Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista"

Transkriptio

1 Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto Kauppa- ja teollisuusministeriö Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista ISBN Suomen Kuntaliitto 2004

2 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö Helsinki Tarkistettu , YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA Sisällysluettelo 1 Johdanto Poistoja koskevat säännökset Käsitteiden määrittely Kunnan määräämisvallassa olevat osakeyhtiöt ja muut yhteisöt Poistosuunnitelma Poistojen arvoperusta Käyttöomaisuuden hankintameno ja jäännösarvo Avustuksella, valtionosuudella tai muulla rahoitusosuudella katettu hankintameno Varauksella tai rahaston käytöllä katettu hankintameno Käyttöomaisuuden perusparannusmeno Omaan käyttöön valmistetun käyttöomaisuuden hankintameno Rahoitusleasingsopimus Poistoaika Poistoajan pituus Poistojen aloittaminen Poistomenetelmä Poistokohteiden ryhmittely Poistosuunnitelman muuttaminen Muutokset odotuksissa Arvonalennukset Konsernisuhteen syntyminen Kuntien yhdistyminen ja yhtiöiden purkaminen Kunnan toiminnan yhtiöittäminen Kunnallisen liikelaitoksen perustaminen Käyttöomaisuuden myynnin käsittely Käyttöomaisuuskirjanpito Poistoina kuluiksi kirjattavien hyödykkeiden käyttöomaisuuskirjanpito Vuosikuluiksi kirjattavien hyödykkeiden kirjanpito Suunnitelman ylittävät ja alittavat poistot...18

3 4 LIITTEET Liite 1 Esimerkkejä suunnitelman mukaisista poistoajoista ja - menetelmistä 20 Liite 2 Esimerkki käyttöomaisuuden hankintamenon määrittämisestä 21 Liite 3 Esimerkit poistojen kirjaamisesta sekä tasapoistoin että menojäännöspoistoin 22 Liite 4 Esimerkki käyttöomaisuuskirjanpidosta 24 Liite 5 Esimerkki suunnitelman ylittävien poistojen käsittelystä 25 Liite 6 Jäännösarvopoistomenetelmän poistoprosentit 26 Liite 7 Poistamaton pääoma-arvo poiston ja ajan funktiona jäännösarvopoistomenetelmällä 27 Liite 8 Ikäalennus jäännösarvoprosentteja käyttäen 28 Liite 9 Kuntayhtymän perustamishankkeen valtionosuuden vaikutus jäsenkuntien peruspääomaosuuksiin ja osuuksiin nettovarallisuudesta 29

4 5 1 Johdanto 1.1 Poistoja koskevat säännökset Poistojen kirjaamisesta säädetään kirjanpitolain (1336/1997) 4. ja 5. luvuissa: 4 luku 4 Käyttö-, vaihto ja rahoitusomaisuus. 1 momentin mukaan käyttöomaisuutta ovat pysyviin vastaaviin kuuluvat esineet, erikseen luovutettavissa olevat oikeudet ja muut hyödykkeet. 5 Hankintameno. Säännöksen mukaan määritellään hyödykkeen hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuneet menot. 5 luku 5 Käyttöomaisuuden hankintamenon jaksottaminen. 1 momentin mukaan käyttöomaisuuden hankintameno aktivoidaan ja kirjataan vaikutusaikanaan suunnitelman mukaan poistoina kuluksi. 7 Perustamismenojen jaksottaminen 8 Kehittämismenojen jaksottaminen 9 Liikearvon hankintamenon jaksottaminen 10 Pääoma-alennus ja lainan liikkeeseenlaskumenot 11 Muiden pitkävaikutteisten menojen jaksottaminen 12 Muut kuin suunnitelman mukaiset poistot 13 Arvonalennus 17 Arvonkorotus Poistoista ja niiden esittämisestä säädetään myös kirjanpitoasetuksessa (1339/1997): 2 luku 2 Tilinpäätöstä koskevat liitetiedot (1 mom.1 kohta) 3 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot (1 mom. 3 kohta) 4 1 momentin 1-9 kohdat sekä 2 momentti Taseen vastaavia koskevat liitetiedot. 1 5 luku 1 Tase-erittelyt. Kuntien ja kuntayhtymien tuloslaskelmakaavan mukaan vuosikatteen jälkeen esitetään kohta "Poistot ja arvonalentumiset". Kuntajaoston yleisohjeessa kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimisesta esitetään kohdassa 2. Pysyvät vastaavat käyttöomaisuushyödykkeiden ja muitten pitkävaikutteisten menojen luokitteluperusteet. Kunnan kirjanpidossa kirjanpitolakia noudatetaan soveltuvin osin. Kirjanpitolain säännösten soveltamisesta antaa ohjeet kuntajaosto. Sen antamat ohjeet kuuluvat kirjanpitolain 1 luvun 3 :n edellyttämän hyvän kirjanpitotavan lähteisiin kunnan kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä. 1 Kirjanpitoasetuksen 2 luvun 4 7 kohdan säännöstä koneiden ja laitteiden poistamattoman hankintamenon ilmoittamisesta ei sovelleta kunnassa eikä kuntayhtymässä.

5 6 Tällä yleisohjeella kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antaa ohjeet kunnassa ja kuntayhtymässä alkaen käytettävistä suunnitelman mukaisista poistoista. Ohjeessa kunnalla tarkoitetaan jäljempänä myös kuntayhtymää, ellei toisin ole mainittu. Kunnanvaltuusto hyväksyy hallintosäännön, jossa annetaan tarpeelliset määräykset kunnan talouden hoidosta. Vastaavat määräykset voidaan antaa myös erillisessä taloussäännössä. Valtuusto voi antaa suunnitelman mukaisia poistoja koskevia erillismääräyksiä. 1.2 Käsitteiden määrittely Suunnitelman mukaisella poistamisella tarkoitetaan käyttöomaisuuden hankintamenon ja muiden pitkävaikutteisten menojen kirjaamista kuluiksi järjestelmällisesti niiden taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Suunnitelman mukaisia poistoja nimitetään jäljempänä suunnitelmapoistoiksi. Tilinpäätöksessä saadaan kirjata suunnitelman ylittäviä poistoja silloin kuin investoinnin hankintamenoa varten on aikaisemmin tehty investointivaraus. Suunnitelman ylittävät poistot esitetään tuloslaskelmassa poistoeron muutoksena. Taseeseen merkittäviä suunnitelman ylittäviä poistoja sanotaan poistoeroksi. Mitä tässä yleisohjeessa sanotaan käyttöomaisuuden hankintamenon poistamisesta suunnitelman mukaan, koskee soveltuvin osin myös muiden pitkävaikutteisten menojen poistamista. 1.3 Kunnan määräämisvallassa olevat osakeyhtiöt ja muut yhteisöt Kirjanpitolain 5 luvun 12 :n 2 momentin perusteella kunnan omistama yhtiö, jonka toiminta perustuu kiinteistön hallintaan tai kunnan hallitsema yhdistys tai säätiö saa poistaa käyttöomaisuuden hankintamenon ja muut pitkävaikutteiset menot niiden vaikutusaikana ilman ennalta laadittua suunnitelmaa. Tällaisen yhteisön on kuitenkin laskettava suunnitelman mukaiset poistot liitetietoja ja kuntakonsernin tilinpäätöstä varten. Kunnan määräämisvallassa olevat osakeyhtiöt tai muut yhteisöt, jotka toimivat liiketoiminnan ehdoin toimialalla, jolla toimii myös muita kuin julkisyhteisöjen omistuksessa olevia yrityksiä, noudattavat kirjanpitolautakunnan antamaa yleisohjetta suunnitelmapoistoista [ ]. 2 2 Poistosuunnitelma Suunnitelmapoistot edellyttävät kunnalta poistosuunnitelman laatimista sekä erillistä käyttöomaisuuden seurantaa ja poistojen laskentajärjestelmän ylläpitämistä. 2 Alaviite poistunut

6 7 Poistosuunnitelman hyväksymismenettelystä otetaan määräykset kunnan hallintosääntöön tai erilliseen taloussääntöön. Poistosuunnitelman laatimisessa on suositeltavaa olennaisuuden periaatteen mukaisesti keskittyä rahamääriltään merkittävimpien käyttöomaisuusnimikkeiden poistojen oikeaan laskentaan [ ]. Kirjanpitolain mukaisiin tilinpäätöksiin siirtymisen yhtenä tavoitteena kunnissa on vertailtavuuden parantaminen. Yleisohjeella on tarkoitus yhdenmukaistaa kunnissa käytettäviä poistoaikoja ja -menetelmiä. Yksittäinen kunta voi poiketa annetuista ohjeista perustellusta syystä. Tällöin sen on selostettava olennaiset poikkeamat liitetiedoissa. 2.1 Poistojen arvoperusta Käyttöomaisuuden hankintameno ja jäännösarvo Poistojen arvoperustana on tilinpäätöksessä käyttöomaisuuden hankintameno. Käyttöomaisuuden hankintamenolla tarkoitetaan kirjanpitolain 4 luvun 5 :n 1 momentissa olevan pääsäännön mukaan sen hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuneita muuttuvia menoja. Kirjanpitolain 4 luvun 5 :n 2 momentin mukaan saadaan poistojen arvoperustana olevaan hankintamenoon lukea lisäksi siihen kohdistuva osuus käyttöomaisuuden hankintaan ja valmistukseen liittyvistä kiinteistä menoista, mikäli hankintaan liittyvien kiinteiden menojen määrä on olennainen. Hankintahintaan sisältyvä arvonlisävero vähennetään ennen hankintamenon merkitsemistä kirjanpitoon ja ennen poistojen tekemistä lukuun ottamatta arvonlisäverolain 114 ja 130 :ssä säädettyjä poikkeuksia. Kirjanpitolain 5 luvun 17 :n mukaan rakennuksiin ei voida tehdä arvonkorotuksia jälkeen. Kirjanpitolain 9 luvun 2 2 momentin mukaan ja sitä ennen tehdyt arvonkorotukset voidaan esittää käyttöomaisuudessa, mikäli ne eivät osoittaudu aiheettomiksi. Käyttöomaisuuden arvonkorotuksesta ei tehdä poistoja. Arvonkorotus tulee kuitenkin peruuttaa, mikäli se osoittautuu aiheettomaksi. Suunnitelmapoistoina kirjataan periaatteessa kuluksi käyttöomaisuushyödykkeen hankintamenon ja ennakoidun jäännösarvon erotus. Jäännösarvo voidaan määritellä esimerkiksi samanlaisen, mutta pitoaikansa lopussa olevan käyttöomaisuuden todennäköisen luovutushinnan perusteella. Jäännösarvon määrittelyssä noudatetaan varovaisuuden periaatetta. Jäännösarvon ennakointivaikeuksien vuoksi voidaan suunnitelman mukaisten poistojen perustaksi ottaa myös käyttöomaisuushyödykkeen koko hankintameno edellyttäen, ettei hyödykkeen ennakoitu jäännösarvo ole olennainen sen hankintamenoon nähden. Jäännösarvoksi merkitään siten nolla ja siitä poiketaan vain erittäin perustelluissa tilanteissa. Kunta voi käyttöomaisuuskirjanpidon ja poistolaskennan yksinkertaistamiseksi kirjata hyödykkeen hankintamenon kokonaan hankintatilikauden kuluksi, vaikka se 3 Kuntajaoston lausunnon numero 1999/37 mukaan kirjanpitolain (1336/1997) 5:17 pykälää arvonkorotuksen tekemisestä sovelletaan jo kunnan ja kuntayhtymän vuosien 1998 ja 1999 kirjanpidossa muutoin, paitsi arvonkorotusta vastaava määrä merkitään taseen vastattavien arvonkorotuksiin. Tämä merkitsee sitä, että arvonkorotuksen voi pykälässä säädetyin edellytyksin tehdä vain taseen pysyviin vastaaviin kuuluvan maa- tai vesialueen tai arvopaperin hankintamenoon.

7 8 tuottaa tuloa tai on palvelutoiminnan käytössä useamman tilikauden aikana, mikäli hankintameno ennen rahoitusosuuden vähentämistä alittaa enintään euroa (pienhankinta), eikä kirjaustavalla ole olennaista vaikutusta tilikauden tulokseen eikä taloudellisesta asemasta annettavaan kuvaan. Jos hyödyke koostuu useasta eri komponentista, joiden yhteenlaskettu hankintameno ylittää euroa, se merkitään käyttöomaisuuteen ja kirjataan normaalisti poistoina vaikutusaikanaan kuluksi. Kunta voi kirjata myös pienhankinnat käyttöomaisuuteensa ja suunnitelman mukaan poistoina kuluiksi [ ]. Kirjanpitolain 5 luvun 5 :n 3 momentin mukaan samanlajiset ja hankintamenoltaan vähäiset hyödykkeet, joita kirjanpitovelvollinen hankkii jatkuvasti siten, että niiden määrän ja yhteenlaskettujen hankintamenojen muutokset ovat vähäisiä, saadaan merkitä taseeseen samaan rahamäärään tilikaudesta toiseen. Kuntien kirjanpidossa tämän säännöksen soveltaminen ei yleensä ole tarpeellista Avustuksella, valtionosuudella tai muulla rahoitusosuudella katettu hankintameno Jos käyttöomaisuushyödykkeen hankintaan saadaan valtionosuutta, investointiavustusta tai muuta rahoitusosuutta, saatu määrä kirjataan hankintamenon vähennykseksi. 4 Poistolaskennassa arvoperustana pidetään saadulla rahoitusosuudella vähennettyä hankintamenon määrää. Taseen liitteenä ilmoitetaan olennaisuuden periaatetta noudattaen kyseisen käyttöomaisuuden koko hankintameno ja siitä investointiavustuksella, valtionosuudella tai muulla rahoitusosuudella katettu määrä. [ ] Kuntayhtymän perustamishankkeeseensa saama valtionosuus vähennetään edellä esitetyn pääsäännön mukaisesti hankintamenosta. Kuntayhtymän perustamishankkeeseen saama valtionosuus ei vaikuta kuntayhtymän peruspääoman määrään, mutta se voi vaikuttaa peruspääoman jakaantumiseen jäsenkuntien kesken. Peruspääoman uudelleenjaosta tai sen tekemättä jättämisestä kuntayhtymän saaman valtionosuuden perusteella päättävät jäsenkunnat. Jäsenkunnassa kuntayhtymän peruspääoman jäsenkuntaosuuden valtionosuudesta johtuvaa muutosta ei kirjata tuloslaskelmaan eikä taseeseen. Kuntayhtymän taseeseen merkitty jäsenkunnan peruspääomaosuus ei tämän jälkeen vastaa jäsenkunnan taseeseen merkittyä kuntayhtymäosuutta. Olennaisista muutoksista annetaan selvitys kunnan tilinpäätöksen liitetiedoissa. Kuntayhtymän tilinpäätöksen liitetiedoissa annetaan selvitys kuntayhtymän peruspääoman jakautumisesta jäsenkuntien kesken. Perustamishankkeen valtionosuuden vaikutuksesta jäsenkunnan peruspääomaosuuteen ja kuntayhtymäosuuteen on selvitetty kirjausesimerkein liitteessä 9. 4 Siirtokelpoiset, ei-palautettavat liittymismaksut kirjataan alkaen myyntituotoksi. Liittymismaksua ei voi vähentää hankintamenosta. Hankintamenosta ennen vähennettyjä liittymismaksuja ei oikaista taannehtivasti. [ ]

8 2.1.3 Varauksella tai rahaston käytöllä katettu hankintameno 9 Kun käyttöomaisuuden hankintamenoa katetaan investointivarauksella tai rahastolla, suunnitelmapoistojen arvoperustana on käyttöomaisuuden koko hankintameno. Varauksen tai rahaston käyttö hankintamenon kattamiseen merkitsee poistoeron lisäystä. Täten kertynyt poistoero vähenee myöhempinä tilikausina sitä mukaa, kun hankintamenosta tehdään suunnitelmapoistoja, jotka ovat suurempia kuin ainoastaan investointivarauksella tai -rahastolla kattamatta olevasta hankintamenon osasta tilinpäätöksissä tehtävät poistot. Poistoeroon liittyvät menettelytavat on esitetty yhtenä kokonaisuutena luvussa 6. Investointivarauksen tekemisen ja käytön ohjeet on esitetty tuloslaskelman laatimisesta annetussa kuntajaoston yleisohjeessa kohdassa 11. Varausten ja rahastojen muutokset Käyttöomaisuuden perusparannusmeno Käyttöomaisuushyödykkeen perusparannusmeno voidaan joko lisätä sen poistamattomaan hankintamenoon tai kirjata erilliseksi käyttöomaisuuden hankintamenoksi, jolle määritellään oma poistosuunnitelma. Perusparannusmeno poistetaan sen vaikutusaikana, joka on usein sama kuin perusparannetun käyttöomaisuushyödykkeen jäljellä oleva taloudellinen pitoaika. Jos perusparannus lisää käyttöomaisuushyödykkeeseen liittyviä tulonodotuksia tai käyttömahdollisuuksia palvelutuotannossa pidentämällä olennaisesti sen jäljellä olevaa taloudellista pitoaikaa, muutetaan poistosuunnitelmaa vastaavasti Omaan käyttöön valmistetun käyttöomaisuuden hankintameno Kunnan valmistaessa omaan käyttöön käyttöomaisuushyödykkeen (esim. rakennuksen tai kiinteän rakenteen) kirjataan sen hankintamenoksi valmistuksen muuttuvat menot, jotka on voitava selvittää kirjanpitotositteisiin perustuvan kirjanpidon tai kustannuslaskelman avulla. Valmistuksessa käytetyt ostetut aineet, tarvikkeet, asennusmenot ja palvelut sekä alihankinnat luetaan osaksi hankintamenoa siten, että ostohinnasta saadut alennukset sekä vähennettävä ja palautettava arvonlisävero vähentävät hankintamenoon luettavien menojen määrää. Hankintamenoon voidaan sisällyttää myös mainittujen menojen rahdit ja rakennuslupamaksut. 5 [ ] Käyttöomaisuuden valmistuksessa käytettyjen kunnan palveluksessa olevien henkilöiden palkat sosiaalikustannuksineen voidaan sisällyttää hankintamenoon, mikäli henkilöiden valmistukseen käyttämien työsuoritusten määrä on kirjanpidossa kohdistettu valmistettavalle hyödykkeelle. Työsuoritusten hintana voidaan käyttää ko. henkilöiden keskimääräistä tuntipalkkaa, johon on laskettu mukaan keskimääräiset henkilösivumenot. Työtunnin hintaan voidaan sisällyttää myös keskimääräinen osuus sosiaalisten palkkojen (esim. lomapalkka) aiheuttamista menoista. 5 Ks. edellytykset, Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimisesta, alaviite 13.

9 10 Kirjanpitolain 4 luvun 5 :n 2 momentin mukaan hankintaan ja valmistukseen liittyvien kiinteiden menojen määrän ollessa olennainen hankintamenoon nähden, saadaan hankintamenoon lukea lisäksi siihen kohdistuva osuus hyödykkeen hankintaan ja valmistukseen liittyvistä kiinteistä menoista sekä 3 momentin mukaan hyödykkeen valmistamiseen kohdistettavissa olevista lainan koroista. Kuntien kirjanpidossa valmistuksen kiinteitten menojen ja lainan korkojen aktivointi osaksi käyttöomaisuuden hankintamenoa on mahdollista vain erityisistä syistä. Tällöin noudatetaan aktivoinnissa kirjanpitolautakunnan hyödykkeen hankintaan ja valmistukseen liittyvien kiinteiden menojen lukemisesta hankintamenoon yrityksille antamaa yleisohjetta Rahoitusleasingsopimus Kirjanpitolain 6 luvun 18 :n mukaan milloin kirjanpitovelvollinen on tehnyt vuokrasopimuksen, jonka mukaan sen kohteena olevaan hyödykkeeseen perustuvat riskit ja edut siirtyvät olennaisilta osin vuokralle ottajalle sopimuskauden alkaessa (rahoitusleasingsopimus), vuokralle ottaja saa merkitä hyödykkeen konsernitilinpäätökseensä siten kuin se merkittäisiin ostettuna. Rahoitusleasingin käsittely kunnan konsernitaseessa on käsitelty yleisohjeessa kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta. 2.2 Poistoaika Poistoajan pituus Käyttöomaisuuden hankintameno ja muut pitkävaikutteiset menot, jotka on aktivoitu, tulee poistaa vaikutusaikanaan. Käyttöomaisuushyödykkeen vaikutusajalla tarkoitetaan sen taloudellista pitoaikaa. Käyttöomaisuuden hankintameno jaksotetaan poistoina kuluksi pääsääntöisesti sen koko taloudelliselle pitoajalle. Taloudellisen pitoajan päätyttyä on käyttöomaisuushyödykkeen hankintamenon oltava kokonaan poistettu mahdollista jäännösarvoa vastaavaa osaa lukuun ottamatta. Käyttöomaisuushyödykkeen taloudellinen pitoaika riippuu hyödykkeeseen liittyvistä tulonodotuksista. Taloudellisella pitoajalla tarkoitetaan sitä aikaa, jona käyttöomaisuuden ennakoidaan hyödyttävän kuntaa tuloa tuottamalla tai aikaa, jona käyttöomaisuuden ennakoidaan hyödyttävän kunnan palvelujen tuottamista. Käyttöomaisuushyödykkeen taloudellinen pitoaika on yleensä lyhyempi kuin sen tekninen pitoaika, joka riippuu hyödykkeen teknisestä käyttökelpoisuudesta kunnan harjoittamassa toiminnassa. Käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisten pitoaikojen määrittelyssä voidaan käyttää apuna kokemusperäisiä tietoja vastaavien hyödykkeiden taloudellisista pitoajoista vastaavassa toiminnassa. Taloudellisen pitoajan määrittelyssä noudatetaan varovaisuuden periaatetta. Jos käyttöomaisuuden tuloa tuottavan vaikutuksen ennakoidaan vähenevän olennaisesti sen taloudellisen pitoajan loppupuolella, tämä seikka on perusteltua ottaa huomioon poistosuunnitelmassa. Erityisesti tasapoistomenetelmää sovellettaessa tämä on mahdollista käyttämällä suunnitelmapoistojen perustana poistoaikaa, joka on jossain määrin käyttöomaisuuden ennakoitua taloudellista pitoaikaa lyhyempi.

10 11 Poistoaika voi etenkin tasapoistomenetelmää sovellettaessa olla myös muista erityisistä syistä lyhyempi kuin käyttöomaisuuden taloudellinen pitoaika. Käyttöomaisuuden hankintamenon ohella muut pitkävaikutteiset menot, kuten perustamismenot, kehittämismenot sekä liikearvon hankintameno, poistetaan vaikutusaikanaan. Myös tällä vaikutusajalla tarkoitetaan sitä ajanjaksoa, jona pitkävaikutteisista menoista ennakoidaan kertyvän tuloja tai ne hyödyttävät kunnan palvelutuotantoa. Perustamismenot on kirjanpitolain 5 luvun 7 :n mukaan aina poistettava enintään viiden vuoden kuluessa. Kehittämismenot voidaan poistaa kirjanpitolain 5 luvun 8 :n mukaan viittä vuotta pidempänä aikana, enintään 20 vuotta, jos sitä erityisestä syystä voidaan pitää hyvän kirjanpitotavan mukaisena. Liikearvon hankintameno voidaan poistaa kirjanpitolain 5 luvun 9 :n mukaan viittä vuotta pidempänä vaikutusaikana, kuitenkin enintään 20 vuoden kuluessa. Kirjanpitolain 5 luvun 10 :n mukaan lainan ottamisesta aiheutunut pääomaalennus ja siihen rinnastettavat menot sekä lainan liikkeeseenlaskusta aiheutuneet menot saadaan aktivoida erityistä varovaisuutta noudattaen. Aktivoidut erät on kirjattava laina-ajan kulumiseen perustuvan suunnitelman mukaan kuluiksi, kuitenkin vähintään samassa suhteessa kuin lainaa maksetaan takaisin. Jos muita pitkävaikutteisia menoja on aktivoitu, ne on poistettava kirjanpitolain 5 luvun 11 :n mukaan suunnitelman mukaan enintään viiden vuoden kuluessa, jollei tätä pidempää poistoaikaa, enintään 20 vuotta, voida erityisestä syystä pitää hyvän kirjanpitotavan mukaisena. Vaikutusaikaan liittyvien erityisten arviointivaikeuksien vuoksi tulisi muiden pitkävaikutteisten menojen poistoajaksi yleensä määritellä enintään viisi vuotta Poistojen aloittaminen Poistot käyttöomaisuuden hankintamenosta aloitetaan, kun hyödyke on otettu käyttöön. Poistoaikaan ei lueta esimerkiksi käyttöomaisuuteen kuuluvien koneiden tavanomaista koekäyttöaikaa. Poikkeuksellisen pitkään jatkuva koekäyttö ei sitä vastoin oikeuta lykkäämään poistojen aloittamista. Käyttöomaisuuden käyttöönottotilikaudelta tehtävän poiston määrässä otetaan yleensä huomioon hyödykkeen käyttöönoton ajoittuminen tilikaudelle. Suunnitelmapoistoa tehdään tällöin ottaen huomioon muun muassa, kuinka monta kuukautta hyödyke on ollut käytössä tilikauden aikana. Myös sellainen yksinkertaistettu menettely on mahdollinen, jossa suunnitelmapoistoa tehdään käyttöönottotilikaudelta puolet koko tilikauden normaalipoistosta tai koko tilikauden normaalipoisto, ellei se vääristä olennaisesti tilikauden suunnitelmapoistojen kokonaismäärää. Muista pitkävaikutteisista menoista tehtävät poistot aloitetaan heti menojen syntymistilikautena.

11 Poistomenetelmä Suunnitelmapoistoilla seurataan periaatteessa käyttöomaisuushyödykkeen tulontuottamiskyvyn tai palvelujen tuotantokyvyn vähenemistä. Tämä puolestaan riippuu usein joko hyödykkeen käytön määrästä tai ajan kulumisesta taikka molemmista näistä tekijöistä. Poistojen tarkoituksena ei kuitenkaan ole seurata ensi sijassa käyttöomaisuushyödykkeen fyysistä kulumista tai sen todennäköisen luovutushinnan pienenemistä. Kuntien käyttöomaisuuteen kuuluville rakennuksille suositeltavin poistomenetelmä on tasapoistomenetelmä. Kiinteät rakenteet ja laitteet sekä koneet ja kalusto voidaan poistaa joko tasapoisto- tai menojäännöspoistomenetelmällä. Mikäli kadut, tiet, torit, puistot ja vastaavat hyödykkeet käsitellään tasapoistomenetelmällä, on tarkoituksenmukaista yhdistellä kirjanpidossa yhden vuoden hankinnat pääryhmittäin yhdeksi nimikkeeksi. Poistomenetelmän valinnassa voidaan ottaa huomioon myös kirjanpidon tarkoituksenmukainen järjestäminen. Hyödykeryhmissä, joissa käyttöomaisuuskirjanpitoa ei kannata tehdä hyödykekohtaisesti (esimerkiksi kadut, tiet, torit ja puistot) käytännön työn kannalta soveltuvin poistomenetelmä on menojäännöspoistomenetelmä, jossa poistot lasketaan koko ryhmän poistamattomasta hankintamenosta. Myös arvoltaan vähäisten hyödykkeiden poistomenetelmäksi soveltuu menojäännöspoistomenetelmä. Kun käyttöomaisuuden tulojen tai palvelujen tuottamiskyvyn väheneminen riippuu pääasiassa hyödykkeen käytön määrästä, voidaan soveltaa käytön mukaista poistomenetelmää. Tällöin poisto perustuu siihen, että ennakoidaan hyödykkeen käytön määrä sen koko taloudelliselta pitoajalta ja kunkin tilikauden poisto tehdään suhteellisesti tilikaudella toteutuneen käytön määrän perusteella. Käyttöomaisuushyödykkeen käyttötarkoituksesta riippuen käytön määrää voidaan mitata käynnissä oloajalla, esimerkiksi konetunnit, suoritusyksiköllä, esimerkiksi ajokilometrit, tai suoriteyksiköllä. Viimeksi mainittua vaihtoehtoa sovelletaan niin sanottuna substanssipoistomenetelmänä esimerkiksi sellaisen maa-alueen hankintamenon suunnitelmapoistojen tekemiseen, josta irrotetaan vähitellen maa-ainesta valmistukseen tai sellaisenaan luovutettavaksi. Arvoltaan vähäisten käyttöomaisuushyödykkeiden etupainoinen degressiivinen poisto voidaan laskea hyödykeryhmän hankintamenon kulloinkin poistamatta olevasta osasta saman poistoprosentin mukaan. Poistoprosentin tulee tällöin olla riittävän korkea, jotta hyödykkeet tulevat poistettua taloudellisen käyttöiän aikana. Erilaisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintamenojen poistamiseen käytetään niiden tulojen tai palvelujen tuottamiskyvyn vähenemistä silmällä pitäen johdonmukaista poistomenetelmää. Suunnitelmapoistojen perusteeksi ei saa valita sellaista poistomenetelmää, jonka soveltaminen johtaisi selvästi hyödykkeen tulojen tai palvelujen tuottamiskyvyn vähenemistahdista poikkeavien poistojen tekemiseen. Samanlaisten käyttöomaisuushyödykkeiden osalta käytetään samaa poistomenetelmää. Valittua poistomenetelmää sovelletaan jatkuvasti eri tilikausina, ellei poistosuunnitelman muuttamiseen sen osalta ole erityistä syytä.

12 Poistokohteiden ryhmittely Suunnitelmapoistot lasketaan periaatteessa hyödykekohtaisesti. Poistosuunnitelma voidaan kuitenkin laatia siten, että käyttöomaisuus ja muut pitkävaikutteiset hyödykkeet jaotellaan olennaisuuden periaatetta noudattaen poistoajan ja poistomenetelmän perusteella ryhmiin. Suunnitelmapoistojen perusteet määritellään tällöin ainoastaan ryhmäkohtaisesti. Poistokohteiden ryhmittelyssä on yleensä syytä ottaa huomioon kuntien tasekaavan mukainen pysyvien vastaavien ryhmittely, joka on seuraava: Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Tietokoneohjelmistot Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Pysyvillä vastaavilla tarkoitetaan kirjanpitolain 4 luvun 3 :n eriä, jotka on tarkoitettu tuottamaan tuloa useampana kuin yhtenä tilikautena. Käyttöomaisuutta ovat 4 luvun 4 :n 1 momentin mukaan pysyviin vastaaviin kuuluvat esineet ja erikseen luovutettavissa olevat oikeudet ja muut hyödykkeet. Kunnan käyttöomaisuutta ovat tulon tuottamisen tarkoituksesta riippumatta myös hyödykkeet, joita käytetään palvelutuotannossa useampana kuin yhtenä tilikautena. Kirjanpitolaissa ei ole erityistä säännöstä muiden pitkäaikaisten sijoitusten poistoista. Myös niiden hankintamenoa on kirjattava poistoina kuluksi, jos pitkäaikaisesta sijoituksesta ei todennäköisesti enää kerry sitä vastaavaa tuloa. Mikäli esimerkiksi pitkäaikaisiin sijoituksiin kuuluviin osakkeisiin liittyvät tulonodotukset ovat pysyvästi pienemmät kuin osakkeiden kirjanpitoon merkitty hankintameno ja mikäli tätä eroa on hyvän kirjanpitotavan mukaan pidettävä olennaisena, osakkeiden hankintamenoa tulee kirjata tulonodotusten puuttumista vastaavalta osalta poistona kuluksi. 6 Osakkeiden ja osuuksien ynnä muiden sellaisten pitkäaikaisten sijoitusten samaten kuin käyttöomaisuusarvopaperien hankintamenoista ei yleensä tehdä suunnitelman 6 Myös käyttöomaisuusosakkeiden hankintamenosta on tehtävä edellä mainituilla perusteilla poisto. Käyttöomaisuusosakkeisiin liittyvät tulonodotukset eivät kuitenkaan tavallisesti rajoitu niistä juoksevasti kertyviin osinkotuloihin ja luovutuksen yhteydessä realisoituvaan voittoon. Käyttöomaisuusosakkeille on tunnusomaista, että osana kunnan tai kuntakonsernin käyttöomaisuuskokonaisuutta niiltä puuttuu monesti itsenäinen selvitettävissä oleva (tuotto)arvo. Niihin liittyvät tulonodotukset sisältyvät koko käyttöomaisuusinvestoinnin arvoon.

13 14 mukaisia poistoja, koska niille ei ole ennakoitavissa rajallista taloudellista vaikutusaikaa. Mikäli esimerkiksi käyttöomaisuusosakkeiden hankintamenon taloudellinen vaikutusaika poikkeuksellisesti on ennakoitavissa rajalliseksi, hankintameno poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaan. Taseessa käyttöomaisuuden ja muiden pitkäaikaisten sijoitusten ryhmässä esitettävistä ennakkomaksuista ja lainasaamisista johtuneita luottotappioita ei kirjata tuloslaskelmassa poistoihin. Yleisohjeen liitteessä 1 on esimerkki käyttöomaisuuden hankintamenon ja muiden pitkävaikutteisten menojen ryhmittelystä poistokohteina sekä niiden poistoajoista ja -menetelmistä. 3 Poistosuunnitelman muuttaminen 3.1 Muutokset odotuksissa Jos käyttöomaisuushyödykkeeseen liittyvät tulonodotukset tai palvelutuotantokyky muuttuvat olennaisesti, voidaan kyseessä olevan hyödykkeen poistosuunnitelmaa joutua muuttamaan. Aiempien tilikausien poistoja ei tällöin kuitenkaan oikaista. Poistosuunnitelman muutos koskee vain muutostilikauden ja sitä seuraavien tilikausien suunnitelmapoistoja. Poistosuunnitelmaa muutetaan, jos käyttöomaisuushyödykkeen tulonodotukset tai palvelutuotantokyky heikkenevät olennaisesti. Tällöin voidaan joutua tekemään myös kertaluonteinen poisto (lisäpoisto), jolla hyödykkeen poistamatta oleva hankintameno saatetaan vastaamaan entistä pienempiä tulonodotuksia tai palvelutuotantokykyä. Myös tulonodotusten paraneminen voi edellyttää poistosuunnitelman muuttamista. Jos tulonodotusten paraneminen johtuu siitä, että käyttöomaisuushyödykkeen taloudellisen pitoajan ennakoidaan olevan olennaisesti aiemmin arvioitua pitempi, poistosuunnitelmaa muutetaan siten, että vanhan suunnitelman mukainen poistamaton hankintameno jaksotetaan poistettavaksi uuden pitoajan kuluessa. Tuotannosta poistetun hyödykkeen jäljellä oleva poistamaton menojäännös poistetaan kokonaan sinä tilivuotena, jona hyödyke poistetaan käytöstä. Mikäli hyödykkeelle odotetaan tulevina vuosina olevan käyttöä kunnan palvelutuotannossa, voidaan hyödykkeestä tehdä toistaiseksi alkuperäisen poistosuunnitelman mukaiset poistot. Mikäli tällaisen hyödykkeen käyttö on lopetettu, eikä sille kolmen seuraavan vuoden aikana tule käyttöä, on jäljellä oleva poistamaton menojäännös poistettava kokonaan kirjanpidosta. Jos poistosuunnitelman muutos vaikuttaa olennaisesti tilinpäätöksessä kunnan toiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta annettavaan kuvaan, ilmoitetaan siitä tilinpäätöksessä liitetietona.

14 Arvonalennukset Kirjanpitolain 5 luvun 13 :n mukaan jos pysyviin vastaaviin kuuluvan hyödykkeen tai sijoituksen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa on pysyvästi vielä poistamatonta hankintamenoa pienempi, erotus on kirjattava arvonalennuksena kuluksi. Arvonalentumiseksi merkitään kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksessä vain pysyvien vastaavien maa- ja vesialueiden, ennakkomaksujen ja keskeneräisten hankintojen, käyttöomaisuusosakkeiden ja osuuksien sekä käyttöomaisuuteen kirjattujen taide-esineiden arvonalentumiset. 7 Suunnitelman mukaisten poistojen kohteena olevien pysyvien vastaavien arvonalentumiset käsitellään lisäpoistoina kohdassa 3.1 Muutokset odotuksissa esitetyllä tavalla. [ ] 3.3 Konsernisuhteen syntyminen Kun kunta hankkii määräämisvallan uudessa tytäryrityksessä, voi tytäryrityksessä olla tarpeen muuttaa käyttöomaisuuden poistosuunnitelmaa. Tämä on perusteltua, mikäli uuden tytäryrityksen käyttöomaisuushyödykkeiden käyttötarkoitus ja niihin liittyvät tulonodotukset tai palvelutuotantokyky kuntakonsernin näkökulmasta ovat olennaisesti erilaiset kuin ennen konsernisuhteen syntymistä. 3.4 Kuntien yhdistyminen ja yhtiöiden purkaminen Kuntien yhdistyminen tai kunnan omistaman yhtiön purkaminen tai tällaisen yhtiön yhdistäminen muulla tavalla osaksi kunnan omaa toimintaa, ei periaatteessa aiheuta muutoksia yhdistyvien kuntien poistosuunnitelmiin. Yhdistyminen saattaa kuitenkin merkitä sellaisia muutoksia yhdistyvien kuntien ja yhteisöjen toimintaan, että poistosuunnitelmaa joudutaan muuttamaan. Mikäli yhdistymisen takia osa palvelujen tuottamiseen tarkoitetusta käyttöomaisuudesta jää pois käytöstä tai sen käyttötarkoitus muuttuu, on poistosuunnitelmaa siltä osin muutettava. Tarvittaessa on tehtävä lisäpoisto jäljellä olevasta poistamattomasta hankintamenosta. 3.5 Kunnan toiminnan yhtiöittäminen Siirrettäessä kunnan toimintaa yhtiöittämällä voidaan tytäryhteisön käyttöomaisuuskirjanpitoa jatkaa kunnan kirjanpitoarvoista siten, että siirtyvän käyttöomaisuuden hankintamenon suunnitelman mukaan poistamaton osa ja mahdollinen kertynyt poistoero siirretään sellaisenaan vastaanottavalle tytäryhteisölle. Käyttöomaisuuden siirtäminen ei edellytä poistosuunnitelman muuttamista, ellei yhtiöittäminen merkitse olennaista muutosta siirtyneen käyttöomaisuuden tulojen tai palvelujen tuottamiskykyyn sen jäljellä olevana taloudellisena pitoaikana. 7 Ks. maa- ja vesialueisiin kirjattujen siirtokelpoisten ei-palautettavien liittymismaksujen osalta myös taseyleisohjeen luvusta Käyttöomaisuuden hankintamenon jaksottaminen. [ ].

15 16 Jos kunta siirtää perustamalleen tytäryhteisölle käyttöomaisuutta poistamattoman hankintamenon ylittävästä apporttiarvosta tai luovutushinnasta, kirjataan luovutus kunnan kirjanpidossa kuten käyttöomaisuutta tavanomaisesti myytäessä. Jos yhtiöittäminen edellyttää poistosuunnitelman muuttamista, poistetaan vastaanotetun käyttöomaisuuden hankintameno mahdollisilla oikaisuilla tarkistettuna jäljellä olevan taloudellisen pitoajan kuluessa. Kunnan siirtämä käyttöomaisuus voidaan käsitellä vastaanottavan yhteisön kirjanpidossa tase-erittäin yhdisteltyinä nimikkeinä, joille laaditaan keskimääräinen poistosuunnitelma. Mikäli teknisesti on mahdollista, voidaan hyödykkeet siirtää myös hyödykekohtaisesti, jolloin hankintamenoksi voidaan merkitä jäljellä oleva menojäännös tai sovittu apportti- tai myyntihinta. Tällöin poistosuunnitelmassa on otettava poistoaikaa lyhentävänä tekijänä huomioon aika, jona hyödykettä on jo aiemmin käytetty kunnan omassa toiminnassa. 3.6 Kunnallisen liikelaitoksen perustaminen Kun kunta siirtää käyttöomaisuutta liikelaitokselle, on siirto tehtävä kirjanpitoon merkittyyn poistamatta olevan hankintamenon määrään tai sitä alempaan todennäköiseen käypään arvoon. Käyttöomaisuuteen kunnan kirjanpidossa mahdollisesti tehty kirjanpitolain mukainen arvonkorotus on myös liikelaitoksen taseessa käsiteltävä arvonkorotuksena, josta ei voi tehdä suunnitelman mukaisia poistoja. Siirretty käyttöomaisuus voidaan käsitellä liikelaitoksen kirjanpidossa tase-erittäin yhdisteltyinä nimikkeinä, joille laaditaan keskimääräinen poistosuunnitelma. Mikäli teknisesti on mahdollista, voidaan hyödykkeet siirtää myös hyödykekohtaisesti, jolloin hankintamenoksi voidaan merkitä jäljellä oleva menojäännös tai sovittu siirtohinta. 4 Käyttöomaisuuden myynnin käsittely Käyttöomaisuuden myyntivoitto ja -tappio lasketaan periaatteessa hyödykekohtaisesti vähentämällä käyttöomaisuuden myyntitulosta myydyn hyödykkeen poistamaton hankintameno suunnitelmapoistojen jälkeen. Käyttöomaisuuden myyntitulon jakaantuminen myyntivoittoon tai -tappioon ja suunnitelman mukaan poistamattoman hankintamenon kattamiseen on yleensä voitava selvittää käyttöomaisuuskirjanpidon avulla. Käyttöomaisuushyödykkeen myyntitilikaudella tehdään hyödykkeen hankintamenosta suunnitelmapoisto sen luovutusajankohtaan tai tilivuoden loppuun asti. Vähäinen myyntitilikauden suunnitelmapoisto voidaan kuitenkin jättää tekemättä. Kirjanpidon yksinkertaistamiseksi ja rahoituslaskelman laadinnan selkeyttämiseksi käyttöomaisuuden myynneissä noudatetaan olennaisuuden periaatetta, jonka perusteella vähäiset käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot esitetään tuloslaskelmassa tilikauden suunnitelmapoistojen oikaisuina. Olennaiset käyttöomaisuuden myyn-

16 17 tivoitot merkitään muiksi toimintatuotoiksi sekä olennaiset myyntitappiot muiksi toimintakuluiksi. 8 Merkittävät, toiminnan lopettamisen tai myynnin johdosta aiheutuneet käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot esitetään tuloslaskelmassa satunnaisina tuottoina tai kuluina. Koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden myynti voidaan menojäännöspoistomenettelyä sovellettaessa käsitellä myös edellä esitettyä yksinkertaisemmin. Yksinkertaistettua käsittelyä puoltaa informaation taloudellisen tuottamisen periaate. Tällöin arvoltaan epäolennaisen hyödykkeen myyntihinta voidaan vähentää saman poistoryhmän hyödykkeiden hankintamenoista. 5 Käyttöomaisuuskirjanpito 5.1 Poistoina kuluiksi kirjattavien hyödykkeiden käyttöomaisuuskirjanpito Käyttöomaisuuskirjanpito on suunnitelman mukaisia poistoja tehtäessä yleensä tarkoituksenmukaista laatia erillisenä osakirjanpitona, joka voi olla esimerkiksi kortiston tai luettelon muodossa. Erillinen käyttöomaisuuskirjanpito täsmäytetään ainakin tilikausittain pääkirjanpidon kanssa. Käyttöomaisuuskirjanpito laaditaan pääsäännön mukaan hyödykekohtaisesti siten, että se käsittää kaikki käyttöomaisuushyödykkeet, joiden taloudellinen pitoaika ei ole vielä päättynyt. Käyttöomaisuuskirjanpidosta tulisi kunkin hyödykkeen osalta käydä ilmi ainakin seuraavat tiedot: 9 hyödykkeen tunnistetiedot, kuten nimike, tyyppi ja numero; hankintameno; valtionosuuden tai muun rahoitusosuuden määrä ja siitä erikseen palautusvelvollisen rahoitusosuuden määrä; hankinta-ajankohta kuukauden ja vuoden tarkkuudella; poistomenetelmä; poistoaika, jos se ei käy ilmi poistomenetelmää koskevista tiedoista. Käyttöomaisuuskirjanpito, joka koskee koneita, kalustoa ja muuta niihin verrattavaa irtainta käyttöomaisuutta sekä kiinteitä rakenteita ja laitteita, voidaan olennaisuuden periaate huomioon ottaen järjestää myös hyödykeryhmäkohtaisesti, jos tällä on vain vähäinen vaikutus suunnitelmapoistojen määrään. Tällöin poistot kannattaa yleensä laskea menojäännöspoistomenetelmällä. Erityisesti arvoltaan vähäisten hyödykkeiden osalta käyttöomaisuuskirjanpidossa tätä menettelyä puoltaa myös informaation taloudellisen tuottamisen periaate, jonka mukaan suunnitelman mukais- 8 Kunnan omistamien tonttien myynti on luonteeltaan vaihto-omaisuuden myyntiä, minkä vuoksi niistä saadut myyntivoitot ovat muita toiminnan tuottoja. 9 Valvonnan toteuttaminen saattaa edellyttää, että hyödykkeen sijaintipaikka tai siitä vastuussa oleva henkilö tai yksikkö merkitään osaksi hyödykkeen perustietoja.

17 18 ten poistojen laskennasta saatavan hyödyn pitää ylittää siitä aiheutuvat kustannukset. Jos käyttöomaisuushyödykkeen poistosuunnitelma on laadittu ryhmäkohtaisesti, poistomenetelmää ja poistoaikaa koskevat tiedot voidaan sisällyttää käyttöomaisuuskirjanpitoon ilmoittamalla, mihin poistokohderyhmään hyödyke kuuluu. Lisäksi käyttöomaisuuskirjanpitoon merkitään ainakin poistosuunnitelman mukaisten poistokohteiden mukaan ryhmiteltyinä seuraavat tiedot: tilikauden suunnitelmapoisto; kertyneet suunnitelmapoistot; suunnitelman mukaan poistamatta oleva hankintamenon osa. 5.2 Vuosikuluiksi kirjattavien hyödykkeiden kirjanpito Myös vuosikuluksi kirjattavaan omaisuuteen sisältyy hyödykkeitä, joiden arvo esimerkiksi yksityisessä kulutuksessa voi olla niin suuri, että hyödykkeen valvontaan joudutaan kiinnittämään erityistä huomiota. Tällaisen vuosikuluksi kirjattavan omaisuuden hankintameno tulee pääkirjanpidossa kirjata omalle menotililleen, jolloin niiden määrää voidaan seurata. Hyödykkeet on suotavaa merkitä myös käyttöomaisuuskirjanpitoon sellaiseen poistoryhmään, josta ei tehdä suunnitelman mukaisia poistoja. Näin voidaan yksinkertaisesti luoda mahdollisuus hyödykkeiden valvontaan. Käyttöomaisuuskirjanpidosta tulisi tällaisten hyödykkeiden osalta käydä ilmi ainakin seuraavat tiedot: hyödykkeen tunnistetiedot, kuten nimike, tyyppi ja numero; hankintameno; hankinta-ajankohta kuukauden ja vuoden tarkkuudella. Saadun valtionosuuden määrää ei kuitenkaan merkitä hyödykekohtaiseen kirjanpitoon, koska osuus on tuloutettu kirjanpidossa hankintavuotena. 6 Suunnitelman ylittävät ja alittavat poistot Kirjanpitolain 5 luvun 12 :n 1 momentin mukaan kirjanpitovelvollinen saa kirjata suunnitelman ylittäviä poistoja, jos siihen on erityistä syytä. Perusteena suunnitelman ylittäville poistoille voi kunnassa olla investointivarauksen käyttäminen käyttöomaisuuden hankintamenon kattamiseen, mikä merkitsee asiallisesti suunnitelman ylittävän poiston tekemistä. 10 Investointivarauksen tekemistä on ohjeistettu kuntajaoston tuloslaskelman laatimisesta antamassa yleisohjeessa. 10 Ks. esimerkki liitteessä 5: Esimerkki suunnitelman ylittävien poistojen käsittelystä.

18 19 Mikäli kunnan taseessa on aktivoitu poistoeroa, voidaan tuloslaskelmassa vähentää suunnitelman mukaisia poistoja tekemällä poistoeron muutos. Tuloslaskelmassa poistojen kohdassa esitetään tilikauden suunnitelmapoisto, jota oikaistaan poistoeron muutoksella. Kertynyttä poistoeroa saadaan kirjata tuloslaskelman poistoeron vähennyksenä enintään tilikauden suunnitelmapoistojen määrä. Kertyneen poistoeron purkaminen siten, että poistamatta oleva hankintamenon osa lisääntyisi, ei ole hyvän kirjanpitotavan mukaista. Jos myydystä käyttöomaisuushyödykkeestä on tehty suunnitelman ylittäviä poistoja ja kertynyttä poistoeroa on seurattu hyödykekohtaisesti, tehdyt poistot oikaistaan viimeistään tilinpäätöstä laadittaessa vähentämällä kertyneestä poistoerosta myydyn hyödykkeen osuus ja sisällyttämällä se poistoeron vähennyksenä tuloslaskelmaan. Poistoeron lisäys tai vähennys tilikauden aikana sekä poistojen vähentämisen jälkeen poistamatta oleva hankintamenon osa jätetään merkitsemättä käyttöomaisuuskirjanpitoon, mikäli nämä tiedot käyvät riittävällä tarkkuudella ilmi pääkirjanpidosta.

19 Yleisohje suunnitelman mukaisista poistoista kunnille 20 Liite 1 Esimerkkejä suunnitelman mukaisista poistoajoista ja -menetelmistä Seuraavat poistoajat ovat ohjeellisia kuntien käyttöomaisuudelle. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto suosittelee, että poistoajat valittaisiin mahdollisimman lyhyiksi, jolloin esimerkkiajoista valittaisiin lyhyimmät. Poistoaikaan voi vaikuttaa myös sovellettava poistomenetelmä. Poistoaika valitaan normaalisti lyhyemmäksi kuin on se aika, jona hyödykettä käytetään palvelutuotannossa. Tasapoisto Menojäännöspoisto Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 5 vuotta ei suositella Muut pitkävaikutteiset menot Perustamis- ja järjestelymenot 3-5 vuotta ei suositella Tutkimus- ja kehittämismenot 3-5 vuotta ei suositella Konserniliikearvo 5 vuotta ei suositella Liikearvo 5 vuotta ei suositella Atk-ohjelmistot 3-5 vuotta ei suositella Muut 3-5 vuotta ei suositella Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet ei poistoaikaa Rakennukset ja rakennelmat Hallinto- ja laitosrakennukset vuotta 5 % - 10 % Tehdas- ja tuotantorakennukset vuotta 10 % - 15 % Talousrakennukset vuotta 15 % - 20 % Vapaa-ajan rakennukset vuotta 10 % - 15 % Asuinrakennukset vuotta 5 % - 10 % Kiinteät rakenteet ja laitteet Kadut, tiet, torit ja puistot vuotta 15 % - 20 % Sillat, laiturit ja uimalat vuotta 10 % - 25 % Muut maa- ja vesirakenteet vuotta 10 % - 20 % Vedenjakeluverkosto vuotta 7 % - 10 % Viemäriverkko vuotta 7 % - 10 % Kaukolämpöverkko vuotta 10 % - 15 % Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistuslaitteet vuotta 15 % - 20 % Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset vuotta 20 % - 22 % Maakaasuverkko vuotta 12 % - 15 % Muut putki- ja kaapeliverkot vuotta 15 % - 20 % Sähkö-, vesi- yms. laitosten laitoskoneet ja laitteet vuotta 15 % - 25 % Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet vuotta 15 % - 20 % Liikenteen ohjauslaitteet vuotta 20 % - 25 % Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet vuotta 20 % - 25 % Koneet ja kalusto Rautaiset alukset vuotta 15 % - 20 % Puiset alukset ja muut uivat työkoneet 8-15 vuotta 20 % - 27 % Muut kuljetusvälineet 5-10 vuotta 25 % - 30 % Muut liikkuvat työkoneet 5-10 vuotta 25 % - 30 % Muut raskaat koneet vuotta 20 % - 25 % Muut kevyet koneet 5-10 vuotta 25 % - 30 % Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet 5-15 vuotta 20 % - 30 % Atk-laitteet 3-5 vuotta 30 % - 40 % Muut laitteet ja kalusteet 3-5 vuotta 30 % - 40 % Muut aineelliset hyödykkeet Luonnonvarat käytön mukainen poisto Arvo- ja taideesineet ei poistoa Keskeneräiset hankinnat ei poistoa Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Osakkeet ja osuudet ei poistoa

20 Yleisohje suunnitelman mukaisista poistoista kunnille Esimerkki käyttöomaisuuden hankintamenon määrittämisestä Esimerkki 1 21 Liite 2 Koulun tietokoneluokan laitteisto Mikrotietokoneet 16 kpl ,00 (arvonlisäveroton) Kaapelointi 3 500,00 (arvonlisäveroton) Kirjoittimet 2 kpl 8 000,00 (arvonlisäveroton) Verkkopalvelin ,00 (arvonlisäveroton) Kuljetus 1 800,00 (arvonlisäveroton) Käyttöönottokoulutus (6 000,00) Tuloslaskelman kulu, ei hankintameno Hankintameno ,00 Saatu valtionosuus ,00 Oma hankintameno netto ,00 Poiston arvoperusta Esimerkki 2 Vesilaitoksen pumppusaema Tarvikkeet ,00 (arvonlisäveroton) Palvelut ,00 (arvonlisäveroton) Konevarikon sisäinen laskutus ,00 Ei sisällä sisäistä katetta Oman henkilökunnan työtunnit ,00 Hankintameno ,00 Poiston arvoperusta Esimerkki 3 Kunnan vuokra-asuintalo Rakennusurakka ,00 Arvonlisäveroineen Omat pihatyöt ,00 Oman työn arvonlisävero 6 600,00 Oman käytön vero Rakennuslupamaksu 5 500,00 Ei sisällä sisäistä katetta Vesilaitoksen liittymismaksu (10 000,00) Siirto- tai palautuskelpoinen ei kuulu poistopohjaan Hankintameno ,00 Poiston arvoperusta Esimerkki 4 Lahjoituksena saatu kiinteistö 0,00 Tasearvo Arvonkorotus ( ,00) Ei vaikuta hankintamenoon Hankintameno 0,00 Poiston arvoperusta

Käyttöomaisuuden määrittely

Käyttöomaisuuden määrittely 1 (5) 8.70 IISALMEN KAUPUNGIN POISTOSUUNNITELMA 1.1.1997 LUKIEN Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.1996 134, tarkastettu kaupunginvaltuuston päätöksellä 25.3.2002 23 ja kaupunginvaltuuston päätöksellä

Lisätiedot

HSL Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä POISTOSUUNNITELMA

HSL Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä POISTOSUUNNITELMA HSL Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä POISTOSUUNNITELMA esitys HSLH 15.6.2010 HSL Helsingin seudun liikenne PL 100 00077 HSL Puhelin (09) 4766 4444 Faksi (09) 4766 4441 hsl@hsl.fi Y-2274586-3 HRT Helsingforsregionens

Lisätiedot

Koneet ja Suunnitelma- Vakuutus- Vapaaehtoisten Jälleenhankinta- Poistoeron kalusto poistot Pankkitili korvaukset var. muutos varaus muutos Poistoero

Koneet ja Suunnitelma- Vakuutus- Vapaaehtoisten Jälleenhankinta- Poistoeron kalusto poistot Pankkitili korvaukset var. muutos varaus muutos Poistoero Liite 2 Esimerkki jälleenhankintavarauksen tekemisestä ja sen käyttämisestä hankintamenon kattamiseen Kirjanpitovelvollisen tuotantokone tuhoutuu. Koneen tuhoutumisesta saadulla vakuutuskorvauksella katetaan

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot

KIRJANPITO 22C00100. Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot KIRJANPITO 22C00100 Luento 3: Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot Luento 3 Pysyvät vastaavat: Esittäminen Jaksottaminen Poistosuunnitelma Pysyvien vastaavien myynti 2 PYSYVÄT VASTAAVAT Pysyvät

Lisätiedot

Pysyvien vastaavien hankintamenon vähennykseksi luetaan hankintaan saadut valtionosuudet, investointiavustus ja muut rahoitusosuudet.

Pysyvien vastaavien hankintamenon vähennykseksi luetaan hankintaan saadut valtionosuudet, investointiavustus ja muut rahoitusosuudet. KOKKOLAN KAUPUNGIN PYSYVIEN VASTAAVIEN POISTO- JA LASKENTAOHJEET 1 POISTO- JA LASKENTAOHJEIDEN TARKOITUS 1 Pysyvien vastaavien laskentaohjeen tarkoituksena on antaa tarkentavat ohjeet kirjanpitolainsäädännön

Lisätiedot

muutoksen perusteena voi myös olla tulonodotusten tai palvelutuotantokyvyn paraneminen.

muutoksen perusteena voi myös olla tulonodotusten tai palvelutuotantokyvyn paraneminen. Työ- ja elinkeinoministeriö LAUSUNTO 95 Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 17.5.2010 1(6) Lausunto poistosuunnitelman tarkistamisesta 1 Lausuntopyyntö X:n hallinto-oikeus pyytää kuntajaoston lausuntoa A:n

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN PYSYVIEN VASTAAVIEN KIRJANPITO-OHJE

ESPOON KAUPUNGIN PYSYVIEN VASTAAVIEN KIRJANPITO-OHJE Espoon kaupungin pysyvien vastaavien kirjanpito-ohje 6.5 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN PYSYVIEN VASTAAVIEN KIRJANPITO-OHJE Kaupunginhallitus 29.11.2005 Voimaan 1.1.2005 Liite 1 kaupunginvaltuusto 12.12.2005 Voimaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOMAISUUSKIRJANPITO SEKÄ POISTOSUUNNITELMIEN LAATIMINEN JA POISTOJEN KIRJAAMINEN

KÄYTTÖOMAISUUSKIRJANPITO SEKÄ POISTOSUUNNITELMIEN LAATIMINEN JA POISTOJEN KIRJAAMINEN VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 19.12.2005 Dnro 388/03/2005 Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KÄYTTÖOMAISUUSKIRJANPITO SEKÄ POISTOSUUNNITELMIEN LAATIMINEN JA POISTOJEN KIRJAAMINEN

Lisätiedot

POISTOSUUNNITELMA 1.1.2013. 1. Yleiset periaatteet. 1.1. Pysyvät vastaavat. 1.2. Pienhankinnat. 1.3. Pysyvien vastaavien ryhmät. 1.4.

POISTOSUUNNITELMA 1.1.2013. 1. Yleiset periaatteet. 1.1. Pysyvät vastaavat. 1.2. Pienhankinnat. 1.3. Pysyvien vastaavien ryhmät. 1.4. 1 POISTOSUUNNITELMA 1.1.2013 Karkkilan kaupungin pysyvien vastaavien kirjanpidossa ja poistolaskennassa noudatetaan kirjanpitolakia, kirjanpitolautakunnan ja sen kuntajaoston yleisohjeita (15.11.2011)

Lisätiedot

Yleisohje suunnitelman mukaisista poistoista xx.xx.2007

Yleisohje suunnitelman mukaisista poistoista xx.xx.2007 Yleisohje suunnitelman mukaisista poistoista xx.xx.2007 Liite 1 Esimerkki pysyvien vastaavien hankintamenon määrittämisestä Esimerkki 1 Tietokone 2 100,00 Lisämuisti 420,00 Yhteensä 2 520,00 - alennus

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 2

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 2 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 2 PYSYVIEN VASTAAVIEN LASKENTAOHJEET (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 17.12.2012) 1 OHJEIDEN TARKOITUS 1 Pysyvien vastaavien laskentaohjeiden tarkoituksena on

Lisätiedot

LAUSUNTO LIITTYMISMAKSUJEN KIRJAAMISESTA KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KIRJANPIDOSSA

LAUSUNTO LIITTYMISMAKSUJEN KIRJAAMISESTA KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KIRJANPIDOSSA Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 65 31.3.2004 LAUSUNTO LIITTYMISMAKSUJEN KIRJAAMISESTA KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KIRJANPIDOSSA Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on päättänyt antaa oma-aloitteisen

Lisätiedot

7.2.1997 Lausunto 7 LAUSUNTO LAHJOITUSRAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ. Lausuntopyyntö

7.2.1997 Lausunto 7 LAUSUNTO LAHJOITUSRAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ. Lausuntopyyntö 7.2.1997 Lausunto 7 LAUSUNTO LAHJOITUSRAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Lausuntopyyntö Kunta A, lausunnon hakijana, on pyytänyt lausuntoa testamentin perusteella lahjoituksena saadun tilan ja lahjoitukseen

Lisätiedot

1 (6) Kuntatalous 18.6.2012 POISTOSUUNNITELMIEN TARKISTAMISESTA. 1 Kuntajaoston yleisohjeen suunnitelman mukaisista poistoista muutos 2011

1 (6) Kuntatalous 18.6.2012 POISTOSUUNNITELMIEN TARKISTAMISESTA. 1 Kuntajaoston yleisohjeen suunnitelman mukaisista poistoista muutos 2011 1 (6) Kuntaliitto Kuntatalous MUISTIO 18.6.2012 POISTOSUUNNITELMIEN TARKISTAMISESTA 1 Kuntajaoston yleisohjeen suunnitelman mukaisista poistoista muutos 2011 2 Poistojen tarkoitus Kuntajaosto tarkisti

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA Helsinki 2011 ISBN 978-952-213-842-2 (nid.) ISBN 978-952-213-843-9 (pdf)

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA.

KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA. 2 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA Helsinki 2000 3 KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

4 Poistonalaisen omaisuuden myynti, siirto tai käytöstä poisto 4.1 Omaisuuden myynti 4.2 Omaisuuden siirto 4.3 Omaisuuden romutus

4 Poistonalaisen omaisuuden myynti, siirto tai käytöstä poisto 4.1 Omaisuuden myynti 4.2 Omaisuuden siirto 4.3 Omaisuuden romutus ESPOON KAUPUNGIN PYSYVIEN VASTAAVIEN KIRJANPITO-OHJE Sisällysluettelo 1 Yleiset periaatteet ja käsitteet 1.1 Pysyvät vastaavat 1.2 Pienhankinnat ja vuosikulut 1.3 Perusparannus 1.4 Taloudellinen pitoaika

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno KIRJANPITO 22C00100 Luento 4a: Hankintameno Luento 4 Hankintameno: Välittömät ja välilliset menot (ennen: muuttuvat ja kiinteät) Hankintamenon määrittäminen Tilinpäätöksen esittäminen: Tilinpäätöksen sisältö:

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1)

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) 4060 N:o 1415 Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen liitetiedoista

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen liitetiedoista Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto Kauppa- ja teollisuusministeriö Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen liitetiedoista ISBN 951-755-938-0 Suomen Kuntaliitto 2004 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 3225 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Muut vakuutustekniset tuotot 1)

Lisätiedot

Tilikartta: Muu yritystoiminta Martti-järjestelmä 2006

Tilikartta: Muu yritystoiminta Martti-järjestelmä 2006 1***** VASTAAVAA 1***** 10**** KÄYTTÖOMAISUUS 1***** 101*** AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 10**** 1010** PERUSTAMISMENOT 101*** VA120 1010 Perustamismenot 1010** D 1011 Perustamismenojen aktivointi 1011 D 22 30

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

LAUSUNTO 64 1(5) Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 17.2.2004

LAUSUNTO 64 1(5) Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 17.2.2004 LAUSUNTO 64 1(5) Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 17.2.2004 1111(5 1(5) LAUSUNTO SUORITEPERUSTEEN TUNNUSMERKEISTÄ JA INVESTOINTIMENON KÄSITTELYSTÄ TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUSSA 1. Lausuntopyyntö

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Luento 8. Arvonmuutokset: Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen.

Luento 8. Arvonmuutokset: Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen. Luento 8 Arvonmuutokset: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen. Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Suoriteperuste Valmistusasteen mukainen tulouttaminen. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 8a: Arvonmuutokset:

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA

KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA Helsinki 2016 3 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto

Lisätiedot

Hallitus 7.12.2009, LIITE 12 HELSINGIN JA UUDENMAAN 01.12.2009 SAIRAANHOITOPIIRI

Hallitus 7.12.2009, LIITE 12 HELSINGIN JA UUDENMAAN 01.12.2009 SAIRAANHOITOPIIRI Hallitus 7.12.2009, LIITE 12 HELSINGIN JA UUDENMAAN 01.12.2009 SAIRAANHOITOPIIRI SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEET 1.1.2010 ALKAEN 1. Soveltamisalue, käsitteet Taseen vastaavien erät jaetaan pysyviin

Lisätiedot

TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSERITTELYT

TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSERITTELYT TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSERITTELYT 31.12.2001 Tilinpäätöserittelyt -malli SISÄLLYSLUETTELO sivu Tase-erittelyt 1 Poistosuunnitelmat ja niiden muutokset Erittely talousarviotilille tai siirretyn määrärahan

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta N:o 614 1933 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus 2)

Lisätiedot

Näytesivut. 8.1 Taloyhtiön tuloslaskelma

Näytesivut. 8.1 Taloyhtiön tuloslaskelma 8 Taloyhtiön tuloslaskelma, tase ja liitetiedot 8.1 Taloyhtiön tuloslaskelma Taloyhtiön tuloslaskelman rakenne poikkeaa huomattavasti liiketoimintaa harjoittavien yritysten tuloslaskelmasta. Kiinteistön

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Irtaimistorekisteri. Valtiokonttori Ohje 1 (5) Hallinnon ohjaus Dnro 232/03/2012

Irtaimistorekisteri. Valtiokonttori Ohje 1 (5) Hallinnon ohjaus Dnro 232/03/2012 Ohje 1 (5) 15.8.2012 Dnro 232/03/2012 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Irtaimistorekisteri Voimaantulo Lisätiedot Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992)

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1)

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) 3298 N:o 1236 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

24.6.2008. Samanlajisten osakkeiden vaihto kuntien kesken osakkeiden arvonkorottamisen ja myyntivoiton tuloutuksen tarkoituksessa

24.6.2008. Samanlajisten osakkeiden vaihto kuntien kesken osakkeiden arvonkorottamisen ja myyntivoiton tuloutuksen tarkoituksessa Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 84 24.6.2008 Samanlajisten osakkeiden vaihto kuntien kesken osakkeiden arvonkorottamisen ja myyntivoiton tuloutuksen tarkoituksessa 1 Lausuntopyyntö Hakija on

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 23.2.1998 LAUSUNTO 28 LAUSUNTO KUNTAYHTYMÄN PURKAMISEEN LIITTYVISTÄ YHDISTÄMISKIRJAUKSISTA KUNNAN KIRJANPITOON

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 23.2.1998 LAUSUNTO 28 LAUSUNTO KUNTAYHTYMÄN PURKAMISEEN LIITTYVISTÄ YHDISTÄMISKIRJAUKSISTA KUNNAN KIRJANPITOON Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 23.2.1998 LAUSUNTO 28 LAUSUNTO KUNTAYHTYMÄN PURKAMISEEN LIITTYVISTÄ YHDISTÄMISKIRJAUKSISTA KUNNAN KIRJANPITOON Lausuntopyyntö Kunta A on pyytänyt kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 2b: Menojen jaksottaminen: Vaihtuvat vastaavat; varaston muutos ja varaston arvostaminen

KIRJANPITO 22C00100. Luento 2b: Menojen jaksottaminen: Vaihtuvat vastaavat; varaston muutos ja varaston arvostaminen KIRJANPITO 22C00100 Luento 2b: Menojen jaksottaminen: Vaihtuvat vastaavat; varaston muutos ja varaston arvostaminen MENOJEN JAKSOTTAMINEN Kuinka menot jaksotetaan kuluiksi eri tilikausille? Meno jaksotetaan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

2.1 Kunnan kirjanpitovelvollisuuden määräytyminen ja kuntajaoston toimivalta

2.1 Kunnan kirjanpitovelvollisuuden määräytyminen ja kuntajaoston toimivalta Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 86 7.10.2008 Kunnan kirjanpidon valvonnasta 1 Lausuntopyyntö 2 Lausunnon perustelut Hakija on X:n kaupungin tarkastuslautakunnan varajäsen. Hakija pyytää kirjanpitolain

Lisätiedot

KÄYTTÖOMAISUUSKIRJANPITO

KÄYTTÖOMAISUUSKIRJANPITO 19.1.2015 Qnware Oy KÄYTTÖOMAISUUSKIRJANPITO Prosessikuvaus Qnware Oy 19.1.2015 Qnware Oy SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 1. Käyttöomaisuushankinta... 4 2.1 Käytöstä poistaminen, myynti... 6 2.2 Käytöstä

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

KIRJANPITOLAUTAKUNNAN LAUSUNTO 4/1996 KUNTAJAOSTO 15.11.96

KIRJANPITOLAUTAKUNNAN LAUSUNTO 4/1996 KUNTAJAOSTO 15.11.96 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN LAUSUNTO 4/1996 KUNTAJAOSTO 15.11.96 LAUSUNTO KUNTAKOHTAISTEN SAIRAANSIJOJEN POISTAMISESTA JOHTUVIEN LAINAERIEN KÄSITTELYSTÄ KUNNISSA JA KUNTAYHTYMISSÄ 1.1.1997 ALKAEN Lausuntopyyntö

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

YRITYSTUTKIMUSNEUVOTTELUKUNTA RY Analyysityöryhmä 17.12.2007

YRITYSTUTKIMUSNEUVOTTELUKUNTA RY Analyysityöryhmä 17.12.2007 RAHOITUSLASKELMAN LAATIMINEN Kirjanpitolautakunta (KILA) antoi 30.1.2007 yleisohjeen rahoituslaskelman laatimisesta. Yleisohje ohjaa kirjanpitolain (1336/1997), viimeksi muutettuna L:lla 1312/2004 ja kirjanpitoasetuksen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

LAUSUNTO KERTYNEIDEN ALIJÄÄMIEN KATTAMISESTA PERUSPÄÄOMASTA

LAUSUNTO KERTYNEIDEN ALIJÄÄMIEN KATTAMISESTA PERUSPÄÄOMASTA Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 77 14.11.2006 LAUSUNTO KERTYNEIDEN ALIJÄÄMIEN KATTAMISESTA PERUSPÄÄOMASTA 1 Lausuntopyyntö Kunta A ei ole saanut katettua taseen kertynyttä alijäämää vuosien

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Tilinpäätössiirrot ja vastaiset menot

KIRJANPITO 22C00100. Tilinpäätössiirrot ja vastaiset menot KIRJANPITO 22C00100 Luento 9: Tilinpäätössiirrot ja vastaiset menot Luento 9 Tilinpäätössiirrot: Poistoero Verotusperusteiset varaukset Vastaiset menot ja menetykset: Vastaiset menot Pakolliset varaukset

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta)

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Sivulla 1, johtolauseessa on: kumotaan kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 1 luvun 1 :n 3 ja 4 momentti, 2 :n

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1 JOENSUUN KAUPUNKI Kaupunginkanslia KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 055 JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 4 :n 2 momentti poistettu (KV 25.11.2002) Muutos 11 :n 3 momenttiin

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kannuksen kaupunki IRTAIMISTO -OHJE

Kannuksen kaupunki IRTAIMISTO -OHJE Kannuksen kaupunki IRTAIMISTO -OHJE 2 Sisältö 1. OHJEEN TARKOITUS... 3 2. IRTAIMISTOLUETTELOON KIRJATTAVAN IRTAIMISTON MÄÄRITTELY... 3 3. IRTAIMISTOLUETTELOON KIRJATTAVAT TIEDOT... 4 4. POISTETTAVAN TAI

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA 2 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA Helsinki 2000 KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Kh 8.2.2016 35 liite. Kauhavan kaupunki IRTAIMISTO-OHJE

Kh 8.2.2016 35 liite. Kauhavan kaupunki IRTAIMISTO-OHJE Kh 8.2.2016 35 liite Kauhavan kaupunki IRTAIMISTO-OHJE Sisällysluettelo 1. Ohjeen tarkoitus... 3 2. Irtaimistoluetteloon kirjattavan irtaimiston määrittely... 3 3. Irtaimistoluetteloon kirjattavat tiedot...

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 4038 N:o 1413 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tositteiden hyväksyjät v 2015

Tositteiden hyväksyjät v 2015 YPÄJÄN KUNTA Kh 9.2.2015 28 LIITE 14 Kunnanhallitus Tositteiden hyväksyjät v 2015 YPÄJÄN KUNTA TASE TILI HYVÄKSYJÄT VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Tietokoneohjelmistot 1005 ko. talousarviotilin

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

24.8.2006. Tiepääoma kirjanpidon näkökulmasta

24.8.2006. Tiepääoma kirjanpidon näkökulmasta 24.8.2006 Tiepääoma kirjanpidon näkökulmasta Juha Ilvespalo 2 Tutkimuskysymykset Mitä käsite pääoma tarkoittaa, minkälaisia ulottuvuuksia pääomalla on? Miten pääomakanta eli tase muodostuu, mitkä tekijät

Lisätiedot