SAVONIAN KYSELYT 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAVONIAN KYSELYT 2011"

Transkriptio

1 SAVONIAN KYSELYT 2011 Opiskelija- ja toimeksiantajakyselyt Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Pentti Mäkelä Tuula Peura aportti Heikki Likitalo Sisällysluettelo

2 SAVONIAN KYSELYT Yleistä kyselyistä Opiskelijakyselyt AMK-opiskelijat Alkukysely Opintojaksokysely OpiPal OPALAlähtökysely Opiskelijakyselyt YAMK-opiskelijat Alkukysely (YAMK) Opintojaksokysely (YAMK) OPALAlähtökysely (YAMK) Toimeksiantajakyselyt Harjoittelukysely toimeksiantajille (AMK-opiskelijat) Toimeksiantajan / yhteistyökumppanin palaute opinnäytetyöstä... 24

3 SAVONIAN KYSELYT 1. Yleistä kyselyistä SAVONIA-AMK:N OPISKELIJAKYSELYT Yleistä Ammattikorkeakoulu vastaa järjestämänsä koulutuksen ja muun toiminnan laatutasosta ja jatkuvasta kehittämisestä ja osallistuu määräajoin ulkopuoliseen laadunarviointiin. (ammattikorkeakoululaki /351 9). Kyselyjen ja muiden palautteiden tarkoituksena on koulutuksen kehittäminen ja oppimisen edellytysten parantaminen. Kyselyjen raportit on tarkoitettu vain sisäiseen käyttöön (Julkisuuslaki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 5, 4 mom. ja KHO:n päätös T:316) Kaikissa kyselyissä noudatamme Tietosuojavaltuutetun laatimaa ohjeistusta. Ohjeistusta koskeva tiedote on laadittu sekä opiskelijoille että henkilöstölle ja se on luettavissa (linkki). Kyselyihin vastataan nimettöminä ja ne ovat luottamuksellisia. Avointen kysymysten vastaukset toimitetaan vain kullekin koulutus- ja kehittämispäällikölle. Kyselyjen säilytysaika avointen vastausten osalta on kolme vuotta. Opiskelijapalautejärjestelmän kuvaus ja toteutus Savonia-ammattikorkeakoulussa on käytössä kolme kaikille amk-tutkintoon opiskeleville opiskelijoille yhteistä kyselyä: alkukysely (1. vsk), OPALAlähtökysely (valmistuvat) ja opintojaksokysely OpiPal. Alla olevassa taulukossa on esitetty kyselyjen toteutus- ja raportointiajankohdat. OpiPalopintojaksokyselyjen tuloksia ei tässä raportissa käydä läpi, vaan ne tulokset jäävät kullekin opettajalle. Kaikki kyselyt toteutetaan myös englanninkielisinä. Taulukko 1. Opiskelijakyselyjen ajankohdat. Kysely Ajankohta Raportti OpiPal-opintojaksokysely jokaisen opintojakson lopussa ei tehdä Alkukysely, vuoden aikana aloittaneet viikot noin viikko 17 OPALAlähtökysely valmistumisen yhteydessä noin viikko 2-4

4 Kuva 1. Opiskelijakyselyjen ajankohdat ja sisältöaiheet Mittausprosessi, joka käsittää sekä mittaamisen että kyselyt, on kuvattu kuvassa 2. Tavoitesopimus OKM AMKOTA / KOTA Ulkoinen arviointi Strategiat Prosessit Seuranta AMK Vastuujohtajat Prosessin omistaja AMK Johdon katselmus Seuranta Osaamisalue/tukipalvelut Mittareiden valinta Kysymyssarjat Mittariryhmä Laaturyhmä Prosessin omistajat Vastuujohtajat Osaamisaluejohtaja Tukipalvelupäällikkö Toimenpiteet AMK Vastuujohtajat Prosessin omistaja AMK Toimenpiteet Osaamisalue/tukipalvelut Toteutus NetSymsi, AdeEko, Prima Survey Server Mittariryhmä Tietohallinto Tiedotus O&O Osaamisaluejohtaja Tukipalvelupäällikkö Kehittämiskohteiden yhteenveto AMK Vastuujohtajat Prosessin omistaja AMK Laatupäällikkö Tukipalvelut T&K&I Opiskelijat Henkilöstö Yhteistyökumppanit Sidosryhmät Palaute Kehittämiskohteiden yhteenveto Osaamisalue/tukipalvelut Aineiston rekisteröinti Santra Tietohallinto Osaamisaluejohtaja Tukipalvelupäällikkö Kehittämiskohteet AMK Vastuujohtajat Prosessin omistaja AMK Laatupäällikkö Kehittämiskohteet Osaamisalue /tukipalvelut Itsearviointi Tulosten koonti raportointiin Santra Mittariryhmä Tietohallinto Kehityskeskustelut - henkilökunta Raportointi AMK-tasolla Prosessin omistaja AMK Mittariryhmä Raportointi osaamisalue / tukipalvelut Osaamisaluejohtaja Tukipalvelupäällikkö Osaamisaluejohtaja Tukipalvelupäällikkö Kuva 2. Mittausprosessi

5 KYSELYJEN OHJEET Savonia-amk:n opiskelijakyselyt toteutetaan Survey Server-järjestelmässä. Syksyn 2011 aikana kyselyjärjestelmä muuttuu. Opiskelijoita koskeva vastausohje on sama kaikkiin kyselyihin. OpiPalopintojaksopalautteen osalta myös opettajat saavat ohjeistuksen, koska he aktivoivat kyselyn omille opintojaksoilleen. Ohjeet on luettavissa Serpassa. KYSELYJEN AVAINMITTARIT Opiskelijakyselyt Strategisena mittarina on kaikissa opiskelukyselyissä opetusministön mittari Opetus on ollut asiantuntevaa. Opiskelijakyselyjen kokoaviksi mittareiksi vuodelle 2011 on valittu seuraavat kysymykset: Alkukyselyssä - Olen kokonaisuutena tyytyväinen saamaani opintojen ohjaukseen - Olen ollut kokonaisuutena tyytyväinen opiskelijatuutorointiin OPIPAL-opintojaksokysely - Yleisarvosana opintojakson toteutukselle kokonaisuutena - Kokonaisarvio omasta työskentelystäni opintojakson aikana OPALAlähtökyselyssä - Olen saavuttanut koulutuksen aikana hyvät valmiudet työelämään (AMK) - Olen saavuttanut koulutuksen aikana hyvät lisävalmiudet työelämään (YAMK) Muut seurattavat kysymykset: - Ammattikorkeakoulun neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tukeneet hyvin opintojeni edistymistä (OPALA, ohjaus) - Työtehtävät ovat tukeneet oppimista (OPALA, harjoittelu) - Harjoittelun ohjaus on ollut riittävää (OPALA, harjoittelu) Muut kyselyt Toimeksiantajan / yhteistyökumppanin palaute opinnäytetyöstä - Olemme tyytyväisiä toimeksiantomme toteutumiseen. Harjoittelukysely toimeksiantajalle - Olemme tyytyväisiä toimeksiantomme toteutumiseen.

6 2. Opiskelijakyselyt AMK-opiskelijat 2.1 Alkukysely Taustamuuttujat: NETSYMSI:stä Kieli Kotikunta Koulutusala Koulutusohjelma Luokkatunnus/Ryhmätunnus Maa Opintoala Opiskelijan sukupuoli Opiskeluoikeuden tila Pohjakoulutus Tulosalue Tutkinnon nimi Tutkintonimike Vuositaso Yksikkö 1. Opiskelupaikan valintaan vaikuttaneet tekijät Vähän vaikutusta Jonkin verran vaikutusta Paljon vaikutusta Hyvin paljon vaikutusta 1. Kiinnostava koulutusohjelma 2. Hyvät työllistymismahdollisuudet 3. Asunnon saannin helppous 4. Ystävien läheisyys 5. Opiskelupaikkakunnan kiinnostavuus 6. Kotipaikkakunnan läheisyys 7. Hyvät harrastusmahdollisuudet 8. Savonia-ammattikorkeakoulun arvostus 9. Opiskelu monikulttuurisessa ympäristössä Seuraava kysymys vieraskielisissä koulutusohjelmissa oleville Vähän vaikutusta Jonkin verran vaikutusta Paljon vaikutusta Hyvin paljon vaikutusta Ei koske minua 11. Opintojen maksuttomuus Muu, mikä avoin Odotukset opiskelun suhteen 2. Kuinka tärkeänä pidät seuraavia asioita opiskelusi kannalta Ei lainkaan tärkeä Jonkin verran tärkeä Hyvin tärkeä 1. Käytännönläheinen opiskelu 2. Mahdollisuus opiskella verkon kautta 3. Opintojen valinnaisuus tässä koulutusohjelmassa 4. Mahdollisuus valita opintoja muista koulutusohjelmista 5. Mahdollisuus suorittaa osa opinnoista ulkomailla 6. Hyvät työharjoittelumahdollisuudet Erittäin tärkeä

7 7. Mahdollisuus valmistua nopeasti ammattiin 8. Hyvät työllistymismahdollisuudet valmistumisen jälkeen 9. Ammattitaitoiset opettajat 10. Nykyaikaiset opetusvälineet ja -tilat Opintojen ohjaus 3. Arvioi tyytyväisyyttäsi opettajatuutoreilta ja / tai opintojen ohjaajilta saamaasi opintojen ohjaukseen 1. Yksilöohjausta on ollut riittävästi 2. Ryhmäohjausta on ollut riittävästi 3. Opintojen ohjaus on ollut asiantuntevaa (A) 4. Opintojen ohjaus on tukenut sitoutumistani opintoihin 5. Opintojen ohjaus on edistänyt opintojani 6. Olen kokonaisuutena tyytyväinen saamaani opintojen ohjaukseen 4. Arvioi tyytyväisyyttäsi opiskelijatuutoreiden toimintaan 1. Opiskelijatuutorini on ollut aktiivinen / ovat olleet aktiivisia 2. Opiskelijatuutorointi on vaikuttanut myönteisesti ryhmähengen muodostumiseen 3. Opiskelijatuutorointi on ollut tarkoituksenmukaista 4. Opiskelijatuutorointia tulee olla koko opiskelun ajan 5. Olen kokonaisuutena tyytyväinen opiskelijatuutorointiin 7. Mikä opintojen ohjauksessa ja opiskelijatuutoreiden toiminnassa on ollut tyisen hyvää? 8. Miten kehittäisit opintojen ohjausta ja opiskelijatuutoreiden toimintaa? Tiedotus 5. Tiedotuksessa opiskelijoille käytetään useita sähköisiä tiedotuskanavia: Moodle, Savonian verkkosivut, sähköposti ja WIP. Arvioi tyytyväisyyttäsi tiedotukseen kokonaisuutena ja kseen kunkin tiedotuskanavan osalta 1. Tiedotus Moodlen kautta toimii hyvin 2. Tiedotus verkkosivujen kautta toimii hyvin 3. Tiedotus sähköpostin kautta toimii hyvin 4. WIP toimii hyvin 5. Löydän haluamani tiedon helposti 6. Mitä tyisen hyvää on tiedottamisessa?

8 7. Miten tiedotusta mielestäsi pitäisi kehittää? Oman opiskelun suunnittelu 8. kyllä ei 1. Olen tehnyt henkilökohtaisen opintosuunnitelman Olen saanut riittävästi ohjausta HOPS:n tekemiseen Olen hakenut opintojen hyväksilukua aiemmin hankkimani osaamisen perusteella 1 2 Jos olet hakenut opintojen hyväksilukua, arvioi hyväksilukukäytänteitä. (ei pakko vastata) Opintojen hyväksiluku- tai arviointipaatteet ovat selkeät 2. Opintojen hyväksilukujen hakeminen on helppoa 3. Olen saanut riittävästi ohjausta hyväksilukujen hakemiseen 4. Sain tiedon hyväksytyistä hyväksiluvuista riittävän ajoissa Opintojen kulku 10. Arvioi kuinka paljon käytät aikaa opiskeluun (lähiopetustunnit ja itsenäinen työskentely) keskimäärin viikossa. alle 10 tuntia tuntia tuntia tuntia 4 yli 40 tuntia Käytkö töissä opintojen ohella en käy töissä 1 kyllä, keskimäärin 1-5 tuntia viikossa 2 kyllä, keskimäärin 6-10 tuntia viikossa 3 kyllä, keskimäärin tuntia viikossa 4 kyllä, yli 20 tuntia viikossa Arvioi opiskeluun liittyvää jaksamistasi 1. Työmäärä on sopiva jaksamiseni kannalta 2. Olen innoissani opiskelusta 3. Minulla on ollut opinnoissani onnistumisen kokemuksia 4. Opiskelu on minulle hyvin merkityksellistä

9 5. Koen opiskelemani alan omakseni 6. Opiskeluilmapiiri on kannustava 7. Opintoni ovat edenneet hyvin Opetusjärjestelyt ja opetuksen toteutus 13. Arvioi, kuinka tyytyväinen olet opetusjärjestelyihin ja opetuksen toteutukseen 1. Olen tyytyväinen opetusjärjestelyihin 2. Olen tyytyväinen koulutusohjelmani opetussuunnitelmaaan 3. Olen tyytyväinen käytössä oleviin opetusmenetelmiin 4. Olen tyytyväinen opetustiloihin 5. Olen tyytyväinen opetusvälineisiin 6. Opetus on ollut asiantuntevaa (A) 7. Opetuksessa otetaan huomioon opiskelijoiden monikulttuurinen tausta (vain vieraskielisille) Opintojen loppuun suorittaminen kyllä ei 14. Aion suorittaa tämän tutkinnon loppuun Aion pyrkiä muualle Jos aiot pyrkiä muualle, niin minne? Pohdi seuraavien avoimien kysymysten avulla opintojesi sujumista 17. Mitkä asiat ovat tukeneet opintojesi sujuvaa etenemistä? 18. Mitkä asiat ovat estäneet opintojesi sujuvaa etenemistä? 19. Miten olet itse omalla toiminnallasi edistänyt omaa oppimistasi ja opintojesi etenemistä? 2.2 Opintojaksokysely OpiPal Otetaan käyttöön uudessa kyselyjärjestelmässä vuoden 2012 alussa Opintojakson sisällön ja toteutuksen kuvaus 1. Opintojakson osaamistavoitteiden selkeys välttävä 5 kiitettävä 2. Opintojakson liittyminen koulutusohjelman välttävä 5 kiitettävä osaamistavoitteisiin 3. Tyytyväisyys opintojakson asiasisältöön välttävä 5 kiitettävä 4. Opintojakson arviointiperusteiden selkeys välttävä 5 kiitettävä

10 5. Arviointitapojen soveltuvuus opintojaksolle välttävä 5 kiitettävä 6. Vaadittu työmäärä opintopistemäärää kohden liian pieni 5 liian suuri (3 = sopiva) Oppimisen edistyminen (Savonian arviointiasteikko 1 = välttävästi, 2 = tyydyttävästi, 3 = hyvin, 4 = ttäin hyvin, 5 = kiitettävästi) 7. Käytetyt opetus- ja työskentelymenetelmät edistivät oppimistani 5 8. Käytetyt opetusmataalit edistivät oppimistani 5 9. Opintojaksoon liittyvät tehtävät ja harjoitukset edistivät 5 oppimistani 10. Opintojakson aikainen ilmapiiri oli oppimiseen kannustava 5 Kokonaistyytyväisyys (Savonian arviointiasteikko 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = ttäin hyvä, 5 = kiitettävä) 11. Yleisarvosana opintojakson toteutukselle kokonaisuudessaan 5 Oma työskentelyni (Savonian arviointiasteikko 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = ttäin hyvä, 5 = kiitettävä) 12. Oma opiskelumotivaationi oli Osallistumiseni opetukseen (luennot, harjoitukset, 5 ohjaustilanteet ym) 14. Itsenäinen työskentelyni opintojaksolla oli Työskentelyni muiden kanssa opintojaksolla oli Kokonaisarvio omasta työskentelystäni opintojaksolla Miltä osin opintojakson toteutus sujui hyvin? 18. Miltä osin opintojaksoa voitaisiin kehittää?

11 2.3 OPALAlähtökysely OPALA OKM:n valtakunnallinen lähtökysely 1. Tutkinto, jonka suoritin 2. Koulutusohjelma, jossa opiskelin 3. Ikä alle 25 vuotta vuotta vuotta Yli 45 vuotta 4. Sukupuoli nainen mies 5. Pohjakoulutus 1. Ylioppilastutkinto 2. Ammatillinen perustutkinto / ammattitutkinto 3. Ylioppilastutkinto sekä ammatillinen perustutkinto / ammattitutkinto 4. Opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto 5. Korkeakoulututkinto 6. Opintoja edeltänyt työkokemukseni määrä on yhteensä 1. Minulla ei ole työkokemusta 2. Alle 1 vuosi vuotta 4. Yli 5 vuotta 7. Tilanteeni työmarkkinoilla ennen koulutuksen alkua 1. Olin ammatillisessa koulutuksessa 2. Olin lukiossa 3. Olin muussa koulutuksessa 4. Olin työssä 5. Toimin yrittäjänä 6. Olin työtön 7. Muu tilanne 8. Ammattikorkeakoulu on tavin tukenut työelämäyhteyksieni kehittymistä 9. Tilanteeni työmarkkinoilla koulutuksen päättyessä 1. Minulla on uusi työ toisen palveluksessa 2. Aloitan yrittäjänä / Jatkan yrittäjänä 3. Palaan entisiin tehtäviini vanhaan työpaikkaani 4. Palaan uusiin tehtäviin entiseen työpaikkaani 5. Aloitan toisen koulutuksen (siirry kysymykseen 13) 6. Olen työtön (siirry kysymykseen 13) 7. Muu (siirry kysymykseen 13)

12 10. Valmistumiseni jälkeinen työni on luonteeltaan 1. Suoritustason tehtävä 2. Asiantuntijatehtävä 3. Esimiestehtävä 4. Yrittäjä 11. Valmistumiseni jälkeinen työpaikkani sijaitsee 1. Kunnan nimi, jossa työpaikkani sijaitsee (valikko) 2. Mikäli ulkomailla, niin maa, jossa työpaikka sijaitsee (valikko) 12. Valmistumisen jälkeisessä työssä voin hyödyntää ammattikorkeakoulussa oppimaani 13. Opetus ammattikorkeakoulussa on ollut asiantuntevaa ja korkeatasoista 14. Ammattikorkeakoulun opintoihin liittyvät neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tukeneet hyvin opintojeni edistymistä Valitse kahdesta alla olevasta vaihtoehdosta tilanteesi sopiva vaihtoehto 1. Olen suorittanut työharjoittelun 2. En ole suorittanut työharjoittelua opintojeni aikana 15. Työharjoitteluni aikana saamani ohjaus on ollut riittävää 16. Työtehtäväni työharjoittelun aikana ovat tukeneet oppimista 17. Työharjoittelupaikkani sijaitse 1. Suomessa (opintopistettä) 2. Ulkomailla (opintopistettä) AMK-tutkinto: Oppimisprosessin ja oppimistavoitteiden arviointi (SAVONIA-AMK:n lähtökysely) 18. Opetusjärjestelyt ovat tukeneet hyvin opintojeni edistymistä 19. Ilmapiiri on ollut opiskeluun kannustava 20. Sain opinnoissani hyvät valmiudet toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita (kompetenssi 4) 22. Opinnot kehittivät työelämässä tarvittavia viestintä- ja vuorovaikutustaitojani (kompetenssi 3)

13 23. Opinnot antoivat hyvät edellytykset oman osaamiseni jatkuvaan kehittämiseen. (kompetenssi 1) 24. Olen tyytyväinen saamiini valmiuksiin toimia kansainvälisissä tehtävissä (kompetenssi 6.) 25. Olen tyytyväinen saamiini tietoihin yrittäjyydestä (kompetenssi 4) 26. Mielestäni oman alani arvoperustaa ja ammattieettisiä paatteita on tuotu riittävästi esiin opintojeni aikana (kompetenssi 2.) 27. Mielestäni kestävän kehityksen paatteita on tuotu riittävästi esiin opintojeni aikana (kompetenssi 2.) 28. Opinnot antoivat hyvät valmiudet suunnitella ja organisoida toimintaa (kompetenssi 5.) 29. Olen saanut mahdollisuuksia osallistua opintojen aikana tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan 30. Olen tyytyväinen suorittamani tutkinnon sisältöön 31. Olen saavuttanut koulutuksen aikana hyvät valmiudet työelämään (A) (kompetenssi 5.) (kokoava kysymys) 32. Mitkä seuraavista asioista kaipaavat tällä hetkellä eniten kehittämistä Savoniaammattikorkeakoulussa? Arvioi kehittämiskohteita ryhmittäin ja valitse joka ryhmästä 3 tärkeintä kehittämiskohdetta (rasti ruutuun). Ryhmä 1 (valitse ryhmästä 1-3 tärkeintä kehittämiskohdetta merkitsemällä rasti ruutuun) 1. Opetussisällöt 2. Opetussuunnitelman rakenne 3. Opettajien ammattiosaaminen 4. Opettajien opetus- ja ohjaustaito 5. Opetusmenetelmät 6. Oppimataalit 7. Opettaja opiskelija yhteistyö 8. Tilat ja välineet Ryhmä 2 (valitse ryhmästä 1-3 tärkeintä kehittämiskohdetta merkitsemällä rasti ruutuun) 9. Opiskelijatuutorointi 10. Opintojen ohjaus / opettajatuutorointi 12. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma - HOPS 13. Vapaasti valittavat opinnot 14. Sisäinen tiedotus 15. Harjoittelun ohjaus 16. Opinnäytetöiden ohjaus Ryhmä 3 (valitse ryhmästä 3 tärkeintä kehittämiskohdetta merkitsemällä rasti ruutuun) 17. Opintotoimistopalvelut vai Opiskelupalvelut 18. Tietoverkkopalvelut 19. Kirjastopalvelut 20. Kansainvälinen toiminta

14 21. Ura- ja rekrytointitoiminta 22. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan linkittyminen opetukseen 23. Työelämäyhteydet / yritysyhteistyö 33. Mihin asioihin olit tyytyväinen opintojesi aikana? 34. Mitä opintoihin liittyviä asioita tulisi muuttaa ja kehittää? Yleiset kompetenssit 1. itsensä kehittäminen 2. eettinen osaaminen (kestävä kehitys, toisten huomiointi, yhdenvertaisuus, arvoperusteet jne) 3. viestintä- ja vuorovaikutustaidot 4. kehittämistoiminnan osaaminen 5. organisaatio ja yhteiskuntaosaaminen 6. kansainvälisyysosaaminen 3. Opiskelijakyselyt YAMK-opiskelijat 3.1 Alkukysely (YAMK) Kysely hyväksytty YAMK:n kehittämisryhmässä Toteutetaan ensimmäisen lukuvuoden loppupuolella Taustamuuttujat 1. Pohjakoulutuksesi Agrologi (AMK) Tradenomi Suuhygienisti (AMK) Muotoilija (AMK) Bioanalyytikko (AMK) Sosinomi (AMK) Medianomi (AMK) Ensihoitaja (AMK) Terveydenhoitaja (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Fysioterapeutti (AMK) Toimintaterapeutti (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Kätilö (AMK) Muu Insinööri (AMK) Röntgenhoitaja (AMK) Mikä: Restonomi (AMK) Sairaanhoitaja (AMK) Rakennusmestari (AMK) 2. Sukupuoli nainen mies 3. Kotikuntasi Tilanteesi työmarkkinoilla opiskelun alussa 4. Oletko tällä hetkellä töissä en käy töissä 1 olen osa-aikatyössä 2

15 olen kokoaikatyössä 3 Jos olet työelämässä, vastaa seuraviin kysymyksiin Mikä seuraavista kuvaa parhaiten nykyistä työtehtävääsi tai tilannettasi työmarkkinoilla Johto- tai esimiestehtävät Asiantuntijatehtävät Toimihenkilö Toimin yrittäjänä Jokin muu Mikä? 6. Organisaatiosi tai sen toimipisteen henkilöstön määrä Alle 5 henkilöä 5-49 henkilöä henkilöä vähintään 250 henkilöä 7. Organisaatiosi tai sen toimipisteen toimiala? Yksityinen sektori Julkinen sektori Kolmas sektori Opiskelupaikan valinta 8. Sain tietää tästä koulutuksesta (valitse 1-3 tärkeintä tekijää) 1. Lehti-ilmoituksesta 2. Lehtiartikkelista 3. Koulutusesitteestä 4. Internetistä 5. Työvoimaviranomaisilta 6. Ystäviltä / työtovereilta 7. Amk:n tai sen yksikön opintotoimistosta 8. Alumnipäiviltä tai muusta seminaarista 9. Työpaikalta 9. Opiskelupaikan valintaan vaikuttaneet tekijät Vähän vaikutu sta Jonkin verran vaikutu sta Paljon vaikutus ta 1. Kiinnostava koulutusohjelma 2. Kotipaikkakunnan läheisyys 3. Mahdollisuus suorittaa tutkinto työn ohessa 4. Työnantajan suositus 5. Savonia-ammattikorkeakoulun arvostus 6. Tunnen Savonian aiempien opintojen perusteella Hyvin paljon vaikutu sta

16 Odotukset opiskelun suhteen 10. Kuinka tärkeänä pidät seuraavia asioita opiskelusi kannalta Ei merkitystä Vähän merkitystä Melko tärkeä 1. Käytännönläheinen opiskelu 2. Mahdollisuus opiskella verkon kautta 3. Koulutus laajentaa osaamistani 4. Koulutus syventää osaamistani 5. Koulutus lisää valmiuksiani kansainvälisiin tehtäviin 6. Koulutusajat joustavat tarvittaessa 7. Työnantajani tukee koulutustani 8. Koulutus parantaa mahdollisuuksiani edetä urallani 9. Koulutus lisää palkkaa Opintojen ohjaus 11. Arvioi tyytyväisyyttäsi saamaasi opintojen alkuvaiheen ohjaukseen Hyvin tärkeä 1. Yksilöohjausta on ollut riittävästi 2. Ryhmäohjausta on ollut riittävästi 3. Opintojen ohjaus on ollut asiantuntevaa 4. Opintojen ohjaus on tukenut sitoutumistani opintoihin 5. Olen kokonaisuutena tyytyväinen saamaani opintojen ohjaukseen Tiedotus 12. Tiedotuksessa opiskelijoille käytetään useita sähköisiä tiedotuskanavia: Moodle, Savonian verkkosivut, sähköposti ja WIP. Arvioi tyytyväisyyttäsi tiedotukseen kokonaisuutena ja kseen kunkin tiedotuskanavan osalta 1. Tiedotus Moodlen kautta toimii hyvin 2. Tiedotus verkkosivujen kautta toimii hyvin 3. Tiedotus sähköpostin kautta toimii hyvin 4. WIP toimii hyvin 5. Löydän haluamani tiedon helposti 13. Mitä tyisen hyvää on tiedottamisessa? 14. Miten tiedotusta mielestäsi pitäisi kehittää? Oman opiskelun suunnittelu

17 15. kyllä ei 1. Olen tehnyt henkilökohtaisen opintosuunnitelman Olen saanut riittävästi ohjausta HOPS:n tekemiseen Olen hakenut opintojen hyväksilukua aiemmin hankkimani osaamisen perusteella 1 2 (16.4 hypätään tarvittaessa yli) Opintojen hyväksiluku- tai arviointipaatteet ovat selkeät 2. Olen saanut riittävästi ohjausta hyväksilukujen hakemiseen Jos olet hakenut opintojen hyväksilukua, arvioi hyväksilukukäytänteitä. 3. Opintojen hyväksilukujen hakeminen on helppoa (ei pakollinen) 4. Sain tiedon hyväksytyistä hyväksiluvuista riittävän ajoissa (ei pakollinen) Opintojen kulku 17. Arvioi kuinka paljon käytät aikaa opiskeluun (lähiopetustunnit ja itsenäinen työskentely) keskimäärin viikossa. alle 10 tuntia tuntia tuntia tuntia 4 yli 40 tuntia Arvioi opiskeluun liittyvää jaksamistasi 1. Työmäärä on vastannut ennalta arvioitua 2. Olen innoissani opiskelusta 3. Minulla on ollut opinnoissani onnistumisen kokemuksia 4. Opiskelu on minulle hyvin merkityksellistä 5. Opiskeluilmapiiri on kannustava 6. Opintoni ovat edenneet hyvin 19. Arvioi, kuinka tyytyväinen olet opetusjärjestelyihin ja opetuksen toteutukseen 1. Olen tyytyväinen opetusjärjestelyihin 2. Olen tyytyväinen opetuksen tukipalveluihin (kirjasto, opiskelijapalvelut, tietohallintopalvelut yms) 3. Olen tyytyväinen koulutusohjelmani

18 opetussuunnitelmaan 4. Olen tyytyväinen käytössä oleviin opetusmenetelmiin 5. Olen tyytyväinen opetustiloihin 6. Olen tyytyväinen opetusvälineisiin 7. Opetus on ollut innostavaa 8. Opetus on ollut asiantuntevaa 20. Mitä kehitettävää olisi mielestäsi opetusjärjestelyissä ja tukipalveluissa? Opintojen loppuun suorittaminen Pohdi seuraavien avoimien kysymysten avulla opintojesi sujumista 21. Mitkä asiat ovat tukeneet opintojesi sujuvaa etenemistä? 22. Mitkä ovat suurimmat haasteet tutkinnon saamiseksi? 23. Millä tavalla työnantajasi mahdollisesti tukee opintoja? 3.2 Opintojaksokysely (YAMK) Otetaan käyttöön tässä muodossa uudessa kyselyjärjestelmässä vuoden 2012 alussa Opintojakson sisällön ja toteutuksen kuvaus 17. Opintojakson osaamistavoitteiden selkeys välttävä 5 kiitettävä 18. Opintojakson liittyminen koulutusohjelman välttävä 5 kiitettävä osaamistavoitteisiin 19. Tyytyväisyys opintojakson asiasisältöön välttävä 5 kiitettävä 20. Opintojakson arviointiperusteiden selkeys välttävä 5 kiitettävä 21. Arviointitapojen soveltuvuus opintojaksolle välttävä 5 kiitettävä 22. Vaadittu työmäärä opintopistemäärää kohden (3 = sopiva) liian pieni 5 liian suuri Oppimisen edistyminen (Savonian arviointiasteikko 1 = välttävästi, 2 = tyydyttävästi, 3 = hyvin, 4 = ttäin hyvin, 5 = kiitettävästi) 23. Käytetyt opetus- ja työskentelymenetelmät edistivät oppimistani Käytetyt opetusmataalit edistivät oppimistani Opintojaksoon liittyvät tehtävät ja harjoitukset edistivät 5 oppimistani 26. Opintojakson aikainen ilmapiiri oli oppimiseen kannustava 5 Kokonaistyytyväisyys

19 (Savonian arviointiasteikko 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = ttäin hyvä, 5 = kiitettävä) 27. Yleisarvosana opintojakson toteutukselle kokonaisuudessaan 5 Oma työskentelyni (Savonian arviointiasteikko 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = ttäin hyvä, 5 = kiitettävä) 28. Oma opiskelumotivaationi oli Osallistumiseni opetukseen (luennot, harjoitukset, 5 ohjaustilanteet ym.) 30. Itsenäinen työskentelyni opintojaksolla oli Työskentelyni muiden kanssa opintojaksolla oli Kokonaisarvio omasta työskentelystäni opintojaksolla Miltä osin opintojakson toteutus sujui hyvin? 18. Miltä osin opintojaksoa voitaisiin kehittää? 3.3 OPALAlähtökysely (YAMK) OPALA valtakunnallinen OKM:n lähtökysely 1. Tutkinto, jonka suoritin 2. Koulutusohjelma, jossa opiskelin 3. Ikä alle 25 vuotta vuotta vuotta Yli 45 vuotta 4. Sukupuoli nainen mies 5. Pohjakoulutus Amk-tutkinto Alempi korkeakoulutut kinto Ylempi korkeako ulututkinto Ulkomai nen tutkinto Muu 6. Opintoja edeltänyt työkokemukseni määrä on yhteensä 3 vuotta 3-5 vuotta 6-10 vuotta Yli 10 vuotta 7. Tilanteeni työmarkkinoilla ennen koulutuksen alkua Olin työssä Toimin yrittäjä nä Olin työtön Muu tilanne 8. Ammattikorkeakoulu on tavin tukenut työelämäyhteyksieni kehittymistä

20 9. Tilanteeni työmarkkinoilla koulutuksen päättyessä 1. Minulla on uusi työ toisen palveluksessa 2. Aloitan yrittäjänä / Jatkan yrittäjänä 3. Palaan entisiin tehtäviini vanhaan työpaikkaani 4. Palaan uusiin tehtäviin entiseen työpaikkaani 5. Aloitan toisen koulutuksen (siirry kysymykseen 13) 6. Olen työtön (siirry kysymykseen 13) 7. Muu (siirry kysymykseen 13) 10. Valmistumiseni jälkeinen työni on luonteeltaan 1. Suoritustason tehtävä 2. Asiantuntijatehtävä 3. Esimiestehtävä 4. Yrittäjä 11. Valmistumiseni jälkeinen työpaikkani sijaitsee 1. Kunnan nimi, jossa työpaikkani sijaitsee (valikko) 2. Mikäli ulkomailla, niin maa, jossa työpaikka sijaitsee (valikko) 12. Valmistumisen jälkeisessä työssä voin hyödyntää ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa oppimaani 13. Opetus ammattikorkeakoulussa on ollut asiantuntevaa ja korkeatasoista 14. Ammattikorkeakoulun opintoihin liittyvät neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tukeneet hyvin opintojeni edistymistä 15. Opinnäytetyön aikana saamani ohjaus on ollut riittävää 16. Opinnäytetyö on tukenut oppimista Savonian oma lähtökysely, joka on osana OPALAlähtökyselyä 17. Opetusjärjestelyt ovat tukeneet hyvin opintojeni edistymistä 18. Ilmapiiri on ollut opiskeluun kannustava 19. Kykenee ratkaisemaan vaativia ongelmia tutkimus- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa kehitetään uusia tietoja ja menettelyjä sekä sovelletaan ja yhdistetään alojen tietoja. 20. Osaan viestiä hyvin suullisesti ja kirjallisesti sekä oman alan että ulkopuoliselle yleisölle 21. Opinnot antoivat hyvät edellytykset oman osaamiseni

21 jatkuvaan kehittämiseen 22. Kykenen sujuvaan kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen yhdellä vieraalla kielellä 23. Kykenen työskentelemään itsenäisesti alan haasteellisissa asiantuntijatehtävissä 24. Olen tyytyväinen suorittamani tutkinnon sisältöön 25. Olen saavuttanut koulutuksen aikana hyvät lisävalmiudet työelämään (A) 26. Mitkä seuraavista asioista kaipaavat tällä hetkellä eniten kehittämistä Savoniaammattikorkeakoulussa? Arvioi kehittämiskohteita ryhmittäin ja valitse joka ryhmästä 1-3 tärkeintä kehittämiskohdetta (rasti ruutuun). Ryhmä 1 Opetussuunnitelma ja opetus (valitse ryhmästä 1-3 tärkeintä kehittämiskohdetta merkitsemällä rasti ruutuun) 1. Opetussuunnitelman rakenne 2. Opetussisällöt 3. Opetuksen eteneminen ja asioiden järjestys 4. Lähiopetuksen tehokkuus 5. Opettajien ammattiosaaminen 6. Opettajien opetustaito 7. Oppimataalit (AMK) Ryhmä 2 Ohjaus ja tiedottaminen (valitse ryhmästä 1-3 tärkeintä kehittämiskohdetta merkitsemällä rasti ruutuun) 8. Opintojen ohjaus 9. Opinnäytetyön ohjaus 10. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma - HOPS 11. Valinnaiset opinnot 12. Tiedottaminen 13. Palautteiden käsittely 14. Oman osaamisen jakaminen ja toisilta oppiminen 15. Opiskelija-opettaja yhteistyö Ryhmä 3 tukipalvelut (valitse ryhmästä 1-3 tärkeintä kehittämiskohdetta merkitsemällä rasti ruutuun) 16. Opintotoimistopalvelut 17. Tietoverkkopalvelut 18. Kirjastopalvelut 19. Tilat ja välineet 20. Kansainvälinen toiminta (AMK) 21. Verkko-oppimisympäristön (Moodle) 22. Tutkimus- ja kehitystoiminta 23. Työelämäyhteydet / yritysyhteistyö 27. Mihin asioihin olit tyytyväinen opintojesi aikana? 28. Mitä opintoihin liittyviä asioita tulisi muuttaa ja kehittää?

22 29. Arvioi opintojaksojen kuormittavuutta (työmäärää) suhteessa sen laajuuteen (op). Anna esimerkkejä mitoitukseltaan parhaista opintojakoista. 30. Miten työnantajasi tuki ja / tai suhtautuminen ylemmän amk-tutkinnon opintoihisi on muuttunut opintojesi aikana? 31. Arvioi oman elämäntilanteesi työn, perheen ja opiskelun yhteensovittamista jaksamisen ja opintojen loppuun viemisen kannalta. Millaista tukea olisit tarvinnut ammattikorkeakoulun puolelta? 4. Toimeksiantajakyselyt 4.1 Harjoittelukysely toimeksiantajille (AMK-opiskelijat) Kysely toteutetaan Survey Servssä siten, että harjoittelun hyväksyminen NetSymsiin aktivoi kyselyn. Toimeksiantajan/yhteistyökumppani (taustatiedot saadaan NetSymsistä) Nimi Y-tunnus Henkilöstömäärä alle 5, 5-49, vähintään 250 Harjoittelun ohjaaja Osoite Puhelin +358 Fax Sähköposti Työn ohjaajan arviointi yhteistyöstä Harjoittelijan nimi (NetSymsistä) Harjoittelun ajankohta (NetSymsistä) Ohjauskokemus Ohjasin harjoittelua ensimmäistä kertaa ( ) Olen ohjannut harjoitteluja aikaisemmin ( ) Valitkaa seuraavista väittämistä omaa näkemystänne parhaiten vastaava vaihtoehto. 1. Harjoittelun tavoitteet olivat tiedossamme 2. Harjoittelun tavoitteet toteutuivat hyvin

23 3. Harjoittelusta oli hyötyä työnantajalle 4. Harjoittelijan ammatillinen osaaminen kehittyi harjoittelun aikana 5. Mielestämme harjoittelijan ammatillinen osaaminen vastasi työyhteisömme tarpeita 6. Olemme tyytyväisiä harjoittelun toteutumiseen 11. Miten harjoittelua ja sen ohjausta tulisi mielestänne kehittää? 12. Yhteistyö Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa Olemme kiinnostuneita jatkamaan yhteistyötä seuraavilla osa-alueilla Harjoittelu Opinnäytetyö Projektityö Kehittämishankkeet Henkilöstökoulutus Tutkimushankkeet Muu Mikä:

24 4.2 Toimeksiantajan / yhteistyökumppanin palaute opinnäytetyöstä Kysely toteutetaan Survey Servssä siten, että arvosanan kirjaaminen NetSymsiin aktivoi kyselyn. Toimeksiantajan/yhteistyökumppani (taustatiedot saadaan NetSymsistä) Nimi Y-tunnus Henkilöstömäärä alle 5, 5-49, vähintään 250 Työn ohjaaja Osoite Puhelin +358 Fax Sähköposti Työn ohjaajan arviointi yhteistyöstä Opinnäytetyön tekijän nimi (NetSymsistä) Opinnäytetyön ajankohta (NetSymsistä) Ohjauskokemus Ohjasin opinnäytetyötä ensimmäistä kertaa ( ) Olen ohjannut opinnäytetöitä aikaisemmin ( ) Valitkaa seuraavista väittämistä omaa näkemystänne parhaiten vastaava vaihtoehto. 1. Sain riittävästi tietoa opinnäytetyöstä. 2. Ammattikorkeakoulun ohjaushenkilöstö tuki opinnäytetyöprosessia riittävästi. 3. Opinnäytetyön tavoitteiden asettaminen onnistui hyvin. 4. Opinnäytetyö toteutui suunnitelmien mukaisesti. 5. Opinnäytetyöntekijän osaaminen vastasi työyhteisömme odotuksia. 6. Opinnäytetyöstä on hyötyä työyhteisöllemme. 7. Ohjaajana toimiminen oli mielekästä. 8. Opinnäytetyön julkistaminen oli työyhteisömme kannalta tarkoituksenmukaista 9. Olemme tyytyväisiä toimeksiantomme toteutumiseen 11. Miten opinnäytetyöprosessia tulisi mielestänne kehittää?

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu. Amk-tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 27.3.

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu. Amk-tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 27.3. OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk-tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 27.3.2011 Työryhmä Jorma Honkanen, Tekniikka Varkaus Heikki Likitalo, Liiketalous,

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

ALKUKYSELY VUONNA 2010 ALOITTANEILLE Savonia-ammattikorkeakoulu

ALKUKYSELY VUONNA 2010 ALOITTANEILLE Savonia-ammattikorkeakoulu 1 ALKUKYSELY VUONNA 2010 ALOITTANEILLE Savonia-ammattikorkeakoulu Raportti 4.5.2011 Mittarityöryhmä Heikki Likitalo Jorma Honkanen Tuula Peura Raportti Heikki Likitalo 2 Sisällysluettelo I Amk tutkintoa

Lisätiedot

Terveydenhoitajakoulutuksen työpajan taustamateriaali

Terveydenhoitajakoulutuksen työpajan taustamateriaali Terveydenhoitajakoulutuksen työpajan taustamateriaali Koonti terveydenhoitaja (AMK) koulutuksen tilastoista ammattikorkeakouluittain Vuonna 2010 tutkinnon suorittaneista työlliset 2011 Vuonna 2010 tutkinnon

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

OPAL: Laatuvertailun tulokset

OPAL: Laatuvertailun tulokset 1 / 6 5.4.2016 10:14 OPAL: Laatuvertailun tulokset Takaisin Koulutuksia Opiskelijoita Kansallinen, ESR, Ammatillinen, Nonstop, Rintamakoulutus, , Päättymispäivämäärä 01.01.2015 jälkeen, Päättymispäivämäärä

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %.

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %. Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen Päättökysely Kysely toteutetaan opintojen loppuvaiheessa ja se kuvaa opiskelijoiden käsityksiä koulutuksesta sekä heidän työtilanteestaan valmistumisvaiheessa. Kysely

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

URAOHJAUS: Seurantajärjestelmä. Yhteenveto

URAOHJAUS: Seurantajärjestelmä. Yhteenveto URAOHJAUS: Seurantajärjestelmä Yhteenveto URAOHJAUS Seurantajärjestelmä Uraohjaus-hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin seurantajärjestelmä opiskelijoiden amk-opintojen etenemisestä 1. Tehtiin tutkimus

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto)

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) OPPILAITOSKOHTAISET LISÄKYSYMYKSET AIPAL NÄYTTÖTUTKINTOJEN PALAUTEJÄRJESTELMÄ TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) 1. TAUSTAKYSYMYKSET (valtakunnalliset)

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

Opiskelijakysely toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille Tulosyhteenveto koulutuskuntayhtymän hallitukselle

Opiskelijakysely toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille Tulosyhteenveto koulutuskuntayhtymän hallitukselle Opiskelijakysely toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille Tulosyhteenveto koulutuskuntayhtymän hallitukselle Anne Mähönen 15.9.2016 SISÄLTÖ OPISKELIJAPALVELUT... 1 1. Tiedätkö, kuinka saat tarvittaessa

Lisätiedot

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA Hyvä vastaaja! Kysely on osa kartoitustyötä, jolla keräämme tietoa työssäoppimisesta toisen asteen ammatillisen perustutkinnon opiskelijoilta.

Lisätiedot

KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA

KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA Kopio e-lomakkeesta 11.3.2011 Kysely sulkeutunut 4.4.2011 Helsingin yliopiston vastuullisille tutkijoille suunnattu KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA Taustatiedot

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 87,6 % Työ, työnhaku ja työllistyminen Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijakyselyt 2013 alkaen

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijakyselyt 2013 alkaen mod. 1 Ohjaus ja neuvonta 1 (5) Taustakysymykset: Kysymyksien arviontiasteikko, ellei kysymyksessä ole toisin esitetty ja vastauksen painoarvo oppilaitos Täysin samaa mieltä. 5 sukupuoli Jokseenkin samaa

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Opiskelukyselyn tulokset kulttuurin tulosalueella 2008 Viestinnän koulutusohjelma

Opiskelukyselyn tulokset kulttuurin tulosalueella 2008 Viestinnän koulutusohjelma Opiskelukyselyn tulokset kulttuurin tulosalueella 2008 Viestinnän koulutusohjelma Savonia-ammattikorkeakoulu Vastuualue/Toiminta-alue: Kuopion Muotoiluakatemia Prosessin omistaja: Koulutuspäällikkö Heikki

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Karelia-amk ja Itä-Suomen yliopisto/avoin yliopisto Aducate www.aikuiskoulutuksenvoima.fi www.facebook.com/aikuiskoulutuksenvoima

Lisätiedot

Opintoja koskevan tutkimus- palautetiedon hyödyntäminen yliopistossa. Leena Ahrio Kehittämispäällikkö, YTT

Opintoja koskevan tutkimus- palautetiedon hyödyntäminen yliopistossa. Leena Ahrio Kehittämispäällikkö, YTT Opintoja koskevan tutkimus- palautetiedon hyödyntäminen yliopistossa Leena Ahrio Kehittämispäällikkö, YTT 17.9.2014 Mikä on koulutuksen johtamisen tavoite? Yliopistokoulutuksen tavoite? Mitä halutaan tukea

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Aloituskysely 2016 tulokset

Aloituskysely 2016 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus Vastaajia 474, vastausprosentti 80 % Aloituskyselyn toteutus syksyllä 2016 Aloituskysely toteutettiin Luovissa syyskuussa. Kyselyyn kohderyhmänä olivat syksyllä 2016

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Hyväksilukeminen... 3 2.1. Hyväksilukemismenettelyyn liitetään

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Mitä lukion jälkeen?

Mitä lukion jälkeen? Mitä lukion jälkeen? Ammattikorkeakouluopinnot Yliopisto-opinnot Ylioppilaspohjainen ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinnot Avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulun opinnot Kansanopistojen opintolinjat

Lisätiedot

TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu (2 op) eli LuK-vaiheen HOPS-ohjaus eli Opettajatuutorointi

TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu (2 op) eli LuK-vaiheen HOPS-ohjaus eli Opettajatuutorointi TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu (2 op) eli LuK-vaiheen HOPS-ohjaus eli Opettajatuutorointi Pentti Hietala Tay/TKT 23.8.2016 Mitä? Jokaisella aloittavalla opiskelijalla on HOPSopettaja l. omaopettaja

Lisätiedot

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012 Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa Teemu Rantanen 7.3.2012 Taustaa YAMK-tutkinto edelleen kohtuullisen uusi ja paikoin heikosti tunnettu > Tarvitaan myös tutkimustietoa

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE 2015 Vastausprosentti: 80,1 % Työ, työnhaku ja työllistyminen 1. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Mitä? Osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelusta mielekkäämpää. Niitä asioita, joita opiskelija jo osaa, ei tarvitse enää

Lisätiedot

Koponeuvosto. Palautteen hyödyntäminen Inari ja Joni

Koponeuvosto. Palautteen hyödyntäminen Inari ja Joni Koponeuvosto Palautteen hyödyntäminen 16.2.2017 Inari ja Joni Esittäytyminen nimi, mitä tekee, ainejärjestö ja oppiaine Inari, TYYn hallituksen kopo, Fobia, psykologia Joni, TYYn kopoasiantuntija, P-klubi,

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Suoritettava tutkinto Tutkintonimike Fysioterapeutti (ylempi AMK) Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET

Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan yliopistojen yhteisesti

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015 VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Käynnistyy 11.8.2015 Korvaa nykyiset neljä koulutusta Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Ammatilliseen

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP!

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Anita Lehikoinen Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamisen nopeuttamista pohtivan työryhmän puheenjohtaja Nopeuttamisryhmän n toimeksianto Työryhmä ja ohjausryhmä

Lisätiedot

Opiskelijakysely toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille Tulosyhteenveto ja toimipaikkakohtainen vertailu

Opiskelijakysely toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille Tulosyhteenveto ja toimipaikkakohtainen vertailu Opiskelijakysely toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille Tulosyhteenveto ja toimipaikkakohtainen vertailu Anne Mähönen 29.8.2016 SISÄLTÖ TAUSTATIEDOT... 1 1. Sukupuoli... 1 2. Olen... 1 3. Tutkinto...

Lisätiedot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot 1. TUTKITTAVIEN TAUSTATIEDOT...3 Taulukko 1. Tutkinnon suorittaneet ja vastanneet koulutusaloittain... 3 Taulukko

Lisätiedot

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1 Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka ka ka ka. 1 Opiskeluryhmissäni on ollut hyvä yhteishenki. 4,2 4,2 3,9 4,1 2 Opiskeluryhmissäni vallitsee

Lisätiedot

Opetussuunnitelman rakenteesta opiskelija näkee opintojen sijoittumisen eri lukuvuosille.

Opetussuunnitelman rakenteesta opiskelija näkee opintojen sijoittumisen eri lukuvuosille. 1 OPETUSSUUNNITELMAN KÄYTTÖOHJE 1. Miksi opiskelijan tulee tutustua jo heti opintojen alussa koulutusohjelmansa sisältöön ja rakenteeseen? Opiskelijan tulee ymmärtää koulutusohjelmansa rakenne ja sen merkitys

Lisätiedot

Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ

Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Uudistuksen ensimmäinen vaihe v. 2014 6.11.2012 1 Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään (H.Siren OKM) Tavoitteet: Korkeakouluista valmistuneiden

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Ohjaus ja opiskelija. Oped-Exon päätösseminaari 7.12.2006. Arto Hiltunen Oped-Exon päätösseminaari 7-8.12.2006 Hämeenlinna

Ohjaus ja opiskelija. Oped-Exon päätösseminaari 7.12.2006. Arto Hiltunen Oped-Exon päätösseminaari 7-8.12.2006 Hämeenlinna Ohjaus ja opiskelija Oped-Exon päätösseminaari 7.12.2006 Kuinka paljon olet saanut ohjausta opintoihisi? 0,70 % 7,70 % 29,20 % 44,70 % 17,70 % Erittäin vähän Vähän Sopivasti Riittävästi Erittäin paljon

Lisätiedot

TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET, 2013 VALMISTUNEET

TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET, 2013 VALMISTUNEET TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET, 2013 VALMISTUNEET 4. - Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan yliopistojen yhteisesti toteuttama vuotuinen palautekysely vastavalmistuneille

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KANDIPALAUTE Tuula Maijanen

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KANDIPALAUTE Tuula Maijanen KANDIPALAUTE 25.1.2016 Tuula Maijanen Kandipalaute -kysely Selvitetään kandidaatintutkinnon suorittaneiden tyytyväisyyttä yliopistoonsa ja kokemuksia opintojen sujumisesta. Kandidaatin tutkinnon suorittaneet

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto AIKUISKOULUTUKSEN LAATU- JA VAIKUTTAVUUS, OPISKELIJAPALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 46,0 % Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet Sivu 1 / 11 Koulutuksen sisällöt

Lisätiedot

25.-26.5.2010. LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola

25.-26.5.2010. LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola 25.-26.5.2010 LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola Vaasan AMK henkilöstöä noin 240 ja opiskelijoita noin 3500 seuraavilla koulutusaloilla: Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Lisätiedot

Inkubion opintokysely 2015 * Required

Inkubion opintokysely 2015 * Required Inkubion opintokysely 2015 * Required 1. Sukupuoli * Mies Nainen 2. Vuosikurssi * 1 After the last question in this section, skip to question 5. 2 After the last question in this section, skip to question

Lisätiedot

Seloste 1 (9) Versio Näyttötutkinnot 30.12.2013 5. opiskelijapalautekyselyä.

Seloste 1 (9) Versio Näyttötutkinnot 30.12.2013 5. opiskelijapalautekyselyä. Seloste 1 (9) AIPAL näyttötutkintojen opiskelijapalaute 1.1.2014 alkaen Yleistä Rovaniemen koulutuskuntayhtymän (REDU) Lapin ammattiopistossa, Lapin matkailuopistossa ja Lapin urheiluopistossa käytetään

Lisätiedot

E-OPINTOTOIMISTO OPISKELUPALVELUT

E-OPINTOTOIMISTO OPISKELUPALVELUT 1(11) E-OPINTOTOIMISTO OPISKELUPALVELUT SISÄLTÖ: OPISKELUPALVELUT eopintotoimistossa... 2 Selainvaatimus... 2 Rekisteröityminen portaaliin... 2 Muista päivittää muuttuneet tietosi... 3 VirtuaaliAMK:n koulutustarjonta

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen läpäisemistä ja keskeyttämistä koskeva tutkimus

Toisen asteen koulutuksen läpäisemistä ja keskeyttämistä koskeva tutkimus Toisen asteen koulutuksen läpäisemistä ja keskeyttämistä koskeva tutkimus Simo Aho Tavoitteet 1) Kuinka yleistä (eri koulutusaloilla) on toisen asteen tutkintoon tähtäävien opintojen keskeyttäminen? Kuinka

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Tulevaisuuden teologi

Tulevaisuuden teologi Tulevaisuuden teologi Teologikoulutustarveselvitys 2015 Heikki Salomaa Teotar 2 kyselyyn vastanneet (N=527) HY (N=366) 45 % ISY (N=126) 51 % ÅA (N=27) 30 % Koko aineisto Mies (N = 190) 33 % 42 % 48 % 36

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50 Vastausten määrä: 68 Tulostettu 7.5.2010 14:23:50 Poiminta 1.1 Minkä erikoiskirjaston / tutkimuslaitoksen palveluja arvioit (valitse yksi vaihtoehto) = 12 (Museoviraston kirjasto) 1.1 Minkä erikoiskirjaston

Lisätiedot

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa - opiskelijan näkökulman kulma 6.11.2006 Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

Opiskelijatutkimus 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014

Opiskelijatutkimus 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Opiskelijatutkimus 2014 Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Opiskelijatutkimuksen taustatiedot Tutkimuksen aihealueet: lääketieteen perusopetuksen laatu

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Seloste 1 (6) ASKEL erityisopiskelijalle ja ASKEL maahanmuuttajille -koulutuksien opiskelijapalautekysely 2013

Seloste 1 (6) ASKEL erityisopiskelijalle ja ASKEL maahanmuuttajille -koulutuksien opiskelijapalautekysely 2013 Seloste 1 (6) ASKEL erityisopiskelijalle ja ASKEL maahanmuuttajille -koulutuksien opiskelijapalautekysely 2013 n järjestämien ASKEL erityisopiskelijalle (Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy

Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy Koulutuksen tavoitteet Kognitiivisen työnohjaajakoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saa tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia yksilöiden, ryhmien ja työyhteisöjen työnohjaajana sekä työyhteisöjen

Lisätiedot

VAL211 OSAAMISEN ARVIOINTI OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN

VAL211 OSAAMISEN ARVIOINTI OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä koulutuksen osa Osaamis- n itsetuntemus Hyväksymismerkinnät 1 (6) ryhmä- tai vertaisarviointia. n itsearviointi selvittää fyysisiä, sosiaalisia ja psyykkisiä edellytyksiään

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1) ja HOPS. Paavo Arvola, FT, yliopistotutkija, HOPS-vastaava

Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1) ja HOPS. Paavo Arvola, FT, yliopistotutkija, HOPS-vastaava Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1) ja HOPS Paavo Arvola, FT, yliopistotutkija, HOPS-vastaava 29.8.2012 29.8.2012 Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1 2op) Pakollinen opintojakso kandidaatintutkinnossa

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ohjaus työelämään 29.10.2014 Lehtori, opinto-ohjaaja Jaakko Janhunen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Opiskelijan ohjaus Kyamkissa Periaatteena opiskelijalähtöisyys

Lisätiedot

Henkilötiedot Tutkintotodistus annetaan tähän lomakkeeseen kirjoitetulla nimellä, ellei opiskelija vaihda virallisesti nimeään opintojen aikana.

Henkilötiedot Tutkintotodistus annetaan tähän lomakkeeseen kirjoitetulla nimellä, ellei opiskelija vaihda virallisesti nimeään opintojen aikana. Henkilötietolomake Henkilötiedot Tutkintotodistus annetaan tähän lomakkeeseen kirjoitetulla nimellä, ellei opiskelija vaihda virallisesti nimeään opintojen aikana. Sukunimi Henkilötunnus Etunimet (alleviivaa

Lisätiedot