A. Kaikkia osa-alueita (1-6) koskevat kysymykset ja vastaukset:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A. Kaikkia osa-alueita (1-6) koskevat kysymykset ja vastaukset:"

Transkriptio

1 Senaatti-kiinteistöt: Työympäristökehittämisen konsultointipalveluiden hankinta - tarjouspyyntöjä koskevat kysymykset ja vastaukset Seuraavassa on esitetty Senaatti-kiinteistöjen työympäristökehittämisen konsultointipalveluita koskevista tarjouspyynnöistä esitetyt kysymykset ja vastaukset. Kysymykset ja vastaukset on esitetty siten, että ensin on esitetty kaikkia osa-alueita koskevat kysymykset ja vastaukset ja tämän jälkeen osa-alueittain eri osa-alueita koskevat kysymykset ja vastaukset. Tarjouspyyntöä ja sen liitteitä on muutettu saatujen kysymysten perusteella. Tarjouskilpailusta on muutettujen vaatimusten vuoksi julkaistu korjausilmoitus HILMA:ssa. Korjausilmoitus ja sen liitteenä olevat tarjouspyyntöasiakirjat korvaavat HILMA:ssa julkaistun hankintailmoituksen: Senaatti-kiinteistöt: Työympäristökehittämisen konsultointipalvelu. Korjausilmoitus ja sen liitteenä olevat tarjouspyyntöasiakirjat korvaavat alkuperäisen hankintailmoituksen liitteineen. Tarjouspyyntöasiakirjoihin on korostettu keltaisella muutetut kohdat ja poistetut kohdat on yliviivattu. A. Kaikkia osa-alueita (1-6) koskevat kysymykset ja vastaukset: Tarjouspyynnön esittelytilaisuudessa esitettyjä kysymyksiä: A1. Kysymys: Voiko 15.6 jälkeen lähettää kysymyksiä, vai onko tämä absoluuttinen takaraja? Vastaus: Hankintayksiköllä ei ole velvollisuutta vastata määräajan jälkeen esitettyihin kysymyksiin. Harkinnan mukaan tästä voidaan poiketa ja tällöin vastaukset kysymyksiin lähetetään kaikille sähköpostiosoitteensa ilmoittaneille. A2. Kysymys: Mikä on viestintätapa vastauksiin liittyen ja milloin vastaukset tulevat? Vastaus: Vastaukset lähetetään sähköpostilla niille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa joko tarjouspyynnön esittelytilaisuudessa tai HILMA-ilmoituksen ja tarjouspyynnön ohjeiden mukaisesti sähköpostilla osoitteeseen A3. Kysymys: Huomioidaanko referenssien määrä pyydettyjen referenssien ylittävältä osalta? Vastaus: Ei, huomioidaan vain tarjouspyynnössä ilmoitettu määrä referenssejä, sen ylittävillä referensseillä ei ole merkitystä. Oleellista on, että pyydettyjen referenssien kohdalta on täytetty kaikki tarvittavat tiedot. Ks. Kysymys ja vastaus A5. A4. Kysymys: Voiko henkilöreferenssi olla eri kuin yritysreferenssi? Vastaus: Kyllä. Oleellista on, että tarjoaja ilmoittaa pyydetyn määrän vähimmäisvaatimukset täyttäviä referenssejä. A5. Kysymys: Eli ei ole väliä jos on 3 tai 300 referenssiä, kun on pyydetty kolmen referenssin kuvausta? Vastaus: Pyydetyn määrän ylittävillä referensseillä ei ole merkitystä. Markkinaoikeuden oikeuskäytännön mukaan referenssien lukumäärä ei voi olla vertailuperuste. A6. Kysymys: Hintavertailussa haetaan siis keskihintaa, vaikka projekteissa käytetään eri vaativuusluokkien henkilöitä? Vastaus: Kyllä. Osa-alueilla 1, 2, 5 ja 6 tarjousten vertailussa huomioidaan vaativuusluokkien E-04 keskiarvotuntihinta. Osa-alueella 3 tarjousten vertailussa huomioidaan vaativuusluokkien E-06 keskiarvotuntihinta siten, että vaativuusluokkien E-04 keskiarvohinnan painoarvo on 70 % ja vaativuusluokkien keskiarvohinnan painoarvo on 30 %. Osa-alueella 4 tarjousten vertailussa huomioidaan vaativuusluokkien E-07 keskiarvotuntihinta siten, että 1

2 vaativuusluokkien E-04 keskiarvohinnan painoarvo on 70 % ja vaativuusluokkien keskiarvohinnan painoarvo on 30 %. A7. Kysymys: Jos on jo tehty aiemmin turvallisuussopimus Tilaajan kanssa, pitääkö se tehdä uudestaan? Vastaus: Senaatti-kiinteistöjen uuden mallinen turvallisuussopimus tehdään kaikkien valituksi tulevien kanssa puitesopimuksen solmimisen yhteydessä. A8. Kysymys: Sisältyykö sopimukseen konsultin tilaturvallisuuteen liittyviä ehtoja? Vastaus: Ei sisälly tämän puitesopimuksen yhteydessä solmittavaan turvallisuussopimukseen. A9. Kysymys: Tarkistetaanko henkilöiden taustat turvallisuuden näkökulmasta? Vastaus: Tarjouskilpailun aikana ei tarkisteta henkilöiden taustoja turvallisuuden näkökulmasta. Tarjouspyynnön liitteenä olevan turvallisuussopimuksen mukaan Senaatti voi edellyttää yritysturvallisuusselvityksen laatimista Toimittajasta tai sen alihankkijasta, jos tälle annetaan pääsy suojaustasolle ST I-III luokiteltuihin Salassa pidettäviin tietoihin. A10. Kysymys: Henkilötietolomakkeet koskevat vain projektipäälliköitä, arvioidaanko muiden henkilöiden osaamista? Vastaus: Vain projektipäälliköt vaikuttavat vertailuun, muuta henkilöstöä koskevat vaatimukset on esitetty kunkin osa-alueen liitteessä 1C Henkilöresurssilomake. A11. Kysymys: Entä jos tarjottu henkilö vaihtaa työnantajaa? Vastaus: Tarjouspyyntöjen liitteen 5A puitesopimus kohdan 9. Suoritusorganisaatio mukaan: Tarjouksessa nimetyn ja tarjousten vertailuun vaikuttaneen projektipäällikön saa vaihtaa ainoastaan pakottavasta syystä (esim. työsuhteen päättyminen). Tällöin Palveluntuottajan on nimettävä Tilaajalle viipymättä uusi vastaavantasoisen kokemuksen ja koulutuksen omaava projektipäällikkö. Uusi henkilö on hyväksytettävä Tilaajalla. Ennen kuin uusi projektipäällikkö on hyväksytty, ei tämä voi suorittaa sopimuksen mukaisia projektipäällikön tehtäviä. Muun henkilöstön osalta palveluntuottajan tulee esittää hankintayksikölle henkilöstömuutokset hyväksyttäväksi. Uusien henkilöiden tulee täyttää tarjouspyynnössä asetetut vähimmäisvaatimukset. A12. Kysymys: Kuinka kattavasti uusia työympäristökehittämistä ja -ratkaisuja on sovellettu valtionhallinnon organisaatioille tähän mennessä? Vastaus: Muutos ja sen myötä työympäristöjen kehittäminen on jatkuvaa. Työympäristökonseptien linjaukset koskevat tällä hetkellä noin henkilöä, niiden toimeenpano on meneillään. A13. Kysymys: Miten palveluntuottajat tekevät yhteistyötä sopimuskaudella, kuka johtaa projekteja? Vastaus: Senaatti johtaa projekteja, tarjouspyynnön liitteenä olevassa menettelytapaohjeessa on lisää tietoa. Sähköpostitse esitettyjä kysymyksiä: A14. Kysymys: Tulkitaanko saman groupin muiden yritysten työntekijät alikonsulteiksi? (Esim. Osa-alueilla 1 ja 2 edellytetään SKOL luokkiin E, 01 ja 02 tarjoajalta omaa henkilöstöä) 2

3 Vastaus: Mikäli tarjous tehdään ryhmittymänä, kaikki ryhmittymän jäsenet ovat yhdessä tarjoajana, eivätkä ryhmittymän jäsenet ole alihankkijoita. Tällöin ryhmittymän jäsenten työntekijät katsotaan tarjoajan omaksi henkilöstöksi. Mikäli tarjousta ei tehdä ryhmittymänä, vaan tarjouksen tekee yksi tarjoaja, joka käyttää alihankkijoita, eivät alihankkijoiden työntekijät ole tarjoajan omaa henkilöstöä vaan alihankkijan henkilöstöä. Ohjeet koskien tarjouksen tekemistä ryhmittymänä / käyttäen alihankkijoita ovat tarjouspyyntöjen liitteissä 2 Tarjoajan soveltuvuusvaatimukset. Liitteessä 2 on mainittu mm. seuraavaa: Konsernin on tehtävä osallistumishakemuksensa ja tarjouksensa ryhmittymänä. Osallistumishakemuksessa ja Tarjouksessa tulee ilmoittaa, että se on tehty ryhmittymänä. Myös kaikki ryhmittymän jäsenet, esim. konserniyhtiöt, tulee ilmoittaa osallistumishakemuksessa ja tarjouksessa. Kaikilta ryhmittymän jäseniltä tulee olla kirjallinen sitoumus voimavarojen käytöstä osallistumishakemuksen tarjouksen liitteenä. Tarjouspyyntöihin on lisätty liite 7 Sitoumuksen malli, jolla ryhmittymän jäsenet sekä tahot, joiden voimavaroihin tarjoaja vetoaa voivat esittää sitoumuksensa voimavarojen käytöstä. A15. Kysymys: Tuleeko referenssiprojektien olla alkanut ja päättynyt viimeisten 3 vuoden sisällä, vai riittääkö että projekti on vain päättynyt 3 vuoden sisällä? Vastaus: Tarjouspyyntöjen liitteillä 2 Tarjoajan soveltuvuusvaatimukset on esitetty kullekin osa-alueelle yrityksen referenssivaatimus kohdassa 4.1 REFERENSSIT. Kyseisen kohdan mukaan Referenssit eivät saa olla kolmea vuotta vanhempia tarjouksen jättöpäivästä laskettuna. Referenssien tulee olla ollut meneillään (aktiivisessa vaiheessa) viimeisen kolmen vuoden aikana. Ei siis edellytetä, että referenssit ovat alkaneet tai päättyneet viimeisten kolmen vuoden aikana, kunhan ne ovat olleet meneillään viimeisten kolmen vuoden aikana. Projektipäälliköiden referenssivaatimuksia on muutettu kunkin osa-alueen osalta liitteille 1B Henkilötietolomake seuraavasti: Referenssihanke ei saa olla viittä vuotta vanhempi tarjouksen jättöpäivästä laskettuna. Tämä tarkoittaa, että referenssin tulee olla ollut meneillään (aktiivisessa vaiheessa) viimeisen viiden vuoden aikana. A16. Kysymys: Miten henkilöresurssilomakkeessa tulisi ilmoittaa nimettävän henkilön tehtävät? Tuleeko tehtävä-kohtaan listata kaikki roolit, joita henkilö voi tehdä (esim. projektipäällikkö, työpsykologia vai jompikumpi)? Vastaus: Saman henkilön voi nimetä useaan tehtävään. Kaikki roolit, joita henkilö voi tehdä, tulee listata henkilöresurssilomakkeeseen. A17. Kysymys: Kuinka sitova on henkilöstöresurssilomake projektien kannalta, voiko tiimin kiinnittää aina vasta kunkin projektin alkaessa? Vastaus: Sopimuskauden aikana palveluntuottaja esittää kutakin toimeksiantoa varten projektitiimin henkilöstöresurssilomakkeessa ilmoitettujen henkilöiden pohjalta. A18. Kysymys: Tarjouksen arvioinnissa: lasketaanko hinnat joillain painoilla vai onko kaikkien hintojen paino 1.0 laskettaessa hinnat yhteen? Vastaus: Hintojen vertailu on kuvattu kunkin tarjouspyynnön kohdassa 8. Tarjousten valintaperusteet ja vertailu sekä tarkemmin kutakin osa-aluetta koskevassa liitteessä 4A Hintalomake. Vertailussa huomioidaan pyydettyjen hintojen keskiarvohinta. Osaaluekohtaisessa hintalomakkeessa on mainittu, mikäli hintoja painotetaan laskettaessa keskiarvohintaa. Osa-alueiden 1, 2, 5 ja 6 osalta hintoja ei painoteta laskettaessa keskiarvohintaa. Osa-alueiden 3 ja 4 osalta hintoja painotetaan liitteessä 4A kuvatulla tavalla laskettaessa keskiarvohintaa. Ks. kysymys ja vastaus A6. 3

4 A19. Kysymys: Mikäli tarjous jätetään ryhmittymänä, tuleeko jokaisen organisaation ilmoittaa erikseen oma yhteyshenkilönsä vai riittääkö yksi yhteyshenkilö koko ryhmittymän edustukseksi? Vastaus: Ryhmittymänä tarjoamista koskevat ohjeet on esitetty liitteissä 2 Tarjoajan soveltuvuusvaatimukset. Liitteessä 2 on mainittu mm., että Ryhmittymän jokaisen jäsenen on toimitettava tämä lomake täytettynä. Liitteen 2 kohdan 1. Tarjoajan tunnistetiedot kohdassa Tarjoajan virallinen nimi jokaisen ryhmittymän jäsenen tulee ilmoittaa lomakkeessa kaikkien ryhmittymän jäsenten nimet. Kohdassa Tarjoajan yhteystiedot jokaisen ryhmittymän jäsenen tulee ilmoittaa yksi ja sama osoite. Kohdassa Tarjouksen yhteyshenkilön/-henkilöiden/muun yhteyspisteen tiedot ryhmittymä voi ilmoittaa yhden tai useamman yhteyshenkilön, mutta jokaisen ryhmittymän jäsenen tulee ilmoittaa samat tiedot. Jokaisen organisaation ei tarvitse ilmoittaa erikseen omaa yhteyshenkilöään. Riittää, että ryhmittymä ilmoittaa yhden yhteyshenkilön. Lisäksi liitteen 2 kohdassa 5.2 Ryhmittymänä tarjoaminen on mainittu mm. seuraavaa: Ryhmittymän on kyettävä viimeistään sopimuksen allekirjoitushetkellä osoittamaan yksi organisaatio, joka hoitaa kaiken yhteydenpidon tilaajan kanssa. Kuitenkin kaikki ryhmittymän jäsenet yhdessä vastaavat sopimusvastuista allekirjoittamalla hankintasopimuksen. A20. Kysymys: Jos tarjous jätetään ryhmittymänä, niin riittääkö ryhmittymältä yhteensä 3 referenssiä vai tulisiko referenssit saada kultakin palveluntarjoajalta erikseen? Vastaus: Mikäli tarjous jätetään ryhmittymänä, riittää, että ryhmittymällä on yhteensä 3 referenssiä. Liitteen 2 Tarjoajan soveltuvuusvaatimukset kohtaan 5.2 Ryhmittymänä tarjoaminen on tehty seuraava lisäys jokaiselle osa-alueelle: Ryhmittymän jokaisen jäsenen tulee täyttää tämän lomakkeen kohdissa 1. Rekisterit, 2. Työehtosopimus tai keskeiset työehdot ja työterveyshuolto ja 3. Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne asetetut vaatimukset. Kohdan 4.1 Referenssit osalta riittää, että ryhmittymällä on yhteensä vaadittu määrä referenssejä. Kohdan 4.2 Henkilöstöresurssit osalta riittää, että ryhmittymällä on yhteensä vaadittu määrä edellytettyä henkilöstöä. A21. Kysymys: Voiko sama henkilö olla eri rooleissa samassa tai eri osa-alueiden tarjouksissa? Vastaus: Voi olla. A22. Kysymys: Voiko joku asiantuntijaroolissa oleva henkilö (esim. graafikko) olla mukana useamman tarjoajan tarjouksessa? Vastaus: Voi olla. A23. Kysymys: Jos tarjouksen tekee yritys yhdessä tytäryhtiönsä kanssa, tuleeko tarjous laatia ryhmittymänä? Vastaus: Mikä yritys tekee tarjouksen yhdessä tytäryhtiönsä kanssa, tulee tarjous laatia joko ryhmittymänä tai alihankkijamallilla siten, että toinen yrityksistä on tarjoaja ja toinen alihankkija. Mikäli tarjoajana on konserni, tulee tarjous tehdä ryhmittymänä. A24. Kysymys: Tarjousaineiston sekä dokumenttien tulee olla suomeksi ja projektipäällikön vähimmäiskielivaatimus on suomi, mutta pitääkö suunnittelutoimistojen ja palveluntuottajien olla suomalaisia ja/tai sijaita Suomessa? Vastaus: Palveluntuottajien ei tarvitse olla suomalaisia tai sijaita Suomessa. Liitteessä 1B Henkilötietolomake projektipäälliköille on asetettu seuraava vaatimus: Projektipäälliköksi tarjottavalla henkilöllä on sujuva suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. 4

5 A25. Kysymys: Jos tarjoaa ryhmittymänä, voiko kumppaneita olla useampia kuin yksi? Vastaus: Ryhmittymässä voi olla useampia jäseniä. A26. Kysymys: Jos tietyltä osa-alueelta halutaan tai kyetään toimittamaan itse vain tiettyä osaa, fokusoiden ydinosaamiseensa, eikä halua/voi tarjota kokonaispalvelua ryhmittymän kautta, voiko tällöin tehdä tarjouksen näistä palveluista osa-alueen sisältä vain tietylle erikoisosaamiselle? Vastaus: Osatarjoukset ovat sallittuja siten, että tarjoaja voi tarjota yhtä tai useampaa osaaluetta. Osa-alueen sisältä ei ole mahdollista tarjota vain tiettyä osaa, vaan tarjouksen tulee koskea koko osa-aluetta. Tarjous on mahdollista tehdä ryhmittymänä tai käyttäen alihankkijoita. A27. Kysymys: Tästä ei ole mainintaa, mutta pitäisikö palveluntarjoajalla olla valmius palvella Valtiohallinnon asiakkaita valtakunnallisesti myös ruotsin kielellä eli molemmilla kotimaisilla (onko vähimmäisvaatimus, tai saako tästä laatupisteitä)? Vastaus: Ei ole vähimmäisvaatimus, eikä sitä huomioida vertailussa. A28. Kysymys: Voiko sama toimija jättää eri aikoina tarjoukset eri osa-alueista vai pitääkö kaikki olla samassa paketissa ja samaan aikaan jätettynä? Vastaus: Tarjouspyyntöjen kohdassa 6. Tarjouksen laatiminen ja jättäminen on mainittu mm. seuraavaa: Kustakin hankinnan osa-alueesta on annettava oma erillinen tarjous, joka sisältää kaikki liitteellä 2 kohdassa 2.1 Tarjouksen liitteet luetellut asiakirjat. sekä Merkitse kirjekuoreen tunniste Työympäristökehittämisen konsultointikilpailutus, tarjotun osa-alueen nimi sekä tarjoajan nimi. Jokaisesta osa-alueesta tulee siis toimittaa erillinen tarjous omassa kirjekuoressaan. Eri osaalueiden tarjoukset voi jättää eri aikoina, kunhan ne jätetään tarjousten jättämiselle asetettuun määräaikaan mennessä. A29. Kysymys: Voiko ennen tarjouksen viimeistä jättöaikaa jättää korvaavan tarjouksen joka korvaa mahdollisesti aiemmin jätetyn tarjouksen? Vastaus: Ennen tarjouksen viimeistä jättöaikaa on mahdollista jättää korvaava tarjous, mutta korvaavasta tarjouksesta täytyy käydä selvästi ilmi, minkä tarjouksen se korvaa. Korvaava tarjousaineisto tulee jättää kokonaisena sisältäen kaikki tarjousasiakirjat. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. A30. Kysymys: Vaikuttaako osa-alueeseen tarjottavien projektipäälliköiden lukumäärä tarjousten arviointiin? Vastaus: Projektipäälliköiden vertailu on kuvattu kunkin osa-alueen osalta liitteessä 1B Henkilötietolomake. Kussakin henkilötietolomakkeessa on ilmoitettu, kuinka montaa projektipäällikköä tulee vähintään tarjota vertailua varten ja kuinka montaa projektipäällikköä voi enintään tarjota vertailua varten. Kunkin tarjotun projektipäällikön osaaminen ja kokemus pisteytetään. Tarjottujen projektipäälliköiden pisteet lasketaan yhteen ja vertailussa huomioidaan yhteenlaskettujen pisteiden keskiarvo. Liitteessä 1B on mainittu myös seuraavaa: Tarjoajan edun mukaista on tarjota useampaa kuin vähimmäismääräksi asetettua määrää projektipäällikköjä, sillä sopimuskaudella tilaajalla on oikeus ohjata seuraava toimeksianto tarjouskilpailussa seuraavaksi tulleelle tarjoajalle, mikäli tilaaja arvioi, etteivät tarjoajan resurssit riitä tilaajan seuraavan mahdollisen toimeksiannon suorittamiseen (kts. tarjouspyynnön liite 5A Sopimusluonnos kohta 6). 5

6 Projektipäälliköiden vähimmäisvaatimukset ylittävästä lukumäärästä ei saa tarjousten vertailussa lisäpisteitä. Osa-alueen 3 osalta tarjousten vertailussa huomioidaan lisäksi se, että tarjoajalla on tarjota osa-alueen 3 osalta projektipäällikköjä, joilla on kokemusta yhteensä useammasta tilakategoriasta. Arviointi tehdään tarjottujen projektipäällikköjen henkilötietolomakkeiden perusteella seuraavasti: - Jos tarjoajan tarjoamilla projektipäälliköillä on kokemusta yhteensä kahdesta tilakategoriasta, saa tarjousten vertailussa 1 lisäpisteen. - Jos tarjoajan tarjoamilla projektipäälliköillä on kokemusta yhteensä kolmesta tilakategoriasta, saa tarjousten vertailussa 1 lisäpistettä. - Jos tarjoajan tarjoamilla projektipäälliköillä on kokemusta yhteensä neljästä tai useammasta tilakategoriasta, saa tarjousten vertailussa 2 lisäpistettä. A31. Kysymys: Henkilöresurssilomake: tuleeko palveluntarjoajalla olla tarjottavana asiantuntija jokaisen suoritusorganisaatioon tunnistetun jäsenen osalta (esim. osa-alue 2:n osalta tulisi löytyä mm. arkkitehti, graafinen suunnittelija, palvelumuotoilija, toiminnan ja tilojen mittaamisen menetelmäosaaja)? Vastaus: Kunkin osa-alueen osalta henkilöresurssilomakkeessa on ilmoitettu osaamisalueet/tehtävät, joihin tarjoajan tulee nimetä henkilöt. Osa-alueilla 1 ja 2 edellytetään SKOL luokkiin E, 01 ja 02 tarjoajalta omaa henkilöstöä. Muilta osin tarjoaja voi nimetä osaamisalueisiin/tehtäviin omaa tai alihankkijoiden henkilöstöä. Mikäli tarjous tehdään ryhmittymänä, ryhmittymän jäsenten henkilöstö on tarjoajan omaa henkilöstöä. Ks. kysymys ja vastaus A14. A32. Kysymys: Kuinka laajoja projektipäälliköiden referenssiprojektien tulee olla? Vaatimuksissa on ilmaistu, että projektien tulee olla liite 1A:ssa kuvatun kaltaisia, esim. osaalueella 2 sisältäen suunnitelman laatimista, toteutusta ja jälkiarviointia. Tuleeko referenssiprojektien sisältää elementtejä kaikilta eri osa-alueilta vai riittääkö että referenssiprojektissa on tehty esim. vain suunnitelman laatimista ja toteutusta? Vastaus: Sekä yrityksen että projektipäälliköiden referenssien tulee olla niille asetettujen vaatimusten mukaisesti hankinnan kohdetta vastaavia. Hankinnan kohde on kuvattu kutakin osa-aluetta koskevassa liitteessä 1A. Kunkin osa-alueen osalta liitteellä 2A on esitetty vaatimukset yrityksen referensseille. Kunkin osa-alueen liitteellä 1B Henkilötietolomake on esitetty vaatimukset projektipäälliköiden referenssiprojekteille. Referenssin tulee täyttää sille asetetut vähimmäisvaatimukset. Esim. osa-alueella 2 projektipäällikön referensseille on asetettu seuraava vähimmäisvaatimus: Tarjottavalla projektipäälliköllä täytyy olla vähintään kolme hankinnan kohdetta vastaavaa (työympäristökonseptin kehittämishanke) referenssiä, joissa on toteutunut kaikki alla kuvatut asiat: strategisuus, moniammatillisuus, vuorovaikutus osapuolten kanssa/asiakkaiden osallistaminen ja kohdekohtaiset/organisaatiokohtaiset hyödyt. Vähimmäisvaatimukset ylittäviltä osin projektipäälliköiden referenssit pisteytetään liitteessä 1B Henkilötietolomake esitettyjen vertailuperusteiden mukaisesti. A33. Kysymys: Muun muassa osa-alueella 1 on ilmaistu, että moniammatillisessa tiimissä on voinut olla mukana DI työpsykologian ja johtamisen tai muu soveltuva organisaation 6

7 toiminnan ja prosessien kehittämisen asiantuntija sopiiko tähän esimerkiksi KTM johtamisen tutkinnon taustalla? Vastaus: Esimerkiksi KTM johtamisen tutkinnon taustalla katsotaan muuksi soveltuvaksi organisaation toiminnan ja prosessien kehittämisen asiantuntijaksi. A34. Kysymys: Mm. liitteessä 1B: Vähimmäisvaatimuksissa koulutus määritellään soveltuva ylempi tai alempi korkeakoulututkinto, kuitenkin SKOL-henkilöryhmittelyssä (liite 4B) pätevyys/koulutustaso on määritelty luokissa koulutustaso ylempi korkeakoulu tai ammattikorkeakoulututkinto. Hyväksytäänkö vähimmäisvaatimuksiin ammattikorkeakoulututkinto? Vastaus: Hyväksytään, ammattikorkeakoulututkinto on alempi korkeakoulututkinto. A35. Kysymys: Mikäli tarjoaja tarjoaa riittävän määrän vähimmäisvaatimukset täyttäviä projektipäälliköitä ja sen lisäksi tarjoaa projektipäällikön, joka ei täytä vähimmäisvaatimuksia, - hylätäänkö koko tarjous? - ylimääräinen jätetään huomiotta ja lasketaan vain vähimmäisvaatimukset täyttävien pistekeskiarvo? - ylimääräinen otetaan huomioon keskiarvoon 0 pisteen arvoisena? Vastaus: Tarjouspyyntöjen liitteen 1B Henkilötietolomake mukaan: Projektipäälliköiden on täytettävä asetetut vähimmäisvaatimukset. Mikäli edellytykset ja vaatimukset eivät täyty vähimmäisvaatimusten osalta (= Ei -vastaus), tarjous voidaan sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle. Kaikkien tarjottujen projektipäällikköjen tulee täyttää asetetut vähimmäisvaatimukset. A36. Kysymys: Liitteen 1A osalta on epäselvää, missä siinä määritellään liitteessä 3 viitatut vähimmäisvaatimukset? Vastaus: Tarjouspyyntöjen liitteen 3 vaatimusta on muutettu seuraavasti kunkin osa-alueen osalta: PALVELUN SISÄLTÖ Tarjoajan tarjoama palvelu täyttää kaikki tarjouspyynnön osa-aluetta x koskevassa liitteessä 1A palvelulle asetetut vähimmäisvaatimukset. Tarjoaja pystyy tarjoamaan tarjouspyynnön osa-aluetta x koskevan liitteen 1A mukaista palvelua. A37. Kysymys: Mikäli tarjoajan nimetyllä alihankkijalla on verovelkaa, mutta siitä on esittää verohallinnon hyväksymä maksusuunnitelma ja näyttö maksusuunnitelman noudattamisesta, voidaanko alihankkijan käyttö verovelasta huolimatta hyväksyä? Vastaus: Liitteen 2 Tarjoajan soveltuvuus kohdassa 3.1 Verot ja maksut on esitetty seuraava vaatimus: Tarjoajan tulee olla tarjouksen jättöhetkellä suorittanut sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaiset verot ja sosiaaliturvamaksut sekä Suomen lainsäädännön mukaiset verot ja sosiaaliturvamaksut sekä eläkemaksut, jos tarjoaja on Suomessa verovelvollinen ja velvollinen maksamaan sosiaaliturvamaksuja. Kyseinen vaatimus koskee myös alihankkijoita. Mikäli tarjoajalla/alihankkijalla on verovelkaa, voidaan tarjoajan/alihankkijan kuitenkin katsoa suorittaneen veronsa, mikäli sillä on verottajan hyväksymä maksusuunnitelma ja mikäli hankintayksikkö suhteellisuusperiaatetta noudattaen ei katso laiminlyönnin olevan merkittävä riski hankinnan toteuttamiselle. Mikäli hankintayksikkö esimerkiksi katsoo verovelan olevan huomattavan suuri ja näin ollen riski hankinnan toteuttamiselle, on hankintayksiköllä oikeus 7

8 sulkea tarjoaja hankintamenettelystä. Hankintayksikkö noudattaa tarjoajien poissulkemista koskevassa harkinnassa suhteellisuuden periaatetta ja ottaa huomioon esimerkiksi laiminlyönnin vakavuuden, laadun ja laajuuden, yhteyden hankinnan kohteeseen, kuluneen ajan, mahdolliset muut aiheutuneet seuraamukset sekä laiminlyöntiin syyllistyneen mahdolliset korjaavat teot. B) Osa-aluetta 1 koskevat kysymykset ja vastaukset Tarjouspyynnön esittelytilaisuudessa esitettyjä kysymyksiä: B1. Kysymys: Saisiko osa-aluetta 1 koskevia esimerkkejä? Vastaus: Valtakunnallisia työympäristö- ja toimitilakonsepteja on tuotettu vuodesta 2007 Verohallinnolle, Maanmittauslaitokselle, oikeushallinnolle, poliisihallinnolle, Rikosseuraamuslaitokselle, ELY-keskuksille, TE-palveluille, aluehallintovirastoille sekä valtion ja kuntien yhteisille asiointipisteille. Näistä saa lisätietoa osoitteesta: Sähköpostitse esitettyjä kysymyksiä: B2. Kysymys: Henkilöresurssilomake: tuleeko palveluntarjoajalla olla tarjottavana asiantuntija jokaisen suoritusorganisaatioon tunnistetun jäsenen osalta (esim. osa-alue 2:n osalta tulisi löytyä mm. arkkitehti, graafinen suunnittelija, palvelumuotoilija, toiminnan ja tilojen mittaamisen menetelmäosaaja)? Vastaus: Ks. vastaus A31. B3. Kysymys: Kuinka laajoja projektipäälliköiden referenssiprojektien tulee olla? Vaatimuksissa on ilmaistu, että projektien tulee olla liite 1A:ssa kuvatun kaltaisia, esim. osaalueella 2 sisältäen suunnitelman laatimista, toteutusta ja jälkiarviointia. Tuleeko referenssiprojektien sisältää elementtejä kaikilta eri osa-alueilta vai riittääkö että referenssiprojektissa on tehty esim. vain suunnitelman laatimista ja toteutusta? Vastaus: Ks. vastaus A32. B4. Kysymys: Muun muassa osa-alueella 1 on ilmaistu, että moniammatillisessa tiimissä on voinut olla mukana DI työpsykologian ja johtamisen tai muu soveltuva organisaation toiminnan ja prosessien kehittämisen asiantuntija sopiiko tähän esimerkiksi KTM johtamisen tutkinnon taustalla? Vastaus: Ks. vastaus A33. C) Osa-aluetta 2 koskevat kysymykset ja vastaukset Tarjouspyynnön esittelytilaisuudessa esitettyjä kysymyksiä: C1. Kysymys: Osa-alue 2, tarjousmateriaalissa lukee tietotyön suorituskyvyn kehittäminen, pitäisikö olla osaamista tietotyön kehittämisestä? Ei mainintaa henkilöresurssilomakkeessa. Vastaus: Osa-alueella 2 ei edellytetä osaamista tietotyön kehittämisestä. Osa-alueen 2 tarjousmateriaalia on korjattu siten, että siitä on poistettu maininnat tietotyön suorituskyvyn kehittämisestä. 8

9 Sähköpostitse esitetyt kysymykset: C2. Kysymys: Henkilöresurssilomake: tuleeko palveluntarjoajalla olla tarjottavana asiantuntija jokaisen suoritusorganisaatioon tunnistetun jäsenen osalta? (esim. osa-alue 2:n osalta tulisi löytyä mm. arkkitehti, graafinen suunnittelija, palvelumuotoilija, toiminnan ja tilojen mittaamisen menetelmäosaaja, jne.) Vastaus: Ks. vastaus A31. C3. Kysymys: Kuinka laajoja projektipäälliköiden referenssiprojektien tulee olla? Vaatimuksissa on ilmaistu, että projektien tulee olla liite 1A:ssa kuvatun kaltaisia, esim. osaalueella 2 sisältäen suunnitelman laatimista, toteutusta ja jälkiarviointia. Tuleeko referenssiprojektien sisältää elementtejä kaikilta eri osa-alueilta vai riittääkö että referenssiprojektissa on tehty esim. vain suunnitelman laatimista ja toteutusta? Vastaus: Ks. vastaus A32. C4. Kysymys: Muun muassa osa-alueella 1 on ilmaistu, että moniammatillisessa tiimissä on voinut olla mukana DI työpsykologian ja johtamisen tai muu soveltuva organisaation toiminnan ja prosessien kehittämisen asiantuntija sopiiko tähän esimerkiksi KTM johtamisen tutkinnon taustalla? Vastaus: Ks. vastaus A33. C5. Kysymys: Otsikossa lukee "työympäristön toteutus", kun osa-alueilla 1 ja 3 otsikossa lukee "toteutussuunnittelu". Onko tämä vahinko, vai tulisiko tässäkin kohtaa lukea "toteutussuunnittelu"? Vastaus: Otsikossa tulisi lukea toteutussuunnittelu. Tämä on korjattu osa-alueen 2 otsikkoon. D) Osa-aluetta 3 koskevat kysymykset ja vastaukset Sähköpostitse esitetyt kysymykset: D1. Kysymys: Liittyykö käyttösidonnaisten tilojen työympäristö- ja toimitilakonseptien kehittäminen osioon myös toiminnan tilojen mittariston luonti ja jos ei niin onko se olemassa? Vastaus: Mittaristoa kehitetään yhteistyössä hankintayksikön kanssa projektien myötä. E) Osa-aluetta 4 koskevat kysymykset ja vastaukset Sähköpostitse esitetyt kysymykset: E1. Kysymys: Mm. liitteessä 1B: Vähimmäisvaatimuksissa koulutus määritellään soveltuva ylempi tai alempi korkeakoulututkinto, kuitenkin SKOL-henkilöryhmittelyssä (liite 4B) pätevyys/koulutustaso on määritelty luokissa koulutustaso ylempi korkeakoulu tai ammattikorkeakoulututkinto. Hyväksytäänkö vähimmäisvaatimuksiin ammattikorkeakoulututkinto? Vastaus: Ks. vastaus A34. E2. Kysymys: Henkilöresurssilomake: Kuuluuko graafisen suunnittelijan tehtäväsisältöön myös kokonaan uusien brändi-identiteettien luominen? 9

10 Vastaus: Voi kuulua. E3. Kysymys: Henkilöresurssilomake: Mikä on kustannuslaskijan tehtäväsisällön laajuus? Esimerkkitehtäväkuvauksessa mainitaan tilatyyppien kustannusarviot. Kuuluvatko kustannusarvioiden piiriin esim. rakennustekniset ja LVISA-kustannukset? Vastaus: Kyllä, kustannusarvioiden piiriin kuuluvat myös rakennustekniset ja LVISAkustannukset. E4. Kysymys: Henkilöresurssilomake: Voiko sama henkilö olla nimettynä useaan tehtävään suoritusorganisaatiossa? Voiko vaatimusten täyttyessä esimerkiksi projektipäällikkö olla samalla arkkitehtiresurssi jne? Vastaus: Kyllä. E5. Kysymys: Mikäli tarjoajan nimetyllä alihankkijalla on verovelkaa, mutta siitä on esittää verohallinnon hyväksymä maksusuunnitelma ja näyttö maksusuunnitelman noudattamisesta, voidaanko alihankkijan käyttö verovelasta huolimatta hyväksyä? Vastaus: Liitteen 2 Tarjoajan soveltuvuus kohdassa 3.1 Verot ja maksut on esitetty seuraava vaatimus: Tarjoajan tulee olla tarjouksen jättöhetkellä suorittanut sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaiset verot ja sosiaaliturvamaksut sekä Suomen lainsäädännön mukaiset verot ja sosiaaliturvamaksut sekä eläkemaksut, jos tarjoaja on Suomessa verovelvollinen ja velvollinen maksamaan sosiaaliturvamaksuja. Kyseinen vaatimus koskee myös alihankkijoita. Mikäli tarjoajalla/alihankkijalla on verovelkaa, voidaan tarjoajan/alihankkijan kuitenkin katsoa suorittaneen veronsa, mikäli sillä on verottajan hyväksymä maksusuunnitelma ja mikäli hankintayksikkö suhteellisuusperiaatetta noudattaen ei katso laiminlyönnin olevan merkittävä riski hankinnan toteuttamiselle. Mikäli hankintayksikkö esimerkiksi katsoo verovelan olevan huomattavan suuri ja näin ollen riski hankinnan toteuttamiselle, on hankintayksiköllä oikeus sulkea tarjoaja hankintamenettelystä. Hankintayksikkö noudattaa tarjoajien poissulkemista koskevassa harkinnassa suhteellisuuden periaatetta ja ottaa huomioon esimerkiksi laiminlyönnin vakavuuden, laadun ja laajuuden, yhteyden hankinnan kohteeseen, kuluneen ajan, mahdolliset muut aiheutuneet seuraamukset sekä laiminlyöntiin syyllistyneen mahdolliset korjaavat teot. F) Osa-aluetta 5 koskevat kysymykset ja vastaukset Esittelytilaisuudessa esitettyjä kysymyksiä: F1. Kysymys: Mikä lähestymistapa työympäristön johtamiseen? Vastaus: Työympäristöjohtaminen tulee nähdä siten, että työympäristöjä fyysisenä, virtuaalisena ja sosiaalisena kokonaisuutena kehitetään ja johdetaan organisaation strategisena resurssina. Yhteistyö organisaation sisäisten tukitoimintojen (kiinteistö, HR, ICT, viestintä, talous ja yhteiskuntavastuu) kesken on esimerkki siitä, minkälaisella tiimillä työympäristöjä tyypillisesti voidaan johtaa. Tarjoajilta odotetaan kuvausta omasta lähestymistavastaan (ja esim. käytetystä teoreettisesta viitekehyksestä). G) Osa-aluetta 6 koskevat kysymykset ja vastaukset Esittelytilaisuudessa esitettyjä kysymyksiä: 10

11 G1. Kysymys: Edellytetäänkö jotain tiettyä lähestymistapa / koulukuntaa? Vastaus: Tarjoaja voi esittää oman lähestymistapansa. Sähköpostitse esitettyjä kysymyksiä: G2. Kysymys: Tuleeko referensseinä esitettyjen hankkeiden olla nimenomaan työympäristön kehittämisen piiristä? Vai käykö esimerkkinä esim. muu laaja toimintamallin muutosprojekti, jossa palveluntarjoaja on tehnyt muutosjohtamista? Vastaus: Voi olla myös muunlainen toimintamallin muutosprojekti. G3. Kysymys: Liitteessä 1A on epäselvää, missä tässä määritellään liitteessä 3 viitatut vähimmäisvaatimukset? Tarkoittaako se tässä: palveluiden tulee olla osallistavia, merkitystä rakentavia ja todellista toiminnallista muutosta synnyttäviä, Tarjottavien palveluiden tulee soveltua kaiken kokoisille asiakkaille ja niiden tulee olla skaalautuvia siten, että suuremmilla asiakkailla palvelu voidaan tuottaa tehokkaammin vähemmin resurssein laadun kärsimättä ja muutosjohtamisen toimenpiteet tulee integroida mahdollisimman paljon osaksi asiakkaittemme arkifoorumeja? Vastaus: Tarjouspyynnön liitteen 3 vaatimusta on muutettu seuraavasti: Tarjoajan tarjoama palvelu täyttää kaikki tarjouspyynnön osa-aluetta 5 koskevassa liitteessä 1A palvelulle asetetut vähimmäisvaatimukset. Tarjoaja pystyy tarjoamaan tarjouspyynnön osa-aluetta 5 koskevan liitteen 1A mukaista palvelua. G4. Kysymys: Liite 1B / Liite 1C: Projektipäällikön henkilötietolomakkeessa lukee muista osaalueista poiketen "on toiminut projektipäällikkönä tai vastuuhenkilönä..//.. vähintään yksi aikaisemmista muutosjohtamisen hankkeista on toteutettu valtionhallinnossa". 1C:ssä (Henkilöresurssilomake) ei puolestaan ole vaatimusta valtionhallinnolle tehdystä hankkeesta. Tarjottava henkilö on toiminut projektipäällikkönä tai vastuuhenkilönä vähintään kolmessa muutosjohtamisen hankkeessa, johon osallistettu organisaation korkeinta johtoa. Lisäksi hänellä tulee olla soveltuva ylempi tai alempi korkeakoulututkinto ja sujuva Suomen kielen taito. Onko tämä 1B:ssä vähimmäisvaatimukseksi sattunut vahingossa (unohdettu poistaa); vai rajoitetaanko todellakin toimittajaehdokkaat heihin jotka jo aiemmin ovat olleet toimittajina? Jos kyllä, millä perusteilla on näin eikä ko. kokemusta, jos se eduksi nähdään, palkita esim. laatupisteytyksen kautta? Vastaus: Liitteessä 1C Henkilöresurssilomake on mainittu projektipäällikön osalta, että projektipäällikön vähimmäisvaatimukset on esitetty kyseistä osa-aluetta koskevassa liitteessä 1B Henkilötietolomake. Liitteessä 1C on esitetty muita nimettäviä henkilöitä koskevia vähimmäisvaatimuksia. Toimittajaehdokkaita ei rajoiteta niihin, jotka ovat jo aiemmin olleet toimittajina, koska osa-alue 6 on uusi. Projektipäälliköiltä edellytetään osa-alueella 6 vähintään yhtä aikaisempaa muutosjohtamisen hanketta, joka on toteutettu valtionhallinnossa. G5. Kysymys: Liite 3A: epäselvä teksti, vaikuttaako palvelunkuvaus pisteytykseen vai ei? Palvelunkuvaus vaikuttaa tarjousten vertailuun tarjouspyynnön kohdan 9 mukaisesti ja Kuvaus ei vaikuta tarjousten vertailuun. Vertailuun vaikuttavat asiat kuvataan erikseen niitä koskevissa kohdissa. ja "... Alla olevat tiedot vaikuttavat palvelunkuvauksen vertailuun Vastaus: Osa-aluetta 6 koskevassa liitteessä 3A Palvelunkuvaus on pyydetty laatimaan vähimmäisvaatimuksena case-esimerkistä palvelunkuvaus. Tämä vähimmäisvaatimuksena oleva palvelunkuvaus ei vaikuta tarjousten vertailuun. Vähimmäisvaatimuksen alapuolella olevissa lomakkeissa on pyydetty antamaan erikseen vertailuun vaikuttavia kuvauksia. Ohjetekstiä on tarkennettu seuraavasti: - Tämä lomake palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä. 11

12 - Tämä palvelunkuvausliite vaikuttaa tarjousten vertailuun tarjouspyynnön kohdan 9 8 mukaisesti. - Arvioinnissa huomioidaan palvelunkuvauslomakkeessa palvelunkuvauslomakkeen vertailtavissa kohdissa ilmoitetut tiedot kokonaisuudessaan. - Palvelunkuvauksesta voi saada enintään 10 pistettä Tekstiä "... Alla olevat tiedot vaikuttavat palvelunkuvauksen vertailuun on muutettu seuraavasti: "... Alla olevat tiedot vaikuttavat vertailuun. G6. Kysymys: Liite 3A: Tarjouspyynnössä ei ole kohtaa 9 johon viitataan. Tarkoitetaanko kohtaa 8? Vastaus: Kyllä, tarkoitetaan tarjouspyynnön kohtaa 8. Lause on korjattu osa-aluetta 6 koskevaan liitteeseen 3A seuraavasti: Palvelunkuvaus vaikuttaa tarjousten vertailuun tarjouspyynnön kohdan 9 8 mukaisesti. 12

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

LISÄKIRJE NRO 1 1 Katu- ja puisto-osasto Investointitoimisto HEL

LISÄKIRJE NRO 1 1 Katu- ja puisto-osasto Investointitoimisto HEL LISÄKIRJE NRO 1 1 SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN ASIANTUNTIJAPALVELUJEN PUITESOPIMUS 2016-2017 Helsingin kaupungin rakennusviraston katu- ja puisto-osasto on pyytänyt tarjoustanne otsikossa mainitusta puitesopimuksesta

Lisätiedot

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero LIITE 2 TARJOUSTIEDOT JA TARJOAJAN SOVELTUVUUS Tarjouslomake, palautetaan täytettynä OHJEET TARJOAJALLE Seuraavassa tarjoajaa pyydetään yksilöimään tarjoajan tunnistetiedot (kohta 1) sekä ilmoittamaan

Lisätiedot

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi:

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi: LIITE 1 1 (6) Ehdokkaan nimi: PAKOLLISET POISSULKEMISPERUSTEET JA EHDOKKAITA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Täytettävä lomake, palautetaan osallistumishakemuksen liitteenä Ohjeet ehdokkaalle: Tämä on

Lisätiedot

LISÄKIRJE NRO 1 Katu- ja puisto-osasto Investointitoimisto HEL

LISÄKIRJE NRO 1 Katu- ja puisto-osasto Investointitoimisto HEL KATUJEN SUUNNITTELUN PUITESOPIMUS 2016-2017 Helsingin kaupungin rakennusviraston katu- ja puisto-osasto on pyytänyt tarjoustanne otsikossa mainitusta puitesopimuksesta 15.10.2015 päivätyllä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

1. Tarjoajan perustiedot

1. Tarjoajan perustiedot LIITE 5. Tarjouslomake 1(6) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013 tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Tarjotusta kalustosta tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta):

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta): Tarjouspyyntö 1 (5) YDINLAITOSTEN SÄHKÖJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN SEKÄ OHJELMISTOPOHJAISTEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN ARVIOINTIA KOSKEVAT ASIANTUNTIJAPALVELUT Säteilyturvakeskus (jäljempänä

Lisätiedot

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET (kotoutumiskoulutus)

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET (kotoutumiskoulutus) LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET (kotoutumiskoulutus) KOULUTUKSEN NIMI JA TUNNUS TARJOAJAN YHTEYSTIEDOT Tarjoaja: Y-tunnus: Tarjoajan

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö

Lisätiedot

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa:

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa: Hankintailmoitus / liite 1.1 1(7) EHDOKKAAN TIEDOT: Ehdokkaan nimi: Ehdokkaan osoite: Y-tunnus: Allekirjoitus ja nimenselvennys: Allekirjoittajalla on laillinen nimenkirjoitusoikeus tai valtakirja: Kyllä

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

1. +DQNLQWD\NVLN Q SHUXVWLHGRW +DQNLQWD\NVLNN

1. +DQNLQWD\NVLN Q SHUXVWLHGRW +DQNLQWD\NVLNN 06.10.2016 1/7 70236 Kh 10.10.2016 152 liite 1 1. : Antti Luukkanen Suomi puh. fax cloudia@vihti.fi : : 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: Hankinnan tunniste- tai viitenumero: 70236 Hankinnan kuvaus: 18

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) ASUNNOT OY Kiinteistönhoitopalvelu 30.12.2009

TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) ASUNNOT OY Kiinteistönhoitopalvelu 30.12.2009 TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) 1. YLEISTÄ Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy (VVA Oy) on Viitasaarella toimiva, kaupunkiomisteinen vuokra-asuntoja tarjoava yritys. Vuokrattava on 431 huoneistoa 29 kiinteistössä. Asunnot

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista Tarjouspyyntö YTHS:n tilintarkastuspalveluista Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely...

Lisätiedot

Hankinnan tavoitteena on järjestää päihteidenkäyttäjille laadukkaat ja vaikuttavat laitosvieroitus- ja laitoskuntoutuspalvelut.

Hankinnan tavoitteena on järjestää päihteidenkäyttäjille laadukkaat ja vaikuttavat laitosvieroitus- ja laitoskuntoutuspalvelut. PÄIHDEPALVELUJEN HANKINTA / LAITOSVIEROITUS JA LAITOSKUNTOUTUS Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 7.6.2016 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus.

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus. SANELUJÄRJESTELMÄ JA SANELUNPURKUPALVELU Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 10.2.2017 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Ydinlaitosten luvanhaltijoiden/luvanhakijoiden johtamisjärjestelmien arviointi ja valvonnan kehittäminen

Ydinlaitosten luvanhaltijoiden/luvanhakijoiden johtamisjärjestelmien arviointi ja valvonnan kehittäminen Tarjouspyyntö 1 (6) Ydinlaitosten luvanhaltijoiden/luvanhakijoiden johtamisjärjestelmien arviointi ja valvonnan kehittäminen Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö

Lisätiedot

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset.

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. TARJOUS JA TARJOUSHINTALOMAKE Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. Viitaten julkaistuun ostoliikenteen hoitamista

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Tämän tarjouslomakkeen tiedot koskevat palvelua, jota tarjotaan seuraavaan hankittavana olevaan palvelumuotoon:

Tämän tarjouslomakkeen tiedot koskevat palvelua, jota tarjotaan seuraavaan hankittavana olevaan palvelumuotoon: HELSINGIN KAUPUNKI TARJOUSLOMAKE (A/4) 1 (7) Tämän tarjouslomakkeen tiedot koskevat palvelua, jota tarjotaan seuraavaan hankittavana olevaan palvelumuotoon: A/4. AVOKUNTOUTUS Palveluntuottaja: Tarjottava

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013

Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013 Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013 K1: Tarjouspyynnössä työmääräksi on arvioitu 120-160 htp/vuosi. Voiko tämän jakaa osiin tarjotun pääarkkitehdin ja tämän varahenkilön välillä

Lisätiedot

Määräajassa saapuneet tarjoukset tarkistetaan ja arvioidaan kolmessa vaiheessa:

Määräajassa saapuneet tarjoukset tarkistetaan ja arvioidaan kolmessa vaiheessa: Sosiaali- ja terveysltk. 132 03.11.2016 TULKKAUSPALVELUJEN HANKINTA SOTEL 03.11.2016 132 Valmistelu ja lisätiedot: maahanmuuttajatyöpäällikkö Sirkka Valta 040 531 2660, hankintapäällikkö Tuure Marku 040

Lisätiedot

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS Tarjousten pisteytys- ja valintaperusteet 1(5) YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2017-2018 ASIKKALAN KUNTA HEINOLAN KAUPUNKI HOLLOLAN

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta Puitejärjestely Sopimuskausi Hankintapäätös Hankintasopimus Espoon kaupunki pyytää tarjousta rotaatio- ja suurarkkipainotöistä (arkkikoot

Lisätiedot

Yrityksen, työryhmän ja työohjelman vähimmäisvaatimukset sekä laadun arviointi.

Yrityksen, työryhmän ja työohjelman vähimmäisvaatimukset sekä laadun arviointi. Liite. Yrityksen, työryhmän ja työohjelman vähimmäisvaatimukset sekä laadun arviointi. I. Tarjoaja (Tarjoava yritys sekä mahdolliset alihankkijat) A. Rahoitus ja taloudellinen toiminta (tp. ja.) Tarjoajan

Lisätiedot

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Tarjouslomake 1(8) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 1/2016 Diaarinumero Tarjouslomake, kohde 10 Tarjous jätettävä 26.9.2016 klo 12:00 mennessä Oulun toimivalta-alueen

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016 KASELY/268/2016, 23.2.2016 TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ IMATRA-LAPPEENRANTA LIIKENTEEN LIIKENNÖINTISOPIMUS 6.6.2016 ALKAEN 1 1. Tarjoajan tiedot 1 1.1 Päävastuullinen toimittaja 1 1.2 Mahdolliset

Lisätiedot

VAKUUTUSPALVELUN HANKINTA PÄIVITETTY TARJOUSPYYNTÖ

VAKUUTUSPALVELUN HANKINTA PÄIVITETTY TARJOUSPYYNTÖ VAKUUTUSPALVELUN HANKINTA 11.10.2016 PÄIVITETTY TARJOUSPYYNTÖ Tarjouspyyntöä on päivitetty 11.10.2016 siten, että vertailuperusteita on muutettu. Vertailuperusteista on poistettu kriteeri, joka koski tarjoajan

Lisätiedot

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Cityliikenteen tarjouskilpailu 2016 Diaarinumero TARJOUSPYYNNÖN LIITE 4 Tarjouslomake 1(5) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Cityliikenteen tarjouskilpailu

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ /

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ / TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) PITKÄAIKAISASUNNOTTOMIEN KESKITETTY Tarjoajan nimi Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (johon esim. päätös lähetetään tiedoksi) Valintaperusteena on halvin hinta. Vertailuvaiheeseen

Lisätiedot

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT 1(8) Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä OHJE Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten

Lisätiedot

Tarjouspyyntö: Ylisterveyden ja laboratorion hoitotarvikkeet sekä tarveaineet Kyllä

Tarjouspyyntö: Ylisterveyden ja laboratorion hoitotarvikkeet sekä tarveaineet Kyllä YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ LIITE 1: Tarjouslomake Tarjouspyyntö: Ylisterveyden ja laboratorion hoitotarvikkeet sekä tarveaineet 3.3.2016 Tarjoajan nimi Yrityksen Y-tunnus (tai vastaava) Yrityksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1/5 1.9.2016 TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1 HANKINNAN KOHDE Liedon kunta pyytää tarjouksia Liedon keskustaajamaan sijoittuvan Lietohallin palveluista ja Liedon lukion

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva pyytää tarjoustanne kotihoidon kauppapalvelun hankinnasta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta.

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Espoon henkilöstölehden tuottaminen Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Hankinnalla tullaan

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

MHS 7/2016 Asia nro 115

MHS 7/2016 Asia nro 115 Muistio 1 (5) 21.1.2013 179/2016 MHS 7/2016 Asia nro 115 Tarjousten arviointi ja vertailu: Uudenmaan liiton ICT-palvelujen kilpailutus vuosille 2017-2018 Tarjouskilpailuun jätettiin määräaikaan mennessä

Lisätiedot

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v.

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v. Alustava Tarjouspyyntö 1 (6) Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle 1.6.2017(tavoite) - 31.8.2022 + optio 3.v. Sisällys 1 Hankinnan taustaa... 2 2 Palvelun kuvaus... 2

Lisätiedot

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 707/02.08.00/2014 127 Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Talouspäällikkö Markku Liimatainen 15.8.2014: Kotipalveluaterioiden kuljetuspalveluiden hankinnasta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu Tarjouspyyntö 1 (6) 4.10.2013 Hallinto-osasto HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS Diaarinumero: HEL 2013-005356 Hanke 1. Helsingin kaupungin rakennusvirasto pyytää Helsingin kaupunkitilaohjetta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) ALLE 65-VUOTIAIDEN MONISAIRAIDEN ASIAKKAIDEN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Helsingin kaupungin hankintakeskus yhteistyönä

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön Kainuun maakunta -kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ 64/2008 1 (6) Tarjouspyyntö EU Kynnysarvon ylittävä hankinta Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun

Lisätiedot

TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO. (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) 1/17. Pisteiden laskentatapa. Kiviranta Kodit oy

TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO. (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) 1/17. Pisteiden laskentatapa. Kiviranta Kodit oy 1/17 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) : 3 : 3 HINNOITTELU, PAINOARVO 60 % Lastensuojel upalvelut Kiviranta Kodit oy Arjessa Oy Hoitovuorokauden hinta Max pisteet Annettu

Lisätiedot

PERUSTELUMUISTIO. Seuraavat tarjoajat suljetaan tarjouskilpailusta seuraavilla perusteilla:

PERUSTELUMUISTIO. Seuraavat tarjoajat suljetaan tarjouskilpailusta seuraavilla perusteilla: PERUSTELUMUISTIO Kohde 1: HANKE- JA PROJEKTIPÄÄLLIKKÖPALVELUT luonteen mukaisesti. Tarjouspyynnön lisätietokysymysten 1 ja 6 vastauksissa sanottiin, että jokainen annettu toimeksianto täytyy olla varmennettavissa

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusvirasto vuokraa määräajaksi kioskin.

Helsingin kaupungin rakennusvirasto vuokraa määräajaksi kioskin. Vuokralle tarjotaan kioski vuokraa määräajaksi kioskin. Vuokranantaja haluaa tukea pienyrittäjyyttä ilman tarpeettomia alihankkijoita ja siksi vuokra-alueella tapahtuvan toiminnan järjestäminen alihankintana

Lisätiedot

Hankintasopimuksen tavoitteena on tilaajan tapaturma-, matkustus-, vastuu- ja laite- ja ryhmähenkivakuutusten hankinta sopimuskaudeksi.

Hankintasopimuksen tavoitteena on tilaajan tapaturma-, matkustus-, vastuu- ja laite- ja ryhmähenkivakuutusten hankinta sopimuskaudeksi. VAKUUTUSPALVELUN HANKINTA Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu Oy (jäljempänä Tilaaja tai Haaga-Helia ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt TARJOUSPYYNTÖ Hammaslaboratoriotyöt 1(5) 23.3.2015 Seudullinen hankintapalvelukeskus Tuusulan kunta Hyvinkään kaupunki Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Sipoon kunta TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLABORATORIOTÖIDEN

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN H VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE

TARJOUSPYYNNÖN H VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE 1 (6) TARJOUSPYYNNÖN H026-12-1 VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE 1 TARJOAJAN TIEDOT Tarjoajan nimi Y-tunnus Osoite, johon posti lähetetään. Tarjouksen yhteyshenkilö Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet Tarjouspyyntö YTHS:n verkkolaitteet Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

Sopimuskausi Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien

Sopimuskausi Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) VERKKONEUVONTAPALVELUJÄRJESTELMÄN HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia verkkoneuvontapalvelujärjestelmän hankintaa koskevaan tarjouskilpailuun.

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on jäljempänä tarkemmin määritelty hoitajatyövoima.

Hankinnan kohteena on jäljempänä tarkemmin määritelty hoitajatyövoima. HOITAJATYÖVOIMAN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 29.9.2016 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

VUOKRATYÖVOIMAN (HOITOHENKILÖSTÖ) HANKINTA PUITESOPIMUKSENA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE JA LISÄKSI OPTIO VUODELLE 2012

VUOKRATYÖVOIMAN (HOITOHENKILÖSTÖ) HANKINTA PUITESOPIMUKSENA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE JA LISÄKSI OPTIO VUODELLE 2012 KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) VUOKRATYÖVOIMAN (HOITOHENKILÖSTÖ) HANKINTA PUITESOPIMUKSENA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE 2010 2011 JA LISÄKSI OPTIO VUODELLE 2012 Hankinnan kohde Kirkkonummen

Lisätiedot

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa:

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa: Hankintailmoitus / liite 1.1 1(8) EHDOKKAAN TIEDOT: Ehdokkaan nimi: Ehdokkaan osoite: Y-tunnus: Allekirjoitus ja nimenselvennys: Allekirjoittajalla on laillinen nimenkirjoitusoikeus tai valtakirja: Kyllä

Lisätiedot

Kahvilapalvelut ja infopisteen hoito

Kahvilapalvelut ja infopisteen hoito 1/9 64014 Kahvilapalvelut ja infopisteen hoito 1. : Markku Auvinen Suomi puh. +358 206323190 fax markku.auvinen@aanekoski.fi : : : Asukaslukumme 31.12.2015 oli 19 635 liian suuri, vaan sopiva, ihmisen

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU15155 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU15155 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Liperin kunta Nurmeksen kaupunki Polvijärven kunta Valtimon

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kiinteistönhoito. Sammakkolammentie 2, Kuopio

TARJOUSPYYNTÖ. Kiinteistönhoito. Sammakkolammentie 2, Kuopio TARJOUSPYYNTÖ Kiinteistönhoito Sammakkolammentie 2, Kuopio 1.2.2017 Sivu 2/5 Sammakkolammentie 2, Kuopio 1. KOHDETIEDOT Tilaaja Savon koulutuskuntayhtymä PL 87 70101 Kuopio Tilaajan yhteyshenkilö Ari Orsjoki

Lisätiedot

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Kaupunkiympäristön kehittäminen 21.3.2014 1092/11.02.02/2014

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Kaupunkiympäristön kehittäminen 21.3.2014 1092/11.02.02/2014 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) PILAANTUNEESEEN MAAPERÄÄN LIITTYVÄT SELVITYKSET, LUPAPROSESSIT JA PUHDISTUSTÖIDEN VALVONTA -PUITESOPIMUS, Tampere Tarjouspyynnön kohde Sopimuskausi Optiot Tampereen kaupunki

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Kelpoisuusehdot LUONNOS XXXX/XXX/2013 2013. Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta.

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Kelpoisuusehdot LUONNOS XXXX/XXX/2013 2013. Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta. TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta Tarjoaja Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (päätöksen tiedoksiantoa varten) Tarjousten vertailuvaiheeseen pääsevät

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n Tampereen Kalevantien toimipisteen autoklaavin hankinta

Tarjouspyyntö. YTHS:n Tampereen Kalevantien toimipisteen autoklaavin hankinta Tarjouspyyntö YTHS:n Tampereen Kalevantien toimipisteen autoklaavin hankinta Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU12963 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU12963 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy Asia

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Lapin Jätehuolto kuntayhtymä POLTTOKELPOISEN- JA RAKENNUSJÄTTEEN SIIRTOKULJETUS KITTILÄN, SODANKYLÄN, KEMIJÄRVEN JA IVALON SIIRTOKUORMAUSASEMILTA SEKÄ SAVUKOSKEN, PELKOSENNIEMEN, SALLAN, ENONTEKIÖN JA

Lisätiedot

Siltojen ja taitorakenteiden asiantuntijapalvelut puitesopimus, tarjousten arviointi

Siltojen ja taitorakenteiden asiantuntijapalvelut puitesopimus, tarjousten arviointi Pöytäkirja 1(13) Siltojen ja taitorakenteiden asiantuntijapalvelut puitesopimus, tarjousten arviointi 1 Laatuarviointiryhmä Hankkeen Siltojen ja taitorakenteiden asiantuntijapalvelut puitesopimus 2016-2017

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

OPPILASKULJETUKSET 2013-2014

OPPILASKULJETUKSET 2013-2014 OPPILASKULJETUKSET 2013-2014 2 Kohde ja sopimuskausi Mäntsälän kunta / pyytää tarjouksia kunnan alueen perusopetuslain 32 :n mukaisista oppilaskuljetuksista liitteessä 1 kuvatuille reiteille. Kuljetukset

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI Lounais Suomen koulutuskuntayhtymä / Lounais Suomen ammattiopisto Novida pyytää tarjoustanne viljelykonsultoinnin hankinnasta tarjouspyynnön

Lisätiedot

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET Ohje: Kohdissa 1 7 on esitetty tarjoajan soveltuvuutta koskevia pakollisia vaatimuksia. Tarjoaja vastaa kaikkiin

Lisätiedot

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Perustelumuistio Liite 4: Toimittajan resurssien ja osaamisen arvioinnin tulokset (vertailuperuste 3.2) 1 Sisällysluettelo 1. Dokumentin tarkoitus

Lisätiedot

Tarjouspyyntö siivouksesta

Tarjouspyyntö siivouksesta Kotihoidon johtaja Tarjouspyyntö siivouksesta Oulaisten kaupungin perusturvalautakunta pyytää tarjousta kotihoidon tukipalveluina ostettavasta siivouspalvelusta. Siivoustyö tehdään kaupungin alueella noin

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

Tarjoaja on suorittanut verot, sosiaaliturvamaksut sekä eläkevakuutusmaksut.

Tarjoaja on suorittanut verot, sosiaaliturvamaksut sekä eläkevakuutusmaksut. Liite 1 TARJOAJAA JA PALVELUA KOSKEVAT EHDOT Tarjoajaa koskevat kelpoisuusehdot Palveluntarjoajan tulee merkitä rastilla yksiselitteinen vastaus täyttyvätkö kelpoisuusehdot. Joissain kohdissa edellytetään

Lisätiedot

Espoon kaupunki ei voi sitoutua tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana.

Espoon kaupunki ei voi sitoutua tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SUUN TERVEYDENHUOLLON RÖNTGENKUVIEN LAUSUNTOPALVELUIDEN HANKINTA Tarjouspyyntö Puitesopimus ja sopimuskausi Hankintapäätös Espoon kaupunki pyytää tarjousta suun terveydenhuollon röntgenkuvien

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 14.1.2016 ASEMAKAAVAN POHJAKARTAN TÄYDENNYSKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely Tuusulan kunta on toteuttamassa Vanhakylän alueen kaavan pohjakartan täydennyskartoitustyötä. Ilmakuvaukseen perustuvan

Lisätiedot

Sähköisen asiointialustan ylläpito ja kehittäminen

Sähköisen asiointialustan ylläpito ja kehittäminen TIETOPYYNTÖ / LIITE 1 1 (6) Sähköisen asiointialustan ylläpito ja kehittäminen 1. Hankinnan kohde ja kuvaus 1.1 Taustatiedot 1.2 Tarjouksen sisältö Espoon kaupunki pyytää tarjousta sähköisen asiointialustan

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET KOULUTUKSEN NIMI JA TUNNUS TARJOAJAN YHTEYSTIEDOT Tarjoaja: Y-tunnus: Tarjoajan yhteyshenkilö: Lähiosoite:

Lisätiedot

Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille sekä optiotalvikaudelle

Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille sekä optiotalvikaudelle Urjalan kunta TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1 Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille 2016 2017 + 2017 2018 + 2018 2019 sekä optiotalvikaudelle 2019 2020 TARJOUS Tarjoan/tarjoamme Urjalan

Lisätiedot

SUUN TERVEYDENHUOLLON KUVANTAMISPALVELUJEN SEKÄ SUUKIRURGIAN JA PARODONTOLOGIAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI- PALVELUJEN HANKINTA

SUUN TERVEYDENHUOLLON KUVANTAMISPALVELUJEN SEKÄ SUUKIRURGIAN JA PARODONTOLOGIAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI- PALVELUJEN HANKINTA SUUN TERVEYDENHUOLLON KUVANTAMISPALVELUJEN SEKÄ SUUKIRURGIAN JA PARODONTOLOGIAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI- PALVELUJEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta Yleistä Itä-uudenmaan koulutuskuntayhtymän ylläpitämä oppilaitos Porvoon ammattiopisto (jatkossa

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjousta yhdestä lajittelevasta palautusautomaatista Espoon kaupunginkirjaston Tapiolan aluekirjastoon.

Espoon kaupunki pyytää tarjousta yhdestä lajittelevasta palautusautomaatista Espoon kaupunginkirjaston Tapiolan aluekirjastoon. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Lajitteleva palautusautomaatti Espoon kaupunginkirjastoon Espoon kaupunki pyytää tarjousta yhdestä lajittelevasta palautusautomaatista Espoon kaupunginkirjaston Tapiolan aluekirjastoon.

Lisätiedot

Puitekonsultteja haettiin seitsemään aihealueeseen. Jokaiseen aihealueeseen pyrittiin valitsemaan 3 5 konsulttia.

Puitekonsultteja haettiin seitsemään aihealueeseen. Jokaiseen aihealueeseen pyrittiin valitsemaan 3 5 konsulttia. Hallitus 3 24.01.2017 KONSULTTIEN VALINTA HELSINGIN SEUDUN MAL 2019 -SUUNNITELMAN JA SEN SISÄLTÄMÄN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ) KONSULTOINNIN PUITEJÄRJESTELYYN VUOSINA 2017 2019 59/08.00.00.00/2017

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

NÄIN TEET TARJOUKSEN HYVINKÄÄN KAUPUNGILLE -OHJE

NÄIN TEET TARJOUKSEN HYVINKÄÄN KAUPUNGILLE -OHJE NÄIN TEET TARJOUKSEN HYVINKÄÄN KAUPUNGILLE -OHJE Tämä on Hyvinkään kaupungin hankintapalveluiden suuntaa-antava ohje tarjouksen tekemisestä kaupungille Palaute tätä ohjetta koskien: hankintapalvelut@hyvinkaa.fi

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta Hankintayksikkö Oulun kaupunki/rakennusvalvonta y-tunnus: 0187690-1 Solistinkatu 2, Oulu, PL 83,

Lisätiedot

LINJA-AUTON KULJETTAJIEN WC- JA TAUKOTILOJEN SEKÄ YLEISÖWC-TILOJEN SIIVOUS JA HUOLTO ALKAEN TOISTAISEKSI. Hankintaa ei saa jakaa osiin.

LINJA-AUTON KULJETTAJIEN WC- JA TAUKOTILOJEN SEKÄ YLEISÖWC-TILOJEN SIIVOUS JA HUOLTO ALKAEN TOISTAISEKSI. Hankintaa ei saa jakaa osiin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) LINJA-AUTON KULJETTAJIEN WC- JA TAUKOTILOJEN SEKÄ YLEISÖWC-TILOJEN SIIVOUS JA HUOLTO 1.6.2012 ALKAEN TOISTAISEKSI Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä Espoon kaupunki pyytää

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. Vahvistus tarjouksen lähettämisestä A 4/2015 Päiväys 10.09.2015

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. Vahvistus tarjouksen lähettämisestä A 4/2015 Päiväys 10.09.2015 1/6 TARJOUS A 4/2015 Tarjouspyyntö A 4/2015 / Eksoten natiiviröntgentutkimuksien sanelujonojen purkaminen ja radiologipalvelut ultraäänitutkimuksiin ja niihin liittyviin ultraääniohjattuihin toimenpiteisiin

Lisätiedot