Tienpito Kainuun hallintokokeilualueella

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tienpito Kainuun hallintokokeilualueella"

Transkriptio

1 Tienpito Kainuun hallintokokeilualueella

2

3 Tienpito Kainuun hallintokokeilualueella Tiehallinto Oulu 2009

4 RAPORTTI Genimap Oy, lupa L 4356 Kannen kuva Vuokatinvaaran maantieltä 8741 Kuvat: Maija-Liisa Pakonen, Markku Suoranta ja Jussi Sääskilahti Oulu 2009 Julkaisua saatavana Tiehallinto, Oulun tiepiiri TIEHALLINTO Oulun tiepiiri Veteraanikatu 5 PL OULU Puhelinvaihde

5 ESIPUHE Tienpito Kainuun hallintokokeilualueella suunnitelma on Tiehallinnon esitys maanteiden tienpidoksi Kainuun hallintokokeilualueella vuosina Suunnitelmassa on esitetty tienpidon linjaukset ja rahoitus sekä toimenpiteet. Suunnitelma sisältää myös investointi- ja pääteiden leventämishankkeet. Tässä esityksessä Kainuun hallintokokeilualueella tarkoitetaan Kainuun hallintokokeilusta säädetyn lain mukaisesta alueesta, johon kuuluu Kainuun maakunta lukuun ottamatta Vaalan kuntaa. Oulussa kesäkuussa 2009 Tiehallinto Oulun tiepiiri

6

7 Tienpito Kainuun hallintokokeilualueella Sisältö 1 LÄHTÖKOHDAT 7 2 TIENPIDON LINJAUKSET 9 3 RAHOITUS 10 4 TIENPITOTOIMENPITEET Hoito Ylläpito ja peruskorjaukset Investoinnit Suunnittelu Maa-alueiden hankinta ja hoito Liikenneturvallisuus 15 5 VAIKUTUKSET 15 6 LIITTEET 17

8 6 Tienpito Kainuun hallintokokeilualueella

9 Tienpito Kainuun hallintokokeilualueella LÄHTÖKOHDAT 1 LÄHTÖKOHDAT Kainuun hallintokokeilualueen maanteiden tienpitäjänä toimii Tiehallinto. Tienpito Kainuun hallintokokeilualueella perustuu liikenne- ja viestintäministeriön määrittelemiin yleistavoitteisiin, toimintalinjoihin ja niiden pohjalta laadittuihin pitkän aikavälin odotuksiin. Maantieverkon hoito, ylläpito ja kehittäminen Kainuun hallintokokeilualueella noudattaa samoja painotuksia kuin koko muun maan tienpito. SUOMUSSALMI VAALA Kuva 1. Kainuun hallintokokeilualue Maantieverkon yhteispituus Kainuun hallintokokeilualueella on 4415 kilometriä, mikä on 5,7 % koko maan maantieverkon pituudesta. Alueen tieverkolla ajettiin vuonna milj. autokilometriä, mikä on 2,0 %:a koko maan liikennesuoritteesta. Tieverkosta valtateitä on 354 kilometriä, kantateitä 301 kilometriä, seututeitä 808 kilometriä ja yhdysteitä 2952 kilometriä. Teistä on päällystetty 2550 kilometriä ja sorateitä on 1865 kilometriä. Kevyen liikenteen teitä alueella on 116 kilometriä. Siltoja alueella on 499 kappaletta. Kainuussa liikennesuoritteen arvioidaan kasvavan noin 10 %:a vuoteen 2020 mennessä. Muuttotappioalueilla liikenteen kasvu on vähäistä ja yhdys-

10 8 Tienpito Kainuun hallintokokeilualueella LÄHTÖKOHDAT teillä liikenne jopa vähenee. Liikenteen vähentyminen on suurinta alueilla, joissa pysyvän asutuksen harveneminen vähentää sekä ihmisten päivittäistä liikkumista että maatalouteen liittyvien kuljetusten määrää. Metsätalouden kuljetukset sen sijaan säilyvät ennallaan, mutta niiden luonteen vuoksi yhdysteillä kuljetusmäärien vaihtelu kasvaa nykyisestä. Vapaa-ajan liikenteen kasvun vuoksi kausivaihtelu voimistuu erityisesti yhdysteiden mutta myös seututeiden ja hiljaisimpien pääteiden liikenteessä.

11 Tienpito Kainuun hallintokokeilualueella TIENPIDON LINJAUKSET 2 TIENPIDON LINJAUKSET Kainuun hallintokokeilualueen maanteitä hoidetaan valtakunnallisten tienpidon linjausten mukaisesti ja varmistetaan tiestön päivittäinen liikennekelpoisuus ja kunto. Toiminnan lähtökohtana on turvata arvokas tiepääoma suuntaamalla rahoitusta kestävän tienpidon periaatteiden mukaisesti teiden ja siltojen ylläpitoon. Tiestön talvihoidon laatutasoon tehdään liikennemäärien kehityksen ja talvihoidon uusien toimintalinjojen edellyttäviä tarkistuksia. Pitkien etäisyyksien Pohjois-Suomessa erityisesti talvihoidon merkitys korostuu. Talviajan liikenteen toimivuus varmistetaan päätiestöllä ja muilla teillä hoidon taso pidetään tyydyttävänä tai välttävänä tien liikenteellisestä merkityksestä riippuen. Kesäajan hoidon taso säilyy nykyisellä tasolla. Tieverkon kuntotilan ylläpitämisessä painotetaan tienkäyttäjien kokemaa palvelutasoa. Päällystetyllä tieverkolla tavoitteena on sen kunnon säilyttäminen nykyisellä tasolla. Päätiestöllä tavoitteena on yhtenäinen tien pinnan kunnon laatutaso. Pääosa silloista on tulossa peruskorjausikään ja niiden korjaustarve tarve lisääntyy nopeasti. Tavoitteena on, että ohjelmakaudella siltojen kunto pidetään nykyisellä tasolla. Tavoite on niukan tienpidon rahoituksen aikana haastava erityisesti ohjelmakauden loppupuolella. Sorateiden runkokelirikkoa vähennetään jatkamalla kelirikkokohtien korjaamista aiempia vuosien tapaan. Kelirikon määrä vaihtelee vuosittain, mutta pitkällä tähtäimellä kelirikkokohteiden määrä vähenee. Kelirikkoisten teiden kelirikkohaittoja poistetaan paitsi tärkeillä teollisuuden puuhuoltoa tukevilla reiteillä, myös elinkeinoelämän kuljetusten ja kansalaisten kulkemisen kannalta keskeisillä reiteillä. Sorateitä ei pääsääntöisesti muuteta päällystetyiksi teiksi. Päällystäminen voi tulla kysymykseen vain erityisistä syistä, kuten tien liikenteellisen merkityksen huomattava muutos. Toisaalta yksittäisiä vähäliikenteisiä päällystettyjä teitä voidaan muuttaa sorateiksi. Ympäristöä parantaviin toimenpiteisiin, voidaan kohdentaa perustienpidon rahoitusta vain vähäinen määrä. Melusuojaukset voivat tulla kysymykseen ainoastaan yksittäistapauksissa niiden liittyessä johonkin muuhun investointiin. Pohjavesisuojausten rakentamista tehdään valtakunnallisesti rahoitettavalla ohjelmalla. Liikenneturvallisuutta parantaviin alueellisiin investointeihin käytettävissä oleva rahoitus on vähäistä. Investoinnit ovat valtakunnallisten teemahankkeiden ja mahdollisen valtakunnallisen elvytysrahan varassa.

12 10 Tienpito Kainuun hallintokokeilualueella RAHOITUS 3 RAHOITUS Tiepiiri valmistelee tulostavoitteet rahoitustarpeineen valtakunnallisten tienpidon toimintalinjojen mukaisesti ja hakee niille vuosittain maakunnan hyväksymisen. Tiepiirin valmistelu perustuu samoihin tienpidon painotuksiin kuin koko muun maan tienpito. Tämä suunnitelma perustuu perusrahoituksen lievään kasvuun vuoteen 2008 verrattuna, mikä kuitenkin tarkoittaa reaalisen rahoituksen pienenemistä ilman elvytys-, kaivos- ja rakennemuutoshankkeita. Eduskunta osoitti ns. elvytysrahaa vuoden 2009 ensimmäisessä lisätalousarviossa 50 milj. euroa lisää tienpitoon ja nimesi toteutettavat alueelliset investointihankkeet. Kainuun hallintokokeilualueelle saadulla lisärahoituksella aloitetaan: - Tönölänsalmen sillan korjaus - Vt 5 ja Mt 888 Ristijärven liikennejärjestelyt - Hyrynsalmen taajamajärjestelyt, osa II Saatu lisärahoitus kasvattaa tuntuvasti alueellisten investointien rahoitusta vuosina Hankkeilla tulee olemaan positiivisia vaikutuksia liikenneturvallisuuteen, mutta myös työllisyyteen, sillä monet hankkeet sijoittuvat työttömyyden suhteen vaikeille alueille. Vuoden 2008 kolmannessa lisätalousarviossa Sotkamoon maantien 870 Viinamäki Pirttimäki parantamiseen osoitettiin 2 milj. euroa. Hanke käynnistyy vuonna Kainuun hallintokokeilualueella yksityisteiden perusparantamista rahoitetaan yksityistielain mukaisilla valtionavustusmäärärahoilla, jotka eivät sisälly Kainuun kehittämisrahaan. Vuosittaisen rahoituksen arvioidaan olevan noin 0,6 milj. euroa vuodessa. Lisäksi teollisuuden puuhuollon turvaamista varten on vuosille osoitettu erillinen valtionavustusmääräraha, jonka vuosittaisen käytön arvioidaan olevan 0,5 milj. euroa. Tienpidon rahoitus on esitetty seuraavalla sivulla olevassa taulukossa. Taulukossa esitetyissä kustannuksissa on huomioitu vain Tiehallinnon maksuosuudet. Investointihankkeissa voi olla myös mm. kuntien maksuosuuksia jonkin verran. Taulukossa on mukana myös Kainuun maakunta kuntayhtymän hanke-esityksiä tulevia valtion talousarvioesityksiä varten. Valtion talousarvioissa esitetyt erilliset nimetyt investointihankkeet on esitetty liitteessä 1. Toteutettavat alueelliset investoinnit valitaan rahoituksen mahdollistamissa puitteissa sivun 12 yläosassa olevasta listasta. Lopulliseen vuosittaiseen rahoitusosuuteen vaikuttavat mm. äkilliset hoidon ja ylläpidon lisärahoitustarpeet sekä toteutettavien alueellisten investointien mahdolliset lisä- ja muutostyöt. Hankkeet on esitetty tarkemmin liitteessä 2.

13 Tienpito Kainuun hallintokokeilualueella RAHOITUS Hoito 11,415 11,370 11,500 11,650 Talvihoito 6,400 6,000 6,100 6,200 Liikenneympäristön hoito 2,700 2,920 2,950 2,950 Sorateiden hoito 1,900 2,050 2,050 2,100 liikenteen operatiivinen ohjaus 0,415 0,400 0,400 0,400 Ylläpito ja peruskorjaukset 9,110 9,043 9,432 9,582 Päällysteet 3,110 3,600 3,600 3,600 Tierakenteet 3,680 3,450 3,680 3,680 Sillat 1,690 1,453 1,550 1,600 Varusteet ja laitteet 0,248 0,240 0,250 0,250 Liikenneympäristön parantaminen 0,382 0,300 0,352 0,452 Alueelliset investoinnit 0,500 0,600 0,600 0,600 Alueelliset investointihankkeet erillisen listan mukaan 0,500 0,600 0,600 0,600 Suunnittelu 0,637 0,650 0,650 0,650 Esi- ja yleissuunnittelu 0,337 0,300 0,300 0,300 Tie- ja rakennussuunnittelu 0,300 0,350 0,350 0,350 Maa-alueiden hankinta ja hoito 0,018 0,018 0,018 0,018 Maa-alueiden hankinta- ja hoitomenot 0,018 0,018 0,018 0,018 Yhteensä (sis. alv) 21,680 21,681 22,200 22,500 Erilliset nimetyt alueelliset investoinnit Ristijärven liikennejärjestelyt (vt 5+mt 888) * 1,030 Hyrynsalmen taajama vaihe 2 ** 0,732 Mt 870 Viinamäki-Pirttimäki, Sotkamo *** 2,000 Mt 912 Tönölänsalmen sillan korjaus ja kevyen liikenteen väylä, Kuhmo **** 3,000 1,370 Talvivaaran kaivoksen tien jälkirahoitus, Sotkamo ***** 2,650 2,650 Yhteensä (sis. alv) 6,762 4,020 2,650 0,000 Erillisrahoitettavat investointiesitykset TE-rahoitushankkeet Mt Kivimäentie välillä Mustantie-autojen testauskeskus, Kajaani 1,300 Kaivoshankkeet Mt 870 Kontinjoen kevyen liikenteen järjestelyt, Sotkamo 2,500 Yhteensä (sis. alv) 0,000 3,800 0,000 0,000 Kaikki yhteensä (sis. alv) 28,442 29,501 24,850 22,500 * valtion I/2009 LTA (1,030 M ) lisäksi 0,290 M alueellista investointirahaa ** M valtion alueellista I/2009 investointirahaa LTA (0,732 M ) lisäksi 0,068 M alueellista investointirahaa *** valtion III/2008 LTA rakennemuutos **** valtion I/2009 LTA valtion II/2007 talousarvio ***** Taulukko 1. Tienpidon rahoitus Kainuun hallintokokeilualueella.

14 12 Tienpito Kainuun hallintokokeilualueella RAHOITUS Alueelliset investointihanke-esitykset : Maantie 899 Härkökivenkatu - Pekkiläntie kevyen liikenteen väylä, Sotkamo 1,2 M Maantie 892 Risteen kevyen liikenteen väylä, Suomussalmi 0,3 M Valtatie 5 Jormuan kevyen liikenteen väylä Häikiönmäentie Losotörmäntie, Kajaani 1,2 M Kantatie76 Juuvintie- Juholankyläntie kevyen liikenteen väylä, Sotkamo 0,3 M Valtatie 22 Metelin alikulkukäytävä, Paltamo 0,6 M Maantie 912 Koulukadun alikulkukäytävä, Kuhmo 0,6 M Maantie 8881 Ristijärven taajama osa II, Ristijärvi 0,5 Me Valtatie 22 Mieslahden kevyen liikenteen väylä, Paltamo 1,3 M Maantie19069 Vaarankyläntien kevyen liikenteen väylä Lampitie Puolangantie, Paltamo 0,15 M Maantie 912 Lentiiran kevyen liikenteen väylä, Kuhmo 0,5 M yhteensä 6,65 M Talvivaaran kaivokseen liittyvät teiden parantamistarpeet on esitetty alla olevassa listassa ja hankkeiden sijainti on esitetty liitteessä 5 olevassa kartassa. Näiden toimenpiteiden toteuttaminen edellyttää erillistä rahoitusta. 1 Maantien 870 Viinamäki Pirttimäki parantaminen (5,5 km, rahoitus 3.LTA/2008) 2 M 2 Maantien 870 Kontinjoen kevyen liikenteen järjestelyt (6,0 km) 2,5 M 3 Maantien 870 parantaminen välillä Mustolanmutka Kontinjoki (16,2 km) 7 M 4 Maantien 8740 Eevala Mustolanmutka parantaminen (7,0 km) 4 M 5 Maantien 8714 Lahnasjärvi Talvivaaran kaivos parantaminen soratienä (10 km) 2 M 6 Maantien 8730 Valtatie 6 Pirttimäki parantaminen soratienä (14,2 km) 2 M 7 Maantien 870 Itä-Suomen Läänin raja Pirttimäki parantaminen (33,8 km) 12 M 8 Maantien Rasimäki Lahnasjärvi parantaminen soratienä (tieosat 2-3, 14,0 km) 1,5 M 9 Maantien Sukeva Halla-aho parantaminen soratienä (tieosa 4, 2,6 km) 0,5 M 10 Maantien 8710 Pirttimäki-Murtomäki parantaminen soratienä 6,3 km 0,8 M yhteensä 34,3 M

15 Tienpito Kainuun hallintokokeilualueella TIENPITOTOIMENPITEET 4 TIENPITOTOIMENPITEET 4.1 Hoito Hoitotoimenpiteillä tieverkko pidetään päivittäistä liikennettä tyydyttävässä kunnossa. Hoito sisältää muun muassa talviaikana tehtävien lumenpoiston ja liukkauden torjunnan lisäksi kesäajan tiestön ja siltojen puhtaanapidon, viheralueiden hoidon, vesakon raivauksen, sorateiden kulutuskerroksen hoidon, päällysteiden reikien paikkaukset sekä rakenteiden ja laitteiden huollon. Talvihoidolla pyritään valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti tuottamaan päätiestöllä mahdollisimman hyvä liikenteen talviajan turvallisuus ja yllätyksettömät ajo-olosuhteet. Laatuvaatimukset koskevat ajoneuvoliikenteen ohella myös muita tieliikenteen muotoja mm. kevyttä liikennettä. Talvihoidon taso säilytetään pääasiassa nykyisellä tasolla. Kunnossapitoluokitusta tarkennetaan tarvittaessa tieverkon liikenteellisen kehityksen mukaisesti. Liikenteen hallintaan kuuluu tie- ja liikenneolojen seuranta, tiedottaminen ja ohjaus. Muun muassa liikennevalot ovat oleellinen osa liikenteen hallintaa. 4.2 Ylläpito ja peruskorjaukset Ylläpito ja peruskorjaukset kohdistuvat olemassa olevaan tieverkkoon, ovat pitkävaikutteisia ja niillä säilytetään tiestön ja siltojen käyttökelpoisuus ja rakenteellinen kunto sekä turvataan tieverkon palvelutaso. Tienpito painottuu viime vuosien tapaan nykyisen tieverkon ylläpitoon. Päällystetyn tieverkon huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrä tulee kasvamaan.

16 14 Tienpito Kainuun hallintokokeilualueella TIENPITOTOIMENPITEET Kapeita pääteitä levennetään tien uudelleen päällystyksen tai tien rakenteen parantamisen yhteydessä. Osa kohteista on mahdollisesti ohjelmakauden jälkeen. Levennettävät kohteet ovat: Vt 22 Paltamo-Rytivaara, Paltamo (2009) Kt 89 Jokimäki-Vartius, Paltamo, Ristijärvi, Kuhmo ( , 4 erillistä jaksoa) Vt 6 Kontinjoki-Eevala, Sotkamo (2012 tai 2013) Kt 76 Eevala-Vuokatti, Sotkamo (2015) Siltojen korjaukseen käytetään aiempia vuosia enemmän rahaa. Ohjelmakauden aikana tehdään yksi isompi sillankorjaus ja useita pienempiä sillankorjauksia vuodessa. Sorateiden runkokelirikkokohteita korjataan. Sorateillä kelirikon määrä vaihtelee vuosittain, mutta pitkän aikavälin suunta on laskeva. Tiehen liittyviä varusteita ja laitteita korjataan ohjelmoidusti vuosittain. Tällaisia ovat muun muassa viitoitus, tievalaistus ja kaiteet. Liikenneympäristöä parannetaan rakentamalla hidasteita, suojatiesaarekkeita ja tievalaistuksia liikenneturvallisuuden parantamiseksi. 4.3 Investoinnit Investoinneilla nostetaan tieverkon palvelutaso lisääntyneen liikenteen edellyttämälle, nykyajan vaatimukset täyttävälle kohtuulliselle tasolle tai niillä muutetaan oleellisesti tieverkkoa, kohotetaan tieosuuden palvelutasoa tai muodostetaan uusia liikenneyhteyksiä. Investoinnit painottuvat jatkossakin taajamien liikenneympäristön ja taajamien lähialueiden liikenneverkon kehittämiseen sekä eräiden sorateiden parantamiseen.

17 Tienpito Kainuun hallintokokeilualueella TIENPITOTOIMENPITEET 4.4 Suunnittelu Suunnittelu sisältää esi-, yleis-, tie- ja rakennussuunnittelun. Esisuunnitteluun kuuluvat tiestö- ja liikennetietojen hankinta ja ylläpito kattaa yli puolet esisuunnittelun rahoituksesta. 4.5 Maa-alueiden hankinta ja hoito Maa-alueiden hoitomenot koostuvat käytöstä poistettujen alueiden maisemoinnista, saastuneiden maiden tutkimisesta ja puhdistamisesta, valvontaja tarkastusmaksuista, ottosuunnitelmista, lupapäätöksistä ja yksityistiemaksuista. Maa-alueiden hankintamenot eivät sisälly Kainuun hallintokokeilualueen menoihin. 4.6 Liikenneturvallisuus Tienpitäjä on luonut edellytykset liikenneturvallisuuden paranemiseen mm. alhaisempia nopeusrajoituksia asettamalla ja taajamaympäristön alhaista nopeustasoa tukevilla rakenteellisilla toimilla. Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien määrä on ollut viime vuosina nouseva kuten koko maassa, mutta kuolemaan johtaneet onnettomuudet ovat Kainuussa pysyneet viime vuosina samalla tasolla. Fyysiset liikenneturvallisuutta parantavat toimenpiteet kohdistuvat yksittäisiin liittymiin ja kevyen liikenteen väylien rakentamiseen. Lisäksi Kainuun hallintokokeilualueen kuntien liikenneturvallisuustyötä tuetaan ns. toimijamallilla, jossa ulkopuolinen taho toimii kuntien liikenneturvallisuustyön tukena ja ideoijana. Kuntakohtaisten liikenneympäristön parantamissuunnitelmien lisäksi päivitetään kuntien kasvatus-, valistus- ja tiedostussuunnitelma (KVT) helpottamaan suunnitelmallista ja kunnan kaikkia hallintokuntia koskettavaa liikenneturvallisuustyötä. KVT-työ on tärkeää liikenneturvallisuuden parantamiseksi, koska tienpitotoimilla voidaan vaikuttaa vain osaan liikenneturvallisuutta parantavista tekijöistä.

18 16 Tienpito Kainuun hallintokokeilualueella VAIKUTUKSET 5 VAIKUTUKSET Tieverkon hoidon taso paranee talvihoidon uudistettujen toimintalinjojen käyttöönoton ja talvihoitoluokkien korotuksien myötä. Päällystetyn päätieverkon kunto säilytetään nykytasolla. Alueiden väliseen tasa-arvoon liittyvät tavoitteet eivät toteudu kaikilta osin, sillä esimerkiksi liikenteeltään taantuvien vähäliikenteisimpien päällystettyjen teiden uudelleenpäällystämiselle ei löydy taloudellisia perusteita. Soratiet pidetään liikennettä tyydyttävässä kunnossa ja kelirikon aiheuttamia haittoja vähennetään. Huonokuntoisten siltojen määrää vähennetään. Uusia luonnonympäristön parantamishankkeita ei pystytä käynnistämään. Liikenneturvallisuutta parannetaan investointeihin vuonna 2009 saadun valtiontalouden elvytyksen lisärahoituksen turvin, että pienin toimenpitein. Vuoropuhelua maankäytön suunnittelun suuntaan tehostetaan ja edistetään liikenneturvallisuutta Alueella vireillä olevien kaivoshankkeiden edellyttämiin tiejärjestelyihin ei voida varautua tällä rahoituksella, vaan ne vaativat erillisrahoituksen.

19 Tienpito Kainuun hallintokokeilualueella LIITTEET 6 LIITTEET Liitteissä on esitetty investointi- ja tien leventämishankkeet. Erilliset nimetyt alueelliset investoinnit Liite 1 Ristijärven liikennejärjestelyt Hyrynsalmen taajama vaihe II Mt 870 Viinamäki-Pirttimäki, Sotkamo Mt 912 Tönölänsalmen sillan korjaus ja kevyen liikenteen väylä, Kuhmo Vuosille ehdolla olevat hankkeet Liite 2 Mt 899 kevyen liikenteen tie Härkökivenkatu-Pekkiläntie, Sotkamo Mt 892 Risteen kevyen liikenteen väylä, Suomussalmi Vt 5 Jormuan kevyen liikenteen väylä, Kajaani Kt 76 Juuvintie-Juholankyläntie kevyen liikenteen väylä, Sotkamo Vt 22 Metelin alikulkukäytävä, Paltamo Mt 912 Koulukadun alikulkukäytävä, Kuhmo Mt 8881 Ristijärven taajama osa II, Ristijärvi Vt 22 Mieslahden kevyen liikenteen väylä, Paltamo Mt Vaarankyläntien kevyen liikenteen väylä Lampitie- Puolangantie, Paltamo Mt 912 Lentiiran kevyen liikenteen väylä, Kuhmo Erillisrahoitettavat investointihanke-esitykset Liite 3 Mt Kivimäentie välillä Mustantie-autojen testauskeskus, Kajaani Mt 870 Kontinjoen kevyen liikenteen järjestelyt, Sotkamo Tien leventämishankkeet Liite 4 Kt 89 Jokimäki-Vartius, Paltamo, Ristijärvi, Kuhmo Vt 22 Paltamo-Rytivaara, Paltamo Vt 6 Kontinjoki-Eevala, Sotkamo Kt 76 Eevala-Vuokatti, Sotkamo Talvivaaran kaivokseen liittyvät teiden parantamishankkeet Liite 5

20

21 Tienpito Kainuun hallintokokeilualueella Liite 1 (1/2) LIITTEET RISTIJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELYT Kevyen liikenteen väylien rakentaminen valtatielle 5 sekä maanteille 888 ja 8882 Pääliittymän kanavointi valtatiellä 5 Kevyen liikenteen väylän pituus 2,6 km Kustannusarvio 1,320 M (alv 22 %) Toteuttamisvuosi 2009 Kevyen liikenteen väylien rakentaminen Liittymän kanavointi HYRYNSALMEN TAAJAMA VAIHE 2 Taajamatien parantaminen Kevyen liikenteen väylä keskusta-kangaskylä, radan ylikulkusiltaa ei levennetä Taajamatien pituus 0,8 km Kevyen liikenteen väylän pituus 2,0 km Kustannusarvio 0,800 M (alv 22 %) Toteuttamisvuosi 2009 Kevyen liikenteen väylän rakentaminen Taajamatien parantaminen

22 Liite 1 (2/2) Tienpito Kainuun hallintokokeilualueella LIITTEET MT 870 VIINAMÄKI-PIRTTIMÄKI Tien kantavuuden parantaminen ja leventäminen 5,6 km Kustannusarvio 2,0 M (alv 22 %) Toteuttamisvuosi 2009 Erillisrahoitushanke LTA III/2008 Tien parantaminen ja leventäminen MT 912 TÖNÖLÄNSALMEN SILLAN KORJAUS JA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ, KUHMO Kevyen liikenteen väylän rakentaminen, pituus 0,9 km Nykyisen sillan korjaus Erillisen kevyen liikenteen sillan rakentaminen Alikulkukäytävän rakentaminen Kustannusarvio 4,37 M (alv 22 %) Toteuttamisvuodet Erillisrahoitushanke LTA I/2009 ja LTAE II/2009 Sillan korjaus ja kevyen liikenteen väylä

23 Tienpito Kainuun hallintokokeilualueella Liite 2 (1/5) LIITTEET MT 899 KEVYEN LIIKENTEEN TIE HÄRKÖKIVENKATU- PEKKILÄNTIE, SOTKAMO Kevyen liikenteen väylän rakentaminen, pituus 0,7 km Kevyen liikenteen sillan rakentaminen Kustannusarvio 1,2 M (alv 22 %) Kevyen liikenteen väylän rakentaminen MT 892 RISTEEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ, SUOMUSSALMI Kevyen liikenteen väylän rakentaminen, pituus 0,5 km Kustannusarvio 0,3 M (alv 22 %) Kevyen liikenteen väylän rakentaminen

24 Liite 2 (2/5) Tienpito Kainuun hallintokokeilualueella LIITTEET VT 5 JORMUAN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ, KAJAANI Kevyen liikenteen väylän rakentaminen Kevyen liikenteen väylän pituus 2,1 km Sisältää vesistösillan rakentamisen Kustannusarvio 1,2 M (alv 22 %) Kevyen liikenteen väylän rakentaminen KT 76 JUUVINTIE-JUHOLANKYLÄNTIE KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ, SOTKAMO Kevyen liikenteen väylän ja tievalaistuksen rakentaminen Kevyen liikenteen väylän pituus 1,0 km Tievalaistuksen pituus 0,8 km Kustannusarvio 0,3 M (alv 22 %) Kevyen liikenteen väylän ja tievalaistuksen rakentaminen

25 Tienpito Kainuun hallintokokeilualueella Liite 2 (3/5) LIITTEET VT 22 METELIN ALIKULKUKÄYTÄVÄ, PALTAMO Alikulkukäytävän rakentaminen Kevyen liikenteen väylän rakentaminen Kevyen liikenteen väylän pituus 0,25 km Väistötilan rakentaminen Härköläntien liittymään Linjaautopysäkkijärjestelyt Kustannusarvio 0,6 M (alv 22 %) Kevyen liikenteen alikulku- käytävän ja väylän sekä väistötilan rakentaminen MT 912 KOULUKADUN ALIKULKUKÄYTÄVÄ, KUHMO Kevyen liikenteen alikulkukäytävän rakentaminen Kustannusarvio 0,6 M (alv 22 %) Kevyen liikenteen alikulkukäytävän rakentaminen

26 Liite 2 (4/5) Tienpito Kainuun hallintokokeilualueella LIITTEET MT 8881 RISTIJÄRVEN TAAJAMA OSA II, RISTIJÄRVI Taajamatien parantaminen Kustannusarvio 0,5 M (alv 22 %) Taajamatien parantaminen VT 22 MIESLAHDEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ, PALTAMO Kevyen liikenteen väylän, tievalaistuksen ja alikulkukäytävän rakentaminen Kevyen liikenteen väylän pituus 4,4 km Tievalaistuksen pituus 4,0 km Kustannusarvio 1,3 M (alv 22 %) Alikulkukäytävän rakentaminen Kevyen liikenteen väylän ja tievalaistuksen rakentaminen

27 Tienpito Kainuun hallintokokeilualueella Liite 2 (5/5) LIITTEET MT VAARANKYLÄNTIEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ LAMPITIE-PUOLANGANTIE, PALTAMO Kevyen liikenteen väylän rakentaminen Kevyen liikenteen väylän pituus 0,5 km Kustannusarvio 0,15 M (alv 22 %) Kevyen liikenteen väylän rakentaminen MT 912 LENTIIRAN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ, KUHMO Kevyen liikenteen väylän ja tievalaistuksen rakentaminen Kevyen liikenteen väylän pituus 1,4 km Tievalaistuksen pituus 0,9 km Kustannusarvio 0,5 M (alv 22 %) Kevyen liikenteen väylän ja tievalaistuksen rakentaminen

28

29 Tienpito Kainuun hallintokokeilualueella Liite 3 ( 1/1) LIITTEET MT KIVIMÄENTIE VÄLILLÄ MUSTANTIE- AUTOJEN TESTAUSKESKUS, KAJAANI Maantien suuntauksen ja rakenteen parantaminen ja päällystäminen Parannettavan osuuden pituus 3,6 km Kustannusarvio 1,3 M (alv 22 %) Suuntauksen ja rakenteen parantaminen sekä päällystäminen Autojen testauskeskus MT 870 KONTINJOEN KEVYEN LIIKENTEEN JÄRJESTELYT, SOTKAMO Kevyen liikenteen väylän ja tievalaistuksen rakentaminen Kevyen liikenteen väylän ja tievalaistuksen pituus 6 km Kevyenliikenteen vesistösillan rakentaminen Alikulkukäytävien rakentaminen 2 kpl Kustannusarvio 2,5 M (alv 22 %) Alikulkukäytävien rakentaminen Kevyen liikenteen väylän rakentaminen

30

31 Tienpito Kainuun hallintokokeilualueella Liite 4 ( 1/2) LIITTEET KT 89 JOKIMÄKI-VARTIUS, PALTAMO, RISTIJÄRVI JA KUHMO Pituus 88 km Leventäminen 6,2...7,0 -> 8,0 m Neljä hanketta pituus ~22 km/hanke hinta 1.6 M /hanke Kustannusarvio yhteensä 6.4 M (alv 22 %) Toteuttamisvuodet , yksi hanke vuodessa (kunnostettu vaiheittain ) VT 22 PALTAMO-RYTIVAARA, PALTAMO Pituus 12,3 km Leventäminen 8,0 m -> 9,0 m Kustannusarvio 1,0 M (alv 22 %) Toteuttamisvuosi 2009 (päällystetty 2001)

32 Liite 4 (2/2) Tienpito Kainuun hallintokokeilualueella LIITTEET VT 6 EEVALA-KONTINJOKI, SOTKAMO Pituus 16 km Leventäminen 8,0 m -> 9,0 m Kustannusarvio 1,2 M (alv 22 %) Juuanjoen ja Lahnasjoen huonokuntoiset putkisillat eivät sisälly kustannusarvioon Toteuttamisvuosi 2012 tai 2013 (päällystetty 2002) KT 76 EEVALA-VUOKATTI, SOTKAMO Pituus 3,0 km Leventäminen 8,0 m -> 9,0 m Kustannusarvio 0,25 M (alv 22 %) Toteuttamisvuosi 2015 (päällystetty 2005)

33 Tienpito Kainuun hallintokokeilualueella Liite 5 (1/1) LIITTEET TALVIVAARAN KAIVOKSEEN LIITTYVÄT TEIDEN PARANTAMISHANKKEET 3. Maantien 870 parantaminen välillä Mustolanmutka Kontinjoki (16,2 km) 7 M 2. Maantien 870 Kontinjoen kevyen liikenteen väylä (6,0 km) 2,5 M 4.Maantien 8740 Eevala Mustolanmutka parantaminen (7,0 km) 4 M 10. Maantien 8710 parantaminen soratienä (6,3 km) 0,8 M 8. Maantien Rasimäki Lahnasjärvi parantaminen soratienä (tieosat 2-3, 14,0 km) 1,5 M 1. Maantien 870 Viinamäki- Pirttimäki parantaminen (5,5 km) 2 M 5. Maantien 8714 Lehtovaara- Viinamäki parantaminen soratienä (10 km) 2 M 9. Maantien Sukeva Halla-aho parantaminen soratienä (tieosa 4, 2,6 km) 0,5 M 6. Maantien 8730 Valtatie 6 Pirttimäki parantaminen soratienä (14,2 km) 2 M 7. Maantien 870 Itä-Suomen Läänin raja Pirttimäki parantaminen (33,8 km) 12 M

34

35

36

Tiestö ja kulkeminen harvan asutuksen alueen tieverkon rooli kuljetusjärjestelmässä

Tiestö ja kulkeminen harvan asutuksen alueen tieverkon rooli kuljetusjärjestelmässä Tiestö ja kulkeminen harvan asutuksen alueen tieverkon rooli kuljetusjärjestelmässä 27.5.2013 Timo Mäkikyrö 29.5.2013 1 Sisältö POP ELY Tieluokituksesta, mikä on vähäliikenteinen tie Vähäliikenteisten

Lisätiedot

Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa

Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa 17.2.2017 Timo Mäkikyrö Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue Toimialue

Lisätiedot

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa 27.2.2014 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Martti Norrkniivilä Sisältö Pohjolan ja Suomen liikennekäytävät Kaivostoiminnan liikenteelliset

Lisätiedot

Vuoden 2017 rahoituksen riittävyys Varsinais-Suomen ELY-keskuksen näkökulmasta

Vuoden 2017 rahoituksen riittävyys Varsinais-Suomen ELY-keskuksen näkökulmasta Vuoden 2017 rahoituksen riittävyys Varsinais-Suomen ELY-keskuksen näkökulmasta Liikennejaosto 4.10.2016 Toiminnanohjauspäällikkö Pekka Puurunen 3.10.2016 Pääosa ELY-keskuksen perustienpidon perusrahoituksesta

Lisätiedot

Tieverkon ylläpidon perusviestejä tukevaa materiaalia

Tieverkon ylläpidon perusviestejä tukevaa materiaalia Tieverkon ylläpidon perusviestejä tukevaa materiaalia Versio 28.8.2006 2 Ylläpidon toimintaympäristö 2006 Tieverkko 78 168 km (65 % päällystetty) Liikennesuorite 34 Mrd ajokm/v Vuotuinen ylläpito 0,22

Lisätiedot

Tienpito Nykytilan kartoitus. Tehtävä: ELY:n Liikenne-vastuualueen tehtävät Janne Kojo

Tienpito Nykytilan kartoitus. Tehtävä: ELY:n Liikenne-vastuualueen tehtävät Janne Kojo Tienpito Nykytilan kartoitus Tehtävä: ELY:n Liikenne-vastuualueen tehtävät Janne Kojo Tehtävien nykytilan kartoitus ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue vastaa toimialueensa valtion hallinnoiman

Lisätiedot

Pääteiden kehittämisen periaatteet / Aulis Nironen

Pääteiden kehittämisen periaatteet / Aulis Nironen 1 15.12.2003 Aulis Nironen 2 PÄÄTEIDEN KÄSITTEITÄ Pääteillä tarkoitetaan valta- ja kantateitä Valtatiet palvelevat tärkeiden asutus- ja liikennekeskusten välistä kaukoliikennettä ja muodostavat maantieverkon

Lisätiedot

LIITTEET. 50 Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta, yleissuunnitelma

LIITTEET. 50 Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta, yleissuunnitelma 50 Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta, yleissuunnitelma LIITTEET LIITTEET LIITE 1: Yhteysviranomaisen lausunto YVA-selostuksesta (23.6.2008) LIITE 2: Hankekortti LIITE 3 MELUTARKASTELU:

Lisätiedot

Maanteiden kunnossapidon haasteet ja mahdollisuudet. Jukka Lehtinen Keski-Suomen ELY-keskus

Maanteiden kunnossapidon haasteet ja mahdollisuudet. Jukka Lehtinen Keski-Suomen ELY-keskus Maanteiden kunnossapidon haasteet ja mahdollisuudet Jukka Lehtinen Keski-Suomen ELY-keskus 31.10.2014 2 3 Liikennejärjestelmän rahoitus vuonna 2015 noin 1,5 mrd., ostovoima heikkenee joka vuosi 3%, vuonna

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen merkittävän tieverkon palvelutasoselvitys TIIVISTELMÄ 2016

Uudenmaan ELY-keskuksen merkittävän tieverkon palvelutasoselvitys TIIVISTELMÄ 2016 Uudenmaan ELY-keskuksen merkittävän tieverkon palvelutasoselvitys TIIVISTELMÄ 2016 Taustat ja tavoitteet Tavoitteena kehittää menetelmä ja määrittää maantieverkon henkilöliikenteelle ja kuljetuksille tarjoama

Lisätiedot

Petri Keränen. Pohjois-Savon ELY-keskus

Petri Keränen. Pohjois-Savon ELY-keskus Petri Keränen Pohjois-Savon ELY-keskus 30.10.2014 KESTÄVÄ KEHITYS KANNATTAVA JA KEHITTYVÄ YRITYSTOIMINTA TOIMIVA ALUERAKENNE ELYjen palvelut Yrityksille ja yhteisöille Osaava työvoima Maatalouden tuki

Lisätiedot

VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille , Liikennevirasto

VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille , Liikennevirasto VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017-2020, Liikennevirasto 26.4.2016 Liikenneverkon rahoitus 2 Perusväylänpidon rahoitus 3 JTS 2017-2020, perusväylänpito

Lisätiedot

VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille , Liikennevirasto

VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille , Liikennevirasto VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017-2020, Liikennevirasto 3.5.2016 Liikenneverkon rahoitus 2 Perusväylänpidon rahoitus 3 JTS 2017-2020, perusväylänpito

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 30/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Esityslista 30/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Esityslista 30/2016 1 (5) 2 Yleisten töiden lautakunnan lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tienpidon ja liikenteen

Lisätiedot

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 2.4.2014 Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 Toimintaympäristö Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (tekstissä jatkossa ELYkeskus) Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: ELY:n Liikenne-vastuualueen tehtävät Janne Kojo. Tienpito. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: ELY:n Liikenne-vastuualueen tehtävät Janne Kojo. Tienpito. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Tienpito Nykytilan kartoitus Tehtävä: ELY:n Liikenne-vastuualueen tehtävät Janne Kojo www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue vastaa

Lisätiedot

Liikennetehtävät maakunnissa (ELYn näkemys) Raimo Järvinen Varsinais-Suomen ELY-keskus

Liikennetehtävät maakunnissa (ELYn näkemys) Raimo Järvinen Varsinais-Suomen ELY-keskus Liikennetehtävät maakunnissa (ELYn näkemys) Raimo Järvinen Varsinais-Suomen ELY-keskus 14.6.2017 VALTAKUNNALLISEN VALMISTELUN TILANNE Liikenteen ja tienpidon tehtävät Maakuntahallinnon liikennetehtävien

Lisätiedot

Urakoitsijaseminaarin avaus

Urakoitsijaseminaarin avaus Urakoitsijaseminaarin avaus LVM:n hallinnonalan virastouudistus ja maakuntauudistus 22.8.2017 LVM:n hallinnonalan virastouudistus 31.5.2017 2 3 Maakuntauudistus ja maantielain uudistus (luonnos 5.7.2017)

Lisätiedot

XL Siltatekniikan päivät

XL Siltatekniikan päivät XL Siltatekniikan päivät Minna Torkkeli 25.1.2017 Liikenneverkko huomenna 20.1.2017 2 Mitä on korjausvelka? Valtion omistamat maantiet, radat ja vesiväylät Korjausvelka muodostuu huonokuntoisen, korjaustarpeessa

Lisätiedot

Ajoneuvojen mitta/massa -uudistus Tiemäärärahojen riittävyys Raimo Tapio Liikennevirasto

Ajoneuvojen mitta/massa -uudistus Tiemäärärahojen riittävyys Raimo Tapio Liikennevirasto Ajoneuvojen mitta/massa -uudistus Tiemäärärahojen riittävyys Raimo Tapio Liikennevirasto 13.11.2013 Asetus ja sen tavoitteita Asetus tuli voimaan 1.10.2013 Varsinainen muutos Ajoneuvoyhdistelmän kokonaispaino

Lisätiedot

Vt 22 Oulu Kajaani yhteysvälin parantaminen

Vt 22 Oulu Kajaani yhteysvälin parantaminen Vt 22 Oulu Kajaani yhteysvälin parantaminen POP ELY 20.08.2013 2 Lähtökohdat Tien merkitys Vt 22 Oulu Kajaani on osa Suomen poikittaista kansainvälistä tieyhteyttä Ruotsista Tornion raja-asemalta Vartiuksen

Lisätiedot

Parlamentaarinen työryhmä korjausvelan vähentämiseksi. Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko

Parlamentaarinen työryhmä korjausvelan vähentämiseksi. Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko Parlamentaarinen työryhmä korjausvelan vähentämiseksi Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko 12.12.2014 Parlamentaarinen työryhmä ja sen tehtävät Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 28.2.2014 parlamentaarisen

Lisätiedot

Oulun tiepiiri Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009 2013

Oulun tiepiiri Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009 2013 Oulun tiepiiri Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009 2013 Tienpidon keskeisenä tavoitteena on osaltaan varmistaa matkojen ja kuljetusten toimivuus ja turvallisuus kestävällä tavalla. Tiepiiri suunnittelee

Lisätiedot

Talousarvioesitys Tiehallinto

Talousarvioesitys Tiehallinto 24. Tiehallinto S e l v i t y s o s a : Tiehallinto turvaa toimivat matka- ja kuljetusketjut ylläpitämällä ja kehittämällä tieverkon palvelutasoa, parantaa tieliikenteen turvallisuutta sekä vähentää ja

Lisätiedot

Väyläomaisuuden ylläpidon hallinta

Väyläomaisuuden ylläpidon hallinta Väyläomaisuuden ylläpidon Tiedonkeruu, tiedon, järjestelmät 1 Mitä on väyläomaisuus? Päällystetyt tiet 50 616 km Soratiet 27 552 km Varusteet ja laitteet?? kpl Sillat 14176 kpl Kevyen liikenteen väylät

Lisätiedot

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21 SOKLI JA -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA TYÖN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄN KUVAUS Hankkeen tavoitteena on tuottaa Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma

Lisätiedot

Keskeisen päätieverkon toimintalinjat

Keskeisen päätieverkon toimintalinjat Keskeisen päätieverkon toimintalinjat Tytti Viinikainen Kanta-Hämeen liikennejärjestelmätyöryhmän kokous 21.4.2017 Taustaa Työtä esitelty aiemmin Kanta-Hämeen liikennejärjestelmätyöryhmässä keväällä 2016

Lisätiedot

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta 1 Ysiväylä kansallinen kehityskäytävä -seminaari Helsinki 23.3.2006 Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta Tiejohtaja Mauri Pukkila Tiehallinto

Lisätiedot

Vt 8 ja Pyhäjoen ydinvoimalan edellyttämät tieinvestoinnit

Vt 8 ja Pyhäjoen ydinvoimalan edellyttämät tieinvestoinnit Vt 8 ja Pyhäjoen ydinvoimalan edellyttämät tieinvestoinnit Risto Leppänen 30.10.2013 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Valtakunnalliset kärkihankkeet Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa

Lisätiedot

Tienpidon ja liikenteen strategia

Tienpidon ja liikenteen strategia Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Tienpidon ja liikenteen strategia Tammikuu 2015 1 Esipuhe Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus saa vuosittain rahoituksen

Lisätiedot

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven 7 1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA 1.1 Työn tavoitteet Hyvä liikenneturvallisuus syntyy monista tekijöistä. Liikenneonnettomuuksien

Lisätiedot

Tiestön korjausvelka ja elinkeinoelämän tukeminen

Tiestön korjausvelka ja elinkeinoelämän tukeminen Tiestön korjausvelka ja elinkeinoelämän tukeminen Elinkeinoelämälle edellytyksiä ja asukkaille sujuvaa arkea ELY-keskuksen aluetapaaminen, Porvoo 3.3.2016 Janne Kojo Uudenmaan ELY-keskus Liikenteen kehittämislinjaukset

Lisätiedot

Satu Pekkanen. Hoidon ja ylläpidon alueurakka Karstula

Satu Pekkanen. Hoidon ja ylläpidon alueurakka Karstula 23.2.2016 Satu Pekkanen Hoidon ja ylläpidon alueurakka Karstula 2016-2021 1 Karstulan alueurakka 2016-2021 Hoidon ja ylläpidon alueurakka Karstula 2016-2021 Pääasiallinen alue: Karstula Saarijärvi Kyyjärvi

Lisätiedot

Tieverkollinen selvitys valtatien 26 ja maantien 387 palvelutasosta, rooleista ja kehittämisestä

Tieverkollinen selvitys valtatien 26 ja maantien 387 palvelutasosta, rooleista ja kehittämisestä Tieverkollinen selvitys valtatien 26 ja maantien 387 palvelutasosta, rooleista ja kehittämisestä Jussi Kailasto Yksikön päällikkö, Liikennejärjestelmä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Vetävät väylät 13.9.2017

Lisätiedot

VOH 2.13 : Tieomaisuuden ylläpidon jälkeenjäämä. Projektin yhteenveto. Harri Spoof & Vesa Männistö

VOH 2.13 : Tieomaisuuden ylläpidon jälkeenjäämä. Projektin yhteenveto. Harri Spoof & Vesa Männistö VOH 2.13 : Tieomaisuuden ylläpidon jälkeenjäämä Projektin yhteenveto Harri Spoof & Vesa Männistö Projektin sisältö Selvitettiin kirjallisuuden perusteella erilaiset pohjoismaiset tavat laskea ylläpidon

Lisätiedot

Talousarvioesitys Tiehallinto

Talousarvioesitys Tiehallinto 24. Tiehallinto S e l v i t y s o s a : Tiehallinto vastaa Suomen yleisistä teistä. Tiehallinto tarjoaa asiakkaillensa liikkumis- ja kuljetustarpeisiin sujuvia, turvallisia ja ympäristöystävällisiä tieyhteyksiä

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Yleisötilaisuus 23.10.2013 Mäntsälä Liikennejärjestelmäasiantuntija Päivi Ylipaavalniemi, Uudenmaan ELY-keskus 24.10.2013 Uudenmaan ELY-keskus Muodostettiin 1.1.2010 yhdistämällä

Lisätiedot

Ajankohtaista VARELY:n. 5.9.2013 / Antti Kärki

Ajankohtaista VARELY:n. 5.9.2013 / Antti Kärki Ajankohtaista VARELY:n liikennevastuualueelta 5.9.2013 / Antti Kärki Toimialueenamme ovat Satakunta ja Varsinais-Suomi yhtenä toimialueena. Vastuullamme on noin 8 000 km yleisiä teitä ja 1800 siltaa. Tehtävänämme

Lisätiedot

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla KAS ELY L Seutukuntakierrokset 2016 Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla Lähtökohdat Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan liikennealue

Lisätiedot

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla KAS ELY L Seutukuntakierrokset 2016 Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla Lähtökohdat Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan liikennealue

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta Palvelutuotannon lautakunta 117 21.10.2015 Kunnanhallitus 345 02.11.2015 Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2016-2019 701/08.00.01/2015 Palvelutuotannon

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen L-vastuualueen rakennushankkeet 2015. Urakoitsijailtapäivä 2015

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen L-vastuualueen rakennushankkeet 2015. Urakoitsijailtapäivä 2015 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen L-vastuualueen rakennushankkeet 2015 Urakoitsijailtapäivä 2015 30.1.2015 Esityksen sisältö: Investointihankkeet 2015 Käynnissä olevat ELY-keskuksen omat uudet hankkeet Muiden

Lisätiedot

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi TIEDOTE 1 () Valtatie :n parantaminen Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä Alustava yleissuunnittelu valtatie :n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen merkittävän tieverkon palvelutasoselvitys

Uudenmaan ELY-keskuksen merkittävän tieverkon palvelutasoselvitys Uudenmaan ELY-keskuksen merkittävän tieverkon palvelutasoselvitys 2016 Taustat ja tavoitteet Tavoitteena kehittää menetelmä ja määrittää maantieverkon henkilöliikenteelle ja kuljetuksille tarjoama palvelutaso,

Lisätiedot

Valtatien 8 lähitulevaisuuden parantamistoimenpiteet

Valtatien 8 lähitulevaisuuden parantamistoimenpiteet Toteutuvatko "kasitien" kehittämistoimet lähitulevaisuudessa? Tällä hetkellä Monilla vilkkailla pääteillä 100 km/h on jo vaarallisen korkea - tilanne on tyydyttävä vain paperilla! 60 % liikennekuolemista

Lisätiedot

Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa

Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa 2 Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää: Kuinka suuri merkitys tieverkon kunnolla ja erityisesti tien pintakunnolla on raskaan liikenteen toimintaolosuhteisiin

Lisätiedot

VALTATIEN 18 ÄHTÄRI - MULTIA JA MAATIE 621 LIESJÄRVI - KEURUU, YLEISSUUNNITTELU YLEISÖTILAISUUS 12.6 KEURUULLA JA 13.6 MULTIALLA

VALTATIEN 18 ÄHTÄRI - MULTIA JA MAATIE 621 LIESJÄRVI - KEURUU, YLEISSUUNNITTELU YLEISÖTILAISUUS 12.6 KEURUULLA JA 13.6 MULTIALLA VALTATIEN 18 ÄHTÄRI - MULTIA JA MAATIE 621 LIESJÄRVI - KEURUU, YLEISSUUNNITTELU YLEISÖTILAISUUS 12.6 KEURUULLA JA 13.6 MULTIALLA Hankkeen taustaa Hanke on osa EU:n Itämeriohjelman Keskipohjolan kuljetuskäytävän

Lisätiedot

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Mika Räsänen Valtatie 20, Yrityspuiston liittymä 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta nykyisin

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ajankohtaiset liikenneasiat. Anders Östergård

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ajankohtaiset liikenneasiat. Anders Östergård Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ajankohtaiset liikenneasiat Anders Östergård 17.02.2015 Vt 8 Sepänkylän ohitustie - Avattu liikenteelle, viimeistelytyöt menossa, Skanska Infra pääurakoitsija - Urakkasumma

Lisätiedot

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Maakuntauudistus KAS ELY L näkökulmasta

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Maakuntauudistus KAS ELY L näkökulmasta KAS ELY L Seutukuntakierrokset 2016 Maakuntauudistus KAS ELY L näkökulmasta Jyrki Karhula 20.10.2016 Johto Vastuualueen johtaja Johdon assistenttipalvelut Viestintä Kansainväliset asiat Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Ajankohtaista POS-ELYstä

Ajankohtaista POS-ELYstä Ajankohtaista POS-ELYstä Tiemerkintäpäivät Kuopiossa 16.2.2017 Pohjois-Savon ELY-keskus / Airi Muhonen Sisältö Toimintaympäristö Itä-Suomen liikennestrategia Tienpidon rahoitus Tiehankkeet Pohjois-Savon

Lisätiedot

Oulun tiepiiri Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2012

Oulun tiepiiri Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2012 n tiepiiri Toiminta- ja taloussuunnitelma 09-12 Sisältö Liikennemäärän kasvu kaupunkiseuduilla ja tärkeillä yhteysväleillä, liikenneturvallisuuskehityksen heikkous, puukuljetusten turvaaminen, sekä tarve

Lisätiedot

Teiden talvihoidon ja kunnossapidon näkymät ja tarpeet. VTT Namis-Car Työpaja Otto Kärki / Liikennevirasto

Teiden talvihoidon ja kunnossapidon näkymät ja tarpeet. VTT Namis-Car Työpaja Otto Kärki / Liikennevirasto Teiden talvihoidon ja kunnossapidon näkymät ja tarpeet VTT Namis-Car Työpaja 1.9.2016 Otto Kärki / Liikennevirasto Kunnossapidon pääongelmat ja haasteet Maanteillä päällysteiden, tierakenteiden ja siltojen

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu 1.11.2011 Liikenneselvitys 1 (3) M. Karttunen Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja

Lisätiedot

Valolla miellyttävään tulevaisuuteen

Valolla miellyttävään tulevaisuuteen Valolla miellyttävään tulevaisuuteen Autojen liikenneturvallisuus paranee tarvitaanko tie- ja katuvalaistusta tulevaisuudessa? 2.3.2017 Aleksanteri Ekrias Suomen tieverkko käsittää maantiet, kunnalliset

Lisätiedot

Viitostien tilannekatsausta

Viitostien tilannekatsausta Viitostien tilannekatsausta Petri Keränen 21.5.2014 27.5.2014 Kajaani Kuopio Mikkeli Kajaani Kajaanin risteykset 5milj. 2023-2027 Mainuanjärven kohta 1 milj. 2023-2027 Iisalmi-Kajaani 2 milj. 2023-2027

Lisätiedot

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen Genimap Oy, lupa L4377 Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii Mika Räsänen Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta

Lisätiedot

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät Alustavat tulokset Sito Parhaan ympäristön tekijät Lähtökohdat ja tarkastellut vaihtoehdot Tässä hankearvioinnissa on tarkasteltu valtatien 19 parantamista välillä Seinäjoki- Lapua ja siihen liittyviä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (7) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (7) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2013 1 (7) 343 Yleisten töiden lautakunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2014-2017

Lisätiedot

Liikenneviraston ohjeita 11/2016. Yksityisteiden valtionavustukset

Liikenneviraston ohjeita 11/2016. Yksityisteiden valtionavustukset Liikenneviraston ohjeita 11/2016 Liikenneviraston ohjeita 11/2016 21 4 Avustettavat parantamishankkeet Tässä luvussa käydään läpi yksityistielain ja -asetuksen ja muun lainsäädännön säännökset parantamishankkeiden

Lisätiedot

Tiemerkinnät ja tienpidon rahoitus

Tiemerkinnät ja tienpidon rahoitus Tiemerkinnät ja tienpidon rahoitus 22.1.2016 Vesa Männistö, FM Oma esittely Väyläomaisuuden hallinnan johtava asiantuntija Rahoituksen ja palvelutason suunnittelu (tiet, radat, vesiväylät) Väyläomaisuuden

Lisätiedot

Asiaa kansanedustajaehdokkaille

Asiaa kansanedustajaehdokkaille Asiaa kansanedustajaehdokkaille Matkailijat, yritykset ja lappilaiset itse tarvitsevat hyviä liikenneyhteyksiä, mihin valtion rahkeet riittävät Ylijohtaja Tapani Pöyry Lapin ELY-keskus 22.02.2011 1 Ylijohtaja

Lisätiedot

Raitotien toimenpideselvitys YLEISTÄ HANKKEESTA

Raitotien toimenpideselvitys YLEISTÄ HANKKEESTA Raitotien toimenpideselvitys YLEISTÄ HANKKEESTA Suunnittelukohde ja -tehtävä Raitotie välillä Haukiputaantie Kuusamontie Noin 9 km osuus Osa tiejaksosta katua ja osa yleistä tietä Yleissuunnitelmatasoinen

Lisätiedot

Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä eri toimijoiden roolit ja yhteistyö. Hankesuunnittelupäivä Mervi Karhula

Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä eri toimijoiden roolit ja yhteistyö. Hankesuunnittelupäivä Mervi Karhula Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä eri toimijoiden roolit ja yhteistyö Hankesuunnittelupäivä 1.2.2018 Mervi Karhula Ajankohtaista viestintä- ja liikennepolitiikassa Digitalisaatio ja viestintäverkot

Lisätiedot

28.11.2012 Matti Vehviläinen

28.11.2012 Matti Vehviläinen Satakunnan ajankohtaiset liikennehankkeet Perustienpidon tilannekatsaus (Satakunta) Yhteysvälihankkeen Turku Pori eteneminen Muita Satakunnan tieverkon kehittämiskohteita 28.11.2012 Matti Vehviläinen Perustienpito

Lisätiedot

Liikenneviraston korjausvelkaohjelman kokemuksia

Liikenneviraston korjausvelkaohjelman kokemuksia Liikenneviraston korjausvelkaohjelman kokemuksia Ohjelmien sisältö Korjausvelkaohjelmat 2016-2019 http://www.liikennevirasto.fi/korjausvelkaohjelma (M ) Rahoitus on merkittävä, erityisesti v.2018 Budjetti

Lisätiedot

,2( / -fi TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS YLEISTEN TEIDEN V

,2( / -fi TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS YLEISTEN TEIDEN V ,2( / -fi TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS YLEISTEN TEIDEN V '\\ \ TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS Tiensuunnittelutoimisto YLEISTEN TEIDEN VALAISTtJSPOLITIIKKA Tienpidon suuntaviivat ja keskeiset toimenpiteet

Lisätiedot

Hämeenlinnan 10-tien kaupunkijakso

Hämeenlinnan 10-tien kaupunkijakso Hämeenlinnan 10-tien kaupunkijakso tilannekatsaus Sonja Heikkinen 12.4.2017 Hämeenlinnan 10-tien kaupunkijakson palvelutasoselvitys laadittu Linkki sähköiseen julkaisuun: http://www.doria.fi/handle/10024/131011

Lisätiedot

Liikenneväylien korjausvelka. Lähtökohdat ja korjausvelkaohjelma

Liikenneväylien korjausvelka. Lähtökohdat ja korjausvelkaohjelma Liikenneväylien korjausvelka Lähtökohdat ja korjausvelkaohjelma 5.2.2016 Liikenneväylillä on n. 2,5 miljardin arvosta korjausvelkaa 4000 3500 korjausvelka M 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 nykyrahoitus

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa MUISTIO 1 (3) MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa Valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiassa

Lisätiedot

Kehä III:sta uusi Vaalimaa 12.12.2007 Tiehallinnon suunnitelmat Kehä III:n liikenneongelmien ratkaisemiseksi

Kehä III:sta uusi Vaalimaa 12.12.2007 Tiehallinnon suunnitelmat Kehä III:n liikenneongelmien ratkaisemiseksi Tiehallinnon suunnitelmat Kehä III:n liikenneongelmien Kehä III on osa E 18 tietä 2 Vanhasen II hallituksen ohjelma: "Suomi on sitoutunut toteuttamaan Helsinki Vaalimaa -moottoritien E 18 vuoteen 2015

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 31/ (8) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 31/ (8) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 31/2012 1 (8) 432 Yleisten töiden lautakunnan lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne- ja infrastruktuuri - vastuualueen tienpidon ja liikenteen

Lisätiedot

Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen teiden ja siltojen korjaamisesta

Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen teiden ja siltojen korjaamisesta Kaupunginhallitus 93 25.03.2013 Tekninen lautakunta 44 14.05.2013 Tekninen lautakunta 79 19.11.2013 Kaupunginhallitus 5 20.01.2014 Kaupunginvaltuusto 3 27.01.2014 Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Esityslista 24/2015 1 (5) 7 Yleisten töiden lautakunnan lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne- ja infrastruktuuri - vastuualueen tienpidon ja liikenteen

Lisätiedot

Vireillä oleva maantielain uudistus. Siltatekniikan päivät, Marita Luntinen, Liikennevirasto

Vireillä oleva maantielain uudistus. Siltatekniikan päivät, Marita Luntinen, Liikennevirasto Vireillä oleva maantielain uudistus Siltatekniikan päivät, 31.1.2018 Marita Luntinen, Liikennevirasto Taustalla olevat uudistukset Maakuntauudistuksen toimeenpano tienpidon osalta Liikennettä ja tienpitoa

Lisätiedot

Tiestön kunnossapito Sysmän kunnan alueella

Tiestön kunnossapito Sysmän kunnan alueella Tiestön kunnossapito Sysmän kunnan alueella Sysmän kansankäräjät 2013, Uudenmaan ELY-keskus 25.8.2013 Hoito ylläpito - investoinnit Hoito: Heinolan alueurakka 2012 17 Talvihoito Sorateiden hoito (sis.

Lisätiedot

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008)

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) Kustannustarkastelua Ramboll Finland Oy on arvioinut eri vaihtoehdoissa ne investoinnit, jotka tiehallinto joutuu tekemään uuden jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

MAL-SEMINAARI 9.10.2007

MAL-SEMINAARI 9.10.2007 MAL-SEMINAARI 9.10.2007 TIEHANKKEET JA RAHOITUSTARVE Suunnittelupäällikkö Viljo Miranto Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri 2 Uudenmaan tiepiiri Koko maa Uusimaa U-piirin osuus Maapinta-ala (km2) 304 530 9

Lisätiedot

ELY-keskuksen valtionavustukset yksityisteille

ELY-keskuksen valtionavustukset yksityisteille ELY-keskuksen valtionavustukset yksityisteille Yksityistieavustusten painotukset 2013 ja 2014 Yksityistieseminaari Hämeenlinna 13.3.2012 Sisältö Johdanto Mistä avustuksia haetaan? Mitä avustetaan? Parantamisavustuksesta;

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUS

YLEISÖTILAISUUS MAANTIEN 16685 PALOKANORREN PARANTAMINEN VÄLILLÄ SAARIJÄRVENTIE - RITOPOHJANTIE, JYVÄSKYLÄ. TIESUUNNITELMA. SUUNNITTELUKOHTEEN SIJAINTI SUUNNITTELU KOHDE SIJAITSEE NOIN 7KM PÄÄSSÄ JYVÄSKYLÄN KESKUSTASTA

Lisätiedot

TALVIVAARA PROJEKTI OY

TALVIVAARA PROJEKTI OY 4385a TALVIVAARA PROJEKTI OY TALVIVAARAN KAIVOSHANKKEEN TIEVERKON JA LIIKENNEOLOSUHTEIDEN NYKYTILASELVITYS LAPIN VESITUTKIMUS OY i Talvivaara Projekti Oy TALVIVAARA PROJEKTI OY TIEVERKON JA LIIKENNEOLOSUHTEIDEN

Lisätiedot

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007 Kauklahden alueella on käynnissä useita maankäytön kehittämiseen tähtääviä suunnitelmia. Kauklahdenväylän kehittämisselvitys Länsiväylän ja Kehä III:n välillä on laadittu, jotta maankäytön suunnittelussa

Lisätiedot

9.9.2011. Eduskunta Liikenne- ja viestintävaliokunta Valtiovarainvaliokunnan liikennejaos ja verojaos HYVÄ TIE PAREMPI TALOUSKASVU JA TYÖLLISYYS

9.9.2011. Eduskunta Liikenne- ja viestintävaliokunta Valtiovarainvaliokunnan liikennejaos ja verojaos HYVÄ TIE PAREMPI TALOUSKASVU JA TYÖLLISYYS MOOTTORILIIKENTEEN KESKUSJÄRJESTÖ PL 50, Nuijamiestentie 7, 00401 Helsinki puh 020 7756 809 tai 040 570 9070 faksi 020 7756 819 sähköposti molike@taksiliitto.fi 9.9.2011 Eduskunta Liikenne- ja viestintävaliokunta

Lisätiedot

Liikenneinfran ylläpito ja kehittäminen vertailua Suomen ja Ruotsin välillä 3.6.2014

Liikenneinfran ylläpito ja kehittäminen vertailua Suomen ja Ruotsin välillä 3.6.2014 Liikenneinfran ylläpito ja kehittäminen vertailua Suomen ja Ruotsin välillä 3.6.214 Ruotsin suunnitelma 214 225 perusteet hallituksen päätökselle Tavoitteena: kansantalouden kannalta tehokas, kansainvälisesti

Lisätiedot

Keskikaideteiden toteuttaminen

Keskikaideteiden toteuttaminen Keskikaideteiden toteuttaminen Olli Mäkelä, Destia Oy Väylät&Liikenne 2008 8.10.2008 Keskikaidetiet Suomessa Kesään 2006 mennessä keskikaiteita tehty 8 kohteessa yhteensä 62 km Käynnissä olevien kohteiden

Lisätiedot

Seinäjoen, Nurmon ja Ylistaron liikenneturvallisuussuunnitelma 49 Kuva 6.8. Periaatekuva keskisaarekkeesta. Suojateiden havaittavuutta on voidaan parantaa suojatiemerkkeihin asennettavilla sini-valkoraidoitetuilla

Lisätiedot

Kokemuksia metsätien kuntokartoituksesta ja perusparannuksen tulevaisuus?

Kokemuksia metsätien kuntokartoituksesta ja perusparannuksen tulevaisuus? Kokemuksia metsätien kuntokartoituksesta ja perusparannuksen tulevaisuus? Koneyrittäjien Metsänparannuspäivä, Oulu Tarmo Myllymäki Metsänhoitopäällikkö, Pohjanmaa-Kainuu 16.2.2017 Metsähallitus-konserni

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

Parantamissuunnitelmaselostus

Parantamissuunnitelmaselostus Parikkala Parantamissuunnitelmaselostus Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Kouvola 2013 Parantamissuunnitelmaselostus 2(7) PARANTAMISSUUNNITELMASELOSTUS SISÄLTÖ 1 HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS 191 1

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS 191 1 HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS 191 1 LAUSUNTO UUDENMAAN TIEPIIRIN TOIMINTA- JA TALOUSSUUN- NITELMASTA 2006-2009 Khs 2005-947 Uudenmaan tiepiirin TTS:ssa esitetyt tienpidon keskeiset näkökohdat ja linjaukset

Lisätiedot

VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU

VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU Tarkastus Päivämäärä 3.4.2010 Laatija Jouni Lehtomaa Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Valtatien

Lisätiedot

KEMPELEEN JA LUMIJOEN LIIKEN- NETURVALLLISSUUNNITELMA TAVOITTEET JA SUUNNITTELUPERIAATTEET

KEMPELEEN JA LUMIJOEN LIIKEN- NETURVALLLISSUUNNITELMA TAVOITTEET JA SUUNNITTELUPERIAATTEET KEMPELEEN JA LUMIJOEN LIIKEN- NETURVALLLISSUUNNITELMA TAVOITTEET JA SUUNNITTELUPERIAATTEET 13.6.2013 LIIKENNETURVALLISUUSVISIO Tieliikennejärjestelmä on suunniteltava siten, ettei kenenkään tarvitse kuolla

Lisätiedot

9,.,1* Tielaitos. Uudenmaan tiepiirin liikenteen hallinnan strategia, Osaraportti 2 13/1999. Liikenteen hallinnan ja liikennetelematiikan strategia

9,.,1* Tielaitos. Uudenmaan tiepiirin liikenteen hallinnan strategia, Osaraportti 2 13/1999. Liikenteen hallinnan ja liikennetelematiikan strategia Uudenmaan tiepiirin liikenteen hallinnan strategia, Osaraportti 2 Tielaitos Liikenteen hallinnan ja liikennetelematiikan strategia Tielaitoksen selvityksiä 13/1999 Helsinki 1999 TIEHALLINTO Uudenmaan tiepiiri

Lisätiedot

Väyläomaisuuden hallinnan tutkimus- ja kehitystarpeet VOHtutkimusohjelman

Väyläomaisuuden hallinnan tutkimus- ja kehitystarpeet VOHtutkimusohjelman Väyläomaisuuden hallinnan tutkimus- ja kehitystarpeet VOHtutkimusohjelman jälkeen 2 Projektin tausta, tavoitteet ja rajaukset VOH on paikannut monia tiedon ja menetelmien puutteita, mutta uusiakin tarpeita

Lisätiedot

5 TUTKITTAVAT VAIHTOEHDOT

5 TUTKITTAVAT VAIHTOEHDOT Ympäristövaikutusten arviointimenettely 31 5 Toimenpiteiden suunnittelulla tähdätään kohdassa 1.1 selostettujen liikenteellisten ja ympäristöllisten ongelmien poistamiseen. Suunnittelun ja vaikutusten

Lisätiedot

Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua , erityispiirteet

Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua , erityispiirteet Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua 2016-2021, erityispiirteet Ranuan kunta Hoidettava tiestö pääasiassa Ranuan kirkonkylää. Lisäksi Ristijärvi- Penämö ja Simontaipaleentie yht. 27,5 km 1.03 Tiestön

Lisätiedot

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130)

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130) Takumäenkuja asemakaavamuutos 2523, Pullerinmäki, liikennetarkastelu 30.12.2015 Liikennetarkastelu on tehty Takumäenkujan asemakaavan muutosta varten (kohteen sijainti liitteessä 1). Kaavan tarkoituksena

Lisätiedot

Tiestön ylläpidon ja investointien taloudellinen katsaus

Tiestön ylläpidon ja investointien taloudellinen katsaus Tiestön ylläpidon ja investointien taloudellinen katsaus Projektipäällikkö Eero Nippala, TAMK, Tampereen ammattikorkeakoulu, puhelin 040 5460174, email: eero.nippala@tamk.fi, Teiskontie 33, 33520 TAMPERE

Lisätiedot