Atex koulutustilaisuudet pelastuslaitoksille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Atex koulutustilaisuudet pelastuslaitoksille"

Transkriptio

1 Atex koulutustilaisuudet pelastuslaitoksille Tukes järjestää atex koulutustilaisuuksia välisenä aikana seuraavissa paikkakunnissa: Helsinki, Kouvola, Kuopio, Oulu, Tampere, Turku, Vaasa Muilta pelastustoimialueilta on mahdollisuus osallistua tilaisuuksiin ilmoittautumalla sopivaksi katsomalleen paikkakunnan yhteyshenkilölle. 1

2 Valvonnan ohjaus ja yhtenäistäminen KemTL 116 Turvatekniikan keskus ohjaa ja yhtenäistää pelastusviranomaisten ja poliisin toimintaa kemikaaliturvallisuuslain säännösten noudattamisen valvonnassa. 2

3 Atex ja Räjähdyssuojausasiakirja Pelastuslaitokset Atex-tilaisuudet 2009 PL 123 (LÖNNROTINKATU 37) HELSINKI PUHELIN

4 Säädösperusteita Räjähdysvaarallisissa tiloissa piilevään vaaraan on varauduttava kemikaaliturvallisuuslain edellyttämällä tavalla varautuminen ei riipu toiminnan laajuudesta ensisijaisesti räjähdyskelpoisen ilmaseoksen muodostuminen on estettävä mikäli tämä ei onnistu, niin sen syttyminen on estettävä ja ellei tämäkään onnistu, niin vahingolliset vaikutukset on minimoitava ja ihmisten terveys ja turvallisuus varmistettava KemTL 42 4

5 Säädösperusteet Räjähdysvaarallisissa tiloissa on käytettävä laitteita, joiden rakenne on suunniteltu ja valmistettu niin, että kestävät ennakoitavissa olevat mekaaniset, kemialliset ja lämmön vaikutukset laitteet eivät toimi syttymislähteinä laitteet ja suojausjärjestelmät toimivat luotettavasti eikä niiden vikaantuminen aiheuta räjähdysvaaraa KemTL 46 5

6 Säädösperusteet ATEX tulee sanoista atmosphéres explosibles eli räjähdysvaarallinen tila olosuhdeatex määrittelee tilan, jossa voi muodostua räjähdysvaarallinen ilma-kaasuseos valmiiksi määriteltyjä tilaluokkia löytyy standardeista ja jopa säädöksistä (KTMp nestekaasusta 344/ ) tilaluokka määritellään vasta riskin arvioinnin jälkeen tilaluokan selvittyä valitaan oikean laiteluokan mukaiset sähköiset ja mekaaniset laitteet tilaan Laite Atex määrittelee laitevaatimukset (harmonisoituja standardeja) muistettava kuitenkin järjestys: 1. ehkäistävä vaarallisten olosuhteiden muodostuminen! 6

7 Kuka valvoo? Räjähdysvaarallisten palavien nesteiden ja kaasujen valvonta kuuluu kemikaaliturvallisuuslain valvontaviranomaisille (Tukes ja pela) laajamittaisessa ja vähäisessä toiminnassa Räjähdysvaarallisten pölyjen osalta ei ole vastaavaa lupakulttuuria kuin muille vaarallisille kemikaaleille => sen takia kemikaaliturvallisuuslaissa (2 ) on maininta niiden sisältymisestä lain soveltamisalueeseen kohteissa, joissa on vaarallisia kemikaaleja ja/tai räjähteitä sellaiset pölyräjähdysvaaralliset tilat, joissa ei ole palavia nesteitä tai kaasuja, eivät kuulu Atex-säädösten mukaan pelan valvontaan vaan työsuojelupiirille! 7

8 Räjähdyssuojausasiakirja PL 123 (LÖNNROTINKATU 37) HELSINKI PUHELIN

9 Räjähdyssuojausasiakirja sisältö määritelty olosuhde atexissa, joka on lainsäädännössämme VN asetus 576/ valvonta (10 ): työsuojeluviranomaiset, Tukes ja pelastuslaitos ei sovelleta: potilaan hoitoon tarkoitettuihin tiloihin, kaasulaiteasetuksen mukaisten laitteiden käyttöön, räjähdysaineiden valmistukseen, varastointiin jne, kaivostoimintaan, kuljetusvälineiden käyttöön (pois lukien räjähdysvaaralliset tilat) (kohteisiin, joissa ei ole työntekijöitä) 9

10 Räjähdyssuojausasiakirja Miksi räjähdyssuojausasiakirja laaditaan? Ei viranomaisia vaan yritystä ja sen henkilöstöä varten turvallisen työskentelyn ja työntekijöiden tietoisuuden lisäämiseksi päätösten teon helpottamiseksi kyseisissä tiloissa tilasuunnittelua varten ( mm. kulkuväylät) työlupien, tulitöiden ja kunnossapidon ohjeistamiseksi huomioitava myös rakenteelliset vaatimukset, osastointi, ilmanvaihto jne Asiakirja tulee olla kaikkien tiloissa työskentelevien helposti saatavilla eli on julkinen asiakirja 10

11 Räjähdysasiakirjan sisältö (1/4) Räjähdysvaarallisten tilojen toiminnasta vastuussa olevien henkilöiden nimet sekä tiloissa työskentelevien työntekijöiden määrä. Pohjapiirustus, josta käyvät ilmi tilan poistumistiet. Toimintojen kuvaus (räjähdysvaaran kannalta tärkeät tiedot). Tiedot tilojen siivouksesta (pölyt) ja ilmanvaihdosta (kaasut). Kuvaus räjähdyskelpoisen ilmaseoksen aiheuttavista aineista ja olosuhteista, joissa räjähdyskelpoisia ilmaseoksia muodostuu. 11

12 Räjähdysasiakirjan sisältö (2/4) Luettelo laitteista ja työvälineistä, jotka voivat toimia sytytyslähteinä. Riskin arviointien tulokset sekä menettelytapa, jota räjähdysvaarojen tunnistamisessa on käytetty. Selvitys siitä, missä vaarallisia räjähdyskelpoisia ilmaseoksia voi esiintyä ja mitä laitteita näissä tiloissa on. Riskien arvioinnissa on huomioitava mm. alas- ja ylösajot, tilojen ja laitteiden puhdistaminen ja muutostilanteet. Räjähdysvaarallisten tilojen luokittelu (luokituskuvina tai tekstinä). 12

13 Räjähdysasiakirjan sisältö (3/4) Selvitys toteutetuista räjähdyssuojaustoimenpiteistä. Suojaustoimenpiteet jaetaan teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin: Tekniset toimenpiteet voidaan jakaa ennalta ehkäiseviin (räjähdyskelpoisten ilmaseosten välttäminen ja syttymislähteiden välttäminen), rakenteellisiin ja prosessiohjaukseen liittyviin toimenpiteisiin. Organisatorisista toimenpiteistä esitetään mm. työohjeet, työntekijöiden pätevyys, työntekijöiden koulutus, työvälineiden käyttö, 13

14 Räjähdysasiakirjan sisältö (4/4) Organisatoriset (jatkoa) suojavaatetuksen käytön valvonta, työlupajärjestelmä, kunnossapito ja laitteiden tarkastusmenettelyt sekä räjähdysvaarallisten tilojen merkintä Luettelo useissa eri paikoissa käytettävistä (=siirrettävistä) työvälineistä, jotka on hyväksytty käytettäväksi räjähdysvaarallisissa tiloissa. Selvitys siitä, kuka vastaa turvallisuustoimenpiteiden toteuttamisesta ja kuka räjähdyssuojausasiakirjan päivittämisestä? 14

15 Yhteinen työpaikka (9 ) Jos samalla työpaikalla on useita eri yrityksiä edustavia työnantajia, kukin työnantaja vastaa valvonnassaan olevista tiloista. Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja huolehtii toimenpiteiden yhteensovittamisesta,ja kuvaa räjähdyssuojausasiakirjassaan yhteensovittamista koskevat toimenpiteet ja menettelytavat. Vaara-alue voi kattaa onnettomuudessa useamman työnantajan tilat! 15

16 Hyvä asiakirja on työpaikkakohtainen, ei moniste, johon lisätty yrityksen yhteystiedot yrityksen henkilökunnan on osallistuttava asiakirjan laadintaan vaikka sen kokoaisi konsultti; muuten sitoutuminen ja omakohtaisuus vaillinaista on lyhyehkö, mutta sisältää selkeän kuvauksen vaaran arvioinnin tuloksista ja tiloista, joissa voi esiintyä räjähdysvaarallisia seoksia voi koostua pääasiassa liitteistä, mutta sisältää selkeästi luettavan kokonaisuuden sisältää laiteluettelon ja perusteet vanhojen laitteiden hyväksymiskriteereistä sisältää viimeisen päivityksen päiväyksen ja hyväksymismerkinnät on osana yrityksen toimintajärjestelmää 16

17 Tilaluokittelu Palavien nesteiden ja kaasujen tilaluokitus on vanhaa perua; pölyvaarallisten tilojen luokitus tullut pakolliseksi Atexin myötä Tilaluokat 0-, 1- ja 2-luokka palaville nesteille 20-, 21- ja 22- luokka palaville pölyille Palavien nesteiden ja kaasujen luokitteluun standardikäsikirja SFS 59 (uusi painos tulossa) ja SFS-EN standardi Palavien pölyjen luokittelusta on SFS-EN , joka on uusiutumassa. Tukes ylläpitää nettisivuillaan standardiluetteloa KemTL 390/ :n mukaisesti niistä standardeista, joita noudattamalla katsotaan säädösten vaatimukset täyttyvän. Luetteloa päivitetään vuosittain 17

18 Vertailuja tilaluokitusesimerkkien kesken 1. Putkistossa laippaventtiili tms lisäosa sisätiloissa SFS 59: tilaluokkaa 2 kaikkiin suuntiin 1,5 m päästölähteestä SFS-EN : tilaluokkaa 2 kaikkiin suuntiin 1 m 2. Pumppu sisätilassa SFS 59: tilaluokkaa 2 pumpun vaakatasossa 3 m matkalla ja 1 m ylöspäin SFS-EN tilaluokkaa 1 vaakatasossa 1,5 m etäisyydelle ja 3 m etäisyydelle luokkaa 2; korkeustaso 1 m 18

19 Vertailuja tilaluokitusesimerkkien kesken 3. Palavan nesteen säiliö: SFS 59: tilaluokkaa 0 sisätila, luokkaa 1 ilma-aukosta 4,5 m kaikkiin suuntiin ja vallitila sekä luokkaa 2 säiliön ympäri 3 m EN : muutoin sama, mutta tilaluokkaa 1 ilma-aukon ympärillä 3 m ja valli luokkaa 2 4. Säiliöauton täyttöpaikka: SFS 59: tilaluokkaa 1 purkauskohdasta 1,5 m sivulle ja luokkaa 2 lisäksi 1,5 m sivulle EN : luokat 1 ja 2 samoja (syvennykset huomioitu) 19

20 Palavien nesteiden ja kaasujen ominaisuuksista Palavien nesteiden höyryt sekä palavat kaasut ovat joko ilmaa raskaampia tai keveämpiä Kaasun tiheys riippuu molekyylipainosta verrattuna ilman (hapen ja typen seos) molekyylipainoon. Nyrkkisääntönä voidaan käyttää ilmalle molekyylipainoa 29 Ilmaa selvästi keveämpiä kaasuja ovat vety H 2 (2/29), helium He (4/29), metaani eli maakaasu CH 4 (16/29) ja ammoniakki NH 3 (17/29) Lähellä ilman tiheyttä ovat asetyleeni C 2 H 2 (26/29), hiilimonoksidi eli häkä CO (28/29), eteeni C 2 H 4 (28/29) ja etaani C 2 H 6 (30/29) Aineen hygroskooppisuus, ilmavirtaukset sekä lämpötila vaikuttavat ideaalitilanteisiin. Esimerkiksi kuiva kaasumainen ammoniakki reagoi ilmassa olevan veden kanssa, jolloin molekyylipaino kasvaa räjähdysvaaran välttämiseksi tilan ilmastoinnin toteutuksessa ja laiteasennuksissa on huomioita em. asiat 20

21 Pölytilat

22 Pääperiaatteet 1. räjähdysvaarallisten pölyilmaseosten välttäminen eli Ex-tilojen muodostumisen estäminen 2. syttymislähteiden välttäminen 3. räjähdyksen haitallisten vaikutusten rajoittaminen eli seurausten minimointi 22

23 Pölyn syttyminen Pölyn tulee olla palavaa (puu, muovi, vilja, metallit jne.) Pölyn tulee olla ilmassa leijuvaa (pöly-ilmaseos) Partikkelikoon (merkityksellistä on 0,5 mm pienempien hiukkasten osuus) ja kokojakauman täytyy olla sellaista, että pöly syttyy. Suuri pinta-alainen, kevyt ja leijuva pöly on herkimmin syttyvää. Vertaa esim. hiontapöly ja sahan lastut Kosteusprosentti ja ympäristön lämpötila vaikuttavat syttyvyyteen. Esim. turpeen kosteus saattaa vaihdella 23

24 Pölyn aiheuttaman vaaran torjunta päivittäinen palontorjunta on kunnossa siisteys (dokumentoitu siivousohjelma, imurointi) tulitöiden turvallisuustoimenpiteet henkilökunta on tietoinen pölyräjähdysvaaroista Ongelmia syntyy, jos pölymäisen aineen poistaminen syntypaikalla ei tapahdu tehokkaasti tai sen leviämistä ei ole estetty tuotantotiloihin syntyy pölykerroksia tuotantotilat ovat päällystetyt syttyvällä materiaalilla. 24

25 Pölyn leviäminen pyritään estämään laitteiden ja niiden liitoskohtien pölytiiveys tai laitteiston kotelointi (laitesuunnittelu) pölynpoistojärjestelmä (keruusäiliö mielellään ulkona rakennuksesta, palon leviämisen estäminen tuotantotilaan) tilat pyritään suunnittelemaan/rakentamaan niin, että on mahdollisimman vähän pintoja mihin pölyä voi kerääntyä ja ne ovat helposti siivottavissa palo-osastointi, pölytiiviit seinät SIIVOUS Good Housekeeping Imuroimalla, ei paineilmalla 25

26 Sähkölaitteet Sytytyslähteiden välttäminen, laitevalinnat pyritään ensisijaisesti sijoittamaan Ex-tilojen ulkopuolelle löysät liitokset säännöllinen tarkkailu ja kiristäminen jäähdytys on estetty pölykerrosten estäminen/poistaminen Mekaanisten laitteiden huoltaminen laitteiden säännöllinen tarkastaminen, ettei esiinny kipinöintiä tai ylimääräistä kitkaa laakerien kuumentuminen rasvaus, lämpötilanvalvonta kuljetus- tai voimansiirtohihnojen luistaminen kiristäminen, suojukset 26

27 Haitallisten vaikutusten estäminen räjähdyspaineen tukahduttaminen räjähdysluukut kevennetyt seinät automaattiset sammutuslaitteet (sprinklerit) 27

28 3. TYÖKOHDE-TILAT TILALUOKKA 20 Laitteistojen sisäpuoli esim. siilot syklonit (tai 21) suodattimet (tai 21) myllyt kuivaimet sekoittimet siirtoputkistot suljetut kuljettimet. Lähde: HenRi-koulutusmateriaali, VTT

29 3. TYÖKOHDE-TILAT TILALUOKKA 21 Täyttö- ja tyhjennyspaikat Näytteenottopaikat Paikat, joissa esiintyy pölykerroksia ja joissa toiminnasta johtuen pölykerrokset todennäköisesti muodostavat pöly-ilmaseoksia Laitteiston sisällä, jos esim. siilo täytetään harvoin Lähde: HenRi-koulutusmateriaali, VTT

30 3. TYÖKOHDE-TILAT TILALUOKKA 22 Suljettujen pakkausten varastot (paperisäkit tms.) Suodattimien poistoilmapuoli Harvoin avattavien laitteistojen ympäristö Paikat, joissa voi olla pölykerroksia, jotka voivat muodostaa pöly-ilmaseoksia epänormaaleissa tilanteissa Lähde: HenRi-koulutusmateriaali, VTT

31 Pölytilat, purkupaikka tilaluokka 21 31

32 Pölyräjähdysvaara tyypillisesti Teollisuudessa olevat kuivaimet Puuta työstävä kone ja sen ympäristö (pahimpia esim. hiomakone, vannesaha) Pölynkeräysjärjestelmät putkistot, siilot ja suodattimet Viljan käsittely suurissa määrissä Jauhemaalaus jne. Räjähdysvaarallisen tilan laitteet: sähkömoottorit, hihnakäytöt, mittalaitteet, laakerit, soveltuvat Ex-tilaan, jos 1. Laite on vaatimustenmukainen (Ex-hyväksytty) 2. Tehdään laitekohtainen riskien arviointi Huom. Laitteen ei välttämättä tarvitse olla Ex-alueella 32

33 Kohdepoistojärjestelmän periaate Lähde: Pölyntorjunta, VTT Automaatio, 2004 Huom. vaarojen tunnistaminen: Puhdistuslaite on paras sijoittaa ulos tai palo-osastoon. 33

34 Kuljetinhihnan kotelointi Lähde: Pölyntorjunta, VTT Automaatio,

35 EN erotussykloni ja suodatinyksikkö Tilaluokka 20 Tilaluokka 22 Tilaluokka 21 35

36 Letkusuodattimen tilaluokitus/periaate Lähde: Pölyntorjunta, VTT Automaatio,

37 Esimerkki syttymislähteiden huomioimisesta laitteissa Jauhomyllyssä (vasaramylly) ei normaalitoiminnan aikana esiinny syttymislähteitä, mutta myllyn sisäpuolelle voi syntyä vikatilanteissa syttymislähde (esim. kivi tai kiilaantuminen). Myllyä markkinoille luovutettaessa se voidaan luokitella vain laiteluokkaan 3, koska kaikkia syttymislähteitä ei voida estää. Myllyn sisäpuolella on kuitenkin tilaluokka 20, mikä tarkoittaa, että syttymislähteet on estettävä myös harvoin esiintyvien toiminnallisten häiriöiden aikana. Koska myllyssä tämä ei ole mahdollista, on kontrolloitava räjähdyksen vaikutuksia esim. räjähdysluukuilla tai tukahdutuslaitteilla Esimerkissä on sovellettu EU:n komission ATEX-guidelines opasta. 37

38 Moottorin jäähdytys estetty 38

39 Biokaasu PL 123 (LÖNNROTINKATU 37) HELSINKI PUHELIN

40 Biokaasu Mädätysprosessi biokaasu (metaani) kaasunilmaisimet Maatilan biokaasulaitoksesta on laadittu kattava turvallisuustarkastelu: Toni Taavitsainen, Maatalouden biokaasulaitoksen perustaminen ja turvallisuustarkastelu, Savoniaammattikorkeakoulun julkaisusarja D 5/

41 Biokaasulaitoksen yleinen tilaluokitus SFS käsikirja 59 41

42 Jakeluasemat PL 123 (LÖNNROTINKATU 37) HELSINKI PUHELIN

43 Jakeluasemat Bensiini Dieselöljy Erilaiset liuottimet ja pesunesteet yms (alkoholipohjaisia, valopetrooli, sytytysnesteet, aerosoleja, öljyjä, erilaiset liuotinpesunesteet) Nestekaasu Biobensiini, -diesel (alkoholi) 43

44 (Bio)bensiini Lp alle 0 C VAATII (Bio)diesel Lp min 60 C EI VAADI Tuulilasinpesuneste Lp vaihtelee VAATII YLEENSÄ Sytytysnesteet Lp yli 55 C EI VAADI Valopetrooli Lp yli 60 C EI VAADI Aerosolit ja nestekaasu -ponneaine nestekaasu Lp alle 0 C VAATII Jarruneste Jäähdytinneste Lp yleensä yli 55 C EI VAADI YLEENSÄ Moottoriöljyt Lp yli 100 C EI VAADI Liuotinpesunesteet Teollisuusbensiini (Varsol, LIAV yms) Lp yleensä yli 60 C EI VAADI YLEENSÄ 44

45 Jakeluasemat Kylmäasemat, joissa vain jakelulaitteisto Miehitetty asema, jossa myymälä sisällä Entisajan asema, jossa korjaamo- ja huoltotila Stage II on tulossa! 45

46 Huoltosyvennys jakeluasemalla 46

47 Jakelulaitteen ympäristö 47

48 Jakelumittarikaappi 48

49 Maanpäällinen nestekaasusäiliö 49

50 Nestekaasun varastokaappi 50

51 Maanalainen ja maapeitteinen nestekaasusäiliö 51

52 Nestekaasupumput 52

53 Nestekaasuhöyrystin ja putkisto Käyttölaitteen (poltin) ympäristö ei ole luokiteltua aluetta 53

54 Asetyleeni Höyryt ilmaa kevyempiä Nousee siis ylöspäin Valaisimet Laaja syttymisalue 1,5 % % Syttymisenergia erittäin alhainen 54

55 Asetyleenipullojen varasto 55

56 Asetyleenipullokeskus 56

57 Maalaamo Tukes Atex PL 123 (LÖNNROTINKATU 37) HELSINKI PUHELIN

58 Maalaamo SFS 3358 Sovelletaan maalaukseen liittyvään toimintaan, jossa voi syntyä räjähdysvaarallisia kaasu-ilma-, sumu ja pöly-ilmaseoksia käytettäessä nestemäisiä tai jauhemaisia maaleja. Standardia voidaan soveltaa myös kun käsitellään yleisesti palavia nesteitä joiden lp. on 55 C 100 C 58

59 Standardi antaa ohjeet SFS 3358 Räjähdysvaaran selvittäminen ja sen merkityksen arviointi, räjähdyksen estämiseen ja räjähdyksiltä suojautumiseen Tilaluokitukseen Räjähdysvaarallisissa ilmaseoksissa käytettävien laitteiden valintaan Maalaamolaitoksen sijoittamiseen ja rakenteisiin Räjähdyssuojausasiakirjan laadintaan 59

60 Riskien hallinta Arvioitavat vaarat Räjähdyskelpoisia ilmaseoksia voivat aiheuttaa Syttyvien nesteiden höyryt Syttyvät kaasut Syttyvät pölyt Luokiteltava tilat Laitevalinnat sen mukaisia Laadittava räjähdyssuojausasiakirja Voidaan liittää osaksi pelastussuunnitelmaa 60

61 Tekniset laitteet SFS 3358 Teknisen laitteen yleiset vaatimukset Valmistaja on määritellyt laitteen käyttötarkoituksen Käyttö- ja kunnossapito-ohjeita noudatetaan Turvalaitteet ja suojaukset pidetään kunnossa ja niitä käytetään Käytetään laitteen käyttöohjeessa mainittuja henkilönsuojaimia 61

62 Maalaamo SFS 3358 Maalaamo Oma palo-osasto: laitteet, kuivausuunit, iv-laitteistot, ohjausautomatiikka Pumppuhuone ja maalivarasto Yleensä kummatkin tilat omassa paloteknisessä osastossa Kuivausuunit Poistoilma johdetaan ulos Alipaineisia ympäröiviin tiloihin nähden 62

63 Maalaamo SFS 3358 Avoin maalaamo Ei ole rajattu ympäristöstä tai on rajattu vain osittain, yleensä huolto- ja korjaustoimet Maalataan vähäisiä määriä Muut Maalauskaappi, -linja, -tila Kastomaalaus 63

64 SFS 3358 Maalaus Nestemaalivarasto Suljettujen astioiden varastointitila ei ole räjähdysvaarallista tilaa, jos astioita ei avata. Säiliöiden (IPC suurpakkaukset) varastotila on tilaluokkaa 1 avattavasta kannesta kaikkiin suuntiin 1,5 m, josta se jatkuu 2-luokkana 1,5 m. Säiliöiden sisäpuoli on 0 tilaluokkaa. Pumppuhuone Pumpun ja maaliastian ympärillä oleva tila on 1-luokan tila 1,5 m pumpun ja maaliastian ympäri jatkuen alas lattialle. Muu osa huoneesta on 2-luokan tilaa. 64

65 SFS 3358 Maalaus Maalivarastossa tai pumppuhuoneessa olevan IPC suurpakkaus (800 l) 65

66 SFS 3358 Maalaus Pumppuhuone, jossa on avattava maalisekoitusastia sekä jatkuvatoiminen ilmanvaihto 66

67 SFS 3358 Maalaus Räjähdyssuojausasiakirja (opastava) 67

68 SFS 3358 Maalaus Räjähdyssuojausasiakirja (opastava) 68

69 SFS 3358 Maalaus Edestä avoin nestemaalauskaappi 69

70 SFS 3358 Maalaustila Nestemaalaustila 70

71 SFS 3358 Maalaustila Jauhemaalaustila, tilaluokkaa 22 71

72 Koulurakennukset Tukes Atex PL 123 (LÖNNROTINKATU 37) HELSINKI PUHELIN

73 Koulut Palavat nesteitä ja kaasuja voi olla seuraavissa tiloissa Tekniset opetustilat Metalli- ja puutyöluokat sekä maalaustilat (tapauskohtainen) Laboratoriot Nestekaasu, muut palavat kaasut Palavan nesteen varasto liuottimet Kaasukeskukset Nestekaasu, asetyleeni 73

74 Koulut Pölytilat Tekniset opetustilat, puutyöhuoneet Purunpoistolaitteisto Pölyräjähdys mahdollinen Pölyräjähdyksen estäminen Rakenteelliset toimenpiteet Koneiden ja laitteiston huolto- ja puhdistustyöt Jumiutuneiden puuosien poistaminen 74

75 Koulut Purunpoistolaitteiston rakennekuvan periaate Jussi Ahola: Diplomityö

76 Lähteet MAHB Safety Alert-julkaisu CRC-ONG/013-E; Belgia, , kuva 2 Euroopan komissio, Hyvien käytäntöjen opas - vademecum Kalvo 31 Standardi EN , kalvo 35 Pölyntorjunta, VTT Automaatio, 2004, kalvot: 33, 34, 36 SFS 59 käsikirja, kalvot: 18, 19, 41, 46-53, 55, 56 HenRi-koulutusmateriaali, VTT 2008, kalvot: Standardi SFS 3358, kalvot: 65, 66,

77 Abloy Oy:n Joensuun tehtaan tulipalo Onnettomuustutkinta Lisätietoja: Kaisa Kotisalo, Mirja Palmén, PL 123 (LÖNNROTINKATU 37) HELSINKI PUHELIN

78 Abloy Oy:n tehdas Pintakäsittelyosasto,1800 m 2 Kromi- ja nikkeliyhdisteitä, syanideja, happoja, emäksiä Palohetkellä kemikaaleja n. 100 m 3, huuhteluvettä n. 90 m 3 Kemikaalit muovisissa ja teräksisissä altaissa Automatisoidut kuljettimet Huoltokäytävät eli ns. tunnelit erotettu muusta hallista muovilevyillä 78

79 Virtalähteet ja virran siirto Virta tasasuuntaajilta altaille kuparikiskojen ja kaapeleiden avulla 79

80 Onnettomuuden seuraukset ja syttymissyy Pintakäsittelylaitos tuhoutui, myös rakenteet Sammutusvedet + kemikaalit päästöjä ympäristöön Todennäköinen syttymissyy oli virtakiskojen ylikuumeneminen löysän liitoksen vuoksi Liitosten huollon ja tarkkailua ei ollut Kiskostoa ei mielletty riskiksi ja tukirakenteiden lämmönkestävyyteen ei oltu kiinnitetty huomiota 80

81 Laitoksen suunnittelua koskevat vaatimukset ja suositukset (1/2) Virtakiskot on otettava mukaan huolto- ja kunnossapito-ohjelman piiriin Palokuorman pienentäminen Otettava huomioon laitteiston huollettavuus Riittävä alkusammutuskalusto ja tarvittaessa automaattinen sammutusjärjestelmä Materiaalivalinnoissa otettava huomioon materiaalien lämmönkestävyys ja palamisominaisuudet Savu-/ paloilmaisimien sijoittamisessa otettava huomioon mahdolliset syttymislähteet ja palon mahdollisimman varhainen havaitseminen 81

82 Laitoksen suunnittelua koskevat vaatimukset ja suositukset (2/2) Sammutusmenetelmän suunnittelussa on otettava huomioon myös poikkeukselliset olosuhteet ja sammutusaineiden saatavuus ja riittävyys. Prosessit saatava nopeasti jännitteettömiksi hätätilanteessa Liekinvalvontalaitteiden käyttäminen Kiskoliitosten määrä syytä minimoida ja varustaa kriittiset liitokset lämpötilailmaisimilla 82

83 Laitoksen käyttöä koskevat vaatimukset ja suositukset (1/2) Laitoksen toimittajan annettava laitosten käyttöhenkilöstölle tietoa laitoksen käytöstä, kunnossapidosta ja huollosta Sammutusvesien hallinta onnettomuuksien varalle suunniteltava Suurtulipalotapauksien varalle henkilökuntaa ohjeistettava sulkemaan sadevesiviemärikaivojen kannet Ajan tasalla olevat käyttö- ja huoltodokumentit oltava toiminnanharjoittajan saatavilla 83

84 Laitoksen käyttöä koskevat vaatimukset ja suositukset (2/2) Laitoksella oltava ajantasainen huolto- ja kunnossapito-ohjelma sekä ohjeet Kiskoliitosten kunnon tarkastaminen suunniteltava, toteutettava ja dokumentoitava suunnitelman mukaisesti Laitoksen esitettävä kartan avulla jätevesi- ja sadevesiviemäreiden sekä pumppuasemien sijainnit Kriittisten prosessihäiriöiden tunnistamista parannettava ja otettava tulokset huomioon järjestelmän kunnossapidossa 84

85 Linkkejä Työterveyslaitoksen Atex-sivuille Tukesin Atex-sivuille Komission Atex-sivuille 85

RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJA HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGIN NORMAALILYSEO RATAKATU HELSINKI

RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJA HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGIN NORMAALILYSEO RATAKATU HELSINKI Pauli Korhonen 9.8.2016 1 (5) RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJA ATEX 1999/92/EY ja VNA 576/2003 MUKAISESTI HELSINGIN NORMAALILYSEO RATAKATU 6 00120 HELSINKI 1 9.8.2016 RSA TEHTY Ex/PKo REV. PVM. SELITYS LAAT. TARK.

Lisätiedot

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi kouluttaa pk-yrityksiä Sisältö ATEX lainsäädännöstä ja sen erikoispiirteistä

Lisätiedot

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely

Lisätiedot

Tulevien nestekaasusäädösten sisältö. Ylitarkastaja Urho Säkkinen

Tulevien nestekaasusäädösten sisältö. Ylitarkastaja Urho Säkkinen Tulevien nestekaasusäädösten sisältö Ylitarkastaja Urho Säkkinen Hallinnolliset asiat ja säilytystä koskevat rajoitukset kemikaaleja koskevassa hallintoasetuksessa Turvallisuuteen liittyvät asiat omassa

Lisätiedot

RÄJÄHDYSVAARALLISIA TILOJA JA LAITTEITA KOSKEVAT STANDARDIT. Päivitetty

RÄJÄHDYSVAARALLISIA TILOJA JA LAITTEITA KOSKEVAT STANDARDIT. Päivitetty 1(6) Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuutta koskevan lain (390/) 135 :n mukaan turvatekniikan keskus julkaisee luettelon niistä standardeista, joita noudattaen katsotaan tämän

Lisätiedot

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin Työvälineiden tausta Nämä työvälineet ovat syntyneet vuosina 2006 2008 toteutetun Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisessa ympäristössä (HenRI) - hankkeen tuloksena. (http://www.vtt.fi/henri). HenRI-hanke

Lisätiedot

RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJA

RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJA RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJA Laatija: MST Consulting Oy Teemu Myllyoja Puh: 0443383235 Kiilakiventie 1, 90250 Oulu Sisällysluettelo: 1. PERUSTIEDOT... 3 2. LAKITAUSTA... 3 3. RÄJÄHDYSKELPOISTEN AINEIDEN TUNNISTAMINEN...

Lisätiedot

RÄJÄHDETILOJEN TILALUOKITUS JA SÄHKÖLAITTEISTOT

RÄJÄHDETILOJEN TILALUOKITUS JA SÄHKÖLAITTEISTOT RÄJÄHDETILOJEN TILALUOKITUS JA SÄHKÖLAITTEISTOT Räjähteiden valmistustilojen tai tilapäisten, pysyvien tai kaupan varastojen tilaluokituksesta ei ole yksiselitteisiä ohjeita tai esimerkkejä säädöksissä,

Lisätiedot

Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta

Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta TURVALLISUUSSELVITYS 0/6 Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta MASTON Oy Teollisuustie 10 02880 Veikkola YLEISTÄ Maston Oy valmistaa ja myy aerosolimaaleja

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä PÄÄTÖS 1 (4) Orion Oyj Hanna Nurmi PL 425 20101 TURKU Orion Oyj:n hakemus 10.1.2013 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä muutos

Lisätiedot

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote VERMON VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Vermon lämpökeskuksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Tiedotteessa

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto Turvallisuustiedote Neste Oyj, Nokian varasto LAKIPERUSTA & TEHDYT SELVITYKSET Pelastuslaitoksen ja laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittavien toimijoiden tulee pelastuslain mukaan

Lisätiedot

Kaavoitus ja erityistä vaaraa aiheuttavat laitokset - säädöstausta, Tukesin ohje

Kaavoitus ja erityistä vaaraa aiheuttavat laitokset - säädöstausta, Tukesin ohje Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Leena Ahonen Kaavoitus ja erityistä vaaraa aiheuttavat laitokset - säädöstausta, Tukesin ohje Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Espoo, Dipoli 13-14.2.2013 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos,

Lisätiedot

Vaarallisten kemikaalien käyttö ja varastointi varakattilalaitoksella

Vaarallisten kemikaalien käyttö ja varastointi varakattilalaitoksella PÄÄTÖS 1 (5) Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy PL 9 28101 PORI STEP Oy:n lupahakemus 18.7.2014, täydennykset 29.8.2014 ja 2.9.2014 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Vaarallisten kemikaalien

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Maatilan pelastussuunnitelma

Maatilan pelastussuunnitelma Vaaratilanteiden arviointi on suoritettu (pvm) / / Säädös tai muu peruste Palavien nesteiden varastointi - Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005 - KTM päätös

Lisätiedot

Teknokemian tehtaan perustaminen ja johtopäätökset sisäisestä pelastussuunnitelmasta

Teknokemian tehtaan perustaminen ja johtopäätökset sisäisestä pelastussuunnitelmasta PÄÄTÖS 1 (5) Berner Oy PL 15 00131 HELSINKI Asia Kohde ja sen sijainti Teknokemian tehtaan perustaminen ja johtopäätökset sisäisestä pelastussuunnitelmasta Berner Oy:n teknokemian tehdas sijaitsee Heinäveden

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

Vaarallisten kemikaalien laajamittainen teollinen käsittely ja varastointi sekä nestekaasulaitoksen rakentaminen

Vaarallisten kemikaalien laajamittainen teollinen käsittely ja varastointi sekä nestekaasulaitoksen rakentaminen PÄÄTÖS 1 (4) Kinnusen Mylly Oy Murrontie 2 91600 UTAJÄRVI Hakemus 14.5.2013 ja sen täydentäminen 4.6.2013 ja 2.8.2013 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Vaarallisten kemikaalien laajamittainen teollinen

Lisätiedot

Puu pintamateriaalina_halli

Puu pintamateriaalina_halli 1.0 YLEISTÄ Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään missä rakenteissa ja millä ehdoilla - ja D FL -s1-luokan tuotetta (puu) sekä B-s1, d0- ja C-s2, d1-luokan tuotetta (palosuojattu puu) voidaan käyttää

Lisätiedot

Oy Woikoski Ab saa harjoittaa vaarallisten kemikaalien laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia Oulun täyttölaitoksella.

Oy Woikoski Ab saa harjoittaa vaarallisten kemikaalien laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia Oulun täyttölaitoksella. PÄÄTÖS 1 (4) Woikoski Oy Ab Sälpäkuja 6 90620 OULU hakemuksenne 5.3.2015 Lupapäätös Oy Woikoski Ab saa harjoittaa vaarallisten kemikaalien laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia Oulun täyttölaitoksella.

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Käsiteltävät kemikaalit 3. Tuotantomäärät 4. Olemassa

Lisätiedot

Märkälujahartsin ja selkeytyksen apuaineen tuotannon aloittaminen. Kemira Chemicals Oy, Äetsä, Harmajantie 3, 32740 SASTAMALA.

Märkälujahartsin ja selkeytyksen apuaineen tuotannon aloittaminen. Kemira Chemicals Oy, Äetsä, Harmajantie 3, 32740 SASTAMALA. PÄÄTÖS 1 (4) Kemira Chemicals Oy PL 7 32741 SASTAMALA Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Märkälujahartsin ja selkeytyksen apuaineen tuotannon aloittaminen Kemira Chemicals Oy, Äetsä, Harmajantie 3, 32740

Lisätiedot

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, 10600 Tammisaari IDO Kylpyhuone Oy:n yleisötiedote 2016 Yrityksen yhteystiedot ja vastuuhenkilö: IDO Kylpyhuone Oy Wärtsilänkatu

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013)

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013) Pohjois-Savon pelastuslaitos Hyväksytyt poikkeamat Riskienhallinta 25.9.2014 1/6 Automaattisten sammutuslaitteistojen suunnitelussa hyväksyttävät poikkeamat. SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1

Lisätiedot

Tulosyksikköohje

Tulosyksikköohje Vahvistus pvm 16.01.2014 Sivu 1(6) Tämä ohje kumoaa aikaisemmat sammutusjätevesien talteenotosta annetut ohjeet ja astuu voimaan välittömästi. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toimialue: Vantaa, Nurmijärvi,

Lisätiedot

MEKAANINEN PUUNJALOSTUSTEOLLISUUS Purun- ja pölynpoistojärjestelmän kunnossapito

MEKAANINEN PUUNJALOSTUSTEOLLISUUS Purun- ja pölynpoistojärjestelmän kunnossapito Omaisuusvakuutukset / Esa Laaksonen 22.8.2005 1 (5) MEKAANINEN PUUNLOSTUSTEOLLISUUS Purun- ja pölynpoistojärjestelmän kunnossapito Mekaanista puunjalostusteollisuutta koskeva omaisuussuojeluohje 421 edellyttää,

Lisätiedot

Metallituotteiden pintakäsittelylaitoksen rakentaminen

Metallituotteiden pintakäsittelylaitoksen rakentaminen PÄÄTÖS 1 (5) CrTe-Plating Oy PL 246 78201 VARKAUS Lupahakemus 15.1.2008 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Metallituotteiden pintakäsittelylaitoksen rakentaminen Tuotantolaitos rakennetaan Varkauden kaupungissa

Lisätiedot

C 76/30 Euroopan unionin virallinen lehti 14.3.2014

C 76/30 Euroopan unionin virallinen lehti 14.3.2014 C 76/30 Euroopan unionin virallinen lehti 14.3.2014 Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettuja laitteita ja suojajärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 23 päivänä

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 1/5 Etiketti 2.1: Palavat kaasut F+: Erittäin helposti syttyvää 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Moduuli 1: Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus mahdollisten

Lisätiedot

Pelastuspäällikkö Petri Talikka

Pelastuspäällikkö Petri Talikka Pelastuspäällikkö Petri Talikka AIHEALUEET Keskeiset hoitolaitoksien paloturvallisuutta koskevat säädökset, mm.: Pelastuslaki Laki pelastustoimen laitteista Suomen rakentamismääräyskokoelma muut määräykset

Lisätiedot

Kalsiumoksidin varaston perustaminen Haminan satamaan

Kalsiumoksidin varaston perustaminen Haminan satamaan PÄÄTÖS 1 (5) Baltic Bulk Oy Ulkosatamantie 15 64260 KASKINEN Baltic Bulk Oy:n Haminan varaston perustamislupahakemus Asia Päätös Kalsiumoksidin varaston perustaminen Haminan satamaan Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Putkisto- ja instrumentointikaavio 3. Poikkeamatarkastelu

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Putkisto- ja instrumentointikaavio 3. Poikkeamatarkastelu Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 2 Turvallisuus prosessilaitoksen suunnittelussa 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Putkisto- ja instrumentointikaavio 3. Poikkeamatarkastelu

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kukkola Timo Räjähteiden säilytys räjähdeturvallisuussäädöksissä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kukkola Timo Räjähteiden säilytys räjähdeturvallisuussäädöksissä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kukkola Timo 13.-14.10.2016 Räjähteiden säilytys räjähdeturvallisuussäädöksissä Rankkaa säädöstekstiä louhintaräjähteiden säilytyksestä Räjähteiden turvallisuussäädökset

Lisätiedot

Räjähdysvaarallisten tilojen laitteiden standardit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi

Räjähdysvaarallisten tilojen laitteiden standardit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi Räjähdysvaarallisten tilojen laitteiden standardit Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteiden standardit Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteiden standardit ovat

Lisätiedot

Vaarallisten kemikaalien käsittelyä ja varastointia koskeva lupa sekä johtopäätökset sisäisestä pelastussuunnitelmasta

Vaarallisten kemikaalien käsittelyä ja varastointia koskeva lupa sekä johtopäätökset sisäisestä pelastussuunnitelmasta PÄÄTÖS 1 (4) Gemalto Oy Myllynkivenkuja 4 01620 VANTAA Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Päätöstä koskeva toiminta Vaarallisten kemikaalien käsittelyä ja varastointia koskeva lupa sekä johtopäätökset sisäisestä

Lisätiedot

Ympäristölle haitalliset nesteet ja materiaalit. Yleistä

Ympäristölle haitalliset nesteet ja materiaalit. Yleistä Seuraava luettelo sisältää kuorma-autosta esikäsittelyvaiheiden aikana poistettavat voiteluaineet, nesteet ja osat. Määrät ovat likimääräisiä. Ympäristö Älä päästä nesteitä läikkymään maahan. Käytä aina

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Väestönsuojelua ja poikkeusoloja koskeva lainsäädäntö

Sisällysluettelo. Väestönsuojelua ja poikkeusoloja koskeva lainsäädäntö Sisällysluettelo Palo- ja pelastuslainsäädäntö (Suluissa viimeinen muutos) Väestönsuojelua ja poikkeusoloja koskeva lainsäädäntö Pelastuslaki 379/2011 (928/2015)... 11 yleiset säännökset... 11 yleiset

Lisätiedot

PÄÄTÖS 4.3.2013 13740/31/2011. A-Louhinta Oy. Rinnetie 70 21840 KARINAINEN. Hakemuksenne 23.12.2011

PÄÄTÖS 4.3.2013 13740/31/2011. A-Louhinta Oy. Rinnetie 70 21840 KARINAINEN. Hakemuksenne 23.12.2011 A-Louhinta Oy Rinnetie 70 21840 KARINAINEN Hakemuksenne 23.12.2011 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Päätöstä koskeva toiminta Räjähteiden pysyvä varastointi, laajennuslupa A-Louhinta Oy Kyrö (Pöytyä),

Lisätiedot

TURVALLISUUSTIEDOTE 2013

TURVALLISUUSTIEDOTE 2013 RÄJÄHDEKESKUS TEKNINEN OSASTO HAAPAJÄRVEN TOIMIPISTE POHJOIS-SUOMEN HUOLTORYKMENTTI VARASTO-OSASTO HAAPAJÄRVEN VARASTO TURVALLISUUSTIEDOTE 2013 Puolustusvoimien räjähdetuotannosta ja -varastoinnista aiheutuvista

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO LASIKUITUTAPETTILIIMA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO LASIKUITUTAPETTILIIMA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1278 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Search Bio Laundry Powder 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Search Bio Laundry Powder 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin tietoon tulleista, toimialalla vuonna 2015 sattuneista onnettomuuksista. 1.1.2011

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2009

Toimialan onnettomuudet 2009 Toimialan onnettomuudet 2009 Osa 1 Johdanto PL 66 (Opastinsilta 12 B) 00521 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin (Turvatekniikan

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (6) 27.3.2013 8079/342/2012. Adven Oy PL 162 01511 VANTAA. Adven Oy:n lupahakemus 25.10.2012. Visko Teepakin lämpökeskuksen rakentaminen

PÄÄTÖS 1 (6) 27.3.2013 8079/342/2012. Adven Oy PL 162 01511 VANTAA. Adven Oy:n lupahakemus 25.10.2012. Visko Teepakin lämpökeskuksen rakentaminen PÄÄTÖS 1 (6) Adven Oy PL 162 01511 VANTAA Adven Oy:n lupahakemus 25.10.2012 Asia Visko Teepakin lämpökeskuksen rakentaminen Kohde ja sen sijainti Adven Oy:n lämpökeskus Oy Visko Teepak Ab Hangon tehtaalla

Lisätiedot

Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka

Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka Anu Puttonen vs. tarkastusinsinööri 1 Valvontavastuut Pelastuslaitos Poliisi Tukes Raja Luokan 2 ja 3 ilotulitteet (kuluttajailotulitteet) Yksityishenkilön järjestämä

Lisätiedot

Nestekaasun käsittelyä ja varastointia koskevat erityismääräykset ovat. kauppa- ja teollisuusministeriön päätös nestekaasuasetuksen soveltamisesta

Nestekaasun käsittelyä ja varastointia koskevat erityismääräykset ovat. kauppa- ja teollisuusministeriön päätös nestekaasuasetuksen soveltamisesta Etusivu > Toimialat > Vaaralliset aineet > Uudet nestekaasumääräykset UUDET NESTEKAASUMÄÄRÄYKSET Muutoksia nestekaasumääräyksiin Nestekaasun teknistä käyttöä, käsittelyä ja varastointia koskevat määräykset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 1/5 Etiketti 2.2: Palamattomat, myrkyttömät kaasut. 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

Ajankohtaista säädöksistä

Ajankohtaista säädöksistä Ajankohtaista säädöksistä Kirsi Rajaniemi Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivä pelastustoimen laitteista, Tukes 8.-9.11.2011 Sisältö Voimassa olevat asetukset ja laitteita koskevat pelastuslain säännökset

Lisätiedot

Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena

Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena Matti Orrainen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Onnettomuuksien ehkäisy 2012 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos ja UPL 9.2.2012 Onnettomuuksien ehkäisy Katto-

Lisätiedot

PALOTURVALLINEN TALLI

PALOTURVALLINEN TALLI PALOTURVALLINEN TALLI Yhteenveto HevosAgron järjestämän tiedotustilaisuuden (15.9.2012 Oulussa) Juhani Savolaisen Paloturvallinen talli -luennosta. Keskeisimpiä tallipalojen syttymissyitä ovat Sähkölaitteet

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2014. Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2014. Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2014 Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit Tukesin valvontakohteet, muut kohteet Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta

Lisätiedot

Baltic Bulk Oy saa perustaa poltetun kalkin (CaO) varaston Kaskisten syväsataman

Baltic Bulk Oy saa perustaa poltetun kalkin (CaO) varaston Kaskisten syväsataman PÄÄTÖS 1 (4) Baltic Bulk Oy Ulkosatamantie 15 64260 KASKINEN Perustamislupa Baltic Bulk Oy saa perustaa poltetun kalkin (CaO) varaston Kaskisten syväsataman alueelle. Baltic Bulk Oy:n on toimittava hakemuksessaan

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Clean & Shine 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Clean & Shine 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Suojelupäällikön tekemä kolmannen vaiheen auditointi

Suojelupäällikön tekemä kolmannen vaiheen auditointi Sivu 1(7) Suojelupäällikön tekemä kolmannen vaiheen auditointi Tässä esitetyt kysymykset on tarkoitettu kolmannen vaiheen auditointiin (SUP 3), joka tehdään viimeistään 1 kk ennen seisokkia. Seisokin suunnitelmat

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu: 1/5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste REF 740917.1 Kauppanimi Buffer AE (1000 ml) 1 x 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sara Lax Tukesin valvomien kemikaalilaitosten arviointi

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sara Lax Tukesin valvomien kemikaalilaitosten arviointi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sara Lax 28.3.2012 Tukesin valvomien kemikaalilaitosten arviointi Kemikaalilaitosten selvitysvelvoite ja tarkastustaajuus Kemikaalien määrä ja luokitus Laajamittainen

Lisätiedot

18757:302001893 NESTEIDEN KÄSITTELY MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT IVB 5 & 7 ALLROUNDIMURIT PÄIVITTÄISEEN KÄYTTÖÖN

18757:302001893 NESTEIDEN KÄSITTELY MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT IVB 5 & 7 ALLROUNDIMURIT PÄIVITTÄISEEN KÄYTTÖÖN IVB 5 & 7 Imurisarja, joka pystyy useimpiin päivittäisiin märkä- ja kuivaimurointitöihin. Säädettävä kahva parantaa työasentoa ja helpottaa säilytystä. Putki ja suuttimet voidaan säilyttää koneen päällä

Lisätiedot

Sammutusjätevesikysely

Sammutusjätevesikysely Sammutusjätevesikysely Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kyseli määräaikaistarkastuksillaan vuosina 2010-2011 toiminnanharjoittajien varautumista sammutusjätevesien keräilyyn. Seuraavassa esitetään

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu: 1/5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste REF 532015 Kauppanimi FiFo MN 616 1/4, 15,0 cm 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 3.11.2014 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 57676

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

PIENTALOJEN OMAVALVONTA

PIENTALOJEN OMAVALVONTA Omavalvonnan lakitausta Omavalvonta on pelastuslain 379/2011 78 mukaista valvontaa. Tämän omavalvontalomakkeen täyttäminen ja palauttaminen annettujen ohjeiden mukaisesti on velvoittavaa. Pelastuslaitos

Lisätiedot

NESTEKAASUN TURVALLINEN KÄYTTÖ JA VARASTOINTI LAITOKSISSA TUKES OPAS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Nestekaasun turvallinen käyttö ja varastointi laitoksissa

NESTEKAASUN TURVALLINEN KÄYTTÖ JA VARASTOINTI LAITOKSISSA TUKES OPAS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Nestekaasun turvallinen käyttö ja varastointi laitoksissa TUKES OPAS NESTEKAASUN TURVALLINEN KÄYTTÖ JA VARASTOINTI LAITOKSISSA Nestekaasun turvallinen käyttö ja varastointi laitoksissa Nestekaasua käytetään ja varastoidaan hyvin monenlaisissa paikoissa: kirjapainoissa,

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Topi Penttinen 2012. Sammutusjätevesikyselyn

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Topi Penttinen 2012. Sammutusjätevesikyselyn Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Topi Penttinen 2012 Sammutusjätevesikyselyn tuloksia Tiivistelmä Yhteenvedossa mukana 175 laitosta: 84 LUPAlaitosta 37 MAPP-laitosta 54 TS-laitosta Keskimääräinen vastaustaso

Lisätiedot

Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset. Oy Woikoski Ab 15.1.2016

Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset. Oy Woikoski Ab 15.1.2016 Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset Oy Woikoski Ab Voikosken ilmakaasu- ja asetyleenitehtaat Sijainti: Mäntyharju, Voikoski, Virransalmentie

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

4. ENSIAPUOHJEET 5. OHJEET TULIPALON VARALTA 6. OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI

4. ENSIAPUOHJEET 5. OHJEET TULIPALON VARALTA 6. OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI Kauppanimi: EASYWORK RTVsilikonikumitiiviste Päiväys 1.1.2006 Edellinen päiväys 4.4.2005 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

AIKATAULU. Päivämäärä

AIKATAULU. Päivämäärä VALTIONEUVOSTON ASETUS 558/2012 maakaasu-, nestekaasu- ja öljylämmityslaitteistojen asennusja huoltotoimintaa sekä maanalaisten öljysäiliöiden tarkastusta harjoittavien hyväksymisestä AIKATAULU ASETUS

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Bio Mix 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Bio Mix 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI 1.10.2012 Paloriskit, omatoiminen varautuminen ja valvontasuunnitelmat Paavo Tiitta riskienhallintapäällikkö Pohjois-Savon pelastuslaitos paavo.tiitta@kuopio.fi 044

Lisätiedot

Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. S2

Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. S2 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ 2.11 Seinäjoki, 9.11 Kuopio, 17.11 Hämeenlinna, 19.1. 2012 Rovaniemi

Lisätiedot

Rakennustuoteasetuksen voimaantulo Tuotehyväksynnät muuttuvat

Rakennustuoteasetuksen voimaantulo Tuotehyväksynnät muuttuvat Rakennustuoteasetuksen voimaantulo Tuotehyväksynnät muuttuvat Eurokoodi 2012 seminaari Antti Koponen Rakennustuoteasetus CPR Rakennustuoteasetus julkaistiin OJ:ssa 4.4.2011, astui osittain voimaan 24.4.2011

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (4) /36/2013. Omya Oy PL KEMI. Lupahakemus Lupa kalsiumkarbonaatin valmistukselle

PÄÄTÖS 1 (4) /36/2013. Omya Oy PL KEMI. Lupahakemus Lupa kalsiumkarbonaatin valmistukselle PÄÄTÖS 1 (4) Omya Oy PL 168 94101 KEMI Lupahakemus 27.2.2013 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Lupa kalsiumkarbonaatin valmistukselle Tuotantolaitos sijaitsee Kemin kaupungin Veitsiluodon tehdasalueella.

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2013

Toimialan onnettomuudet 2013 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2013 Osa 6 Painelaitteet Painelaitteet Tukes edistää painelaitteiden turvallisuutta valvomalla painelaitesäädösten noudattamista tiedottamalla

Lisätiedot

Turvallisuus ja kemikaalivirasto Simo Lehmusmies Trafin VAK päivä. VAK onnettomuusraportointi tieliikenteessä

Turvallisuus ja kemikaalivirasto Simo Lehmusmies Trafin VAK päivä. VAK onnettomuusraportointi tieliikenteessä Turvallisuus ja kemikaalivirasto Simo Lehmusmies 3.2.2016 Trafin VAK päivä VAK onnettomuusraportointi tieliikenteessä Tukes lyhyesti Ydintehtävät: valvonta ja toimeenpano, viestintä ja kehittäminen Perustettu

Lisätiedot

Industrial Fire Protection Handbook

Industrial Fire Protection Handbook Industrial Fire Protection Handbook Second Edition R. Craig Schroll T-110.5690 Yritysturvallisuuden seminaari 2. esitys Antti Nilsson 23.11.2005 Industrial Fire Protection Handbook kirjoittanut R. Craig

Lisätiedot

Nordkalk Oy Ab, Vimpelin Ryytimaan ja Vesterbackan kaivokset, Ryytimaan kaivos.

Nordkalk Oy Ab, Vimpelin Ryytimaan ja Vesterbackan kaivokset, Ryytimaan kaivos. PÄÄTÖS 1 (4) Nordkalk Oy Ab Kalkkitehtaantie 474 62800 VIMPELI Asia Kohde ja sen sijainti Päätös nestekaasun käyttölaitoksesta Nordkalk Oy Ab, Vimpelin Ryytimaan ja Vesterbackan kaivokset, Ryytimaan kaivos.

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi: Korrek Vanne ja esipesu (Wheel & Prewash) Päiväys: 19.10.2006 Edellinen päiväys: 20.03.2006 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN

Lisätiedot

Yleisötiedoite tehtaan kemikaaleista ja niiden turvallisuudesta

Yleisötiedoite tehtaan kemikaaleista ja niiden turvallisuudesta AIKAKAUSLEHTITEHDAS 1 (5) 15.01.2016 Yleisötiedoite tehtaan kemikaaleista ja niiden turvallisuudesta Aikakauslehtitehdas AIKAKAUSLEHTITEHDAS 2 (5) Toiminnanharjoittajan nimi ja sijainti Toiminimi Osoite

Lisätiedot

2.1.3 Pitoisuus. 4.2 Hengitys Tuotetta hengittänyt toimitetaan raittiiseen ilmaan. Tarvittaessa tekohengitystä, viedään lääkärin hoitoon.

2.1.3 Pitoisuus. 4.2 Hengitys Tuotetta hengittänyt toimitetaan raittiiseen ilmaan. Tarvittaessa tekohengitystä, viedään lääkärin hoitoon. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

Tietoa ja työvälineitä. Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit

Tietoa ja työvälineitä. Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit Tietoa ja työvälineitä Tietoa ja www.tapiola.fi Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit TYÖN RISKIEN ARVIOINNIN SUUNNITTELU Yritys: Suunnitelman tekijät: Päiväys: Lähtötiedot: Aiemmin tehdyt selvitykset,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 57546 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 60116,60117,3101319 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Mölnlycke Health Care Oy, Mikkeli, Saimaankatu 6, MIKKELI. Kohde sijaitsee pohjavesialueella, luokka I.

Mölnlycke Health Care Oy, Mikkeli, Saimaankatu 6, MIKKELI. Kohde sijaitsee pohjavesialueella, luokka I. PÄÄTÖS 1 (4) Mölnlycke Health Care Oy PL 76 50101 MIKKELI Mölnlycke Health Care Oy:n hakemus 11.11.2013 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Päätöstä koskeva toiminta PUR-vaahtolinjan käyttöönotto Mölnlycke

Lisätiedot

PIENVENESATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA

PIENVENESATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA PIENVENESATAMIEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 28.7.2011 Tampereen kaupunki Satamatoimisto PL 487 33101 TAMPERE 1 Sisällysluettelo 1) Lainsäädäntö ja valvonta... 3 1.1) Lait ja asetukset... 3 1.2) Valvontatoimenpiteet

Lisätiedot

Rakennuskonepäivät 2010

Rakennuskonepäivät 2010 Rakennuskonepäivät 2010 Ylitarkastaja Harri Patrikainen i Etelä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue 18.10.2010 1 Työsuojeluvalvonnan organisaatio 2010 Ajankohtaiset teemat Pöly Rakennushissit

Lisätiedot

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari 6.-7.2.2012 Rakennusvalvonnan ja pelastusviranomaisen roolit rakennusluvan vastaisen käyttötarkoituksen yhteydessä Hotelli Kuninkaantie 7.2.2012 Jussi Rahikainen

Lisätiedot