PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 12/2014 Yhtymähallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 12/2014 Yhtymähallitus"

Transkriptio

1 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 12/2014 Yhtymähallitus Kokouksen Aika: tiistai klo Paikka: Asiat: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto/Paimio Taatilantie Paimio esityslistan mukaiset asiat Yhtymähallituksen saapuvilla olleet ( ), poissa olleet (-) Yhtymähallitus Jäsen Rantanen Mika, pj. Aro Pekka, varapj Kiukainen Susanna - Lindell-Luukkonen Maria Mattsson Kaj Rautanen Hannu Toivola Kirsi Varajäsen Muut osallistujat Lahti Tapani, yhtymävaltuuston pj. Suominen Heikki, yhtymävaltuuston 1.vpj Penttinen Kari, yhtymävaltuuston 2. vpj. Harkkila Ilkka, kuntayhtymän johtaja; rehtori/maaseutuopisto, esittelijä Hiiri Ulla, talousjohtaja, sihteeri, esittelijä Kuuppo Mailis, rehtori/kalatalous- ja ympäristöopisto Luoma-aho Maria, rehtori/ Sosiaali- ja terveysopisto - Polviander Marjut, henkilöstöedustaja Suovanen Tuula, henkilöstön varaedustaja Mika Rantanen kokouksen puheenjohtaja Ulla Hiiri pöytäkirjanpitäjä

2 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 220 Pöytäkirjan tarkastus Tarkastuspaikka ja -aika / 2014 Allekirjoitukset Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Paikka ja pvm Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kuntayhtymän julkisella ilmoitustaululla osoitteessa: Tuorlantie Piikkiö (koulurakennus) klo alkaen.

3 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 221 ASIALISTA Käsiteltävä asia no asia 176 KOKOUKSEN AVAAMINEN 177 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 178 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 179 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 180 YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUKSET HYVÄKSYJÄT/TARKASTAJAT JA HANKINTAVALTUUDET V PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN, IT LAITTEET JA PALVELUT /OPTION KÄYTTÖ 183 SOSIAALI- JA TERVEYSOPISTON KALUSTEET/KIESIKATU (Julkinen päätök senteon jälkeen) 184 SOSIAALI- JA TERVEYSOPISTON REHTORIN SIJAISEN NIMITTÄMINEN 185 MAASEUTUOPISTON REHTORIN SIJAISEN NIMITTÄMINEN 186 KALATALOUS- JA YMPÄRISTÖOPISTON REHTORIN SIJAISEN NIMITTÄMI- NEN 187 RUOTSINKIELINEN JAOSTO 188 LIITTYMINEN AMKE:N JA MICROSOFTIN YHTEISTYÖSOPIMUKSEEN 189 OPETUSHALLITUKSEN PÄÄTÖS VIITTA - SUUNTAVIIVAT JA OSAAMISEN LISÄÄMINEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN RAKENNEUUDISTUKSEN TO- TEUTTAMISEKSI HANKKEELLE 190 OPETUSHALLITUKSEN PÄÄTÖS ELASTINEN - JOUSTAVUUTTA JA OSAA- MISTA NUORTEN KOULUTTAUTUMISEN TUKEMISEEN SEKÄ VALMISTA- VIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN JÄRJESTÄMISEEN HANKKEELLE 191 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 192 ILMOITUSASIAT 193 MUUT MAHDOLLISET ASIAT

4 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Päätösehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 178 KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Päätösehdotus: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Esitys: Pekka Aro ja Christina Koskinen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Aro ja Hannu Rautanen. Pöytäkirjan tarkastustapa ja nähtävillä pito Pöytäkirja tarkastetaan (Tuorlan Majatalo) ja pidetään nähtävillä kuntayhtymän julkisella ilmoitustaululla osoitteessa: Tuorlantie Piikkiö (koulurakennus) klo alkaen. 179 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Päätösehdotus: Esitetään noudatettavaksi työjärjestystä

5 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 223 YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUKSET 2015 Yhtymähallitus 180 Yhtymävaltuusto valitsi 6 / hallintosäännön 5 :n mukaisesti 7-jäsenisen yhtymähallituksen varsinaiset jäsenet sekä heille varajäsenet sekä 5 / valitsi eronneen tilalle uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Puheenjohtajaksi nimettiin Mika Rantanen sekä varapuheenjohtajaksi Pekka Aro. Hallintosäännön luvussa 8 todetaan kokouksista seuraavasti: 26 KOKOUSAIKA JA PAIKKA Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. 27 KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. 29 VARAJÄSENEN KUTSUMINEN Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin hän on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai esittelijä voi toimittaa kutsun varajäsenelle. 33 LÄSNÄOLO TOIMIELINTEN KOKOUKSISSA Kuntayhtymän eri toimielinten kokousten läsnäolo- ja puheoikeudesta määrätään seuraavasti: Yhtymähallituksen kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus: * kuntayhtymän johtajalla * talousjohtajalla * rehtoreilla * yhtymävaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla sekä * yhdellä henkilöstön keskuudestaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsemalla edustajalla tai varaedustajalla. Muiden kuin edellä mainittujen läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää yhtymähallitus. Kaksivuotiskaudelle henkilöstöedustajaksi on valittu Anne Laurén ja varaedustajaksi Tarja Lahti.

6 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 224 Hallintosäännön 30 : Asiat käsitellään esityslistan järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. 35 : Asiat päätetään hallituksen kokouksessa viranhaltijan esittelystä. Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana. Jos esittelijä on muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan ennen kuin toimielin on tehnyt päätöksen asiasta, pohjaehdotus on muutettu ehdotus. Jos ehdotus on peruutettu, asia on poistettava esityslistalta, jollei hallitus toisin päätä. Esittelijänä toimii kuntayhtymän johtaja ja talousasioissa talousjohtaja. Kuntayhtymän johtajan tai talousjohtajan estyneenä ollessa esittelijänä toimii hallituksen puheenjohtaja. Asian valmistelijan ehdotus tulee käydä ilmi asian esittelystä. Tässä kokouksessa esitetään sovittavaksi vuoden 2015 alustavat kokouspäivät sekä kokousten pitopaikka. Lisäksi sovitaan yhtymävaltuuston kevätkauden kokousajankohta. Valmistelija: talousjohtaja Ulla Hiiri Yhtymähallitus sopii alustavasti kokouspäivänsä vuonna 2015 pidettäväksi siten, että kokouspäivä on yleensä tiistai, kokousten alkamisaika klo ja kokoukset pidetään osoitteessa Tuorlantie 1, Piikkiö, kokouspaikkana Ammattiopisto Livian Maaseutuopiston Tuorlan toimipaikka/ Päärakennuksen (Tähkä) alakerran luokka Jyvänen: (klo 16.00) (joululounas ja henkilöstön muistaminen klo 14.30, Mase/Tuorla, kokous klo 16.00) Heinäkuussa ei pidetä kokousta. Lisäksi yhtymähallitus päättää kutsua yhtymävaltuuston koolle klo Käsittely: Asian käsittelyn yhteydessä esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että maaliskuun kokouksen pitopaikaksi esitetään Sosiaali- ja terveysopiston uudistetut tilat, osoitteessa Kiesikatu 3, Kaarina. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti muutettuna siten, että kokouksen pitopaikka on Sosiaali- ja terveysopiston tilat, osoitteessa Kiesikatu

7 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 225 HYVÄKSYJÄT/TARKASTAJAT JA HANKINTAVALTUUDET V Yhtymähallitus 181 Hallintosäännössä ja tehtäväluettelossa määritellään talousarviovastuista ja hankintavastuista. Hankinnoista 7 LUKU 19 :Kuntayhtymän hankinnoissa on noudatettava julkisista hankinnoista annetun lain ja asetuksen lisäksi kuntalakia ja kuntayhtymän hallituksen hyväksymää hankintaohjetta. Hankintaohjeessa määritellään kuntayhtymän toimielinten ja virkamiesten toimivalta. Yhtymähallituksen tulee hyväksyä hankintarajat hankintoihin oikeutetuille sekä hyväksyä valtuudet laskujen hyväksyjille ja tarkastajille. Hankintoja tehtäessä on noudatettava hankintalain, kuntayhtymän yleisen hankintaohjeen ja muiden sisäisten ohjeiden ja sääntöjen mukaisia menettelyjä. Yhtymähallitus on /12 /liite n:o 9 hyväksynyt tositteiden käsittelyyn, tarkastukseen ja hyväksymiseen liittyvät toimintaperiaatteet. Hallintosääntö: * Kuntayhtymän johtaja: 3.LUKU 10 Ratkaisuvalta, kohta 3: hyväksyy vastuualueensa laskut * Talousjohtaja 3 LUKU 12 - Tehtävät, kohta 4: vastaa talousarvion ja suunnitelman laatimisesta ja tukee opistojen taloussuunnittelua --kohta 5: vastaa kuntayhtymän kirjanpidosta ja tilinpäätösprosessista -- kohta 6: koordinoi kuntayhtymän hankintatointa sekä valvoo kuntayhtymän vakuutuksia ja riskienhallintaa - Ratkaisuvalta, kohta 9: hyväksyy vastuualueensa laskut -- kohta 11 käyttää ratkaisuvaltaa koko kuntayhtymässä taloushallinnon kehittämisen ja koordinoinnin toteuttamiseksi * Rehtori : 3 LUKU 11 - Tehtävät kohta 3: vastaa opiston talousarvion ja taloussuunnitelman laatimisesta ja noudattamisesta - Ratkaisuvalta, kohta 13: hyväksyy opiston laskut, mikäli hyväksymisoikeutta ei ole delegoitu Tehtäväkuvaukset: *Tietohallintopäällikkö: - kohta 6: päättää yhtymähallituksen erikseen tekemän päätöksen rajoissa talousarviossa hyväksyttyjen hankintojen suorittamisesta yhteisten periaatteiden mukaisesti - kohta 7: valmistelee tietojärjestelmien ja laitteiden hankinnat ja vastaa niiden ylläpidosta - kohta 9: vastaa tietohallinnon talousarvion ja taloussuunnitelman laatimisesta ja noudattamisesta

8 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark kohta 10: hyväksyy vastuualueensa laskut * Kiinteistöpäällikkö: - kohta 2: vastaa rakennusprojektien talouden seurannasta, raportoinnista, tilityksistä sekä rahoituksesta yhteistyössä talousjohtajan kanssa - kohta 5: vastaa asuntoloiden ja kiinteistönhoidon talousarvion ja taloussuunnitelman laatimisesta ja noudattamisesta - kohta 6: päättää yhtymähallituksen erikseen tekemän päätöksen rajoissa talousarviossa hyväksyttyjen hankintojen suorittamisesta yhteisten periaatteiden mukaisesti - kohta 7: hyväksyy vastuualueensa laskut * Tiiminvetäjä/luonnonvara-ala: - kohta 10: päättää yhtymähallituksen erikseen tekemän päätöksen rajoissa talousarviossa hyväksyttyjen hankintojen suorittamisesta yhteisten periaatteiden mukaisesti - kohta 12: vastaa tiiminsä tuotantotoiminnasta - kohta 13: vastaa tiiminsä talousarvion valmistelusta ja noudattamisesta tulosalueensa tilivelvolliselle * Ruokapalveluesimies: - kohta 3: päättää yhtymähallituksen erikseen tekemän päätöksen rajoissa talousarviossa hyväksyttyjen hankintojen suorittamisesta yhteisten periaatteiden mukaisesti - kohta 5: vastaa ruokapalvelujen talousarvion valmistelusta ja noudattamisesta talousjohtajalle * Koordinaattori / Kehittämistoiminta - kohta 3: päättää yhtymähallituksen erikseen tekemän päätöksen rajoissa talousarviossa hyväksyttyjen hankintojen suorittamisesta yhteisten periaatteiden mukaisesti - - kohta 5: vastaa kehittämis- ja hanketoiminnan talousarvion valmistelusta ja noudattamisesta tulosalueensa tilivelvolliselle Hankintarajat on määritelty yhtymävaltuuston hyväksymissä kuntayhtymän yleisissä hankintaohjeissa (tiiminvetäjä ja ruokapalveluesimies euroon asti, tietohallintopäällikkö ja kiinteistöpäällikkö euroon asti, rehtori euroon asti sekä kuntayhtymän johtaja ja talousjohtaja euroon asti). Kehittämistoiminnan koordinaattorin tehtäväkuvaus on päätetty yhtymähallituksen kokouksessa /144, ja tehtävänkuvauksessa on kohdassa 3 myönnetty päätösvalta yhtymähallituksen erikseen tekemän päätöksen rajoissa tehdä talousarvion puitteissa hankintoja. Em. valtuudet voitaneen rinnastaa opetustiimien tiiminvetäjien ja ruokapalveluesimiesten hankintavaltuuksiin, joten hankintarajaksikin voitaneen määritellä sama euroa. Kuntayhtymän investointiraja on euroa ja hallintosäännön 2.luvun 5 kohdan 12 mukaan yhtymähallitus päättää investoinneista. Edelleen hallintosäännön em. luvun 5 kohtien19-20 mukaan yhtymähallituksen tulee hyväksyä yhtymävaltuuston päättämissä rajoissa viranomaisten edellyttämät rakentamisasiakirjat ja päättää kuntayhtymän toimesta tapahtuvan rakentamisen ja rakennuttamisen osalta urakoitsijan valinnasta, urakkasopimusten tekemisestä, urakalla suoritettujen töiden vastaanottamisesta, urakkasopimusten vakuuksien määräämisestä sekä tilitysten hyväksymisestä.

9 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 227 Asioiden käytännön sujuvuuden vuoksi on yhtymähallitus aiempina vuosina tehnyt päätöksen, että talousarvion investointiosan määrärahojen puitteissa kuntayhtymän johtajalla, talousjohtajalla, rehtoreilla, kiinteistöpäälliköllä ja tietohallintopäälliköllä olisi myös investointeja koskevat hankintaoikeudet, sikäli kuin hankinta koskee koneita, kalustoa, laitteita, ohjelmistoja tai ovat luonteeltaan pienehköjä rakentamiseen liittyviä kohteita. Samaa toimintatapaa esitetään edelleen noudatettavaksi, jotta mm. yhtymähallituksen käsiteltäväksi tulevien asiakohtien määrä voidaan pitää kohtuullisena. Liitteenä (liite n:o 69) on esitys hyväksyjistä varahenkilöineen sekä tarkastajista varahenkilöineen alkaen. Mahdolliset vuoden 2015 aikana tapahtuvat muutokset tuodaan erikseen yhtymähallituksen hyväksyttäviksi. Konekielisten tositteiden osalta ei tarvita käsialanäytettä toimistoon, vaan käyttäjätunnus sekä salasana ja ohjelmasta saatavat käsittelyvaihetiedot toimivat yksilöivinä seurantatietoina tarvittaessa. Sen sijaan manuaalisesti käsiteltävien tositteiden vuoksi käsialanäyte on edelleen tarpeen. Valmistelija: talousjohtaja Ulla Hiiri Talousjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää 1) vahvistaa, että hankintojen hankintaoikeudet ja -rajat ovat seuraavat - tiiminvetäjät, ruokapalveluesimies ja kehittämistoiminnan koordinaattori euroon asti - tietohallintopäällikkö ja kiinteistöpäällikkö euroon asti - rehtorit euroon asti - kuntayhtymän johtaja ja talousjohtaja euroon asti. Em. hankintavaltuudet ovat voimassa myös talousarvion investointiosan määrärahojen puitteissa kuntayhtymän johtajalla, talousjohtajalla, rehtoreilla, kiinteistöpäälliköllä ja tietohallintopäälliköllä, sikäli kuin hankinta koskee koneita, kalustoa, laitteita, ohjelmistoja tai ovat luonteeltaan pienehköjä rakentamiseen liittyviä kohteita. 2) myöntää liitteen n:o 69 mukaisesti hyväksymisoikeudet nimetyille kuntayhtymän johtajalle, rehtoreille, talousjohtajalle, kiinteistöpäällikölle, tietohallintopäällikölle, ruokapalveluesimiehille, tiiminvetäjille, kehittämistoiminnan koordinaattorille sekä varahenkilöille alkaen 3) hyväksyä em. liitteen mukaiset tarkastajat ja varahenkilöt, 4) että kuntayhtymän johtajan/maaseutuopiston rehtorin sekä alkaen Kalatalous- ja ympäristöopiston rehtorin laskujen hyväksyjänä toimii yhtymähallituksen puheenjohtaja, 5) että hyväksyjien ja tarkastajien sekä varahenkilöiden tulee toimittaa käsialanäyte nimenselvennyksineen taloustoimistoon ja että 6) toiminnassa tulee noudattaa sisäisen valvonnan ohjeistuksen ja yleisten hankintaohjeiden lisäksi yhtymähallituksen /12 hyväksymiä periaatteita. OTE johtoryhmä/ tiiminvetäjät/ hyväksyjät/tarkastajat/ toimistot

10 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 228 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN, IT LAITTEET JA PALVELUT Yhtymähallitus Peimarin koulutuskuntayhtymän tietohallinto on pyytänyt tarjouksen IT laitteista ja palveluista. Hankintamalli on puitesopimus, jonka kesto on 24 kuukautta. Lisäksi on varattu mahdollisuus jatkaa sopimusta 12 optiokuukaudella. Sopimus alkaa aikaisintaan Kyseessä on EU -kynnysarvon ylittävä hankinta, jossa on käytetty avointa hankintamallia. Hankinnasta on julkaistu ilmoitus Hilma palvelussa Yhteistyökumppaniksi valitaan yksi tai useampi toimittaja. Hankinnan kohteena on kuntayhtymälle hankittavat tietokoneet ja niihin liittyvät oheistuotteet, tarvikkeet ja palvelut. Palvelut kattavat toimitus-, huolto-, asennus- ja ylläpito- ja tukipalveluiden toimittamisen. Hankittava tietokonemäärä vuonna on 200 kpl. Oheistuotteiden ja tarvikkeiden hankinta vuonna 2011 oli noin 70 % ja huolto-, asennus- ja ylläpitopalveluiden hankintahinta noin 30 % hankittujen laitteiden kokonaishankintahinnasta. Kokonaishinnat 36 kk ja pisteet hyväksyttyjen tarjousten osalta olivat seuraavat: Hinta 36 kk / 0 %/alv Pisteet, hinta Pisteet, laatu Yhteensä ChilI Pinus DataInf Salon tietokeskus Lauri Vaura esittelee tarkemmat vertailut ja tarjousasiakirjat kokouksessa. Valmistelija: tietohallintopäällikkö Lauri Vaura Yhtymähallitus päättää solmia puitesopimuksen Pinuksen ja ChilIT:n kanssa 2 vuodeksi tarjousasiakirjojen ehtojen mukaisesti. Käsittely: Tietohallintopäällikkö Lauri Vaura esitteli IT-laitteiden ja palvelujen puitesopimushankintaprosessia vaiheittain sekä kävi läpi tarjousten vertailut perusteluineen. OTE tarjouksen jättäneet

11 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark Yhtymähallitus 182 Yhtymähallitus päätti solmia puitesopimuksen Pinuksen ja ChilIT:n kanssa 2 vuodeksi tarjousasiakirjojen ehtojen mukaisesti IT laitteista ja palveluista. Hankintamalli on puitesopimus, jonka kesto on 24 kuukautta. Nykyinen sopimuskausi päättyi Sopimuksessa on varattu mahdollisuus jatkaa sopimusta 12 optiokuukaudella. Nykyisen puitesopimuksen ja tarjousasiakirjojen ehdot pysyvät ennallaan lukuun ottamatta ChilIT:n hinnantarkistusta tuntihinnan osalta. ChilIT:n tuntihinta tarjouksessa on 48 /h/0%/alv ja tarkastettu tuntihinta 105 h/0%/alv. Pinuksen tuntihinta on 75 h/0%/alv. Tietohallinto on ollut tyytyväinen toimittajien laite- ja palvelumalliin ja pitää jatkokautta toimivana ja kustannustehokkaana ratkaisuna. Valmistelija: tietohallintopäällikkö Lauri Vaura Yhtymähallitus päättää hyväksyä puitesopimuksen option käytön vuodeksi alkaen Pinuksen ja ChilIT:n kanssa nykyisen puitesopimuksen ehtojen mukaisesti tuntihintamuutos huomioiden.

12 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 230 SOSIAALI- JA TERVEYSOPISTON KALUSTEET/KIESIKATU (Julkinen päätöksenteon jälkeen) Yhtymähallitus 183 Sosiaali- ja terveysopiston opetus- ja ruokalakäyttöön osoitettujen tilojen kunnostus- ja muutostyöt osoitteessa Kiesikatu 3 Kaarina ovat meneillään. Aiemmin autokorjaamona toiminut tila saneerataan siten, että osa siitä tulee opetuskäyttöön ja osa palvelukeittiöksi ja ruokalaksi. Opetus- ja toimistotilat edellyttävät osittaista kalustamista. Osa toimisto- ja opetuskalusteista siirretään nykyisestä käyttöpaikasta Ruokokadulta Voivalasta Kiesikadulle, mutta uusien tilojen neliömäärien ollessa pienempiä kuin Voivalassa, joudutaan kalusteita hankkimaan myös uushankintana. Toimisto- ja opetuskalusteet on kilpailutettu siten, että tarjoukset pyydettiin kalustesuunnitelman mukaisina mennessä. Ilmoitus julkaistiin Hilmassa Aikataulusyistä tarjoukset esitellään kokouksessa. Valmistelijat: Kiinteistöpäällikkö Atte Kajanen/talousjohtaja Ulla Hiiri/rehtori Maria Luoma-aho Yhtymähallitus päättää valita halvimman tarjouksen antaneen toimittajan Peimarin koulutuskuntayhtymän /Ammattiopisto Livian sosiaali- ja terveysopiston kalustetoimittajaksi kokouksessa esitellyn tarjousvertailun perusteella. Käsittely: Talousjohtaja ja sosiaali- ja terveysopiston rehtori esittelivät tarjousten avaus- ja vertailuasiakirjat. Tarjouksen määräajassa jättivät seuraavat toimittajat: Martela Oyj, Isku Interior Oy, Kitman Thulema AS ja Kalustemyynti Pekka Ali- Tolppa Ky. Asian käsittelyn yhteydessä esittelijä muutti päätösehdotuksensa kuulumaan: Yhtymähallitus päättää valita halvimman tarjouksen antaneen Isku Interior Oy:n Peimarin koulutuskuntayhtymän /Ammattiopisto Livian sosiaali- ja terveysopiston kalustetoimittajaksi kokouksessa esitellyn tarjousvertailun perusteella. OTE Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tarjouksen jättäneet

13 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 231 SOSIAALI- JA TERVEYSOPISTON REHTORIN SIJAISEN NIMITTÄMINEN. Yhtymähallitus Peimarin koulutuskuntayhtymän hallintosäännön 5 mukaan yhtymähallituksen ratkaisuvaltaan kuuluu ottaa oppilaitosten rehtorit sekä nimetä heille varahenkilöt. Varahenkilöitä ei kuitenkaan ole nimetty. Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila Yhtymähallitus päättää nimittää sosiaali- ja terveysopiston rehtorin varahenkilöksi tiiminvetäjä Leena Kuorelahden (kasvatustieteiden maisteri) Lisäksi yhtymähallitus päättää, että Kuorelahdelle maksetaan rehtorin tehtävien hoidosta 500 euroa kuukaudessa. Käsittely: Leena Kuorelahti oli poissa asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan klo OTE Leena Kuorelahti, lehtori/ Sosiaali- ja terveysopiston rehtorin varahenkilö Maria Luoma-aho, Sosiaali- ja terveysopiston rehtori Palkanlaskenta Yhtymähallitus Rehtori Maria Luoma-ahon virkavapauden ajaksi tulee nimetä varahenkilö. Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila Yhtymähallitus päättää nimittää sosiaali- ja terveysopiston rehtorin varahenkilöksi tiiminvetäjä Leena Kuorelahden (kasvatustieteiden maisteri) Lisäksi yhtymähallitus päättää, että Kuorelahdelle maksetaan rehtorin tehtävien hoidosta 500 euroa kuukaudessa. Käsittely: Leena Kuorelahti oli poissa asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

14 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 232 OTE Leena Kuorelahti, lehtori/ Sosiaali- ja terveysopiston rehtorin varahenkilö Maria Luoma-aho, Sosiaali- ja terveysopiston rehtori Palkanlaskenta.. Yhtymähallitus Sosiaali- ja terveysopiston rehtorin sijaisuus hoidettiin keväällä 2013 väliaikaisratkaisuin. Johtoryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan ja totesi, että muiden opistojen rehtorien sijaisuuksien tapaan Sosiaali- ja terveysopiston rehtorin varahenkilöksi tulisi nimittää rehtori. Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila Yhtymähallitus päättää nimittää sosiaali- ja terveysopiston rehtorin varahenkilöksi rehtori Mailis Kuupon. OTE Mailis Kuuppo, Kalatalous- ja ympäristöopiston rehtori Maria Luoma-aho, Sosiaali- ja terveysopiston rehtori Palkanlaskenta. Yhtymähallitus 184 Organisaatiomuutoksen ja rehtori Mailis Kuupon eläkkeelle siirtymisen johdosta sosiaali- ja terveysopiston rehtorin sijaisuus tulee määrittää uudelleen. Johtoryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan ja totesi, että sosiaali- ja terveysopiston rehtorin sijaiseksi tulisi nimittää maaseutuopiston rehtori. Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila Yhtymähallitus päättää nimittää sosiaali- ja terveysopiston rehtorin varahenkilöksi maaseutuopiston rehtorin alkaen. OTE Ilkka Harkkila Maria Luoma-aho kuntayhtymäpalvelut/palkanlaskenta

15 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 233 MAASEUTUOPISTON REHTORIN SIJAISEN NIMITTÄMINEN Yhtymähallitus Peimarin koulutuskuntayhtymän hallintosäännön 5 mukaan yhtymähallituksen ratkaisuvaltaan kuuluu ottaa oppilaitosten rehtorit sekä nimetä heille varahenkilöt. Varahenkilöitä ei kuitenkaan ole nimetty. Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila Yhtymähallitus päättää nimittää Maaseutuopiston rehtorin varahenkilöksi Kalatalousja ympäristöopiston rehtorin alkaen. OTE. Yhtymähallitus 185 Ilkka Harkkila, Maaseutuopiston rehtori Mailis Kuuppo, Kalatalous- ja ympäristöopiston rehtori Palkanlaskenta Organisaatiomuutoksen ja rehtori Mailis Kuupon eläkkeelle siirtymisen johdosta Maaseutuopiston rehtorin sijaisuus tulee määrittää uudelleen. Johtoryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan ja totesi, että Maaseutuopiston rehtorin sijaiseksi tulisi nimittää Sosiaali- ja terveysopiston rehtori. Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila Yhtymähallitus päättää nimittää Maaseutuopiston rehtorin varahenkilöksi Sosiaali- ja terveysopiston rehtorin alkaen. OTE Ilkka Harkkila Maria Luoma-aho kuntayhtymäpalvelut/palkanlaskenta

16 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 234 KALATALOUS- JA YMPÄRISTÖOPISTON REHTORIN SIJAISEN NIMITTÄMINEN.. Yhtymähallitus Peimarin koulutuskuntayhtymän hallintosäännön 5 mukaan yhtymähallituksen ratkaisuvaltaan kuuluu ottaa oppilaitosten rehtorit sekä nimetä heille varahenkilöt. Varahenkilöitä ei kuitenkaan ole nimetty. Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila Yhtymähallitus päättää nimittää Kalatalous- ja ympäristöopiston rehtorin varahenkilöksi Maaseutuopiston rehtorin alkaen. OTE Ilkka Harkkila, Maaseutuopiston rehtori Mailis Kuuppo, Kalatalous- ja ympäristöopiston rehtori Palkanlaskenta. Yhtymähallitus 186 Yhtymähallitus on kokouksessaan päättänyt myöntää rehtori Mailis Kuupolle eron Kalatalous- ja ympäristöopiston rehtorin virasta alkaen. Yhtymähallitus on edelleen päättänyt muuttaa viran n:o 39 virantoimitusvelvollisuutta siten, että rehtorin virkaan n:o 39 liitetään Maaseutuopiston rehtorin tehtävien lisäksi Kalatalous- ja ympäristöopiston rehtorin tehtävien hoito noudatetaan yhtymähallituksen tekemää päätöstä varahenkilöjärjestelyistä Mailis Kuupon virkavapauksien aikana. Muilta osin rehtorit sopivat ko. siirtymäkaudella keskinäisistä tehtäväjärjestelyistään erikseen. Johtoryhmä käsitteli rehtorien sijaisuuksia kokouksessaan ja totesi, että Kalatalous- ja ympäristöopiston rehtorin sijaiseksi tulisi nimittää Sosiaali- ja terveysopiston rehtori. Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila Yhtymähallitus päättää nimittää Kalatalous- ja ympäristöopiston rehtorin varahenkilöksi sosiaali- ja terveysopiston rehtorin alkaen. OTE Ilkka Harkkila Maria Luoma-aho kuntayhtymäpalvelut/palkanlaskenta

17 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 235 RUOTSINKIELINEN JAOSTO Yhtymähallitus Peimarin koulutuskuntayhtymän perussopimuksen 7 mukaisesti yhtymävaltuusto valitsee yhtymähallituksen ja sen ruotsinkielisen jaoston. Perussopimuksen 8 :n mukaisesti yhtymähallituksen jäsenistä ja varajäsenistä 3 henkilöä muodostaa yhtymähallituksen ruotsinkielisen jaoston. Yhtymävaltuusto on kokouksessaan /6 valinnut ruotsinkieliseen jaostoon seuraavat henkilöt: Karlsson Sverker Lindell Maria Mattsson Kaj Jaoston toimivaltaa tai tehtäviä ei ole määritelty missään koulutuskuntayhtymän säädöksissä. Jaostoon ei ole myöskään nimetty esittelijää. Ruotsinkielisen jaoston toimenkuvan lisäksi tulee päättää jaoston asemasta yhtymähallitukseen nähden. Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila Yhtymähallitus päättää, että ruotsinkielinen jaosto käsittelee, tekee esityksiä ja päättää Peimarin koulutuskuntayhtymän ruotsinkielisyyteen liittyvistä kysymyksistä, erityisesti ruotsinkielisestä opetuksesta. Lisäksi yhtymähallitus päättää jättää itselleen ottooikeuden jaoston tekemiin päätöksiin. Lisäksi yhtymähallitus päättää nimittää rehtori Mailis Kuupon ruotsinkielisen jaoston esittelijäksi ja sihteeriksi. Yhtymähallitus 187 Yhtymähallitus on /142 päättänyt, että alkaen viran n:o 39 tehtävien hoitoon kuuluvat Maaseutuopiston rehtorin tehtävien lisäksi Kalatalous- ja ympäristöopiston rehtorin tehtävät. Ruotsinkielisen jaoston esittelijän ja sihteerin tehtävien osalta tulee tehdä ko. päätöksen edellyttämä muutos. Valmistelija: talousjohtaja Ulla Hiiri Talousjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää, että ruotsinkielisen jaoston esittelijänä ja sihteerinä toimii alkaen Ilkka Harkkila.

18 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 236 LIITTYMINEN AMKE:N JA MICROSOFTIN YHTEISTYÖSOPIMUKSEEN Yhtymähallitus 188 Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n uusi Microsoft oppilaitossopimus tulee voimaan Microsoft käyttöoikeuksien jälleenmyyntipalvelut AM- KE ry:n jäsenorganisaatioille on kilpailutettu ajalle Kilpailutuksen voitti Atea Finland Oyj, joka jätti kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen. Uusi puitesopimus on jatkoa entisille AMKE -sopimuksille. Kaikki ammatillisen koulutuksen järjestäjät, jotka ovat AMKE jäseniä, voivat liittyä sopimukseen. Sopimuksen sisältö: Sopimus sisältää tarvittavat Microsoftin työasema- ja palvelinohjelmistotuotteet sekä online palvelut henkilöstölle ja opiskelijoille. Kustannusarvio Peimarin koulutuskuntayhtymän osalta on koko sopimuskautena noin euroa henkilöstön ja palvelinlaitteiden määrästä riippuen. Peimarin koulutuskuntayhtymän tietohallinto on vertaillut toimintavaihtoehtoja ja todennut tarjotun toimintamallin hyväksi ja kuntayhtymälle edulliseksi tavaksi ja tietohallintopäällikkö on ilmoittanut alustavasti AMKE:lle liittymisestä sopimukseen. Valmistelija: tietohallintopäällikkö Lauri Vaura Yhtymähallitus päättää hyväksyä Peimarin koulutuskuntayhtymän liittymisen ammattiosaamisen kehittämisyhdistyksen neuvottelemaan AMKE:n ja Microsoftin väliseen yhteistyösopimukseen, jonka sopimuksen jälleenmyyjänä on Atea Finland Oyj. Sopimuksen kesto on kolme vuotta alkaen OTE AMKE ry

19 Peimarin koulutuskuntayhtymä Kokouspäivä Tark. 237 OPETUSHALLITUKSEN PÄÄTÖS VIITTA- SUUNTAVIIVAT JA OSAAMISEN LISÄÄMI- NEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN RAKENNEUUDISTUKSEN TOTEUTTAMISEKSI HANKKEELLE Yhtymähallitus 189 Opetushallitus on päätöksellään myöntänyt avustusta Turun kaupungin sivistystoimialalle VIITTA -hankkeen toteuttamiseen. Hankkeen tavoitteena on osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja joustavuuden lisääminen, ECVET:n toimeenpano ammatillisessa peruskoulutuksessa sekä osaamisperusteisuuden kytkeminen lähtökohdaksi opetussuunnitelmiin, opetuksen toteuttamiseen, arviointiin, osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Hankkeessa järjestetään koulutuksia osaamisperusteisuuden toteuttamiseksi, lisäksi jokaisesta organisaatiosta valittu mentorit työn edistämiseen. Hankkeen toteutusaika on Hankkeessa on mukana kahdeksan koulutuksenjärjestäjää. Koulutuksenjärjestäjäkohtaiset rahoitusosuudet laskutetaan toteutuneiden koulutusten ja mentoreiden lukumäärän mukaan. Peimarin koulutuskuntayhtymän rahoitusosuus hankkeessa on noin euroa. Valmistelija: Koulutus ja hankesuunnittelija Essi Erävesi Yhtymähallitus merkitsee tiedokseen Opetushallituksen päätöksen valtionavustuksen myöntämisestä Viitta-hankkeelle.

Yhtymähallitus Kokouksen aika: 24.1.2012 klo 17.00

Yhtymähallitus Kokouksen aika: 24.1.2012 klo 17.00 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus Kokouksen aika: klo 17.00 KOKOUSKUTSU ASIALISTA paikka: asiat: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö Tuulenpesä

Lisätiedot

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 6/2014 Yhtymähallitus

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 6/2014 Yhtymähallitus PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 6/2014 Yhtymähallitus Kokouksen Aika Tiistai klo 16.00 17.17 101 Paikka: Asiat: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1

Lisätiedot

Yhtymähallitus Kokouksen Aika tiistai 18.6.2013 klo 16.30

Yhtymähallitus Kokouksen Aika tiistai 18.6.2013 klo 16.30 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus Kokouksen Aika tiistai klo 16.30 KOKOUSKUTSU ASIALISTA Paikka: asiat: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö

Lisätiedot

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 5/2014 Yhtymähallitus

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 5/2014 Yhtymähallitus PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 5/2014 Yhtymähallitus Kokouksen Aika Tiistai klo 17.00 17.17 88 Paikka: Asiat: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500

Lisätiedot

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 3/2015 Yhtymähallitus

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 3/2015 Yhtymähallitus PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 3/2015 Yhtymähallitus Kokouksen Aika: tiistai ---------------------------------------------------------------------------------------- Ennen varsinaisia kokousasioita

Lisätiedot

Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Sosiaali- ja terveysopisto Kiesikatu 3 (Kärrykatu 2) 20780 Kaarina Ruokasali

Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Sosiaali- ja terveysopisto Kiesikatu 3 (Kärrykatu 2) 20780 Kaarina Ruokasali PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus KOKOUSKUTSU ASIALISTA Kokouksen aika: tiistai klo 16.30 tutustuminen Sosiaali- ja terveysopiston tiloihin klo 17.15 esityslistan mukaiset kokousasiat paikka:

Lisätiedot

Yhtymähallitus Kokouksen aika: tiistai 21.4.2015 klo 17.00

Yhtymähallitus Kokouksen aika: tiistai 21.4.2015 klo 17.00 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus Kokouksen aika: tiistai klo 17.00 KOKOUSKUTSU ASIALISTA paikka: asiat: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö

Lisätiedot

Yhtymähallitus Kokouksen aika: tiistai 25.9.2012 klo 17.00

Yhtymähallitus Kokouksen aika: tiistai 25.9.2012 klo 17.00 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus Kokouksen aika: tiistai klo 17.00 KOKOUSKUTSU ASIALISTA paikka: asiat: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö

Lisätiedot

Yhtymähallitus Kokouksen aika: tiistai 20.3.2012 klo 17.30

Yhtymähallitus Kokouksen aika: tiistai 20.3.2012 klo 17.30 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus Kokouksen aika: tiistai klo 17.30 KOKOUSKUTSU ASIALISTA paikka: asiat: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x HALLINTOSÄÄNTÖ Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4 Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x 2 Hallintosääntö Hallintosääntö 3 1. YLEISTÄ 5 1.1 Soveltaminen... 5 1.2 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Lahti Tapani, vpj. Nuotio Minna Turpeinen Marja. Hiiri Ulla, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Järvinen Hanna

Lahti Tapani, vpj. Nuotio Minna Turpeinen Marja. Hiiri Ulla, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Järvinen Hanna PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO Aika Tiistai klo 17.30 Paikka: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö KOKOUSKUTSU 1/2013 Koulurakennuksen

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015. Yhtymähallitus 27.10.2014 106. Yhtymäkokous 25.11.2014 24

Hallintosääntö 1.1.2015. Yhtymähallitus 27.10.2014 106. Yhtymäkokous 25.11.2014 24 Hallintosääntö 1.1.2015 Yhtymähallitus 27.10.2014 106 Yhtymäkokous 25.11.2014 24 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 6 1 Soveltamisala... 6 2. LUKU KOKOUSMENETTELY... 6 2 Luvun määräysten soveltaminen... 6 3

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Hall 6.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt Kuntayhtymän

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.2 HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuuston 12. päivänä marraskuuta 2008/23 hyväksymä ja valtuuston 11. päivänä marraskuuta 2013/38 tarkastama I LUKU YLEISET

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 16.1.2006, 22.1.2007, 1.10.2007 Muutoksen voimaantulo: 1.11.2007 Muutettu: 8.12.2008 Voimaantulo:

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö Hallintosääntö 1 (16) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen 2 Toiminta-ajatus Hallintosäännöllä

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 1.12.2008 Kaupunginvaltuusto 23.2.2009 Kaupunginhallitus 20.4.2009 Kaupunginvaltuusto 27.4.2009 Kaupunginvaltuusto 14.12.2009 Kaupunginvaltuusto 27.8.2012 Kaupunginvaltuusto 21.1.2013

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 -

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Hallintosääntö Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Sisällysluettelo Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä H a l l i n t o s ä ä n t ö 1.8.2015 alk Sisältö

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 Johtoryhmä 30.9.2014, Yhtymähallitus 9.10.2014, Yhtymävaltuusto 30.10.2014 Sisällys YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1. Hallintosäännön soveltaminen...

Lisätiedot

Sivu 1 / 25 HALLINTOSÄÄNTÖ

Sivu 1 / 25 HALLINTOSÄÄNTÖ Sivu 1 / 25 HALLINTOSÄÄNTÖ Yhtymähallitus 1.10.2014 Yhtymävaltuusto 8.10.2014 Sivu 2 / 25 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET JA ORGANISAATIO...4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt...4 2

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2010 85 Voimaantulo 1.1.2011 Muutokset päivitetty kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti: - Kvalt 16.06.2011 43 - Kvalt 15.12.2011

Lisätiedot

Kivijärven kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Muutos 16.12.2011 52 Muutos 14.11.2012 32 Muutos 28.01.2013 5 Muutos 26.01.2015 5

Kivijärven kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Muutos 16.12.2011 52 Muutos 14.11.2012 32 Muutos 28.01.2013 5 Muutos 26.01.2015 5 1 Kivijärven kunta HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaan 25.5.2010 Muutos 16.12.2011 52 Muutos 14.11.2012 32 Muutos 28.01.2013 5 Muutos 26.01.2015 5 KIVIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 2 I YLEINEN OSA 1 Soveltamisala Kunnan

Lisätiedot

PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ

PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 SISÄLLYSLUETTELO I luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän muut johtosäännöt... 3 2 Kuntayhtymän toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö Seinäjoen kaupungin hallintosääntö I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kaupungin päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (13) SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 1 Luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko-

Lisätiedot

Hallintosääntö. Sisällysluettelo

Hallintosääntö. Sisällysluettelo Hallintosääntö Sisällysluettelo Hallintosääntö... 3 1. luku Yleiset määräykset... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Turun kaupungin hallinto... 3 2. luku Päätöksenteko- ja kokousmenettely... 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

Hollolan kunta Hallintosääntö

Hollolan kunta Hallintosääntö Hollolan kunta Hallintosääntö 1 HOLLOLAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuusto 11.11.2013 86 Voimaantulo 1.1.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan muut johtosäännöt

Lisätiedot