Lapuan taidekoulu Virvatuli itsearviointiraportti oppilas- ja huoltajakyselystä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lapuan taidekoulu Virvatuli itsearviointiraportti oppilas- ja huoltajakyselystä"

Transkriptio

1 Lapuan taidekoulu Virvatuli itsearviointiraportti oppilas- ja huoltajakyselystä Miksi taidekoulussa tarvitaan itsearviointia? Lapuan taidekoulu antaa taiteen perusopetusta yleisen oppimäärän opetussuunnitelman mukaan kuvataiteessa, käsityössä ja teatteritaiteessa. Koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta (Laki taiteen perusopetuksesta /633). Itsearvioinnin tueksi on kehitetty taiteen perusopetuksen oppilaitosten omasta aloitteesta sekä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella kaikkien taiteenalojen yhteiset arviointikriteerit ja itsearviointimalli, joka sai nimekseen Virvatuli-malli. Arvioinnin tavoitteena - on selvittää oppilaitoksen toiminnan vahvuudet ja kehittämistä kaipaavat osa-alueet - on rakentaa taidekoululle itsearviointisuunnitelma, joka määrittelee kehittämisen painopisteet, kehittämiskohteet ja kehittämistyössä tehtävät toimenpiteet sekä niiden aikataulun ja seurannan. Virvatuli- mallissa toimintaa tarkastellaan oppilaiden, opettajien, toimintaympäristön, johtamisen ja sidosryhmien näkökulmasta ja aineisto kerätään erilaisin mittarein ja tilastojen pohjalta säännöllisesti. Tulokset ja seuranta Itsearvioinnista luodaan pysyvä ja suunnitelmallinen toimintatapa, joka auttaa kehittämään oppilaitosten toimintaa ja yhteistyötä muiden toimijoiden, oppilaiden huoltajien, kunnallisten päättäjien ja kaupungin sivistyslautakunnan kanssa. Tavoitetasona voidaan pitää keskiarvoa 80 / 100. Opiskelija ja huoltajakysely Toiminnan jatkuvan arvioinnin tueksi tehtiin oppilaille ja heidän vanhemmilleen ja aikuisopiskelijoille tammikuussa 2014 laaja arviointikysely. Kysely lähetetään sähköisesti kaikille oppilaiden vanhemmille ja heidän kauttaan oppilaille sekä aikuisopiskelijoille. Tämä raportti käsittelee kyselyä ja sen tuloksia. Virvatuli-itsearviointimallin käyttöönotto jatkuu yllä mainittujen muiden osa-alueiden tarkastelulla vuoden loppuun ja sen jälkeen systemaattisesti arviointisuunnitelman mukaan.

2 Kyselyyn osallistuneet Ryhmät lähetetty vastanneet / % Kysely huoltajille (ei sis. varhaisiän opintoja) (52,1 %) Oppilaiden kyselyt Teatteritaide po (39,3%) Kuvataide po (47,6%) Kuvataide po (57,5%) Käsityö po (68,2%) Käsityö po (61,1%) Visuaaliset taiteet/ Työpajat Syventävät opinnot Kuvataide aikuiset ja päättötodistuksen saaneet (40%) (79,3%) Yhteensä (54%) N= vastausten lukumäärä ka = keskiarvo Kyselyn vastausprosentti oli erittäin hyvä, keskiarvo (54%. Erityisen aktiivisia olivat aikuisopiskelijat. Huoltajat vastasivat kiitettävästi (52, 1%) ja oppilaista aktiivisimpia olivat käsityön opiskelijat. Kaiken kaikkiaan vastauksia saatiin hyvin kaikilta ryhmiltä. Taiteenalat ja opintojen jatkuvuus Taiteenaloista eniten opiskelijoita on kuvataiteessa ja vähiten teatteritaiteessa. Tämä suhde näkyy myös vastausprosenteissa ja tulee ottaa huomioon vastauksia tarkasteltaessa. Teatteritaidetta on toteutettu kansalaisopiston alaisen taidekoulun toimintana vasta 2 vuotta. Taideharrastuksen voi aloittaa 6-8 -vuotiaina ja opiskelijoista osa siirtyy myöhemmin muihin harrastuksiin. Opiskelun voi aloittaa myös myöhemmin. Murrosiän kynnyksellä kaikilla ei riitä innostusta pitkäjänteisen harrastuksen jatkamiseen. Kuitenkin 28%:lla on opintoja jo 5 vuotta tai ylikin.

3 Oppiminen ja opetus 1. Olen tyytyväinen lapseni saamaan opetukseen N =74, ka 82,50 2. Lapseni osaaminen ja yksilölliset tarpeet otetaan huomioon riittävästi. N= 71, ka 76,00 3. Tiedän, miten lapseni edistyy harrastuksessaan N =74, ka 68,37 4. Lapseni tavoitteena on saada taidekoulun päättötodistus N = 72, ka 70,79 Huoltajat olivat hyvin tyytyväisiä opetukseen (ka 82,5). Vaihteluväli vastauksissa näkyy vaaleana alueena kysymyspallon ympärillä. Alhaisimmat pisteet tulivat kysymykseen 3, miten tiedän lapseni edistymisestä harrastuksessaan. Tämä samansuuntainen viesti tuli myös muiden vastausten mm. avointen vastausten kautta. Huoltajat haluavat tietää enemmän taidekoulun toiminnasta ja lapsensa työskentelystä siellä Mitkä taidot nousevat tärkeimmiksi tavoitteiksi taidekoulussa? Huoltajien mielestä kolmesta tärkeimmästä taidosta selkeästi kaksi tärkeintä ovat kyky ilmaista itseään, kehittää luovuutta. Kolmannesta sijasta käytiin tiukka kamppailu ja melko tasaväkisesti siihen valittiin ongelmanratkaisutaidot, taiteelliset taidot ja valmius elinikäiseen taiteen harrastamiseen.

4 Taidekoulun ilmapiiri 1. Tunnen huoltajana olevani tervetullut lapseni harrastuspaikkaan. ka 81,40 2. Taidekoulun ilmapiiri on innostava. ka 82,89 3. Taidekoulun ilmapiiri on myönteinen. ka 86,10 4. Taidekoulun ilmapiiri on tasapuolinen. ka 80,64 5. Taidekoulun ilmapiiri ei ole liian kilpailuhenkinen. ka 81,42 Asteikko (eri mieltä samaa mieltä) ja tavoitetaso on 80 N = 74 Huoltajien osallistumismahdollisuudet ja oppilaitoksen viestintä 1. Tunnen taidekoulun opetuksen tavoitteet. N =74, ka 62,66 2. Huoltajilla on riittävästi mahdollisuuksia tutustua oppilaitoksen toimintaan. N =73, ka 69,48 3. Taidekoulun asiakaspalvelu on sujuvaa. N = 74, ka 80,81 4. Löydän helposti etsimäni tiedon oppilaitoksen kotisivuilta. (Taidekoulun sivut ovat kansalaisopiston sivujen yhteydessä.) N = 74. ka 72,99 5. Saan riittävän ajoissa tietoa muutoksista opetuksessa. N = 74, ka 77,06 7. Taidekoulun opetussuunnitelma on helposti saatavilla tutustuttavaksi. (Opetussuunnitelma löytyy taidekoulun kotisivuilta.) N = 73, ka : 73,32 Kuvataide kysely taiteen perusopetuksesta 1-2 ryhmälle Kuvataiteen 1-2 ryhmien 21 oppilaasta vastasi 10 tähän kyselyyn. Vastaajien pienen märän vuoksi tulokset ovat suuntaa-antavia. Kuvataiteen opetuksen tavoitteita ajatellen oppilaiden kokemukset omasta kehittymisestään noudattavat hyvin opetuksenkin painopisteitä.

5 Opetukseen toteuttamiseen liittyvään kysymykseen oppilaat vastasivat hyvin myönteisesti Kuvataidetunnit ovat sopivan pituisia. 2. Tunneilla tehdyt tehtävät ovat mukavia. 3. Saan esitellä työtäni riittävästi. Kuvataide kysely perusopintojen 3-6 ryhmien oppilaille Kuvataiteen 3-5 ryhmien 40 oppilaasta 23 vastasi kyselyyn. Oppilaiden tyytyväisyys omaan kehittymiseen vuoden aikana oli parasta piirtämisessä, maalaamisessa, värien käytössä, valokuvauksessa ja kuvankäsittelyssä. Tulos vastaa hyvin 3-6 ryhmien kuvataiteen perusopintojen tavoitteita. (N = 23) Kysymykseen, mitä kuvataideharrastus on antanut vastasi 23 oppilasta. Eniten koettiin saadun lisää luovuutta ja mielikuvitusta, sitten tietoa suomalaisesta taiteesta ja kulttuurista. Seuraavina mainittiin itsenäisyyttä, yhteistyötaitoja ja keskittymiskykyä. Nämä taidot eivät suoraan liity taiteen tekemiseen vaan ovat erittäin tärkeitä taitoja, jotka auttavat oppilasta menestymään eri elämän alueilla.

6 Kysymykseen kolmesta tärkeimmästä asiasta kuvataiteen harrastamisessa ehdottomasti tärkeimmäksi nousi taitojen kehittyminen ja uuden oppiminen (21). Yhtä tärkeinä koettiin mielikuvituksen kehittäminen (13) ja uusien elämysten ja kokemusten saaminen (13). Päättötodistuksen saamista ei pidetty erityisen tärkeänä tässä vaiheessa opintoja. Tämä kertonee tärkeän viestin, siitä että harrastaminen perustuu opintojen sisältöön eikä ulkoiseen motivaatioon. ( N = 22) Käsityö kysely taiteen perusopetuksesta 1-2 ryhmälle Käsityön perusopintojen nuorimmat oppilaat vastasivat kiitettävän ahkerasi kyselyyn eli 22:sta oppilaasta peräti 15 eli 68 %. Oppilaat olivat siis hyvin tyytyväisiä kaikkiin kolmeen kysyttyyn asiaan. Opetuksen toteuttamiseen liittyvään kolmeen kysymykseen oppilaat vastasivat seuraavasti: 1. Käsityötunnit ovat sopivan pituisia Ka 88,51 2. Tunneilla tehdyt tehtävät ovat mukavia. Ka 87,33 3. Saan esitellä töitäni riittävästi Ka 82,56 Käsityö kysely perusopintojen 3-5 ryhmien oppilaille Käsityön perusopintojen 3-5 ryhmän 18 oppilaasta vastasi peräti 11. Käsityön opiskelijoiden vastausaktiivisuus oli korkea sekä 1-2- ryhmän että isompien kohdalla. Kysymykseen, mitä käsityö-harrastuksesta on saanut, eniten koettiin saadun mielikuvitusta, luovuutta ja tietoa suomalaisesta käsityökulttuurista ja perinteestä. Käsityöperinteen ja kulttuurin vahva vaikutus heijastaa lukuvuoden perinneteemaa, jossa monin tavoin asiaa on käsitelty.

7 Kolmeksi tärkeimmäksi asiaksi käsityön harrastamisessa koettiin; että opin uutta ja tulen taitavaksi (11), että saan uusia kokemuksia ja elämyksiä (9) ja mielikuvituksen kehittyminen (5). Kuvataide-Käsityö - Kysely työpajaopintojen oppilaille Työpaja- eli syventävien opintojen opiskelijoiden vastausprosentti oli 40 eli 14 opiskelijaa 35:stä vastasi kyselyyn. Opiskelijoiden ikä vaihtelee vuoteen mutta vastaajista 12 -vuotiaita oli 10,7%, 13 -vuotiaita 26,7 % ja 14 -vuotiaita 6, 7%. Vanhemmat oppilaat eivät vastanneet kyselyyn. Tähän saattoi vaikuttaa se, että kysely lähetettiin kaikille alle 18 -vuotiaille huoltajien sähköpostiin. Opiskelijat kokivat, että työpajaopinnot ovat antaneet heille eniten luovuutta (14), mielikuvitusta (11), ilmaisutaitoa (7), rohkeutta (7) ja itsenäisyyttä (7) ja innostusta harrastaa taidetta myös opintojen päätyttyä (7). (N= 14) Vastausten mukaan työpajaopinnoissa tärkeää on (N =15) uuden oppiminen ja tuleminen taitavaksi (12), uuden luominen (9), mielikuvituksen kehittyminen (8), harrastuksen tuomat haasteet (7), ilmaisutaitoni kehittyminen (6), kavereiden tapaaminen (5).

8 Työpajavaiheessa opinnoissa kehitetään omaa ilmaisua ja etsitään omia vahvuuksia. Muutenkin nuori on iässä, jossa huomio kääntyy omaan itseen ja kaverit ovat tärkeitä. Tämä näkyy myös vastauksissa, samoin tietty kriittisyys. Kysymykseen, mitä työpajaopinnot ovat antaneet minulle, vastattiin seuraavasti: Luovuus oli jokaisen opiskelijan listalla, seuraavaksi eniten mainintoja sai mielikuvituksen kehittäminen. Yhtä tärkeiksi koettiin ilmaisutaito, rohkeus, itsenäisyys innostus harrastaa taidetta myös opintojen päätyttyä. Opiskeluilmapiiri oli oppilaiden mielestä etenkin rento, joka vastaajien ikä huomioiden on hyvin positiivinen ilmaisu. Ilmapiiriä kuvattiin myös avoimeksi, kannustavaksi ja inspiroivaksi. Nämä opiskeluilmapiirin piirteet ovat erittä9in tärkeitä kun on kyse taiteen tekemisestä ja luovista prosesseista.

9 Teatteritaide - Kysely taiteen perusopetuksen oppilaille Kaikille teatteritaiteen opiskelijoille lähetettiin samansisältöinen kysely. Vastausprosentti jäi niukasti alle 40%:iin. Ikäjakauma on laaja ja vastaajien ikäjakauma vastaa melko hyvin koko ryhmän ikäjakaumaa. Teatteritaiteen harrastamisessa kolmeksi tärkeimmäksi asiaksi nimettiin se, että saa esiintyä, oppii uutta, tulee taitavaksi ja saa uusia kokemuksia ja elämyksiä. Halu esiintyä oli lähes jokaisen vastaajan listalla, eipä ihme, että opiskelijat ovat valinneet juuri teatteritaiteen. Hieman kysymyksiä herättää, se että yhdessä ryhmän kanssa toimiminen sai vain yhden maininnan vaikka teatteritaiteen opiskelu kehittää ja edellyttää ryhmässä toimimisen taitoja. (N = 11 ) Teatteritaiteen opetuksen toteuttamiseen liittyviin kysymyksiin opiskelijat vastasivat seuraavasti: 1. Haluan kokeilla uusia asioita. ka 86,26 2. Uskallan sanoa teatterikurssilla oman mielipiteeni. ka 83,74 3. Olen saanut tunneilla oivalluksia ja uusia ideoita. ka 79,49

10 Opetuksen toteutukseen liittyviin kahteen kysymykseen vastattiin seuraavasti: 1. Miten viihdyt teatteritaiteen tunneilla? ka 92,17 2. Mitä mieltä olet yleisölle esiintymisestä? ka 88,29 Opiskeluilmapiiri on vastausten mukaan innostava ja kannustava sekä hyväksyvä. Yleiset teemat Kyselyyn valittiin muutamia teemoja, jotka toistuivat lähes samansisältöisinä kaikille. Yksi näistä tärkeäksi koetuista teemoista oli kysymykset kiusaamisesta. Opettajan toiminnasta esitettiin myös muutama hyvin samansisältöinen kysymys. Tiedottaminen on aina haaste ja siksi siitä kysyttiin myös kaikilta samansisältöisesti. Kiusaaminen Kaikilta oppilailta haluttiin kysyä onko hän joutunut kiusatuksi tai onko nähnyt kiusaamista ja miten mahdolliseen kiusaamiseen on puututtu. Kysymykseen vastasi 164 oppilasta ja heistä 2 ilmoitti että häntä oli kiusattu tai hän oli nähnyt kiusaamista. Näiden kahden ryhmän opettajan kanssa keskusteltiin asiasta ja selviteltiin onko asia ollut opettajien tiedossa ja onko niihin puututtu. Yleisesti asia herätti keskustelua, miten kiusaamista voidaan ennalta ehkäistä ja miten siihen puututaan, jos sellaista esiintyy. Tässä asiassa toivomme myös huoltajilta välitöntä yhteydenottoa, jos kiusaamista havaitaan. Opettajien saama palaute Opettajat ovat tehneet myös itsearviointia osana Virvatuli-itsearviointia. Kyselyssä opettajien saama palaute on käsitelty ryhmäpalavereissa ja kehityskeskusteluissa sekä yksityisesti että ryhmässä.

11 Tiedottaminen Kaikissa kyselyissä selvitettiin myös tiedottamisen tehokkuutta ja muotoja. Kysyttiin mm. mistä olet saanut tiedon Taidekoulun harrastusmahdollisuuksista. Vastaukset kertovat, että lapsille vanhemmat ovat tärkein tiedonlähde ja sen jälkeen opiston opinto-ohjelma ja taidekoulun esitteet. Yllättävän vähän tietoa taidekoulun toiminnasta oli haettu netistä. Tähän vaikuttaa osaltaan myös, se että taidekoulun kotisivut ovat kansalaisopiston otsikon alla ja siksi eivät ehkä niin helposti löydy. kansalaisopiston /taidekoulun esitteestä vanhemmat ehdottivat kavereiden kautta lehtiilmoituksesta nettisivuilta toinen perheenjäsen kertoi muualta Kuvataide 30,4% 52,2% 17,4% 17,4% 0% 4,3% 13 % Käsityö 45,5% 63,6% 18,2% 9,1% 0% 18,2% 0% Teatteri 27,3% 46,5% 27,3% 0% 9,1% 0% 0% Työpajalaiset 38,5 % 46,2% 15,4% 15,4% 0% 0% 0% Huoltajat vastasivat, miten on helpointa saada tietoa taidekoulun toiminnasta (N = 74) ja oppilaille jaettava tiedote koettiin parhaaksi. Sähköposti ja tekstiviesti ovat hyviä keinoja silloin kun pitää saada tieto nopeasti perille. Opettajalta suoraankin saa tietoa mutta Taidekoulun nettisivuilta tietoa haki vain neljännes vastaajista.

12 Virvatuli- itsearviointikyselyn tulokset ja seuranta Itsearvioinnista luodaan pysyvä ja suunnitelmallinen toimintatapa, joka auttaa kehittämään oppilaitosten toimintaa ja yhteistyötä muiden toimijoiden, oppilaiden huoltajien, kunnallisten päättäjien ja kaupungin sivistyslautakunnan kanssa. Taidekoulun arviointityöryhmä jatkaa työtään tällä erää vuoden loppuun. Syksyllä arviointi jatkuu mm. hallinnon ja oppimisympäristön osalta. Vuoden loppuun mennessä tehdään arviointisuunnitelma tulevia vuosia varten, jossa määritellään tämän arvioinnin tulosten perusteella kehittämiskohteet ja arviointialueittain suunnitellaan miten ja miten usein kukin arvioinnin osa-alueen käydään uudelleen läpi ja miten seurataan kehittämistyön tuloksia. Kehittämiskohteet Tämän laajan opiskelija-, oppilas- ja huoltajakyselyn pohjalta on määritelty jo kehittämiskohteiksi 1. Yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittäminen oppilaiden vanhempien kanssa 2. Yhtenäisen, jatkuvan ja kannustavan arviointi- ja itsearviointikäytännön kehittäminen 3. Taiteen perusopetuksen tavoitteista ja toiminnasta tiedottaminen Kiitos Kiitämme lämpimästi kaikkia kyselyyn osallistuneita koko Taidekoulun henkilöstön puolesta arvokkaasta tuestanne ja palautteesta. Toivomme jatkuvasti palautetta työstämme muutenkin kuin vain kyselyihin vastaamalla. Voitte aina ottaa yhteyttä taiteenalan vastuuopettajiin tai rehtoriin kun jokin asia askarruttaa. Näin teemme yhdessä työtä lastemme taidekasvatuksen hyväksi.

Virvatuli VIRVATULI. Musiikkiopiston. itsearviointi. Itsearviointia musiikkiopistossa

Virvatuli VIRVATULI. Musiikkiopiston. itsearviointi. Itsearviointia musiikkiopistossa Virvatuli VIRVATULI Musiikkiopiston Itsearviointia musiikkiopistossa itsearviointi Arviointi Porvoonseudun musiikkiopistossa Virvatuli-mallia käyttäen v. 2013 JOHDANTO 2 1. OPPILAAT 4 1.1 Tiedot ja taidot

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen Musiikkiopisto/ Viitasalo-opisto ja Saarijärven Kuvataidekoulu. Virvatuli-raportti Lukuvuosi 2012 2013

Pohjoisen Keski-Suomen Musiikkiopisto/ Viitasalo-opisto ja Saarijärven Kuvataidekoulu. Virvatuli-raportti Lukuvuosi 2012 2013 Pohjoisen Keski-Suomen Musiikkiopisto/ Viitasalo-opisto ja Saarijärven Kuvataidekoulu Virvatuli-raportti Lukuvuosi 2012 2013 3.4.2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO 1 TAUSTATIETOA 1.1 VIITASALO-OPISTO 1.1.1 Henkilökunta

Lisätiedot

Virvatuli. Oppilaan ääni. Kartoitusta lasten ja nuorten ajatuksista taiteesta ja kulttuurista. Kaisa Holopainen

Virvatuli. Oppilaan ääni. Kartoitusta lasten ja nuorten ajatuksista taiteesta ja kulttuurista. Kaisa Holopainen Virvatuli Oppilaan ääni Kartoitusta lasten ja nuorten ajatuksista taiteesta ja kulttuurista Kaisa Holopainen 2.6.2010 SISÄLTÖ 1. Oppilaiden osallistaminen Virvatuli-hankkeessa... 2 2. Taidekohtia - Nuorisobarometri

Lisätiedot

VIRVATULIKYSELY HUOLTAJILLE, kevät 2013

VIRVATULIKYSELY HUOLTAJILLE, kevät 2013 VIRVATULIKYSELY HUOLTAJILLE, kevät 2013 1. Lapsen tai lasten ikä 7 vuotta 14 % 8 vuotta 26 % 9 vuotta 16 % 10 vuotta 4 % 11 vuotta 4 % 12 vuotta 14 % 13 vuotta 10 % 14 vuotta 6 % 15 vuotta 4 % 18 vuotta

Lisätiedot

Fortum Tutor -ohjelman arviointi

Fortum Tutor -ohjelman arviointi Fortum Tutor -ohjelman arviointi Maarit Nieminen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Kannen kuvat: Tomi Parkkonen Copyright 2011 KIHU Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun tai sen osan

Lisätiedot

OSA 1 Virvatuli-malli OSA 2 Työkaluja arvioinnin tausta-aineiston keräämiseen

OSA 1 Virvatuli-malli OSA 2 Työkaluja arvioinnin tausta-aineiston keräämiseen OSA 1 Virvatuli-malli 1. Virvatuli-itsearviointimallin esittely 2. Itsearviointikriteerit ja arviointikierros 2.1 Arviointisuunnitelma 2.2 Tausta-aineiston kerääminen 2.3 Itsearvioinnin yhteenvedon tekeminen

Lisätiedot

Ratkaisukeskeisen toimintakulttuurin sekä valmennuksen kehittäminen

Ratkaisukeskeisen toimintakulttuurin sekä valmennuksen kehittäminen KOULUTUKSELLISEN TASA-ARVON KEHITTÄMISHANKE LAPPEENRANNASSA Ratkaisukeskeisen toimintakulttuurin sekä valmennuksen kehittäminen TUTKIMUS LUKUVUODEN 2013 2014 TOIMINNASTA SISÄLLYS Sisällys Tutkimuksen tausta

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke

KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke 2 1. YLEISTÄ Kyselyn tarkoituksena oli saada vanhemmilta

Lisätiedot

Sähköisellä arviointijärjestelmällä ryhtiä harjoittelun ohjaukseen

Sähköisellä arviointijärjestelmällä ryhtiä harjoittelun ohjaukseen Sari Mettiäinen Sähköisellä arviointijärjestelmällä ryhtiä harjoittelun ohjaukseen Kokemuksia etaitava -ohjelman käytöstä hoitotyön opiskelijoiden ohjauksessa Sähköisellä arviointijärjestelmällä ryhtiä

Lisätiedot

KYSELY KELAN ALLE 40-VUOTIAILLE TOIMIHENKILÖILLE

KYSELY KELAN ALLE 40-VUOTIAILLE TOIMIHENKILÖILLE KYSELY KELAN ALLE 40-VUOTIAILLE TOIMIHENKILÖILLE Kyselyraportti Kelan toimihenkilöyhdistyksen nuorisotoimikunta 4/2012 1 SISÄLLYS 1 KYSELYN TAUSTA JA TOTEUTUS 3 1.1 Taustaa 3 1.2 Kyselyn toteuttaminen

Lisätiedot

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Minea Wilo ja Suomen Lukiolaisten Liitto ry Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta 2012 Sisältö Alkusanat....

Lisätiedot

Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus. Arviointi. KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke

Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus. Arviointi. KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus 2010 2011 Arviointi KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke Sisällysluettelo 1 Johdanto... - 3-2 Venäjän-osaajan

Lisätiedot

Yrittäjyysasenteet ja näkemykset yrittäjyyskoulutuksesta. Pirkanmaalaisten toisen asteen opiskelijoiden keskuudessa. Simopekka Katajala (toim.

Yrittäjyysasenteet ja näkemykset yrittäjyyskoulutuksesta. Pirkanmaalaisten toisen asteen opiskelijoiden keskuudessa. Simopekka Katajala (toim. Yrittäjyysasenteet ja näkemykset yrittäjyyskoulutuksesta Pirkanmaalaisten toisen asteen opiskelijoiden keskuudessa Simopekka Katajala (toim.) Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

Oppimisympäristöt tutkimus

Oppimisympäristöt tutkimus Oppimisympäristöt tutkimus Etäopetus Suomessa Minna Nummenmaa Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus 2 Tässä raportissa esitellään Oppimisympäristöt -koordinointihankkeiden (www.oppiminen.fi) valtakunnallisen

Lisätiedot

Osaavammat musiikkioppilaitosten opettajat hankkeen kyselyraportti 18.6.2015

Osaavammat musiikkioppilaitosten opettajat hankkeen kyselyraportti 18.6.2015 Osaavammat musiikkioppilaitosten opettajat hankkeen kyselyraportti 18.6.2015 Ulrika Kauniskangas ja Osaava hankkeen ohjausryhmä Sisällys 1. Osaava hanke Osaavammat musiikkioppilaitosten opettajat 2 2.

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ SISÄLLYSLUETTELO 1 Itsearviointi kehittämisen välineenä... 3 2 Aloita laatimalla arviointisuunnitelma...4 3 Keskeisiä käsitteitä ja ohjeita itsearviointiin

Lisätiedot

Tätä mieltä olen steinerlukiosta!

Tätä mieltä olen steinerlukiosta! KYSELY Pia Pale Tätä mieltä olen steinerlukiosta! 18 Rentous, taiteet, itse tekeminen, erikoiskurssit, hyvä tunnelma, opettajien kiinnostus oppilaita kohtaan, koulun sopiva koko ja luokkayhteisö. Siinä

Lisätiedot

TOP SCHOOL -HANKKEEN ARVIOINTI

TOP SCHOOL -HANKKEEN ARVIOINTI TOP SCHOOL -HANKKEEN ARVIOINTI 2013 TOP School -hankkeen rahoittajia ovat Pirkanmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahasto ja Tampereen kaupunki 2 Lukijalle Kehittämishankkeen tavoitteena on aina tuottaa

Lisätiedot

PORIN TAIDEKOULU. Visuaalisten taiteiden laaja oppimäärä. Lasten ja nuorten opetussuunnitelma

PORIN TAIDEKOULU. Visuaalisten taiteiden laaja oppimäärä. Lasten ja nuorten opetussuunnitelma PORIN TAIDEKOULU Visuaalisten taiteiden laaja oppimäärä Lasten ja nuorten opetussuunnitelma Päivitetty 2.6.2014 Koulutuksen järjestämislupa: Pvm 19.10.2000 Tämän opetussuunnitelman pohjana on ollut Opetushallituksen

Lisätiedot

Maahanmuuttajien opiskelu lukiossa

Maahanmuuttajien opiskelu lukiossa Kristiina Ikonen ja Liisa Jääskeläinen Maahanmuuttajien opiskelun tuen muodot ja tarpeet nuorten lukiokoulutuksessa vuonna 2006 Opetushallitus Kirjoittajat ja Opetushallitus Taitto Pirjo Nylund ISBN 978

Lisätiedot

Kuvan ja median koulutuksesta työelämään

Kuvan ja median koulutuksesta työelämään TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTA I TILASTOTIETOA TAITEESTA NRO 33 PAULA KARHUNEN Kuvan ja median koulutuksesta työelämään PAULA KARHUNEN Kuvan ja median koulutuksesta työelämään Kyselytutkimus ammatillisen tutkinnon

Lisätiedot

Toimiston asiakirjastandardit opetuskäytössä Selvityksen tulokset

Toimiston asiakirjastandardit opetuskäytössä Selvityksen tulokset Toimiston asiakirjastandardit opetuskäytössä Hanna Vuohelainen Asiakirjastandardien käyttö opetuksessa 2 (26) Sisältö 1 Taustaksi ja johdannoksi... 3 2 Asiakirjastandardit osana SFS ry:n standardisointityötä

Lisätiedot

!"#$%&&#'&()*+,'$#-#&',()-%&)./0""%&//&'1(),,#'2323!

!#$%&&#'&()*+,'$#-#&',()-%&)./0%&//&'1(),,#'2323! !"#$%&&#'&()*+,'$#-#&',()-%&)./0""%&//&'1(),,#'2323! Lapin nuorten näkemyksiä työstä ja elämästä Lapissa Lapin liitto !"#$%&&#'()*+,-'$#.#&'' -)*.%&*/0122%&00&'3)*--#'4545!' Lapin nuorten näkemyksiä työstä

Lisätiedot

Opas: Kuinka teen kyselyn.

Opas: Kuinka teen kyselyn. Opas: Kuinka teen kyselyn. Oppaasi kyselyiden, tiedonkeruun, arviointimaailman ja liiketoiminnan tärkeimpien sidosryhmien ymmärtämiseen. Alkusanat tekijöiltä Olemme toimineet palautteenkeruun alalla jo

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMA Raportit ja selvitykset 2014:7 Jukka Vehviläinen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMA Seurantatutkimuksen raportti 2013 Jukka Vehviläinen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMA

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUS. TEATTERITAITEEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Loimaan työväenopistossa

TAITEEN PERUSOPETUS. TEATTERITAITEEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Loimaan työväenopistossa Loimaan työväenopisto Loimaan Seudun Teatteriyhdistys ry TAITEEN PERUSOPETUS TEATTERITAITEEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Loimaan työväenopistossa Tämä opetussuunnitelma täsmentää ja täydentää

Lisätiedot

Tasavertainen kaveruus onnistuu Best Buddies -projektin (2011 2013) loppuraportti

Tasavertainen kaveruus onnistuu Best Buddies -projektin (2011 2013) loppuraportti Taru Oulasvirta ja Lea Vaitti Best Buddies -projektin (2011 2013) loppuraportti Taru Oulasvirta ja Lea Vaitti Best Buddies -projektin (2011 2013) loppuraportti Best Buddies -projekti (RAY 2011 2013), 2013

Lisätiedot

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Toimitus Tiina Karhuvirta Haastattelujen teko Emilia Valkonen Kommentoija Sinikka Mäntysalo-Lamppu Graafinen suunnittelu

Lisätiedot