Vaaralliset kemikaalit teollisuudessa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaaralliset kemikaalit teollisuudessa"

Transkriptio

1 1 opas Vaaralliset kemikaalit teollisuudessa vaaralliset kemikaalit teollisuudessa

2 2 julkaisutiedot Tekstit: Tukes Kuvat: Lauri Mannermaa (s. 3, 8, 9, 14, 16, 17) Ulkoasu & taitto: Hahmo Design Oy isbn: (pdf) 2013 sisällysluettelo Johdanto 3 Kaikkia toiminnanharjoittajia koskevat yleiset turvallisuusperiaatteet 4 Velvoitteet toiminnan laajuuden mukaan 5 Suhdelukujen summa 6 Laajamittainen teollinen käsittely ja varastointi 7 Vähäinen teollinen käsittely ja varastointi 14 Tuotantolaitoksella tehtävät muutokset 16 Räjähdyssuojausasiakirja ja onnettomuuksista ilmoittaminen 18 Kemikaalitietoa 19 turvallisuus- ja kemikaalivirasto (tukes)

3 Johdanto 3 Vaarallisten kemikaalien käsittelyä ja varastointia koskevilla säädöksillä pyritään estämään vaarallisista kemikaaleista johtuvia onnettomuuksia ja rajoittamaan niiden ihmiselle ja ympäristölle aiheuttamia seurauksia. Tässä oppaassa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kertoo toiminnan laajuuden määrittelystä sekä toiminnanharjoittajaa koskevista velvoitteista, kuten tarkastuksista, turvallisuusjohtamisjärjestelmästä sekä pelastussuunnitelmista. Säädöksiä ovat laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden turvallisesta käsittelystä (390/2005) sekä valtioneuvoston asetukset kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (855/2012), vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (856/2012) ja nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimuksista (858/2012). Näihin säädöksiin sisältyvät suuronnettomuusvaaran torjuntaa koskevan SEVESO II-direktiiviin (EY/105/2003) vaatimukset. Säädöksillä pyritään estämään onnettomuuksia. vaaralliset kemikaalit teollisuudessa

4 4 Kaikkia toiminnanharjoittajia koskevat yleiset turvallisuusperiaatteet Toiminnanharjoittajan on tiedotettava yleisölle toimintaansa liittyvistä vaaroista. Toiminnanharjoittajan velvollisuutena on olla selvillä käsittelemiensä kemikaalien vaaraominaisuuksista ja käsittelyyn liittyvistä vaaroista. Käyttöön otettavista kemikaaleista tai menetelmistä tulee mahdollisuuksien mukaan valita sellainen vaihtoehto, josta aiheutuu vähiten vaaraa. Käsittelyn on tapahduttava huolellisesti vahinkojen estämiseksi ja mikäli kemikaalia pääsee ympäristöön, on huolehdittava sen puhdistamisesta. Tuotantolaitoksella (= tehdas tai varasto) mahdolliset onnettomuudet tulee tunnistaa ja niihin tulee varautua. Suurilla tuotantolaitoksilla (= tehdas tai varasto) on oltava käytössä turvallisuusjohtamisjärjestelmä, jonka perustana ovat hyvin tehdyt arvioinnit toimintaan liittyvistä vaaroista. Toiminnanharjoittajien on tiedotettava yleisölle toimintaansa liittyvistä vaaroista ja oikeasta käyttäytymisestä onnettomuustapauksissa. Samalla tehdasalueella toimivien tuotantolaitosten on toimittava yhteistyössä onnettomuuksien torjumiseksi. turvallisuus- ja kemikaalivirasto (tukes)

5 Velvoitteet toiminnan laajuuden mukaan 5 Velvoitteet määräytyvät toiminnan laajuuden mukaan. Tuotantolaitosten toiminta jaetaan laajuuden perusteella kahteen ryhmään: laajamittaiseen ja vähäiseen. Laajamittaista toimintaa valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja vähäistä toimintaa pelastusviranomainen. Toiminnan laajuus määritellään kemikaalien määrän ja vaarallisuuden perusteella. Kemikaalimääräksi katsotaan kyseisen kemikaalin suurin mahdollinen määrä tuotantolaitoksella mukaan lukien raaka-aineet, laitteistoissa ja varastoissa olevat kemikaalit sekä tuotantolaitoksella mahdollisesti säilytettävät kuljetussäiliöt ja -pakkaukset. Säiliöiden osalta määrä lasketaan säiliötilavuuden, ei täyttömäärän perusteella. Määrät ilmoitetaan tonneina. Kemikaalin vaaraluokituksen saa helpoiten selville käyttöturvallisuustiedotteesta. Laskennassa käytetään EU:n väistyvää luokitusjärjestelmää aine- ja seosdirektiivit, jotka on toimeenpantu Suomessa STM:n asetuksella 807/2001. Suhdeluvun selvittämisessä voidaan hyödyntää myös Tukesin verkkosivuilta löytyvää laskuria (Kemikaalilaitosten sähköiset hakemukset ja ilmoitukset). Usein laajuus selviää jo yhden yksittäisen kemikaalin määrän perusteella, eikä varsinaista suhdelukulaskentaa tarvitse tehdä, koska suhdelukua tarvitaan ainoastaan toiminnan laajuuden määrittämiseen. Pelastusviranomainen toimii kemikaalimääristä riippumatta vaarallisten kemikaalien valvontaviranomaisena jakeluasemilla sekä kauppaliikkeissä ja Tukes kaivoksissa sekä räjähteiden käsittelyn yhteydessä. Laajuuden määrittelyssä käytetään suhdelukua. Suhdelukujen summa lasketaan erikseen kullekin kolmelle vaararyhmälle: terveydelle vaaralliset kemikaalit (mm. erittäin myrkylliset, myrkylliset, syövyttävät, ärsyttävät, haitalliset ja muut kemikaalit, jotka saavat varoitusmerkinnän Xi tai Xn) ympäristölle vaaralliset kemikaalit palo- ja räjähdysvaaralliset kemikaalit (palavat nesteet ja kaasut, hapettavat aineet, räjähtävät kemikaalit ja veden kanssa voimakkaasti reagoivat kemikaalit). Laajamittaista toimintaa valvoo Tukes ja vähäistä toimintaa pelastusviranomainen. vaaralliset kemikaalit teollisuudessa

6 6 Suhdelukujen summa Toiminnan laajuuden määräävä suhdelukujen summa s lasketaan seuraavasti: s = q1/q1+ q2/q2 qn/qn, jossa qn tarkoittaa tuotantolaitoksessa olevan vaarallisen kemikaalin määrää ja Qn kullekin kemikaalille (liite I, osa 1) tai kemikaaliluokalle (liite I, osa 2) olevaa vähimmäismäärää. Vähimmäismäärä (Qn) saadaan asetuksen 855/2012 liitteestä I: 1. Saraketta käytetään laskettaessa vähäisen toiminnan ilmoitusvelvollisuutta. 2. Saraketta käytetään laskettaessa laajamittaisen toiminnan rajaa. 3. Saraketta käytetään laskettaessa toimintaperiaateasiakirjan laatimisvelvoitteen rajaa. 4. Saraketta käytetään laskettaessa turvallisuusselvitysvelvoitteen rajaa. Mikäli s:n arvo on 1 tai enemmän, laitos kuuluu kyseisen vähimmäismääräluokan velvoitteiden piiriin. Summia laskettaessa kukin kemikaali lasketaan mukaan jokaiseen edellä mainituista ryhmistä, johon se jonkin vaaraominaisuutensa nojalla kuuluu. Laskennassa käytetään sitä vähimmäismäärää, joka vastaa kyseistä vaaraominaisuutta. Seuraavassa on esimerkkejä laskukaavan soveltamisesta. Esimerkeissä käytetyt vähimmäismäärien arvot (Qn) saadaan asetuksen 855/2012 liitteestä I: nimetyt kemikaalit ovat osassa 1 ja kemikaalit luokittain osassa 2. Jos kemikaali on mainittu osassa 1, laskuissa käytetään aina osan 1 mukaisia vähimmäismääriä. Esimerkit ovat kuvitteellisia. Esimerkki 1. Voimalaitoksessa varastoidaan ja käsitellään seuraavia kemikaaleja: Raskas polttoöljy (karsinogeeninen R45, palava) t liite I osa 1 Ammoniakkivesi (syövyttävää C, R34 ja ympäristölle vaarallista N, R50) 10 t liite I osa 2 Kevyt polttoöljy (ympäristölle vaarallista N, haitallista Xn, R /53, palava) 2400 t liite I osa 1 Rikkihappo 98 % (syövyttävää C, R35) 36 t liite I osa 2 Lipeä 50 % (syövyttävää C, R35) 30 t liite I osa 2 Happipullot (hapettavaa O, R8) 0,16 t liite I osa 1 Nestekaasu (erittäin helposti syttyvää F+, R12) 4 t liite I osa 1 Suhdelukujen summa (liite I, osien 1 ja 2 sarake 2, laajamittainen toiminta) Terveydelle vaaralliset kemikaalit: 10/ / / / /1000 > 1 Ympäristölle vaaralliset kemikaalit: 10/ /1000 > 1 Palo- ja räjähdysvaaralliset kemikaalit: 30000/ / ,16/60 + 4/5 > 1 > Laajamittainen toiminta, tuotantolaitos hakee luvan Tukesilta. Suhdelukujen summa (sarake 3, toimintaperiaateasiakirja) Terveydelle vaaralliset kemikaalit: Ei ole annettu vähimmäismäärää. Ympäristölle vaaralliset kemikaalit: 10/ /2500 = 1,06 Palo- ja räjähdysvaaralliset kemikaalit: 0,16/ /50 < 1 > Tuotantolaitos tekee toimintaperiaateasiakirjan. Esimerkki 2. Konepajalla varastoidaan: säiliössä 9,5 m 3 on 4,75 t nestekaasua (erittäin helposti syttyvää F+, R12) 4 m 3 säiliössä nestemäistä happea (hapettavaa O, R8) 4,4 t Suhdelukujen summa (sarake 2, laajamittainen toiminta) Palo- ja räjähdysvaaralliset kemikaalit: 4,75/5 + 4,4/60 > 1 > Laajamittainen toiminta, tuotantolaitos hakee luvan Tukesilta. turvallisuus- ja kemikaalivirasto (tukes)

7 Laajamittainen teollinen käsittely ja varastointi 7 Vaarallisten kemikaalien laajamittaisen käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta vastaa Tukes. Laajamittaista toimintaa harjoittavan tuotantolaitoksen on lisäksi aina laadittava sisäinen pelastussuunnitelma ja nimettävä vastuuhenkilö, eli käytönvalvoja. Tukes tekee kohteisiin määräaikaistarkastuksia. Toimintaperiaateasiakirjan ja turvallisuusselvityksen laatimisvelvoite selvitetään laitoksen kemikaalien perusteella. Lupamenettely Uudelle laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavalle tuotantolaitokselle on haettava lupa Tukesilta hyvissä ajoin ennen tuotantolaitoksen rakennustöiden aloittamista. Hakemuksessa on selvitettävä yleistiedot toiminnanharjoittajasta ja harjoitettavasta toiminnasta, vaarojen ja riskien tunnistamista sekä tuotantolaitoksen sijoittamista koskevat selvitykset ja tuotantolaitoksen toteutusperiaatteet siten, kuin asetuksen 855/2012 liitteen II kohdissa 1 13 on esitetty. Hakemuslomake löytyy Tukesin nettisivuilta Nestekaasulaitoksille (= laajamittainen nestekaasua käyttävä laitos, jossa on muita kemikaaleja alle vähäisestä toiminnasta edellytettävää ilmoitusta vastaava määrä) on oma hakemuslomake. Tuotantolaitoksen muutokselle on haettava lupa, jos muutos on tuotantolaitoksen perustamiseen rinnastettava laajennus tai muu merkittävä muutos. Tukes tarkastaa tuotantolaitoksen ennen käyttöönottoa. Tätä varten toiminnanharjoittajan on ilmoitettava tuotantolaitoksen tai muutoksen käyttöönotosta viimeistään kuukausi ennen käyttöönottoa. Nestekaasua koskevan käyttöönottotarkastuksen, tai sen osan, voi korvata hyväksytyn tarkastuslaitoksen tekemällä tarkastuksella. Tuotantolaitoksen on laadittava sisäinen pelastussuunnitelma ja nimettävä käytönvalvoja. vaaralliset kemikaalit teollisuudessa

8 8 Laajamittainen teollinen käsittely ja varastointi Määräaikaistarkastukset Tukes tekee määräaikaistarkastuksia laatimansa aikataulun eli tarkastusohjelman mukaan seuraavasti: kerran vuodessa ne tuotantolaitokset, jotka tekevät turvallisuusselvityksen kerran kolmessa vuodessa ne tuotantolaitokset, jotka laativat toimintaperiaateasiakirjan kerran viidessä vuodessa muut laajamittaiset tuotantolaitokset. Hyväksytty tarkastuslaitos tarkastaa neljän vuoden välein nestekaasulaitokset, joilta ei edellytetä toimintaperiaateasiakirjan tai turvallisuusselvityksen laatimista. Tarkastuslaitoksen on ilmoitettava tarkastuksesta myös pelastuslaitokselle. Tarkastusvälejä voidaan tihentää tai harventaa riippuen siitä, miten hyvin turvallisuusasiat on tuotantolaitoksella hoidettu. Tähän vaikuttaa Tukesin arvio turvallisuusjohtamisjärjestelmän toimivuudesta ja laitoksen turvallisuustasosta sekä vaarallisten tapahtumien (vuodot, onnettomuudet) määrä laitoksella. turvallisuus- ja kemikaalivirasto (tukes)

9 9 Toimintaperiaateasiakirja (asetus liite III) Toimintaperiaateasiakirjassa toiminnanharjoittajan tulee selostaa toimintaperiaatteensa suuronnettomuuksien ja muiden onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Toimintaperiaateasiakirja on laadittava, jos tuotantolaitoksen kemikaalimäärien perusteella lasketut suhdeluvut ylittävät annetun rajan. Uuden tuotantolaitoksen toimintaperiaateasiakirja tai yhteenveto siitä liitetään lupahakemukseen. Asiakirjan sisältöä ja laatimista on selvennetty Tukesohjeessa K4-12 Toimintaperiaateasiakirja. Turvallisuusselvitys (asetus liite IV) Suurimpien tuotantolaitosten on tehtävä turvallisuusselvitys, joka sisältää kuvaukset tuotantolaitoksesta ja sen ympäristöstä, tuotantolaitoksen turvallisuusjohtamisjärjestelmästä, toimintaan liittyvistä vaaroista ja niiden hallinnasta sekä pelastustoimenpiteistä onnettomuuksien rajoittamiseksi. Turvallisuusselvitykseen liitetään luettelo tuotantolaitoksen vaarallisista kemikaaleista ja niiden ominaisuuksista. Ohjeita on annettu Tukes-ohjeessa K10-10 Turvallisuusselvitys. Turvallisuusselvitys on asetettava julkisesti nähtäville sovittuun paikkaan, ellei yleisölle annettavia tietoja ole rajoitettu Tukesin suostumuksella. Alueen väestöä on informoitava jakamalla heille turvallisuustiedote. Tiedotteen sisältö on määritelty asetuksen 855/2012 liitteessä VII. Uusien tuotantolaitosten on tehtävä turvallisuusselvitys ja lähetettävä se Tukesille riittävän ajoissa ennen toiminnan aloittamista. Turvallisuusselvitys on saatettava ajan tasalle vähintään joka viides vuosi. Selvitys voidaan joutua päivittämään myös tätä useammin, jos esimerkiksi toiminnassa on tapahtunut suuronnettomuuksien vaaraa lisäävä muutos. Yleisötiedotteen sisältö on tarkistettava kolmen vuoden välein ja jakelu on uusittava, jos suuronnettomuusvaaroissa on tapahtunut muutoksia, tai muuten vähintään viiden vuoden välein. Tukes tekee laitoksiin määräaikaistarkastuksia. vaaralliset kemikaalit teollisuudessa

10 10 Laajamittainen teollinen käsittely ja varastointi Käytönvalvoja huolehtii siitä, että kemikaalisäädöksiä noudatetaan. Sisäinen pelastussuunnitelma Laajamittaisten tuotantolaitosten, myös nestekaasulaitosten, on laadittava sisäinen pelastussuunnitelma. Uusien tuotantolaitosten sisäiset pelastussuunnitelmat toimitetaan Tukesille lupahakemuksen yhteydessä. Suunnitelman tiedot tarkistetaan ja ajantasaistetaan vähintään kolmen vuoden välein. Kopio päivitetystä suunnitelmasta toimitetaan pelastuslaitokselle (ei Tukesille). Pelastussuunnitelma laaditaan kuullen omaa ja alueella työskentelevien pitkäaikaisten alihankkijoiden henkilökuntaa, sekä ottaen huomioon alueen pelastustoimen järjestelyt. Toiminnanharjoittajan on järjestettävä yhteistyössä pelastusviranomaisen kanssa harjoituksia vähintään kolmen vuoden väliajoin, sekä lisäksi riittävästi muita harjoituksia pelastussuunnitelman toimivuuden varmistamiseksi. Pelastuslaitos laatii ulkoisen pelastussuunnitelman yhteistyössä toiminnanharjoittajan kanssa turvallisuusselvityksessä esitettyjen tietojen perusteella. Ulkoinen pelastussuunnitelma sisältää suunnitelmia ja ohjeita niitä tilanteita varten, jossa onnettomuus voi aiheuttaa vaaraa tuotantolaitoksen ulkopuolelle. Käytönvalvoja Kaikissa laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavissa tuotantolaitoksissa on oltava nimettynä vastuuhenkilö (käytönvalvoja), joka huolehtii että tuotantolaitoksessa toimitaan vaarallisia kemikaaleja koskevien säännösten ja lupaehtojen sekä laadittujen toimintaperiaatteiden ja suunnitelmien mukaisesti. Käytönvalvojalla on merkittävä rooli siinä, että turvallisuusasiat otetaan riittävällä tavalla huomioon toiminnassa. Suurissa tuotantolaitoksissa voi olla useita käytönvalvojia. Käytönvalvojan on suoritettava Tukesin järjestämä koe. Koe vaaditaan, jos on kyseessä uusi käytönvalvoja, tai jos ennen vuotta 2013 hyväksytty käytönvalvoja siirtyy toiseen tuotantolaitokseen valvojaksi. Ennen vuotta 2013 pätevyyden hankkineet käytönvalvojat voivat jatkaa ilman pätevyyskokeen uusimista toimessaan samalla tuotantolaitoksella. Jos tuotantolaitoksella on vähintään 5 tonnia nestekaasua, on nimettävä käytönvalvoja, joka tuntee nestekaasua koskevat säädökset, nestekaasulaitoksen toiminnan ja turvallisen toiminnan edellytykset (nestekaasun käytönvalvoja). Käytönvalvojien nimeämisestä ei tarvitse tehdä ilmoitusta Tukesille. Toiminnanharjoittajalla tulee olla ajan tasalla oleva luettelo nimeämistään käytönvalvojista. turvallisuus- ja kemikaalivirasto (tukes)

11 11 Toiminnanharjoittajien yhteistoiminta Toiminnanharjoittajien on toimittava yhteistyössä onnettomuuksien torjumiseksi ja niiden leviämisen estämiseksi, jos tuotantolaitokset sijaitsevat 1. samalla tehdasalueella ja ne muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden (sama palo-osasto/vallitila tai putkiyhteys) TAI 2. ne sijaitsevat niin lähellä toisiaan, että tuotantolaitoksessa tapahtuvasta onnettomuudesta voi aiheutua vahinkoa toisen tuotantolaitoksen alueella. Yhteistoiminta tarkoittaa tietojen vaihtoa onnettomuusvaaroista ja niiden huomioon ottamista omassa toiminnassa. Yleisölle ja pelastusviranomaiselle toimitettavat tiedot tehdään yhteistyössä. Lisäksi alueen kaikkiin toiminnanharjoittajiin vaikuttavista asioista, kuten kulunvalvonnasta, viestinnästä, liikenteestä sekä pelastusharjoitusten järjestämisestä sovitaan yhteiset periaatteet. Varastoalueet Varastoalueen vahvistaminen tarvitaan sellaiselle varastoalueelle, jolla toimii kaksi tai useampi laajamittaista varastointia harjoittavaa toiminnanharjoittajaa, ja varastoilla on yhteisiä laitteistoja laitureita, liikennealueita tai palontorjuntalaitteistoja. Tavallisesti näin toimitaan esimerkiksi polttoaineiden varastoalueilla. Onnettomuuksien estämiseen tarvitaan toiminnanharjoittajien yhteistyötä. vaaralliset kemikaalit teollisuudessa

12 12 Laajamittainen teollinen käsittely ja varastointi 1. Velvoitteet, jotka koskevat kaikkia laajamittaisia tuotantolaitoksia peruste: suhdelukujen summa laskettuna asetuksen (855/2012) liitteen I sarakkeen 2 arvoilla > 1 Velvoite Toiminnanharjoittajan toimenpiteet Tukesin toimenpiteet Lupa uudelle tuotantolaitokselle Muutoslupa (muutos rinnastettavissa tuotantolaitoksen perustamiseen) Muutosilmoitus (muu kuin vähäinen muutos) Nimenmuutos tai toiminnanharjoittajan vaihtuminen Toiminnan lopettaminen Käytönvalvoja Määräaikaistarkastukset Sisäinen pelastussuunnitelma Huom. koskee myös nestekaasulaitoksia Haetaan lupa Tukesilta ennen yksityiskohtaisten toteutusratkaisujen tekemistä hyvissä ajoin ennen tuotantolaitoksen rakentamista. Haetaan lupa kuten uudelle kohteelle. Ilmoitus Tukesille ennen rakennustöiden aloittamista. Ennen käyttöönottoa käytävä läpi Tukesin päätöksen ehdot ja katsottava, että toteutus on lupahakemuksen mukainen. Ilmoitus Tukesille Käytönvalvojan/käytönvalvojien nimeäminen, luettelo käytönvalvojista. Uuden valvojan on käytävä pätevyyskokeessa. Tarkastuksissa havaitut puutteet korjataan määräaikaan mennessä. Tarkastuksella käsitellyt muut asiat otetaan huomioon toiminnan kehittämisessä. Nestekaasutarkastuksista lähetetään Tukesille selvitys tarkastuksella havaittujen puutteiden korjaamisesta. Tarkastettava kolmen vuoden välein ja päivitettävä tarvittaessa Kopio toimitetaan: Tukesille uusista tuotantolaitoksista Pelastusviranomaiselle päivitetyt suunnitelmat Harjoitussuunnitelma Harjoitukset kolmen vuoden välein yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa ja riittävästi muita harjoituksia. Lupahakemuksen käsittely Lausuntojen pyytäminen Kuuleminen Lupapäätös ja siitä tiedottaminen Käyttöönottotarkastus ennen toiminnan aloittamista Vertaa yllä Päätös ilmoituksen perusteella Ei käyttöönottotarkastusta Valvonta määräaikaistarkastuksilla Vastaus ilmoitukseen Kokeiden järjestäminen Valvonta tarkastuksilla Ilmoitus tarkastuksesta myös pelastuslaitokselle sekä aluehallintovirastolle (työsuojelu) ja ELY:lle (ympäristö). Tarkastuskertomus ja päätös, jossa mahdolliset vaatimukset. Nestekaasulaitosten tarkastukset tekee tarkastuslaitos. Tarkastuslaitos ilmoittaa tarkastuksesta pelastuslaitokselle. Tarkastuskertomus Tarvittaessa Tukesin päätös koskien havaittujen puutteiden korjaamista. Johtopäätökset pelastussuunnitelmasta lupapäätöksessä Valvotaan tarkastuksilla turvallisuus- ja kemikaalivirasto (tukes)

13 13 2. Lisävelvoitteet toimintaperiaateasiakirjalaitoksille peruste: suhdelukujen summa laskettuna asetuksen (855/2012) liitteen 1 sarakkeen 3 arvoilla > 1 Toimintaperiaateasiakirja Lupahakemuksen mukana tai kolmen kuukauden kuluessa kemikaalin luokituksen muuttuessa. Valvonta tarkastuksilla 3. Lisävelvoitteet turvallisuusselvityslaitokselle peruste: suhdelukujen summa laskettuna asetuksen (855/2012) liitteen 1 sarakkeen 4 arvoilla > 1 Turvallisuusselvitys Tiedotusvelvollisuus, yleisötiedote Tehdään ja toimitetaan Tukesille ennen toiminnan aloittamista. Kemikaaliluokitusten muuttuessa toimitetaan Tukesille vuoden kuluessa muutoksesta. Tarkistetaan vähintään viiden vuoden välein. Toimitetaan ajan tasalle saatettu selvitys Tukesille. Tiedote on tarkistettava joka kolmas vuosi ja tiedotus (jakelu) on uusittava vähintään viiden vuoden välein, ellei aikaisemmin ole tullut oleellisia muutoksia. Turvallisuusselvityksen käsittely Johtopäätöksien ilmoittaminen lupapäätöksessä tai erillisellä kirjeellä Valvonta tarkastuksilla Valvonta tarkastuksilla Pelastusviranomaisen tehtäviä Sisäinen pelastussuunnitelma Ulkoinen pelastussuunnitelma Pelastusviranomainen tarkistaa päivitetyt sisäiset pelastussuunnitelmat ja osallistuu 3 vuoden välein tuotantolaitosten onnettomuusharjoituksiin. Tukes toimittaa turvallisuusselvityksen yhteydessä toimitetut tiedot ja johtopäätökset tuotantolaitoksesta pelastusviranomaiselle, joka laatii suunnitelman. vaaralliset kemikaalit teollisuudessa

14 14 Vähäinen teollinen käsittely ja varastointi Muu kuin kemikaalien laajamittainen teollinen käsittely ja varastointi on vähäistä. Ilmoituksenvaraista vähäistä toimintaa valvoo pelastusviranomainen. POIKKEUS: Jos vähäistä toimintaa harjoittava laitos muodostaa ns. toiminnallisen kokonaisuuden (sama paloosasto/vallitila tai putkiyhteys) laajamittaista toimintaa harjoittavan laitoksen kanssa, sen valvontaviranomaisena toimii Tukes. Ilmoitukset Vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista tulee tehdä ilmoitus hyvissä ajoin (vähintään kuukausi) ennen toiminnan aloittamista, jos ilmoitusraja kemikaalimäärien perusteella ylittyy. Toiminnanharjoittaja jättää ilmoituksen alueelliselle pelastuslaitokselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös tilapäistä toimintaa, jolla tarkoitetaan enintään kuusi kuukautta kestävää toimintaa, kuten kemikaalin käyttöä työmailla, messuilla, näyttelyissä tai kilpailuissa. Ilmoituksessa on selvitettävä asetuksen 855/2012 pykälissä 33 ja 34 vaaditut tiedot. turvallisuus- ja kemikaalivirasto (tukes)

15 15 Vähäinen toiminta 1) toiminnanharjoittajan nimi, kotipaikka ja yhteystiedot 2) tuotantolaitoksen sijainti 3) alueen vedenottamot, tärkeät ja muut vedenhankintaan soveltuvat pohjavesialueet sekä maaperän laatu 4) tuotantolaitoksessa käsiteltävät ja varastoitavat palo- ja räjähdysvaaralliset kemikaalit sekä terveydelle tai ympäristölle vaaralliset kemikaalit 5) kohdassa 4 tarkoitettujen kemikaalien käyttölaitteissa sekä varastossa kerrallaan olevat suurimmat määrät 6) milloin toiminta aiotaan aloittaa? Vähäinen tilapäinen toiminta 1) toiminnanharjoittajan nimi, kotipaikka ja yhteystiedot 2) kohteen sijainti 3) vain jos oleellista 4) ja 5) kohteessa käsiteltävät ja varastoitavat vaaralliset kemikaalit sekä niiden enimmäismäärät; 6) ajankohta, jona toimintaa aiotaan harjoittaa Ilmoitukseen on liitettävä: 1) Selvitys vaarallisten kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin liittyvistä vaaroista ja onnettomuuksien mahdollisuuksista. 2) Käyttöturvallisuustiedotteet tai vastaavat tiedot pääasiallisista käsiteltävistä ja varastoitavista kemikaaleista. 3) Pääpiirteittäinen selostus siitä, miten teollinen käsittely ja varastointi on suunniteltu tapahtuvaksi. 4) Selvitys palontorjunnan järjestelyistä, mahdollisen vuodon hallinnasta ja muista onnettomuuksien varalta suunnitelluista toimenpiteistä. Tarkastus Pelastusviranomainen tekee ilmoituksen johdosta päätöksen ja tarkastaa tuotantolaitoksen ennen toiminnan aloittamisesta. Tarkastuksesta kirjoitetaan pöytäkirja, josta ilmenevät puutteet ja määräykset niiden korjaamiseksi. Toiminnanharjoittajan on annettava asetetussa määräajassa selvitys tarkastuksessa havaittujen puutteiden korjaamisesta. Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava pelastusviranomaiselle myös alle 10 tonnia polttoöljyä varastoivan (= ei edellytä ilmoitusta) sumutuspolttimella varustetun öljylämmityslaitteiston käyttöönotosta. Pelastusviranomaisen on tarkastettava öljylämmityslaitteisto kolmen kuukauden kuluessa käyttöönotosta. Kemikaalien vähäisestä käsittelystä ja varastoinnista tehdään ilmoitus pelastusviranomaiselle. vaaralliset kemikaalit teollisuudessa

16 16 Tuotantolaitoksella tehtävät muutokset Sellaisille merkittäville, laajamittaiseen tuotantolaitokseen tehtäville muutoksille tai laajennuksille, jotka voidaan rinnastaa uuden tuotantolaitoksen perustamiseen, on saatava lupa ja tehtävä käyttöönottotarkastus. Muista kuin merkittävistä muutoksista riittää kirjallinen ilmoitus Tukesille tai vähäisten kohteiden osalta pelastusviranomaiselle. Selvitä, onko tehtävällä muutoksella turvallisuusvaikutuksia. turvallisuus- ja kemikaalivirasto (tukes)

17 17 Muutosilmoitus vaaditaan esimerkiksi: samaan vaarallisuusluokkaan kuuluvien kemikaalien määrän lisääntyminen laitteistossa tai varastoissa (5-10 %) käsiteltävien tai varastoitavien kemikaalien vaarallisuusluokituksen tai olomuodon muutos vaarallisempaan suuntaan: esimerkiksi siirtyminen haitallisista kemikaaleista myrkyllisiin tai palavista nesteistä palaviin kaasuihin kemikaalin valmistusmenetelmän muutos: esimerkiksi käyttölämpötila ja -paine nousevat tai panosprosessi muuttuu jatkuvatoimiseksi turva-automaatiojärjestelmän uusiminen tai muu merkittävästi onnettomuusvaaroihin vaikuttava muutos. Toiminnanharjoittajan nimenmuutoksesta tai toiminnan siirtymisestä toiselle toiminnanharjoittajalle on ilmoitettava valvontaviranomaiselle. Jos tuotantolaitoksen toiminta lopetetaan kokonaan tai tuotantolaitoksen jokin osa poistetaan käytöstä, toiminnanharjoittajan on laadittava lopettamista koskeva ilmoitus. Ilmoituksessa kuvataan, miten tuotantolaitoksen ja sen käytöstä poistettavan osan rakenteet ja alueet puhdistetaan ja miten toiminnan lopettamisen jälkeen huolehditaan, ettei vaarallisista kemikaaleista aiheudu vaaraa. Toimenpiteet kemikaalin luokituksen muuttuessa Jos kemikaali luokitellaan vaaralliseksi tai kemikaalin luokitus muuttuu toiminnan aloittamisen jälkeen, on toiminnanharjoittajan vuoden kuluessa luokituspäätöksen voimaantulosta haettava lupa tai tehtävä ilmoitus riippuen toiminnan laajuudesta (vähäinen tai laajamittainen). Turvallisuusselvitys ja sisäinen pelastussuunnitelma on laadittava vuoden kuluessa muutoksesta. Toimintaperiaateasiakirjan tekemiselle on aikaa kolme kuukautta. Luvanvaraisia muutoksia ovat esimerkiksi: uuden yksikön tai tuotantolinjan rakentaminen prosessin perusteellinen muuttaminen uusi merkittävän kokoinen kemikaalien varastorakennus uusi iso varastosäiliö tai useita pienempiä säiliöitä (uusi säiliöalue). vaaralliset kemikaalit teollisuudessa

18 18 Räjähdyssuojausasiakirja ja onnettomuuksista ilmoittaminen Toiminnanharjoittajaa koskevat myös seuraavat velvoitteet toiminnan laajuudesta riippumatta. Räjähdyssuojausasiakirja (ATEX) Palavista nesteiden, kaasujen tai pölyjen aiheuttaman räjähdysvaaran ehkäisemistä koskevat velvoitteet koskevat kaikkia toiminnanharjoittajia, joiden työntekijät voivat joutua alttiiksi räjähdysvaaralle. Toiminnanharjoittaja laatii räjähdyssuojausasiakirjan räjähdysvaaran ehkäisemiseksi ja työntekijöiden suojelemiseksi. Toiminnanharjoittaja arvioi räjähdyskelpoisten ilmaseosten aiheuttamat vaaratekijät ja räjähdysvaaran aiheuttamat riskit. Vaaran arvioinnin tulokset, tekniset ja organisatoriset suojaustoimenpiteet ja räjähdysvaarallisten tilojen luokittelu esitetään räjähdyssuojausasiakirjassa. Asiakirja on laadittava ennen laitoksen käyttöönottoa ja työn aloittamista. Lisätietoa on Tukesin oppaassa ATEX - Räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus. Onnettomuuksista ilmoittaminen Jos tuotantolaitoksessa sattuneesta onnettomuudesta on seurauksena kuolema, vakava loukkaantuminen tai muu kuin vähäinen omaisuus- tai ympäristövahinko, toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava siitä valvontaviranomaiselle (Tukes tai pelastuslaitos). Riippuen onnettomuuden vakavuudesta Tukes voi ryhtyä tutkimaan onnettomuutta tai pyytää toiminnanharjoittajaa antamaan selvityksen asiasta. Myös vakavista vaaratilanteista tai lievemmistä onnettomuuksista kannattaa ilmoittaa Tukesille, joka tallentaa tiedot ylläpitämäänsä VARO-rekisteriin. Rekisterin julkista versiota voi hyödyntää esimerkiksi vaarojen tunnistamisessa ja riskianalyyseissä. Vaarallisista tapahtumista saatavalla tiedoilla voidaan ehkäistä tulevia onnettomuuksia. VARO-rekisteri löytyy Tukesin verkkosivuilta. turvallisuus- ja kemikaalivirasto (tukes)

19 Kemikaalitietoa 19 Kemikaalien teollista käsittelyä ja varastointia koskevat säädökset: Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden turvallisesta käsittelystä (390/2005) Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (855/2012) Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (856/2012) Asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista (59/1999), 8 luku (säiliöt) Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös palavista nesteistä (313/85) 5-6 luvut (säiliöt) Valtioneuvoston asetus nestekaasulaitosten turvallisuudesta (858/2012) Valtioneuvoston asetus maakaasu-, nestekaasu- ja öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltotoimintaa sekä maanalaisten öljysäiliöiden tarkastusta harjoittavien hyväksymisestä (558/2012) Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös (KTMp) vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista jakeluasemalla (415/1998) KTMp bensiinin käsittelystä ja varastoinnista (181/2000) KTMp öljylämmityslaitteistoista (314/1985) Valtioneuvoston asetus maakaasun käsittelyn turvallisuudesta (551/2009) Räjähdeasetus (473/1993) (viimeisin muutos 544/2012, voimaan ) Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999), Maankäyttö- ja rakennusasetus (895/1999) Pelastuslaki (379/2011) Sisäasiainministeriön asetus erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoisesta pelastussuunnitelmasta (406/2011) Valtioneuvoston asetus räjähdyskelpoisten ilmaseosten työntekijöille aiheuttaman vaaran torjunnasta (576/2003) Palo- ja räjähdysvaarallisiin kemikaaleihin kuuluvat: a) hapettavat kemikaalit b) räjähtävät aineet c) syttyvät nesteet d) helposti syttyvät nesteet e) erittäin helposti syttyvät nesteet ja kaasut f) palavat nesteet, joiden leimahduspiste on yli 55 C (vain luvan- tai ilmoituksenvaraisuutta määritettäessä) g) kemikaalit, jotka reagoivat voimakkaasti veden kanssa (R14 ja R15) Terveydelle vaarallisiin kemikaaleihin kuuluvat: a) erittäin myrkylliset kemikaalit b) myrkylliset kemikaalit c) kemikaalit, jotka kehittävät myrkyllistä kaasua veden kanssa d) muut kuin myrkylliset kemikaalit, joille edellytetään varoitusmerkki T (R45, R46, R49, R60, R61) e) syövyttävät kemikaalit f) ärsyttävät kemikaalit g) haitalliset kemikaalit ja muut kemikaalit, jotka saavat varoitusmerkinnän Xi tai Xn Ympäristölle vaarallisiin kemikaaleihin kuuluvat: a) kemikaalit, jotka saavat vaaralausekkeen R50 ja R50/53 b) kemikaalit, jotka saavat vaaralausekkeen R51/53 vaaralliset kemikaalit teollisuudessa

20 20 helsinki PL 66 (Opastinsilta 12 B) Helsinki tampere Kalevantie 2, Tampere rovaniemi Valtakatu 2, Rovaniemi puhelin turvallisuus- ja kemikaalivirasto (tukes)

Hankkija Oy, Säkylän rehutehdas, Maakunnantie 4, 27820 SÄKYLÄ. Kohde ei sijaitse pohjavesialueella.

Hankkija Oy, Säkylän rehutehdas, Maakunnantie 4, 27820 SÄKYLÄ. Kohde ei sijaitse pohjavesialueella. PÄÄTÖS 1 (4) Hankkija Oy PL 120 27801 SÄKYLÄ Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Päätöstä koskeva toiminta Päätös laitoksen perustamisesta Hankkija Oy, Säkylän rehutehdas, Maakunnantie 4, 27820 SÄKYLÄ. Kohde

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta

Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta Finlex Finlex Lainsäädäntö Säädökset alkuperäisinä 2012 855/2012 855/2012 Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2012 Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta

Lisätiedot

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely

Lisätiedot

Nestekaasun käsittelyä ja varastointia koskevat erityismääräykset ovat. kauppa- ja teollisuusministeriön päätös nestekaasuasetuksen soveltamisesta

Nestekaasun käsittelyä ja varastointia koskevat erityismääräykset ovat. kauppa- ja teollisuusministeriön päätös nestekaasuasetuksen soveltamisesta Etusivu > Toimialat > Vaaralliset aineet > Uudet nestekaasumääräykset UUDET NESTEKAASUMÄÄRÄYKSET Muutoksia nestekaasumääräyksiin Nestekaasun teknistä käyttöä, käsittelyä ja varastointia koskevat määräykset

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (4) 30.9.2014 572/36/2014. Tikomet Oy. Iskutie 9 40320 JYVÄSKYLÄ. Päätös laitoksen perustamisesta

PÄÄTÖS 1 (4) 30.9.2014 572/36/2014. Tikomet Oy. Iskutie 9 40320 JYVÄSKYLÄ. Päätös laitoksen perustamisesta PÄÄTÖS 1 (4) Tikomet Oy Iskutie 9 40320 JYVÄSKYLÄ Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Päätöstä koskeva toiminta Päätös laitoksen perustamisesta Tikomet Oy, Iskutie 9, 40320 JYVÄSKYLÄ. Kohde ei sijaitse pohjavesialueella.

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Viking Grace 22.5.2014. Urho Säkkinen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Viking Grace 22.5.2014. Urho Säkkinen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Viking Grace 22.5.2014 Urho Säkkinen Valvontahavaintoja Valvonta satunnaisotokseen perustuvaa tai kentältä saatuun palautteeseen Pienehköt asiat jääneet hoitamatta

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Kemikaalivalvonta-asiat pk-yrityksissä

Kemikaalivalvonta-asiat pk-yrityksissä Kemikaalivalvonta-asiat pk-yrityksissä Yritysneuvojien ympäristökoulutus Hotelli Haaga, Haaga- sali valvonta ja säädökset tunnistaminen varastoinnin vaatimukset 1 TOIMINNANHARJOITTAJAN VELVOLLISUUDET huolehtimisvelvollisuus

Lisätiedot

Puolustusministeriön asetus

Puolustusministeriön asetus Puolustusministeriön asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto Turvallisuustiedote Neste Oyj, Nokian varasto LAKIPERUSTA & TEHDYT SELVITYKSET Pelastuslaitoksen ja laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittavien toimijoiden tulee pelastuslain mukaan

Lisätiedot

VANTAAN RUOKAKESKO SEVESO-SELVITYS

VANTAAN RUOKAKESKO SEVESO-SELVITYS VANTAAN RUOKAKESKO SEVESO-SELVITYS SEVESO-SELVITYS 1 Päivämäärä 12/09/2012 Laatijat Tarkastaja Laura Lundgren Laura Lehtovuori Jari Mannila SEVESO-SELVITYS 2 Sisällys 1. Yleisesti seveso-lainsäädännöstä

Lisätiedot

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä PÄÄTÖS 1 (4) Orion Oyj Hanna Nurmi PL 425 20101 TURKU Orion Oyj:n hakemus 10.1.2013 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä muutos

Lisätiedot

0171338-7). Kohde ei sijaitse pohjavesialueella.

0171338-7). Kohde ei sijaitse pohjavesialueella. PÄÄTÖS 1 (4) Sakupe Oy Keskussairaalantie 19 40620 JYVÄSKYLÄ Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Päätöstä koskeva toiminta Nestekaasulaitoksen perustaminen Sakupe Oy:n pesula osoitteessa Salmirannantie 1b,

Lisätiedot

VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Hannu Kononen, Turvallisuusinsinööri, Tukes 15.5.2008 STAHA ATEX työryhmän 6.

VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Hannu Kononen, Turvallisuusinsinööri, Tukes 15.5.2008 STAHA ATEX työryhmän 6. VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Turvallisuusinsinööri, Tukes työryhmän 6. kokoontuminen PL 123 (LÖNNROTINKATU 37) 00181 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI

Lisätiedot

Kohde ja sen sijainti Vapo Oy, Tikkakosken Itärannan lämpökeskus, Hansatie 10, 41160 TIKKAKOSKI.

Kohde ja sen sijainti Vapo Oy, Tikkakosken Itärannan lämpökeskus, Hansatie 10, 41160 TIKKAKOSKI. PÄÄTÖS 1 (4) Vapo Oy PL 22 40101 JYVÄSKYLÄ Vapo Oy:n lupahakemus 23.1.2015 Asia Nestekaasulaitoksen perustaminen Kohde ja sen sijainti Vapo Oy, Tikkakosken Itärannan lämpökeskus, Hansatie 10, 41160 TIKKAKOSKI.

Lisätiedot

KEMIKAALIT. valvonta ja säädökset tunnistaminen käsittelyn vaatimukset. 28.2.2008 Yritysneuvojat Kemikaalit

KEMIKAALIT. valvonta ja säädökset tunnistaminen käsittelyn vaatimukset. 28.2.2008 Yritysneuvojat Kemikaalit KEMIKAALIT valvonta ja säädökset tunnistaminen käsittelyn vaatimukset KEMIKAALILAINSÄÄDÄNNÖN VALVONTA Teollinen käsittely ja varastointi Ympäristön suojelu Terveyden suojelu ja työsuojelu Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Inkinen Johanna Kemikaaliturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä toiminnan lopettamistilanteissa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Inkinen Johanna Kemikaaliturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä toiminnan lopettamistilanteissa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Inkinen Johanna 20.1.2014 Kemikaaliturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä toiminnan lopettamistilanteissa Sisältö TUKES VALVOO TOIMINNAN ERI VAIHEISIIN LIITTYVIÄ

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2012 Valtioneuvoston asetus. vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2012 Valtioneuvoston asetus. vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2012 855/2012 Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote VERMON VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Vermon lämpökeskuksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Tiedotteessa

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (4) 13.5.2015 1804/342/2015. Fescon Oy. Hämeenkatu 9 A 05800 HYVINKÄÄ. Nestekaasulaitoksen perustaminen

PÄÄTÖS 1 (4) 13.5.2015 1804/342/2015. Fescon Oy. Hämeenkatu 9 A 05800 HYVINKÄÄ. Nestekaasulaitoksen perustaminen PÄÄTÖS 1 (4) Fescon Oy Hämeenkatu 9 A 05800 HYVINKÄÄ Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Nestekaasulaitoksen perustaminen Fescon Oy:n Haukiputaan tehdas sijaitsee Oulun kaupungin Haukiputaalla, osoitteessa

Lisätiedot

Vaarallisten kemikaalien käyttö ja varastointi varakattilalaitoksella

Vaarallisten kemikaalien käyttö ja varastointi varakattilalaitoksella PÄÄTÖS 1 (5) Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy PL 9 28101 PORI STEP Oy:n lupahakemus 18.7.2014, täydennykset 29.8.2014 ja 2.9.2014 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Vaarallisten kemikaalien

Lisätiedot

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote JOENSUUN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Joensuun voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

Oy Woikoski Ab saa harjoittaa vaarallisten kemikaalien laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia Oulun täyttölaitoksella.

Oy Woikoski Ab saa harjoittaa vaarallisten kemikaalien laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia Oulun täyttölaitoksella. PÄÄTÖS 1 (4) Woikoski Oy Ab Sälpäkuja 6 90620 OULU hakemuksenne 5.3.2015 Lupapäätös Oy Woikoski Ab saa harjoittaa vaarallisten kemikaalien laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia Oulun täyttölaitoksella.

Lisätiedot

Kalsiumoksidin varaston perustaminen Haminan satamaan

Kalsiumoksidin varaston perustaminen Haminan satamaan PÄÄTÖS 1 (5) Baltic Bulk Oy Ulkosatamantie 15 64260 KASKINEN Baltic Bulk Oy:n Haminan varaston perustamislupahakemus Asia Päätös Kalsiumoksidin varaston perustaminen Haminan satamaan Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Lisätiedot

Kemikaalien varastoinnin merkittävä muutos Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy:n Laitilan tuotantolaitoksella

Kemikaalien varastoinnin merkittävä muutos Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy:n Laitilan tuotantolaitoksella PÄÄTÖS 1 (4) Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy Tommi Suutari Limonaadikuja 4 23800 LAITILA Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Kemikaalien varastoinnin merkittävä muutos Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy:n

Lisätiedot

Varkauden aluetoimiston toiminnan laajentaminen nestekaasupullovarastolla

Varkauden aluetoimiston toiminnan laajentaminen nestekaasupullovarastolla PÄÄTÖS 1 (4) Savon Kuljetus Oy Sammonkatu 12 70500 KUOPIO Ilmoitus nestekaasun keskisuuresta varastoinnista 13.2.2012 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Varkauden aluetoimiston toiminnan laajentaminen nestekaasupullovarastolla

Lisätiedot

Märkälujahartsin ja selkeytyksen apuaineen tuotannon aloittaminen. Kemira Chemicals Oy, Äetsä, Harmajantie 3, 32740 SASTAMALA.

Märkälujahartsin ja selkeytyksen apuaineen tuotannon aloittaminen. Kemira Chemicals Oy, Äetsä, Harmajantie 3, 32740 SASTAMALA. PÄÄTÖS 1 (4) Kemira Chemicals Oy PL 7 32741 SASTAMALA Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Märkälujahartsin ja selkeytyksen apuaineen tuotannon aloittaminen Kemira Chemicals Oy, Äetsä, Harmajantie 3, 32740

Lisätiedot

Kemikaali Luokitus Määrä (t) Nestekaasu F+, R 12 25 (50 m 3 )

Kemikaali Luokitus Määrä (t) Nestekaasu F+, R 12 25 (50 m 3 ) PÄÄTÖS 1 (4) Ruukki Construction Oy Alajärven tehdas Mäkeläntie 9 62900 ALAJÄRVI Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Päätöstä koskeva toiminta NextGen -investointiprojekti Ruukki Construction Oy Alajärven

Lisätiedot

Vaarallisten kemikaalien käsittelyä ja varastointia koskeva lupa sekä johtopäätökset sisäisestä pelastussuunnitelmasta

Vaarallisten kemikaalien käsittelyä ja varastointia koskeva lupa sekä johtopäätökset sisäisestä pelastussuunnitelmasta PÄÄTÖS 1 (4) Gemalto Oy Myllynkivenkuja 4 01620 VANTAA Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Päätöstä koskeva toiminta Vaarallisten kemikaalien käsittelyä ja varastointia koskeva lupa sekä johtopäätökset sisäisestä

Lisätiedot

Nordkalk Oy Ab, Vimpelin Ryytimaan ja Vesterbackan kaivokset, Ryytimaan kaivos.

Nordkalk Oy Ab, Vimpelin Ryytimaan ja Vesterbackan kaivokset, Ryytimaan kaivos. PÄÄTÖS 1 (4) Nordkalk Oy Ab Kalkkitehtaantie 474 62800 VIMPELI Asia Kohde ja sen sijainti Päätös nestekaasun käyttölaitoksesta Nordkalk Oy Ab, Vimpelin Ryytimaan ja Vesterbackan kaivokset, Ryytimaan kaivos.

Lisätiedot

PÄÄTÖS 4.3.2013 13740/31/2011. A-Louhinta Oy. Rinnetie 70 21840 KARINAINEN. Hakemuksenne 23.12.2011

PÄÄTÖS 4.3.2013 13740/31/2011. A-Louhinta Oy. Rinnetie 70 21840 KARINAINEN. Hakemuksenne 23.12.2011 A-Louhinta Oy Rinnetie 70 21840 KARINAINEN Hakemuksenne 23.12.2011 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Päätöstä koskeva toiminta Räjähteiden pysyvä varastointi, laajennuslupa A-Louhinta Oy Kyrö (Pöytyä),

Lisätiedot

Nurmijärven logistiikkakeskus Schenker Cargo Oy, Nurmijärven logistiikkakeskus, Ilvesvuorenkatu. Kohde ei sijaitse pohjavesialueella.

Nurmijärven logistiikkakeskus Schenker Cargo Oy, Nurmijärven logistiikkakeskus, Ilvesvuorenkatu. Kohde ei sijaitse pohjavesialueella. PÄÄTÖS 1 (4) Schenker Cargo Oy PL 9 00621 HELSINKI Hakemuksenne 15.5.2012 Asia Kohde ja sen sijainti Nurmijärven logistiikkakeskus Schenker Cargo Oy, Nurmijärven logistiikkakeskus, Ilvesvuorenkatu. Kohde

Lisätiedot

Nestekaasun käyttäminen lämpökeskuksen kattilalaitoksessa

Nestekaasun käyttäminen lämpökeskuksen kattilalaitoksessa PÄÄTÖS 1 (4) Adven Oy Heikinkatu 2 90100 OULU Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Nestekaasun käyttäminen lämpökeskuksen kattilalaitoksessa Adven Oy:n lämpökeskus UK-Muovi Oy:n tuotantolaitosalueella osoitteessa

Lisätiedot

Patoturvallisuuslainsäädännön ja muun lainsäädännön ohjeistus häiriötilanteiden hallintaan

Patoturvallisuuslainsäädännön ja muun lainsäädännön ohjeistus häiriötilanteiden hallintaan Patoturvallisuuslainsäädännön ja muun lainsäädännön ohjeistus häiriötilanteiden hallintaan Suurpadot-Suomen osasto ry: Patojen häiriötilanteiden hallinta 27.3.2015 ENNAKOIVAT ONNEETOMUUDEN SATTUESSA YLEISET

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) 17.11.2015 3414/342/2015. Helsingin kaupunki kiinteistövirasto Tilakeskus PL 2213 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

PÄÄTÖS 1 (5) 17.11.2015 3414/342/2015. Helsingin kaupunki kiinteistövirasto Tilakeskus PL 2213 00099 HELSINGIN KAUPUNKI PÄÄTÖS 1 (5) Helsingin kaupunki kiinteistövirasto Tilakeskus PL 2213 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Päätöstä koskeva toiminta Nestekaasulaitoksen perustaminen Helsingin kaupungin

Lisätiedot

PELASTUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT SN 26. Teuvo Reinikainen SPEK

PELASTUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT SN 26. Teuvo Reinikainen SPEK PELASTUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT SN 26 Teuvo Reinikainen SPEK SUOJELUSUUNNITELMA Velvoite väestönsuojelulaista ja -asetuksesta v. 1958/1959 (muutokset v. 1990) Ohje teollisuuslaitosten ja liikeyritysten poikkeusolojen

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit Tukesin valvontakohteet, muut kohteet Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta

Lisätiedot

Metallituotteiden pintakäsittelylaitoksen rakentaminen

Metallituotteiden pintakäsittelylaitoksen rakentaminen PÄÄTÖS 1 (5) CrTe-Plating Oy PL 246 78201 VARKAUS Lupahakemus 15.1.2008 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Metallituotteiden pintakäsittelylaitoksen rakentaminen Tuotantolaitos rakennetaan Varkauden kaupungissa

Lisätiedot

Vedettömän ammoniakin varastoinnin aloittaminen ja toiminnan laajuuden muutos

Vedettömän ammoniakin varastoinnin aloittaminen ja toiminnan laajuuden muutos PÄÄTÖS 1 (4) Algol Chemicals Oy PL 13 02611 ESPOO Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Vedettömän ammoniakin varastoinnin aloittaminen ja toiminnan laajuuden muutos Algol Chemicals Oy, Turun Satama, Länsilaituri

Lisätiedot

Pyrolyysilaitoksen rakentaminen Fortum Power and Heat Oy:n Joensuun voimalaitokselle.

Pyrolyysilaitoksen rakentaminen Fortum Power and Heat Oy:n Joensuun voimalaitokselle. PÄÄTÖS 1 (4) Fortum Power And Heat Oy PL 100 00048 FORTUM Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Päätöstä koskeva toiminta Pyrolyysilaitoksen rakentaminen Fortum Power and Heat Oy:n Joensuun voimalaitokselle.

Lisätiedot

Inex Partners Oy, Sipoo PT, Keuksuontie 3, 04220 Kerava. Kohde ei sijaitse pohjavesialueella.

Inex Partners Oy, Sipoo PT, Keuksuontie 3, 04220 Kerava. Kohde ei sijaitse pohjavesialueella. PÄÄTÖS 1 (4) Inex Partners Oy PL 33 00088 S-RYHMÄ Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Päätös logistiikkakeskuksen sijoituksesta Inex Partners Oy, Sipoo PT, Keuksuontie 3, 04220 Kerava. Kohde ei sijaitse

Lisätiedot

Vaarallisten kemikaalien laajamittainen teollinen käsittely ja varastointi

Vaarallisten kemikaalien laajamittainen teollinen käsittely ja varastointi PÄÄTÖS 1 (4) VTT Expert Services Oy PL 1001 02044 VTT Hakemuksenne 23.5.2011 Asia Vaarallisten kemikaalien laajamittainen teollinen käsittely ja varastointi Kohde ja sen sijainti Päätös VTT Expert Services

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Vaaralliset kemikaalit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Vaaralliset kemikaalit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2016 Vaaralliset kemikaalit Tukesin valvontakohteet / muut kohteet Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Käsiteltävät kemikaalit 3. Tuotantomäärät 4. Olemassa

Lisätiedot

PÄÄTÖS 23.4.2015 6641/31/2014. Metarno Oy. Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI. Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015

PÄÄTÖS 23.4.2015 6641/31/2014. Metarno Oy. Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI. Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015 Metarno Oy Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Päätöstä koskeva toiminta Räjähteiden pysyvä varasto, Hämeenlinna Kannila Metarno

Lisätiedot

Kohdennetut kysymykset (Pääesikunta ja Puolustushallinnon rakennuslaitos)

Kohdennetut kysymykset (Pääesikunta ja Puolustushallinnon rakennuslaitos) Puolustushallinnon rakennuslaitos Lausunto 14.03.2017 182/3500/2017 Asia: 1952/40.02.00/2008 Lausuntopyyntö puolustusministeriön kemikaaliasetuksista Lausunnonantajan lausunto Voitte kirjoittaa lausuntonne

Lisätiedot

Vaarallisten kemikaalien laajamittainen teollinen käsittely ja varastointi sekä nestekaasulaitoksen rakentaminen

Vaarallisten kemikaalien laajamittainen teollinen käsittely ja varastointi sekä nestekaasulaitoksen rakentaminen PÄÄTÖS 1 (4) Kinnusen Mylly Oy Murrontie 2 91600 UTAJÄRVI Hakemus 14.5.2013 ja sen täydentäminen 4.6.2013 ja 2.8.2013 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Vaarallisten kemikaalien laajamittainen teollinen

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

Toimintaperiaateasiakirja

Toimintaperiaateasiakirja Ohje 10/2015 24.8.2015 0 (10) Tukes-ohje 10/2015 Toimintaperiaateasiakirja ja Ohje 10/2015 24.8.2015 1 (10) Sisältöalue Toimintaperiaateasiakirjaa koskevat määräykset Säännökset, joihin ohjeen antaminen

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (4) /36/2013. Omya Oy PL KEMI. Lupahakemus Lupa kalsiumkarbonaatin valmistukselle

PÄÄTÖS 1 (4) /36/2013. Omya Oy PL KEMI. Lupahakemus Lupa kalsiumkarbonaatin valmistukselle PÄÄTÖS 1 (4) Omya Oy PL 168 94101 KEMI Lupahakemus 27.2.2013 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Lupa kalsiumkarbonaatin valmistukselle Tuotantolaitos sijaitsee Kemin kaupungin Veitsiluodon tehdasalueella.

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1997 N:o Asetus. N:o paineastia-asetuksen muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1997 N:o Asetus. N:o paineastia-asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1091 1101 SISÄLLYS N:o Sivu 1091 Asetus paineastia-asetuksen muuttamisesta... 3975 1092 Asetus maakaasuasetuksen muuttamisesta...

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (4) /36/2013. Envor Biotech Oy. Voimalankatu FORSSA. Kemikaalilupa biokaasulaitokselle

PÄÄTÖS 1 (4) /36/2013. Envor Biotech Oy. Voimalankatu FORSSA. Kemikaalilupa biokaasulaitokselle PÄÄTÖS 1 (4) Envor Biotech Oy Voimalankatu 56 30420 FORSSA Asia Kemikaalilupa biokaasulaitokselle Kohde ja sen sijainti Envor Biotech Oy:n biokaasulaitos sijaitsee osoitteessa Voimalankatu 56, 30420 Forssa

Lisätiedot

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, 10600 Tammisaari IDO Kylpyhuone Oy:n yleisötiedote 2016 Yrityksen yhteystiedot ja vastuuhenkilö: IDO Kylpyhuone Oy Wärtsilänkatu

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 3 Onnettomuudet ja vaaratilanteet

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 3 Onnettomuudet ja vaaratilanteet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2012 Osa 3 Onnettomuudet ja vaaratilanteet VARO-rekisteriin kirjattavien onnettomuuksien toimialat vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Väestönsuojelua ja poikkeusoloja koskeva lainsäädäntö

Sisällysluettelo. Väestönsuojelua ja poikkeusoloja koskeva lainsäädäntö Sisällysluettelo Palo- ja pelastuslainsäädäntö (Suluissa viimeinen muutos) Väestönsuojelua ja poikkeusoloja koskeva lainsäädäntö Pelastuslaki 379/2011 (928/2015)... 11 yleiset säännökset... 11 yleiset

Lisätiedot

Nestekaasun käyttölaitoksen rakentaminen

Nestekaasun käyttölaitoksen rakentaminen PÄÄTÖS 1 (5) Osuuskunta Maitomaa Kuopiontie 2 77600 SUONENJOKI Hakemuksenne 29.8.2008 Asia Nestekaasun käyttölaitoksen rakentaminen Kohde ja sen sijainti Osuuskunta Maitomaan osoitteessa Kuopiontie 2 (kiinteistötunnus

Lisätiedot

LNG-turvallisuus Mitä on opittu ja mihin on syytä kiinnittää huomiota Kaasualan neuvottelupäivät, Arto Jaskari

LNG-turvallisuus Mitä on opittu ja mihin on syytä kiinnittää huomiota Kaasualan neuvottelupäivät, Arto Jaskari Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) LNG-turvallisuus Mitä on opittu ja mihin on syytä kiinnittää huomiota Kaasualan neuvottelupäivät, 10.5.2017 Arto Jaskari Tukes Painelaitteet-ryhmä / Maakaasu Painelaitteet

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on päättänyt, että Leipomo Rosten Oy saa rakentaa hakemuksessa tarkoitetun nestekaasun käyttölaitoksen.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on päättänyt, että Leipomo Rosten Oy saa rakentaa hakemuksessa tarkoitetun nestekaasun käyttölaitoksen. PÄÄTÖS 1 (4) Leipomo Rosten Oy Voimakatu 3 20520 TURKU Leipomo Rosten Oy:n hakemus 7.12.2012 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Nestekaasun käyttölaitoksen rakentaminen Leipomo Rosten Oy, Voimakatu 3, 20520

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (4) 9.9.2014 5156/36/2014. Avain Logistiikka Oy. Ansatie 5 01740 VANTAA. Avain Logistiikka Oy:n lupahakemus 30.6.2014

PÄÄTÖS 1 (4) 9.9.2014 5156/36/2014. Avain Logistiikka Oy. Ansatie 5 01740 VANTAA. Avain Logistiikka Oy:n lupahakemus 30.6.2014 PÄÄTÖS 1 (4) Avain Logistiikka Oy Ansatie 5 01740 VANTAA Avain Logistiikka Oy:n lupahakemus 30.6.2014 Asia Kohde ja sen sijainti Kemikaalilupa varastokeskukselle Avain Logistiikka Oy:n varastokeskus sijaitsee

Lisätiedot

CT-Logistics Oy:n Rauman kaupungissa sijaitsevan kemikaalivaraston merkittävä muutos

CT-Logistics Oy:n Rauman kaupungissa sijaitsevan kemikaalivaraston merkittävä muutos PÄÄTÖS 1 (5) CT-Logistics Oy Jari Laakkonen Hakunintie 26 26100 RAUMA CT-Logistics Oy:n hakemus Asia CT-Logistics Oy:n Rauman kaupungissa sijaitsevan kemikaalivaraston merkittävä muutos Kohde ja sen sijainti

Lisätiedot

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi kouluttaa pk-yrityksiä Sisältö ATEX lainsäädännöstä ja sen erikoispiirteistä

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (4) /36/2017. Adven Oy. Äyritie VANTAA. Hakemuksenne PERUSTAMISLUPA

PÄÄTÖS 1 (4) /36/2017. Adven Oy. Äyritie VANTAA. Hakemuksenne PERUSTAMISLUPA PÄÄTÖS 1 (4) Adven Oy Äyritie 18 01510 VANTAA Hakemuksenne 18.4.2017 PERUSTAMISLUPA Adven Oy (y-tunnus 2379598-5) saa alkaa varastoida Kannuksessa Pouttu Oy:n höyrykeskuksella nestekaasua sillä ehdolla,

Lisätiedot

LIITE I LUVAN- JA ILMOITUKSENVARAISUUDEN JA SUURONNETTOMUUSVAARAN TORJUNTAA KOSKEVIEN VELVOITTEIDEN MÄÄRÄYTYMINEN

LIITE I LUVAN- JA ILMOITUKSENVARAISUUDEN JA SUURONNETTOMUUSVAARAN TORJUNTAA KOSKEVIEN VELVOITTEIDEN MÄÄRÄYTYMINEN 256 LIITE I LUVAN- JA ILMOITUKSENVARAISUUDEN JA SUURONNETTOMUUSVAARAN TORJUNTAA KOSKEVIEN VELVOITTEIDEN MÄÄRÄYTYMINEN 1. Tässä liitteessä esitetään luvan- ja ilmoituksenvaraisuuden ja suuronnettomuusvaaraa

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin tietoon tulleista, toimialalla vuonna 2015 sattuneista onnettomuuksista. 1.1.2011

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (4) 18.6.2012 1558/342/2012. Best-Hall Oy Kälviän tehdas Yhdystie 3-7 68300 Kälviä. Hakemus. Nestekaasun käyttölaitoksen rakentaminen

PÄÄTÖS 1 (4) 18.6.2012 1558/342/2012. Best-Hall Oy Kälviän tehdas Yhdystie 3-7 68300 Kälviä. Hakemus. Nestekaasun käyttölaitoksen rakentaminen PÄÄTÖS 1 (4) Best-Hall Oy Kälviän tehdas Yhdystie 3-7 68300 Kälviä Hakemus Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Nestekaasun käyttölaitoksen rakentaminen Best-Hall Oy:n Kälviän tehtaan sijainti on: Kokkolan

Lisätiedot

Lainsäädäntö. HENRI- hanke, loppuseminaari 14.02.2008, Tukes, Helsinki. Räjähdysvaara erilaisilla toimialoilla- haasteet ja tulevaisuuden trendit

Lainsäädäntö. HENRI- hanke, loppuseminaari 14.02.2008, Tukes, Helsinki. Räjähdysvaara erilaisilla toimialoilla- haasteet ja tulevaisuuden trendit HENRI- hanke, loppuseminaari 14.02.2008, Tukes, Helsinki Räjähdysvaara erilaisilla toimialoilla- haasteet ja tulevaisuuden trendit Lainsäädäntö Neuvotteleva virkamies Hannu Alén Sosiaali- ja terveysministeriö,

Lisätiedot

Mölnlycke Health Care Oy, Mikkeli, Saimaankatu 6, MIKKELI. Kohde sijaitsee pohjavesialueella, luokka I.

Mölnlycke Health Care Oy, Mikkeli, Saimaankatu 6, MIKKELI. Kohde sijaitsee pohjavesialueella, luokka I. PÄÄTÖS 1 (4) Mölnlycke Health Care Oy PL 76 50101 MIKKELI Mölnlycke Health Care Oy:n hakemus 11.11.2013 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Päätöstä koskeva toiminta PUR-vaahtolinjan käyttöönotto Mölnlycke

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä toukokuuta /2011 Sisäasiainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä toukokuuta /2011 Sisäasiainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä toukokuuta 2011 406/2011 Sisäasiainministeriön asetus erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoisesta pelastussuunnitelmasta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Comforta Oy, Jyväskylän pesula (Vasarakatu 15). Kohde ei sijaitse pohjavesialueella.

Comforta Oy, Jyväskylän pesula (Vasarakatu 15). Kohde ei sijaitse pohjavesialueella. PÄÄTÖS 1 (4) Comforta Oy Vasarakatu 15 40320 JYVÄSKYLÄ Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Nestekaasulaitoksen perustaminen Comforta Oy, Jyväskylän pesula (Vasarakatu 15). Kohde ei sijaitse pohjavesialueella.

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio 18.5.2015 EHDOTUKSET VALTIONEUVOSTON ASETUKSIKSI VAARALLISTEN KEMIKAALI- EN KÄSITTELYN JA VARASTOINNIN VALVONNASTA SEKÄ VAARALLISTEN KE- MIKAALIEN TEOLLISEN KÄSITTELYN

Lisätiedot

Rauman Energia Oy, Rauman Lakarin lämpökeskus, Rahtikatu, RAUMA. Kohde ei sijaitse pohjavesialueella.

Rauman Energia Oy, Rauman Lakarin lämpökeskus, Rahtikatu, RAUMA. Kohde ei sijaitse pohjavesialueella. PÄÄTÖS 1 (5) Rauman Energia Oy Kairakatu 4 26100 RAUMA Hakemuksenne 18.11.2016 PERUSTAMISLUPA Rauman Energia Oy (y-tunnus 1088470-0) saa perustaa Raumalle kaukolämmöntuotantolaitoksen ja alkaa varastoida

Lisätiedot

ATEX-direktiivit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi

ATEX-direktiivit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi ATEX-direktiivit Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi ATEX direktiivit ATEX-laitedirektiivi (Euroopan yhteisön direktiivi 94/9/EY) Direktiivin tarkoituksena on yhtenäistää EU:n jäsenvaltioiden räjähdysvaarallisten

Lisätiedot

Tarkastussuunnitelma. Tämän asiakirjan tarkoitus. Soveltamisalue Ohjetta käytetään Tukesin prosessiturvallisuusryhmässä. Sisäinen toimintaohje 1 (8)

Tarkastussuunnitelma. Tämän asiakirjan tarkoitus. Soveltamisalue Ohjetta käytetään Tukesin prosessiturvallisuusryhmässä. Sisäinen toimintaohje 1 (8) Sisäinen toimintaohje 1 (8) Diaarinumero [Diaarinumero] Dokumenttitunnus Versio 1.0 Tila Hyväksytty Asiakirjatyyppi Sisäinen toimintaohje Liityntä toimintajärjestelmään Kenttävalvonta Laadittu 18.9.2015

Lisätiedot

Kaavoitus ja erityistä vaaraa aiheuttavat laitokset - säädöstausta, Tukesin ohje

Kaavoitus ja erityistä vaaraa aiheuttavat laitokset - säädöstausta, Tukesin ohje Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Leena Ahonen Kaavoitus ja erityistä vaaraa aiheuttavat laitokset - säädöstausta, Tukesin ohje Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Espoo, Dipoli 13-14.2.2013 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos,

Lisätiedot

Teknokemian tehtaan perustaminen ja johtopäätökset sisäisestä pelastussuunnitelmasta

Teknokemian tehtaan perustaminen ja johtopäätökset sisäisestä pelastussuunnitelmasta PÄÄTÖS 1 (5) Berner Oy PL 15 00131 HELSINKI Asia Kohde ja sen sijainti Teknokemian tehtaan perustaminen ja johtopäätökset sisäisestä pelastussuunnitelmasta Berner Oy:n teknokemian tehdas sijaitsee Heinäveden

Lisätiedot

Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka

Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka Anu Puttonen vs. tarkastusinsinööri 1 Valvontavastuut Pelastuslaitos Poliisi Tukes Raja Luokan 2 ja 3 ilotulitteet (kuluttajailotulitteet) Yksityishenkilön järjestämä

Lisätiedot

Baltic Bulk Oy saa perustaa poltetun kalkin (CaO) varaston Kaskisten syväsataman

Baltic Bulk Oy saa perustaa poltetun kalkin (CaO) varaston Kaskisten syväsataman PÄÄTÖS 1 (4) Baltic Bulk Oy Ulkosatamantie 15 64260 KASKINEN Perustamislupa Baltic Bulk Oy saa perustaa poltetun kalkin (CaO) varaston Kaskisten syväsataman alueelle. Baltic Bulk Oy:n on toimittava hakemuksessaan

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (4) 27.9.2012 4915/342/2012. Karjaan Kaukolämpö Oy PL 31 10601 TAMMISAARI. Karjaan Kaukolämpö Oy:n lupahakemus 20.6.2012

PÄÄTÖS 1 (4) 27.9.2012 4915/342/2012. Karjaan Kaukolämpö Oy PL 31 10601 TAMMISAARI. Karjaan Kaukolämpö Oy:n lupahakemus 20.6.2012 PÄÄTÖS 1 (4) Karjaan Kaukolämpö Oy PL 31 10601 TAMMISAARI Karjaan Kaukolämpö Oy:n lupahakemus 20.6.2012 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Nestekaasun käyttölaitteiston rakentaminen Karjaan Kaukolämpö Oy,

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sara Lax Tukesin valvomien kemikaalilaitosten arviointi

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sara Lax Tukesin valvomien kemikaalilaitosten arviointi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sara Lax 28.3.2012 Tukesin valvomien kemikaalilaitosten arviointi Kemikaalilaitosten selvitysvelvoite ja tarkastustaajuus Kemikaalien määrä ja luokitus Laajamittainen

Lisätiedot

PSK Standardisointi STANDARDI PSK 4905 MEN PSK Standards Association

PSK Standardisointi STANDARDI PSK 4905 MEN PSK Standards Association PSK Standardisointi STANDARDI PSK 4905 MEN PSK Standards Association COPYRIGHT: PSK Standardisointiyhdistys ry 1997-11-27 1 (10) TEOLLISUUDEN KONE- JA LAITEHANKINNAT. VAARALLISTEN KEMIKAALIEN TEOLLINEN

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2013

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2013 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2013 Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin tietoon tulleista, toimialalla vuonna 2013 sattuneista onnettomuuksista. 1.1.2011

Lisätiedot

Nestekaasun täyttölaitoksen rakentaminen

Nestekaasun täyttölaitoksen rakentaminen Woikoski Oy Ab Vesalantie 10 33960 PIRKKALA Asia Nestekaasun täyttölaitoksen rakentaminen Tuotantolaitos Oy Woikoski Ab:n Pirkkalan kunnan Sankilan kylässä osoitteessa Vesalantie 10 sijaitseva tuotantolaitos,

Lisätiedot

Nestekaasusäiliön ja -laitteiston rakentaminen Outokummun Energia Oy ( ) Outokummun lämpökeskukseen

Nestekaasusäiliön ja -laitteiston rakentaminen Outokummun Energia Oy ( ) Outokummun lämpökeskukseen PÄÄTÖS 1 (4) Outokummun Energia Oy PL 53 83501 OUTOKUMPU Asia Nestekaasusäiliön ja -laitteiston rakentaminen Outokummun Energia Oy (1571445-2) Outokummun lämpökeskukseen Outokummun Energia Oy saa alkaa

Lisätiedot

RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014

RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014 RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014 RISKIENHALLINTA, JAOSTON JOHTOKUNTA Liiton puheenjohtaja, pelastusjohtaja Jari Sainio, Varsinais-Suomen pelastuslaitos Turku (2014-2017) Jaoston puheenjohtaja

Lisätiedot

PALAVIEN NESTEIDEN SÄILYTYS KAUPASSA

PALAVIEN NESTEIDEN SÄILYTYS KAUPASSA 1 opas PALAVIEN NESTEIDEN SÄILYTYS KAUPASSA Palavien nesteiden säilytys kaupassa julkaisutiedot Teksti ja kuvat: Tukes Ulkoasu ja taitto: Print Line Helsinki Oy 2015 ISBN: 978-952-5649-65-9 (pdf) sisällysluettelo

Lisätiedot

Säilytä tämä tiedote! Turvallisuustiedote

Säilytä tämä tiedote! Turvallisuustiedote Säilytä tämä tiedote! Turvallisuus tiedote Mietoisten seudun asukkaille Turvallisuustiedote 1 Turvallisuustiedote Vaaratilanteiden ennaltaehkäiseminen Mietoisten tehtaalla Tämän Mietoisten seudun asukkaille

Lisätiedot

Teknokemian tehtaan rakentaminen

Teknokemian tehtaan rakentaminen PÄÄTÖS 1 (5) Taerosol Oy Aakkulantie 21 36220 Kangasala Asia Kohde ja sen sijainti Teknokemian tehtaan rakentaminen Taerosol Oy, Kangasalan kunta, Lemposen kylä, osoitteessa Hampuntie, korttelialueen tontti

Lisätiedot

TURVALLISUUSTIEDOTE 2013

TURVALLISUUSTIEDOTE 2013 RÄJÄHDEKESKUS TEKNINEN OSASTO HAAPAJÄRVEN TOIMIPISTE POHJOIS-SUOMEN HUOLTORYKMENTTI VARASTO-OSASTO HAAPAJÄRVEN VARASTO TURVALLISUUSTIEDOTE 2013 Puolustusvoimien räjähdetuotannosta ja -varastoinnista aiheutuvista

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Moduuli 1: Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus mahdollisten

Lisätiedot

EHDOTUS PUOLUSTUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI VAARALLISTEN KEMIKAALIEN TEOLLISEN KÄSITTELYN JA VARASTOINNIN VALVONNASTA PUOLUSTUSHALLINNOSSA

EHDOTUS PUOLUSTUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI VAARALLISTEN KEMIKAALIEN TEOLLISEN KÄSITTELYN JA VARASTOINNIN VALVONNASTA PUOLUSTUSHALLINNOSSA Muistio 1 (7) EHDOTUS PUOLUSTUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI VAARALLISTEN KEMIKAALIEN TEOLLISEN KÄSITTELYN JA VARASTOINNIN VALVONNASTA PUOLUSTUSHALLINNOSSA 1 Tausta Vaarallisten kemikaalien valmistuksesta, käytöstä,

Lisätiedot

Varastoissa varastoitavien kemikaalien enimmäismäärät: Kemikaali Luokitus Määrä (t)

Varastoissa varastoitavien kemikaalien enimmäismäärät: Kemikaali Luokitus Määrä (t) PÄÄTÖS 1 (4) Itella Logistics Oy Manttaalitie 8 01530 VANTAA Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Pennalan Logistiikkakeskuksen kemikaalipäätös Itella Logistics Oy, Johtotie 2, 16320 PENNALA (Orimattila).

Lisätiedot

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle 1993 vp - HE 74 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta

Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta TURVALLISUUSSELVITYS 0/6 Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta MASTON Oy Teollisuustie 10 02880 Veikkola YLEISTÄ Maston Oy valmistaa ja myy aerosolimaaleja

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) 5.3.2015 10184/31/2014. Maxam Suomi Oy. Maakuntakatu 10 96100 ROVANIEMI. Hakemuksenne 17.12.2015, täydennys 3.3.2015

PÄÄTÖS 1 (5) 5.3.2015 10184/31/2014. Maxam Suomi Oy. Maakuntakatu 10 96100 ROVANIEMI. Hakemuksenne 17.12.2015, täydennys 3.3.2015 PÄÄTÖS 1 (5) Maxam Suomi Oy Maakuntakatu 10 96100 ROVANIEMI Hakemuksenne 17.12.2015, täydennys 3.3.2015 Asia LUPA VARASTOIDA JA KÄSITELLÄ KEMIKAALEJA RÄJÄHDYSAINEEN VALMISTUSTA VARTEN MONDO MINERALS OY:N

Lisätiedot

Matti Peltola. Toimintaperiaateasiakirjan laatiminen Kromipinta Oy:lle. Metropolia Ammattikorkeakoulu Kemiantekniikka. Insinöörityö

Matti Peltola. Toimintaperiaateasiakirjan laatiminen Kromipinta Oy:lle. Metropolia Ammattikorkeakoulu Kemiantekniikka. Insinöörityö Metropolia Ammattikorkeakoulu Kemiantekniikka Matti Peltola Toimintaperiaateasiakirjan laatiminen Kromipinta Oy:lle Insinöörityö 15.10.2009 Ohjaaja: laboratorioinsinööri Marjut Kulmala Ohjaava opettaja:

Lisätiedot

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 15.2.2012 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisistä

Lisätiedot

Osa tapauksista on mukana myös prosessiteollisuuden onnettomuuksia koskevassa osassa tätä kalvosarjaa.

Osa tapauksista on mukana myös prosessiteollisuuden onnettomuuksia koskevassa osassa tätä kalvosarjaa. Kemikaaleja käsittelevissä taulukoissa ei ole mukana nestekaasu-, maakaasu- ja räjähdeja ilotulitetapauksia, jotka on käsitelty tämän osan lopussa omina tuloksinaan. Osa tapauksista on mukana myös prosessiteollisuuden

Lisätiedot

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Kirsi Rajaniemi Palonehkäisyn perinnepäivät, 25.-26.5.2011 Padasjoki 25.5.2011 1.7.2011 voimaan tulevat asetukset VN asetus pelastustoimesta (407/2011) VN asetus

Lisätiedot

EHS-lainsäädännön Muutosuutiset 12/2012

EHS-lainsäädännön Muutosuutiset 12/2012 EHS-lainsäädännön Muutosuutiset 12/2012 1.12.2012-31.12.2012 1/12 YMPÄRISTÖ-, TERVEYS-, TURVALLISUUS JA TYÖLAINSÄÄDÄNNÖN MUUUTOSUUTISET Tämän dokumentin tarkoituksena on helpottaa yrityksen lakisääteisten

Lisätiedot