FLEXIT S15 R S20 R. Montering og vedlikehold. Luftbehandlingsaggregat. Montering och underhåll. Luftbehandlingsaggregat. Luftbehandlingsaggregat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FLEXIT S15 R S20 R. Montering og vedlikehold. Luftbehandlingsaggregat. Montering och underhåll. Luftbehandlingsaggregat. Luftbehandlingsaggregat"

Transkriptio

1 FLEXIT S15 R S20 R ART.NO.: Montering og vedlikehold Luftbehandlingsaggregat Montering och underhåll Luftbehandlingsaggregat Installation og vedligeholdelse Luftbehandlingsaggregat Asennus ja huolto Ilmankäsittelylaite Installation and maintenance Air Handling Unit

2 2

3 Læs mere om produktet i følgende dokumenter: Reservedelsliste Automatikvejledning Elskema Risikovurdering af produktet er foretaget i henhold til DS/EN :2006 Iflg. IEC/EN Vær opmærksom på, at produktet ikke er beregnet til at blive betjent af personer med fysisk, motorisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Produktet må heller ikke bruges af personer, der mangler erfaring med eller viden om produktet, medmindre de har fået vejledning eller instruktion om, hvordan det skal betjenes på en sikker måde, af en person, som er ansvarlig for sikkerheden. Børn bør instrueres for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Vores produkter udvikles løbende, og vi forbeholder os derfor retten til ændringer. Vi tager ligeledes forbehold for eventuelle trykfejl, som måtte forekomme. For mer informasjon om produktet, se følgende dokumenter: Reservedelsliste Automatikkveiledning Elskjema Risikovurdering av produktet er foretatt i hehold til en :2006 Iflg. IEC/EN Vær oppmerksom på at produktet ikke er beregnet for betjening av personer som har reduserte fysiske, motoriske eller psykiske evner. Produktet skal heller ikke brukes av personer som mangler erfaring eller kunnskap, med mindre de er gitt veiledning eller instruksjon om hvordan produktet skal betjenes på en sikker måte av en person som er ansvarlig for sikkerhet. Barn burde instrueres for å forsikre at de ikke leker med apparatet. Våre produkter er i kontinuerlig utvikling og vi forbeholder oss derfor retten til endringer. Vi tar også forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå. Lisätietoja tuotteesta, katso seuraavat asiakirjat: Varaosaluettelo Automatiikkaopas Sähkökaavio Tuotteen riskiarvio on suoritettu standardin :2006 mukaisesti. Standardin IEC/EN mukaan Huomaa, että tuotetta ei ole tarkoitettu henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen, motorinen tai psyykkinen toimintakyky on alentunut. Tuotetta eivät saa myöskään käyttää henkilöt, joilta puuttuu tuotteen käyttökokemus tai tuntemus, elleivät he ole saaneet ohjeita tai opastusta tuotteen turvallisesta käytöstä vastaavalta henkilöltä. Lapsia tulee kieltää leikkimästä laitteella. Tuotteitamme kehitetään jatkuvasti, minkä vuoksi pidätämme oikeudet muutoksiin. Emme myöskään vastaa mahdollisista painovirheistä. Se följande dokument för mer information om produkten: Reservdelslista Automatikvägledning Elschema Riskbedömning av produkten har utförts i enlighet med :2006 Enligt IEC/EN Var uppmärksam på att produkten inte är avsedd att användas av personer som har minskad fysisk, motorisk eller psykisk förmåga. Produkten ska heller inte användas av personer som saknar erfarenhet eller kunskap, om de inte har fått anvisningar eller instruktioner om hur produkten ska användas på ett säkert sätt av en person som är ansvarig för säkerheten. Barn bör instrueras att inte leka med apparaten. Våra produkter utvecklas ständigt och vi förbehåller oss därför rätten till ändringar. Vi tar inte heller ansvar för eventuella tryckfel som kan uppstå. Refer to the following documents for more information on the product: Replacement parts list Automatic control manual Wiring diagram A risk analysis of the product has been carried out in accordance with en :2006 According to IEC/EN Note that the product is not designed for operation by persons with impaired physical, motor or mental abilities. Nor may the product be used by persons lacking experience or knowledge, unless they have received guidance or instructions in operating the product safely by a person responsible for safety. Children must be instructed not to play with the unit. Our products are subject to continuous development and we therefore reserve the right to make changes. We also disclaim liability for any printing errors that may occur. 3

4 ! Før man foretar service eller vedlikehold, må aggregatet gjøres strømløst. 1. Skru av aggregatet i følgende meny på håndterminalen: Hovedmeny / Aggregat / Kun personal med relevant teknisk kompetanse skal utføre vedlikeholdsarbeider. Driftsfunksjoner / Manuell styring - velg AV. 2. Vent i 3 minutter. Kontroller at dørene er forsvarlig lukket og låst etter at service er utført. 3. Skru av allpolig bryter Ved bruk av åpne stusser eller korte kanal(er) må viftene sikres med beskyttelsesgitter.! Innan man utför service eller underhåll måste strömmen till aggregatet stängas av. 1. Slå av aggregatet i följande meny på handterminalen: Huvudmeny/Aggregat/ Driftfunktioner/Manuell styrning välj AV. 2. Vänta i 3 minuter. 3. Slå av allpolig brytare. Endast personal med relevant teknisk kompetens ska utföra underhållsarbeten. Kontrollera att dörrarna är ordentligt stängda och låsta efter att service har utförts. Vid användning av öppna stosar eller korta kanaler måste fläktarna säkras med skyddsgaller.! Før service eller vedligeholdelse skal aggregatet gøres spændingsløst. 1. Slå aggregatet af i følgende menu på håndterminalen: Hovedmenu / Aggregat / Driftsfunktioner / Manuel styring - vælg FRA. 2. Vent i 3 minutter. 3. Slå den flerpolede afbryder af. Det er kun personale med relevant teknisk kompetence, der må udføre vedligeholdelsesarbejde. Kontrollér, at lågerne er forsvarligt lukket og låst efter udført service. Ved brug af åbne studse eller kort(e) kanal(er) skal ventilatorerne sikres med beskyttelsesgitter.! Ennen huollon tai kunnossapidon aloittamista laitteesta on katkaistava virta. 1. Kytke laite pois päältä seuraavasta käsipäätteen valikosta: Päävalikko/Laite/ Käyttötoiminnot/Manuaalinen ohjaus valitse POIS. 2. Odota 3 minuuttia. 3. Kytke moninapainen katkaisin pois päältä. Kunnossapitotyöt saa suorittaa vain asiaankuuluvan teknisen pätevyyden omaava henkilöstö. Huollon jälkeen on tarkistettava, että ovet on suljettu ja lukittu kunnolla. Avoimia liitoksia tai lyhyitä kanavia käytettäessä puhaltimet on varustettava suojasäleiköllä.! All electrical power to the unit must be shut off before carrying out service or maintenance. 1. Switch off the unit in the following menu on the handheld terminal: Main menu / Unit / Operating functions / Manual control - select OFF. 2. Wait 3 minutes. 3. Switch off the all-pole switch Only personnel with the relevant technical skills may perform maintenance work. Check that the doors are properly closed and locked after service has been performed. If open bosses or short duct(s) are used, the fans must be protected with protective grids. 4

5 Innhold Dokumentet er delt inn i fire seksjoner. Seksjon 1 - tar for seg konvensjoner, symboler og formatering i dokumentet. 6 Seksjon 2 - inneholder generell informasjon om inntransport, montering og tilkobling av aggregat. 12 Seksjon 3 - inneholder spesifikk informasjon om hvert aggregat - vekt, størrelse plassbehov, diagrammer etc. 51 Seksjon 4 - Vedlikehold, samsvarserklæring og miljødeklarasjon 69 Innehåll Dokumentet är indelat i fyra avsnitt. Avsnitt 1 behandlar konventioner, symboler och formatering i dokumentet. 6 Avsnitt 2 innehåller generell information om intransport, montering och anslutning av aggregat. 12 Avsnitt 3 innehåller specifik information om varje aggregat vikt, storlek, platsbehov, diagram etc. 51 Avsnitt 4 underhåll, försäkran om överensstämmelse och miljödeklaration 69 Indholdsfortegnelse Dokumentet er inddelt i fire sektioner. Sektion 1 - omhandler konventioner, symboler og formatering i dokumentet. 6 Sektion 2 - indeholder generelle oplysninger om indtransport, montering og tilkobling af aggregatet. 12 Sektion 3 - indeholder specifikke oplysninger om hvert aggregat vægt, størrelse, pladsbehov, diagrammer osv. 51 Sektion 4 - Vedligeholdelse, overensstemmelseserklæring og miljødeklaration 69 Sisällys Asiakirja on jaettu neljään osaan. Osa 1 käsittelee tässä asiakirjassa käytettyjä käytänteitä, symboleja ja muotoilua. 6 Osa 2 sisältää laitteen sisääntuontia, asennusta ja liittämistä koskevat yleiset tiedot. 12 Osa 3 sisältää laitekohtaiset tiedot paino, koko, tilantarve, kaaviot jne. 51 Osa 4 kunnossapito, vaatimustenmukaisuusvakuutus ja ympäristöseloste 69 Contents This document is subdivided into four sections. Section 1 - covers conventions, symbols and formatting used in the document. 6 Section 2 - contains general information on inwards transport, assembly and connection of the unit. 12 Section 3 - contains specific information on each unit - weight, size, space requirements diagrams etc. 51 Section 4 - Maintenance, declaration of conformity and environmental declaration 69 5

6 Seksjon 1 Avsnitt 1 Sektion 1 Osa 1 Section Konvensjoner i dette dokumentet Illustrasjoner...7 Symboler...7 Uthevede bokser...8 Komponentforklaring Konventioner i detta dokument Illustrationer...7 Symboler...7 Markerade rutor...8 Komponentförklaring Konventioner i dette dokument Illustrationer...7 Symboler...7 Fremhævede bokse...8 Komponentforklaring Tässä asiakirjassa käytetyt käytänteet Kuvat...7 Symbolit...7 Merkintöjä sisältävät ruudut...8 Komponenttikuvaus Conventions in this document Illustrations...7 Symbols...7 Highlighted boxes...8 Component explanation...9 6

7 1-1 Konvensjoner i dette dokumentet Tässä asiakirjassa käytetyt käytänteet Konventioner i detta dokument Conventions in this document Konventioner i dette dokument Illustrasjoner Kuvat Illustrationer Illustrations Illustrationer Blå objekter Objekter som skal monteres, flyttes eller justeres direkte. Grå objekter Objekter som må tas hensyn til eller blir berørt i den beskrevne operasjonen. Røde piler Bevegelsesretning eller viktige detaljer. Blå objekt Objekt som ska monteras, flyttas eller justeras direkt. Grå objekt Objekt som man måste ta hänsyn till eller som behandlas i den beskrivna operationen. Röda pilar Rörelseriktning eller viktiga detaljer. Blå objekter Objekter, der skal monteres, flyttes eller justeres direkte. Grå objekter Objekter, der skal tages hensyn til eller berøres i den beskrevne operation. Røde pile Bevægelsesretning eller vigtige detaljer. Blue objects Objects which are to be fitted, moved or adjusted directly. Grey objects Objects which must be taken into consideration or are affected by the described operation. Red arrows Direction of motion or important details. Sininen objekti Objekti, joka voidaan asentaa, siirtää tai säätää suoraan. Harmaa objekti Objekti, joka on otettava huomioon tai jota käsitellään kuvatussa toiminnossa. Punaiset nuolet Osoittavat liikesuuntaa tai tärkeitä yksityiskohtia Symboler Symbolit Symboler Symbols Symboler Current leakage! 18mA Tilluft Avtrekk Avkast Uteluft Fare: elektrisk strøm Berøringsfare Lekkstrøm Tilluft Frånluft Avluft Uteluft Elektrisk fara Fara vid beröring Läckström Indblæsningsluft Udsugningsluft Afkast Udeluft Fare: elektricitet Berøringsfare Lækstrøm Tuloilma Poistoilma Jäteilma Ulkoilma Vaara: Sähkö Kosketusvaara Vuotovirta Supply air Extract air Exhaust air Outdoor air Danger! electricity Danger! Do not touch Stray current 7

8 1-1.3 Uthevede bokser Markerade rutor Fremhævede bokse Merkintöjä sisältävät ruudut Highlighted boxes I denne boksen finner du informasjon om hvor du kan lese mer om det samme emnet. En tabell ser slik ut En tabell ser ut så här En tabel ser således ud Taulukko näyttää tältä Tables are shown as follows med ulike verdier med olika värden med forskellige værdier eri arvoja with different values I denna ruta hittar du information om var du kan läsa mer om samma ämne. I denne boks finder du oplysninger om, hvor du kan læse mere om samme emne. This box tells you where to find more information on the topic. Tämä ruutu kertoo, mistä voit lukea lisää samasta aiheesta. > EKSEMPEL > EXEMPEL > EKSEMPEL > ESIMERKKI > EXAMPLE Tekstbokser i kursiv viser et eksempel Textrutor i kursiv stil visar ett exempel Tekstbokse i kursiv viser et eksempel Kursivoidut tekstiruudut ovat esimerkkejä. Text boxes in italics present examples! ADVARSEL! Når en tekst har dette merket betyr det at personskade eller alvorlig skade på utstyret kan bli resultatet hvis ikke instruksene følges. VARNING! När en text har det här märket innebär det att personskada eller allvarlig skada på utrustningen kan bli resultatet om inte instruktionerna följs. ADVARSEL! Når en tekst har dette mærke, betyder det, at personskade eller alvorlig skade på udstyret kan blive konsekvensen, hvis ikke instruktionerne følges. VAROITUS! Kun tekstissä on tämä merkki, se tarkoittaa, että ohjeiden noudattamatta jättämisestä voi seurata henkilövahinko tai vakava laitevaurio. CAUTION! When a text bears this symbol, it means that personal injury or serious damage to the equipment may result if the instructions are not followed. OBS! Når en tekst har dette merket kan skade på utstyr eller dårlig utnyttelsesgrad bli konsekvensen av at instruksene ikke følges. OBS! När en text har det här märket kan skada på utrustning eller dålig nyttjandegrad bli konsekvensen av att instruktionerna inte följs. OBS! Når en tekst har dette mærke, kan skade på udstyr eller ringe udnyttelsesgrad blive konsekvensen, hvis instruktionerne ikke følges. HUOM! Kun tekstissä on tämä merkki, laitteeseen voi tulla vaurioita tai sen käyttöaste alentua, jos ohjeita ei noudateta. NB! When a text bears this symbol, damage to equipment or a poor utilisation ratio may be the consequence of not following the instructions. 8

9 1-2 Komponentforklaring Komponentförklaring Komponentforklaring Komponenttikuvaus Component explanation Ventilator (M) Ventilatorerne sørger for, at der kommer luft ind og ud af bygningen. Vifte (M) Viftene sørger for at det kommer luft inn og ut av bygningen. Fläkt (M) Fläktarna ser till att luft kommer in i och ut ur byggnaden. Puhallin (M) Puhaltimet huolehtivat, että ilmaa tulee sisään ja virtaa ulos rakennuksesta. Fan (M) The fans ensure that air enters and leaves the building. Temperaturføler (B) Aggregatet har som standard tre stk. temperaturfølere. Indblæsningsluftføleren (B1) registrerer temperaturen i indblæsningsluftkanalen. Udeluftføleren (B4) registrerer udeluftens temperatur. Udsugningsluftføleren (B3) registrerer udsugningsluftens temperatur. Derudover bruges en frostføler (B5), hvis der er installeret en vandvarmeflade. Temperaturføler (B) Aggregatet har som standard tre stk. temperaturfølere. Tilluftsføleren (B1) registrerer temperaturen i tilluftskanalen. Uteluftsføleren (B4) registrerer temperaturen på uteluften. Avtrekksføler (B3) registrerer temperaturen på avtrekksluften. I tillegg benyttes en frostføler (B5) dersom vannbatteri er installert. Lämpötila-anturi (B) Laitteessa on kaksi lämpötila-anturia vakiona. Tuloilma-anturi (B1) rekisteröi tuloilmakanavan lämpötilan. Ulkoilma-anturi (B4) rekisteröi ulkoilman lämpötilan. Poistoilma-anturi (B3) rekisteröi poistoilman lämpötilan. Lisäksi käytetään jäätymisenestoanturia (B5), jos vesipatteri on asennettu. Temperaturgivare (B) Aggregatet har två temperaturgivare som standard. Tilluftsgivaren (B1) registrerar temperaturen i tilluftskanalen. Uteluftsgivaren (B4) registrerar uteluftens temperatur. Frånluftsgivaren (B3) registrerar frånluftens temperatur. Dessutom används en frostgivare (B5) om vattenbatteri är installerat. Temperature sensor (B) The unit has three temperature sensors as standard. The supply air sensor (B1) registers the temperature in the supply air duct. The outdoor air sensor (B4) registers the temperature of the outdoor air. An extract air sensor (B3) registers the temperature of the extract air. A frost sensor (B5) can also be used if a water battery has been fitted. 9

10 Filter (FI) Som standard er der anvendt filtre med høj filtreringsgrad (F7) til både indblæsnings- og udsugningsluft, så den luft, der kommer ind i bygningen, er ren. Filtrene sørger også for, at aggregatet holder sig rent og kan opretholde temperaturvirkningsgrad og luftstrøm. Filter (FI) Som standard er det brukt filter med høy filtergrad (F7) både på tilluft og avtrekk, for at luften som kommer inn i bygget skal være ren. Filterene sørger også for at aggregatet holder seg rent, og kan opprettholde temperaturvirkningsgrad og luftstrøm. Filter (FI) Som standard används filter med hög filtreringsgrad (F7) på både tilluft och frånluft för att den luft som kommer in i byggnaden ska vara ren. Filtren ser också till att aggregatet hålls rent och kan upprätthålla temperaturverkningsgrad och luftström. Suodatin (FI) Sekä tuloilmalle että poistoilmalle käytetään suodattimia (F7), joiden suodatusaste on korkea, jotta rakennuksen sisään tuleva ilma on puhdasta. Suodattimet huolehtivat myös siitä, että laite pysyy puhtaana ja pystyy ylläpitämään lämmityksen ja ilmavirran halutulla tasolla. Filter (FI) Filters with a high filter grade (F7) are used as standard for both supply air and extract air so that the air which enters the building is clean. The filters also ensure that the unit stays clean and can maintain thermal efficiency and air flow. Rotor/varmeveksler (HR-R) Luften går igennem rotorveksleren (genvindingsenhed). Rotoren fungerer som et varmemagasin. Varmen fra udsugningsluften opvarmer den ene del af rotoren. Når den opvarmede del kommer over til indblæsningssiden, overføres varmen til indblæsningsluften. Rotor/varmeveksler (HR-R) Luften går gjennom rotorveksleren (gjenvinner). Rotoren fungerer som et varmemagasin. Varmen fra avtrekksluften varmer opp den ene delen av rotoren. Når den oppvarmede delen kommer over til tilluftsiden overføres varmen til tilluften. Rotor/värmeväxlare (HR-R) Luften går genom rotorväxlaren (återvinning). Rotorn fungerar som ett värmemagasin. Värmen från frånluften värmer upp den ena delen av rotorn. När den uppvärmda delen kommer över till tilluftssidan överförs värmen till tilluften. Roottori/lämmöntalteenotto (HR-R) Ilma kulkee roottorivaihtimen läpi (talteenotto). Roottori toimii lämpövarastona. Poistoilman lämpö lämmittää roottorin toisen osan. Kun lämmitetty osa tulee tuloilmapuolelle, lämpö siirretään tuloilmaan. Rotor/heat exchanger (HR-R) The air passes through the rotary wheel-type heat exchanger (recovery system). The rotor functions as a heat magazine. The heat from the extract air heats up one part of the rotor. When the heated part comes over to the supply air side, the heat is transferred to the supply air. 10

11 Varmeflade (EB/WB) Hvis varmen, der genvindes fra udsugningsluften, ikke er tilstrækkelig til at holde den indstillede indblæsningstemperatur, vil et elektrisk varmeelement hjælpe til med at hæve temperaturen. Elementet reguleres ud fra det ønskede varmebehov. Varmebatteri (EB/WB) Om ikke varmen som gjenvinnes fra avtrekksluften er tilstrekkelig for å holde innstilt tilluftstemperatur, vil et varmeelement hjelpe til å heve temperaturen. Elementet reguleres ut fra ønsket varmebehov. Lämpöpatteri (EB/WB) Jos poistoilmasta talteenotettu lämpö ei riitä säilyttämään asetettua tuloilman lämpötilaa, sähköpatteri nostaa lämpötilan asetetulle tasolle. Haluttu lämmöntarve säätelee patteria. Värmebatteri (EB/WB) Om den återvunna värmen från frånluften inte räcker för att hålla den inställda tilluftstemperaturen höjer ett elektriskt värmeelement temperaturen till inställd nivå. Elementet regleras utifrån önskat värmebehov. Heating battery (EB/WB) If the the heat recovered from the extract air is insufficient to maintain the set supply air temperature, a heating element will help raise the temperature. The element is regulated based on the desired heating requirement. Termostat (F) Varmeelementet (EB) er sikret mod overophedning af termostaten F20, der kobler ud ved høje temperaturer. Som en ekstra sikkerhed kobler termostaten F10 ud ved kritiske temperaturer. Denne skal resettes manuelt (se kapitlet om installation af element). Hvis denne udløses gentagne gange, bør en servicetekniker tilkaldes. Termostat (F) Varmeelementet (EB) er sikret mot overopphetning av termostaten F20 som kopler ut ved høye temperaturer. Som en ekstra sikkerhet kopler termostaten F10 ut ved kritiske temperaturer. Denne må resettes manuelt (se kapittel om installasjon av element). Om denne løser ut ved gjentatte anledninger bør servicetekniker tilkalles. Termostaatti (F) Termostaatti F20 suojaa lämpöpatteria (EB) ylikuumenemiselta kytkemällä patterin pois päältä korkeissa lämpötiloissa. Lisäturvana on termostaatti F10, joka kytkee patterin pois päältä kriittisissä lämpötiloissa. Termostaatti on nollattava manuaalisesti (katso patterin asennusta koskeva luku). Jos termostaatti laukeaa toistuvasti, paikalle on kutsuttava huoltoteknikko. Termostat (F) Värmeelementet (EB) är säkrat mot överhettning av termostaten F20 som kopplar ur vid höga temperaturer. Som en extra säkerhet kopplar termostaten F10 ur vid kritiska temperaturer. Denna måste återställas manuellt (se kapitel om installation av element). Om denna löser ut vid upprepade tillfällen bör servicetekniker tillkallas. Thermostat (F) The heating element (EB) is protected against overheating by the thermostat F20 which cuts out at high temperatures. For extra safety, the thermostat F10 cuts out at critical temperatures. This must be reset manually (refer to the chapter on element installation). A service technician should be called out if this repeatedly trips. 11

12 Seksjon 2 Avsnitt 2 Sektion 2 Osa 2 Section 2 Seksjon Dette følger med Inntransport Venstreaggregat - høyreaggregat Informasjon ved montering Montering av styreskap på aggregat eller vegg Tilkobling av følere Oversikt tilkoblingspunkter Elektriske arbeider DIP innstillinger Hovedtilkobling Montering av varmebatteri Igangkjøring 48 Avsnitt Detta medföljer Intransport Vänsteraggregat Högeraggregat Information vid montering Montering av styrskåp på aggregat eller vägg Anslutning av givare Översikt anslutningspunkter Elarbeten DIP-inställningar Hovudanslutning Montering av varmebatteri Igångkörning 48 12

13 Sektion Dette medfølger Indtransport Venstreaggragat Højreaggregat Information ved montering Montering af styreskab på aggregat eller væg Tilkobling af følere Oversigt over tilkoblingspunkter Elarbeten DIP-indstillinger Hovedtilkobling Montering af varmeflade Igangsættelse 48 Osa Toimitukseen sisältyvät osat Sisääntuonti Vasenkätinen laite Oikeakätinen laite Asennuksessa tarvittavat tiedot Ohjauskaapin asentaminen laitteeseen tai seinään Anslutning av givare Anturien liittäminen Sähkötyöt DIP-asetukset Pääliitäntä Lämpöpatterin asentaminen Käyttöönotto 48 Section Items included Inward transport Left unit - right unit Assembly information Fitting of the control cabinet to the unit or wall Connection of sensor Overview of connection points Electrical work DIP settings Main connection Installing a heating battery Commissioning 48 13

14 2-1 Dette følger med Detta medföljer Dette medfølger Toimitukseen sisältyvät osat Items included 1x 1x 1x 2x 1x 4x 2x

15 2-2 Inntransport Sisääntuonti Intransport Inward transport Indtransport Transport med løftestropper Transport med lyftöglor Transport med løftestropper Siirtäminen nostosilmukoiden avulla Transport using lifting straps Aggregatet må lagres tørt for å unngå skader på elektronikk. Aggregatet måste förvaras torrt för att undvika skador på elektroniken. Aggregatet skal opbevares tørt for at undgå skader på elektronikken. Laite on säilytettävä kuivassa paikassa elektroniikkavaurioiden välttämiseksi. The unit must must be stored in a dry environment to avoid damage to the electronics Transport med jekketralle Siirtäminen haarukkavaunulla Transport med pallyftare Transport using pallet truck Transport med løftevogn 1 2 L<1600mm L>1600mm 15

16 2-2.3 Betjening av dørlåser Användning av dörrlås Betjening af dørlåse Ovilukkojen käyttö Operating the door locks 1 2 ULÅST LÅST OLÅST LÅST ULÅST LÅST EI LUKITTU LUKITTU UNLOCKED LOCKED Aggregat og styreskap skal alltid være låst. Aggregat och styrskåp ska alltid vara låst. Aggregat og styreskab skal altid være låst. Laitteen ja ohjauskaapin tulee olla aina lukittuina. Unit and control cabinet are always to be locked

17 2-2.4 Ved behov for å ta av dør Om dörren behöver tas av Ved behov for afmontering af låge Jos ovi on poistettava If a door needs to be removed Dimensjoner og komponentvekt for hver enkelt modell finnes i seksjon Referansedata Dimensioner och komponentvikt för varje enskild modell finns i avsnittet Referensdata Dimensioner og komponentvægt for hver enkelt model findes i sektionen Referencedata Mallikohtaiset mitat ja komponenttien painot ovat osassa Vertailutiedot. The dimensions and component weights for each individual model are found in the 'Reference data' section

18 2-3 Venstreaggregat Høyreaggregat Vasenkätinen laite Oikeakätinen laite Vänsteraggregat Högeraggregat Left unit - right unit Venstreaggregat Højreaggregat Standard - uteluft høyre Standard uteluft höger Standard - udeluft højre Vakiovarustus ulkoilma oikealla Standard - outdoor air right Kan konfigureres som venstremodell Kan konfigureras som vänstermodell Kan konfigureres som venstremodel Voidaan konfiguroida vasenkätiseksi malliksi Can be configured as left model ALT Sluttføring av høyremodell Slutförande av högermodell Færdiggørelse af højremodel Oikeakätisen mallin asennuksen viimeistely Finalization of right model 18

19 forts neste side forts. nästa sida forts. næste side continued next page seuraavalle sivulle

20 3 4 P3 P8 ROTOR ROOTTORI 20

21 2-3.2 Konfigurering til venstremodell Vasenkätisen mallin kokoonpano Konfigurering till vänstermodell Configuration for left model Konfigurering til venstremodel 1 a a b 2 forts neste side forts. nästa sida forts. næste side continued next page seuraavalle sivulle 21

22 3 a 4 a b 4 22

23 5 6 forts neste side forts. nästa sida forts. næste side continued next page seuraavalle sivulle 23

24 7 8 24

25 9 10 P3 P8 25

26 2-4 Informasjon ved montering Asennuksessa tarvittavat tiedot Information vid montering Assembly information Information ved montering Behov for plass i forbindelse med servicetilgang for de enkelte modellene er beskrevet i seksjon referansedata. Behov av plats i samband med servicetillgång för de enskilda modellerna beskrivs i avsnittet referensdata. Behov for plads i forbindelse med servicetilgang for de enkelte modeller er beskrevet i sektionen Referencedata. Asennustyöhön tarvittava mallikohtainen tilantarve kuvataan osassa Vertailutiedot. The space required for the servicing of each model is described in the 'reference data' section. MÅ MÅSTE SKAL EHDOTON MUST BØR BÖR BØR SUOSITUS SHOULD forts neste side forts. nästa sida forts. næste side continued next page seuraavalle sivulle 26

27 Isolasjon Uteluft og avtrekkskanal må isoleres for å unngå kondens. Isolering Udeluft- og udsugningskanal skal isoleres for at undgå kondens. Insulation Outdoor air and extract air ducts must be insulated to avoid condensation. Kanal Avlastning påkrevd, aggregatet kan ikke bære vekten. Kanava Keventäminen välttämätöntä, laite ei pysty kantamaan painoa. Isolering Uteluft och frånluftskanal måste isoleras för att undvika kondens. Eristys Ulkoilma- ja poistoilmakanavat on eristettävä kondenssin muodostumisen välttämiseksi. Kanal Avlastning nödvändig, aggregatet kan inte bära vikten. Kanal Aflastning er påkrævet. Aggregatet kan ikke bære vægten. Channel Load release required, unit cannot bear the weight. Lukkespjeld med fjærretur på uteluft og avkast ved bruk av vannbatteri. Avstängningsspjäll med fjäderretur på uteluft och avluft vid användning av vattenbatteri. Lukkespjæld med fjederretur på udeluft og afkast ved brug af vandvarmeflade. Sulkupelti, jossa jousipalautus ulko- ja jäteilmalle vesipatteria käytettäessä. Closing air damper with spring loaded closing on outdoor air and exhaust air where a water battery is used. Elskinne Må ikke være i direkte kontakt med aggregat. Sähkökisko Ei saa olla suorassa kosketuksessa laitteen kanssa. Gulv Gulvet må ha dreneringspunkt om vannbatteri installeres. Lattia Lattiassa on oltava vedenpoistopiste, jos vesipatteri asennetaan. Fukt Aggregatet må stå tørt. Kosteus Laitteen on oltava kuivassa tilassa. Elskena Får inte vara i direkt kontakt med aggregatet. Bus bars Must not be in direct contact with the unit. Golv Golvet måste ha dräneringspunkt om vattenbatteri installeras. Floor The floor must have a drain point if a water battery is installed. Fukt Aggregatet måste stå torrt. Moisture Unit must be located in a dry environment. El.skinne Må ikke være i direkte kontakt med aggregatet. Gulv Gulvet skal have et dræn, hvis der installeres et vandvarmeflade. Fugt Aggregatet skal stå tørt. forts neste side forts. nästa sida forts. næste side continued next page 27 seuraavalle sivulle

28 Himling Korrekt brannklasse. Tilstrekkelig lyddemping. Tak Korrekt brandklass. Tillräcklig ljuddämpning. Katto Oikea paloluokka. Riittävä äänenvaimennus. Ceiling Correct fire class. Sufficient sound absorption. Loft Korrekt brandklasse. Tilstrækkelig lyddæmpning. Vegg Korrekt brannklasse. Tilstrekkelig lyddemping. Vägg Korrekt brandklass. Tillräcklig ljuddämpning. Væg Korrekt brandklasse. Tilstrækkelig lyddæmpning. Seinä Oikea paloluokka. Riittävä äänenvaimennus. Wall Correct fire class. Sufficient sound absorption. Avstand til vegg Fare for overføring av lyd og støy. Min. 400mm til vegg. Avstånd till vägg Risk för överföring av ljud och buller. Min. 400 mm till vägg. Afstand til væg Fare for overføring af lyd og støj. Min. 400 mm til væg. Etäisyys seinään Äänen ja melun kulkeutumisriski. Etäisyys seinään vähintään 400 mm. Distance to wall Risk of the transmission of sound and noise. Min. 400mm to wall. Teknisk rom Aggregatet bør plasseres i teknisk rom. Tekniskt utrymme Aggregatet bör placeras i ett tekniskt utrymme. Teknikrum Aggregatet bør placeres i teknikrum. Tekninen tila Laite tulee sijoittaa tekniseen tilaan. Technical room The unit should be placed in a technical room. forts neste side forts. nästa sida forts. næste side continued next page 28 seuraavalle sivulle

Albatros L14 R. Montering og vedlikehold. Luftbehandlingsaggregat Montering och underhåll. Luftbehandlingsaggregat Installation og vedligeholdelse

Albatros L14 R. Montering og vedlikehold. Luftbehandlingsaggregat Montering och underhåll. Luftbehandlingsaggregat Installation og vedligeholdelse 113024-03 2015-04 Albatros L14 R Montering og vedlikehold Luftbehandlingsaggregat Montering och underhåll Luftbehandlingsaggregat Installation og vedligeholdelse Luftbehandlingsaggregat Asennus ja huolto

Lisätiedot

Albatros S32R. Montering og vedlikehold. Montering och underhåll. Installation og vedligeholdelse. Asennus ja huolto. Installation and maintenance

Albatros S32R. Montering og vedlikehold. Montering och underhåll. Installation og vedligeholdelse. Asennus ja huolto. Installation and maintenance 113342-03 2015-04 Albatros S32R Montering og vedlikehold Luftbehandlingsaggregat Montering och underhåll Luftbehandlingsaggregat Installation og vedligeholdelse Luftbehandlingsaggregat Asennus ja huolto

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL MAV4 MAV5 MAV6 PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL Käyttöohje Instruction manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä

Lisätiedot

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää Phobos 30 Things you should know / Sinun Tulee Tietää Things you prepare / Näitä Tarvitset DURING INSTALLATION ALL PRODUCTS: use protective gloves at all times use eye protection at all times never install

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1256 2010-2 SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI GB GENERAL INFORMATION - Check that the kit is suitable for the cable type. - Check the materials listed in the bill of materials

Lisätiedot

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS 31 S AHCON computer inflators are designed with a view to high quality, precision and long service life. The inflation computers are designed in Denmark and manufactured and tested in our own workshop.

Lisätiedot

I-VALO VEGA FIXING MODULE B300

I-VALO VEGA FIXING MODULE B300 Nämä ohjeet eivät välttämättä sisällä kaikkien valaisinten tai tarvikkeiden yksityiskohtaisia ohjeita, eivätkä ohjeista kaikissa asennukseen ja käyttöön tai huoltoon liittyvissä tilanteissa. / These instructions

Lisätiedot

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3 Fonte 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS 16045SAVA K16045SAK1 K16045VAK2 K16045K3 16045VAVA K16045VAK1 K16045VAK2 K16045K3 1 2 900167 LE22SWL003 LE22VWL003 LE18VWL001

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 531. Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 531. Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 531 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 5 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

A1 A2 G0 (24V-) +24V L 34 P12 44 P12 24 P12 14 P10 25 P12 28 P12 26 P12 40 P12 35 P12 33 P12 18 P10 23 P12 42 P12 43 P12 17 P10 6 P10 13 P10 10 P10

A1 A2 G0 (24V-) +24V L 34 P12 44 P12 24 P12 14 P10 25 P12 28 P12 26 P12 40 P12 35 P12 33 P12 18 P10 23 P12 42 P12 43 P12 17 P10 6 P10 13 P10 10 P10 ... Symb. Changes Date/Sign. No. Unit Date Checked Pos. No. Drawn Appr. Name, type, dim. Projection Drawing no. Standard Scale Art. No. Matr. Spec. Replaces: Replaced by: R 4 P14 3 P14 2 P14 1 P14 44 P12

Lisätiedot

Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här

Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här 1 Install the software (required for full functionality). Installer softwaren (er nødvendig, for at alle funktionerne kan bruges). Asenna ohjelmisto

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Installation instruction PEM

Installation instruction PEM Installation instruction ASENNUSOHJE PEM1031 2010-04 CURRENT LIMITING DEVICE FOR POLE MOUNT TRANSFORMER VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA PYLVÄSMUUNTAJALLE ENGLISH SUOMI 75 2/8 PEM1031 2010-04 ENGLISH GENERAL INFORMATION

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: -

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: - Positio Laske Kuvaus 1 MAGNA 32-1 N Tuote No.: 98117 Huom.! Tuotteen kuva voi poiketa todellisesta tuotteesta The pump is of the canned rotor type, i.e. pump and motor form an integral unit without shaft

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta

4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Päivitetty kauden 2010 sääntöihin Updated for 2010 rules Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen,

Lisätiedot

Työmaadoitusvälineet suurjännitteelle

Työmaadoitusvälineet suurjännitteelle Työmaadoitusvälineet suurjännitteelle Eurolaite Oy on vuonna 1 perustettu sähkötekniikan tuotteiden maahantuontiin, markkinointiin ja myyntiin erikoistunut asiantuntijayritys. Keskeisenä tavoitteena on

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46.

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46. INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46.824 2/8 SDI46.812 & SDI46.824 PEM1417 2012-11 ENGLISH GENERAL INFORMATION

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.x. Version 0.2 Pekka Muhonen 2/10/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes Contents

Lisätiedot

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Pakollinen liite rakennustyön tarkastusasiakirjaan ja toiseen hakuvaiheeseen / Compulsory supplement the construction

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ W 58 W 5300 lm 5400 lm

Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ W 58 W 5300 lm 5400 lm Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ00058 56 W 58 W 5300 lm 5400 lm Greenled Tarjusojantie 12-14 90440 Kempele FINLAND Turvallisuusvaroitukset: Ennen asennusta tai huoltotyötä kytke valaisin irti

Lisätiedot

FLEX COMBI 21 Yleiskäyttöinen I/O-laajennusyksikkö Universal I/O extension unit Universal expantionsenhet

FLEX COMBI 21 Yleiskäyttöinen I/O-laajennusyksikkö Universal I/O extension unit Universal expantionsenhet FLEX COMBI Yleiskäyttöinen I/O-laajennusyksikkö Universal I/O extension unit Universal expantionsenhet Flex Combi on DIN-kiskokiinnitteinen RS-8 väylään liitettävä I/O-laite, jossa on I/O-pistettä. Flex

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

SQUARE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND

SQUARE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND SQUARE 30x30 SQUARE 60x60 SQUARE 30x120 SQUARE 60x120 GLSQ00030x30_xx GLSQ00060x60_xx GLSQ0030x120_xx GLSQ0060x120_xx 18 W 28 W / 45 W 28 W / 45 W 55 W 1600 lm 2950 lm / 4700 lm 2900 lm / 4500 lm 5500

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

Albatros S15R. Montering og vedlikehold. Montering och underhåll. Installation og vedligeholdelse. Asennus ja huolto. Installation and maintenance

Albatros S15R. Montering og vedlikehold. Montering och underhåll. Installation og vedligeholdelse. Asennus ja huolto. Installation and maintenance 113346-03 2016-12 Albatros S15R Montering og vedlikehold Luftbehandlingsaggregat Montering och underhåll Luftbehandlingsaggregat Installation og vedligeholdelse Luftbehandlingsaggregat Asennus ja huolto

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identifikationskod Artikelnr Artikelnamn 1509960 HAMPTON HANDDUKSTORK KROM 475X750 1509961 HAMPTON HANDDUKSTORK VIT 475X750 Typ-, parti- eller serienummer eller

Lisätiedot

107401959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VC300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107401959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VC300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 0740959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO VC300 SERIES USER MANUAL - Basic operations. - Suction regulation 3 - Cordlock (HEPA) 3. 4 - Wind up the

Lisätiedot

FI GB. Asennus-, käyttöohjeet. Installation, operation instructions

FI GB. Asennus-, käyttöohjeet. Installation, operation instructions FI GB Asennus-, käyttöohjeet Installation, operation instructions Asennus FI Keinuripustuksen asennus Tekstin sulkeissa olevat numerot viittaavat kuvien 1, 2, 3 ja 4 numerointiin. Kiinnitä keinuripustuksen

Lisätiedot

Varia Home Collection. Varia

Varia Home Collection. Varia Home Collection Varia KAUNIS VARIA BEAUTIFUL VARIA VACKRA VARIA 2 Varia Home Collection -mallistossa näkyvät tämän päivän selkeät sisutustrendit. Suorat linjat ja Nurmelan laadukas viimeistely yhdistyvät

Lisätiedot

PERLAS. Art. No. mirror cabinet / yläkaappi / överskåp basin unit / allaskaappi / underskåp washbasin / pesuallas / handfat

PERLAS. Art. No. mirror cabinet / yläkaappi / överskåp basin unit / allaskaappi / underskåp washbasin / pesuallas / handfat People tend to be true to their own traditions and beliefs. PERLAS bathroom furniture line is created in a smart, traditional classic style. Top cabinets have mirror doors, halogen lights, a power socket

Lisätiedot

Optivent ERPA Modbus q

Optivent ERPA Modbus q W 4*W 3 Ø46 mm 3b 3a 3b MM Specifications are subject to alteration. Rätt till ändringar förbehålles. Pidätämme oikeuden muutoksiin. FIFLO GB/FI/SV 06.0 Copyright Fläkt Woods Group 06. All rights reserved.

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

Särmäystyökalut kuvasto Press brake tools catalogue

Särmäystyökalut kuvasto Press brake tools catalogue Finnish sheet metal machinery know-how since 1978 Särmäystyökalut kuvasto Press brake tools catalogue www.aliko.fi ALIKO bending chart Required capacity in kn (T) in relation to V-opening. V R A S = plates

Lisätiedot

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE Direkt inkoppling / Suora kytkentä / Direct connection MJ-JZ/JA-140206 13 000 00 Bruksanvisning Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor KÄYTTÖOHJE Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella Instruction

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 ----------------------------------------------------------------------------------- MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 1516/MT

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

Car Tweeters Diskanthögtalare Diskanthøyttaler Diskanttikaiutin

Car Tweeters Diskanthögtalare Diskanthøyttaler Diskanttikaiutin Car Tweeters Diskanthögtalare Diskanthøyttaler Diskanttikaiutin Art.no. Model 38-3313 TR6000B English 3 Svenska 4 Norsk 5 Suomi 6 Ver. 200906 Car Tweeters Art.no. 38-3313 Model TR6000B ENGLISH Please

Lisätiedot

KAAPELIN SUOJAAMINEN SUOJAMATOLLA

KAAPELIN SUOJAAMINEN SUOJAMATOLLA KAAPELIN SUOJAAMINEN SUOJAMATOLLA Laitteisto koostuu: Kaapelin suojamatosta DAFIGAINE Maton asennuslaitteesta SPIRALERDALEN Motorisoidusta kaapelikelatrailerista DAFISTOCKER. Kaapelikelatraileri mahdollistaa

Lisätiedot

Spirit UNI 3

Spirit UNI 3 116193-01 2017-01 Spirit UNI 3 Monteringsveiledning Takfeste Monteringsanvisning Takfäste Monteringsvejledning Loftsbeslag Asennusohje Kattokiinnike Installation Instructions Ceiling mounting ART.NR.:

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

KITÖN VESIOSUUSKUNTA KITÖ VATTENANDELSLAG 1. VAIHEEN VESIHUOLLON RAKENTAMISSUUNNITELMA BYGGPLAN FÖR VATTENSERVICE SKEDE 1.

KITÖN VESIOSUUSKUNTA KITÖ VATTENANDELSLAG 1. VAIHEEN VESIHUOLLON RAKENTAMISSUUNNITELMA BYGGPLAN FÖR VATTENSERVICE SKEDE 1. KITÖN VESIOSUUSKUNTA KITÖ VATTENANDELSLAG 1. VAIHEEN VESIHUOLLON RAKENTAMISSUUNNITELMA BYGGPLAN FÖR VATTENSERVICE SKEDE 1. SKT Suomi Oy 2012 SKT Suomi Oy / SKT Group 35 vuoden kokemus paineviemärijärjestelmistä

Lisätiedot

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation FinFamily Asennus / Installation 1 Sisällys / Contents FinFamily Asennus / Installation... 1 1. Asennus ja tietojen tuonti / Installation and importing data... 4 1.1. Asenna Java / Install Java... 4 1.2.

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN

03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN 78 03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN Wheels and tyres are heavy. Their handling may involve heavy lifting at the workshop. We have developed a logical ergonomic method for transporting wheels. The focus here is our

Lisätiedot

Wireless Security Home Prosafe Door/Window sensor DS18

Wireless Security Home Prosafe Door/Window sensor DS18 Wireless Security Home Prosafe Door/Window sensor DS18 GB 1.Transmitter part 2.Control Indicator Lights up when a signal is transmitting.when this light blinks weekly, batteries have to be replaced. 3.

Lisätiedot

Albatros L50R. Montering og vedlikehold. Luftbehandlingsaggregat Montering och underhåll. Luftbehandlingsaggregat Installation og vedligeholdelse

Albatros L50R. Montering og vedlikehold. Luftbehandlingsaggregat Montering och underhåll. Luftbehandlingsaggregat Installation og vedligeholdelse 113885-01 2014-09 Albatros L50R Montering og vedlikehold Luftbehandlingsaggregat Montering och underhåll Luftbehandlingsaggregat Installation og vedligeholdelse Luftbehandlingsaggregat Asennus ja huolto

Lisätiedot

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL LED indicator Test Button Art. 36.3066 / Art. 8.40 GB Power Switch (PSSA-8 / PSSA-8UK) Identifying the parts LED indicator Test Button Getting Started Plug the Power Switch

Lisätiedot

Ohjauspaneeli R510 Käyttöohje

Ohjauspaneeli R510 Käyttöohje www.flaktwoods.fi Ohjauspaneeli R510 Käyttöohje Yleiskuvaus Käsikäyttö Järjestelmän ohjaus Ilmavirran voimakkuus mukautetaan asennuspaikan ja ilmaston olosuhteisiin Ilmavirran asetus 5-vaiheisesti 0FF

Lisätiedot

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp TST-peilikaappi TST-spegelskåp Asennusohje Monteringsanvisning Osaluettelo PEILIKAAPIT TSL40-TSL70 TST40-TST70 TSL75-TSL90 TST75-TST90 Nimike Määrä kpl Määrä kpl Asennusohje

Lisätiedot

Tilausvahvistus. Anttolan Urheilijat HENNA-RIIKKA HAIKONEN KUMMANNIEMENTIE 5 B RAHULA. Anttolan Urheilijat

Tilausvahvistus. Anttolan Urheilijat HENNA-RIIKKA HAIKONEN KUMMANNIEMENTIE 5 B RAHULA. Anttolan Urheilijat 7.80.4 Asiakasnumero: 3000359 KALLE MANNINEN KOVASTENLUODONTIE 46 51600 HAUKIVUORI Toimitusosoite: KUMMANNIEMENTIE 5 B 51720 RAHULA Viitteenne: Henna-Riikka Haikonen Viitteemme: Pyry Niemi +358400874498

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Exercise 3. (session: )

Exercise 3. (session: ) 1 EEN-E3001, FUNDAMENTALS IN INDUSTRIAL ENERGY ENGINEERING Exercise 3 (session: 7.2.2017) Problem 3 will be graded. The deadline for the return is on 28.2. at 12:00 am (before the exercise session). You

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HLS 35. Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO

KÄYTTÖOHJE HLS 35. Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO KÄYTTÖOHJE HLS 35 Versio 1.1 25.5.2010 1 (6) TOIMINTOKAAVIO HLS 35 säädin on suunniteltu erityisesti huonekohtaiseen lattialämmitys/jäähdytys käyttöön. Säätimen avulla on mahdollista hyödyntää lattiajäähdytystä

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI 36-1390. Headset. Headset Headset Kuulokkeet. Ver. 200802. Model: Lunar 600. www.clasohlson.com

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI 36-1390. Headset. Headset Headset Kuulokkeet. Ver. 200802. Model: Lunar 600. www.clasohlson.com 36-1390 Headset Headset Headset Kuulokkeet ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Model: Lunar 600 Ver. 200802 www.clasohlson.com Please read the entire instruction manual before using and save it for future use.

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

Tutkimuslääkkeiden GMP. Fimea Pirjo Hänninen

Tutkimuslääkkeiden GMP. Fimea Pirjo Hänninen Tutkimuslääkkeiden GMP Fimea 17.1.2017 Pirjo Hänninen Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva EU:n asetus Regulation (EU) No 536/2014 Hyväksytty 16.4.2014 (voimaan 28.5. 2016) Kumoaa nykyisen lääketutkimusdirektiivin

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

DHMC VARAOSAT SPARE PARTS 12/2009A

DHMC VARAOSAT SPARE PARTS 12/2009A DHMC VARAOSAT SPARE PARTS 12/2009A Lämpökaappi / Cupboard HLDNT, HLDHT, HLDBM, HLDBM/HT * 2 HLD86, HLD126, HLD166 Sparepart list 5.2.2008 Lämpökaappi / Cupboard HLDNT, HLDHT, HLDBM, HLDBM/HT Varaosa Nimike

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identifikationskod Artikelnr Artikelnamn 20081300 MOTION 140C BADKAR 20081301 MOTION 140C COMFORT 20081302 MOTION 140C SUPERIOR 20081303 MOTION 140C EXECUTIVE 20081310

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM ENGLISH SUOMI INSULATION PIERCING CONNECTOR SLIW17.2 ERISTYKSEN LÄPÄISEVÄ LIITIN SLIW17.

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM ENGLISH SUOMI INSULATION PIERCING CONNECTOR SLIW17.2 ERISTYKSEN LÄPÄISEVÄ LIITIN SLIW17. INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM904 2011-08 ENGLISH SUOMI INSULATION PIERCING CONNECTOR SLIW17.2 ERISTYKSEN LÄPÄISEVÄ LIITIN SLIW17.2 2/8 SLIW17.2 PEM904 2011-08 GENERAL INFORMATION (ENG) - Check

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03

ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03 ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03 OUTDOOR DISCONNECTOR ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 TYPE CUB a) PACKING 9713680 Erotin täydellisenä, sisältää erotinpaketin ja

Lisätiedot

Kuivajääpuhallus IB 7/40 Advanced

Kuivajääpuhallus IB 7/40 Advanced Kuivajääpuhallus IB 7/40 Advanced Vakiovarusteet: Suutinrasva Viuhkasuutin Työkalu suuttimenvaihtoon 2 kpl Puhallusletku, sähköliitäntä ja pikaliitin Jääpuhalluspistooli (ergonominen ja turvallinen) Kuivajään

Lisätiedot

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 811122P (5 op.) 12.12.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

ADORA

ADORA Adora har skandinavisk, exklusiv design som sitt signum. Adora är grundat i Danmark och företagets armaturer kännetecknas av trendkänslig stramhet, renhet och modern formgivning. Zebra Reklambyrå, Trollhättan

Lisätiedot

Gaming mouse Pelihiiri Spelmus

Gaming mouse Pelihiiri Spelmus Gaming mouse Pelihiiri Spelmus Button 1 Nappi 1 Knapp 1 Scrollwheel & button 5 Vieritysrulla & nappi 5 Mushjulet & knapp 5 Button 2 Nappi 2 Knapp 2 dpi + / - Buttons 6 & 7 Napit 6 & 7 Knapp 6 & 7 Button

Lisätiedot

FYSE301(Elektroniikka(1(A3osa,(kevät(2013(

FYSE301(Elektroniikka(1(A3osa,(kevät(2013( FYSE301(Elektroniikka(1(A3osa,(kevät(2013( 1/2 Loppukoe1.3.2013 vastaakaikkiinkysymyksiin(yhteensä48pistettä) 1. Kuvailelyhyesti a. Energialineaarisissapiirielementeissä:vastuksessa,kondensaattorissajakelassa(3

Lisätiedot

The Viking Battle - Part Version: Finnish

The Viking Battle - Part Version: Finnish The Viking Battle - Part 1 015 Version: Finnish Tehtävä 1 Olkoon kokonaisluku, ja olkoon A n joukko A n = { n k k Z, 0 k < n}. Selvitä suurin kokonaisluku M n, jota ei voi kirjoittaa yhden tai useamman

Lisätiedot

Wehotek. Putkikannakkeet

Wehotek. Putkikannakkeet Wehotek Putkikannakkeet Rörupphängningar Pipe supports Eristettyjen Wehotek-putkien kannakointi Putkielementti kannakoidaan allamainituilla kannakkeilla kuoriputkesta tai erillisiä liukuholkkeja käyttäen.

Lisätiedot

Home Radio Module PRO

Home Radio Module PRO Home Radio Module PRO User and installation manual Bruker- og installasjonsveiledning Bruks- och installationsanvisning Asennus- ja käyttöohje Status LED Pairing button Radio antenna connector Extension

Lisätiedot

SUURENNUSLASIVALAISIN

SUURENNUSLASIVALAISIN SUURENNUSLASIVALAISIN Käyttöohje (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) FI Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta

Lisätiedot

Käyttöohje. USB Charger UCH20

Käyttöohje. USB Charger UCH20 Käyttöohje USB Charger UCH20 Sisältö Johdanto... 3 USB Charger: Tietoja... 3 USB-laturin käyttäminen... 4 Laitteen akun lataaminen...4 Juridiset tiedot...5 Declaration of Conformity...6 2 Johdanto USB

Lisätiedot

Hotellien ja 3-vuorotyöpaikkojen ohjauskeskus. Kiuas

Hotellien ja 3-vuorotyöpaikkojen ohjauskeskus. Kiuas Hotellien ja -vuorotyöpaikkojen ohjauskeskus. 900584 90584 9605 965 96055 9655. Kytkin, antaa virran kauko-ohjaukselle. Kytkin, oikosulkee kauko-ohjauksen. Rajoitinkello 7 -... - 04 74 -... - 04 05 -...

Lisätiedot

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0)

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0) TW-LTE 4G/3G USB-modeemi (USB 2.0) Tiedonsiirtonopeus: 100 Mbps/50 Mbps LTE: 1800/2100/2600 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 900/2100 MHz Pikaohje (Finnish) CE Käyttöönotto- ohje SIM- kortin

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identikationskod Artikelnr Produktnamn 1257110 FLOOR TOALETT 430 Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning Produkten är märkt med artikelnummer,

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Secto Design Oy Kauppalantie Kauniainen Finland tel fax

Secto Design Oy Kauppalantie Kauniainen Finland tel fax Secto Design Oy Kauppalantie 12 02700 Kauniainen Finland tel. +358 9 5050598 fax +358 9 5475 2535 info@sectodesign.fi www.sectodesign.fi Secto 4202 Magnum pendant Available in natural birch, black or white

Lisätiedot

EVACUATIVE DAMPER INSTALLATION INSTRUCTIONS 024/12-DK VALID FROM:

EVACUATIVE DAMPER INSTALLATION INSTRUCTIONS 024/12-DK VALID FROM: EVACUATIVE DAMPER DM-E INSTALLATION INSTRUCTIONS 0/-DK VALID FROM: 5..0 Park Allé 66, DK-605 Brondby; Telefon 70 0 9 ; E-mail:oeland@oeland.dk Evacuative damper type DM-E is in all variants classified

Lisätiedot