Virvatuli. Oppilaan ääni. Kartoitusta lasten ja nuorten ajatuksista taiteesta ja kulttuurista. Kaisa Holopainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Virvatuli. Oppilaan ääni. Kartoitusta lasten ja nuorten ajatuksista taiteesta ja kulttuurista. Kaisa Holopainen"

Transkriptio

1 Virvatuli Oppilaan ääni Kartoitusta lasten ja nuorten ajatuksista taiteesta ja kulttuurista Kaisa Holopainen

2 SISÄLTÖ 1. Oppilaiden osallistaminen Virvatuli-hankkeessa Taidekohtia - Nuorisobarometri 2009:n tuloksia Nuoret taiteen tekijöinä Myrsky-hankkeen väliarvioinnista Oppilaitoskyselyt Johtopäätökset... 9 LÄHTEET LIITE 1. Kuvataideoppilaille käytetty kyselylomake LIITE 2. Haastattelukysymyksiä

3 2 1. Oppilaiden osallistaminen Virvatuli-hankkeessa Suomen perustuslain (6, 3 mom.) mukaan lasten tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti. Virvatuli-hanke on saanut myös opetusministeriön taholta ohjeen, että lasten ääni on pyrittävä huomioimaan taiteen perusopetuksen oppilaitosten arviointimallin kehittämisessä. Tämän vuoksi hankkeessa on kartoitettu lasten ja nuorten näkemyksiä taiteen merkityksestä ja taiteeseen liittyvien asioiden tärkeydestä heidän harrastuksensa kannalta. Aineistoa on tarkasteltu oppilaitosten laadun arvioinnin kehittämisen näkökulmasta. Taustakehikkona ovat siis Virvatuli-arviointimalliluonnoksen arviointialueet ja tutkimuskysymyksinä se, mikä on nuorten mielestä tärkeää taiteessa ja kulttuurissa, ja minkälaisilla tekijöillä taiteen perusopetuksessa on heille merkitystä heidän harrastuksensa kannalta. Aluksi tarkastellaan tuoreiden tutkimusten pohjalta nuorten taiteen harrastamiseen liittyviä ajatuksia ja asenteita taidetta ja kulttuuria kohtaan. Tässä on käytetty vuoden 2009 nuorisobarometria, jonka pääteemana oli taide ja kulttuuri, sekä Suomen kulttuurirahaston rahoittamaan Myrsky-nuorisohankkeeseen liittyvän tutkimuksen väliraporttia. Molemmat raportit vastaavat kysymyksiin erilaisten asioiden tärkeydestä nuorille taiteen ja kulttuurin parissa toimimiselle. Lisäksi raportoidaan neljän taiteen perusopetuksen oppilaitoksen oppilaille tehdyistä kyselyistä ja haastatteluista. Näissä oppilaitoksissa selvitettiin taiteen perusopetuksen oppilaiden näkemyksiä siitä, mikä on heille tärkeää taiteen perusopetuksessa lomakekyselyllä ja henkilökohtaisilla tai ryhmähaastatteluilla kevään 2010 aikana. 2. Taidekohtia - Nuorisobarometri 2009:n tuloksia Vuoden 2009 nuorisobarometrin (Myllyniemi 2009) pääteemana oli taide ja kulttuuri. Tätä varten kerättiin kyselyllä tietoa vuotiaiden nuorten osallistumisesta taiteeseen ja kulttuuriin sekä heidän asenteistaan taidetta ja kulttuuria kohtaan. Kyselyn 1900 vastaajaa oli valittu satunnaisotannalla kaikista tämän ikäisistä suomalaisista, eli mukana on muitakin kuin taiteen perusopetuksessa olevia nuoria. Kyselyn mukaan nuoret kokevat voivansa toteuttaa luovuuttaan paitsi luovissa harrastuksissa, myös arjessa, kotona ja kavereiden seurassa. Nuoret myös rikkovat kulttuurin ja liikunnan rajan kokemalla myös fyysiset harrastuksensa, kuten esimerkiksi ratsastuksen, kamppailulajit tai metsästyksen, luoviksi. Nuorisobarometrissa 2009 kysyttiin, kuinka tärkeitä syitä taiteen tai kulttuurin parissa toimimiselle erilaiset asiat nuorten mielestä ovat. Selvästi tärkeimpiä kyselyn mukaan olivat ilo, elämykset ja onnistumiset. Hyvin tärkeitä syitä nuorten mielestä olivat myös itseilmaisu, uuden luominen sekä tietojen ja taitojen oppiminen. Seuraavana tärkeysjärjestyksessä tuli yhteisöllisyyteen liittyviä syitä, kuten yhdessä tekeminen ja kaverien tapaaminen. (Myllyniemi 2009, ) Kaikki kysytyt asiat ja niiden saamat Hyvin tärkeitä -vastausten osuudet on esitetty taulukossa 1.

4 Taulukko 1. Kuinka tärkeitä syitä taiteen tai kulttuurin parissa toimimiselle seuraavat asiat sinulle ovat? Ilo, elämykset, onnistumiset 34 % Itseilmaisu 23 % Uuden luominen 21 % Tietojen ja taitojen oppiminen 21 % Kaverien tapaaminen 19 % Yhdessä tekeminen 18 % Uusien kaverien saaminen 18 % Taitavan ohjauksen ja palautteen saaminen 14 % Ajan kuluttaminen 12 % Elämän merkityksen löytäminen 10 % Hyöty (esim. taideoppilaitokseen pääsy, menestys) 8 % Esikuvien tai idolien seuraaminen 8 % Julkisuuden saaminen 3 % Perheen painostus 2 % Jonkun muun painostus 2 % (Myllyniemi 2009, 38.) Hyvin tärkeitä -vastausten osuus 3 Nuorilta kysyttiin myös näkemyksiä taiteen merkityksistä. Kyselyn mukaan taiteeseen liittyy nuorten mielessä sen elämyksellisyys. Nuoret myös kokevat taiteen avaavan uusia näkökulmia maailmaan ja toimivan kriittisten näkökulmien ilmaisukanavana. Taiteen uskotaan voivan vaikuttaa yhteiskunnan asioihin. Nuorten näkemyksissä taiteella siis on tarkoitusta niin yksilölle kuin yhteisöllekin ja ainakin potentiaalista vaikutusta yhteiskunnan asioihin. Enemmistön mielestä taiteesta ei kuitenkaan tarvitse olla hyötyä, vaan se on itseisarvo. (Myllyniemi 2009, ) Tutkimuksessa esitetyt taiteeseen liittyvät väitteet ja niiden saamat Täysin samaa mieltä -vastaukset on esitetty taulukossa 2.

5 4 Taulukko 2. Mitkä seuraavista väitteistä sopivat kuvaamaan taiteen merkitystä? Taide tuottaa elämyksiä 53 % Taide voi toimia kriittisten näkökulmien ilmaisukanavana Täysin samaa mieltä -vastausten osuus 36 % Taide avaa uusia näkökulmia maailmaan 35 % Ilmaisu on perustarve 35 % Taiteen harrastaminen kasvattaa itsetuntemusta 28 % Taide ja kulttuuri voivat lähentää eri kansoja ja etnisiä ryhmiä 27 % Taiteella voi vaikuttaa yhteiskunnan asioihin 24 % Taiteesta ei tarvitse olla hyötyä, vaan se on itseisarvo 23 % Taide on tärkeä suomalaiselle identiteetille 18 % Taiteella ei ole merkitystä 10 % Taiteesta on taloudellista hyötyä 7 % (Myllyniemi 2009, 67.) 3. Nuoret taiteen tekijöinä Myrsky-hankkeen väliarvioinnista Suomen kulttuurirahastolla on meneillään kolmivuotinen ( ) Myrsky-nuorisohanke, jossa tavoitteena on vaikuttaa nuorten hyvinvointiin tuomalla taide nuorten arkeen. Hankkeessa rahoitetaan eri puolilla Suomea nuorille suunnattuja taidehankkeita useilla taiteen aloilla, kuten tanssi, teatteri, sirkus, kuvataide ja musiikki. Myrsky-hankekokonaisuuteen liittyvässä tutkimuksessa Nuoret taiteen tekijöinä, tarkastellaan nuorten taidetoimintaa kolmesta eri näkökulmasta: minkälaisia ovat nuorten omat kokemukset ja näkemykset taiteen merkityksestä, miten taideprosesseissa onnistutaan kohtaamaan nuoret sekä taiteellista nuorisotoimintaa poliittisena prosessina. Tutkimuksessa on tehty kyselyjä ja haastatteluja eri puolella Suomea Myrsky-taidehankkeissa mukana olleille, pääasiassa vuotiaille nuorille. Tutkimuksen väliraportissa on arvioitu Myrsky-hankkeiden merkityksiä ja vaikuttavuutta nuorten elämässä. Tutkimuksen yhteenvetona väliraportissa todetaan, että Myrsky-taidehankkeilla on ollut positiivista vaikutusta nuorten kokemaan hyvinvointiin erityisesti itseilmaisussa, taitojen kehittymisessä ja yhteisöllisyydessä, sekä yhteisyyssuhteiden rakentumisessa. (Kotilainen ym. 2010, ) Tutkimuksen kyselyssä nuorilta kysyttiin, miksi he olivat osallistuneet Myrsky-hankkeeseen. Vapaaehtoisesti, ilman koulun tai muun tahon vaikutusta, hankkeisiin osallistuneista nuorista yli puolet kertoi olleensa uteliaita kokeilemaan jotain uutta, halusi oppia uusia taitoja ja halusi kehittyä harrastuksessaan. Annettujen vaihtoehtojen ulkopuolelta syyksi hankkeeseen osallistumiselle mainittiin useimmin halu tutustua uusiin ihmisiin. (Kotilainen ym. 2010, )

6 Hankkeiden yhteydessä tehtyihin kyselyihin vastanneita nuoria pyydettiin arvioimaan, kuinka tärkeitä kahdeksan esitettyä eri asiaa oli ollut heille hankkeen aikana. Nuoria myös pyydettiin erikseen kertomaan, mikä näistä kahdeksasta asiasta oli heille kaikkein tärkein. Tärkeimmäksi asiaksi nuoret mainitsivat useimmin yhteistyön muiden kanssa hankkeen aikana. Toiseksi useimmiten tärkeimmäksi asiaksi mainittiin omien taitojen kehittyminen. Erittäin tärkeinä asioina yli puolet vastanneista piti lisäksi uusien taitojen oppimista ja yhteisiä kokemuksia onnistumisesta. (Kotilainen ym. 2010, ) Taulukossa 3 on esitetty tutkimuksessa kysytyt asiat Erittäin tärkeä -vastausten osuuksien mukaisessa järjestyksessä. 5 Taulukko 3. Kuinka tärkeitä eri asiat olivat nuorille hankkeen aikana, prosenttia kysymyksiin vastanneista. Omien taitojen kehittyminen (N=108) 60 % Yhteistyö muiden kanssa (N=109) 56 % Uusien taitojen oppiminen (N=106) 55 % Yhteinen kokemus onnistumisesta (N=107) 51 % Selviytyminen omasta roolista ryhmässä (N=104) 49 % Ohjaajan palaute omasta osaamisesta (N=107) 43 % Uusiin ihmisiin tutustuminen (N=108) 40 % Julkinen palaute teoksesta (N=108) 24 % (Kotilainen ym. 2010, 30.) Erittäin tärkeä -vastausten osuus Tutkimukseen liittyneissä haastatteluissa nuoret korostivat taiteen tekemisen prosessia suhteessa lopputuloksiin: prosessi on tärkeämpi kuin päämäärä. Päämäärä on kuitenkin tuonut ryhtiä yhdessä tekemiseen, joten sillä on ollut merkitystä prosessin osana. Omien vanhempien tai aikuisten myönteiset kommentit saavat nuorilta kahtalaisen vastaanoton. Toisaalta niillä on merkitystä, ja niiden puute saatetaan kokea ikävänä. Toisaalta taidehanke saatetaan kokea niin omana juttuna, ettei vanhempia kaivatakaan seuraamaan työn tuloksia. (Kotilainen ym. 2010, 32.) 4. Oppilaitoskyselyt Virvatuli-hankkeen oppilaiden osallistamiseen liittyen keväällä 2010 toteutettiin neljässä taiteen perusopetusta antavissa oppilaitoksessa eri puolilla Suomea joukolle oppilaita Nuorisobarometrin 2009 kysymyksiä mukaileva lomaketutkimus ja muutamia oppilaita haastateltiin henkilökohtaisesti tai pienissä ryhmissä. Oppilaitoksissa oli edustettuina musiikki, sekä kuva-, tanssi-, teatteri- ja sirkustaide. Vierailujen ja oppilaskyselyjen tarkoituksena oli kartoittaa taiteen perusopetuksen oppilaiden näkemyksiä oppilaitoksen toiminnan eri puolien merkityksestä taiteen harrastamisen kannalta. Tarkastellut asiat valikoitiin TPO ry:n Virvatuli-hankkeessa pohdituista oppilaitoksen laatuun vaikuttavista tekijöistä, kuten opettajat ja muu henkilöstö, oppilaiden osallistaminen oppilaitoksen toimintaan sekä oppimisympäristö ja opetusjärjestelyt. Tarkasteltaviksi valittiin asioita, joiden merkityksestä oppilailla voi olettaa olevan näkemyksiä. Tämän vuoksi mukana ei ollut esimerkiksi

7 talouteen liittyviä kysymyksiä. Myös opetussuunnitelman sisältöön liittyvät asiat rajattiin tarkastelun ulkopuolelle. Kyselylomakkeen täytti yhteensä 217 oppilasta (tanssi 78, kuvataide 47, teatteri- ja sirkustaide 53, musiikki 39). Lisäksi yksin tai pienissä ryhmissä haastateltiin kaikkiaan 23 oppilasta. Kyselylomake löytyy liitteestä 1 ja haastattelujen pohjana käytetyt kysymykset liitteestä 2. Lomaketutkimuksessa tiedusteltiin avokysymyksellä mukavimpia ja hankalimpia asioita taideharrastuksessa ja -opetuksessa. Mukavina asioina vastaajat mainitsivat esimerkiksi uuden oppimisen, hyvät opettajat, kaverit, esiintymiset sekä ilmapiiriin liittyen esimerkiksi ryhmähengen. Hankalia asioita esiin nostettiin kaikkiaan varsin vähän. Mainintoja sai mm. inspiraation löytäminen ja keskittyminen, pitkä matka oppilaitokseen ja aikataulujen yhteensovittaminen muiden harrastusten tai koulun kanssa. Avokysymysten jälkeen vastaajia pyydettiin rastittamaan sopivin vaihtoehto siitä, kuinka tärkeinä he pitivät taideharrastuksensa kannalta 16:ta lueteltua asiaa. Arviointikohtien vastausvaihtoehdot olivat "Hyvin tärkeä", "Melko tärkeä", "Ei tärkeä mutta ei yhdentekevä", "Melko yhdentekevä", "Täysin yhdentekevä" ja " "En osaa sanoa". Taulukossa 4 on esitetty kyselyssä tiedustellut asetettuna kaikkien vastaajien yhteenlaskettujen Hyvin tärkeä -vastausten mukaiseen tärkeysjärjestykseen. Kokonaisvastauksissa on huomioitava, että vastaajamäärät eivät ole suhteessa eri taiteenalojen harrastajamääriin tai samassa suhteessa keskenään Vastaukset painottuvat tanssin oppilaiden vastausten suuntaan musiikin oppilaiden kustannuksella. Eniten Hyvin tärkeä -vastauksia sai ilo, elämykset ja onnistumiset sekä ilmapiiri oppilaitoksessa ja oppitunneilla. Hyvin tärkeänä pidettiin myös taitavan ohjauksen saamista opettajalta ja tietojen ja taitojen oppimista. Oppilaiden suoraan kohtaamaan toimintaan liittyvien asioiden kohdalla vastausten jakautuminen oli erilaista, kuin opetukseen epäsuoremmin liittyvien asioiden kohdalla. Tällaisia kyselyssä olivat rehtorin/apulaisrehtorin toiminta, toimisto- ja muun henkilöstön palvelut, Internet-sivut sekä opintooppaat. Kyselytilanteissa oli nähtävissä, että nämä asiat eivät kosketa oppilaita suoraan, ja esimerkiksi rehtorin tai toimisto- ja muun henkilöstön merkitys heidän opintojensa kannalta ei ole kovin selvä. Vastauksissa tämä näkyy siinä, että vastaukset jakautuivat tasaisemmin ja nämä kohdat keräsivät eniten En osaa sanoa -vastauksia. 6

8 Taulukko 4. Kuinka tärkeitä seuraavat asiat ovat taideharrastuksesi kannalta. (Kaikki yhteensä, N=217) Ilo, elämykset, onnistumiset 71 % Ilmapiiri ja tunnelma oppitunneilla ja oppilaitoksessa Hyvin tärkeä -vastausten osuus 70 % Taitavan ohjauksen saaminen opettajalta 70 % Tietojen ja taitojen oppiminen 70 % Palautteen ja kannustuksen saaminen opettajalta 58 % Yhdessä tekeminen 52 % Kaverien tapaaminen 48 % Opetustilojen toimivuus 43 % Esiintymiset/Näyttelyt 38 % Vanhempien tuki ja osallistuminen harrastukseen Käytettyjen materiaalien ja välineiden laatu ja saatavuus 33 % 32 % Opetustilojen siisteys ja sisustus 18 % Opinto-oppaat 11 % Tukihenkilöstön palvelut 1 11 % Rehtorin toiminta 7 % Oppilaitoksen Internet-sivut 7 % 7 Taulukossa 5 on eritelty monenneksiko tärkeimpänä asiana Hyvin tärkeä -vastausten perusteella kunkin eri taiteenalan oppilaat pitivät tiedusteltuja asioita. Tässä taulukossa havainnollistuu, että eri taiteenalojen oppilaat ovat hyvinkin lähellä toisiaan ajatuksissaan kysyttyjen tekijöiden tärkeysjärjestyksestä. Suurimmat erot näyttävät löytyvän mielipiteistä käytettyjen materiaalien laadun ja saatavuuden sekä näyttelyjen tai esiintymisten merkityksestä. Musiikin oppilaille materiaalien ja välineiden laadun ja saatavuuden vähäisempi tärkeys johtunee siitä, että musiikin opinnoissa soittimen ohella muuta materiaalia käytetään varsin vähän. Esittävien taiteiden ja musiikin oppilaille taas omien tuotosten julki tuominen näyttäisi olevan tärkeämpää kuin kuvataiteen oppilaille. Kavereiden tapaaminen näyttää jostakin syystä olevan teatteri- ja sirkustaiteen oppilaille hieman vähemmän tärkeää kuin muille. Vastauksia tulkittaessa on kuitenkin pidettävä mielessä, että yksittäisestä taiteenlajista vastaajia on ollut varsin vähän, eikä näitä vastauksia voi yleistää tarkoittamaan koko taiteenalan oppilaiden näkemyksiä. 1 Oppilaitoksesta riippuen esim. toimistohenkilökunta, vahtimestari ja kirjastonhoitaja.

9 8 Taulukko 4. Kuinka tärkeitä asioita seuraavat ovat taideharrastuksesi kannalta?, Hyvin tärkeä -vastausten mukainen järjestysluku taiteenaloittain. Yhteenlaskettujen vastausten mukainen järjestys Tanssitaiteen oppilaat (N=78) Teatteri- ja sirkustaiteen oppilaat (N=53) Kuvataiteen oppilaat (N=47) Musiikin oppilaat (N=39) 1. Ilo, elämykset, onnistumiset Ilmapiiri ja tunnelma oppitunneilla ja oppilaitoksessa 3. Taitavan ohjauksen saaminen opettajalta Tietojen ja taitojen oppiminen Palautteen ja kannustuksen saaminen opettajalta Yhdessä tekeminen Kaverien tapaaminen Opetustilojen toimivuus Näyttelyt/esiintymiset Vanhempien tuki ja osallistuminen harrastukseen 11. Käytettyjen materiaalien ja välineiden laatu ja saatavuus Opetustilojen siisteys ja sisustus Opinto-oppaat Tukihenkilöstön palvelut Oppilaitoksen Internet-sivut Rehtorin toiminta Ei voi verrata muihin, koska haastatteluissa ilmeni, että osa oppilaista luuli tarkoitettavan opintokirjaa. 3 Oppilaitoksesta riippuen esim. toimistohenkilökunta, vahtimestari ja kirjastonhoitaja.

10 9 Lomakekyselyn lisäksi haastateltiin suullisesti henkilökohtaisesti tai pienissä ryhmissä 23 oppilasta eri oppilaitoksista. Haastattelussa oppilailta tiedusteltiin esimerkiksi asioita, jotka kannustavat heitä jatkamaan taideopintojaan ja tekevät niistä mukavia tai hankalia. Oppilailta kysyttiin myös haluaisivatko he päästä vaikuttamaan oppilaitoksen toimintaan ja mitä he muuttaisivat oppilaitoksessa, jos se olisi mahdollista. Haastatteluissa nousi esiin, että motivoivaa on töiden tekeminen, hyvät opettajat ja kaverit. Jatkamaan kannustaa esimerkiksi se, että saa käyttää omaa luovuuttaan ja oppii koko ajan uutta. Mukavana asiana nousivat esiin myös onnistumisesta ja kehittymisestä kumpuava ilo. Harrastukselta voidaan hakea esimerkiksi sitä, että se irrottaa arjesta ja tukee itsensä toteuttamista ja tunteiden käsittelyä. Hieman hankalina asioina haastatellut pitivät opinnoissaan aikataulujen noudattamista ja sitä, että matka oppilaitokseen voi olla melko pitkä. Hankalana pidettiin myös tiloihin liittyviä asioita ja nämä olivat haastattelujen perusteella myös sellaisia, joita oppilaat muuttaisivat jos voisivat. Erityisesti tanssioppilaat pitivät hankalana harjoitusaikojen yhteensovittamisen koulun ja muiden harrastusten kanssa. Samat ajatukset näkyivät myös lomakekyselyssä. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, että luovilla harrastuksilla on taipumusta kasautua yksille ja samoille nuorille (Myllyniemi 2009, 26 27). Millään taiteenalalla oppilaat eivät erikoisesti halunneet päästä vaikuttamaan oppilaitoksen toimintaan. Koettiin, että mielipiteensä saa kerrottua riittävästi oppilaskyselyssä ja muutenkin. Eniten vaikuttamishalukkuutta oli tanssioppilailla, mutta heilläkään menetelmät ja asiat joihin haluttaisiin ehkä vaikuttaa, eivät olleet kovin jäsentyneet. Esimerkiksi oppilaskunta tai muut järjestäytyneemmät vaikutuskanavat eivät tuntuneet kiinnostavilta. Haastatelluilla oli kaiken kaikkiaan eniten näkemyksiä asioista, jotka tulevat konkreettisesti eteen luokkahuoneessa töitä tehdessä. 5. Johtopäätökset Taulukossa 8 on tehty yhteenvetoa eri kyselyissä tärkeimpinä pidetyistä asioista. Vastaukset eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään, koska kysymyksenasettelut ja vastausvaihtoehdot ovat olleet erilaisia. Siitä voi kuitenkin nähdä, että tärkeitä asioita kulttuuri- ja taideharrastuksissa niihin osallistuville ovat tietojen ja taitojen oppiminen sekä ilon ja onnistumisen kokemukset. Tämän saavuttamisessa merkitystä on taitavalla ohjauksella ja kannustuksella sekä oppilaitoksen ilmapiirillä. Sen sijaan oppilaitoksen asioihin vaikuttaminen ei tunnu kiinnostavan oppilaita kovin paljoa. Oppilaitoksen viestinnällä, kuten opinto-oppailla ja Internet-sivuilla ei myöskään ollut oppilaiden näkökulmasta suurta merkitystä. Vanhempien näkemykset tästä voisivat olla erilaisia.

11 10 Taulukko 8. Yhteenvetoa eri kyselyjen vastauksista - viisi tärkeintä asiaa. Nuorisobarometri 2009 Ilo, elämykset onnistumiset Itseilmaisu Uuden luominen Tietojen ja taitojen oppiminen Kaverien tapaaminen Myrsky-hankkeen väliraportti Omien taitojen kehittyminen Yhteistyö muiden kanssa Uusien taitojen oppiminen Yhteinen kokemus onnistumisesta Selviytyminen omasta roolista ryhmässä Taiteen perusopetuksen oppilaat Ilo, elämykset, onnistumiset Ilmapiiri ja tunnelma oppitunneilla ja oppilaitoksessa Taitavan ohjauksen saaminen opettajalta Tietojen ja taitojen oppiminen Palautteen ja kannustuksen saaminen opettajalta Virvatuli arviointimalliluonnoksessa ilo, elämykset ja onnistuminen on pyritty huomioimaan arviointialueessa Oppilaat, oppiminen. Opettajan taidot ja osaaminen, joiden kehittäminen on oppilaan kannalta avainasemassa, liittyvät arviointimalliluonnoksen arviointialueisiin Opettaja oman työnsä kehittäjänä ja Johtaminen. Oppilaille merkityksellinen ilmapiiri ja tunnelma oppilaitoksessa sekä haastattelujen perusteella tärkeät oppimisympäristö ja opetusjärjestelyt taas ovat mukana arviointialueessa Oppimisympäristö, opetusjärjestelyt ja opetussuunnitelmatyö. Oppilaille Virvatuli-hankkeessa tehdyn kyselyn vastaajajoukko on ollut varsin suppea, eikä tuloksilla voi ajatella olevan merkitystä koko maan kannalta. Suuntaa antavina nämäkin tulokset kertovat kuitenkin jo jotakin oppilaille tärkeistä asioista ja voivat osaltaan ohjata Virvatuli-mallin painotuksia oppilaan äänen huomioivaan suuntaan. LÄHTEET Kotilainen, S., Siivonen, K. & Suoninen, A Nuoret taiteen tekijöinä Myrsky-hankkeen väliarviointia. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 31, Helsinki <http://www.nuorisotutkimusseura.fi/sivu.php?artikkeli_id=985> Myllyniemi, S Taidekohtia Nuorisobarometri Opetusministeriö. Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 97. Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 41. Helsinki: Yliopistopaino.

12 LIITE 1. Kuvataideoppilaille käytetty kyselylomake. 4 Kysely taiteen oppimiseen vaikuttavista asioista 1. Ikä vuotta 2. Sukupuoli (rastita oikea vaihtoehto) a. tyttö b. poika 3. Olen ollut kuvataideopetuksessa vuotta 4. Kolme mukavinta asiaa kuvataideharrastuksessani ja kuvataideopetuksessa ovat: a. b. c. 5. Hankalinta kuvataideharrastuksessani ja kuvataideopetuksessa on 6. Kuinka tärkeitä asioita seuraavat ovat kuvataideharrastuksesi kannalta? (Rastita sopivin vaihtoehto) Ilo, elämykset, onnistumiset Opetustilojen toimivuus Opetustilojen siisteys ja sisustus Käytettyjen materiaalien ja välineiden laatu ja saatavuus Tietojen ja taitojen oppiminen Näyttelyt Yhdessä tekeminen Kaverien tapaaminen Vanhempien tuki ja osallistuminen harrastukseen Taitavan ohjauksen saaminen opettajalta Palautteen ja kannustuksen saaminen opettajalta Rehtorin/apulaisrehtorin toiminta Toimistosihteerin, opistoisännän ja muun henkilöstön palvelut Oppilaitoksen internet-sivut Opinto-oppaat Ilmapiiri ja tunnelma oppitunneilla ja oppilaitoksessa Hyvin tärkeä Melko tärkeä Ei tärkeä mutta ei yhdentekevä Melko yhdentekevä Täysin yhdentekevä En osaa sanoa 4 Muissa oppilaitoksissa käytetty lomake muuten sama, mutta taiteenalan nimi ja tukihenkilöstöstä käytetyt ammattinimet muutettu tarpeen mukaan.

13 LIITE 2. Haastattelukysymyksiä. 5 Mitkä tekijät kannustavat sinua jatkamaan taiteen opintojasi? Mikä motivoi? Mikä tekee taiteenalasi opinnoista/harrastuksestasi mukavaa ja helppoa? Mikä tekee taiteenalasi opinnoista/harrastuksestasi ikävää/hankalaa/joskus vaikeata? Toivoisitko pääseväsi vaikuttamaan oppilaitoksen toiminnan suunnitteluun ja päätöksentekoon? Mitä kautta? Minkälaisiin asioihin haluaisit olla mukana vaikuttamassa? Mitä haet harrastuksestasi? Mitä muuttaisit oppilaitoksessa? Mikä on harrastuksessasi parasta? 5 Käytetty soveltavasti haastateltavien ikä ja ryhmän koostumus huomioiden.

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen seminaari15.4.2016 Minna Harmanen Jan Hellgren Matti Pietilä

Lisätiedot

Suomen lasten ja nuorten säätiö Myrsky-hanke projektipäällikkö Riikka Åstrand. Valtakunnalliset sjaishuollon päivät Tampere 2.10.

Suomen lasten ja nuorten säätiö Myrsky-hanke projektipäällikkö Riikka Åstrand. Valtakunnalliset sjaishuollon päivät Tampere 2.10. Suomen lasten ja nuorten säätiö Myrsky-hanke projektipäällikkö Riikka Åstrand Valtakunnalliset sjaishuollon päivät Tampere 2.10.2013 MYRSKY-HANKE mahdollistaa nuorille suunnattuja, nuorten omia voimavaroja

Lisätiedot

Perustiedot - Kaikki -

Perustiedot - Kaikki - KMO Kysely huoltajille, muskarit ja karuselli RTF Report - luotu 27.05.2015 15:49 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Käpylä muskarit ja karuselliopetus 74 54 42 Yhteensä 74 54 42 Perustiedot 1. Lapseni

Lisätiedot

Baletti - Kysely huoltajille 2015

Baletti - Kysely huoltajille 2015 Baletti - Kysely huoltajille 2015 Yleistä Huoltajakysely lähetettiin kaikille baletin oppilaiden vanhemmille eli yht. 74 henkilölle. Vastauksia saatiin 23.Vastausprosentti oli 31,1, joka on huomattavasti

Lisätiedot

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS Mitä taiteen perusopetus on? Koulutuksen järjestäminen Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

Perustiedot - Kaikki -

Perustiedot - Kaikki - KMO 13+ RTF Report - luotu 27.05.2015 15:22 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet final 13+ 73 40 23 Yhteensä 73 40 23 Perustiedot 1. Ikäni on (39) Ikäni on 2. Olen ollut oppilaana (36) Olen ollut oppilaana

Lisätiedot

Perustiedot - Kaikki -

Perustiedot - Kaikki - KMO 9 12-vuotiaille RTF Report - luotu 01.04.2015 14:54 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Käpylä 9 12-vuotiaat 87 44 31 Yhteensä 87 44 31 Perustiedot 1. Ikäni on (44) (EOS: 0) Ikäni on 2. Olen ollut

Lisätiedot

Virvatuli-itsearviointi ja arviointiaineiston käyttö

Virvatuli-itsearviointi ja arviointiaineiston käyttö Virvatuli-itsearviointi ja arviointiaineiston käyttö Virvatuli-mallin rakenne: Viisi arviointialuetta 1. Oppilaat - oppilaitoksen toiminnan ja opetuksen vaikutukset oppilaassa 2. Opettajat - Opettajien

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi T a TI e P n o e er us u S ep t TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi Hän ei tiennyt ettei sitä pysty kukaan tekemään. Niinpä hän meni ja teki sen. Hei koululaisen kotiväki!

Lisätiedot

Lapuan taidekoulu Virvatuli itsearviointiraportti oppilas- ja huoltajakyselystä

Lapuan taidekoulu Virvatuli itsearviointiraportti oppilas- ja huoltajakyselystä Lapuan taidekoulu Virvatuli itsearviointiraportti oppilas- ja huoltajakyselystä Miksi taidekoulussa tarvitaan itsearviointia? Lapuan taidekoulu antaa taiteen perusopetusta yleisen oppimäärän opetussuunnitelman

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Pähkinätie 6 01710 Vantaa Puh. (09) 530 1100 muskari.musike@kolumbus.fi www.kolumbus.fi/muskari.musike Hämeenkylän musiikkileikkikoulun

Lisätiedot

VIRVATULIKYSELY 12-13-VUOTIAILLE, kevät 2013

VIRVATULIKYSELY 12-13-VUOTIAILLE, kevät 2013 VIRVATULIKYSELY 12-13-VUOTIAILLE, kevät 2013 1. Perustiedot a) Ikä 12 vuotta 67 % 6 13 vuotta 33 % 3 b) Kuinka monetta vuotta olet oppilaana kuvataidekoulussa? 1. vuotta 22 % 2 3. vuotta 11 % 1 4. vuotta

Lisätiedot

Tietoa, työkaluja parempaan itsearviointiin

Tietoa, työkaluja parempaan itsearviointiin Tietoa, työkaluja parempaan itsearviointiin - Taiteen perusopetuksen oppilaitoskyselyn tuloksia Arvioinnin nykytilaa ja Virvatuli-hankkeeseen liittyviä odotuksia kartoittava kysely oppilaitoksille 16.9.-6.10.2009

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen MUSIIKKI Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen ohjata

Lisätiedot

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute 28.5.2013 Minna Lappalainen, TtM, TRO, työnohjaaja minna.lappalainen@apropoo.fi Tavoitteena: Erilaisten näkökulmien ja työvälineiden löytäminen arjen vuorovaikutustilanteisiin:

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa. Laura Uimonen 16.11.2015

Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa. Laura Uimonen 16.11.2015 Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa Laura Uimonen 16.11.2015 Tutkimuksen taustaa Rakennusalalta, kunnilta, suunnittelijoilta ja kulttuuri toimijoilta kysyttiin syksyllä 2015 näkemyksiä kuva

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia Erja Vitikka 25.11.2014 1 Ops-uudistuksen keskeisiä lähtökohtia Pedagoginen uudistus Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan? Kysymykseen MITEN opitaan?

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA LIITE ------- Musiikki: Piano, musiikinteoria ja säveltapailu Tanssi Esittävät taiteet: Teatteritaide Visuaaliset

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/2014 (lv. 13-14)

Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/2014 (lv. 13-14) Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/14 (lv. 13-14) Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä lasta, joista palautui 16. Vastausprosentti oli 4,7 %. Lasten kysely muodostui 12

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta O P A S K A U N I A I S T E N V I R A N H A L T I J O I L L E J A L U O T T A M U S H E N K I L Ö I L L E L A S T E N J A N U O R T E N K U U L E M I S E E N 1

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen. Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen. Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö TAVOITTEENA MAAILMAN OSAAVIN KANSA 2020 OPPIMINEN OSAAMINEN KESTÄVÄ HYVINVOINTI

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Marika Koramo TAITEEN PERUSOPETUS 2008. Selvitys taiteen perusopetuksen järjestämisestä lukuvuonna 2007 2008 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN

Marika Koramo TAITEEN PERUSOPETUS 2008. Selvitys taiteen perusopetuksen järjestämisestä lukuvuonna 2007 2008 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Marika Koramo TAITEEN PERUSOPETUS 2008 Selvitys taiteen perusopetuksen järjestämisestä lukuvuonna 2007 2008 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Opetushallitus Taitto: Sirpa Ropponen ISBN 978-952-13-3976-9

Lisätiedot

Opetushallituksen kuulumiset

Opetushallituksen kuulumiset Opetushallituksen kuulumiset Helsinki 11.9.2015 SML:n pulmaparlamentti Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS 1 Uudistuvat opetussuunnitelmat 2012-2017 Yleissivistävä koulutus Esiopetus 2014 Perusopetukseen valmistava

Lisätiedot

Anu Valtari 18.11.2014. PKS-ENNAKOINTI & ENNAKOINTIKAMARI Tulevaisuuden palvelut ja osaaminen

Anu Valtari 18.11.2014. PKS-ENNAKOINTI & ENNAKOINTIKAMARI Tulevaisuuden palvelut ja osaaminen Anu Valtari 18.11.2014 PKS-ENNAKOINTI & ENNAKOINTIKAMARI Tulevaisuuden palvelut ja osaaminen Projektin tavoite ja tunnusluvut Tavoitteena oli hankkia oppilaitosten ja yrityselämän edustajilta näkemyksiä,

Lisätiedot

Nuva ry:n kysely nuorten vaikuttamismahdollisuuksista kunnassaan

Nuva ry:n kysely nuorten vaikuttamismahdollisuuksista kunnassaan Nuva ry:n kysely nuorten vaikuttamismahdollisuuksista kunnassaan Kyselyn tuloksia käytetään lasten ja nuorten valtuutetun huoneentaulun koostamiseen. Kyselyn tuloksissa on yhdistetty alkuperäiset viisiluokkaiset

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteiden valmistelun lähtökohtia Valtioneuvoston asetus (942/2014) Tavoitteet 2 Kasvu sivistyneeksi yhteiskunnan jäseneksi 3 Tiedot

Lisätiedot

Kulttuurin ja vapaa-ajan hyvinvointivaikutukset

Kulttuurin ja vapaa-ajan hyvinvointivaikutukset Kulttuurin ja vapaa-ajan hyvinvointivaikutukset Esa Pirnes Kulttuuriasiainneuvos, YTT Iisalmi 5.2.2013 Kulttuuri ja hyvinvointi (Tilasto)tieto Vakuuttava / Vaikuttava Uskottava / Uskouttava Kattava / Syventävä

Lisätiedot

KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN

KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN,,, Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako -työryhmä 18.11.2009 Pirkko Pohjakallio

Lisätiedot

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala RAPORTTI Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 Siru Korkala Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 CIMOn kysely oppilaitoksille

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat:

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat: Maailma muuttuu - miten koulun pitäisi muuttua? Minkälaista osaamista lapset/ nuoret tarvitsevat tulevaisuudessa? Valtioneuvosto on päättänyt perusopetuksen valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijaon. Niiden

Lisätiedot

Koululaisen arki. Vapaa-aika 2-4 h. Perheen kanssa 3-5 h. Uni 10-11 h. Koulu 4-6 h. Läksyt 30-45 min. Oppilaiden ajankäyttö ja harrastukset Lapua 2014

Koululaisen arki. Vapaa-aika 2-4 h. Perheen kanssa 3-5 h. Uni 10-11 h. Koulu 4-6 h. Läksyt 30-45 min. Oppilaiden ajankäyttö ja harrastukset Lapua 2014 Yhteenveto kyselyn tuloksista Koululaisen arki Ruutuaika Harrastukset Kaverit Leikit Yhdessä tekeminen Ruokailu Kotiaskareet Arjen rutiinit Perheen kanssa 3-5 h Vapaa-aika 2-4 h Uni 10-11 h Läksyt 30-45

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 OPINTO-OPAS 2010 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilu- ja taideinstituutti Erikoistumisopinnot 60 op Taiteen perusopettajan pedagogiset erikoistumisopinnot TAITEEN PERUSOPETTAJAN PEDAGOGISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

Koululaiset toivovat lisää harrastetunteja ja omatoimista harrastamista koulupäivän yhteyteen

Koululaiset toivovat lisää harrastetunteja ja omatoimista harrastamista koulupäivän yhteyteen Valtakunnallinen koululaiskysely: Koululaiset toivovat lisää harrastetunteja ja omatoimista harrastamista koulupäivän yhteyteen Neuvotteleva virkamies Iina Berden, OKM Operatiivinen johtaja Janne Jauhiainen,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi YMPÄRISTÖOPPI Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Rakentaa perusta ympäristö- ja luonnontietoaineiden eri tiedonalojen osaamiselle Tukea oppilaan

Lisätiedot

Arkistot ja kouluopetus

Arkistot ja kouluopetus Arkistot ja kouluopetus Arkistopedagoginen seminaari 4.5.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Opetushallitus Koulun toimintakulttuuri on kokonaisuus, jonka osia ovat Lait, asetukset, opetussuunnitelman

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa)

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Seinäjoen opetustoimi Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Yhteistulos, koulu työyhteisönä Koulu työyhteisönä 5 4 3 2 1 Ka 1 Miten yhteistyö koulussanne toimii opetushenkilöstön

Lisätiedot

Kasvatustieteen tohtori Tuomo Laitila

Kasvatustieteen tohtori Tuomo Laitila Kasvatustieteen tohtori Tuomo Laitila Suomen koulutusjärjestelmä Yliopistot Ammattikorkeakoulu t ikä 14 16 ikä 7 13 6 Perusopetuksen (7 16 vuotiaat) opetussuunnitelmaa uudistetaan. Taito ja taideaineille

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2015 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT (MUSIIKKILEIKKIKOULUN RYHMÄT), NIIDEN

Lisätiedot

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus 4.10.2013 Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Anneli Rautiainen

Lisätiedot

Poimintoja Sanomalehti opetuksessa -kyselystä

Poimintoja Sanomalehti opetuksessa -kyselystä Poimintoja Sanomalehti opetuksessa -kyselystä Sanomalehtien Liiton sanomalehti opetuksessa -kysely opettajille Kartoitimme Sanomalehtien Liitossa opettajien kokemuksia sanomalehden opetuskäytöstä, Sanomalehtiviikosta

Lisätiedot

Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa

Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa VKK-Metro Pääkaupunkiseudun kehittämis- ja koulutusyhteistyö 2014-2016 Helsingin kaupungin aineistopankki

Lisätiedot

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 2006 1.6.2006 Tom Linkopuu 1 KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 1. Toiminta-ajatus 2. Kuvataiteen opetuksen

Lisätiedot

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki liikunnassa Terhi Huovinen, Jyväskylän yliopisto

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki liikunnassa Terhi Huovinen, Jyväskylän yliopisto 4.11.2015 Liikkuva koulu seminaari Hämeenlinna Ohjaus, eriyttäminen ja tuki liikunnassa Terhi Huovinen, Jyväskylän yliopisto Vähän liikkuville liikuntatunnit merkityksellisiä: Vapaa-ajallaan fyysisesti

Lisätiedot

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? SEURA YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS RYHMÄ YKSILÖ HARJOITTELEMINEN JA KILPAILEMINEN Omien motiivien mukaista kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa VIESTINTÄ

Lisätiedot

Vapaaehtoistyön johtaminen ja sitouttaminen rekrytoinnin ja sitouttamisen hyvät käytännöt

Vapaaehtoistyön johtaminen ja sitouttaminen rekrytoinnin ja sitouttamisen hyvät käytännöt IDEAKAHVILA: Vapaaehtoistyön johtaminen ja sitouttaminen rekrytoinnin ja sitouttamisen hyvät käytännöt Rekrytointi Henkilökohtainen kontakti/kutsu Pakottaminen/suostuttelu Järjestöjen välinen yhteistyö

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa OPS 2016 Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelma LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 3.1. Perusopetuksen tehtävä 3.2 Koulun kasvatus- ja

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

Arviointi ja palaute käytännössä

Arviointi ja palaute käytännössä Arviointi ja palaute käytännössä Merja Ellilä Arvioinnista Oppimista ohjaavan arvioinnin merkitys ohjattavan oppimisen tukemista ja suuntaamista tietojen, taitojen ja asenteiden arvioimista ohjattavan

Lisätiedot

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta, projektitutkija 2.11.2016 OPS2016 Muovaa käsitystä oppimisesta Oppimisen ilo Oppijan aktiivinen rooli, ongelmanratkaisutaidot Monipuoliset oppimisympäristöt

Lisätiedot

VISUAALISEN KULTTUURIN MONILUKUTAITO? Kulttuuri? Visuaalinen kulttuuri?

VISUAALISEN KULTTUURIN MONILUKUTAITO? Kulttuuri? Visuaalinen kulttuuri? VISUAALISEN KULTTUURIN MONILUKUTAITO? Kulttuuri? Visuaalinen kulttuuri? Kulttuuri = jonkin ryhmän ominaislaatu, joka ilmenee erilaisina arvoina ja toimintatapoina sekä aineellisina ja aineettomina tuotteina.

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Power Park 14.4.2010 Valtakunnallinen vapaan sivistystyön kehittämisohjelma 2008 2012 Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen

Lisätiedot

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI Valtioneuvoston vuonna 2012 antaman asetuksen pohjalta käynnistynyt koulun opetussuunnitelman uudistamistyö jatkuu. 15.4.-15.5.2014 on

Lisätiedot

Liite 3. Esimerkkejä Virvatuli-mallissa käytettävästä arviointiaineistosta

Liite 3. Esimerkkejä Virvatuli-mallissa käytettävästä arviointiaineistosta Liite 3. Esimerkkejä Virvatuli-mallissa käytettävästä arviointiaineistosta Tämä on kooste mahdollisesta arviointiaineistosta Virvatuli-kriteerien toteutumisen tarkastelun tueksi. Siinä on esimerkkejä siitä,

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat. 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat. 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset

Lisätiedot

RAHA EI RATKAISE. Nuorisotutkimuspäivät 2015 Työryhmä: ALUEELLISET JA TILALLISET NÄKÖKULMAT

RAHA EI RATKAISE. Nuorisotutkimuspäivät 2015 Työryhmä: ALUEELLISET JA TILALLISET NÄKÖKULMAT RAHA EI RATKAISE Nuorisotutkimuspäivät 2015 Työryhmä: ALUEELLISET JA TILALLISET NÄKÖKULMAT Anna Anttila & Eeva Ahtee Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus Hyvä vapaa-aika -hanke

Lisätiedot

Koulun ja nuorisotyön yhteistyö. Kanuuna kuntien nuorisotoimenjohtajille tehdyn kyselyn tulokset Lasse Siurala ja Piia Aho 19.5.

Koulun ja nuorisotyön yhteistyö. Kanuuna kuntien nuorisotoimenjohtajille tehdyn kyselyn tulokset Lasse Siurala ja Piia Aho 19.5. Koulun ja nuorisotyön yhteistyö Kanuuna kuntien nuorisotoimenjohtajille tehdyn kyselyn tulokset Lasse Siurala ja Piia Aho 19.5.2011 1 Taustaa Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa kunnissa tapahtuvaa koulun

Lisätiedot

OSA 1 Virvatuli-malli OSA 2 Työkaluja arvioinnin tausta-aineiston keräämiseen

OSA 1 Virvatuli-malli OSA 2 Työkaluja arvioinnin tausta-aineiston keräämiseen OSA 1 Virvatuli-malli 1. Virvatuli-itsearviointimallin esittely 2. Itsearviointikriteerit ja arviointikierros 2.1 Arviointisuunnitelma 2.2 Tausta-aineiston kerääminen 2.3 Itsearvioinnin yhteenvedon tekeminen

Lisätiedot

Lapsi työskentelee ja oppii

Lapsi työskentelee ja oppii Lapsi työskentelee ja oppii Esiopetukseen ilmoittautuvien lasten vanhemmille suunnattu kysely keväällä 2015 Kyselyn aiheina: Lapsen työskentelytavat, lapsi oppii parhaiten, lastani kiinnostaa, toivoisin,

Lisätiedot

ASKOLAN KUVATAIDEKOULU

ASKOLAN KUVATAIDEKOULU Vanhemmille ASKOLAN KUVATAIDEKOULU Askolan kuvataidekoulu on perustettu vuonna 1992. Koulun ylläpitäjänä toimii Askolan kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry. Koulu on antanut taiteen perusopetusta syksystä

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Opiskelijatutkimus 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014

Opiskelijatutkimus 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Opiskelijatutkimus 2014 Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Opiskelijatutkimuksen taustatiedot Tutkimuksen aihealueet: lääketieteen perusopetuksen laatu

Lisätiedot

Nuoret ja ammatinvalinta 2011. Tutkimustulosten julkistus 31.5.2011

Nuoret ja ammatinvalinta 2011. Tutkimustulosten julkistus 31.5.2011 Nuoret ja ammatinvalinta 2011 Tutkimustulosten julkistus 31.5.2011 Tutkimuksen toteutus Taloudellisen tiedotustoimiston ja Fountain Parkin toteuttamaan verkkohaastatteluun oli mahdollista osallistua 4.4.

Lisätiedot

Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä!

Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! OPS 2016 Arvokeskustelun tuloksia Keravanjoen koulun huoltajat 1 a) Miksi lapsesi opiskelee koulussa? oppivelvollisuus ja yleissivistys oppii vastuulliseksi kansalaiseksi

Lisätiedot

Lapsen osallisuus ja kuuleminen

Lapsen osallisuus ja kuuleminen Lapsen osallisuus ja kuuleminen Lapsilähtöisyys rikosseuraamusalalla -seminaari 20.11.2015 L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I I T T O A r m f e l t i n t i e 1, 0 0 1 5 0 H e l s i n k i P u h.

Lisätiedot

Kohti Turun konservatorion strategiaa 2020 RTF Report - luotu Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet

Kohti Turun konservatorion strategiaa 2020 RTF Report - luotu Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Kohti Turun konservatorion strategiaa 2020 RTF Report - luotu 18.11.2014 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet 2014 tpo alaikäiset 374 95 73 2014 uusi opisk kl 17 7 5 2014 uusi opisk mt 3 3 2 2014 uusi

Lisätiedot

Nuorisotutkimus 2007

Nuorisotutkimus 2007 Nuorisotutkimus 2007 Tutkimuksen taustatiedot Nuorisotutkimus tehtiin maaliskuussa 2007 nettikyselynä Tutkimus toteutettiin Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelman alueilla Vastaajina on peruskoulun 7. 9.-luokkalaisia

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Ankeat opetusmenetelmät, karut oppimisympäristöt, luutuneet käsitykset Oppiminen kuntoon!

Ankeat opetusmenetelmät, karut oppimisympäristöt, luutuneet käsitykset Oppiminen kuntoon! Ankeat opetusmenetelmät, karut oppimisympäristöt, luutuneet käsitykset Oppiminen kuntoon! Pirkanmaan ympäristökasvatuspäivä 2.6.2015 Päivi Ikola Aluejohtaja Uutta vai vanhaa? 2.6.2015 Päivi Ikola Perusopetuksen

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

Ehdotus Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaan: Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kalenteri

Ehdotus Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaan: Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kalenteri Ehdotus Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaan: Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kalenteri Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kalenteri tuo esille lapset ja nuoret taiteen tekijöinä Ohjelmaidea, tarkoitus ja kohderyhmät

Lisätiedot

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa 1 Tutkimuksen tavoite Tämän kyselytutkimusprojektin tavoitteena oli selvittää suomalaisten peruskoulujen

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Kul%uurikeskus asiantun.japalvelun tuo%ajana hyvinvoin.alalla Pilvi Kuitu toiminnanjohtaja, Kul%uurikeskus Pii Poo

Kul%uurikeskus asiantun.japalvelun tuo%ajana hyvinvoin.alalla Pilvi Kuitu toiminnanjohtaja, Kul%uurikeskus Pii Poo tuo%ajana hyvinvoin.alalla Pilvi Kuitu toiminnanjohtaja, Kul%uurikeskus Pii Poo 1 Ihmisyyden itseisarvo Taide ja kul%uuri ovat merki%ävä osa ihmisenä olemista! Mitä enemmän ihminen vie%ää aikaa rakenteissa

Lisätiedot

Maailma muuttuu - miten koulun pitäisi muuttua? Minkälaista osaamista lapset/ nuoret tarvitsevat tulevaisuudessa?

Maailma muuttuu - miten koulun pitäisi muuttua? Minkälaista osaamista lapset/ nuoret tarvitsevat tulevaisuudessa? Perusopetuksen kehittäminen/ kysely huoltajille ja henkilökunnalle Maailma muuttuu - miten koulun pitäisi muuttua? Minkälaista osaamista lapset/ nuoret tarvitsevat tulevaisuudessa? Valtioneuvosto on päättänyt

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA

YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA HANKEIDEA Hyväntekeväisyysilta, joka järjestetään jonkin paikallisen järjestön (esim. Lions clubin) kanssa Illan tuotto lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen Illan aikana

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuus. Osallisuusteemaverkoston startti 7.9.2011, Turku Mikko Oranen

Lasten ja nuorten osallisuus. Osallisuusteemaverkoston startti 7.9.2011, Turku Mikko Oranen Lasten ja nuorten osallisuus Osallisuusteemaverkoston startti 7.9.2011, Turku Mikko Oranen Semmonen pikkunen huoli tutkimus lastensuojelun arviointikeskusteluista (1996) Lasten? Kaste / Turku 2011 Mitä

Lisätiedot

Hyvinvoinnin puolesta. Toiminnan suojelija: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö

Hyvinvoinnin puolesta. Toiminnan suojelija: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö Hyvinvoinnin puolesta Toiminnan suojelija: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö Johtava lasten liikuttaja Missio Edistää lasten sekä nuorten terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia liikunnan avulla Yli

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot