A. Kaikkia osa-alueita (1-6) koskevat kysymykset ja vastaukset:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A. Kaikkia osa-alueita (1-6) koskevat kysymykset ja vastaukset:"

Transkriptio

1 Senaatti-kiinteistöt: Työympäristökehittämisen konsultointipalveluiden hankinta - tarjouspyyntöjä koskevat kysymykset ja vastaukset Seuraavassa on esitetty Senaatti-kiinteistöjen työympäristökehittämisen konsultointipalveluita koskevista tarjouspyynnöistä esitetyt kysymykset ja vastaukset. Kysymykset ja vastaukset on esitetty siten, että ensin on esitetty kaikkia osa-alueita koskevat kysymykset ja vastaukset ja tämän jälkeen osa-alueittain eri osa-alueita koskevat kysymykset ja vastaukset. Tarjouspyyntöä ja sen liitteitä on muutettu saatujen kysymysten perusteella. Tarjouskilpailusta on muutettujen vaatimusten vuoksi julkaistu korjausilmoitus HILMA:ssa. Korjausilmoitus ja sen liitteenä olevat tarjouspyyntöasiakirjat korvaavat HILMA:ssa julkaistun hankintailmoituksen: Senaatti-kiinteistöt: Työympäristökehittämisen konsultointipalvelu. Korjausilmoitus ja sen liitteenä olevat tarjouspyyntöasiakirjat korvaavat alkuperäisen hankintailmoituksen liitteineen. Tarjouspyyntöasiakirjoihin on korostettu keltaisella muutetut kohdat ja poistetut kohdat on yliviivattu. A. Kaikkia osa-alueita (1-6) koskevat kysymykset ja vastaukset: Tarjouspyynnön esittelytilaisuudessa esitettyjä kysymyksiä: A1. Kysymys: Voiko 15.6 jälkeen lähettää kysymyksiä, vai onko tämä absoluuttinen takaraja? Vastaus: Hankintayksiköllä ei ole velvollisuutta vastata määräajan jälkeen esitettyihin kysymyksiin. Harkinnan mukaan tästä voidaan poiketa ja tällöin vastaukset kysymyksiin lähetetään kaikille sähköpostiosoitteensa ilmoittaneille. A2. Kysymys: Mikä on viestintätapa vastauksiin liittyen ja milloin vastaukset tulevat? Vastaus: Vastaukset lähetetään sähköpostilla niille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa joko tarjouspyynnön esittelytilaisuudessa tai HILMA-ilmoituksen ja tarjouspyynnön ohjeiden mukaisesti sähköpostilla osoitteeseen A3. Kysymys: Huomioidaanko referenssien määrä pyydettyjen referenssien ylittävältä osalta? Vastaus: Ei, huomioidaan vain tarjouspyynnössä ilmoitettu määrä referenssejä, sen ylittävillä referensseillä ei ole merkitystä. Oleellista on, että pyydettyjen referenssien kohdalta on täytetty kaikki tarvittavat tiedot. Ks. Kysymys ja vastaus A5. A4. Kysymys: Voiko henkilöreferenssi olla eri kuin yritysreferenssi? Vastaus: Kyllä. Oleellista on, että tarjoaja ilmoittaa pyydetyn määrän vähimmäisvaatimukset täyttäviä referenssejä. A5. Kysymys: Eli ei ole väliä jos on 3 tai 300 referenssiä, kun on pyydetty kolmen referenssin kuvausta? Vastaus: Pyydetyn määrän ylittävillä referensseillä ei ole merkitystä. Markkinaoikeuden oikeuskäytännön mukaan referenssien lukumäärä ei voi olla vertailuperuste. A6. Kysymys: Hintavertailussa haetaan siis keskihintaa, vaikka projekteissa käytetään eri vaativuusluokkien henkilöitä? Vastaus: Kyllä. Osa-alueilla 1, 2, 5 ja 6 tarjousten vertailussa huomioidaan vaativuusluokkien E-04 keskiarvotuntihinta. Osa-alueella 3 tarjousten vertailussa huomioidaan vaativuusluokkien E-06 keskiarvotuntihinta siten, että vaativuusluokkien E-04 keskiarvohinnan painoarvo on 70 % ja vaativuusluokkien keskiarvohinnan painoarvo on 30 %. Osa-alueella 4 tarjousten vertailussa huomioidaan vaativuusluokkien E-07 keskiarvotuntihinta siten, että 1

2 vaativuusluokkien E-04 keskiarvohinnan painoarvo on 70 % ja vaativuusluokkien keskiarvohinnan painoarvo on 30 %. A7. Kysymys: Jos on jo tehty aiemmin turvallisuussopimus Tilaajan kanssa, pitääkö se tehdä uudestaan? Vastaus: Senaatti-kiinteistöjen uuden mallinen turvallisuussopimus tehdään kaikkien valituksi tulevien kanssa puitesopimuksen solmimisen yhteydessä. A8. Kysymys: Sisältyykö sopimukseen konsultin tilaturvallisuuteen liittyviä ehtoja? Vastaus: Ei sisälly tämän puitesopimuksen yhteydessä solmittavaan turvallisuussopimukseen. A9. Kysymys: Tarkistetaanko henkilöiden taustat turvallisuuden näkökulmasta? Vastaus: Tarjouskilpailun aikana ei tarkisteta henkilöiden taustoja turvallisuuden näkökulmasta. Tarjouspyynnön liitteenä olevan turvallisuussopimuksen mukaan Senaatti voi edellyttää yritysturvallisuusselvityksen laatimista Toimittajasta tai sen alihankkijasta, jos tälle annetaan pääsy suojaustasolle ST I-III luokiteltuihin Salassa pidettäviin tietoihin. A10. Kysymys: Henkilötietolomakkeet koskevat vain projektipäälliköitä, arvioidaanko muiden henkilöiden osaamista? Vastaus: Vain projektipäälliköt vaikuttavat vertailuun, muuta henkilöstöä koskevat vaatimukset on esitetty kunkin osa-alueen liitteessä 1C Henkilöresurssilomake. A11. Kysymys: Entä jos tarjottu henkilö vaihtaa työnantajaa? Vastaus: Tarjouspyyntöjen liitteen 5A puitesopimus kohdan 9. Suoritusorganisaatio mukaan: Tarjouksessa nimetyn ja tarjousten vertailuun vaikuttaneen projektipäällikön saa vaihtaa ainoastaan pakottavasta syystä (esim. työsuhteen päättyminen). Tällöin Palveluntuottajan on nimettävä Tilaajalle viipymättä uusi vastaavantasoisen kokemuksen ja koulutuksen omaava projektipäällikkö. Uusi henkilö on hyväksytettävä Tilaajalla. Ennen kuin uusi projektipäällikkö on hyväksytty, ei tämä voi suorittaa sopimuksen mukaisia projektipäällikön tehtäviä. Muun henkilöstön osalta palveluntuottajan tulee esittää hankintayksikölle henkilöstömuutokset hyväksyttäväksi. Uusien henkilöiden tulee täyttää tarjouspyynnössä asetetut vähimmäisvaatimukset. A12. Kysymys: Kuinka kattavasti uusia työympäristökehittämistä ja -ratkaisuja on sovellettu valtionhallinnon organisaatioille tähän mennessä? Vastaus: Muutos ja sen myötä työympäristöjen kehittäminen on jatkuvaa. Työympäristökonseptien linjaukset koskevat tällä hetkellä noin henkilöä, niiden toimeenpano on meneillään. A13. Kysymys: Miten palveluntuottajat tekevät yhteistyötä sopimuskaudella, kuka johtaa projekteja? Vastaus: Senaatti johtaa projekteja, tarjouspyynnön liitteenä olevassa menettelytapaohjeessa on lisää tietoa. Sähköpostitse esitettyjä kysymyksiä: A14. Kysymys: Tulkitaanko saman groupin muiden yritysten työntekijät alikonsulteiksi? (Esim. Osa-alueilla 1 ja 2 edellytetään SKOL luokkiin E, 01 ja 02 tarjoajalta omaa henkilöstöä) 2

3 Vastaus: Mikäli tarjous tehdään ryhmittymänä, kaikki ryhmittymän jäsenet ovat yhdessä tarjoajana, eivätkä ryhmittymän jäsenet ole alihankkijoita. Tällöin ryhmittymän jäsenten työntekijät katsotaan tarjoajan omaksi henkilöstöksi. Mikäli tarjousta ei tehdä ryhmittymänä, vaan tarjouksen tekee yksi tarjoaja, joka käyttää alihankkijoita, eivät alihankkijoiden työntekijät ole tarjoajan omaa henkilöstöä vaan alihankkijan henkilöstöä. Ohjeet koskien tarjouksen tekemistä ryhmittymänä / käyttäen alihankkijoita ovat tarjouspyyntöjen liitteissä 2 Tarjoajan soveltuvuusvaatimukset. Liitteessä 2 on mainittu mm. seuraavaa: Konsernin on tehtävä osallistumishakemuksensa ja tarjouksensa ryhmittymänä. Osallistumishakemuksessa ja Tarjouksessa tulee ilmoittaa, että se on tehty ryhmittymänä. Myös kaikki ryhmittymän jäsenet, esim. konserniyhtiöt, tulee ilmoittaa osallistumishakemuksessa ja tarjouksessa. Kaikilta ryhmittymän jäseniltä tulee olla kirjallinen sitoumus voimavarojen käytöstä osallistumishakemuksen tarjouksen liitteenä. Tarjouspyyntöihin on lisätty liite 7 Sitoumuksen malli, jolla ryhmittymän jäsenet sekä tahot, joiden voimavaroihin tarjoaja vetoaa voivat esittää sitoumuksensa voimavarojen käytöstä. A15. Kysymys: Tuleeko referenssiprojektien olla alkanut ja päättynyt viimeisten 3 vuoden sisällä, vai riittääkö että projekti on vain päättynyt 3 vuoden sisällä? Vastaus: Tarjouspyyntöjen liitteillä 2 Tarjoajan soveltuvuusvaatimukset on esitetty kullekin osa-alueelle yrityksen referenssivaatimus kohdassa 4.1 REFERENSSIT. Kyseisen kohdan mukaan Referenssit eivät saa olla kolmea vuotta vanhempia tarjouksen jättöpäivästä laskettuna. Referenssien tulee olla ollut meneillään (aktiivisessa vaiheessa) viimeisen kolmen vuoden aikana. Ei siis edellytetä, että referenssit ovat alkaneet tai päättyneet viimeisten kolmen vuoden aikana, kunhan ne ovat olleet meneillään viimeisten kolmen vuoden aikana. Projektipäälliköiden referenssivaatimuksia on muutettu kunkin osa-alueen osalta liitteille 1B Henkilötietolomake seuraavasti: Referenssihanke ei saa olla viittä vuotta vanhempi tarjouksen jättöpäivästä laskettuna. Tämä tarkoittaa, että referenssin tulee olla ollut meneillään (aktiivisessa vaiheessa) viimeisen viiden vuoden aikana. A16. Kysymys: Miten henkilöresurssilomakkeessa tulisi ilmoittaa nimettävän henkilön tehtävät? Tuleeko tehtävä-kohtaan listata kaikki roolit, joita henkilö voi tehdä (esim. projektipäällikkö, työpsykologia vai jompikumpi)? Vastaus: Saman henkilön voi nimetä useaan tehtävään. Kaikki roolit, joita henkilö voi tehdä, tulee listata henkilöresurssilomakkeeseen. A17. Kysymys: Kuinka sitova on henkilöstöresurssilomake projektien kannalta, voiko tiimin kiinnittää aina vasta kunkin projektin alkaessa? Vastaus: Sopimuskauden aikana palveluntuottaja esittää kutakin toimeksiantoa varten projektitiimin henkilöstöresurssilomakkeessa ilmoitettujen henkilöiden pohjalta. A18. Kysymys: Tarjouksen arvioinnissa: lasketaanko hinnat joillain painoilla vai onko kaikkien hintojen paino 1.0 laskettaessa hinnat yhteen? Vastaus: Hintojen vertailu on kuvattu kunkin tarjouspyynnön kohdassa 8. Tarjousten valintaperusteet ja vertailu sekä tarkemmin kutakin osa-aluetta koskevassa liitteessä 4A Hintalomake. Vertailussa huomioidaan pyydettyjen hintojen keskiarvohinta. Osaaluekohtaisessa hintalomakkeessa on mainittu, mikäli hintoja painotetaan laskettaessa keskiarvohintaa. Osa-alueiden 1, 2, 5 ja 6 osalta hintoja ei painoteta laskettaessa keskiarvohintaa. Osa-alueiden 3 ja 4 osalta hintoja painotetaan liitteessä 4A kuvatulla tavalla laskettaessa keskiarvohintaa. Ks. kysymys ja vastaus A6. 3

4 A19. Kysymys: Mikäli tarjous jätetään ryhmittymänä, tuleeko jokaisen organisaation ilmoittaa erikseen oma yhteyshenkilönsä vai riittääkö yksi yhteyshenkilö koko ryhmittymän edustukseksi? Vastaus: Ryhmittymänä tarjoamista koskevat ohjeet on esitetty liitteissä 2 Tarjoajan soveltuvuusvaatimukset. Liitteessä 2 on mainittu mm., että Ryhmittymän jokaisen jäsenen on toimitettava tämä lomake täytettynä. Liitteen 2 kohdan 1. Tarjoajan tunnistetiedot kohdassa Tarjoajan virallinen nimi jokaisen ryhmittymän jäsenen tulee ilmoittaa lomakkeessa kaikkien ryhmittymän jäsenten nimet. Kohdassa Tarjoajan yhteystiedot jokaisen ryhmittymän jäsenen tulee ilmoittaa yksi ja sama osoite. Kohdassa Tarjouksen yhteyshenkilön/-henkilöiden/muun yhteyspisteen tiedot ryhmittymä voi ilmoittaa yhden tai useamman yhteyshenkilön, mutta jokaisen ryhmittymän jäsenen tulee ilmoittaa samat tiedot. Jokaisen organisaation ei tarvitse ilmoittaa erikseen omaa yhteyshenkilöään. Riittää, että ryhmittymä ilmoittaa yhden yhteyshenkilön. Lisäksi liitteen 2 kohdassa 5.2 Ryhmittymänä tarjoaminen on mainittu mm. seuraavaa: Ryhmittymän on kyettävä viimeistään sopimuksen allekirjoitushetkellä osoittamaan yksi organisaatio, joka hoitaa kaiken yhteydenpidon tilaajan kanssa. Kuitenkin kaikki ryhmittymän jäsenet yhdessä vastaavat sopimusvastuista allekirjoittamalla hankintasopimuksen. A20. Kysymys: Jos tarjous jätetään ryhmittymänä, niin riittääkö ryhmittymältä yhteensä 3 referenssiä vai tulisiko referenssit saada kultakin palveluntarjoajalta erikseen? Vastaus: Mikäli tarjous jätetään ryhmittymänä, riittää, että ryhmittymällä on yhteensä 3 referenssiä. Liitteen 2 Tarjoajan soveltuvuusvaatimukset kohtaan 5.2 Ryhmittymänä tarjoaminen on tehty seuraava lisäys jokaiselle osa-alueelle: Ryhmittymän jokaisen jäsenen tulee täyttää tämän lomakkeen kohdissa 1. Rekisterit, 2. Työehtosopimus tai keskeiset työehdot ja työterveyshuolto ja 3. Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne asetetut vaatimukset. Kohdan 4.1 Referenssit osalta riittää, että ryhmittymällä on yhteensä vaadittu määrä referenssejä. Kohdan 4.2 Henkilöstöresurssit osalta riittää, että ryhmittymällä on yhteensä vaadittu määrä edellytettyä henkilöstöä. A21. Kysymys: Voiko sama henkilö olla eri rooleissa samassa tai eri osa-alueiden tarjouksissa? Vastaus: Voi olla. A22. Kysymys: Voiko joku asiantuntijaroolissa oleva henkilö (esim. graafikko) olla mukana useamman tarjoajan tarjouksessa? Vastaus: Voi olla. A23. Kysymys: Jos tarjouksen tekee yritys yhdessä tytäryhtiönsä kanssa, tuleeko tarjous laatia ryhmittymänä? Vastaus: Mikä yritys tekee tarjouksen yhdessä tytäryhtiönsä kanssa, tulee tarjous laatia joko ryhmittymänä tai alihankkijamallilla siten, että toinen yrityksistä on tarjoaja ja toinen alihankkija. Mikäli tarjoajana on konserni, tulee tarjous tehdä ryhmittymänä. A24. Kysymys: Tarjousaineiston sekä dokumenttien tulee olla suomeksi ja projektipäällikön vähimmäiskielivaatimus on suomi, mutta pitääkö suunnittelutoimistojen ja palveluntuottajien olla suomalaisia ja/tai sijaita Suomessa? Vastaus: Palveluntuottajien ei tarvitse olla suomalaisia tai sijaita Suomessa. Liitteessä 1B Henkilötietolomake projektipäälliköille on asetettu seuraava vaatimus: Projektipäälliköksi tarjottavalla henkilöllä on sujuva suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. 4

5 A25. Kysymys: Jos tarjoaa ryhmittymänä, voiko kumppaneita olla useampia kuin yksi? Vastaus: Ryhmittymässä voi olla useampia jäseniä. A26. Kysymys: Jos tietyltä osa-alueelta halutaan tai kyetään toimittamaan itse vain tiettyä osaa, fokusoiden ydinosaamiseensa, eikä halua/voi tarjota kokonaispalvelua ryhmittymän kautta, voiko tällöin tehdä tarjouksen näistä palveluista osa-alueen sisältä vain tietylle erikoisosaamiselle? Vastaus: Osatarjoukset ovat sallittuja siten, että tarjoaja voi tarjota yhtä tai useampaa osaaluetta. Osa-alueen sisältä ei ole mahdollista tarjota vain tiettyä osaa, vaan tarjouksen tulee koskea koko osa-aluetta. Tarjous on mahdollista tehdä ryhmittymänä tai käyttäen alihankkijoita. A27. Kysymys: Tästä ei ole mainintaa, mutta pitäisikö palveluntarjoajalla olla valmius palvella Valtiohallinnon asiakkaita valtakunnallisesti myös ruotsin kielellä eli molemmilla kotimaisilla (onko vähimmäisvaatimus, tai saako tästä laatupisteitä)? Vastaus: Ei ole vähimmäisvaatimus, eikä sitä huomioida vertailussa. A28. Kysymys: Voiko sama toimija jättää eri aikoina tarjoukset eri osa-alueista vai pitääkö kaikki olla samassa paketissa ja samaan aikaan jätettynä? Vastaus: Tarjouspyyntöjen kohdassa 6. Tarjouksen laatiminen ja jättäminen on mainittu mm. seuraavaa: Kustakin hankinnan osa-alueesta on annettava oma erillinen tarjous, joka sisältää kaikki liitteellä 2 kohdassa 2.1 Tarjouksen liitteet luetellut asiakirjat. sekä Merkitse kirjekuoreen tunniste Työympäristökehittämisen konsultointikilpailutus, tarjotun osa-alueen nimi sekä tarjoajan nimi. Jokaisesta osa-alueesta tulee siis toimittaa erillinen tarjous omassa kirjekuoressaan. Eri osaalueiden tarjoukset voi jättää eri aikoina, kunhan ne jätetään tarjousten jättämiselle asetettuun määräaikaan mennessä. A29. Kysymys: Voiko ennen tarjouksen viimeistä jättöaikaa jättää korvaavan tarjouksen joka korvaa mahdollisesti aiemmin jätetyn tarjouksen? Vastaus: Ennen tarjouksen viimeistä jättöaikaa on mahdollista jättää korvaava tarjous, mutta korvaavasta tarjouksesta täytyy käydä selvästi ilmi, minkä tarjouksen se korvaa. Korvaava tarjousaineisto tulee jättää kokonaisena sisältäen kaikki tarjousasiakirjat. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. A30. Kysymys: Vaikuttaako osa-alueeseen tarjottavien projektipäälliköiden lukumäärä tarjousten arviointiin? Vastaus: Projektipäälliköiden vertailu on kuvattu kunkin osa-alueen osalta liitteessä 1B Henkilötietolomake. Kussakin henkilötietolomakkeessa on ilmoitettu, kuinka montaa projektipäällikköä tulee vähintään tarjota vertailua varten ja kuinka montaa projektipäällikköä voi enintään tarjota vertailua varten. Kunkin tarjotun projektipäällikön osaaminen ja kokemus pisteytetään. Tarjottujen projektipäälliköiden pisteet lasketaan yhteen ja vertailussa huomioidaan yhteenlaskettujen pisteiden keskiarvo. Liitteessä 1B on mainittu myös seuraavaa: Tarjoajan edun mukaista on tarjota useampaa kuin vähimmäismääräksi asetettua määrää projektipäällikköjä, sillä sopimuskaudella tilaajalla on oikeus ohjata seuraava toimeksianto tarjouskilpailussa seuraavaksi tulleelle tarjoajalle, mikäli tilaaja arvioi, etteivät tarjoajan resurssit riitä tilaajan seuraavan mahdollisen toimeksiannon suorittamiseen (kts. tarjouspyynnön liite 5A Sopimusluonnos kohta 6). 5

6 Projektipäälliköiden vähimmäisvaatimukset ylittävästä lukumäärästä ei saa tarjousten vertailussa lisäpisteitä. Osa-alueen 3 osalta tarjousten vertailussa huomioidaan lisäksi se, että tarjoajalla on tarjota osa-alueen 3 osalta projektipäällikköjä, joilla on kokemusta yhteensä useammasta tilakategoriasta. Arviointi tehdään tarjottujen projektipäällikköjen henkilötietolomakkeiden perusteella seuraavasti: - Jos tarjoajan tarjoamilla projektipäälliköillä on kokemusta yhteensä kahdesta tilakategoriasta, saa tarjousten vertailussa 1 lisäpisteen. - Jos tarjoajan tarjoamilla projektipäälliköillä on kokemusta yhteensä kolmesta tilakategoriasta, saa tarjousten vertailussa 1 lisäpistettä. - Jos tarjoajan tarjoamilla projektipäälliköillä on kokemusta yhteensä neljästä tai useammasta tilakategoriasta, saa tarjousten vertailussa 2 lisäpistettä. A31. Kysymys: Henkilöresurssilomake: tuleeko palveluntarjoajalla olla tarjottavana asiantuntija jokaisen suoritusorganisaatioon tunnistetun jäsenen osalta (esim. osa-alue 2:n osalta tulisi löytyä mm. arkkitehti, graafinen suunnittelija, palvelumuotoilija, toiminnan ja tilojen mittaamisen menetelmäosaaja)? Vastaus: Kunkin osa-alueen osalta henkilöresurssilomakkeessa on ilmoitettu osaamisalueet/tehtävät, joihin tarjoajan tulee nimetä henkilöt. Osa-alueilla 1 ja 2 edellytetään SKOL luokkiin E, 01 ja 02 tarjoajalta omaa henkilöstöä. Muilta osin tarjoaja voi nimetä osaamisalueisiin/tehtäviin omaa tai alihankkijoiden henkilöstöä. Mikäli tarjous tehdään ryhmittymänä, ryhmittymän jäsenten henkilöstö on tarjoajan omaa henkilöstöä. Ks. kysymys ja vastaus A14. A32. Kysymys: Kuinka laajoja projektipäälliköiden referenssiprojektien tulee olla? Vaatimuksissa on ilmaistu, että projektien tulee olla liite 1A:ssa kuvatun kaltaisia, esim. osaalueella 2 sisältäen suunnitelman laatimista, toteutusta ja jälkiarviointia. Tuleeko referenssiprojektien sisältää elementtejä kaikilta eri osa-alueilta vai riittääkö että referenssiprojektissa on tehty esim. vain suunnitelman laatimista ja toteutusta? Vastaus: Sekä yrityksen että projektipäälliköiden referenssien tulee olla niille asetettujen vaatimusten mukaisesti hankinnan kohdetta vastaavia. Hankinnan kohde on kuvattu kutakin osa-aluetta koskevassa liitteessä 1A. Kunkin osa-alueen osalta liitteellä 2A on esitetty vaatimukset yrityksen referensseille. Kunkin osa-alueen liitteellä 1B Henkilötietolomake on esitetty vaatimukset projektipäälliköiden referenssiprojekteille. Referenssin tulee täyttää sille asetetut vähimmäisvaatimukset. Esim. osa-alueella 2 projektipäällikön referensseille on asetettu seuraava vähimmäisvaatimus: Tarjottavalla projektipäälliköllä täytyy olla vähintään kolme hankinnan kohdetta vastaavaa (työympäristökonseptin kehittämishanke) referenssiä, joissa on toteutunut kaikki alla kuvatut asiat: strategisuus, moniammatillisuus, vuorovaikutus osapuolten kanssa/asiakkaiden osallistaminen ja kohdekohtaiset/organisaatiokohtaiset hyödyt. Vähimmäisvaatimukset ylittäviltä osin projektipäälliköiden referenssit pisteytetään liitteessä 1B Henkilötietolomake esitettyjen vertailuperusteiden mukaisesti. A33. Kysymys: Muun muassa osa-alueella 1 on ilmaistu, että moniammatillisessa tiimissä on voinut olla mukana DI työpsykologian ja johtamisen tai muu soveltuva organisaation 6

7 toiminnan ja prosessien kehittämisen asiantuntija sopiiko tähän esimerkiksi KTM johtamisen tutkinnon taustalla? Vastaus: Esimerkiksi KTM johtamisen tutkinnon taustalla katsotaan muuksi soveltuvaksi organisaation toiminnan ja prosessien kehittämisen asiantuntijaksi. A34. Kysymys: Mm. liitteessä 1B: Vähimmäisvaatimuksissa koulutus määritellään soveltuva ylempi tai alempi korkeakoulututkinto, kuitenkin SKOL-henkilöryhmittelyssä (liite 4B) pätevyys/koulutustaso on määritelty luokissa koulutustaso ylempi korkeakoulu tai ammattikorkeakoulututkinto. Hyväksytäänkö vähimmäisvaatimuksiin ammattikorkeakoulututkinto? Vastaus: Hyväksytään, ammattikorkeakoulututkinto on alempi korkeakoulututkinto. A35. Kysymys: Mikäli tarjoaja tarjoaa riittävän määrän vähimmäisvaatimukset täyttäviä projektipäälliköitä ja sen lisäksi tarjoaa projektipäällikön, joka ei täytä vähimmäisvaatimuksia, - hylätäänkö koko tarjous? - ylimääräinen jätetään huomiotta ja lasketaan vain vähimmäisvaatimukset täyttävien pistekeskiarvo? - ylimääräinen otetaan huomioon keskiarvoon 0 pisteen arvoisena? Vastaus: Tarjouspyyntöjen liitteen 1B Henkilötietolomake mukaan: Projektipäälliköiden on täytettävä asetetut vähimmäisvaatimukset. Mikäli edellytykset ja vaatimukset eivät täyty vähimmäisvaatimusten osalta (= Ei -vastaus), tarjous voidaan sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle. Kaikkien tarjottujen projektipäällikköjen tulee täyttää asetetut vähimmäisvaatimukset. A36. Kysymys: Liitteen 1A osalta on epäselvää, missä siinä määritellään liitteessä 3 viitatut vähimmäisvaatimukset? Vastaus: Tarjouspyyntöjen liitteen 3 vaatimusta on muutettu seuraavasti kunkin osa-alueen osalta: PALVELUN SISÄLTÖ Tarjoajan tarjoama palvelu täyttää kaikki tarjouspyynnön osa-aluetta x koskevassa liitteessä 1A palvelulle asetetut vähimmäisvaatimukset. Tarjoaja pystyy tarjoamaan tarjouspyynnön osa-aluetta x koskevan liitteen 1A mukaista palvelua. A37. Kysymys: Mikäli tarjoajan nimetyllä alihankkijalla on verovelkaa, mutta siitä on esittää verohallinnon hyväksymä maksusuunnitelma ja näyttö maksusuunnitelman noudattamisesta, voidaanko alihankkijan käyttö verovelasta huolimatta hyväksyä? Vastaus: Liitteen 2 Tarjoajan soveltuvuus kohdassa 3.1 Verot ja maksut on esitetty seuraava vaatimus: Tarjoajan tulee olla tarjouksen jättöhetkellä suorittanut sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaiset verot ja sosiaaliturvamaksut sekä Suomen lainsäädännön mukaiset verot ja sosiaaliturvamaksut sekä eläkemaksut, jos tarjoaja on Suomessa verovelvollinen ja velvollinen maksamaan sosiaaliturvamaksuja. Kyseinen vaatimus koskee myös alihankkijoita. Mikäli tarjoajalla/alihankkijalla on verovelkaa, voidaan tarjoajan/alihankkijan kuitenkin katsoa suorittaneen veronsa, mikäli sillä on verottajan hyväksymä maksusuunnitelma ja mikäli hankintayksikkö suhteellisuusperiaatetta noudattaen ei katso laiminlyönnin olevan merkittävä riski hankinnan toteuttamiselle. Mikäli hankintayksikkö esimerkiksi katsoo verovelan olevan huomattavan suuri ja näin ollen riski hankinnan toteuttamiselle, on hankintayksiköllä oikeus 7

8 sulkea tarjoaja hankintamenettelystä. Hankintayksikkö noudattaa tarjoajien poissulkemista koskevassa harkinnassa suhteellisuuden periaatetta ja ottaa huomioon esimerkiksi laiminlyönnin vakavuuden, laadun ja laajuuden, yhteyden hankinnan kohteeseen, kuluneen ajan, mahdolliset muut aiheutuneet seuraamukset sekä laiminlyöntiin syyllistyneen mahdolliset korjaavat teot. B) Osa-aluetta 1 koskevat kysymykset ja vastaukset Tarjouspyynnön esittelytilaisuudessa esitettyjä kysymyksiä: B1. Kysymys: Saisiko osa-aluetta 1 koskevia esimerkkejä? Vastaus: Valtakunnallisia työympäristö- ja toimitilakonsepteja on tuotettu vuodesta 2007 Verohallinnolle, Maanmittauslaitokselle, oikeushallinnolle, poliisihallinnolle, Rikosseuraamuslaitokselle, ELY-keskuksille, TE-palveluille, aluehallintovirastoille sekä valtion ja kuntien yhteisille asiointipisteille. Näistä saa lisätietoa osoitteesta: Sähköpostitse esitettyjä kysymyksiä: B2. Kysymys: Henkilöresurssilomake: tuleeko palveluntarjoajalla olla tarjottavana asiantuntija jokaisen suoritusorganisaatioon tunnistetun jäsenen osalta (esim. osa-alue 2:n osalta tulisi löytyä mm. arkkitehti, graafinen suunnittelija, palvelumuotoilija, toiminnan ja tilojen mittaamisen menetelmäosaaja)? Vastaus: Ks. vastaus A31. B3. Kysymys: Kuinka laajoja projektipäälliköiden referenssiprojektien tulee olla? Vaatimuksissa on ilmaistu, että projektien tulee olla liite 1A:ssa kuvatun kaltaisia, esim. osaalueella 2 sisältäen suunnitelman laatimista, toteutusta ja jälkiarviointia. Tuleeko referenssiprojektien sisältää elementtejä kaikilta eri osa-alueilta vai riittääkö että referenssiprojektissa on tehty esim. vain suunnitelman laatimista ja toteutusta? Vastaus: Ks. vastaus A32. B4. Kysymys: Muun muassa osa-alueella 1 on ilmaistu, että moniammatillisessa tiimissä on voinut olla mukana DI työpsykologian ja johtamisen tai muu soveltuva organisaation toiminnan ja prosessien kehittämisen asiantuntija sopiiko tähän esimerkiksi KTM johtamisen tutkinnon taustalla? Vastaus: Ks. vastaus A33. C) Osa-aluetta 2 koskevat kysymykset ja vastaukset Tarjouspyynnön esittelytilaisuudessa esitettyjä kysymyksiä: C1. Kysymys: Osa-alue 2, tarjousmateriaalissa lukee tietotyön suorituskyvyn kehittäminen, pitäisikö olla osaamista tietotyön kehittämisestä? Ei mainintaa henkilöresurssilomakkeessa. Vastaus: Osa-alueella 2 ei edellytetä osaamista tietotyön kehittämisestä. Osa-alueen 2 tarjousmateriaalia on korjattu siten, että siitä on poistettu maininnat tietotyön suorituskyvyn kehittämisestä. 8

9 Sähköpostitse esitetyt kysymykset: C2. Kysymys: Henkilöresurssilomake: tuleeko palveluntarjoajalla olla tarjottavana asiantuntija jokaisen suoritusorganisaatioon tunnistetun jäsenen osalta? (esim. osa-alue 2:n osalta tulisi löytyä mm. arkkitehti, graafinen suunnittelija, palvelumuotoilija, toiminnan ja tilojen mittaamisen menetelmäosaaja, jne.) Vastaus: Ks. vastaus A31. C3. Kysymys: Kuinka laajoja projektipäälliköiden referenssiprojektien tulee olla? Vaatimuksissa on ilmaistu, että projektien tulee olla liite 1A:ssa kuvatun kaltaisia, esim. osaalueella 2 sisältäen suunnitelman laatimista, toteutusta ja jälkiarviointia. Tuleeko referenssiprojektien sisältää elementtejä kaikilta eri osa-alueilta vai riittääkö että referenssiprojektissa on tehty esim. vain suunnitelman laatimista ja toteutusta? Vastaus: Ks. vastaus A32. C4. Kysymys: Muun muassa osa-alueella 1 on ilmaistu, että moniammatillisessa tiimissä on voinut olla mukana DI työpsykologian ja johtamisen tai muu soveltuva organisaation toiminnan ja prosessien kehittämisen asiantuntija sopiiko tähän esimerkiksi KTM johtamisen tutkinnon taustalla? Vastaus: Ks. vastaus A33. C5. Kysymys: Otsikossa lukee "työympäristön toteutus", kun osa-alueilla 1 ja 3 otsikossa lukee "toteutussuunnittelu". Onko tämä vahinko, vai tulisiko tässäkin kohtaa lukea "toteutussuunnittelu"? Vastaus: Otsikossa tulisi lukea toteutussuunnittelu. Tämä on korjattu osa-alueen 2 otsikkoon. D) Osa-aluetta 3 koskevat kysymykset ja vastaukset Sähköpostitse esitetyt kysymykset: D1. Kysymys: Liittyykö käyttösidonnaisten tilojen työympäristö- ja toimitilakonseptien kehittäminen osioon myös toiminnan tilojen mittariston luonti ja jos ei niin onko se olemassa? Vastaus: Mittaristoa kehitetään yhteistyössä hankintayksikön kanssa projektien myötä. E) Osa-aluetta 4 koskevat kysymykset ja vastaukset Sähköpostitse esitetyt kysymykset: E1. Kysymys: Mm. liitteessä 1B: Vähimmäisvaatimuksissa koulutus määritellään soveltuva ylempi tai alempi korkeakoulututkinto, kuitenkin SKOL-henkilöryhmittelyssä (liite 4B) pätevyys/koulutustaso on määritelty luokissa koulutustaso ylempi korkeakoulu tai ammattikorkeakoulututkinto. Hyväksytäänkö vähimmäisvaatimuksiin ammattikorkeakoulututkinto? Vastaus: Ks. vastaus A34. E2. Kysymys: Henkilöresurssilomake: Kuuluuko graafisen suunnittelijan tehtäväsisältöön myös kokonaan uusien brändi-identiteettien luominen? 9

10 Vastaus: Voi kuulua. E3. Kysymys: Henkilöresurssilomake: Mikä on kustannuslaskijan tehtäväsisällön laajuus? Esimerkkitehtäväkuvauksessa mainitaan tilatyyppien kustannusarviot. Kuuluvatko kustannusarvioiden piiriin esim. rakennustekniset ja LVISA-kustannukset? Vastaus: Kyllä, kustannusarvioiden piiriin kuuluvat myös rakennustekniset ja LVISAkustannukset. E4. Kysymys: Henkilöresurssilomake: Voiko sama henkilö olla nimettynä useaan tehtävään suoritusorganisaatiossa? Voiko vaatimusten täyttyessä esimerkiksi projektipäällikkö olla samalla arkkitehtiresurssi jne? Vastaus: Kyllä. E5. Kysymys: Mikäli tarjoajan nimetyllä alihankkijalla on verovelkaa, mutta siitä on esittää verohallinnon hyväksymä maksusuunnitelma ja näyttö maksusuunnitelman noudattamisesta, voidaanko alihankkijan käyttö verovelasta huolimatta hyväksyä? Vastaus: Liitteen 2 Tarjoajan soveltuvuus kohdassa 3.1 Verot ja maksut on esitetty seuraava vaatimus: Tarjoajan tulee olla tarjouksen jättöhetkellä suorittanut sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaiset verot ja sosiaaliturvamaksut sekä Suomen lainsäädännön mukaiset verot ja sosiaaliturvamaksut sekä eläkemaksut, jos tarjoaja on Suomessa verovelvollinen ja velvollinen maksamaan sosiaaliturvamaksuja. Kyseinen vaatimus koskee myös alihankkijoita. Mikäli tarjoajalla/alihankkijalla on verovelkaa, voidaan tarjoajan/alihankkijan kuitenkin katsoa suorittaneen veronsa, mikäli sillä on verottajan hyväksymä maksusuunnitelma ja mikäli hankintayksikkö suhteellisuusperiaatetta noudattaen ei katso laiminlyönnin olevan merkittävä riski hankinnan toteuttamiselle. Mikäli hankintayksikkö esimerkiksi katsoo verovelan olevan huomattavan suuri ja näin ollen riski hankinnan toteuttamiselle, on hankintayksiköllä oikeus sulkea tarjoaja hankintamenettelystä. Hankintayksikkö noudattaa tarjoajien poissulkemista koskevassa harkinnassa suhteellisuuden periaatetta ja ottaa huomioon esimerkiksi laiminlyönnin vakavuuden, laadun ja laajuuden, yhteyden hankinnan kohteeseen, kuluneen ajan, mahdolliset muut aiheutuneet seuraamukset sekä laiminlyöntiin syyllistyneen mahdolliset korjaavat teot. F) Osa-aluetta 5 koskevat kysymykset ja vastaukset Esittelytilaisuudessa esitettyjä kysymyksiä: F1. Kysymys: Mikä lähestymistapa työympäristön johtamiseen? Vastaus: Työympäristöjohtaminen tulee nähdä siten, että työympäristöjä fyysisenä, virtuaalisena ja sosiaalisena kokonaisuutena kehitetään ja johdetaan organisaation strategisena resurssina. Yhteistyö organisaation sisäisten tukitoimintojen (kiinteistö, HR, ICT, viestintä, talous ja yhteiskuntavastuu) kesken on esimerkki siitä, minkälaisella tiimillä työympäristöjä tyypillisesti voidaan johtaa. Tarjoajilta odotetaan kuvausta omasta lähestymistavastaan (ja esim. käytetystä teoreettisesta viitekehyksestä). G) Osa-aluetta 6 koskevat kysymykset ja vastaukset Esittelytilaisuudessa esitettyjä kysymyksiä: 10

11 G1. Kysymys: Edellytetäänkö jotain tiettyä lähestymistapa / koulukuntaa? Vastaus: Tarjoaja voi esittää oman lähestymistapansa. Sähköpostitse esitettyjä kysymyksiä: G2. Kysymys: Tuleeko referensseinä esitettyjen hankkeiden olla nimenomaan työympäristön kehittämisen piiristä? Vai käykö esimerkkinä esim. muu laaja toimintamallin muutosprojekti, jossa palveluntarjoaja on tehnyt muutosjohtamista? Vastaus: Voi olla myös muunlainen toimintamallin muutosprojekti. G3. Kysymys: Liitteessä 1A on epäselvää, missä tässä määritellään liitteessä 3 viitatut vähimmäisvaatimukset? Tarkoittaako se tässä: palveluiden tulee olla osallistavia, merkitystä rakentavia ja todellista toiminnallista muutosta synnyttäviä, Tarjottavien palveluiden tulee soveltua kaiken kokoisille asiakkaille ja niiden tulee olla skaalautuvia siten, että suuremmilla asiakkailla palvelu voidaan tuottaa tehokkaammin vähemmin resurssein laadun kärsimättä ja muutosjohtamisen toimenpiteet tulee integroida mahdollisimman paljon osaksi asiakkaittemme arkifoorumeja? Vastaus: Tarjouspyynnön liitteen 3 vaatimusta on muutettu seuraavasti: Tarjoajan tarjoama palvelu täyttää kaikki tarjouspyynnön osa-aluetta 5 koskevassa liitteessä 1A palvelulle asetetut vähimmäisvaatimukset. Tarjoaja pystyy tarjoamaan tarjouspyynnön osa-aluetta 5 koskevan liitteen 1A mukaista palvelua. G4. Kysymys: Liite 1B / Liite 1C: Projektipäällikön henkilötietolomakkeessa lukee muista osaalueista poiketen "on toiminut projektipäällikkönä tai vastuuhenkilönä..//.. vähintään yksi aikaisemmista muutosjohtamisen hankkeista on toteutettu valtionhallinnossa". 1C:ssä (Henkilöresurssilomake) ei puolestaan ole vaatimusta valtionhallinnolle tehdystä hankkeesta. Tarjottava henkilö on toiminut projektipäällikkönä tai vastuuhenkilönä vähintään kolmessa muutosjohtamisen hankkeessa, johon osallistettu organisaation korkeinta johtoa. Lisäksi hänellä tulee olla soveltuva ylempi tai alempi korkeakoulututkinto ja sujuva Suomen kielen taito. Onko tämä 1B:ssä vähimmäisvaatimukseksi sattunut vahingossa (unohdettu poistaa); vai rajoitetaanko todellakin toimittajaehdokkaat heihin jotka jo aiemmin ovat olleet toimittajina? Jos kyllä, millä perusteilla on näin eikä ko. kokemusta, jos se eduksi nähdään, palkita esim. laatupisteytyksen kautta? Vastaus: Liitteessä 1C Henkilöresurssilomake on mainittu projektipäällikön osalta, että projektipäällikön vähimmäisvaatimukset on esitetty kyseistä osa-aluetta koskevassa liitteessä 1B Henkilötietolomake. Liitteessä 1C on esitetty muita nimettäviä henkilöitä koskevia vähimmäisvaatimuksia. Toimittajaehdokkaita ei rajoiteta niihin, jotka ovat jo aiemmin olleet toimittajina, koska osa-alue 6 on uusi. Projektipäälliköiltä edellytetään osa-alueella 6 vähintään yhtä aikaisempaa muutosjohtamisen hanketta, joka on toteutettu valtionhallinnossa. G5. Kysymys: Liite 3A: epäselvä teksti, vaikuttaako palvelunkuvaus pisteytykseen vai ei? Palvelunkuvaus vaikuttaa tarjousten vertailuun tarjouspyynnön kohdan 9 mukaisesti ja Kuvaus ei vaikuta tarjousten vertailuun. Vertailuun vaikuttavat asiat kuvataan erikseen niitä koskevissa kohdissa. ja "... Alla olevat tiedot vaikuttavat palvelunkuvauksen vertailuun Vastaus: Osa-aluetta 6 koskevassa liitteessä 3A Palvelunkuvaus on pyydetty laatimaan vähimmäisvaatimuksena case-esimerkistä palvelunkuvaus. Tämä vähimmäisvaatimuksena oleva palvelunkuvaus ei vaikuta tarjousten vertailuun. Vähimmäisvaatimuksen alapuolella olevissa lomakkeissa on pyydetty antamaan erikseen vertailuun vaikuttavia kuvauksia. Ohjetekstiä on tarkennettu seuraavasti: - Tämä lomake palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä. 11

12 - Tämä palvelunkuvausliite vaikuttaa tarjousten vertailuun tarjouspyynnön kohdan 9 8 mukaisesti. - Arvioinnissa huomioidaan palvelunkuvauslomakkeessa palvelunkuvauslomakkeen vertailtavissa kohdissa ilmoitetut tiedot kokonaisuudessaan. - Palvelunkuvauksesta voi saada enintään 10 pistettä Tekstiä "... Alla olevat tiedot vaikuttavat palvelunkuvauksen vertailuun on muutettu seuraavasti: "... Alla olevat tiedot vaikuttavat vertailuun. G6. Kysymys: Liite 3A: Tarjouspyynnössä ei ole kohtaa 9 johon viitataan. Tarkoitetaanko kohtaa 8? Vastaus: Kyllä, tarkoitetaan tarjouspyynnön kohtaa 8. Lause on korjattu osa-aluetta 6 koskevaan liitteeseen 3A seuraavasti: Palvelunkuvaus vaikuttaa tarjousten vertailuun tarjouspyynnön kohdan 9 8 mukaisesti. 12

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. TILINTARKASTUSPALVELUJEN HANKINTA Helsingin seurakuntayhtymä (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 09.04.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA

APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA Liite 4 Listaus soveltuvuusvaatimuksista 1 Yrityksen nimi Yrityksen osoite Y-tunnus (tai vastaava) Yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE LIITE 8: TARJOUSLOMAKE Tarjoavan yrityksen nimi 1. TARJOAJAN TUNNISTETIEDOT Tarjoajan osoite Yrityksen Y-tunnus (tai vastaava) Tarjoajan yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Lisätiedot

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014 Tarjouslomake MV/8/05.05.00.01/2013 1 TARJOUKSEN KANSILEHTI JA SISÄLLYSLUETTELO TARJOUS MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu Tarjoaja Tarjoajan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 2(6) Satamapaviljongin vuokraus sekä vierassatamapalveluiden järjestäminen Lutakossa 2012-2014 Tarjouspyynnön kohde vuokraa Lutakon satamassa olevan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

1. Tarjoajan perustiedot

1. Tarjoajan perustiedot LIITE 5. Tarjouslomake 1(6) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013 tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Tarjotusta kalustosta tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi:

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi: LIITE 1 1 (6) Ehdokkaan nimi: PAKOLLISET POISSULKEMISPERUSTEET JA EHDOKKAITA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Täytettävä lomake, palautetaan osallistumishakemuksen liitteenä Ohjeet ehdokkaalle: Tämä on

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNIIKAN SUUNNITTELUPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2014 2016

YHDYSKUNTATEKNIIKAN SUUNNITTELUPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2014 2016 1 (5) YHDYSKUNTATEKNIIKAN SUUNNITTELUPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2014 2016 LISÄKIRJE 1 Liittyen 13.2.2014 päivättyyn tarjouspyyntöön koskien Järvenpään kaupungin Yhdyskuntatekniikan suunnittelupalveluiden

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN Vastaanottaja Kotkan kaupunki Tekniset palvelut PL 205 48101 KOTKA Asiakirjatyyppi Tarjous LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:...

Lisätiedot

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN TARJOUSLOMAKE 1/4 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN Tarjouksen tekeminen Tarjous tulee tehdä kirjallisena suomen kielellä.

Lisätiedot

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero LIITE 2 TARJOUSTIEDOT JA TARJOAJAN SOVELTUVUUS Tarjouslomake, palautetaan täytettynä OHJEET TARJOAJALLE Seuraavassa tarjoajaa pyydetään yksilöimään tarjoajan tunnistetiedot (kohta 1) sekä ilmoittamaan

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä LIITE 2 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tämä on tarjouslomake, joka on palautettava tarjouksen yhteydessä täytettynä. Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Kaikkiin

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta):

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta): Tarjouspyyntö 1 (5) YDINLAITOSTEN SÄHKÖJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN SEKÄ OHJELMISTOPOHJAISTEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN ARVIOINTIA KOSKEVAT ASIANTUNTIJAPALVELUT Säteilyturvakeskus (jäljempänä

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

Tarjoa oikein julkisissa tarjouskilpailuissa. Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK. EK-päivä 31.3.2009

Tarjoa oikein julkisissa tarjouskilpailuissa. Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK. EK-päivä 31.3.2009 Tarjoa oikein julkisissa tarjouskilpailuissa Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK EK-päivä 31.3.2009 Esityksen sisältö Tarjouskilpailuun osallistumista harkittaessa huomioitavat seikat Ryhmittymänä tarjoaminen

Lisätiedot

Hankinnan kohde ja kohteelle asetetut vaatimukset on kuvattu tarkasti liitteessä 1.

Hankinnan kohde ja kohteelle asetetut vaatimukset on kuvattu tarkasti liitteessä 1. 10.2.2010 PL 357 02151 Espoo TARJOUSPYYNTÖ operoi Suomen tärkeimpiä viranomaisten kriittisiä tietoliikenneverkkoja ja -järjestelmiä. Operoimiemme järjestelmien käyttäjiä ovat mm. Poliisi, pelastustoimi,

Lisätiedot

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi 10.10.2012 1(5) Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne strategiatyön konsultoinnista. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankittavan palvelun sisältö

Lisätiedot

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 15.10.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

Liite ID-1558677686 1 (10) VAINAJIEN KULJETUKSET. Asianro: POL-2015-14436 TARJOUSLOMAKE

Liite ID-1558677686 1 (10) VAINAJIEN KULJETUKSET. Asianro: POL-2015-14436 TARJOUSLOMAKE Liite ID-1558677686 1 (10) 05.11.2015 POL-2015-14436 Liite 2 - Tarjouslomake VAINAJIEN KULJETUKSET Asianro: POL-2015-14436 TARJOUSLOMAKE Tämä tarjouslomake on täytettävä ja liitettävä mukaan tarjoukseen.

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. JANAKKALAN KUNTA 1 (9) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 27.2.2013 Janakkalan markkinointiviestintäkumppanuus Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen.

Lisätiedot

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ "Tulostimet 2008" Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Atk-palvelukeskus Osoite PL 20 002401 KIRKKONUMMI Yhteyshenkilö Eero Viitanen järjestelmäasiantuntija

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA

TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA 1 TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA 1. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA SISÄLTÖ Tornion kaupunki / kaupunginhallitus pyytää

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. VÄLINEHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää Hilmailmoituskanavassa 2.10.2014 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

H10 Kymppipalvelut Oy:n tarjous

H10 Kymppipalvelut Oy:n tarjous Kotihoidon hankinta Leppävesi - Vihtavuori -alueelle Perusturvalautakunta H10 Kymppipalvelut Oy:n tarjous Tarjousten avaustilaisuudessa huomioitiin, että H10 Kymppipalvelut Oy:n jättämä tarjous oli avattu

Lisätiedot

Osallistumispyyntö: Tekesin operatiivisten sovelluksien ylläpito ja kehitys, 17.2.2014

Osallistumispyyntö: Tekesin operatiivisten sovelluksien ylläpito ja kehitys, 17.2.2014 1 (7) Osallistumispyyntö: Tekesin operatiivisten sovelluksien ylläpito ja kehitys, 17.2.2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Kysymyksiä saapui 27.2.2014 mennessä tarjouspyynnön johdosta yhteensä 24 kpl. Ohessa

Lisätiedot

Tämän tarjouslomakkeen tiedot koskevat palvelua, jota tarjotaan seuraavaan hankittavana olevaan palvelumuotoon:

Tämän tarjouslomakkeen tiedot koskevat palvelua, jota tarjotaan seuraavaan hankittavana olevaan palvelumuotoon: HELSINGIN KAUPUNKI TARJOUSLOMAKE (A/4) 1 (7) Tämän tarjouslomakkeen tiedot koskevat palvelua, jota tarjotaan seuraavaan hankittavana olevaan palvelumuotoon: A/4. AVOKUNTOUTUS Palveluntuottaja: Tarjottava

Lisätiedot

8.10.2014 LISÄKYSYMYKSET SEKÄ NIIDEN VASTAUKSET, PESU- JA PUHDISTUSAINEET, SIIVOUSVÄLINEET, JÄTEPUSSIT JA SANITEETTITARVIKKEET

8.10.2014 LISÄKYSYMYKSET SEKÄ NIIDEN VASTAUKSET, PESU- JA PUHDISTUSAINEET, SIIVOUSVÄLINEET, JÄTEPUSSIT JA SANITEETTITARVIKKEET 8.10.2014 LISÄKYSYMYKSET SEKÄ NIIDEN VASTAUKSET, PESU- JA PUHDISTUSAINEET, SIIVOUSVÄLINEET, JÄTEPUSSIT JA SANITEETTITARVIKKEET Tarjouspyyntöön määräaikaan 6.10.2014 klo 14.00 mennessä esitetyt kysymykset

Lisätiedot

LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet)

LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet) LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet) Tarjouslomakkeen täyttöohje Tarjouslomaketta täyttäessä tulee ottaa huomioon seuraavat asiat: Palveluntuottajan

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 14.11.2012 Markkinointiviestintä- ja viestintäpalvelut

TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 14.11.2012 Markkinointiviestintä- ja viestintäpalvelut KORJATTU 1 (16) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 14.11.2012 Markkinointiviestintä- ja viestintäpalvelut Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen.

Lisätiedot

ITP-HANKKEEN 1. TYÖPAJA. Hankintailmoitusten karikot

ITP-HANKKEEN 1. TYÖPAJA. Hankintailmoitusten karikot ITP-HANKKEEN 1. TYÖPAJA Hankintailmoitusten karikot Helsinki 3.4.2014 Specialist Partner, asianajaja, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy 1 Hankintailmoitus / tarjouspyyntö Hankintalaki

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 26.3.2008

TARJOUSPYYNTÖ 26.3.2008 TARJOUSPYYNTÖ 26.3.2008 Karelia ENPI CBC (2007-2013) on EU:n naapuruus- ja kumppanuusinstrumentin mukainen rajanylittävän yhteistyön ohjelma. Ohjelma on Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Liite 1. Tarjouslomake (tarjoaja palauttaa täytettynä liitteineen tarjouksensa yhteydessä)

Liite 1. Tarjouslomake (tarjoaja palauttaa täytettynä liitteineen tarjouksensa yhteydessä) Liite 1. Tarjouslomake (tarjoaja palauttaa täytettynä liitteineen tarjouksensa yhteydessä) Tarjoamme Pyhäjoen kunnalle 1.11.2013 päivätyn tarjouspyynnön mukaista lvi ja hydrauliikkatöitä ajalle 2014-2016:

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

JULKISTEN YKSILÖIMÄTTÖMIEN PALVELURAKENNUSTEN RAKENTAMIS- JA ASENNUSPALVELUIDEN PUITESOPIMUS

JULKISTEN YKSILÖIMÄTTÖMIEN PALVELURAKENNUSTEN RAKENTAMIS- JA ASENNUSPALVELUIDEN PUITESOPIMUS MÄNTSÄLÄN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 7/2010 (1/5) JULKISTEN YKSILÖIMÄTTÖMIEN PALVELURAKENNUSTEN RAKENTAMIS- JA ASENNUSPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 1 Hankinnan kohde Hankinta koskee rakentamis- ja asennuspalveluja

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) ASUNNOT OY Kiinteistönhoitopalvelu 30.12.2009

TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) ASUNNOT OY Kiinteistönhoitopalvelu 30.12.2009 TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) 1. YLEISTÄ Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy (VVA Oy) on Viitasaarella toimiva, kaupunkiomisteinen vuokra-asuntoja tarjoava yritys. Vuokrattava on 431 huoneistoa 29 kiinteistössä. Asunnot

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 7 EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA. 13.11.2014 Dnro 25/021/2014 OPETUSHALLITUKSEN PAINOPALVELUJEN HANKINTA

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 7 EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA. 13.11.2014 Dnro 25/021/2014 OPETUSHALLITUKSEN PAINOPALVELUJEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 7 EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA 13.11.2014 Dnro 25/021/2014 OPETUSHALLITUKSEN PAINOPALVELUJEN HANKINTA 1. Tarjouspyynnön kohde 2. Hankintayksikkö 3. Yhteyshenkilö Opetushallitus

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. 1 (13) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 2012 Mainostoimistopalvelut Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen. Tarjouksen jättäessään tarjoaja sitoutuu

Lisätiedot

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset.

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. TARJOUS JA TARJOUSHINTALOMAKE Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. Viitaten julkaistuun ostoliikenteen hoitamista

Lisätiedot

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä

Lisätiedot

Tarjous, Liite 3. Yrityksen nimi Yrityksen osoite Y-tunnus Yhteyshenk. kilön nimi Yhteyshenk. antaa tiedoksi. Liitteet. viä tietoja.

Tarjous, Liite 3. Yrityksen nimi Yrityksen osoite Y-tunnus Yhteyshenk. kilön nimi Yhteyshenk. antaa tiedoksi. Liitteet. viä tietoja. , Liite 3 Versio 2.3.2015 Dnro 21/07.71.710/2015 TARJOAJAN TIEDOT Yrityksen nimi Yrityksen osoite Y-tunnus Yhteyshenk kilön nimi Yhteyshenk kilön puhelin ja sähköposti Ehdokkaan virallinen sähköpostiosoite,

Lisätiedot

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA 1 HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne hydraulisesta pelastusvälinesarjasta. Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus Hankintamenettely

Lisätiedot

VAKUUTUSPALVELUN HANKINTA PÄIVITETTY TARJOUSPYYNTÖ

VAKUUTUSPALVELUN HANKINTA PÄIVITETTY TARJOUSPYYNTÖ VAKUUTUSPALVELUN HANKINTA 11.10.2016 PÄIVITETTY TARJOUSPYYNTÖ Tarjouspyyntöä on päivitetty 11.10.2016 siten, että vertailuperusteita on muutettu. Vertailuperusteista on poistettu kriteeri, joka koski tarjoajan

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. 1 (7) H a n k in ta - ja k ilp ailu tta m is yk s ik k ö 14.2.2013 Iittala-Hämeenlinna -vesihuoltolinjan urakoinnit (HS-Vesi) HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on jäljempänä tarkemmin määritelty hoitajatyövoima.

Hankinnan kohteena on jäljempänä tarkemmin määritelty hoitajatyövoima. HOITAJATYÖVOIMAN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 29.9.2016 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 Tarjouspyyntö siivouspalveluiden hoitamisesta Pihtiputaan Muurasjärven koulun-, Muurasjärven neuvolan sekä Muurasjärven kotipalvelun tiloihin. 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELUPALVELUT 2011. 1. Hankintamenettely

KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELUPALVELUT 2011. 1. Hankintamenettely 1(4) Tekniikka- ja ympäristöosasto KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELUPALVELUT 2011 1. Hankintamenettely Avoin menettely, puitejärjestely. Hankinta alittaa EU-kynnysarvon. Hankintailmoitus julkaistaan HILMA:ssa

Lisätiedot

Yrityksen, työryhmän ja työohjelman vähimmäisvaatimukset sekä laadun arviointi.

Yrityksen, työryhmän ja työohjelman vähimmäisvaatimukset sekä laadun arviointi. Liite. Yrityksen, työryhmän ja työohjelman vähimmäisvaatimukset sekä laadun arviointi. I. Tarjoaja (Tarjoava yritys sekä mahdolliset alihankkijat) A. Rahoitus ja taloudellinen toiminta (tp. ja.) Tarjoajan

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Cityliikenteen tarjouskilpailu 2016 Diaarinumero TARJOUSPYYNNÖN LIITE 4 Tarjouslomake 1(5) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Cityliikenteen tarjouskilpailu

Lisätiedot

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Cityliikenteen tarjouskilpailu 2016 Diaarinumero TARJOUSPYYNNÖN LIITE 4 Tarjouslomake 1(5) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Cityliikenteen tarjouskilpailu

Lisätiedot

ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ

ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 37/13 1(5 ) ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ Tarjouspyyntöön liittyviä vaatimuksia Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää tarjoustanne ateriatilausjärjestelmästä.

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016 KASELY/268/2016, 23.2.2016 TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ IMATRA-LAPPEENRANTA LIIKENTEEN LIIKENNÖINTISOPIMUS 6.6.2016 ALKAEN 1 1. Tarjoajan tiedot 1 1.1 Päävastuullinen toimittaja 1 1.2 Mahdolliset

Lisätiedot

MÄNTÄN KESKUSTA ALUEEN YLEISSUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN JA TOTEUTUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN

MÄNTÄN KESKUSTA ALUEEN YLEISSUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN JA TOTEUTUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN HANKEKUVAUKSEN LIITE 1 1 (8) OSALLISTUMISHAKEMUS MÄNTÄN KESKUSTA ALUEEN YLEISSUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN JA TOTEUTUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN Ehdokkaan tiedot Nimi: Osoite: Puhelin: Y tunnus: Ehdokkaan yhteyshenkilö

Lisätiedot

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1/5 MÄNTTÄ - VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS Seppälän puistotie 15 35800 Mänttä TARJOUSPYYNTÖ VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1 Tarjouspyynnön kohde Mänttä -

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva pyytää tarjoustanne kotihoidon kauppapalvelun hankinnasta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

79 22.11.2011. Hankinnan kuvaus

79 22.11.2011. Hankinnan kuvaus Tarkastuslautakunta 1.1.2009-30.6.2013 79 22.11.2011 ERITYISTARKASTUSPALVELUN HANKINTA TARLAU 79 Hankinnan kuvaus Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 26.9.2011 antanut tarkastuslautakunnan tehtäväksi vihreiden

Lisätiedot

SUUN TERVEYDENHUOLLON KUVANTAMISPALVELUJEN SEKÄ SUUKIRURGIAN JA PARODONTOLOGIAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI- PALVELUJEN HANKINTA

SUUN TERVEYDENHUOLLON KUVANTAMISPALVELUJEN SEKÄ SUUKIRURGIAN JA PARODONTOLOGIAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI- PALVELUJEN HANKINTA SUUN TERVEYDENHUOLLON KUVANTAMISPALVELUJEN SEKÄ SUUKIRURGIAN JA PARODONTOLOGIAN ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI- PALVELUJEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Hankinta - ja logistiikkapalvelut 17.1.2012

Hankinta - ja logistiikkapalvelut 17.1.2012 1 TRI KAUPUKI Hankinta - ja logistiikkapalvelut TARJUSPYYTÖ 17.1.2012 TARJUSPYYTÖ TRI KAUPUGI ILMITUKSISTA Tornion kaupunki/kaupunginhallitus pyytää tarjouksia Tornion kaupungin ja sen tytäryhtiöiden sekä

Lisätiedot

Tarjouksen tulee sisältää erilliset hinnat seuraavien jäteastioiden tyhjennyksistä:

Tarjouksen tulee sisältää erilliset hinnat seuraavien jäteastioiden tyhjennyksistä: 1 Keuruun kaupunki 2.6.2015 Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitos Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitos pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ 30.6.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ (tilaaja) pyytää tarjoustanne Evon asuntola Kivelän saneerauksen rakentamisesta.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö: Ylisterveyden ja laboratorion hoitotarvikkeet sekä tarveaineet Kyllä

Tarjouspyyntö: Ylisterveyden ja laboratorion hoitotarvikkeet sekä tarveaineet Kyllä YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ LIITE 1: Tarjouslomake Tarjouspyyntö: Ylisterveyden ja laboratorion hoitotarvikkeet sekä tarveaineet 3.3.2016 Tarjoajan nimi Yrityksen Y-tunnus (tai vastaava) Yrityksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 Tarjouspyyntö Pihtiputaan pesulan pyykkikuljetuksista Pihtipudas- Viitasaari- Pihtipudas viisi (5) kertaa viikossa sekä Pihtiputaalla kolme (3) kertaa viikossa. 1. Yleistä Viitasaaren

Lisätiedot

Hankintasopimuksen tavoitteena on tilaajan tapaturma-, matkustus-, vastuu- ja laite- ja ryhmähenkivakuutusten hankinta sopimuskaudeksi.

Hankintasopimuksen tavoitteena on tilaajan tapaturma-, matkustus-, vastuu- ja laite- ja ryhmähenkivakuutusten hankinta sopimuskaudeksi. VAKUUTUSPALVELUN HANKINTA Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu Oy (jäljempänä Tilaaja tai Haaga-Helia ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

Tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnat.

Tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnat. Sivu 1 / 5 KEITTIÖLAITEHANKINNAT 1. Hankinnan kohde 2. Tarjoushinnan ilmoittaminen Sotkamon kunta järjestää tarjouskilpailun tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnoista. Pyydämme tarjoustanne oheisten

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014 Helsingin kaupunki 1 (5) Tarjouspyyntö helsinkiläisten liikkumistottumuksia koskevasta henkilöhaastattelusta HEL 2014-006054 T 02 08 02 00 1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ /

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ / TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) PITKÄAIKAISASUNNOTTOMIEN KESKITETTY Tarjoajan nimi Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (johon esim. päätös lähetetään tiedoksi) Valintaperusteena on halvin hinta. Vertailuvaiheeseen

Lisätiedot

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE 1. TARJOUKSEN KANSILEHTI TARJOUS. Palautetaan täytettynä. MUSEOVIRASTO, KEHITTÄMISPALVELUT: Museotilasto-verkkopalvelu.

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE 1. TARJOUKSEN KANSILEHTI TARJOUS. Palautetaan täytettynä. MUSEOVIRASTO, KEHITTÄMISPALVELUT: Museotilasto-verkkopalvelu. LIITE 1 TARJOUSLOMAKE 1. TARJOUKSEN KANSILEHTI Palautetaan täytettynä TARJOUS MUSEOVIRASTO, KEHITTÄMISPALVELUT: Museotilasto-verkkopalvelu Tarjoaja Tarjoajan yhteystiedot Osoite: Sähköposti: Paikka ja

Lisätiedot

23.11.2009. arvio (ei sitova): 1 Sopimus tietokonelaitteista ja niiden toimituksesta 1 kpl

23.11.2009. arvio (ei sitova): 1 Sopimus tietokonelaitteista ja niiden toimituksesta 1 kpl TARJOUSPYYNTÖ 23.11.2009 Arvoisa vastaanottaja RHL-Data Oy pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellystä tuotteesta ja/tai palvelusta tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä yksilöidyllä tavalla. Tarjous

Lisätiedot

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 Tarjouspyyntö 1 (5) PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 1 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne pienten ja kiireellisten katuvalaistuskohteiden suunnittelusta.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt TARJOUSPYYNTÖ Hammaslaboratoriotyöt 1(5) 23.3.2015 Seudullinen hankintapalvelukeskus Tuusulan kunta Hyvinkään kaupunki Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Sipoon kunta TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLABORATORIOTÖIDEN

Lisätiedot

Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013

Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013 Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013 K1: Tarjouspyynnössä työmääräksi on arvioitu 120-160 htp/vuosi. Voiko tämän jakaa osiin tarjotun pääarkkitehdin ja tämän varahenkilön välillä

Lisätiedot

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi maankäyttö- ja karttapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 7.1.2015 NUMEERISEN KAAVAN POHJAKARTAN UUDISKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely 2. Hankintamenettely Tuusulan kunta on toteuttamassa Nuppulinnan alueen kaavan pohjakartan

Lisätiedot

VUOKRATYÖVOIMAN (HOITOHENKILÖSTÖ) HANKINTA PUITESOPIMUKSENA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE JA LISÄKSI OPTIO VUODELLE 2012

VUOKRATYÖVOIMAN (HOITOHENKILÖSTÖ) HANKINTA PUITESOPIMUKSENA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE JA LISÄKSI OPTIO VUODELLE 2012 KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) VUOKRATYÖVOIMAN (HOITOHENKILÖSTÖ) HANKINTA PUITESOPIMUKSENA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE 2010 2011 JA LISÄKSI OPTIO VUODELLE 2012 Hankinnan kohde Kirkkonummen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1/5 1.9.2016 TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1 HANKINNAN KOHDE Liedon kunta pyytää tarjouksia Liedon keskustaajamaan sijoittuvan Lietohallin palveluista ja Liedon lukion

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu Tarjouspyyntö 1 (6) 4.10.2013 Hallinto-osasto HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS Diaarinumero: HEL 2013-005356 Hanke 1. Helsingin kaupungin rakennusvirasto pyytää Helsingin kaupunkitilaohjetta

Lisätiedot

Tarjouspyyntö "Microsoft School Agreement ja Select sopimukset

Tarjouspyyntö Microsoft School Agreement ja Select sopimukset Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Tarjouspyyntö "Microsoft School Agreement ja Select sopimukset Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Atk-palvelukeskus Osoite PL 20 002401 KIRKKONUMMI Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa:

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa: Hankintailmoitus / liite 1.1 1(8) EHDOKKAAN TIEDOT: Ehdokkaan nimi: Ehdokkaan osoite: Y-tunnus: Allekirjoitus ja nimenselvennys: Allekirjoittajalla on laillinen nimenkirjoitusoikeus tai valtakirja: Kyllä

Lisätiedot

HOITOHENKILÖSTÖN HANKINTA VUOKRATYÖVOIMANA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE 2013 2014 (OPTIO VUOSILLE 2015 2016)

HOITOHENKILÖSTÖN HANKINTA VUOKRATYÖVOIMANA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE 2013 2014 (OPTIO VUOSILLE 2015 2016) KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) HOITOHENKILÖSTÖN HANKINTA VUOKRATYÖVOIMANA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE 2013 2014 (OPTIO VUOSILLE 2015 2016) Hankinnan kohde Kirkkonummen kunnan perusturva

Lisätiedot

1. Olisin pyytänyt teitä määrittämään, mitä tarkoitatte pitkällä coaching- koulutuksella?

1. Olisin pyytänyt teitä määrittämään, mitä tarkoitatte pitkällä coaching- koulutuksella? 1. Olisin pyytänyt teitä määrittämään, mitä tarkoitatte pitkällä coaching- koulutuksella? Vastaus: Pitkällä coaching-koulutuksella tarkoitetaan ajallisesti minimissään 6 kk kestävää prosessikoulutusta,

Lisätiedot

KIINTEISTÖARVIOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELY

KIINTEISTÖARVIOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELY 1 Loviisan kaupunki Kiinteistö- ja paikkatietotoimisto KIINTEISTÖARVIOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELY Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne kiinteistöjen arviointipalveluista. Loviisan kaupunki käyttää

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Majoitus- ja ravitsemispalvelua koskeva hankinta

TARJOUSPYYNTÖ Majoitus- ja ravitsemispalvelua koskeva hankinta Sivu 1 / 6 TARJOUSPYYNTÖ Majoitus- ja ravitsemispalvelua koskeva hankinta 24.1.2014 Määräaika toimittaa tarjoukset 10.3.2014 klo 12.00 mennessä ADHD-LIITTO RY:N MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUIDEN HANKINTA

Lisätiedot

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT 1(8) Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä OHJE Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n Tampereen Kalevantien toimipisteen autoklaavin hankinta

Tarjouspyyntö. YTHS:n Tampereen Kalevantien toimipisteen autoklaavin hankinta Tarjouspyyntö YTHS:n Tampereen Kalevantien toimipisteen autoklaavin hankinta Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan

Lisätiedot

Pöytyän kunta. Tarjouspyyntö 22282 Päiväys 22.09.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.

Pöytyän kunta. Tarjouspyyntö 22282 Päiväys 22.09.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu. 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 22282 Kansallinen hankintailmoitus 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Aino-Liisa Jalonen Kuntolantie 4 21900 Yläne Suomi puh. +358 406722900 fax +358 2563504 aino-liisa.jalonen@poytya.fi

Lisätiedot

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön Kainuun maakunta -kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ 64/2008 1 (6) Tarjouspyyntö EU Kynnysarvon ylittävä hankinta Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ILMANVAIHTOSUODATTIMISTA (puitejärjestely)

TARJOUSPYYNTÖ ILMANVAIHTOSUODATTIMISTA (puitejärjestely) 1(7) TARJOUSPYYNTÖ ILMANVAIHTOSUODATTIMISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus pyytää tarjoustanne ilmanvaihtosuodattimien hankinnasta Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan kunnille sopimuskaudeksi 1.9.2014

Lisätiedot