Virvatuli. Oppilaan ääni. Kartoitusta lasten ja nuorten ajatuksista taiteesta ja kulttuurista. Kaisa Holopainen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Virvatuli. Oppilaan ääni. Kartoitusta lasten ja nuorten ajatuksista taiteesta ja kulttuurista. Kaisa Holopainen"

Transkriptio

1 Virvatuli Oppilaan ääni Kartoitusta lasten ja nuorten ajatuksista taiteesta ja kulttuurista Kaisa Holopainen

2 SISÄLTÖ 1. Oppilaiden osallistaminen Virvatuli-hankkeessa Taidekohtia - Nuorisobarometri 2009:n tuloksia Nuoret taiteen tekijöinä Myrsky-hankkeen väliarvioinnista Oppilaitoskyselyt Johtopäätökset... 9 LÄHTEET LIITE 1. Kuvataideoppilaille käytetty kyselylomake LIITE 2. Haastattelukysymyksiä

3 2 1. Oppilaiden osallistaminen Virvatuli-hankkeessa Suomen perustuslain (6, 3 mom.) mukaan lasten tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti. Virvatuli-hanke on saanut myös opetusministeriön taholta ohjeen, että lasten ääni on pyrittävä huomioimaan taiteen perusopetuksen oppilaitosten arviointimallin kehittämisessä. Tämän vuoksi hankkeessa on kartoitettu lasten ja nuorten näkemyksiä taiteen merkityksestä ja taiteeseen liittyvien asioiden tärkeydestä heidän harrastuksensa kannalta. Aineistoa on tarkasteltu oppilaitosten laadun arvioinnin kehittämisen näkökulmasta. Taustakehikkona ovat siis Virvatuli-arviointimalliluonnoksen arviointialueet ja tutkimuskysymyksinä se, mikä on nuorten mielestä tärkeää taiteessa ja kulttuurissa, ja minkälaisilla tekijöillä taiteen perusopetuksessa on heille merkitystä heidän harrastuksensa kannalta. Aluksi tarkastellaan tuoreiden tutkimusten pohjalta nuorten taiteen harrastamiseen liittyviä ajatuksia ja asenteita taidetta ja kulttuuria kohtaan. Tässä on käytetty vuoden 2009 nuorisobarometria, jonka pääteemana oli taide ja kulttuuri, sekä Suomen kulttuurirahaston rahoittamaan Myrsky-nuorisohankkeeseen liittyvän tutkimuksen väliraporttia. Molemmat raportit vastaavat kysymyksiin erilaisten asioiden tärkeydestä nuorille taiteen ja kulttuurin parissa toimimiselle. Lisäksi raportoidaan neljän taiteen perusopetuksen oppilaitoksen oppilaille tehdyistä kyselyistä ja haastatteluista. Näissä oppilaitoksissa selvitettiin taiteen perusopetuksen oppilaiden näkemyksiä siitä, mikä on heille tärkeää taiteen perusopetuksessa lomakekyselyllä ja henkilökohtaisilla tai ryhmähaastatteluilla kevään 2010 aikana. 2. Taidekohtia - Nuorisobarometri 2009:n tuloksia Vuoden 2009 nuorisobarometrin (Myllyniemi 2009) pääteemana oli taide ja kulttuuri. Tätä varten kerättiin kyselyllä tietoa vuotiaiden nuorten osallistumisesta taiteeseen ja kulttuuriin sekä heidän asenteistaan taidetta ja kulttuuria kohtaan. Kyselyn 1900 vastaajaa oli valittu satunnaisotannalla kaikista tämän ikäisistä suomalaisista, eli mukana on muitakin kuin taiteen perusopetuksessa olevia nuoria. Kyselyn mukaan nuoret kokevat voivansa toteuttaa luovuuttaan paitsi luovissa harrastuksissa, myös arjessa, kotona ja kavereiden seurassa. Nuoret myös rikkovat kulttuurin ja liikunnan rajan kokemalla myös fyysiset harrastuksensa, kuten esimerkiksi ratsastuksen, kamppailulajit tai metsästyksen, luoviksi. Nuorisobarometrissa 2009 kysyttiin, kuinka tärkeitä syitä taiteen tai kulttuurin parissa toimimiselle erilaiset asiat nuorten mielestä ovat. Selvästi tärkeimpiä kyselyn mukaan olivat ilo, elämykset ja onnistumiset. Hyvin tärkeitä syitä nuorten mielestä olivat myös itseilmaisu, uuden luominen sekä tietojen ja taitojen oppiminen. Seuraavana tärkeysjärjestyksessä tuli yhteisöllisyyteen liittyviä syitä, kuten yhdessä tekeminen ja kaverien tapaaminen. (Myllyniemi 2009, ) Kaikki kysytyt asiat ja niiden saamat Hyvin tärkeitä -vastausten osuudet on esitetty taulukossa 1.

4 Taulukko 1. Kuinka tärkeitä syitä taiteen tai kulttuurin parissa toimimiselle seuraavat asiat sinulle ovat? Ilo, elämykset, onnistumiset 34 % Itseilmaisu 23 % Uuden luominen 21 % Tietojen ja taitojen oppiminen 21 % Kaverien tapaaminen 19 % Yhdessä tekeminen 18 % Uusien kaverien saaminen 18 % Taitavan ohjauksen ja palautteen saaminen 14 % Ajan kuluttaminen 12 % Elämän merkityksen löytäminen 10 % Hyöty (esim. taideoppilaitokseen pääsy, menestys) 8 % Esikuvien tai idolien seuraaminen 8 % Julkisuuden saaminen 3 % Perheen painostus 2 % Jonkun muun painostus 2 % (Myllyniemi 2009, 38.) Hyvin tärkeitä -vastausten osuus 3 Nuorilta kysyttiin myös näkemyksiä taiteen merkityksistä. Kyselyn mukaan taiteeseen liittyy nuorten mielessä sen elämyksellisyys. Nuoret myös kokevat taiteen avaavan uusia näkökulmia maailmaan ja toimivan kriittisten näkökulmien ilmaisukanavana. Taiteen uskotaan voivan vaikuttaa yhteiskunnan asioihin. Nuorten näkemyksissä taiteella siis on tarkoitusta niin yksilölle kuin yhteisöllekin ja ainakin potentiaalista vaikutusta yhteiskunnan asioihin. Enemmistön mielestä taiteesta ei kuitenkaan tarvitse olla hyötyä, vaan se on itseisarvo. (Myllyniemi 2009, ) Tutkimuksessa esitetyt taiteeseen liittyvät väitteet ja niiden saamat Täysin samaa mieltä -vastaukset on esitetty taulukossa 2.

5 4 Taulukko 2. Mitkä seuraavista väitteistä sopivat kuvaamaan taiteen merkitystä? Taide tuottaa elämyksiä 53 % Taide voi toimia kriittisten näkökulmien ilmaisukanavana Täysin samaa mieltä -vastausten osuus 36 % Taide avaa uusia näkökulmia maailmaan 35 % Ilmaisu on perustarve 35 % Taiteen harrastaminen kasvattaa itsetuntemusta 28 % Taide ja kulttuuri voivat lähentää eri kansoja ja etnisiä ryhmiä 27 % Taiteella voi vaikuttaa yhteiskunnan asioihin 24 % Taiteesta ei tarvitse olla hyötyä, vaan se on itseisarvo 23 % Taide on tärkeä suomalaiselle identiteetille 18 % Taiteella ei ole merkitystä 10 % Taiteesta on taloudellista hyötyä 7 % (Myllyniemi 2009, 67.) 3. Nuoret taiteen tekijöinä Myrsky-hankkeen väliarvioinnista Suomen kulttuurirahastolla on meneillään kolmivuotinen ( ) Myrsky-nuorisohanke, jossa tavoitteena on vaikuttaa nuorten hyvinvointiin tuomalla taide nuorten arkeen. Hankkeessa rahoitetaan eri puolilla Suomea nuorille suunnattuja taidehankkeita useilla taiteen aloilla, kuten tanssi, teatteri, sirkus, kuvataide ja musiikki. Myrsky-hankekokonaisuuteen liittyvässä tutkimuksessa Nuoret taiteen tekijöinä, tarkastellaan nuorten taidetoimintaa kolmesta eri näkökulmasta: minkälaisia ovat nuorten omat kokemukset ja näkemykset taiteen merkityksestä, miten taideprosesseissa onnistutaan kohtaamaan nuoret sekä taiteellista nuorisotoimintaa poliittisena prosessina. Tutkimuksessa on tehty kyselyjä ja haastatteluja eri puolella Suomea Myrsky-taidehankkeissa mukana olleille, pääasiassa vuotiaille nuorille. Tutkimuksen väliraportissa on arvioitu Myrsky-hankkeiden merkityksiä ja vaikuttavuutta nuorten elämässä. Tutkimuksen yhteenvetona väliraportissa todetaan, että Myrsky-taidehankkeilla on ollut positiivista vaikutusta nuorten kokemaan hyvinvointiin erityisesti itseilmaisussa, taitojen kehittymisessä ja yhteisöllisyydessä, sekä yhteisyyssuhteiden rakentumisessa. (Kotilainen ym. 2010, ) Tutkimuksen kyselyssä nuorilta kysyttiin, miksi he olivat osallistuneet Myrsky-hankkeeseen. Vapaaehtoisesti, ilman koulun tai muun tahon vaikutusta, hankkeisiin osallistuneista nuorista yli puolet kertoi olleensa uteliaita kokeilemaan jotain uutta, halusi oppia uusia taitoja ja halusi kehittyä harrastuksessaan. Annettujen vaihtoehtojen ulkopuolelta syyksi hankkeeseen osallistumiselle mainittiin useimmin halu tutustua uusiin ihmisiin. (Kotilainen ym. 2010, )

6 Hankkeiden yhteydessä tehtyihin kyselyihin vastanneita nuoria pyydettiin arvioimaan, kuinka tärkeitä kahdeksan esitettyä eri asiaa oli ollut heille hankkeen aikana. Nuoria myös pyydettiin erikseen kertomaan, mikä näistä kahdeksasta asiasta oli heille kaikkein tärkein. Tärkeimmäksi asiaksi nuoret mainitsivat useimmin yhteistyön muiden kanssa hankkeen aikana. Toiseksi useimmiten tärkeimmäksi asiaksi mainittiin omien taitojen kehittyminen. Erittäin tärkeinä asioina yli puolet vastanneista piti lisäksi uusien taitojen oppimista ja yhteisiä kokemuksia onnistumisesta. (Kotilainen ym. 2010, ) Taulukossa 3 on esitetty tutkimuksessa kysytyt asiat Erittäin tärkeä -vastausten osuuksien mukaisessa järjestyksessä. 5 Taulukko 3. Kuinka tärkeitä eri asiat olivat nuorille hankkeen aikana, prosenttia kysymyksiin vastanneista. Omien taitojen kehittyminen (N=108) 60 % Yhteistyö muiden kanssa (N=109) 56 % Uusien taitojen oppiminen (N=106) 55 % Yhteinen kokemus onnistumisesta (N=107) 51 % Selviytyminen omasta roolista ryhmässä (N=104) 49 % Ohjaajan palaute omasta osaamisesta (N=107) 43 % Uusiin ihmisiin tutustuminen (N=108) 40 % Julkinen palaute teoksesta (N=108) 24 % (Kotilainen ym. 2010, 30.) Erittäin tärkeä -vastausten osuus Tutkimukseen liittyneissä haastatteluissa nuoret korostivat taiteen tekemisen prosessia suhteessa lopputuloksiin: prosessi on tärkeämpi kuin päämäärä. Päämäärä on kuitenkin tuonut ryhtiä yhdessä tekemiseen, joten sillä on ollut merkitystä prosessin osana. Omien vanhempien tai aikuisten myönteiset kommentit saavat nuorilta kahtalaisen vastaanoton. Toisaalta niillä on merkitystä, ja niiden puute saatetaan kokea ikävänä. Toisaalta taidehanke saatetaan kokea niin omana juttuna, ettei vanhempia kaivatakaan seuraamaan työn tuloksia. (Kotilainen ym. 2010, 32.) 4. Oppilaitoskyselyt Virvatuli-hankkeen oppilaiden osallistamiseen liittyen keväällä 2010 toteutettiin neljässä taiteen perusopetusta antavissa oppilaitoksessa eri puolilla Suomea joukolle oppilaita Nuorisobarometrin 2009 kysymyksiä mukaileva lomaketutkimus ja muutamia oppilaita haastateltiin henkilökohtaisesti tai pienissä ryhmissä. Oppilaitoksissa oli edustettuina musiikki, sekä kuva-, tanssi-, teatteri- ja sirkustaide. Vierailujen ja oppilaskyselyjen tarkoituksena oli kartoittaa taiteen perusopetuksen oppilaiden näkemyksiä oppilaitoksen toiminnan eri puolien merkityksestä taiteen harrastamisen kannalta. Tarkastellut asiat valikoitiin TPO ry:n Virvatuli-hankkeessa pohdituista oppilaitoksen laatuun vaikuttavista tekijöistä, kuten opettajat ja muu henkilöstö, oppilaiden osallistaminen oppilaitoksen toimintaan sekä oppimisympäristö ja opetusjärjestelyt. Tarkasteltaviksi valittiin asioita, joiden merkityksestä oppilailla voi olettaa olevan näkemyksiä. Tämän vuoksi mukana ei ollut esimerkiksi

7 talouteen liittyviä kysymyksiä. Myös opetussuunnitelman sisältöön liittyvät asiat rajattiin tarkastelun ulkopuolelle. Kyselylomakkeen täytti yhteensä 217 oppilasta (tanssi 78, kuvataide 47, teatteri- ja sirkustaide 53, musiikki 39). Lisäksi yksin tai pienissä ryhmissä haastateltiin kaikkiaan 23 oppilasta. Kyselylomake löytyy liitteestä 1 ja haastattelujen pohjana käytetyt kysymykset liitteestä 2. Lomaketutkimuksessa tiedusteltiin avokysymyksellä mukavimpia ja hankalimpia asioita taideharrastuksessa ja -opetuksessa. Mukavina asioina vastaajat mainitsivat esimerkiksi uuden oppimisen, hyvät opettajat, kaverit, esiintymiset sekä ilmapiiriin liittyen esimerkiksi ryhmähengen. Hankalia asioita esiin nostettiin kaikkiaan varsin vähän. Mainintoja sai mm. inspiraation löytäminen ja keskittyminen, pitkä matka oppilaitokseen ja aikataulujen yhteensovittaminen muiden harrastusten tai koulun kanssa. Avokysymysten jälkeen vastaajia pyydettiin rastittamaan sopivin vaihtoehto siitä, kuinka tärkeinä he pitivät taideharrastuksensa kannalta 16:ta lueteltua asiaa. Arviointikohtien vastausvaihtoehdot olivat "Hyvin tärkeä", "Melko tärkeä", "Ei tärkeä mutta ei yhdentekevä", "Melko yhdentekevä", "Täysin yhdentekevä" ja " "En osaa sanoa". Taulukossa 4 on esitetty kyselyssä tiedustellut asetettuna kaikkien vastaajien yhteenlaskettujen Hyvin tärkeä -vastausten mukaiseen tärkeysjärjestykseen. Kokonaisvastauksissa on huomioitava, että vastaajamäärät eivät ole suhteessa eri taiteenalojen harrastajamääriin tai samassa suhteessa keskenään Vastaukset painottuvat tanssin oppilaiden vastausten suuntaan musiikin oppilaiden kustannuksella. Eniten Hyvin tärkeä -vastauksia sai ilo, elämykset ja onnistumiset sekä ilmapiiri oppilaitoksessa ja oppitunneilla. Hyvin tärkeänä pidettiin myös taitavan ohjauksen saamista opettajalta ja tietojen ja taitojen oppimista. Oppilaiden suoraan kohtaamaan toimintaan liittyvien asioiden kohdalla vastausten jakautuminen oli erilaista, kuin opetukseen epäsuoremmin liittyvien asioiden kohdalla. Tällaisia kyselyssä olivat rehtorin/apulaisrehtorin toiminta, toimisto- ja muun henkilöstön palvelut, Internet-sivut sekä opintooppaat. Kyselytilanteissa oli nähtävissä, että nämä asiat eivät kosketa oppilaita suoraan, ja esimerkiksi rehtorin tai toimisto- ja muun henkilöstön merkitys heidän opintojensa kannalta ei ole kovin selvä. Vastauksissa tämä näkyy siinä, että vastaukset jakautuivat tasaisemmin ja nämä kohdat keräsivät eniten En osaa sanoa -vastauksia. 6

8 Taulukko 4. Kuinka tärkeitä seuraavat asiat ovat taideharrastuksesi kannalta. (Kaikki yhteensä, N=217) Ilo, elämykset, onnistumiset 71 % Ilmapiiri ja tunnelma oppitunneilla ja oppilaitoksessa Hyvin tärkeä -vastausten osuus 70 % Taitavan ohjauksen saaminen opettajalta 70 % Tietojen ja taitojen oppiminen 70 % Palautteen ja kannustuksen saaminen opettajalta 58 % Yhdessä tekeminen 52 % Kaverien tapaaminen 48 % Opetustilojen toimivuus 43 % Esiintymiset/Näyttelyt 38 % Vanhempien tuki ja osallistuminen harrastukseen Käytettyjen materiaalien ja välineiden laatu ja saatavuus 33 % 32 % Opetustilojen siisteys ja sisustus 18 % Opinto-oppaat 11 % Tukihenkilöstön palvelut 1 11 % Rehtorin toiminta 7 % Oppilaitoksen Internet-sivut 7 % 7 Taulukossa 5 on eritelty monenneksiko tärkeimpänä asiana Hyvin tärkeä -vastausten perusteella kunkin eri taiteenalan oppilaat pitivät tiedusteltuja asioita. Tässä taulukossa havainnollistuu, että eri taiteenalojen oppilaat ovat hyvinkin lähellä toisiaan ajatuksissaan kysyttyjen tekijöiden tärkeysjärjestyksestä. Suurimmat erot näyttävät löytyvän mielipiteistä käytettyjen materiaalien laadun ja saatavuuden sekä näyttelyjen tai esiintymisten merkityksestä. Musiikin oppilaille materiaalien ja välineiden laadun ja saatavuuden vähäisempi tärkeys johtunee siitä, että musiikin opinnoissa soittimen ohella muuta materiaalia käytetään varsin vähän. Esittävien taiteiden ja musiikin oppilaille taas omien tuotosten julki tuominen näyttäisi olevan tärkeämpää kuin kuvataiteen oppilaille. Kavereiden tapaaminen näyttää jostakin syystä olevan teatteri- ja sirkustaiteen oppilaille hieman vähemmän tärkeää kuin muille. Vastauksia tulkittaessa on kuitenkin pidettävä mielessä, että yksittäisestä taiteenlajista vastaajia on ollut varsin vähän, eikä näitä vastauksia voi yleistää tarkoittamaan koko taiteenalan oppilaiden näkemyksiä. 1 Oppilaitoksesta riippuen esim. toimistohenkilökunta, vahtimestari ja kirjastonhoitaja.

9 8 Taulukko 4. Kuinka tärkeitä asioita seuraavat ovat taideharrastuksesi kannalta?, Hyvin tärkeä -vastausten mukainen järjestysluku taiteenaloittain. Yhteenlaskettujen vastausten mukainen järjestys Tanssitaiteen oppilaat (N=78) Teatteri- ja sirkustaiteen oppilaat (N=53) Kuvataiteen oppilaat (N=47) Musiikin oppilaat (N=39) 1. Ilo, elämykset, onnistumiset Ilmapiiri ja tunnelma oppitunneilla ja oppilaitoksessa 3. Taitavan ohjauksen saaminen opettajalta Tietojen ja taitojen oppiminen Palautteen ja kannustuksen saaminen opettajalta Yhdessä tekeminen Kaverien tapaaminen Opetustilojen toimivuus Näyttelyt/esiintymiset Vanhempien tuki ja osallistuminen harrastukseen 11. Käytettyjen materiaalien ja välineiden laatu ja saatavuus Opetustilojen siisteys ja sisustus Opinto-oppaat Tukihenkilöstön palvelut Oppilaitoksen Internet-sivut Rehtorin toiminta Ei voi verrata muihin, koska haastatteluissa ilmeni, että osa oppilaista luuli tarkoitettavan opintokirjaa. 3 Oppilaitoksesta riippuen esim. toimistohenkilökunta, vahtimestari ja kirjastonhoitaja.

10 9 Lomakekyselyn lisäksi haastateltiin suullisesti henkilökohtaisesti tai pienissä ryhmissä 23 oppilasta eri oppilaitoksista. Haastattelussa oppilailta tiedusteltiin esimerkiksi asioita, jotka kannustavat heitä jatkamaan taideopintojaan ja tekevät niistä mukavia tai hankalia. Oppilailta kysyttiin myös haluaisivatko he päästä vaikuttamaan oppilaitoksen toimintaan ja mitä he muuttaisivat oppilaitoksessa, jos se olisi mahdollista. Haastatteluissa nousi esiin, että motivoivaa on töiden tekeminen, hyvät opettajat ja kaverit. Jatkamaan kannustaa esimerkiksi se, että saa käyttää omaa luovuuttaan ja oppii koko ajan uutta. Mukavana asiana nousivat esiin myös onnistumisesta ja kehittymisestä kumpuava ilo. Harrastukselta voidaan hakea esimerkiksi sitä, että se irrottaa arjesta ja tukee itsensä toteuttamista ja tunteiden käsittelyä. Hieman hankalina asioina haastatellut pitivät opinnoissaan aikataulujen noudattamista ja sitä, että matka oppilaitokseen voi olla melko pitkä. Hankalana pidettiin myös tiloihin liittyviä asioita ja nämä olivat haastattelujen perusteella myös sellaisia, joita oppilaat muuttaisivat jos voisivat. Erityisesti tanssioppilaat pitivät hankalana harjoitusaikojen yhteensovittamisen koulun ja muiden harrastusten kanssa. Samat ajatukset näkyivät myös lomakekyselyssä. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, että luovilla harrastuksilla on taipumusta kasautua yksille ja samoille nuorille (Myllyniemi 2009, 26 27). Millään taiteenalalla oppilaat eivät erikoisesti halunneet päästä vaikuttamaan oppilaitoksen toimintaan. Koettiin, että mielipiteensä saa kerrottua riittävästi oppilaskyselyssä ja muutenkin. Eniten vaikuttamishalukkuutta oli tanssioppilailla, mutta heilläkään menetelmät ja asiat joihin haluttaisiin ehkä vaikuttaa, eivät olleet kovin jäsentyneet. Esimerkiksi oppilaskunta tai muut järjestäytyneemmät vaikutuskanavat eivät tuntuneet kiinnostavilta. Haastatelluilla oli kaiken kaikkiaan eniten näkemyksiä asioista, jotka tulevat konkreettisesti eteen luokkahuoneessa töitä tehdessä. 5. Johtopäätökset Taulukossa 8 on tehty yhteenvetoa eri kyselyissä tärkeimpinä pidetyistä asioista. Vastaukset eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään, koska kysymyksenasettelut ja vastausvaihtoehdot ovat olleet erilaisia. Siitä voi kuitenkin nähdä, että tärkeitä asioita kulttuuri- ja taideharrastuksissa niihin osallistuville ovat tietojen ja taitojen oppiminen sekä ilon ja onnistumisen kokemukset. Tämän saavuttamisessa merkitystä on taitavalla ohjauksella ja kannustuksella sekä oppilaitoksen ilmapiirillä. Sen sijaan oppilaitoksen asioihin vaikuttaminen ei tunnu kiinnostavan oppilaita kovin paljoa. Oppilaitoksen viestinnällä, kuten opinto-oppailla ja Internet-sivuilla ei myöskään ollut oppilaiden näkökulmasta suurta merkitystä. Vanhempien näkemykset tästä voisivat olla erilaisia.

11 10 Taulukko 8. Yhteenvetoa eri kyselyjen vastauksista - viisi tärkeintä asiaa. Nuorisobarometri 2009 Ilo, elämykset onnistumiset Itseilmaisu Uuden luominen Tietojen ja taitojen oppiminen Kaverien tapaaminen Myrsky-hankkeen väliraportti Omien taitojen kehittyminen Yhteistyö muiden kanssa Uusien taitojen oppiminen Yhteinen kokemus onnistumisesta Selviytyminen omasta roolista ryhmässä Taiteen perusopetuksen oppilaat Ilo, elämykset, onnistumiset Ilmapiiri ja tunnelma oppitunneilla ja oppilaitoksessa Taitavan ohjauksen saaminen opettajalta Tietojen ja taitojen oppiminen Palautteen ja kannustuksen saaminen opettajalta Virvatuli arviointimalliluonnoksessa ilo, elämykset ja onnistuminen on pyritty huomioimaan arviointialueessa Oppilaat, oppiminen. Opettajan taidot ja osaaminen, joiden kehittäminen on oppilaan kannalta avainasemassa, liittyvät arviointimalliluonnoksen arviointialueisiin Opettaja oman työnsä kehittäjänä ja Johtaminen. Oppilaille merkityksellinen ilmapiiri ja tunnelma oppilaitoksessa sekä haastattelujen perusteella tärkeät oppimisympäristö ja opetusjärjestelyt taas ovat mukana arviointialueessa Oppimisympäristö, opetusjärjestelyt ja opetussuunnitelmatyö. Oppilaille Virvatuli-hankkeessa tehdyn kyselyn vastaajajoukko on ollut varsin suppea, eikä tuloksilla voi ajatella olevan merkitystä koko maan kannalta. Suuntaa antavina nämäkin tulokset kertovat kuitenkin jo jotakin oppilaille tärkeistä asioista ja voivat osaltaan ohjata Virvatuli-mallin painotuksia oppilaan äänen huomioivaan suuntaan. LÄHTEET Kotilainen, S., Siivonen, K. & Suoninen, A Nuoret taiteen tekijöinä Myrsky-hankkeen väliarviointia. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 31, Helsinki <http://www.nuorisotutkimusseura.fi/sivu.php?artikkeli_id=985> Myllyniemi, S Taidekohtia Nuorisobarometri Opetusministeriö. Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 97. Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 41. Helsinki: Yliopistopaino.

12 LIITE 1. Kuvataideoppilaille käytetty kyselylomake. 4 Kysely taiteen oppimiseen vaikuttavista asioista 1. Ikä vuotta 2. Sukupuoli (rastita oikea vaihtoehto) a. tyttö b. poika 3. Olen ollut kuvataideopetuksessa vuotta 4. Kolme mukavinta asiaa kuvataideharrastuksessani ja kuvataideopetuksessa ovat: a. b. c. 5. Hankalinta kuvataideharrastuksessani ja kuvataideopetuksessa on 6. Kuinka tärkeitä asioita seuraavat ovat kuvataideharrastuksesi kannalta? (Rastita sopivin vaihtoehto) Ilo, elämykset, onnistumiset Opetustilojen toimivuus Opetustilojen siisteys ja sisustus Käytettyjen materiaalien ja välineiden laatu ja saatavuus Tietojen ja taitojen oppiminen Näyttelyt Yhdessä tekeminen Kaverien tapaaminen Vanhempien tuki ja osallistuminen harrastukseen Taitavan ohjauksen saaminen opettajalta Palautteen ja kannustuksen saaminen opettajalta Rehtorin/apulaisrehtorin toiminta Toimistosihteerin, opistoisännän ja muun henkilöstön palvelut Oppilaitoksen internet-sivut Opinto-oppaat Ilmapiiri ja tunnelma oppitunneilla ja oppilaitoksessa Hyvin tärkeä Melko tärkeä Ei tärkeä mutta ei yhdentekevä Melko yhdentekevä Täysin yhdentekevä En osaa sanoa 4 Muissa oppilaitoksissa käytetty lomake muuten sama, mutta taiteenalan nimi ja tukihenkilöstöstä käytetyt ammattinimet muutettu tarpeen mukaan.

13 LIITE 2. Haastattelukysymyksiä. 5 Mitkä tekijät kannustavat sinua jatkamaan taiteen opintojasi? Mikä motivoi? Mikä tekee taiteenalasi opinnoista/harrastuksestasi mukavaa ja helppoa? Mikä tekee taiteenalasi opinnoista/harrastuksestasi ikävää/hankalaa/joskus vaikeata? Toivoisitko pääseväsi vaikuttamaan oppilaitoksen toiminnan suunnitteluun ja päätöksentekoon? Mitä kautta? Minkälaisiin asioihin haluaisit olla mukana vaikuttamassa? Mitä haet harrastuksestasi? Mitä muuttaisit oppilaitoksessa? Mikä on harrastuksessasi parasta? 5 Käytetty soveltavasti haastateltavien ikä ja ryhmän koostumus huomioiden.

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen seminaari15.4.2016 Minna Harmanen Jan Hellgren Matti Pietilä

Lisätiedot

Suomen lasten ja nuorten säätiö Myrsky-hanke projektipäällikkö Riikka Åstrand. Valtakunnalliset sjaishuollon päivät Tampere 2.10.

Suomen lasten ja nuorten säätiö Myrsky-hanke projektipäällikkö Riikka Åstrand. Valtakunnalliset sjaishuollon päivät Tampere 2.10. Suomen lasten ja nuorten säätiö Myrsky-hanke projektipäällikkö Riikka Åstrand Valtakunnalliset sjaishuollon päivät Tampere 2.10.2013 MYRSKY-HANKE mahdollistaa nuorille suunnattuja, nuorten omia voimavaroja

Lisätiedot

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus Tanssin yleinen ja laaja oppimäärä Eija Kauppinen, Opetushallitus Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos, 20.10.2017 Tanssin laaja ja yleinen oppimäärä Perusteiden taiteenalakohtaisten

Lisätiedot

Perustiedot - Kaikki -

Perustiedot - Kaikki - KMO Kysely huoltajille, muskarit ja karuselli RTF Report - luotu 27.05.2015 15:49 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Käpylä muskarit ja karuselliopetus 74 54 42 Yhteensä 74 54 42 Perustiedot 1. Lapseni

Lisätiedot

Baletti - Kysely huoltajille 2015

Baletti - Kysely huoltajille 2015 Baletti - Kysely huoltajille 2015 Yleistä Huoltajakysely lähetettiin kaikille baletin oppilaiden vanhemmille eli yht. 74 henkilölle. Vastauksia saatiin 23.Vastausprosentti oli 31,1, joka on huomattavasti

Lisätiedot

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS Mitä taiteen perusopetus on? Koulutuksen järjestäminen Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Perustiedot - Kaikki -

Perustiedot - Kaikki - KMO 13+ RTF Report - luotu 27.05.2015 15:22 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet final 13+ 73 40 23 Yhteensä 73 40 23 Perustiedot 1. Ikäni on (39) Ikäni on 2. Olen ollut oppilaana (36) Olen ollut oppilaana

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen vuosikertomus Tampereella

Taiteen perusopetuksen vuosikertomus Tampereella Taiteen perusopetuksen vuosikertomus Tampereella Annika Anttila: Refuge Kuvat: Sara Hildén -akatemia Tampereen balettiopisto Birgitta Kiviniemi-Cheremeteff Mitä kysyttiin? 1. Oppilasmäärät 2. Henkilöstömäärät

Lisätiedot

Perustiedot - Kaikki -

Perustiedot - Kaikki - KMO 9 12-vuotiaille RTF Report - luotu 01.04.2015 14:54 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Käpylä 9 12-vuotiaat 87 44 31 Yhteensä 87 44 31 Perustiedot 1. Ikäni on (44) (EOS: 0) Ikäni on 2. Olen ollut

Lisätiedot

Virvatuli-itsearviointi ja arviointiaineiston käyttö

Virvatuli-itsearviointi ja arviointiaineiston käyttö Virvatuli-itsearviointi ja arviointiaineiston käyttö Virvatuli-mallin rakenne: Viisi arviointialuetta 1. Oppilaat - oppilaitoksen toiminnan ja opetuksen vaikutukset oppilaassa 2. Opettajat - Opettajien

Lisätiedot

Lapuan taidekoulu Virvatuli itsearviointiraportti oppilas- ja huoltajakyselystä

Lapuan taidekoulu Virvatuli itsearviointiraportti oppilas- ja huoltajakyselystä Lapuan taidekoulu Virvatuli itsearviointiraportti oppilas- ja huoltajakyselystä Miksi taidekoulussa tarvitaan itsearviointia? Lapuan taidekoulu antaa taiteen perusopetusta yleisen oppimäärän opetussuunnitelman

Lisätiedot

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi T a TI e P n o e er us u S ep t TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi Hän ei tiennyt ettei sitä pysty kukaan tekemään. Niinpä hän meni ja teki sen. Hei koululaisen kotiväki!

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

VIRVATULIKYSELY 12-13-VUOTIAILLE, kevät 2013

VIRVATULIKYSELY 12-13-VUOTIAILLE, kevät 2013 VIRVATULIKYSELY 12-13-VUOTIAILLE, kevät 2013 1. Perustiedot a) Ikä 12 vuotta 67 % 6 13 vuotta 33 % 3 b) Kuinka monetta vuotta olet oppilaana kuvataidekoulussa? 1. vuotta 22 % 2 3. vuotta 11 % 1 4. vuotta

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Pähkinätie 6 01710 Vantaa Puh. (09) 530 1100 muskari.musike@kolumbus.fi www.kolumbus.fi/muskari.musike Hämeenkylän musiikkileikkikoulun

Lisätiedot

Taiteen perusopetus Tampereella - vuosikertomus lv opetussuunnitelma-uudistus

Taiteen perusopetus Tampereella - vuosikertomus lv opetussuunnitelma-uudistus Taiteen perusopetus Tampereella - vuosikertomus lv 2016-2017 -opetussuunnitelma-uudistus 2017-2018 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokous 12.10.2017 Kuvat: Sara Hildén -akatemia 1 26.9.2017 Taiteen perusopetus

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen. Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen. Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö TAVOITTEENA MAAILMAN OSAAVIN KANSA 2020 OPPIMINEN OSAAMINEN KESTÄVÄ HYVINVOINTI

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Tietoa, työkaluja parempaan itsearviointiin

Tietoa, työkaluja parempaan itsearviointiin Tietoa, työkaluja parempaan itsearviointiin - Taiteen perusopetuksen oppilaitoskyselyn tuloksia Arvioinnin nykytilaa ja Virvatuli-hankkeeseen liittyviä odotuksia kartoittava kysely oppilaitoksille 16.9.-6.10.2009

Lisätiedot

VUODEN 2017 KURSSIARVIOINTI YHTEENVETO. Jari Paajanen

VUODEN 2017 KURSSIARVIOINTI YHTEENVETO. Jari Paajanen VUODEN 2017 KURSSIARVIOINTI YHTEENVETO Jari Paajanen Auralan kansalaisopisto Kurssiarviointi 2017 1 (7) Kyselyn vastausprosentti oli 41,1 %, joka oli ihan hyvä ja viimevuotisen kyselyn perusteella olikin

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta O P A S K A U N I A I S T E N V I R A N H A L T I J O I L L E J A L U O T T A M U S H E N K I L Ö I L L E L A S T E N J A N U O R T E N K U U L E M I S E E N 1

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen MUSIIKKI Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen ohjata

Lisätiedot

LUKUVUOSI LIIKUNTA (4.-6.-luokat) MUSIIKKI (4.-6.-luokat)

LUKUVUOSI LIIKUNTA (4.-6.-luokat) MUSIIKKI (4.-6.-luokat) Haminan koulu 4.-6.-luokkien VALINNAISAINEOPAS lv. 2017-2018 LUKUVUOSI 2017-2018 Uudessa opetussuunnitelmassa 1.8.2016 alkaen valinnaisaineita opetetaan neljännellä vuosiluokalla yksi 45 min. viikkotunti.

Lisätiedot

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen.

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Esiopetus ja 1.-3.lk Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Tutustu verkkosivuihin nuoriyrittajyys.fi Tutustu ohjelmavideoon nuoriyrittajyys.fi/ohjelmat/mina-sina-me

Lisätiedot

PJK / Opettajan osaamiskartoituskysymyksiä. Generated on :44

PJK / Opettajan osaamiskartoituskysymyksiä. Generated on :44 PJK / Opettajan osaamiskartoituskysymyksiä Generated on 04.09.2013 07:44 Vastaajastatistiikat Name Evals Answering Answered Opettajat 47 39 36 Yhteensä 47 39 36 Vastausprosentti 83% Lopettaneet 76.6% Kesken

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia Erja Vitikka 25.11.2014 1 Ops-uudistuksen keskeisiä lähtökohtia Pedagoginen uudistus Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan? Kysymykseen MITEN opitaan?

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/2014 (lv. 13-14)

Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/2014 (lv. 13-14) Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/14 (lv. 13-14) Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä lasta, joista palautui 16. Vastausprosentti oli 4,7 %. Lasten kysely muodostui 12

Lisätiedot

Tilaisuuden avaus. Mikko Hartikainen Minna Muukkonen. Taiteen perusopetuksen hyvä hallinto Hakaniemenranta 6 Helsinki, Opetushallitus

Tilaisuuden avaus. Mikko Hartikainen Minna Muukkonen. Taiteen perusopetuksen hyvä hallinto Hakaniemenranta 6 Helsinki, Opetushallitus Tilaisuuden avaus Mikko Hartikainen Minna Muukkonen Taiteen perusopetuksen hyvä hallinto 15.11.2010 Hakaniemenranta 6 Helsinki, Opetushallitus OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Esiopetuksen ja

Lisätiedot

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute 28.5.2013 Minna Lappalainen, TtM, TRO, työnohjaaja minna.lappalainen@apropoo.fi Tavoitteena: Erilaisten näkökulmien ja työvälineiden löytäminen arjen vuorovaikutustilanteisiin:

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA LIITE ------- Musiikki: Piano, musiikinteoria ja säveltapailu Tanssi Esittävät taiteet: Teatteritaide Visuaaliset

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Haluan itse päättää asioista niin pitkälle kuin se on mahdollista - Vammaisten lasten kokemuksia ja ideoita osallisuudesta

Haluan itse päättää asioista niin pitkälle kuin se on mahdollista - Vammaisten lasten kokemuksia ja ideoita osallisuudesta Haluan itse päättää asioista niin pitkälle kuin se on mahdollista - Vammaisten lasten kokemuksia ja ideoita osallisuudesta Projektisuunnittelija Heli Ronimus, Espoon kaupunki Osallisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa. Laura Uimonen 16.11.2015

Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa. Laura Uimonen 16.11.2015 Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa Laura Uimonen 16.11.2015 Tutkimuksen taustaa Rakennusalalta, kunnilta, suunnittelijoilta ja kulttuuri toimijoilta kysyttiin syksyllä 2015 näkemyksiä kuva

Lisätiedot

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Sivistystoimen johdon foorumi 11.3.2014 Tampere Anneli Rautiainen Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Lisätiedot

KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN

KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN,,, Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako -työryhmä 18.11.2009 Pirkko Pohjakallio

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala RAPORTTI Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 Siru Korkala Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 CIMOn kysely oppilaitoksille

Lisätiedot

Virvatuli-koulutusseminaari

Virvatuli-koulutusseminaari Virvatuli-koulutusseminaari 13.9.2013 l Apuväline oppilaitoksen toiminnan arvioimiseen ja kehi4ämiseen. l Koostuu arvioin7kriteereistä eli väi4ämistä, joiden toteutumista arvioidaan oppilaitoksen omassa

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi YMPÄRISTÖOPPI Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Rakentaa perusta ympäristö- ja luonnontietoaineiden eri tiedonalojen osaamiselle Tukea oppilaan

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Power Park 14.4.2010 Valtakunnallinen vapaan sivistystyön kehittämisohjelma 2008 2012 Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteiden valmistelun lähtökohtia Valtioneuvoston asetus (942/2014) Tavoitteet 2 Kasvu sivistyneeksi yhteiskunnan jäseneksi 3 Tiedot

Lisätiedot

TYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

TYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 Iloisuus / Oppiminen 700 600 500 400 300 Huono Ei osaa sanoa Hyvä 200 100 0 4-6v. 7-12v. 13-15v. Aikuiset Kaikki Vastausprosentit 16,3 59,5 11,2 12,2 100 Luovuus 400 350 300 250 200 150 Huono Ei osaa sanoa

Lisätiedot

Nuva ry:n kysely nuorten vaikuttamismahdollisuuksista kunnassaan

Nuva ry:n kysely nuorten vaikuttamismahdollisuuksista kunnassaan Nuva ry:n kysely nuorten vaikuttamismahdollisuuksista kunnassaan Kyselyn tuloksia käytetään lasten ja nuorten valtuutetun huoneentaulun koostamiseen. Kyselyn tuloksissa on yhdistetty alkuperäiset viisiluokkaiset

Lisätiedot

Lapsiasiavaltuutetun näkökulma perusopetuksen tulevaisuudesta. Maria Kaisa Aula Helsinki

Lapsiasiavaltuutetun näkökulma perusopetuksen tulevaisuudesta. Maria Kaisa Aula Helsinki Lapsiasiavaltuutetun näkökulma perusopetuksen tulevaisuudesta Maria Kaisa Aula 18.2.2010 Helsinki 1 YK:n lapsen oikeuksien sopimus ja koulu Kaikki lapset ovat samanarvoisia Julkisen vallan päätöksissä

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2015 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT (MUSIIKKILEIKKIKOULUN RYHMÄT), NIIDEN

Lisätiedot

Kulttuurin ja vapaa-ajan hyvinvointivaikutukset

Kulttuurin ja vapaa-ajan hyvinvointivaikutukset Kulttuurin ja vapaa-ajan hyvinvointivaikutukset Esa Pirnes Kulttuuriasiainneuvos, YTT Iisalmi 5.2.2013 Kulttuuri ja hyvinvointi (Tilasto)tieto Vakuuttava / Vaikuttava Uskottava / Uskouttava Kattava / Syventävä

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI Valtioneuvoston vuonna 2012 antaman asetuksen pohjalta käynnistynyt koulun opetussuunnitelman uudistamistyö jatkuu. 15.4.-15.5.2014 on

Lisätiedot

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus)

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus) VALINNAISAINEEN OPETUSSUUNNITELMA: MUSIIKKI (Make music) Musiikin monipuolinen tekeminen ryhmässä. HYPE painotus Musiikin tekeminen ryhmässä kehittää sosiaalisia taitoja. Oma tekeminen täytyy sovittaa

Lisätiedot

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? SEURA YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS RYHMÄ YKSILÖ HARJOITTELEMINEN JA KILPAILEMINEN Omien motiivien mukaista kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa VIESTINTÄ

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2638 KOKEMUKSIA MYRSKY-TAIDEHANKKEESEEN OSALLISTUMIS- ESTA

KYSELYLOMAKE: FSD2638 KOKEMUKSIA MYRSKY-TAIDEHANKKEESEEN OSALLISTUMIS- ESTA KYSELYLOMAKE: FSD2638 KOKEMUKSIA MYRSKY-TAIDEHANKKEESEEN OSALLISTUMIS- ESTA 2008-2010 QUESTIONNAIRE: FSD2638 EXPERIENCES OF PARTICIPATION IN THE ARTS EDUCATION YOUTH PROGRAMME "MYRSKY"2008-2010 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

Liikkuva koulu tilannekatsaus sekä oppilaan osallisuus. Janne Kulmala, Mittauskoordinaattori

Liikkuva koulu tilannekatsaus sekä oppilaan osallisuus. Janne Kulmala, Mittauskoordinaattori Liikkuva koulu tilannekatsaus sekä oppilaan osallisuus Janne Kulmala, Mittauskoordinaattori Sisällys 1. Liikkuva koulu -ohjelman laajeneminen valtakunnalliseksi 2. Oppilaiden fyysinen aktiivisuus 3. Aktiivisempia

Lisätiedot

Polvijärven kulttuurikasvatussuunnitelma

Polvijärven kulttuurikasvatussuunnitelma Polvijärven kulttuurikasvatussuunnitelma Varhaiskasvatus Vierailu, Esitys, Muu, Vierailu, Esitys, Muu Mikä on osallistuva lapsi- tai ryhmämäärä? Tarvitaanko kuljetuksia? Mitkä ovat arvioidut kustannukset?

Lisätiedot

LUOvUUS Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma Kansalaisopisto luovan talouden toimintaympäristönä

LUOvUUS Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma Kansalaisopisto luovan talouden toimintaympäristönä LUOvUUS Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 Kansalaisopisto luovan talouden toimintaympäristönä YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus Jokaisella on oikeus ja tasaarvoinen

Lisätiedot

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki liikunnassa Terhi Huovinen, Jyväskylän yliopisto

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki liikunnassa Terhi Huovinen, Jyväskylän yliopisto 4.11.2015 Liikkuva koulu seminaari Hämeenlinna Ohjaus, eriyttäminen ja tuki liikunnassa Terhi Huovinen, Jyväskylän yliopisto Vähän liikkuville liikuntatunnit merkityksellisiä: Vapaa-ajallaan fyysisesti

Lisätiedot

Nuorisotutkimus 2007

Nuorisotutkimus 2007 Nuorisotutkimus 2007 Tutkimuksen taustatiedot Nuorisotutkimus tehtiin maaliskuussa 2007 nettikyselynä Tutkimus toteutettiin Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelman alueilla Vastaajina on peruskoulun 7. 9.-luokkalaisia

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Kurssilla monipuolistetaan ja syvennetään äidinkielen oppimista. Oppilaat pääsevät valitsemaan itseään kiinnostavia aiheita, esimerkiksi ilmaisutaitoa/draamaa,

Lisätiedot

Opetushallituksen kuulumiset

Opetushallituksen kuulumiset Opetushallituksen kuulumiset Helsinki 11.9.2015 SML:n pulmaparlamentti Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS 1 Uudistuvat opetussuunnitelmat 2012-2017 Yleissivistävä koulutus Esiopetus 2014 Perusopetukseen valmistava

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

Kouluterveyskysely Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot

Poimintoja Sanomalehti opetuksessa -kyselystä

Poimintoja Sanomalehti opetuksessa -kyselystä Poimintoja Sanomalehti opetuksessa -kyselystä Sanomalehtien Liiton sanomalehti opetuksessa -kysely opettajille Kartoitimme Sanomalehtien Liitossa opettajien kokemuksia sanomalehden opetuskäytöstä, Sanomalehtiviikosta

Lisätiedot

Koululaisen arki. Vapaa-aika 2-4 h. Perheen kanssa 3-5 h. Uni 10-11 h. Koulu 4-6 h. Läksyt 30-45 min. Oppilaiden ajankäyttö ja harrastukset Lapua 2014

Koululaisen arki. Vapaa-aika 2-4 h. Perheen kanssa 3-5 h. Uni 10-11 h. Koulu 4-6 h. Läksyt 30-45 min. Oppilaiden ajankäyttö ja harrastukset Lapua 2014 Yhteenveto kyselyn tuloksista Koululaisen arki Ruutuaika Harrastukset Kaverit Leikit Yhdessä tekeminen Ruokailu Kotiaskareet Arjen rutiinit Perheen kanssa 3-5 h Vapaa-aika 2-4 h Uni 10-11 h Läksyt 30-45

Lisätiedot

Arviointi ja palaute käytännössä

Arviointi ja palaute käytännössä Arviointi ja palaute käytännössä Merja Ellilä Arvioinnista Oppimista ohjaavan arvioinnin merkitys ohjattavan oppimisen tukemista ja suuntaamista tietojen, taitojen ja asenteiden arvioimista ohjattavan

Lisätiedot

Valinnaiset aineet Paulaharjussa

Valinnaiset aineet Paulaharjussa Valinnaiset aineet Paulaharjussa 2016-2017 30.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä 1) Valinnaisten aineiden laajuus: 1 vvt sanallinen arviointi 38 tuntia > ei mennä kovin syvälle, opettajien osaaminen

Lisätiedot

Nuoret ja ammatinvalinta 2011. Tutkimustulosten julkistus 31.5.2011

Nuoret ja ammatinvalinta 2011. Tutkimustulosten julkistus 31.5.2011 Nuoret ja ammatinvalinta 2011 Tutkimustulosten julkistus 31.5.2011 Tutkimuksen toteutus Taloudellisen tiedotustoimiston ja Fountain Parkin toteuttamaan verkkohaastatteluun oli mahdollista osallistua 4.4.

Lisätiedot

YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA

YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA HANKEIDEA Hyväntekeväisyysilta, joka järjestetään jonkin paikallisen järjestön (esim. Lions clubin) kanssa Illan tuotto lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen Illan aikana

Lisätiedot

Anu Valtari 18.11.2014. PKS-ENNAKOINTI & ENNAKOINTIKAMARI Tulevaisuuden palvelut ja osaaminen

Anu Valtari 18.11.2014. PKS-ENNAKOINTI & ENNAKOINTIKAMARI Tulevaisuuden palvelut ja osaaminen Anu Valtari 18.11.2014 PKS-ENNAKOINTI & ENNAKOINTIKAMARI Tulevaisuuden palvelut ja osaaminen Projektin tavoite ja tunnusluvut Tavoitteena oli hankkia oppilaitosten ja yrityselämän edustajilta näkemyksiä,

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

Hyvinvoinnin puolesta. Toiminnan suojelija: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö

Hyvinvoinnin puolesta. Toiminnan suojelija: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö Hyvinvoinnin puolesta Toiminnan suojelija: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö Johtava lasten liikuttaja Missio Edistää lasten sekä nuorten terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia liikunnan avulla Yli

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat:

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat: Maailma muuttuu - miten koulun pitäisi muuttua? Minkälaista osaamista lapset/ nuoret tarvitsevat tulevaisuudessa? Valtioneuvosto on päättänyt perusopetuksen valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijaon. Niiden

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus 4.10.2013 Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Anneli Rautiainen

Lisätiedot

Marika Koramo TAITEEN PERUSOPETUS 2008. Selvitys taiteen perusopetuksen järjestämisestä lukuvuonna 2007 2008 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN

Marika Koramo TAITEEN PERUSOPETUS 2008. Selvitys taiteen perusopetuksen järjestämisestä lukuvuonna 2007 2008 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Marika Koramo TAITEEN PERUSOPETUS 2008 Selvitys taiteen perusopetuksen järjestämisestä lukuvuonna 2007 2008 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Opetushallitus Taitto: Sirpa Ropponen ISBN 978-952-13-3976-9

Lisätiedot

Oppilaskysely2017 Hatsalan klassillinen koulu

Oppilaskysely2017 Hatsalan klassillinen koulu Oppilaskysely07 Hatsalan klassillinen koulu 0.4.07 Taustatiedot I. Valitsesi oma koulusi seuraavista... Alavan koulu Haapaniemen koulu Hiltulanlahden koulu Juankosken koulu Jynkän koulu Kaislastenlahden

Lisätiedot

Koulun ja nuorisotyön yhteistyö. Kanuuna kuntien nuorisotoimenjohtajille tehdyn kyselyn tulokset Lasse Siurala ja Piia Aho 19.5.

Koulun ja nuorisotyön yhteistyö. Kanuuna kuntien nuorisotoimenjohtajille tehdyn kyselyn tulokset Lasse Siurala ja Piia Aho 19.5. Koulun ja nuorisotyön yhteistyö Kanuuna kuntien nuorisotoimenjohtajille tehdyn kyselyn tulokset Lasse Siurala ja Piia Aho 19.5.2011 1 Taustaa Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa kunnissa tapahtuvaa koulun

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

ASKOLAN KUVATAIDEKOULU

ASKOLAN KUVATAIDEKOULU Vanhemmille ASKOLAN KUVATAIDEKOULU Askolan kuvataidekoulu on perustettu vuonna 1992. Koulun ylläpitäjänä toimii Askolan kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry. Koulu on antanut taiteen perusopetusta syksystä

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 OPINTO-OPAS 2010 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilu- ja taideinstituutti Erikoistumisopinnot 60 op Taiteen perusopettajan pedagogiset erikoistumisopinnot TAITEEN PERUSOPETTAJAN PEDAGOGISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Kohti Turun konservatorion strategiaa 2020 RTF Report - luotu Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet

Kohti Turun konservatorion strategiaa 2020 RTF Report - luotu Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Kohti Turun konservatorion strategiaa 2020 RTF Report - luotu 18.11.2014 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet 2014 tpo alaikäiset 374 95 73 2014 uusi opisk kl 17 7 5 2014 uusi opisk mt 3 3 2 2014 uusi

Lisätiedot

Koululaiset toivovat lisää harrastetunteja ja omatoimista harrastamista koulupäivän yhteyteen

Koululaiset toivovat lisää harrastetunteja ja omatoimista harrastamista koulupäivän yhteyteen Valtakunnallinen koululaiskysely: Koululaiset toivovat lisää harrastetunteja ja omatoimista harrastamista koulupäivän yhteyteen Neuvotteleva virkamies Iina Berden, OKM Operatiivinen johtaja Janne Jauhiainen,

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Lapsen osallisuus ja kuuleminen

Lapsen osallisuus ja kuuleminen Lapsen osallisuus ja kuuleminen Lapsilähtöisyys rikosseuraamusalalla -seminaari 20.11.2015 L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I I T T O A r m f e l t i n t i e 1, 0 0 1 5 0 H e l s i n k i P u h.

Lisätiedot

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa)

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Seinäjoen opetustoimi Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Yhteistulos, koulu työyhteisönä Koulu työyhteisönä 5 4 3 2 1 Ka 1 Miten yhteistyö koulussanne toimii opetushenkilöstön

Lisätiedot