Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma / /2014 KH 452 Vuoden 2015 talousarvioehdotuksen kokonaismenot ovat 347,4 milj. euroa, josta käyttötalouden menot ovat 315,5 milj. euroa, investointimenot 24,1 milj. euroa ja rahoituksen menot 8,4 milj. euroa. Käyttötalousmenoista on ulkoisia menoja 286,6 milj. euroa ja sisäisiä, kaupungin toimialojen välisiä menoja 29,0 milj. euroa. Käyttötalouden tulot ovat vuonna 2015 yhteensä 73,8 milj. euroa, josta ulkoiset tulot 44,8 milj. euroa ja sisäisinä laskutuksina saatavat tulot 29,0 milj. euroa. Investointiosan tulot ovat yhteensä 2,5 milj. euroa, minkä lisäksi vesihuoltolaitoksen liittymismaksuista arvioidaan kertyvän rahoitusosassa 0,6 milj. euroa. Vuoden 2015 talousarvion verotulolaskelmaa laadittaessa ei ole ollut käytettävissä vuoden 2013 verotuksen lopullisia tietoja. Ennakkotietojen mukaan vuoden 2014 kunnallisveron perustana oleva verotettava tulo oli 828 milj. euroa, joka on 1,9 % suurempi kuin edellisen vuoden verotettava tulo. Nyt käsiteltävänä olevassa ehdotuksessa vuoden 2015 verotettavaksi tuloksi on arvioitu 846,8 milj. euroa, jolloin verotettava tulo kasvaa 2,3 % verrattuna vuoteen Talousarvion tuloveron 170,3 milj. euron tuottoarvio perustuu 20,5 prosentin tuloveroprosenttiin. Yhteisöveron tuottoarvio vuoden 2015 talousarvioehdotuksessa perustuu vuosien 2013 ja 2014 verotustietoihin ja koko kuntasektoria koskeviin kertymäarvioihin. Jako-osuudet kuitenkin vahvistetaan vasta vuoden 2015 alkupuolella. Lohjan jako-osuuden on arvioitu pysyvän vuoden 2014 tasolla. Kiinteistöveron 14,2 milj. euron tuotto perustuu ensi vuonna veroperustemuutoksiin ja verotulot kasvavat kuntaliitoskuntien vuoden 2014 arvioidusta kiinteistöverotuotosta n.14,8 %. Talousarvioehdotuksen mukaan tuloslaskelmassa vuosikatteeksi muodostuu 14,5 milj. euroa, joka on 298 euroa asukasta kohden. Kun poistot ovat 12,6 milj. euroa, muodostuu vuoden 2015 tulos 1,9 milj. euroa ylijäämäiseksi. Rahoituslaskelman mukaan 24,1 milj. euron investointeihin on käytettävissä tulorahoitusta, rahoitusosuuksia ja käyttöomaisuuden myyntituloja 15,7 milj. euroa. Jäljelle jäävä varsinaisen toiminnan ja investointien 8,4 milj. euron alijäämäinen nettokassavirta ja lainojen lyhennykset katetaan antolainojen lyhennyksillä, vieraan pääoman muutoksina käsiteltävillä liittymismaksuilla sekä lainanotolla. Lainakanta kasvaa 7,8 milj. eurolla. Vuoden 2014 talousarvion ja vuoden 2015 talousarvion perusteella kaupungin lainakanta vuoden lopussa olisi 100,4 milj. euroa, joka on 2070 euroa asukasta kohden. Vuoden 2014 muutetun talousarvion sekä talousarvion ennusteen pohjalta lainamäärä voi kuitenkin nousta jopa euroa suuremmaksi.

2 Taloussuunnitelma vuosille Taloussuunnitelma ei kaikilta osin perustu palvelutarpeen ennakointiin, jo tehtyihin päätöksiin tai sitovasti päätettyihin investointeihin, vaan kuvaa enemmänkin nykyisen toiminnan laajuuden pohjalta talouden tasapainottamisen tarvetta, joita yleinen taloudellinen kehitys saattaa oleellisestikin muuttaa. Taloussuunnitelmassa vuosille on arvioitu Lohjan kaupungin taloudellista kehitystä, mikäli palvelutasoa ei nykyisestään merkittävästi muuteta eikä palveluiden järjestämiseen tehdä merkittäviä rakenteellisia muutoksia. Arviointiperusteena on ollut palkkatason muutoksena vuonna ,0 % ja vuonna ,2 % palvelujen ostoissa 2,0 % ja muutoin keskimääräisenä hintatason muutoksena 1,8 % vuodessa, jolloin toiminnallisten muutosten kanssa käyttötalouden toimintakate (nettomenot) heikkenee 1,1 % vuonna 2016 ja 1,2 % vuonna Jos verotulot samaan aikaan kasvavat keskimäärin 3,2 % ja valtionosuudet nousevat 1,5 % vuonna 2016 ja jatkavat nousua samalla prosentuaalisella määrällä vuonna 2017, olisi vuosikate vuoden 2015 veroprosenteilla 19,4 milj. euroa vuonna 2016 ja 23,3 milj. euroa vuonna Taloussuunnitelman rahoituslaskelma osoittaa, että edellä esitetyillä arvioilla suunniteltujen noin 26,8 milj. euron (2016) sekä 14,3 milj. euron (2017) vuosittaisten investointihankkeiden (netto) toteuttaminen merkitsisi suunnitteluvuosina lainamäärän kasvun pysähtymistä. Taloussuunnitelma osoittaa, että edellä kuvatuilla lähtökohdilla kaupungin talous kääntyy tasapainoiseksi ja velkamäärän kasvu taitettaisiin. Erikseen jaettavat asiakirjat: - Talousarvio 2015, taloussuunnitelma Esitys Kj Muutosesitys 1 Äänestys Kaupunginhallituksen varajäsen Paula Nordström jäsen Päivi Alanteen kannattamana esitti, että perusturvalautakunnan määrärahaan lisätään euroa kulttuuripajan toiminnan jatkumisen turvaamiseksi. Puheenjohtajan esityksestä nimenhuutoäänestyksenä suoritetussa äänestyksessä kaupunginjohtajan pohjaesitystä kannattaneet äänestivät JAA ja varajäsen Nordströmin muutosesitystä kannattaneet EI. Kaupunginjohtajan pohjaesitystä kannattivat kaupunginhallituksen jäsenet Kari Kyttälä, Hannele Maittila, Hannu Makkonen, Aslak Palenius, Tuija Piekka, Leo Rintanen, Jukka Sassi ja Nina Virtanen, varajäsen Merja Nevalainen sekä puheenjohtaja Irene Äyräväinen. Varajäsen Nordströmin muutosesitystä kannattivat kaupunginhallituksen jäsen Päivi Alanne sekä varajäsenet Lassi Huhtala ja Paula Nordström. Kaupunginjohtajan pohjaesitys sai kymmenen (10) ääntä ja varajäsen Nordströmin muutosesitys kolme (3) ääntä. Kaupunginhallitus hyväksyi äänin 10-3 kaupunginjohtajan pohjaesityksen. Muutosesitys 2 Kaupunginhallituksen jäsen Leo Rintanen esitti jäsen Aslak Paleniuksen kannattamana, että vanhus- ja sairaalapalveluissa henkilötyövuosia

3 vähennetään viidentoista sijasta kymmenen, jolloin säästöä kertyy euroa. Puheenjohtaja keskeytti kokouksen ryhmäneuvotteluja varten klo Kokousta jatkettiin klo kaupunginhallituksen ollessa edelleen täysilukuinen. Äänestys Puheenjohtajan esityksestä nimenhuutoäänestyksenä suoritetussa äänestyksessä kaupunginjohtajan pohjaesitystä kannattaneet äänestivät JAA ja jäsen Rintasen muutosesitystä kannattaneet EI. Kaupunginjohtajan pohjaesitystä kannattivat kaupunginhallituksen jäsenet Kari Kyttälä, Hannele Maittila, Hannu Makkonen, Tuija Piekka ja Jukka Sassi, varajäsen Merja Nevalainen sekä puheenjohtaja Irene Äyräväinen. Jäsen Rintasen muutosesitystä kannattivat kaupunginhallituksen jäsenet Päivi Alanne, Aslak Palenius, Leo Rintanen ja Nina Virtanen sekä varajäsenet Lassi Huhtala ja Paula Nordström. Kaupunginjohtajan pohjaesitys sai seitsemän (7) ääntä ja jäsen Rintasen muutosesitys kuusi (6) ääntä. Kaupunginhallitus hyväksyi äänin 7-6 kaupunginjohtajan pohjaesityksen. Muutosesitys 3 Äänestys Kaupunginhallituksen jäsen Päivi Alanne esitti varajäsen Lassi Huhtalan kannattamana, että nuorisopalveluita koskeva toinen kappale poistetaan. Nuorisosihteerin tehtävää ei kokoaikaisteta ja esitetty 60 %:n lisäys käytetään erityisnuorisotyöhön. Puheenjohtajan esityksestä nimenhuutoäänestyksenä suoritetussa äänestyksessä kaupunginjohtajan pohjaesitystä kannattaneet äänestivät JAA ja jäsen Alanteen muutosesitystä kannattaneet EI. Kaupunginjohtajan pohjaesitystä kannattivat kaupunginhallituksen jäsenet Kari Kyttälä, Hannu Makkonen, Aslak Palenius, Tuija Piekka, Leo Rintanen, Jukka Sassi ja Nina Virtanen, varajäsenet Merja Nevalainen ja Paula Nordström sekä puheenjohtaja Irene Äyräväinen. Jäsen Alanteen muutosesitystä kannattivat kaupunginhallituksen jäsen Päivi Alanne ja varajäsen Lassi Huhtala. Kaupunginjohtajan pohjaesitys sai kymmenen (10) ääntä ja jäsen Alanteen muutosesitys kaksi (2) ääntä. Jäsen Hannele Maittila äänesti tyhjää. Kaupunginhallitus hyväksyi äänin 10 2 sekä yksi tyhjä ääni kaupunginjohtajan pohjaesityksen. Muutosesitys 4 Kaupunginhallituksen jäsen Hannele Maittila esitti, että päätösesityksen kohta 2 hyväksyttäisiin seuraavassa muodossa: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että talousarvio hyväksytään kaupunginjohtajan kaupunginhallituksessa :ssä 421 tekemän viranhaltijaesityksen pohjalta, kuitenkin siten, ettei myöskään kiinteistöveroprosentteja koroteta vuodelle Kaupungin taloutta tasapainotetaan mm. pienentämällä henkilöstökuluja eri toimenpitein vuoden 2015 aikana erittäin vaikean taloustilanteen pakottamana. Esitys raukesi, koska sitä ei kannatettu

4 Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan päätösesityksen Sivistysjohtaja Katri Kalske, ympäristöjohtaja Pekka Puistosalo, tekninen johtaja Jussi Savela, perusturvajohtaja Arja Yliluoma ja talousjohtaja Henri Partanen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo KV Erikseen jaettavat asiakirjat: - Talousarvio 2015, taloussuunnitelma Käsittely kaupunginhallituksessa Muutosesitys 1 Piritta Poikonen teki seuraavanlaisen muutosesityksen: Valtuusto päättää palauttaa talousarvion ja taloussuunnitelman uudelleen valmisteluun. Valmistelussa tulee ottaa huomioon seuraavat lähtökohdat: On laadittava konkreettinen ja selkeä selvitys siitä minkälaisilla lomautusjärjestelyllä saavutetaan vähintään kolmen miljoonan euron nettosäästöt. Lomautukset tulee ajoittaa ja kohdentaa siten, että niistä on mahdollisimman vähän haittaa kuntalaisille ja työntekijöille ja työyhteisöille Kaikki Tytyrin elämyskaivokseen liittyvät tavoitekirjaukset tulee poistaa ja siihen varatut rahat (esim. Hiidensalmen tiehanke) tulee kohdistaa tärkeämpiin kohteisiin. On tarkasteltava uudelleen asumispalvelujen ja vuodeosastojen henkilömitoituksen kiristäminen lähemmäs säädösten ja suositusten mukaista mitoitusta. Mekaanisia mitoituksia ei tule tehdä, vaan jokaisen laitoksen ja osaston tilanne on arvioitava tapauskohtaiseksi ja mitoituksen on vastattava todellista tarvetta. Matti Pajuoja, Janne Laakkonen, Mika Herpiö ja Pekka Ilmarinen kannattivat tehtyä esitystä. Äänestys 1 Muutosesitys 2 ehdotus, on suoritettava äänestys. Ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen pohjaesitystä eli asian käsittelyn jatkamista, äänestävät JAA. Ne, jotka kannattavat asian käsittelyn lopettamista, äänestävät EI. Äänestys suoritettiin nimenhuutoäänestyksenä. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 36 JAA-ääntä ja 15 EIääntä. Valtuusto päätti äänin jatkaa asian käsittelyä. Kohta 1, kasvustrategia. Kari Kyttälä tekee seuraavanlaisen muutosesityksen Leo Rintasen kannattamana: Lisäys talousarvion kohtaan 1. Kuntatalous viimeisen kappaleen jälkeen: Veroprosenttien nostosta ei saa muodostua jatkuvaa talousarvion tasapainottamiskeinoa. Vuoden 2015 aikana on selvitettävä palvelujen tuottamisen ja toteutustapojen uudelleenorganisoinnin kokonaisselvitys, joka on täytäntöön pantavissa vuoden 2016 alusta lukien. kaupungin johtoryhmä toteuttaa selvityksen määräajassa.

5 kaupungin johtoryhmä laatii selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin kullakin toimialalla on ryhdytty vuoden 2015 aikana kaupungin tuottavuushankkeen toteuttamiseksi. vuoden 2015 aikana kaupungin johtoryhmä laatii selvityksen siitä, miten kaupungin hallinnon organisaatio muutetaan moderniksi ja nykyistä kustannustehokkaammaksi. Mikäli vuoden 2015 kuluessa todetaan, että talouden budjettikuri ei toteudu, täytäntöön pannaan laajamittainen sopeuttamisvapaiden ja lomautusten suunnitelma, joka tulee olla valmiina mennessä. Mahdollisissa lomautuksissa tulee kiinnittää huomiota lomautusten oikeaan kohdentamiseen. Suunnitelman laatimisen ja toteuttamisen vastuutahona toimii kaupungin johtoryhmä. Muutosesitys 3 Matti Pajuoja esittää talousarvion lukuun 1 Lohjan kasvustrategia seuraavaa: Vuoden 2015 aikana luodaan työntekijöille järjestely, jonka avulla vapaaehtoisia vapaita kannustetaan pitämään ja tätä kautta vähentämään kaupungin henkilöstökuluja. Järjestely voidaan toteuttaa esim. niin, että palkattoman virka- ja työvapaan ajalta palkka vähennetään vain vahvistettuun työvuoroluetteloon merkityiltä työpäiviltä, ei siis koko viikolta, kuten normaalisti. Gunilla Wikberg kannatti tehtyä muutosesitystä. Äänestys 2 Äänestys 3 Koska oli tehty kannatettuja muutosesityksiä, oli suoritettava äänestykset. Kari Kyttälän muutosesitystä kannattavat äänestävät JAA ja Matti Pajuojan muutosesitystä kannattavat EI. Kari Kyttälän esitys voitti äänin Tämän jälkeen asetettiin Kari Kyttälän muutosesitys vastaan kaupunginhallituksen pohjaesitys. Äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä. Tässä äänestyksessä kaupunginhallituksen pohjaesitystä kannattavat äänestävät JAA ja Kari Kyttälän muutosesitystä kannattavat äänestävät EI. Kari Kyttälän muutosesitys voitti äänin ja on sisällöltään seuraavanlainen: Veroprosenttien nostosta ei saa muodostua jatkuvaa talousarvion tasapainottamiskeinoa. Vuoden 2015 aikana on selvitettävä palvelujen tuottamisen ja toteutustapojen uudelleenorganisoinnin kokonaisselvitys, joka on täytäntöön pantavissa vuoden 2016 alusta lukien. kaupungin johtoryhmä toteuttaa selvityksen määräajassa. kaupungin johtoryhmä laatii selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin kullakin toimialalla on ryhdytty vuoden 2015 aikana kaupungin tuottavuushankkeen toteuttamiseksi. vuoden 2015 aikana kaupungin johtoryhmä laatii selvityksen siitä, miten kaupungin hallinnon organisaatio muutetaan moderniksi ja nykyistä kustannustehokkaammaksi.

6 Mikäli vuoden 2015 kuluessa todetaan, että talouden budjettikuri ei toteudu, täytäntöön pannaan laajamittainen sopeuttamisvapaiden ja lomautusten suunnitelma, joka tulee olla valmiina mennessä. Mahdollisissa lomautuksissa tulee kiinnittää huomiota lomautusten oikeaan kohdentamiseen. Suunnitelman laatimisen ja toteuttamisen vastuutahona toimii kaupungin johtoryhmä. Muutosesitys 4 Äänestys 4 Taina Lackman esittää Toni Häggin ja Pirjo-Leena Forsströmin kannattamana, että elämyskaivoshankkeen poistaminen tästä asiakirjasta, erityisesti tekstiosan sivulta: - 7, viiva sivun alalaidassa (kolmanneksi alimmainen) - 21, kohta kasvava Lohja, viiva ensimmäisenä - 22, kpl kulttuuripalvelut, ensimmäinen lause - ja esitän eurojen poistamista numero-osasta ja esittää hankkeen siirtämistä tässä vaiheessa myöhemmäksi - siirtyvät rahat käytetään talouden tasapainottamiseksi. Koska oli tehty kaupunginhallituksen pohjaesityksestä poikkeava kannatettu muutosesitys, on suoritettava äänestys. Äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä. Kaupunginhallituksen pohjaesitystä kannattavat äänestävät JAA ja Taina Lackmanin muutosesitystä kannattavat äänestävät EI. Taina Lackmanin muutosesitys voitti äänin ja on sisällöltään seuraavanlainen: Elämyskaivoshanke poistetaan asiakirjasta, erityisesti tekstiosan sivulta: - 7, viiva sivun alalaidassa (kolmanneksi alimmainen) - 21, kohta kasvava Lohja, viiva ensimmäisenä - 22, kpl kulttuuripalvelut, ensimmäinen lause - esitetään eurojen poistamista numero-osasta ja esitetään hankkeen siirtämistä tässä vaiheessa myöhemmäksi - siirtyvät rahat käytetään talouden tasapainottamiseksi. Muutosesitys 5 Paula Nordström esittää seuraavaa: Perusturvatoimen Erityispalveluihin s. 13 neljännen kappaleen lauseen Sosped-säätiön kulttuuripajan vuokra-avustukseen on varattu euroa summan korvaamista muodossa euroa. Vastaava summa korjataan talousarvion s. 16 kohtaan Tuet ja avustukset. Myös sivun 39 Lohjan kaupunki tuloslaskelma kohta tuet ja avustukset muuttuu tämän vuoksi vastaavalla summalla. Kulttuuripajan tulee raportoida säännöllisesti toiminnastaan kaupungille. Sari Huttu-Méling kannatti tehtyä muutosesitystä Äänestys 5 Muutosesitys 6 muutosesitys, on suoritettava äänestys.ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen pohjaesitystä, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Paula Nordströmin muutosesitystä, äänestävät EI. Äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä. Kaupunginhallituksen esitys jäi voimaan äänin Täten Sosped-säätiön vuokra-avustuksen summa säilyy ennallaan. Leo Rintanen esitti, että vanhus- ja sairaalapalveluissa henkilötyövuosia vähennetään viidentoista sijasta kymmenen, jolloin säästöä kertyy euroa. Riikka Slunga-Poutsalo ja Taina Lackman kannattivat tehtyä

7 muutosesitystä. Äänestys 6 muutosesitys, on suoritettava äänestys. Äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä. Kaupunginhallituksen pohjaesitystä kannattavat äänestävät JAA ja Leo Rintasta kannattavat äänestävät EI. Hyväksyttiin äänin 42-9 Leo Rintasen tekemä muutosesitys: Vanhus- ja sairaalapalveluissa henkilötyövuosia vähennetään viidentoista sijasta kymmenen, jolloin säästöä kertyy euroa. Muutosesitys 7 Äänestys 7 Muutosesitys 8 Äänestys 8 Heikki Linnavirta esitti Ilkka Lähteenmäen kannattamana, että Apuomenan yleisavustus säilytetään talousarviossa. muutosesitys, on suoritettava äänestys. Äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä. Ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen pohjaesitystä, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Heikki Linnavirran muutosesitystä, äänestävät EI. Hyväksyttiin kaupunginhallituksen pohjaesitys äänin eli Apuomenan yleisavustus ei säily talousarviossa. Sari Huttu-Méling esitti Päivi Alanteen kannattamana, että talousarvion sivulta 19 poistetaan seuraava lause: Yhden henkilön vähennys erityisnuorisotyön resursseista tarkoittaa myös sitä, että jalkautuvasta työstä täytyy luopua. muutosesitys, on suoritettava äänestys. Äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä. Ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Huttu-Mélingin esitystä, äänestävät EI. Äänestyksessä annettiin 4 JAA-ääntä ja 47 EI-ääntä. Täten Sari Huttu-Mélingin muutosesitys jäi voimaan ja talousarvion sivulta 19 poistettiin lause: Yhden henkilön vähennys erityisnuorisotyön resursseista tarkoittaa myös sitä, että jalkautetusta työstä täytyy luopua. Muutosesitys 9 Hannele Maittilan esitys investointeihin: Kunnallistekniikan hankkeet 3.3 kohtaan muut liikenneväylähankkeet Leskelännotkon katujen parantaminen vuodelle Vesihuollon hankkeet 3.4 kohtaan muut hankkeet Leskelännotkon alueen vesihuolto vuodelle Vesihuollon kustannukset katetaan vesihuollon tulorahoituksella. Leskelännotkon asukkaat tulevat maksamaan myös liittymismaksun viemäriverkkoon liittymisestä (asemakaava-aluetta ja vesihuoltolaitoksen toiminta-aluetta). Muutoin investoinnit katetaan velkarahalla. Suunnitelmat on tehty ja maksettu ( euroa) vuonna 2013, asemakaavan muutos hyväksytty Pirjo-Leena Forsström ja Pekka Ilmarinen kannattivat tehtyä muutosesitystä Muutosesitys 10 Keskustelun aikana Kari Kyttälä esitti, että Leskelännotkon vesihuoltoon lisätään vuodelle 2016 yhteensä euroa ja kunnallistekniikkaan vuodelle 2017 yhteensä euroa. Matti Pajuoja kannatti tehtyä muutosesitystä.

8 Äänestys 9 Äänestys 10 Koska oli tehty kaupunginhallituksen esityksestä poikkeavia muutosesityksiä, on suoritettava äänestys. Äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä. Ne, jotka kannattavat Hannele Maittilan muutosesitystä, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Kari Kyttälän muutosesitystä, äänestävät EI. Kari Kyttälän esitys voitti äänin sekä yksi tyhjä ääni. Tämän jälkeen suoritetaan äänestys, jossa vastakkain asetetaan kaupunginhallituksen pohjaesitys ja Kari Kyttälän muutosesitys. Ne jotka kannattavat kaupunginhallituksen pohjaesitystä, äänestävät JAA, ne jotka kannattavat Kari Kyttälän muutosesitystä, äänestävät EI. Äänestys suoritettiin nimenhuutoäänestyksenä. Äänestyksessä annettiin 7 JAA-ääntä ja 44 EI-ääntä. Täten Kari Kyttälän esitys jäi voimaan ja on seuraavansisältöinen: Leskelännotkon vesihuoltoon lisätään vuodelle 2016 yhteensä euroa ja kunnallistekniikkaan vuodelle 2017 yhteensä euroa. Pidettiin neuvottelutauko klo Päätös Hyväksyttiin. Liitteet 4-13/kv äänestysluettelot

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kaupunginvaltuusto 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 18:00-21:05 PAIKKA Valtuustosali, Karstuntie 4 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Räsänen Joona puheenjohtaja Aho Jarmo Aittakumpu Birgit Alanne Päivi

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 51 Kokouksen järjestäytyminen KH 52 Talouden seuranta KH 53 Talouden tasapainotusohjelman päättyminen KH 54 Toiminnallisten tavoitteiden poistaminen KH 55 Vuoden 2011 tilinpäätös

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2005 JA TALOUSUUNNITELMA VUOSILLE 2006-2007

TALOUSARVIO VUODELLE 2005 JA TALOUSUUNNITELMA VUOSILLE 2006-2007 Kunnanhallitus 147 03.11.2004 Kunnanhallitus 152 15.11.2004 Kunnanvaltuusto 55 24.11.2004 TALOUSARVIO VUODELLE 2005 JA TALOUSUUNNITELMA VUOSILLE 2006-2007 140/04/041/2004 KH 147 Kunnanhallitukselle on

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 NIVALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT... 1 10 KAUPUNGINVALTUUSTO...

Lisätiedot

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 SISÄLLYSLUETTELO

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 SISÄLLYSLUETTELO EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Lähtökohdat talousarviovuodelle 2015 ----------------------------------------------------- 2 Euran kunnan väestö, työllisyys ja elinkeinorakenne -------------------------------------

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 29.11.2013 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 04.12.2013 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017

Mikkelin kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017 Mikkelin kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Sisällysluettelo Talousarviorakenne, toiminnan ja talouden sitovuudet Talousarvion rakenne 1 Toiminnan ja

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 2.12.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 2.12.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 2.12.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 251 Kaukolämpöhinnaston tarkistaminen 1.3.2014... 2 252 Vesihuoltolaitoksen taksan tarkistaminen 1.3.2014... 5 Pykälän liite: Kh:n

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016 Kaupunginvaltuusto 12.12.2013 www.ylojarvi.fi SISÄLLYSLUETTELO Sivut Ylöjärven kaupunkistrategian tavoitteet 2014-2021 1 Ylöjärven väestön kehitys ja ennuste

Lisätiedot

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:00-18:31 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Virtanen

Lisätiedot

Åström Petteri Lehtonen Markku asiantuntijajäsen

Åström Petteri Lehtonen Markku asiantuntijajäsen PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kaupunginhallitus 13.10.2014 AIKA 13.10.2014 klo 17:00-19:14 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Slunga-Poutsalo Riikka 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 147 No 6/2005 KOKOUSAIKA Torstaina 15.12.2005 kello 12.00-15.05 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 117 Valtuusto 16.12.2014. Kokousaika 16.12.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 70 71 72 73 74

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 117 Valtuusto 16.12.2014. Kokousaika 16.12.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 70 71 72 73 74 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 117 Kokousaika 16.12.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Oikarinen Hannu klo 15.16 lähtien jäsen Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu klo 15.16 lähtien jäsen Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 68 6/2008 KOKOUSAIKA Torstaina 12.06.2008 kello 15.00-17.06 KOKOUSPAIKKA Hotelli Pyhätunturin kokoustiloissa SAAPUVILLA Honkanen

Lisätiedot

OHJE VUODEN 2015 TALOUSARVION JA HENKI- LÖSTÖSUUNNITELMAN VALMISTELUUN

OHJE VUODEN 2015 TALOUSARVION JA HENKI- LÖSTÖSUUNNITELMAN VALMISTELUUN OHJE VUODEN 2015 TALOUSARVION JA HENKI- LÖSTÖSUUNNITELMAN VALMISTELUUN 16.6.2014 1 TALOUSARVION 2015 LAADINTAOHJE 1. KAUPUNGINHALLITUKSEN LINJAUKSET Kaupunginhallitus käsitteli 16.6.2014 vuoden 2015 valmistelun

Lisätiedot

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 2 EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 SISÄLLYSLUETTELO Lähtökohdat talousarviovuodelle 2014 3 Euran kunnan väestö, työllisyys ja elinkeinorakenne -------------------------------------- 5 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 Juankosken kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 Juankosken keskustaa v. 2013. Sisältö 2 TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE... 4 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 4 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 FORSSAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1 Kokousaika 14.11.2011, kello 18.00 19.08 Kokouspaikka Ilmajoen kunnantalo Saapuvilla olleet jäsenet Oheisen liitteen mukaan Muut saapuvilla

Lisätiedot

Tasekirja 2014 1. Tasekirja. Khall 31.3.2015 / 68 Kvalt 22.6.2015 / 23

Tasekirja 2014 1. Tasekirja. Khall 31.3.2015 / 68 Kvalt 22.6.2015 / 23 Tasekirja 2014 1 Tasekirja 2014 Khall 31.3.2015 / 68 Kvalt 22.6.2015 / 23 Tasekirja 2014 2 Sisällysluettelo Sivu ARVOT... 4 Strategiset menestystekijät valtuustokaudelle... 7 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011 1 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Hyväksytty kv 12.12.2011 2 TALOUSARVIO 2012 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Talousarvion yleisperustelut 5 Yleinen taloudellinen tilanne 5 Varkauden

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 Kunnanvaltuusto 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 15:00-21:22 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Salon kaupungin toiminnan ja talouden kehys vuosille 2013 2016 ja talousarvion laadintaohjeet

Salon kaupungin toiminnan ja talouden kehys vuosille 2013 2016 ja talousarvion laadintaohjeet Salon kaupungin toiminnan ja talouden kehys vuosille 2013 2016 ja talousarvion laadintaohjeet Strategiset lähtökohdat vuosille 2013 2016: Talousarvion ja taloussuunnitelman lähtökohdat Ilman mittavia rakenteellisia

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 2015-2017

TALOUSARVIO 2015 2015-2017 0 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.12.2014 1 TALOUSARVIO 2015 Sisällysluettelo Sivu Talousarvion yleisperustelut 2 Yleinen taloudellinen kehitys 2 Kuntien

Lisätiedot

1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Suomen kansantalouden ja julkisen talouden kehityksen asettamat lähtökohdat kaupungin vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2015 2018 taloussuunnitelman laatimiselle ja toimeenpanolle

Lisätiedot