Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen liitetiedoista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen liitetiedoista"

Transkriptio

1 Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto Kauppa- ja teollisuusministeriö Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen liitetiedoista ISBN Suomen Kuntaliitto 2004

2 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA Helsinki 2000

3 KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto Helsinki Tarkistettu YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA Sisällysluettelo 1. Tilinpäätöksen liitetietoja koskevat säännökset, ohjeet ja määräykset Tilinpäätöksen liitetiedot Ryhmittely Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot Liikelaitoksen ja taseyksikkönä käsiteltävän rahaston tilinpäätöslaskelmat Kunnan konsernitilinpäätöksen liitetiedot Liikelaitoksen ja muun taseyksikön erillistilinpäätöksen liitetiedot...11 LIITTEET Esimerkki käyttöomaisuuden ja rahoitusarvopapereiden liitetiedoista...12 Esimerkki omistuksia muissa yhteisöissä koskevista liitetiedoista...14

4 4 1. Tilinpäätöksen liitetietoja koskevat säännökset, ohjeet ja määräykset Kuntalain 68 :ssä on säädetty kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksestä. Kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase liitteineen. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut yleisohjeet kunnan ja kuntayhtymän taseen ja tuloslaskelman laatimisesta sekä suunnitelman mukaisista poistoista ( ), rahoituslaskelman laatimisesta ( ), liikelaitoksen ja taseyksikkönä käsiteltävän rahaston kirjanpidollisesta käsittelystä ( ) sekä konsernitilinpäätöksen laatimisesta ( ). Kirjanpitolain 3 luvussa on säädetty tilinpäätöksestä. Kirjanpitolain 3:2 :n mukaan tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta (oikea ja riittävä kuva). Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava Kuntalain 65 :n mukaan kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antaa ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolain ja kuntalain :n soveltamisesta. Rahoituslaskelma esitetään tilinpäätöksessä pakollisena informaationa. Se täydentää tuloslaskelman, taseen ja niiden liitetietojen antamaa kuvaa tulorahoituksen riittävyydestä, investoinneista, sijoituksista ja pääomarahoituksesta. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut erillisen ohjeen rahoituslaskelman laatimisesta ( ). Kunnan tilinpäätöksessä esitettävässä rahoituslaskelmassa on yhdistelty liikelaitosten ja taseyksikkönä käsiteltävien rahastojen erilliset rahoituslaskelmat sisäiset erät eliminoiden. Kunnan tilinpäätöksen liitetietojen antamisessa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolain 3 luvun sekä kirjanpitoasetuksen 2 ja 4 luvun säännöksiä. Tilinpäätöksen liitetietojen tarkoituksena on täydentää laskelmien muodossa esitettyä tilinpäätösinformaatiota oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Ne ovat pakollinen julkistettava osa tilinpäätöstä. Tällä yleisohjeella kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antaa ohjeet kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen liitetiedoista tilivuoden 2000 tilinpäätöksestä alkaen. Ohjeessa kunnalla tarkoitetaan jäljempänä myös kuntayhtymää, ellei toisin ole sanottu. Tämä yleisohje korvaa kuntajaoston antamien yleisohjeiden kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimisesta, tuloslaskelman laatimisesta, suunnitelman mukaisista poistoista, antaman yleisohjeen liikelaitoksen kirjanpidollisesta käsittelystä ja konsernitilinpäätöksen laatimisesta sekä antaman yleisohjeen varaus- ja rahastokirjauksista liitetietoja koskevilta osin. Yleisohjeessa jäljempänä esitettyjen liitetietojen lisäksi tilinpäätökseen liitetään sellaisia liitetietoja, jotka ovat tarpeen jonkin tuloslaskelman tai taseen erän selventämiseksi, jos oikea ja riittävä kuva sitä edellyttää.

5 5 Kirjanpitolakiin ei sisälly nimenomaista velvoitetta liitetietoja koskevien vertailutietojen antamisesta. Liitetiedot voidaan antaa tuhansina markkoina tai alkaen tuhansina euroina. 2. Tilinpäätöksen liitetiedot 2.1 Ryhmittely Tässä ohjeessa liitetiedot on ryhmitelty kirjanpitoasetuksen 2 luvun liitetietovaatimuksia osittain soveltaen ja lisäten kuntajaoston antamat kuntia ja kuntayhtymiä koskevat lisäohjeet seuraavasti: rahoituslaskelma, tilinpäätöksen laatimista, tuloslaskelmaa, taseen vastaavia, taseen vastattavia, vakuuksia ja vastuusitoumuksia, henkilöstöä ja omistuksia muissa yhteisöissä koskeviin liitetietoihin, liikelaitoksen ja taseyksikkönä käsiteltävän rahaston tilinpäätöslaskelmiin sekä konsernitilinpäätöksen liitetietoihin. Lisäksi on esitetty kunnan liikelaitoksen ja muun taseyksikön erillistilinpäätöksen liitetietojen vaatimukset. Kunnan tilinpäätöksen liitetiedoissa esitetään myös konsernitaseen liitetiedot sekä liikelaitoksen ja muiden taseyksiköiden tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma ilman liitetietoja. Sähkömarkkinalain ( /386) 32 :n mukaan sähköliiketoimintaa sekä maakaasumarkkinalain (508/2000) 5:5 :n mukaan maakaasuliiketoimintaa harjoittavan kunnallisen laitoksen tilinpäätös sekä eriytettyjen toimintojen tuloslaskelmat ja taseet lisätietoineen tulee esittää kunnan tilinpäätöksessä. 2.2 Rahoituslaskelma Tuloslaskelman, taseen ja niiden liitetietojen antamaa kuvaa tulorahoituksen riittävyydestä, investoinneista, sijoituksista, pääomarahoituksesta sekä rahoitusaseman muutoksista täydentävänä liitetietona on esitettävä: 1) rahoituslaskelma kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antaman yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän rahoituslaskelman laatimisesta ( ) ohjeiden mukaisesti. 2.3 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tilinpäätöksen laatimista koskevina liitetietoina on esitettävä: 2) tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät (KPA 2:2 1-kohta); 3) perustelu, jos tuloslaskelman tai taseen esittämistapaa on muutettu edellisestä tilikaudesta (KPA 2:2 2-kohta) tai kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamista ohjeista poikkeavaksi, sekä muutoksen vaikutukset; 4) oikaisut, jotka on tehty edelliseltä tilikaudelta esitettäviin tietoihin (KPA 2:2 3-kohta); 5) selvitys, jos edellistä tilikautta koskevat tiedot eivät ole vertailukelpoisia päättyneen tilikauden tietojen kanssa (KPA 2:2 4-kohta);

6 6 6) aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut sekä virheiden korjaukset, jos ne eivät ole merkitykseltään vähäisiä (KPA 2:2 5-kohta); 7) peruste, jonka mukaista kurssia on käytetty muutettaessa ulkomaanrahan määräiset saamiset sekä velat ja muut sitoumukset Suomen rahaksi, jollei ole käytetty tilinpäätöspäivän kurssia (KPA 2:2 7-kohta). 2.4 Tuloslaskelman liitetiedot Tuloslaskelmaa koskevina liitetietoina on esitettävä: 8) toimintatuotot kunnan määritteleminä tehtäväkokonaisuuksina. Liikelaitoksista ilmoitetaan erikseen liikevaihto ja muut varsinaisen toiminnan tuotot (KPA 2:3 1-kohtaa soveltaen); 9) satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin sisältyvät erät (KPA 2:3 2-kohta); 10) selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista (KPA 2:3 3-kohta). Selvityksenä suunnitelmapoistojen perusteista ja niiden muutoksista annetaan tiedot suunnitelmapoistojen laskentaperusteista (poistomenetelmä, poistoaika) samoin kuin niiden muutokset käyttöomaisuusryhmittäin sekä perusteet poistosuunnitelman muuttamiselle. Kyseiset tiedot voidaan esittää myös em. arvostus- ja jaksotusperiaatteiden yhteydessä 1 (liitetieto 2). Selvityksenä voidaan antaa myös vahvistettu poistosuunnitelma ja siihen tehdyt muutokset perusteineen; 11) selvitys tuottoihin ja kuluihin sisältyvistä pakollisten varausten muutoksista, jos ne eivät ole merkitykseltään vähäisiä (KPA 2:3 4-kohta); 12) selvitys olennaisista muihin toimintatuottoihin sisältyvistä käyttöomaisuuden myyntituotoista ja olennaisista muihin toimintakuluihin sisältyvistä käyttöomaisuuden myyntitappioista (Kuntajaoston tuloslaskelmaohje luku 2.3 ja 4.5); 13) yhteismäärät muihin rahoitustuottoihin sisältyvistä tuotoista, jotka on saatu osuuksista muissa yrityksissä (KPA 2:3 5-kohta), mikäli ne ovat olennaisia. 2.5 Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelmassa korkotuotot ja korkokulut esitetään erikseen omina erinään, joten niitä ei tarvitse esittää erikseen liitetietona. Taseen vastaavia koskevina liitetietoina on esitettävä: 1 Kirjanpitolautakunnan yleisohje suunnitelman mukaisista poistoista

7 7 14) lainan liikkeeseen laskemisesta aiheutuneet kuluksi kirjaamattomat menot ja pääoma-alennukset (KPA 2:4 5-kohta), jos tällaisia kuluja on aktivoitu; 15) arvonkorotusten periaatteet ja niiden kohteiden arvonmääritysmenetelmät (KPA 2:4 6-kohta); 16) jos korkomenoja on luettu hyödykkeen hankintamenoon, selvitys tilikaudella aktivoitujen korkomenojen määrästä (KPA 2:4 8-kohta); 17) tiedot pysyvistä vastaavista tase-eräkohtaisesti: - poistamaton hankintameno tilikauden alussa; - lisäykset ja vähennykset tilikauden aikana samoin kuin siirrot erien välillä; - tilikauden suunnitelman mukaiset poistot; - tilikauden arvonalentumiset ja niiden palautukset (KPA 2:4.2 6-kohta); - tilikauden rahoitusosuudet (Kuntajaosto). Tilikauden suunnitelman mukaisiin poistoihin sisältyvät olennaiset lisäpoistot suunnitelman mukaisten poistojen kohteena olevasta aineettomasta ja aineellisesta hyödykkeestä on eriteltävä tilinpäätöksen liitetiedoissa (Kuntajaoston tuloslaskelmaohje luku 9.1). Esimerkki pysyvien vastaavien tase-eräkohtaisista liitetiedoista liitteessä 1. Jäsenkunnassa kuntayhtymän peruspääoman jäsenkuntaosuuden valtionosuudesta johtuvaa muutosta ei kirjata tuloslaskelmaan eikä taseeseen. Kuntayhtymän taseeseen merkitty jäsenkunnan peruspääomaosuus ei tämän jälkeen vastaa jäsenkunnan taseeseen merkittyä kuntayhtymäosuutta. Olennaisista kuntayhtymäosuuksien arvon muutoksista annetaan selvitys kunnan tilinpäätöksen liitetiedoissa (Kuntajaoston poisto-ohje luku ja taseohje luku 2.1.3). Mikäli kunta on aktivoinut perustamis-, tutkimus- tai kehittämismenoja, liitetiedoissa on annettava selvitys poistamatta olevista perustamismenoista, tutkimusmenoista sekä kehittämismenoista. Yleensä kunnissa ei tällaisia aktivoituja menoja ole. Lisäksi tarvitaan perusteltu selvitys, jos aktivoitujen tutkimusmenojen, kehittämismenojen tai liikearvon poistoaika on pitempi kuin viisi vuotta. (KPA 2:4 1-4-kohdat); Mikäli kunta on aktivoinut kiinteistöihin kohdistuvia siirtokelpoisia, mutta eipalautettavia, liittymismaksuja omalla tontilla olevien kiinteistöjen osalta pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden tase-erään Maa- ja vesialueet tai vuokratontilla olevien kiinteistöjen osalta alaeräksi nimikkeellä Kiinteistöjen vuokraoikeudet tai Kiinteistöjen liittymismaksut, määrältään olennaiset liittymismaksut tulee ilmoittaa taseessa tai taseen liitetiedoissa omana eränään. [ ] 18) erikseen saman konsernin yhteisöiltä, erikseen kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä ja erikseen osakkuus- sekä muilta omistusyhteysyhteisöiltä olevista

8 8 vaihtuvien vastaavien saamisista on ilmoitettava, erikseen pitkä- ja lyhytaikaisista saamisista: - myyntisaamiset (Vs C II pitkäaikaiset 1, lyhytaikaiset 1); - lainasaamiset (Vs C II pitkäaikaiset 2, lyhytaikaiset 2); - muut saamiset (Vs C II pitkäaikaiset 3, lyhytaikaiset 3); - siirtosaamiset (Vs C II pitkäaikaiset 4, lyhytaikaiset 4); (KPA 2:4.3 3-kohta). 19) siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät (KPA 2: kohta ja Kuntajaoston taseohje ); 20) rahoitusarvopapereista tase-erittäin jälleenhankintahintojen (markkina-arvojen) ja aktivoitujen hankintamenojen erotus (KPA 2: kohta; esimerkki liitteessä 1) Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevina liitetietoina on esitettävä: 21) tase-eräkohtainen erittely oman pääoman erien lisäyksistä ja vähennyksistä sekä siirroista näiden erien välillä tilikauden aikana (KPA 2:5 1-kohta). Kuntayhtymän liitetiedoissa esitetään lisäksi selvitys peruspääoman jakautumisesta jäsenkuntien kesken. Mikäli myös oman pääoman muu erä jaetaan jäsenkuntien kesken, siitä esitetään myös selvitys liitetiedoissa (Kuntajaoston poisto-ohje luku ja taseohje luku 2.1.3); 22) tase-erien mukaan eritelty tieto sellaisista pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan kuuluvista veloista, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua (KPA 2:5 2-kohta). Erittely tarkoittaa niitä velkoja ja velkojen osia, jotka erääntyvät maksettavaksi myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua; 23) erittely olennaisista pakollisiin varauksiin merkityistä eristä, jos se on tarpeen tase-erien selventämiseksi (KPA 2:5 6-kohta); 24) erikseen veloista saman konsernin tytäryhteisöille, erikseen kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä ja erikseen osakkuus- sekä muille omistusyhteysyhteisöille ilmoitettava, erikseen pitkä- ja lyhytaikaisista veloista: - saadut ennakot (Vt E I 5, II 5); - ostovelat (Vt E I 6, II 6); - liittymismaksut ja muut velat (Vt E I 7, II 7); sekä - siirtovelat (Vt E I 8, II 8) (KPA 2:5.2 :ssä); Jos liittymismaksu on palautuskelpoinen (ts. palautusvelvollisuus), se merkitään taseeseen erään Muut velat, jonka nimikkeenä suositellaan käytettäväksi nimikettä Liittymismaksut ja muut velat. Palautuskelpoiset liittymismaksut suositellaan esitettäväksi erän erillisenä alanimikkeenä. Erän

9 9 jakautuminen liittymismaksuihin ja muihin velkoihin voidaan ilmoittaa myös liitetietona. 2 [ ] 25) maksuvalmiuden kannalta merkittävä sekkilimiitti on suotavaa ilmoittaa taseen liitetiedoissa, mikäli ohjeen mukaisesti luotollisesta sekkitilistä taseeseen on merkitty tilinpäätöshetken sekkivelan määrä (Kuntajaoston taseohje luku 9.1.2); 26) vuokrakohteen lunastusvelka, mikäli sitä ei ole esitetty taseessa erillisenä (Kuntajaoston taseohje luku 9.1.7); 27) erittely Muut velat -erän jakautumisesta liittymismaksuihin ja muihin velkoihin, jos liittymismaksuja ei ole merkitty taseeseen erillisenä eränä (Kuntajaoston taseohje 9.1.7); 28) siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät (KPA 2:5.1 4 kohta). 2.6 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Taseeseen sisältymättömistä vastuusitoumuksista ja vastuista on esitettävä liitetietona: 29) leasingvuokrasopimusten mukaisten vuokrien jäljellä olevien määrien yhteissumma, jos se on merkittävä (KPA 2:7.2 2-kohta); 30) kunnan antamat vastuusitoumukset sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta (KPA 2:7.2 3-kohta); 31) muut kunnan antamat vastuusitoumukset (KPA 2:7.2 4-kohta); 32) muut kuntaa koskevat taloudelliset vastuut, joita ei ole merkitty taseeseen (KPA 2:7.2 5-kohta). Tähän merkittäviä taloudellisia vastuita ovat mm. kunnan antamat täytetakaukset toisen asuntolainasta; 33) huollettavien varat määräkokonaisuuksina, jotka noudattavat henkilön tietosuojasta annettuja säännöksiä (Kuntajaosto); 34) elatustuen takautumissaatavien (Elatusturvalaki 671/1998) kunnan oman saatavan kokonaismäärä ja siinä tapahtuneet muutokset tilikauden aikana siten, että takautumissaatavista ilmoitetaan niiden kokonaismäärä vuoden alussa, vuoden aikana perinnästä poistettu määrä ja takautumissaatavien kokonaismäärä vuoden lopussa sekä rahoitusomaisuuden muihin saamisiin kirjattu määrä (Kuntajaosto). 2.7 Henkilöstöä koskevat liitetiedot Liitetietoina henkilöstöstä on esitettävä: 2 Kuntajaosto 65/2004, myös KILA 1566/1999 [ ].

10 10 35) henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain tai muuta kunnan määrittelemää ryhmittelyä käyttäen; 36) tilikauden palkat, palkkiot, eläkekulut ja muut henkilösivukulut, ellei niitä ole eritelty tuloslaskelmassa (KPA 2:8 ), kirjanpidon mukaisesti, mukaan lukien investointeihin sisältyvät em. kulut, mistä on vähennetty yksittäistä viranhaltijaa tai työntekijää koskevat suoriteperusteella kirjatut henkilöstökorvaukset kuten sairaus-, äitiys- ja vanhempainpäivärahat ja palkkaa korvaavat muut vakuutuskorvaukset sekä eläkekuluista vähennetty pakollisen varauksen purkamista koskeva osuus. 2.8 Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot Omistuksina muissa yhteisöissä on liitetietoina ilmoitettava: 37) tytäryhteisöistä, mukaan lukien yhdistykset ja säätiöt, joissa kunnalla on määräämisvalta, nimi, kotipaikka ja kunnan ja kuntakonsernin omistusosuus tytäryhteisöstä (KPA 4:3 ) sekä kuntakonsernin osuus sen omasta ja vieraasta pääomasta sekä voitosta tai tappiosta viimeksi laaditussa tilinpäätöksessä, (konsernitilinpäätökseen yhdistellyistä tytäryhteisöistä konsernitilinpäätöksen mukaiset osuudet); 38) kuntayhtymistä, joissa kunta on jäsenenä, kuntayhtymän nimi, kotipaikka ja kunnan omistusosuus kuntayhtymästä sekä kunnan osuus sen omasta ja vieraasta pääomasta sekä yli- tai alijäämästä viimeksi laaditussa tilinpäätöksessä; 39) yhteisyhteisöistä sekä yhden viidesosan tai sitä suuremman omistusosuuden kohteena olevista yrityksistä tai yhteisöistä ja muista omistusyhteysyhteisöistä nimi, kotipaikka ja kunnan ja kuntakonsernin omistusosuus (KPA 2:9 ) sekä kuntakonsernin osuus sen omasta ja vieraasta pääomasta ja voitosta tai tappiosta viimeksi laaditussa tilinpäätöksessä. Esimerkki muissa yhteisöissä olevia omistuksia koskevista liitetiedoista liitteenä Liikelaitoksen ja taseyksikkönä käsiteltävän rahaston tilinpäätöslaskelmat Kunnan tilinpäätöksen liitetietona on esitettävä: 40) Kunnan liikelaitoksen ja taseyksikkönä käsiteltävän rahaston tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma, ilman liikelaitoksen tai rahaston omia erillisiä liitetietoja, kuntajaoston liikelaitoksen ja taseyksikkönä käsiteltävän rahaston kirjanpidollisesta käsittelystä antaman yleisohjeen mukaisesti laadittuna. Sähkömarkkinalain ( /386) 32 :n mukaan sähköliiketoimintaa sekä maakaasumarkkinalain (508/2000) 5:5 :n mukaan maakaasuliiketoimintaa harjoittavan kunnallisen laitoksen tilinpäätös sekä eriytettyjen toimintojen tuloslaskelmat ja taseet lisätietoineen tulee esittää kunnan tilinpäätöksessä.

11 2.10 Kunnan konsernitilinpäätöksen liitetiedot 11 Konsernin liitetiedoista on säädetty kirjanpitoasetuksen 4 luvussa. Kunnan laatiessa vain konsernitaseen se esittää konsernin liitetietoina kirjanpitoasetuksen edellyttämät laatimista koskevat, taseen sekä tytär- ja osakkuusyhteisöjä koskevat ja muut liitetiedot soveltuvin osin sekä vastuusitoumukset. Tiedot saadaan esittää kunnan vastaavien liitetietojen rinnalla. Kunnan konsernitaseen liitetietona on esitettävä: 41) soveltuvin osin vastaavat tiedot kuin kunnan taseen liitetietona (KPA 4:1 ); 42) laatimista koskevat liitetiedot (KPA 4:2 ): - konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet; - selostus konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteissa ja -menetelmissä tapahtuneista muutoksista sekä muutosten vaikutuksesta konsernin toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan; - selostus sellaisista muutoksista konsernin rakenteessa, jotka merkittävällä tavalla vaikuttavat konsernitaseen vertailukelpoisuuteen edelliseltä tilikaudelta laaditun konsernitaseen kanssa. Selostus kattaa muutokset tytäryhteisöissä sekä merkittävissä osakkuusyhteisöjen omistuksissa; - perusteltu selvitys, jos konserniliikearvon poistoaika on pidempi kuin viisi vuotta. 3. Liikelaitoksen ja muun taseyksikön erillistilinpäätöksen liitetiedot Kunnan liikelaitoksen ja taseyksikkönä käsiteltävän rahaston tuloslaskelmaa ja tasetta täydentävät liitetiedot esitetään yhdistettyinä kunnan tilinpäätöksen liitetietoihin. Suositeltavaa kuitenkin on, että liikelaitos ja taseyksikkönä käsiteltävä rahasto esittää omassa tilinpäätöksessään tarpeellisiksi katsomiltaan osin myös erikseen liitetietonsa kunnan liitetieto-ohjeita soveltaen.

12 12 Liite 1 Esimerkki käyttöomaisuuden ja rahoitusarvopapereiden liitetiedoista Tilikausi Tilinpäätöksen liitetiedot Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista (liitetieto 10) Kuluvan käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat: Muut pitkävaikutteiset menot 3 vuotta Tasapoisto 33,3 % Rakennukset vuotta Tasapoisto 2,5 % - 4,0 % Kadut, tiet, torit ja puistot Menojäännöspoisto 15 % menojäännöksestä Muut kiinteät rakenteet ja laitteet 8-15 vuotta Tasapoisto 6,7 % - 12,5 % Koneet ja kalusto 5-10 vuotta Tasapoisto 10,0 % - 20,0 % Soranottoalueet Käytön mukainen poisto Pienet käyttöomaisuushankinnat, joiden hankintameno on alle euroa, on kirjattu vuosikuluiksi. Arvonkorotusten periaatteet ja niiden kohteiden arvonmääritysmenetelmät (liitetieto 15) Maa-alueiden arvonkorotusten määrä perustuu riippumattomien ulkopuolisten asiantuntijoiden lausuntoihin maaalueiden todennäköisestä luovutushinnasta. Arvonmääritysmenetelminä on käytetty tuottoarvoa ja käyttämättömän rakennusoikeuden lisäarvoa. Sijoituksiin kuuluvien osakkeiden arvonkorotusperusteena on käytetty noteerattua pörssiarvoa. Käyttöomaisuus (liitetieto 17) Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Aineetto- Muut pit- Yhteensä Maa- Raken- Kiinteät Koneet ja Soran- Yhteensä mat oikeu- kävaikut- alueet nukset rakenteet kalusto ottoalueet det teiset menot ja laitteet Poistamaton hankintameno 1.1. x x x x x x x x x Lisäykset tilikauden aikana x x x x x x x x x Rahoitusosuudet tilikaudella x x x x x x x x x Vähennykset tilikauden aikana x x x x x x x x x Siirrot erien välillä x x x x x x x x x Tilikauden poisto x x x x x x x x x Arvonalennukset ja niiden palautukset x x Poistamaton hankintameno x x x x x x x x x Arvonkorotukset x x Kirjanpitoarvo x x x x x x x x x

13 13 Rakennusten tilikauden poistoihin sisältyy x markan (euron) lisäpoisto, koska Y:n koulu on lopettanut toimintansa ja koulun todennäköinen luovutushinta on pienempi kuin jäljellä ollut poistamaton hankintameno. Pysyvien vastaavien sijoitukset (liitetieto 17) Osakkeet ja osuudet Jvk-, muut laina- ja muut saamiset Osakkeet Osakkeet Kunta- Muut Jvk- Saamiset Saamiset Saamiset Yhteensä konserni- omistusyht. yhtymä- osakkeet saamiset konserni- kunta- muut yhtiöt yhteisöt osuudet ja osuudet yhteisöt yhtymät yhteisöt Poistamaton hankintameno 1.1. x x x x x x x x x Lisäykset x x x x x x x x x Vähennykset x x x x x x x x x Hankintameno x x x x x x x x x Arvonalennukset tilikaudella x x x x x x x x x Arvonkorotukset x x Kirjanpitoarvo x x x x x x x x x Markkina-arvo x x x x x x x x x Mikäli osakkeiden kirjanpitoarvo ja markkina-arvo eroavat, markkina-arvo ilmoitetaan erikseen. Mikäli osakkeiden ja osuuksien hankintaan on saatu rahoitusosuuksia, ne esitetään vastaavalla tavalla kuin käyttöomaisuudessa. Rahoitusarvopaperit (liitetieto 20) Osakkeet ja Sij. rahamarkkina- Muut osuudet instrumentteihin arvopaperit Jälleenhankintahinta x x x Kirjanpitoarvo x x x Erotus x x x

14 14 Liite 2 Esimerkki omistuksia muissa yhteisöissä koskevista liitetiedoista Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt (liitetiedot 37-39) Nimi Kotipaikka Kunnan Konsernin Kuntakonsernin osuus (1000 euroa) omistus- omistus- omasta vieraasta tilikauden osuus osuus pääomasta pääomasta voitosta/ tappiosta Tytäryhteisöt Työvoimapalvelu Oy X:n kunta 100 % 100 % x x x Liikennebussit Oy X:n kunta 90 % 90 % x x x Asuntohankinta Oy X:n kunta 100 % 100 % x x x Musiikkikoulutussäätiö X:n kunta 100 % 100 % x x x Kiinteistö Oy Kunnantie X:n kunta 100 % 100 % x x x Kiinteistö Oy Kunnantie X:n kunta 90 % 90 % x x x Vanhustentaloyhdistys X:n kunta jäsen x x x Yhdistelemättömät tytäryhteisöt Oy XXXX X:n kunta 51 % 51 % x x x Yhteensä x x x Kuntayhtymät Kuntayhtymä: Sairaala Y:n kunta 18 % 18 % x x x Kuntayhtymä: Ammattikoulu B:n kunta 50 % 50 % x x x Yhdistelemättömät kuntayhtymät XX Hammashoito-ky. Y:n kunta 0,25 % 0,25 % x x x Yhteensä x x x Yhteis- ja omistusyhteysyhteisöt Teatteriyhtymä Oy B:n kunta 50 % 50 % x x x Torin Parkkitalo Oy X:n kunta 15 % 15 % x x x Musiikkiteatteri Oy X:n kunta 20 % x x x Bussipysäköinti Oy X:n kunta 45 % x x x Yhteensä x x x

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA Helsinki 2012 ISBN 978-952-213-984-9 (nid.) ISBN 978-952-213-985-6 (pdf) 3.

Lisätiedot

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimisesta

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimisesta Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto Kauppa- ja teollisuusministeriö Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimisesta ISBN 951-755-891-0 Suomen Kuntaliitto 2004 3 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa-

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ 3 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö Helsinki 14.9.1999 YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA Helsinki 2010 ISBN 978-952-213-697-8 (nid.) ISBN 978-952-213-698-5 (pdf) ISBN 978-952-213-697-8

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN LAATIMISESTA Helsinki 2006 Painetun julkaisun ISBN 952-213-163-6 Verkkojulkaisun ISBN

Lisätiedot

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4 969 133,08-4 535 465,53 Arvonalentumiset -4 969 133,08-4 535 465,53

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4 969 133,08-4 535 465,53 Arvonalentumiset -4 969 133,08-4 535 465,53 1. TULOSLASKELMA Euroa 1.1. - 31.12.2008 1.1. - 31.12.2007 Toimintatuotot Myyntituotot 2 906 776 2 546 860,49 Maksutuotot 5 008 898 4 671 492,19 Tuet ja avustukset 776 761 848 728,52 Vuokratuotot 1 237

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2014. 698/2014 Valtiovarainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2014. 698/2014 Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2014 698/2014 Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA Helsinki 2011 ISBN 978-952-213-846-0 (nid.) ISBN 978-952-213-847-7 (pdf)

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA Helsinki 2009 ISBN 978-952-213-538-4 (nid.) ISBN 978-952-213-539-1 (pdf)

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA Helsinki 2011 ISBN 978-952-213-842-2 (nid.) ISBN 978-952-213-843-9 (pdf)

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSMALLI. äätö. ö n tilinpää. Osakeyhtiö. Tässä tilinpäätösmallissa: Tilinpäätösmallin on laatinut HTM Matti J. Mäkinen / Tiliextra Oy

TILINPÄÄTÖSMALLI. äätö. ö n tilinpää. Osakeyhtiö. Tässä tilinpäätösmallissa: Tilinpäätösmallin on laatinut HTM Matti J. Mäkinen / Tiliextra Oy TILINPÄÄTÖSMALLI Osakeyhtiö ö n tilinpää äätö ää ö s Tässä tilinpäätösmallissa: on esitetty tasekirja ja tilinpäätöserittelyt on huomioitu voimassa oleva osakeyhtiölaki (21.7.2006) on huomioitu mm. KILA:n

Lisätiedot

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä Raportti T24/1998 Suomen Kaukolämpö ry 1998 ISSN 1238-9331 Viite: Sky-kansio 6/3 KIRJANPITOLAIN 1336/97 MUKAISTEN TULOSLASKELMA- JA TASEKAAVOJEN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TASE KONSERNITASE TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TASE KONSERNITASE TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 91 TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TASE KONSERNITASE TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 92 10 TULOSLASKELMA 93 1.1. - 31.12.2002 1.1. - 31.12.2001 Toimintatuotot Myyntituotot 211 176 402,89 209 268 070,49 Maksutuotot

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Helsinki 2007 Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-224-6 Verkkojulkaisun

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Jokainen, joka harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa, on tästä toiminnastaan kirjanpitovelvollinen. Kirjanpitovelvollisia ovat kuitenkin aina:

Jokainen, joka harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa, on tästä toiminnastaan kirjanpitovelvollinen. Kirjanpitovelvollisia ovat kuitenkin aina: 1 of 26 19.6.2008 14:06 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1997» 30.12.1997/1336 30.12.1997/1336 Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Seurattu SDK 391/2008 saakka. Kirjanpitolaki

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 2010

NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 2010 Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama ulkoisten ja sisäisten menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen

Lisätiedot

1 Soveltamisala ja määritelmät 5. 1.1 Soveltamisala 5. 2 Säädöstausta ja kansainväliset suositukset 6

1 Soveltamisala ja määritelmät 5. 1.1 Soveltamisala 5. 2 Säädöstausta ja kansainväliset suositukset 6 Määräykset ja ohjeet 16/2012 Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset: Sairauskassat ja hautaus- ja eroavustuskassat Dnro FIVA 8/01.00/2012 Antopäivä 13.12.2012 Voimaantulopäivä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1336 1339. Kirjanpitolaki. N:o 1336

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1336 1339. Kirjanpitolaki. N:o 1336 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1336 1339 SISÄLLYS N:o Sivu 1336 Kirjanpitolaki... 4515 1337 Laki osakeyhtiölain muuttamisesta... 4534 1338 Laki osuuskuntalain

Lisätiedot

Kuntatalous tilinpäätöslaskelmat

Kuntatalous tilinpäätöslaskelmat 1(30) 2015 Kuntatalous tilinpäätöslaskelmat TIEDONKERUUN SISÄLTÖ JA OHJEET 2(30) Sisältö 1. Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöslaskelmat 3 1.1 Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma 3 1.2 Kunnan ja kuntayhtymän

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010. (2. nide) Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot

VIRTAIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010. (2. nide) Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot VIRTAIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 (2. nide) Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot Kaupunginhallitus 28.3.2011 81 5. Tilinpäätöslaskelmat VIRTAIN KAUPUNKI TULOSLASKELMA ALAKONSERNI (KAUP+VESIH+MARTT) 2010

Lisätiedot

4 Poistonalaisen omaisuuden myynti, siirto tai käytöstä poisto 4.1 Omaisuuden myynti 4.2 Omaisuuden siirto 4.3 Omaisuuden romutus

4 Poistonalaisen omaisuuden myynti, siirto tai käytöstä poisto 4.1 Omaisuuden myynti 4.2 Omaisuuden siirto 4.3 Omaisuuden romutus ESPOON KAUPUNGIN PYSYVIEN VASTAAVIEN KIRJANPITO-OHJE Sisällysluettelo 1 Yleiset periaatteet ja käsitteet 1.1 Pysyvät vastaavat 1.2 Pienhankinnat ja vuosikulut 1.3 Perusparannus 1.4 Taloudellinen pitoaika

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 1 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT SISÄLLYS: TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT...2 Liite 1: Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

talousarvio muutokset

talousarvio muutokset 204 11.1 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN 11.1.1 Kaupunki ja taseyksiköt (pl. Liikelaitokset) Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälkeen Toimintatulot

Lisätiedot

Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille. Suositus

Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille. Suositus Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille Suositus TOIMITTAJA Anneli Heinonen 6. korjattu painos ISBN 978-952-213-913-9 (nid.) ISBN 978-952-213-914-6 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2012 Painopaikka:

Lisätiedot

LAURANTIS PHARMA OY KONSERNITILINPÄÄTÖS 2013 & 2012

LAURANTIS PHARMA OY KONSERNITILINPÄÄTÖS 2013 & 2012 LAURANTIS PHARMA OY KONSERNITILINPÄÄTÖS 2013 & 2012 Tuloslaskelma Laurantis Pharma -konserni Rahayksikkö EUR 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 327,10 0,00

Lisätiedot

1) Kirjanpitolain (1336/1997) 5:17 ja 9:2

1) Kirjanpitolain (1336/1997) 5:17 ja 9:2 Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 08.12.1998 LAUSUNTO 37 1(5) LAUSUNTO ERÄISTÄ KUNTIEN JA KUNTAYHTYMIEN 1998 JA 1999 KIRJANPITOON JA TILINPÄÄTÖKSEEN LIITTYVISTÄ ASIOISTA Lausunnon perustelut Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot