HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN VUOSIKERTOMUS 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN VUOSIKERTOMUS 2012"

Transkriptio

1

2 HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN VUOSIKERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Sivu Ylituomarin katsaus 2 Toimintaympäristö 4 Henkilökunta ja organisaatio 5 Tuokiokuvia Tuomioistuimet-talon avajaisista 10 Asioiden käsittelytapa 12 Avainluvut 14 Lainkäyttötoiminta 15 Hallinto 20 Tapahtumia ja vierailuja 25 Liitteet: Helsingin hallinto-oikeuden henkilökunta Henkilöstöryhmien edustajat Luottamusmiehet Asiantuntijajäsenet Työryhmät vuonna 2012 Työtilanne ja keskimääräiset käsittelyajat asiaryhmittäin 2012 Koulutukset ja matkat 2012 Kansikuva Suvi Vainionpää Muut kuvat Sasa Tkalcan, Kurkista Toimittaja Virve Vilén Helsingin hallinto-oikeus Helsingfors förvaltningsdomstol Radanrakentajantie 5 Bangbyggarvägen HELSINKI HELSINGFORS Puh Tel Telefax Telefax

3 YLITUOMARIN KATSAUS Helsingin hallinto-oikeus muutti maaliskuussa 2012 Radanrakentajantielle Helsingin hovioikeuden entisiin tiloihin. Samaan aikaan taloon muuttivat markkinaoikeus ja työtuomioistuin. Talo sai nimikilpailun tuloksena osuvan nimen Tuomioistuimet - Domstolarna. Helsingin hallinto-oikeuden ja sitä edeltäneen Uudenmaan lääninoikeuden fyysinen matka Tuomioistuimet-taloon on kulkenut Aleksanterinkadulta sijainneesta lääninhallituksen talosta lääninoikeuden omiin toimitiloihin Hakaniemeen Ympyrätaloon ja sieltä elokuussa 1988 lääninhallituksen uuteen toimitaloon Itä-Pasilaan Ratapihantielle. Hallinto-oikeuden muutto Ratapihantieltä Tuomioistuimet-taloon oli matkana lyhyt, mutta muutoin muutos oli merkittävä. Hallinto-oikeus pääsi vihdoinkin irrottautumaan myös fyysisesti hallinnosta. Toimitilojemme sijainti valtion virastotalossa ei luonnollisestikaan ollut omiaan herättämään hallintoviranomaisten päätöksiin tyytymättömien asiakkaittemme luottamusta tuomioistuimen riippumattomuuteen. Siksi minun on helppo ymmärtää niitä tuomioistuinten esittämiä näkemyksiä, joiden mukaan uudessa oikeusministeriön toimitilakonseptissa esitetyt tilasuunnitelmat saattavat myös aiheuttaa asiakkaissa epäselvyyttä tuomioistuimen roolista. Tässä suhteessa Tuomioistuimet-talo on ihanteellinen ratkaisu. Talossa toimii pelkästään tuomioistuimia, joiden päälliköt tekivät tiivistä yhteistyötä toimitilojen suunnittelu- ja rakennusvaiheessa. Yhteisiä palveluja ja yhteiskäytössä olevia tiloja suunnittelemalla tarkoituksemme oli paitsi säästää kustannuksissa myös edistää muuta yhteistoimintaa tuomioistuimien välillä. Talossa on yhteinen aula ja osittain yhteiskäytössä olevat istuntosalit, yhteinen valvomo ja turvatarkastus, minkä lisäksi hallinto-oikeuden kirjaamossa otetaan vastaan myös muille tuomioistuimille tarkoitetut asiakirjat. Talossa työskenteleviä noin 200 työntekijää palvelee yhteinen kirjasto ja sen yhteydessä henkilöstökahvila. Tuomioistuimet-talossa hallinto-oikeuden jokainen yksikkö, eli kaikki kuusi lainkäyttöjaostoa, hallintotoimisto sekä kirjaamo ja arkisto sijoitettiin selkeästi omiin tiloihinsa, joissa kussakin on oma taukotila ja jaostoilla jaoston tarpeita palveleva käsikirjasto. Muuton yhteydessä oli mahdollista toteuttaa myös lainkäytön esivalmistelu- ja jälkityötehtävien uudelleenorganisointi. Näitä toimintoja varten perustettiin kahden jaoston yhteiset jaostotoimistot, jotka uudessa talossa saatiin sijoitetuksi suhteellisen tarkoituksenmukaisella ja toimivalla tavalla. Lyhyehkön kokemuksen perusteella voidaan jo todeta, että jaostotoimistot ovat tehostaneet lainkäyttötoimintaa. Työnjako on entistä suuremmissa yksiköissä uusien lähiesimiesten johdolla kyetty toteuttamaan tasapuolisemmin vieläpä siten, että samalla kunkin työntekijän tehtävät ovat 2

4 monipuolistuneet. Sijaisuuksien järjestäminen ja tilapäisten ruuhkien purkaminen näyttävät onnistuneen huomattavasti aikaisempaa sujuvammin. Jaostotoimistojen lähiesimiehille siirtynyt vastuu esivalmistelu- ja jälkitöiden sujumisesta on lisäksi vapauttanut jaoston puheenjohtajien panosta entistä enemmän ratkaisutoimintaan. Muuton rasituksista ja kustannuksista sekä uusiin oloihin sopeutumisen vaatimista voimavaroista huolimatta Helsingin hallinto-oikeuden lainkäyttötoiminnan tulokset olivat erinomaiset. Ratkaistujen asioiden määrää koskeva tavoite ylitettiin, minkä lisäksi saavutettiin varsinaisille turvapaikkavalituksille asetettu kuuden kuukauden käsittelyaikatavoite. Tavoitteen saavuttamisen kannalta oli tärkeää se, että hallinto-oikeus sai myös toimintavuonna pitää suurimman osan turvapaikka-asioita varten edellisenä vuonna saamistaan lisäresursseista. Tilanne on siis juuri nyt hallinnassa, mutta ei lainkaan tyydyttävä niin kauan kuin lainkäyttötoiminnan tehokkuuden varmistaminen on vuodesta toiseen erikseen neuvoteltavien epävarmojen henkilöstöresurssien varassa. Tämä vaikeuttaa luonnollisesti lainkäyttötoiminnan pitkäjänteistä suunnittelua. Vielä suurempi ongelma syntyy siitä, että määräaikaisiin virkasuhteisiin otetut, tehtäviinsä perehdytetyt ja niissä hyvää tulosta tehneet tuomioistuinuralle hakeutuneet työntekijät joutuvat epävarmassa tilanteessa hakeutumaan muihin töihin, useat heistä myös oikeuslaitoksen ulkopuolelle, jolloin jälleen joudutaan palkkaamaan ja perehdyttämään uusia määräaikaisia työntekijöitä. Tällaiseen resurssien tuhlaamiseen ei tuomioistuinlaitoksella etenkään nykyisessä niukassa taloudellisessa tilanteessa saisi olla varaa. Ylituomari Marjatta Mäenpää 3

5 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Hallinto-oikeuden tuomiopiiri ja tehtävät Helsingin hallinto-oikeus on yleinen alueellinen hallintotuomioistuin. Sen tuomiopiiri muodostuu Uudenmaan maakunnasta, jonka asukasluku on yli 1,5 miljoonaa. Alueen kunnat ovat Askola, Espoo, Hanko, Helsinki, Hyvinkää, Inkoo, Järvenpää, Karkkila, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Lapinjärvi, Lohja, Loviisa, Myrskylä, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Porvoo, Pukkila, Raasepori, Sipoo, Siuntio, Tuusula, Vantaa ja Vihti. Kuntia on siis kaikkiaan 26. Yhteensä 15 kaksikielisestä kunnasta enemmistön kielenä on suomi 13 kunnassa ja kahdessa kunnassa ruotsi. Osassa välillistä verotusta koskevissa asioissa ja eräissä muissakin asiaryhmissä, kuten esimerkiksi turvapaikka-asioissa, hallinto-oikeuden tuomiopiirinä on koko maa. Toiminta-ajatus Hallinto-oikeuden tehtävänä on varmasti, nopeasti ja kohtuullisin kustannuksin antaa oikeusturvaa hallinto-oikeudellisissa valitus-, alistus- ja hakemusasioissa sekä ns. hallintoriita-asioissa, joissa kysymys on julkisoikeudellista vallankäyttöä koskevasta erimielisyydestä. Erityispiirteen hallintolainkäyttöasioiden käsittelylle muodostaa asianosaisten erilainen valmius hakea oikeusturvaa, koska näissä asioissa useimmiten ovat vastakkain yksityinen henkilö ja julkisyhteisö. Ulkoinen ohjaus Hallinto-oikeus on oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluva virasto, joka huolehtii hallinnostaan pääosin itse. Oikeusministeriö hoitaa kuitenkin keskitetysti eräitä taloushallinnon, tietohallinnon ja henkilöstöhallinnon alaan kuuluvia tehtäviä. Virkajärjestelytoimivalta on oikeusministeriöllä. Korkeimman hallinto-oikeuden tehtäviin kuuluu seurata alempien viranomaisten lainkäyttöä hallinto-oikeuden alalla. Oikeusministeriö ja hallinto-oikeus käyvät vuosittain tulosneuvottelut, joissa sovitaan seuraavan vuoden tulostavoitteista ja toimintaedellytyksistä sekä arvioidaan tavoitteiden toteutumista ja toimintaa muutoinkin. Korkeimman hallinto-oikeuden johdolla laaditaan vuosittain korkeimman hallinto-oikeuden, alueellisten hallinto-oikeuksien, markkinaoikeuden, vakuutusoikeuden sekä Ahvenanmaan hallintotuomioistuimen yhteinen toimintakertomus. 4

6 HENKILÖKUNTA JA ORGANISAATIO Henkilökunta Viraston päällikkönä on hallinto-oikeuden ylituomari. Hallinto-oikeuden muina jäseninä toimivat hallinto-oikeustuomarit ja esittelijöinä hallintooikeussihteerit ja notaarit. Tulosneuvottelussa hallinto-oikeuden henkilötyövuosien kokonaismääräksi oli sovittu enintään 155, joista 138 kohdistui vakinaisiin virkoihin ja 17 määräaikaisiin virkasuhteisiin. Vakinaisia tuomarin virkoja oli 52 ja määräaikaisia virkasuhteita 10. Hallintooikeussihteerin virkoja oli 40. Muita vakinaisia virkoja oli yhteensä 46 ja määräaikaisia virkasuhteita 7. Jaostojen puheenjohtajina toimi kuusi tehtävään erikseen määrättyä hallinto-oikeustuomaria. Kertomusvuonna perustettiin kolme kahden jaoston yhteistä jaostotoimistoa, joissa toimistosihteerit hoitavat lainkäyttöasioiden esivalmistelun, tekstinkäsittelyn ja jälkityöt. Myös notaariesittelijöille saattaa kuulua joitakin esivalmisteluun ja jälkitöihin liittyviä tehtäviä. Jaostotoimistojen lähiesimiehinä toimivat tehtävään määrätyt notaarit. Hallintotoimistoa johti hallintopäällikkö. Hänen lisäkseen tiedotus- ja koulutusasioita, henkilöstöasioita sekä yleishallinto-, talous- ja materiaalihallintoasioita hoiti apulaishallintopäällikkö, kolme osastosihteeriä ja yksi toimistosihteeri. Talousasioita hoitava osastosihteeri toimi myös johdon sihteerinä. Kirjasto- ja tietopalveluasioita hoiti informaatikko. Informaatikon tehtäviin kuului lisäksi ulkoista tiedottamista lainkäyttöasioissa. Virastopalvelutehtävissä oli ylivirastomestari ja virastomestari. Kirjaamo- ja arkistointitehtävissä oli yhteensä viisi toimistosihteeriä. Kertomusvuonna kirjaamo ja arkisto yhdistettiin organisatorisesti ja lähiesimiehenä toimi notaari. Viraston it-tukitehtäviä hoiti yksi toimistosihteeri. Lisäksi kullekin jaostolle oli määrätty henkilö hoitamaan it-asioiden lähitukitehtäviä. Toteutunut henkilötyövuosien määrä oli kertomusvuonna 147,8. 5

7 Nimitykset ja määräykset Kertomusvuoden aikana nimitettiin: Hallinto-oikeustuomarit hallinto-oikeustuomarin T 13 virkaan Ilkka Hartikainen ja Olli Kurkela lukien, Jouko Valonen lukien ja Rita Ruuhimäki lukien hallinto-oikeustuomarin T 11 virkaan Marja Viima lukien, Riikka Valli-Jaakola lukien, Jaana Hemminki lukien sekä Pia Repo ja Anna Salminen lukien Hallinto-oikeussihteerit ja notaarit hallinto-oikeussihteerin T 9 virkaan Pirita Pesonen ja Klaus Kekki lukien sekä Susanna Aspelund ja Tommi Toijonen lukien hallinto-oikeussihteerin T 8 virkaan Sofia Laaksonen ja Eve Saarikoski lukien notaarin Y 14 virkaan Johanna Kangas ja Krista Lappalainen lukien Muut nimitykset Määräaikaisesti hallinto-oikeustuomarin tehtäviä koko vuoden ajan hoitivat Terttu Kujala, Marianne Lastikka ja Kristiina Spoov (oa). Osaksi vuotta hallinto-oikeustuomarin virkasuhteisiin oli vuoden aikana nimitetty Elena Feldman, Monica Gullans, Taina Hakkarainen, Mervi Hietanen, Klaus Järvinen, Tuula Karjalainen, Hanna Lähdeniemi, Paula Makkonen, Minna Martikainen, Ilona Nuorteva, Minna Ruuskanen, Kaija Sarasma, Reija Suni ja Jyri Vesanto. Lisäksi tehtiin useita nimityksiä määräaikaisiin hallinto-oikeussihteerin, notaarin ja toimistosihteerin virkasuhteisiin. 6

8 Jaostojen puheenjohtajina toimivat I jaostolla hallinto-oikeustuomari Juha Rautiainen II jaostolla hallinto-oikeustuomari Anja Sahla III jaostolla hallinto-oikeustuomari Outi Niemi IV jaostolla hallinto-oikeustuomari Tapio Kortelainen asti ja hallinto-oikeustuomari Olli Kurkela alkaen V jaostolla hallinto-oikeustuomari Liisa Heikkilä saakka ja hallinto-oikeustuomari Janne Aer lukien VI jaostolla hallinto-oikeustuomari Anja Talja Hallinto-oikeustuomari Tapio Kortelainen, joka toimi pitkään IV jaoston puheenjohtajana, jäi eläkkeelle Kuva: Marjo Soukola. Hallintopäällikkönä toimi hallinto-oikeussihteeri Pekka Teikari Kirjaamon ja arkiston esimiehenä toimi notaari Reijo Järvinen Jaostotoimistojen esimiehinä toimivat alkaen notaari Johanna Kangas I ja IV jaosto notaari Simo Vainio-Kaila II ja V jaosto notaari Krista Lappalainen III ja VI jaosto 7

9 Erot Kertomusvuoden aikana hallinto-oikeuden palveluksesta erosi jäädäkseen eläkkeelle notaari Pentti Jokinen lukien notaari Pekka Vehviläinen lukien hallinto-oikeustuomari Olli Tammelin lukien toimistosihteeri Riitta Pohjola lukien hallinto-oikeustuomari Mauri Hyvönen lukien hallinto-oikeussihteeri Anna-Liisa Partanen lukien hallinto-oikeustuomari Tapio Kortelainen lukien Muusta syystä hallinto-oikeuden palveluksesta erosi hallinto-oikeussihteeri Ville Toppila lukien hallinto-oikeustuomari Tuomas Lehtonen lukien In memoriam Hallinto-oikeustuomari Rauni Kaitue Kunniamerkit Tasavallan presidentti myönsi ylituomari Marjatta Mäenpäälle Suomen Leijonan komentajamerkin, hallinto-oikeustuomari Janne Aerille Suomen Leijonan I luokan ritarimerkin ja toimistosihteeri Niina Pohjalaiselle Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitalin. 8

10 HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN ORGANISAATIO YLITUOMARI JOHTORYHMÄ HALLINTOTOIMISTO 1. JAOSTO 2. JAOSTO 3. JAOSTO 4. JAOSTO 5. JAOSTO 6. JAOSTO Henkilöstö- ja Ulkomaalais- Valtio-oikeus ja Valtio-oikeus ja Valtio-oikeus ja Valtio-oikeus ja Sosiaali- ja taloushallinto asiat yleishallinto yleishallinto yleishallinto yleishallinto terveydenhuolto Yleishallinto Taloudellinen Itsehallinto Ulkomaalais- Verot Rakentaminen Taloudellinen toiminta asiat toiminta Kirjasto ja tietopalvelu Sosiaali- ja Taloudellinen Ympäristö maksujen osalta Verot terveydenhuolto Taloudellinen toiminta Kirjaamo toiminta Sosiaali- ja Verot Taloudellinen terveysasiat Arkisto toiminta Verot maksujen osalta Taloudellinen IT- ja virastopalvelut toiminta maksujen osalta Verot 9

11 Tuokiokuvia Tuomioistuimet-talon avajaisista

12 11

13 ASIOIDEN KÄSITTELYTAPA Lainkäyttöasiat Lainkäyttöasiat ratkaistaan hallinto-oikeudessa pääsääntöisesti jaoston istunnossa kolmen jäsenen kokoonpanossa. Useissa asiaryhmissä asiat voidaan kuitenkin ratkaista myös kahden tai yhden jäsenen kokoonpanossa. Ylituomari tai jaoston puheenjohtaja voi siirtää asian vahvennetun istunnon käsiteltäväksi lainkäytön yhdenmukaisuuden turvaamiseksi tai muusta perustellusta syystä. Lisäksi ylituomari voi määrätä lainkäyttöasian ratkaistavaksi myös täysistunnossa, johon osallistuvat kaikki läsnä olevat hallinto-oikeuden jäsenet. Hallinto-oikeuslain 7 :ssä luetelluissa asioissa, kuten mielenterveysasioissa ja lasten huostaanottoa koskevissa asioissa, osallistuu asian käsittelyyn asiantuntijajäsen. Muita asiantuntijajäsenyyttä vaativia asioita eli kehitysvammaisten erityishuoltoa ja päihdehuoltoa koskevia asioita tai tartuntatautilaissa tarkoitettuja asioita ei käytännössä juuri ole ollut. Mielenterveysasioissa asiantuntijajäsenet ovat psykiatriaan perehtyneitä laillistettuja lääkäreitä. Lastensuojeluasioissa asiantuntijan tulee olla tehtävään soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut, lastensuojeluun perehtynyt henkilö. Kaikki lainkäyttöasiat ratkaistaan esittelystä. Esittelijä laatii päätösesityksen ja valtaosassa asioita myös muistion, jossa selvitetään ratkaistavaan asiaan liittyviä oikeus- ja tosiasiakysymyksiä. Suurin osa hallinto-oikeuteen tulleista valituksista ratkaistaan asiakirjojen perusteella kirjallisessa menettelyssä. Kirjallista menettelyä täydentävä suullinen käsittely voidaan järjestää joko hallinto-oikeuden omasta aloitteesta tai valittajan pyynnöstä, jos se on tarpeen oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteuttamiseksi tai muutoin asian selvittämiseksi. Jaostoissa oli kertomusvuonna 9-11 esittelijää, joista 1-2 notaareita. Kullakin jaostolla on kaksi tai kolme istuntopäivää viikossa ja kullakin esittelijällä on pääsääntöisesti yksi esittely viikossa. Istunnot pidetään jaoston puheenjohtajan kuukaudeksi etukäteen laatiman istuntosuunnitelman mukaisesti. 12

14 Hallintoasiat Hallintoasioista vastaavat ylituomari ja hallintopäällikkö. Ylituomari ratkaisee suurimman osan hallintoasioista hallintopäällikön esittelystä. Osan hallintoasioista hallintopäällikkö ratkaisee yksin. Myös jaostojen puheenjohtajille kuuluu erityisesti jaoston johtamiseen liittyviä hallinnollisia tehtäviä. Jaostot ovat viraston sisäisiä tulosyksiköitä. Hallinto-oikeudessa on ylituomarin apuna johtoryhmä hallintoa koskevien asioiden valmistelua sekä lainkäyttömenettelyjen ja laintulkinnan yhdenmukaisuuden valvomista varten. Johtoryhmään kuuluvat ylituomari, jaostojen puheenjohtajat ja hallintopäällikkö. Henkilöstöryhmien edustajat ja luottamusmiehet ovat kutsuttaessa läsnä johtoryhmän kokouksissa. Viraston yhteistoimintaelimenä toimii yhteistyökomitea. Hallinto-oikeussihteeri Maria Häivejoki jaostokirjastossa. 13

15 AVAINLUVUT Vuosi Saapuneet asiat Ennakkoarvio Ratkaistut asiat Tavoite Vireillä olevat asiat yhteensä Ennakkoarvio Suulliset käsittelyt ja katselmukset Tavoite Keskim. käsittelyaika 8,4 7,9 Tavoite 8 8 Keskim. vireilläoloaika vuoden lopussa 6,4 5,8 Yli vuoden vireillä olleiden asioiden määrä vuoden lopussa Tavoite Vakinaiset virat Sovittu htv -määrä Toteutunut htv 147,8 148,2 Taloudellisuus Nettomenot/ratkaistu asia Tavoite Tuottavuus Ratkaistut asiat/henkilötyövuodet Tavoite Toimintamenot (euroa) palkkaukset muut toimintamenot Toimintamenot yhteensä

16 LAINKÄYTTÖ Saapuneet asiat Hallinto-oikeuteen saapui kertomusvuonna asiaa eli noin 600 asiaa vähemmän kuin vuonna Ajoneuvojen siirtämistä koskeviin maksuihin säädetyn oikaisumenettelyn vaikutuksesta valituksia saapui kertomusvuonna vain alle 100, mikä oli noin 800 valitusta vähemmän kuin edellisenä vuonna. Myös veroasioita saapui noin 150 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Ulkomaalaisasioita sen sijaan saapui noin sata valitusta edellistä vuotta enemmän. Myös muissa yksittäisissä asiaryhmissä oli hienoista nousua. Ratkaistut asiat Hallinto-oikeus ratkaisi kertomusvuonna asiaa, mikä oli noin 200 asiaa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kertomusvuodelle asetettu tulostavoite kuitenkin ylitettiin 200 asialla. Edellistä vuotta enemmän ratkaistiin erityisesti veroasioita (+ 600), vähemmän maksuasioita ( - 400) ja ulkomaalaisasioita (- 300). Täytäntöönpanonkieltoa koskeviin hakemuksiin annettiin välipäätöksenä ratkaisu 787 asiassa. Siirtyneet asiat Asioita siirtyi seuraavalle vuodelle 5 510, mikä oli noin 300 asiaa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Käsittelyajat Keskimääräinen käsittelyaika nousi edellisen vuoden 7,9 kuukaudesta 8,4 kuukauteen. Keskimääräiset käsittelyajat pääasiaryhmittäin olivat kk kk Valtio-oikeus ja yleishallinto 7,2 5,6 Itsehallinto 11,1 12,1 Ulkomaalaisasiat 8,4 7,9 Rakentaminen 8,6 7,8 Ympäristö 9,6 10,4 Sosiaali- ja terveydenhuolto 4,1 4,4 Taloudellinen toiminta ml. liikenne ja viestintä 7,0 7,9 Verot 13,0 12,3 Suulliset käsittelyt Suullisia käsittelyjä pidettiin 94 kappaletta 136 asiassa. 15

17 Istuntojen kokoonpano Asioita ratkaistiin yhden jäsenen kokoonpanossa kpl (25,2 %), kahden jäsenen kokoonpanossa kpl (26 %), kolmen jäsenen kokoonpanossa kpl (48,6 %) ja vahvennetussa istunnossa 24 kpl. Asiantuntijajäsen osallistui istuntoon 975 lopullisesti ratkaistussa asiassa ja 102 välipäätösratkaisussa. Oikeustapausrekisteri Oikeustapausrekisteriin vietiin 36 asiaa (edellisenä vuonna 38 asiaa). Lopputulos Noin kappaletta eli 23,6 % hallinto-oikeuden tekemistä päätöksistä oli vireillepanijan kannalta ratkaisultaan myönteisiä. Muutoksenhaku Korkein hallinto-oikeus käsitteli kertomusvuonna noin Helsingin hallinto-oikeuden päätöksistä tehtyä valitusta tai valituslupahakemusta. Päätöstä muutettiin lopputuloksen osalta tai asia palautettiin uudelleen käsiteltäväksi 8,7 %:ssa käsitellyistä asioista. Kun hallinto-oikeuden päätösten lukumäärä ei vuosittain ole oleellisesti vaihdellut, voidaan sanoa, että niistä jää siten pysyväksi yli 98 %. 16

18 SAAPUNEET JA RATKAISTUT ASIAT 2012 Saapuneet asiaa asiaryhmittäin Valtio-oikeus ja yleishallinto 9 % Itsehallinto 2 % Verot 22 % Ulkomaalaisasiat 28 % Taloudellinen toiminta, myös liikenne ja viestintä 14 % Sosiaali- ja terveydenhuolto 20 % Ympäristö 1 % Rakentaminen 4 % Ratkaistut asiaa asiaryhmittäin Valtio-oikeus ja yleishallinto 8 % Itsehallinto 2 % Verot 25 % Ulkomaalaisasiat 23 % Taloudellinen toiminta, myös liikenne ja viestintä 18 % Rakentaminen 4 % Sosiaali- ja Ympäristö terveydenhuolto 1 % 19 % 17

19 Ratkaistut asiat vuonna 2012 lopputuloksen mukaan Muutettu 12 % Palautettu 4 % Hakemus hyväksytty 7 % Hakemus hylätty 1 % Siirretty 1 % Ei tutkittu tai rauennut 13 % Ei muutosta 62 % KHO:n ratkaisut t vuonna 2012 lopputuloksen l mukaan Asia palautetaan 4 % Muut KHO:n ratkaisut 12 % Päätöstä ei muutettu 16 % Lopputulosta ei muutettu 10 % Päätöstä muutetaan 4 % Valituslupahakemus hylätään 53 % 18

20 TYÖTILANNE VUOSINA Saapunut Ratkaistu Siirtynyt

21 HALLINTO Johtoryhmä Johtoryhmä kokoontui varsinaiseen viikkokokoukseensa 37 kertaa. Lisäksi järjestettiin kaksi päivän mittaista johtoryhmäseminaaria. Yhteistyökomitean edustajat olivat kutsuttuina läsnä kolmessa johtoryhmän kokouksessa, joissa vahvistettiin mm. uusi työjärjestys ja varhaisen puuttumisen toiminnan muodot. Tulosneuvottelut Tulosneuvottelut ministeriössä käytiin Neuvotteluissa olivat mukana ylituomari Marjatta Mäenpää ja hallintopäällikkö Pekka Teikari hallinto-oikeudesta sekä osastopäällikkö Kari Kiesiläinen ja erikoissuunnittelija Ari Pajuniemi oikeusministeriöstä. Tiedottaminen Hallinto-oikeuden sisäinen tiedottaminen hoidettiin pääosin kerran viikossa ilmestyneen LOTUS -viikkotiedotteen, sähköpostin ja viraston sähköisen ilmoitustaulun välityksellä. Henkilöstön toimintaohjetietokanta, joka sisältää pysyväisluontoista hallinnollista ohjeistusta, oli koko henkilökunnan käytettävissä. Henkilökuntalehti SULO ilmestyi kolme kertaa. Henkilöstöryhmien edustajat ja johto kokoontuivat säännöllisesti keskustelemaan ajankohtaisista aiheista. Tuomioistuinten kyselykäyttöjärjestelmä Kyöstiin, joka sisältää hallintooikeuteen saapuneiden asioiden diariointi- ja käsittelytietoja, oli asiakkailla pääsy kirjaamon asiakaspäätteen avulla. Internetosoitteessa oli saatavissa tietoa hallinto-oikeuden ratkaisukäytännöstä ja viraston omilla palvelusivuilla osoitteessa viraston toiminnasta. Yhdestä lainkäyttöratkaisusta tehtiin lehdistötiedote. Viraston tiedottamista koskevat ohjeet on kirjattu Helsingin hallintooikeuden tiedotusohjeeseen sekä viestintäsuunnitelmaan. Koulutus Henkilökunnan koulutuksesta järjesti osan oikeusministeriö, osa ostettiin suoraan eri koulutuspalvelujen järjestäjiltä ja osa suunniteltiin sekä toteutettiin viraston omin voimin. Itse järjestettiin kertomusvuonna mm. kielikoulutusta ja atk-koulutusta. Koulutuspäiviä oli kertomusvuonna noin 550 eli keskimäärin noin 3,5 päivää työntekijää kohden. Kirjasto Kirjasto- ja tietopalveluasioita hoiti informaatikko. Hänellä oli tukenaan kirjastotyöryhmä, jonka tehtävänä oli erityisesti arvioida kirjastoon hankittavaa uutta aineistoa. 20

22 Työhyvinvointi Virastolla on sopimus Terveystalo Työterveyspalvelut Oy:n kanssa henkilöstölle tarjottavasta yleislääkäritasoisesta terveydenhuollosta. Työterveyshoitajan vastaanotto virastossa järjestettiin kerran kuukaudessa. Varhaisen puuttumisen toimintamalli VARPU, jota käytännössä on noudatettu jo useita vuosia, otettiin virallisesti käyttöön Henkilökunnalla oli mahdollisuus osallistua kerran viikossa sählyn pelaamiseen, fysiokimppajumppaan ja pilatekseen. Lisäksi henkilökunnalle tarjottiin mahdollisuus kuntoiluun ja uimiseen läheisessä kuntosalissa. Halukkailla oli mahdollisuus lunastaa myös viraston osittain kustantamia liikunta- ja kulttuuriseteleitä. Virkistystoimikunta järjesti henkilökunnalle vuoden aikana useita tilaisuuksia fyysiseen ja psyykkiseen virkistäytymiseen. Uudet toimitilat Helsingin hallinto-oikeus muutti keväällä 2012 uusiin toimitiloihin, Tuomioistuimet-taloon. Hovioikeuden muutama vuosi aiemmin vapaaksi jääneistä tiloista remontoitiin tilat kolmelle tuomioistuimelle: hallintooikeudelle, markkina-oikeudelle ja työtuomioistuimelle. Kunkin tuomioistuimen omien tilojen lisäksi talossa on yhteinen valvomo ja turvatarkastus, yhteiset istuntosalit, kirjaamo, kirjasto ja kahvila. Käyttäjäpalveluista vartiointi- ja aulapalvelut, siivouspalvelut, managerointi ja avainhallinta ostetaan ulkopuolisilta palveluntuottajilta. Tuomioistuimet-talon rakennuttajana oli Senaatti-kiinteistöt, pääurakoitsijana NCC Rakennus Oy ja pääsuunnittelijana arkkitehtitoimisto Havas Rosberg. Käyttäjien edustajana rakennusprojektissa toimi arkkitehti Matti Lummaa. Hallinto-oikeuden kuoro johtajanaan Piritta Koivukoski. 21

23 Kuulemiset, työryhmien jäsenyydet ja annetut lasunnot Kuulemiset Kuultavina ovat olleet: Eduskunnan hallintovaliokunnassa ylituomari Marjatta Mäenpää hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta (HE 61/2012 vp) Eduskunnan lakivaliokunnassa hallinto-oikeustuomari Merja Tarvainen hallituksen esityksestä pysäköinninvalvonnassa avustamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 79/2012 vp) Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostossa hallinto-oikeustuomari Tero Leskinen luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi verotusta koskevasta ennakkopäätösvalituksesta sekä eräistä muista verotusmenettelyä ja muutoksenhakua koskevista muutoksista (HE 76/2012 vp) Työryhmien jäsenyydet Lautakuntien, toimikuntien ja työryhmien jäseninä ovat olleet: Marjatta Mäenpää valtioneuvoston asettamassa tuomarinvalintalautakunnassa varajäsenenä Marjatta Mäenpää oikeusturvaohjelmaa valmistelevassa neuvottelukunnassa Marjatta Mäenpää OM:n asettamassa hallinto-oikeustuomareiden ja esittelijöiden täydennyskoulutusta suunnitelleessa ohjaustyöryhmässä Juha Rautiainen OM:n asettamassa turvapaikka-asioiden muutoksenhakuprosessin sujuvuutta tarkastelevassa työryhmässä Pekka Teikari OM:n asettamassa hallinto- ja erityistuomioistuinten yhteistyöryhmässä, jonka tehtävänä on seurata ministeriön oikeushallinto-osaston ja oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen välisen palvelusopimuksen toteutumista hallinto-oikeustuomari Outi Niemi ja Virve Vilén OM:n asettamassa hallintotuomioistuinten koulutuksen kehittämistä suunnittelevassa työryhmässä toimistosihteeri Raija Partanen Oikeuslaitoksen yleisen sopimusalan kehittämis- ja arviointiryhmässä hallinto-oikeustuomari Jaana Moilanen ja hallinto-oikeussihteeri Patrik Stenbäck VEV-AEAJ:n ympäristöoikeustyöryhmässä Juha Rautiainen VEV-AEAJ:n maahanmuutto- ja turvapaikkatyöryhmässä hallinto-oikeustuomari Anja Talja julkisoikeuden lakikirjan toimituskunnassa toimistosihteeri Marjo Soukola hallinto- ja erityistuomioistuinten pysyvässä arkistotyöryhmässä 22

24 Virve Vilén ja Reijo Järvinen ulkomaalaisasioiden käsittelyhankkeen (UMA-hanke) suunnittelu- ja toteutusprojektissa ja Krista Lappalainen ja Susan Korpi laajennetussa projektiryhmässä. Virve Vilén talous- ja henkilöstöpalvelujen asiakasyhteistyöryhmässä (OM/Palkeet) Krista Lappalainen hallinto- ja erityistuomioistuinten asianhallintajärjestelmien ja raportoinnin kehittämistyöryhmässä Krista Lappalainen hallinto-oikeuksien veropäätösten sähköinen tiedoksianto verohallinnon veronkantoyksikköön työryhmässä hallinto-oikeustuomari Janne Aer Suomen edustajana EJTN:n "Programmes" työryhmän Administrative Law alatyöryhmässä Annetut lausunnot Hallinto-oikeus antoi kertomusvuonna lausunnot: oikeusministeriölle hallintotuomioistuinten mittaristotyöryhmän mietinnöstä arviomuistiosta osakeyhtiölain 18 luvun muuttamisesta lunastusriidoissa oikeuslaitoksen yleisen sopimusalan virkanimityöryhmän muistiosta luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi pysäköinninvalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja laiksi pysäköinninvalvontaluvasta ja valvonta-avustajista luonnoksesta hallituksen esitykseksi käsittelyn joutuisuutta hallinnossa ja oikeussuojaa käsittelyn viivästyessä koskevaksi lainsäädännöksi valtiovarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi verotusta koskevasta ennakkopäätösvalituksesta sekä eräistä muista verotusmenettelyä ja muutoksenhakua koskevista muutoksista opetus- ja kulttuuriministeriölle hallituksen esityksestä eduskunnalle Taiteen edistämiskeskusta koskevaksi lainsäädännöksi työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ympäristöministeriölle Muutoksenhaun vaikutus maa-ainesluvan voimassaoloon -selvityksestä vähittäiskaupan ohjausta käsittelevästä ohjeistusluonnoksesta Eduskunta, hallintovaliokunta hallituksen esityksestä pysäköinninvalvonnassa avustamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 79/2012 vp) hallituksen esityksestä laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta (HE 61/2012 vp) 23

25 Eduskunta, lakivaliokunta hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä annetun lain ja hallintolainkäyttölain muuttamisesta (HE 85/2012 vp) hallituksen esityksestä eduskunnalle markkinaoikeutta ja oikeudenkäyntiä markkinaoikeudessa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 124/2012 vp) hallituksen esityksestä pysäköinninvalvonnassa avustamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 79/2012 vp) Eduskunta, valtiovarainvaliokunnan verojaosto hallituksen esityksestä eduskunnalle verotusta koskevaa ennakkopäätösvalitusta, verotusmenettelyä ja muutoksenhakua verotuksessa koskeviksi säännöksiksi (HE 76/2012 vp) 24

26 TAPAHTUMIA JA VIERAILUJA Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson seurueineen vieraili hallintooikeudessa Yleisten tuomioistuinten virastopäällikköpäivät järjestettiin Turussa Helsingin hallinto-oikeudesta päiville osallistui ylituomari. Helsingin hovioikeuden johtoryhmä vieraili hallinto-oikeudessa Hallintotuomioistuinten kanslia- ja hallintopäälliköiden neuvottelupäivät pidettiin Kuopiossa Helsingin hallinto-oikeudesta päiville osallistui hallintopäällikkö. Henkilökunnalle järjestetty virkistysiltapäivä suuntautui Loviisan ja sen lähiympäristön kulttuurimaisemiin. Hallinto-oikeudesta eläkkeelle jääneet virkamiehet oli kutsuttu tutustumaan Tuomioistuimet-taloon Espanjalaiset vaihtotuomarit Núria Cléries Nerin Katalonian ylioikeudesta ja Javier Oraá González Castillan ja Leónin ylioikeudesta tutustuivat suomalaiseen hallintolainkäyttöön Helsingin hallinto-oikeudessa Vierailu liittyi eurooppalaiseen tuomarinvaihtoohjelmaan. Ryhmä vakuutuslakimiehiä kävi tutustumassa hallinto-oikeuden toimintaan Hallintotuomioistuinten ylituomareiden ja hallintopäälliköiden neuvottelupäivät järjestettiin Oulussa Helsingin hallintooikeudesta mukana olivat ylituomari ja hallintopäällikkö. Tuomioistuimet-talon avajaiset kutsuvieraille ja henkilökunnalle järjestettiin Hallintolakimiehet ry:n edustajat vierailivat hallinto-oikeudessa Henkilökunnan pikkujoulujuhlaa vietettiin Ravintola Vaunussa Ylituomari osallistui tasavallan presidentin itsenäisyyspäivävastaanotolle Hallinto-oikeuksien ylituomarit kokoontuivat neuvotteluun Helsingin hallinto-oikeuteen

Turun hallinto-oikeus Åbo förvaltningsdomstol Vuosikertomus Årsberättelse 2014

Turun hallinto-oikeus Åbo förvaltningsdomstol Vuosikertomus Årsberättelse 2014 Turun hallinto-oikeus Åbo förvaltningsdomstol Vuosikertomus Årsberättelse 214 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI...3 FÖRORD...4 Hallintolainkäytön maratonilta...5 Ylituomari Hannu Renvall Från förvaltningsrättskipningens

Lisätiedot

Korkein hallinto-oikeus Vuosikertomus 2009

Korkein hallinto-oikeus Vuosikertomus 2009 Vuosikertomus 2009 Korkein hallinto-oikeus Vuosikertomus 2009 Oikeusturvan todellisuus 4 Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Hallberg Kuntalainen muutoksenhakijana 8 Hallintoneuvos Anne E.

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS 2012 Sisältö Saatteeksi... 1 Hallinto-oikeus ja sen toimintaympäristö... 3 Lainkäyttö lyhyesti lukuina... 4 Esimerkkejä vuoden 2012 ratkaisuista... 6 Henkilökunta...

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS 1 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS 2014 Sisältö Saatteeksi... 1 Hallinto-oikeus ja sen toimintaympäristö... 3 Lainkäyttö lyhyesti lukuina... 4 Esimerkkejä vuoden 2014 ratkaisuista... 6 Henkilökunta...

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus - Vuosikertomus 2014

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus - Vuosikertomus 2014 Pohjois-Suomen hallinto-oikeus - Vuosikertomus 2014 Sisällysluettelo Saatteeksi 1 Toimintaympäristö 2-3 Lainkäyttötoiminta 3-4 Henkilökunta ja organisaatio 5-6 Hallinto ja muu toiminta 7-11 Toimitilat

Lisätiedot

Hallintotuomioistuinten toimintakertomus

Hallintotuomioistuinten toimintakertomus Hallintotuomioistuinten toimintakertomus 2011 HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS KOUVOLAN HALLINTO-OIKEUS KUOPION HALLINTO-OIKEUS OULUN HALLINTO-OIKEUS ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUS TURUN

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2012

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2012 Oikeus 013 Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 01 Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistiin 3 900 asiaa vuonna 01 Korkein hallinto-oikeus ratkaisi vuonna 01 kaikkiaan 3 930 lainkäyttöasiaa, mikä

Lisätiedot

Jarmo Koistinen & Sonja Kortelainen (toim.) Normit, käytännöt ja etiikka Suomen ja Venäjän tuomioistuimissa

Jarmo Koistinen & Sonja Kortelainen (toim.) Normit, käytännöt ja etiikka Suomen ja Venäjän tuomioistuimissa Jarmo Koistinen & Sonja Kortelainen (toim.) Normit, käytännöt ja etiikka Suomen ja Venäjän tuomioistuimissa Aducate Reports and Books 1/2011 J a r m o K o i s t i n e n & Sonj a K o r t e l a i n e n (t

Lisätiedot

Toimintakertomus. Korkein hallinto-oikeus Hallinto-oikeudet. Vakuutusoikeus Markkinaoikeus Ahvenanmaan hallintotuomioistuin

Toimintakertomus. Korkein hallinto-oikeus Hallinto-oikeudet. Vakuutusoikeus Markkinaoikeus Ahvenanmaan hallintotuomioistuin Toimintakertomus Korkein hallinto-oikeus Hallinto-oikeudet Helsingin hallinto-oikeus Hämeenlinnan hallinto-oikeus Itä-Suomen hallinto-oikeus Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Turun hallinto-oikeus Vaasan

Lisätiedot

TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010

TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 Laadun tekijöitä Kulunut vuosi 2010 oli Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnassa tasaisen ja varsin tehokkaan toiminnan aikaa.

Lisätiedot

HALLINTOTUOMIOISTUINSEKTORIN TOIMINTAKERTOMUS 2004

HALLINTOTUOMIOISTUINSEKTORIN TOIMINTAKERTOMUS 2004 HALLINTOTUOMIOISTUINSEKTORIN TOIMINTAKERTOMUS Helsingin hallinto-oikeus Hämeenlinnan hallinto-oikeus Kouvolan hallinto-oikeus Kuopion hallinto-oikeus Oulun hallinto-oikeus Rovaniemen hallinto-oikeus Turun

Lisätiedot

TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008

TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 1 Työntäyteinen toimintavuosi 2008 Suvantovaihe Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan (TELK) toimintavuotta 2008 kuvaavat sanat

Lisätiedot

TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 2 Uusi vuosituhat ja vuosikymmen muutoksia ja mahdollisuuksia Kun kymmenen vuotta sitten katselimme uuden vuoden ja uuden vuosituhannen

Lisätiedot

Helsingin hovioikeuden toimintakertomus vuodelle 2014

Helsingin hovioikeuden toimintakertomus vuodelle 2014 Helsingin hovioikeuden toimintakertomus vuodelle 2014 Sisällysluettelo Yleistä... 3 Toimintaympäristön muutoksia... 3 Hovioikeuden organisaation uudistaminen... 4 Lainkäyttötyö tilastojen perusteella...

Lisätiedot

HALLINTOTUOMIOISTUINTEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLINTOTUOMIOISTUINTEN TOIMINTAKERTOMUS HALLINTOTUOMIOISTUINTEN TOIMINTAKERTOMUS 37580 38876 33011 Ratkaistu Saapunut Vireillä 31.12. Helsingin hallinto-oikeus Hämeenlinnan hallinto-oikeus Kouvolan hallinto-oikeus Kuopion hallinto-oikeus Oulun

Lisätiedot

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2005 Sisällysluettelo

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2005 Sisällysluettelo Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2005 Sisällysluettelo TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 1... HENKILÖSTÖ... 3 Hovioikeuden organisaatio... 3 Henkilökunnan ikäryhmäjakautuma 31.12.2005... 3... LAINKÄYTTÖTOIMINTA...

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS

VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS 2002 VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS VUODELTA 2002 HELSINKI 2003 K 12/2003 vp VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS OIKEUSKANSLERIN VIRKATOIMISTA JA

Lisätiedot

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2008 Sisällysluettelo

Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2008 Sisällysluettelo Helsingin hovioikeuden vuosikertomus 2008 Sisällysluettelo TOIMIN TAYM PÄRISTÖ... 1... HENKILÖSTÖ... 3 Hovioikeuden organisaatio... 3 Henkilökunnan ikäryhmäjakautuma 31.12.2008... 4... LAIN KÄYTTÖTOIMIN

Lisätiedot

APULAISOIKEUSKANSLERI Snellmaninkatu 1 A PL 20 00023 VALTIONEUVOSTO 16.5.2008 Dnro 6/50/08

APULAISOIKEUSKANSLERI Snellmaninkatu 1 A PL 20 00023 VALTIONEUVOSTO 16.5.2008 Dnro 6/50/08 APULAISOIKEUSKANSLERI PÄÄTÖS Snellmaninkatu 1 A PL 20 00023 VALTIONEUVOSTO 16.5.2008 Dnro 6/50/08 Sosiaali- ja terveysministeriö ASIA Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintakyky ja oikeusturvan

Lisätiedot

Valtakunnansyyttäjänvirasto Albertinkatu 25 A, 00180 Helsinki

Valtakunnansyyttäjänvirasto Albertinkatu 25 A, 00180 Helsinki VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTO VUOSIKERTOMUS 2006 Valtakunnansyyttäjänvirasto Albertinkatu 25 A, 00180 Helsinki Toimitus Marja Lehtonen, Valtakunnansyyttäjänvirasto Ulkoasu ja taitto Taina Ståhl, Mainostoimisto

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS VUODELTA 2001 HELSINKI 2002 K 12/2002 vp VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS OIKEUSKANSLERIN VIRKATOIMISTA JA LAIN NOUDATTAMISTA KOSKEVISTA HAVAINNOISTA ANNETTU

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS VUODELTA 2006

VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS VUODELTA 2006 VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS VUODELTA 2006 HELSINKI 2007 K 15/2007 vp VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN KERTOMUS OIKEUSKANSLERIN VIRKATOIMISTA JA LAIN NOUDATTAMISTA KOSKEVISTA HAVAINNOISTA ANNETTU

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 HATTULAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 KUNNAN ORGANISAATIO, HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 Kunnan hallinto-organisaatio... 2 Henkilöstömäärä ja palvelussuhteen päätoimisuus...

Lisätiedot

14 20 tomus er osik u V

14 20 tomus er osik u V Vuosikertomus 2014 Sisältö 2 4 18 20 Valitus on yksilön ja yhteisön oikeussuoja Korkein hallinto-oikeus on myös valtioneuvoston valvoja 4 5 7 11 14 Asemasta ja roolista yhteiskunnassa Julkisuuskysymykset

Lisätiedot

EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013

EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013 EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013 Kansliatoimikunta 20.3.2014 Dnro: 3/21/2014 2 Eduskunnan kanslian vuoden 2013 toimintakertomuksen sisällysluettelo: 1. Pääsihteerin katsaus

Lisätiedot

YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009

YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009 YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009 Korkeimman oikeuden, hovioikeuksien ja käräjäoikeuksien sekä työtuomioistuimen toimintakertomus Kannet ja taiton ohjeistus: Ahoy! Paino: Multiprint

Lisätiedot

YV 30.5.2013 tark.ltk 12.3.2013 Yh 28.2.2013

YV 30.5.2013 tark.ltk 12.3.2013 Yh 28.2.2013 YV 30.5.2013 tark.ltk 12.3.2013 Yh 28.2.2013 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2012 2 3 KUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2012 76 SISÄLLYSLUETTELO I KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Kuntayhtymän kehitys

Lisätiedot

3. Tietosuojavaltuutetun toimiston resurssit, toiminta-ajatus ja arvot sekä yhteystiedot

3. Tietosuojavaltuutetun toimiston resurssit, toiminta-ajatus ja arvot sekä yhteystiedot Katsaus toimintaan vuodelta 2007 2 Sisältö 1. Tietosuojavaltuutetun katsaus 2007 2. Tietosuojan vuosi 2007 2.1. Sidosryhmäyhteistyöllä edistimme tietosuojan integrointia yhteiskuntaan 2.2 Kansainvälinen

Lisätiedot

OIKEUSTURVAN TODELLISUUS PYRAMIDITUTKIMUS HALLINTOLAINKÄYTÖN VAIKUTTAVUUDESTA

OIKEUSTURVAN TODELLISUUS PYRAMIDITUTKIMUS HALLINTOLAINKÄYTÖN VAIKUTTAVUUDESTA OIKEUSTURVAN TODELLISUUS PYRAMIDITUTKIMUS HALLINTOLAINKÄYTÖN VAIKUTTAVUUDESTA KHO:n tutkimusjulkaisuja 1/2009 2 ESIPUHE...4 I TUTKIMUKSEN YLEINEN OSA...6 1. TUTKIMUKSEN TAVOITTEET...6 1.1 TUTKIMUSYMPÄRISTÖ...6

Lisätiedot

YV 14.6.2012 tark.ltk 15.3.2012 Yh 28.2.2012 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS

YV 14.6.2012 tark.ltk 15.3.2012 Yh 28.2.2012 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS YV 14.6.2012 tark.ltk 15.3.2012 Yh 28.2.2012 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO KUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2011 I KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Kuntayhtymän kehitys ja olennaiset

Lisätiedot