Helsinkiläistä lasten perhehoitoa kolmelta vuosikymmeneltä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsinkiläistä lasten perhehoitoa kolmelta vuosikymmeneltä"

Transkriptio

1 Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Tutkimuksia 2008:1 Helsinkiläistä lasten perhehoitoa kolmelta vuosikymmeneltä Marjo Mikkonen

2 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTO Tekijä(t) - Författare - Author(s) Mikkonen Marjo HELSINGFORS STAD SOCIALVERKET CITY OF HELSINKI SOCIAL SERVICES DEPARTMENT Julkaisun nimi Publikationens titel Title of the Publication Helsinkiläistä lastensuojelun perhehoitoa kolmelta vuosikymmeneltä KUVAILULEHTI PRESENTATIONSBLAD PRESENTATION Julkaisija Utgivare Publisher Helsingin kaupungin sosiaalivirasto Sarja - Serie Series Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Tutkimuksia ISSN/Sosv ISBN/Sosv Julkaisuaika - Publikationsdatum Published 2008 Sivumäärä, liitteet - Sidoantal, bilagor Pages, appendixes 66 s. Osanumero - Del nummer Part number 2008:1 Kieli - Språk - Language suomi Tiivistelmä - Referat - Abstract Tutkimus sisältää Helsingin kaupungin sosiaaliviraston lapsiperheiden palveluiden vastuualueen sijaishuollossa keväällä 2007 suoritetun tiedonkeruun perhehoidon sosiaalityöntekijöiden asiakkaista, 772 lapsesta ja nuoresta. Viraston asiakastietojärjestelämästä kerättiin kustakin asiakaslapsesta ja nuoresta tiedot huostaanotosta, sijoituksista yms. Muut tiedot saatiin sosiaalityöntekijöitä haastattelemalla kustakin asiakkaasta erikseen. Tutkimuksen tavoitteena oli saada tarkkoja tilastotietoja siitä, miten perhehoidossa olevat tai perhehoidosta vastikään poissiirtyneet lapset ja nuoret voivat vuonna Lisäksi kerättiin taustatietoja huostaanoton syistä, sijoitusten määristä ja pituuksista sekä tietoja sijaisperheistä, syntymävanhemmista ja sosiaalityöstä. Samantyyppinen kartoitus oli tehty vuosina 1987 ja Tutkimuksella haluttiin selvittää myös sitä, oliko 10 ja 20 vuoden aikana tapahtunut olennaisia muutoksia perhehoitoon sijoitettujen lasten ja nuorten elämäntilanteissa. Tutkimus antaa melko kattavan kuvan Helsingin sosiaaliviraston sijaishuollon kautta perhehoitoon vuonna 2007 sijoitettujen tai perhehoidosta vastikään itsenäistyneiden tai muulla tavalla pois muuttaneiden lasten ja nuorten elämästä. Tutkimus antaa myös ainutlaatuista tietoa perhehoitoon sijoitettujen lasten ja nuorten elämästä kolmella eri vuosikymmenellä. Vuosien 1997 ja 2007 tilanteista saadaan hyvin vertailukelpoista tietoa, vuoden 1987 osalta tietoa saadaan vain osittain. Lasten huostaanoton syyt näyttäisivät pysyneen melko samoina kolmella vuosikymmenellä. Yleisin huostaanoton syy liittyi vanhempien päihteidenkäyttöön, seuraavaksi yleisimmät vanhempien sairauteen ja perheen sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Lapset olivat tulleet kaikkina vuosikymmeninä sijaisperheisiin pieninä, yleensä alle kouluikäisinä. Lapset ja nuoret näyttäisivät tulleen vuosikymmenien aikana yhä vaurioituneemmiksi ja vaativahoitoisemmiksi. Sairauksissa painottuivat psyykkisen hyvinvoinnin häiriöt ja neurologiset sairaudet. Peruskouluikäiset lapset kävivät useammin koulua erityisluokalla kuin aiemmin ja kaikkia tukimuotoja (terapia, psykiatrinen poliklinikka, tukiperhe jne.) oli käytetty aiempia vuosia enemmän. Lasten hoitaminen vaati näin ollen sijaisperheiltä todennäköisesti aiempaa enemmän voimavaroja. Siitä huolimatta perhesijoitukset olivat edelleen olleet pitkäkestoisia, puolet oli kestänyt yli viisi vuotta, ja vuosittain näyttäisi sijoituksista huoltosuunnitelman vastaisesti purkautuneen yhtä pieni osa kuin aiemmin. Suurin osa perhesijoituksista päättyi edelleen lapsen itsenäistymiseen ja jälkihuoltoon, pieni osa kotiutumiseen syntymävanhemmille tai sijoituksen purkautumisen kautta toiseen sijaisperheeseen tai lastenkotiin siirtymiseen. Lasten ja nuorten syntymävanhempien elämäntilanne ei useinkaan ollut huostaanoton jälkeen parantunut, monia vanhempia oli perhesijoituksen aikana kuollut tai muutoin kadonnut lasten elämästä. Lapsille pitkät perhesijoitukset tarjosivat korjaavia kokemuksia ja mahdollisuuden normaalin elämänmallin oppimiseen. Lapset ja nuoret olivat suorittaneet peruskoulun lisäksi muita koulututkintoja ja usein käyneet läpi terapian. Aikuistuttuaan he olivat useimmiten työkykyisiä ja kykenivät itsenäiseen elämään doc Avainsanat - Nyckelord - Key words lastensuojelu; huostaanotto; perhehoito; sijaisperheet; jälkihuolto; sosiaalityö Hinta Pris Price Julkaisun myynti ja jakelu: Sosiaali- ja terveydenhuollon tietopalvelu PL 7010, HELSINGIN KAUPUNKI Puhelin: Telekopio: Tiimiposti: Sosv Kirjasto Hki/Sosv Julkaisumuoto Publikationsform Publishing form Distribution och försäljning: Social- och hälsovårdens informationstjänst PB 7010, HELSINGFORS STAD Telefon: Telefax: E-post: Teampost: Sosv Kirjasto Hki/Sosv Distribution and sales: Social and Health Care Information Services PB 7010, Helsingin kaupunki Telephone: Telefax: Teampost: Sosv Kirjasto Hki/Sosv

3 1 SISÄLLYS sivu 1. Johdanto 3 2. Lasten ja nuorten kuvailua Lasten ja nuorten lukumäärä Sukupuolijakauma Ikäjakauma Terveydentila Koulutilanne Peruskoululaiset Keskiasteen koulutuksessa olevat Jälkihuoltonuorten opiskelu ja työssäkäynti Jälkihuollosta poisjäävien opiskelu ja työssäkäynti Asuinpaikka Kaikki lapset ja nuoret Jälkihuoltoikäiset nuoret Tilanne ennen nykyistä perhesijoitusta Huostaanotto Huostaanoton pääasialliset syyt Ikä huostaanottohetkellä Sijaishuolto ennen nykyistä perhesijoitusta Laitossijoitukset Perhesijoitukset Muut sijoitukset Nykyinen perhesijoitus Ikä nykyiseen sijaisperheeseen saapuessa Perhesijoituksen pituus Perhesijoituksen päättymisen jälkeinen asuinpaikka alaikäisillä Sijaisperheet Sijaisvanhempien sukulaisuussuhde lapseen Sijaiskodin sijainti Sijaisvanhempien ikä Sijaisäidin ikä Sijaisisän ikä Sijaisvanhempien sosioekonominen asema Sijaisperheen koko Sijaisvanhempien valmennus Sijaisvanhempien osallistuminen koulutukseen Sijaisvanhempien osallistuminen työnohjaukseen tai vertaistukeen Perhehoidon sosiaalityön ulkopuolinen tuki lapsille ja nuorille Syntymävanhempien ja suvun tilanne ja yhteydenpito lapseen tai nuoreen Syntymävanhempien tilanne Lasten ja nuorten yhteydenpito syntymävanhempiin Yhteydenpito äidin kanssa 31

4 Yhteydenpito isän kanssa Tapaamispaikka syntymävanhempien kanssa Syntymävanhempien tapaamisrajoitukset Lasten ja nuorten yhteydenpito muuhun sukuun Sosiaalityö perhehoidossa Sosiaalityöntekijän yhteydenpito sijaisvanhempiin ja/tai lapseen/nuoreen Yhteydenpito tapaamalla Yhteydenpito puhelimitse, sähköpostitse ja kirjeitse Sosiaalityöntekijän yhteydenpito syntymävanhempiin Sosiaalityöntekijän yhteydenpito lapsen muuhun sukuun Johtopäätöksiä Perhehoidon lapset ja nuoret Tyttöjen ja poikien vertailu Kolmen vuosikymmenen vertailu Pohdintaa 42 Lähteet 44 Liitteet 45 Liite 1: Kyselylomake 45 Liite 2: Lapsen ja nuoren terveydentila 57 Liite 3: Kaavio lasten ja nuorten terveydentilasta 59 Liite 4: Huostaanoton/sijaishuollon pääasiallinen syy 60 Liite 5: Kaavio huostaanoton/sijaishuollon pääasiallisista syistä 64 Liite 6: Sijaisvanhempien sosioekonominen asema 65

5 3 1. JOHDANTO Helsingin kaupungin sosiaaliviraston lapsiperheiden palveluiden vastuualueen sijaishuollossa suoritettiin keväällä 2007 selvitys perhehoidon sosiaalityöntekijöiden asiakkaista. Selvitystä varten laadittiin kyselylomake (liite 1). Toimistossa työharjoittelussa keväällä 2007 olleet sosionomiopiskelijat kirjasivat kustakin asiakaslapsesta ja nuoresta lomakkeeseen viraston asiakastietojärjestelmästä saatavat faktatiedot huostaanotosta, sijoituksista yms. Muut tiedot saatiin siten, että opiskelijat haastattelivat sosiaalityöntekijöitä kustakin asiakkaasta erikseen. Tutkimuksen tavoitteena oli saada tarkkoja tilastotietoja siitä, miten perhehoidossa olevat tai perhehoidosta vastikään poissiirtyneet lapset ja nuoret voivat vuonna Lisäksi kerättiin sekä taustatietoja huostaanoton syistä, sijoitusten määristä ja pituuksista että tietoja sijaisperheistä, syntymävanhemmista ja sosiaalityöstä. Samantyyppinen kartoitus oli tehty vuosina 1987 ja Tutkimuksella haluttiin selvittää myös sitä, oliko 10 ja 20 vuoden aikana tapahtunut olennaisia muutoksia perhehoitoon sijoitettujen lasten ja nuorten elämäntilanteissa. Vuoden 2007 kyselylomake oli pääpiirteitään samanlainen kuin vuoden 1997, vain joitain muutoksia tehtiin uusien nimikkeiden osalta ja lisäksi muutamia aiemmin selvittämättömiä asioita haluttiin selvittää. Vuoden 1987 kyselylomake oli huomattavasti suppeampi ja vain osin suoraan verrattavissa tilanteisiin vuosina 1997 ja Tiedot saatiin lähes kaikista asiakkaana olevista lapsista ja nuorista. Sijaisperhettä koskevia tietoja kerättiin vain niiden lasten ja nuorten osalta, jotka tutkimushetkellä asuivat sijaisperheessä. Kaiken kaikkiaan tietoja kerättiin 772 lapsesta ja nuoresta, joista 85 % eli 652 asui tutkimushetkellä sijaisperheessä. Tiedot kerättiin lapsikohtaisesti. Yhdessä sijaisperheessä saattoi asua 1-6 lasta, joten monen lapsen sijaisperheet ovat tutkimustiedoissa mukana useampaan kertaan, samoin useamman biologisen sisaruksen osalta tiedot vanhemmista ovat useampaan kertaan. Tutkimuksella saadaan tietoa lapsikohtaisesti esim. siitä, kuinka monen lapsen vanhempi on kuollut tai kuinka moni lapsi asuu Pride-koulutetussa sijaisperheessä, ei siitä, kuinka monta vanhempaa on kuollut tai kuinka monta perhettä on Pride-koulutettu. Lapsilla tarkoitetaan vuotiaita, nuorilla vuotiaita. Raportissa kuvaillaan pääosin tutkittuja asioita prosenttitaulukoiden muodossa, jonkin verran on tulkintaa, erityisesti edellisten vuosikymmenten aineistoihin vertailtaessa. Tutkimuksen tekijänä kiitän tutkimuksen eri vaiheissa mukana olleita: suunnittelu- ja raportointivaiheesta perhehoitopäällikkö Ritva Mantilaa, perhehoidon johtavia sosiaalityöntekijöitä, erityisesti Alli Uusijärveä, sekä kehittämiskonsultti Maria Kahilaa; suunnitteluvaiheessa kyselylomakkeen ajantasaistamisessa ja lisäkysymysten pohdinnassa auttanutta Perhehoitoliiton tutkijaa, psykologi Tarja Janhusta; ja aineiston keräämisestä sosionomiopiskelijoita, Niina Nurmista ja Sanna Mertaa. 1. LASTEN JA NUORTEN KUVAILUA Tässä luvussa kuvaillaan tutkimusjoukkoa eli perhehoidon sosiaalityöntekijöiden asiakkaina keväällä 2007 olleita lapsia ja nuoria ja verrataan tietoja vuosien 1987 ja 1997 tilanteeseen niiltä osin, kun se on mahdollista.

6 LASTEN JA NUORTEN LUKUMÄÄRÄ Perhehoidon sosiaalityöntekijöiden asiakkaana oli vuonna 2007 yhteensä 772 lasta tai nuorta. Vuonna 1997 asiakkaana oli 692 ja vuonna lasta tai nuorta. Perhehoidossa tutkimushetkellä tai aiemmin olleiden lasten lukumäärä oli tasaisesti kasvanut. 20 vuodessa määrä oli lisääntynyt 125 lapsella tai nuorella. Vuonna 2007 oli helsinkiläisistä huostaan otetuista ja sijaishuoltoon sijoitetuista lapsista kaiken kaikkiaan noin 43 % sijoitettuna perhehoitoon, loput laitoshoitoon SUKUPUOLIJAKAUMA SUKUPUOLI LUKUMÄÄRÄ PROSENTTI Tyttö % Poika % Yhteensä % Perhehoitoon oli keväällä 2007 sijoitettuna tasaisesti molempia sukupuolia, tyttöjä 6 enemmän. Vuonna 1997 sijoitetuissa oli hiukan suurempi ero sukupuolen mukaan, tyttöjä oli 17 enemmän. Vuonna 1987 sijoitetuissa oli tasaisesti molempia sukupuolia, tyttöjä 3 enemmän IKÄJAKAUMA IKÄJAKAUMA YHTEENSÄ PROSENTTI TYTÖT PROSENTTI POJAT PROSENTTI 0-2 v 46 6% 27 7% 19 5% 3-6 v % 53 14% 60 16% 7-9 v % 55 13% 49 13% v % 53 14% 67 17% v % 72 19% 70 18% v 94 12% 46 12% 48 13% v % 82 21% 70 18% Yhteensä % % % Perhehoitoon sijoitettujen lasten ikäluokista (noin kolmen vuoden välein jaoteltuna) suurin oli jälkihuoltoikäiset ja jälkihuollosta juuri pois jääneet, vuotiaat nuoret. Heitä oli 20 % kaikista. Pelkästään jälkihuoltoikäisiä, vuotiaita oli 134 eli 17 % kaikista. Tämä ikäluokka on jäämässä lähivuosina pois perhehoidon asiakkuudesta ja pienentää suuresti asiakasmäärää ellei uusia sijoituksia perhehoitoon tapahdu huomattavasti nykyistä enempää. Alle kouluikäisiä oli kaiken kaikkiaan 159 eli 21 % kaikista, ala-aste-ikäisiä oli 224 eli 29 % kaikista ja yläasteikäisiä 142 eli 18 % kaikista. Tyttöjen ja poikien välillä ei ollut muita merkittäviä eroja suuria eroja iän suhteen, mutta jälkihuoltoikäisissä tyttöjen osuus oli suurempi kuin poikien.

7 5 Eri vuosikymmenillä kaikista lapsista oli: alle kouluikäisiä peruskouluikäisiä keskiasteikäisiä jälkihuoltoikäisiä v % 54 % 20 % 12 % v % 36 % 10 % 16 % v % 47 % 12 % 20 % Lasten ikäjakaumissa oli suuria eroja eri vuosikymmenten välillä. Alle kouluikäisten lasten prosenttiosuus oli kasvanut tasaisesti, 20 vuoden takaisesta 7 %. Peruskouluikäisten osuus oli 10 vuotta sitten pienimmillään, nyt taas kasvanut lähelle 20 vuoden takaista. Keskiasteikäisten osuus oli pienentynyt selvästi 20 vuoden takaisesta ja jälkihuoltoikäisten vastaavasti suurentunut huomattavasti TERVEYDENTILA Terveydentilaa kysyttiin sosiaalityöntekijöiltä siten, että lomakkeessa lueteltiin erilaisia sairauksia ja vammoja ja pyydettiin luokittelemaan lapsi terveeksi, ellei hänelle oltu diagnostisoitu näitä tai muita sairauksia tai vammoja. Työntekijät eivät ehkä tunne lapsia kovin hyvin (pääosin työntekijöiden vaihtuvuuden vuoksi), joten vastaukset ovat vain suuntaa antavia. Samalla lapsella tai nuorella saattoi olla kymmenenkin eri sairautta tai vammaa. Pojat olivat yliedustettuina miltei kaikissa sairauksissa. Pääluokat on esitelty tässä, alaluokat löytyvät liitteestä 2.

8 6 TERVEYS YHTEENSÄ PROSENTTI TYTÖT PROSENTTI POJAT PROSENTTI Terve % % % Allergia 57 7% 23 6% 34 9% Ihotaudit 3 0% 2 0% 1 0% Infektiotaudit 19 2% 10 3% 9 2% Epämuodostumat 9 1% 6 2% 3 1% Sydänsairaus tms 8 1% 3 1% 5 1% Kehitysvammaisuus 13 2% 6 2% 7 2% Neurologiset sairaudet/aistivammat 91 12% 27 7% 64 17% Psyykkisen hyvinvoinnin häiriöt % 91 23% % Diabetes 1 0% 1 0% 0 0% Muut kasvunhäiriöt tms 10 1% 3 1% 7 2% Syöpätaudit 0 0% 0 0% 0 0% Ruuansulatuskanavan taudit 2 0% 0 0% 2 1% Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet 7 1% 1 0% 6 2% Krooninen munuaistauti 3 0% 3 1% 0 0% Autismi 2 0% 0 0% 2 1% Tapaturmien jälkitilat 6 1% 2 1% 4 1% Elimensiirrot 0 0% 0 0% 0 0% Alkoholifyndroomat 89 12% 46 12% 43 11% Äiti päihtynyt synnyttäessä 42 5% 21 5% 21 5% Muu sairaus tai vamma % 64 16% 72 19% Perhehoitoon sijoitetuista lapsista terveeksi luokiteltiin 44 %, tytöistä miltei puolet eli 49 %, pojista huomattavasti pienempi osa, vain 39 %. Sairauksista painottuvat erilaiset psyykkisen hyvinvoinnit häiriöt, joita oli 28 %:lla kaikista lapsista ja nuorista, pojista paljon suuremmalla osalla (33 %) kuin tytöistä (23 %). Tähän luokkaan kuuluvista häiriöistä yleisimpiä olivat levottomuus 13 % (pojista 20 %, tytöistä 7 %), keskittymättömyys 12 % (pojista 17 %, tytöistä 7 %), ahdistuneisuus 10 % (pojista 9 %, tytöistä 11 %), käytöshäiriöt 9 % (pojista 14 %, tytöistä 4 %), masentuneisuus 9 % (pojista 8 %, tytöistä 9 %) ja aggressiivisuus 5 % (pojista 8 %, tytöistä 2 %). Kaikkia muita häiriöitä paitsi masentuneisuutta ja ahdistuneisuutta oli pojilla enemmän. Toiseksi yleisimpiä olivat muut sairaudet tai vammat, joita oli 18 %:lla kaikista lapsista ja nuorista, melko tasaisesti molemmilla sukupuolilla. Tavallisimpia tässä mainittuja sairauksia tai vammoja olivat: 1) erilaiset kehitysviiveet, kuten puheen, kielen, motoriikan tai hahmottamisen kehitysviive tai erityisvaikeus ja laaja-alainen tai monimuotoinen kehitysviive (4 %), 2) kiintymyssuhdehäiriöt (2 %), 3) vaikeat, kielteiset tai traumaattiset lapsuuden ajan kokemukset (2 %) ja 4) tunne-elämän häiriö (1 %). Harvinaisempia tässä mainittuja sairauksia ja vammoja olivat: vaikea ruoka-aineallergia, lievä kehitysvamma tai heikkolahjaisuus, asperger, ylipainoisuus, alkoholi-ongelma, psyykkinen sairaus ja alhaisen syntymäpainon aiheuttamat ongelmat. Kolmanneksi yleisin sairaus oli neurologinen sairaus tai aistivamma, joita oli 12 %:lla kaikista lapsista ja nuorista, tässä tyttöjen ja poikien välinen ero oli suurin, niitä on pojista 17 %:lla, tytöistä 7 %:lla. Tähän luokkaan kuuluvista sairauksista yleisimmin esiintyviä olivat 1) oppimisvaikeudet, joita oli 7 %:lla kaikista ja pojista 8 %:lla, tytöistä 5 %:lla ja 2) ADHD, joka oli 3 %:lla, pojista 7 %:lla, tytöistä 0,3 %:lla. Lisäksi lapsista muutamalla oli CP-vamma, epilepsia tai vaikea näkö- tai kuulovamma.

9 7 Neljänneksi yleisin sairaus oli alkoholisyndrooma, joka oli 12 %:lla kaikista lapsista ja nuorista, yhtä usein tytöillä kuin pojillakin. Näistä fas-syndrooma oli 9 %:lla, fae-syndrooma 3 %:lla. Lapsista ja nuorista 5 %:n kerrottiin syntyneen päihteiden vaikutuksen alaisena. Viidenneksi yleisin sairaus oli allergia, jota sairasti 7 % kaikista. Tämäkin oli selvästi yleisempää pojilla (9 %) kuin tytöillä (6 %). Lapsista ja nuorista 2 % sairasti jotain kroonista infektiotautia, joista tavallisimmat ovat krooninen korvatulehdus (2 %) ja hepatiitti (1 %). Älyllisesti kehitysvammaisia oli myös 2 %. Kaavio terveydentilasta löytyy liitteestä 3. Eri vuosikymmenillä lapsista oli: terveitä psyykkisesti neurologisia alkoholisyndroomia oirehtivia sairauksia tms. v % 13 % 4 % 4 % v % 28 % 6 % 17 % v % 28 % 12 % 12 % Terveydentilan osalta on havaittavissa suuria eroja verrattaessa lapsia 20 vuoden ajalta. Eri vuosikymmenet eivät ole aivan vertailukelpoisia, koska kyselylomake on jokaisena vuosikymmenenä ollut hiukan erilainen. Vuosina 1997 ja 2007 se on ollut kuitenkin pääosiltaan samanlainen, kirjasta Lasten ja nuorten terveydentila 1990-luvun Suomessa mukaellusti otettu (Rajantie, L. et al. 1993). Sairausnimikkeitä on hiukan ajantasaistettu, mm. MBD -nimike on korvattu ADHD nimikkeellä. Vuoden 1987 terveysluokitus oli otettu mukaellusti kirjasta Urponen & Urponen: Kotihoidossa olevat kroonisesti sairaat lapset Suomessa, Lisäksi diagnostiikan paraneminen viimeisten vuosikymmenten aikana vaikuttaa vertailtavuuteen Lasten sairaudet näyttäisivät kuitenkin selvästi lisääntyneen vuosikymmenten aikana, jokin sairaus tai vamma oli 20 vuotta sitten 28 %:lla, 10 vuotta sitten 50 %:lla ja nyt 56 %:lla lapsista. Mielenterveyden tai psyykkisen hyvinvoinnin häiriöt lisääntyivät suuresti vuosien 1987 ja 1997 välillä, mutta viimeisen 10 vuoden aikana niiden prosenttiosuus oli pysynyt samana. Neurologiset sairaudet olivat yleistyneet jyrkästi, 20 vuoden aikana määrä oli kolminkertaistunut. Sen sijaan alkoholisyndroomia oli diagnostisoitu eniten vuonna Vuodelta 1987 ei ole saatavissa tietoja erikseen tytöistä ja pojista. Vuonna 1997 pojat olivat myös selvästi sairaampia kuin tytöt, erityisesti psyykkisen hyvinvoinnin ja neurologisten sairauksien osalta KOULUTILANNE PERUSKOULULAISET Peruskoulua kävi 385 lasta, joka oli 50 % kaikista perhehoidon asiakkaana olleista lapsista ja nuorista. PERUSKOULUMUOTO YHTEENSÄ PROSENTTI TYTÖT PROSENTTI POJAT PROSENTTI Normaaliluokka % % % Erityisluokka 54 14% 19 10% 35 18% Henkilökohtainen opetussuunnitelma 14 4% 7 4% 7 4% Muu 12 3% 5 3% 7 4% Yhteensä % % %

10 8 Peruskoulun normaaliluokalla oli reilu 3/4 lapsista, tytöistä selvästi suurempi osa kuin pojista, joista miltei viidennes oli erityisluokalla, tytöistä vain kymmenesosa. Henkilökohtainen opetussuunnitelma oli harvinainen, sen suhteen ei ollut eroa sukupuolten välillä. Yksikään lapsista ei ollut yksityisopetuksessa. Eri vuosikymmenillä peruskouluikäisistä lapsista oli: normaaliluokalla erityisluokalla v % 12 % v % 11 % v % 14 % Peruskoulussa oli vuonna 1997 erilaisia erityisluokkia (esy, emu, evy ja eha 1 tai 2), vuonna 2007 kaikkia kutsuttiin erityisluokiksi. Lisäksi henkilökohtaiset opetussuunnitelmat olivat tulleet uutena muotona käyttöön, jolloin lapsi saa normaaliluokalla joissain aineissa erityisopetusta. Vuodet eivät siten ole aivan vertailukelpoisia keskenään, mutta muutos on ollut selvä. Normaaliluokalla oli tutkimushetkellä miltei kymmenesosa pienempi osuus perhehoitoon sijoitetuista lapsista kuin 20 vuotta sitten. Vuodelta 1987 ei ole saatavissa tietoa erikseen tytöistä ja pojista, mutta myös vuonna 1997 poikia oli erityisluokilla tyttöjä enemmän, sukupuolten välinen ero ei kuitenkaan ollut yhtä suuri kuin vuonna Yksityisopetuksessa ei myöskään edellisillä vuosikymmenillä ollut yhtäkään perhehoidossa olevaa lasta KESKIASTEEN KOULUTUKSESSA OLEVAT Keskiasteen koulutuksessa oli 69 alle18-vuotiasta lasta, mikä oli 9 % kaikista perhehoidon asiakkaana olleista lapsista tai nuorista. KESKIASTEEN KOULUTUS YHTEENSÄ PROSENTTI TYTÖT PROSENTTI POJAT PROSENTTI Lukio 26 38% 19 54% 7 21% Ammatillinen oppilaitos 32 46% 11 31% 21 62% Työllisyyskurssi 1 1% 1 3% 0 0% Muu 5 7% 2 6% 3 9% Ei koulussa 5 7% 2 6% 3 9% Yhteensä % % % Keskiasteen koulumuodoista ammatillisen oppilaitoksen oli valinnut miltei puolet lapsista, pojista puolet isompi osa kuin tytöistä. Lukiota kävi reilu kolmasosa, tytöistä yli puolet, pojista viidesosa. Tutkimushetkellä pieni osa ei ollut missään koulussa. Kansanopistossa tai oppisopimuskoulutuksessa ei ollut yhtään lasta. Eri vuosikymmenillä keskiasteikäisistä lapsista oli: lukiossa ammatillisessa oppilaitoksessa muualla kuin koulussa v % 60 % v % 43 % 16 % v % 46 % 5 %

11 9 Lukiossa opiskelu oli tasaisesti lisääntynyt viimeisten 20 vuoden aikana ammatillisen koulutuksen kustannuksella, erityisesti tyttöjen osalta. Kansanopistossa opiskeli vuosina 1987 ja 1997 joitain nuoria, samoin oppisopimuskoulutuksessa. Peruskoulun jälkeistä koulua käymättömien määrä oli vähentynyt jyrkästi viimeisen 10 vuoden aikana. Sukupuolten välinen ero lukion ja ammatillisen opiskelun välillä oli 10 vuoden ajan pysynyt samana JÄLKIHUOLTONUORTEN OPISKELU JA TYÖSSÄKÄYNTI Jälkihuoltoikäisiä eli vuotiaita nuoria oli yhteensä 134, joka oli 17 % kaikista perhehoidon asiakkaana olleista lapsista ja nuorista. JÄLKIHUOLTONUORTEN TILANNE YHTEENSÄ PROSENTTI TYTÖT PROSENTTI POJAT PROSENTTI Lukio 11 8% 9 12% 2 3% Ammatillinen oppilaitos 43 32% 23 31% 20 34% Ammattikorkeakoulu 9 7% 5 7% 4 7% Yliopisto 3 2% 2 3% 1 2% Työssä 25 19% 16 21% 9 15% Työtön 18 13% 9 12% 9 15% Muu 25 19% 11 15% 14 24% Yhteensä % % % Jälkihuoltoikäisistä nuorista, kuten peruskoulun jälkeisessä koulutuksessa olevista lapsistakin, ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeli suurin osa, kolmannes kaikista, pojista hiukan suurempi osa kuin tytöistä. Toiseksi tavallisinta oli työssäkäynti, viidennes nuorista oli työssä, tytöistä hiukan suurempi osa kuin pojista. Kolmanneksi tavallisinta oli olla työttömänä, jota oli reilu kymmenesosa sekä tytöistä että pojista. Lukiossa opiskeli vajaa kymmenesosa, heistä miltei kaikki olivat tyttöjä. Ammattikorkeakoulussa opiskeli muutama, samoin yliopistossa, tässä ei ollut juuri eroa sukupuolten välillä. Eri vuosikymmenillä jälkihuoltonuorista oli: lukiossa ammatillisessa korkea- työssä työttömänä oppilaitoksessa koulussa v % 34 % 12 % 23 % v % 32 % 9 % 19 % 13 % Vuodelta 1987 ei ole saatavissa eriteltyjä tietoja jälkihuollossa olevien opiskelusta. Lukiossa olevien osuus näyttäisi pienentyneen, samoin kuin työttömänä olevien osuus, työssä olevien taas näyttäisi lisääntyneen 10 vuoden takaisesta. Jälkihuollossa olevia oli 93 eli 13 % kaikista asiakkaista vuonna 1997, vuonna 2007 heitä oli huomattavasi suurempi osa, 135 eli 17 % kaikista. Jälkihuollossa olevien osalta kysyttiin myös siihen mennessä suoritetusta koulutuksesta.

12 10 JÄLKIHUOLTONUORTEN TUTKINNOT YHTEENSÄ PROSENTTI TYTÖT PROSENTTI POJAT PROSENTTI Peruskoulu 89 66% 48 63% 41 69% Ylioppilastutkinto 22 16% 15 20% 7 12% Ammatillisen oppilaitoksen tutkinto 21 16% 12 16% 9 15% Oppisopimuskoulutus 1 1% 0 0% 1 2% Työlisyyskurssi 1 1% 1 1% 0 0% Muu 1 1% 0 0% 1 2% Yhteensä % % % Viimeiseksi suoritetuista tutkinnoista tavallisin oli luonnollisesti peruskoulu, joka oli 2/3 osalla ainoa suoritettu tutkinto, pojista hiukan suuremmalla osalla kuin tytöistä. Ylioppilastutkinnon oli suorittanut vajaa viidesosa, tytöistä huomattavasi suurempi osa kuin pojista. Ammatillisen oppilaitoksen tutkinnon oli myös suorittanut vajaa viidesosa, siinä ei olut eroa sukupuolten välillä. Eri vuosikymmenillä jälkihuoltonuorista oli viimeksi suorittanut: peruskoulun ylioppilas ammatillisen muun tutkinnon tutkinnon v % 20 % 15 % 7 % v % 16 % 16 % 3 % Vuodelta 1987 ei ole tästäkään saatavissa tietoa. Peruskoulu näyttäisi vuonna 2007 olleen viimeinen suoritettu tutkinto hiukan useammin ja ylioppilastutkinto hiukan harvemmin kuin 10 vuotta sitten JÄLKIHUOLLOSTA POIS JÄÄVIEN OPISKELU JA TYÖSSÄKÄYNTI Jälkihuollosta pois viimeisen vuoden aikana jääneistä 21 vuotta täyttäneistä saatiin tietoa vain 17 nuoren osalta, 2 %:sta kaikista tutkituista. Tulokset ovat siten vain suuntaa antavia. Heistä 53 % oli siirtynyt tai juuri siirtymässä työelämään, 29 % oli työttömänä ja 12 % jatkoi koulutusta. Suoritetuista tutkinnosta viimeinen oli 41 %:lla peruskoulu, 35 %:lla ammatillinen tutkinto ja 24 %:lla ylioppilastutkinto Vuonna 1997 jälkihuollosta pois jääneistä saatiin tietoja myös 17 nuoren osalta, mutta tiedot jätettiin raportoimatta. Vuonna 1987 tietoja saatiin 48 nuoresta, joista 65 % oli siirtynyt tai siirtymässä työelämään, 22 % jatkoi koulutusta ja vain 4 % oli työttömänä. Heistä 58 % oli suorittanut ammatillisen tutkinnon ja 33 % ylioppilastutkinnon ASUINPAIKKA KAIKKI LAPSET JA NUORET Lapsi siirtyy alueellisen perhekeskuksen lastensuojelun sosiaalityöntekijältä perhehoidon sosiaalityöntekijän asiakkaaksi pitkäaikaiseen perhehoitoon sijoittamisen jälkeen. Asiakkuus jatkuu perhehoidossa niin kauan kuin lapsi tai nuori asuu sijaisperheessä tai on siirtynyt sijaisperheestä itsenäisesti asumaan Helsingin ulkopuolelle. Asiakkuus jatkuu tällöin jälkihuollon päättymiseen 21 vuoden iässä saakka. Jos lapsi tai nuori siirtyy sijaisperheestä lastensuojelulaitokseen, kotiutuu syntymävanhemmilleen tai siirtyy itsenäisesti asumaan Helsinkiin, hän siirtyy uu-

13 11 delleen noin puolen vuoden siirtymäajan jälkeen alueellisen perhekeskuksen lastensuojelun asiakkaaksi. ASUINPAIKKA YHTEENSÄ PROSENTTI TYTÖT PROSENTTI POJAT PROSENTTI Sijaisperhe % % % Kunn. ammatillinen perhekoti 33 4% 19 5% 14 4% Oma ammatillinen perhekoti 72 9% 35 9% 37 10% Yks. ammatillinen perhekoti 7 1% 1 0% 6 2% Lastensuojelulaitos 18 2% 7 2% 11 3% Biologinen koti 5 1% 3 1% 2 1% Itsenäinen asuminen 80 10% 45 12% 35 9% Muu 4 1% 2 1% 2 1% Yhteensä % % % Tutkimushetkellä lapsista ja nuorista reilu 2/3 asui tavallisessa sijaisperheessä. Vajaa kymmenesosa asui ns. omassa kodissa toimivassa ammatillisessa perhekodissa, joka eroaa tavallisesta sijaisperheestä siinä, että toisella vanhemmista on sosiaali- tai terveydenhuollon ammattitutkinto, hän on kotona ja hoidosta maksetaan vähän suurempi hoitopalkkio. Kunnallisessa ammatillisessa perhekodissa asui pienempi osa lapsista, tämä eroaa omassa kodissa toimivasta siinä, että perhe asuu kaupungin omistamassa asunnossa. Näitä kolmea sijoitusmuotoa yhdistää se, että sijoittajakunnan ja perheen välillä on tehty toimeksiantosopimus tietyn lapsen hoidosta. Niitä pidetään sijaisperheessä asumisena, joten tutkimushetkellä perhehoidon asiakkaana olleista lapsista ja nuorista sijaisperheessä asui yhteensä 652 lasta tai nuorta, joka oli 85 % kaikista asiakkaana olleista lapsista ja nuorista. Sijaisperheessä asui tasaisesti tyttöjä ja poikia. Itsenäisesti asui tutkimushetkellä kymmenesosa lapsista ja nuorista. Tyttöjä asui itsenäisesti suhteellisesti enemmän kuin poikia. Muutama lapsi oli lastensuojelulaitoksessa (poikia suhteellisesti enemmän) tai kotiutettuna syntymävanhempiensa luona tutkimushetkellä. He olivat todennäköisesti lähiaikoina siirtymässä alueellisen perhekeskuksen asiakkaaksi. Vuodelta 1987 ei ole saatavissa vertailukelpoista tietoa perhehoidon asiakkaiden asumismuodoista. Vuonna 1997 ei vielä ollut varsinaisia ammatillisia perhekoteja käytettävissä, mutta muutamalla alueellisella sosiaalipalvelutoimistolla oli käytettävissä oma alueellinen ammatillinen perhekoti. Eri vuosikymmenillä asuinpaikkana oli: tavallinen ammatillinen lastensuojelu- syntymä- itsenäinen sijaisperhe perhekoti laitos koti asuminen v % 2 % 1 % 1 % 10 % v % 13 % 2 % 1 % 10 % Tavallisessa sijaisperheessä asuminen oli tullut selvästi harvinaisemmaksi, joka on ymmärrettävää, sillä lasten vaativahoitoisuuden vuoksi rinnalle on perustettu ammatillisia perhekoteja. Lastensuojelulaitoksessa asuminen oli puolet yleisempää kuin 10 vuotta sitten. Sen sijaan itsenäisesti asumisessa ja syntymävanhemmille kotiutettuna olemisessa ei ollut eroa 10 vuoden takaiseen.

14 JÄLKIHUOLTOIKÄISET NUORET JÄLKIHUOLTONUORTEN ASUINPAIKKA YHTEENSÄ PROSENTTI TYTÖT PROSENTTI POJAT PROSENTTI Sijaisperhe 48 36% 23 30% 25 42% Biologinen koti 1 1% 0 0% 1 2% Itsenäinen asuminen 69 51% 43 57% 26 44% "Puoli-itsenäinen" asuminen 12 9% 8 11% 4 7% Muu 5 4% 2 3% 3 5% Yhteensä % % % Jälkihuoltoikäisistä, vuotiaista, nuorista puolet asui itsenäisesti omassa kodissaan, yleensä kuitenkin pitäen tiiviisti yhteyttä sijaisvanhempien kanssa. Tytöistä selvästi isompi osa kuin pojista asui itsenäisesti. Toiseksi tavallisinta oli asua edelleen sijaisperheessä, näin asui reilu kolmannes jälkihuoltoikäisistä, pojista selvästi suurempi osa kuin tytöistä. Puoli-itsenäisellä asumisella tarkoitetaan sitä, että nuori asui kouluajat asuntolassa tms. eri paikkakunnalla ja viikonloput sijaisperheessä. Näin asui vajaa kymmenesosa jälkihuoltoikäisistä, selvästi suurempi osa tytöistä kuin pojista. Muualla asui tutkimushetkellä muutama nuori, joka sisälsi asumisen tukikodissa, harjoitteluasunnossa, ensikodissa tai sairaalassa. Jälkihuollon päättyessä 21-vuotiaana nuorista 71 % asui itsenäisesti, 24 % edelleen sijaisperheessä. Eri vuosikymmenillä jälkihuoltonuorista asui sijaisperheessä syntymäkodissa itsenäisesti muualla v % 0 % 55 % 9 % v % 1 % 60 % 4 % Vuodelta 1987 ei ole saatavissa vertailukelpoista tietoa. Vuosien 1997 ja 2007 välillä ei ollut juurikaan eroa asumismuodoissa. Vuonna 1987 asui jälkihuollon päättyessä 21-vuotiaana sijaisperheessä edelleen 75 % nuorista ja itsenäisesti 21 %. Itsenäinen asuminen oli siis 20 vuoden aikana huimasti yleistynyt suhteessa sijaisperheessä asumiseen, suhteelliset osuudet olivat kääntyneet täysin vastakkaisiksi. 3. TILANNE ENNEN NYKYISTÄ PERHESIJOITUSTA Tässä luvussa kerrotaan lasten ja nuorten tilanteesta ennen nykyiseen tai viimeiseen sijaisperheeseen tuloa. Huostaanoton syyt ja huostaanottoikä saatiin selville lähes kaikista lapsista ja nuorista, sen sijaan aiempien sijoitusten lukumäärä kysyttiin vain niiden osalta, jotka tutkimushetkellä olivat sijoitettuina sijaisperheeseen HUOSTAANOTTO Lapsista ja nuorista miltei kaikki oli otettu sosiaalilautakunnan huostaan ennen sijoitusta perhehoitoon. Vain muutama nuori oli sijoitettu avohuollon tukitoimenpiteenä sijaisperheeseen.

Mikä palveluohjauksessa toimi, kenen kohdalla ja missä olosuhteissa?

Mikä palveluohjauksessa toimi, kenen kohdalla ja missä olosuhteissa? Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Tutkimuksia 2004:1 Mikä palveluohjauksessa toimi, kenen kohdalla ja missä olosuhteissa? Keskisen sosiaalikeskuksen palveluohjausprojektin loppuarviointiraportti 11.12.2003

Lisätiedot

Vanhusten lyhytaikaishoidon (LAH) nykytila ja kehittämissuositukset

Vanhusten lyhytaikaishoidon (LAH) nykytila ja kehittämissuositukset Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Selvityksiä 2004:9 Vanhusten lyhytaikaishoidon (LAH) nykytila ja kehittämissuositukset Seija Muurinen, Jaakko Valvanne, Ilkka Sahi, Arja Peiponen, Pirjo Tolkki ja Maarit

Lisätiedot

`Mikä on väkivaltaa, mikä ei`

`Mikä on väkivaltaa, mikä ei` Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Tutkimuksia 2003:5 `Mikä on väkivaltaa, mikä ei` Työntekijöiden tulkintoja nuorten väkivallattoman käyttäytymisen tukemisesta helsinkiläisissä lastensuojelulaitoksissa

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointi Kansallinen syntymäkohortti 1987 -tutkimusaineiston valossa

Lasten ja nuorten hyvinvointi Kansallinen syntymäkohortti 1987 -tutkimusaineiston valossa Reija Paananen Tiina Ristikari Marko Merikukka Antti Rämö Mika Gissler Lasten ja nuorten hyvinvointi Kansallinen syntymäkohortti 1987 -tutkimusaineiston valossa RAPORTTI 52 2012 RAPORTTI 52/2012 Reija

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Missä viipyvät lastensuojelulain uudistukset? Lastensuojelulla heikot toimintaedellytykset Pohjois-Suomen kunnissa

SOSIAALITURVA. Missä viipyvät lastensuojelulain uudistukset? Lastensuojelulla heikot toimintaedellytykset Pohjois-Suomen kunnissa Syyskuu 14/01 SOSIAALITURVA Onko sukulaissijoitus hyvä vaihtoehto lapselle? Missä viipyvät lastensuojelulain uudistukset? Lastensuojelulla heikot toimintaedellytykset Pohjois-Suomen kunnissa SOSIAALITURVA

Lisätiedot

Sijaishuollon ongelma

Sijaishuollon ongelma Sijaishuollon ongelma Teemu Vauhkonen BG- Tutkimus 2 Sijaishuollon ongelma Tiivistelmä Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrän kasvu on merkittävä huolen aihe suomalaisessa yhteiskunnassa.

Lisätiedot

Lapset alkoivat nauraa

Lapset alkoivat nauraa Lapset alkoivat nauraa Raportti Alvari-perhetyöstä, perheiden tilanteesta, huolesta ja muutoksesta Helena Niemi Ensi- ja turvakotien liitto ry Helsinki 2008 Ensi- ja turvakotien liiton raportti 9 Taitto:

Lisätiedot

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011 Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011 Kuusikko-työryhmä Palvelukokonaisuus Hanna Ahlgren-Leinvuo 30.8.2012 Kuusikko-työskentelyn historia ja periaatteet

Lisätiedot

Vajaakuntoisten tuettu työllistyminen Helsingissä toiminnasta ja hyödyistä

Vajaakuntoisten tuettu työllistyminen Helsingissä toiminnasta ja hyödyistä Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Selvityksiä 2004:4 Vajaakuntoisten tuettu työllistyminen Helsingissä toiminnasta ja hyödyistä Pasi Ylipaavalniemi HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTO HELSINGFORS STAD

Lisätiedot

ERI OSAPUOLTEN NÄKÖKULMAT TILANTEESSA, JOSSA NUORI ON SIJOITETTU LASTENSUOJELUN LAITOSHUOLTOON Narratiivinen tapaustutkimus kahden nuoren tilanteesta

ERI OSAPUOLTEN NÄKÖKULMAT TILANTEESSA, JOSSA NUORI ON SIJOITETTU LASTENSUOJELUN LAITOSHUOLTOON Narratiivinen tapaustutkimus kahden nuoren tilanteesta ERI OSAPUOLTEN NÄKÖKULMAT TILANTEESSA, JOSSA NUORI ON SIJOITETTU LASTENSUOJELUN LAITOSHUOLTOON Narratiivinen tapaustutkimus kahden nuoren tilanteesta Tampereen yliopisto Sosiologian ja sosiaalipsykologian

Lisätiedot

Palvelustelin kysynnän kehittyminen vanhusten palveluasumisessa Helsingissä vuoteen 2020 mennessä

Palvelustelin kysynnän kehittyminen vanhusten palveluasumisessa Helsingissä vuoteen 2020 mennessä Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Tutkimuksia 2009:1 Palvelustelin kysynnän kehittyminen vanhusten palveluasumisessa Helsingissä vuoteen 2020 mennessä Arja Peiponen HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTO

Lisätiedot

Helsingin kotihoidon laatu ja kohdennustehokkuus sekä asiakkaiden elämänlaatu

Helsingin kotihoidon laatu ja kohdennustehokkuus sekä asiakkaiden elämänlaatu Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Tutkimuksia 2006:4 Helsingin kotihoidon laatu ja kohdennustehokkuus sekä asiakkaiden elämänlaatu Care Keys projektin tutkimuksia Marja Vaarama, Minna-Liisa Luoma, Petteri

Lisätiedot

MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ

MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ SOS-LAPSIKYLÄÄN SIJOITETTUJEN LASTEN SOSIAALISET VERKOSTOT Pro gradu -tutkielma Sonja Vanhanen 83199 Syksy 2009 Sosiaalipolitiikan laitos Turun yliopisto TURUN YLIOPISTO Sosiaalipolitiikan

Lisätiedot

SIJAISVANHEMMUUDEN MYÖNTEISET JA KIELTEISET KOKEMUKSET Systemaattinen kirjallisuuskatsaus

SIJAISVANHEMMUUDEN MYÖNTEISET JA KIELTEISET KOKEMUKSET Systemaattinen kirjallisuuskatsaus KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma/ Hoitotyö Mira Koivusaari SIJAISVANHEMMUUDEN MYÖNTEISET JA KIELTEISET KOKEMUKSET Systemaattinen kirjallisuuskatsaus Opinnäytetyö 2013 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Äidiksi ja isäksi hedelmöityshoidolla

Äidiksi ja isäksi hedelmöityshoidolla 1 Anneli Miettinen Äidiksi ja isäksi hedelmöityshoidolla Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 40/ 2011 2 2011 Anneli Miettinen ja Väestöliitto Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Kalevankatu 16 B, 1. krs.

Lisätiedot

Onnistuneen sijoituksen

Onnistuneen sijoituksen Onnistuneen sijoituksen siltaa rakentamassa Lastensuojelun perhehoidon työkirja Toimittaneet: Ritva Mantila Marjo Mikkonen LeenaMaaria Väinölä Helsingin kaupungin sosiaaliviraston sijaishuollossa vuosina

Lisätiedot

Sijaisvanhempien kokemuksia sijoituksen alkuvaiheesta

Sijaisvanhempien kokemuksia sijoituksen alkuvaiheesta Sijaisvanhempien kokemuksia sijoituksen alkuvaiheesta JOHANNA AHO-KAIPIO Tampereen yliopisto Yhteiskuntatieteiden yksikkö Sosiaalityön pro gradu tutkielma Toukokuu 2012 Tampereen yliopisto Porin yksikkö,

Lisätiedot

Kohtaavaa lastensuojelua

Kohtaavaa lastensuojelua Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Selvityksiä 2004:1 Kohtaavaa lastensuojelua Lapsikeskeisen lastensuojelun sosiaalityön tilannearvion käsikirja Tiina Muukkonen ja Hanna Tulensalo h:\lastensuojelun

Lisätiedot

Perhehoitoon sijoitettujen lasten antamat merkitykset kodilleen ja perhesuhteilleen

Perhehoitoon sijoitettujen lasten antamat merkitykset kodilleen ja perhesuhteilleen 1 Kati Hämäläinen Perhehoitoon sijoitettujen lasten antamat merkitykset kodilleen ja perhesuhteilleen Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D 56/2012 2 Julkaisija: Väestöntutkimuslaitos, Väestöliitto

Lisätiedot

ISBN pdf. Avainsanat - Nyckelord - Key words sairastavuus, terveyspalvelujen käyttö, terveyserot, terveyskeskus, HUS, ICD-10

ISBN pdf. Avainsanat - Nyckelord - Key words sairastavuus, terveyspalvelujen käyttö, terveyserot, terveyskeskus, HUS, ICD-10 Tekijä(t) - Författare - Author(s) Juha Nyman, Riitta Simoila ja Outi Väistö Julkaisun nimi Publikationens titel Title of the Publication Helsinkiläisten sairastavuus ja terveyskeskuksen järjestämien palvelujen

Lisätiedot

6.3.2012. Perhehoidon aakkoset. helsinkiläisen lapsen perhehoitajalle

6.3.2012. Perhehoidon aakkoset. helsinkiläisen lapsen perhehoitajalle 6.3.2012 Perhehoidon aakkoset helsinkiläisen lapsen perhehoitajalle Sisällysluettelo Tervetuloa helsinkiläisen lapsen perhehoitajaksi!... - 4 - Perhehoito on tiimityötä... - 4 - Tieto tuo varmuutta sijaisvanhempana

Lisätiedot

JOS SE OIS TYTTÖ, NIIN SISKOKS TAI JOS SE OIS POIKA, NIIN VELJEKS

JOS SE OIS TYTTÖ, NIIN SISKOKS TAI JOS SE OIS POIKA, NIIN VELJEKS JOS SE OIS TYTTÖ, NIIN SISKOKS TAI JOS SE OIS POIKA, NIIN VELJEKS PRIDE-valmennuksessa olevien perheiden biologisten lasten valmistautuminen sijaissisaruuteen Hyvärinen Ulla-Riikka & Muona Minna Opinnäytetyö,

Lisätiedot

Perhebarometri 2007 MIKÄ ON MINUN PERHEENI?

Perhebarometri 2007 MIKÄ ON MINUN PERHEENI? PERHEBAROMETRI 1 PIRJO PAAJANEN Perhebarometri MIKÄ ON MINUN PERHEENI? SUOMALAISTEN KÄSITYKSIÄ PERHEESTÄ VUOSILTA JA Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 30/ 2 PERHEBAROMETRI Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos

Lisätiedot

SUOMEN YMPÄRISTÖ 1 2011. Omaa kotia etsimässä ASUMINEN. Nuorten asuminen 2010. Tiina Kupari (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

SUOMEN YMPÄRISTÖ 1 2011. Omaa kotia etsimässä ASUMINEN. Nuorten asuminen 2010. Tiina Kupari (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 1 2011 Omaa kotia etsimässä ASUMINEN Nuorten asuminen 2010 Tiina Kupari (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 1 2011 Omaa kotia etsimässä Nuorten asuminen 2010 Tiina Kupari (toim.)

Lisätiedot

Vailla vakinaista asuntoa

Vailla vakinaista asuntoa Vailla vakinaista asuntoa Liikkuvuus asunnottomuuden ja asuntokannan välillä Kaupunkitutkimus TA Oy Eeva Kostiainen Seppo Laakso 21.9.212 Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Tutkimuksen tausta ja tarkoitus...

Lisätiedot

Kahden kerroksen kännykkäkansaa

Kahden kerroksen kännykkäkansaa Päivi Kurikka Kahden kerroksen kännykkäkansaa Nuorten tietotekniikan käyttö ja asenteet tietoyhteiskuntaa kohtaan Nuorten Suomi 2001 tutkimuksessa 2002 Sitra Sitra OSKU Helsinki 2002 ISBN 951-563-424-5

Lisätiedot

Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella

Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 12/2011 pekka myrskylä Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

KUUSIKON SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJARYHMÄ Selvitys vuoden 2005 työskentelystä

KUUSIKON SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJARYHMÄ Selvitys vuoden 2005 työskentelystä KUUSIKON SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJARYHMÄ Selvitys vuoden 2005 työskentelystä 8.12.05 Marja-Riitta Kilponen Aila Kumpulainen KUUSIKON SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJARYHMÄN RAPORTTI 2005 1. YHTEENVETO... 1 2. JOHDANTO...

Lisätiedot

LASTEN PERHEHOIDON TURVALLISUUSOPAS raportointiosa

LASTEN PERHEHOIDON TURVALLISUUSOPAS raportointiosa Rauni Kainulainen LASTEN PERHEHOIDON TURVALLISUUSOPAS raportointiosa Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Marraskuu 2008 1 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 21.11.2008 Tekijä(t) Rauni Kainulainen

Lisätiedot

TOIMINNALLISET RYHMÄT LASTENSUOJELUN AVO- HUOLLON TUKITOIMENA HENKILÖKUNNAN KOKE- MANA

TOIMINNALLISET RYHMÄT LASTENSUOJELUN AVO- HUOLLON TUKITOIMENA HENKILÖKUNNAN KOKE- MANA OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA TOIMINNALLISET RYHMÄT LASTENSUOJELUN AVO- HUOLLON TUKITOIMENA HENKILÖKUNNAN KOKE- MANA T E K I J Ä : Mika Hirvonen SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot