A. Kaikkia osa-alueita (1-6) koskevat kysymykset ja vastaukset:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A. Kaikkia osa-alueita (1-6) koskevat kysymykset ja vastaukset:"

Transkriptio

1 Senaatti-kiinteistöt: Työympäristökehittämisen konsultointipalveluiden hankinta - tarjouspyyntöjä koskevat kysymykset ja vastaukset Seuraavassa on esitetty Senaatti-kiinteistöjen työympäristökehittämisen konsultointipalveluita koskevista tarjouspyynnöistä esitetyt kysymykset ja vastaukset. Kysymykset ja vastaukset on esitetty siten, että ensin on esitetty kaikkia osa-alueita koskevat kysymykset ja vastaukset ja tämän jälkeen osa-alueittain eri osa-alueita koskevat kysymykset ja vastaukset. Tarjouspyyntöä ja sen liitteitä on muutettu saatujen kysymysten perusteella. Tarjouskilpailusta on muutettujen vaatimusten vuoksi julkaistu korjausilmoitus HILMA:ssa. Korjausilmoitus ja sen liitteenä olevat tarjouspyyntöasiakirjat korvaavat HILMA:ssa julkaistun hankintailmoituksen: Senaatti-kiinteistöt: Työympäristökehittämisen konsultointipalvelu. Korjausilmoitus ja sen liitteenä olevat tarjouspyyntöasiakirjat korvaavat alkuperäisen hankintailmoituksen liitteineen. Tarjouspyyntöasiakirjoihin on korostettu keltaisella muutetut kohdat ja poistetut kohdat on yliviivattu. A. Kaikkia osa-alueita (1-6) koskevat kysymykset ja vastaukset: Tarjouspyynnön esittelytilaisuudessa esitettyjä kysymyksiä: A1. Kysymys: Voiko 15.6 jälkeen lähettää kysymyksiä, vai onko tämä absoluuttinen takaraja? Vastaus: Hankintayksiköllä ei ole velvollisuutta vastata määräajan jälkeen esitettyihin kysymyksiin. Harkinnan mukaan tästä voidaan poiketa ja tällöin vastaukset kysymyksiin lähetetään kaikille sähköpostiosoitteensa ilmoittaneille. A2. Kysymys: Mikä on viestintätapa vastauksiin liittyen ja milloin vastaukset tulevat? Vastaus: Vastaukset lähetetään sähköpostilla niille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa joko tarjouspyynnön esittelytilaisuudessa tai HILMA-ilmoituksen ja tarjouspyynnön ohjeiden mukaisesti sähköpostilla osoitteeseen A3. Kysymys: Huomioidaanko referenssien määrä pyydettyjen referenssien ylittävältä osalta? Vastaus: Ei, huomioidaan vain tarjouspyynnössä ilmoitettu määrä referenssejä, sen ylittävillä referensseillä ei ole merkitystä. Oleellista on, että pyydettyjen referenssien kohdalta on täytetty kaikki tarvittavat tiedot. Ks. Kysymys ja vastaus A5. A4. Kysymys: Voiko henkilöreferenssi olla eri kuin yritysreferenssi? Vastaus: Kyllä. Oleellista on, että tarjoaja ilmoittaa pyydetyn määrän vähimmäisvaatimukset täyttäviä referenssejä. A5. Kysymys: Eli ei ole väliä jos on 3 tai 300 referenssiä, kun on pyydetty kolmen referenssin kuvausta? Vastaus: Pyydetyn määrän ylittävillä referensseillä ei ole merkitystä. Markkinaoikeuden oikeuskäytännön mukaan referenssien lukumäärä ei voi olla vertailuperuste. A6. Kysymys: Hintavertailussa haetaan siis keskihintaa, vaikka projekteissa käytetään eri vaativuusluokkien henkilöitä? Vastaus: Kyllä. Osa-alueilla 1, 2, 5 ja 6 tarjousten vertailussa huomioidaan vaativuusluokkien E-04 keskiarvotuntihinta. Osa-alueella 3 tarjousten vertailussa huomioidaan vaativuusluokkien E-06 keskiarvotuntihinta siten, että vaativuusluokkien E-04 keskiarvohinnan painoarvo on 70 % ja vaativuusluokkien keskiarvohinnan painoarvo on 30 %. Osa-alueella 4 tarjousten vertailussa huomioidaan vaativuusluokkien E-07 keskiarvotuntihinta siten, että 1

2 vaativuusluokkien E-04 keskiarvohinnan painoarvo on 70 % ja vaativuusluokkien keskiarvohinnan painoarvo on 30 %. A7. Kysymys: Jos on jo tehty aiemmin turvallisuussopimus Tilaajan kanssa, pitääkö se tehdä uudestaan? Vastaus: Senaatti-kiinteistöjen uuden mallinen turvallisuussopimus tehdään kaikkien valituksi tulevien kanssa puitesopimuksen solmimisen yhteydessä. A8. Kysymys: Sisältyykö sopimukseen konsultin tilaturvallisuuteen liittyviä ehtoja? Vastaus: Ei sisälly tämän puitesopimuksen yhteydessä solmittavaan turvallisuussopimukseen. A9. Kysymys: Tarkistetaanko henkilöiden taustat turvallisuuden näkökulmasta? Vastaus: Tarjouskilpailun aikana ei tarkisteta henkilöiden taustoja turvallisuuden näkökulmasta. Tarjouspyynnön liitteenä olevan turvallisuussopimuksen mukaan Senaatti voi edellyttää yritysturvallisuusselvityksen laatimista Toimittajasta tai sen alihankkijasta, jos tälle annetaan pääsy suojaustasolle ST I-III luokiteltuihin Salassa pidettäviin tietoihin. A10. Kysymys: Henkilötietolomakkeet koskevat vain projektipäälliköitä, arvioidaanko muiden henkilöiden osaamista? Vastaus: Vain projektipäälliköt vaikuttavat vertailuun, muuta henkilöstöä koskevat vaatimukset on esitetty kunkin osa-alueen liitteessä 1C Henkilöresurssilomake. A11. Kysymys: Entä jos tarjottu henkilö vaihtaa työnantajaa? Vastaus: Tarjouspyyntöjen liitteen 5A puitesopimus kohdan 9. Suoritusorganisaatio mukaan: Tarjouksessa nimetyn ja tarjousten vertailuun vaikuttaneen projektipäällikön saa vaihtaa ainoastaan pakottavasta syystä (esim. työsuhteen päättyminen). Tällöin Palveluntuottajan on nimettävä Tilaajalle viipymättä uusi vastaavantasoisen kokemuksen ja koulutuksen omaava projektipäällikkö. Uusi henkilö on hyväksytettävä Tilaajalla. Ennen kuin uusi projektipäällikkö on hyväksytty, ei tämä voi suorittaa sopimuksen mukaisia projektipäällikön tehtäviä. Muun henkilöstön osalta palveluntuottajan tulee esittää hankintayksikölle henkilöstömuutokset hyväksyttäväksi. Uusien henkilöiden tulee täyttää tarjouspyynnössä asetetut vähimmäisvaatimukset. A12. Kysymys: Kuinka kattavasti uusia työympäristökehittämistä ja -ratkaisuja on sovellettu valtionhallinnon organisaatioille tähän mennessä? Vastaus: Muutos ja sen myötä työympäristöjen kehittäminen on jatkuvaa. Työympäristökonseptien linjaukset koskevat tällä hetkellä noin henkilöä, niiden toimeenpano on meneillään. A13. Kysymys: Miten palveluntuottajat tekevät yhteistyötä sopimuskaudella, kuka johtaa projekteja? Vastaus: Senaatti johtaa projekteja, tarjouspyynnön liitteenä olevassa menettelytapaohjeessa on lisää tietoa. Sähköpostitse esitettyjä kysymyksiä: A14. Kysymys: Tulkitaanko saman groupin muiden yritysten työntekijät alikonsulteiksi? (Esim. Osa-alueilla 1 ja 2 edellytetään SKOL luokkiin E, 01 ja 02 tarjoajalta omaa henkilöstöä) 2

3 Vastaus: Mikäli tarjous tehdään ryhmittymänä, kaikki ryhmittymän jäsenet ovat yhdessä tarjoajana, eivätkä ryhmittymän jäsenet ole alihankkijoita. Tällöin ryhmittymän jäsenten työntekijät katsotaan tarjoajan omaksi henkilöstöksi. Mikäli tarjousta ei tehdä ryhmittymänä, vaan tarjouksen tekee yksi tarjoaja, joka käyttää alihankkijoita, eivät alihankkijoiden työntekijät ole tarjoajan omaa henkilöstöä vaan alihankkijan henkilöstöä. Ohjeet koskien tarjouksen tekemistä ryhmittymänä / käyttäen alihankkijoita ovat tarjouspyyntöjen liitteissä 2 Tarjoajan soveltuvuusvaatimukset. Liitteessä 2 on mainittu mm. seuraavaa: Konsernin on tehtävä osallistumishakemuksensa ja tarjouksensa ryhmittymänä. Osallistumishakemuksessa ja Tarjouksessa tulee ilmoittaa, että se on tehty ryhmittymänä. Myös kaikki ryhmittymän jäsenet, esim. konserniyhtiöt, tulee ilmoittaa osallistumishakemuksessa ja tarjouksessa. Kaikilta ryhmittymän jäseniltä tulee olla kirjallinen sitoumus voimavarojen käytöstä osallistumishakemuksen tarjouksen liitteenä. Tarjouspyyntöihin on lisätty liite 7 Sitoumuksen malli, jolla ryhmittymän jäsenet sekä tahot, joiden voimavaroihin tarjoaja vetoaa voivat esittää sitoumuksensa voimavarojen käytöstä. A15. Kysymys: Tuleeko referenssiprojektien olla alkanut ja päättynyt viimeisten 3 vuoden sisällä, vai riittääkö että projekti on vain päättynyt 3 vuoden sisällä? Vastaus: Tarjouspyyntöjen liitteillä 2 Tarjoajan soveltuvuusvaatimukset on esitetty kullekin osa-alueelle yrityksen referenssivaatimus kohdassa 4.1 REFERENSSIT. Kyseisen kohdan mukaan Referenssit eivät saa olla kolmea vuotta vanhempia tarjouksen jättöpäivästä laskettuna. Referenssien tulee olla ollut meneillään (aktiivisessa vaiheessa) viimeisen kolmen vuoden aikana. Ei siis edellytetä, että referenssit ovat alkaneet tai päättyneet viimeisten kolmen vuoden aikana, kunhan ne ovat olleet meneillään viimeisten kolmen vuoden aikana. Projektipäälliköiden referenssivaatimuksia on muutettu kunkin osa-alueen osalta liitteille 1B Henkilötietolomake seuraavasti: Referenssihanke ei saa olla viittä vuotta vanhempi tarjouksen jättöpäivästä laskettuna. Tämä tarkoittaa, että referenssin tulee olla ollut meneillään (aktiivisessa vaiheessa) viimeisen viiden vuoden aikana. A16. Kysymys: Miten henkilöresurssilomakkeessa tulisi ilmoittaa nimettävän henkilön tehtävät? Tuleeko tehtävä-kohtaan listata kaikki roolit, joita henkilö voi tehdä (esim. projektipäällikkö, työpsykologia vai jompikumpi)? Vastaus: Saman henkilön voi nimetä useaan tehtävään. Kaikki roolit, joita henkilö voi tehdä, tulee listata henkilöresurssilomakkeeseen. A17. Kysymys: Kuinka sitova on henkilöstöresurssilomake projektien kannalta, voiko tiimin kiinnittää aina vasta kunkin projektin alkaessa? Vastaus: Sopimuskauden aikana palveluntuottaja esittää kutakin toimeksiantoa varten projektitiimin henkilöstöresurssilomakkeessa ilmoitettujen henkilöiden pohjalta. A18. Kysymys: Tarjouksen arvioinnissa: lasketaanko hinnat joillain painoilla vai onko kaikkien hintojen paino 1.0 laskettaessa hinnat yhteen? Vastaus: Hintojen vertailu on kuvattu kunkin tarjouspyynnön kohdassa 8. Tarjousten valintaperusteet ja vertailu sekä tarkemmin kutakin osa-aluetta koskevassa liitteessä 4A Hintalomake. Vertailussa huomioidaan pyydettyjen hintojen keskiarvohinta. Osaaluekohtaisessa hintalomakkeessa on mainittu, mikäli hintoja painotetaan laskettaessa keskiarvohintaa. Osa-alueiden 1, 2, 5 ja 6 osalta hintoja ei painoteta laskettaessa keskiarvohintaa. Osa-alueiden 3 ja 4 osalta hintoja painotetaan liitteessä 4A kuvatulla tavalla laskettaessa keskiarvohintaa. Ks. kysymys ja vastaus A6. 3

4 A19. Kysymys: Mikäli tarjous jätetään ryhmittymänä, tuleeko jokaisen organisaation ilmoittaa erikseen oma yhteyshenkilönsä vai riittääkö yksi yhteyshenkilö koko ryhmittymän edustukseksi? Vastaus: Ryhmittymänä tarjoamista koskevat ohjeet on esitetty liitteissä 2 Tarjoajan soveltuvuusvaatimukset. Liitteessä 2 on mainittu mm., että Ryhmittymän jokaisen jäsenen on toimitettava tämä lomake täytettynä. Liitteen 2 kohdan 1. Tarjoajan tunnistetiedot kohdassa Tarjoajan virallinen nimi jokaisen ryhmittymän jäsenen tulee ilmoittaa lomakkeessa kaikkien ryhmittymän jäsenten nimet. Kohdassa Tarjoajan yhteystiedot jokaisen ryhmittymän jäsenen tulee ilmoittaa yksi ja sama osoite. Kohdassa Tarjouksen yhteyshenkilön/-henkilöiden/muun yhteyspisteen tiedot ryhmittymä voi ilmoittaa yhden tai useamman yhteyshenkilön, mutta jokaisen ryhmittymän jäsenen tulee ilmoittaa samat tiedot. Jokaisen organisaation ei tarvitse ilmoittaa erikseen omaa yhteyshenkilöään. Riittää, että ryhmittymä ilmoittaa yhden yhteyshenkilön. Lisäksi liitteen 2 kohdassa 5.2 Ryhmittymänä tarjoaminen on mainittu mm. seuraavaa: Ryhmittymän on kyettävä viimeistään sopimuksen allekirjoitushetkellä osoittamaan yksi organisaatio, joka hoitaa kaiken yhteydenpidon tilaajan kanssa. Kuitenkin kaikki ryhmittymän jäsenet yhdessä vastaavat sopimusvastuista allekirjoittamalla hankintasopimuksen. A20. Kysymys: Jos tarjous jätetään ryhmittymänä, niin riittääkö ryhmittymältä yhteensä 3 referenssiä vai tulisiko referenssit saada kultakin palveluntarjoajalta erikseen? Vastaus: Mikäli tarjous jätetään ryhmittymänä, riittää, että ryhmittymällä on yhteensä 3 referenssiä. Liitteen 2 Tarjoajan soveltuvuusvaatimukset kohtaan 5.2 Ryhmittymänä tarjoaminen on tehty seuraava lisäys jokaiselle osa-alueelle: Ryhmittymän jokaisen jäsenen tulee täyttää tämän lomakkeen kohdissa 1. Rekisterit, 2. Työehtosopimus tai keskeiset työehdot ja työterveyshuolto ja 3. Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne asetetut vaatimukset. Kohdan 4.1 Referenssit osalta riittää, että ryhmittymällä on yhteensä vaadittu määrä referenssejä. Kohdan 4.2 Henkilöstöresurssit osalta riittää, että ryhmittymällä on yhteensä vaadittu määrä edellytettyä henkilöstöä. A21. Kysymys: Voiko sama henkilö olla eri rooleissa samassa tai eri osa-alueiden tarjouksissa? Vastaus: Voi olla. A22. Kysymys: Voiko joku asiantuntijaroolissa oleva henkilö (esim. graafikko) olla mukana useamman tarjoajan tarjouksessa? Vastaus: Voi olla. A23. Kysymys: Jos tarjouksen tekee yritys yhdessä tytäryhtiönsä kanssa, tuleeko tarjous laatia ryhmittymänä? Vastaus: Mikä yritys tekee tarjouksen yhdessä tytäryhtiönsä kanssa, tulee tarjous laatia joko ryhmittymänä tai alihankkijamallilla siten, että toinen yrityksistä on tarjoaja ja toinen alihankkija. Mikäli tarjoajana on konserni, tulee tarjous tehdä ryhmittymänä. A24. Kysymys: Tarjousaineiston sekä dokumenttien tulee olla suomeksi ja projektipäällikön vähimmäiskielivaatimus on suomi, mutta pitääkö suunnittelutoimistojen ja palveluntuottajien olla suomalaisia ja/tai sijaita Suomessa? Vastaus: Palveluntuottajien ei tarvitse olla suomalaisia tai sijaita Suomessa. Liitteessä 1B Henkilötietolomake projektipäälliköille on asetettu seuraava vaatimus: Projektipäälliköksi tarjottavalla henkilöllä on sujuva suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. 4

5 A25. Kysymys: Jos tarjoaa ryhmittymänä, voiko kumppaneita olla useampia kuin yksi? Vastaus: Ryhmittymässä voi olla useampia jäseniä. A26. Kysymys: Jos tietyltä osa-alueelta halutaan tai kyetään toimittamaan itse vain tiettyä osaa, fokusoiden ydinosaamiseensa, eikä halua/voi tarjota kokonaispalvelua ryhmittymän kautta, voiko tällöin tehdä tarjouksen näistä palveluista osa-alueen sisältä vain tietylle erikoisosaamiselle? Vastaus: Osatarjoukset ovat sallittuja siten, että tarjoaja voi tarjota yhtä tai useampaa osaaluetta. Osa-alueen sisältä ei ole mahdollista tarjota vain tiettyä osaa, vaan tarjouksen tulee koskea koko osa-aluetta. Tarjous on mahdollista tehdä ryhmittymänä tai käyttäen alihankkijoita. A27. Kysymys: Tästä ei ole mainintaa, mutta pitäisikö palveluntarjoajalla olla valmius palvella Valtiohallinnon asiakkaita valtakunnallisesti myös ruotsin kielellä eli molemmilla kotimaisilla (onko vähimmäisvaatimus, tai saako tästä laatupisteitä)? Vastaus: Ei ole vähimmäisvaatimus, eikä sitä huomioida vertailussa. A28. Kysymys: Voiko sama toimija jättää eri aikoina tarjoukset eri osa-alueista vai pitääkö kaikki olla samassa paketissa ja samaan aikaan jätettynä? Vastaus: Tarjouspyyntöjen kohdassa 6. Tarjouksen laatiminen ja jättäminen on mainittu mm. seuraavaa: Kustakin hankinnan osa-alueesta on annettava oma erillinen tarjous, joka sisältää kaikki liitteellä 2 kohdassa 2.1 Tarjouksen liitteet luetellut asiakirjat. sekä Merkitse kirjekuoreen tunniste Työympäristökehittämisen konsultointikilpailutus, tarjotun osa-alueen nimi sekä tarjoajan nimi. Jokaisesta osa-alueesta tulee siis toimittaa erillinen tarjous omassa kirjekuoressaan. Eri osaalueiden tarjoukset voi jättää eri aikoina, kunhan ne jätetään tarjousten jättämiselle asetettuun määräaikaan mennessä. A29. Kysymys: Voiko ennen tarjouksen viimeistä jättöaikaa jättää korvaavan tarjouksen joka korvaa mahdollisesti aiemmin jätetyn tarjouksen? Vastaus: Ennen tarjouksen viimeistä jättöaikaa on mahdollista jättää korvaava tarjous, mutta korvaavasta tarjouksesta täytyy käydä selvästi ilmi, minkä tarjouksen se korvaa. Korvaava tarjousaineisto tulee jättää kokonaisena sisältäen kaikki tarjousasiakirjat. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. A30. Kysymys: Vaikuttaako osa-alueeseen tarjottavien projektipäälliköiden lukumäärä tarjousten arviointiin? Vastaus: Projektipäälliköiden vertailu on kuvattu kunkin osa-alueen osalta liitteessä 1B Henkilötietolomake. Kussakin henkilötietolomakkeessa on ilmoitettu, kuinka montaa projektipäällikköä tulee vähintään tarjota vertailua varten ja kuinka montaa projektipäällikköä voi enintään tarjota vertailua varten. Kunkin tarjotun projektipäällikön osaaminen ja kokemus pisteytetään. Tarjottujen projektipäälliköiden pisteet lasketaan yhteen ja vertailussa huomioidaan yhteenlaskettujen pisteiden keskiarvo. Liitteessä 1B on mainittu myös seuraavaa: Tarjoajan edun mukaista on tarjota useampaa kuin vähimmäismääräksi asetettua määrää projektipäällikköjä, sillä sopimuskaudella tilaajalla on oikeus ohjata seuraava toimeksianto tarjouskilpailussa seuraavaksi tulleelle tarjoajalle, mikäli tilaaja arvioi, etteivät tarjoajan resurssit riitä tilaajan seuraavan mahdollisen toimeksiannon suorittamiseen (kts. tarjouspyynnön liite 5A Sopimusluonnos kohta 6). 5

6 Projektipäälliköiden vähimmäisvaatimukset ylittävästä lukumäärästä ei saa tarjousten vertailussa lisäpisteitä. Osa-alueen 3 osalta tarjousten vertailussa huomioidaan lisäksi se, että tarjoajalla on tarjota osa-alueen 3 osalta projektipäällikköjä, joilla on kokemusta yhteensä useammasta tilakategoriasta. Arviointi tehdään tarjottujen projektipäällikköjen henkilötietolomakkeiden perusteella seuraavasti: - Jos tarjoajan tarjoamilla projektipäälliköillä on kokemusta yhteensä kahdesta tilakategoriasta, saa tarjousten vertailussa 1 lisäpisteen. - Jos tarjoajan tarjoamilla projektipäälliköillä on kokemusta yhteensä kolmesta tilakategoriasta, saa tarjousten vertailussa 1 lisäpistettä. - Jos tarjoajan tarjoamilla projektipäälliköillä on kokemusta yhteensä neljästä tai useammasta tilakategoriasta, saa tarjousten vertailussa 2 lisäpistettä. A31. Kysymys: Henkilöresurssilomake: tuleeko palveluntarjoajalla olla tarjottavana asiantuntija jokaisen suoritusorganisaatioon tunnistetun jäsenen osalta (esim. osa-alue 2:n osalta tulisi löytyä mm. arkkitehti, graafinen suunnittelija, palvelumuotoilija, toiminnan ja tilojen mittaamisen menetelmäosaaja)? Vastaus: Kunkin osa-alueen osalta henkilöresurssilomakkeessa on ilmoitettu osaamisalueet/tehtävät, joihin tarjoajan tulee nimetä henkilöt. Osa-alueilla 1 ja 2 edellytetään SKOL luokkiin E, 01 ja 02 tarjoajalta omaa henkilöstöä. Muilta osin tarjoaja voi nimetä osaamisalueisiin/tehtäviin omaa tai alihankkijoiden henkilöstöä. Mikäli tarjous tehdään ryhmittymänä, ryhmittymän jäsenten henkilöstö on tarjoajan omaa henkilöstöä. Ks. kysymys ja vastaus A14. A32. Kysymys: Kuinka laajoja projektipäälliköiden referenssiprojektien tulee olla? Vaatimuksissa on ilmaistu, että projektien tulee olla liite 1A:ssa kuvatun kaltaisia, esim. osaalueella 2 sisältäen suunnitelman laatimista, toteutusta ja jälkiarviointia. Tuleeko referenssiprojektien sisältää elementtejä kaikilta eri osa-alueilta vai riittääkö että referenssiprojektissa on tehty esim. vain suunnitelman laatimista ja toteutusta? Vastaus: Sekä yrityksen että projektipäälliköiden referenssien tulee olla niille asetettujen vaatimusten mukaisesti hankinnan kohdetta vastaavia. Hankinnan kohde on kuvattu kutakin osa-aluetta koskevassa liitteessä 1A. Kunkin osa-alueen osalta liitteellä 2A on esitetty vaatimukset yrityksen referensseille. Kunkin osa-alueen liitteellä 1B Henkilötietolomake on esitetty vaatimukset projektipäälliköiden referenssiprojekteille. Referenssin tulee täyttää sille asetetut vähimmäisvaatimukset. Esim. osa-alueella 2 projektipäällikön referensseille on asetettu seuraava vähimmäisvaatimus: Tarjottavalla projektipäälliköllä täytyy olla vähintään kolme hankinnan kohdetta vastaavaa (työympäristökonseptin kehittämishanke) referenssiä, joissa on toteutunut kaikki alla kuvatut asiat: strategisuus, moniammatillisuus, vuorovaikutus osapuolten kanssa/asiakkaiden osallistaminen ja kohdekohtaiset/organisaatiokohtaiset hyödyt. Vähimmäisvaatimukset ylittäviltä osin projektipäälliköiden referenssit pisteytetään liitteessä 1B Henkilötietolomake esitettyjen vertailuperusteiden mukaisesti. A33. Kysymys: Muun muassa osa-alueella 1 on ilmaistu, että moniammatillisessa tiimissä on voinut olla mukana DI työpsykologian ja johtamisen tai muu soveltuva organisaation 6

7 toiminnan ja prosessien kehittämisen asiantuntija sopiiko tähän esimerkiksi KTM johtamisen tutkinnon taustalla? Vastaus: Esimerkiksi KTM johtamisen tutkinnon taustalla katsotaan muuksi soveltuvaksi organisaation toiminnan ja prosessien kehittämisen asiantuntijaksi. A34. Kysymys: Mm. liitteessä 1B: Vähimmäisvaatimuksissa koulutus määritellään soveltuva ylempi tai alempi korkeakoulututkinto, kuitenkin SKOL-henkilöryhmittelyssä (liite 4B) pätevyys/koulutustaso on määritelty luokissa koulutustaso ylempi korkeakoulu tai ammattikorkeakoulututkinto. Hyväksytäänkö vähimmäisvaatimuksiin ammattikorkeakoulututkinto? Vastaus: Hyväksytään, ammattikorkeakoulututkinto on alempi korkeakoulututkinto. A35. Kysymys: Mikäli tarjoaja tarjoaa riittävän määrän vähimmäisvaatimukset täyttäviä projektipäälliköitä ja sen lisäksi tarjoaa projektipäällikön, joka ei täytä vähimmäisvaatimuksia, - hylätäänkö koko tarjous? - ylimääräinen jätetään huomiotta ja lasketaan vain vähimmäisvaatimukset täyttävien pistekeskiarvo? - ylimääräinen otetaan huomioon keskiarvoon 0 pisteen arvoisena? Vastaus: Tarjouspyyntöjen liitteen 1B Henkilötietolomake mukaan: Projektipäälliköiden on täytettävä asetetut vähimmäisvaatimukset. Mikäli edellytykset ja vaatimukset eivät täyty vähimmäisvaatimusten osalta (= Ei -vastaus), tarjous voidaan sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle. Kaikkien tarjottujen projektipäällikköjen tulee täyttää asetetut vähimmäisvaatimukset. A36. Kysymys: Liitteen 1A osalta on epäselvää, missä siinä määritellään liitteessä 3 viitatut vähimmäisvaatimukset? Vastaus: Tarjouspyyntöjen liitteen 3 vaatimusta on muutettu seuraavasti kunkin osa-alueen osalta: PALVELUN SISÄLTÖ Tarjoajan tarjoama palvelu täyttää kaikki tarjouspyynnön osa-aluetta x koskevassa liitteessä 1A palvelulle asetetut vähimmäisvaatimukset. Tarjoaja pystyy tarjoamaan tarjouspyynnön osa-aluetta x koskevan liitteen 1A mukaista palvelua. A37. Kysymys: Mikäli tarjoajan nimetyllä alihankkijalla on verovelkaa, mutta siitä on esittää verohallinnon hyväksymä maksusuunnitelma ja näyttö maksusuunnitelman noudattamisesta, voidaanko alihankkijan käyttö verovelasta huolimatta hyväksyä? Vastaus: Liitteen 2 Tarjoajan soveltuvuus kohdassa 3.1 Verot ja maksut on esitetty seuraava vaatimus: Tarjoajan tulee olla tarjouksen jättöhetkellä suorittanut sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaiset verot ja sosiaaliturvamaksut sekä Suomen lainsäädännön mukaiset verot ja sosiaaliturvamaksut sekä eläkemaksut, jos tarjoaja on Suomessa verovelvollinen ja velvollinen maksamaan sosiaaliturvamaksuja. Kyseinen vaatimus koskee myös alihankkijoita. Mikäli tarjoajalla/alihankkijalla on verovelkaa, voidaan tarjoajan/alihankkijan kuitenkin katsoa suorittaneen veronsa, mikäli sillä on verottajan hyväksymä maksusuunnitelma ja mikäli hankintayksikkö suhteellisuusperiaatetta noudattaen ei katso laiminlyönnin olevan merkittävä riski hankinnan toteuttamiselle. Mikäli hankintayksikkö esimerkiksi katsoo verovelan olevan huomattavan suuri ja näin ollen riski hankinnan toteuttamiselle, on hankintayksiköllä oikeus 7

8 sulkea tarjoaja hankintamenettelystä. Hankintayksikkö noudattaa tarjoajien poissulkemista koskevassa harkinnassa suhteellisuuden periaatetta ja ottaa huomioon esimerkiksi laiminlyönnin vakavuuden, laadun ja laajuuden, yhteyden hankinnan kohteeseen, kuluneen ajan, mahdolliset muut aiheutuneet seuraamukset sekä laiminlyöntiin syyllistyneen mahdolliset korjaavat teot. B) Osa-aluetta 1 koskevat kysymykset ja vastaukset Tarjouspyynnön esittelytilaisuudessa esitettyjä kysymyksiä: B1. Kysymys: Saisiko osa-aluetta 1 koskevia esimerkkejä? Vastaus: Valtakunnallisia työympäristö- ja toimitilakonsepteja on tuotettu vuodesta 2007 Verohallinnolle, Maanmittauslaitokselle, oikeushallinnolle, poliisihallinnolle, Rikosseuraamuslaitokselle, ELY-keskuksille, TE-palveluille, aluehallintovirastoille sekä valtion ja kuntien yhteisille asiointipisteille. Näistä saa lisätietoa osoitteesta: Sähköpostitse esitettyjä kysymyksiä: B2. Kysymys: Henkilöresurssilomake: tuleeko palveluntarjoajalla olla tarjottavana asiantuntija jokaisen suoritusorganisaatioon tunnistetun jäsenen osalta (esim. osa-alue 2:n osalta tulisi löytyä mm. arkkitehti, graafinen suunnittelija, palvelumuotoilija, toiminnan ja tilojen mittaamisen menetelmäosaaja)? Vastaus: Ks. vastaus A31. B3. Kysymys: Kuinka laajoja projektipäälliköiden referenssiprojektien tulee olla? Vaatimuksissa on ilmaistu, että projektien tulee olla liite 1A:ssa kuvatun kaltaisia, esim. osaalueella 2 sisältäen suunnitelman laatimista, toteutusta ja jälkiarviointia. Tuleeko referenssiprojektien sisältää elementtejä kaikilta eri osa-alueilta vai riittääkö että referenssiprojektissa on tehty esim. vain suunnitelman laatimista ja toteutusta? Vastaus: Ks. vastaus A32. B4. Kysymys: Muun muassa osa-alueella 1 on ilmaistu, että moniammatillisessa tiimissä on voinut olla mukana DI työpsykologian ja johtamisen tai muu soveltuva organisaation toiminnan ja prosessien kehittämisen asiantuntija sopiiko tähän esimerkiksi KTM johtamisen tutkinnon taustalla? Vastaus: Ks. vastaus A33. C) Osa-aluetta 2 koskevat kysymykset ja vastaukset Tarjouspyynnön esittelytilaisuudessa esitettyjä kysymyksiä: C1. Kysymys: Osa-alue 2, tarjousmateriaalissa lukee tietotyön suorituskyvyn kehittäminen, pitäisikö olla osaamista tietotyön kehittämisestä? Ei mainintaa henkilöresurssilomakkeessa. Vastaus: Osa-alueella 2 ei edellytetä osaamista tietotyön kehittämisestä. Osa-alueen 2 tarjousmateriaalia on korjattu siten, että siitä on poistettu maininnat tietotyön suorituskyvyn kehittämisestä. 8

9 Sähköpostitse esitetyt kysymykset: C2. Kysymys: Henkilöresurssilomake: tuleeko palveluntarjoajalla olla tarjottavana asiantuntija jokaisen suoritusorganisaatioon tunnistetun jäsenen osalta? (esim. osa-alue 2:n osalta tulisi löytyä mm. arkkitehti, graafinen suunnittelija, palvelumuotoilija, toiminnan ja tilojen mittaamisen menetelmäosaaja, jne.) Vastaus: Ks. vastaus A31. C3. Kysymys: Kuinka laajoja projektipäälliköiden referenssiprojektien tulee olla? Vaatimuksissa on ilmaistu, että projektien tulee olla liite 1A:ssa kuvatun kaltaisia, esim. osaalueella 2 sisältäen suunnitelman laatimista, toteutusta ja jälkiarviointia. Tuleeko referenssiprojektien sisältää elementtejä kaikilta eri osa-alueilta vai riittääkö että referenssiprojektissa on tehty esim. vain suunnitelman laatimista ja toteutusta? Vastaus: Ks. vastaus A32. C4. Kysymys: Muun muassa osa-alueella 1 on ilmaistu, että moniammatillisessa tiimissä on voinut olla mukana DI työpsykologian ja johtamisen tai muu soveltuva organisaation toiminnan ja prosessien kehittämisen asiantuntija sopiiko tähän esimerkiksi KTM johtamisen tutkinnon taustalla? Vastaus: Ks. vastaus A33. C5. Kysymys: Otsikossa lukee "työympäristön toteutus", kun osa-alueilla 1 ja 3 otsikossa lukee "toteutussuunnittelu". Onko tämä vahinko, vai tulisiko tässäkin kohtaa lukea "toteutussuunnittelu"? Vastaus: Otsikossa tulisi lukea toteutussuunnittelu. Tämä on korjattu osa-alueen 2 otsikkoon. D) Osa-aluetta 3 koskevat kysymykset ja vastaukset Sähköpostitse esitetyt kysymykset: D1. Kysymys: Liittyykö käyttösidonnaisten tilojen työympäristö- ja toimitilakonseptien kehittäminen osioon myös toiminnan tilojen mittariston luonti ja jos ei niin onko se olemassa? Vastaus: Mittaristoa kehitetään yhteistyössä hankintayksikön kanssa projektien myötä. E) Osa-aluetta 4 koskevat kysymykset ja vastaukset Sähköpostitse esitetyt kysymykset: E1. Kysymys: Mm. liitteessä 1B: Vähimmäisvaatimuksissa koulutus määritellään soveltuva ylempi tai alempi korkeakoulututkinto, kuitenkin SKOL-henkilöryhmittelyssä (liite 4B) pätevyys/koulutustaso on määritelty luokissa koulutustaso ylempi korkeakoulu tai ammattikorkeakoulututkinto. Hyväksytäänkö vähimmäisvaatimuksiin ammattikorkeakoulututkinto? Vastaus: Ks. vastaus A34. E2. Kysymys: Henkilöresurssilomake: Kuuluuko graafisen suunnittelijan tehtäväsisältöön myös kokonaan uusien brändi-identiteettien luominen? 9

10 Vastaus: Voi kuulua. E3. Kysymys: Henkilöresurssilomake: Mikä on kustannuslaskijan tehtäväsisällön laajuus? Esimerkkitehtäväkuvauksessa mainitaan tilatyyppien kustannusarviot. Kuuluvatko kustannusarvioiden piiriin esim. rakennustekniset ja LVISA-kustannukset? Vastaus: Kyllä, kustannusarvioiden piiriin kuuluvat myös rakennustekniset ja LVISAkustannukset. E4. Kysymys: Henkilöresurssilomake: Voiko sama henkilö olla nimettynä useaan tehtävään suoritusorganisaatiossa? Voiko vaatimusten täyttyessä esimerkiksi projektipäällikkö olla samalla arkkitehtiresurssi jne? Vastaus: Kyllä. E5. Kysymys: Mikäli tarjoajan nimetyllä alihankkijalla on verovelkaa, mutta siitä on esittää verohallinnon hyväksymä maksusuunnitelma ja näyttö maksusuunnitelman noudattamisesta, voidaanko alihankkijan käyttö verovelasta huolimatta hyväksyä? Vastaus: Liitteen 2 Tarjoajan soveltuvuus kohdassa 3.1 Verot ja maksut on esitetty seuraava vaatimus: Tarjoajan tulee olla tarjouksen jättöhetkellä suorittanut sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaiset verot ja sosiaaliturvamaksut sekä Suomen lainsäädännön mukaiset verot ja sosiaaliturvamaksut sekä eläkemaksut, jos tarjoaja on Suomessa verovelvollinen ja velvollinen maksamaan sosiaaliturvamaksuja. Kyseinen vaatimus koskee myös alihankkijoita. Mikäli tarjoajalla/alihankkijalla on verovelkaa, voidaan tarjoajan/alihankkijan kuitenkin katsoa suorittaneen veronsa, mikäli sillä on verottajan hyväksymä maksusuunnitelma ja mikäli hankintayksikkö suhteellisuusperiaatetta noudattaen ei katso laiminlyönnin olevan merkittävä riski hankinnan toteuttamiselle. Mikäli hankintayksikkö esimerkiksi katsoo verovelan olevan huomattavan suuri ja näin ollen riski hankinnan toteuttamiselle, on hankintayksiköllä oikeus sulkea tarjoaja hankintamenettelystä. Hankintayksikkö noudattaa tarjoajien poissulkemista koskevassa harkinnassa suhteellisuuden periaatetta ja ottaa huomioon esimerkiksi laiminlyönnin vakavuuden, laadun ja laajuuden, yhteyden hankinnan kohteeseen, kuluneen ajan, mahdolliset muut aiheutuneet seuraamukset sekä laiminlyöntiin syyllistyneen mahdolliset korjaavat teot. F) Osa-aluetta 5 koskevat kysymykset ja vastaukset Esittelytilaisuudessa esitettyjä kysymyksiä: F1. Kysymys: Mikä lähestymistapa työympäristön johtamiseen? Vastaus: Työympäristöjohtaminen tulee nähdä siten, että työympäristöjä fyysisenä, virtuaalisena ja sosiaalisena kokonaisuutena kehitetään ja johdetaan organisaation strategisena resurssina. Yhteistyö organisaation sisäisten tukitoimintojen (kiinteistö, HR, ICT, viestintä, talous ja yhteiskuntavastuu) kesken on esimerkki siitä, minkälaisella tiimillä työympäristöjä tyypillisesti voidaan johtaa. Tarjoajilta odotetaan kuvausta omasta lähestymistavastaan (ja esim. käytetystä teoreettisesta viitekehyksestä). G) Osa-aluetta 6 koskevat kysymykset ja vastaukset Esittelytilaisuudessa esitettyjä kysymyksiä: 10

11 G1. Kysymys: Edellytetäänkö jotain tiettyä lähestymistapa / koulukuntaa? Vastaus: Tarjoaja voi esittää oman lähestymistapansa. Sähköpostitse esitettyjä kysymyksiä: G2. Kysymys: Tuleeko referensseinä esitettyjen hankkeiden olla nimenomaan työympäristön kehittämisen piiristä? Vai käykö esimerkkinä esim. muu laaja toimintamallin muutosprojekti, jossa palveluntarjoaja on tehnyt muutosjohtamista? Vastaus: Voi olla myös muunlainen toimintamallin muutosprojekti. G3. Kysymys: Liitteessä 1A on epäselvää, missä tässä määritellään liitteessä 3 viitatut vähimmäisvaatimukset? Tarkoittaako se tässä: palveluiden tulee olla osallistavia, merkitystä rakentavia ja todellista toiminnallista muutosta synnyttäviä, Tarjottavien palveluiden tulee soveltua kaiken kokoisille asiakkaille ja niiden tulee olla skaalautuvia siten, että suuremmilla asiakkailla palvelu voidaan tuottaa tehokkaammin vähemmin resurssein laadun kärsimättä ja muutosjohtamisen toimenpiteet tulee integroida mahdollisimman paljon osaksi asiakkaittemme arkifoorumeja? Vastaus: Tarjouspyynnön liitteen 3 vaatimusta on muutettu seuraavasti: Tarjoajan tarjoama palvelu täyttää kaikki tarjouspyynnön osa-aluetta 5 koskevassa liitteessä 1A palvelulle asetetut vähimmäisvaatimukset. Tarjoaja pystyy tarjoamaan tarjouspyynnön osa-aluetta 5 koskevan liitteen 1A mukaista palvelua. G4. Kysymys: Liite 1B / Liite 1C: Projektipäällikön henkilötietolomakkeessa lukee muista osaalueista poiketen "on toiminut projektipäällikkönä tai vastuuhenkilönä..//.. vähintään yksi aikaisemmista muutosjohtamisen hankkeista on toteutettu valtionhallinnossa". 1C:ssä (Henkilöresurssilomake) ei puolestaan ole vaatimusta valtionhallinnolle tehdystä hankkeesta. Tarjottava henkilö on toiminut projektipäällikkönä tai vastuuhenkilönä vähintään kolmessa muutosjohtamisen hankkeessa, johon osallistettu organisaation korkeinta johtoa. Lisäksi hänellä tulee olla soveltuva ylempi tai alempi korkeakoulututkinto ja sujuva Suomen kielen taito. Onko tämä 1B:ssä vähimmäisvaatimukseksi sattunut vahingossa (unohdettu poistaa); vai rajoitetaanko todellakin toimittajaehdokkaat heihin jotka jo aiemmin ovat olleet toimittajina? Jos kyllä, millä perusteilla on näin eikä ko. kokemusta, jos se eduksi nähdään, palkita esim. laatupisteytyksen kautta? Vastaus: Liitteessä 1C Henkilöresurssilomake on mainittu projektipäällikön osalta, että projektipäällikön vähimmäisvaatimukset on esitetty kyseistä osa-aluetta koskevassa liitteessä 1B Henkilötietolomake. Liitteessä 1C on esitetty muita nimettäviä henkilöitä koskevia vähimmäisvaatimuksia. Toimittajaehdokkaita ei rajoiteta niihin, jotka ovat jo aiemmin olleet toimittajina, koska osa-alue 6 on uusi. Projektipäälliköiltä edellytetään osa-alueella 6 vähintään yhtä aikaisempaa muutosjohtamisen hanketta, joka on toteutettu valtionhallinnossa. G5. Kysymys: Liite 3A: epäselvä teksti, vaikuttaako palvelunkuvaus pisteytykseen vai ei? Palvelunkuvaus vaikuttaa tarjousten vertailuun tarjouspyynnön kohdan 9 mukaisesti ja Kuvaus ei vaikuta tarjousten vertailuun. Vertailuun vaikuttavat asiat kuvataan erikseen niitä koskevissa kohdissa. ja "... Alla olevat tiedot vaikuttavat palvelunkuvauksen vertailuun Vastaus: Osa-aluetta 6 koskevassa liitteessä 3A Palvelunkuvaus on pyydetty laatimaan vähimmäisvaatimuksena case-esimerkistä palvelunkuvaus. Tämä vähimmäisvaatimuksena oleva palvelunkuvaus ei vaikuta tarjousten vertailuun. Vähimmäisvaatimuksen alapuolella olevissa lomakkeissa on pyydetty antamaan erikseen vertailuun vaikuttavia kuvauksia. Ohjetekstiä on tarkennettu seuraavasti: - Tämä lomake palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä. 11

12 - Tämä palvelunkuvausliite vaikuttaa tarjousten vertailuun tarjouspyynnön kohdan 9 8 mukaisesti. - Arvioinnissa huomioidaan palvelunkuvauslomakkeessa palvelunkuvauslomakkeen vertailtavissa kohdissa ilmoitetut tiedot kokonaisuudessaan. - Palvelunkuvauksesta voi saada enintään 10 pistettä Tekstiä "... Alla olevat tiedot vaikuttavat palvelunkuvauksen vertailuun on muutettu seuraavasti: "... Alla olevat tiedot vaikuttavat vertailuun. G6. Kysymys: Liite 3A: Tarjouspyynnössä ei ole kohtaa 9 johon viitataan. Tarkoitetaanko kohtaa 8? Vastaus: Kyllä, tarkoitetaan tarjouspyynnön kohtaa 8. Lause on korjattu osa-aluetta 6 koskevaan liitteeseen 3A seuraavasti: Palvelunkuvaus vaikuttaa tarjousten vertailuun tarjouspyynnön kohdan 9 8 mukaisesti. 12

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. TILINTARKASTUSPALVELUJEN HANKINTA Helsingin seurakuntayhtymä (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 09.04.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE LIITE 8: TARJOUSLOMAKE Tarjoavan yrityksen nimi 1. TARJOAJAN TUNNISTETIEDOT Tarjoajan osoite Yrityksen Y-tunnus (tai vastaava) Tarjoajan yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

LIITE 2 OSALLISTUMISHAKEMUSLOMAKE Tarjouslomake, palautetaan täytettynä osallistumishakemuksen liitteenä

LIITE 2 OSALLISTUMISHAKEMUSLOMAKE Tarjouslomake, palautetaan täytettynä osallistumishakemuksen liitteenä LIITE 2 OSALLISTUMISHAKEMUSLOMAKE Tarjouslomake, palautetaan täytettynä osallistumishakemuksen liitteenä 1. EHDOKKAAN TUNNISTETIEDOT Ehdokkaan nimi (ryhmittymä: kaikkien jäsenten nimet) Ehdokkaan osoite

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET KOULUTUKSEN NIMI JA TUNNUS TARJOAJAN YHTEYSTIEDOT Tarjoaja: Y-tunnus: Tarjoajan yhteyshenkilö: Lähiosoite:

Lisätiedot

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014 Tarjouslomake MV/8/05.05.00.01/2013 1 TARJOUKSEN KANSILEHTI JA SISÄLLYSLUETTELO TARJOUS MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu Tarjoaja Tarjoajan

Lisätiedot

Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden suunnitelmatarkastukset

Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden suunnitelmatarkastukset Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden suunnitelmatarkastukset Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

LISÄKIRJE NRO 1 1 Katu- ja puisto-osasto Investointitoimisto HEL

LISÄKIRJE NRO 1 1 Katu- ja puisto-osasto Investointitoimisto HEL LISÄKIRJE NRO 1 1 SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN ASIANTUNTIJAPALVELUJEN PUITESOPIMUS 2016-2017 Helsingin kaupungin rakennusviraston katu- ja puisto-osasto on pyytänyt tarjoustanne otsikossa mainitusta puitesopimuksesta

Lisätiedot

K/7/ /2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020

K/7/ /2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020 Asia K/7/02.08.00.06/2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Imatran kaupunki / Kaupunkirakenne ja kunnallistekniikka.

Lisätiedot

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi:

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi: LIITE 1 1 (6) Ehdokkaan nimi: PAKOLLISET POISSULKEMISPERUSTEET JA EHDOKKAITA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Täytettävä lomake, palautetaan osallistumishakemuksen liitteenä Ohjeet ehdokkaalle: Tämä on

Lisätiedot

APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA

APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA Liite 4 Listaus soveltuvuusvaatimuksista 1 Yrityksen nimi Yrityksen osoite Y-tunnus (tai vastaava) Yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 2(6) Satamapaviljongin vuokraus sekä vierassatamapalveluiden järjestäminen Lutakossa 2012-2014 Tarjouspyynnön kohde vuokraa Lutakon satamassa olevan

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN Vastaanottaja Kotkan kaupunki Tekniset palvelut PL 205 48101 KOTKA Asiakirjatyyppi Tarjous LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:...

Lisätiedot

1. Tarjoajan perustiedot

1. Tarjoajan perustiedot LIITE 5. Tarjouslomake 1(6) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013 tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Tarjotusta kalustosta tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

LISÄKIRJE NRO 1 Katu- ja puisto-osasto Investointitoimisto HEL

LISÄKIRJE NRO 1 Katu- ja puisto-osasto Investointitoimisto HEL KATUJEN SUUNNITTELUN PUITESOPIMUS 2016-2017 Helsingin kaupungin rakennusviraston katu- ja puisto-osasto on pyytänyt tarjoustanne otsikossa mainitusta puitesopimuksesta 15.10.2015 päivätyllä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero LIITE 2 TARJOUSTIEDOT JA TARJOAJAN SOVELTUVUUS Tarjouslomake, palautetaan täytettynä OHJEET TARJOAJALLE Seuraavassa tarjoajaa pyydetään yksilöimään tarjoajan tunnistetiedot (kohta 1) sekä ilmoittamaan

Lisätiedot

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN TARJOUSLOMAKE 1/4 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN Tarjouksen tekeminen Tarjous tulee tehdä kirjallisena suomen kielellä.

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNIIKAN SUUNNITTELUPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2014 2016

YHDYSKUNTATEKNIIKAN SUUNNITTELUPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2014 2016 1 (5) YHDYSKUNTATEKNIIKAN SUUNNITTELUPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2014 2016 LISÄKIRJE 1 Liittyen 13.2.2014 päivättyyn tarjouspyyntöön koskien Järvenpään kaupungin Yhdyskuntatekniikan suunnittelupalveluiden

Lisätiedot

Tarjouspyyntö / Liite 2. Tarjoajan kelpoisuusehdot ja vertailuperusteet Maankäytön suunnittelupalvelut (5)

Tarjouspyyntö / Liite 2. Tarjoajan kelpoisuusehdot ja vertailuperusteet Maankäytön suunnittelupalvelut (5) 1(5) Tarjoajaa koskevat kelpoisuusehdot ja vertailuperusteet TARJOUSLOMAKE Ohjeet: 1. Tarjouksen tekijän on vastattava liitteen kaikkiin kysymyksiin ja liitettävä pyydetyt asiakirjat ja selvitykset tarjoukseen.

Lisätiedot

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 15.10.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

LIITE 4: TARJOUSPYYNTÖ

LIITE 4: TARJOUSPYYNTÖ Hankinta: Muistiliiton paino- ja jakelupalvelut, tilausjärjestelmä ja logistiikka Muistiliitto ry (jäljempänä tilaaja) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 23.8.2017 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä LIITE 2 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tämä on tarjouslomake, joka on palautettava tarjouksen yhteydessä täytettynä. Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Kaikkiin

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta):

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta): Tarjouspyyntö 1 (5) YDINLAITOSTEN SÄHKÖJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN SEKÄ OHJELMISTOPOHJAISTEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN ARVIOINTIA KOSKEVAT ASIANTUNTIJAPALVELUT Säteilyturvakeskus (jäljempänä

Lisätiedot

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET (kotoutumiskoulutus)

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET (kotoutumiskoulutus) LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET (kotoutumiskoulutus) KOULUTUKSEN NIMI JA TUNNUS TARJOAJAN YHTEYSTIEDOT Tarjoaja: Y-tunnus: Tarjoajan

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö

Lisätiedot

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa:

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa: Hankintailmoitus / liite 1.1 1(7) EHDOKKAAN TIEDOT: Ehdokkaan nimi: Ehdokkaan osoite: Y-tunnus: Allekirjoitus ja nimenselvennys: Allekirjoittajalla on laillinen nimenkirjoitusoikeus tai valtakirja: Kyllä

Lisätiedot

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

Blue Industry Parkin toimintakonseptin mallinnus

Blue Industry Parkin toimintakonseptin mallinnus Tarjouspyyntö 1 (6) Blue Industry Parkin toimintakonseptin mallinnus Sisällys 1 Hankinnan kohde... 2 2 Hankekuvaus ja hankkeelle asetetut tavoitteet... 2 2.1 Mallinnuksen toteutus... 2 2.2 Alihankinta...

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy Kiinteistöosakeyhtiö Otaniemen Laurea Kiinteistö Oy Tikkurilan Laurea II

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy Kiinteistöosakeyhtiö Otaniemen Laurea Kiinteistö Oy Tikkurilan Laurea II TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA 1. HANKINNAN TAVOITE JA KOHDE 1.1. Tarjouspyynnön rakenne Hankintayksikkö Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Liite ID-1558677686 1 (10) VAINAJIEN KULJETUKSET. Asianro: POL-2015-14436 TARJOUSLOMAKE

Liite ID-1558677686 1 (10) VAINAJIEN KULJETUKSET. Asianro: POL-2015-14436 TARJOUSLOMAKE Liite ID-1558677686 1 (10) 05.11.2015 POL-2015-14436 Liite 2 - Tarjouslomake VAINAJIEN KULJETUKSET Asianro: POL-2015-14436 TARJOUSLOMAKE Tämä tarjouslomake on täytettävä ja liitettävä mukaan tarjoukseen.

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. JANAKKALAN KUNTA 1 (9) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 27.2.2013 Janakkalan markkinointiviestintäkumppanuus Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen.

Lisätiedot

Tarjoa oikein julkisissa tarjouskilpailuissa. Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK. EK-päivä 31.3.2009

Tarjoa oikein julkisissa tarjouskilpailuissa. Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK. EK-päivä 31.3.2009 Tarjoa oikein julkisissa tarjouskilpailuissa Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK EK-päivä 31.3.2009 Esityksen sisältö Tarjouskilpailuun osallistumista harkittaessa huomioitavat seikat Ryhmittymänä tarjoaminen

Lisätiedot

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi 10.10.2012 1(5) Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne strategiatyön konsultoinnista. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankittavan palvelun sisältö

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

Työajan kohdentamisen järjestelmä

Työajan kohdentamisen järjestelmä TTY-säätiö Tarjouspyyntö 1 (5) Työajan kohdentamisen järjestelmä Toimintayksiköt (TaY) 33014 TTY-säätiö sr (Tampereen teknillinen yliopisto, TTY) PL 527 33101 Tampere (TAMK) Kuntokatu 3 33520 Tampere Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Hankinnan kohde ja kohteelle asetetut vaatimukset on kuvattu tarkasti liitteessä 1.

Hankinnan kohde ja kohteelle asetetut vaatimukset on kuvattu tarkasti liitteessä 1. 10.2.2010 PL 357 02151 Espoo TARJOUSPYYNTÖ operoi Suomen tärkeimpiä viranomaisten kriittisiä tietoliikenneverkkoja ja -järjestelmiä. Operoimiemme järjestelmien käyttäjiä ovat mm. Poliisi, pelastustoimi,

Lisätiedot

Liite C. Suomen Terveysmaail ma Oy. Tarjoaja on jo rekisteröitynyt Tilaajavastuu.fi - palveluun tai vastaavaan palveluun.

Liite C. Suomen Terveysmaail ma Oy. Tarjoaja on jo rekisteröitynyt Tilaajavastuu.fi - palveluun tai vastaavaan palveluun. Tarjoajien soveltuvuus JARDno-2017-1166 / Hoivasängyt, laitapehmusteet, hygieniapatjat ja yöpöydät Saapuneita tarjouksia yhteensä: 6 Kelvollisia tarjouksia yhteensä: 6 Soveltuvuusvaatimukset Respecta Oy

Lisätiedot

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset.

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. TARJOUS JA TARJOUSHINTALOMAKE Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. Viitaten julkaistuun ostoliikenteen hoitamista

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Tervanokan ruoppaus, Järvenpään kaupunki 2 Hankinnan yksilöinti 3 Hankintamenettely Järvenpään kaupungin Kaupunkitekniikka pyytää kokonaishintatarjoustanne, Tervanokan ruoppaukseen

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. VÄLINEHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää Hilmailmoituskanavassa 2.10.2014 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 7 EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA. 13.11.2014 Dnro 25/021/2014 OPETUSHALLITUKSEN PAINOPALVELUJEN HANKINTA

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 7 EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA. 13.11.2014 Dnro 25/021/2014 OPETUSHALLITUKSEN PAINOPALVELUJEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 7 EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA 13.11.2014 Dnro 25/021/2014 OPETUSHALLITUKSEN PAINOPALVELUJEN HANKINTA 1. Tarjouspyynnön kohde 2. Hankintayksikkö 3. Yhteyshenkilö Opetushallitus

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA

TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA 1 TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA 1. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA SISÄLTÖ Tornion kaupunki / kaupunginhallitus pyytää

Lisätiedot

Valitun toimittajan tulee käydä tilaajan kanssa tarjotut tuotteet yksityiskohtaisesti läpi

Valitun toimittajan tulee käydä tilaajan kanssa tarjotut tuotteet yksityiskohtaisesti läpi . a.a^ Tarjouspyyntö KURUUN KOULUN LIIKUNNAN OPETUKSEN VÄLINEISTÖÄ Hankinnan kuvaus. meron kaupunki Pyytää tarjoustanne Kiiruun uuden koulun liikunnan opetuksen välineistöstä. Kiiruun uusi koulukeskus

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet)

LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet) LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet) Tarjouslomakkeen täyttöohje Tarjouslomaketta täyttäessä tulee ottaa huomioon seuraavat asiat: Palveluntuottajan

Lisätiedot

H10 Kymppipalvelut Oy:n tarjous

H10 Kymppipalvelut Oy:n tarjous Kotihoidon hankinta Leppävesi - Vihtavuori -alueelle Perusturvalautakunta H10 Kymppipalvelut Oy:n tarjous Tarjousten avaustilaisuudessa huomioitiin, että H10 Kymppipalvelut Oy:n jättämä tarjous oli avattu

Lisätiedot

Osallistumispyyntö: Tekesin operatiivisten sovelluksien ylläpito ja kehitys, 17.2.2014

Osallistumispyyntö: Tekesin operatiivisten sovelluksien ylläpito ja kehitys, 17.2.2014 1 (7) Osallistumispyyntö: Tekesin operatiivisten sovelluksien ylläpito ja kehitys, 17.2.2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Kysymyksiä saapui 27.2.2014 mennessä tarjouspyynnön johdosta yhteensä 24 kpl. Ohessa

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Puutteellisia tarjouksia ei käsitellä.

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Puutteellisia tarjouksia ei käsitellä. TARJOUS JA TARJOUSHINTALOMAKE Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Puutteellisia tarjouksia ei käsitellä. Viitaten julkaistuun ostoliikenteen hoitamista koskevaan tarjouspyyntöönne,

Lisätiedot

KOULUKULJETUSTEN JA PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN TARJOUS

KOULUKULJETUSTEN JA PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN TARJOUS LIITE 4 TARJOUSLOMAKE 1 (6) KOULUKULJETUSTEN JA PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN TARJOUS Ostoliikenteen tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Eri yhteenliittymät tekevät kukin oman tarjouksensa riippumatta

Lisätiedot

HANKINTAILMOITUKSEN LIITE 3 OSALLISTUMISHAKEMUSLOMAKE Ehdokas, palauta tämä lomake täytettynä!

HANKINTAILMOITUKSEN LIITE 3 OSALLISTUMISHAKEMUSLOMAKE Ehdokas, palauta tämä lomake täytettynä! HANKINTAILMOITUKSEN LIITE 3 OSALLISTUMISHAKEMUSLOMAKE Ehdokas, palauta tämä lomake täytettynä! 1. EHDOKKAAN TUNNISTETIEDOT Ehdokkaan nimi / nimet (ryhmittymä: kaikkien jäsenten nimet) Ehdokkaan osoite

Lisätiedot

8.10.2014 LISÄKYSYMYKSET SEKÄ NIIDEN VASTAUKSET, PESU- JA PUHDISTUSAINEET, SIIVOUSVÄLINEET, JÄTEPUSSIT JA SANITEETTITARVIKKEET

8.10.2014 LISÄKYSYMYKSET SEKÄ NIIDEN VASTAUKSET, PESU- JA PUHDISTUSAINEET, SIIVOUSVÄLINEET, JÄTEPUSSIT JA SANITEETTITARVIKKEET 8.10.2014 LISÄKYSYMYKSET SEKÄ NIIDEN VASTAUKSET, PESU- JA PUHDISTUSAINEET, SIIVOUSVÄLINEET, JÄTEPUSSIT JA SANITEETTITARVIKKEET Tarjouspyyntöön määräaikaan 6.10.2014 klo 14.00 mennessä esitetyt kysymykset

Lisätiedot

Rajanylitykseen liittyvän dokumentoinnin ohjelmistokehitys ml. rajanylitysdokumentaation

Rajanylitykseen liittyvän dokumentoinnin ohjelmistokehitys ml. rajanylitysdokumentaation TARJOUSPYYNTÖ 1 / 5 Rajanylitykseen liittyvän dokumentoinnin ohjelmistokehitys ml. rajanylitysdokumentaation käsittelyn digitalisointi 05/2017 11.5.2017 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön

Lisätiedot

KONSULTTITOIMEKSIANNOT PUITESOPIMUS

KONSULTTITOIMEKSIANNOT PUITESOPIMUS TARJOAJAA KOSKEVAT SOVEL- 1 (7) KONSULTTITOIMEKSIANNOT PUITESOPIMUS OHJEET Tämä on tarjouksenantodokumentti, joka on palautettava tarjouksen yhteydessä täytettynä. Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen,

Lisätiedot

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus.

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus. SANELUJÄRJESTELMÄ JA SANELUNPURKUPALVELU Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 10.2.2017 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Hankinnan kohde.

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Hankinnan kohde. TERVEYSASEMAPÄIVYSTYSPALVELUT Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti

Lisätiedot

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa liitteissä:

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa liitteissä: HELSINGIN YHTEISLYSEON KALUSTEIDEN HANKINTA Maanviljelyslyseon osakeyhtiö/helsingin yhteislyseo (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavaan 10.3.2017 lähetetyn hankintailmoituksen

Lisätiedot

1. +DQNLQWD\NVLN Q SHUXVWLHGRW +DQNLQWD\NVLNN

1. +DQNLQWD\NVLN Q SHUXVWLHGRW +DQNLQWD\NVLNN 06.10.2016 1/7 70236 Kh 10.10.2016 152 liite 1 1. : Antti Luukkanen Suomi puh. fax cloudia@vihti.fi : : 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: Hankinnan tunniste- tai viitenumero: 70236 Hankinnan kuvaus: 18

Lisätiedot

Hankinnan tavoitteena on järjestää päihteidenkäyttäjille laadukkaat ja vaikuttavat laitosvieroitus- ja laitoskuntoutuspalvelut.

Hankinnan tavoitteena on järjestää päihteidenkäyttäjille laadukkaat ja vaikuttavat laitosvieroitus- ja laitoskuntoutuspalvelut. PÄIHDEPALVELUJEN HANKINTA / LAITOSVIEROITUS JA LAITOSKUNTOUTUS Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 7.6.2016 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Ydinlaitosten luvanhaltijoiden/luvanhakijoiden johtamisjärjestelmien arviointi ja valvonnan kehittäminen

Ydinlaitosten luvanhaltijoiden/luvanhakijoiden johtamisjärjestelmien arviointi ja valvonnan kehittäminen Tarjouspyyntö 1 (6) Ydinlaitosten luvanhaltijoiden/luvanhakijoiden johtamisjärjestelmien arviointi ja valvonnan kehittäminen Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 14.11.2012 Markkinointiviestintä- ja viestintäpalvelut

TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 14.11.2012 Markkinointiviestintä- ja viestintäpalvelut KORJATTU 1 (16) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 14.11.2012 Markkinointiviestintä- ja viestintäpalvelut Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta 1. Hankinnan tausta ja tavoitteet Kyseessä on Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten ja Kokkolan kaupungin

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TIEDOTUSLEHDESTÄ. 1 Hankinnan kohde

Tarjouspyyntö 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TIEDOTUSLEHDESTÄ. 1 Hankinnan kohde Tarjouspyyntö 1 (5) 16.11.2017 TARJOUSPYYNTÖ TIEDOTUSLEHDESTÄ 1 Hankinnan kohde Kaarinan kaupunki (tilaaja) pyytää tarjousta kaikkiin Kaarinan kaupungin kotitalouksiin jaettavan tiedotuslehden julkaisemista,

Lisätiedot

V-S Pihakivi oy. Maansiirto Oy

V-S Pihakivi oy. Maansiirto Oy 1/10 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO RAK_2120 2017 / Maanrakennuskaluston vuokrauspalvelut kuljettajan kanssa (Pisteytys kohderyhmittäin) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 7 Kelvollisia tarjouksia yhteensä:

Lisätiedot

TÄYDELLINEN PROSESSI

TÄYDELLINEN PROSESSI 14.11.2017 2 1 14.11.2017 3 TÄYDELLINEN PROSESSI Tarjouspyynnön läpikäynti Aiempiin tarjouksiin tutustuminen Analysointi Resurssien kartoitus Tarjouksen teko Tarjouksen lähettäminen Päätöspalaveri ja analysointi

Lisätiedot

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista Tarjouspyyntö YTHS:n tilintarkastuspalveluista Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 26.3.2008

TARJOUSPYYNTÖ 26.3.2008 TARJOUSPYYNTÖ 26.3.2008 Karelia ENPI CBC (2007-2013) on EU:n naapuruus- ja kumppanuusinstrumentin mukainen rajanylittävän yhteistyön ohjelma. Ohjelma on Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Liite 1. Tarjouslomake (tarjoaja palauttaa täytettynä liitteineen tarjouksensa yhteydessä)

Liite 1. Tarjouslomake (tarjoaja palauttaa täytettynä liitteineen tarjouksensa yhteydessä) Liite 1. Tarjouslomake (tarjoaja palauttaa täytettynä liitteineen tarjouksensa yhteydessä) Tarjoamme Pyhäjoen kunnalle 1.11.2013 päivätyn tarjouspyynnön mukaista lvi ja hydrauliikkatöitä ajalle 2014-2016:

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. 1 (7) H a n k in ta - ja k ilp ailu tta m is yk s ik k ö 14.2.2013 Iittala-Hämeenlinna -vesihuoltolinjan urakoinnit (HS-Vesi) HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut

Lisätiedot

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ "Tulostimet 2008" Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Atk-palvelukeskus Osoite PL 20 002401 KIRKKONUMMI Yhteyshenkilö Eero Viitanen järjestelmäasiantuntija

Lisätiedot

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA 1 HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne hydraulisesta pelastusvälinesarjasta. Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus Hankintamenettely

Lisätiedot

Tarjous, Liite 3. Yrityksen nimi Yrityksen osoite Y-tunnus Yhteyshenk. kilön nimi Yhteyshenk. antaa tiedoksi. Liitteet. viä tietoja.

Tarjous, Liite 3. Yrityksen nimi Yrityksen osoite Y-tunnus Yhteyshenk. kilön nimi Yhteyshenk. antaa tiedoksi. Liitteet. viä tietoja. , Liite 3 Versio 2.3.2015 Dnro 21/07.71.710/2015 TARJOAJAN TIEDOT Yrityksen nimi Yrityksen osoite Y-tunnus Yhteyshenk kilön nimi Yhteyshenk kilön puhelin ja sähköposti Ehdokkaan virallinen sähköpostiosoite,

Lisätiedot

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Tarjouslomake 1(8) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 1/2016 Diaarinumero Tarjouslomake, kohde 10 Tarjous jätettävä 26.9.2016 klo 12:00 mennessä Oulun toimivalta-alueen

Lisätiedot

JULKISTEN YKSILÖIMÄTTÖMIEN PALVELURAKENNUSTEN RAKENTAMIS- JA ASENNUSPALVELUIDEN PUITESOPIMUS

JULKISTEN YKSILÖIMÄTTÖMIEN PALVELURAKENNUSTEN RAKENTAMIS- JA ASENNUSPALVELUIDEN PUITESOPIMUS MÄNTSÄLÄN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 7/2010 (1/5) JULKISTEN YKSILÖIMÄTTÖMIEN PALVELURAKENNUSTEN RAKENTAMIS- JA ASENNUSPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 1 Hankinnan kohde Hankinta koskee rakentamis- ja asennuspalveluja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) ASUNNOT OY Kiinteistönhoitopalvelu 30.12.2009

TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) ASUNNOT OY Kiinteistönhoitopalvelu 30.12.2009 TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) 1. YLEISTÄ Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy (VVA Oy) on Viitasaarella toimiva, kaupunkiomisteinen vuokra-asuntoja tarjoava yritys. Vuokrattava on 431 huoneistoa 29 kiinteistössä. Asunnot

Lisätiedot

Hankintasopimuksen tavoitteena on tilaajan tapaturma-, matkustus-, vastuu- ja laite- ja ryhmähenkivakuutusten hankinta sopimuskaudeksi.

Hankintasopimuksen tavoitteena on tilaajan tapaturma-, matkustus-, vastuu- ja laite- ja ryhmähenkivakuutusten hankinta sopimuskaudeksi. VAKUUTUSPALVELUN HANKINTA Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu Oy (jäljempänä Tilaaja tai Haaga-Helia ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen

Lisätiedot

Tämän tarjouslomakkeen tiedot koskevat palvelua, jota tarjotaan seuraavaan hankittavana olevaan palvelumuotoon:

Tämän tarjouslomakkeen tiedot koskevat palvelua, jota tarjotaan seuraavaan hankittavana olevaan palvelumuotoon: HELSINGIN KAUPUNKI TARJOUSLOMAKE (A/4) 1 (7) Tämän tarjouslomakkeen tiedot koskevat palvelua, jota tarjotaan seuraavaan hankittavana olevaan palvelumuotoon: A/4. AVOKUNTOUTUS Palveluntuottaja: Tarjottava

Lisätiedot

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1/5 MÄNTTÄ - VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS Seppälän puistotie 15 35800 Mänttä TARJOUSPYYNTÖ VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1 Tarjouspyynnön kohde Mänttä -

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA

HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 7.11.2017 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Määräajassa saapuneet tarjoukset tarkistetaan ja arvioidaan kolmessa vaiheessa:

Määräajassa saapuneet tarjoukset tarkistetaan ja arvioidaan kolmessa vaiheessa: Sosiaali- ja terveysltk. 132 03.11.2016 TULKKAUSPALVELUJEN HANKINTA SOTEL 03.11.2016 132 Valmistelu ja lisätiedot: maahanmuuttajatyöpäällikkö Sirkka Valta 040 531 2660, hankintapäällikkö Tuure Marku 040

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n Oulun siivouspalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n Oulun siivouspalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n Oulun siivouspalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 1.3 Näyttötilaisuus...

Lisätiedot

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Tarjouslomake 1(9) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 1/2016 Diaarinumero Tarjouslomake, kohde 11 Tarjous jätettävä 31.10.2016 klo 12:00 mennessä Oulun toimivalta-alueen

Lisätiedot

TARKASTUSAUTON HANKINTA

TARKASTUSAUTON HANKINTA 1 TARKASTUSAUTON HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne tarkastusautosta, jäljempänä olevan tarjouspyynnön mukaisesti: Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

VAKUUTUSPALVELUN HANKINTA PÄIVITETTY TARJOUSPYYNTÖ

VAKUUTUSPALVELUN HANKINTA PÄIVITETTY TARJOUSPYYNTÖ VAKUUTUSPALVELUN HANKINTA 11.10.2016 PÄIVITETTY TARJOUSPYYNTÖ Tarjouspyyntöä on päivitetty 11.10.2016 siten, että vertailuperusteita on muutettu. Vertailuperusteista on poistettu kriteeri, joka koski tarjoajan

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. 1 (13) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 2012 Mainostoimistopalvelut Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen. Tarjouksen jättäessään tarjoaja sitoutuu

Lisätiedot

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v.

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v. Alustava Tarjouspyyntö 1 (6) Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle 1.6.2017(tavoite) - 31.8.2022 + optio 3.v. Sisällys 1 Hankinnan taustaa... 2 2 Palvelun kuvaus... 2

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVE- LUISTA SEKÄ KAHDEN VUODEN OPTIOT (1+1) VUOSILLE 2021 JA 2022

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVE- LUISTA SEKÄ KAHDEN VUODEN OPTIOT (1+1) VUOSILLE 2021 JA 2022 TARJOUSPYYNTÖ TARKASTUSPALVELUT Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVE- LUISTA 2017 2020 SEKÄ KAHDEN VUODEN OPTIOT (1+1) VUOSILLE 2021 JA 2022 Karkkilan kaupunki

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Asfaltointityöt

TARJOUSPYYNTÖ Asfaltointityöt YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HANKE YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN asfaltointityöt vuonna 2016-2018 Asfaltointityöt 2(5) TYÖN NIMI Asfaltointiurakka 2016-2018 HANKINTAMENETTELY Kyseessä on julkinen kansallisen kynnysarvon ylittävä

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on jäljempänä tarkemmin määritelty hoitajatyövoima.

Hankinnan kohteena on jäljempänä tarkemmin määritelty hoitajatyövoima. HOITAJATYÖVOIMAN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 29.9.2016 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset.

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. TARJOUS JA TARJOUSHINTALOMAKE Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. Viitaten julkaistuun ostoliikenteen hoitamista

Lisätiedot