SAVONIAN KYSELYT 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAVONIAN KYSELYT 2011"

Transkriptio

1 SAVONIAN KYSELYT 2011 Opiskelija- ja toimeksiantajakyselyt Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Pentti Mäkelä Tuula Peura aportti Heikki Likitalo Sisällysluettelo

2 SAVONIAN KYSELYT Yleistä kyselyistä Opiskelijakyselyt AMK-opiskelijat Alkukysely Opintojaksokysely OpiPal OPALAlähtökysely Opiskelijakyselyt YAMK-opiskelijat Alkukysely (YAMK) Opintojaksokysely (YAMK) OPALAlähtökysely (YAMK) Toimeksiantajakyselyt Harjoittelukysely toimeksiantajille (AMK-opiskelijat) Toimeksiantajan / yhteistyökumppanin palaute opinnäytetyöstä... 24

3 SAVONIAN KYSELYT 1. Yleistä kyselyistä SAVONIA-AMK:N OPISKELIJAKYSELYT Yleistä Ammattikorkeakoulu vastaa järjestämänsä koulutuksen ja muun toiminnan laatutasosta ja jatkuvasta kehittämisestä ja osallistuu määräajoin ulkopuoliseen laadunarviointiin. (ammattikorkeakoululaki /351 9). Kyselyjen ja muiden palautteiden tarkoituksena on koulutuksen kehittäminen ja oppimisen edellytysten parantaminen. Kyselyjen raportit on tarkoitettu vain sisäiseen käyttöön (Julkisuuslaki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 5, 4 mom. ja KHO:n päätös T:316) Kaikissa kyselyissä noudatamme Tietosuojavaltuutetun laatimaa ohjeistusta. Ohjeistusta koskeva tiedote on laadittu sekä opiskelijoille että henkilöstölle ja se on luettavissa (linkki). Kyselyihin vastataan nimettöminä ja ne ovat luottamuksellisia. Avointen kysymysten vastaukset toimitetaan vain kullekin koulutus- ja kehittämispäällikölle. Kyselyjen säilytysaika avointen vastausten osalta on kolme vuotta. Opiskelijapalautejärjestelmän kuvaus ja toteutus Savonia-ammattikorkeakoulussa on käytössä kolme kaikille amk-tutkintoon opiskeleville opiskelijoille yhteistä kyselyä: alkukysely (1. vsk), OPALAlähtökysely (valmistuvat) ja opintojaksokysely OpiPal. Alla olevassa taulukossa on esitetty kyselyjen toteutus- ja raportointiajankohdat. OpiPalopintojaksokyselyjen tuloksia ei tässä raportissa käydä läpi, vaan ne tulokset jäävät kullekin opettajalle. Kaikki kyselyt toteutetaan myös englanninkielisinä. Taulukko 1. Opiskelijakyselyjen ajankohdat. Kysely Ajankohta Raportti OpiPal-opintojaksokysely jokaisen opintojakson lopussa ei tehdä Alkukysely, vuoden aikana aloittaneet viikot noin viikko 17 OPALAlähtökysely valmistumisen yhteydessä noin viikko 2-4

4 Kuva 1. Opiskelijakyselyjen ajankohdat ja sisältöaiheet Mittausprosessi, joka käsittää sekä mittaamisen että kyselyt, on kuvattu kuvassa 2. Tavoitesopimus OKM AMKOTA / KOTA Ulkoinen arviointi Strategiat Prosessit Seuranta AMK Vastuujohtajat Prosessin omistaja AMK Johdon katselmus Seuranta Osaamisalue/tukipalvelut Mittareiden valinta Kysymyssarjat Mittariryhmä Laaturyhmä Prosessin omistajat Vastuujohtajat Osaamisaluejohtaja Tukipalvelupäällikkö Toimenpiteet AMK Vastuujohtajat Prosessin omistaja AMK Toimenpiteet Osaamisalue/tukipalvelut Toteutus NetSymsi, AdeEko, Prima Survey Server Mittariryhmä Tietohallinto Tiedotus O&O Osaamisaluejohtaja Tukipalvelupäällikkö Kehittämiskohteiden yhteenveto AMK Vastuujohtajat Prosessin omistaja AMK Laatupäällikkö Tukipalvelut T&K&I Opiskelijat Henkilöstö Yhteistyökumppanit Sidosryhmät Palaute Kehittämiskohteiden yhteenveto Osaamisalue/tukipalvelut Aineiston rekisteröinti Santra Tietohallinto Osaamisaluejohtaja Tukipalvelupäällikkö Kehittämiskohteet AMK Vastuujohtajat Prosessin omistaja AMK Laatupäällikkö Kehittämiskohteet Osaamisalue /tukipalvelut Itsearviointi Tulosten koonti raportointiin Santra Mittariryhmä Tietohallinto Kehityskeskustelut - henkilökunta Raportointi AMK-tasolla Prosessin omistaja AMK Mittariryhmä Raportointi osaamisalue / tukipalvelut Osaamisaluejohtaja Tukipalvelupäällikkö Osaamisaluejohtaja Tukipalvelupäällikkö Kuva 2. Mittausprosessi

5 KYSELYJEN OHJEET Savonia-amk:n opiskelijakyselyt toteutetaan Survey Server-järjestelmässä. Syksyn 2011 aikana kyselyjärjestelmä muuttuu. Opiskelijoita koskeva vastausohje on sama kaikkiin kyselyihin. OpiPalopintojaksopalautteen osalta myös opettajat saavat ohjeistuksen, koska he aktivoivat kyselyn omille opintojaksoilleen. Ohjeet on luettavissa Serpassa. KYSELYJEN AVAINMITTARIT Opiskelijakyselyt Strategisena mittarina on kaikissa opiskelukyselyissä opetusministön mittari Opetus on ollut asiantuntevaa. Opiskelijakyselyjen kokoaviksi mittareiksi vuodelle 2011 on valittu seuraavat kysymykset: Alkukyselyssä - Olen kokonaisuutena tyytyväinen saamaani opintojen ohjaukseen - Olen ollut kokonaisuutena tyytyväinen opiskelijatuutorointiin OPIPAL-opintojaksokysely - Yleisarvosana opintojakson toteutukselle kokonaisuutena - Kokonaisarvio omasta työskentelystäni opintojakson aikana OPALAlähtökyselyssä - Olen saavuttanut koulutuksen aikana hyvät valmiudet työelämään (AMK) - Olen saavuttanut koulutuksen aikana hyvät lisävalmiudet työelämään (YAMK) Muut seurattavat kysymykset: - Ammattikorkeakoulun neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tukeneet hyvin opintojeni edistymistä (OPALA, ohjaus) - Työtehtävät ovat tukeneet oppimista (OPALA, harjoittelu) - Harjoittelun ohjaus on ollut riittävää (OPALA, harjoittelu) Muut kyselyt Toimeksiantajan / yhteistyökumppanin palaute opinnäytetyöstä - Olemme tyytyväisiä toimeksiantomme toteutumiseen. Harjoittelukysely toimeksiantajalle - Olemme tyytyväisiä toimeksiantomme toteutumiseen.

6 2. Opiskelijakyselyt AMK-opiskelijat 2.1 Alkukysely Taustamuuttujat: NETSYMSI:stä Kieli Kotikunta Koulutusala Koulutusohjelma Luokkatunnus/Ryhmätunnus Maa Opintoala Opiskelijan sukupuoli Opiskeluoikeuden tila Pohjakoulutus Tulosalue Tutkinnon nimi Tutkintonimike Vuositaso Yksikkö 1. Opiskelupaikan valintaan vaikuttaneet tekijät Vähän vaikutusta Jonkin verran vaikutusta Paljon vaikutusta Hyvin paljon vaikutusta 1. Kiinnostava koulutusohjelma 2. Hyvät työllistymismahdollisuudet 3. Asunnon saannin helppous 4. Ystävien läheisyys 5. Opiskelupaikkakunnan kiinnostavuus 6. Kotipaikkakunnan läheisyys 7. Hyvät harrastusmahdollisuudet 8. Savonia-ammattikorkeakoulun arvostus 9. Opiskelu monikulttuurisessa ympäristössä Seuraava kysymys vieraskielisissä koulutusohjelmissa oleville Vähän vaikutusta Jonkin verran vaikutusta Paljon vaikutusta Hyvin paljon vaikutusta Ei koske minua 11. Opintojen maksuttomuus Muu, mikä avoin Odotukset opiskelun suhteen 2. Kuinka tärkeänä pidät seuraavia asioita opiskelusi kannalta Ei lainkaan tärkeä Jonkin verran tärkeä Hyvin tärkeä 1. Käytännönläheinen opiskelu 2. Mahdollisuus opiskella verkon kautta 3. Opintojen valinnaisuus tässä koulutusohjelmassa 4. Mahdollisuus valita opintoja muista koulutusohjelmista 5. Mahdollisuus suorittaa osa opinnoista ulkomailla 6. Hyvät työharjoittelumahdollisuudet Erittäin tärkeä

7 7. Mahdollisuus valmistua nopeasti ammattiin 8. Hyvät työllistymismahdollisuudet valmistumisen jälkeen 9. Ammattitaitoiset opettajat 10. Nykyaikaiset opetusvälineet ja -tilat Opintojen ohjaus 3. Arvioi tyytyväisyyttäsi opettajatuutoreilta ja / tai opintojen ohjaajilta saamaasi opintojen ohjaukseen 1. Yksilöohjausta on ollut riittävästi 2. Ryhmäohjausta on ollut riittävästi 3. Opintojen ohjaus on ollut asiantuntevaa (A) 4. Opintojen ohjaus on tukenut sitoutumistani opintoihin 5. Opintojen ohjaus on edistänyt opintojani 6. Olen kokonaisuutena tyytyväinen saamaani opintojen ohjaukseen 4. Arvioi tyytyväisyyttäsi opiskelijatuutoreiden toimintaan 1. Opiskelijatuutorini on ollut aktiivinen / ovat olleet aktiivisia 2. Opiskelijatuutorointi on vaikuttanut myönteisesti ryhmähengen muodostumiseen 3. Opiskelijatuutorointi on ollut tarkoituksenmukaista 4. Opiskelijatuutorointia tulee olla koko opiskelun ajan 5. Olen kokonaisuutena tyytyväinen opiskelijatuutorointiin 7. Mikä opintojen ohjauksessa ja opiskelijatuutoreiden toiminnassa on ollut tyisen hyvää? 8. Miten kehittäisit opintojen ohjausta ja opiskelijatuutoreiden toimintaa? Tiedotus 5. Tiedotuksessa opiskelijoille käytetään useita sähköisiä tiedotuskanavia: Moodle, Savonian verkkosivut, sähköposti ja WIP. Arvioi tyytyväisyyttäsi tiedotukseen kokonaisuutena ja kseen kunkin tiedotuskanavan osalta 1. Tiedotus Moodlen kautta toimii hyvin 2. Tiedotus verkkosivujen kautta toimii hyvin 3. Tiedotus sähköpostin kautta toimii hyvin 4. WIP toimii hyvin 5. Löydän haluamani tiedon helposti 6. Mitä tyisen hyvää on tiedottamisessa?

8 7. Miten tiedotusta mielestäsi pitäisi kehittää? Oman opiskelun suunnittelu 8. kyllä ei 1. Olen tehnyt henkilökohtaisen opintosuunnitelman Olen saanut riittävästi ohjausta HOPS:n tekemiseen Olen hakenut opintojen hyväksilukua aiemmin hankkimani osaamisen perusteella 1 2 Jos olet hakenut opintojen hyväksilukua, arvioi hyväksilukukäytänteitä. (ei pakko vastata) Opintojen hyväksiluku- tai arviointipaatteet ovat selkeät 2. Opintojen hyväksilukujen hakeminen on helppoa 3. Olen saanut riittävästi ohjausta hyväksilukujen hakemiseen 4. Sain tiedon hyväksytyistä hyväksiluvuista riittävän ajoissa Opintojen kulku 10. Arvioi kuinka paljon käytät aikaa opiskeluun (lähiopetustunnit ja itsenäinen työskentely) keskimäärin viikossa. alle 10 tuntia tuntia tuntia tuntia 4 yli 40 tuntia Käytkö töissä opintojen ohella en käy töissä 1 kyllä, keskimäärin 1-5 tuntia viikossa 2 kyllä, keskimäärin 6-10 tuntia viikossa 3 kyllä, keskimäärin tuntia viikossa 4 kyllä, yli 20 tuntia viikossa Arvioi opiskeluun liittyvää jaksamistasi 1. Työmäärä on sopiva jaksamiseni kannalta 2. Olen innoissani opiskelusta 3. Minulla on ollut opinnoissani onnistumisen kokemuksia 4. Opiskelu on minulle hyvin merkityksellistä

9 5. Koen opiskelemani alan omakseni 6. Opiskeluilmapiiri on kannustava 7. Opintoni ovat edenneet hyvin Opetusjärjestelyt ja opetuksen toteutus 13. Arvioi, kuinka tyytyväinen olet opetusjärjestelyihin ja opetuksen toteutukseen 1. Olen tyytyväinen opetusjärjestelyihin 2. Olen tyytyväinen koulutusohjelmani opetussuunnitelmaaan 3. Olen tyytyväinen käytössä oleviin opetusmenetelmiin 4. Olen tyytyväinen opetustiloihin 5. Olen tyytyväinen opetusvälineisiin 6. Opetus on ollut asiantuntevaa (A) 7. Opetuksessa otetaan huomioon opiskelijoiden monikulttuurinen tausta (vain vieraskielisille) Opintojen loppuun suorittaminen kyllä ei 14. Aion suorittaa tämän tutkinnon loppuun Aion pyrkiä muualle Jos aiot pyrkiä muualle, niin minne? Pohdi seuraavien avoimien kysymysten avulla opintojesi sujumista 17. Mitkä asiat ovat tukeneet opintojesi sujuvaa etenemistä? 18. Mitkä asiat ovat estäneet opintojesi sujuvaa etenemistä? 19. Miten olet itse omalla toiminnallasi edistänyt omaa oppimistasi ja opintojesi etenemistä? 2.2 Opintojaksokysely OpiPal Otetaan käyttöön uudessa kyselyjärjestelmässä vuoden 2012 alussa Opintojakson sisällön ja toteutuksen kuvaus 1. Opintojakson osaamistavoitteiden selkeys välttävä 5 kiitettävä 2. Opintojakson liittyminen koulutusohjelman välttävä 5 kiitettävä osaamistavoitteisiin 3. Tyytyväisyys opintojakson asiasisältöön välttävä 5 kiitettävä 4. Opintojakson arviointiperusteiden selkeys välttävä 5 kiitettävä

10 5. Arviointitapojen soveltuvuus opintojaksolle välttävä 5 kiitettävä 6. Vaadittu työmäärä opintopistemäärää kohden liian pieni 5 liian suuri (3 = sopiva) Oppimisen edistyminen (Savonian arviointiasteikko 1 = välttävästi, 2 = tyydyttävästi, 3 = hyvin, 4 = ttäin hyvin, 5 = kiitettävästi) 7. Käytetyt opetus- ja työskentelymenetelmät edistivät oppimistani 5 8. Käytetyt opetusmataalit edistivät oppimistani 5 9. Opintojaksoon liittyvät tehtävät ja harjoitukset edistivät 5 oppimistani 10. Opintojakson aikainen ilmapiiri oli oppimiseen kannustava 5 Kokonaistyytyväisyys (Savonian arviointiasteikko 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = ttäin hyvä, 5 = kiitettävä) 11. Yleisarvosana opintojakson toteutukselle kokonaisuudessaan 5 Oma työskentelyni (Savonian arviointiasteikko 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = ttäin hyvä, 5 = kiitettävä) 12. Oma opiskelumotivaationi oli Osallistumiseni opetukseen (luennot, harjoitukset, 5 ohjaustilanteet ym) 14. Itsenäinen työskentelyni opintojaksolla oli Työskentelyni muiden kanssa opintojaksolla oli Kokonaisarvio omasta työskentelystäni opintojaksolla Miltä osin opintojakson toteutus sujui hyvin? 18. Miltä osin opintojaksoa voitaisiin kehittää?

11 2.3 OPALAlähtökysely OPALA OKM:n valtakunnallinen lähtökysely 1. Tutkinto, jonka suoritin 2. Koulutusohjelma, jossa opiskelin 3. Ikä alle 25 vuotta vuotta vuotta Yli 45 vuotta 4. Sukupuoli nainen mies 5. Pohjakoulutus 1. Ylioppilastutkinto 2. Ammatillinen perustutkinto / ammattitutkinto 3. Ylioppilastutkinto sekä ammatillinen perustutkinto / ammattitutkinto 4. Opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto 5. Korkeakoulututkinto 6. Opintoja edeltänyt työkokemukseni määrä on yhteensä 1. Minulla ei ole työkokemusta 2. Alle 1 vuosi vuotta 4. Yli 5 vuotta 7. Tilanteeni työmarkkinoilla ennen koulutuksen alkua 1. Olin ammatillisessa koulutuksessa 2. Olin lukiossa 3. Olin muussa koulutuksessa 4. Olin työssä 5. Toimin yrittäjänä 6. Olin työtön 7. Muu tilanne 8. Ammattikorkeakoulu on tavin tukenut työelämäyhteyksieni kehittymistä 9. Tilanteeni työmarkkinoilla koulutuksen päättyessä 1. Minulla on uusi työ toisen palveluksessa 2. Aloitan yrittäjänä / Jatkan yrittäjänä 3. Palaan entisiin tehtäviini vanhaan työpaikkaani 4. Palaan uusiin tehtäviin entiseen työpaikkaani 5. Aloitan toisen koulutuksen (siirry kysymykseen 13) 6. Olen työtön (siirry kysymykseen 13) 7. Muu (siirry kysymykseen 13)

12 10. Valmistumiseni jälkeinen työni on luonteeltaan 1. Suoritustason tehtävä 2. Asiantuntijatehtävä 3. Esimiestehtävä 4. Yrittäjä 11. Valmistumiseni jälkeinen työpaikkani sijaitsee 1. Kunnan nimi, jossa työpaikkani sijaitsee (valikko) 2. Mikäli ulkomailla, niin maa, jossa työpaikka sijaitsee (valikko) 12. Valmistumisen jälkeisessä työssä voin hyödyntää ammattikorkeakoulussa oppimaani 13. Opetus ammattikorkeakoulussa on ollut asiantuntevaa ja korkeatasoista 14. Ammattikorkeakoulun opintoihin liittyvät neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tukeneet hyvin opintojeni edistymistä Valitse kahdesta alla olevasta vaihtoehdosta tilanteesi sopiva vaihtoehto 1. Olen suorittanut työharjoittelun 2. En ole suorittanut työharjoittelua opintojeni aikana 15. Työharjoitteluni aikana saamani ohjaus on ollut riittävää 16. Työtehtäväni työharjoittelun aikana ovat tukeneet oppimista 17. Työharjoittelupaikkani sijaitse 1. Suomessa (opintopistettä) 2. Ulkomailla (opintopistettä) AMK-tutkinto: Oppimisprosessin ja oppimistavoitteiden arviointi (SAVONIA-AMK:n lähtökysely) 18. Opetusjärjestelyt ovat tukeneet hyvin opintojeni edistymistä 19. Ilmapiiri on ollut opiskeluun kannustava 20. Sain opinnoissani hyvät valmiudet toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita (kompetenssi 4) 22. Opinnot kehittivät työelämässä tarvittavia viestintä- ja vuorovaikutustaitojani (kompetenssi 3)

13 23. Opinnot antoivat hyvät edellytykset oman osaamiseni jatkuvaan kehittämiseen. (kompetenssi 1) 24. Olen tyytyväinen saamiini valmiuksiin toimia kansainvälisissä tehtävissä (kompetenssi 6.) 25. Olen tyytyväinen saamiini tietoihin yrittäjyydestä (kompetenssi 4) 26. Mielestäni oman alani arvoperustaa ja ammattieettisiä paatteita on tuotu riittävästi esiin opintojeni aikana (kompetenssi 2.) 27. Mielestäni kestävän kehityksen paatteita on tuotu riittävästi esiin opintojeni aikana (kompetenssi 2.) 28. Opinnot antoivat hyvät valmiudet suunnitella ja organisoida toimintaa (kompetenssi 5.) 29. Olen saanut mahdollisuuksia osallistua opintojen aikana tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan 30. Olen tyytyväinen suorittamani tutkinnon sisältöön 31. Olen saavuttanut koulutuksen aikana hyvät valmiudet työelämään (A) (kompetenssi 5.) (kokoava kysymys) 32. Mitkä seuraavista asioista kaipaavat tällä hetkellä eniten kehittämistä Savoniaammattikorkeakoulussa? Arvioi kehittämiskohteita ryhmittäin ja valitse joka ryhmästä 3 tärkeintä kehittämiskohdetta (rasti ruutuun). Ryhmä 1 (valitse ryhmästä 1-3 tärkeintä kehittämiskohdetta merkitsemällä rasti ruutuun) 1. Opetussisällöt 2. Opetussuunnitelman rakenne 3. Opettajien ammattiosaaminen 4. Opettajien opetus- ja ohjaustaito 5. Opetusmenetelmät 6. Oppimataalit 7. Opettaja opiskelija yhteistyö 8. Tilat ja välineet Ryhmä 2 (valitse ryhmästä 1-3 tärkeintä kehittämiskohdetta merkitsemällä rasti ruutuun) 9. Opiskelijatuutorointi 10. Opintojen ohjaus / opettajatuutorointi 12. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma - HOPS 13. Vapaasti valittavat opinnot 14. Sisäinen tiedotus 15. Harjoittelun ohjaus 16. Opinnäytetöiden ohjaus Ryhmä 3 (valitse ryhmästä 3 tärkeintä kehittämiskohdetta merkitsemällä rasti ruutuun) 17. Opintotoimistopalvelut vai Opiskelupalvelut 18. Tietoverkkopalvelut 19. Kirjastopalvelut 20. Kansainvälinen toiminta

14 21. Ura- ja rekrytointitoiminta 22. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan linkittyminen opetukseen 23. Työelämäyhteydet / yritysyhteistyö 33. Mihin asioihin olit tyytyväinen opintojesi aikana? 34. Mitä opintoihin liittyviä asioita tulisi muuttaa ja kehittää? Yleiset kompetenssit 1. itsensä kehittäminen 2. eettinen osaaminen (kestävä kehitys, toisten huomiointi, yhdenvertaisuus, arvoperusteet jne) 3. viestintä- ja vuorovaikutustaidot 4. kehittämistoiminnan osaaminen 5. organisaatio ja yhteiskuntaosaaminen 6. kansainvälisyysosaaminen 3. Opiskelijakyselyt YAMK-opiskelijat 3.1 Alkukysely (YAMK) Kysely hyväksytty YAMK:n kehittämisryhmässä Toteutetaan ensimmäisen lukuvuoden loppupuolella Taustamuuttujat 1. Pohjakoulutuksesi Agrologi (AMK) Tradenomi Suuhygienisti (AMK) Muotoilija (AMK) Bioanalyytikko (AMK) Sosinomi (AMK) Medianomi (AMK) Ensihoitaja (AMK) Terveydenhoitaja (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Fysioterapeutti (AMK) Toimintaterapeutti (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Kätilö (AMK) Muu Insinööri (AMK) Röntgenhoitaja (AMK) Mikä: Restonomi (AMK) Sairaanhoitaja (AMK) Rakennusmestari (AMK) 2. Sukupuoli nainen mies 3. Kotikuntasi Tilanteesi työmarkkinoilla opiskelun alussa 4. Oletko tällä hetkellä töissä en käy töissä 1 olen osa-aikatyössä 2

15 olen kokoaikatyössä 3 Jos olet työelämässä, vastaa seuraviin kysymyksiin Mikä seuraavista kuvaa parhaiten nykyistä työtehtävääsi tai tilannettasi työmarkkinoilla Johto- tai esimiestehtävät Asiantuntijatehtävät Toimihenkilö Toimin yrittäjänä Jokin muu Mikä? 6. Organisaatiosi tai sen toimipisteen henkilöstön määrä Alle 5 henkilöä 5-49 henkilöä henkilöä vähintään 250 henkilöä 7. Organisaatiosi tai sen toimipisteen toimiala? Yksityinen sektori Julkinen sektori Kolmas sektori Opiskelupaikan valinta 8. Sain tietää tästä koulutuksesta (valitse 1-3 tärkeintä tekijää) 1. Lehti-ilmoituksesta 2. Lehtiartikkelista 3. Koulutusesitteestä 4. Internetistä 5. Työvoimaviranomaisilta 6. Ystäviltä / työtovereilta 7. Amk:n tai sen yksikön opintotoimistosta 8. Alumnipäiviltä tai muusta seminaarista 9. Työpaikalta 9. Opiskelupaikan valintaan vaikuttaneet tekijät Vähän vaikutu sta Jonkin verran vaikutu sta Paljon vaikutus ta 1. Kiinnostava koulutusohjelma 2. Kotipaikkakunnan läheisyys 3. Mahdollisuus suorittaa tutkinto työn ohessa 4. Työnantajan suositus 5. Savonia-ammattikorkeakoulun arvostus 6. Tunnen Savonian aiempien opintojen perusteella Hyvin paljon vaikutu sta

16 Odotukset opiskelun suhteen 10. Kuinka tärkeänä pidät seuraavia asioita opiskelusi kannalta Ei merkitystä Vähän merkitystä Melko tärkeä 1. Käytännönläheinen opiskelu 2. Mahdollisuus opiskella verkon kautta 3. Koulutus laajentaa osaamistani 4. Koulutus syventää osaamistani 5. Koulutus lisää valmiuksiani kansainvälisiin tehtäviin 6. Koulutusajat joustavat tarvittaessa 7. Työnantajani tukee koulutustani 8. Koulutus parantaa mahdollisuuksiani edetä urallani 9. Koulutus lisää palkkaa Opintojen ohjaus 11. Arvioi tyytyväisyyttäsi saamaasi opintojen alkuvaiheen ohjaukseen Hyvin tärkeä 1. Yksilöohjausta on ollut riittävästi 2. Ryhmäohjausta on ollut riittävästi 3. Opintojen ohjaus on ollut asiantuntevaa 4. Opintojen ohjaus on tukenut sitoutumistani opintoihin 5. Olen kokonaisuutena tyytyväinen saamaani opintojen ohjaukseen Tiedotus 12. Tiedotuksessa opiskelijoille käytetään useita sähköisiä tiedotuskanavia: Moodle, Savonian verkkosivut, sähköposti ja WIP. Arvioi tyytyväisyyttäsi tiedotukseen kokonaisuutena ja kseen kunkin tiedotuskanavan osalta 1. Tiedotus Moodlen kautta toimii hyvin 2. Tiedotus verkkosivujen kautta toimii hyvin 3. Tiedotus sähköpostin kautta toimii hyvin 4. WIP toimii hyvin 5. Löydän haluamani tiedon helposti 13. Mitä tyisen hyvää on tiedottamisessa? 14. Miten tiedotusta mielestäsi pitäisi kehittää? Oman opiskelun suunnittelu

17 15. kyllä ei 1. Olen tehnyt henkilökohtaisen opintosuunnitelman Olen saanut riittävästi ohjausta HOPS:n tekemiseen Olen hakenut opintojen hyväksilukua aiemmin hankkimani osaamisen perusteella 1 2 (16.4 hypätään tarvittaessa yli) Opintojen hyväksiluku- tai arviointipaatteet ovat selkeät 2. Olen saanut riittävästi ohjausta hyväksilukujen hakemiseen Jos olet hakenut opintojen hyväksilukua, arvioi hyväksilukukäytänteitä. 3. Opintojen hyväksilukujen hakeminen on helppoa (ei pakollinen) 4. Sain tiedon hyväksytyistä hyväksiluvuista riittävän ajoissa (ei pakollinen) Opintojen kulku 17. Arvioi kuinka paljon käytät aikaa opiskeluun (lähiopetustunnit ja itsenäinen työskentely) keskimäärin viikossa. alle 10 tuntia tuntia tuntia tuntia 4 yli 40 tuntia Arvioi opiskeluun liittyvää jaksamistasi 1. Työmäärä on vastannut ennalta arvioitua 2. Olen innoissani opiskelusta 3. Minulla on ollut opinnoissani onnistumisen kokemuksia 4. Opiskelu on minulle hyvin merkityksellistä 5. Opiskeluilmapiiri on kannustava 6. Opintoni ovat edenneet hyvin 19. Arvioi, kuinka tyytyväinen olet opetusjärjestelyihin ja opetuksen toteutukseen 1. Olen tyytyväinen opetusjärjestelyihin 2. Olen tyytyväinen opetuksen tukipalveluihin (kirjasto, opiskelijapalvelut, tietohallintopalvelut yms) 3. Olen tyytyväinen koulutusohjelmani

18 opetussuunnitelmaan 4. Olen tyytyväinen käytössä oleviin opetusmenetelmiin 5. Olen tyytyväinen opetustiloihin 6. Olen tyytyväinen opetusvälineisiin 7. Opetus on ollut innostavaa 8. Opetus on ollut asiantuntevaa 20. Mitä kehitettävää olisi mielestäsi opetusjärjestelyissä ja tukipalveluissa? Opintojen loppuun suorittaminen Pohdi seuraavien avoimien kysymysten avulla opintojesi sujumista 21. Mitkä asiat ovat tukeneet opintojesi sujuvaa etenemistä? 22. Mitkä ovat suurimmat haasteet tutkinnon saamiseksi? 23. Millä tavalla työnantajasi mahdollisesti tukee opintoja? 3.2 Opintojaksokysely (YAMK) Otetaan käyttöön tässä muodossa uudessa kyselyjärjestelmässä vuoden 2012 alussa Opintojakson sisällön ja toteutuksen kuvaus 17. Opintojakson osaamistavoitteiden selkeys välttävä 5 kiitettävä 18. Opintojakson liittyminen koulutusohjelman välttävä 5 kiitettävä osaamistavoitteisiin 19. Tyytyväisyys opintojakson asiasisältöön välttävä 5 kiitettävä 20. Opintojakson arviointiperusteiden selkeys välttävä 5 kiitettävä 21. Arviointitapojen soveltuvuus opintojaksolle välttävä 5 kiitettävä 22. Vaadittu työmäärä opintopistemäärää kohden (3 = sopiva) liian pieni 5 liian suuri Oppimisen edistyminen (Savonian arviointiasteikko 1 = välttävästi, 2 = tyydyttävästi, 3 = hyvin, 4 = ttäin hyvin, 5 = kiitettävästi) 23. Käytetyt opetus- ja työskentelymenetelmät edistivät oppimistani Käytetyt opetusmataalit edistivät oppimistani Opintojaksoon liittyvät tehtävät ja harjoitukset edistivät 5 oppimistani 26. Opintojakson aikainen ilmapiiri oli oppimiseen kannustava 5 Kokonaistyytyväisyys

19 (Savonian arviointiasteikko 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = ttäin hyvä, 5 = kiitettävä) 27. Yleisarvosana opintojakson toteutukselle kokonaisuudessaan 5 Oma työskentelyni (Savonian arviointiasteikko 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = ttäin hyvä, 5 = kiitettävä) 28. Oma opiskelumotivaationi oli Osallistumiseni opetukseen (luennot, harjoitukset, 5 ohjaustilanteet ym.) 30. Itsenäinen työskentelyni opintojaksolla oli Työskentelyni muiden kanssa opintojaksolla oli Kokonaisarvio omasta työskentelystäni opintojaksolla Miltä osin opintojakson toteutus sujui hyvin? 18. Miltä osin opintojaksoa voitaisiin kehittää? 3.3 OPALAlähtökysely (YAMK) OPALA valtakunnallinen OKM:n lähtökysely 1. Tutkinto, jonka suoritin 2. Koulutusohjelma, jossa opiskelin 3. Ikä alle 25 vuotta vuotta vuotta Yli 45 vuotta 4. Sukupuoli nainen mies 5. Pohjakoulutus Amk-tutkinto Alempi korkeakoulutut kinto Ylempi korkeako ulututkinto Ulkomai nen tutkinto Muu 6. Opintoja edeltänyt työkokemukseni määrä on yhteensä 3 vuotta 3-5 vuotta 6-10 vuotta Yli 10 vuotta 7. Tilanteeni työmarkkinoilla ennen koulutuksen alkua Olin työssä Toimin yrittäjä nä Olin työtön Muu tilanne 8. Ammattikorkeakoulu on tavin tukenut työelämäyhteyksieni kehittymistä

20 9. Tilanteeni työmarkkinoilla koulutuksen päättyessä 1. Minulla on uusi työ toisen palveluksessa 2. Aloitan yrittäjänä / Jatkan yrittäjänä 3. Palaan entisiin tehtäviini vanhaan työpaikkaani 4. Palaan uusiin tehtäviin entiseen työpaikkaani 5. Aloitan toisen koulutuksen (siirry kysymykseen 13) 6. Olen työtön (siirry kysymykseen 13) 7. Muu (siirry kysymykseen 13) 10. Valmistumiseni jälkeinen työni on luonteeltaan 1. Suoritustason tehtävä 2. Asiantuntijatehtävä 3. Esimiestehtävä 4. Yrittäjä 11. Valmistumiseni jälkeinen työpaikkani sijaitsee 1. Kunnan nimi, jossa työpaikkani sijaitsee (valikko) 2. Mikäli ulkomailla, niin maa, jossa työpaikka sijaitsee (valikko) 12. Valmistumisen jälkeisessä työssä voin hyödyntää ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa oppimaani 13. Opetus ammattikorkeakoulussa on ollut asiantuntevaa ja korkeatasoista 14. Ammattikorkeakoulun opintoihin liittyvät neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tukeneet hyvin opintojeni edistymistä 15. Opinnäytetyön aikana saamani ohjaus on ollut riittävää 16. Opinnäytetyö on tukenut oppimista Savonian oma lähtökysely, joka on osana OPALAlähtökyselyä 17. Opetusjärjestelyt ovat tukeneet hyvin opintojeni edistymistä 18. Ilmapiiri on ollut opiskeluun kannustava 19. Kykenee ratkaisemaan vaativia ongelmia tutkimus- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa kehitetään uusia tietoja ja menettelyjä sekä sovelletaan ja yhdistetään alojen tietoja. 20. Osaan viestiä hyvin suullisesti ja kirjallisesti sekä oman alan että ulkopuoliselle yleisölle 21. Opinnot antoivat hyvät edellytykset oman osaamiseni

21 jatkuvaan kehittämiseen 22. Kykenen sujuvaan kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen yhdellä vieraalla kielellä 23. Kykenen työskentelemään itsenäisesti alan haasteellisissa asiantuntijatehtävissä 24. Olen tyytyväinen suorittamani tutkinnon sisältöön 25. Olen saavuttanut koulutuksen aikana hyvät lisävalmiudet työelämään (A) 26. Mitkä seuraavista asioista kaipaavat tällä hetkellä eniten kehittämistä Savoniaammattikorkeakoulussa? Arvioi kehittämiskohteita ryhmittäin ja valitse joka ryhmästä 1-3 tärkeintä kehittämiskohdetta (rasti ruutuun). Ryhmä 1 Opetussuunnitelma ja opetus (valitse ryhmästä 1-3 tärkeintä kehittämiskohdetta merkitsemällä rasti ruutuun) 1. Opetussuunnitelman rakenne 2. Opetussisällöt 3. Opetuksen eteneminen ja asioiden järjestys 4. Lähiopetuksen tehokkuus 5. Opettajien ammattiosaaminen 6. Opettajien opetustaito 7. Oppimataalit (AMK) Ryhmä 2 Ohjaus ja tiedottaminen (valitse ryhmästä 1-3 tärkeintä kehittämiskohdetta merkitsemällä rasti ruutuun) 8. Opintojen ohjaus 9. Opinnäytetyön ohjaus 10. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma - HOPS 11. Valinnaiset opinnot 12. Tiedottaminen 13. Palautteiden käsittely 14. Oman osaamisen jakaminen ja toisilta oppiminen 15. Opiskelija-opettaja yhteistyö Ryhmä 3 tukipalvelut (valitse ryhmästä 1-3 tärkeintä kehittämiskohdetta merkitsemällä rasti ruutuun) 16. Opintotoimistopalvelut 17. Tietoverkkopalvelut 18. Kirjastopalvelut 19. Tilat ja välineet 20. Kansainvälinen toiminta (AMK) 21. Verkko-oppimisympäristön (Moodle) 22. Tutkimus- ja kehitystoiminta 23. Työelämäyhteydet / yritysyhteistyö 27. Mihin asioihin olit tyytyväinen opintojesi aikana? 28. Mitä opintoihin liittyviä asioita tulisi muuttaa ja kehittää?

22 29. Arvioi opintojaksojen kuormittavuutta (työmäärää) suhteessa sen laajuuteen (op). Anna esimerkkejä mitoitukseltaan parhaista opintojakoista. 30. Miten työnantajasi tuki ja / tai suhtautuminen ylemmän amk-tutkinnon opintoihisi on muuttunut opintojesi aikana? 31. Arvioi oman elämäntilanteesi työn, perheen ja opiskelun yhteensovittamista jaksamisen ja opintojen loppuun viemisen kannalta. Millaista tukea olisit tarvinnut ammattikorkeakoulun puolelta? 4. Toimeksiantajakyselyt 4.1 Harjoittelukysely toimeksiantajille (AMK-opiskelijat) Kysely toteutetaan Survey Servssä siten, että harjoittelun hyväksyminen NetSymsiin aktivoi kyselyn. Toimeksiantajan/yhteistyökumppani (taustatiedot saadaan NetSymsistä) Nimi Y-tunnus Henkilöstömäärä alle 5, 5-49, vähintään 250 Harjoittelun ohjaaja Osoite Puhelin +358 Fax Sähköposti Työn ohjaajan arviointi yhteistyöstä Harjoittelijan nimi (NetSymsistä) Harjoittelun ajankohta (NetSymsistä) Ohjauskokemus Ohjasin harjoittelua ensimmäistä kertaa ( ) Olen ohjannut harjoitteluja aikaisemmin ( ) Valitkaa seuraavista väittämistä omaa näkemystänne parhaiten vastaava vaihtoehto. 1. Harjoittelun tavoitteet olivat tiedossamme 2. Harjoittelun tavoitteet toteutuivat hyvin

23 3. Harjoittelusta oli hyötyä työnantajalle 4. Harjoittelijan ammatillinen osaaminen kehittyi harjoittelun aikana 5. Mielestämme harjoittelijan ammatillinen osaaminen vastasi työyhteisömme tarpeita 6. Olemme tyytyväisiä harjoittelun toteutumiseen 11. Miten harjoittelua ja sen ohjausta tulisi mielestänne kehittää? 12. Yhteistyö Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa Olemme kiinnostuneita jatkamaan yhteistyötä seuraavilla osa-alueilla Harjoittelu Opinnäytetyö Projektityö Kehittämishankkeet Henkilöstökoulutus Tutkimushankkeet Muu Mikä:

24 4.2 Toimeksiantajan / yhteistyökumppanin palaute opinnäytetyöstä Kysely toteutetaan Survey Servssä siten, että arvosanan kirjaaminen NetSymsiin aktivoi kyselyn. Toimeksiantajan/yhteistyökumppani (taustatiedot saadaan NetSymsistä) Nimi Y-tunnus Henkilöstömäärä alle 5, 5-49, vähintään 250 Työn ohjaaja Osoite Puhelin +358 Fax Sähköposti Työn ohjaajan arviointi yhteistyöstä Opinnäytetyön tekijän nimi (NetSymsistä) Opinnäytetyön ajankohta (NetSymsistä) Ohjauskokemus Ohjasin opinnäytetyötä ensimmäistä kertaa ( ) Olen ohjannut opinnäytetöitä aikaisemmin ( ) Valitkaa seuraavista väittämistä omaa näkemystänne parhaiten vastaava vaihtoehto. 1. Sain riittävästi tietoa opinnäytetyöstä. 2. Ammattikorkeakoulun ohjaushenkilöstö tuki opinnäytetyöprosessia riittävästi. 3. Opinnäytetyön tavoitteiden asettaminen onnistui hyvin. 4. Opinnäytetyö toteutui suunnitelmien mukaisesti. 5. Opinnäytetyöntekijän osaaminen vastasi työyhteisömme odotuksia. 6. Opinnäytetyöstä on hyötyä työyhteisöllemme. 7. Ohjaajana toimiminen oli mielekästä. 8. Opinnäytetyön julkistaminen oli työyhteisömme kannalta tarkoituksenmukaista 9. Olemme tyytyväisiä toimeksiantomme toteutumiseen 11. Miten opinnäytetyöprosessia tulisi mielestänne kehittää?

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6.

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6. OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat Raportti 14.6.2010 Heikki Likitalo, Liiketalous, Kuopio Sisällysluettelo 1. Kyselyn

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

Avoin a mmattikorkeakoulu ammattikorkeakoulu

Avoin a mmattikorkeakoulu ammattikorkeakoulu 3.9.2010 / sh Avoin ammattikorkeakoulu Lähellä Sinua Avoin ammattikorkeakoulu k k Sinulle, joka suunnittelet hakeutuvasi ammattikorkeakouluopintoihin haluat jouduttaa opintojasi ja suorittaa opintoja etukäteen

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelija! Kyselyyn vastaamalla olet mukana kehittämässä opetusta ja mielekästä oppimisympäristöä. Kysely on anonyymi, joten

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

Terveydenhoitajakoulutuksen työpajan taustamateriaali

Terveydenhoitajakoulutuksen työpajan taustamateriaali Terveydenhoitajakoulutuksen työpajan taustamateriaali Koonti terveydenhoitaja (AMK) koulutuksen tilastoista ammattikorkeakouluittain Vuonna 2010 tutkinnon suorittaneista työlliset 2011 Vuonna 2010 tutkinnon

Lisätiedot

OPAL: Laatuvertailun tulokset

OPAL: Laatuvertailun tulokset 1 / 6 5.4.2016 10:14 OPAL: Laatuvertailun tulokset Takaisin Koulutuksia Opiskelijoita Kansallinen, ESR, Ammatillinen, Nonstop, Rintamakoulutus, , Päättymispäivämäärä 01.01.2015 jälkeen, Päättymispäivämäärä

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2009 Liiketoiminta- ja kultturiosaamisen osaamisalue LiI, LiKu, LiWa, Marata, KuMu, MusiTA

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2009 Liiketoiminta- ja kultturiosaamisen osaamisalue LiI, LiKu, LiWa, Marata, KuMu, MusiTA OPISKELUKYSELY KEVÄT Liiketoiminta- ja kultturiosaamisen osaamisalue LiI, LiKu, LiWa, Marata, KuMu, MusiTA Raportti 5.8. Heikki Likitalo 2 Sisällysluettelo 1. Kyselyn toteutus ja raportin rakenne 3 2.

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

KOULUTUKSEN PROSESSI / DIAK KOULUTTAJANA JA OPISKELUPAIKKANA

KOULUTUKSEN PROSESSI / DIAK KOULUTTAJANA JA OPISKELUPAIKKANA KOULUTUKSEN PROSESSI / DIAK KOULUTTAJANA JA OPISKELUPAIKKANA PROSESSIN OMISTAJA TutkintoDiakin johtaja PROSESSIKUVAUKSEN HYVÄKSYJ KSYJÄ Johtoryhmä PRSESSIKUVAUS LUOTU JA PÄIVITETTY P Huhti- toukokuu 2008

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2013 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Tradenomit työmarkkinoilla

Tradenomit työmarkkinoilla Tradenomit työmarkkinoilla Uudistu ja uudista 2011 Johanna Tuovinen asiamies, koulutus-, työvoima- ja elinkeinopolitiikka Tradenomiliitto TRAL ry Minkälaista osaamista tarvitaan? Yleinen osaaminen korostuu

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO. Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma.

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO. Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma 90 op Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

URAOHJAUS: Seurantajärjestelmä. Yhteenveto

URAOHJAUS: Seurantajärjestelmä. Yhteenveto URAOHJAUS: Seurantajärjestelmä Yhteenveto URAOHJAUS Seurantajärjestelmä Uraohjaus-hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin seurantajärjestelmä opiskelijoiden amk-opintojen etenemisestä 1. Tehtiin tutkimus

Lisätiedot

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Opiskelijoiden kokemuksia oppimisesta ITK 2010 seminaari; Hämeenlinna Soile Bergström Opintojakson esittely

Lisätiedot

Ohjaus- ja hops-prosessi liiketalouden koulutusohjelmassa

Ohjaus- ja hops-prosessi liiketalouden koulutusohjelmassa Ohjaus- ja hops-prosessi liiketalouden koulutusohjelmassa Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea heidän

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

Työssäoppimisen (TOP) palaute 2014-2015

Työssäoppimisen (TOP) palaute 2014-2015 Työssäoppimisen (TOP) palaute 2014-2015 TOP palaute Työssäoppimisesta palautetta antoi yhteensä 431 opiskelijaa ja 16 työpaikkaohjaajaa Kokonaisarvio työssäoppimisesta asteikolla 1-5: opiskelijat 4,19

Lisätiedot

Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey. Suomi Svenska English

Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey. Suomi Svenska English Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey Suomi Svenska English Hyvä opiskelija, Suomalaissa yliopistoissa toteutetaan valtakunnallinen opiskelijapalautekysely Kandipalaute. Kysely

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Opiskelukyselyn tulokset kulttuurin tulosalueella 2008 Viestinnän koulutusohjelma

Opiskelukyselyn tulokset kulttuurin tulosalueella 2008 Viestinnän koulutusohjelma Opiskelukyselyn tulokset kulttuurin tulosalueella 2008 Viestinnän koulutusohjelma Savonia-ammattikorkeakoulu Vastuualue/Toiminta-alue: Kuopion Muotoiluakatemia Prosessin omistaja: Koulutuspäällikkö Heikki

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijakyselyt 2013 alkaen

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijakyselyt 2013 alkaen mod. 1 Ohjaus ja neuvonta 1 (5) Taustakysymykset: Kysymyksien arviontiasteikko, ellei kysymyksessä ole toisin esitetty ja vastauksen painoarvo oppilaitos Täysin samaa mieltä. 5 sukupuoli Jokseenkin samaa

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 87,6 % Työ, työnhaku ja työllistyminen Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

OPINTO-OHJAUKSEN PALAUTE OSANA LAATUJÄRJESTELMÄÄ

OPINTO-OHJAUKSEN PALAUTE OSANA LAATUJÄRJESTELMÄÄ OPINTO-OHJAUKSEN PALAUTE OSANA LAATUJÄRJESTELMÄÄ Anne Mustonen Tampereen ammattikorkeakoulu OPINTO-OHJAUKSEN PALAUTE OSANA LAATUJÄRJESTELMÄÄ Tässä esityksessä kerrotaan TAMKin opintoohjauksen keskeisistä

Lisätiedot

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA Hyvä vastaaja! Kysely on osa kartoitustyötä, jolla keräämme tietoa työssäoppimisesta toisen asteen ammatillisen perustutkinnon opiskelijoilta.

Lisätiedot

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi 13 14 Hyvä opiskelija! Tervetuloa opiskelemaan Oulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto

Suoritettava tutkinto OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, ikäosaaminen Suoritettava tutkinto Suomalaisen väestön ikääntyminen näkyy sekä eliniän pidentymisenä että ikääntyneiden väestöosuuden kasvuna. Ikääntyvä

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma pähkinänkuoressa Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto AIKUISKOULUTUKSEN LAATU- JA VAIKUTTAVUUS, OPISKELIJAPALAUTE KEVÄT 2015 Vastausprosentti: 43 % Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet Sivu 1 / 10 Koulutuksen sisällöt ja

Lisätiedot

SUUNTA ON SELVÄSTI YLÖSPÄIN

SUUNTA ON SELVÄSTI YLÖSPÄIN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 62 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Jaana Niemimäki SUUNTA ON SELVÄSTI YLÖSPÄIN Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2010 TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN PUHEENVUOROJA 62 Turun

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINTI Itsearviointi liittyy kiinteästi elinikäisen oppimisen ajatteluun sekä opiskelijan

Lisätiedot

OPINTO-OPAS (YLEINEN OSA) 2011 2013

OPINTO-OPAS (YLEINEN OSA) 2011 2013 OPINTO-OPAS (YLEINEN OSA) 2011 2013 Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (90 op) Tradenomi (ylempi AMK) 2.3.2011 Liiketalous Kuopio 2 Koulutuksen lähtökohdat Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa 2015 www.tamk.fi TAMK numeroina Koulutusvastuu 7 koulutusalalla Kulttuuriala Liiketalous Tekniikka Luonnonvara-ala Sosiaali- ja terveysala Matkailu- ja ravitsemisala Ammatillinen opettajankoulutus lähes

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN ENSIMMÄISEN VUODEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE Huhtikuu 2015 Vastausprosentti: 49,9 % Vertailuryhmä: Kaikki koulutusalat kaikki oppilaitokset Lukuvuoden

Lisätiedot

Opintoja koskevan tutkimus- palautetiedon hyödyntäminen yliopistossa. Leena Ahrio Kehittämispäällikkö, YTT

Opintoja koskevan tutkimus- palautetiedon hyödyntäminen yliopistossa. Leena Ahrio Kehittämispäällikkö, YTT Opintoja koskevan tutkimus- palautetiedon hyödyntäminen yliopistossa Leena Ahrio Kehittämispäällikkö, YTT 17.9.2014 Mikä on koulutuksen johtamisen tavoite? Yliopistokoulutuksen tavoite? Mitä halutaan tukea

Lisätiedot

Ympärivuotinen opiskelu opintojen ja ohjauksen sekä opintotehokkuuden näkökulmista

Ympärivuotinen opiskelu opintojen ja ohjauksen sekä opintotehokkuuden näkökulmista Ympärivuotinen opiskelu opintojen ja ohjauksen sekä opintotehokkuuden näkökulmista Oppiminen kannattaa aina S. Niinistö-Sivuranta Laurea 17.3.2014 www.laurea.fi Oppia voi milloin vain Mitä Laureassa on

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYSTUTORIN OSAAMISPASSI

KANSAINVÄLISYYSTUTORIN OSAAMISPASSI KANSAINVÄLISYYSTUTORIN OSAAMISPASSI Nimi Opetuspiste OSAAMISPASSI Kansainvälisyystutor -opinnot kuuluvat etiikan opintoihin. Saamasi opintoviikkomäärän laajuus riippuu siitä, miten paljon syvennät osaamistasi

Lisätiedot

Uusi ohjausosaaminen ja oma ohjaustyö osana kokonaisuutta - HOPS ja kehityskeskustelut

Uusi ohjausosaaminen ja oma ohjaustyö osana kokonaisuutta - HOPS ja kehityskeskustelut Uusi ohjausosaaminen ja oma ohjaustyö osana kokonaisuutta - HOPS ja kehityskeskustelut TÄNÄÄN 2.10. Henna/Irma Yhteisestä prosessista Missä kehyksessä opetuutori ohjaa? Mikä merkitys HOPS/kehityskeskusteluilla

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Koulutuksen laatupalaute FUAS-liittouman ammattikorkeakouluissa, 2014. - Eeva Lassila ja Sara Heikkilä

Koulutuksen laatupalaute FUAS-liittouman ammattikorkeakouluissa, 2014. - Eeva Lassila ja Sara Heikkilä Koulutuksen laatupalaute FUAS-liittouman ammattikorkeakouluissa, 2014 - Eeva Lassila ja Sara Heikkilä Lukijalle Koulutuksen laatupalaute toteutettiin toista kertaa kaikissa FUAS-liittouman ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE KEVÄT 2015 Vastausprosentti: 79,9 % Työ, työnhaku ja työllistyminen 1. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta

Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta 1. Sukupuoli 0% 25% 50% 75% 100% mies 6,8% nainen 93,2% 2. Työ- ja virkasuhteesi muoto? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% vakituinen 86,41%

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely

Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely Tutkimusraportin tiivistelmä Sara Rönkkönen Opinto- ja opiskelijapalvelut (OOP) Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä. Asiakaskysely kirjastopalveluista Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tiedonkeruu 2013 ja ajankohtaisia asioita. Kota-seminaari 21.08.2013 Kaisu Piiroinen

Ammattikorkeakoulujen tiedonkeruu 2013 ja ajankohtaisia asioita. Kota-seminaari 21.08.2013 Kaisu Piiroinen Ammattikorkeakoulujen tiedonkeruu 2013 ja ajankohtaisia asioita Kota-seminaari 21.08.2013 Kaisu Piiroinen Esityksessä Ajankohtaisia kysymyksiä Tiedonkeruu teknisesti aikataulu uusi tiedonkeruu tiedonkeruun

Lisätiedot

Mitä lukion jälkeen?

Mitä lukion jälkeen? Mitä lukion jälkeen? Ammattikorkeakouluopinnot Yliopisto-opinnot Ylioppilaspohjainen ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinnot Avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulun opinnot Kansanopistojen opintolinjat

Lisätiedot

Aloituskysely 2016 tulokset

Aloituskysely 2016 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus Vastaajia 474, vastausprosentti 80 % Aloituskyselyn toteutus syksyllä 2016 Aloituskysely toteutettiin Luovissa syyskuussa. Kyselyyn kohderyhmänä olivat syksyllä 2016

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Askola + TRENDI N=218, vastausprosentti keskimäärin 72, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Askola + TRENDI N=218, vastausprosentti keskimäärin 72, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Askola + TRENDI N=218, vastausprosentti keskimäärin 72, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:39:29 2014 Kaikki koulutusalat, N=40, vastausprosentti keskimäärin

Lisätiedot

HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet)

HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet) HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet) Nimi: Täytetty..2015 Tämä lomake on tarkoitettu opiskelijoille, jotka suorittavat sekä kandidaatin että maisterin tutkinnon. Tässä

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Hyväksilukeminen... 3 2.1. Hyväksilukemismenettelyyn liitetään

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Opiskelijakysely toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille Tulosyhteenveto ja toimipaikkakohtainen vertailu

Opiskelijakysely toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille Tulosyhteenveto ja toimipaikkakohtainen vertailu Opiskelijakysely toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille Tulosyhteenveto ja toimipaikkakohtainen vertailu Anne Mähönen 29.8.2016 SISÄLTÖ TAUSTATIEDOT... 1 1. Sukupuoli... 1 2. Olen... 1 3. Tutkinto...

Lisätiedot

Ajankohtaista Oamkin koulutustarjonnasta ja opiskelijarekrytoinnista. Opopatio 10.10.2014 Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio

Ajankohtaista Oamkin koulutustarjonnasta ja opiskelijarekrytoinnista. Opopatio 10.10.2014 Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio Ajankohtaista Oamkin koulutustarjonnasta ja opiskelijarekrytoinnista Opopatio 10.10.2014 Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) Suomen 5. suurin ammattikorkeakoulu noin

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2011

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2011 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2011 Lisähaku 2011, Savonia AMK Täytä hakulomake kuulakärkikynällä TEKSTATEN ISOILLA kirjaimilla. Tee jokainen numero

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy on hakenut valtioneuvostolta toimilupaa 1.1.2014 alkaen.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy on hakenut valtioneuvostolta toimilupaa 1.1.2014 alkaen. VALTIONEUVOSTO PÄÄTÖS ammattikorkeakoulun toimiluvasta 12.12.2013 Dnro OKM/5/533/2013 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy PL 4000 00079 Metropolia Hakemus Päätös Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy on hakenut

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE 2015 Vastausprosentti: 80,1 % Työ, työnhaku ja työllistyminen 1. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten

Lisätiedot

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009 YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009 Täytä hakulomake kuulakärkikynällä TEKSTATEN ISOILLA kirjaimilla. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi,

Lisätiedot

Palveluohjauksen Palveluohjauksen ammatilliset erikoistumisopinnot ammatilliset erikoistumisopinnot 30 op 30 op

Palveluohjauksen Palveluohjauksen ammatilliset erikoistumisopinnot ammatilliset erikoistumisopinnot 30 op 30 op Palveluohjauksen Palveluohjauksen ammatilliset erikoistumisopinnot ammatilliset erikoistumisopinnot 30 op 30 op 17.1. 12.12.2008 Palveluohjaaminen on sosiaali- ja terveysalalla käytetty asiakaslähtöinen

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

Ohjaus ja opiskelija. Oped-Exon päätösseminaari 7.12.2006. Arto Hiltunen Oped-Exon päätösseminaari 7-8.12.2006 Hämeenlinna

Ohjaus ja opiskelija. Oped-Exon päätösseminaari 7.12.2006. Arto Hiltunen Oped-Exon päätösseminaari 7-8.12.2006 Hämeenlinna Ohjaus ja opiskelija Oped-Exon päätösseminaari 7.12.2006 Kuinka paljon olet saanut ohjausta opintoihisi? 0,70 % 7,70 % 29,20 % 44,70 % 17,70 % Erittäin vähän Vähän Sopivasti Riittävästi Erittäin paljon

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen opinnoissa syvennät johtamisen eri osa-alueiden

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 0-0 n tulokset..0 Heikki Miettinen Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Vastaukset Opiskelijat Vastaukset Vastaus% Espoo 0 0 % Helsinki, kaupungin lukiot %

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Mitä? Osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelusta mielekkäämpää. Niitä asioita, joita opiskelija jo osaa, ei tarvitse enää

Lisätiedot

Opetussuunnitelman rakenteesta opiskelija näkee opintojen sijoittumisen eri lukuvuosille.

Opetussuunnitelman rakenteesta opiskelija näkee opintojen sijoittumisen eri lukuvuosille. 1 OPETUSSUUNNITELMAN KÄYTTÖOHJE 1. Miksi opiskelijan tulee tutustua jo heti opintojen alussa koulutusohjelmansa sisältöön ja rakenteeseen? Opiskelijan tulee ymmärtää koulutusohjelmansa rakenne ja sen merkitys

Lisätiedot

25.-26.5.2010. LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola

25.-26.5.2010. LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola 25.-26.5.2010 LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola Vaasan AMK henkilöstöä noin 240 ja opiskelijoita noin 3500 seuraavilla koulutusaloilla: Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammattistartti on valtakunnallisesti ja paikallisesti suunnattu ratkaisemaan ongelmia, jotka syntyvät nuoren uravalinnan

Lisätiedot

Koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tehtäväkokonaisuudet 10.12.2007 Tytti Tenhula

Koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tehtäväkokonaisuudet 10.12.2007 Tytti Tenhula Koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tehtäväkokonaisuudet 10.12.2007 Tytti Tenhula Tehtäväkokonaisuus KOULUTUS Apukysymyksiä Koulutuksen markkinointi Mm. www-sivut, esitteet,

Lisätiedot

Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET

Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan yliopistojen yhteisesti

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

Seloste 1 (9) Versio Näyttötutkinnot 30.12.2013 5. opiskelijapalautekyselyä.

Seloste 1 (9) Versio Näyttötutkinnot 30.12.2013 5. opiskelijapalautekyselyä. Seloste 1 (9) AIPAL näyttötutkintojen opiskelijapalaute 1.1.2014 alkaen Yleistä Rovaniemen koulutuskuntayhtymän (REDU) Lapin ammattiopistossa, Lapin matkailuopistossa ja Lapin urheiluopistossa käytetään

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ

Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Uudistuksen ensimmäinen vaihe v. 2014 6.11.2012 1 Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään (H.Siren OKM) Tavoitteet: Korkeakouluista valmistuneiden

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2013. 702/2013 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2013. 702/2013 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2013 702/2013 Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Verkkokurssin laadun arviointi ja mittaaminen

Verkkokurssin laadun arviointi ja mittaaminen Verkkokurssin laadun arviointi ja mittaaminen Mittaamiseen liittyvien termien määrittelyä: - Mittaväline = mittauslaite - Tunnusluku = osoitin/ilmaisin = mittarin tulos = indikaattori Mihin laadun arviointi

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2014

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2014 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2014 Täytä hakulomake kuulakärkikynällä TEKSTATEN ISOILLA kirjaimilla. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi,

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE 1 (5) ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE Opintojen toteutuksille tulee ilmoittautua SoleOPSissa niiden ilmoittautumisaikana joko HOPSilta tai toteutussuunnitelmalta. Ilmoittautumisajat - syksyn opinnoille 15.4.

Lisätiedot

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa 2015 www.tamk.fi TAMK numeroina Koulutusvastuu 7 koulutusalalla Kulttuuriala Liiketalous Tekniikka Luonnonvara-ala Sosiaali- ja terveysala Matkailu- ja ravitsemisala Ammatillinen opettajankoulutus lähes

Lisätiedot