Vakka-Suomen musiikkiopisto TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vakka-Suomen musiikkiopisto TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 Vakka-Suomen musiikkiopisto TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta

2 Sisällys 1. JOHDANTO VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTON TASA-ARVOTILANTEEN KARTOITUS OPPILASVALINNAT OPISKELEVAT OPPILAAT OPETUSTARJONTA JA JÄRJESTELYT OPETUSSISÄLLÖT JA MENETELMÄT OPPILASARVIOINTI PÄÄTTÖTODISTUKSET SEKSUAALINEN JA SUKUPUOLEN PERUSTEELLA TAPAHTUVA HÄIRINTÄ TIEDOTUS MUUTA TOIMENPITEET TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTOSSA OPPILASVALINNAT OPETUSTARJONTA JA JÄRJESTELYT OPETUSSISÄLLÖT JA MENETELMÄT OPPILASARVIOINTI SEKSUAALINEN JA SUKUPUOLEN PERUSTEELLA TAPAHTUVA HÄIRINTÄ TIEDOTUS MUU TOIMINTA YKSILÖIDEN YHDENVERTAISUUDEN KANNALTA KESKEISIÄ KYSYMYKSIÄ MUODOLLINEN YHDENVERTAISUUS Yhdenvertaiset valintaperusteet oppilaaksi otossa Yhdenvertaiset käytännöt opetuksessa ja muussa toiminnassa Yhdenvertaisuus oppilasarvioinnissa AINEELLINEN YHDENVERTAISUUS Erityisiä tarpeita omaavien huomiointi Mahdollisuus opiskeluun varattomuuden sitä estämättä Lasten ja nuorten aineellisen yhdenvertaisuuden edistäminen YHDENVERTAISUUDEN JA TASA-ARVON EDISTÄMINEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMASTA TIEDOTTAMINEN LÄHTEET LIITTEET

3 1. Johdanto Yksilöiden yhdenvertainen oikeus sivistykseen on turvattu Suomen perustuslaissa (731/1999). Erikseen perustuslaki asettaa julkisen vallan velvollisuudeksi sukupuolten tasa-arvon edistämisen yhteiskunnallisessa toiminnassa ja työelämässä (6.4 ). Perusoikeussuojaa täsmennetään tavallisen lain tasoisella sääntelyllä. Sivistyspalvelujen merkitys yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon edistämisessä on keskeinen. Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annettu laki (609/1986) edellyttää oppilaitosten perusopetusta lukuun ottamatta laativan tasa-arvosuunnitelman yhteistyössä henkilöstön ja opiskelijoiden edustajien kanssa. Suunnitelman tulee sisältää oppilaitoksen tasaarvotilanteen ja siihen liittyvien ongelmien kartoitus sekä toteutettaviksi suunnitellut toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi. Erityistä huomiota tulee kiinnittää tasa-arvon toteutumiseen opiskelijavalinnoissa, opetusta järjestettäessä ja opintosuorituksia arvioitaessa sekä toimenpiteisiin, joilla pyritään seksuaalisen häirinnän ja sukupuolen perusteella tapahtuvan häirinnän ehkäisemiseen ja poistamiseen. Tasa-arvosuunnitelman tulee sisältää arvio aikaisempaan tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden toimenpiteiden toteuttamisesta ja niiden tuloksista, ja sitä tulee tarkastella uudelleen vähintään kerran kolmessa vuodessa. (Tasa-arvoL 6 b ). Vakka-Suomen musiikkiopiston tasaarvosuunnitelman yhteydessä tarkastellaan myös keskeisimpiä muuhun yksilöiden yhdenvertaisuuteen liittyviä tekijöitä, ja sen keskeisenä tavoitteena on kehittää edelleen oppilaitoksen opetusta ja muuta toimintaa mahdollisimman hyvin yksilöiden yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistäväksi. Vakka-Suomen musiikkiopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman valmistelua varten nimettiin työryhmä, johon kuuluivat rehtorin lisäksi opetushenkilöstön ja oppilaiden edustajat. Tietoa suunnitelman pohjaksi hankittiin olemassa olevaa tietoa kokoamalla, toimintaa tarkastelemalla ja kahdella musiikkiopiston oppilaille/vanhemmille suunnatulla kyselyllä. Kyselyjen vastausprosentit jäivät melko alhaisiksi (soitinoppilaille/huoltajille suunnattu kysely 44,5 %/73 vastaajaa ja musiikkileikkikoululaisille/huoltajille suunnattu kysely 22,4 %/11 vastaajaa), joten tuloksia voidaan käsitellä lähinnä suuntaa antavina. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma valmisteltiin osana Laitilan kaupungissa käynnissä olevaa sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa Valtavirtaistaminen käytäntöön hanketta. 3

4 2. Vakka-Suomen musiikkiopiston tasa-arvotilanteen kartoitus 2.1 Oppilasvalinnat Pääsykokeissa oppilaaksi hakeneiden ja hyväksyttyjen osuudet Vuosi Hakijoista tyttöjä/poikia Hyväksytyistä tyttöjä/poikia % / 36 % 82 % / 18 % % / 32 % 69 % / 31 % % / 36 % 69 % / 31 % % / 29 % 83 % / 17 % % / 36 % 65 % / 35 % % / 29 % 74 % / 26 % % / 32 % 73 % / 27 % % / 42 % 78 % / 22 % % / 35 % 70 % / 30 % % / 39 % 64 % / 36 % Luvuissa eivät ole mukana varasijoilta oppilaiksi lukuvuoden aikana päässeet. Hakijoiden määrä/vuosi ollut Viimeisten 10 vuoden aikana tyttöjen/poikien osuus hakijoista on pääsääntöisesti ollut lähellä tyttöjen/poikien osuutta oppilaaksi hyväksytyistä. Tilanne antaa viitteitä onnistumisesta pääsykokeen laadinnassa eri sukupuolia yhdenvertaisesti kohtelevaksi. 2.2 Opiskelevat oppilaat Vakka-Suomen musiikkiopiston oppilaista on tilanteen mukaisesti 70 % tyttöjä/naisia ja 30 % poikia/miehiä. Suhde on vastaava musiikkiopistoissa valtakunnallisestikin tarkasteltuna Opetustarjonta ja järjestelyt Musiikkiopiston opetustarjonta sai kyselyjen vastauksissa hyvät arvosanat (asteikko 1-5) tyttöjen ja poikien yhdenvertaisuuden huomioimisessa: Musiikkileikkikoululaisille/huoltajille suunnattu kysely 4,36 - tytöt 4,38 - pojat 4,33 Soitinoppilaille/huoltajille suunnattu kysely 4,42 - tytöt 4,38 - pojat 4,55 Sama koski opetusjärjestelyjen yhdenvertaisuutta: Musiikkileikkikoululaisille/huoltajille suunnattu kysely 4,45 - tytöt 4,50 - pojat 4,33 1 Heino & Ojala 2006, s. 10,12. 4

5 Soitinoppilaille/huoltajille suunnattu kysely 4,33 - tytöt 4,30 - pojat 4, Opetussisällöt ja menetelmät Myös opetussisällöt näyttäytyvät saaduissa vastauksissa tytöt ja pojat hyvin yhdenvertaisesti huomioivilta (asteikko 1-5): Musiikkileikkikoululaisille/huoltajille suunnattu kysely 4,45 - tytöt 4,50 - pojat 4,33 Soitinoppilaille/huoltajille suunnattu kysely Soitonopetus 4,32 - tytöt 4,28 - pojat 4,40 Yhteismusisointiopetus 4,25 - tytöt 4,21 - pojat 4,35 Musiikin perusteiden opetus 4,34 - tytöt 4,34 - pojat 4,35 Musiikkileikkikoululaisille/huoltajille suunnatussa kyselyssä vastauksia avoimiin kysymyksiin ei juuri annettu. Soitinopetuksessa soitettavassa ohjelmistossa sekä tyttöjen että poikien kiinnostuksen kohteet näyttäytyivät moninaisina ja samankin vastaajan kohdalla monipuolisina. Kyselyn perusteella näyttäisivät erot yksilöiden välillä olevan sukupuolten välisiä eroja suurempia. Sama koskee yhteismusisointi- ja musiikin perusteiden opetusta sekä opetusmenetelmiä kaikissa mainituissa. Opettajan kannustava palaute nousi tärkeänä esiin molempien vastauksissa. Opetusmenetelmien yhdenvertaisuus tyttöjen ja poikien kannalta sai niin ikään kyselyn vastauksissa hyvän arvosanan: Musiikkileikkikoululaisille/huoltajille suunnattu kysely 4,45 - tytöt 4,50 - pojat 4,33 Soitinoppilaille/huoltajille suunnattu kysely Soitinopetus 4,33 - tytöt 4,38 - pojat 4,20 Yhteismusisointiopetus 4,25 - tytöt 4,26 - pojat 4,20 Musiikin perusteiden opetus 4,36 - tytöt 4,38 - pojat 4,30 5

6 2.5 Oppilasarviointi Päättösuoritusten arvosanajakaumat vuosina /Musiikin perustaso Solistisen pääaineen Tytöt/naiset Pojat/miehet arvosana/pt 3 Erinomainen 5 24 % (6) 50 % (5) Kiitettävä 4 44 % (11) 40 % (4) Hyvä 3 16 % (4) 10 % (1) Tyydyttävä 2 12 % (3) - Hyväksytty Uusittava 4 % (1) - Yhteensä 100 % (25) 100 % (10) Musiikin perusteiden Tytöt/naiset Pojat/miehet arvosana/mupe 3 ja 4 Erinomainen 5 28 % (15) 30 % (3) Kiitettävä 4 36 % (19) 30 % (3) Hyvä 3 22 % (12) 10 % (1) Tyydyttävä 2 7 % (4) 20 % (2) Hyväksytty 1 7 % (4) 10 % (1) Uusittava - - Yhteensä 100 % (54) 100 % (10) Päättösuoritusten arvosanajakaumat vuosina /Musiikkiopistotaso Solistisen pääaineen Tytöt/naiset Pojat/miehet arvosana/d-taso Erinomainen 5-67 % (2) Kiitettävä 4 75 % (3) 33 % (1) Hyvä 3 25 % (1) - Tyydyttävä Hyväksytty Uusittava Yhteensä 100 % (4) 100 % (3) Musiikin perusteiden Tytöt/naiset Pojat/miehet arvosana/mupe 5, 6 ja 7 Erinomainen 5 17 % (18) 45 % (4) Kiitettävä 4 61 % (11) 22 % (2) Hyvä 3 17 % (3) 33 % (3) Tyydyttävä 2 5 % (1) - Hyväksytty Uusittava - - Yhteensä 100 % (18) 100 % (9) Tyttöjen saamien arvosanojen jakaumat ovat suhteellisen lähellä poikien saamien arvosanojen jakaumia, mikä viittaa onnistumiseen arviointiperusteiden ja arvioinnin yhdenvertaisuudessa. Erityisesti musiikkiopistotason suoritusten määrän ollessa melko 6

7 pieni vaikuttavat yksittäisten oppilaiden saamat arvosanat huomattavasti prosenttiosuuksien muodostumiseen. Opintojaan päättösuoritusvaiheeseen saakka jatkavat tytöt ja pojat menestyvät molemmat suorituksissaan hyvin, pojat hieman tyttöjä paremmin (vrt. kappale 2.6, jonka tietojen mukaan pojat keskeyttävät opintonsa hieman tyttöjä useammin). Numeerisen tasosuoritusten yhteydessä tapahtuvan arvioinnin lisäksi tärkeä merkityksensä sekä tasosuoritusarvioinnissa että opettajan opetuksensa yhteydessä antamassa arvioinnissa on sanallisella arvioinnilla sekä oppilaan itsearvioinnilla ja tähän ohjaamisella. 2.6 Päättötodistukset Päättötodistuksen saaneiden osuudet/musiikin perustaso Vuosi Tyttöjä/naisia Poikia/miehiä % 18 % % 25 % % 33 % % 14 % % 10 % % 15 % % 9 % % 20 % % 0 % % 20 % Päättötodistuksen saajia ollut vuosittain Päättötodistuksen saaneiden osuudet/musiikkiopistotaso Vuosi Tyttöjä/naisia Poikia/miehiä % 100 % % 0 % % 33 % % 0 % % 0 % % 0 % % 0 % % 0 % % 0 % Päättötodistuksen saajia on ollut vuosittain muutama. Tyttöjen ja poikien osuudet päättötodistuksen saaneista oppilaista noudattavat kutakuinkin opiskelevien oppilaiden sukupuolijakaumaa. Poikien osuus todistuksen saaneista kuitenkin on hieman alle opiskelevien poikien osuuden, jolloin pohdittavaksi nousee, voidaanko opetussisältöihin, -menetelmiin ja opetusjärjestelyihin vaikuttamalla edesauttaa poikien opintojen jatkamista päättötodistuksen saavuttamiseen saakka. Lukumääräisesti erityisesti musiikkiopistotason päättötodistuksia suoritetaan suhteellisen vähän, jolloin pienet vaihtelut oppilasmäärissä aiheuttavat suuria muutoksia prosenttiosuuksissa. 7

8 2.6 Seksuaalinen ja sukupuolen perusteella tapahtuva häirintä Musiikkiopiston oppilaiden ikähaarukka on suuri aina vauvaikäisistä aikuisiin, joten tiedon keräämiseksi mahdollisesta sukupuoleen perustuvasta häirinnästä päädyttiin opettajien havaintojen kartoittamiseen sen sijaan, että asiaa olisi kysytty oppilailta. Käydyn keskustelun perusteella sukupuolen perusteella tapahtuvaa häirintää ei ole oppilaiden keskuudessa tai heihin kohdistuvana havaittu. 2.7 Tiedotus Musiikkiopiston tiedotus on kyselyihin vastanneiden mielestä hyvin tytöt ja pojat yhdenvertaisesti huomioivaa. Vastausten keskiarvot asteikolla 1-5 olivat seuraavat: Musiikkileikkikoululaisille/huoltajille suunnattu kysely 4,55 - tytöt 4,62 - pojat 4,33 Soitinoppilaille/huoltajille suunnattu kysely 4,19 - tytöt 4,25 - pojat 4,05 Musiikkileikkikoululaisille suunnatun kyselyn vastauksissa oli vain vähän toiveita tiedotuksen kehittämisestä. Soitinoppilaiden osalta tyttöjen ja poikien erona näyttäytyi tyttöjen kiinnostus saada monipuolisesti tietoa erilaisista asioista poikien vastatessa, etteivät pääsääntöisesti ole kiinnostuneita saamaan asioista enempää tietoa. 2.8 Muuta Soitinoppilaille/huoltajille suunnatussa kyselyssä tytöt toivat poikia monisanaisemmin esiin ajatuksiaan ja toiveitaan musiikkiopisto-opiskelusta. Tämän huomioiminen opetuksessa ja muussa toiminnassa, ja poikien kannustaminen ajatustensa muodostamiseen ja ilmaisemiseen, voisi edesauttaa poikien aseman yhdenvertaisuutta esimerkiksi opintojen jatkamisen kohdalla. 3. Toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi Vakka-Suomen musiikkiopistossa 3.1 Oppilasvalinnat Tehdyn kartoituksen perusteella Vakka-Suomen musiikkiopistossa käytössä oleva pääsykoe on varsin hyvin eri sukupuolta olevia yhdenvertaisesti kohteleva. Hakeneiden/hyväksyttyjen prosentuaalisia osuuksia (tytöt/pojat) seurataan, ja tarvittaessa tarkastellaan pääsykoetta edelleen. Oppilasvalinnoissa noudatetaan lainsäädännön mukaisesti muodollista yhdenvertaisuutta valiten oppilaat valmiuksiin ja edellytettyyn tietoja taitotasoon perustuen yhdenvertaisin valintaperustein. Sukupuolivaikutusten arviointi kohdistuu siten pääsykokeen sisältöön ja siihen, että se huomioi eri sukupuolet yhdenvertaisesti (mm. erot äänialoissa). 3.2 Opetustarjonta ja järjestelyt Oppilaille/huoltajille suunnatun kyselyn vastausten mukaan Vakka-Suomen musiikkiopiston opetustarjonta ja järjestelyt huomioivat hyvin eri sukupuolten 8

9 yhdenvertaisuuden. Erot kyselyn vastauksissa näyttäytyivät suurempina yksilöiden kuin eri sukupuolten välillä. Tulos kannustaa jatkossakin panostamaan opetustarjonnan monipuolisuuteen ja joustavuuteen opetusjärjestelyissä. Pienten musiikkiopistokuntien osalta hyvänä esimerkkinä tästä on musiikin perusteiden yhdysryhmäopetus. 3.3 Opetussisällöt ja menetelmät Opetussisällöt ja menetelmät todettiin oppilaille/huoltajille suunnatun kyselyn vastauksissa hyvin eri sukupuolet huomioiviksi. Opetustarjonnan ja järjestelyjen tavoin erot kyselyn avoimissa vastauksissa olivat suuremmat yksilöiden kuin eri sukupuolten edustajien välillä. Monipuolisuutta ja oppilaan mahdollisuuksia vaikuttaa opetussisältöihin ja -menetelmiin edistetään edelleen. Opetuksessa huomioidaan kyselyssä esiin noussut seikka tyttöjen avoimemmasta omien toiveidensa esiintuomisesta ja kiinnostuksensa ilmaisemisesta uuden tiedon saamiseen. Poikia kannustetaan rohkeampaan omien ajatustensa muodostamiseen ja ilmaisemiseen. Eri sukupuolten edustajien toiveiden huomioimisella ja oppilaslähtöisyydellä edistetään jokaisen oppilaan opintojen jatkamista ja opinnoissa menestymistä. Selvitetään musiikkiopisto-opintojen keskeyttämiseen johtaneita syitä ja näiden yhteyttä sukupuoleen. 3.4 Oppilasarviointi Oppilasarvioinnissa noudatetaan edelleen hyväksyttyjä arviointikohteita ja kriteerejä yhdenvertaisesti eri sukupuolten edustajien osaamista arvioiden. Opetuksen yhteydessä tapahtuvan jatkuvan, kannustavan palautteen ja tasosuoritusten yhteydessä annettavan sanallisen palautteen antamisessa sekä oppilaan itsearviointiin ohjaamisessa huomioidaan kyselyssä esiin noussut poikien tyttöjä vähäisempi omien ajatustensa esiin tuominen. Jokaista oppilasta kannustetaan yksilöllisistä lähtökohdistaan opinnoissaan etenemisessä ja oman osaamisensa arvioinnissa. 3.5 Seksuaalinen ja sukupuolen perusteella tapahtuva häirintä Tilannetta seksuaalisen ja sukupuolen perusteella tapahtuvan häirinnän suhteen seurataan. Jokaisella henkilöstöön kuuluvalla on velvollisuus puuttua tilanteeseen havaitessaan häirintää oppilaiden keskuudessa ja olla yhteydessä esimieheen havaitessaan henkilöstön jäsenen taholta tapahtuvaa häirintää. Oppilaitoksessa ja työyhteisössä luotavan myönteisen ilmapiirin kautta ehkäistään edelleen ennalta myös mahdollista häirintää. 3.6 Tiedotus Tulevaisuudessa jatketaan edelleen tiedotustyötä musiikinopiskelun soveltuvuudesta yhtä hyvin pojille kuin tytöillekin. Opiskelumahdollisuuksia tuodaan monipuolisesti esille. Yhteistyötä päiväkotien ja koulujen kanssa jatketaan. 3.7 Muu toiminta Konserttien, musikaalien ja muiden tapahtumien teemoissa ja aihepiireissä huomioidaan monipuolisuus, jonka kautta voidaan kyselynkin pohjalta parhaiten saavuttaa mahdollisimman monen oppilaan kiinnostuneisuus tapahtumissa mukana olemiseen. 9

10 4. Yksilöiden yhdenvertaisuuden kannalta keskeisiä kysymyksiä 4.1 Muodollinen yhdenvertaisuus Yhdenvertaiset valintaperusteet oppilaaksi otossa Musiikkiopiston oppilaat otetaan Suomen perustuslain (731/1999) perusoikeussääntelyn, Taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998), ja Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnan hyväksymien Oppilaaksi ottamisen perusteiden mukaisesti yhdenvertaisin valintaperustein Yhdenvertaiset käytännöt opetuksessa ja muussa toiminnassa Opetuksessa ja muussa toiminnassa oppilaita kohdellaan yhdenvertaisesti jokaisen yksilölliset lähtökohdat Opetussuunnitelman perusteiden ja Vakka-Suomen musiikkiopiston opetussuunnitelman mukaisesti huomioiden. Yhdenvertaisuuden lähtökohta läpäisee kaiken toiminnan, esimerkiksi opetusjärjestelyt, sivuaineiden myöntämisen ja konserttitoiminnan Yhdenvertaisuus oppilasarvioinnissa Musiikkiopistossa noudatetaan Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnan hyväksymiä, Opetussuunnitelmaan liitettyjä arviointiperusteita. 4.2 Aineellinen yhdenvertaisuus Erityisiä tarpeita omaavien huomiointi Erityisiä tarpeita omaavat hakijat (hakijan vammaisuus, sairaus tai muu näihin verrattavissa oleva syy) huomioidaan pääsykokeissa esimerkiksi varaamalla tarvittaessa pidempi aika tehtävien hahmottamiseen ja mahdollisuus apuvälineiden käyttöön. Erityisiä tarpeita omaavia oppilaita tuetaan ensisijaisesti opetussuunnitelman mukaisessa opetuksessa. Tarvittaessa laaditaan henkilökohtaisen tuen oppimissuunnitelma. Mikäli oppilas ei vammaisuuden, sairauden tai muun näihin verrattavissa olevan syyn vuoksi kykene opiskelemaan opetussuunnitelman mukaisesti, voidaan opetusta myös yksilöllistää laatimalla oppilaalle henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Mahdollisuus opiskeluun varattomuuden sitä estämättä Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnan päätöksen mukaisesti vapaaoppilaspaikka myönnetään hakemuksesta lukukaudeksi kerrallaan oppilaalle, joka/jonka perhe saa toimeentulotukea. Oppilailta, joille vapaaoppilaspaikka on myönnetty, ei peritä lukukausimaksua, kirjaamismaksua, soitinvuokraa musiikkiopiston soittimen käytöstä eikä muita musiikkiopiston perimiä opiskeluun välittömästi liittyviä maksuja Lasten ja nuorten aineellisen yhdenvertaisuuden edistäminen Vakka-Suomen musiikkiopistossa opetusta annetaan ensisijaisesti lapsille ja nuorille. Lisäksi oppilaitoksessa toimii aikuisosasto. 10

11 5. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen Musiikkiopistoon hakevien ja musiikkiopiston oppilaiden yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon edistämisestä vastaavat Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnan alaisuudessa musiikkiopiston rehtori ja kaikki henkilöstöön kuuluvat oman tehtävänsä osalta. Olennaista on yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon näkökulmien sisäistäminen ajattelussa ja toiminnassa. 6. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman hyväksyminen Vakka-Suomen musiikkiopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma hyväksytään Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnassa. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toteutumista seurataan ja sitä tarkistetaan tarvittaessa tai vähintään kolmen vuoden välein. 7. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta tiedottaminen Vakka-Suomen musiikkiopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöstä tiedotetaan henkilöstöä sekä oppilaita/huoltajia. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta tiedotetaan oppilaitoksen ilmoitustauluilla sekä internetin välityksellä. 11

12 Lähteet Heino, Maarit & Ojala, Marja-Liisa: Opetustuntikohtaisen taiteen perusopetuksen piiriin kuuluvan taiteen perusopetuksen oppilaitosverkon tilanne lukuvuosina Opetushallitus. Helsinki Vakka-Suomen musiikkiopiston kokoama tilastotieto. Vakka-Suomen musiikkiopiston oppilaille/huoltajille toteutettujen kahden Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman valmisteluun liittyvän kyselyn vastaukset. Liitteet Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman valmisteluun liittyvä kysely oppilaille/huoltajille musiikkileikkikoululaiset Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman valmisteluun liittyvä kysely oppilaille/huoltajille soitinoppilaat Tasa-arvosuunnitelman valmistellut työryhmä Aapo Grönlund, oppilas Marianne Mäkelä, musiikkiopiston rehtori Pauli Pylkkö, kitaransoiton tuntiopettaja Anniina Vainio, musiikin perusteiden opettaja 12

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2016-2019 SISÄLTÖ 1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ja sen tarkoitus 2. Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen koulu

Lisätiedot

OPPILAITOKSEN TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA

OPPILAITOKSEN TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA OPPILAITOKSEN TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA-ARVOSUUNNITELMA Tavoitteet: Ymmärtää tasa-arvosuunnitelman tarkoitus ja rakenne. Tutustua tasa-arvosuunnitelman laatimisprosessiin. Sisältö: Tasa-arvosuunnittelun

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2017-2019 VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO 1 LÄHTÖKOHDAT Tämä suunnitelma on osa Vieremän kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Tasa-arvoa

Lisätiedot

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Tasa-arvosuunnitelma Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 1.2. 7a Tavoitteena tasa-arvoinen Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu Tasa-arvolaki velvoittaa oppilaitoksia tekemään

Lisätiedot

Miksi opettajan tulee edistää tasa-arvoa?

Miksi opettajan tulee edistää tasa-arvoa? Miksi opettajan tulee edistää tasa-arvoa? Mikä on se suunnitelmallinen tasa-arvoa edistävä työ, jota oppilaitosten odotetaan tekevän? Miko Lempinen, ylitarkastaja tasa-arvovaltuutetun toimisto Pojat ovat

Lisätiedot

KAUHAJOEN LUKION TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA

KAUHAJOEN LUKION TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA KAUHAJOEN LUKION TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2016 2019 Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 5 a :n mukaan (609/1986, muutettu lailla 1329/2014) koulutuksen järjestäjä vastaa

Lisätiedot

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS Mitä taiteen perusopetus on? Koulutuksen järjestäminen Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN LUKIOIDEN TASA-ARVOSUUNNITELMA. Kouvolassa, toukokuussa 2008. Tasa-arvotyöryhmä: Tuomas Riikonen, Kouvolan Lyseon lukio (pj.

KOUVOLAN KAUPUNGIN LUKIOIDEN TASA-ARVOSUUNNITELMA. Kouvolassa, toukokuussa 2008. Tasa-arvotyöryhmä: Tuomas Riikonen, Kouvolan Lyseon lukio (pj. KOUVOLAN KAUPUNKI Sivistystoimen toimiala Lukiokoulutus KOUVOLAN KAUPUNGIN LUKIOIDEN TASA-ARVOSUUNNITELMA Kouvolassa, toukokuussa 2008 Tasa-arvotyöryhmä: Kouvolan kaupunki, opettajajäsenet: Tuomas Riikonen,

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

turun seudun musiikkiopisto Turun seudun musiikkiopiston säännöt

turun seudun musiikkiopisto Turun seudun musiikkiopiston säännöt turun seudun musiikkiopisto Turun seudun musiikkiopiston säännöt 2 Yleistä Tähän järjestyssääntöön/opinto-oppaaseen on koottu musiikkioppilaitoksia ja taiteen perusopetusta koskevia yleisiä sääntöjä sekä

Lisätiedot

ELIMÄEN LUKION TOIMINNALLINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA Hyväksytty Elimäen lukion tasa-arvotyöryhmässä

ELIMÄEN LUKION TOIMINNALLINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA Hyväksytty Elimäen lukion tasa-arvotyöryhmässä 1 ELIMÄEN LUKION TOIMINNALLINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA Hyväksytty Elimäen lukion tasa-arvotyöryhmässä 12.10.2011 SISÄLLYS 1. Johdanto 2 2. Lukion tehtävät tasa-arvolain mukaan 3 3. Tasa-arvon toteutumisen

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN TASA-ARVOSUUNNITELMA

OPISKELIJOIDEN TASA-ARVOSUUNNITELMA OPISKELIJOIDEN TASA-ARVOSUUNNITELMA Mikkelin ammattikorkeakoulu Hyväksytty johtoryhmässä 26.4.2011/7.6.2011 Hyväksytty amk-hallituksessa 14.6.2011 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 TASA-ARVOTYÖN KEHITTÄMISKOHTEITA...

Lisätiedot

1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Lahden Rudolf Steiner - koulun lukiossa 1.1 Johdanto

1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Lahden Rudolf Steiner - koulun lukiossa 1.1 Johdanto Lahden Rudolf Steiner -lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tämän suunnitelman on hyväksynyt koulun opettajainkokous. Päiväys: 26.5.2016 1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Lahden Rudolf

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA LIITE ------- Musiikki: Piano, musiikinteoria ja säveltapailu Tanssi Esittävät taiteet: Teatteritaide Visuaaliset

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

VALKEALAN LUKION TOIMINNALLINEN TASA- ARVO-SUUNNITELMA

VALKEALAN LUKION TOIMINNALLINEN TASA- ARVO-SUUNNITELMA VALKEALAN LUKION TOIMINNALLINEN TASA- ARVO-SUUNNITELMA 2016-2018 Tasa-arvosuunnitelmassa kerrotaan asiaan liittyvä lainsäädäntö sekä kuvataan koulun tapaa toimia tasa-arvoon liittyvissä asioissa Juha Malinen

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009 Kokousaika 13.5.2009 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus 1 KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille. Musiikkiopistossa

Lisätiedot

EURAN LUKION TASA-ARVOSUUNNITELMA

EURAN LUKION TASA-ARVOSUUNNITELMA EURAN LUKION TASA-ARVOSUUNNITELMA Sisällys 1. Johdanto 2. Tasa-arvoon liittyvä lainsäädäntö 3. Tasa-arvosuunnitelman tavoitteet 4. Euran lukion opetussuunnitelma 5. Opiskelijoiden valinnat 6. Opetuksen

Lisätiedot

Vaasan kaupungin toisen asteen koulutus TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA. Oppilaitosten toiminnan kehittäminen

Vaasan kaupungin toisen asteen koulutus TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA. Oppilaitosten toiminnan kehittäminen Pvm 18.4.2011 Muodollinen tarkistus Pvm 18.4.2011 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 18.4.2011 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnassa Pvm 18.4.2011 Laatija Hillevi Kivelä Hillevi Kivelä Kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Anjalankosken lukion toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma

Anjalankosken lukion toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma Anjalankosken lukion toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma 2011-2014 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Lukion tehtävät tasa-arvolain mukaan... 3 3. Tasa-arvon toteutumisen seuranta ja arviointi... 4

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2013-2014 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA VANTAAN MUSIIKKIOPISTO

OPETUSSUUNNITELMA VANTAAN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA VANTAAN MUSIIKKIOPISTO VANTAAN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Opetussuunnitelman päivitys on hyväksytty Vantaan kaupungin Vapaa-ajan ja asukaspalvelujen lautakunnassa 1.10.2012. Opetussuunnitelma

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Askolan lukion toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma

Askolan lukion toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma Askolan lukion toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma Tämän suunnitelman on hyväksynyt Askolan lukion rehtori. Päiväys: 25.2.2015 Johdanto Askolan lukiolla laaditaan toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma perustuen

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO KOULUTUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ Tavoitteet: Ymmärtää keskeinen lainsäädäntö sukupuolten välisestä tasa-arvosta organisaation näkökulmasta Ymmärtää sukupuolten välisen tasa-arvon

Lisätiedot

SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO

SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO SALON MUSIIKKIOPISTO Musiikkiopiston Nohterin ja Kärjen talot Musiikkiopiston kirjastotalon tilat Musiikkiopiston toimitilat sijaitsevat Salon keskustassa

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2014-2015 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA. Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä

PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA. Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2014 1. TOIMINTA-AJATUS... 2

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2015 2017 Hyväksytty hallintojaostossa 17.8.2015. 2 (6) 1. Johdanto Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Hankasalmen lukion toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Hankasalmen lukion toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Hankasalmen lukion toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tämä suunnitelma korvaa aikaisemman vuonna 2015 tehdyn suunnitelman. Hyväksytty Hankasalmen kunnan sivistyslautakunnassa 14.6.

Lisätiedot

Rovaniemen ammattikorkeakoulun tasa-arvosuunnitelma 2012

Rovaniemen ammattikorkeakoulun tasa-arvosuunnitelma 2012 Rovaniemen ammattikorkeakoulun tasa-arvosuunnitelma 2012 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Tasa-arvosuunnittelun lähtökohdat 3 3. Tavoitteet ja toimenpiteet tasa-arvon toteuttamiseksi 4 4. Tasa-arvosuunnitelman

Lisätiedot

SALON MUSIIKKIOPISTO

SALON MUSIIKKIOPISTO SALON MUSIIKKIOPISTO SALON MUSIIKKIOPISTO Musiikkiopiston Nohterin ja Kärjen talot Musiikkiopiston kirjastotalon tilat Musiikkiopiston toimitilat sijaitsevat Salon keskustassa kirjaston läheisyydessä.

Lisätiedot

LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPPILAIDEN OPAS

LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPPILAIDEN OPAS LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPPILAIDEN OPAS lukuvuosi 2015-2016 Hyvät oppilaat Musiikkiopiston aukioloajat Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa työskentelyänne Lauttasaaren musiikkiopistossa. Tähän

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

Liite 3. Esimerkkejä Virvatuli-mallissa käytettävästä arviointiaineistosta

Liite 3. Esimerkkejä Virvatuli-mallissa käytettävästä arviointiaineistosta Liite 3. Esimerkkejä Virvatuli-mallissa käytettävästä arviointiaineistosta Tämä on kooste mahdollisesta arviointiaineistosta Virvatuli-kriteerien toteutumisen tarkastelun tueksi. Siinä on esimerkkejä siitä,

Lisätiedot

1. Oppimisen arviointi

1. Oppimisen arviointi 1. Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Luonnos 11.11.2015 Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Arviointi perusopetuksessa Arviointikulttuurin keskeiset piirteet Rohkaisu ja kannustus Oppilaiden osallisuus arvioinnissa Tuetaan

Lisätiedot

Keskusteluja tasa-arvosta ja tasa-arvolaista oppilaitoksissa

Keskusteluja tasa-arvosta ja tasa-arvolaista oppilaitoksissa Keskusteluja tasa-arvosta ja tasa-arvolaista oppilaitoksissa Tarkoitus: Keskustelun tavoitteena on selkiyttää tasa-arvolain ymmärtämistä sekä sitä, kuinka itse voi vaikuttaa lain toteutumiseen. Tarkoituksena

Lisätiedot

PAAVALIN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA

PAAVALIN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA PAAVALIN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Toiminta...1 1.1 Toiminnan järjestäminen...1 1.2 Toiminta-ajatus...1 2. Arvot ja yleiset tavoitteet...1 3. Oppimiskäsitys, opiskeluympäristö

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetusneuvos

Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetusneuvos Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetusneuvos Vuoden 2014 opetussuunnitelman perusteiden päälinjauksia Lainsäädännön määrittelemän arvioinnin pedagogisen

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013 5.4.2013 OULUN KONSERVATORIO Postiosoite: PL 20 90015 Oulun kaupunki puh. 044 703 9162 Opintotoimiston käyntiosoite: Lintulammentie 1 L Nettisivut: www.oulunkonservatorio.fi MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA

Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 22.5.2013 38 ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1. TOIMINTA-AJATUS Toiminta-alue ja ylläpitäjä Tehtävät Tavoitteet Kulttuuripalvelujen tuottaminen 2. OPPIMISKÄSITYS 3.

Lisätiedot

Mitä velvoitteita syrjinnän kielto ja tasapuolisen kohtelun vaatimus asettavat työnantajalle? MaRan Marraspäivä 19.11.2014

Mitä velvoitteita syrjinnän kielto ja tasapuolisen kohtelun vaatimus asettavat työnantajalle? MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Mitä velvoitteita syrjinnän kielto ja tasapuolisen kohtelun vaatimus asettavat työnantajalle? MaRan Marraspäivä 19.11.2014 MaRa-koulutuspalvelut Suvi Lahti-Leeve Syrjintäkielto ja tasapuolinen kohtelu

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA LAULU

AINEOPETUSSUUNNITELMA LAULU AINEOPETUSSUUNNITELMA LAULU Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2012 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT, NIIDEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT... 3 (OPS 6)... 3 TASOSUORITUSTEN

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Tuuba. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Tuuba. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Tuuba Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi TUUBANSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty hallituksessa 30.05.2013 43 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TASA-ARVOKYSELYN

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 10.12.2013 Voimaan 1.1.2014 ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN

Lisätiedot

1. Merikanto-opiston toiminta-ajatus... 2 1.1. Musiikkiopiston perustehtävä, arvot ja tavoitteet.. 2

1. Merikanto-opiston toiminta-ajatus... 2 1.1. Musiikkiopiston perustehtävä, arvot ja tavoitteet.. 2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Merikanto-opiston toiminta-ajatus... 2 1.1. Musiikkiopiston perustehtävä, arvot ja tavoitteet.. 2 2. Opetuksen toteuttaminen 2 2.1. Oppimiskäsitys ja opiskeluympäristö 2 3. Opetuksen

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen seminaari15.4.2016 Minna Harmanen Jan Hellgren Matti Pietilä

Lisätiedot

Osa 1 Koulu työyhteisönä

Osa 1 Koulu työyhteisönä Sisällys Alkusanat...11 Osa 1 Koulu työyhteisönä Moniammatillinen yhteistyö ja oppilaiden kohtaaminen (Simo Rönty)...15 Jokaisella työntekijällä on oma vastuualueensa...15 Lapsi tarvitsee aikuisia...16

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen yhteydessä voidaan järjestää myös muuta taiteen edistämiseen liittyvää toimintaa.

Taiteen perusopetuksen yhteydessä voidaan järjestää myös muuta taiteen edistämiseen liittyvää toimintaa. Op 401 L taiteen perusopetuksesta 21.8.1998/633 1. Taiteen perusopetuksen tarkoitus. Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Piano. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Piano. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Piano Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi PIANONSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON Hakuaika Perusopetukseen Ilmoittautuminen testeihin 9.4. 13.5.2011 Testipäivät Keskustassa ma ke 30.5. 1.6.2011 Veikkolassa to 26.5.2011 Hakuaika Avoimelle osastolle 9.4.

Lisätiedot

Arviointi Isojoen Koulukolmiossa

Arviointi Isojoen Koulukolmiossa Arviointi Isojoen Koulukolmiossa Aikaisemmilla luokka-asteilla oppilasta arvioidaan sanallisesti ja numeroilla. Lisäksi vanhemmat saavat ajankohtaista tietoa lapsensa koulunkäynnistä arviointikeskusteluissa.

Lisätiedot

OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS

OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS Länsi-Pohjan musiikkiopisto on Kemin kaupungin ylläpitämä kunnallinen musiikkiopisto, joka tarjoaa toiminta-alueellaan taiteen perusopetusta musiikin laajan oppimäärän mukaan.

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

Tasa arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Mustasaaren kunta 2016 2018

Tasa arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Mustasaaren kunta 2016 2018 Tasa arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma Mustasaaren kunta 2016 2018 Käsittelyt: Työsuojelutoimikunta 20.10.2015 Yhteistyötoimikunta 16.11.2015 Henkilöstöjaosto 24.11.2015 Kunnanhallitus 19.1.2016 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Lisäopetusta ja sen opetussuunnitelmaa arvioidaan ja kehitetään lukuvuosittain.

Lisäopetusta ja sen opetussuunnitelmaa arvioidaan ja kehitetään lukuvuosittain. LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2014 VAASASSA 1. Lisäopetuksen järjestäminen 1.1. Lisäopetuksen järjestäminen ja tehtävä Lisäopetus eli kymppiluokka on tarkoitettu perusopetuksen oppimäärän samana tai

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Vaasan kaupungin toisen asteen koulutus TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA. Oppilaitosten toiminnan kehittäminen

Vaasan kaupungin toisen asteen koulutus TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA. Oppilaitosten toiminnan kehittäminen Pvm Muodollinen tarkistus Pvm Suunnitelman hyväksyntä Pvm Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnassa Pvm Laatija Hillevi Kivelä Hillevi Kivelä Kehittämispäällikkö Timo Kantokari Johtava rehtori Sihteeri

Lisätiedot

Tasa-arvo työpaikalla - lainsäädäntömuutokset luottamusmiehen työn kannalta

Tasa-arvo työpaikalla - lainsäädäntömuutokset luottamusmiehen työn kannalta Tasa-arvo työpaikalla - lainsäädäntömuutokset luottamusmiehen työn kannalta STTK:n luottamusmies 2015 -seminaarin työpaja to 7.5.2015 klo 13.15-13.55 Anja Lahermaa, lakimies, STTK Tasa-arvolain muutokset

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN 1.8.2016 alkaen Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan 1.8.2016 ja se otetaan käyttöön portaittain. Lukuvuonna 2016 2017 uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelevat

Lisätiedot

Turun konservatorion taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma. Turun konservatorio 2010 Taitto: Tommi Saalas

Turun konservatorion taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma. Turun konservatorio 2010 Taitto: Tommi Saalas Turun konservatorion taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma. Turun konservatorio 2010 Taitto: Tommi Saalas 2 SISÄLLYS JOHDANTO 4 VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS 5 PERUSTASO 7 MUSIIKKIOPISTOTASO

Lisätiedot

sukupuoli a) poika b) tyttö c) muu d) en halua vastata luokka a) 7 b) 8 c) 9 B Viihtyvyys, turvallisuus ja koulun toimintakulttuuri

sukupuoli a) poika b) tyttö c) muu d) en halua vastata luokka a) 7 b) 8 c) 9 B Viihtyvyys, turvallisuus ja koulun toimintakulttuuri Tasa-arvokysely Tasa-arvotyö on taitolaji - Opas sukupuolen tasa-arvon edistämiseen perusopetuksessa. Opetushallitus. Oppaat ja käsikirjat 2015:5. www.oph.fi/julkaisut/2015/tasa_arvotyo_on_taitolaji Kyselyn

Lisätiedot

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen MUSIIKKI Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen ohjata

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Muonion kansalaisopisto TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 12.10.2011 63 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS... 3 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET...

Lisätiedot

Laajan oppimäärän mukainen musiikin perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää opetussuunnitelman mukaisesti toteutettavaa opetusta.

Laajan oppimäärän mukainen musiikin perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää opetussuunnitelman mukaisesti toteutettavaa opetusta. SASTAMALAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 19.2.2014 8 Voimaantulo: 1.8.2014 Sastamalan Musiikkiopiston arvot ja yleiset tavoitteet Sastamalan Musiikkiopiston

Lisätiedot

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.1.2014 alkaen)

KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.1.2014 alkaen) KESKI-VANTAAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (voimassa 1.1.2014 alkaen) SISÄLLYSLUETTELO: 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS --------------------------------------------- 2 2. OPPIMISKÄSITYS JA OPISKELUYMPÄRISTÖ-----------------------------------

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Laulu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Laulu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Laulu Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi LAULUN TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

Vantaan kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman uudistaminen

Vantaan kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman uudistaminen Vantaan kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman uudistaminen 2015-16 Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 17.12.2015 Meija Tuominen, asukaspalvelut Sinikka Mustakallio, WoM Oy Tasa-arvo?

Lisätiedot

Länsi-Pohjan musiikkiopisto

Länsi-Pohjan musiikkiopisto Länsi-Pohjan musiikkiopisto Oppilaan opas 2014-2015 OHJEITA MUSIIKKIOPISTOSSA OPISKELEVILLE SEKÄ NYT OPISKELUNSA ALOITTAVILLE OPPILAILLE Musiikkikasvatus lienee eräs arvokkaimmista nuorisotyön muodoista.

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010 Hyvinkää Järvenpää Kerava Riihimäki Tuusula Sisällysluettelo 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat 3 2. Perusopetukseen valmistavan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25 26.02.2014 Sivu 1 / 1 321/02.05.01/2014 25 Lukiokoulutuksen valmistavan koulutuksen toteuttaminen Espoossa Valmistelijat / lisätiedot: Tapio Erma, puh. 046 877 3216 Astrid Kauber, puh. 046 877 3297 Riina

Lisätiedot

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 2006 1.6.2006 Tom Linkopuu 1 KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 1. Toiminta-ajatus 2. Kuvataiteen opetuksen

Lisätiedot

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa)

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Seinäjoen opetustoimi Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Yhteistulos, koulu työyhteisönä Koulu työyhteisönä 5 4 3 2 1 Ka 1 Miten yhteistyö koulussanne toimii opetushenkilöstön

Lisätiedot

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013 1 KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013 1.Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä Karkkilan musiikkikoulu on yksityinen, kannatusyhdistyksen ylläpitämä oppilaitos. Musiikkikoulussa

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA

UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA ASIAKAS YTIMESSÄ, AMMATTILAISET YHTEISTYÖSSÄ AJANKOHTAISSEMINAARI 27.5.2015 27/05/2015 Pirjo Kruskopf, ylitarkastaja 2 Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Lisätiedot

Virvatuli-itsearviointi ja arviointiaineiston käyttö

Virvatuli-itsearviointi ja arviointiaineiston käyttö Virvatuli-itsearviointi ja arviointiaineiston käyttö Virvatuli-mallin rakenne: Viisi arviointialuetta 1. Oppilaat - oppilaitoksen toiminnan ja opetuksen vaikutukset oppilaassa 2. Opettajat - Opettajien

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN YHTEISKOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia

HÄMEENKYRÖN YHTEISKOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia HÄMEENKYRÖN YHTEISKOULUN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia 2017-2019 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Lainsäädäntö... 3 2.1 Tasa-arvolaki... 4 2.2 Yhdenvertaisuuslaki...

Lisätiedot

Opetussuunnitelma Muutokset hyväksytty 07.10.2013

Opetussuunnitelma Muutokset hyväksytty 07.10.2013 Turun seudun musiikkiopisto-åbonejdens musikinstitut Opetussuunnitelma Muutokset hyväksytty 07.10.2013 1. Toiminta-ajatus... 2 2. Oppimiskäsitys... 2 3. Opiskeluympäristö... 2 4. Oppilaitoksen rakenne

Lisätiedot

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1 Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka ka ka ka. 1 Opiskeluryhmissäni on ollut hyvä yhteishenki. 4,2 4,2 3,9 4,1 2 Opiskeluryhmissäni vallitsee

Lisätiedot

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINTI Itsearviointi liittyy kiinteästi elinikäisen oppimisen ajatteluun sekä opiskelijan

Lisätiedot

Vakka-Suomen musiikkiopisto Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän Opetussuunnitelma

Vakka-Suomen musiikkiopisto Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän Opetussuunnitelma Vakka-Suomen musiikkiopisto Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän Opetussuunnitelma Voimassa 1.1.2011 alkaen Sisällys 1 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTON TOIMINTA-AJATUS... 3 1.1 TAITEEN PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

EDUCA 29.-30.1.2010 SIVISTYS SIIVITTÄÄ, KOULUTUS KANTAA KESKIMÄÄRÄINEN TYTTÖ JA POIKA. VTT/Sosiologi Hanna Vilkka 30.1.2010

EDUCA 29.-30.1.2010 SIVISTYS SIIVITTÄÄ, KOULUTUS KANTAA KESKIMÄÄRÄINEN TYTTÖ JA POIKA. VTT/Sosiologi Hanna Vilkka 30.1.2010 EDUCA 29.-30.1.2010 SIVISTYS SIIVITTÄÄ, KOULUTUS KANTAA KESKIMÄÄRÄINEN TYTTÖ JA POIKA VTT/Sosiologi Hanna Vilkka 30.1.2010 1) MIHIN LAPSELLA ON OIKEUS SUKUPUOLISENA? 2) MIHIN LAPSELLA ON OIKEUS SEKSUAALISENA?

Lisätiedot