Turun hallinto-oikeus Åbo förvaltningsdomstol Vuosikertomus Årsberättelse 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun hallinto-oikeus Åbo förvaltningsdomstol Vuosikertomus Årsberättelse 2014"

Transkriptio

1 Turun hallinto-oikeus Åbo förvaltningsdomstol Vuosikertomus Årsberättelse 214

2 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI...3 FÖRORD...4 Hallintolainkäytön maratonilta...5 Ylituomari Hannu Renvall Från förvaltningsrättskipningens maraton...6 Överdomaren Hannu Renvall Lainkäyttötoiminta Tuomiopiiri ja tehtävä...7 Oikeudenkäynti hallinto-oikeudessa...8 Suullinen käsittely ja katselmus...8 Asiamäärien kehitys...9 Käsittelyaika...1 Päätösten lopputulos...1 Päätösten pysyvyys...11 Lainkäytöstä tiedottaminen...12 Toiminnan ja työmenetelmien arviointi ja kehittäminen...12 Organisaatio ja henkilöstö...12 Toimitilat...14 Lausunnot, kuulemiset ja työryhmien jäsenyydet...14 Vuodelle 214 asetetut tulostavoitteet ja tulokset tiivistetysti / För år 214 uppställda mål samt resultat i korthet...16 Henkilökunta Asiantuntijajäsenet...18 TILASTOT Työtilanteen kehitys Vuoden 214 työtilanne...19 Käsittelyaika pääasiaryhmittäin...2 Päätösten lopputulos pääasiaryhmittäin...2 Työtilanne ja käsittelyaika asiaryhmittäin...21 Sammanfattning av statistiken på svenska...26 TURUN HALLINTO-OIKEUS Yliopistonkatu 34 ( alkaen) PL 32, 211 Turku ÅBO FÖRVALTNINGSDOMSTOL Universitetsgatan 34 (från och med ) PB 32, 211 Åbo Puhelin Telekopio Sähköposti (vaihde) Telefon Telefax E-post (växel)

3 3 SAATTEEKSI Vuonna 214 Turun hallinto-oikeuteen saapui edellistä vuotta vähemmän asioita, 1 99 asiaa. Hallinto-oikeus ratkaisi 1 96 asiaa. Vuoden lopussa vireillä olleiden asioiden määrä oli 927 asiaa. Luku vastaa hallinto-oikeuden vajaan puolen vuoden työmäärää. Asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli 5,9 kuukautta. Se oli lyhyempi kuin mitä oikeusministeriön kanssa tavoitteeksi oli sovittu. Keskimääräinen käsittelyaika vaihteli 3,2 kuukaudesta 8,7 kuukauteen. Erityisesti veroasioissa keskimääräistä käsittelyaikaa pystyttiin lyhentämään. Yksittäisistä asiaryhmistä huostaanottoasioiden keskimääräinen käsittelyaika oli 5,1 kuukautta ja asemakaavojen 6,1 kuukautta. Sosiaaliasiat ovat vakiintuneet suurimmaksi asiaryhmäksi (38 %). Seuraavaksi suurimmat ryhmät ovat valtio-oikeus ja yleishallinto (12 %) sekä rakennusasiat (11 %). Yli vuoden vireillä olleita asioita oli vuoden lopussa 14, mikä alittaa ministeriön kanssa sovitun tavoitteen. Suullisia käsittelyjä järjestettiin 61 asiassa. Nämä olivat pääasiassa lastensuojeluasioita. Lisäksi 2 maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvässä asiassa järjestettiin katselmus. Alkuvuoden 214 toimintaan vaikutti oikeustalon remontista johtunut muutto väistötiloihin Turun Yliopistonkadulle. Remontin odotetaan valmistuvan vuoden 216 alussa, jolloin hallinto-oikeus palaa oikeustaloon.

4 4 FÖRORD Vid Åbo förvaltningsdomstol anhängiggjordes under året 214 sammanlagt 1 99 ärenden, vilket innebär en minskning jämfört med föregående år. Förvaltningsdomstolen avgjorde 1 96 ärenden. Vid slutet av året var 927 ärenden anhängiga. Antalet motsvarar ett knappt halvårs arbetsmängd. Ärendenas genomsnittliga handläggningstid var 5,9 månader. Det var kortare än den med justitieministeriet överenskomna målsättningen. De genomsnittliga handläggningstiderna varierade ärendegrupperna emellan från 3,2 månader till 8,7 månader. Särskilt i skatteärendena strävade man efter att förkorta handläggningstiderna. I de enskilda ärendegrupperna var handläggningstiden gällande omhändertagande i genomsnitt 5,1 månader och i ärenden gällande detaljplaner i genomsnitt 6,1 månader. Socialärendena har etablerat sig som den största ärendegruppen (38 %). De följande största ärendegrupperna utgörs av statsrätt och allmän förvaltning (12 %) och av byggnadsärenden (11 %). Vid årsskiftet fanns 14 sådana ärenden kvar som varit anhängiga i över ett år. Det underskrider den med justitieministeriet överenskomna målsättningen. Domstolen höll muntlig förhandling i 61 ärenden, huvusakligen i barnskyddsärenden. Dessutom förrättades syn i 2 ärenden gällande markanvändning och byggande. Flyttning till temporära utrymmen på Universitetsgatan till följd av renoveringen av Åbo rättscenter inverkade på verksamheten i början av året 214. Renoveringen av rättscentret förväntas vara klar i början av året 216 och då återvänder förvaltningsdomstolen till rättscentret.

5 5 Ylituomari Hannu Renvall HALLINTOLAINKÄYTÖN MARATONILTA Vuosi 215 on minulle viimeinen Turun hallinto-oikeuden ylituomarina. Tulen syyskuun 215 loppuun mennessä palvelleeksi hallintolainkäytön eri tehtävissä, esittelijänä, hallintopäällikkönä, tuomarina, korkeimman hallinto-oikeuden hallintoneuvoksena ja ylituomarina kaikkiaan 42 vuotta ja 2 päivää. Mutatis mutandis tämä aikamatka vastaa Kreikan taruston maratonia, jossa soturi Feidippides juoksi 42 kilometrin 195 metrin pituisen matkan Marathonin kylästä Ateenaan ilmoittamaan persialaisten lyömisestä Marathonin taistelussa. Entä hallintolainkäytön maraton: tuliko voitto kotiin? Näin voi hyvin ilmaista. Aloittaessani vuonna 1973 veroasioiden esittelijänä silloinen lääninoikeus toimi vahvan, maaherrajohtoisen lääninhallituksen pienenä sivukonttorina. Olot olivat lähinnä spartalaiset: esittelijäkunta oli suurelta osin tilapäisiä, työllisyysmäärärahoilla palkattuja virastotyöntekijöitä. Muutoinkaan maaherrojen pöydiltä ei juuri murusia enempää pudonnut hallintolainkäytön tehtäviin. Päätösesitykset kirjoitettiin lyijykynällä ruutupaperille. Hallinto-oikeuden itsenäistyminen ja siirtyminen vuonna 1989 oikeusministeriön hallinnonalan itsenäiseksi tuomioistuimeksi loi edellytykset nykyisenlaisen hallinto-oikeuden kehittämiseen. Lähes puhtaasta verotuomioistuimesta on tullut laaja-alainen yleinen alueellinen hallintotuomioistuin, jonka varaan entistä vahvemmin on voitu uskoa hallinnon oikeusturvasta huolehtiminen. Korkeimman hallinto-oikeuden rooli on entistä selvemmin muodostunut ennakkopäätöstuomioistuimeksi, mikä kehitys edelleen jatkuu. Valitusruuhkat ovat kaukaista menneisyyttä. Turun hallinto-oikeuden käsittelyajat ovat viime vuosina olleet selkeästi maan lyhimpiä. Päätösten pysyvyys korkeimmassa hallinto-oikeudessa on ollut hyvä. Perusteet menestykseen löytyvät suotuisista toimintaoloista. Turun hallinto-oikeus on saanut kehittää toimintaansa pitkään ilman toistuvia organisaatiomuutoksia. Alueen korkeakoulut ovat tuottaneet osaavaa ja ammattitaitoista henkilöstöä hallinto-oikeuden käyttöön. Henkilöstön vaihtuvuus ei ole häirinnyt pitkäjänteistä työtä. Henkilöstö on viihtynyt tehtävissään ja motivoitunut oikeusturvan tuottamiseen kansalaisille. Yhteistyö sidosryhmien kanssa on ollut toimivaa. Tässä kehityksessä on ollut ilo olla mukana. Kiitän kaikkia, niin kollegoita, asiakkaita kuin sidosryhmien edustajia yhteisellä matkalla mukana olosta kuluneina vuosina. Tuomioistuintyö on ihmisten työtä. Ammattitaito, osaaminen ja yhteistyökyky ovat onnistumisen avaimia.

6 6 Överdomaren Hannu Renvall FRÅN FÖRVALTNINGSRÄTTSKIPNINGENS MARATON Året 215 är för mig det sista som förvaltningsdomstolens överdomare. Tills slutet av september 215 har jag tjänat i förvaltningsrättskipningens olika uppgifter som föredragande, som förvaltningschef, som domare, som högsta förvaltningsdomstolens förvaltningsråd och som överdomare allt som allt 42 år och 2 dagar. Mutatis mutandis motsvarar den här tidsresan maraton i Greklands mytologi där krigaren Feidippides löpte en sträcka på 42 kilometer 195 meter från byn Marathon till Aten för att deklarera att perserna hade besegrats vid slaget i Marathon. Hur är det med förvaltningsrättskipningens maraton: kom segern hem? Så går det bra att säga. Då jag började som föredragande i skatteärenden år 1973, fungerade den dåtida länsrätten som ett litet sidokontor för den starka av landshövdingen styrda länsstyrelsen. Förhållandena var närmast spartanska: föredragandekåren bestod till största delen av tillfälliga ämbetsverksarbetare som anställts med sysselsättningsanslag. Annars föll det inte heller just mera än smulor från landshövdingarnas bord till förvaltningsrättskipningens uppgifter. Beslutsförslagen skrevs med blyertspenna på rutigt papper. Förvaltningsdomstolens kommande självständighet och övergång till en självständig domstol inom justitieministeriets förvaltningsområde år 1989 skapade förutsättningarna för att utveckla den nutida förvaltningsdomstolen. En nästan ren skattedomstol har utvecklat sig till en vittomfattande allmän regional förvaltningsdomstol som i allt större utsträckning har kunnat anförtros handhavandet av förvaltningens rättsskydd. Högsta förvaltningsdomstolen har allt tydligare blivit en prejudikatdomstol, vilket är en utveckling som ännu fortsätter. Målanhopning hör till det fjärran förflutna. Åbo förvaltningsdomstols behandlingstider har under de senaste åren hört till de klart kortaste i landet. Hållbarheten av besluten har varit bra i högsta förvaltningsdomstolen. Grunderna till framgången hittas i de gynsamma verksamhetsförhållandena. Åbo förvaltningsdomstol har kunnat utveckla sin verksamhet länge utan återkommande organisationsförändringar. Områdets högskolor har genererat kunnig och yrkesskicklig personal till förvaltningsdomstolens förfogande. Personalomsättningen har inte stört ett långsiktigt arbete. Personalen har trivts i sina uppgifter och är motiverad att ge rättsskydd för medborgarna. Samarbetet med intressentgrupper har varit fungerande. Det har varit en glädje att vara med i den här utvecklingen. Jag tackar alla, såväl kolleger, kunder som intressentgruppers företrädare för delaktighet i den gemensamma resan under de gångna åren. Domstolsarbetet är ett arbete som utförs av människor. Yrkesskicklighet, kunnande och samarbetsförmåga utgör nycklarna till framgång.

7 7 Lainkäyttötoiminta Tuomiopiiri ja tehtävä Turun hallinto-oikeus on yleinen alueellinen hallintotuomioistuin, jonka tuomiopiiri muodostuu Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien alueesta. Maakuntiin kuului kertomusvuoden lopulla 48 kuntaa, joiden yhteenlaskettu asukasmäärä oli noin 7. Kunnista kolme on kaksikielisiä ja kahden kunnan väestön enemmistön kieli on ruotsi. 48 kuntaa noin 7 asukasta 13 % maan väestöstä 28 ruotsinkielistä Hallinto-oikeuden tehtävänä on antaa oikeusturvaa valitus-, alistus- ja hakemusasioissa, joissa on kysymys julkisoikeudellista vallankäyttöä koskevasta erimielisyydestä. Hallinto-oikeudelta haetaan muutosta kuntien viranomaisten ja evankelis-luterilaisen sekä ortodoksisen kirkon hallintoelinten päätöksiin. Lisäksi kaikkien valtioneuvostoa alempien valtion hallintoviranomaisten päätöksistä valitetaan alueellisiin hallinto-oikeuksiin, ellei erityislaissa ole toisin säädetty. Hallinto-oikeuden päätöksistä valitetaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Eräiden asiaryhmien osalta on laissa säädetty valituskielto, joten hallinto-oikeus on niissä ylin muutoksenhakuaste. Monissa asioissa, kuten veroasioissa, useissa sosiaaliasioissa ja eräissä maankäyttö- ja rakennusasioissa jatkovalitusoikeutta on rajoitettu siten, että valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen edellyttää valituslupaa.

8 8 Oikeudenkäynti hallinto-oikeudessa Asioiden käsittely hallinto-oikeudessa on pääsääntöisesti kirjallista. Kun valitus saapuu hallinto-oikeuteen, siitä hankitaan päätöksen tehneen viranomaisen sekä muun asianosaisen lausunto, joihin valittajalle varataan tilaisuus vastata. Asian selvittämiseksi hallintooikeus tarvittaessa hankkii myös muiden viranomaisten tai asiantuntijoiden lausuntoja sekä muuta lisäselvitystä siinä laajuudessa kuin käsittelyn tasapuolisuus, oikeudenmukaisuus ja asian laatu vaativat. Ennen asian ratkaisemista valittaja saa aina tiedon kaikesta hankitusta selvityksestä sekä mahdollisuuden kommentoida sitä. Lainkäyttöasiat ratkaistaan jaoston istunnossa, joka on pääsääntöisesti päätösvaltainen kolmijäsenisenä. Asian esittelee hallintooikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri, käräjänotaari tai notaari. Asiaryhmissä, joissa puututaan yksilön henkilökohtaiseen vapauteen, esimerkiksi lasten huostaanottoa tai mielenterveyden hoitoa koskevissa asioissa, päätöksentekoon osallistuu yhden lainoppineen jäsenen sijasta tämän alan asiantuntijajäsen. Hallinto-oikeus voi ratkaista eräät asiat kahden tuomarin kokoonpanossa, mikäli nämä ovat ratkaisusta yksimieliset eikä asian laatu edellytä laajempaa käsittelyä. Hallinto-oikeuslaissa on erikseen lueteltu asiaryhmät, joissa suppeampaa kokoonpanoa voidaan käyttää. Eräät vähäisiä pysäköintivirhe- ja joukkoliikenteen tarkastusmaksuja sekä ajokorttiasioita koskevat muutoksenhakuasiat hallinto-oikeus voi ratkaista myös yhden tuomarin kokoonpanossa. Kaikki asiat ratkaistaan kuitenkin asian valmistelleen esittelijän esittelystä. Suullinen käsittely ja katselmus Asian selvittämiseksi tai asianosaisen sitä pyytäessä voidaan järjestää suullinen käsittely tai katselmus. Vuonna 214 Turun hallinto-oikeudessa järjestettiin 61 asiassa suullinen käsittely ja 2 asiassa toimitettiin katselmus. Suurin osa suullisista käsittelyistä koski lastensuojeluasioita. Katselmukset liittyivät maankäyttöä ja rakentamista koskeviin asioihin.

9 9 Hallinto-oikeus katselmuksella kaava-asiassa, jossa kyse oli Sairashuoneenkatu 8:ssa sijaitsevan puurakennuksen suojelusta rakennushistoriallisesti arvokkaana rakennuksena. Hallinto-oikeus hylkäsi kaavaa koskevat valitukset. Päätöksestä julkaistiin lehdistötiedote. Hallinto-oikeusprosessi on asianosaiselle kustannuksiltaan halpa ja niin yksinkertainen, että asiointi on useimmiten mahdollista ilman asianajajaa. Eräissä asiaryhmissä muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, joka on vuoden 214 alusta lukien ollut 97 euroa. Maksua ei kuitenkaan peritä, jos muutoksenhakijan vaatimus on hyväksytty. Asiamäärien kehitys Kertomusvuonna tuli vireille 1 99 asiaa. Hallinto-oikeus ratkaisi vuoden aikana 1 96 asiaa. Vuoden lopussa asioita oli vireillä 927. Saapuneista asioista oli ruotsinkielisiä 37.

10 1 Käsittelyaika Vuonna 214 kaikkien asioiden keskimääräinen käsittelyaika pysyi edelleen alle 6 kuukaudessa. Kaikkien pääasiaryhmien käsittelyaika oli alle 9 kuukautta. Asemakaava-asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli 6,1 kuukautta. Huostaanottoasioiden keskimääräinen käsittelyaika oli 5,1 kuukautta. Mielenterveysasioiden keskimääräinen käsittelyaika oli noin kuukausi. Keskimääräinen käsittelyaika pääasiaryhmittäin v.214 KUUKAUSIA Valtio-oikeus ja yleishallinto Itsehallinto Ulkomaalaisasiat Rakentaminen Ympäristö Sosiaali-ja terveydenhuolto Taloudellinen toiminta Verot Muut asiat KAIKKI ASIAT YHTEENSÄ Päätösten lopputulos Hallinto-oikeuden käsittelemistä asioista noin 9 prosenttia on valitusasioita ja 1 prosenttia hakemusasioita, joissa ei ole kyse muutoksenhausta viranomaisen päätökseen. Vuonna 214 hallinto-oikeus muutti viranomaisen päätöstä noin 2 %:ssa valitusasioista.

11 11 Päätösten pysyvyys Korkein hallinto-oikeus ratkaisi vuoden 214 aikana 515 Turun hallinto-oikeuden päätöksistä tehtyä muutoksenhakua. Hallinto-oikeuden päätöstä muutettiin tai se palautettiin 36 tapauksessa. Toisin sanoen 7 % niistä hallinto-oikeuden päätöksistä, joihin haettiin muutosta, muuttui lopputulokseltaan tai palautettiin. Vuonna 214 annetuista Turun hallinto-oikeuden päätöksistä tehtiin korkeimmalle hallinto-oikeudelle valituksia 397. Määrä vastaa noin 2 %:a ratkaisuista. Jatkovalitusten määrä vaihtelee vuosittain 4 5 välillä. Näistä korkein hallinto-oikeus muuttaa hallinto-oikeuden päätöstä 3 5 asiassa vuosittain. 35 KHO:n ratkaisut HAO:n ratkaisuvuoden mukaan Päätöstä ei muuteta Valituslupa hakemus hylätään Päätöstä muutetaan Muut KHO:n ratkaisut

12 12 Lainkäytöstä tiedottaminen Kertomusvuonna Turun hallinto-oikeus lähetti tiedotusvälineille 1 lehdistötiedotetta ratkaisuista, jotka arvioitiin yhteiskunnallisesti merkittäviksi, kiinnostaviksi tai koskivat suurta ihmisjoukkoa. Tiedotteista seitsemän koski kaavoitusta. Lisäksi tiedotettiin muun muassa oppilaitoksen purkuluvasta. Hallinto-oikeus laati 17 päätöksestä ratkaisuselosteet hallinto-oikeuksien valtakunnalliseen Finlex-oikeustapausrekisteriin, jonka tarkoitus on antaa kansalaisille ja hallintoviranomaisille tietoa oikeuskäytännöstä hallintolainkäytössä. Ratkaisuselosteista kuusi koski verotusta ja kaksi ajokieltoa. Loput koskivat mm. asiakirjajulkisuutta, ampuma-aselupaa, palveluasumista ja palkan takaisinperintää. Tiedottamista hallinto-oikeuden toiminnasta ja annetuista ratkaisuista pyritään edelleen lisäämään. Toiminnan ja työmenetelmien arviointi ja kehittäminen Hallinto-oikeuden henkilökunnan osaamisen ja ammattitaidon kehittämistä jatkettiin. Lainkäyttöhenkilöstö sai koulutusta eri alojen substanssilainsäädännössä. Hallintotoimistosta osallistuttiin muun muassa kansliahenkilökunnan neuvottelupäiville. Turun hallinto-oikeudessa on vuodesta 213 lähtien ollut käytössä päätösluonnosten/lainkäyttöasioiden sähköinen tarkastus (=Säpäkkä). Säpäkkä on sekä nopeuttanut työskentelyä että vähentänyt rutiininomaisia toimistotöitä. Kertomusvuonna otettiin käyttöön oikeusministeriön hallinnonalan yhteinen Intranet, joka koostuu yhteisistä, sektorikohtaisista sekä virastokohtaisista tietoaineistoista ja uutisista. Jokaisella virkamiehellä on intranetin selailuoikeus sekä oikeus tehdä merkintöjä muun muassa ilmoitustaululle. Hallinto-oikeuden kotisivujen ulkoasu muuttui, kun sivut siirrettiin uuteen julkaisujärjestelmään. Kotisivujen käytettävyys myös parani, kun ne alkoivat päivittyä reaaliaikaisesti. Vuoden 213 syksyllä järjestetyn VMBaro-kyselyn tulokset purettiin työpsykologin johdolla koko henkilöstölle järjestetyssä tilaisuudessa vuoden 214 alussa. Organisaatio ja henkilöstö Organisaatiossa työskenteli 48 henkilöä. Hallinto-oikeudessa oli ylituomarin lisäksi 18 hallinto-oikeustuomaria, 13 hallinto-oikeussihteeriä ja 5 notaaria sekä tuomioistuinharjoittelua suorittava käräjänotaari. Hallinnosta ja lainkäyttöä avusta-

13 13 vista tehtävistä huolehtivat talous- ja henkilöstösihteeri, informaatikko, kirjaaja, kirjaamosihteeri ja 7 lainkäyttösihteeriä. Turun hallinto-oikeuden organisaatio 214 Turun hallinto-oikeus toimii kolmeen, eri asiaryhmiin erikoistuneeseen jaostoon jakautuneena. Kunkin jaoston toimintaa johtaa puheenjohtaja. Jaostojen toiminnan tukena on hallintotoimisto, jota johtaa hallintopäällikkö. Hallinto-oikeuden toimintaa johtaa ylituomari, jonka apuna toimii yksiköiden päälliköistä koostuva johtoryhmä. Turun hallinto-oikeuden henkilöstölle järjestettävistä virkistystilaisuuksista vastaa Hohto eli hallinto-oikeuden huvitoimikunta. Kevään virkistysiltapäivänä kiivettiin Turun Tuomiokirkon torniin. Syksyllä opeteltiin kajakkimelontaa. Joulujuhlaa vietettiin nauttimalla Linnateatterin esityksestä. Melonnan opetusta Uittamolla

14 14 Toimitilat Turun oikeustalon remontin takia hallinto-oikeus muutti helmikuussa 214 väistötiloihin Yliopistonkadulle. Oikeustalon remontin on tarkoitus valmistua vuoden 216 alussa, jolloin hallinto-oikeus palaa oikeustaloon. Muutto helmikuussa 214 Lausunnot, kuulemiset ja työryhmien jäsenyydet Hallinto-oikeus antoi kertomusvuonna seuraavat lausunnot: Oikeusministeriön lausuntopyyntö: Erityistä kielitaitoa edellyttävien tuomarinvirkojen tarve Oikeusministeriön lausuntopyyntö: Esitys menettelystä oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta Oikeusministeriön lausuntopyyntö: Valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistusta koskeva mietintö Oikeusministeriön lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eräiden hallintoasioiden muutoksenhakusäännösten tarkistamiseksi Oikeusministeriön lausuntopyyntö: Todistelua koskevat hallintolainkäyttölain muutokset Oikeusministeriön lausuntopyyntö: Uusi tuomioistuinlaki Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö: Mielenterveyslain 17 :n muuttaminen Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö: Ehdotus laiksi sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö: Ehdotus sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Valtionvarainministeriön lausuntopyyntö: Tietoturvallsuuden arviointiohjeen luonnos Ympäristöministeriön lausuntopyyntö: Ehdotus maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain lupamenettelyiden yhdistämisestä Lainvalmisteluun liittyvissä kuulemistilaisuuksissa oli hallinto-oikeuden edustajia kuultavina seuraavasti: Ylituomari Hannu Renvall eduskunnan lakivaliokunnan kuultavana Hallinto-oikeustuomari Paula Olenius eduskunnan sosiaalija terveysvaliokunnan kuultavana

15 15 Hallinto-oikeuden edustajia oli lauta- ja toimikuntien sekä työryhmien jäseninä seuraavasti: Tuomarinvalintalautakunta ylituomari Hannu Renvall Oikeudenkäyntiavustajalautakunta varajäsen hallinto-oikeustuomari Hannele Sarell Tuomioistuinlakityöryhmä ylituomari Hannu Renvall Hallintotuomioistuimien koulutustyöryhmä hallintopäällikkö Susanna Päivänsäde Hallinto- ja erityistuomioistuinten asianhallintajärjestelmien ja raportoinnin kehittämistyöryhmä hallintopäällikkö Susanna Päivänsäde Asiakirjahallinnan, raportoinnin ja sähköisen asioinnin esiselvitysvaiheen hankkeen projektiryhmä hallinto-oikeussihteeri Seija Kaijanen Asiakirjahallinnan, raportoinnin ja sähköisen asioinnin esiselvitysvaiheen hankkeen ohjausryhmä hallinto-oikeustuomari Pirjo Marela Hakemusasioita koskevien verovalitusprosessien sähköinen asiakirjaliikenne Verohallinnon ja hallintotuomioistuinten välillä -työryhmä hallintopäällikkö Susanna Päivänsäde Tuomioistuinten hallinnollisten asioiden asianhallintajärjestelmän kehittämishanke lainkäyttösihteeri Katja Peltola Tuomioistuinten pysyvä arkistotyöryhmä hallinto-oikeussihteeri Seija Kaijanen Turun hallinto-oikeus on pilottituomioistuimena Cepej:ssä (The European Commission for the Efficiency of Justice). Hallinto-oikeuden edustajana toimii hallinto-oikeussihteeri Seija Kaijanen. Turun hallinto-oikeudessa vieraili EU-valtioiden nuorten tuomareiden ja syyttäjien vaihto-ohjelman (AIAKOS) kaksi osallistujaa, joista toinen toimii tuomarina Alankomaissa ja toinen syyttäjänä Belgiassa. Useita hallinto-oikeuden edustajia on osallistunut oikeusministeriön hallinto-oikeuksille järjestämän koulutuksen ja kurssien suunnitteluun.

16 16 Vuodelle 214 asetetut tulostavoitteet ja tulokset tiivistetysti För år 214 uppställda mål samt resultat i korthet Toimintamenomääräraha Verksamhetsutgifter Myönnetty Beviljade Käytetty Använda Tavoite /Mål Tulos / Resultat Ratkaistut asiat Avgjorda ärenden Suulliset käsittelyt ja katselmukset Muntliga förhandlingar och syneförrättningar Taloudellisuus / ratkaistu asia Lönsamhet / avgjort ärende Tuottavuus / henkilötyövuosi Produktivitet / årsverke Keskimääräinen käsittelyaika Ärendenas genomsnittliga behandlingstid Siirtyvät asiat / yli vuoden vireillä ollutta Överförda mål / anhängiga i över ett år 2 15 kpl /st 1 96 kpl /st 95 kpl /st 63 kpl /st ,7 asiaa /ärenden 41,7 asiaa /ärenden 6,5 kk /månader 5,9 kk /månader / 5 kpl /st 927 / 14 kpl /st

17 17 TURUN HALLINTO-OIKEUDEN HENKILÖKUNTA Ylituomari Renvall Hannu Hallinto-oikeustuomarit Jaostojen puheenjohtajat: Renvall Hannu, 1. jaoston pj. Olenius Paula, 2. jaoston pj. Isomoisio Ritva, 3. jaoston pj. Muut jäsenet Aaltonen Sirpa Almenoksa Tom Eriksson Liisa Falck Hannamaija Hartzell Kari Isomoisio Ritva Kaarila Eija-Riitta Laato Sirkku (ma.) Leikkonen Matti Marela Pirjo Nurmio Tuire Partanen Ulla Raahensalo Hannu Saari Tiina Sarell Hannele Särkilä Kirsi Toivanen Heikki Notaarit Alén Raija Bouthouri Sisko Saarinen Auli Vihersaari Marika Käräjänotaari Pitkänen Reetta-Leena Hallinto-oikeussihteerit Hellman Kristian Hänninen Anna-Riikka Jukarainen Antti (vv.) Kaijanen Seija Koskinen Ann-Mari (ma.) Laato Sirkku (vv.) Niemi Kati Nyholm Elina (ma.) Peltoniemi Marja Pieniniemi Salla (ma.) Päivänsäde Susanna, hallintopäällikkö Saarinen Timo Sorsimo Katja Storträsk Veronica Lainkäyttösihteerit Ahola Tuula Kaario Virpi Lahti Essi Leino Soili Nikkanen Katri (ma.) Peltola Katja Sundell Merja Kirjaaja Tapio Tuula Kirjaamosihteeri Nurmi Pirjo Informaatikko Tuovinen Merja Talous- ja henkilöstösihteeri Sihvo Elina Käräjänotaarit Vuoden aikana tuomioistuinharjoittelua suorittivat käräjänotaarit Kati Kivi, Kaisa Myrsky ja Reetta- Leena Pitkänen. Harjoittelijat Turun yliopiston oikeustieteen opiskelijat Juliana Tenovuo, Liisamaija Kangas, Sanna Koljonen, Veera Salokannel ja Miika Laaksoharju suorittivat vuoden aikana opintoihinsa kuuluvan kuukauden harjoittelujakson. Oikeustieteen opiskelija Tyyni Laiho oli valtionhallinnon harjoittelijana. Turun ammattikorkeakoulun opiskelija Sonja Nummelin suoritti oikeustradenomiopintoihinsa kuuluvan harjoittelujakson

18 18 ASIANTUNTIJAJÄSENET Lastensuojeluasiat Alho Annikki Kivimäki Leena Lehtonen Riitta Nyqvist Leo Tuomi Marian Vidjeskog Jan Ylä-Herranen Tiina Varajäsenet Gauffin Katri-Maria Markkanen Milja Adoptioasiat Mattinen Kristiina Varajäsenet Gauffin Katri-Maria Markkanen Milja sosiaalineuvos, psykologi, valtiotieteiden maisteri sosiaalipalvelujen johtaja, valtiotieteiden lisensiaatti sosiaalityön lehtori, valtiotieteiden maisteri professori, valtiotieteiden tohtori sosiaalityöntekijä/lastenvalvoja, kasvatustieteiden maisteri, valtiotieteiden lisensiaatti psykologi, filosofian maisteri sosiaalityöntekijä, valtiotieteiden maisteri sosiaalityöntekijä, valtiotieteiden lisensiaatti sosiaalityön johtaja, yhteiskuntatieteiden maisteri aluejohtaja, yhteiskuntatieteiden maisteri sosiaalityöntekijä, valtiotieteiden lisensiaatti sosiaalityön johtaja, yhteiskuntatieteiden maisteri Kehitysvammaisten erityishuoltoasiat Paavola Merja sosiaalipalvelujen johtaja, terveystieteiden maisteri Österlund Kristina psykologi, psykologian maisteri Varajäsen Koskinen Raija Mielenterveysasiat Kärkkäinen Jukka Mäkinen Mia Rasi-Hakala Helena Turtonen Jukka Varajäsen Salomaa Marja Päihdehuoltoasiat Rohunen Matti suunnittelija, projektikoordinaattori, valtiotieteiden maisteri kehittämispäällikkö, psykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen tohtori, oikeustieteen kandidaatti terveydenhuollon ja psykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen tohtori psykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti psykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti osastonylilääkäri, psykiatrian erikoislääkäri aluejohtaja, valtiotieteiden maisteri Varajäsen Karjalainen-Niskanen Sirpa päihdetyöntekijä, yhteiskuntatieteiden maisteri Tartuntatautiasiat Rintala Esa Varajäsen Lehtinen Pasi osastonylilääkäri, lääketieteen tohtori lastentautien ja lasten infektiosairauksien erikoislääkäri, dosentti, lääketieteen tohtori

19 19 Työtilanteen kehitys Vuosittain Saapuneet Ratkaistut Siirtyneet Vuoden 214 työtilanne Asiaryhmät Vireillä Saapuneet 214 Ratkaistut 214 Vireillä Valtio-oikeus ja yleishallinto Itsehallinto Ulkomaalaisasiat Rakentaminen Ympäristö Sosiaali-ja terveydenhuolto Taloudellinen toiminta Verot Muut asiat KAIKKI YHTEENSÄ

20 2 Käsittelyaika pääasiaryhmittäin Asiaryhmät alle 3 kk 3-6 kk 6-9 kk 9-12 kk kk yli 18 kk Yhteensä Valtio-oikeus ja yleishallinto Itsehallinto Ulkomaalaisasiat Rakentaminen Ympäristö Sosiaali- ja terveydenhuolto Taloudellinen toiminta Verot Muut asiat KAIKKI YHTEENSÄ prosenttia % 28,3 23,7 26,8 15,2 5,9,3 1 Päätösten lopputulos pääasiaryhmittäin Asiaryhmät Ei muutosta Muutettu Hakemus hylätty Hakemus hyv. Palautettu/ siirretty Ei tutkittu Yhteensä Valtio-oikeus ja yleishallinto Itsehallinto Ulkomaalaisasiat Rakentaminen Ympäristö Sosiaali- ja terveydenhuolto Taloudellinen toiminta Verot Muut asiat KAIKKI YHTEENSÄ prosenttia %

21 21 TYÖTILANNE JA KÄSITTELYAIKA ASIARYHMITTÄIN Vireillä jakson alussa Saapunut jakson aikana Ratkaistu jakson aikana Vireillä jakson lopussa Keskim. käsittelyaika kk Valtio-oikeus ja yleishallinto Ammattikorkeakoulut ,3 Ammattiopetus ,8 Ampuma-aseasiat , Asiakirjajulkisuus ,7 Edunpalautus ja vahingonkorvaus 1 1 3,4 Harkinnanvaraiset ja muut valtionosuudet ja -avustukset ,7 Holhoustoimen edunvalvonta ,4 Kansalaisuusasiat ,5 Maksuvapautus ,5 Muu opetus- ja sivistystoimiasia 1 1 Muu turvallisuutta, yleistä järjestystä ja eräitä lupia koskeva asia ,5 Muu työvoima-asia ,4 Muu virkamiesoikeusasia ,8 Muu yleishallintoasia ,6 Nimiasiat ,2 Oikeudenkäyntimaksua koskeva valitus ,3 Oikeusavun myöntäminen, avustajan määrääminen ja palkkio ,5 Palkkaus, työaika ja vuosiloma / valtion virkamiehet , Palo- ja pelastustoimi sekä väestönsuojelu , Passiasiat ,2 Perusopetus ja lukio ,5 Tasa-arvoasiat / muut kuin itsehallintoon liittyvä 1 1 9,4 Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus ,3 Valtion perintö ,9 Virka- ja työsuhde ,8 Väestötietoasiat ,1 Yliopistot ja korkeakoulut ,1 Yhteensä ,3

22 22 TYÖTILANNE JA KÄSITTELYAIKA ASIARYHMITTÄIN Vireillä jakson alussa Saapunut jakson aikana Ratkaistu jakson aikana Vireillä jakson lopussa Keskim. käsittelyaika kk Itsehallinto Kunnalliset säännöt ja taksat ,1 Kunnan talous ,8 Muu henkilöstöasia / kirkko ,2 Muu henkilöstöasia / kunnat ja kuntayhtymät ,8 Muu kirkollisasia ,8 Muu kunnallisasia ,5 Palkkaus, työaika ja vuosiloma / kunnat ja kuntayhtymät , Palvelussuhde / kirkko ,3 Palvelussuhdeturva / kunnat ja kuntayhtymät ,8 Virkavaali / kunnat ja kuntayhtymät ,6 Yhteensä ,7 Ulkomaalaisasiat Karkottaminen ,4 Muukalaispassit ja muut matkustusasiakirjat ,5 Muut oleskeluluvat ,8 Muu ulkomaalaisasia , Oleskeluluvat perheiden yhdistämisen perusteella ,1 Ulkomaalaisen käännyttäminen ,4 Yhteensä ,6 Rakentaminen Asemakaava ,1 Etuosto-oikeus ,3 Kadut ja yleiset alueet 3 3 6,4 Lunastusasiat 1 1 Maakuntakaava 2 2,3 Maantie ,8 Maisematyölupa , Muu maankäyttö- ja rakennusasia ,5 Muu tieasia ,3 Poikkeaminen / maankäyttö- ja rakennusasiat ,2

Hallinto-oikeuden ja sen asiakkaiden asema oikeudenhoidon uudistuksessa...5 Ylituomari Hannu Renvall

Hallinto-oikeuden ja sen asiakkaiden asema oikeudenhoidon uudistuksessa...5 Ylituomari Hannu Renvall SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI... FÖRORD... Hallinto-oikeuden ja sen asiakkaiden asema oikeudenhoidon uudistuksessa... Ylituomari Hannu Renvall Lainkäyttötoiminta Tuomiopiiri ja tehtävä... Oikeudenkäynti

Lisätiedot

Työtilanne ja keskimääräiset käsittelyajat

Työtilanne ja keskimääräiset käsittelyajat Liitteet Työtilanne ja keskimääräiset käsittelyajat Saapunut 1. Valtio-oikeus ja yleishallinto Valtio-oikeus Valtiolliset vaalit 8 8 2,6 Kansalaisuusasiat 199 227 209 15,9 Yleishallinto-oikeus Uskonnonvapaus

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeus Åbo förvaltningsdomstol

Turun hallinto-oikeus Åbo förvaltningsdomstol Turun hallinto-oikeus Åbo förvaltningsdomstol Vuosikertomus Årsberättelse 212 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI...3 FÖRORD...4 Varatuomariksi hallinto-oikeudessa...5 Ylituomari Hannu Renvall Lainkäyttötoiminta

Lisätiedot

Autojen vapaa liikkuvuus oikeusturvaongelmana...5 Ylituomari Hannu Renvall

Autojen vapaa liikkuvuus oikeusturvaongelmana...5 Ylituomari Hannu Renvall SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI...3 FÖRORD...4 Autojen vapaa liikkuvuus oikeusturvaongelmana...5 Ylituomari Hannu Renvall Lainkäyttötoiminta Tuomiopiiri ja tehtävä...7 Oikeudenkäynti hallinto-oikeudessa...8

Lisätiedot

2008 Turun hallinto-oikeus Åbo förvaltningsdomstol

2008 Turun hallinto-oikeus Åbo förvaltningsdomstol 2008 Turun hallinto-oikeus Åbo förvaltningsdomstol Toimittajat: Merja Tuovinen ja Seija Kaijanen Kuvat, kaaviot ja taitto: Tuula Ahola Kuva s.16: Jari Laurikko SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI...4 FÖRORD...5

Lisätiedot

Kaavoituksen ajankohtaispäivä 4.6.2015. Ritva Isomoisio, hallinto-oikeustuomari Turun hallinto-oikeus

Kaavoituksen ajankohtaispäivä 4.6.2015. Ritva Isomoisio, hallinto-oikeustuomari Turun hallinto-oikeus Kaavoituksen ajankohtaispäivä 4.6.2015 Ritva Isomoisio, hallinto-oikeustuomari Turun hallinto-oikeus Pääasiaryhmä rakentaminen Keskim. käsittely- Hallinto-oikeus aika / kk Turku 6,5 Hämeenlinna 8,6 Vaasa

Lisätiedot

Oulun hallinto-oikeus - Vuosikertomus 2012

Oulun hallinto-oikeus - Vuosikertomus 2012 Oulun hallinto-oikeus - Vuosikertomus 0 Saatteeksi Toimintaympäristö Lainkäyttötoiminta - Henkilökunta ja organisaatio - Hallinto ja muu toiminta - Tilastot 0- LIITTEET Työtilastot 0 0- Saapuneet, ratkaistut

Lisätiedot

Kouvolan hallinto-oikeus Vuosikertomus 2012

Kouvolan hallinto-oikeus Vuosikertomus 2012 Kouvolan hallinto-oikeus Vuosikertomus 2012 Kouvola 2013 Kouvolan hallinto-oikeus Kauppalankatu 43 C, PL 401 45100 Kouvola Puhelin: 029564 2300 Sähköposti: kouvola.hao@oikeus.fi Toimittaja: Irja Rutonen-Rönkä

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2010

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2010 Oikeus 2011 Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2010 Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistiin 4 200 asiaa vuonna 2010 Korkein hallinto-oikeus ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2010 kaikkiaan

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2011

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2011 Oikeus 01 Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 0 Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistiin 4 00 asiaa vuonna 0 Korkein hallinto-oikeus ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 0 kaikkiaan 4 4 lainkäyttöasiaa,

Lisätiedot

Kouvolan hallinto-oikeus Vuosikertomus 2011

Kouvolan hallinto-oikeus Vuosikertomus 2011 Kouvolan hallinto-oikeus Vuosikertomus 2011 Kouvola 2012 Kouvolan hallinto-oikeus Kauppalankatu 43 C, PL 401 45100 Kouvola Puhelin: 029564 2300 Sähköposti: kouvola.hao@oikeus.fi Toimittaja: Irja Rutonen-Rönkä

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeus Åbo förvaltningsdomstol. Vuosikertomus Årsberättelse 2015

Turun hallinto-oikeus Åbo förvaltningsdomstol. Vuosikertomus Årsberättelse 2015 Turun hallinto-oikeus Åbo förvaltningsdomstol Vuosikertomus Årsberättelse 215 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI...3 FÖRORD...4 Vain muutos on pysyvää vai onko sekään?...5 Ylituomari Ritva Isomoisio Det enda

Lisätiedot

Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2013

Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2013 Oikeus 2014 Hallintooikeuksien ratkaisut 2013 Hallintooikeudet ratkaisivat 20 200 asiaa vuonna 2013 Hallintooikeudet käsittelivät vuonna 2013 yhteensä 20 200 asiaa, mikä on 2 prosenttia vähemmän kuin edellisenä

Lisätiedot

HALLINTOTUO- MIOISTUINPÄIVÄ 3.12.2010 - Oikeusturvan voimavarat, mitattavuus ja seuranta

HALLINTOTUO- MIOISTUINPÄIVÄ 3.12.2010 - Oikeusturvan voimavarat, mitattavuus ja seuranta HALLINTOTUO- MIOISTUINPÄIVÄ 3.12.2010 - Oikeusturvan voimavarat, mitattavuus ja seuranta Ann-Mari Pitkäranta, kehittämispäällikkö OM, oikeushallinto-osasto Mittarit arjen tuomioistuintyössä - tuholaisia

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2013

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2013 Oikeus 014 Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 01 Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistiin 4 00 asiaa vuonna 01 Korkein hallinto-oikeus ratkaisi vuonna 01 kaikkiaan 4 0 lainkäyttöasiaa, mikä on

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Oikeusministeriö, Helsinki 2014 25.3.2014 Julkaisun

Lisätiedot

Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2012

Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2012 Oikeus 2013 Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2012 Hallinto-oikeudet ratkaisivat 20 600 asiaa vuonna 2012 Hallinto-oikeudet käsittelivät vuonna 2012 yhteensä 20 600 asiaa, mikä on 6 prosenttia vähemmän kuin

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1999. Hallinto-oikeuslaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Annettu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1999. Hallinto-oikeuslaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Annettu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1999 Hallinto-oikeuslaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Hallinto-oikeudet Yleisiä alueellisia hallintotuomioistuimia ovat

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2012

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2012 Oikeus 013 Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 01 Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistiin 3 900 asiaa vuonna 01 Korkein hallinto-oikeus ratkaisi vuonna 01 kaikkiaan 3 930 lainkäyttöasiaa, mikä

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeus Tiedote viikkojen ratkaisuista

Turun hallinto-oikeus Tiedote viikkojen ratkaisuista Turun hallinto-oikeus Tiedote viikkojen 48-49 ratkaisuista Antopvm Diaarinro Asiaryhma AVnimi Ensvalittaja Kuvaus 28.11.2016 00131/16 Asiakirjajulkisuus Verohallinto verotustietojen luovuttaminen 28.11.2016

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Oikeusministeriö, Helsinki 2013 18.4.2013 Julkaisun

Lisätiedot

ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUS

ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUS Rovaniemen hallinto-oikeus 2012 ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS 2012 1 Sisältö Saatteeksi 3 Hallinto-oikeuden toimialue ja tehtävät 4 Henkilökunta 5 Lainkäyttötoiminta 6 Hallinto ja muu toiminta

Lisätiedot

KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2005

KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2005 KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2005 1 KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005 Kuntien eläkelautakunta on ensimmäinen muutoksenhakuaste Kuntien eläkevakuutuksen antamissa eläkepäätöksissä.

Lisätiedot

Riitta Huurre, Anu Klemetti, Jukka Korolainen, Sinikka Leskinen ja Paula Sorjonen Sinikka Leskinen

Riitta Huurre, Anu Klemetti, Jukka Korolainen, Sinikka Leskinen ja Paula Sorjonen Sinikka Leskinen KUOPION HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS 2012 Toimitus Taitto Kannen kuva Muut kuvat Paino Riitta Huurre, Anu Klemetti, Jukka Korolainen, Sinikka Leskinen ja Paula Sorjonen Sinikka Leskinen Jouni Leskinen

Lisätiedot

ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUS

ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUS Rovaniemen hallinto-oikeus 2011 1 ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS 2011 2 SISÄLTÖ Saatteeksi 3 Hallinto-oikeuden toimialue ja tehtävät 5 Henkilökunta 6 Lainkäyttötoiminta 7 Hallinto ja muu toiminta

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus - Vuosikertomus 2014

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus - Vuosikertomus 2014 Pohjois-Suomen hallinto-oikeus - Vuosikertomus 2014 Sisällysluettelo Saatteeksi 1 Toimintaympäristö 2-3 Lainkäyttötoiminta 3-4 Henkilökunta ja organisaatio 5-6 Hallinto ja muu toiminta 7-11 Toimitilat

Lisätiedot

HE 71/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta

HE 71/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan korkeimmasta hallinto-oikeudesta annettuun

Lisätiedot

KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006

KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006 KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006 1 KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 Kuntien eläkelautakunta on ensimmäinen muutoksenhakuaste Kuntien eläkevakuutuksen antamissa eläkepäätöksissä.

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus - Vuosikertomus 2015

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus - Vuosikertomus 2015 Pohjois-Suomen hallinto-oikeus - Vuosikertomus 2015 Sisällysluettelo Saatteeksi 1 Toimintaympäristö 2-3 Lainkäyttötoiminta 4-5 Henkilökunta ja organisaatio 6-7 Hallinto ja muu toiminta 8-10 Toimitilat

Lisätiedot

Vakuutusoikeus. Käyntiosoite: kirjaamo (ma pe 8.00 16.15) Ratapihantie 9, 00520 Helsinki

Vakuutusoikeus. Käyntiosoite: kirjaamo (ma pe 8.00 16.15) Ratapihantie 9, 00520 Helsinki Vakuutusoikeus Postiosoite: PL 1005, 00521 Helsinki Käyntiosoite: kirjaamo (ma pe 8.00 16.15) Ratapihantie 9, 00520 Helsinki Puhelinnumeroita: Vaihde 029 564 3200 Kirjaamo 029 564 3210 Tiedottajalakimies

Lisätiedot

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 1 luku Toimivalta 1 Markkinaoikeuden toimivalta ja toimipaikka Markkinaoikeus käsittelee ne asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi: 1. kilpailunrajoituksista

Lisätiedot

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 :n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

Sisältö. Toimittajat: Katja Koskinen ja Sirpa Piekkari Kuvat: Reijo Koirikivi / Studio P.S.V. Matti Anttila, Pirkko Wesslin-Nenonen

Sisältö. Toimittajat: Katja Koskinen ja Sirpa Piekkari Kuvat: Reijo Koirikivi / Studio P.S.V. Matti Anttila, Pirkko Wesslin-Nenonen HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS 2011 Sisältö Saatteeksi... 1 Hallinto-oikeus ja sen toimintaympäristö... 3 Lainkäyttö lyhyesti lukuina... 4 Esimerkkejä vuoden 2011 ratkaisuista... 6 Henkilökunta...

Lisätiedot

Päiväys Datum Dnro Dnr 27.4.2011 YM 15/ 04 /2011 Oikeusministeriö Viite Hänvisning lausuntopyyntö Asia Ärende Lausunto Oikeusministeriö on pyytänyt ympäristöministeriöltä lausuntoa prosessityöryhmän ehdotuksesta

Lisätiedot

Sosiaalityön dokumentointi hallinto-oikeuden näkökulmasta

Sosiaalityön dokumentointi hallinto-oikeuden näkökulmasta Sosiaalityön dokumentointi hallinto-oikeuden näkökulmasta Dokumentoinnin kehittäminen / Työkokouspäivä 1 14.4.2011 Hallinto-oikeustuomari Anna-Kaisa Marski Hallinto-oikeussihteeri, hallintopäällikkö Kaisa

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen toiminnan tilastoja vuonna 2015

Sosiaaliasiamiehen toiminnan tilastoja vuonna 2015 Sosiaaliasiamiehen toiminnan tilastoja vuonna 215 Palvelun tuottaja 213 214 215 Kunnan palvelu 541 423 452 Kuntayhtymän sosiaalipalvelu 3 3 Yksityinen kunnan ostopalveluna 2 28 22 Yksityinen sosiaalipalvelu

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

Anu Klemetti, Jukka Korolainen, Sinikka Leskinen, Seija Lintu, Ari Saariniemi, Toni Sarivirta ja Paula Sorjonen Sinikka Leskinen

Anu Klemetti, Jukka Korolainen, Sinikka Leskinen, Seija Lintu, Ari Saariniemi, Toni Sarivirta ja Paula Sorjonen Sinikka Leskinen KUOPION HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS 2010 2 Toimitus Taitto Kannen kuva Muut kuvat Paino Anu Klemetti, Jukka Korolainen, Sinikka Leskinen, Seija Lintu, Ari Saariniemi, Toni Sarivirta ja Paula Sorjonen

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS 1 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS 2014 Sisältö Saatteeksi... 1 Hallinto-oikeus ja sen toimintaympäristö... 3 Lainkäyttö lyhyesti lukuina... 4 Esimerkkejä vuoden 2014 ratkaisuista... 6 Henkilökunta...

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 22.9.2015 15/0466/3 1 (5) Diaarinumero 00262/15/7305 Asia Metsästyslain mukaista poikkeuslupaa koskeva valitus Valittaja Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola

Lisätiedot

HALLINTO-OIKEUDEN TYÖSKENTELYN JÄRJESTÄMINEN, JOHTAMINEN JA HALLINTO

HALLINTO-OIKEUDEN TYÖSKENTELYN JÄRJESTÄMINEN, JOHTAMINEN JA HALLINTO TURUN HALLINTO-OIKEUS Ylituomarin päätös 1/2017/YT 2.1.2017 TURUN HALLINTO-OIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS Tässä työjärjestyksessä määrätään, sen lisäksi mitä tuomioistuinlaissa, hallinto-oikeuslaissa ja hallintolainkäyttölaissa

Lisätiedot

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Korkeimmassa oikeudessa ratkaistiin 2 900 asiaa vuonna 2008 Korkein oikeus ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2008 kaikkiaan 2 857 asiaa, mikä on 36

Lisätiedot

Saapuneet asiat

Saapuneet asiat LIITE 1 Taulukko 1 Hovioikeuksiin saapuneet, ratkaistut ja vireillä olevat asiat 2007-2011 Saapuneet asiat 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 Helsingin hovioikeus 3 509 3 460 3 572 3 355 3 407 Itä-Suomen hovioikeus

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA 7. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Paikka Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni Osallistujat Merja Muilu Oikeusministeriö Kirta Heine

Lisätiedot

Helsingin hallinto-oikeus Helsinfors förvaltningsdomstol Toiminta - Verksamhet 2014

Helsingin hallinto-oikeus Helsinfors förvaltningsdomstol Toiminta - Verksamhet 2014 Helsingin hallinto-oikeus Helsinfors förvaltningsdomstol Toiminta - Verksamhet 2014 HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN VUOSIKERTOMUS 2014 Saatteeksi - Förord 1 Rakenneuudistuksia mitä seuraavaksi? 3 Omstruktureringar

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö Saatteeksi... 1 Hallinto-oikeus ja sen toimintaympäristö... 3 Lainkäyttö lyhyesti lukuina... 4 Esimerkkejä vuoden 2013 ratkaisuista... 6 Henkilökunta...

Lisätiedot

IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen. Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks

IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen. Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks 1. TAUSTAA Tavoitteena teollisoikeuksien myöntämisen ja käyttämisen tehostaminen Lisää teollis- ja tekijänoikeuksien

Lisätiedot

Erityistuomioistuimet 2008

Erityistuomioistuimet 2008 Oikeus 009 Erityistuomioistuimet 008 Erityistuomioistuimissa ratkaistut asiat vuonna 008 Vuonna 008 vakuutusoikeuteen saapui uutta lainkäyttöasiaa, mikä on 3 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vakuutusoikeus

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen

Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen 1 Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen 20.5.2008 Lakimies Tuomas Möttönen Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Johdon tukipalvelut - 2008 Hallinto-oikeuden toimivalta lastensuojeluasioissa

Lisätiedot

HALLINTO-OIKEUKSIEN ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMAAN SISÄLTYVIEN ASIAKIRJOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS

HALLINTO-OIKEUKSIEN ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMAAN SISÄLTYVIEN ASIAKIRJOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS 1(6) Oikeusministeriö Oikeushallinto-osasto PL 25 00023 VALTIONEUVOSTO Kirjeenne Kansallisarkistolle 10.6.2014 (Dnro OM 4/39/2013) HALLINTO-OIKEUKSIEN ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMAAN SISÄLTYVIEN ASIAKIRJOJEN

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI LASTENSUOJELULAIN 92 :n MUUTTAMISEKSI

VANTAAN KAUPUNGIN LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI LASTENSUOJELULAIN 92 :n MUUTTAMISEKSI Oikeusministeriö oikeusministeriö@om.f anna-stiina.tarkka@om.f arja.manner@om.f 1 OM 12/41/2016 VANTAAN KAUPUNGIN LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI LASTENSUOJELULAIN 92

Lisätiedot

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN VUOSIKERTOMUS 2011

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN VUOSIKERTOMUS 2011 HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN VUOSIKERTOMUS 2011 Sisällysluettelo Sivu Ylituomarin katsaus 2 Toimintaympäristö 4 Henkilökunta ja organisaatio 5 Asioiden käsittelytapa 9 Avainlukuja 11 Lainkäyttötoiminta

Lisätiedot

Kunnan päätöksistä voi valittaa

Kunnan päätöksistä voi valittaa Kunnan päätöksistä voi valittaa Omaishoidon tuesta tai omaishoitoa tukevista palveluista päättää oma kotikuntasi. Jos olet tyytymätön kunnan päätöksiin, voit tehdä niistä valituksen. Apua valituksen tekoon

Lisätiedot

Eduskunnan lakivaliokunnalle

Eduskunnan lakivaliokunnalle 1 Pvm Diaarinro 7.10.2015 H 311/15 Eduskunnan lakivaliokunnalle Asia: Hallituksen esitys HE 30/2015 vp eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 ja Valtioneuvoston selonteko VNS 1/2015 vp julkisen

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS 2012 Sisältö Saatteeksi... 1 Hallinto-oikeus ja sen toimintaympäristö... 3 Lainkäyttö lyhyesti lukuina... 4 Esimerkkejä vuoden 2012 ratkaisuista... 6 Henkilökunta...

Lisätiedot

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston virkatointen lainmukaisuuden valvonta

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston virkatointen lainmukaisuuden valvonta TILASTOT Tehtävät ja toimenpiteet Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston virkatointen lainmukaisuuden valvonta Valtioneuvoston yleisistunnot ja esittelyt tasavallan presidentille Istunnot 1) Valtioneuvoston

Lisätiedot

Vastaanottajaa kehotetaan oheisen valituksen johdosta:

Vastaanottajaa kehotetaan oheisen valituksen johdosta: ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS Puijonkatu 29 A, 2. krs, PL 1744,70101 KUOPIO Puhelin 029 5642500 Faksi 029 5642501 Sähköposti ita-suomi.hao@oikeus.fi Joensuun rakennus- ja ympäristö lautakunta Muuntamontie

Lisätiedot

HALLINTOTUOMIOISTUINSEKTORIN TOIMINTAKERTOMUS 2004

HALLINTOTUOMIOISTUINSEKTORIN TOIMINTAKERTOMUS 2004 HALLINTOTUOMIOISTUINSEKTORIN TOIMINTAKERTOMUS Helsingin hallinto-oikeus Hämeenlinnan hallinto-oikeus Kouvolan hallinto-oikeus Kuopion hallinto-oikeus Oulun hallinto-oikeus Rovaniemen hallinto-oikeus Turun

Lisätiedot

Markkinaoikeuden työjärjestys

Markkinaoikeuden työjärjestys Markkinaoikeuden työjärjestys 2 (10) SISÄLLYS 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Soveltamisala... 3 2. TOIMINNAN JOHTAMINEN... 3 2 Johtamistoiminta... 3 3 Johtamisen perusperiaatteet... 3 4 Tavoitteiden asettaminen...

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

8. SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA 74 9. HALLINTOTUOMIOISTUINTEN TOIMINNAN TAVOITTEET 76 YHTEYSTIEDOT 77

8. SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA 74 9. HALLINTOTUOMIOISTUINTEN TOIMINNAN TAVOITTEET 76 YHTEYSTIEDOT 77 4 1. ESIPUHE 1 2. HALLINTOTUOMIOISTUINJÄRJESTELMÄ 3 2.1. Oikeusturva hallintoasioissa 3 2.2. Yleiset alueelliset hallinto-oikeudet 4 2.3. Markkinaoikeus 5 2.4. Vakuutusoikeus 5 2.5. Korkein hallinto-oikeus

Lisätiedot

/IJf 1 3-04- 2015 ~l.dltjo

/IJf 1 3-04- 2015 ~l.dltjo TURUN HALLINTO-OIKEUS LÄHETE 1715/15 Yliopistonkatu 34, PL 32, 20101 Turku Puhelin 029 56 42400 Faksi 029 56 42414 9.4.2015 00509/15/2299 Sähköposti turku.hao@oikeus.fi Naantalin kaupunginhallitus PL43

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2013. 1000/2013 Korkeimman hallinto-oikeuden työjärjestys. Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2013

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2013. 1000/2013 Korkeimman hallinto-oikeuden työjärjestys. Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2013 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2013 1000/2013 Korkeimman hallinto-oikeuden työjärjestys Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2013 Korkein hallinto-oikeus on täysistunnossaan

Lisätiedot

SUOMEN TUOMARILIITTO - FINLANDS DOMAREFÖRBUND r.y. Kertomus toiminnasta vuonna 2014. Yleistä

SUOMEN TUOMARILIITTO - FINLANDS DOMAREFÖRBUND r.y. Kertomus toiminnasta vuonna 2014. Yleistä SUOMEN TUOMARILIITTO - FINLANDS DOMAREFÖRBUND r.y. Kertomus toiminnasta vuonna 2014 Yleistä Suomen tuomariliitto ry:n jäseniä ovat Korkeimpien oikeuksien virkamiehet ry, Suomen hovioikeustuomarit ry, Käräjäoikeustuomarit

Lisätiedot

RAKENNUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

RAKENNUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 RAKENNUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 19.12.2001 (muutos KV 26.1.2005 5) Voimaatulo 01.01.2002 1 Toimiala, kokoonpano ja vastuualue Rakennuslautakunnan yleisenä tehtävänä on rakennustoiminnan ja

Lisätiedot

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN VUOSIKERTOMUS 2012

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN VUOSIKERTOMUS 2012 HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN VUOSIKERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Sivu Ylituomarin katsaus 2 Toimintaympäristö 4 Henkilökunta ja organisaatio 5 Tuokiokuvia Tuomioistuimet-talon avajaisista 10 Asioiden käsittelytapa

Lisätiedot

Liite 2 Ahvenanmaan lääninhallitus Kalatalousasioissa Hämeen TE-keskus 4 ja 5, Varsinais-Suomen TE-keskus 2 ja 3 Kainuun TE-keskus 13 ja 14

Liite 2 Ahvenanmaan lääninhallitus Kalatalousasioissa Hämeen TE-keskus 4 ja 5, Varsinais-Suomen TE-keskus 2 ja 3 Kainuun TE-keskus 13 ja 14 Liite 1 Liite 2 Ahvenanmaan lääninhallitus hoitaa TE-keskukselle kuuluvat tehtävät Ahvenanmaalla Kalatalousasioissa Hämeen TE-keskus hoitaa myös Pirkanmaan asiat eli alueet 4 ja 5, Varsinais-Suomen TE-keskus

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston virkatointen lainmukaisuuden valvonta

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston virkatointen lainmukaisuuden valvonta 7 Tilastot 195 Tehtävät ja toimenpiteet Tehtävät ja toimenpiteet Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston virkatointen lainmukaisuuden valvonta Valtioneuvoston yleisistunnot ja esittelyt tasavallan presidentille

Lisätiedot

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Päätös 1 (2) Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2011 KaivNro 2011090 FinnAust Mining Southern Oy c/o Asianajotoimisto Borenius & K.. Yrjönkatu 13 A 00120 HELSINKI VARAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Työ-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 03.09.2014 Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 537/02/02/00/2014

Lisätiedot

Päätös 1 (3) VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA SEKÄ VIREILLÄ OLEVIA MALMINETSINTÄLUPAHAKEMUKSIA KOSKEVA PÄÄTÖS

Päätös 1 (3) VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA SEKÄ VIREILLÄ OLEVIA MALMINETSINTÄLUPAHAKEMUKSIA KOSKEVA PÄÄTÖS Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2015 KaivNro 8001, 8124, 8126, 8373,8426, 8680, ML2012:0201,ML2013:0035, ML2014:0005,ML2014:0006, ML2014:0007,ML2014:0072, ML2014:0099 Northland Mines Oy:n

Lisätiedot

Kaavoituksen muutoksenhaun uudistaminen. Hallitusneuvos Jyrki Hurmeranta Ympäristöministeriö

Kaavoituksen muutoksenhaun uudistaminen. Hallitusneuvos Jyrki Hurmeranta Ympäristöministeriö Kaavoituksen muutoksenhaun uudistaminen Hallitusneuvos Jyrki Hurmeranta Ympäristöministeriö 4.3.2016 Esityksen sisältö 1. Maankäyttö- ja rakennuslain uudistushankkeiden tilanne 2. Muutoksenhaun kehitys

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Tavoitteet Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 1 PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 ASIA HAKIJA Lassila & Tikanoja Oyj, jätteiden käsittelykeskuksen ympäristölupa, KHO:n palauttama asia, Haukipudas, Punaisenladonkangas

Lisätiedot

Oikeusapu- ja ulosottoyksikkö 2.3.2016 OM 15/33/2015 ESITYS OIKEUSAVUN PALKKIOPERUSTEISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN (290/2008) MUUTTAMISEKSI

Oikeusapu- ja ulosottoyksikkö 2.3.2016 OM 15/33/2015 ESITYS OIKEUSAVUN PALKKIOPERUSTEISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN (290/2008) MUUTTAMISEKSI OIKEUSMINISTERIÖ Oikeusapu- ja ulosottoyksikkö Muistio/luonnos 2.3.2016 OM 15/33/2015 ESITYS OIKEUSAVUN PALKKIOPERUSTEISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN (290/2008) MUUTTAMISEKSI Yleisperustelut Johdanto

Lisätiedot

55/2011. Hallintotuomioistuinten mittaristotyöryhmän mietintö

55/2011. Hallintotuomioistuinten mittaristotyöryhmän mietintö 55/2011 Hallintotuomioistuinten mittaristotyöryhmän mietintö 55/2011 Hallintotuomioistuinten mittaristotyöryhmän mietintö Edita Prima Oy, Helsinki 2011 12.12.2011 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön

Lisätiedot

SOSIAALIOIKEUS: YLEINEN OSA. Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteiden laitos sl 2014

SOSIAALIOIKEUS: YLEINEN OSA. Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteiden laitos sl 2014 SOSIAALIOIKEUS: YLEINEN OSA Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteiden laitos sl 2014 V Luento: Sosiaaliturvan muutoksenhakujärjestelmä ja muu jälkikäteinen oikeusturva Ryhmätyötehtävä: Minkälainen on sosiaaliturvan

Lisätiedot

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2015 Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2015 Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä Kokousaika 26.1.215 klo 17. Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 224 225 226 227 228 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Kiinteistöveron määrääminen

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 11.2.2015 valtausoikeuden siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 11.2.2015 valtausoikeuden siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.3.2015 8982, 9095 Geologian tutkimuskeskus PL 77 96101 ROVANIEMI VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes)

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Tuomioistuinmaksulaki

Tuomioistuinmaksulaki Tuomioistuinmaksulaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Oikeudenkäyntimaksu ja hakemusmaksu Tämän lain mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä

Lisätiedot

TUULIVOIMAHANKKEIDEN VIRANOMAISPROSESSEISTA

TUULIVOIMAHANKKEIDEN VIRANOMAISPROSESSEISTA TUULIVOIMAHANKKEIDEN VIRANOMAISPROSESSEISTA Pirkanmaan tuulivoimaseminaari Tampere, Komediateatteri Pirkanmaan ELY-keskus, yks.pääll. Hannu Wirola Viranomaisprosesseihin vaikuttavia seikkoja Suurten tuulivoimalayksiköiden

Lisätiedot

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen,

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2011/2 Dnro ESAVI/32/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 15/0087/1

ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 15/0087/1 ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 15/0087/1 Antopäivä Diaarinumero 21.1.2015 00248/13/KO/8101 ASIA Henkilökohtaisen tulon verotusta koskeva valitus Verovelvollinen ( ), Valittaja Verovelvollinen Päätös,

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012. Korkein hallinto-oikeus Hallinto-oikeudet Vakuutusoikeus Markkinaoikeus. 13.3.2013 Korkein hallinto-oikeus

Toimintakertomus 2012. Korkein hallinto-oikeus Hallinto-oikeudet Vakuutusoikeus Markkinaoikeus. 13.3.2013 Korkein hallinto-oikeus Toimintakertomus Korkein hallinto-oikeus Hallinto-oikeudet Vakuutusoikeus Markkinaoikeus 13.3.2013 Korkein hallinto-oikeus Sivu 2 / 34 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE...3 PERUSTOIMINTANA HALLINTOLAINKÄYTTÖ...5

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

Hallinto-oikeudet Valtiontalouden tarkastusviraston toiminnantarkastuskertomukset 169/2008

Hallinto-oikeudet Valtiontalouden tarkastusviraston toiminnantarkastuskertomukset 169/2008 Hallinto-oikeudet Valtiontalouden tarkastusviraston toiminnantarkastuskertomukset 169/2008 Valtiontalouden tarkastusviraston toiminnantarkastuskertomus 169/2008 Hallinto-oikeudet ISSN 1796-9506 (nid.)

Lisätiedot

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Mötet ägde rum i klubbhuset den 3.4.2014 Kokous pidettiin kerhon tiloissa 3.4.2014 1 Öppnandet

Lisätiedot

Työryhmän ehdotus hallinto-oikeuksien päätösvaltaisten kokoonpanojen uudistamista koskevaksi hallituksen esitykseksi

Työryhmän ehdotus hallinto-oikeuksien päätösvaltaisten kokoonpanojen uudistamista koskevaksi hallituksen esitykseksi Työryhmän ehdotus hallinto-oikeuksien päätösvaltaisten kokoonpanojen uudistamista koskevaksi hallituksen esitykseksi ESITYKSEN KESKEINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi hallinto-oikeuslakia.

Lisätiedot

Korkeimmasta hallinto-oikeudesta on 24.10.2013 saatu sähköpostitse lisäselvitystä.

Korkeimmasta hallinto-oikeudesta on 24.10.2013 saatu sähköpostitse lisäselvitystä. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 23.01.2014 Dnro OKV/718/1/2012 1/5 ASIA Kantelun käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa KANTELU A on kirjoituksessaan 15.5.2012 oikeuskanslerille kertonut katsovansa, että hallinto-oikeus

Lisätiedot

Kirkolliskokousvaalit 2016

Kirkolliskokousvaalit 2016 I Viinipuu 87 Engström Vesa asiantuntija I Viinipuu 88 Ijäs Mika palvelukokonaisuuden esimies, yhteisöpedagogi (AMK) I Viinipuu 89 Leipakka Laura TM I Viinipuu 90 Leskinen Heikki TM I Viinipuu 91 Orpana

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 8.3.2012 8212, 8549, 8559 Magnus Minerals Oy PL 3 33211 Tampere VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus on (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot