Sisällysluettelo. 30 Keskustakortteleiden rakentamisjärjestysesitys Rantaravintolan peruskorjaus Manner-Naantalin osayleiskaava 9

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. 30 Keskustakortteleiden rakentamisjärjestysesitys 3. 31 Rantaravintolan peruskorjaus 5. 32 Manner-Naantalin osayleiskaava 9"

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Sisällysluettelo Sivu 30 Keskustakortteleiden rakentamisjärjestysesitys 3 31 Rantaravintolan peruskorjaus 5 32 Manner-Naantalin osayleiskaava 9 33 Seniori Ateria Oy:n asemakaavamuutos, Putkikatu 23, Murikko Naavakujan asemakaavamuutos Vaihtokirja Naantalin kaupungin ja Asunto Oy Naantalin Kuusitiaisen välillä Naantalin strategian valmistelu Annankallio-nimisen kiinteistön myynti Kaupunginjohtajan tilannekatsaus 60

2 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Aika kello 16:30-18:37 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Lindström Jan puheenjohtaja Aho Kimmo varapuheenjohtaja Gustafsson Hanna jäsen Junnila Vilhelm jäsen Saksi Anita jäsen Sipponen Kaisa jäsen Valtonen Lasse jäsen Tuuna Markku KH:n puheenjohtaja Aalto Hannu KH:n 1. varapuheenjohtaja Santalahti Samuli KH:n 2. varapuheenjohtaja Hirvi Mika yhdyskuntatekniikan 30 päällikkö Alm Pekka kiinteistöpäällikkö 31 Lehikoinen Elise maankäyttöpäällikkö 32 Mutanen Jouni kaupunginjohtaja Suonpää Kimmo pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kimmo Aho ja Anita Saksi. Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Jan Lindström puheenjohtaja Kimmo Suonpää pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa 15. toukokuuta 2015 Kimmo Aho Anita Saksi

3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Keskustakortteleiden rakentamisjärjestysesitys 349/ /2013 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi: Keskustakortteiden toteuttamisesta kaupunginvaltuuston hy väk symän asemakaavan perusteella on yhdyskuntateknisen osaston toimesta laadit tu esitys katu- ja korttelialueiden toteuttamisjärjestyksestä. Esityksen laadin taan ovat osallistuneet myös vesihuoltolaitoksen, Naantalin Energian, Tur ku Energian ja Dna:n edustajat. Toteuttamisjärjestyksessä on pyritty huomiomaan keskustan toi min nal li suuden turvaaminen eri rakennusvaiheiden aikana, yhdyskuntateknisten ver kosto jen rakentamisen tarkoituksenmukainen järjestys sekä kaupunkikuvan täyden ty mi nen järjestelmällisesti. Esityksessä katu- ja yleisten alueiden rakentaminen jaettiin neljään eri vaihee seen (K0 - K3) ja kortteleiden rakentaminen samoin neljään eri to teu tusvai hee seen (R1 - R4). Toteutusvaiheet aikataulutettiin eri vuosille, jossa läh tö koh ta na pidettiin yhtä vuosittain alkavaa uutta kerrostalokohdetta. Kort te lei den rakentumisen arvioitiin käynnistyvän vuonna 2018, mutta tä mä arvio voi muuttua merkittävästäkin riippuen keskustakortteleiden ase makaa vas ta teh dyis tä valituksen käsittelyaikataulusta ja asuntorakentamisen mark ki na ti lan tees ta. Asemakaavan toteuttamisen on ehdotettu käynnistyvän vaiheena R1 ny kyises tä linja-autoaseman korttelista Luostarinkadun puoleisesta osasta sekä Krei vin nii tyn uudelta rakennuspaikalta. Nämä rakennuskohteet voidaan käyn nis tää ilman merkittäviä kunnallistekniikan rakennustöitä. Lin ja-au toase man nykyinen rakennus tulee purkaa ennen uudisrakennustöihin ryhtymistä. Linja-autot on esitetty sijoitettavaksi Aurinkotien varteen terveyskeskuksen eteen kahdelle pitkälle kadunreunapysäkille. Turusta tulevien linja-autojen jät tö py säk ki sijoittuu Aurinkotien terveysaseman puoleiselle reunalle ja lähtö py säk ki Turun suuntaan Aurinkotien virastotalon puoleiselle reunalle. Lin ja-au to jen kääntymispaikkana toimii ns. market-alueen kiertoliittymä. Saa ris ton suunnan linja-autojen jättöpysäkkinä toimii Aurinkotien vi ras to talon puoli ja lähtöpysäkkinä Aurinkotien terveysaseman puoli. Saariston suun nan linja-autojen kääntymispaikkana toimii vaiheessa K0 rakennettu Au rin ko tien - Kreivinkadun - Piispantien kiertoliittymä. Taksit sijoittuvat vai heis sa R1 ja R2 nykyisen linja-autoasema alueen pohjoisosaan. Vai hees-

4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto sa R3 taksit on esitetty sijoitettavaksi Asematorille. Rakennusvaiheiden K0 - K2 sekä R1 - R3 toteuduttua tulee nykyinen ns. val tion virastotalo purkaa ja rakentaa Aurinkotien uusi jatke. Tämän jälkeen voi daan linja-autoasema siirtää asemakaavan mukaiselle paikalle ja aloittaa uu sien Aurinkotien jatkeeseen rajoittuvien kortteleiden rakentaminen eli toteu tus vai he R4. Oheisaineistona on keskustan asemakaavan kunnallistekniikan ja kortteleiden to teu tus jär jes tys esi tys, jossa jokainen toteutusvaihe on kuvattu omana vai hee na erillisellä sivulla. Sivujen alareunassa on lisäksi aikataulujana to teut ta mis jär jes tyk sen tarkemmaksi hahmottamiseksi. Oheismateriaali: Esitys keskustakortteleiden rakentamisjärjestyksestä Rakentamisjärjestysesitys on periaatejärjestely keskustakortteleiden ase makaa van toteuttamiseksi ja tarkentuu kortteleiden yksityiskohtaisempien suun ni tel mien ja katujen ja yleisten alueiden rakennussuunnitelmien laa timi sen myötä. Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi on läsnä kokouksessa. KAUPUNGINJOHTAJA KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunkisuunnittelujaosto merkitsee tiedoksi esityksen keskus ta kort te lei den rakentamisjärjestyksestä. Merkittiin, että yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Rantaravintolan peruskorjaus 351/ /2015 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm: Rantaravintolan vuokrasopimus on umpeutumassa Oheismateriaali: Voimassa oleva vuokrasopimus Sopimuskauden vaihteessa omistajan tulee huolehtia vastuulleen kuuluvista ra ken nuk sen kunnostustoimenpiteistä seuraavaa vuokrasopimuskautta varten. Nykyisessä vuokrasopimuksessa on sopimuskauden aikainen kun nos sapi to vas tuu osoitettu vuokralaiselle, mutta pitempivaikutteisten pe rus korjaus ten toteutusvastuu on vuokranantajan tehtävä. Rantaravintolakiinteistö on suojeltu kaavalla. Sen säilyvyys on myös Vanha kau pun gin elinvoimaisuuden ja matkailun kannalta keskeinen. Rakennus on ollut vuokrattuna lähtien nykyiselle toimijalle. Vuok ra so pi mus ta jatkettiin Tänä aikana vuokralainen on huo lehti nut kunnossapidosta. Vuokralainen on myös tehnyt kaupungin hyväksymiä muu tos töi tä rakennuksessa tänä aikana. Vuokrasopimuskauden aikana kaupunki ei ole tehnyt varsinaisia pe rus korjaus toi men pi tei tä rakennuksessa. Niiden tarpeen selvittämiseksi on tilalaitos teet tä nyt kuntokartoituksen rakennuksessa. Kuntokartoituksen pohjalta on laa dit tu pitkäntähtäimen suunnitelma (PTS) rakennuksessa tarvittavista korjaus toi men pi teis tä. Suunnitelman korjaustoimenpiteet on myös hinnoiteltu. Hin noit te lu on luonteeltaan vain suuntaa-antava, koska varsinaista ra kennus suun nit te lua ja siihen liittyviä tutkimuksia ei ole tehty. Oheismateriaali: Rantaravintolan kunnossapito-ohjelma ja toimenpide-ehdotukset Kuntokartoituksessa esiin tulleita kriittisimpiä peruskorjauskohteita ovat: keittiön alapohjarakenteen uusiminen keittiön muiden rakenteiden vauriokorjaukset keittiön talotekniikan (LVIS) peruskorjaus keittiön pintarakenteiden uusiminen julkisivujen lahovauriokorjaukset ja uusimiset

6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto vesikatteen uusiminen WC- ja sosiaalitilojen korjaustyöt koko rakennuksen talotekniikan tarkastukset ja uusinnat. Kuntokartoituksen määrittämien töiden yhteishinta on arvioitu noin eu rok si. Kuntoarviossa esitettyjen toimenpiteiden lisäksi vuokrasopimuskauden yhtey des sä on tarpeen tehdä vuokraajan käytön edellyttämiä layout-korjauksia. Täl lai sia ovat pienet kevyiden seinien siirrot, pintamateriaalivaihdot tai -kor jauk set sekä kalustustyöt. Peruskorjaustyöt tulisi toteuttaa syksyn 2015 ja kevään 2016 välillä. Uuden vuok ra lai sen tulisi huolehtia sisäpuolisen layoutin muuttamisesta, pin ta mate ri aa leis ta, laitteista ja varusteista tämän jälkeen. Samanaikaista kor jaus töiden toteutusta tulisi välttää, että vastuujako säilyy selvänä. Kaupungin vastuulle kuuluvien rakenteellisten korjaustöiden toteutus on yk si tyis koh tai ses ti hankalasti suunniteltavissa, koska rakenteita ei ole tarkoi tus peruskorjata kuin vaurioituneiden rakenteiden aiheuttamien ra kennus osien osalta. Vaurioiden laajuus ja ihanteellisin korjaustapa paljastuvat vas ta, kun rakenteita pystytään avaamaan. Näiden syiden takia korjaustyöt oli si suotavin toteuttaa kaupungin omajohtoisena työnä käyttäen apuna kilpai lu tet tu na suunnittelijoita ja urakoitsijoita. Hankkeen toteuttamisen aloittamista jo vuoden 2015 puolella olisi mah dollis ta harkita, jos kohteen aloitusmääräraha osoitettaisiin tilinpäätöksen 2014 yh tey des sä päätettävästä investointivarauksesta sisäilmaongelmista ai heu tuvien peruskorjausten rahoittamiseen. Rantaravintolan peruskorjaustyöt ovat sel keäs ti luonteeltaan rakenteellisia sisäilmakorjauksia. Sunborn Saga Oy on neuvotteluissa esittänyt toiveensa jatkaa Ran ta ra vin tolan vuokrasopimusta. Kaupungin toteuttaman peruskorjauksen lisäksi Sunborn Saga Oy toivoisi rakennuksen muuttamista ympärivuotiseen käyttöön. Muu tos tarkoittaisi rakennuksen lämpöeristämistä, lämmitysjärjestelmien ja il man vaih don toteuttamista rakennukseen. Sunborn toivoo myös, että te rassi aluet ta voitaisiin samalla laajentaa. Sunborn katsoo, että vuok ra so pi mukses sa kiinteistönhoitotyöt voisivat kuulua vuokralaiselle. Kun nos sa pi to töiden ja peruskorjausten tulisi kuulua sen sijaan vuokranantajan vastuulle. Rantaravintolan vuokraamisen periaatteista on tarpeen tehdä päätös pe ruskor jaus hank keen yhteydessä. Vuokrasopimuskauden pituudeksi on kaa vailtu 10 vuotta, jotta hankkeen kustannukset voidaan riittäviltä osin kattaa sopi mus kau den aikana.

7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Rantaravintolan vuosittainen tulos poistojen jälkeen on vaihdellut vii meisten 10 vuo den aikana noin euron välillä ollen yhteensä noin eu roa. Oheismateriaali: Yhteenveto vuokrakiinteistöjen tuloista ja menoista vuosina Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm on läsnä kokouksessa. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunkissuunnittelujaosto päättää, että Rantaravintolan perus kor jauk sen rakennussuunnittelu aloitetaan käyt tö ta lousmää rä ra hoil la niiltä osin kuin suun nit te lu on rakenteita ha jotta mat ta mahdollista. Samassa yhteydessä laaditaan tarkempi kustannusarvio esit tely osan mukaisesta saneerauskokonaisuudesta. Suunnitelmat ja kus tan nus ar vio käsitellään tilapalvelujaostossa ja teknisessä lau ta kun nas sa. Saneeraushankkeen käynnistämisestä päätetään vuoden 2016 ta lous ar vion laadinnan yhteydessä. Samaan aikaan valmistellaan esitys uudeksi 10 vuoden vuokra so pi muk sek si, jossa on otettu huomioon peruskorjaustöiden kuo let ta mi nen 10 vuoden käytön osalta. Merkittiin, että kiinteistöpäällikkö Pekka Alm oli läsnä kokouk ses sa tämän asian käsittelyn ajan. Kaupunginjohtaja muutti päätösehdotustaan kuulumaan seuraa vas ti: Kaupunkisuunnittelujaosto merkitsee kiinteistöpäällikön esitte lyn tiedokseen ja päättää, että Rantaravintolan pe rus kor jauksen rakennussuunnittelu aloitetaan välittömästi käyt tö ta lousmää rä ra hoil la niiltä osin kuin suunnittelu on rakenteita ha jotta mat ta mahdollista. Asian valmistelua jatketaan siltä pohjalta, että kaupunki laatii suun ni tel mat peruskorjauksesta ja kaupunki pyytää tarjouksia

8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto ra ken nus ten vuokrauksesta siten, että tulevan vuokralaisen vel vol li suu te na on toteuttaa suunnitelmien perusteella ra kennuk seen tarvittavat korjaustoimenpiteet. Kilpailutuksessa asete taan riittävä painoarvo laatutekijöille. Vuokra-ajan tulee olla vähintään 15 vuotta. KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO: Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Manner-Naantalin osayleiskaava 1106/ /2013 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoinen: Manner-Naantalin osayleiskaavan laatimista koskevaan tarjouspyyntöön jätettiin määräaikaan klo mennessä kuusi tarjousta. Tarjouksen jättivät: Pöyry Finland Oy AIRIX Ympäristö Oy Ramboll Finland Oy Ympäristönsuunnittelu Oy FCG Suunnittelu ja tek niikka Oy Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy. Kaikki tarjoukset jätettiin Claudiaan sähköiseen tarjouspal veluun. Tarjouspyynnössä oli määritelty käytettävän kahden kirjekuoren menetelmää. Kahden kirjekuoren menetelmän mukaan tarjousten laatuvertailu ja -pisteytys tehdään ennen hintatiedot sisältävän kirjekuoren aukaisemista sekä hinta- ja yhteispisteiden laskemista. Ohjelman oli tarkoitus toimia niin, että ensin avautuvat arvosteltaviksi vain tarjousten laatutekijät, jotka arvioidaan. Sitten vasta avataan kokonaisvertailu, joka käsittää myös hinnat. Ohjelma avasi kuitenkin kaikki tarjoustiedot yhtä aikaa näkyviin. Tarjouskilpailua ei tämän seikan vuoksi kuitenkaan keskeytetty, vaan laadun arviointi ja pisteytys tehtiin, noudattaen tarjouspyynnössä mainittua arviointia erikseen laadun ja erikseen hinnan osalta. Hankintalaissa ei ole mainintaa ns. kahden kuoren menettelystä eikä laki

10 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto edellytä ko. menettelyn käyttämistä. Kahden kuoren menettely on vain yksi tapa suorittaa tarjousten vertailua. Kahden kuoren menetelmän tarkoituksena on turvata tarjousten objektiivinen ja tasapuolinen arviointi ilman, että hintatiedot vaikuttaisivat tarjousten laatuvertailuun. Hankintamenettelyn keskeyttäminen edellyttää lain 73a :n mukaisesti todellisen ja perustellun syyn, jollaisena oikeuskäytännössä on edellytetty mm. siten epäonnistunutta tarjouspyyntöä, että sen perusteella on ollut mahdotonta suorittaa vertailua. Nyt vertailu on tehty hankintalain edellyttämällä tavalla eli kohdellen hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimien avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen. Hankintalain 62 :n "Tarjouksen valinta" mukaisesti käytettäessä valintaperusteena kokonaistaloudellista edullisuutta vertailuperusteet ja niiden suhteellinen painotus on ilmoitettava hankintailmoituksessa tai tarjouspyyntöasiakirjoissa. Manner-Naantalin osayleiskaavan tarjouspyynnössä oli määritelty laadun painotus 65 % ja hinnan painotus 35 %. Laatutekijöiden arvioinnin perusteet oli määritelty erikseen esityslistassa (KSJ ) olevasssa liitteessä. Osa pisteistä määräytyi ohjelmassa suoraan tarjousten tekijöiden antamien tietojen mukaan. Niitä ei muutettu. Ainoastaan niiden tarjoajien pisteisiin, jotka eivät ilmoittaneet käyttävänsä alikonsultteja tehtiin kokonaispisteisiin tarjouspyynnön mukainen siirto. Osa pisteistä: työsuunnitelman sisällön arviointiin, aikatauluun, työmääräarvioon, lähestymistapaan ja vastaavuuteen tilaajan tarpeisiin määritellyt pisteet edellyttivät tilaajan arviointia. Aikataulusta voi saada 2 pistettä. Se edellytti, että tarjouksessa sitouduttiin noudattamaan tilaajan aikataulua. Työmääräarvion pisteet määräytyivät niin, että tarjoaja, joka oli ilmoittanut suurimman työmääräarvion, sai 7 pistettä

11 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto (maksimi) ja tarjoaja, joka oli ilmoittanut pienimmän työmääräarvion (minimi), sai 0 pistettä. Muiden tarjoajien pisteet määräytyivät suhteessa näihin. Eli kunkin tarjoajan työmääräarviosta vähennettiin minimityömäärä. Saatu erotus kerrottiin 7:llä ja jaettiin maksimityömääräarvion ja minimityömääräarvion erotuksella. Lähestymistapa (maks. 2 pistettä) ja tarjouksen vastaavuus tilaajan tarpeeseen (maks. 2 pistettä) arvioitiin tarjouksen monipuolisuuden ja kattavuuden sekä henkilöstön ammattitaidon perusteella. Työohjelman maksimipisteet olivat 10. Työohjelmia arvioitaessa selvitysten ja tavoitteiden osuus tästä oli 2 pistettä, luonnosvaiheen ja vaihtoehtojen 5 pistettä, vaikutusten arvioinnin 1 piste ja osallistumisen ja kuulemisen 2 pistettä. Pisteytys tehtiin näiden arviointikriteerien perusteella avoimesti ja perustellusti. Ramboll Finland Oy:n ja Ympäristönsuunnittelu Oy:n tarjoukset hylättiin. Rambolin tarjouksesta puuttui kokonaishinta. Ympäristösuunnittelun työohjelma oli suppea. Työohjelmassa oli mainittu liikennesuunnittelutehtäviä, mutta tarjouksen mukaan työhön ei osoitettu henkilöitä, joilla olisi koulutus ja ammattitaito liikennesuunnitelmien tekemiseen. Myöskään alikonsulttia tähän työosuuteen ei osoitettu. Tältä osin tarjouksen kokonaishinta ei siis voi kattaa kaikkia työstä aiheutuvia kustannuksia, eikä ole siten vertailukelpoinen muiden tarjoajien kokonaishinnan kanssa. Ympäristösuunnittelun kokonaishinta oli myös poikkeuksellisen alhainen. Tämän johdosta Ympäristösuunnittelu Oy:ltä pyydettiin hankintalain 63 :n mukaisesti erikseen kirjallinen selvitys tarjouksen perusteista. Heidän antamansa selvitys on esityslistan (KSJ ) liitteenä. Selvityksestä ei ilme ne pe rus tel tua syy tä tar joushinnalle. Hylätyt tarjoukset poistettiin kokonaisvertailusta. Muiden tarjoajien koko-

12 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto naispisteet olivat: Vs. kaupunginjohtaja Martti Sipponen: Pöyry Finland Oy 82,783 AIRIX Ympäristö Oy 79,70 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 83,973 Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy 83,519 Manner-Naantalin osayleiskaavatyön tekijäksi ehdotetaan valittavaksi kokonaistaloudellisesti edullisimpana FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoinen esittelee asiaa kokouksessa. Tarjoukset ja tarjousten yhteenveto oheistetaan Oheismateriaali tarjoukset ja tarjousten yhteenveto Kaupunkisuunnittelujaoston käyttösuunnitelmassa vuodelle 2014 yleiskaavan tarkistami seen on varattu euroa. Tarvittava määräraha vuodelle 2015 tulee ottaa huomioon talousarvion 2015 valmistelun yhteydessä. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n tarjous on hinnaltaan edullisin hyväksyttäviksi esitettävistä tarjouksista. FCG:n tarjous on euroa. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Hyväksytään FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n tarjous, hinta euroa.

13 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoinen esitteli asiaa kokouksessa. KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO: KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoinen: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy on valittu konsultiksi laatimaan Manner-Naantalin osayleiskaavaa. Työ on käynnistetty. Ensimmäisessä ohjausryhmän kokouksessa käsiteltiin yhdessä konsultin kanssa työohjelman täydentämistä. Siihen päätettiin esittää osallistumiskeinona mukaan avointa nettikyselyä. Kysely olisi lisätyö. Kart ta ky se ly vi ri te tään ke rää mään po si tiivi sel la ta valla asuk kai den tavoitteita ja toi vei ta. Ky sely toi misi posi tiivi sena avauk sena ja jul kise na ulostulona hank keel le ja antaisi samalla myös taustaa sille, miten ra ken ne mallissa esi tetyt tiivis tetyt alueet osuvat yhteen ihmisten odo tusten ja toi vei den kanssa. Kart taky sely on erilli nen työvaihe, jonka koko naiskus tan nus on Kaupun ki tekee kart taky selyn ti laa misesta erilli sen päätöksen. Liitteenä on täydennetty työohjelma. Kon sultin toivomuksen mukaan työohjelma kuuluu liikesalaisuuden piiriin. LIITE AA1(salainen), KSJ Ensimmäinen vaihe osayleiskaavatyössä on osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen ja asettaminen nähtäville. Konsultti on laatinut esityksen Manner-Naantalin osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaksi. Si tä täy den ne tään kaa va pro sessin aikana tarpeen mukaan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oheistetaan.

14 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto LIITE A1, KSJ (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) Arkkitehti Arja Sippola FCG:ltä esittelee osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisältöä. Samalla käydään lä he te kes kustelu osayleiskaavatyön lähtökoh dis ta ja sii nä rat kaista vis ta kysymyksistä. Maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoinen on läsnä kokouksessa. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunkisuunnittelujaosto hyväksyy Manner-Naantalin osayleiskaavan osallistumis- ja ar vioin tisuunnitelman ja päättää asettaa sen nähtäville. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään kaavaprosessin aikana tarpeen mukaan. Karttakyselyyn sekä kuntalaisten ja yrittäjien kuulemiseen palataan seuraavassa kaupunkisuunnittelujaoston kokouksessa. Maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoinen ja arkkitehti Arja Sippola FCG:ltä esittelivät asiaa kokouksessa. KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO: KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoinen: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

15 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Konsultti on edellisen kokouksen käsittelyn perusteella laatinut Power-Point esityksen, joka käsittää konsultin esittelyn, alustavat tavoitteet, lähtötiedot ja laadittavat selvitykset, osayleiskaavan tarkennetun aikataulun sekä mi toitustarkastelua suhteessa Naantalin kehityskuvaan ja Turun seudun kaa voitus- ja toimenpideohjelmaan. Lisäksi konsultti on laatinut alustavan kyselylistan nettikyselyä varten. Power-Point esitys ja esitys nettikyselyn kysymyksiksi oheistetaan. LIITTEET A1 A2, KSJ Yleiskaavatyö etenee niin, että keväällä 2014 valmistuvat alustavat perusselvitykset ja syksyllä 2014 hyväksytään tavoitteet: luonnos osayleiskaavaksi valmistuu vuoden 2014 lopulla. Se on nähtävillä keväällä Kaa va ehdotus valmistuu kesällä 2015 ja osayleiskaava hyväksytään vuoden 2015 joulukuussa. Kevään 2014 työsuunnitelmaa on täsmennetty niin, että kaupunkisuunnittelujaostossa ta pah tu van käsittelyn jälkeen toukokuussa on työseminaa ri ja vir kamiestyö ryh män ko kous sekä viranomaisneuvottelu. Kaupunkisuunnittelujaostossa on 16.6 laaditut perusselvitykset tiedoksi. Selvi tyksiä täy dennetään kesän ai kan. Syksyllä toteutetaan osallisten nettikysely ja pi de tään luotta mushen kilöiden tavoiteseminaari. Tavoitteet hyväksytään lo pulli sesti loka kuussa Arkkitehti Arja Sippola esittelee liiteaineistoa. Maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoinen ja tekninen johtaja Kimmo Suonpää ovat läs nä ko kouk ses sa.

16 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto VS. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Merkitään esittely tiedoksi ja annetaan ohjeet jatkovalmistelulle. Arkkitehti Arja Sippola esitteli asiaa kokouksessa. Maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoinen ja tekninen johtaja Kimmo Suonpää olivat läsnä kokouksessa. KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoinen: Olemassa oleva Manner-Naantalin perusselvitysaineisto on esityslistan (KSJ ) liitteenä. Esityslistan (KSJ ) liitteenä on myös suunnitellun nettikyselyn kysy mys pat te ris to. Nettikyselyyn on avointen lisärakentamista ym. koskevien kysymysten lisäksi sisällytetty Naantalin kehityskuvan täydennysrakentamisalueet ja niistä pyydetään erikseen palautetta. Ohjausryhmässä pohdittiin pitkään onko näitä alueita ollenkaan tarpeen esittää kyselyssä. Johtaako se liikaa vastaajien ajatuksia. Toisaalta voi ajatella, että jos osayleiskaavatyötä ohjaavassa valtuuston hyväksymässä suunnitelmassa on jo esitetty joitakin ratkaisuja,

17 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto ne tulisi avoimesti ilmaista. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunkisuunnittelujaosto merkitsee perusselvitysaineiston tietoonsa saate tuksi ja päättää, että Manner-Naantalin yleiskaavaprosessiin liittyen tehdään kansalaisille suunnattu nettikysely. Se toteutetaan oheisen kysymyspatteris ton mukaisena. Maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoinen esitteli asiaa kokouksessa. Tekninen johtaja Kimmo Suonpää oli läsnä kokouksessa. Kysymyspatteriston taustatiedot asuinpaikan osalta tarkentuivat kokouskäsittelyssä. KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO: KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoinen: Kaupunkisuunnittelujaosto merkitsi perusselvitysaineiston tietoonsa saatetuksi ja päätti, että Manner-Naantalin yleiskaavaprosessiin liittyen tehdään kansalaisille suunnattu nettikysely oheisen kysymyspatteriston mukaisena. LIITE A3, KSJ Manner-Naantalin osayleiskaavatyötä on jatkettu työohjelman ja kaupunkisuunnittelujaoston päätösten mukaisesti. Nettikysely on meneillään. Se

18 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto päät tyy Konsultti on jatkanut selvitysten tekemistä ja laatinut ensimmäiset esityksensä tiivistettävistä alueista. Niitä on tarkoitus käsitellä yhdessä tavoitteiden kanssa luottamushenkilöseminaarissa. Oheen on liitetty tarkennettu työaikataulu. LIITE A2, KSJ Hiukkasselvityksen tarvetta, melu- ja hajuselvitystä on käsitelty yhdessä Ely:n viranomaisten kanssa. Hiukkasselvityksen tekemisestä päätettiin luopua. Yritysten melumallinnus on tavoitteena tehdä Elyn ohjaamana syys-mar ras kuussa 2014, jolloin sen tulokset voidaan liittää FCG:n teke män liiken ne melumallinnuksen kanssa yhteen ja tarkastella kokonaisuutta. Ilmatie teen laitoksen tekemä hajuselvitys on luonnosvaiheessa ja se saadaan osayleis kaavatyöhönkin käyttöön syyskuussa. Konsultti tekee maisema- ja luontoselvitystä. Rakennusinventointia ei katsottu mahdolliseksi ryhtyä päivittämään systemaattisesti. Suunnittelun yhteydessä voidaan joutua selvittämään ainakin joidenkin kohteiden tietoja ja suojeluarvoja. Osayleiskaavan nykyvaihetta ja aineistoja on käsitelty ohjausryhmässä Muis tio sen ko kouk sesta oheistetaan. LIITE A3, KSJ Työaikataulun mukaan osayleiskaavatyöstä pidetään seuraavaksi puolen päivän mittainen luottamushenkilöseminaari, johon kutsutaan kaupunkisuun nit te lu jaos ton, kau pungin hallituksen ja kaavoitus- ja ympäristölautakunnan jä se net. Kon sultti on va rautunut siihen, että seminaari voidaan pitää

19 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto , mi käli se sopii luottamushenkilöille. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunkisuunnittelujaosto merkitsee liitteenä olevan Manner-Naantalin osayleiskaavatyön aineiston tiedoksi ja päättää luot ta mus hen ki lö se mi naa rin pitoajankohdasta. Luottamushenkilöseminaarin vaihtoehtoisiksi ajankohdiksi päätettiin , tai Seminaari järjesetään kello Seminaariin kutsutaan val tuutetut sekä ne kaavoitus- ja ympäristölautakunnan jäsenet, jotka eivät ole valtuutettuja. KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO: KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoinen: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Kaupunkisuunnittelujaoston päätöksen perusteella ensimmäinen luottamushenkilöseminaari Manner-Naantalin osayleiskaavasta pidetään klo Oheis ma te ri aa li na on se mi naarin alustava ohjelma. Oheismateriaali seminaarin alustava ohjelma Osayleiskaavaa varten tehtiin nettikysely, joka päättyi Siihen saa-

20 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KH - Kaupunkisuunnittelujaosto tiin noin vastausta. Oheismateriaalina on yhteenveto nettikyselyn tuloksista. Oheismateriaali esitys nettikyselyn tuloksista Nettikyselyn tulokset esitellään kaupunkisuunnittelujaoston kokouksessa Tarkoitus on, että kyselystä tehdään juttu marraskuun 13. päivä ilmestyvään Nastaan ja siitä laaditaan lehdistötiedoite sekä, että kyselyn tulokset esitellään kaikille avoimessa tilaisuudessa torstaina klo lähtien. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunkisuunnittelujaosto merkitsee luottamushenkilöseminaarin ohjelman tiedoksi ja hyväksyy nettikyselyn tulosten julkistamismenettelyn. KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO: KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoinen: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Oheismateriaalina ovat konsultin laatimat karttaesitykset tiivistettävistä alueista, PowerPoint esitys nettikyselyn tuloksista ja erillisselvitykset. Oheismateriaalit (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) tiivistettävien alueiden karttaesitykset

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Manner-Naantalin osayleiskaava

Manner-Naantalin osayleiskaava KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 19 10.02.2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 37 07.04.2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 48 12.05.2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 52 16.06.2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1327/10.1000.100001/2016

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen Kunnanhallitus 528 14.12.2015 Kunnanhallitus 149 11.04.2016 Kunnanhallitus 332 05.09.2016 Kunnanhallitus 7 16.01.2017 Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Kaupunginhallitus 287 24.10.2011 Kaupunginhallitus 189 10.09.2012 Nyhkälän koulun hankesuunnitelman hyväksyminen 201/12.00.01/2011 Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.10.2011 66 Sivistystoimenjohtajan ehdotus:

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin

Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 32 10.03.2014 Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin 354/10.01.02/2013

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 07.12.2016 AIKA 07.12.2016 kello 17:00-17:40 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Päivähoitopalvelujen järjestäminen Koljolan päiväkodissa 1.8.2015 alkaen

Päivähoitopalvelujen järjestäminen Koljolan päiväkodissa 1.8.2015 alkaen Sivistyslautakunta 144 07.10.2014 Sivistyslautakunta 179 09.12.2014 Sivistyslautakunta 24 03.03.2015 Päivähoitopalvelujen järjestäminen Koljolan päiväkodissa 1.8.2015 alkaen 708/02.08.00/2015 SIVLTK 07.10.2014

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (6)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (6) EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1 (6) Kaavatoimikunta Aika 24.08.2015 klo 13:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet Aaltonen Asta Kalli Timo Korhonen Esko Kyllöinen

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Tilapalvelun vuoden 2016 investointien lopullinen käyttösuunnitelma

Tilapalvelun vuoden 2016 investointien lopullinen käyttösuunnitelma Yhdyskuntalautakunta 8 27.01.2016 Yhdyskuntalautakunta 30 20.04.2016 Yhdyskuntalautakunta 39 25.05.2016 Yhdyskuntalautakunta 74 12.10.2016 Tilapalvelun vuoden 2016 investointien lopullinen käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Vihannin Kirkkojärvenrannan virkistys-, liikunta- ja puistosuunnitelma

Vihannin Kirkkojärvenrannan virkistys-, liikunta- ja puistosuunnitelma ALUELAUTAKUNTA 21 03.09.2015 ALUELAUTAKUNTA 3 11.02.2016 TEKNINEN LAUTAKUNTA 33 15.03.2016 Vihannin Kirkkojärvenrannan virkistys-, liikunta- ja puistosuunnitelma 940/10.1003.100301/2016 ALUELTK 21 Vihannin

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen Kaavatoimikunta 11 24.08.2015 Kaavatoimikunta 1 08.02.2016 Valtuusto 46 23.05.2016 Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen 101/10.02.02/2015, 421/10.02.02/2012 Kaavatmk 24.08.2015 11 Kaavatoimikunta

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja Työsuojelu- ja 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 3 28.05.2015 yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus 10 21.09.2015 Työsuojelu- ja 3 26.11.2015

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Osayleiskaavan aikataulu

Osayleiskaavan aikataulu Arja Sippola 07.08.2014 Osayleiskaavan aikataulu 28.10. Page 1 2014 helmikuu Konsultin valinta ja työn aloitus. SELVITYS- JA TAVOITEVAIHE 2014 maaliskuu OAS:n laatiminen. Kaupunginhallitus pöytäkunnan

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oriveden yhdistys on toimittanut Ori veden kaupunginhallitukselle oheisen kirjeen.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oriveden yhdistys on toimittanut Ori veden kaupunginhallitukselle oheisen kirjeen. Kaupunginhallitus 53 16.02.2015 Kaupunginhallitus 223 17.08.2015 Kaupunginhallitus 5 18.01.2016 Kaupunginhallitus 185 04.07.2016 MLL:N TILA-ASIA/KIRJE KAUPUNGINHALLITUKSELLE Kaupunginhallitus 16.02.2015

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Mettalanmäen osayleiskaava 1116/10.1002.100202/2016 MST 18 Vireillä olevan Mettalanmäen osayleiskaavan valmisteluvaiheen tilannekatsaus maankäytön suunnittelutoimikunnalle.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 Vanhus- ja vammaisneuvosto AIKA 10.11.2015 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 12 Ympäristökatselmus Tutustumismatka asuntomessuille Seinäjoelle 5

Sisällysluettelo. 12 Ympäristökatselmus Tutustumismatka asuntomessuille Seinäjoelle 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Rakennuslautakunta 11.05.2016 Sisällysluettelo Sivu 12 Ympäristökatselmus 2016 3 13 Tutustumismatka asuntomessuille Seinäjoelle 5 14 Rakennustarkastajan päätökset

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Anna-Maija Syri poistui kokouksesta esteellisenä (HallintoL 28,1 kohta 3) tämän asian kä sit te lyn ajaksi.

Anna-Maija Syri poistui kokouksesta esteellisenä (HallintoL 28,1 kohta 3) tämän asian kä sit te lyn ajaksi. Kunnanhallitus 74 07.05.2012 Kunnanhallitus 112 25.06.2012 Kunnanhallitus 164 28.09.2012 Kunnanhallitus 88 22.04.2013 Kunnanhallitus 165 16.09.2013 Kunnanhallitus 208 28.10.2013 Kunnanhallitus 3 16.01.2017

Lisätiedot

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen Tekninen lautakunta 119 24.03.2015 Tekninen lautakunta 344 27.10.2015 Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen 202/62.621/2014 TL 119 Selostus: Savonlinnan kaupunki

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos Kaupunginhallitus 35 26.01.2015 Kaupunginhallitus 173 04.05.2015 Isopaasin ranta-asemakaavan muutos 730/10.03.06/2014 Kaupunginhallitus 26.01.2015 35 Maanmittausinsinööri Birit Keva 3.12.2014: Maanomistaja

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 06.10.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 43 Musiikkiopiston rehtorin

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ PÄIVÄHOITOSUUNNITELMA JA SELVITYS LASTEN KOTI- HOIDONTUEN KUNTALISISTÄ 3

NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ PÄIVÄHOITOSUUNNITELMA JA SELVITYS LASTEN KOTI- HOIDONTUEN KUNTALISISTÄ 3 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2008 1 Sosiaalilautakunta 12.03.2008 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 24 PÄIVÄHOITOSUUNNITELMA JA SELVITYS LASTEN KOTI- HOIDONTUEN KUNTALISISTÄ 3 25 KUNTALIITOSVALMISTELUN TILANNEKATSAUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle teknisen lautakunnan päätöksestä 12.4.2016 42 tehtyyn valitukseen

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle teknisen lautakunnan päätöksestä 12.4.2016 42 tehtyyn valitukseen Tekninen lautakunta 78 07.06.2016 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle teknisen lautakunnan päätöksestä 12.4.2016 42 tehtyyn valitukseen 70/10.02.03/2016, 982/10.03.01.01/2016, 981/10.03.01.01/2016

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 / Tilintarkastusmuistio / Hankintaohjeiden noudattaminen ja korjaustoimenpiteet

Tilinpäätös 2014 / Tilintarkastusmuistio / Hankintaohjeiden noudattaminen ja korjaustoimenpiteet Tarkastuslautakunta 24 05.05.2015 2013-2016 Kaupunginhallitus 194 01.06.2015 Kaupunginhallitus 280 06.10.2015 Tilinpäätös 2014 / Tilintarkastusmuistio / Hankintaohjeiden noudattaminen ja korjaustoimenpiteet

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot