Virvatuli. Oppilaan ääni. Kartoitusta lasten ja nuorten ajatuksista taiteesta ja kulttuurista. Kaisa Holopainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Virvatuli. Oppilaan ääni. Kartoitusta lasten ja nuorten ajatuksista taiteesta ja kulttuurista. Kaisa Holopainen"

Transkriptio

1 Virvatuli Oppilaan ääni Kartoitusta lasten ja nuorten ajatuksista taiteesta ja kulttuurista Kaisa Holopainen

2 SISÄLTÖ 1. Oppilaiden osallistaminen Virvatuli-hankkeessa Taidekohtia - Nuorisobarometri 2009:n tuloksia Nuoret taiteen tekijöinä Myrsky-hankkeen väliarvioinnista Oppilaitoskyselyt Johtopäätökset... 9 LÄHTEET LIITE 1. Kuvataideoppilaille käytetty kyselylomake LIITE 2. Haastattelukysymyksiä

3 2 1. Oppilaiden osallistaminen Virvatuli-hankkeessa Suomen perustuslain (6, 3 mom.) mukaan lasten tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti. Virvatuli-hanke on saanut myös opetusministeriön taholta ohjeen, että lasten ääni on pyrittävä huomioimaan taiteen perusopetuksen oppilaitosten arviointimallin kehittämisessä. Tämän vuoksi hankkeessa on kartoitettu lasten ja nuorten näkemyksiä taiteen merkityksestä ja taiteeseen liittyvien asioiden tärkeydestä heidän harrastuksensa kannalta. Aineistoa on tarkasteltu oppilaitosten laadun arvioinnin kehittämisen näkökulmasta. Taustakehikkona ovat siis Virvatuli-arviointimalliluonnoksen arviointialueet ja tutkimuskysymyksinä se, mikä on nuorten mielestä tärkeää taiteessa ja kulttuurissa, ja minkälaisilla tekijöillä taiteen perusopetuksessa on heille merkitystä heidän harrastuksensa kannalta. Aluksi tarkastellaan tuoreiden tutkimusten pohjalta nuorten taiteen harrastamiseen liittyviä ajatuksia ja asenteita taidetta ja kulttuuria kohtaan. Tässä on käytetty vuoden 2009 nuorisobarometria, jonka pääteemana oli taide ja kulttuuri, sekä Suomen kulttuurirahaston rahoittamaan Myrsky-nuorisohankkeeseen liittyvän tutkimuksen väliraporttia. Molemmat raportit vastaavat kysymyksiin erilaisten asioiden tärkeydestä nuorille taiteen ja kulttuurin parissa toimimiselle. Lisäksi raportoidaan neljän taiteen perusopetuksen oppilaitoksen oppilaille tehdyistä kyselyistä ja haastatteluista. Näissä oppilaitoksissa selvitettiin taiteen perusopetuksen oppilaiden näkemyksiä siitä, mikä on heille tärkeää taiteen perusopetuksessa lomakekyselyllä ja henkilökohtaisilla tai ryhmähaastatteluilla kevään 2010 aikana. 2. Taidekohtia - Nuorisobarometri 2009:n tuloksia Vuoden 2009 nuorisobarometrin (Myllyniemi 2009) pääteemana oli taide ja kulttuuri. Tätä varten kerättiin kyselyllä tietoa vuotiaiden nuorten osallistumisesta taiteeseen ja kulttuuriin sekä heidän asenteistaan taidetta ja kulttuuria kohtaan. Kyselyn 1900 vastaajaa oli valittu satunnaisotannalla kaikista tämän ikäisistä suomalaisista, eli mukana on muitakin kuin taiteen perusopetuksessa olevia nuoria. Kyselyn mukaan nuoret kokevat voivansa toteuttaa luovuuttaan paitsi luovissa harrastuksissa, myös arjessa, kotona ja kavereiden seurassa. Nuoret myös rikkovat kulttuurin ja liikunnan rajan kokemalla myös fyysiset harrastuksensa, kuten esimerkiksi ratsastuksen, kamppailulajit tai metsästyksen, luoviksi. Nuorisobarometrissa 2009 kysyttiin, kuinka tärkeitä syitä taiteen tai kulttuurin parissa toimimiselle erilaiset asiat nuorten mielestä ovat. Selvästi tärkeimpiä kyselyn mukaan olivat ilo, elämykset ja onnistumiset. Hyvin tärkeitä syitä nuorten mielestä olivat myös itseilmaisu, uuden luominen sekä tietojen ja taitojen oppiminen. Seuraavana tärkeysjärjestyksessä tuli yhteisöllisyyteen liittyviä syitä, kuten yhdessä tekeminen ja kaverien tapaaminen. (Myllyniemi 2009, ) Kaikki kysytyt asiat ja niiden saamat Hyvin tärkeitä -vastausten osuudet on esitetty taulukossa 1.

4 Taulukko 1. Kuinka tärkeitä syitä taiteen tai kulttuurin parissa toimimiselle seuraavat asiat sinulle ovat? Ilo, elämykset, onnistumiset 34 % Itseilmaisu 23 % Uuden luominen 21 % Tietojen ja taitojen oppiminen 21 % Kaverien tapaaminen 19 % Yhdessä tekeminen 18 % Uusien kaverien saaminen 18 % Taitavan ohjauksen ja palautteen saaminen 14 % Ajan kuluttaminen 12 % Elämän merkityksen löytäminen 10 % Hyöty (esim. taideoppilaitokseen pääsy, menestys) 8 % Esikuvien tai idolien seuraaminen 8 % Julkisuuden saaminen 3 % Perheen painostus 2 % Jonkun muun painostus 2 % (Myllyniemi 2009, 38.) Hyvin tärkeitä -vastausten osuus 3 Nuorilta kysyttiin myös näkemyksiä taiteen merkityksistä. Kyselyn mukaan taiteeseen liittyy nuorten mielessä sen elämyksellisyys. Nuoret myös kokevat taiteen avaavan uusia näkökulmia maailmaan ja toimivan kriittisten näkökulmien ilmaisukanavana. Taiteen uskotaan voivan vaikuttaa yhteiskunnan asioihin. Nuorten näkemyksissä taiteella siis on tarkoitusta niin yksilölle kuin yhteisöllekin ja ainakin potentiaalista vaikutusta yhteiskunnan asioihin. Enemmistön mielestä taiteesta ei kuitenkaan tarvitse olla hyötyä, vaan se on itseisarvo. (Myllyniemi 2009, ) Tutkimuksessa esitetyt taiteeseen liittyvät väitteet ja niiden saamat Täysin samaa mieltä -vastaukset on esitetty taulukossa 2.

5 4 Taulukko 2. Mitkä seuraavista väitteistä sopivat kuvaamaan taiteen merkitystä? Taide tuottaa elämyksiä 53 % Taide voi toimia kriittisten näkökulmien ilmaisukanavana Täysin samaa mieltä -vastausten osuus 36 % Taide avaa uusia näkökulmia maailmaan 35 % Ilmaisu on perustarve 35 % Taiteen harrastaminen kasvattaa itsetuntemusta 28 % Taide ja kulttuuri voivat lähentää eri kansoja ja etnisiä ryhmiä 27 % Taiteella voi vaikuttaa yhteiskunnan asioihin 24 % Taiteesta ei tarvitse olla hyötyä, vaan se on itseisarvo 23 % Taide on tärkeä suomalaiselle identiteetille 18 % Taiteella ei ole merkitystä 10 % Taiteesta on taloudellista hyötyä 7 % (Myllyniemi 2009, 67.) 3. Nuoret taiteen tekijöinä Myrsky-hankkeen väliarvioinnista Suomen kulttuurirahastolla on meneillään kolmivuotinen ( ) Myrsky-nuorisohanke, jossa tavoitteena on vaikuttaa nuorten hyvinvointiin tuomalla taide nuorten arkeen. Hankkeessa rahoitetaan eri puolilla Suomea nuorille suunnattuja taidehankkeita useilla taiteen aloilla, kuten tanssi, teatteri, sirkus, kuvataide ja musiikki. Myrsky-hankekokonaisuuteen liittyvässä tutkimuksessa Nuoret taiteen tekijöinä, tarkastellaan nuorten taidetoimintaa kolmesta eri näkökulmasta: minkälaisia ovat nuorten omat kokemukset ja näkemykset taiteen merkityksestä, miten taideprosesseissa onnistutaan kohtaamaan nuoret sekä taiteellista nuorisotoimintaa poliittisena prosessina. Tutkimuksessa on tehty kyselyjä ja haastatteluja eri puolella Suomea Myrsky-taidehankkeissa mukana olleille, pääasiassa vuotiaille nuorille. Tutkimuksen väliraportissa on arvioitu Myrsky-hankkeiden merkityksiä ja vaikuttavuutta nuorten elämässä. Tutkimuksen yhteenvetona väliraportissa todetaan, että Myrsky-taidehankkeilla on ollut positiivista vaikutusta nuorten kokemaan hyvinvointiin erityisesti itseilmaisussa, taitojen kehittymisessä ja yhteisöllisyydessä, sekä yhteisyyssuhteiden rakentumisessa. (Kotilainen ym. 2010, ) Tutkimuksen kyselyssä nuorilta kysyttiin, miksi he olivat osallistuneet Myrsky-hankkeeseen. Vapaaehtoisesti, ilman koulun tai muun tahon vaikutusta, hankkeisiin osallistuneista nuorista yli puolet kertoi olleensa uteliaita kokeilemaan jotain uutta, halusi oppia uusia taitoja ja halusi kehittyä harrastuksessaan. Annettujen vaihtoehtojen ulkopuolelta syyksi hankkeeseen osallistumiselle mainittiin useimmin halu tutustua uusiin ihmisiin. (Kotilainen ym. 2010, )

6 Hankkeiden yhteydessä tehtyihin kyselyihin vastanneita nuoria pyydettiin arvioimaan, kuinka tärkeitä kahdeksan esitettyä eri asiaa oli ollut heille hankkeen aikana. Nuoria myös pyydettiin erikseen kertomaan, mikä näistä kahdeksasta asiasta oli heille kaikkein tärkein. Tärkeimmäksi asiaksi nuoret mainitsivat useimmin yhteistyön muiden kanssa hankkeen aikana. Toiseksi useimmiten tärkeimmäksi asiaksi mainittiin omien taitojen kehittyminen. Erittäin tärkeinä asioina yli puolet vastanneista piti lisäksi uusien taitojen oppimista ja yhteisiä kokemuksia onnistumisesta. (Kotilainen ym. 2010, ) Taulukossa 3 on esitetty tutkimuksessa kysytyt asiat Erittäin tärkeä -vastausten osuuksien mukaisessa järjestyksessä. 5 Taulukko 3. Kuinka tärkeitä eri asiat olivat nuorille hankkeen aikana, prosenttia kysymyksiin vastanneista. Omien taitojen kehittyminen (N=108) 60 % Yhteistyö muiden kanssa (N=109) 56 % Uusien taitojen oppiminen (N=106) 55 % Yhteinen kokemus onnistumisesta (N=107) 51 % Selviytyminen omasta roolista ryhmässä (N=104) 49 % Ohjaajan palaute omasta osaamisesta (N=107) 43 % Uusiin ihmisiin tutustuminen (N=108) 40 % Julkinen palaute teoksesta (N=108) 24 % (Kotilainen ym. 2010, 30.) Erittäin tärkeä -vastausten osuus Tutkimukseen liittyneissä haastatteluissa nuoret korostivat taiteen tekemisen prosessia suhteessa lopputuloksiin: prosessi on tärkeämpi kuin päämäärä. Päämäärä on kuitenkin tuonut ryhtiä yhdessä tekemiseen, joten sillä on ollut merkitystä prosessin osana. Omien vanhempien tai aikuisten myönteiset kommentit saavat nuorilta kahtalaisen vastaanoton. Toisaalta niillä on merkitystä, ja niiden puute saatetaan kokea ikävänä. Toisaalta taidehanke saatetaan kokea niin omana juttuna, ettei vanhempia kaivatakaan seuraamaan työn tuloksia. (Kotilainen ym. 2010, 32.) 4. Oppilaitoskyselyt Virvatuli-hankkeen oppilaiden osallistamiseen liittyen keväällä 2010 toteutettiin neljässä taiteen perusopetusta antavissa oppilaitoksessa eri puolilla Suomea joukolle oppilaita Nuorisobarometrin 2009 kysymyksiä mukaileva lomaketutkimus ja muutamia oppilaita haastateltiin henkilökohtaisesti tai pienissä ryhmissä. Oppilaitoksissa oli edustettuina musiikki, sekä kuva-, tanssi-, teatteri- ja sirkustaide. Vierailujen ja oppilaskyselyjen tarkoituksena oli kartoittaa taiteen perusopetuksen oppilaiden näkemyksiä oppilaitoksen toiminnan eri puolien merkityksestä taiteen harrastamisen kannalta. Tarkastellut asiat valikoitiin TPO ry:n Virvatuli-hankkeessa pohdituista oppilaitoksen laatuun vaikuttavista tekijöistä, kuten opettajat ja muu henkilöstö, oppilaiden osallistaminen oppilaitoksen toimintaan sekä oppimisympäristö ja opetusjärjestelyt. Tarkasteltaviksi valittiin asioita, joiden merkityksestä oppilailla voi olettaa olevan näkemyksiä. Tämän vuoksi mukana ei ollut esimerkiksi

7 talouteen liittyviä kysymyksiä. Myös opetussuunnitelman sisältöön liittyvät asiat rajattiin tarkastelun ulkopuolelle. Kyselylomakkeen täytti yhteensä 217 oppilasta (tanssi 78, kuvataide 47, teatteri- ja sirkustaide 53, musiikki 39). Lisäksi yksin tai pienissä ryhmissä haastateltiin kaikkiaan 23 oppilasta. Kyselylomake löytyy liitteestä 1 ja haastattelujen pohjana käytetyt kysymykset liitteestä 2. Lomaketutkimuksessa tiedusteltiin avokysymyksellä mukavimpia ja hankalimpia asioita taideharrastuksessa ja -opetuksessa. Mukavina asioina vastaajat mainitsivat esimerkiksi uuden oppimisen, hyvät opettajat, kaverit, esiintymiset sekä ilmapiiriin liittyen esimerkiksi ryhmähengen. Hankalia asioita esiin nostettiin kaikkiaan varsin vähän. Mainintoja sai mm. inspiraation löytäminen ja keskittyminen, pitkä matka oppilaitokseen ja aikataulujen yhteensovittaminen muiden harrastusten tai koulun kanssa. Avokysymysten jälkeen vastaajia pyydettiin rastittamaan sopivin vaihtoehto siitä, kuinka tärkeinä he pitivät taideharrastuksensa kannalta 16:ta lueteltua asiaa. Arviointikohtien vastausvaihtoehdot olivat "Hyvin tärkeä", "Melko tärkeä", "Ei tärkeä mutta ei yhdentekevä", "Melko yhdentekevä", "Täysin yhdentekevä" ja " "En osaa sanoa". Taulukossa 4 on esitetty kyselyssä tiedustellut asetettuna kaikkien vastaajien yhteenlaskettujen Hyvin tärkeä -vastausten mukaiseen tärkeysjärjestykseen. Kokonaisvastauksissa on huomioitava, että vastaajamäärät eivät ole suhteessa eri taiteenalojen harrastajamääriin tai samassa suhteessa keskenään Vastaukset painottuvat tanssin oppilaiden vastausten suuntaan musiikin oppilaiden kustannuksella. Eniten Hyvin tärkeä -vastauksia sai ilo, elämykset ja onnistumiset sekä ilmapiiri oppilaitoksessa ja oppitunneilla. Hyvin tärkeänä pidettiin myös taitavan ohjauksen saamista opettajalta ja tietojen ja taitojen oppimista. Oppilaiden suoraan kohtaamaan toimintaan liittyvien asioiden kohdalla vastausten jakautuminen oli erilaista, kuin opetukseen epäsuoremmin liittyvien asioiden kohdalla. Tällaisia kyselyssä olivat rehtorin/apulaisrehtorin toiminta, toimisto- ja muun henkilöstön palvelut, Internet-sivut sekä opintooppaat. Kyselytilanteissa oli nähtävissä, että nämä asiat eivät kosketa oppilaita suoraan, ja esimerkiksi rehtorin tai toimisto- ja muun henkilöstön merkitys heidän opintojensa kannalta ei ole kovin selvä. Vastauksissa tämä näkyy siinä, että vastaukset jakautuivat tasaisemmin ja nämä kohdat keräsivät eniten En osaa sanoa -vastauksia. 6

8 Taulukko 4. Kuinka tärkeitä seuraavat asiat ovat taideharrastuksesi kannalta. (Kaikki yhteensä, N=217) Ilo, elämykset, onnistumiset 71 % Ilmapiiri ja tunnelma oppitunneilla ja oppilaitoksessa Hyvin tärkeä -vastausten osuus 70 % Taitavan ohjauksen saaminen opettajalta 70 % Tietojen ja taitojen oppiminen 70 % Palautteen ja kannustuksen saaminen opettajalta 58 % Yhdessä tekeminen 52 % Kaverien tapaaminen 48 % Opetustilojen toimivuus 43 % Esiintymiset/Näyttelyt 38 % Vanhempien tuki ja osallistuminen harrastukseen Käytettyjen materiaalien ja välineiden laatu ja saatavuus 33 % 32 % Opetustilojen siisteys ja sisustus 18 % Opinto-oppaat 11 % Tukihenkilöstön palvelut 1 11 % Rehtorin toiminta 7 % Oppilaitoksen Internet-sivut 7 % 7 Taulukossa 5 on eritelty monenneksiko tärkeimpänä asiana Hyvin tärkeä -vastausten perusteella kunkin eri taiteenalan oppilaat pitivät tiedusteltuja asioita. Tässä taulukossa havainnollistuu, että eri taiteenalojen oppilaat ovat hyvinkin lähellä toisiaan ajatuksissaan kysyttyjen tekijöiden tärkeysjärjestyksestä. Suurimmat erot näyttävät löytyvän mielipiteistä käytettyjen materiaalien laadun ja saatavuuden sekä näyttelyjen tai esiintymisten merkityksestä. Musiikin oppilaille materiaalien ja välineiden laadun ja saatavuuden vähäisempi tärkeys johtunee siitä, että musiikin opinnoissa soittimen ohella muuta materiaalia käytetään varsin vähän. Esittävien taiteiden ja musiikin oppilaille taas omien tuotosten julki tuominen näyttäisi olevan tärkeämpää kuin kuvataiteen oppilaille. Kavereiden tapaaminen näyttää jostakin syystä olevan teatteri- ja sirkustaiteen oppilaille hieman vähemmän tärkeää kuin muille. Vastauksia tulkittaessa on kuitenkin pidettävä mielessä, että yksittäisestä taiteenlajista vastaajia on ollut varsin vähän, eikä näitä vastauksia voi yleistää tarkoittamaan koko taiteenalan oppilaiden näkemyksiä. 1 Oppilaitoksesta riippuen esim. toimistohenkilökunta, vahtimestari ja kirjastonhoitaja.

9 8 Taulukko 4. Kuinka tärkeitä asioita seuraavat ovat taideharrastuksesi kannalta?, Hyvin tärkeä -vastausten mukainen järjestysluku taiteenaloittain. Yhteenlaskettujen vastausten mukainen järjestys Tanssitaiteen oppilaat (N=78) Teatteri- ja sirkustaiteen oppilaat (N=53) Kuvataiteen oppilaat (N=47) Musiikin oppilaat (N=39) 1. Ilo, elämykset, onnistumiset Ilmapiiri ja tunnelma oppitunneilla ja oppilaitoksessa 3. Taitavan ohjauksen saaminen opettajalta Tietojen ja taitojen oppiminen Palautteen ja kannustuksen saaminen opettajalta Yhdessä tekeminen Kaverien tapaaminen Opetustilojen toimivuus Näyttelyt/esiintymiset Vanhempien tuki ja osallistuminen harrastukseen 11. Käytettyjen materiaalien ja välineiden laatu ja saatavuus Opetustilojen siisteys ja sisustus Opinto-oppaat Tukihenkilöstön palvelut Oppilaitoksen Internet-sivut Rehtorin toiminta Ei voi verrata muihin, koska haastatteluissa ilmeni, että osa oppilaista luuli tarkoitettavan opintokirjaa. 3 Oppilaitoksesta riippuen esim. toimistohenkilökunta, vahtimestari ja kirjastonhoitaja.

10 9 Lomakekyselyn lisäksi haastateltiin suullisesti henkilökohtaisesti tai pienissä ryhmissä 23 oppilasta eri oppilaitoksista. Haastattelussa oppilailta tiedusteltiin esimerkiksi asioita, jotka kannustavat heitä jatkamaan taideopintojaan ja tekevät niistä mukavia tai hankalia. Oppilailta kysyttiin myös haluaisivatko he päästä vaikuttamaan oppilaitoksen toimintaan ja mitä he muuttaisivat oppilaitoksessa, jos se olisi mahdollista. Haastatteluissa nousi esiin, että motivoivaa on töiden tekeminen, hyvät opettajat ja kaverit. Jatkamaan kannustaa esimerkiksi se, että saa käyttää omaa luovuuttaan ja oppii koko ajan uutta. Mukavana asiana nousivat esiin myös onnistumisesta ja kehittymisestä kumpuava ilo. Harrastukselta voidaan hakea esimerkiksi sitä, että se irrottaa arjesta ja tukee itsensä toteuttamista ja tunteiden käsittelyä. Hieman hankalina asioina haastatellut pitivät opinnoissaan aikataulujen noudattamista ja sitä, että matka oppilaitokseen voi olla melko pitkä. Hankalana pidettiin myös tiloihin liittyviä asioita ja nämä olivat haastattelujen perusteella myös sellaisia, joita oppilaat muuttaisivat jos voisivat. Erityisesti tanssioppilaat pitivät hankalana harjoitusaikojen yhteensovittamisen koulun ja muiden harrastusten kanssa. Samat ajatukset näkyivät myös lomakekyselyssä. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, että luovilla harrastuksilla on taipumusta kasautua yksille ja samoille nuorille (Myllyniemi 2009, 26 27). Millään taiteenalalla oppilaat eivät erikoisesti halunneet päästä vaikuttamaan oppilaitoksen toimintaan. Koettiin, että mielipiteensä saa kerrottua riittävästi oppilaskyselyssä ja muutenkin. Eniten vaikuttamishalukkuutta oli tanssioppilailla, mutta heilläkään menetelmät ja asiat joihin haluttaisiin ehkä vaikuttaa, eivät olleet kovin jäsentyneet. Esimerkiksi oppilaskunta tai muut järjestäytyneemmät vaikutuskanavat eivät tuntuneet kiinnostavilta. Haastatelluilla oli kaiken kaikkiaan eniten näkemyksiä asioista, jotka tulevat konkreettisesti eteen luokkahuoneessa töitä tehdessä. 5. Johtopäätökset Taulukossa 8 on tehty yhteenvetoa eri kyselyissä tärkeimpinä pidetyistä asioista. Vastaukset eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään, koska kysymyksenasettelut ja vastausvaihtoehdot ovat olleet erilaisia. Siitä voi kuitenkin nähdä, että tärkeitä asioita kulttuuri- ja taideharrastuksissa niihin osallistuville ovat tietojen ja taitojen oppiminen sekä ilon ja onnistumisen kokemukset. Tämän saavuttamisessa merkitystä on taitavalla ohjauksella ja kannustuksella sekä oppilaitoksen ilmapiirillä. Sen sijaan oppilaitoksen asioihin vaikuttaminen ei tunnu kiinnostavan oppilaita kovin paljoa. Oppilaitoksen viestinnällä, kuten opinto-oppailla ja Internet-sivuilla ei myöskään ollut oppilaiden näkökulmasta suurta merkitystä. Vanhempien näkemykset tästä voisivat olla erilaisia.

11 10 Taulukko 8. Yhteenvetoa eri kyselyjen vastauksista - viisi tärkeintä asiaa. Nuorisobarometri 2009 Ilo, elämykset onnistumiset Itseilmaisu Uuden luominen Tietojen ja taitojen oppiminen Kaverien tapaaminen Myrsky-hankkeen väliraportti Omien taitojen kehittyminen Yhteistyö muiden kanssa Uusien taitojen oppiminen Yhteinen kokemus onnistumisesta Selviytyminen omasta roolista ryhmässä Taiteen perusopetuksen oppilaat Ilo, elämykset, onnistumiset Ilmapiiri ja tunnelma oppitunneilla ja oppilaitoksessa Taitavan ohjauksen saaminen opettajalta Tietojen ja taitojen oppiminen Palautteen ja kannustuksen saaminen opettajalta Virvatuli arviointimalliluonnoksessa ilo, elämykset ja onnistuminen on pyritty huomioimaan arviointialueessa Oppilaat, oppiminen. Opettajan taidot ja osaaminen, joiden kehittäminen on oppilaan kannalta avainasemassa, liittyvät arviointimalliluonnoksen arviointialueisiin Opettaja oman työnsä kehittäjänä ja Johtaminen. Oppilaille merkityksellinen ilmapiiri ja tunnelma oppilaitoksessa sekä haastattelujen perusteella tärkeät oppimisympäristö ja opetusjärjestelyt taas ovat mukana arviointialueessa Oppimisympäristö, opetusjärjestelyt ja opetussuunnitelmatyö. Oppilaille Virvatuli-hankkeessa tehdyn kyselyn vastaajajoukko on ollut varsin suppea, eikä tuloksilla voi ajatella olevan merkitystä koko maan kannalta. Suuntaa antavina nämäkin tulokset kertovat kuitenkin jo jotakin oppilaille tärkeistä asioista ja voivat osaltaan ohjata Virvatuli-mallin painotuksia oppilaan äänen huomioivaan suuntaan. LÄHTEET Kotilainen, S., Siivonen, K. & Suoninen, A Nuoret taiteen tekijöinä Myrsky-hankkeen väliarviointia. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 31, Helsinki <http://www.nuorisotutkimusseura.fi/sivu.php?artikkeli_id=985> Myllyniemi, S Taidekohtia Nuorisobarometri Opetusministeriö. Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 97. Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 41. Helsinki: Yliopistopaino.

12 LIITE 1. Kuvataideoppilaille käytetty kyselylomake. 4 Kysely taiteen oppimiseen vaikuttavista asioista 1. Ikä vuotta 2. Sukupuoli (rastita oikea vaihtoehto) a. tyttö b. poika 3. Olen ollut kuvataideopetuksessa vuotta 4. Kolme mukavinta asiaa kuvataideharrastuksessani ja kuvataideopetuksessa ovat: a. b. c. 5. Hankalinta kuvataideharrastuksessani ja kuvataideopetuksessa on 6. Kuinka tärkeitä asioita seuraavat ovat kuvataideharrastuksesi kannalta? (Rastita sopivin vaihtoehto) Ilo, elämykset, onnistumiset Opetustilojen toimivuus Opetustilojen siisteys ja sisustus Käytettyjen materiaalien ja välineiden laatu ja saatavuus Tietojen ja taitojen oppiminen Näyttelyt Yhdessä tekeminen Kaverien tapaaminen Vanhempien tuki ja osallistuminen harrastukseen Taitavan ohjauksen saaminen opettajalta Palautteen ja kannustuksen saaminen opettajalta Rehtorin/apulaisrehtorin toiminta Toimistosihteerin, opistoisännän ja muun henkilöstön palvelut Oppilaitoksen internet-sivut Opinto-oppaat Ilmapiiri ja tunnelma oppitunneilla ja oppilaitoksessa Hyvin tärkeä Melko tärkeä Ei tärkeä mutta ei yhdentekevä Melko yhdentekevä Täysin yhdentekevä En osaa sanoa 4 Muissa oppilaitoksissa käytetty lomake muuten sama, mutta taiteenalan nimi ja tukihenkilöstöstä käytetyt ammattinimet muutettu tarpeen mukaan.

13 LIITE 2. Haastattelukysymyksiä. 5 Mitkä tekijät kannustavat sinua jatkamaan taiteen opintojasi? Mikä motivoi? Mikä tekee taiteenalasi opinnoista/harrastuksestasi mukavaa ja helppoa? Mikä tekee taiteenalasi opinnoista/harrastuksestasi ikävää/hankalaa/joskus vaikeata? Toivoisitko pääseväsi vaikuttamaan oppilaitoksen toiminnan suunnitteluun ja päätöksentekoon? Mitä kautta? Minkälaisiin asioihin haluaisit olla mukana vaikuttamassa? Mitä haet harrastuksestasi? Mitä muuttaisit oppilaitoksessa? Mikä on harrastuksessasi parasta? 5 Käytetty soveltavasti haastateltavien ikä ja ryhmän koostumus huomioiden.

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen seminaari15.4.2016 Minna Harmanen Jan Hellgren Matti Pietilä

Lisätiedot

Perustiedot - Kaikki -

Perustiedot - Kaikki - KMO Kysely huoltajille, muskarit ja karuselli RTF Report - luotu 27.05.2015 15:49 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Käpylä muskarit ja karuselliopetus 74 54 42 Yhteensä 74 54 42 Perustiedot 1. Lapseni

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perustiedot - Kaikki -

Perustiedot - Kaikki - KMO 13+ RTF Report - luotu 27.05.2015 15:22 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet final 13+ 73 40 23 Yhteensä 73 40 23 Perustiedot 1. Ikäni on (39) Ikäni on 2. Olen ollut oppilaana (36) Olen ollut oppilaana

Lisätiedot

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS Mitä taiteen perusopetus on? Koulutuksen järjestäminen Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia Erja Vitikka 25.11.2014 1 Ops-uudistuksen keskeisiä lähtökohtia Pedagoginen uudistus Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan? Kysymykseen MITEN opitaan?

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Sivistystoimen johdon foorumi 11.3.2014 Tampere Anneli Rautiainen Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa. Laura Uimonen 16.11.2015

Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa. Laura Uimonen 16.11.2015 Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa Laura Uimonen 16.11.2015 Tutkimuksen taustaa Rakennusalalta, kunnilta, suunnittelijoilta ja kulttuuri toimijoilta kysyttiin syksyllä 2015 näkemyksiä kuva

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA LIITE ------- Musiikki: Piano, musiikinteoria ja säveltapailu Tanssi Esittävät taiteet: Teatteritaide Visuaaliset

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Opetushallituksen kuulumiset

Opetushallituksen kuulumiset Opetushallituksen kuulumiset Helsinki 11.9.2015 SML:n pulmaparlamentti Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS 1 Uudistuvat opetussuunnitelmat 2012-2017 Yleissivistävä koulutus Esiopetus 2014 Perusopetukseen valmistava

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa)

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Seinäjoen opetustoimi Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Yhteistulos, koulu työyhteisönä Koulu työyhteisönä 5 4 3 2 1 Ka 1 Miten yhteistyö koulussanne toimii opetushenkilöstön

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Lapsiasiavaltuutetun näkökulma perusopetuksen tulevaisuudesta. Maria Kaisa Aula Helsinki

Lapsiasiavaltuutetun näkökulma perusopetuksen tulevaisuudesta. Maria Kaisa Aula Helsinki Lapsiasiavaltuutetun näkökulma perusopetuksen tulevaisuudesta Maria Kaisa Aula 18.2.2010 Helsinki 1 YK:n lapsen oikeuksien sopimus ja koulu Kaikki lapset ovat samanarvoisia Julkisen vallan päätöksissä

Lisätiedot

Virvatuli-koulutusseminaari

Virvatuli-koulutusseminaari Virvatuli-koulutusseminaari 13.9.2013 l Apuväline oppilaitoksen toiminnan arvioimiseen ja kehi4ämiseen. l Koostuu arvioin7kriteereistä eli väi4ämistä, joiden toteutumista arvioidaan oppilaitoksen omassa

Lisätiedot

Kulttuurin ja vapaa-ajan hyvinvointivaikutukset

Kulttuurin ja vapaa-ajan hyvinvointivaikutukset Kulttuurin ja vapaa-ajan hyvinvointivaikutukset Esa Pirnes Kulttuuriasiainneuvos, YTT Iisalmi 5.2.2013 Kulttuuri ja hyvinvointi (Tilasto)tieto Vakuuttava / Vaikuttava Uskottava / Uskouttava Kattava / Syventävä

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

Koululaiset toivovat lisää harrastetunteja ja omatoimista harrastamista koulupäivän yhteyteen

Koululaiset toivovat lisää harrastetunteja ja omatoimista harrastamista koulupäivän yhteyteen Valtakunnallinen koululaiskysely: Koululaiset toivovat lisää harrastetunteja ja omatoimista harrastamista koulupäivän yhteyteen Neuvotteleva virkamies Iina Berden, OKM Operatiivinen johtaja Janne Jauhiainen,

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Mitä on osallistava mediakasvatus?

Mitä on osallistava mediakasvatus? Mitä on osallistava mediakasvatus? Pirjo Sinko, opetusneuvos, Opetushallitus Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 4.12.2012 Helsinki Media auttaa lapsia ja nuoria osallistumaan Osallistaminen - suomalaisen

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä!

Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! OPS 2016 Arvokeskustelun tuloksia Keravanjoen koulun huoltajat 1 a) Miksi lapsesi opiskelee koulussa? oppivelvollisuus ja yleissivistys oppii vastuulliseksi kansalaiseksi

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014 Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset Kevät 2014 Laatukysely 2014 Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluissa laatua arvioitiin uudistetun laatukyselyn avulla. Kyselyn uudistamisella haluttiin kohdentaa

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Kohti Turun konservatorion strategiaa 2020 RTF Report - luotu Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet

Kohti Turun konservatorion strategiaa 2020 RTF Report - luotu Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Kohti Turun konservatorion strategiaa 2020 RTF Report - luotu 18.11.2014 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet 2014 tpo alaikäiset 374 95 73 2014 uusi opisk kl 17 7 5 2014 uusi opisk mt 3 3 2 2014 uusi

Lisätiedot

KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN

KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN,,, Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako -työryhmä 18.11.2009 Pirkko Pohjakallio

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus 4.10.2013 Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Anneli Rautiainen

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

ÄLÄ VASTAA TÄHÄN VERSIOON

ÄLÄ VASTAA TÄHÄN VERSIOON ÄLÄ VASTAA TÄHÄN VERSIOON Opetus- ja kulttuuriministeriön koululaiskysely 2017 Hei, vuosi sitten lähetin kouluusi kyselyn, mitä sinä ja muut oppilaat haluaisitte harrastaa koulussa iltapäivisin. Kyselyyn

Lisätiedot

YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA

YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA HANKEIDEA Hyväntekeväisyysilta, joka järjestetään jonkin paikallisen järjestön (esim. Lions clubin) kanssa Illan tuotto lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen Illan aikana

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelma Turussa

Perusopetuksen opetussuunnitelma Turussa Perusopetuksen opetussuunnitelma Turussa OPS 2016 koordinaattori Tuija Vänni 8.9.2016 Vänni 2016 1 Ytimenä on, että oppiminen syntyy kannustavassa vuorovaikutuksessa se, mitä opiskellaan, auttaa ymmärtämään

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Rovaniemi Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö, Opetushallitus

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Rovaniemi Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö, Opetushallitus For learning and competence Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma Rovaniemi 30.9.2013 Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö, Opetushallitus 21. vuosituhannen taidot haastavat

Lisätiedot

Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v ja v Jouni Kurkela Sivistysjohtaja

Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v ja v Jouni Kurkela Sivistysjohtaja Perusopetuksen laatukriteerit v. 2011, v. 2013 ja v. 2014 18.11.2014 Jouni Kurkela Sivistysjohtaja Opetusministeriö on 1.3.2010 myöntänyt 10 000 ja 29.12.2011 8000 Tyrnävän kunnalle opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

Opiskelijatutkimus 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014

Opiskelijatutkimus 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Opiskelijatutkimus 2014 Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Opiskelijatutkimuksen taustatiedot Tutkimuksen aihealueet: lääketieteen perusopetuksen laatu

Lisätiedot

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa 1 Tutkimuksen tavoite Tämän kyselytutkimusprojektin tavoitteena oli selvittää suomalaisten peruskoulujen

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE. Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti

ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE. Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti 1. Tervehdin lasta henkilökohtaisesti ja positiivisesti nimeltä heidät tavatessani. 1 2 3 4 5 2. Vuorovaikutukseni

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI JA LAADUNHALLINTA HAAPAJÄRVEN KÄYTÄNTEITÄ. Sivistysjohtaja Veijo Tikanmäki

ITSEARVIOINTI JA LAADUNHALLINTA HAAPAJÄRVEN KÄYTÄNTEITÄ. Sivistysjohtaja Veijo Tikanmäki ITSEARVIOINTI JA LAADUNHALLINTA HAAPAJÄRVEN KÄYTÄNTEITÄ Sivistysjohtaja Veijo Tikanmäki HAAPAJÄRVEN LUKIO Lukiolaiset vastaavat asiakastyytyväisyyskyselyyn joulukuussa ja toukokuussa. Kyselyyn on yhdistetty

Lisätiedot

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 2006 1.6.2006 Tom Linkopuu 1 KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 1. Toiminta-ajatus 2. Kuvataiteen opetuksen

Lisätiedot

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta, projektitutkija 2.11.2016 OPS2016 Muovaa käsitystä oppimisesta Oppimisen ilo Oppijan aktiivinen rooli, ongelmanratkaisutaidot Monipuoliset oppimisympäristöt

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Oppilaiden Vastanneita Vastaus-% Oppilaat 4. - 9.lk 570 108 18,9 % Vanhemmat 1061 33 3,1 %

Oppilaiden Vastanneita Vastaus-% Oppilaat 4. - 9.lk 570 108 18,9 % Vanhemmat 1061 33 3,1 % Oppilaiden lkm Vastanneita Vastaus-% Oppilaat 4. - 9.lk 570 108 18,9 % 1061 33 3,1 % Muu Oppilaan tausta ei ole taakka Vähemmistökulttuurien tuntemus Oman kulttuurin arvostaminen Yhteisen päätöksenteon

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä Mikko Hartikainen 18.11.2009 Kuvataide oppiaineena perusopetuksessa Visuaalista kulttuurikasvatusta Osa

Lisätiedot

Vantaa PKS 5. luokkien palvelukykykysely Vantaa

Vantaa PKS 5. luokkien palvelukykykysely Vantaa . luokkien palvelukykykysely.. Heikki Miettinen . luokkien palvelukykykysely Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali.

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan aktiivinen ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuudet pysyä terveenä, osallistua ja elää turvattua elämää ja pyritään siten parantamaan

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Kurssilla monipuolistetaan ja syvennetään äidinkielen oppimista. Oppilaat pääsevät valitsemaan itseään kiinnostavia aiheita, esimerkiksi ilmaisutaitoa/draamaa,

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Orientaatioprojekti laadun arviointi 2012

Orientaatioprojekti laadun arviointi 2012 Orientaatioprojekti laadun arviointi 2012 Jyrki Reunamo Orientaatiokonferenssi 23.5.12 Orientaatioprojektin kotisivut: http://blogs.helsinki.fi/reunamo/ Orientaation lähteillä - varhaiskasvatuksen kehittämisprojekti

Lisätiedot

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta A. Vastaajan taustatiedot Mikä on asemasi organisaatiossa? 1. Ylempi toimihenkilö 2. Työnjohtaja 3. Toimihenkilö 4. Työntekijä Minkä

Lisätiedot

Tutkimus ja seuranta Liikkuva koulu ohjelman kehittämisen tukena 2010 2015 Tampere 17.3.2015. Tuija Tammelin, tutkimusjohtaja LIKES tutkimuskeskus

Tutkimus ja seuranta Liikkuva koulu ohjelman kehittämisen tukena 2010 2015 Tampere 17.3.2015. Tuija Tammelin, tutkimusjohtaja LIKES tutkimuskeskus Tutkimus ja seuranta Liikkuva koulu ohjelman kehittämisen tukena 2010 2015 Tampere 17.3.2015 Tuija Tammelin, tutkimusjohtaja LIKES tutkimuskeskus Sisältö Tausta ja tavoitteet Tuloksia Mitä nyt tiedetään

Lisätiedot

OPISKELIJAPOLUN TOIMINTAMALLI

OPISKELIJAPOLUN TOIMINTAMALLI YHDESSÄ OPPIEN JA ASUEN OPISKELIJAPOLUN TOIMINTAMALLI OPISKELU SOVELTUVUUSKOKEET SOVELTUVUUSKOE KUTSU RYHMÄ JA HENKILÖKOHTAISET HAASTATTELUT PSYKOLOGISET SOVELTUVUUSTESTIT KIRJALLINEN JA KÄYTÄNNÖLLINEN

Lisätiedot

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2014 Juho Helminen Ajattelu ja oppimaan oppiminen Itsestä huolehtiminen

Lisätiedot

Siilinjärven OPS-veso / Marja Rytivaara TAVOITTEENA LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN

Siilinjärven OPS-veso / Marja Rytivaara TAVOITTEENA LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN Siilinjärven OPS-veso / Marja Rytivaara TAVOITTEENA LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN 19.4.2016 Laaja-alainen osaaminen Tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostama kokonaisuus Kykyä käyttää tietoja

Lisätiedot

AMO prosessin osallistuneiden näkemys ihanneprosessista

AMO prosessin osallistuneiden näkemys ihanneprosessista AMO prosessin osallistuneiden näkemys ihanneprosessista Ninni Saarinen, Annika Kangas & Heli Saarikoski Oulu 13.-14.3. Metsävarojen käytön laitos, Metsäntutkimuslaitos Q menetelmä Menetelmän idea on tutkia

Lisätiedot

Vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Vanhempien Barometri 2013

Vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Vanhempien Barometri 2013 Vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Vanhempien Barometri 2013 OPStuki 2016 koulutus, Helsinki 29.4.2014 Tuija Metso www.vanhempainliitto.fi/filebank/1656-barometri_2013_verkko.pdf Myönteisiä viestejä

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN SELVITYS TIEDOTUSTILAISUUS 29.8.2013 Selvityksen avulla halutaan arvioida Porvoon kaupungin

Lisätiedot

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN Valttien palaute Väliraportti 26.11.2016 AKSELI MAKKONEN 146 vastausta 23.11.2016 mennessä Suurin osa opiskelijoita Millä alalla toimit tai opiskelet? Muu kasvatusala Hoitoala Muu, mikä? Liikunta ja vapaa-aika

Lisätiedot

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Eija Kauppinen 13.4.2016 Perusopetuksen oppimiskäsitys Oppilas on aktiivinen toimija ja oppii asettamaan tavoitteita, ratkaisemaan ongelmia ja toimimaan muiden kanssa.

Lisätiedot

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä 2013 ensimmäistä kertaa kouluille suunnatun

Lisätiedot

Laadunarvioinnin kulmakivet

Laadunarvioinnin kulmakivet Laadunarvioinnin kulmakivet Mari-Pauliina Vainikainen, Maria Beirad Helsingin yliopisto, Koulutuksen arviointikeskus Käyttäytymistieteellinen tiedekunta/ Koulutuksen arviointikeskus/ http://www.helsinki.fi/cea/

Lisätiedot

NUORISOBAROMETRI ARJEN JÄLJILLÄ 22% 38% pojista selviytyy huonosti tai melko huonosti #NUORISOBAROMETRI

NUORISOBAROMETRI ARJEN JÄLJILLÄ 22% 38% pojista selviytyy huonosti tai melko huonosti #NUORISOBAROMETRI NUORISOBAROMETRI 2015 ARJEN JÄLJILLÄ Nuorten arjenhallinnan ulottuvuudet muodostavat tiiviin kokonaisuuden. Uni, ystävät, harrastukset, ruokailutottumukset, talous ja kulutus ovat kiinteä osa nuorten arkea.

Lisätiedot

OPPIVA OPS - OSALLISUUS

OPPIVA OPS - OSALLISUUS + OPPIVA OPS - OSALLISUUS Osallisuuden taustalla nuorilla menestyjien tiedot ja syrjäytyneiden asenteet (Suutarinen) muuta Eurooppaa pienempi halukkuus osallistua yhteiskunnan toimintaan kouluun liittyvät

Lisätiedot

T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F.

T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F. T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F. www.gullkrona.fi Sisällysluettelo 1 Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä, arvot

Lisätiedot

OPETTAJUUDEN KEHITTYMINEN JA ARVIOINNIN MUUTTUMINEN

OPETTAJUUDEN KEHITTYMINEN JA ARVIOINNIN MUUTTUMINEN OPETTAJUUDEN KEHITTYMINEN JA ARVIOINNIN MUUTTUMINEN FT Katriina Sulonen 30.11.2016 Kehittämishankkeet ja uudistukset onnistuvat, kun - työyhteisössä on muutama aktiivinen, innostava henkilö - löytyy halu

Lisätiedot

Aloituskysely 2016 tulokset

Aloituskysely 2016 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus Vastaajia 474, vastausprosentti 80 % Aloituskyselyn toteutus syksyllä 2016 Aloituskysely toteutettiin Luovissa syyskuussa. Kyselyyn kohderyhmänä olivat syksyllä 2016

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu Page 1 of 7 KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu Tulkintaohjeita: Kaikki koulut viittaavat oppilaiden vastauksiin kaikissa Suomen kouluissa. Oma koulu viittaa oman

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Helsinki. Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Helsinki. Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 0 Helsinki Maaliskuu 0 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Suomalaisnuorten elämäntaidot ja terveystottumukset Lasse Kannas Terveyskasvatuksen professori Jyväskylän yliopisto, Terveystieteen laitos

Suomalaisnuorten elämäntaidot ja terveystottumukset Lasse Kannas Terveyskasvatuksen professori Jyväskylän yliopisto, Terveystieteen laitos JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Suomalaisnuorten elämäntaidot ja terveystottumukset Lasse Kannas Terveyskasvatuksen professori Jyväskylän yliopisto, Terveystieteen laitos Educa 2015, Helsinki Perusopetuksen opetussuunnitelman

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Vantaa. Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Vantaa. Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 01 Vantaa Maaliskuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa OPS 2016 Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelma LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 3.1. Perusopetuksen tehtävä 3.2 Koulun kasvatus- ja

Lisätiedot

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto 14.- 15.9.2015 Karkkila Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto

Lisätiedot