KONSERNIOHJEET alkaen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KONSERNIOHJEET 1.1.2015 alkaen"

Transkriptio

1 KONSERNIOHJEET alkaen Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

2 MÄNTSÄLÄN KUNNAN KONSERNIOHJE Sisällysluettelo 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite Konserniohjeen soveltamisala Konserniohjaus ja -johtaminen Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Lautakunta Kunnanjohtaja Toimialajohtaja Edustus yhtiökokouksissa ja hallintoelimissä Konserniraportointi Kirjanpito ja tilinpäätös Osavuosikatsaus Keskitetyt konsernitoiminnot Keskitettyjen konsernitoimintojen järjestäminen Konsernin sisäiset hankinnat ja hankintayhteistyö Henkilöstöpolitiikka Sijoituksista päättäminen Takauksen ja vakuuden antaminen Riskien hallinta Kuntakonsernin tarkastus ja valvonta Tiedottaminen Konserniohjeen voimaantulo... 6

3 MÄNTSÄLÄN KUNNAN KONSERNIOHJE 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite Konserniohjeessa määritellään Mäntsälän kunnan ja sen omistamien tytäryhteisöjen johtamiseen, ohjaukseen ja seurantaan liittyvistä toimintaperiaatteista. Tavoitteena on varmistaa kunnan omistajapoliittisten tavoitteiden ja strategioiden saavuttaminen sekä yhtenäistää toimintakulttuuri ja käytännöt koko konsernin tasolla. Erikseen vähintään valtuustokausittain laadittava omistajapoliittinen ohjelma täydentää konserniohjeita. Konserniin kuuluvat yhteisöt toimivat valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuttajina ja noudattavat kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen määrittelemiä toimintalinjauksia. 2. Konserniohjeen soveltamisala Näitä konserniohjeita sovelletaan kunnan omistamiin tytäryhteisöihin ja näiden tytäryhteisöihin. Kuntakonserniin kuuluvat tytäryhteisöt, joihin kunnalla on kirjanpitolain 1 luvun 5 :n tarkoittama määräysvalta Liitteessä on esitetty kunnan määräysvallassa olevat tytäryhteisöt kuntayhtymät, jossa jäsenyys osakkuusyhteisöt kuntakonsernin kannalta muut merkittävät yhteisöt Konserniohjetta noudatetaan tytäryhteisössä, jollei sitä koskevasta lainsäädännöstä tai yhtiöjärjestyksestä taikka muista säädöksestä muuta johdu. Kuntayhtymissä, kunnan osakkuusyhteisöissä sekä muissa merkittävissä yhteisöissä kunnan edustajien tulee pyrkiä siihen, että Mäntsälän konserniohjeen periaatteita noudatetaan myös näissä yhteisöissä. 3. Konserniohjaus ja -johtaminen Kuntakonsernia ohjataan konserniohjeen lisäksi tytäryhteisöissä kunnan nimeämille henkilöille annettavin toimiohjein, yhtiökokouspäätöksin sekä valitsemalla yhtiön hallitukseen kunnan konsernijohdon edustus. Kunnan toimielinten toimivallanjako Kuntakonsernin johdon muodostavat kuntalain 25 a :n mukaisesti kunnanhallitus ja kunnanjohtaja sekä toimialajohtajat sekä henkilöstöjohtaja ja kunnankamreeri.

4 3.1. Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto hyväksyy konsernin strategiat. Valtuustokausittain hyväksytään vähintään kuntastrategia, jossa on määritelty kunnan ja kuntakonsernin keskeiset tavoitteet ja painopistealueet sekä linjattu kunnan ja kuntakonsernin palvelutuotantoa (palvelustrategia). Kunnanvaltuusto on kuntakonsernin ylin valvoja. Kunnanvaltuusto asettaa vuosittain kuntakonsernille suunnitelmakaudelle toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Kullekin yhteisölle määriteltävät tavoitteet muodostuvat mm. kannattavuus- ja vakavaraisuustavoitteista sekä periaatteista omistajan suorittamista sijoituksista sekä antamista lainoista ja takauksista. Edellä mainitun lisäksi valtuuston kannanotto on ennalta hankittava: 1. tytäryhteisön perustamiseen 2. yhtiöjärjestyksen muuttamiseen 3. periaatteellisesti tai taloudellisesti merkittäviin sopimuksiin tai toiminnan muutoksiin 4. konserniyhtiön pääomarakenteen merkittävään muuttamiseen Tytäryhtiöiden tulee valmistella tavoitteet emokunnan hyväksymän talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohjeen ja aikataulun mukaan sekä toimittaa ne hyvissä ajoin kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle. Tytäryhteisöjen tulee sisällyttää vähintään kolmivuotiseen taloussuunnitelmaan tulos- ja rahoituslaskelmat sekä investointiohjelma. Kunnanvaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen. Jos jonkun yhteisön toiminnassa tai toimialalla tapahtuu sellaisia muutoksia, jotka vaikuttavat merkittävästi asetettujen tavoitteiden sisältöön tai niiden toimivuuteen, asia tulee saattaa erikseen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. Myös valtuusto voi tehdä päätöksen tällaisen asian käsittelyyn ottamisesta. Kunnanvaltuustolla on oltava niin laajat tiedonsaantioikeudet, että se voi osallistua kuntakonsernin ohjausta koskevaan keskusteluun. Kunnanvaltuusto esittää kunnanhallituksen valmistelun pohjalta nimettäväksi ehdokkaat tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallituksen jäseniksi sekä edustajiksi näiden yhtiö- ja vastaaviin kokouksiin. Omistajapolitiikka Kunnanvaltuuston hyväksymä kuntastrategia määrittelee omistajapolitiikan perusteet. Omistajapolitiikan tavoitteena on laadukkaiden ja edullisten palveluiden järjestäminen kuntalaisille sekä riittävä tuotto kunnan pääomasijoituksille. Omistajapolitiikalla määritellään myös, mikä taloudellinen tai yhteiskunnallinen merkitys yhteisön omistamisella on sekä tavoitellut muutokset omistuksissa Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko kunnanvaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet koko kuntakonsernissa.

5 3.3. Kunnanhallitus Kunnanhallitus johtaa kuntakonsernia. Kunnanhallitus valmistelee valtuustolle esityksen edustajista tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallit - tai vastaaviin kokouksiin antaa ohjeita kunnan edustajille kuntayhtymän yhtymäkokouksissa sekä tytär- ja osakkuusyhteisöjen yhteisökokouksissa käsiteltävinä oleviin asioihin, antaa ohjeita konserniyhteisön hallituksessa toimiville kunnan edustajille merkittävistä taloudellisista ja toiminnallisista ratkaisuista, vastaa konsernin hallinnon ja talouden koordinoinnista, vastaa, että yhteisöjen valvonta on järjestetty ja tekee tarvittaessa toimenpideehdotuksia havaitsemistaan epäkohdista, antaa toimintakertomuksen yhteydessä kunnanvaltuustolle oleelliset tiedot konsernin toiminnasta ja taloudesta Tytäryhteisöjen tulee toimittaa päätöksentekoelinten esityslistat ja pöytäkirjat kunnanhallitukselle (kh:n pj), kunnanjohtajalle ja hallintojohtajalle. Kuntakonserniin kuuluvan yhteisön on ennen omaa päätöksentekoaan selvitettävä konsernijohdon kannanotto asiaan silloin, kun päätettävä asia merkittävästi vaikuttaa yhteisön tai kunnan toimintaan tai taloudelliseen vastuuseen. Kannanotto on ennalta hankittava: 1. tytäryhteisön perustamiseen 2. yhtiöjärjestyksen muuttamiseen 3. periaatteellisesti tai taloudellisesti merkittäviin sopimuksiin tai toiminnan muutoksiin 4. pääomarakenteen merkittävään muuttamiseen 5. toimintaan nähden merkittäviin investointeihin 6. merkittäviin kiinteistö- ja yrityskauppoihin sekä osakkeiden merkitään 7. merkittävään lainanottoon ja antoon sekä vakuuksien, takauksien taikka muiden yhteisöä sitovien merkittävien taloudellisten velvoitteiden antamiseen 8. merkittäviin henkilöstöpoliittisiin ratkaisuihin 9. yhtiökokoukselle tehtävään voitonjakoehdotukseen, mikäli se poikkeaa yhtiön noudattamasta tavanomaisesta voitonjakokäytännöstä Mikäli epäselvyyttä on edellyttääkö asia valtuuston tai konsernijohdon kannanoton selvittämistä, ratkaisee asian valtuusto Lautakunta Lautakunta huolehtii erityistoimialaansa kuuluvista tehtävistä, tytär- ja osakkuusyhteisöjen toiminnan seurannasta ja tekee toimenpide-ehdotuksia havaitsemistaan epäkohdista yhtiön johdolle ja raportoi kunnanhallitukselle Kunnanjohtaja Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisuudessa kunnan konsernipolitiikkaa vastaa konserniohjeen mukaan kunnanjohtajalle kuuluvista tehtävistä vastaa yhteisöjen ja kunnan välisestä yhteistyöstä sekä yhteistyön seurannasta ja valvonnasta - seuraa kunnan omistajapolitiikan toteutumista ja raportoi siitä kunnanhallitukselle ja valtuustolle

6 seuraa kuntakonsernin ja konserniohjeiden toimivuutta ja tekee tarvittaessa ehdotuksia konsernin rakenteen ja ohjeiden kehittämisestä kunnanhallitukselle ja valtuustolle Toimialajohtaja Toimialajohtaja - seuraa toimialallaan kunnan omistuksen (omistajapolitiikan) toteutumista ja raportoi kunnanhallitukselle/lautakunnalle/kunnanjohtajalle - seuraa toimialallaan kuntakonsernin ja konserniohjeiden toimivuutta ja tekee tarvittaessa ehdotuksia konsernin rakenteen ja ohjeiden kehittämisestä kunnanhallitukselle /lautakunnalle /kunnanjohtajalle Edustus yhtiökokouksissa ja hallintoelimissä Hallintoelimiin valittavat voivat olla joko luottamushenkilöitä tai viranhaltijoita. Keskeistä on, että nimettävillä henkilöillä on kykyä ja taitoa arvioida tytäryhteisön toimintaa kunnan asettamien tavoitteiden ja hyväksymien strategioiden näkökulmasta. Tytäryhtiöiden hallituksiin valittujen tulee olla kunnanvaltuuston tai hallituksen jäseniä tai johtavassa asemassa olevia viranhaltijoita. Tämän lisäksi tytäryhtiöiden ja muiden yhteisöjen hallituksiin voidaan valita valtuuston päätöksellä myös muita henkilöitä. Liiketoimintaa harjoittavien yhteisöjen hallitusten jäseniltä edellytetään lisäksi liiketaloudellista ja yhteisön toimialueen tuntemusta. Kunnan omistamien tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanoissa noudatetaan tasa-arvolain määräyksiä. Kunnanhallitus antaa ohjeet kunnan edustajille kannan ottamisesta käsiteltäviin kysymyksiin tytär- ja osakkuusyhteisöjen kokouksissa sekä kuntayhtymien yhtymäkokouksissa tai valtuustoissa. 4. Konserniraportointi 4.1. Kirjanpito ja tilinpäätös Kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen on järjestettävä kirjanpitonsa siten, että kunta voi laatia konsernitilinpäätöksen sille määrätyssä ajassa. Kunnan talousjohto voi antaa tarkempia ohjeita kirjanpidon järjestämisestä konsernitilinpäätöksen laatimista varten. Mäntsälän kuntakonsernin yhteisöjen tilikausi on kalenterivuosi. Konsernitilinpäätöksen laatimista varten tulee toimittaa seuraavat asiakirjat: - tytär- ja osakkuusyhteisöjen tilinpäätösasiakirjat liitetietoineen, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus - tulos- ja rahoituslaskelman toteutumavertailut (budjetoidut vs. toteutuneet) - kokonaistalouden tunnuslukuvertailu kannattavuudesta, maksuvalmiudesta ja vakavaraisuudesta - palvelujen määrää, laatua ja muita toiminnallisia tavoitteita koskeva vertailu

7 Tilinpäätökset ja toimintakertomukset on toimitettava tilikautta seuraavan helmikuun loppuun mennessä sekä lisäksi tulee toimittaa viipymättä kopiot tilintarkastuskertomuksesta sekä yhtiö-, vuosikokouspöytäkirjasta tai vastaavasta tilinpäätöksen käsittelystä Osavuosikatsaus Tytäryhtiöiden tulee antaa kunnan osavuosikatsausta varten toteutumavertailu osavuosijaksolta sekä tulos- ja rahoituslaskelma-arviot tilinpäätösennusteena. Toimintakatsauksen yhteydessä tytäryhteisöjen tulee arvioida tavoitteiden toteutumista koko kuluvalla tilikaudella ja mahdollisia poikkeamia tavoitteista ja tarvetta korjaaviin toimenpiteisiin. 5. Keskitetyt konsernitoiminnot 5.1. Keskitettyjen konsernitoimintojen järjestäminen Keskitettyjä konsernitoimintoja voivat kuntakonsernissa olla muun muassa rahoitus- ja sijoitustoiminta, maksuliikenteen hoito, hankinnat ja riskienhallinta, vakuuttaminen, henkilöstöpolitiikka ja tietohallinto. Myös palveluista tiedottaminen ja markkinointi voidaan konsernissa hoitaa keskitetysti. Keskitettyjen palveluiden järjestämisellä voidaan saavuttaa konsernille toiminnallisia ja taloudellisia etuja. Konserniyhteisöjen tulee selvittää keskitettyjen toimintojen edellytykset ennen toimintojen toteuttamista sekä siitä, että päätös keskitettyjen palveluiden käyttämisestä tehdään erikseen kussakin konserniyhteisössä emokunnan ohjeistuksen mukaisesti, ellei ole perusteltua syytä siitä poiketa Konsernin sisäiset hankinnat ja hankintayhteistyö Kuntakonsernissa hyödynnetään eri tukipalvelujen hankinta- ja volyymiedut sekä ammattija erikoisosaaminen. Hankintalainsäädäntö edellyttää, että kuntien on kilpailutettava hankintansa koskien myös kunnan omistamia yhtiöitä. Lähtökohtaisesti myös kahden hankintayksikön väliset hankinnat tulee kilpailuttaa. Hankintoja suunniteltaessa tulee noudattaa voimassa olevan hankintalainsäädännön asettamia ehtoja ja rajoituksia, noudattaa kunnan hankintaohjeita sekä toimia hyvän hallintotavan mukaisesti. Konsernin tytäryhtiöiden tulee selvittää hankintayhteistyön edellytykset ennen hankintojen toteuttamista. Kuntakonserniin kuuluvat yhteisöillä on edustus kunnan hankintaryhmässä ja sitä kautta edistetään hankinnan synenergiaetuja kuntaomistajan etunäkökulmasta. Lähtökohtana tulee olla, että hankinnoissa käytetään hyväksi yhteishankintojen kilpailutusmahdollisuudet. Keskitetysti kilpailutetut tuotteet on hankittava kunnan sopimustoimittajalta Henkilöstöpolitiikka Kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen tulee soveltuvin osin noudattaa kunnanvaltuuston hyväksymiä kuntastrategian ja henkilöstöpolitiikan periaatteita. Uutta henkilöstöä palkatessaan konserniin kuuluvien yhteisöjen tulee ottaa huomioon konsernin sisäiset henkilöstön siirtotarpeet. Toimielinten kokous- ja vuosipalkkioissa noudatetaan soveltuvin osin kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntöä.

8 Sijoituksista päättäminen Mäntsälän kuntakonsernissa noudatetaan kunnanvaltuuston sijoitustoiminnasta hyväksymiä yleisiä perusteita (kv ). Tytäryhteisöjen ylimääräiset kassavarat tulee sijoittaa tuottavasti ja turvaavasti siten, että maksuvalmius on riittävä. Kassavarojen sijoittamista voidaan toteuttaa kassavarojen keskinäisellä lainauksella konserniyhtiöiden kesken sillä edellytyksellä, ettei osallistuminen ole muuta rahoitus- ja sijoitusvaihtoehtoa epäedullisempaa. Toimialasijoitukset voivat olla sijoituksia konserniyhteisöjen investointien rahoittamiseen, joista tulee neuvotella etukäteen konsernijohdon kanssa. Sijoitustoiminnan onnistumisesta vastaa ensisijaisesti kunkin konserniyhteisön päätösvaltainen toimielin Takauksen ja vakuuden antaminen Takauksen ja vakuuden antamisessa noudatetaan kuntakonsernissa sisäisen valvonnan ohjeissa mainittuja toimintaperiaatteita Riskien hallinta Kuntakonsernissa noudatetaan soveltuvin osin yhtenäistä riskienhallintapolitiikkaa ja yhteneväisiä toimintaperiaatteita. Vakuutuspalvelut kilpailutetaan mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä emokunnan kanssa. 6. Kuntakonsernin tarkastus ja valvonta 7. Tiedottaminen Tilintarkastajan valinta Konserniohjauksen tukemiseksi tulee tytäryhteisöissä valita (yhdeksi) tilintarkastajaksi kunnan vastuullinen JHTT tilintarkastaja tai yhteisö, ellei yhteisöä koskevasta pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Tytäryhteisön tilintarkastuksen tehtävänä on mm. tuottaa kuntaomistajalle havaintoja kuntakonsernin vahvuuksista, heikkouksista ja riskeistä sekä konserniohjauksen toimivuudesta. Kuntakonsernin tiedottamisessa noudatetaan soveltuvin osin kunnanhallituksen hyväksymiä viestintäohjeita (kh ). Tytäryhteisöjä koskevasta tiedotuksesta vastaa yhtiön puolesta hallitus ja toimitusjohtaja sekä kunnan puolella kunnanhallitus ja kunnanjohtaja. Yhtiön tiedottamisen on tuettava kuntakonsernin strategiassaan asettamia tavoitteita ja toimintapolitiikkaa. 8. Konserniohjeen voimaantulo Konserniohjeet tulevat voimaan alkaen. Ohjeet tulee hyväksyä tytäryhteisöjen hallituksissa tai vastaavissa toimielimessä. Ohjeiden noudattamista valvoo kunnanhallitus ja kunnanjohtaja. Kunnanhallitus voi antaa ohjetta koskevia tarkempia menettelytapaohjeita.

9 Liite (kohta 2) (päivitetty ) Mäntsälän Yrityskehitys Oy 30 % 48,58 % Mäntsälän Jäähalli Oy (48,58 % + 2,43 %) 51,01 % 70 % 2,43 % Mäntsälän kunta Mäntsälän Kuntayhtiöt Oy Kuntayhtymät: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS): 1,234 % Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä: 2,874 % ETEVA- kuntayhtymä: 2,28 % Keski-Uudenmaan ammattikoulutusyhtymä: 5,589 % Uudenmaanliitto: 1,450 % Alakonserni Mäntsälän Vesi Oy Mäntsälän Sähkö Oy Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy 22,2 % Tripower Oy 52,12 % Kiinteistö Oy Mäntsälän toimistotalo 51 % + 1,12 % Mäntsälän Energia Oy 37,5 % Asunto Oy Onnilanrinne 29,6 % Asunto Oy Aurinkorinne Muut merkittävät yhteisöt: Kivistöntien Palvelukeskus Vesiosuuskunnat: Vesiosuuskunta Suoni Vesiosuuskunta Mustijoki Vesiosuuskunta Sälinkää Hirvihaaran vesiosuuskunta Kortistonkulman vesiosuuskunta Korku Mäntsälän Sääksjärven vesiosuuskunta

Nurmijärven kunnan konserniohjeet

Nurmijärven kunnan konserniohjeet Nurmijärven kunnan konserniohjeet Valtuusto 13.12.2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnan omistajapolitiikka. 2 2. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite.. 3 3. Soveltamisala.. 3 4. Konserniohjeen käsittely ja hyväksyminen...

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

PAIMION KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET PAIMION KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Sisällysluettelo 1. KONSERNIOHJEEN TARKOITUS JA TAVOITE...2 2. SOVELTAMISALA...2 3. KONSERNIOHJEEN KÄSITTELY JA HYVÄKSYMINEN...3 4. KONSERNIOHJEEN SITOVUUS...3 5. KAUPUNGIN

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KONSERNIOHJE. Hyväksytty valtuustossa 9.6.2015

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KONSERNIOHJE. Hyväksytty valtuustossa 9.6.2015 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KONSERNIOHJE Hyväksytty valtuustossa 9.6.2015 1. Sairaanhoitopiirin omistajapolitiikka Kuntayhtymän omistajapolitiikan tavoitteena on turvata kuntayhtymän pitkäjänteinen

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE. Hyväksytty: kaupunginhallitus 3.3.2008 147

HEINOLAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE. Hyväksytty: kaupunginhallitus 3.3.2008 147 1 HEINOLAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Hyväksytty: kaupunginhallitus 3.3.2008 147 2 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite Näillä konserniohjeilla varmistetaan kaupungin hyväksymän omistajapolitiikan ja asetettujen

Lisätiedot

Jani Mäkelän ym. valtuustoaloite avoimuuden lisäämisestä kaupunkiyhtiöissä ja osaomistusyhteisöissä. Elinkeino- ja kaupunkirakennetyöryhmä 16.3.

Jani Mäkelän ym. valtuustoaloite avoimuuden lisäämisestä kaupunkiyhtiöissä ja osaomistusyhteisöissä. Elinkeino- ja kaupunkirakennetyöryhmä 16.3. Kaupunginhallituksen 19 23.03.2015 konsernijaosto Kaupunginhallitus 139 30.03.2015 Kaupunginvaltuusto 46 27.04.2015 Jani Mäkelän ym. valtuustoaloite avoimuuden lisäämisestä kaupunkiyhtiöissä ja osaomistusyhteisöissä

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA Kaupunginvaltuuston tammikuun 30. päivänä 2006 hyväksymä. Voimassa 1.2.2006 alkaen. KONSERNISTRATEGIA... 1 1. KONSERNISTRATEGIAN TAVOITE JA TARKOITUS... 1 2. KONSERNIN

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6. VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.2014 186 1 1. JOHDANTO... 4 1.1. Viitasaaren kaupungin konserniohje ja

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE

PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE LUONNOS 28.4.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 3 1.1 Lainsäädäntöperusta... 3 1.2 Sisäisen valvonnan tavoite ja tarkoitus, käsitteet... 3 1.3 Tehtävät ja

Lisätiedot

Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen

Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen Markus Pauni (toim.) Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen Kuntien konsernijohtamisen asiantuntijaryhmän kehittämisaloite Kuntaliitto Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen

Lisätiedot

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO 1 (12) KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO Kuntaliitto Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa

Lisätiedot

Taloudenohjaus Kaarinassa. Harri Virta Kaupunginjohtaja, Kaarina 6.3.2013 Luottamushenkilökoulutus

Taloudenohjaus Kaarinassa. Harri Virta Kaupunginjohtaja, Kaarina 6.3.2013 Luottamushenkilökoulutus Taloudenohjaus Kaarinassa Harri Virta Kaupunginjohtaja, Kaarina 6.3.2013 Luottamushenkilökoulutus Tässä esityksessä : Mitä laki sanoo talouden ohjauksesta? Talousarvio Veroprosentit Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite nro 4 (1/12) Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 liite nro 2 (1/12) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Voimaan 1.12.2014 KH 3.11.2014 KV 8.12.2014 Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Ohje 1 (20) Johdanto Kuntalain 1.7.2012 voimaan astuneiden muutosten myötä kuntalakiin tuli merkittäviä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, joihin kunnan tulee vastata. Muutosten

Lisätiedot

KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN HALLINNON TYÖJÄRJESTYS

KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN HALLINNON TYÖJÄRJESTYS KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN HALLINNON TYÖJÄRJESTYS Yhtiön hallitus on kokouksessaan 22.8.2006 vahvistanut tämän työjärjestyksen 1.1.2007 voimaantulevaksi. Hallitus on päivittänyt työjärjestystä

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Varkauden kaupungin toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kv 16.6.2014 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 KAUPUNGIN JOHTAMIS- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ... 4 3 KAUPUNGIN VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 3.1 Valvonnan

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2014

NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2014 NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2014 1 NAKKILAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 sivu 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1.1 Kunnanjohtajan katsaus 2 1.2 Yleistiedot kunnasta 3 1.3

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE

Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE Kemin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohje kaupunginhallitus. 2015 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014. Auran kunta Pöytyän kunta

Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014. Auran kunta Pöytyän kunta Kuntarakennelain 8 :n mukainen yhdistymissopimus 28.11.2014 Auran kunta Pöytyän kunta Sisällys 2 1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat 4 1.1 Sopimuksen tarkoitus 4 1.2 Yhdistymisen toteuttaminen ja ajankohta

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin Suositus 54:n mukaisesti,

Lisätiedot

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) Arvopaperimarkkinayhdistys ry 15.6.2010 ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY

Lisätiedot

URHEA-SÄÄTIÖN TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET

URHEA-SÄÄTIÖN TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET URHEA-SÄÄTIÖN TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säädöksiin Säätiön hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä on noudatettava voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä

Lisätiedot