineiden valmistukseen, varastointiin jne, kaivostoimintaan, kuljetusvälineiden käyttöön (pois lukien räjähdysvaaralliset tilat) (kohteisiin, joissa ei ole työntekijöitä) 9

10 Räjähdyssuojausasiakirja Miksi räjähdyssuojausasiakirja laaditaan? Ei viranomaisia vaan yritystä ja sen henkilöstöä varten turvallisen työskentelyn ja työntekijöiden tietoisuuden lisäämiseksi päätösten teon helpottamiseksi kyseisissä tiloissa tilasuunnittelua varten ( mm. kulkuväylät) työlupien, tulitöiden ja kunnossapidon ohjeistamiseksi huomioitava myös rakenteelliset vaatimukset, osastointi, ilmanvaihto jne Asiakirja tulee olla kaikkien tiloissa työskentelevien helposti saatavilla eli on julkinen asiakirja 10

11 Räjähdysasiakirjan sisältö (1/4) Räjähdysvaarallisten tilojen toiminnasta vastuussa olevien henkilöiden nimet sekä tiloissa työskentelevien työntekijöiden määrä. Pohjapiirustus, josta käyvät ilmi tilan poistumistiet. Toimintojen kuvaus (räjähdysvaaran kannalta tärkeät tiedot). Tiedot tilojen siivouksesta (pölyt) ja ilmanvaihdosta (kaasut). Kuvaus räjähdyskelpoisen ilmaseoksen aiheuttavista aineista ja olosuhteista, joissa räjähdyskelpoisia ilmaseoksia muodostuu. 11

12 Räjähdysasiakirjan sisältö (2/4) Luettelo laitteista ja työvälineistä, jotka voivat toimia sytytyslähteinä. Riskin arviointien tulokset sekä menettelytapa, jota räjähdysvaarojen tunnistamisessa on käytetty. Selvitys siitä, missä vaarallisia räjähdyskelpoisia ilmaseoksia voi esiintyä ja mitä laitteita näissä tiloissa on. Riskien arvioinnissa on huomioitava mm. alas- ja ylösajot, tilojen ja laitteiden puhdistaminen ja muutostilanteet. Räjähdysvaarallisten tilojen luokittelu (luokituskuvina tai tekstinä). 12

13 Räjähdysasiakirjan sisältö (3/4) Selvitys toteutetuista räjähdyssuojaustoimenpiteistä. Suojaustoimenpiteet jaetaan teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin: Tekniset toimenpiteet voidaan jakaa ennalta ehkäiseviin (räjähdyskelpoisten ilmaseosten välttäminen ja syttymislähteiden välttäminen), rakenteellisiin ja prosessiohjaukseen liittyviin toimenpiteisiin. Organisatorisista toimenpiteistä esitetään mm. työohjeet, työntekijöiden pätevyys, työntekijöiden koulutus, työvälineiden käyttö, 13

14 Räjähdysasiakirjan sisältö (4/4) Organisatoriset (jatkoa) suojavaatetuksen käytön valvonta, työlupajärjestelmä, kunnossapito ja laitteiden tarkastusmenettelyt sekä räjähdysvaarallisten tilojen merkintä Luettelo useissa eri paikoissa käytettävistä (=siirrettävistä) työvälineistä, jotka on hyväksytty käytettäväksi räjähdysvaarallisissa tiloissa. Selvitys siitä, kuka vastaa turvallisuustoimenpiteiden toteuttamisesta ja kuka räjähdyssuojausasiakirjan päivittämisestä? 14

15 Yhteinen työpaikka (9 ) Jos samalla työpaikalla on useita eri yrityksiä edustavia työnantajia, kukin työnantaja vastaa valvonnassaan olevista tiloista. Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja huolehtii toimenpiteiden yhteensovittamisesta,ja kuvaa räjähdyssuojausasiakirjassaan yhteensovittamista koskevat toimenpiteet ja menettelytavat. Vaara-alue voi kattaa onnettomuudessa useamman työnantajan tilat! 15

16 Hyvä asiakirja on työpaikkakohtainen, ei moniste, johon lisätty yrityksen yhteystiedot yrityksen henkilökunnan on osallistuttava asiakirjan laadintaan vaikka sen kokoaisi konsultti; muuten sitoutuminen ja omakohtaisuus vaillinaista on lyhyehkö, mutta sisältää selkeän kuvauksen vaaran arvioinnin tuloksista ja tiloista, joissa voi esiintyä räjähdysvaarallisia seoksia voi koostua pääasiassa liitteistä, mutta sisältää selkeästi luettavan kokonaisuuden sisältää laiteluettelon ja perusteet vanhojen laitteiden hyväksymiskriteereistä sisältää viimeisen päivityksen päiväyksen ja hyväksymismerkinnät on osana yrityksen toimintajärjestelmää 16

17 Tilaluokittelu Palavien nesteiden ja kaasujen tilaluokitus on vanhaa perua; pölyvaarallisten tilojen luokitus tullut pakolliseksi Atexin myötä Tilaluokat 0-, 1- ja 2-luokka palaville nesteille 20-, 21- ja 22- luokka palaville pölyille Palavien nesteiden ja kaasujen luokitteluun standardikäsikirja SFS 59 (uusi painos tulossa) ja SFS-EN standardi Palavien pölyjen luokittelusta on SFS-EN , joka on uusiutumassa. Tukes ylläpitää nettisivuillaan standardiluetteloa KemTL 390/ :n mukaisesti niistä standardeista, joita noudattamalla katsotaan säädösten vaatimukset täyttyvän. Luetteloa päivitetään vuosittain 17

18 Vertailuja tilaluokitusesimerkkien kesken 1. Putkistossa laippaventtiili tms lisäosa sisätiloissa SFS 59: tilaluokkaa 2 kaikkiin suuntiin 1,5 m päästölähteestä SFS-EN : tilaluokkaa 2 kaikkiin suuntiin 1 m 2. Pumppu sisätilassa SFS 59: tilaluokkaa 2 pumpun vaakatasossa 3 m matkalla ja 1 m ylöspäin SFS-EN tilaluokkaa 1 vaakatasossa 1,5 m etäisyydelle ja 3 m etäisyydelle luokkaa 2; korkeustaso 1 m 18

19 Vertailuja tilaluokitusesimerkkien kesken 3. Palavan nesteen säiliö: SFS 59: tilaluokkaa 0 sisätila, luokkaa 1 ilma-aukosta 4,5 m kaikkiin suuntiin ja vallitila sekä luokkaa 2 säiliön ympäri 3 m EN : muutoin sama, mutta tilaluokkaa 1 ilma-aukon ympärillä 3 m ja valli luokkaa 2 4. Säiliöauton täyttöpaikka: SFS 59: tilaluokkaa 1 purkauskohdasta 1,5 m sivulle ja luokkaa 2 lisäksi 1,5 m sivulle EN : luokat 1 ja 2 samoja (syvennykset huomioitu) 19

20 Palavien nesteiden ja kaasujen ominaisuuksista Palavien nesteiden höyryt sekä palavat kaasut ovat joko ilmaa raskaampia tai keveämpiä Kaasun tiheys riippuu molekyylipainosta verrattuna ilman (hapen ja typen seos) molekyylipainoon. Nyrkkisääntönä voidaan käyttää ilmalle molekyylipainoa 29 Ilmaa selvästi keveämpiä kaasuja ovat vety H 2 (2/29), helium He (4/29), metaani eli maakaasu CH 4 (16/29) ja ammoniakki NH 3 (17/29) Lähellä ilman tiheyttä ovat asetyleeni C 2 H 2 (26/29), hiilimonoksidi eli häkä CO (28/29), eteeni C 2 H 4 (28/29) ja etaani C 2 H 6 (30/29) Aineen hygroskooppisuus, ilmavirtaukset sekä lämpötila vaikuttavat ideaalitilanteisiin. Esimerkiksi kuiva kaasumainen ammoniakki reagoi ilmassa olevan veden kanssa, jolloin molekyylipaino kasvaa räjähdysvaaran välttämiseksi tilan ilmastoinnin toteutuksessa ja laiteasennuksissa on huomioita em. asiat 20

21 Pölytilat

22 Pääperiaatteet 1. räjähdysvaarallisten pölyilmaseosten välttäminen eli Ex-tilojen muodostumisen estäminen 2. syttymislähteiden välttäminen 3. räjähdyksen haitallisten vaikutusten rajoittaminen eli seurausten minimointi 22

23 Pölyn syttyminen Pölyn tulee olla palavaa (puu, muovi, vilja, metallit jne.) Pölyn tulee olla ilmassa leijuvaa (pöly-ilmaseos) Partikkelikoon (merkityksellistä on 0,5 mm pienempien hiukkasten osuus) ja kokojakauman täytyy olla sellaista, että pöly syttyy. Suuri pinta-alainen, kevyt ja leijuva pöly on herkimmin syttyvää. Vertaa esim. hiontapöly ja sahan lastut Kosteusprosentti ja ympäristön lämpötila vaikuttavat syttyvyyteen. Esim. turpeen kosteus saattaa vaihdella 23

24 Pölyn aiheuttaman vaaran torjunta päivittäinen palontorjunta on kunnossa siisteys (dokumentoitu siivousohjelma, imurointi) tulitöiden turvallisuustoimenpiteet henkilökunta on tietoinen pölyräjähdysvaaroista Ongelmia syntyy, jos pölymäisen aineen poistaminen syntypaikalla ei tapahdu tehokkaasti tai sen leviämistä ei ole estetty tuotantotiloihin syntyy pölykerroksia tuotantotilat ovat päällystetyt syttyvällä materiaalilla. 24

25 Pölyn leviäminen pyritään estämään laitteiden ja niiden liitoskohtien pölytiiveys tai laitteiston kotelointi (laitesuunnittelu) pölynpoistojärjestelmä (keruusäiliö mielellään ulkona rakennuksesta, palon leviämisen estäminen tuotantotilaan) tilat pyritään suunnittelemaan/rakentamaan niin, että on mahdollisimman vähän pintoja mihin pölyä voi kerääntyä ja ne ovat helposti siivottavissa palo-osastointi, pölytiiviit seinät SIIVOUS Good Housekeeping Imuroimalla, ei paineilmalla 25

26 Sähkölaitteet Sytytyslähteiden välttäminen, laitevalinnat pyritään ensisijaisesti sijoittamaan Ex-tilojen ulkopuolelle löysät liitokset säännöllinen tarkkailu ja kiristäminen jäähdytys on estetty pölykerrosten estäminen/poistaminen Mekaanisten laitteiden huoltaminen laitteiden säännöllinen tarkastaminen, ettei esiinny kipinöintiä tai ylimääräistä kitkaa laakerien kuumentuminen rasvaus, lämpötilanvalvonta kuljetus- tai voimansiirtohihnojen luistaminen kiristäminen, suojukset 26

27 Haitallisten vaikutusten estäminen räjähdyspaineen tukahduttaminen räjähdysluukut kevennetyt seinät automaattiset sammutuslaitteet (sprinklerit) 27

28 3. TYÖKOHDE-TILAT TILALUOKKA 20 Laitteistojen sisäpuoli esim. siilot syklonit (tai 21) suodattimet (tai 21) myllyt kuivaimet sekoittimet siirtoputkistot suljetut kuljettimet. Lähde: HenRi-koulutusmateriaali, VTT

29 3. TYÖKOHDE-TILAT TILALUOKKA 21 Täyttö- ja tyhjennyspaikat Näytteenottopaikat Paikat, joissa esiintyy pölykerroksia ja joissa toiminnasta johtuen pölykerrokset todennäköisesti muodostavat pöly-ilmaseoksia Laitteiston sisällä, jos esim. siilo täytetään harvoin Lähde: HenRi-koulutusmateriaali, VTT

30 3. TYÖKOHDE-TILAT TILALUOKKA 22 Suljettujen pakkausten varastot (paperisäkit tms.) Suodattimien poistoilmapuoli Harvoin avattavien laitteistojen ympäristö Paikat, joissa voi olla pölykerroksia, jotka voivat muodostaa pöly-ilmaseoksia epänormaaleissa tilanteissa Lähde: HenRi-koulutusmateriaali, VTT

31 Pölytilat, purkupaikka tilaluokka 21 31

32 Pölyräjähdysvaara tyypillisesti Teollisuudessa olevat kuivaimet Puuta työstävä kone ja sen ympäristö (pahimpia esim. hiomakone, vannesaha) Pölynkeräysjärjestelmät putkistot, siilot ja suodattimet Viljan käsittely suurissa määrissä Jauhemaalaus jne. Räjähdysvaarallisen tilan laitteet: sähkömoottorit, hihnakäytöt, mittalaitteet, laakerit, soveltuvat Ex-tilaan, jos 1. Laite on vaatimustenmukainen (Ex-hyväksytty) 2. Tehdään laitekohtainen riskien arviointi Huom. Laitteen ei välttämättä tarvitse olla Ex-alueella 32

33 Kohdepoistojärjestelmän periaate Lähde: Pölyntorjunta, VTT Automaatio, 2004 Huom. vaarojen tunnistaminen: Puhdistuslaite on paras sijoittaa ulos tai palo-osastoon. 33

34 Kuljetinhihnan kotelointi Lähde: Pölyntorjunta, VTT Automaatio,

35 EN erotussykloni ja suodatinyksikkö Tilaluokka 20 Tilaluokka 22 Tilaluokka 21 35

36 Letkusuodattimen tilaluokitus/periaate Lähde: Pölyntorjunta, VTT Automaatio,

37 Esimerkki syttymislähteiden huomioimisesta laitteissa Jauhomyllyssä (vasaramylly) ei normaalitoiminnan aikana esiinny syttymislähteitä, mutta myllyn sisäpuolelle voi syntyä vikatilanteissa syttymislähde (esim. kivi tai kiilaantuminen). Myllyä markkinoille luovutettaessa se voidaan luokitella vain laiteluokkaan 3, koska kaikkia syttymislähteitä ei voida estää. Myllyn sisäpuolella on kuitenkin tilaluokka 20, mikä tarkoittaa, että syttymislähteet on estettävä myös harvoin esiintyvien toiminnallisten häiriöiden aikana. Koska myllyssä tämä ei ole mahdollista, on kontrolloitava räjähdyksen vaikutuksia esim. räjähdysluukuilla tai tukahdutuslaitteilla Esimerkissä on sovellettu EU:n komission ATEX-guidelines opasta. 37

38 Moottorin jäähdytys estetty 38

39 Biokaasu PL 123 (LÖNNROTINKATU 37) HELSINKI PUHELIN

40 Biokaasu Mädätysprosessi biokaasu (metaani) kaasunilmaisimet Maatilan biokaasulaitoksesta on laadittu kattava turvallisuustarkastelu: Toni Taavitsainen, Maatalouden biokaasulaitoksen perustaminen ja turvallisuustarkastelu, Savoniaammattikorkeakoulun julkaisusarja D 5/

41 Biokaasulaitoksen yleinen tilaluokitus SFS käsikirja 59 41

42 Jakeluasemat PL 123 (LÖNNROTINKATU 37) HELSINKI PUHELIN

43 Jakeluasemat Bensiini Dieselöljy Erilaiset liuottimet ja pesunesteet yms (alkoholipohjaisia, valopetrooli, sytytysnesteet, aerosoleja, öljyjä, erilaiset liuotinpesunesteet) Nestekaasu Biobensiini, -diesel (alkoholi) 43

44 (Bio)bensiini Lp alle 0 C VAATII (Bio)diesel Lp min 60 C EI VAADI Tuulilasinpesuneste Lp vaihtelee VAATII YLEENSÄ Sytytysnesteet Lp yli 55 C EI VAADI Valopetrooli Lp yli 60 C EI VAADI Aerosolit ja nestekaasu -ponneaine nestekaasu Lp alle 0 C VAATII Jarruneste Jäähdytinneste Lp yleensä yli 55 C EI VAADI YLEENSÄ Moottoriöljyt Lp yli 100 C EI VAADI Liuotinpesunesteet Teollisuusbensiini (Varsol, LIAV yms) Lp yleensä yli 60 C EI VAADI YLEENSÄ 44

45 Jakeluasemat Kylmäasemat, joissa vain jakelulaitteisto Miehitetty asema, jossa myymälä sisällä Entisajan asema, jossa korjaamo- ja huoltotila Stage II on tulossa! 45

46 Huoltosyvennys jakeluasemalla 46

47 Jakelulaitteen ympäristö 47

48 Jakelumittarikaappi 48

49 Maanpäällinen nestekaasusäiliö 49

50 Nestekaasun varastokaappi 50

51 Maanalainen ja maapeitteinen nestekaasusäiliö 51

52 Nestekaasupumput 52

53 Nestekaasuhöyrystin ja putkisto Käyttölaitteen (poltin) ympäristö ei ole luokiteltua aluetta 53

54 Asetyleeni Höyryt ilmaa kevyempiä Nousee siis ylöspäin Valaisimet Laaja syttymisalue 1,5 % % Syttymisenergia erittäin alhainen 54

55 Asetyleenipullojen varasto 55

56 Asetyleenipullokeskus 56

57 Maalaamo Tukes Atex PL 123 (LÖNNROTINKATU 37) HELSINKI PUHELIN

58 Maalaamo SFS 3358 Sovelletaan maalaukseen liittyvään toimintaan, jossa voi syntyä räjähdysvaarallisia kaasu-ilma-, sumu ja pöly-ilmaseoksia käytettäessä nestemäisiä tai jauhemaisia maaleja. Standardia voidaan soveltaa myös kun käsitellään yleisesti palavia nesteitä joiden lp. on 55 C 100 C 58

59 Standardi antaa ohjeet SFS 3358 Räjähdysvaaran selvittäminen ja sen merkityksen arviointi, räjähdyksen estämiseen ja räjähdyksiltä suojautumiseen Tilaluokitukseen Räjähdysvaarallisissa ilmaseoksissa käytettävien laitteiden valintaan Maalaamolaitoksen sijoittamiseen ja rakenteisiin Räjähdyssuojausasiakirjan laadintaan 59

60 Riskien hallinta Arvioitavat vaarat Räjähdyskelpoisia ilmaseoksia voivat aiheuttaa Syttyvien nesteiden höyryt Syttyvät kaasut Syttyvät pölyt Luokiteltava tilat Laitevalinnat sen mukaisia Laadittava räjähdyssuojausasiakirja Voidaan liittää osaksi pelastussuunnitelmaa 60

61 Tekniset laitteet SFS 3358 Teknisen laitteen yleiset vaatimukset Valmistaja on määritellyt laitteen käyttötarkoituksen Käyttö- ja kunnossapito-ohjeita noudatetaan Turvalaitteet ja suojaukset pidetään kunnossa ja niitä käytetään Käytetään laitteen käyttöohjeessa mainittuja henkilönsuojaimia 61

62 Maalaamo SFS 3358 Maalaamo Oma palo-osasto: laitteet, kuivausuunit, iv-laitteistot, ohjausautomatiikka Pumppuhuone ja maalivarasto Yleensä kummatkin tilat omassa paloteknisessä osastossa Kuivausuunit Poistoilma johdetaan ulos Alipaineisia ympäröiviin tiloihin nähden 62

63 Maalaamo SFS 3358 Avoin maalaamo Ei ole rajattu ympäristöstä tai on rajattu vain osittain, yleensä huolto- ja korjaustoimet Maalataan vähäisiä määriä Muut Maalauskaappi, -linja, -tila Kastomaalaus 63

64 SFS 3358 Maalaus Nestemaalivarasto Suljettujen astioiden varastointitila ei ole räjähdysvaarallista tilaa, jos astioita ei avata. Säiliöiden (IPC suurpakkaukset) varastotila on tilaluokkaa 1 avattavasta kannesta kaikkiin suuntiin 1,5 m, josta se jatkuu 2-luokkana 1,5 m. Säiliöiden sisäpuoli on 0 tilaluokkaa. Pumppuhuone Pumpun ja maaliastian ympärillä oleva tila on 1-luokan tila 1,5 m pumpun ja maaliastian ympäri jatkuen alas lattialle. Muu osa huoneesta on 2-luokan tilaa. 64

65 SFS 3358 Maalaus Maalivarastossa tai pumppuhuoneessa olevan IPC suurpakkaus (800 l) 65

66 SFS 3358 Maalaus Pumppuhuone, jossa on avattava maalisekoitusastia sekä jatkuvatoiminen ilmanvaihto 66

67 SFS 3358 Maalaus Räjähdyssuojausasiakirja (opastava) 67

68 SFS 3358 Maalaus Räjähdyssuojausasiakirja (opastava) 68

69 SFS 3358 Maalaus Edestä avoin nestemaalauskaappi 69

70 SFS 3358 Maalaustila Nestemaalaustila 70

71 SFS 3358 Maalaustila Jauhemaalaustila, tilaluokkaa 22 71

72 Koulurakennukset Tukes Atex PL 123 (LÖNNROTINKATU 37) HELSINKI PUHELIN

73 Koulut Palavat nesteitä ja kaasuja voi olla seuraavissa tiloissa Tekniset opetustilat Metalli- ja puutyöluokat sekä maalaustilat (tapauskohtainen) Laboratoriot Nestekaasu, muut palavat kaasut Palavan nesteen varasto liuottimet Kaasukeskukset Nestekaasu, asetyleeni 73

74 Koulut Pölytilat Tekniset opetustilat, puutyöhuoneet Purunpoistolaitteisto Pölyräjähdys mahdollinen Pölyräjähdyksen estäminen Rakenteelliset toimenpiteet Koneiden ja laitteiston huolto- ja puhdistustyöt Jumiutuneiden puuosien poistaminen 74

75 Koulut Purunpoistolaitteiston rakennekuvan periaate Jussi Ahola: Diplomityö

76 Lähteet MAHB Safety Alert-julkaisu CRC-ONG/013-E; Belgia, , kuva 2 Euroopan komissio, Hyvien käytäntöjen opas - vademecum Kalvo 31 Standardi EN , kalvo 35 Pölyntorjunta, VTT Automaatio, 2004, kalvot: 33, 34, 36 SFS 59 käsikirja, kalvot: 18, 19, 41, 46-53, 55, 56 HenRi-koulutusmateriaali, VTT 2008, kalvot: Standardi SFS 3358, kalvot: 65, 66,

77 Abloy Oy:n Joensuun tehtaan tulipalo Onnettomuustutkinta Lisätietoja: Kaisa Kotisalo, Mirja Palmén, PL 123 (LÖNNROTINKATU 37) HELSINKI PUHELIN

78 Abloy Oy:n tehdas Pintakäsittelyosasto,1800 m 2 Kromi- ja nikkeliyhdisteitä, syanideja, happoja, emäksiä Palohetkellä kemikaaleja n. 100 m 3, huuhteluvettä n. 90 m 3 Kemikaalit muovisissa ja teräksisissä altaissa Automatisoidut kuljettimet Huoltokäytävät eli ns. tunnelit erotettu muusta hallista muovilevyillä 78

79 Virtalähteet ja virran siirto Virta tasasuuntaajilta altaille kuparikiskojen ja kaapeleiden avulla 79

80 Onnettomuuden seuraukset ja syttymissyy Pintakäsittelylaitos tuhoutui, myös rakenteet Sammutusvedet + kemikaalit päästöjä ympäristöön Todennäköinen syttymissyy oli virtakiskojen ylikuumeneminen löysän liitoksen vuoksi Liitosten huollon ja tarkkailua ei ollut Kiskostoa ei mielletty riskiksi ja tukirakenteiden lämmönkestävyyteen ei oltu kiinnitetty huomiota 80

81 Laitoksen suunnittelua koskevat vaatimukset ja suositukset (1/2) Virtakiskot on otettava mukaan huolto- ja kunnossapito-ohjelman piiriin Palokuorman pienentäminen Otettava huomioon laitteiston huollettavuus Riittävä alkusammutuskalusto ja tarvittaessa automaattinen sammutusjärjestelmä Materiaalivalinnoissa otettava huomioon materiaalien lämmönkestävyys ja palamisominaisuudet Savu-/ paloilmaisimien sijoittamisessa otettava huomioon mahdolliset syttymislähteet ja palon mahdollisimman varhainen havaitseminen 81

82 Laitoksen suunnittelua koskevat vaatimukset ja suositukset (2/2) Sammutusmenetelmän suunnittelussa on otettava huomioon myös poikkeukselliset olosuhteet ja sammutusaineiden saatavuus ja riittävyys. Prosessit saatava nopeasti jännitteettömiksi hätätilanteessa Liekinvalvontalaitteiden käyttäminen Kiskoliitosten määrä syytä minimoida ja varustaa kriittiset liitokset lämpötilailmaisimilla 82

83 Laitoksen käyttöä koskevat vaatimukset ja suositukset (1/2) Laitoksen toimittajan annettava laitosten käyttöhenkilöstölle tietoa laitoksen käytöstä, kunnossapidosta ja huollosta Sammutusvesien hallinta onnettomuuksien varalle suunniteltava Suurtulipalotapauksien varalle henkilökuntaa ohjeistettava sulkemaan sadevesiviemärikaivojen kannet Ajan tasalla olevat käyttö- ja huoltodokumentit oltava toiminnanharjoittajan saatavilla 83

84 Laitoksen käyttöä koskevat vaatimukset ja suositukset (2/2) Laitoksella oltava ajantasainen huolto- ja kunnossapito-ohjelma sekä ohjeet Kiskoliitosten kunnon tarkastaminen suunniteltava, toteutettava ja dokumentoitava suunnitelman mukaisesti Laitoksen esitettävä kartan avulla jätevesi- ja sadevesiviemäreiden sekä pumppuasemien sijainnit Kriittisten prosessihäiriöiden tunnistamista parannettava ja otettava tulokset huomioon järjestelmän kunnossapidossa 84

85 Linkkejä Työterveyslaitoksen Atex-sivuille Tukesin Atex-sivuille Komission Atex-sivuille 85

VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Hannu Kononen, Turvallisuusinsinööri, Tukes 15.5.2008 STAHA ATEX työryhmän 6.

VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Hannu Kononen, Turvallisuusinsinööri, Tukes 15.5.2008 STAHA ATEX työryhmän 6. VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Turvallisuusinsinööri, Tukes työryhmän 6. kokoontuminen PL 123 (LÖNNROTINKATU 37) 00181 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI

Lisätiedot

ATEX-direktiivit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi

ATEX-direktiivit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi ATEX-direktiivit Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi ATEX direktiivit ATEX-laitedirektiivi (Euroopan yhteisön direktiivi 94/9/EY) Direktiivin tarkoituksena on yhtenäistää EU:n jäsenvaltioiden räjähdysvaarallisten

Lisätiedot

Lainsäädäntö. HENRI- hanke, loppuseminaari 14.02.2008, Tukes, Helsinki. Räjähdysvaara erilaisilla toimialoilla- haasteet ja tulevaisuuden trendit

Lainsäädäntö. HENRI- hanke, loppuseminaari 14.02.2008, Tukes, Helsinki. Räjähdysvaara erilaisilla toimialoilla- haasteet ja tulevaisuuden trendit HENRI- hanke, loppuseminaari 14.02.2008, Tukes, Helsinki Räjähdysvaara erilaisilla toimialoilla- haasteet ja tulevaisuuden trendit Lainsäädäntö Neuvotteleva virkamies Hannu Alén Sosiaali- ja terveysministeriö,

Lisätiedot

RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJA HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGIN NORMAALILYSEO RATAKATU HELSINKI

RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJA HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGIN NORMAALILYSEO RATAKATU HELSINKI Pauli Korhonen 9.8.2016 1 (5) RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJA ATEX 1999/92/EY ja VNA 576/2003 MUKAISESTI HELSINGIN NORMAALILYSEO RATAKATU 6 00120 HELSINKI 1 9.8.2016 RSA TEHTY Ex/PKo REV. PVM. SELITYS LAAT. TARK.

Lisätiedot

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi kouluttaa pk-yrityksiä Sisältö ATEX lainsäädännöstä ja sen erikoispiirteistä

Lisätiedot

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - o o - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lisätiedot

ATEX-perustietopaketti

ATEX-perustietopaketti ATEX-perustietopaketti Ketä ATEX koskee? Atex-työolosuhdesäädökset koskevat kaikkia niitä työnantajia ja heidän edustajiaan, joiden työntekijät voivat joutua alttiiksi palavista nesteistä, kaasuista tai

Lisätiedot

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely

Lisätiedot

Kemikaalivalvonta-asiat pk-yrityksissä

Kemikaalivalvonta-asiat pk-yrityksissä Kemikaalivalvonta-asiat pk-yrityksissä Yritysneuvojien ympäristökoulutus Hotelli Haaga, Haaga- sali valvonta ja säädökset tunnistaminen varastoinnin vaatimukset 1 TOIMINNANHARJOITTAJAN VELVOLLISUUDET huolehtimisvelvollisuus

Lisätiedot

ATEX RÄJÄHDYSVAARALLISTEN TILOJEN TURVALLISUUS

ATEX RÄJÄHDYSVAARALLISTEN TILOJEN TURVALLISUUS TUKES OPAS ATEX RÄJÄHDYSVAARALLISTEN TILOJEN TURVALLISUUS TURVATEKNIIKAN KESKUS SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ, työsuojeluosasto TURVATEKNIIKAN KESKUS ATEX Räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus 1 2

Lisätiedot

MAALAAMOSTANDARDI SFS 3358 SEKÄ STAATTINEN SÄHKÖ DI TAPIO SARANPÄÄ SPRAYTEC OY STAHA ATEX TYÖRYHMÄN KOKOUS 15.5.2008

MAALAAMOSTANDARDI SFS 3358 SEKÄ STAATTINEN SÄHKÖ DI TAPIO SARANPÄÄ SPRAYTEC OY STAHA ATEX TYÖRYHMÄN KOKOUS 15.5.2008 MAALAAMOSTANDARDI SFS 3358 SEKÄ STAATTINEN SÄHKÖ DI TAPIO SARANPÄÄ SPRAYTEC OY STAHA ATEX TYÖRYHMÄN KOKOUS 15.5.2008 SPRAYTEC OY SPRAYTEC OY ON MAALAAMOTEKNOLOGIAAN ERIKOISTUNUT YRITYS. YRITYKSEN TAUSTALLA

Lisätiedot

RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJA

RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJA RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJA Laatija: MST Consulting Oy Teemu Myllyoja Puh: 0443383235 Kiilakiventie 1, 90250 Oulu Sisällysluettelo: 1. PERUSTIEDOT... 3 2. LAKITAUSTA... 3 3. RÄJÄHDYSKELPOISTEN AINEIDEN TUNNISTAMINEN...

Lisätiedot

RÄJÄHDYSVAARALLISIA TILOJA JA LAITTEITA KOSKEVAT STANDARDIT. Päivitetty

RÄJÄHDYSVAARALLISIA TILOJA JA LAITTEITA KOSKEVAT STANDARDIT. Päivitetty 1(6) Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuutta koskevan lain (390/) 135 :n mukaan turvatekniikan keskus julkaisee luettelon niistä standardeista, joita noudattaen katsotaan tämän

Lisätiedot

Tulevien nestekaasusäädösten sisältö. Ylitarkastaja Urho Säkkinen

Tulevien nestekaasusäädösten sisältö. Ylitarkastaja Urho Säkkinen Tulevien nestekaasusäädösten sisältö Ylitarkastaja Urho Säkkinen Hallinnolliset asiat ja säilytystä koskevat rajoitukset kemikaaleja koskevassa hallintoasetuksessa Turvallisuuteen liittyvät asiat omassa

Lisätiedot

KEMIKAALIT. valvonta ja säädökset tunnistaminen käsittelyn vaatimukset. 28.2.2008 Yritysneuvojat Kemikaalit

KEMIKAALIT. valvonta ja säädökset tunnistaminen käsittelyn vaatimukset. 28.2.2008 Yritysneuvojat Kemikaalit KEMIKAALIT valvonta ja säädökset tunnistaminen käsittelyn vaatimukset KEMIKAALILAINSÄÄDÄNNÖN VALVONTA Teollinen käsittely ja varastointi Ympäristön suojelu Terveyden suojelu ja työsuojelu Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Nestekaasun käyttölaitoksen rakentaminen

Nestekaasun käyttölaitoksen rakentaminen PÄÄTÖS 1 (5) Osuuskunta Maitomaa Kuopiontie 2 77600 SUONENJOKI Hakemuksenne 29.8.2008 Asia Nestekaasun käyttölaitoksen rakentaminen Kohde ja sen sijainti Osuuskunta Maitomaan osoitteessa Kuopiontie 2 (kiinteistötunnus

Lisätiedot

RÄJÄHDETILOJEN TILALUOKITUS JA SÄHKÖLAITTEISTOT

RÄJÄHDETILOJEN TILALUOKITUS JA SÄHKÖLAITTEISTOT RÄJÄHDETILOJEN TILALUOKITUS JA SÄHKÖLAITTEISTOT Räjähteiden valmistustilojen tai tilapäisten, pysyvien tai kaupan varastojen tilaluokituksesta ei ole yksiselitteisiä ohjeita tai esimerkkejä säädöksissä,

Lisätiedot

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin Työvälineiden tausta Nämä työvälineet ovat syntyneet vuosina 2006 2008 toteutetun Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisessa ympäristössä (HenRI) - hankkeen tuloksena. (http://www.vtt.fi/henri). HenRI-hanke

Lisätiedot

Fortum Power and Heat Oy:n Joensuun pyrolyysilaitoksella 27.3.2014 sattunut räjähdys

Fortum Power and Heat Oy:n Joensuun pyrolyysilaitoksella 27.3.2014 sattunut räjähdys Fortum Power and Heat Oy:n Joensuun pyrolyysilaitoksella 27.3.2014 sattunut räjähdys Koekäyttövaiheessa ollut pyrolyysilaitos on rakennettu voimalaitoksen yhteyteen 2 3 Prosessi 1. Raaka-aineena toimiva

Lisätiedot

TUKES OPAS ATEX LAITTEIDEN RISKIN ARVIOINTI TURVATEKNIIKAN KESKUS. TURVATEKNIIKAN KESKUS ATEX Laitteiden riskin arviointi

TUKES OPAS ATEX LAITTEIDEN RISKIN ARVIOINTI TURVATEKNIIKAN KESKUS. TURVATEKNIIKAN KESKUS ATEX Laitteiden riskin arviointi TUKES OPAS ATEX LAITTEIDEN RISKIN ARVIOINTI TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS ATEX Laitteiden riskin arviointi 1 2 ATEX Laitteiden riskin arviointi TURVATEKNIIKAN KESKUS ATEX Laitteiden riskin

Lisätiedot

Kerosiini/petrooli (50-100%) F, R11, R38, R4 86,4 Lukkosula (isopropanoli, etanoli, tisleet) Lasinpesuneste (etanoli, 2- propanoli)

Kerosiini/petrooli (50-100%) F, R11, R38, R4 86,4 Lukkosula (isopropanoli, etanoli, tisleet) Lasinpesuneste (etanoli, 2- propanoli) PÄÄTÖS 1 (5) Tammer-Tukku Oy PL 107 33101 TAMPERE Hakemuksenne 10.10.2011 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Palavien nesteiden varastointi Tammer-Tukku Oy:n Hämeenlinnan varastoa laajennetaan palavien

Lisätiedot

atex Räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus

atex Räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus 1 opas atex Räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus atex räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus 2 julkaisutiedot Tekstit: Tukes Kuvat: Lauri Mannermaa Ulkoasu & taitto Hahmo Design Oy Paino: Multiprint,

Lisätiedot

ATEX Räjähdysvaarallisten tilojen, laitteiden, asennusten ja tilaluokituksen standardit

ATEX Räjähdysvaarallisten tilojen, laitteiden, asennusten ja tilaluokituksen standardit ATEX Räjähdysvaarallisten tilojen, laitteiden, asennusten ja tilaluokituksen standardit Räjähdysvaarallisia ilmaseoksia sisältävissä tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien

Lisätiedot

Teknokemian tehtaan rakentaminen

Teknokemian tehtaan rakentaminen PÄÄTÖS 1 (5) Taerosol Oy Aakkulantie 21 36220 Kangasala Asia Kohde ja sen sijainti Teknokemian tehtaan rakentaminen Taerosol Oy, Kangasalan kunta, Lemposen kylä, osoitteessa Hampuntie, korttelialueen tontti

Lisätiedot

Pekka Kalliokoski ATEX-DIREKTIIVIN MUKAISEN RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMINEN

Pekka Kalliokoski ATEX-DIREKTIIVIN MUKAISEN RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMINEN Pekka Kalliokoski ATEX-DIREKTIIVIN MUKAISEN RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMINEN Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Kone-ja tuotantotekniikka Syyskuu 2008 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (4) 18.6.2012 1558/342/2012. Best-Hall Oy Kälviän tehdas Yhdystie 3-7 68300 Kälviä. Hakemus. Nestekaasun käyttölaitoksen rakentaminen

PÄÄTÖS 1 (4) 18.6.2012 1558/342/2012. Best-Hall Oy Kälviän tehdas Yhdystie 3-7 68300 Kälviä. Hakemus. Nestekaasun käyttölaitoksen rakentaminen PÄÄTÖS 1 (4) Best-Hall Oy Kälviän tehdas Yhdystie 3-7 68300 Kälviä Hakemus Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Nestekaasun käyttölaitoksen rakentaminen Best-Hall Oy:n Kälviän tehtaan sijainti on: Kokkolan

Lisätiedot

Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta

Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta TURVALLISUUSSELVITYS 0/6 Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta MASTON Oy Teollisuustie 10 02880 Veikkola YLEISTÄ Maston Oy valmistaa ja myy aerosolimaaleja

Lisätiedot

ESD- seminaari. Viranomaisvaatimukset ja standardit räjähdysvaarallisten tilojen maadoituksille 3.11.2006 JYH

ESD- seminaari. Viranomaisvaatimukset ja standardit räjähdysvaarallisten tilojen maadoituksille 3.11.2006 JYH ESD- seminaari Viranomaisvaatimukset ja standardit räjähdysvaarallisten tilojen maadoituksille 1 Tarkoitus Suojamaadoitus ja potentiaalintasaus: pyritään hallitsemaan staattisen sähkön, sähkölaiteen eristysvian,

Lisätiedot

Pyrolyysilaitoksen rakentaminen Fortum Power and Heat Oy:n Joensuun voimalaitokselle.

Pyrolyysilaitoksen rakentaminen Fortum Power and Heat Oy:n Joensuun voimalaitokselle. PÄÄTÖS 1 (4) Fortum Power And Heat Oy PL 100 00048 FORTUM Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Päätöstä koskeva toiminta Pyrolyysilaitoksen rakentaminen Fortum Power and Heat Oy:n Joensuun voimalaitokselle.

Lisätiedot

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Pelastuslain 379 / 2011velvoitteet 1. Yleiset velvollisuudet 4 Jokaisen on

Lisätiedot

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä PÄÄTÖS 1 (4) Orion Oyj Hanna Nurmi PL 425 20101 TURKU Orion Oyj:n hakemus 10.1.2013 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä muutos

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

Kaavoitus ja erityistä vaaraa aiheuttavat laitokset - säädöstausta, Tukesin ohje

Kaavoitus ja erityistä vaaraa aiheuttavat laitokset - säädöstausta, Tukesin ohje Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Leena Ahonen Kaavoitus ja erityistä vaaraa aiheuttavat laitokset - säädöstausta, Tukesin ohje Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Espoo, Dipoli 13-14.2.2013 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos,

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (4) 27.9.2012 4915/342/2012. Karjaan Kaukolämpö Oy PL 31 10601 TAMMISAARI. Karjaan Kaukolämpö Oy:n lupahakemus 20.6.2012

PÄÄTÖS 1 (4) 27.9.2012 4915/342/2012. Karjaan Kaukolämpö Oy PL 31 10601 TAMMISAARI. Karjaan Kaukolämpö Oy:n lupahakemus 20.6.2012 PÄÄTÖS 1 (4) Karjaan Kaukolämpö Oy PL 31 10601 TAMMISAARI Karjaan Kaukolämpö Oy:n lupahakemus 20.6.2012 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Nestekaasun käyttölaitteiston rakentaminen Karjaan Kaukolämpö Oy,

Lisätiedot

MEKAANISEN PUUNJALOSTUSTEOLLISUUDEN PÖLYNPOISTOJÄRJESTELMÄN PALO- JA RÄJÄHDYSTURVALLISUUS

MEKAANISEN PUUNJALOSTUSTEOLLISUUDEN PÖLYNPOISTOJÄRJESTELMÄN PALO- JA RÄJÄHDYSTURVALLISUUS Pölynpoistojärjestelmän palo- ja räjähdysturvallisuus 1.2.2011 1 MEKAANISEN PUUNJALOSTUSTEOLLISUUDEN PÖLYNPOISTOJÄRJESTELMÄN PALO- JA RÄJÄHDYSTURVALLISUUS Ohje 2011 Pölynpoistojärjestelmän palo- ja räjähdysturvallisuus

Lisätiedot

Atex säädösten soveltaminen olemassa oleviin laitoksiin ja staattinen sähkö prosessiteollisuudessa

Atex säädösten soveltaminen olemassa oleviin laitoksiin ja staattinen sähkö prosessiteollisuudessa Atex säädösten soveltaminen olemassa oleviin laitoksiin ja staattinen sähkö prosessiteollisuudessa 10.05.2007 Kunnossapitopäällikkö Jari Välilä Borealis Polymers Oy Operaattori yrittää poistaa tukkeumaa

Lisätiedot

PUUPÖLYJEN AIHEUTTAMA PALO- JA RÄJÄHDYSVAARA JA SEN TORJUMINEN MEKAANISESSA PUUNJALOSTUSTEOLLISUUDESSA

PUUPÖLYJEN AIHEUTTAMA PALO- JA RÄJÄHDYSVAARA JA SEN TORJUMINEN MEKAANISESSA PUUNJALOSTUSTEOLLISUUDESSA Riskienhallinta, Esa Laaksonen 1 (28) PUUPÖLYJEN AIHEUTTAMA PALO- JA RÄJÄHDYSVAARA JA SEN TORJUMINEN MEKAANISESSA PUUNJALOSTUSTEOLLISUUDESSA Yleistä Räjähdysvaarallisia tiloja ja olosuhteita koskeva kansallinen

Lisätiedot

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote VERMON VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Vermon lämpökeskuksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Tiedotteessa

Lisätiedot

Autosuojan paloturvallisuus

Autosuojan paloturvallisuus 2013 Autosuojan paloturvallisuus Päijät-Hämeen pelastuslaitos 19.4.2013 1 Sisältö 2 Soveltamisala... 2 3 Käsitteet... 2 4 Käyttötapa... 2 4.1 Autosuojan käyttäminen... 2 5 Pienet alle 60 m2 autosuojat...

Lisätiedot

Teknokemian tehtaan perustaminen ja johtopäätökset sisäisestä pelastussuunnitelmasta

Teknokemian tehtaan perustaminen ja johtopäätökset sisäisestä pelastussuunnitelmasta PÄÄTÖS 1 (5) Berner Oy PL 15 00131 HELSINKI Asia Kohde ja sen sijainti Teknokemian tehtaan perustaminen ja johtopäätökset sisäisestä pelastussuunnitelmasta Berner Oy:n teknokemian tehdas sijaitsee Heinäveden

Lisätiedot

Vaarallisten kemikaalien käyttö ja varastointi varakattilalaitoksella

Vaarallisten kemikaalien käyttö ja varastointi varakattilalaitoksella PÄÄTÖS 1 (5) Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy PL 9 28101 PORI STEP Oy:n lupahakemus 18.7.2014, täydennykset 29.8.2014 ja 2.9.2014 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Vaarallisten kemikaalien

Lisätiedot

Nestekaasun käyttäminen lämpökeskuksen kattilalaitoksessa

Nestekaasun käyttäminen lämpökeskuksen kattilalaitoksessa PÄÄTÖS 1 (4) Adven Oy Heikinkatu 2 90100 OULU Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Nestekaasun käyttäminen lämpökeskuksen kattilalaitoksessa Adven Oy:n lämpökeskus UK-Muovi Oy:n tuotantolaitosalueella osoitteessa

Lisätiedot

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote JOENSUUN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Joensuun voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

Maatilan pelastussuunnitelma

Maatilan pelastussuunnitelma Vaaratilanteiden arviointi on suoritettu (pvm) / / Säädös tai muu peruste Palavien nesteiden varastointi - Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005 - KTM päätös

Lisätiedot

Vaarallisten kemikaalien laajamittainen teollinen käsittely ja varastointi sekä nestekaasulaitoksen rakentaminen

Vaarallisten kemikaalien laajamittainen teollinen käsittely ja varastointi sekä nestekaasulaitoksen rakentaminen PÄÄTÖS 1 (4) Kinnusen Mylly Oy Murrontie 2 91600 UTAJÄRVI Hakemus 14.5.2013 ja sen täydentäminen 4.6.2013 ja 2.8.2013 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Vaarallisten kemikaalien laajamittainen teollinen

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on päättänyt, että Leipomo Rosten Oy saa rakentaa hakemuksessa tarkoitetun nestekaasun käyttölaitoksen.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on päättänyt, että Leipomo Rosten Oy saa rakentaa hakemuksessa tarkoitetun nestekaasun käyttölaitoksen. PÄÄTÖS 1 (4) Leipomo Rosten Oy Voimakatu 3 20520 TURKU Leipomo Rosten Oy:n hakemus 7.12.2012 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Nestekaasun käyttölaitoksen rakentaminen Leipomo Rosten Oy, Voimakatu 3, 20520

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto Turvallisuustiedote Neste Oyj, Nokian varasto LAKIPERUSTA & TEHDYT SELVITYKSET Pelastuslaitoksen ja laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittavien toimijoiden tulee pelastuslain mukaan

Lisätiedot

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi Suomen Turvallisuusneuvonantajat Laatu ja turvallisuus auditointi Yritys: Tarkastelun kohde: Auditoija: Päiväys: 1.1 Vastuuhenkilöt 1.1.1 Onko kemikaalien maakuljetuksille nimetty turvallisuusneuvonantaja?

Lisätiedot

Kemikaalien varastoinnin merkittävä muutos Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy:n Laitilan tuotantolaitoksella

Kemikaalien varastoinnin merkittävä muutos Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy:n Laitilan tuotantolaitoksella PÄÄTÖS 1 (4) Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy Tommi Suutari Limonaadikuja 4 23800 LAITILA Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Kemikaalien varastoinnin merkittävä muutos Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy:n

Lisätiedot

Räjähdyssuojausasiakirjan vaatima riskin arviointi muille kuin sähkölaitteille

Räjähdyssuojausasiakirjan vaatima riskin arviointi muille kuin sähkölaitteille TUKES-julkaisu 7/2004 Räjähdyssuojausasiakirjan vaatima riskin arviointi muille kuin sähkölaitteille Juha Liimatainen Diplomityö Lappeenrannan teknillinen yliopisto Konetekniikan osasto TURVATEKNIIKAN

Lisätiedot

Turvallisuus ennen kaikkea!

Turvallisuus ennen kaikkea! Turvallisuustiedote Turvallisuus ennen kaikkea! Uudessakaupungissa sijaitseva käsittelee vaaralliseksi luokiteltuja kemikaaleja. Tämä ohje on laadittu lähiseudun asukkaiden toiminnan opastukseen mahdollisessa

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Säilytä tämä tiedote! Turvallisuustiedote

Säilytä tämä tiedote! Turvallisuustiedote Säilytä tämä tiedote! Turvallisuus tiedote Mietoisten seudun asukkaille Turvallisuustiedote 1 Turvallisuustiedote Vaaratilanteiden ennaltaehkäiseminen Mietoisten tehtaalla Tämän Mietoisten seudun asukkaille

Lisätiedot

Kemikaali Luokitus Määrä (t) Nestekaasu F+, R 12 25 (50 m 3 )

Kemikaali Luokitus Määrä (t) Nestekaasu F+, R 12 25 (50 m 3 ) PÄÄTÖS 1 (4) Ruukki Construction Oy Alajärven tehdas Mäkeläntie 9 62900 ALAJÄRVI Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Päätöstä koskeva toiminta NextGen -investointiprojekti Ruukki Construction Oy Alajärven

Lisätiedot

Märkälujahartsin ja selkeytyksen apuaineen tuotannon aloittaminen. Kemira Chemicals Oy, Äetsä, Harmajantie 3, 32740 SASTAMALA.

Märkälujahartsin ja selkeytyksen apuaineen tuotannon aloittaminen. Kemira Chemicals Oy, Äetsä, Harmajantie 3, 32740 SASTAMALA. PÄÄTÖS 1 (4) Kemira Chemicals Oy PL 7 32741 SASTAMALA Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Märkälujahartsin ja selkeytyksen apuaineen tuotannon aloittaminen Kemira Chemicals Oy, Äetsä, Harmajantie 3, 32740

Lisätiedot

ATEX - Räjähdysvaarallisten tilojen, laitteiden, asennusten ja tilaluokituksen standardit

ATEX - Räjähdysvaarallisten tilojen, laitteiden, asennusten ja tilaluokituksen standardit ATEX - Räjähdysvaarallisten tilojen, laitteiden, asennusten ja tilaluokituksen standardit Räjähdysvaarallisia tiloja ja näissä tiloissa käytettäviä laitteita koskevat säädökset uudistuivat vuonna 2003.

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011 Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011 Painelaitteita koskevien säädösten vaikutus sammutuslaitteistoihin 21.10.2011 Hannu Nuolivirta

Lisätiedot

Oy Woikoski Ab saa harjoittaa vaarallisten kemikaalien laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia Oulun täyttölaitoksella.

Oy Woikoski Ab saa harjoittaa vaarallisten kemikaalien laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia Oulun täyttölaitoksella. PÄÄTÖS 1 (4) Woikoski Oy Ab Sälpäkuja 6 90620 OULU hakemuksenne 5.3.2015 Lupapäätös Oy Woikoski Ab saa harjoittaa vaarallisten kemikaalien laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia Oulun täyttölaitoksella.

Lisätiedot

ATEX-RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMINEN ÖLJY- JA MAA- KAASUKÄYTTÖISILLE KAUKOLÄMPÖKESKUKSILLE

ATEX-RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMINEN ÖLJY- JA MAA- KAASUKÄYTTÖISILLE KAUKOLÄMPÖKESKUKSILLE SUOSITUS H21/2006 ATEX-RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMINEN ÖLJY- JA MAA- KAASUKÄYTTÖISILLE KAUKOLÄMPÖKESKUKSILLE KAUKOLÄMPÖ SUOSITUS H21/2006 ATEX-RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMINEN ÖLJY- JA MAA- KAASUKÄYTTÖISILLE

Lisätiedot

Loviisan voimalaitoksen turvallisuustiedote. Kemialliset vaaratekijät

Loviisan voimalaitoksen turvallisuustiedote. Kemialliset vaaratekijät Loviisan voimalaitoksen turvallisuustiedote Kemialliset vaaratekijät Loviisan voimalaitoksen turvallisuustiedote Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Loviisan ydinvoimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

SÄILIÖTÖIDEN TURVALLISUUSOHJEET, SÄILIÖTYÖLUPA

SÄILIÖTÖIDEN TURVALLISUUSOHJEET, SÄILIÖTYÖLUPA 1 Länsi-Säkylän Teollisuusalue 1.9.2014 Ohjesääntö Länsi-Säkylän Teollisuusalueella työskenteleville LIITE 5 SÄILIÖTÖIDEN TURVALLISUUSOHJEET, SÄILIÖTYÖLUPA 1. TARKOITUS JA SOVELTAMINEN Ohjeen tarkoitus

Lisätiedot

Mietoisten seudun asukkaille

Mietoisten seudun asukkaille Säilytä tämä tiedote! Turvallisuustiedote Mietoisten seudun asukkaille Turvallisuustiedote 1 Turvallisuustiedote Tämän Mietoisten seudun asukkaille jaettavan turvallisuustiedotteen toimittaminen perustuu

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 3 Onnettomuudet ja vaaratilanteet

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 3 Onnettomuudet ja vaaratilanteet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2012 Osa 3 Onnettomuudet ja vaaratilanteet VARO-rekisteriin kirjattavien onnettomuuksien toimialat vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely

Lisätiedot

Tuotantolinjan suunnittelu

Tuotantolinjan suunnittelu Tuotantolinjan suunnittelu Työpisteiden sijainti ja tarpeet Huoltopisteiden ja alueiden sijainti, rajaaminen ja merkitseminen Ohjauspisteiden sijainti ja tarpeet Toimivat liikkumistasot linjojen viereen

Lisätiedot

Räjähdyssuojausasiakirjan vaatima riskin arviointi muille kuin sähkölaitteille

Räjähdyssuojausasiakirjan vaatima riskin arviointi muille kuin sähkölaitteille Räjähdyssuojausasiakirjan vaatima riskin arviointi muille kuin sähkölaitteille Diplomityön aihe on hyväksytty konetekniikan osastoneuvoksen kokouksessa 1.12.2004 Työn tarkastajat professori Arto Verho

Lisätiedot

Puu pintamateriaalina_halli

Puu pintamateriaalina_halli 1.0 YLEISTÄ Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään missä rakenteissa ja millä ehdoilla - ja D FL -s1-luokan tuotetta (puu) sekä B-s1, d0- ja C-s2, d1-luokan tuotetta (palosuojattu puu) voidaan käyttää

Lisätiedot

MEKAANINEN PUUNJALOSTUSTEOLLISUUS Purun- ja pölynpoistojärjestelmän kunnossapito

MEKAANINEN PUUNJALOSTUSTEOLLISUUS Purun- ja pölynpoistojärjestelmän kunnossapito Omaisuusvakuutukset / Esa Laaksonen 22.8.2005 1 (5) MEKAANINEN PUUNLOSTUSTEOLLISUUS Purun- ja pölynpoistojärjestelmän kunnossapito Mekaanista puunjalostusteollisuutta koskeva omaisuussuojeluohje 421 edellyttää,

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

Tulosyksikköohje

Tulosyksikköohje Vahvistus pvm 16.01.2014 Sivu 1(6) Tämä ohje kumoaa aikaisemmat sammutusjätevesien talteenotosta annetut ohjeet ja astuu voimaan välittömästi. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toimialue: Vantaa, Nurmijärvi,

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (4) 30.9.2014 572/36/2014. Tikomet Oy. Iskutie 9 40320 JYVÄSKYLÄ. Päätös laitoksen perustamisesta

PÄÄTÖS 1 (4) 30.9.2014 572/36/2014. Tikomet Oy. Iskutie 9 40320 JYVÄSKYLÄ. Päätös laitoksen perustamisesta PÄÄTÖS 1 (4) Tikomet Oy Iskutie 9 40320 JYVÄSKYLÄ Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Päätöstä koskeva toiminta Päätös laitoksen perustamisesta Tikomet Oy, Iskutie 9, 40320 JYVÄSKYLÄ. Kohde ei sijaitse pohjavesialueella.

Lisätiedot

PELASTUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT SN 26. Teuvo Reinikainen SPEK

PELASTUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT SN 26. Teuvo Reinikainen SPEK PELASTUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT SN 26 Teuvo Reinikainen SPEK SUOJELUSUUNNITELMA Velvoite väestönsuojelulaista ja -asetuksesta v. 1958/1959 (muutokset v. 1990) Ohje teollisuuslaitosten ja liikeyritysten poikkeusolojen

Lisätiedot

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013)

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013) Pohjois-Savon pelastuslaitos Hyväksytyt poikkeamat Riskienhallinta 25.9.2014 1/6 Automaattisten sammutuslaitteistojen suunnitelussa hyväksyttävät poikkeamat. SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1

Lisätiedot

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, 10600 Tammisaari IDO Kylpyhuone Oy:n yleisötiedote 2016 Yrityksen yhteystiedot ja vastuuhenkilö: IDO Kylpyhuone Oy Wärtsilänkatu

Lisätiedot

JUSSI AHOLA ATEX LAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOMINEN OPETUSTILOISSA Diplomityö

JUSSI AHOLA ATEX LAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOMINEN OPETUSTILOISSA Diplomityö JUSSI AHOLA ATEX LAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOMINEN OPETUSTILOISSA Diplomityö Tarkastaja: Professori Jouni Kivistö Rahnasto Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatiotekniikan osastoneuvoston kokouksessa 14. helmikuuta

Lisätiedot

PALAVIEN NESTEIDEN SÄILYTYS KAUPASSA

PALAVIEN NESTEIDEN SÄILYTYS KAUPASSA 1 opas PALAVIEN NESTEIDEN SÄILYTYS KAUPASSA Palavien nesteiden säilytys kaupassa julkaisutiedot Teksti ja kuvat: Tukes Ulkoasu ja taitto: Print Line Helsinki Oy 2015 ISBN: 978-952-5649-65-9 (pdf) sisällysluettelo

Lisätiedot

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Käsiteltävät kemikaalit 3. Tuotantomäärät 4. Olemassa

Lisätiedot

Kuolemaan johtanut tulityöonnettomuus Tina Sammi Öljy- ja biopolttoaineala

Kuolemaan johtanut tulityöonnettomuus Tina Sammi Öljy- ja biopolttoaineala 22.5.2015 Kuolemaan johtanut tulityöonnettomuus Tina Sammi Öljy- ja biopolttoaineala Kuolemaan johtanut onnettomuus 9.7.2014 Jakeluasema, miehittämätön Valmistelevat työt maanalaisen bensiinisäiliön sisäpuoliselle

Lisätiedot

Palofysiikka. T-110.5690 Yritysturvallisuuden seminaari -toinen näytös 2.11.2005 Kalle Anttila

Palofysiikka. T-110.5690 Yritysturvallisuuden seminaari -toinen näytös 2.11.2005 Kalle Anttila Palofysiikka T-110.5690 Yritysturvallisuuden seminaari -toinen näytös 2.11.2005 Kalle Anttila Esityksen näkökulma Palofysiikan ja yritysturvallisuuden yhteys on helppo nähdä toimitilojen, henkilöstön ja

Lisätiedot

Vaaralliset kemikaalit teollisuudessa

Vaaralliset kemikaalit teollisuudessa 1 opas Vaaralliset kemikaalit teollisuudessa vaaralliset kemikaalit teollisuudessa 2 julkaisutiedot Tekstit: Tukes Kuvat: Lauri Mannermaa (s. 3, 8, 9, 14, 16, 17) Ulkoasu & taitto: Hahmo Design Oy isbn:

Lisätiedot

C 76/30 Euroopan unionin virallinen lehti 14.3.2014

C 76/30 Euroopan unionin virallinen lehti 14.3.2014 C 76/30 Euroopan unionin virallinen lehti 14.3.2014 Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettuja laitteita ja suojajärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 23 päivänä

Lisätiedot

Vaarallisten kemikaalien käsittelyä ja varastointia koskeva lupa sekä johtopäätökset sisäisestä pelastussuunnitelmasta

Vaarallisten kemikaalien käsittelyä ja varastointia koskeva lupa sekä johtopäätökset sisäisestä pelastussuunnitelmasta PÄÄTÖS 1 (4) Gemalto Oy Myllynkivenkuja 4 01620 VANTAA Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Päätöstä koskeva toiminta Vaarallisten kemikaalien käsittelyä ja varastointia koskeva lupa sekä johtopäätökset sisäisestä

Lisätiedot

ATEX-starttipaketti pk-yrityksille

ATEX-starttipaketti pk-yrityksille 1 ATEX-starttipaketti pk-yrityksille Sisältö 0. ATEX-starttipaketista 1. Johdanto 2. Räjähdyssuojausasiakirja 3. Syttyvien aineiden tunnistaminen 4. Räjähdyskelpoisen ilmaseoksen esiintyminen 5. Tilaluokituksen

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit Tukesin valvontakohteet, muut kohteet Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta

Lisätiedot

Nestekaasun käsittelyä ja varastointia koskevat erityismääräykset ovat. kauppa- ja teollisuusministeriön päätös nestekaasuasetuksen soveltamisesta

Nestekaasun käsittelyä ja varastointia koskevat erityismääräykset ovat. kauppa- ja teollisuusministeriön päätös nestekaasuasetuksen soveltamisesta Etusivu > Toimialat > Vaaralliset aineet > Uudet nestekaasumääräykset UUDET NESTEKAASUMÄÄRÄYKSET Muutoksia nestekaasumääräyksiin Nestekaasun teknistä käyttöä, käsittelyä ja varastointia koskevat määräykset

Lisätiedot

Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo. Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10.

Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo. Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10. Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10.2014 Tuiri Kerttula Johtaja Tuote- ja laitteistovalvonta 2 Markkinavalvonta

Lisätiedot

Finncont Oy, Virrat henkilöstöä n. 130 liikevaihto n. 20 milj. Perustettu v. 1974. Räätälöityjä ratkaisuja 40 vuotta

Finncont Oy, Virrat henkilöstöä n. 130 liikevaihto n. 20 milj. Perustettu v. 1974. Räätälöityjä ratkaisuja 40 vuotta Teollisuuden polttonesteet -seminaari 9.-10.9.2015, Tampere Työmaiden ja maatilojen siirrettävät (ja varasto-) säiliöt käyttökelpoiset vaihtoehdot eri kohteisiin Timo Linjamaa, myyntipäällikkö, vakiotuotteet

Lisätiedot

Kiviniemen seudun asukkaille

Kiviniemen seudun asukkaille Säilytä tämä tiedote! Kiviniemen seudun asukkaille 1 Tämän Kiviniemen teollisuusalueen lähiseudun asukkaille jaettavan turvallisuustiedotteen toimittaminen perustuu Valtioneuvoston asetukseen vaarallisten

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

Metallituotteiden pintakäsittelylaitoksen rakentaminen

Metallituotteiden pintakäsittelylaitoksen rakentaminen PÄÄTÖS 1 (5) CrTe-Plating Oy PL 246 78201 VARKAUS Lupahakemus 15.1.2008 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Metallituotteiden pintakäsittelylaitoksen rakentaminen Tuotantolaitos rakennetaan Varkauden kaupungissa

Lisätiedot

Räjähdysvaarallisten tilojen laitteiden standardit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi

Räjähdysvaarallisten tilojen laitteiden standardit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi Räjähdysvaarallisten tilojen laitteiden standardit Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteiden standardit Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteiden standardit ovat

Lisätiedot

Vaarallisten kemikaalien laajamittainen teollinen käsittely ja varastointi

Vaarallisten kemikaalien laajamittainen teollinen käsittely ja varastointi PÄÄTÖS 1 (4) VTT Expert Services Oy PL 1001 02044 VTT Hakemuksenne 23.5.2011 Asia Vaarallisten kemikaalien laajamittainen teollinen käsittely ja varastointi Kohde ja sen sijainti Päätös VTT Expert Services

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (4) /36/2013. Envor Biotech Oy. Voimalankatu FORSSA. Kemikaalilupa biokaasulaitokselle

PÄÄTÖS 1 (4) /36/2013. Envor Biotech Oy. Voimalankatu FORSSA. Kemikaalilupa biokaasulaitokselle PÄÄTÖS 1 (4) Envor Biotech Oy Voimalankatu 56 30420 FORSSA Asia Kemikaalilupa biokaasulaitokselle Kohde ja sen sijainti Envor Biotech Oy:n biokaasulaitos sijaitsee osoitteessa Voimalankatu 56, 30420 Forssa

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT TS AGILITYURHEILUKESKUS OY PELASTUSSUUNNITELMA 1 Johdanto: PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden

Lisätiedot

Suojelupäällikön tekemä ensimmäisen vaiheen auditointi

Suojelupäällikön tekemä ensimmäisen vaiheen auditointi Sivu 1(7) Suojelupäällikön tekemä ensimmäisen vaiheen auditointi Tässä esitetyt kysymykset on tarkoitettu ensimmäisen vaiheen auditointiin (SUP 1), joka on hyvä tehdä aina yrityksen turvallisuusjohtamisjärjestelmää

Lisätiedot

NYKYAIKAISEN KAASUNVALVONNAN PERIAATTEET JA TOIMINTATAVAT KAASUNVALVONNAN ASIANTUNTIJA

NYKYAIKAISEN KAASUNVALVONNAN PERIAATTEET JA TOIMINTATAVAT KAASUNVALVONNAN ASIANTUNTIJA NYKYAIKAISEN KAASUNVALVONNAN PERIAATTEET JA TOIMINTATAVAT KAASUNVALVONNAN ASIANTUNTIJA Sensorex Oy, Maskuntie 2, NAANTALI Perustettu v. 1978 Kaasunvalvonnan ammattilainen Kaasunilmaisimet (kiinteät/kannettavat)

Lisätiedot

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere III Valtakunnalliset käsityönopetuksen työturvallisuus- koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere Antti Posio STM Ajankohtainen työsuojelulainsäädäntö Työsuojelusäännösten soveltaminen oppilaan työhön peruskoulussa

Lisätiedot

RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014

RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014 RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014 RISKIENHALLINTA, JAOSTON JOHTOKUNTA Liiton puheenjohtaja, pelastusjohtaja Jari Sainio, Varsinais-Suomen pelastuslaitos Turku (2014-2017) Jaoston puheenjohtaja

Lisätiedot

Helsingin asuntopalot ja niihin johtaneet tekijät. Mitä asukas voi itse tehdä turvallisuutensa parantamiseksi?

Helsingin asuntopalot ja niihin johtaneet tekijät. Mitä asukas voi itse tehdä turvallisuutensa parantamiseksi? Helsingin asuntopalot ja niihin johtaneet tekijät Mitä asukas voi itse tehdä turvallisuutensa parantamiseksi? Pelastustoiminta Helsingin pelastuslaitoksen suorittamien paloja pelastustehtävien kokonaismäärä

Lisätiedot