YLEISKIRJE A KKA:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLEISKIRJE A 3.1.2002 KKA:"

Transkriptio

1 Tampereen kaupunki YLEISKIRJE A KKA: 22/000/2002

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO EU-asioiden organisointi Tampereella 1 2. EU-PROJEKTI Kaupunki vetäjänä (leaderina) Kaupunki partnerina Kaupunki rahoittajana 2 3. PROJEKTIN VALMISTELU JA HAKUPROSESSI Esiselvitys Projektisuunnitelma EU-hakemus Päätöksenteko 3 4. EU-PROJEKTIN TOTEUTTAMINEN 4 5. EU-PROJEKTIN TALOUS Talousarvio Kirjanpito Hankenumero Arvonlisävero Investoinnit, niiden poistot ja rahoitusosuudet Tositteet Maksuliikenne Palkat Tuntikirjanpito ja työvuorolistat Sivukulut Matkalaskut Muut kulut Laskutus Taseen toimeksiannot Tilitykset 9 6. EU-PROJEKTIN SEURANTA JA VALVONTA Hankerekisteri Toimialojen EU-yhteyshenkilöt EU-projektin vastuuhenkilöt Projektikansio Seuranta PROJEKTIN PÄÄTTÄMINEN Saavutettujen tulosten hyödyntäminen Tiedottaminen 12 LIITTEET 15 LIITE 1. EU-yhteyshenkilöiden ja EU-projektin vastuuhenkilöiden tehtävät ja vastuut 15 LIITE 2. Hankerekisterin lomakepohja 16 LIITE 3. Arkistointiohje 18 LIITE 4. Arkistonmuodostussuunnitelma 19

3 2 1. JOHDANTO Euroopan Unioni tarjoaa kuntasektorille monia mahdollisuuksia osallistua EU:n osarahoituksella erilaisiin projekteihin. Tampereen kaupunki on mukana lukuisissa EU-projekteissa, joiden hallinnointi on hajautettu toimialoille ja toimintayksiköihin. EU-projektit ovat muodostuneet osaksi Tampereen kaupungin ja sen eri yksiköiden normaalia toimintaa. EU-projektitoiminta vaikuttaa osaltaan kaupungin ulkoiseen kuvaan. Tavoitteena on projektien menestyksekäs toteuttaminen ja saavutettujen tulosten hyödynnettävyys sekä niistä tiedottaminen. EU-projekteihin liittyy varsin ankara ehto- ja toimintasäännöstö, jonka noudattamista valvotaan niin kansallisesti kuin Euroopan Unionin toimesta. EU:n rahoitus-, projektija tukijärjestelmä on monimutkainen ja vaikeaselkoinen. Tämän oppaan tarkoituksena on tarjota EU-asioiden parissa työskenteleville selkeä malli ja ohjeistus siitä, miten EU-projekteja tulee valmistella ja toteuttaa. Näin varmistetaan ehto- ja toimintasäännöstön noudattaminen EU-projektien toteuttamisvaiheessa ja mahdollistetaan niiden tarkastaminen vuosienkin kuluttua. Projektiasiakirjojen säilytyksestä kaupunginarkisto on laatinut liitteenä olevan ohjeistuksen EU-asioiden organisointi Tampereella EU-projektin valmistelu-, suunnittelu- ja toteutusvastuu on toimialojen ja niiden toimintayksiköiden johdolla. Ne vastaavat myös EU-projektien talousasioiden suunnittelusta, ohjannasta ja seurannasta. Ne huolehtivat EU-projektin viemisestä toimialansa johtoryhmään ja tarvittaessa edelleen kaupunginjohtajan johtoryhmään käsiteltäväksi. EU-yhteyshenkilöt toimialoilla ja toimintayksiköissä muodostavat verkoston EUprojekteja ja -asioita koskevassa toiminnassa ja tiedottamisessa. Kansainvälisten asioiden yksikkö välittää tietoja ajankohtaisista EU-asioista, esim. haettavana olevista ohjelmista ja partnerinhauista, yhteyshenkilöille, jotka huolehtivat tiedon jakamisesta edelleen. Kansainvälisten asioiden yksikkö osallistuu EU-yhteistyöhön liittyvän kehittämis- ja koulutustoiminnan järjestämiseen sekä tukee toimintayksiköitä käytännön projektityössä. 2. EU-PROJEKTI EU-projekti on tavallisesti osittain EU:n rahoittama projekti, jolla pyritään EU:n yleisesti hyväksymiin periaatteisiin. Näitä ovat nykyisen asiantilan parantaminen, uuden toimintamallin luominen sekä keskinäisen yhteistyön ja tietämyksen lisääminen. Tampereen kaupunki voi pääsääntöisesti saada EU-rahoitusta osallistumalla 1) EU:n Tavoite 2- ja 3-ohjelmiin, joita koskevat rahoituspäätökset tehdään aluetasolla ja 2) projekteihin, joihin rahoitus haetaan suoraan EU:n komissiosta, esim. tutkimuksen ja kehityksen puiteohjelmaan. Projektin tulee saada EU:n myöntämää rahoitusta joko kansallisen viranomaisen kautta, suoraan valtiolta tai EU:n organisaatiosta ennen kuin se katsotaan

4 3 EU-projektiksi. EU-projektit voidaan jaotella seuraavasti: 2.1. Kaupunki vetäjänä (leaderina) Projektissa voi olla mukana yksi tai useampia toimialoja/toimintayksiköitä kaupungin organisaatiosta. Projektin vetovastuu on kuitenkin oltava selkeästi yhdellä näistä. Mukana voi olla myös kaupungin ulkopuolisia tahoja. Ulkopuolinen osapuoli voi olla joko kotimainen tai ulkomainen. Kaupungilla on kuitenkin projektin vetovastuu Kaupunki partnerina Projektissa toteuttajina on yksi tai useampia toimialoja / toimintayksiköitä kaupungin organisaatiosta, mutta myös muita osapuolia kaupungin organisaation ulkopuolelta. Näissä projekteissa vetovastuu on jollakin muulla osapuolella kuin kaupungilla Kaupunki rahoittajana Rahoitusprojektin toteuttavat muut osapuolet kuin kaupunki. Kaupungilla ei ole vetovastuuta koko projektista eikä mistään sen osasta. Kaupunki toimii ainoastaan projektin osarahoittajana. Kaupungilla on kuitenkin seuranta- ja arviointivastuu. Projektin toteuttajan edellytetään toimittavan kaupungin yhteyshenkilölle samat seurantaraportit kuin muillekin rahoittajille. 3. PROJEKTIN VALMISTELU JA HAKUPROSESSI EU-projektien valmistelu ja hakeminen tapahtuu kaupungin linjaorganisaatiossa. Pääsääntöisesti projektien tulee olla niin valmiita, että ne voidaan ottaa huomioon talousarviossa ja taloussuunnitelmassa. EU-projektien tulee liittyä kaupungin kehittämisstrategioihin. Niiden on liityttävä myös toimialan omiin suunnitelmiin ja resursseihin. Budjettiin on varattava riittävät määrärahat aloitettaviin projekteihin. Myös ylivuotiset projektit on sisällytettävä taloussuunnitelmaan. SUUNNIT- TELUSSA ON VARAUDUTTAVA SIIHEN, ETTÄ EU-TUKI PROJEKTEILLE MAKSETAAN PÄÄSÄÄNTÖISESTI JÄLKIKÄTEEN TILITYSKAUSITTAIN. Talousarviota tehtäessä ei kuitenkaan aina tiedetä, mitä EU-ohjelmia talousarviovuonna tulee hakuun. Jos projekti syntyy kesken budjettivuoden eikä sitä varten ole toimialan talousarviossa käytettävissä varoja, on projekti rahoitettava joko talousarvion muutoksella tai varamäärärahoilla. Tällaisissa tapauksissa on asiasta neuvoteltava suunnittelu- ja kehittämisen vastuualueen kanssa Esiselvitys Erilaisia projekti-ideoita voi tulla kaupungin omalta henkilöstöltä, sidosryhmiltä, ystävyyskaupungeista jne. Projekti-idean kannattavuus selvitetään esiselvityksen avulla. Suunnitteilla olevan projektin pääasiallinen sisältö, toiminnot ja tavoitteet esitetään ja kuvataan esiselvityksessä. Keskeisiä asioita ovat myös resurssienhallinta (työnjako ja vastuusuhteet) sekä se, millaisin toimenpitein suunnitteilla

5 olevaa projektia tullaan viemään eteenpäin. 4 Valmisteluvaiheessa projektin valmistelijan on tunnistettava ja yksilöitävä projektinsa ja sen merkitys Tampereen kaupungin kokonaisedun, kyseisen toimintayksikön toimintastrategian ja tavoitteiden kannalta. Esiselvityksen pohjalta selvitetään projektin hyödyllisyys kaupungin kannalta ja päätetään hankkeeseen osallistumisesta. EU-rahoitusta tai muuta kansainvälistä rahoitusta ei tule hakea yksinomaan rahansaamisen perusteella Projektisuunnitelma Projektisuunnitelma tehdään projektin toimeenpanon työkaluksi. Suunnitelman tavoitteena on pyrkiä resurssien käytön tehokkuuteen ja hallintaan sekä aikataulujen ja kustannusarvioiden pitävyyteen. Projektisuunnitelman laatimisessa tulisi olla mukana henkilö, joka osallistuu myös projektin toteuttamiseen. Suunnitteluvaiheessa on varattava riittävästi aikaa myös kaupungin omalle päätöksentekojärjestelmälle. Projektisuunnitelman tulee sisältää yksityiskohtaiset tiedot mm. projektin talousarviosta, toteutusaikataulusta, resurssoinnista, raportoinnista, ohjauksesta ja valvonnasta. Jokaiselle projektille luodaan jo suunnitteluvaiheessa seuranta- ja arviointijärjestelmä, jonka avulla voidaan arvioida projektin etenemistä ja tavoitteiden toteutumista sekä niiden kestävyyttä. On myös syytä erityisesti korostaa sitä, että hallinnolliset toimenpiteet, kuten suunnittelu, seuranta ja raportointi, synnyttävät kustannuksia, jotka on sisällytettävä talousarvioon jo suunnitteluvaiheessa. Yhteistyökumppanit, heidän roolinsa ja vastuunsa on selvitettävä tarkasti ja vahvistettava kirjallisin sopimuksin ennen projektin käynnistymistä. Lisäksi on etukäteen sovittava projektin aikana hankittavien ja projektin tuloksena syntyvien tuotteiden omistusoikeudesta projektin päättymisen jälkeen. Projektin suunnitteluvaiheessa tulee ottaa huomioon laki julkisten hankintojen kilpailuttamisesta. Niin kaupunki kuin muutkin rahoittajatahot edellyttävät hankinnoissa noudatettavan kilpailuttamisen periaatetta. Hankintoja tulee pääsääntöisesti tehdä jo kaupungin kilpailuttamista hankintapaikoista, jolloin niitä ei projektien toimesta tarvitse uudelleen kilpailuttaa. Hankintoja koskevissa kysymyksissä tulee kääntyä tarvittaessa materiaalikeskuksen puoleen EU-hakemus EU-projektin hakemusprosessissa käytetään EU:n ohjelmakohtaisia lomakkeita sekä noudatetaan ohjeita ja määräaikoja, joiden puitteissa hakemus on saatava valmiiksi. EU-hakemuksen allekirjoittaa henkilö, jolla on kaupungin johto- ja toimintasääntöjen mukainen nimenkirjoitusoikeus. Hakemus kirjataan kunkin toimialan kirjaamossa ja saatua diaarinumeroa tulee käyttää projektia koskevissa asiakirjoissa läpi koko projektin Päätöksenteko Projektit, joiden kustannukset kaupungille ovat yli euroa oman työn osuus mukaan luettuna, käsitellään kaupunginjohtajan johtoryhmässä ja päätökset näihin hankkeisiin osallistumisesta tekee kaupunginjohtaja. Erityisen merkittävät ja

6 useampaa toimialaa koskevat projektit käsitellään myös kaupunginjohtajan johtoryhmässä. Päätöksenteko alle euron projekteista on toimialoilla apulaiskaupunginjohtajan tai määräämänsä vastuulla. 5 Lisäksi on perusteltua, että lakimiesosasto tarvittaessa tutkii päätöksentekomenettelyn oikeellisuuden ja tarkastaa sopimusasiakirjat, mikäli kaupungille hankkeesta aiheutuvat velvoitteet ovat huomattavat tai sopimustekniikka vaativa. Yli euron projekteista tulee niiden käynnistyessä ilmoittaa sisäisen tarkastuksen yksikköön. 4. EU-PROJEKTIN TOTEUTTAMINEN Jokaiselle EU-projektille on nimettävä henkilö tai henkilöt, jotka vastaavat sen toiminnasta ja taloudesta. On päätettävä myös projektin menojen hyväksyjästä sekä hankintavaltuuksien myöntämisestä. Mikäli projekti on usean toimialan yhteinen, on nimettävä lisäksi ne henkilöt, jotka osaltaan vastaavat toimialan osuudesta projektiin. Käytännössä suurehkoihin projekteihin nimetään joko päätoiminen tai osa-aikainen projektipäällikkö. Projektipäällikön tarpeellisuus harkitaan tapaus-kohtaisesti. Useissa projekteissa toiminnan ohjaajana ja valvojana toimii ohjausryhmä, johon nimetään edustajat projektin tärkeimmistä sidosryhmistä. Projektin toteuttamisessa noudatetaan hyväksyttyä projektisuunnitelmaa ja seurataan taloutta ja toiminnallisia tuloksia. Projektisuunnitelman muutokset on päivitettävä, jos alkuperäistä suunnitelmaa ei voida toteuttaa. Suunnitelman muutoksesta on aina neuvoteltava ja saatava kirjallinen hyväksyntä EU-ohjelman toteutuksesta vastaavan tahon kanssa. Erityisesti on huomattava, että eri ohjelmien (esim. ESR tai EAKR) ohjeistus saattaa vaihdella ja olla jopa keskenään ristiriitaista. Jokaisessa projektissa tulee noudattaa nimenomaan kyseistä projektia koskevaa ohjeistusta. Projektia ei saa aloittaa ennen kuin komissiolta tai sen valtuuttamalta kansalliselta toimielimeltä on saatu päätös projektin aloittamiseksi. Projektin aloittaminen saattaa edellyttää erillisen sopimuksen tekemistä projektin käynnistämisestä EU:n komission tai esimerkiksi kansallisen viranomaisen kanssa. Samoin projektin toteuttamisen yhteydessä saatetaan edellyttää sopimusten tekemistä yhteis työkumppanien kanssa projektiin tai sen rahoitukseen liittyvistä yksityiskohdista. Näissä tapauksissa on syytä ottaa yhteyttä kaupunginkanslian lakimiesosastoon, joka tarvittaessa antaa neuvoja juridisiin yksityiskohtiin liittyvissä asioissa. 5. EU-PROJEKTIN TALOUS 5.1. Talousarvio EU-projektin talouteen sovelletaan kaupungin yleisiä talouden pidosta annettuja säädöksiä, ohjeita ja periaatteita. Talousarviossa EU-projektit käsitellään normaaleina projekteina toimi-

7 6 alojen ja toimintayksiköiden budjeteissa. Projektien rahoittamisen pääperiaatteena on, että toimialat harkitsevat projektien tarpeellisuuden omista taloudellisista ja toiminnallisista lähtökohdistaan käsin. Projektien rahoitusta varten talousarvion valmistelun yhteydessä toimialojen menokehyksiin hyväksytään tiedossa olevien projektien edellyttämät määrärahat. Talousarvioon sisältymättömät euromääräisesti suuret tai muuten merkittävät sekä useita toimialoja koskevat projektit rahoitetaan joko talousarvion muutoksena tai kaupunginhallituksen varamäärärahoilla, jotka voidaan kohdistaa uusille EU-projekteille. Jos on mahdollista, EU-projektit budjetoidaan nettobudjetoidulle tehtävä- tai vastuualueille. Tällöin riittää, kun talousarviossa on varauduttu projektin nettomenoihin. Bruttobudjetoidulla tehtäväalueella talousarvioon tulee ottaa kaikki projektin arvioidut menot ja tulot bruttona. Projektien EU-rahoitusta maksetaan vuoden aikana erillisten maksatushakemusten / tilitysten perusteella pääsääntöisesti jälkirahoitteisesti. Tilinpäätösvaiheessa projektin menot ja tulot on jaksotettava oikealle tilikaudelle. EU-projekti voidaan budjetoida taloussuunnittelujärjestelmään useille eri vastuualueille siten, että eri vastuualueiden yhteenlasketut määrärahat muodostavat projektin budjetin. Projektin kokonaisbudjettia ja kirjanpidon toteumatilannetta seurataan tällöin hankenumeron avulla. Rahoittajan kanssa on selvitettävä, hyväksytäänkö investoinnit projektin kustannuksiin, mikäli niistä ei tukipäätöksessä erikseen mainita. On huomattava, että esimerkiksi työministeriön rahoittamissa ESR-projekteissa kaikki yli 1000 euron kone-, laite-, tietokoneohjelmisto- ja toimistokalustehankinnat hyväksytään projektin kustannuksiksi vain poistomenettelyn kautta. Jos investointeja ei hyväksytä projektin kustannuksiin kaupungin kirjanpitoon investointihankinnat kirjataan edelleen käyttöomaisuuslaskentaohjeen mukaisesti, eli alle 8000 euron hankinnat käyttömenoksi ja yli 8000 euron hankinnat käyttöomaisuuteen taseeseen. Em. kalustoa voi myös vuokrata, mikä on suositeltavaakin, koska vuokraus- ja leasingkulut ovat yleensä tukikelpoisia menoja Kirjanpito Toimintayksikön talousyhdyshenkilön kanssa tulee suunnitella tarvittava tilipuitteisto, hakea tarvittavien järjestelmien lukuoikeudet ja opetella järjestelmien ja kirjanpitoraporttien käyttö. Kirjausmenettelyt on suunniteltava siten, että rahoittajan vaati-

8 mat tilitykset on mahdollista tehdä kirjanpitoraporttien mukaan. Asianomaisen toimialan kanssa on sovittava myös projektin päättyessä hankitun kaluston ym. luovutuksesta. 7 Tulot ja menot kirjataan suoriteperusteisesti. Tulo kirjataan sen vuoden tuloksi, jolloin palvelu on luovutettu ja meno kuluksi sille vuodelle, jolloin palvelu/tavara on vastaanotettu. Useamman vuoden kestävissä projekteissa esim. etukäteen saatu tulo on jaksotettava tilinpäätöksessä eli siirrettävä seuraavan vuoden tuloksi. EU-projektien menoja ja tuloja seurataan kirjanpidossa tilillä, vastuualue- ja hankenumerolla. Tarpeen mukaan voidaan lisäerittelyjä saada käyttämällä kirjanpitojärjestelmän muita kirjaustunnisteita, kuten alatili, kumppani, tuote, toiminto. Käyttötalousmenoissa käytetään tuloslaskelman tilejä ja investointimenoissa käytetään ao. käyttöomaisuusryhmän tasetiliä. Käyttötaloustulojen tilit ovat seuraavat alkaen: 5620 EU-tuki valtiolta, 5630 EU-tuki suoraan EU:lta, 5640 EU-tuki muilta. Investointien rahoitusosuuksien tilit ovat seuraavat: 1531 Muut investointien rahoitusosuudet atk-ohjelmiin 1536 Muut investointien rahoitusosuudet koneisiin ja kalustoon. EU-projektin kustannusarviota laadittaessa lähtökohtana on aina omakustannushinta, OKA, mikä tarkoittaa kaikkia niitä kustannuksia, joita kaupungille aiheutuu projektin toteuttamisesta (aiheuttamisperiaate). Kustannukset jaetaan välittömiin ja välillisiin kustannuksiin. EU-projektilla voi olla myös erityissäännöksiä, joiden mukaan rahoitusta myönnetään esim. vain välittömiin kustannuksiin. Rahoitusehdot on tarkistettava etukäteen huolellisesti. Kustannusarvio on aina laadittava OKA:n mukaisena, vaikka rahoitusta saadaankin vain osaan kokonaissummasta. Loppuosa on kaupungin oma panos kyseiseen hankkeeseen. EU-projekteihin osan työajastaan käyttävien henkilöiden tulee pitää työajan seurantaa, jonka esimies tai projektipäällikkö vahvistaa Hankenumero Hankenumeroa haetaan suunnittelu- ja rahoitusryhmän laskentatoimistolta kirjallisesti hankenumeroiden avauslomakkeella, jossa ilmoitetaan projektin yksilöivä diaarinumero ja EU-projektikoodi, joka on saatu EU:sta tai ministeriöstä tukipäätöksen yhteydessä. Hankenumero on avattava laskentatoimistossa

9 AdeEko-kirjanpitojärjestelmään ennen kuin EU-projektille alkaa tulla menoja tai tuloja. 8 Kun hankenumero on ilmoitettu EU-projektin vastuuhenkilölle, tämän on käytettävä sitä kaikissa kirjanpitoon tulevissa tilivienneissä kuten palkoissa, hankinnoissa, ostolaskuissa jne Arvonlisävero (alv) Arvonlisäveron kirjaaminen on suunniteltava yhdessä toimintayksikön taloushenkilön kanssa. Lisäksi on selvitettävä EU-projektin tukipäätöksistä, onko arvonlisävero tukikelpoinen. Jos se on tukikelpoinen, menot ilmoitetaan tilityksessä bruttona sisältäen arvonlisäveron. Ostolaskun arvonlisäveroa kirjattaessa alv-tilille on merkittävä EU-projektin hankenumero, jotta projektille kirjattujen hankintojen arvon lisäverot tulostuvat kirjanpidon raportille Investoinnit, niiden poistot ja rahoitusosuudet Projektin investointien kirjaamisessa ja poistolaskennassa noudatetaan kaupungin käyttöomaisuuslaskentaohjeita. Tällöin hankintahinta kirjataan investointimenoksi ja poistetaan käyttöomaisuudesta kaupungin poistosuunnitelman mukaan. Jos hankintaan saadaan rahoitusosuutta, poistot lasketaan hankintahinnan ja rahoitusosuuden erotuksesta. Poistot lasketaan keskitetysti laskentatoimistossa. Käyttöomaisuuskirjanpidossa voidaan poistot laskea tarvittaessa kohteittain halutulta aikaväliltä, jos tilityksen laatiminen sitä edellyttää. Kaikki EU-projektin kustannukset, lukuun ottamatta poistoja, saadaan AdeEkokirjanpidosta hankenumeron avulla. Rahoitusosuudeksi kirjataan rahoituspäätöksen mukainen %-osuus hankinta kustannuksista. Rahoitusosuudet investointimenoihin kirjataan investointiosaan ao. investointien rahoitusosuustilille. Vuosittain tilinpäätöksessä on kirjattava investointimenoja vastaava rahoitusosuus ennen kuin poistoja lasketaan Tositteet EU-projektin kirjanpito on järjestettävä siten, että projektin meno- ja tulotositteet kerätään alkuperäisinä projektikansioon. Kaupungin kirjanpitotositteeksi jää tositteen kopio, johon merkitään tieto alkuperäisen tositteen säilytyspaikasta. Kirjanpidon tilivientiraportilta tulee tarkistaa, että kaikki ko. EU-projektin alkuperäiset tositteet ovat projektikansiossa tarkastusta varten. Kun meno- ja tulotositteet ovat sähköisessä muodossa, niiden keräämisestä ja säilyttämisestä on mainittava projektin asiakirjoissa. Projektin rahoittajan kanssa on neuvoteltava sähköisten tositteiden hyväksyttävyydestä.

10 Maksuliikenne EU-projektin ostolaskut ym. menot maksetaan kaupungin maksuliikenteen yhteydessä ao. taloushallinnon järjestelmiä hyväksikäyttäen. Tarkemmat määräykset talousasioiden hoidosta, kuten ostolaskujen käsittelystä, on kaupungin taloussäännössä. Tulot ja avustukset ohjataan rahatoimiston ilmoittamalle pankkitilille. Projektille ei saa avata omaa pankkitiliä. Maksatushakemus ja tilitykset on tehtävä viivytyksettä, etteivät projektin menot rasita kaupungin maksuvalmiutta. Rahatoimiston maksuliiketoimistolle on tarpeen mukaan tehtävä ilmoitukset isoista laskuista maksuvalmiussuunnittelua varten. Rahoittajan maksaman EU-tuen määrä on ilmoitettava rahatoimiston maksuliiketoimistoon. EU-tuen kirjaamista varten on ilmoitettava kirjanpidon tulotili, vastuualuekoodi ja projektin hankenumero. EU-projektille saatava tuki tai muu rahoitusosuus kirjataan rahatoimiston maksuliiketoimistossa kaupungin kirjanpitoon. Kirjaamista varten maksusuorituksen tiedoista tulee ilmetä, mille EU-projektille ko. rahamäärä on tarkoitettu. EUprojektista vastuussa olevan henkilön on ilmoitettava EU-projektin koodi tuen maksajalle ja pyydettävä ilmoittamaan se maksun yhteydessä Palkat EU-tuen maksajalle on lisäksi ilmoitettava kaupungin rahalaitosyhteystiedot: Maksun saaja: Tampereen kaupunki PL 487, Tampere, Finland Rahalaitokset SAMPO BANK PLC, Helsinki, Finland ACCOUNT NUMBER BIC CODE: PSPBFIHH IBAN: FI NORDEA BANK PLC, Helsinki, Finland ACCOUNT NUMBER BIC CODE: NDEAFIHH IBAN: FI Henkilöstön palkkaamisessa noudatetaan kaupunginhallituksen yleiskirjeen A/970908/97 sekä henkilöstöryhmän asiasta antamia ohjeita. Palkkauksessa noudatetaan kunnallisia virka- ja työehtosopimuksia. Alkuperäistä palkkaluetteloa säilytetään 50 vuotta rahatoimistossa. Koska EUprojektien henkilöiden palkkatiedot ovat em. palkkaluetteloissa vastuualueittain aakkosjärjestyksessä, tulee kunkin EU-projektin osalta tehdä projektikansioon erillinen tosite. Tositteen liitteeksi otetaan kopio palkkaluettelosta niiden henkilöi-

11 10 den kohdalta, jotka kuuluvat kyseiseen projektiin. Tositteeseen merkitään kirjaus päivä ja tositenumero, jolla kyseinen palkka on kirjattu projektille (tilivientiraportilta) sekä maininta, mistä alkuperäinen palkkaluettelo löytyy Tuntikirjanpito ja työvuorolistat Tuntikirjanpitoa on pidettävä henkilöittäin kunkin EU-projektin osalta käyttäen kaupungin tuntikirjanpidon lomakkeita. Tuntikirjanpitoa pidetään myös niissä tapauksissa, kun kaupungin vakinainen henkilöstö käyttää osan työajastaan EUprojektiin. Työaikalain mukaan tulee jokaisella työpaikalla olla työvuoroluettelo, jossa ilmoitetaan säännöllisen työajan alkamisesta ja päättymisestä sekä lepoajoista. Tuntikirjanpidon lomakkeet ja työvuorolistat tulee säilyttää alkuperäisinä projektikansiossa ja kopio liitetään kaupungin ao. tositeaineistoon ja siihen merkitään tieto alkuperäisen säilytyspaikasta Sivukulut Palkkojen kirjausohjelma tuottaa palkkojen sivukulut (stm-, eläkevakuutus-, tapaturma- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä sairauskassan kannatusmaksun)kullekin EU-projektille. Mikäli tilitysohjeissa ei hyväksytä kuluiksi sairauskassan kannatusmaksua jätetään se pois tilityksestä. Projektikansioon tehdään tosite näistä kuluista palkanmaksukerroittain. Kyseiset kulut saa projektin vientiraportilta Matkalaskut Alkuperäiset tositteet säilytetään henkilöittäin projektikansiossa. Matkalaskun maksaja ottaa tositteeksi jäljennöksen, johon on merkitty tieto alkuperäisen kuitin säilytyspaikasta Muut kulut Tilattaessa kaupungin sisäisiä palveluja on pyydettävä erillinen projektikohtainen lasku. Jos EU-projektille kuuluvia kustannuksia laskutetaan kaupungilta koontilaskuna yhdessä muiden vastuualueiden maksettavien kustannusten kanssa, on EU-projektille tehtävä tosite ko. kustannuserästä. Tositteeseen on merkittävä tieto alkuperäisen tositteen säilytyspaikasta. Jos on tehtävä tilisiirto tai korjattava kirjanpidon virhevienti, on siitä tehtävä muistiotosite. Alkuperäinen liitetään projektikansioon ja kirjanpidon kirjaustositteeksi annettavaan kopioon on merkittävä tieto alkuperäisen tositteen säilytyspaikasta Laskutus Jos EU-projektin puitteissa tarvitsee laskuttaa jotain ulkopuolista, käytetään laskuttamiseen pääsääntöisesti yleislaskutusjärjestelmää, kun laskun saaja on

12 11 Suomesta. Ulkomaille lähetettävä lasku tulee tehdä maksuliiketoimiston lomakkeelle. Yleislaskutuksen laskutusluettelosta otetaan kopio, josta ilmenee EUprojektista lähetetyn laskun tiedot ja siihen merkitään alkuperäisen luettelon säilytyspaikka. Kopio liitetään projektikansioon. Laskun maksamista seuraa kukin laskuttaja osaltaan myyntireskontrassa. Maksumuistutukset ja perintätoimet hoidetaan laskentatoimiston toimesta. Mikäli suoritusta ei saada, luottotappio kirjataan projektin kuluksi. Mahdolliset luottotappiopäätökset tekee EU-projektista vastaava toimiala laskutus- ja perintäohjeiden mukaan. Luottotappio ei aina ole rahoittajan hyväksymä kustannus Taseen toimeksiannot Kaupunki voi saada johonkin projektiin EU-tukia tai maksuosuuksia, joista osa on Tampereen kaupungin osuutta ja loput muiden projektiin osallistuvien osuutta. Tällöin kaupungin oma osuus kirjataan tuloslaskelmaan ko. projektin tuloihin ja muiden osuus kirjataan taseeseen Muiden toimeksiantojen pääomiin tilille 3932 EU-tukien toimeksiannot. Rahavarat kirjataan taseessa kaupungin yleisiin rahavaroihin. Tiliä 3932 käytetään muiden projektin osallistujien osuuksien maksamiseen, ja tilin käytöstä ja tilityksistä vastaa ko. projektin vastuuhenkilö. Kirjanpitovienneissä tulee käyttää ko. vastuualueen ja hankenumeron lisäksi tarpeen mukaan muitakin kirjaustunnisteita Tilitykset EU-projektin tilitykset on laadittava ko. projektista annetun tukipäätöksen mukaisesti eriteltyinä. Tilitys laaditaan bruttosummaisena hyväksyttävistä kustannuksista. Arvonlisävero sisällytetään menoihin vain silloin, kun ko. projektin EU-tukipäätöksessä arvonlisävero on ilmoitettu tukikelpoiseksi.. Kustannusten tulee perustua kansalliseen ja EU-lainsäädäntöön. Tukikelpoisten kustannusten tulee olla todellisia ja maksettuja, syntyneitä ajalla, jota tilitys koskee, osoitettavissa dokumenteilla ja välillisten kustannusten osalta todennettavia. 6. EU-PROJEKTIN SEURANTA JA VALVONTA 6.1. Hankerekisteri EU-projektien seurantaa ja valvontaa varten ylläpidetään hankerekisteriä, johon päivitetään tiedot kaupungin käynnissä olevista EU-projekteista. Tulosarviointiryhmä vastaa hankerekisterin ylläpidosta. Rekisteritiedot säilyvät www-sivuilla kaksi vuotta projektin päättymisestä, minkä jälkeen rekisterinpitäjä tulostaa ja säilyttää paperikopion arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti. Hankerekisteriin tallennetaan EU-projektit, joissa Tampereen kaupun-

13 gin kokonaiskustannukset ylittävät euroa. Rekisteriin päivitetään tiedot projektien edistymisestä sekä projektien toiminnallisista ja taloudellisista tuloksista projektien päätyttyä. Tulosarviointiryhmä päivittää tiedot EU-projekteista sekä suomeksi että englanniksi www-sivuille (http://www.tampere.fi/talous/euhank/index.htm) 12 Hankerekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot: 1 Projektin nimi ja kaupungin rooli, projektin mahd. kotisivuosoite 2 Projektikoodi EU:sta/ministeriöstä, joka yksilöi projektin (pakollinen) 3 Hankenumero kaupungin kirjanpidossa (pakollinen) 4 Diaarinumero (pakollinen, kunkin toimialan kirjaamosta) 5 Projektin vaihetiedot (projektin toteutusaika, tukipäätöksen päivämäärä, projektin päättymispäivä) 6 Projektin lyhyt kuvaus 7 Projektin vetäjä (silloin kun kaupunki partneri) 8 Yhteystiedot Tampereen kaupungilla (vastuuyksikkö ja projektin vastuuhenkilö) 9 Yhteistyökumppanit 10 Rahoitustiedot 11 Tulokset (ilmoitetaan projektin päätyttyä) Tietojen ilmoittamiseksi on valmiit suomen ja englannin kieliset lomakepohjat, joihin tiedot täydennetään. Lomakepohjat tietojen ilmoittamista varten löytyvät TiimiFoorumin EU-infon alta. Myös www-sivuilta löytyy pdf-muotoinen lomake, jonka voi täyttää ja palauttaa tulosarviointiryhmään sähköisesti. Kts. liite Toimialojen EU-yhteyshenkilöt Toimialoille on nimetty yksi tai useampi EU-yhteyshenkilö, jonka tehtäviin kuuluu vastata toimialansa EU-asioihin liittyvästä tiedotuksesta, koulutuksesta ja koordinoinnista. Toimialan EU-yhteyshenkilöt vastaavat projektitietojen välittämisestä tulosarviointiryhmään oma-aloitteisesti projektin saatua EU:n myöntämää rahoitusta sekä projektin edistyessä. Yhteyshenkilöt vastaavat myös toimialansa haettujen ja hylättyjen projektitietojen arkistoinnista toimialan arkistoon. Yhteyshenkilö voi delegoida nämä tehtävät myös muulle henkilölle, mutta EU-yhteyshenkilöt ovat ensisijaisesti vastuussa siitä, että yksiköiden EU-projekteista on tietoa saatavilla EU-projektin vastuuhenkilöt EU-projektin vastuuhenkilö vastaa tilityksistä ja maksatushakemuksista sekä projektikansion ylläpidosta seurannan ja valvonnan varmistamiseksi. Projektikansiot tehdään kaikista EU-projekteista. Siihen arkistoidaan projektin ja sen seurannan kannalta merkitykselliset asiakirjat, tilitysaineisto sekä myöhemmin tapahtuvaa tarkastusta varten tarvittavat opaste- ja viitetiedot kaupungin kirjanpi-

14 13 toon ja tositeaineistoon. Projektin päätyttyä projektikansio arkistoidaan vastuussa olevan toimialan arkistoon vähintään kymmeneksi vuodeksi. Kts.liite Projektikansio Projektikansiossa säilytetään seuraava aineisto (tarkempi luettelo säilytysaikoineen liitteessä 4): 1 Projektin valmisteluasiakirjat 1.1 Projekti- ja toteuttamissuunnitelma 1.2 Aiesopimukset 2 Hakuasiakirjat, päätökset ja rahoitussopimukset 2.1 Listaus määrärahoista, joista kaupungin osuus maksetaan, sekä niiden hyväksyjistä 3 Toteuttamista koskevat asiakirjat Ohjausryhmän pöytäkirjat Projektiryhmän pöytäkirjat Tositteet Kumppaneiden yhteystiedot Vastuunjakosopimus tmv Väliraportit Loppuraportti 4 Projektin etenemisen seuranta-asiakirjat 5 Jäljennökset ennakoitten maksatuspyynnöistä liitteineen 6 Jäljennökset muille osapuolille annetuista loppuyhteenvedoista ja talousselvityksistä Mikäli kaupunki ei ole projektin vetäjä, projektikansioon tallennetaan kaupunkia koskevat projektitiedot, vetäjän kanssa käyty kirjeenvaihto, vetäjälle annetut selvitykset ja tilitykset, vetäjän kaupungille antamat selvitykset sekä yhteenveto projektista Seuranta Jokaiselle projektille luodaan oma seuranta- ja arviointijärjestelmä, jonka avulla voidaan arvioida projektin etenemistä ja tavoitteiden saavuttamista sekä niiden kestävyyttä. Seuranta ja etenkin arviointi on järjestettävä niin, että kohderyhmältä ja muilta sidosryhmiltä saadaan kattavasti ja avointa palautetta. Projektin rahoittajat (esim. ESR) edellyttävät määrämuotoista ja -aikaista raportointia. Vähintään sillä tasolla on projektin raportointi järjestettävä kaupungin sisällä. Tavoitteiden toteutumisen osalta on järjestettävä asianmukainen kirjanpito ja muu talousseuranta siten, että seuranta, sisäinen valvonta sekä tulosten arviointi antavat kulloinkin projektista oikean kuvan ja että tiedot saadaan järjestelmästä ilman käsin tehtävää poimintaa ja laskentaa. Projektien väliraportit tulee käsitellä tehtäväalueen ja/tai toimintayksikön johtoryhmässä. Toimintayksikköjen toimintakertomuksissa on annettava tieto meneillään olevista ja toimintavuoden aikana päättyneistä projekteista sekä niiden tuloksista. Projektien loppuraportit tulee käsitellä toimialojen johtoryhmissä. Projektien valvonta ja tarkastus voi olla monitahoista. Varsinkin merkit-

15 täviä projekteja tarkastavat niin EU:n omat tarkastuselimet kuin kotimaiset, lähinnä projektin rahoitukseen osallistuvat tahot esim. TE-keskukset tai ministeriöt. 14 Projekteja joudutaan myös niiden kestäessä tilintarkastuttamaan ja antamaan tilintarkastajan vahvistamia väliraportteja projektin toteutumisesta ja edistymisestä sekä määrärahojen käytöstä. EU:n toimielinten ja kotimaisten tarkastusten (esim. VTV tai TE-keskus) ennakkoilmoitukset ja valmistuneet tarkastusraportit toimitetaan sisäisen tarkastuksen yksikköön tiedoksi. Tilintarkastukseen liittyvistä asioista tulee neuvotella sisäisen tarkastuksen yksikön kanssa. 7. PROJEKTIN PÄÄTTÄMINEN 7.1. Saavutettujen tulosten hyödyntäminen Viimeisenä vaiheena on projektin päättäminen, josta on ilmoitettava rahoittajille, projektiin osallistuneille partnereille ja sidosryhmille. Kaupungin sisällä projektin päättymisestä on ilmoitettava hankerekisteriin ja kirjanpitoon. Hankerekisteriin tulee ilmoittaa myös projektin tulokset. Projekti päätetään EU-rahoituksen myöntäneen tahon kanssa sovitun aikataulun mukaisesti, ja tähän ajankohtaan mennessä ovat projektista saatavat tulokset jo selvillä. Euroopan unioni edellyttää rahoittamiltaan projekteilta uusia tapoja ratkaista tietty ongelma, sekä tämän tiedon jakamista muillekin saman ongelman parissa työskenteleville. Projektia päätettäessä on tärkeää, että saavutetut tulokset kyetään selkeästi osoittamaan, ja että saatujen tulosten käytännön hyödyntämisestä laaditaan selkeä suunnitelma. Loppuraportti ja sen toimittaminen määräajassa EU-rahoituksen myöntäneelle taholle on edellytys EU-tuen loppuerän maksatukselle Tiedottaminen Euroopan komissio edellyttää rahoittamiltaan projekteilta aktiivista tiedotus toimintaa. Tämän näkyvyys- ja julkisuusperiaatteen toteutuminen on edellytys EUrahoituksen saamiseksi. Kaikissa EU-rahoitteisten projektien laatimissa toimintaa koskevissa tiedotteissa tai julkaisuissa, myös konferensseissa tai seminaareissa, on mainittava, että EU on myöntänyt toimintaan rahoitusta. Useimmilla EU-ohjelmilla on omat erilliset tiedotusohjeensa. Rakennerahastoprojektien rahoituspäätöksen liitteenä on yleensä tiedotusohje, jota projektin toteuttajan on noudatettava. Tiedotusohjeissa selvitetään seikkaperäisesti kuinka ja missä EU-tunnusta tulee käyttää. Projektien tarkastuksissa tiedotus on yksi asioista, mikä käydään läpi. Projektin aloittamisen jälkeen projektin vastuuhenkilön tai erikseen nimetyn henkilön tehtävänä on huolehtia sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta. Tiedottamisessa kannattaa hyödyntää Tampereen kaupungin omia kanavia, EU-hankerekisteriä, TiimiFoorumin EU-infoa ja kaupungin viestintäyksikön kanavia. Muita tiedon jakamisen kanavia voivat olla esim. julkaisut, koulutustilaisuudet, seminaarit, projektin eri osapuolten kansalliset ja kansainväliset verkostot, ystävyyskaupungit, jne. Menestyksekkäistä projekteista ja niiden tuloksista tiedottamalla luodaan myönteistä kuvaa osaavasta ja toimivasta kaupungista.

16 15 Ohjeita: (EU-alueohjelmien viestinnän tukimateriaali) (ESR Viestintäohjeet ja graafinen ilme) oc (Tiedotus- ja julkistamistoiminta opetusministeriön hallinnonalan projekteissa ja projektitoiminnan yhteydessä) (Euroopan tunnuksen graafiset tiedot) LISÄTIETOJA: Yleinen neuvonta: Satu Vuorinen puh fax Budjetointi: Vesa-Matti Kangas puh fax Kirjanpito: Pasi Leppänen puh fax Maksuliike: Tuula Huotari puh fax Sisäinen tarkastus: Pirjo Toivo puh fax Hankerekisteri: Päivi Lehtinen puh fax

17 16 Palkkaus: Tuija Laulunen puh fax Palkanlaskenta: Aila Grén puh fax Hankinnat ja kilpailuttaminen: Pekka Ranta puh fax Tiedotus: Aila Rajamäki puh fax Arkistointi: Leena Rask puh fax Tällä yleiskirjeellä kumotaan kaupunginjohtajan antama ohje EU-hankkeita koskevasta yleisestä toimintamallista. TAMPEREEN KAUPUNGINHALLITUS Jarmo Rantanen kaupunginjohtaja Mauri Eskonen hallintojohtaja

18 17 LIITE 1. EU-yhteyshenkilöiden ja EU-projektien vastuuhenkilöiden tehtävät ja vastuut EU-YHTEYSHENKILÖIDEN TEHTÄVÄT JA VASTUUT kehittää EU-valmiuksia jakaa EU-tietoa omalla toimialalla ohjaa ja valvoo EU-projektiohjeistuksen noudattamista vastaa hankintojen ja kilpailuttamisen periaatteen huomioimisesta projektien toteuttamisessa vastaa erilaisiin toimialaa koskeviin partnerinhakukyselyihin välittää tiedot yli euron projekteista hankerekisteriin ylläpitää ja päivittää toimialan EU-projekteja koskevaa luetteloa osallistuu kaupungin EU-yhteyshenkilöverkoston toimintaan ja sen kehittämiseen EU-PROJEKTIEN VASTUUHENKILÖIDEN TEHTÄVÄT JA VASTUUT vastaa projektin hallinnoinnista noudattaa EU-projektiohjeistusta vastaa projektin talousseurannasta, raportoinnista ja rahaliikenteestä budjetoinnissa ja kirjanpidossa, budjetin EU-tukien meno- ja tuloliikenteestä, projektin koodituksesta, tilityksestä täytäntöönpanee projektin toimenpiteet (resurssien varaus, aikataulu, budjetti, raportointi, tiedottaminen) vastaa maksatushakemusten ja tilitysten toimittamisesta rahoittajalle vastaa projektikansion ylläpidosta ja arkistoinnista

19 18 toimittaa loppuraportin EU-rahoituksen myöntäneelle taholle LIITE 2. Hankerekisterin lomakepohja EU-HANKEREKISTERI Projekti: (projektin nimi kokonaan sekä projektin mahd.wwwkotisivuosoite) Tampereen kaupungin rooli:(vetäjä, partneri vai rahoittaja?) Projektikoodi: Hankenumero: Diaarinumero: (saadaan EU:sta/ministeriöstä, joka yksilöi projektin; pakollinen) (kaupungin kirjanpidossa, hankenumeroiden avauslomakkeita voi pyytää Liisa Kankaalta /sura, pakollinen) (kunkin toimialan kirjaamosta, pakollinen) Toteutusaika: (esim ) Projektin vaihetiedot: (pvm) Projekti käynnistetty Rahoituspäätöksen pvm (EU:n kirje) Projektia jatketaan (mihin asti jos eri kuin toteutusaika) Projekti päättynyt Projektin lyhyt kuvaus: (Projektin tarkoituksena on...) Projektin vetäjä (leader): (kun eri kuin Treen kaupunki, esim. Essenin kaupunki) Yhteystiedot Tampereen kaupungilla: A. (Vastuuyksikkö) B. (Henkilön nimi + tehtävänimike) C. (Yhteystiedot: puh, fax, s-posti) Yhteistyökumppanit: Rahoitus: A. Kokonaiskustannusarvio: xxx xxx euroa

20 19 B. Haettu tuki: xxx xxx euroa C. EU-rahoitusohjelma: (esim. LIFE, ESR, tms.) D. Saatu EU-tuki: (esim.vuosi 200X: xxx xxx euroa vuosi 200Y: xxx xxx euroa) E. Kaupungin rahoitusosuus: (esim. kuten edellä) F. Muu rahoitus: (esim. kuten edellä) Tulokset: (ei yhtä kuin tavoitteet vaan yleensä ilmoitettavissa vasta projektin päätyttyä) EU-PROJECT REGISTER Name of the project: Goal of the project: Role of the City of Tampere (leader/partner/financier): Duration: Status information: - Project started: - Date of financial decision: Partners: Finance: - EU-funding: (source, applied + granted amount euros) - Total budget euros: Contact information: (person, tel., )

muutokset on saatettava PROJEKTIOHJEET 1. SOVELTAMISALA

muutokset on saatettava PROJEKTIOHJEET 1. SOVELTAMISALA 1 PROJEKTIOHJEET 1. SOVELTAMISALA Projektiohjeita sovelletaan kaikkiin sellaisiin kehittämishankkeisiin ja projekteihin, joiden toteuttamisesta vastaa sitä varten erikseen perustettu organisaatio ja joille

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

Maksatus Lump sum -hankkeissa

Maksatus Lump sum -hankkeissa Maksatus Lump sum -hankkeissa Uudenmaan ELY-keskuksen Lump sum -koulutus 28.5.2013 Mikael Posti Uudenmaan ELY-keskus Maksatushakemus 1 Maksatushakemukset EURA:ssa rahoituspäätöksen mukaisessa aikataulussa

Lisätiedot

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA 31.8.2012 SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA Hankkeen hallittu päättäminen Rahoituskoordinaattori Merja Rossi Kaakkois-Suomen ELY-keskus HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättäminen on osa hankkeen suunnitelmaa ja toteuttamista

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli - EAKR 14.6.2016 Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli Toteutetaan kokonaan investointina tai

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus osahankkeen

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus

Lisätiedot

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata.

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata. 09.12.2015 1 (5) n käyttöönotto Satakunnan sairaanhoitopiirissä Satakunnan sairaanhoitopiirissä tehdään paljon hyvää kehittämistyötä eri vastuualueilla ja yksiköissä. Laajan kehittämistyön näkyväksi tekemisen

Lisätiedot

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17%

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% YLEISTÄ Joensuun KAKE hankkeen budjetti 1 274 914 Pikku KAKE Palkkakustannukset Ostopalvelut Muut kustannukset Joensuun kaupungin rahoitus Kaupunki

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

toteutuneet kustannukset

toteutuneet kustannukset ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1.2.2012 1 VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA... 1 Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita...

Lisätiedot

TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot

TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.-1.9.2010 Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot Riitta Mensalo Neuvotteleva virkamies Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti 10.02.2015 Sivu 1 9.2.2015 Yksinkertaistetut kustannusmallit Tavoitteena on, että ohjelmakaudella 2014-2020 käytetään

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE

MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE Tuija Nikkari Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE Seinäjoki 24.5.2011 Rahoituspäätös ja projektisuunnitelma Rahoituspäätös sisältää päätösasiakirjan

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen)

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Rahoituspäätökset EURA 2007 -järjestelmässä

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola 21.5.2014 Avustuksen tausta: lainsäädäntö Avustuksen taustaa Avustuksella on tarkoitus tukea kestävien liikkumisen muotojen edistämiseen tähtääviä hankkeita

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 24% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 24% Hankkeen välilliset kustannukset korvataan prosenttimääräisenä hyväksyttävistä välittömistä

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä

Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Muutoksia EURA -järjestelmässä Rahoituspäätösten

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Toni Bärman 22.3.2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset, taustaa 18.3.2016 2 Taustaa, laki & asetus Valtionavustuslaki 688/2001 Hakemus-, myöntö-, maksatusprosessi

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off 12.5.2014, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä perusteista

Lisätiedot

YLEISOHJE VALTIONAVUSTUSTEN HAKIJOILLE JA KÄYTTÄJILLE

YLEISOHJE VALTIONAVUSTUSTEN HAKIJOILLE JA KÄYTTÄJILLE 2/500/2016/OPH YLEISOHJE VALTIONAVUSTUSTEN HAKIJOILLE JA KÄYTTÄJILLE Opetushallituksen yleisohje harkinnanvaraisten valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta Sisällysluettelo 1.Yleistä...

Lisätiedot

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje

Rahoitushakemuksen täyttöohje Rahoitushakemuksen täyttöohje 1 Hankkeen nimi Kannattaa pyrkiä lyhyeen ja ytimekkääseen nimeen. Tarvittaessa keksittävä hankkeelle lyhenne. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan Alla on lueteltu

Lisätiedot

SOLID-hankkeiden neuvontatilaisuus

SOLID-hankkeiden neuvontatilaisuus SOLID-hankkeiden neuvontatilaisuus Kristiina Mauriala, Iikka Saunamäki Helsinki, 5.2.2014 Neuvontatilaisuuden sisältö Rahastojen tilannekatsaus Rahoituspäätös ja muutokset Hankkeen hallinnointi Hankeraportointi

Lisätiedot

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta.

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta. 1(5) LOMAKKEEN 3317 TOIMINTARYHMÄN TOIMINTARAHAN MAKSUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Lnro 3316A EUROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

Hankkeiden loppuraportointi

Hankkeiden loppuraportointi 15.11.2012 Hankkeiden loppuraportointi Sisältöraportointi Yleistä loppuraportoinnista Loppuraportin kautta vastuuviranomainen ja komissio saavat tiedot hankkeen toteutuksesta Raportointi on edellytys EU-rahoituksen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Rahastonhoitajana yhdistyksessä

Rahastonhoitajana yhdistyksessä Rahastonhoitajana yhdistyksessä Sisältö Rahastonhoitaja Yhdistyksen toiminta: lait ja säännöt Rahastonhoitaja on yksi keskeisistä toimijoista Rahastonhoitajan tehtävät ja vastuut Talousarvio Kirjanpito

Lisätiedot

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta Valtionavustushankkeiden talouden hallinta 7.11.2016 Hankeryhmät: Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Marja Savilepo taloustarkastaja

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKEMUSTEN LAADINTA

OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKEMUSTEN LAADINTA OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKEMUSTEN LAADINTA Yleistä maksaa hankkeelle rahoituksen maksatushakemuksen perusteella rahoituspäätöksen mukaisin ehdoin toteutuneisiin tukikelpoisiin

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero Työ- ja elinkeinokeskus 1(6) MAKSUHAKEMUS YRITYKSEN INVESTOINTITUKI Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 ROOPAN YHTEISÖ Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi

Lisätiedot

Työllisyyden edistämisen ESR-hankkeen hakemisesta ja toteuttamisesta

Työllisyyden edistämisen ESR-hankkeen hakemisesta ja toteuttamisesta 1 SOPIMUS Työllisyyden edistämisen ESR-hankkeen hakemisesta ja toteuttamisesta 1. Sopijaosapuolet Hankkeen päätoteuttaia: Diakonia -ammattikorkeakoulu Oy PL 12 00551 Helsinki Y-tunnus: 0115776-3 Johtaja

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ 2 Sisällys Johdanto... 3 1. Toiminta-avustus... 3 1.1. Hakukelpoisuus avustukseen... 3 1.2. Toiminta-avustuksen hakeminen... 4 1.3. Toiminta-avustusten

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKEMUSLOMAKKEESTA

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKEMUSLOMAKKEESTA MÄÄRÄYS Pvm. 29.4.2015 Dnro 969/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 33/15 Kumotaan Määräys Nro 11/15, Dnro 307/54/2015 Valtuutussäännökset: Laki (28/2014) 13 3. mom., 35 6. mom. 36 5. mom., 38

Lisätiedot

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi.

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi. 7.11.2011 EU:n rakennerahasto-ohjelmat 2007-2013 FLAT RATE ohje Välittömät ja välilliset kustannukset flat rate -hankkeissa - Kustannusmalli otettu käyttöön tukikelpoisuusasetuksen muutoksella (501/2011)

Lisätiedot

Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö

Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n sekä Oulun yliopiston johtosäännön 2 :n nojalla yliopiston hallitus on 18 päivänä toukokuuta 2010 hyväksynyt

Lisätiedot

Maatalouden investointitukien maksatus

Maatalouden investointitukien maksatus Maatalouden investointitukien maksatus 21.4.2015 1 Miten saada myönnetty investointituki maksuun? Hyrrän kautta Maksua ja nostolupaa on mahdollista hakea myös lomakkeella Tuki maksetaan/lainaa myönnetään

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE 1 Kv 3.3.2008 Sääntö tulee voimaan heti Kumottu 20.12.2000 hyväksymä konserniohje HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Tarkoitus ja tavoite Soveltamisala Sitovuus Hyvinkään kaupungin konserniohjeella tuetaan

Lisätiedot

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA EURA 2007 järjestelmän rahoituspäätösmallit 2010 ESR:ssa käytössä seuraavat

Lisätiedot

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1 JOENSUUN KAUPUNKI Kaupunginkanslia KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 055 JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 4 :n 2 momentti poistettu (KV 25.11.2002) Muutos 11 :n 3 momenttiin

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE

VIEREMÄN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE VIEREMÄN KUNTA 1 VIEREMÄN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1 ASIAKIRJAHALLINTO JA ARKISTOTOIMI VIEREMÄN KUNNASSA Vieremän kunnan asiakirjahallinnon ja arkistotoimen tulee noudattaa

Lisätiedot

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 1. YLEISTÄ SSuL:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan yhdistyslain,

Lisätiedot

Päivämäärä Työllisyyttä edistävien ESR- ja työllisyyshankkeiden kuntarahoituksen myöntämisperusteet

Päivämäärä Työllisyyttä edistävien ESR- ja työllisyyshankkeiden kuntarahoituksen myöntämisperusteet Sivu 1 74 Dno Työllisyyttä edistävien ESR- ja työllisyyshankkeiden kuntarahoituksen myöntämisperusteet OUKA/351/02.05.01.03/2014 Päätöshistoria Kaupunginhallituksen kehittämisjaosto kokous 28.01.2014 10

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 27.9.2016 1 LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSET VUONNA 2017 2 AVUSTUKSEN TARKOITUS JA PERIAATTEET Liikunnallisen elämäntavan o Liikunnallisen

Lisätiedot

METSIEN JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SEURANTAA KOSKEVIEN KANSALLISTEN OHJELMIEN HALLINNOINTI JA VALVONTA

METSIEN JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SEURANTAA KOSKEVIEN KANSALLISTEN OHJELMIEN HALLINNOINTI JA VALVONTA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Metsäosasto PL 30 00023 VALTIONEUVOSTO MÄÄRÄYS Pvm Dnro 17.3.2005 339/01/2004 Maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelma nro 5/05 Valtuutussäännökset: Laki Metsäntutkimuslaitoksesta

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

TYÖVOIMAPOLIITTISEN AIKUISKOULUTUKSEN HANKINTASOPIMUSMALLI (kommentit ja vaihtoehtoiset kohdat sinisellä tekstillä)

TYÖVOIMAPOLIITTISEN AIKUISKOULUTUKSEN HANKINTASOPIMUSMALLI (kommentit ja vaihtoehtoiset kohdat sinisellä tekstillä) 1(6) POPELY/ (Tähän dnro) TYÖVOIMAPOLIITTISEN AIKUISKOULUTUKSEN HANKINTASOPIMUSMALLI (kommentit ja vaihtoehtoiset kohdat sinisellä tekstillä) 1. Numero: 2. Sopijapuolet: OSTAJAT: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Lisätiedot

Talousarvio jakaantuu käyttötalousosaan, tuloslaskelmaosaan, rahoitusosaan ja investointiosaan sekä vastaa kunnan organisaatiorakennetta.

Talousarvio jakaantuu käyttötalousosaan, tuloslaskelmaosaan, rahoitusosaan ja investointiosaan sekä vastaa kunnan organisaatiorakennetta. Kaupunginhallitus on hyväksynyt 19.12.2016 Savonlinnan kaupunki Talousarvio 2017 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE VUODELLE 2017 Savonlinnan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 12.12.2016 hyväksynyt kaupungin

Lisätiedot

Oheismateriaali Kult

Oheismateriaali Kult KANGASALAN KUNTA Avustustoiminnan yleiset periaatteet 1. Johdanto Tähän Kangasalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteetasiakirjaan on koottu Kangasalan kunnan avustusten myöntämiseen liittyviä ohjeita,

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 242 324 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Kymenlaakson liitto täyttää Saapumispvm Hakemusnumero Valmistelija Diaari-/muu tunnus 1. HANKE Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

HYVÄÄ LAATUA KOHTUULLISILLA KUSTANNUKSILLA. Tukikelpoisuusasetus 29.11.2007 Hankintojen kilpailuttaminen Hankkeiden viestintä

HYVÄÄ LAATUA KOHTUULLISILLA KUSTANNUKSILLA. Tukikelpoisuusasetus 29.11.2007 Hankintojen kilpailuttaminen Hankkeiden viestintä HYVÄÄ LAATUA KOHTUULLISILLA KUSTANNUKSILLA Tukikelpoisuusasetus 29.11.2007 Hankintojen kilpailuttaminen Hankkeiden viestintä TUKIKELPOISUUDEN EDELLYTYKSET Kustannukset aiheutuneet päätöksessä hyväksyttynä

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille

EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille 0 Sisällys Maksatushakemuksien täyttäminen sähköisessä järjestelmässä... 2 Ennakkomaksatushakemus... 2 Välimaksatushakemus... 3 Välimaksatushakemus operatiivinen

Lisätiedot

Valtionavustusten käytön valvonta

Valtionavustusten käytön valvonta Valtionavustusten käytön valvonta Yleistä avustusten myönnöstä Valtionavustuspäätös Avustuksen käyttötarkoitus/hyväksyttävät menot/ valtionavustus Avustuksen maksu, käyttöaika Avustuksen käytön valvonta/tarkastus

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmallit

Yksinkertaistetut kustannusmallit Yksinkertaistetut kustannusmallit Jukka Kotro 25.5.2015 Savonlinna 27.5.2015 Mikkeli Sivu 1 28.5.2015 Hankkeiden kustannusmallit Tuen hakija valitsee ja perustelee hakuvaiheessa, minkä kustannusmallin

Lisätiedot

OHJEET MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN KÄYTÖSTÄ Maakunnan kehittämisrahan hakeminen ja myöntäminen Hankkeen toteuttaminen ja toteutumisen seuranta Tuen

OHJEET MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN KÄYTÖSTÄ Maakunnan kehittämisrahan hakeminen ja myöntäminen Hankkeen toteuttaminen ja toteutumisen seuranta Tuen OHJEET MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN KÄYTÖSTÄ Maakunnan kehittämisrahan hakeminen ja myöntäminen Hankkeen toteuttaminen ja toteutumisen seuranta Tuen maksaminen ja käyttöä koskevat ehdot Myönnetyn avustuksen

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA)

ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA) VM056:00/2016 3.10.2016 ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA) 1. AUTA-hankkeen valtionavustusohje Tässä ohjeessa kuvataan AUTA-hankkeen kokeilulle

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Tilintarkastajan raportti raha-automaattiavustusten käytöstä

Tilintarkastajan raportti raha-automaattiavustusten käytöstä Tilintarkastajan raportti raha-automaattiavustusten käytöstä Olemme suorittaneet alla luetellut toimenpiteet, jotka koskevat (järjestön nimi) myönnettyjä ja selvitysvuonna suoriteperusteisesti käytettyjä

Lisätiedot

ESR-RAHOITUKSEN EHTOLIITE OHJELMAKAUSI 2007 2013

ESR-RAHOITUKSEN EHTOLIITE OHJELMAKAUSI 2007 2013 ESR-RAHOITUKSEN EHTOLIITE OHJELMAKAUSI 2007 2013 ESR-projektin toteutuksen ja rahoituksen maksamisen ehdot tiedoksi projektissa toimiville alihankkijoille ja yhteistyökumppaneille Projektin toteuttajan/rahoituksen

Lisätiedot

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallituksen toimiala NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Nastolan aluejohtokunta 23.02.2016 12 1 NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo Sivu 1. Avustuksen saajat... 2 2. Avustuksen

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 565

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa Alueiden kehittäminen ja sen rahoitus koulutus ja keskustelutilaisuus Tampere 17.2.2010 Erikoissuunnittelija Päivi Tapanila Työ- ja elinkeinoministeriö Esityksen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

Valtionavustukset järvien kunnostamiseen. Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus

Valtionavustukset järvien kunnostamiseen. Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus Valtionavustukset järvien kunnostamiseen Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus Kotijärvet kuntoon Espoossa -seminaari 22.9.2016 Avustukset järvien kunnostamiseen ELY-keskus voi myöntää valtionavustusta järven

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Tiedonkeruu kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016:

Tiedonkeruu kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016: TÄYTTÖOHJE 1(5) Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016 OPINTOKESKUKSET Muutoksia opintokeskusten kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2017 tiedonkeruuseen: Kevään 2018 tiedonkeruuseen Kustannukset,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Päätös 19.12.2013 ... Maksetaan pankkitilille F16180001001261602 DABAFIHH ._...

Päätös 19.12.2013 ... Maksetaan pankkitilille F16180001001261602 DABAFIHH ._... Päätös OKM/359/522/2013 19.12.2013 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Sibeliuksenväylä 55 A 04400 Järvenpää Viite Hakemuksenne 28.11.2013 Asia Erityisavustuksen myöntäminen Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt. Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info

Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt. Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5.2015 Sivu 1 27.5.2015 Kustannusmallivaihtoehdot Prosenttiperusteinen yleiskustannusten laskenta

Lisätiedot

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016 Hankinnat ja kilpailuttaminen Leena Karjalainen 27.4.2016 Sivu 1 27.4.2016 Hanki huolella Nämä ohjeet koskevat maaseuturahastosta ohjelmakaudella 2014-2020 rahoitettavia hankkeita Muutoksia voi tulla,

Lisätiedot

TEEMAHANKKEEN SEURANTALOMAKKEET (Yleisohje)

TEEMAHANKKEEN SEURANTALOMAKKEET (Yleisohje) Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Päijät-Hämeen liitto Päivitetty: 30.3.2009 (korvaa ohjeen 30.12.2008) TEEMAHANKKEEN SEURANTALOMAKKEET (Yleisohje) Teemahankkeen seurantatiedot (indikaattoritiedot) tallennetaan

Lisätiedot

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Esityksen sisältö Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava valtuuston 11.12.2013 hyväksymää talousarviota ja sen perusteluja hallintosäännön

Lisätiedot

Mikä muuttui maaseuturahaston maksatuksessa? vs

Mikä muuttui maaseuturahaston maksatuksessa? vs Mikä muuttui maaseuturahaston maksatuksessa? 2014-2020 vs. 2007-2013 Maksua haetaan sähköisesti ja käsittely tapahtuu sähköisesti (paperillakin voi hakea, mutta ei mielellään) Hakijalle lähtee ilmoitus

Lisätiedot

Kuusamon kaupunki tukee vuosittain yhdistysten työllistämistä alkurahoituksella

Kuusamon kaupunki tukee vuosittain yhdistysten työllistämistä alkurahoituksella Kuusamon kaupunki tukee vuosittain yhdistysten työllistämistä alkurahoituksella Kuusamon kaupunki haluaa tukea osaltaan kolmannen sektorin työllistämismahdollisuuksia. Kaupunki maksaa päätöksensä mukaisesti

Lisätiedot