FLEXIT S15 R S20 R. Montering og vedlikehold. Luftbehandlingsaggregat. Montering och underhåll. Luftbehandlingsaggregat. Luftbehandlingsaggregat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FLEXIT S15 R S20 R. Montering og vedlikehold. Luftbehandlingsaggregat. Montering och underhåll. Luftbehandlingsaggregat. Luftbehandlingsaggregat"

Transkriptio

1 FLEXIT S15 R S20 R ART.NO.: Montering og vedlikehold Luftbehandlingsaggregat Montering och underhåll Luftbehandlingsaggregat Installation og vedligeholdelse Luftbehandlingsaggregat Asennus ja huolto Ilmankäsittelylaite Installation and maintenance Air Handling Unit

2 2

3 Læs mere om produktet i følgende dokumenter: Reservedelsliste Automatikvejledning Elskema Risikovurdering af produktet er foretaget i henhold til DS/EN :2006 Iflg. IEC/EN Vær opmærksom på, at produktet ikke er beregnet til at blive betjent af personer med fysisk, motorisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Produktet må heller ikke bruges af personer, der mangler erfaring med eller viden om produktet, medmindre de har fået vejledning eller instruktion om, hvordan det skal betjenes på en sikker måde, af en person, som er ansvarlig for sikkerheden. Børn bør instrueres for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Vores produkter udvikles løbende, og vi forbeholder os derfor retten til ændringer. Vi tager ligeledes forbehold for eventuelle trykfejl, som måtte forekomme. For mer informasjon om produktet, se følgende dokumenter: Reservedelsliste Automatikkveiledning Elskjema Risikovurdering av produktet er foretatt i hehold til en :2006 Iflg. IEC/EN Vær oppmerksom på at produktet ikke er beregnet for betjening av personer som har reduserte fysiske, motoriske eller psykiske evner. Produktet skal heller ikke brukes av personer som mangler erfaring eller kunnskap, med mindre de er gitt veiledning eller instruksjon om hvordan produktet skal betjenes på en sikker måte av en person som er ansvarlig for sikkerhet. Barn burde instrueres for å forsikre at de ikke leker med apparatet. Våre produkter er i kontinuerlig utvikling og vi forbeholder oss derfor retten til endringer. Vi tar også forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå. Lisätietoja tuotteesta, katso seuraavat asiakirjat: Varaosaluettelo Automatiikkaopas Sähkökaavio Tuotteen riskiarvio on suoritettu standardin :2006 mukaisesti. Standardin IEC/EN mukaan Huomaa, että tuotetta ei ole tarkoitettu henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen, motorinen tai psyykkinen toimintakyky on alentunut. Tuotetta eivät saa myöskään käyttää henkilöt, joilta puuttuu tuotteen käyttökokemus tai tuntemus, elleivät he ole saaneet ohjeita tai opastusta tuotteen turvallisesta käytöstä vastaavalta henkilöltä. Lapsia tulee kieltää leikkimästä laitteella. Tuotteitamme kehitetään jatkuvasti, minkä vuoksi pidätämme oikeudet muutoksiin. Emme myöskään vastaa mahdollisista painovirheistä. Se följande dokument för mer information om produkten: Reservdelslista Automatikvägledning Elschema Riskbedömning av produkten har utförts i enlighet med :2006 Enligt IEC/EN Var uppmärksam på att produkten inte är avsedd att användas av personer som har minskad fysisk, motorisk eller psykisk förmåga. Produkten ska heller inte användas av personer som saknar erfarenhet eller kunskap, om de inte har fått anvisningar eller instruktioner om hur produkten ska användas på ett säkert sätt av en person som är ansvarig för säkerheten. Barn bör instrueras att inte leka med apparaten. Våra produkter utvecklas ständigt och vi förbehåller oss därför rätten till ändringar. Vi tar inte heller ansvar för eventuella tryckfel som kan uppstå. Refer to the following documents for more information on the product: Replacement parts list Automatic control manual Wiring diagram A risk analysis of the product has been carried out in accordance with en :2006 According to IEC/EN Note that the product is not designed for operation by persons with impaired physical, motor or mental abilities. Nor may the product be used by persons lacking experience or knowledge, unless they have received guidance or instructions in operating the product safely by a person responsible for safety. Children must be instructed not to play with the unit. Our products are subject to continuous development and we therefore reserve the right to make changes. We also disclaim liability for any printing errors that may occur. 3

4 ! Før man foretar service eller vedlikehold, må aggregatet gjøres strømløst. 1. Skru av aggregatet i følgende meny på håndterminalen: Hovedmeny / Aggregat / Kun personal med relevant teknisk kompetanse skal utføre vedlikeholdsarbeider. Driftsfunksjoner / Manuell styring - velg AV. 2. Vent i 3 minutter. Kontroller at dørene er forsvarlig lukket og låst etter at service er utført. 3. Skru av allpolig bryter Ved bruk av åpne stusser eller korte kanal(er) må viftene sikres med beskyttelsesgitter.! Innan man utför service eller underhåll måste strömmen till aggregatet stängas av. 1. Slå av aggregatet i följande meny på handterminalen: Huvudmeny/Aggregat/ Driftfunktioner/Manuell styrning välj AV. 2. Vänta i 3 minuter. 3. Slå av allpolig brytare. Endast personal med relevant teknisk kompetens ska utföra underhållsarbeten. Kontrollera att dörrarna är ordentligt stängda och låsta efter att service har utförts. Vid användning av öppna stosar eller korta kanaler måste fläktarna säkras med skyddsgaller.! Før service eller vedligeholdelse skal aggregatet gøres spændingsløst. 1. Slå aggregatet af i følgende menu på håndterminalen: Hovedmenu / Aggregat / Driftsfunktioner / Manuel styring - vælg FRA. 2. Vent i 3 minutter. 3. Slå den flerpolede afbryder af. Det er kun personale med relevant teknisk kompetence, der må udføre vedligeholdelsesarbejde. Kontrollér, at lågerne er forsvarligt lukket og låst efter udført service. Ved brug af åbne studse eller kort(e) kanal(er) skal ventilatorerne sikres med beskyttelsesgitter.! Ennen huollon tai kunnossapidon aloittamista laitteesta on katkaistava virta. 1. Kytke laite pois päältä seuraavasta käsipäätteen valikosta: Päävalikko/Laite/ Käyttötoiminnot/Manuaalinen ohjaus valitse POIS. 2. Odota 3 minuuttia. 3. Kytke moninapainen katkaisin pois päältä. Kunnossapitotyöt saa suorittaa vain asiaankuuluvan teknisen pätevyyden omaava henkilöstö. Huollon jälkeen on tarkistettava, että ovet on suljettu ja lukittu kunnolla. Avoimia liitoksia tai lyhyitä kanavia käytettäessä puhaltimet on varustettava suojasäleiköllä.! All electrical power to the unit must be shut off before carrying out service or maintenance. 1. Switch off the unit in the following menu on the handheld terminal: Main menu / Unit / Operating functions / Manual control - select OFF. 2. Wait 3 minutes. 3. Switch off the all-pole switch Only personnel with the relevant technical skills may perform maintenance work. Check that the doors are properly closed and locked after service has been performed. If open bosses or short duct(s) are used, the fans must be protected with protective grids. 4

5 Innhold Dokumentet er delt inn i fire seksjoner. Seksjon 1 - tar for seg konvensjoner, symboler og formatering i dokumentet. 6 Seksjon 2 - inneholder generell informasjon om inntransport, montering og tilkobling av aggregat. 12 Seksjon 3 - inneholder spesifikk informasjon om hvert aggregat - vekt, størrelse plassbehov, diagrammer etc. 51 Seksjon 4 - Vedlikehold, samsvarserklæring og miljødeklarasjon 69 Innehåll Dokumentet är indelat i fyra avsnitt. Avsnitt 1 behandlar konventioner, symboler och formatering i dokumentet. 6 Avsnitt 2 innehåller generell information om intransport, montering och anslutning av aggregat. 12 Avsnitt 3 innehåller specifik information om varje aggregat vikt, storlek, platsbehov, diagram etc. 51 Avsnitt 4 underhåll, försäkran om överensstämmelse och miljödeklaration 69 Indholdsfortegnelse Dokumentet er inddelt i fire sektioner. Sektion 1 - omhandler konventioner, symboler og formatering i dokumentet. 6 Sektion 2 - indeholder generelle oplysninger om indtransport, montering og tilkobling af aggregatet. 12 Sektion 3 - indeholder specifikke oplysninger om hvert aggregat vægt, størrelse, pladsbehov, diagrammer osv. 51 Sektion 4 - Vedligeholdelse, overensstemmelseserklæring og miljødeklaration 69 Sisällys Asiakirja on jaettu neljään osaan. Osa 1 käsittelee tässä asiakirjassa käytettyjä käytänteitä, symboleja ja muotoilua. 6 Osa 2 sisältää laitteen sisääntuontia, asennusta ja liittämistä koskevat yleiset tiedot. 12 Osa 3 sisältää laitekohtaiset tiedot paino, koko, tilantarve, kaaviot jne. 51 Osa 4 kunnossapito, vaatimustenmukaisuusvakuutus ja ympäristöseloste 69 Contents This document is subdivided into four sections. Section 1 - covers conventions, symbols and formatting used in the document. 6 Section 2 - contains general information on inwards transport, assembly and connection of the unit. 12 Section 3 - contains specific information on each unit - weight, size, space requirements diagrams etc. 51 Section 4 - Maintenance, declaration of conformity and environmental declaration 69 5

6 Seksjon 1 Avsnitt 1 Sektion 1 Osa 1 Section Konvensjoner i dette dokumentet Illustrasjoner...7 Symboler...7 Uthevede bokser...8 Komponentforklaring Konventioner i detta dokument Illustrationer...7 Symboler...7 Markerade rutor...8 Komponentförklaring Konventioner i dette dokument Illustrationer...7 Symboler...7 Fremhævede bokse...8 Komponentforklaring Tässä asiakirjassa käytetyt käytänteet Kuvat...7 Symbolit...7 Merkintöjä sisältävät ruudut...8 Komponenttikuvaus Conventions in this document Illustrations...7 Symbols...7 Highlighted boxes...8 Component explanation...9 6

7 1-1 Konvensjoner i dette dokumentet Tässä asiakirjassa käytetyt käytänteet Konventioner i detta dokument Conventions in this document Konventioner i dette dokument Illustrasjoner Kuvat Illustrationer Illustrations Illustrationer Blå objekter Objekter som skal monteres, flyttes eller justeres direkte. Grå objekter Objekter som må tas hensyn til eller blir berørt i den beskrevne operasjonen. Røde piler Bevegelsesretning eller viktige detaljer. Blå objekt Objekt som ska monteras, flyttas eller justeras direkt. Grå objekt Objekt som man måste ta hänsyn till eller som behandlas i den beskrivna operationen. Röda pilar Rörelseriktning eller viktiga detaljer. Blå objekter Objekter, der skal monteres, flyttes eller justeres direkte. Grå objekter Objekter, der skal tages hensyn til eller berøres i den beskrevne operation. Røde pile Bevægelsesretning eller vigtige detaljer. Blue objects Objects which are to be fitted, moved or adjusted directly. Grey objects Objects which must be taken into consideration or are affected by the described operation. Red arrows Direction of motion or important details. Sininen objekti Objekti, joka voidaan asentaa, siirtää tai säätää suoraan. Harmaa objekti Objekti, joka on otettava huomioon tai jota käsitellään kuvatussa toiminnossa. Punaiset nuolet Osoittavat liikesuuntaa tai tärkeitä yksityiskohtia Symboler Symbolit Symboler Symbols Symboler Current leakage! 18mA Tilluft Avtrekk Avkast Uteluft Fare: elektrisk strøm Berøringsfare Lekkstrøm Tilluft Frånluft Avluft Uteluft Elektrisk fara Fara vid beröring Läckström Indblæsningsluft Udsugningsluft Afkast Udeluft Fare: elektricitet Berøringsfare Lækstrøm Tuloilma Poistoilma Jäteilma Ulkoilma Vaara: Sähkö Kosketusvaara Vuotovirta Supply air Extract air Exhaust air Outdoor air Danger! electricity Danger! Do not touch Stray current 7

8 1-1.3 Uthevede bokser Markerade rutor Fremhævede bokse Merkintöjä sisältävät ruudut Highlighted boxes I denne boksen finner du informasjon om hvor du kan lese mer om det samme emnet. En tabell ser slik ut En tabell ser ut så här En tabel ser således ud Taulukko näyttää tältä Tables are shown as follows med ulike verdier med olika värden med forskellige værdier eri arvoja with different values I denna ruta hittar du information om var du kan läsa mer om samma ämne. I denne boks finder du oplysninger om, hvor du kan læse mere om samme emne. This box tells you where to find more information on the topic. Tämä ruutu kertoo, mistä voit lukea lisää samasta aiheesta. > EKSEMPEL > EXEMPEL > EKSEMPEL > ESIMERKKI > EXAMPLE Tekstbokser i kursiv viser et eksempel Textrutor i kursiv stil visar ett exempel Tekstbokse i kursiv viser et eksempel Kursivoidut tekstiruudut ovat esimerkkejä. Text boxes in italics present examples! ADVARSEL! Når en tekst har dette merket betyr det at personskade eller alvorlig skade på utstyret kan bli resultatet hvis ikke instruksene følges. VARNING! När en text har det här märket innebär det att personskada eller allvarlig skada på utrustningen kan bli resultatet om inte instruktionerna följs. ADVARSEL! Når en tekst har dette mærke, betyder det, at personskade eller alvorlig skade på udstyret kan blive konsekvensen, hvis ikke instruktionerne følges. VAROITUS! Kun tekstissä on tämä merkki, se tarkoittaa, että ohjeiden noudattamatta jättämisestä voi seurata henkilövahinko tai vakava laitevaurio. CAUTION! When a text bears this symbol, it means that personal injury or serious damage to the equipment may result if the instructions are not followed. OBS! Når en tekst har dette merket kan skade på utstyr eller dårlig utnyttelsesgrad bli konsekvensen av at instruksene ikke følges. OBS! När en text har det här märket kan skada på utrustning eller dålig nyttjandegrad bli konsekvensen av att instruktionerna inte följs. OBS! Når en tekst har dette mærke, kan skade på udstyr eller ringe udnyttelsesgrad blive konsekvensen, hvis instruktionerne ikke følges. HUOM! Kun tekstissä on tämä merkki, laitteeseen voi tulla vaurioita tai sen käyttöaste alentua, jos ohjeita ei noudateta. NB! When a text bears this symbol, damage to equipment or a poor utilisation ratio may be the consequence of not following the instructions. 8

9 1-2 Komponentforklaring Komponentförklaring Komponentforklaring Komponenttikuvaus Component explanation Ventilator (M) Ventilatorerne sørger for, at der kommer luft ind og ud af bygningen. Vifte (M) Viftene sørger for at det kommer luft inn og ut av bygningen. Fläkt (M) Fläktarna ser till att luft kommer in i och ut ur byggnaden. Puhallin (M) Puhaltimet huolehtivat, että ilmaa tulee sisään ja virtaa ulos rakennuksesta. Fan (M) The fans ensure that air enters and leaves the building. Temperaturføler (B) Aggregatet har som standard tre stk. temperaturfølere. Indblæsningsluftføleren (B1) registrerer temperaturen i indblæsningsluftkanalen. Udeluftføleren (B4) registrerer udeluftens temperatur. Udsugningsluftføleren (B3) registrerer udsugningsluftens temperatur. Derudover bruges en frostføler (B5), hvis der er installeret en vandvarmeflade. Temperaturføler (B) Aggregatet har som standard tre stk. temperaturfølere. Tilluftsføleren (B1) registrerer temperaturen i tilluftskanalen. Uteluftsføleren (B4) registrerer temperaturen på uteluften. Avtrekksføler (B3) registrerer temperaturen på avtrekksluften. I tillegg benyttes en frostføler (B5) dersom vannbatteri er installert. Lämpötila-anturi (B) Laitteessa on kaksi lämpötila-anturia vakiona. Tuloilma-anturi (B1) rekisteröi tuloilmakanavan lämpötilan. Ulkoilma-anturi (B4) rekisteröi ulkoilman lämpötilan. Poistoilma-anturi (B3) rekisteröi poistoilman lämpötilan. Lisäksi käytetään jäätymisenestoanturia (B5), jos vesipatteri on asennettu. Temperaturgivare (B) Aggregatet har två temperaturgivare som standard. Tilluftsgivaren (B1) registrerar temperaturen i tilluftskanalen. Uteluftsgivaren (B4) registrerar uteluftens temperatur. Frånluftsgivaren (B3) registrerar frånluftens temperatur. Dessutom används en frostgivare (B5) om vattenbatteri är installerat. Temperature sensor (B) The unit has three temperature sensors as standard. The supply air sensor (B1) registers the temperature in the supply air duct. The outdoor air sensor (B4) registers the temperature of the outdoor air. An extract air sensor (B3) registers the temperature of the extract air. A frost sensor (B5) can also be used if a water battery has been fitted. 9

10 Filter (FI) Som standard er der anvendt filtre med høj filtreringsgrad (F7) til både indblæsnings- og udsugningsluft, så den luft, der kommer ind i bygningen, er ren. Filtrene sørger også for, at aggregatet holder sig rent og kan opretholde temperaturvirkningsgrad og luftstrøm. Filter (FI) Som standard er det brukt filter med høy filtergrad (F7) både på tilluft og avtrekk, for at luften som kommer inn i bygget skal være ren. Filterene sørger også for at aggregatet holder seg rent, og kan opprettholde temperaturvirkningsgrad og luftstrøm. Filter (FI) Som standard används filter med hög filtreringsgrad (F7) på både tilluft och frånluft för att den luft som kommer in i byggnaden ska vara ren. Filtren ser också till att aggregatet hålls rent och kan upprätthålla temperaturverkningsgrad och luftström. Suodatin (FI) Sekä tuloilmalle että poistoilmalle käytetään suodattimia (F7), joiden suodatusaste on korkea, jotta rakennuksen sisään tuleva ilma on puhdasta. Suodattimet huolehtivat myös siitä, että laite pysyy puhtaana ja pystyy ylläpitämään lämmityksen ja ilmavirran halutulla tasolla. Filter (FI) Filters with a high filter grade (F7) are used as standard for both supply air and extract air so that the air which enters the building is clean. The filters also ensure that the unit stays clean and can maintain thermal efficiency and air flow. Rotor/varmeveksler (HR-R) Luften går igennem rotorveksleren (genvindingsenhed). Rotoren fungerer som et varmemagasin. Varmen fra udsugningsluften opvarmer den ene del af rotoren. Når den opvarmede del kommer over til indblæsningssiden, overføres varmen til indblæsningsluften. Rotor/varmeveksler (HR-R) Luften går gjennom rotorveksleren (gjenvinner). Rotoren fungerer som et varmemagasin. Varmen fra avtrekksluften varmer opp den ene delen av rotoren. Når den oppvarmede delen kommer over til tilluftsiden overføres varmen til tilluften. Rotor/värmeväxlare (HR-R) Luften går genom rotorväxlaren (återvinning). Rotorn fungerar som ett värmemagasin. Värmen från frånluften värmer upp den ena delen av rotorn. När den uppvärmda delen kommer över till tilluftssidan överförs värmen till tilluften. Roottori/lämmöntalteenotto (HR-R) Ilma kulkee roottorivaihtimen läpi (talteenotto). Roottori toimii lämpövarastona. Poistoilman lämpö lämmittää roottorin toisen osan. Kun lämmitetty osa tulee tuloilmapuolelle, lämpö siirretään tuloilmaan. Rotor/heat exchanger (HR-R) The air passes through the rotary wheel-type heat exchanger (recovery system). The rotor functions as a heat magazine. The heat from the extract air heats up one part of the rotor. When the heated part comes over to the supply air side, the heat is transferred to the supply air. 10

11 Varmeflade (EB/WB) Hvis varmen, der genvindes fra udsugningsluften, ikke er tilstrækkelig til at holde den indstillede indblæsningstemperatur, vil et elektrisk varmeelement hjælpe til med at hæve temperaturen. Elementet reguleres ud fra det ønskede varmebehov. Varmebatteri (EB/WB) Om ikke varmen som gjenvinnes fra avtrekksluften er tilstrekkelig for å holde innstilt tilluftstemperatur, vil et varmeelement hjelpe til å heve temperaturen. Elementet reguleres ut fra ønsket varmebehov. Lämpöpatteri (EB/WB) Jos poistoilmasta talteenotettu lämpö ei riitä säilyttämään asetettua tuloilman lämpötilaa, sähköpatteri nostaa lämpötilan asetetulle tasolle. Haluttu lämmöntarve säätelee patteria. Värmebatteri (EB/WB) Om den återvunna värmen från frånluften inte räcker för att hålla den inställda tilluftstemperaturen höjer ett elektriskt värmeelement temperaturen till inställd nivå. Elementet regleras utifrån önskat värmebehov. Heating battery (EB/WB) If the the heat recovered from the extract air is insufficient to maintain the set supply air temperature, a heating element will help raise the temperature. The element is regulated based on the desired heating requirement. Termostat (F) Varmeelementet (EB) er sikret mod overophedning af termostaten F20, der kobler ud ved høje temperaturer. Som en ekstra sikkerhed kobler termostaten F10 ud ved kritiske temperaturer. Denne skal resettes manuelt (se kapitlet om installation af element). Hvis denne udløses gentagne gange, bør en servicetekniker tilkaldes. Termostat (F) Varmeelementet (EB) er sikret mot overopphetning av termostaten F20 som kopler ut ved høye temperaturer. Som en ekstra sikkerhet kopler termostaten F10 ut ved kritiske temperaturer. Denne må resettes manuelt (se kapittel om installasjon av element). Om denne løser ut ved gjentatte anledninger bør servicetekniker tilkalles. Termostaatti (F) Termostaatti F20 suojaa lämpöpatteria (EB) ylikuumenemiselta kytkemällä patterin pois päältä korkeissa lämpötiloissa. Lisäturvana on termostaatti F10, joka kytkee patterin pois päältä kriittisissä lämpötiloissa. Termostaatti on nollattava manuaalisesti (katso patterin asennusta koskeva luku). Jos termostaatti laukeaa toistuvasti, paikalle on kutsuttava huoltoteknikko. Termostat (F) Värmeelementet (EB) är säkrat mot överhettning av termostaten F20 som kopplar ur vid höga temperaturer. Som en extra säkerhet kopplar termostaten F10 ur vid kritiska temperaturer. Denna måste återställas manuellt (se kapitel om installation av element). Om denna löser ut vid upprepade tillfällen bör servicetekniker tillkallas. Thermostat (F) The heating element (EB) is protected against overheating by the thermostat F20 which cuts out at high temperatures. For extra safety, the thermostat F10 cuts out at critical temperatures. This must be reset manually (refer to the chapter on element installation). A service technician should be called out if this repeatedly trips. 11

12 Seksjon 2 Avsnitt 2 Sektion 2 Osa 2 Section 2 Seksjon Dette følger med Inntransport Venstreaggregat - høyreaggregat Informasjon ved montering Montering av styreskap på aggregat eller vegg Tilkobling av følere Oversikt tilkoblingspunkter Elektriske arbeider DIP innstillinger Hovedtilkobling Montering av varmebatteri Igangkjøring 48 Avsnitt Detta medföljer Intransport Vänsteraggregat Högeraggregat Information vid montering Montering av styrskåp på aggregat eller vägg Anslutning av givare Översikt anslutningspunkter Elarbeten DIP-inställningar Hovudanslutning Montering av varmebatteri Igångkörning 48 12

13 Sektion Dette medfølger Indtransport Venstreaggragat Højreaggregat Information ved montering Montering af styreskab på aggregat eller væg Tilkobling af følere Oversigt over tilkoblingspunkter Elarbeten DIP-indstillinger Hovedtilkobling Montering af varmeflade Igangsættelse 48 Osa Toimitukseen sisältyvät osat Sisääntuonti Vasenkätinen laite Oikeakätinen laite Asennuksessa tarvittavat tiedot Ohjauskaapin asentaminen laitteeseen tai seinään Anslutning av givare Anturien liittäminen Sähkötyöt DIP-asetukset Pääliitäntä Lämpöpatterin asentaminen Käyttöönotto 48 Section Items included Inward transport Left unit - right unit Assembly information Fitting of the control cabinet to the unit or wall Connection of sensor Overview of connection points Electrical work DIP settings Main connection Installing a heating battery Commissioning 48 13

14 2-1 Dette følger med Detta medföljer Dette medfølger Toimitukseen sisältyvät osat Items included 1x 1x 1x 2x 1x 4x 2x

15 2-2 Inntransport Sisääntuonti Intransport Inward transport Indtransport Transport med løftestropper Transport med lyftöglor Transport med løftestropper Siirtäminen nostosilmukoiden avulla Transport using lifting straps Aggregatet må lagres tørt for å unngå skader på elektronikk. Aggregatet måste förvaras torrt för att undvika skador på elektroniken. Aggregatet skal opbevares tørt for at undgå skader på elektronikken. Laite on säilytettävä kuivassa paikassa elektroniikkavaurioiden välttämiseksi. The unit must must be stored in a dry environment to avoid damage to the electronics Transport med jekketralle Siirtäminen haarukkavaunulla Transport med pallyftare Transport using pallet truck Transport med løftevogn 1 2 L<1600mm L>1600mm 15

16 2-2.3 Betjening av dørlåser Användning av dörrlås Betjening af dørlåse Ovilukkojen käyttö Operating the door locks 1 2 ULÅST LÅST OLÅST LÅST ULÅST LÅST EI LUKITTU LUKITTU UNLOCKED LOCKED Aggregat og styreskap skal alltid være låst. Aggregat och styrskåp ska alltid vara låst. Aggregat og styreskab skal altid være låst. Laitteen ja ohjauskaapin tulee olla aina lukittuina. Unit and control cabinet are always to be locked

17 2-2.4 Ved behov for å ta av dør Om dörren behöver tas av Ved behov for afmontering af låge Jos ovi on poistettava If a door needs to be removed Dimensjoner og komponentvekt for hver enkelt modell finnes i seksjon Referansedata Dimensioner och komponentvikt för varje enskild modell finns i avsnittet Referensdata Dimensioner og komponentvægt for hver enkelt model findes i sektionen Referencedata Mallikohtaiset mitat ja komponenttien painot ovat osassa Vertailutiedot. The dimensions and component weights for each individual model are found in the 'Reference data' section

18 2-3 Venstreaggregat Høyreaggregat Vasenkätinen laite Oikeakätinen laite Vänsteraggregat Högeraggregat Left unit - right unit Venstreaggregat Højreaggregat Standard - uteluft høyre Standard uteluft höger Standard - udeluft højre Vakiovarustus ulkoilma oikealla Standard - outdoor air right Kan konfigureres som venstremodell Kan konfigureras som vänstermodell Kan konfigureres som venstremodel Voidaan konfiguroida vasenkätiseksi malliksi Can be configured as left model ALT Sluttføring av høyremodell Slutförande av högermodell Færdiggørelse af højremodel Oikeakätisen mallin asennuksen viimeistely Finalization of right model 18

19 forts neste side forts. nästa sida forts. næste side continued next page seuraavalle sivulle

20 3 4 P3 P8 ROTOR ROOTTORI 20

21 2-3.2 Konfigurering til venstremodell Vasenkätisen mallin kokoonpano Konfigurering till vänstermodell Configuration for left model Konfigurering til venstremodel 1 a a b 2 forts neste side forts. nästa sida forts. næste side continued next page seuraavalle sivulle 21

22 3 a 4 a b 4 22

23 5 6 forts neste side forts. nästa sida forts. næste side continued next page seuraavalle sivulle 23

24 7 8 24

25 9 10 P3 P8 25

26 2-4 Informasjon ved montering Asennuksessa tarvittavat tiedot Information vid montering Assembly information Information ved montering Behov for plass i forbindelse med servicetilgang for de enkelte modellene er beskrevet i seksjon referansedata. Behov av plats i samband med servicetillgång för de enskilda modellerna beskrivs i avsnittet referensdata. Behov for plads i forbindelse med servicetilgang for de enkelte modeller er beskrevet i sektionen Referencedata. Asennustyöhön tarvittava mallikohtainen tilantarve kuvataan osassa Vertailutiedot. The space required for the servicing of each model is described in the 'reference data' section. MÅ MÅSTE SKAL EHDOTON MUST BØR BÖR BØR SUOSITUS SHOULD forts neste side forts. nästa sida forts. næste side continued next page seuraavalle sivulle 26

27 Isolasjon Uteluft og avtrekkskanal må isoleres for å unngå kondens. Isolering Udeluft- og udsugningskanal skal isoleres for at undgå kondens. Insulation Outdoor air and extract air ducts must be insulated to avoid condensation. Kanal Avlastning påkrevd, aggregatet kan ikke bære vekten. Kanava Keventäminen välttämätöntä, laite ei pysty kantamaan painoa. Isolering Uteluft och frånluftskanal måste isoleras för att undvika kondens. Eristys Ulkoilma- ja poistoilmakanavat on eristettävä kondenssin muodostumisen välttämiseksi. Kanal Avlastning nödvändig, aggregatet kan inte bära vikten. Kanal Aflastning er påkrævet. Aggregatet kan ikke bære vægten. Channel Load release required, unit cannot bear the weight. Lukkespjeld med fjærretur på uteluft og avkast ved bruk av vannbatteri. Avstängningsspjäll med fjäderretur på uteluft och avluft vid användning av vattenbatteri. Lukkespjæld med fjederretur på udeluft og afkast ved brug af vandvarmeflade. Sulkupelti, jossa jousipalautus ulko- ja jäteilmalle vesipatteria käytettäessä. Closing air damper with spring loaded closing on outdoor air and exhaust air where a water battery is used. Elskinne Må ikke være i direkte kontakt med aggregat. Sähkökisko Ei saa olla suorassa kosketuksessa laitteen kanssa. Gulv Gulvet må ha dreneringspunkt om vannbatteri installeres. Lattia Lattiassa on oltava vedenpoistopiste, jos vesipatteri asennetaan. Fukt Aggregatet må stå tørt. Kosteus Laitteen on oltava kuivassa tilassa. Elskena Får inte vara i direkt kontakt med aggregatet. Bus bars Must not be in direct contact with the unit. Golv Golvet måste ha dräneringspunkt om vattenbatteri installeras. Floor The floor must have a drain point if a water battery is installed. Fukt Aggregatet måste stå torrt. Moisture Unit must be located in a dry environment. El.skinne Må ikke være i direkte kontakt med aggregatet. Gulv Gulvet skal have et dræn, hvis der installeres et vandvarmeflade. Fugt Aggregatet skal stå tørt. forts neste side forts. nästa sida forts. næste side continued next page 27 seuraavalle sivulle

28 Himling Korrekt brannklasse. Tilstrekkelig lyddemping. Tak Korrekt brandklass. Tillräcklig ljuddämpning. Katto Oikea paloluokka. Riittävä äänenvaimennus. Ceiling Correct fire class. Sufficient sound absorption. Loft Korrekt brandklasse. Tilstrækkelig lyddæmpning. Vegg Korrekt brannklasse. Tilstrekkelig lyddemping. Vägg Korrekt brandklass. Tillräcklig ljuddämpning. Væg Korrekt brandklasse. Tilstrækkelig lyddæmpning. Seinä Oikea paloluokka. Riittävä äänenvaimennus. Wall Correct fire class. Sufficient sound absorption. Avstand til vegg Fare for overføring av lyd og støy. Min. 400mm til vegg. Avstånd till vägg Risk för överföring av ljud och buller. Min. 400 mm till vägg. Afstand til væg Fare for overføring af lyd og støj. Min. 400 mm til væg. Etäisyys seinään Äänen ja melun kulkeutumisriski. Etäisyys seinään vähintään 400 mm. Distance to wall Risk of the transmission of sound and noise. Min. 400mm to wall. Teknisk rom Aggregatet bør plasseres i teknisk rom. Tekniskt utrymme Aggregatet bör placeras i ett tekniskt utrymme. Teknikrum Aggregatet bør placeres i teknikrum. Tekninen tila Laite tulee sijoittaa tekniseen tilaan. Technical room The unit should be placed in a technical room. forts neste side forts. nästa sida forts. næste side continued next page 28 seuraavalle sivulle

FI SV DA NO EN. Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning User instructions

FI SV DA NO EN. Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning User instructions Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning User instructions ONNITTELUMME! Ostamalla tämän Candy pesukoneen olet osoittanut, että et tyydy kompromisseihin haluat vain parasta. GRATULERAR TILL

Lisätiedot

passad 30 fläkt - fan - vifte - puhallin www.pax.se

passad 30 fläkt - fan - vifte - puhallin www.pax.se passad 30 fläkt - fan - vifte - puhallin MADE IN SWEDEN Bruks- och monteringsanvisning User and Installation guide Bruks- og monteringsanvisning Käyttö- ja asennusohje MA D E I N S W E D E N www.pax.se

Lisätiedot

passad 60 fläkt - fan - vifte - puhallin www.pax.se

passad 60 fläkt - fan - vifte - puhallin www.pax.se passad 60 fläkt - fan - vifte - puhallin MADE IN SWEDEN Bruks- och monteringsanvisning User and Installation guide Bruks- og monteringsanvisning Käyttö- ja asennusohje MA D E I N S W E D E N www.pax.se

Lisätiedot

Voltage converter/inverter

Voltage converter/inverter Voltage converter/inverter Spänningsomvandlare/växelriktare Spenningsomformer/vekselretter Jännitteenmuunnin/invertteri Spannungswandler/Wechselrichter Important! Read the entire instruction manual carefully

Lisätiedot

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals ERP34901X...... EN REFRIGERATOR USER MANUAL 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 15 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 41 2 www.electrolux.com CONTENTS 1. SAFETY INSTRUCTIONS..................................................

Lisätiedot

EB-Therm 355 SE EN NO FI. MANUAL EB-Therm 355 MANUAL FOR EB-Therm 355 BRUKSANVISNING EB-Therm 355 KÄYTTÖOHJE EB-Therm 355

EB-Therm 355 SE EN NO FI. MANUAL EB-Therm 355 MANUAL FOR EB-Therm 355 BRUKSANVISNING EB-Therm 355 KÄYTTÖOHJE EB-Therm 355 EB-Therm 355 SE EN NO FI MANUAL EB-Therm 355 MANUAL FOR EB-Therm 355 BRUKSANVISNING EB-Therm 355 KÄYTTÖOHJE EB-Therm 355 Svenska... 2 SE English... 30 EN Norsk... 58 Suomi... 86 FI NO Tack för att du

Lisätiedot

Wireless optical smoke alarm

Wireless optical smoke alarm Wireless optical smoke alarm Trådlös optisk brandvarnare Trådløs optisk brannvarsler Langaton optinen palovaroitin Optischer Funk-Rauchwarnmelder English Svenska Deutsch Suomi Norsk Art.no 36-4556 Ver.

Lisätiedot

FHA 1100 A1. Talousvesipumppu. Domestic Water Pump. Tappvattenautomat. Vandautomat. Hauswasserautomat. Translation of original operation manual

FHA 1100 A1. Talousvesipumppu. Domestic Water Pump. Tappvattenautomat. Vandautomat. Hauswasserautomat. Translation of original operation manual FHA 1100 A1 Domestic Water Pump Translation of original operation manual Talousvesipumppu Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Tappvattenautomat Översättning av bruksanvisning i original Vandautomat Oversættelse

Lisätiedot

Aquamatic 10 T EN SV DA FI NO. User instructions Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning

Aquamatic 10 T EN SV DA FI NO. User instructions Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning DA FI NO User instructions Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Aquamatic 0 T Downloaded From WashingMachineManual.com Manuals OUR COMPLIMENTS GRATULERAR TILL ETT BRA KÖP! TILLYKKE DA

Lisätiedot

DA FI SV NO EN. Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning User instructions AQUA 1000 T

DA FI SV NO EN. Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning User instructions AQUA 1000 T Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning User instructions AQUA 1000 T TILLYKKE ONNITTELUMME! GRATULERAR TILL ETT BRA KÖP! GRATULERER OUR COMPLIMTS Med Deres nye maskine. Denne vaskemaskine

Lisätiedot

DA FI SV NO EN. Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning User instructions ACS 130

DA FI SV NO EN. Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning User instructions ACS 130 Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning User instructions ACS 130 TILLYKKE Med Deres nye maskine. Denne vaskemaskine er resultatet af mange års forskning og udvikling, en udvikling der

Lisätiedot

PORTABLE AIRCONDITIONER WAC-9000, WAC-12000 BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖO HJ E INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM

PORTABLE AIRCONDITIONER WAC-9000, WAC-12000 BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖO HJ E INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM PORTABLE AIRCONDITIONER WAC-9000, WAC-12000 BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖO HJ E INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM BRUKSANVISNING AC-9000/AC-12000 N O Takk for at du har valgt denne nyskapende Wilfa

Lisätiedot

2 Paxxo AB / Bjurögatan 35, SE-211 24 Malmö, Sweden / Tel: +4640186025/ Fax: +4640183736 / www.paxxo.com

2 Paxxo AB / Bjurögatan 35, SE-211 24 Malmö, Sweden / Tel: +4640186025/ Fax: +4640183736 / www.paxxo.com 2 S.4040:20 English (original instructions)..5 Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)..17 Dansk (oversat fra original brugsvejledning)... 29 Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)...

Lisätiedot

NO/DK: side 1 12 SV: sida 13 24 FI: sivu 25 36 GB: page 37 48

NO/DK: side 1 12 SV: sida 13 24 FI: sivu 25 36 GB: page 37 48 NO/DK: side 1 12 SV: sida 13 24 FI: sivu 25 36 GB: page 37 48 B R U K S A N V I S N I N G Før start: Kjøp et GSM SIM kort hos din forhandler, kontantkort eller abonnement. NB, Kontantkort må lades og være

Lisätiedot

09PR-N 12PR-N SPLIT AIR/AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLIT LUFT/ LUFT VARMEPUMPE BRUKSANVISNING ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE

09PR-N 12PR-N SPLIT AIR/AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLIT LUFT/ LUFT VARMEPUMPE BRUKSANVISNING ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE SPLIT AIR/AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLIT LUFT/ LUFT VARMEPUMPE BRUKSANVISNING ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE LUFTVÄRMEPUMP ANVÄNDARHANDLEDNING ENGLISH SUOMI NORSK SVENSKA 09PR-N PR-N 09PR-N "Plasmacluster"

Lisätiedot

12PHR-N SPLIT AIR/AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLIT LUFT/ LUFT VARMEPUMPE BRUKSANVISNING ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE

12PHR-N SPLIT AIR/AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLIT LUFT/ LUFT VARMEPUMPE BRUKSANVISNING ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE SPLIT AIR/AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL ENGLISH SPLIT LUFT/ LUFT VARMEPUMPE BRUKSANVISNING NORSK ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE LUFTVÄRMEPUMP ANVÄNDARHANDLEDNING SUOMI SVENSK A PHR-N "Plasmacluster" and "Device

Lisätiedot

12 ZP-TI 12 ZP-TO SPLIT TYPE ROOM AIR / AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLITT-TYPE ROM LUFT/LUFT VARMEPUMPE BRUKERMANUAL

12 ZP-TI 12 ZP-TO SPLIT TYPE ROOM AIR / AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLITT-TYPE ROM LUFT/LUFT VARMEPUMPE BRUKERMANUAL SPLIT TYPE ROOM AIR / AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL SPLITT-TYPE ROM LUFT/LUFT VARMEPUMPE BRUKERMANUAL JAETTU ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOPAS LUFT/LUFTVÄRMEPUMP BRUKSANVISNING ENGLISH SUOMI NORSK SVENSKA INDOOR

Lisätiedot

Kitchen. mini quick // mini chopper // Type 6720. Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel //

Kitchen. mini quick // mini chopper // Type 6720. Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel // Kitchen mini quick // mini chopper // Knives in stainless steel // Removable bowl // Easy and quick chopping // Type 6720 6720_IDV_UVN_020913.indd 1 9/4/2013 10:54:52 AM Bruksanvisning - svenska... sida

Lisätiedot

Kitchen. balance 5000 // kitchen scale // Type 9837. Capacity 5 kgs 1 g increment // Stainless steel platform // Large LCD display //

Kitchen. balance 5000 // kitchen scale // Type 9837. Capacity 5 kgs 1 g increment // Stainless steel platform // Large LCD display // Kitchen balance 5000 // kitchen scale // Capacity 5 kgs 1 g increment // Large LCD display // Stainless steel platform // Tare and on/off button // Fingerprint proof coating // With back light // Type

Lisätiedot

KERAMISK VIFTEOVN VV 21 CA. Brukerveiledning. For beste sikkerhet og trygg bruk, les brukerveiledning før vifteovnen tas i bruk.

KERAMISK VIFTEOVN VV 21 CA. Brukerveiledning. For beste sikkerhet og trygg bruk, les brukerveiledning før vifteovnen tas i bruk. KERAMISK VIFTEOVN VV 21 CA Brukerveiledning For beste sikkerhet og trygg bruk, les brukerveiledning før vifteovnen tas i bruk. 1.Produkt illustrasjon 2.Produktegenskaper PTC varme-element Lavt lydnivå

Lisätiedot

A 2608 (B, M) INSTRUKTIONER och RESERVDELSLISTA BÄNK- och PELARBORRMASKIN. INSTRUKTIONER og RESERVEDELSLISTE BENK- og SØYLEBOREMASKIN

A 2608 (B, M) INSTRUKTIONER och RESERVDELSLISTA BÄNK- och PELARBORRMASKIN. INSTRUKTIONER og RESERVEDELSLISTE BENK- og SØYLEBOREMASKIN SE NO FI GB INSTRUKTIONER och RESERVDELSLISTA BÄNK- och PELARBORRMASKIN INSTRUKTIONER og RESERVEDELSLISTE BENK- og SØYLEBOREMASKIN KÄYTTÖOHJEET ja VARAOSALUETTELO PENKKIÄ- ja PYLVÄSPORAKONE INSTRUCTIONS

Lisätiedot

Hot Line ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING

Hot Line ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING Hot Line ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING 0 SUOMI TÄMÄ OHJE ON HOT LINE LÄMPÖSÄILYTYSKALUSTEILLE HL-NT, HL-HT,

Lisätiedot

C 6U. Cirkelsåg Randsav Sirkelsag Sirkkelisaha Circular Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

C 6U. Cirkelsåg Randsav Sirkelsag Sirkkelisaha Circular Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Cirkelsåg Randsav Sirkelsag Sirkkelisaha Circular Saw C 6U Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå

Lisätiedot

MR, MF, MRF 2/2 Marine Cabinets

MR, MF, MRF 2/2 Marine Cabinets Asennus- ja käyttöohjeet Installations- och bruksanvisning Installation and operation manual Installasjons- og bruksanvisning MR, MF, MRF 2/2 Marine Cabinets Rev. 201306 SUOMI TÄMÄ OHJE ON MARINE KAAPEILLE

Lisätiedot

Pure Comfort ultrasonic humidifier

Pure Comfort ultrasonic humidifier Pure Comfort ultrasonic humidifier Improved indoor environment Cool & warm mist technology Room capacity: Up to 50 m² 3 mist control levels Water filter Auto shut off Brugsanvisning - dansk... side 3-9

Lisätiedot

Ice Cream Box For fresh and creamy ice cream

Ice Cream Box For fresh and creamy ice cream Ice Cream Box For fresh and creamy ice cream Up to 1.5 L ready ice cream Timer > 30 minutes Recipe included 2 inner bowls included Pre-freezing bowls Bruksanvisning - svenska...sida 3-12 Brugsanvisning

Lisätiedot

Kitchen. quickprep 500 // stick mixer // Type 7701. 500 ml chopper // 2 speeds // Detachable stainless steel shaft // Knives for ice crushing //

Kitchen. quickprep 500 // stick mixer // Type 7701. 500 ml chopper // 2 speeds // Detachable stainless steel shaft // Knives for ice crushing // Kitchen quickprep 500 // stick mixer // 2 speeds // 500 ml chopper // Detachable stainless steel shaft // Jar // Knives for ice crushing // 500 watt DC motor // Type 7701 7701_IDV_UVN_310713.indd 1 8/15/2013

Lisätiedot

AIR-TO-AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL LUFT/LUFT VARMEPUMPE DRIFTSMANUAL ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOPAS ENGLISH NORSK SUOMI

AIR-TO-AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL LUFT/LUFT VARMEPUMPE DRIFTSMANUAL ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOPAS ENGLISH NORSK SUOMI AIR-TO-AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL ENGLISH LUFT/LUFT VARMEPUMPE DRIFTSMANUAL NORSK ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOPAS SUOMI INDOOR UNIT INNENDØRSENHET SISÄYKSIKKÖ AY-ZP40KR OUTDOOR UNIT UTENDØRSENHET ULKOYKSIKKÖ

Lisätiedot

S20BIG13E Instruction Manual

S20BIG13E Instruction Manual S20BIG13E Instruction Manual Built-in Microwave with Grill Instruksjonsmanual Innebygd mikrobølgeovn med grill Instruktionsbok Mikrovågsugn med grill för inbyggnad Käyttöopas Kaappiin sijoitettava mikroaaltouuni

Lisätiedot

Kitchen. meat grinder // for kitchen machines types 6681 and 6682 // Type 7601. 3 discs for meat grinding // Sausage filler set //

Kitchen. meat grinder // for kitchen machines types 6681 and 6682 // Type 7601. 3 discs for meat grinding // Sausage filler set // Kitchen meat grinder // for kitchen machines types 6681 and 6682 // 3 discs for meat grinding // Sausage filler set // Kebbe maker set // Wear resistant knife // Food tray // Type 7601 Brugsanvisning dansk...side

Lisätiedot