SAVONIAN KYSELYT 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAVONIAN KYSELYT 2011"

Transkriptio

1 SAVONIAN KYSELYT 2011 Opiskelija- ja toimeksiantajakyselyt Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Pentti Mäkelä Tuula Peura aportti Heikki Likitalo Sisällysluettelo

2 SAVONIAN KYSELYT Yleistä kyselyistä Opiskelijakyselyt AMK-opiskelijat Alkukysely Opintojaksokysely OpiPal OPALAlähtökysely Opiskelijakyselyt YAMK-opiskelijat Alkukysely (YAMK) Opintojaksokysely (YAMK) OPALAlähtökysely (YAMK) Toimeksiantajakyselyt Harjoittelukysely toimeksiantajille (AMK-opiskelijat) Toimeksiantajan / yhteistyökumppanin palaute opinnäytetyöstä... 24

3 SAVONIAN KYSELYT 1. Yleistä kyselyistä SAVONIA-AMK:N OPISKELIJAKYSELYT Yleistä Ammattikorkeakoulu vastaa järjestämänsä koulutuksen ja muun toiminnan laatutasosta ja jatkuvasta kehittämisestä ja osallistuu määräajoin ulkopuoliseen laadunarviointiin. (ammattikorkeakoululaki /351 9). Kyselyjen ja muiden palautteiden tarkoituksena on koulutuksen kehittäminen ja oppimisen edellytysten parantaminen. Kyselyjen raportit on tarkoitettu vain sisäiseen käyttöön (Julkisuuslaki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 5, 4 mom. ja KHO:n päätös T:316) Kaikissa kyselyissä noudatamme Tietosuojavaltuutetun laatimaa ohjeistusta. Ohjeistusta koskeva tiedote on laadittu sekä opiskelijoille että henkilöstölle ja se on luettavissa (linkki). Kyselyihin vastataan nimettöminä ja ne ovat luottamuksellisia. Avointen kysymysten vastaukset toimitetaan vain kullekin koulutus- ja kehittämispäällikölle. Kyselyjen säilytysaika avointen vastausten osalta on kolme vuotta. Opiskelijapalautejärjestelmän kuvaus ja toteutus Savonia-ammattikorkeakoulussa on käytössä kolme kaikille amk-tutkintoon opiskeleville opiskelijoille yhteistä kyselyä: alkukysely (1. vsk), OPALAlähtökysely (valmistuvat) ja opintojaksokysely OpiPal. Alla olevassa taulukossa on esitetty kyselyjen toteutus- ja raportointiajankohdat. OpiPalopintojaksokyselyjen tuloksia ei tässä raportissa käydä läpi, vaan ne tulokset jäävät kullekin opettajalle. Kaikki kyselyt toteutetaan myös englanninkielisinä. Taulukko 1. Opiskelijakyselyjen ajankohdat. Kysely Ajankohta Raportti OpiPal-opintojaksokysely jokaisen opintojakson lopussa ei tehdä Alkukysely, vuoden aikana aloittaneet viikot noin viikko 17 OPALAlähtökysely valmistumisen yhteydessä noin viikko 2-4

4 Kuva 1. Opiskelijakyselyjen ajankohdat ja sisältöaiheet Mittausprosessi, joka käsittää sekä mittaamisen että kyselyt, on kuvattu kuvassa 2. Tavoitesopimus OKM AMKOTA / KOTA Ulkoinen arviointi Strategiat Prosessit Seuranta AMK Vastuujohtajat Prosessin omistaja AMK Johdon katselmus Seuranta Osaamisalue/tukipalvelut Mittareiden valinta Kysymyssarjat Mittariryhmä Laaturyhmä Prosessin omistajat Vastuujohtajat Osaamisaluejohtaja Tukipalvelupäällikkö Toimenpiteet AMK Vastuujohtajat Prosessin omistaja AMK Toimenpiteet Osaamisalue/tukipalvelut Toteutus NetSymsi, AdeEko, Prima Survey Server Mittariryhmä Tietohallinto Tiedotus O&O Osaamisaluejohtaja Tukipalvelupäällikkö Kehittämiskohteiden yhteenveto AMK Vastuujohtajat Prosessin omistaja AMK Laatupäällikkö Tukipalvelut T&K&I Opiskelijat Henkilöstö Yhteistyökumppanit Sidosryhmät Palaute Kehittämiskohteiden yhteenveto Osaamisalue/tukipalvelut Aineiston rekisteröinti Santra Tietohallinto Osaamisaluejohtaja Tukipalvelupäällikkö Kehittämiskohteet AMK Vastuujohtajat Prosessin omistaja AMK Laatupäällikkö Kehittämiskohteet Osaamisalue /tukipalvelut Itsearviointi Tulosten koonti raportointiin Santra Mittariryhmä Tietohallinto Kehityskeskustelut - henkilökunta Raportointi AMK-tasolla Prosessin omistaja AMK Mittariryhmä Raportointi osaamisalue / tukipalvelut Osaamisaluejohtaja Tukipalvelupäällikkö Osaamisaluejohtaja Tukipalvelupäällikkö Kuva 2. Mittausprosessi

5 KYSELYJEN OHJEET Savonia-amk:n opiskelijakyselyt toteutetaan Survey Server-järjestelmässä. Syksyn 2011 aikana kyselyjärjestelmä muuttuu. Opiskelijoita koskeva vastausohje on sama kaikkiin kyselyihin. OpiPalopintojaksopalautteen osalta myös opettajat saavat ohjeistuksen, koska he aktivoivat kyselyn omille opintojaksoilleen. Ohjeet on luettavissa Serpassa. KYSELYJEN AVAINMITTARIT Opiskelijakyselyt Strategisena mittarina on kaikissa opiskelukyselyissä opetusministön mittari Opetus on ollut asiantuntevaa. Opiskelijakyselyjen kokoaviksi mittareiksi vuodelle 2011 on valittu seuraavat kysymykset: Alkukyselyssä - Olen kokonaisuutena tyytyväinen saamaani opintojen ohjaukseen - Olen ollut kokonaisuutena tyytyväinen opiskelijatuutorointiin OPIPAL-opintojaksokysely - Yleisarvosana opintojakson toteutukselle kokonaisuutena - Kokonaisarvio omasta työskentelystäni opintojakson aikana OPALAlähtökyselyssä - Olen saavuttanut koulutuksen aikana hyvät valmiudet työelämään (AMK) - Olen saavuttanut koulutuksen aikana hyvät lisävalmiudet työelämään (YAMK) Muut seurattavat kysymykset: - Ammattikorkeakoulun neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tukeneet hyvin opintojeni edistymistä (OPALA, ohjaus) - Työtehtävät ovat tukeneet oppimista (OPALA, harjoittelu) - Harjoittelun ohjaus on ollut riittävää (OPALA, harjoittelu) Muut kyselyt Toimeksiantajan / yhteistyökumppanin palaute opinnäytetyöstä - Olemme tyytyväisiä toimeksiantomme toteutumiseen. Harjoittelukysely toimeksiantajalle - Olemme tyytyväisiä toimeksiantomme toteutumiseen.

6 2. Opiskelijakyselyt AMK-opiskelijat 2.1 Alkukysely Taustamuuttujat: NETSYMSI:stä Kieli Kotikunta Koulutusala Koulutusohjelma Luokkatunnus/Ryhmätunnus Maa Opintoala Opiskelijan sukupuoli Opiskeluoikeuden tila Pohjakoulutus Tulosalue Tutkinnon nimi Tutkintonimike Vuositaso Yksikkö 1. Opiskelupaikan valintaan vaikuttaneet tekijät Vähän vaikutusta Jonkin verran vaikutusta Paljon vaikutusta Hyvin paljon vaikutusta 1. Kiinnostava koulutusohjelma 2. Hyvät työllistymismahdollisuudet 3. Asunnon saannin helppous 4. Ystävien läheisyys 5. Opiskelupaikkakunnan kiinnostavuus 6. Kotipaikkakunnan läheisyys 7. Hyvät harrastusmahdollisuudet 8. Savonia-ammattikorkeakoulun arvostus 9. Opiskelu monikulttuurisessa ympäristössä Seuraava kysymys vieraskielisissä koulutusohjelmissa oleville Vähän vaikutusta Jonkin verran vaikutusta Paljon vaikutusta Hyvin paljon vaikutusta Ei koske minua 11. Opintojen maksuttomuus Muu, mikä avoin Odotukset opiskelun suhteen 2. Kuinka tärkeänä pidät seuraavia asioita opiskelusi kannalta Ei lainkaan tärkeä Jonkin verran tärkeä Hyvin tärkeä 1. Käytännönläheinen opiskelu 2. Mahdollisuus opiskella verkon kautta 3. Opintojen valinnaisuus tässä koulutusohjelmassa 4. Mahdollisuus valita opintoja muista koulutusohjelmista 5. Mahdollisuus suorittaa osa opinnoista ulkomailla 6. Hyvät työharjoittelumahdollisuudet Erittäin tärkeä

7 7. Mahdollisuus valmistua nopeasti ammattiin 8. Hyvät työllistymismahdollisuudet valmistumisen jälkeen 9. Ammattitaitoiset opettajat 10. Nykyaikaiset opetusvälineet ja -tilat Opintojen ohjaus 3. Arvioi tyytyväisyyttäsi opettajatuutoreilta ja / tai opintojen ohjaajilta saamaasi opintojen ohjaukseen 1. Yksilöohjausta on ollut riittävästi 2. Ryhmäohjausta on ollut riittävästi 3. Opintojen ohjaus on ollut asiantuntevaa (A) 4. Opintojen ohjaus on tukenut sitoutumistani opintoihin 5. Opintojen ohjaus on edistänyt opintojani 6. Olen kokonaisuutena tyytyväinen saamaani opintojen ohjaukseen 4. Arvioi tyytyväisyyttäsi opiskelijatuutoreiden toimintaan 1. Opiskelijatuutorini on ollut aktiivinen / ovat olleet aktiivisia 2. Opiskelijatuutorointi on vaikuttanut myönteisesti ryhmähengen muodostumiseen 3. Opiskelijatuutorointi on ollut tarkoituksenmukaista 4. Opiskelijatuutorointia tulee olla koko opiskelun ajan 5. Olen kokonaisuutena tyytyväinen opiskelijatuutorointiin 7. Mikä opintojen ohjauksessa ja opiskelijatuutoreiden toiminnassa on ollut tyisen hyvää? 8. Miten kehittäisit opintojen ohjausta ja opiskelijatuutoreiden toimintaa? Tiedotus 5. Tiedotuksessa opiskelijoille käytetään useita sähköisiä tiedotuskanavia: Moodle, Savonian verkkosivut, sähköposti ja WIP. Arvioi tyytyväisyyttäsi tiedotukseen kokonaisuutena ja kseen kunkin tiedotuskanavan osalta 1. Tiedotus Moodlen kautta toimii hyvin 2. Tiedotus verkkosivujen kautta toimii hyvin 3. Tiedotus sähköpostin kautta toimii hyvin 4. WIP toimii hyvin 5. Löydän haluamani tiedon helposti 6. Mitä tyisen hyvää on tiedottamisessa?

8 7. Miten tiedotusta mielestäsi pitäisi kehittää? Oman opiskelun suunnittelu 8. kyllä ei 1. Olen tehnyt henkilökohtaisen opintosuunnitelman Olen saanut riittävästi ohjausta HOPS:n tekemiseen Olen hakenut opintojen hyväksilukua aiemmin hankkimani osaamisen perusteella 1 2 Jos olet hakenut opintojen hyväksilukua, arvioi hyväksilukukäytänteitä. (ei pakko vastata) Opintojen hyväksiluku- tai arviointipaatteet ovat selkeät 2. Opintojen hyväksilukujen hakeminen on helppoa 3. Olen saanut riittävästi ohjausta hyväksilukujen hakemiseen 4. Sain tiedon hyväksytyistä hyväksiluvuista riittävän ajoissa Opintojen kulku 10. Arvioi kuinka paljon käytät aikaa opiskeluun (lähiopetustunnit ja itsenäinen työskentely) keskimäärin viikossa. alle 10 tuntia tuntia tuntia tuntia 4 yli 40 tuntia Käytkö töissä opintojen ohella en käy töissä 1 kyllä, keskimäärin 1-5 tuntia viikossa 2 kyllä, keskimäärin 6-10 tuntia viikossa 3 kyllä, keskimäärin tuntia viikossa 4 kyllä, yli 20 tuntia viikossa Arvioi opiskeluun liittyvää jaksamistasi 1. Työmäärä on sopiva jaksamiseni kannalta 2. Olen innoissani opiskelusta 3. Minulla on ollut opinnoissani onnistumisen kokemuksia 4. Opiskelu on minulle hyvin merkityksellistä

9 5. Koen opiskelemani alan omakseni 6. Opiskeluilmapiiri on kannustava 7. Opintoni ovat edenneet hyvin Opetusjärjestelyt ja opetuksen toteutus 13. Arvioi, kuinka tyytyväinen olet opetusjärjestelyihin ja opetuksen toteutukseen 1. Olen tyytyväinen opetusjärjestelyihin 2. Olen tyytyväinen koulutusohjelmani opetussuunnitelmaaan 3. Olen tyytyväinen käytössä oleviin opetusmenetelmiin 4. Olen tyytyväinen opetustiloihin 5. Olen tyytyväinen opetusvälineisiin 6. Opetus on ollut asiantuntevaa (A) 7. Opetuksessa otetaan huomioon opiskelijoiden monikulttuurinen tausta (vain vieraskielisille) Opintojen loppuun suorittaminen kyllä ei 14. Aion suorittaa tämän tutkinnon loppuun Aion pyrkiä muualle Jos aiot pyrkiä muualle, niin minne? Pohdi seuraavien avoimien kysymysten avulla opintojesi sujumista 17. Mitkä asiat ovat tukeneet opintojesi sujuvaa etenemistä? 18. Mitkä asiat ovat estäneet opintojesi sujuvaa etenemistä? 19. Miten olet itse omalla toiminnallasi edistänyt omaa oppimistasi ja opintojesi etenemistä? 2.2 Opintojaksokysely OpiPal Otetaan käyttöön uudessa kyselyjärjestelmässä vuoden 2012 alussa Opintojakson sisällön ja toteutuksen kuvaus 1. Opintojakson osaamistavoitteiden selkeys välttävä 5 kiitettävä 2. Opintojakson liittyminen koulutusohjelman välttävä 5 kiitettävä osaamistavoitteisiin 3. Tyytyväisyys opintojakson asiasisältöön välttävä 5 kiitettävä 4. Opintojakson arviointiperusteiden selkeys välttävä 5 kiitettävä

10 5. Arviointitapojen soveltuvuus opintojaksolle välttävä 5 kiitettävä 6. Vaadittu työmäärä opintopistemäärää kohden liian pieni 5 liian suuri (3 = sopiva) Oppimisen edistyminen (Savonian arviointiasteikko 1 = välttävästi, 2 = tyydyttävästi, 3 = hyvin, 4 = ttäin hyvin, 5 = kiitettävästi) 7. Käytetyt opetus- ja työskentelymenetelmät edistivät oppimistani 5 8. Käytetyt opetusmataalit edistivät oppimistani 5 9. Opintojaksoon liittyvät tehtävät ja harjoitukset edistivät 5 oppimistani 10. Opintojakson aikainen ilmapiiri oli oppimiseen kannustava 5 Kokonaistyytyväisyys (Savonian arviointiasteikko 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = ttäin hyvä, 5 = kiitettävä) 11. Yleisarvosana opintojakson toteutukselle kokonaisuudessaan 5 Oma työskentelyni (Savonian arviointiasteikko 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = ttäin hyvä, 5 = kiitettävä) 12. Oma opiskelumotivaationi oli Osallistumiseni opetukseen (luennot, harjoitukset, 5 ohjaustilanteet ym) 14. Itsenäinen työskentelyni opintojaksolla oli Työskentelyni muiden kanssa opintojaksolla oli Kokonaisarvio omasta työskentelystäni opintojaksolla Miltä osin opintojakson toteutus sujui hyvin? 18. Miltä osin opintojaksoa voitaisiin kehittää?

11 2.3 OPALAlähtökysely OPALA OKM:n valtakunnallinen lähtökysely 1. Tutkinto, jonka suoritin 2. Koulutusohjelma, jossa opiskelin 3. Ikä alle 25 vuotta vuotta vuotta Yli 45 vuotta 4. Sukupuoli nainen mies 5. Pohjakoulutus 1. Ylioppilastutkinto 2. Ammatillinen perustutkinto / ammattitutkinto 3. Ylioppilastutkinto sekä ammatillinen perustutkinto / ammattitutkinto 4. Opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto 5. Korkeakoulututkinto 6. Opintoja edeltänyt työkokemukseni määrä on yhteensä 1. Minulla ei ole työkokemusta 2. Alle 1 vuosi vuotta 4. Yli 5 vuotta 7. Tilanteeni työmarkkinoilla ennen koulutuksen alkua 1. Olin ammatillisessa koulutuksessa 2. Olin lukiossa 3. Olin muussa koulutuksessa 4. Olin työssä 5. Toimin yrittäjänä 6. Olin työtön 7. Muu tilanne 8. Ammattikorkeakoulu on tavin tukenut työelämäyhteyksieni kehittymistä 9. Tilanteeni työmarkkinoilla koulutuksen päättyessä 1. Minulla on uusi työ toisen palveluksessa 2. Aloitan yrittäjänä / Jatkan yrittäjänä 3. Palaan entisiin tehtäviini vanhaan työpaikkaani 4. Palaan uusiin tehtäviin entiseen työpaikkaani 5. Aloitan toisen koulutuksen (siirry kysymykseen 13) 6. Olen työtön (siirry kysymykseen 13) 7. Muu (siirry kysymykseen 13)

12 10. Valmistumiseni jälkeinen työni on luonteeltaan 1. Suoritustason tehtävä 2. Asiantuntijatehtävä 3. Esimiestehtävä 4. Yrittäjä 11. Valmistumiseni jälkeinen työpaikkani sijaitsee 1. Kunnan nimi, jossa työpaikkani sijaitsee (valikko) 2. Mikäli ulkomailla, niin maa, jossa työpaikka sijaitsee (valikko) 12. Valmistumisen jälkeisessä työssä voin hyödyntää ammattikorkeakoulussa oppimaani 13. Opetus ammattikorkeakoulussa on ollut asiantuntevaa ja korkeatasoista 14. Ammattikorkeakoulun opintoihin liittyvät neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tukeneet hyvin opintojeni edistymistä Valitse kahdesta alla olevasta vaihtoehdosta tilanteesi sopiva vaihtoehto 1. Olen suorittanut työharjoittelun 2. En ole suorittanut työharjoittelua opintojeni aikana 15. Työharjoitteluni aikana saamani ohjaus on ollut riittävää 16. Työtehtäväni työharjoittelun aikana ovat tukeneet oppimista 17. Työharjoittelupaikkani sijaitse 1. Suomessa (opintopistettä) 2. Ulkomailla (opintopistettä) AMK-tutkinto: Oppimisprosessin ja oppimistavoitteiden arviointi (SAVONIA-AMK:n lähtökysely) 18. Opetusjärjestelyt ovat tukeneet hyvin opintojeni edistymistä 19. Ilmapiiri on ollut opiskeluun kannustava 20. Sain opinnoissani hyvät valmiudet toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita (kompetenssi 4) 22. Opinnot kehittivät työelämässä tarvittavia viestintä- ja vuorovaikutustaitojani (kompetenssi 3)

13 23. Opinnot antoivat hyvät edellytykset oman osaamiseni jatkuvaan kehittämiseen. (kompetenssi 1) 24. Olen tyytyväinen saamiini valmiuksiin toimia kansainvälisissä tehtävissä (kompetenssi 6.) 25. Olen tyytyväinen saamiini tietoihin yrittäjyydestä (kompetenssi 4) 26. Mielestäni oman alani arvoperustaa ja ammattieettisiä paatteita on tuotu riittävästi esiin opintojeni aikana (kompetenssi 2.) 27. Mielestäni kestävän kehityksen paatteita on tuotu riittävästi esiin opintojeni aikana (kompetenssi 2.) 28. Opinnot antoivat hyvät valmiudet suunnitella ja organisoida toimintaa (kompetenssi 5.) 29. Olen saanut mahdollisuuksia osallistua opintojen aikana tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan 30. Olen tyytyväinen suorittamani tutkinnon sisältöön 31. Olen saavuttanut koulutuksen aikana hyvät valmiudet työelämään (A) (kompetenssi 5.) (kokoava kysymys) 32. Mitkä seuraavista asioista kaipaavat tällä hetkellä eniten kehittämistä Savoniaammattikorkeakoulussa? Arvioi kehittämiskohteita ryhmittäin ja valitse joka ryhmästä 3 tärkeintä kehittämiskohdetta (rasti ruutuun). Ryhmä 1 (valitse ryhmästä 1-3 tärkeintä kehittämiskohdetta merkitsemällä rasti ruutuun) 1. Opetussisällöt 2. Opetussuunnitelman rakenne 3. Opettajien ammattiosaaminen 4. Opettajien opetus- ja ohjaustaito 5. Opetusmenetelmät 6. Oppimataalit 7. Opettaja opiskelija yhteistyö 8. Tilat ja välineet Ryhmä 2 (valitse ryhmästä 1-3 tärkeintä kehittämiskohdetta merkitsemällä rasti ruutuun) 9. Opiskelijatuutorointi 10. Opintojen ohjaus / opettajatuutorointi 12. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma - HOPS 13. Vapaasti valittavat opinnot 14. Sisäinen tiedotus 15. Harjoittelun ohjaus 16. Opinnäytetöiden ohjaus Ryhmä 3 (valitse ryhmästä 3 tärkeintä kehittämiskohdetta merkitsemällä rasti ruutuun) 17. Opintotoimistopalvelut vai Opiskelupalvelut 18. Tietoverkkopalvelut 19. Kirjastopalvelut 20. Kansainvälinen toiminta

14 21. Ura- ja rekrytointitoiminta 22. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan linkittyminen opetukseen 23. Työelämäyhteydet / yritysyhteistyö 33. Mihin asioihin olit tyytyväinen opintojesi aikana? 34. Mitä opintoihin liittyviä asioita tulisi muuttaa ja kehittää? Yleiset kompetenssit 1. itsensä kehittäminen 2. eettinen osaaminen (kestävä kehitys, toisten huomiointi, yhdenvertaisuus, arvoperusteet jne) 3. viestintä- ja vuorovaikutustaidot 4. kehittämistoiminnan osaaminen 5. organisaatio ja yhteiskuntaosaaminen 6. kansainvälisyysosaaminen 3. Opiskelijakyselyt YAMK-opiskelijat 3.1 Alkukysely (YAMK) Kysely hyväksytty YAMK:n kehittämisryhmässä Toteutetaan ensimmäisen lukuvuoden loppupuolella Taustamuuttujat 1. Pohjakoulutuksesi Agrologi (AMK) Tradenomi Suuhygienisti (AMK) Muotoilija (AMK) Bioanalyytikko (AMK) Sosinomi (AMK) Medianomi (AMK) Ensihoitaja (AMK) Terveydenhoitaja (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Fysioterapeutti (AMK) Toimintaterapeutti (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Kätilö (AMK) Muu Insinööri (AMK) Röntgenhoitaja (AMK) Mikä: Restonomi (AMK) Sairaanhoitaja (AMK) Rakennusmestari (AMK) 2. Sukupuoli nainen mies 3. Kotikuntasi Tilanteesi työmarkkinoilla opiskelun alussa 4. Oletko tällä hetkellä töissä en käy töissä 1 olen osa-aikatyössä 2

15 olen kokoaikatyössä 3 Jos olet työelämässä, vastaa seuraviin kysymyksiin Mikä seuraavista kuvaa parhaiten nykyistä työtehtävääsi tai tilannettasi työmarkkinoilla Johto- tai esimiestehtävät Asiantuntijatehtävät Toimihenkilö Toimin yrittäjänä Jokin muu Mikä? 6. Organisaatiosi tai sen toimipisteen henkilöstön määrä Alle 5 henkilöä 5-49 henkilöä henkilöä vähintään 250 henkilöä 7. Organisaatiosi tai sen toimipisteen toimiala? Yksityinen sektori Julkinen sektori Kolmas sektori Opiskelupaikan valinta 8. Sain tietää tästä koulutuksesta (valitse 1-3 tärkeintä tekijää) 1. Lehti-ilmoituksesta 2. Lehtiartikkelista 3. Koulutusesitteestä 4. Internetistä 5. Työvoimaviranomaisilta 6. Ystäviltä / työtovereilta 7. Amk:n tai sen yksikön opintotoimistosta 8. Alumnipäiviltä tai muusta seminaarista 9. Työpaikalta 9. Opiskelupaikan valintaan vaikuttaneet tekijät Vähän vaikutu sta Jonkin verran vaikutu sta Paljon vaikutus ta 1. Kiinnostava koulutusohjelma 2. Kotipaikkakunnan läheisyys 3. Mahdollisuus suorittaa tutkinto työn ohessa 4. Työnantajan suositus 5. Savonia-ammattikorkeakoulun arvostus 6. Tunnen Savonian aiempien opintojen perusteella Hyvin paljon vaikutu sta

16 Odotukset opiskelun suhteen 10. Kuinka tärkeänä pidät seuraavia asioita opiskelusi kannalta Ei merkitystä Vähän merkitystä Melko tärkeä 1. Käytännönläheinen opiskelu 2. Mahdollisuus opiskella verkon kautta 3. Koulutus laajentaa osaamistani 4. Koulutus syventää osaamistani 5. Koulutus lisää valmiuksiani kansainvälisiin tehtäviin 6. Koulutusajat joustavat tarvittaessa 7. Työnantajani tukee koulutustani 8. Koulutus parantaa mahdollisuuksiani edetä urallani 9. Koulutus lisää palkkaa Opintojen ohjaus 11. Arvioi tyytyväisyyttäsi saamaasi opintojen alkuvaiheen ohjaukseen Hyvin tärkeä 1. Yksilöohjausta on ollut riittävästi 2. Ryhmäohjausta on ollut riittävästi 3. Opintojen ohjaus on ollut asiantuntevaa 4. Opintojen ohjaus on tukenut sitoutumistani opintoihin 5. Olen kokonaisuutena tyytyväinen saamaani opintojen ohjaukseen Tiedotus 12. Tiedotuksessa opiskelijoille käytetään useita sähköisiä tiedotuskanavia: Moodle, Savonian verkkosivut, sähköposti ja WIP. Arvioi tyytyväisyyttäsi tiedotukseen kokonaisuutena ja kseen kunkin tiedotuskanavan osalta 1. Tiedotus Moodlen kautta toimii hyvin 2. Tiedotus verkkosivujen kautta toimii hyvin 3. Tiedotus sähköpostin kautta toimii hyvin 4. WIP toimii hyvin 5. Löydän haluamani tiedon helposti 13. Mitä tyisen hyvää on tiedottamisessa? 14. Miten tiedotusta mielestäsi pitäisi kehittää? Oman opiskelun suunnittelu

17 15. kyllä ei 1. Olen tehnyt henkilökohtaisen opintosuunnitelman Olen saanut riittävästi ohjausta HOPS:n tekemiseen Olen hakenut opintojen hyväksilukua aiemmin hankkimani osaamisen perusteella 1 2 (16.4 hypätään tarvittaessa yli) Opintojen hyväksiluku- tai arviointipaatteet ovat selkeät 2. Olen saanut riittävästi ohjausta hyväksilukujen hakemiseen Jos olet hakenut opintojen hyväksilukua, arvioi hyväksilukukäytänteitä. 3. Opintojen hyväksilukujen hakeminen on helppoa (ei pakollinen) 4. Sain tiedon hyväksytyistä hyväksiluvuista riittävän ajoissa (ei pakollinen) Opintojen kulku 17. Arvioi kuinka paljon käytät aikaa opiskeluun (lähiopetustunnit ja itsenäinen työskentely) keskimäärin viikossa. alle 10 tuntia tuntia tuntia tuntia 4 yli 40 tuntia Arvioi opiskeluun liittyvää jaksamistasi 1. Työmäärä on vastannut ennalta arvioitua 2. Olen innoissani opiskelusta 3. Minulla on ollut opinnoissani onnistumisen kokemuksia 4. Opiskelu on minulle hyvin merkityksellistä 5. Opiskeluilmapiiri on kannustava 6. Opintoni ovat edenneet hyvin 19. Arvioi, kuinka tyytyväinen olet opetusjärjestelyihin ja opetuksen toteutukseen 1. Olen tyytyväinen opetusjärjestelyihin 2. Olen tyytyväinen opetuksen tukipalveluihin (kirjasto, opiskelijapalvelut, tietohallintopalvelut yms) 3. Olen tyytyväinen koulutusohjelmani

18 opetussuunnitelmaan 4. Olen tyytyväinen käytössä oleviin opetusmenetelmiin 5. Olen tyytyväinen opetustiloihin 6. Olen tyytyväinen opetusvälineisiin 7. Opetus on ollut innostavaa 8. Opetus on ollut asiantuntevaa 20. Mitä kehitettävää olisi mielestäsi opetusjärjestelyissä ja tukipalveluissa? Opintojen loppuun suorittaminen Pohdi seuraavien avoimien kysymysten avulla opintojesi sujumista 21. Mitkä asiat ovat tukeneet opintojesi sujuvaa etenemistä? 22. Mitkä ovat suurimmat haasteet tutkinnon saamiseksi? 23. Millä tavalla työnantajasi mahdollisesti tukee opintoja? 3.2 Opintojaksokysely (YAMK) Otetaan käyttöön tässä muodossa uudessa kyselyjärjestelmässä vuoden 2012 alussa Opintojakson sisällön ja toteutuksen kuvaus 17. Opintojakson osaamistavoitteiden selkeys välttävä 5 kiitettävä 18. Opintojakson liittyminen koulutusohjelman välttävä 5 kiitettävä osaamistavoitteisiin 19. Tyytyväisyys opintojakson asiasisältöön välttävä 5 kiitettävä 20. Opintojakson arviointiperusteiden selkeys välttävä 5 kiitettävä 21. Arviointitapojen soveltuvuus opintojaksolle välttävä 5 kiitettävä 22. Vaadittu työmäärä opintopistemäärää kohden (3 = sopiva) liian pieni 5 liian suuri Oppimisen edistyminen (Savonian arviointiasteikko 1 = välttävästi, 2 = tyydyttävästi, 3 = hyvin, 4 = ttäin hyvin, 5 = kiitettävästi) 23. Käytetyt opetus- ja työskentelymenetelmät edistivät oppimistani Käytetyt opetusmataalit edistivät oppimistani Opintojaksoon liittyvät tehtävät ja harjoitukset edistivät 5 oppimistani 26. Opintojakson aikainen ilmapiiri oli oppimiseen kannustava 5 Kokonaistyytyväisyys

19 (Savonian arviointiasteikko 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = ttäin hyvä, 5 = kiitettävä) 27. Yleisarvosana opintojakson toteutukselle kokonaisuudessaan 5 Oma työskentelyni (Savonian arviointiasteikko 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = ttäin hyvä, 5 = kiitettävä) 28. Oma opiskelumotivaationi oli Osallistumiseni opetukseen (luennot, harjoitukset, 5 ohjaustilanteet ym.) 30. Itsenäinen työskentelyni opintojaksolla oli Työskentelyni muiden kanssa opintojaksolla oli Kokonaisarvio omasta työskentelystäni opintojaksolla Miltä osin opintojakson toteutus sujui hyvin? 18. Miltä osin opintojaksoa voitaisiin kehittää? 3.3 OPALAlähtökysely (YAMK) OPALA valtakunnallinen OKM:n lähtökysely 1. Tutkinto, jonka suoritin 2. Koulutusohjelma, jossa opiskelin 3. Ikä alle 25 vuotta vuotta vuotta Yli 45 vuotta 4. Sukupuoli nainen mies 5. Pohjakoulutus Amk-tutkinto Alempi korkeakoulutut kinto Ylempi korkeako ulututkinto Ulkomai nen tutkinto Muu 6. Opintoja edeltänyt työkokemukseni määrä on yhteensä 3 vuotta 3-5 vuotta 6-10 vuotta Yli 10 vuotta 7. Tilanteeni työmarkkinoilla ennen koulutuksen alkua Olin työssä Toimin yrittäjä nä Olin työtön Muu tilanne 8. Ammattikorkeakoulu on tavin tukenut työelämäyhteyksieni kehittymistä

20 9. Tilanteeni työmarkkinoilla koulutuksen päättyessä 1. Minulla on uusi työ toisen palveluksessa 2. Aloitan yrittäjänä / Jatkan yrittäjänä 3. Palaan entisiin tehtäviini vanhaan työpaikkaani 4. Palaan uusiin tehtäviin entiseen työpaikkaani 5. Aloitan toisen koulutuksen (siirry kysymykseen 13) 6. Olen työtön (siirry kysymykseen 13) 7. Muu (siirry kysymykseen 13) 10. Valmistumiseni jälkeinen työni on luonteeltaan 1. Suoritustason tehtävä 2. Asiantuntijatehtävä 3. Esimiestehtävä 4. Yrittäjä 11. Valmistumiseni jälkeinen työpaikkani sijaitsee 1. Kunnan nimi, jossa työpaikkani sijaitsee (valikko) 2. Mikäli ulkomailla, niin maa, jossa työpaikka sijaitsee (valikko) 12. Valmistumisen jälkeisessä työssä voin hyödyntää ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa oppimaani 13. Opetus ammattikorkeakoulussa on ollut asiantuntevaa ja korkeatasoista 14. Ammattikorkeakoulun opintoihin liittyvät neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tukeneet hyvin opintojeni edistymistä 15. Opinnäytetyön aikana saamani ohjaus on ollut riittävää 16. Opinnäytetyö on tukenut oppimista Savonian oma lähtökysely, joka on osana OPALAlähtökyselyä 17. Opetusjärjestelyt ovat tukeneet hyvin opintojeni edistymistä 18. Ilmapiiri on ollut opiskeluun kannustava 19. Kykenee ratkaisemaan vaativia ongelmia tutkimus- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa kehitetään uusia tietoja ja menettelyjä sekä sovelletaan ja yhdistetään alojen tietoja. 20. Osaan viestiä hyvin suullisesti ja kirjallisesti sekä oman alan että ulkopuoliselle yleisölle 21. Opinnot antoivat hyvät edellytykset oman osaamiseni

21 jatkuvaan kehittämiseen 22. Kykenen sujuvaan kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen yhdellä vieraalla kielellä 23. Kykenen työskentelemään itsenäisesti alan haasteellisissa asiantuntijatehtävissä 24. Olen tyytyväinen suorittamani tutkinnon sisältöön 25. Olen saavuttanut koulutuksen aikana hyvät lisävalmiudet työelämään (A) 26. Mitkä seuraavista asioista kaipaavat tällä hetkellä eniten kehittämistä Savoniaammattikorkeakoulussa? Arvioi kehittämiskohteita ryhmittäin ja valitse joka ryhmästä 1-3 tärkeintä kehittämiskohdetta (rasti ruutuun). Ryhmä 1 Opetussuunnitelma ja opetus (valitse ryhmästä 1-3 tärkeintä kehittämiskohdetta merkitsemällä rasti ruutuun) 1. Opetussuunnitelman rakenne 2. Opetussisällöt 3. Opetuksen eteneminen ja asioiden järjestys 4. Lähiopetuksen tehokkuus 5. Opettajien ammattiosaaminen 6. Opettajien opetustaito 7. Oppimataalit (AMK) Ryhmä 2 Ohjaus ja tiedottaminen (valitse ryhmästä 1-3 tärkeintä kehittämiskohdetta merkitsemällä rasti ruutuun) 8. Opintojen ohjaus 9. Opinnäytetyön ohjaus 10. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma - HOPS 11. Valinnaiset opinnot 12. Tiedottaminen 13. Palautteiden käsittely 14. Oman osaamisen jakaminen ja toisilta oppiminen 15. Opiskelija-opettaja yhteistyö Ryhmä 3 tukipalvelut (valitse ryhmästä 1-3 tärkeintä kehittämiskohdetta merkitsemällä rasti ruutuun) 16. Opintotoimistopalvelut 17. Tietoverkkopalvelut 18. Kirjastopalvelut 19. Tilat ja välineet 20. Kansainvälinen toiminta (AMK) 21. Verkko-oppimisympäristön (Moodle) 22. Tutkimus- ja kehitystoiminta 23. Työelämäyhteydet / yritysyhteistyö 27. Mihin asioihin olit tyytyväinen opintojesi aikana? 28. Mitä opintoihin liittyviä asioita tulisi muuttaa ja kehittää?

22 29. Arvioi opintojaksojen kuormittavuutta (työmäärää) suhteessa sen laajuuteen (op). Anna esimerkkejä mitoitukseltaan parhaista opintojakoista. 30. Miten työnantajasi tuki ja / tai suhtautuminen ylemmän amk-tutkinnon opintoihisi on muuttunut opintojesi aikana? 31. Arvioi oman elämäntilanteesi työn, perheen ja opiskelun yhteensovittamista jaksamisen ja opintojen loppuun viemisen kannalta. Millaista tukea olisit tarvinnut ammattikorkeakoulun puolelta? 4. Toimeksiantajakyselyt 4.1 Harjoittelukysely toimeksiantajille (AMK-opiskelijat) Kysely toteutetaan Survey Servssä siten, että harjoittelun hyväksyminen NetSymsiin aktivoi kyselyn. Toimeksiantajan/yhteistyökumppani (taustatiedot saadaan NetSymsistä) Nimi Y-tunnus Henkilöstömäärä alle 5, 5-49, vähintään 250 Harjoittelun ohjaaja Osoite Puhelin +358 Fax Sähköposti Työn ohjaajan arviointi yhteistyöstä Harjoittelijan nimi (NetSymsistä) Harjoittelun ajankohta (NetSymsistä) Ohjauskokemus Ohjasin harjoittelua ensimmäistä kertaa ( ) Olen ohjannut harjoitteluja aikaisemmin ( ) Valitkaa seuraavista väittämistä omaa näkemystänne parhaiten vastaava vaihtoehto. 1. Harjoittelun tavoitteet olivat tiedossamme 2. Harjoittelun tavoitteet toteutuivat hyvin

23 3. Harjoittelusta oli hyötyä työnantajalle 4. Harjoittelijan ammatillinen osaaminen kehittyi harjoittelun aikana 5. Mielestämme harjoittelijan ammatillinen osaaminen vastasi työyhteisömme tarpeita 6. Olemme tyytyväisiä harjoittelun toteutumiseen 11. Miten harjoittelua ja sen ohjausta tulisi mielestänne kehittää? 12. Yhteistyö Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa Olemme kiinnostuneita jatkamaan yhteistyötä seuraavilla osa-alueilla Harjoittelu Opinnäytetyö Projektityö Kehittämishankkeet Henkilöstökoulutus Tutkimushankkeet Muu Mikä:

24 4.2 Toimeksiantajan / yhteistyökumppanin palaute opinnäytetyöstä Kysely toteutetaan Survey Servssä siten, että arvosanan kirjaaminen NetSymsiin aktivoi kyselyn. Toimeksiantajan/yhteistyökumppani (taustatiedot saadaan NetSymsistä) Nimi Y-tunnus Henkilöstömäärä alle 5, 5-49, vähintään 250 Työn ohjaaja Osoite Puhelin +358 Fax Sähköposti Työn ohjaajan arviointi yhteistyöstä Opinnäytetyön tekijän nimi (NetSymsistä) Opinnäytetyön ajankohta (NetSymsistä) Ohjauskokemus Ohjasin opinnäytetyötä ensimmäistä kertaa ( ) Olen ohjannut opinnäytetöitä aikaisemmin ( ) Valitkaa seuraavista väittämistä omaa näkemystänne parhaiten vastaava vaihtoehto. 1. Sain riittävästi tietoa opinnäytetyöstä. 2. Ammattikorkeakoulun ohjaushenkilöstö tuki opinnäytetyöprosessia riittävästi. 3. Opinnäytetyön tavoitteiden asettaminen onnistui hyvin. 4. Opinnäytetyö toteutui suunnitelmien mukaisesti. 5. Opinnäytetyöntekijän osaaminen vastasi työyhteisömme odotuksia. 6. Opinnäytetyöstä on hyötyä työyhteisöllemme. 7. Ohjaajana toimiminen oli mielekästä. 8. Opinnäytetyön julkistaminen oli työyhteisömme kannalta tarkoituksenmukaista 9. Olemme tyytyväisiä toimeksiantomme toteutumiseen 11. Miten opinnäytetyöprosessia tulisi mielestänne kehittää?

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6.

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6. OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat Raportti 14.6.2010 Heikki Likitalo, Liiketalous, Kuopio Sisällysluettelo 1. Kyselyn

Lisätiedot

Opiskelijakysely 2012 Kone- ja tuotantotekniikan ko Ei ole vielä valinnut suuntautumisvaihtoehtoa - kaikki

Opiskelijakysely 2012 Kone- ja tuotantotekniikan ko Ei ole vielä valinnut suuntautumisvaihtoehtoa - kaikki Opiskelijakysely 2012 Kone- ja tuotantotekniikan ko Ei ole vielä valinnut suuntautumisvaihtoehtoa - kaikki TAUSTAKYSYMYKSET 1. Mikä on sukupuolesi? 2. Mikä on ikäsi? 3. Mikä on kansalaisuutesi? 4. Mitkä

Lisätiedot

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, YAMK-TUTKINNOT

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, YAMK-TUTKINNOT OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, YAMK-TUTKINNOT SISÄLTÖ TervetuloaSavoniaan! 2 Opiskelun aloittaminen 3 YAMK-tutkintoon johtavat opinnot 4 Opintojen suunnittelu

Lisätiedot

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, AMK-TUTKINNOT

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, AMK-TUTKINNOT OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2014, AMK-TUTKINNOT SISÄLTÖ Tervetuloa opiskelemaan 3 Opiskelun aloittaminen 4 Taloudellinen tuki opintoihin 5 Opiskelu Savoniassa

Lisätiedot

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2015, AMK-TUTKINNOT

OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2015, AMK-TUTKINNOT OLET TEHNYT HYVÄN VALINNAN, TERVETULOA OPISKELEMAAN! UUDEN OPISKELIJAN OPAS 2015, AMK-TUTKINNOT SISÄLTÖ Tervetuloa opiskelemaan 3 Opiskelun aloittaminen 4 Taloudellinen tuki opintoihin 5 Opiskelu Savoniassa

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ 1.8.2014 ALKAEN

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ 1.8.2014 ALKAEN K E H I T T Ä M I S - J A P A L V E L U K E S K U S SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ 1.8.2014 ALKAEN H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun hallitus 15.5.2014 (8 ) Tutkintosääntö

Lisätiedot

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Tuula Peura - Ulla Kekäläinen KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Joustava opintoketju Pohjois-Savossa -hankkeen loppuraportti 1 Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D)

Lisätiedot

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08 OPINTO-OPAS GUIDE BOOK 2008-2009 SAVONIA BUSINESS VARKAUS OPINTO-OPAS 2008-2009 GUIDE BOOK 2008-2009 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS 1 TYÖJÄRJESTYS LUKUVUONNA 2008-2009 SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2008-2009

Lisätiedot

Vuosi työelämässä. Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 valmistuneille

Vuosi työelämässä. Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 valmistuneille Vuosi työelämässä Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 212 valmistuneille Lahden ammattikorkeakoulu TKI-, KV- ja aluekehityspalvelut 1.7.214 1 Sisällys Mikä on sijoittumisseuranta?...

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

be special! Ylemmät AMK-tutkinnot 2009

be special! Ylemmät AMK-tutkinnot 2009 1 be special! Ylemmät AMK-tutkinnot 2009 Sijoitus tulevaan Työelämän nopea kehittyminen edellyttää jatkuvaa uuden oppimista. Uuden omaksuminen tai aiemman osaamisen vahvistaminen on myös arkielämää rikastuttava

Lisätiedot

AikuiskoulutuS. Hakijan opas 2014

AikuiskoulutuS. Hakijan opas 2014 AikuiskoulutuS Hakijan opas 2014 Sisältö Nauti työstäsi ja etene urallasi! 3 Ponnista astetta korkeammalle! 5 Tekniikan ala 6 Matkailu- ja ravitsemisala 8 Liiketalouden ala 9 Sosiaali- ja terveysala 11

Lisätiedot

Opinto-opas 2008 2009

Opinto-opas 2008 2009 Opinto-opas 2008 2009 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Wolffintie 34 & Yliopistonranta 10, 65200 VAASA Puhelinvaihde (06) 324 811 Telekopio (06) 324

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYT

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYT Aila Korpi ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYT Ammatillisia oppilaitoksia ja oppisopimustoimintaa varten Arviointi 2/2004 OPETUSHALLITUS Asiakastyytyväisyyskyselyjen sisällölliseen kehittämiseen ovat osallistuneet

Lisätiedot

- Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

- Ylempi ammattikorkeakoulututkinto OPETUSSUUNNITELMA Ympäristöteknologian koulutus - Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tekniikan ja liikenteen koulutusala (60 op) Päivitetty kesäkuussa 2015 Marianna Luoma Taru Potinkara 1 Sisältö 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma

Liiketalouden koulutusohjelma 1 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma OPETUSSUUNNITELMA 20- Hyväksytty ammattikorkeakoulun hallituksessa.3.20 Opetussuunnitelmat määrittelevät tutkintojen osaamistavoitteet

Lisätiedot

a) Tutkintotavoitteinen koulutus

a) Tutkintotavoitteinen koulutus 2 KORKEAKOULUN PERUSTOIMINTOj EN LAADUNvARMISTUKSEN KATTAv UUS ja vaikuttav UUS a) Tutkintotavoitteinen koulutus 2A Tutkintotavoitteinen koulutus SISÄLLYS 2A Opetus ja oppiminen -ydinprosessi 2A:1 Osaamisperustaisten

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

DEHKO-raportti 2006:1. Diabeteshoitotyön osaamisen tehostaminen terveysalan koulutuksessa

DEHKO-raportti 2006:1. Diabeteshoitotyön osaamisen tehostaminen terveysalan koulutuksessa DEHKO-raportti 2006:1 Diabeteshoitotyön osaamisen tehostaminen terveysalan koulutuksessa Tuula-Maria Rintala Outi Himanen Kaija Jokela Marjatta Luukkanen Hilkka Niittyniemi Paula Nikkanen Salla Seppänen

Lisätiedot

Saari Päivi. VALMISTUMISTA VAUHDITTAMASSA ryhmäohjauksesta tukea opiskelun etenemiseen Rovaniemen ammattikorkeakoulussa C 24

Saari Päivi. VALMISTUMISTA VAUHDITTAMASSA ryhmäohjauksesta tukea opiskelun etenemiseen Rovaniemen ammattikorkeakoulussa C 24 Saari Päivi VALMISTUMISTA VAUHDITTAMASSA ryhmäohjauksesta tukea opiskelun etenemiseen Rovaniemen ammattikorkeakoulussa C 24 Valmistumista vauhdittamassa - ryhmäohjauksesta tukea opiskelun etenemiseen Rovaniemen

Lisätiedot

Viivästynyt? Minäkö? Opiskelijoiden näkemyksiä opintojen viivästymisestä, työelämästä sekä opiskelusta korkea-asteella

Viivästynyt? Minäkö? Opiskelijoiden näkemyksiä opintojen viivästymisestä, työelämästä sekä opiskelusta korkea-asteella Viivästynyt? Minäkö? Opiskelijoiden näkemyksiä opintojen viivästymisestä, työelämästä sekä opiskelusta korkea-asteella Selvityksen tekijät: Jaana O. Liimatainen, Jenni Kaisto, Kaisa Karhu, Susanna Martikkala,

Lisätiedot

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVIEN TUTKINTO-OHJELMIEN OPETUSSUUNNITELMIEN PERUSTEET 2015-2016 Hyväksytty Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallituksessa 29.9.2014

Lisätiedot

CASE Korkeakoulutuksen harjoittelun työelämälähtöiset hyvät käytännöt ja kehittämishaasteet. Tampereen ammattikorkeakoulu 2009

CASE Korkeakoulutuksen harjoittelun työelämälähtöiset hyvät käytännöt ja kehittämishaasteet. Tampereen ammattikorkeakoulu 2009 CASE Korkeakoulutuksen harjoittelun työelämälähtöiset hyvät käytännöt ja kehittämishaasteet Tampereen ammattikorkeakoulu 2009 CASE Korkeakoulutuksen harjoittelun työelämälähtöiset hyvät käytännöt ja kehittämishaasteet

Lisätiedot

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 1.1 Sisältö

Lisätiedot

AMMATILLISISTA OPPILAITOKSISTA VALMISTUNEIDEN SEURANTATUTKIMUS

AMMATILLISISTA OPPILAITOKSISTA VALMISTUNEIDEN SEURANTATUTKIMUS AMMATILLISISTA OPPILAITOKSISTA VALMISTUNEIDEN SEURANTATUTKIMUS Anne Penttinen Consultica Oy SISÄLLYSLUETTELO 1. Tausta ja tavoitteet... 3 1.1. Tutkimuksen tausta... 3 1.2. Tutkimuksen tavoitteet... 3 2.

Lisätiedot

KYSELY KAUPPATIETEIDEN MAISTERIKSI VALMISTUVALLE 2015

KYSELY KAUPPATIETEIDEN MAISTERIKSI VALMISTUVALLE 2015 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta TODISTUSPYYNTÖLOMAKE Kauppatieteiden maisterin tutkinto Sukunimi (myös entinen) Henkilötunnus Lähiosoite Puhelin virka-aikana Sähköpostiosoite Etunimet Opiskelijanumero

Lisätiedot

LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA

LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA YLEMPI AMK-TUTKINTO Opintojen laajuus 60 opintopistettä Opintojen kestoaika 2008 2010 OPETUSSUUNNITELMA AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT OSANA SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄ (OPM) OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Kaupan alan ammatillinen työvoimakoulutus

Kaupan alan ammatillinen työvoimakoulutus RAPORTTEJA 52 2013 Kaupan alan ammatillinen työvoimakoulutus Pohjois-Savossa PÄIVI MATTOLA Kaupan alan ammatillinen työvoimakoulutus Pohjois-Savossa PÄIVI MATTOLA RAPORTTEJA 52 2013 KAUPAN ALAN AMMATILLINEN

Lisätiedot