Turun hallinto-oikeus Åbo förvaltningsdomstol Vuosikertomus Årsberättelse 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun hallinto-oikeus Åbo förvaltningsdomstol Vuosikertomus Årsberättelse 2014"

Transkriptio

1 Turun hallinto-oikeus Åbo förvaltningsdomstol Vuosikertomus Årsberättelse 214

2 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI...3 FÖRORD...4 Hallintolainkäytön maratonilta...5 Ylituomari Hannu Renvall Från förvaltningsrättskipningens maraton...6 Överdomaren Hannu Renvall Lainkäyttötoiminta Tuomiopiiri ja tehtävä...7 Oikeudenkäynti hallinto-oikeudessa...8 Suullinen käsittely ja katselmus...8 Asiamäärien kehitys...9 Käsittelyaika...1 Päätösten lopputulos...1 Päätösten pysyvyys...11 Lainkäytöstä tiedottaminen...12 Toiminnan ja työmenetelmien arviointi ja kehittäminen...12 Organisaatio ja henkilöstö...12 Toimitilat...14 Lausunnot, kuulemiset ja työryhmien jäsenyydet...14 Vuodelle 214 asetetut tulostavoitteet ja tulokset tiivistetysti / För år 214 uppställda mål samt resultat i korthet...16 Henkilökunta Asiantuntijajäsenet...18 TILASTOT Työtilanteen kehitys Vuoden 214 työtilanne...19 Käsittelyaika pääasiaryhmittäin...2 Päätösten lopputulos pääasiaryhmittäin...2 Työtilanne ja käsittelyaika asiaryhmittäin...21 Sammanfattning av statistiken på svenska...26 TURUN HALLINTO-OIKEUS Yliopistonkatu 34 ( alkaen) PL 32, 211 Turku ÅBO FÖRVALTNINGSDOMSTOL Universitetsgatan 34 (från och med ) PB 32, 211 Åbo Puhelin Telekopio Sähköposti (vaihde) Telefon Telefax E-post (växel)

3 3 SAATTEEKSI Vuonna 214 Turun hallinto-oikeuteen saapui edellistä vuotta vähemmän asioita, 1 99 asiaa. Hallinto-oikeus ratkaisi 1 96 asiaa. Vuoden lopussa vireillä olleiden asioiden määrä oli 927 asiaa. Luku vastaa hallinto-oikeuden vajaan puolen vuoden työmäärää. Asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli 5,9 kuukautta. Se oli lyhyempi kuin mitä oikeusministeriön kanssa tavoitteeksi oli sovittu. Keskimääräinen käsittelyaika vaihteli 3,2 kuukaudesta 8,7 kuukauteen. Erityisesti veroasioissa keskimääräistä käsittelyaikaa pystyttiin lyhentämään. Yksittäisistä asiaryhmistä huostaanottoasioiden keskimääräinen käsittelyaika oli 5,1 kuukautta ja asemakaavojen 6,1 kuukautta. Sosiaaliasiat ovat vakiintuneet suurimmaksi asiaryhmäksi (38 %). Seuraavaksi suurimmat ryhmät ovat valtio-oikeus ja yleishallinto (12 %) sekä rakennusasiat (11 %). Yli vuoden vireillä olleita asioita oli vuoden lopussa 14, mikä alittaa ministeriön kanssa sovitun tavoitteen. Suullisia käsittelyjä järjestettiin 61 asiassa. Nämä olivat pääasiassa lastensuojeluasioita. Lisäksi 2 maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvässä asiassa järjestettiin katselmus. Alkuvuoden 214 toimintaan vaikutti oikeustalon remontista johtunut muutto väistötiloihin Turun Yliopistonkadulle. Remontin odotetaan valmistuvan vuoden 216 alussa, jolloin hallinto-oikeus palaa oikeustaloon.

4 4 FÖRORD Vid Åbo förvaltningsdomstol anhängiggjordes under året 214 sammanlagt 1 99 ärenden, vilket innebär en minskning jämfört med föregående år. Förvaltningsdomstolen avgjorde 1 96 ärenden. Vid slutet av året var 927 ärenden anhängiga. Antalet motsvarar ett knappt halvårs arbetsmängd. Ärendenas genomsnittliga handläggningstid var 5,9 månader. Det var kortare än den med justitieministeriet överenskomna målsättningen. De genomsnittliga handläggningstiderna varierade ärendegrupperna emellan från 3,2 månader till 8,7 månader. Särskilt i skatteärendena strävade man efter att förkorta handläggningstiderna. I de enskilda ärendegrupperna var handläggningstiden gällande omhändertagande i genomsnitt 5,1 månader och i ärenden gällande detaljplaner i genomsnitt 6,1 månader. Socialärendena har etablerat sig som den största ärendegruppen (38 %). De följande största ärendegrupperna utgörs av statsrätt och allmän förvaltning (12 %) och av byggnadsärenden (11 %). Vid årsskiftet fanns 14 sådana ärenden kvar som varit anhängiga i över ett år. Det underskrider den med justitieministeriet överenskomna målsättningen. Domstolen höll muntlig förhandling i 61 ärenden, huvusakligen i barnskyddsärenden. Dessutom förrättades syn i 2 ärenden gällande markanvändning och byggande. Flyttning till temporära utrymmen på Universitetsgatan till följd av renoveringen av Åbo rättscenter inverkade på verksamheten i början av året 214. Renoveringen av rättscentret förväntas vara klar i början av året 216 och då återvänder förvaltningsdomstolen till rättscentret.

5 5 Ylituomari Hannu Renvall HALLINTOLAINKÄYTÖN MARATONILTA Vuosi 215 on minulle viimeinen Turun hallinto-oikeuden ylituomarina. Tulen syyskuun 215 loppuun mennessä palvelleeksi hallintolainkäytön eri tehtävissä, esittelijänä, hallintopäällikkönä, tuomarina, korkeimman hallinto-oikeuden hallintoneuvoksena ja ylituomarina kaikkiaan 42 vuotta ja 2 päivää. Mutatis mutandis tämä aikamatka vastaa Kreikan taruston maratonia, jossa soturi Feidippides juoksi 42 kilometrin 195 metrin pituisen matkan Marathonin kylästä Ateenaan ilmoittamaan persialaisten lyömisestä Marathonin taistelussa. Entä hallintolainkäytön maraton: tuliko voitto kotiin? Näin voi hyvin ilmaista. Aloittaessani vuonna 1973 veroasioiden esittelijänä silloinen lääninoikeus toimi vahvan, maaherrajohtoisen lääninhallituksen pienenä sivukonttorina. Olot olivat lähinnä spartalaiset: esittelijäkunta oli suurelta osin tilapäisiä, työllisyysmäärärahoilla palkattuja virastotyöntekijöitä. Muutoinkaan maaherrojen pöydiltä ei juuri murusia enempää pudonnut hallintolainkäytön tehtäviin. Päätösesitykset kirjoitettiin lyijykynällä ruutupaperille. Hallinto-oikeuden itsenäistyminen ja siirtyminen vuonna 1989 oikeusministeriön hallinnonalan itsenäiseksi tuomioistuimeksi loi edellytykset nykyisenlaisen hallinto-oikeuden kehittämiseen. Lähes puhtaasta verotuomioistuimesta on tullut laaja-alainen yleinen alueellinen hallintotuomioistuin, jonka varaan entistä vahvemmin on voitu uskoa hallinnon oikeusturvasta huolehtiminen. Korkeimman hallinto-oikeuden rooli on entistä selvemmin muodostunut ennakkopäätöstuomioistuimeksi, mikä kehitys edelleen jatkuu. Valitusruuhkat ovat kaukaista menneisyyttä. Turun hallinto-oikeuden käsittelyajat ovat viime vuosina olleet selkeästi maan lyhimpiä. Päätösten pysyvyys korkeimmassa hallinto-oikeudessa on ollut hyvä. Perusteet menestykseen löytyvät suotuisista toimintaoloista. Turun hallinto-oikeus on saanut kehittää toimintaansa pitkään ilman toistuvia organisaatiomuutoksia. Alueen korkeakoulut ovat tuottaneet osaavaa ja ammattitaitoista henkilöstöä hallinto-oikeuden käyttöön. Henkilöstön vaihtuvuus ei ole häirinnyt pitkäjänteistä työtä. Henkilöstö on viihtynyt tehtävissään ja motivoitunut oikeusturvan tuottamiseen kansalaisille. Yhteistyö sidosryhmien kanssa on ollut toimivaa. Tässä kehityksessä on ollut ilo olla mukana. Kiitän kaikkia, niin kollegoita, asiakkaita kuin sidosryhmien edustajia yhteisellä matkalla mukana olosta kuluneina vuosina. Tuomioistuintyö on ihmisten työtä. Ammattitaito, osaaminen ja yhteistyökyky ovat onnistumisen avaimia.

6 6 Överdomaren Hannu Renvall FRÅN FÖRVALTNINGSRÄTTSKIPNINGENS MARATON Året 215 är för mig det sista som förvaltningsdomstolens överdomare. Tills slutet av september 215 har jag tjänat i förvaltningsrättskipningens olika uppgifter som föredragande, som förvaltningschef, som domare, som högsta förvaltningsdomstolens förvaltningsråd och som överdomare allt som allt 42 år och 2 dagar. Mutatis mutandis motsvarar den här tidsresan maraton i Greklands mytologi där krigaren Feidippides löpte en sträcka på 42 kilometer 195 meter från byn Marathon till Aten för att deklarera att perserna hade besegrats vid slaget i Marathon. Hur är det med förvaltningsrättskipningens maraton: kom segern hem? Så går det bra att säga. Då jag började som föredragande i skatteärenden år 1973, fungerade den dåtida länsrätten som ett litet sidokontor för den starka av landshövdingen styrda länsstyrelsen. Förhållandena var närmast spartanska: föredragandekåren bestod till största delen av tillfälliga ämbetsverksarbetare som anställts med sysselsättningsanslag. Annars föll det inte heller just mera än smulor från landshövdingarnas bord till förvaltningsrättskipningens uppgifter. Beslutsförslagen skrevs med blyertspenna på rutigt papper. Förvaltningsdomstolens kommande självständighet och övergång till en självständig domstol inom justitieministeriets förvaltningsområde år 1989 skapade förutsättningarna för att utveckla den nutida förvaltningsdomstolen. En nästan ren skattedomstol har utvecklat sig till en vittomfattande allmän regional förvaltningsdomstol som i allt större utsträckning har kunnat anförtros handhavandet av förvaltningens rättsskydd. Högsta förvaltningsdomstolen har allt tydligare blivit en prejudikatdomstol, vilket är en utveckling som ännu fortsätter. Målanhopning hör till det fjärran förflutna. Åbo förvaltningsdomstols behandlingstider har under de senaste åren hört till de klart kortaste i landet. Hållbarheten av besluten har varit bra i högsta förvaltningsdomstolen. Grunderna till framgången hittas i de gynsamma verksamhetsförhållandena. Åbo förvaltningsdomstol har kunnat utveckla sin verksamhet länge utan återkommande organisationsförändringar. Områdets högskolor har genererat kunnig och yrkesskicklig personal till förvaltningsdomstolens förfogande. Personalomsättningen har inte stört ett långsiktigt arbete. Personalen har trivts i sina uppgifter och är motiverad att ge rättsskydd för medborgarna. Samarbetet med intressentgrupper har varit fungerande. Det har varit en glädje att vara med i den här utvecklingen. Jag tackar alla, såväl kolleger, kunder som intressentgruppers företrädare för delaktighet i den gemensamma resan under de gångna åren. Domstolsarbetet är ett arbete som utförs av människor. Yrkesskicklighet, kunnande och samarbetsförmåga utgör nycklarna till framgång.

7 7 Lainkäyttötoiminta Tuomiopiiri ja tehtävä Turun hallinto-oikeus on yleinen alueellinen hallintotuomioistuin, jonka tuomiopiiri muodostuu Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien alueesta. Maakuntiin kuului kertomusvuoden lopulla 48 kuntaa, joiden yhteenlaskettu asukasmäärä oli noin 7. Kunnista kolme on kaksikielisiä ja kahden kunnan väestön enemmistön kieli on ruotsi. 48 kuntaa noin 7 asukasta 13 % maan väestöstä 28 ruotsinkielistä Hallinto-oikeuden tehtävänä on antaa oikeusturvaa valitus-, alistus- ja hakemusasioissa, joissa on kysymys julkisoikeudellista vallankäyttöä koskevasta erimielisyydestä. Hallinto-oikeudelta haetaan muutosta kuntien viranomaisten ja evankelis-luterilaisen sekä ortodoksisen kirkon hallintoelinten päätöksiin. Lisäksi kaikkien valtioneuvostoa alempien valtion hallintoviranomaisten päätöksistä valitetaan alueellisiin hallinto-oikeuksiin, ellei erityislaissa ole toisin säädetty. Hallinto-oikeuden päätöksistä valitetaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Eräiden asiaryhmien osalta on laissa säädetty valituskielto, joten hallinto-oikeus on niissä ylin muutoksenhakuaste. Monissa asioissa, kuten veroasioissa, useissa sosiaaliasioissa ja eräissä maankäyttö- ja rakennusasioissa jatkovalitusoikeutta on rajoitettu siten, että valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen edellyttää valituslupaa.

8 8 Oikeudenkäynti hallinto-oikeudessa Asioiden käsittely hallinto-oikeudessa on pääsääntöisesti kirjallista. Kun valitus saapuu hallinto-oikeuteen, siitä hankitaan päätöksen tehneen viranomaisen sekä muun asianosaisen lausunto, joihin valittajalle varataan tilaisuus vastata. Asian selvittämiseksi hallintooikeus tarvittaessa hankkii myös muiden viranomaisten tai asiantuntijoiden lausuntoja sekä muuta lisäselvitystä siinä laajuudessa kuin käsittelyn tasapuolisuus, oikeudenmukaisuus ja asian laatu vaativat. Ennen asian ratkaisemista valittaja saa aina tiedon kaikesta hankitusta selvityksestä sekä mahdollisuuden kommentoida sitä. Lainkäyttöasiat ratkaistaan jaoston istunnossa, joka on pääsääntöisesti päätösvaltainen kolmijäsenisenä. Asian esittelee hallintooikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri, käräjänotaari tai notaari. Asiaryhmissä, joissa puututaan yksilön henkilökohtaiseen vapauteen, esimerkiksi lasten huostaanottoa tai mielenterveyden hoitoa koskevissa asioissa, päätöksentekoon osallistuu yhden lainoppineen jäsenen sijasta tämän alan asiantuntijajäsen. Hallinto-oikeus voi ratkaista eräät asiat kahden tuomarin kokoonpanossa, mikäli nämä ovat ratkaisusta yksimieliset eikä asian laatu edellytä laajempaa käsittelyä. Hallinto-oikeuslaissa on erikseen lueteltu asiaryhmät, joissa suppeampaa kokoonpanoa voidaan käyttää. Eräät vähäisiä pysäköintivirhe- ja joukkoliikenteen tarkastusmaksuja sekä ajokorttiasioita koskevat muutoksenhakuasiat hallinto-oikeus voi ratkaista myös yhden tuomarin kokoonpanossa. Kaikki asiat ratkaistaan kuitenkin asian valmistelleen esittelijän esittelystä. Suullinen käsittely ja katselmus Asian selvittämiseksi tai asianosaisen sitä pyytäessä voidaan järjestää suullinen käsittely tai katselmus. Vuonna 214 Turun hallinto-oikeudessa järjestettiin 61 asiassa suullinen käsittely ja 2 asiassa toimitettiin katselmus. Suurin osa suullisista käsittelyistä koski lastensuojeluasioita. Katselmukset liittyivät maankäyttöä ja rakentamista koskeviin asioihin.

9 9 Hallinto-oikeus katselmuksella kaava-asiassa, jossa kyse oli Sairashuoneenkatu 8:ssa sijaitsevan puurakennuksen suojelusta rakennushistoriallisesti arvokkaana rakennuksena. Hallinto-oikeus hylkäsi kaavaa koskevat valitukset. Päätöksestä julkaistiin lehdistötiedote. Hallinto-oikeusprosessi on asianosaiselle kustannuksiltaan halpa ja niin yksinkertainen, että asiointi on useimmiten mahdollista ilman asianajajaa. Eräissä asiaryhmissä muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, joka on vuoden 214 alusta lukien ollut 97 euroa. Maksua ei kuitenkaan peritä, jos muutoksenhakijan vaatimus on hyväksytty. Asiamäärien kehitys Kertomusvuonna tuli vireille 1 99 asiaa. Hallinto-oikeus ratkaisi vuoden aikana 1 96 asiaa. Vuoden lopussa asioita oli vireillä 927. Saapuneista asioista oli ruotsinkielisiä 37.

10 1 Käsittelyaika Vuonna 214 kaikkien asioiden keskimääräinen käsittelyaika pysyi edelleen alle 6 kuukaudessa. Kaikkien pääasiaryhmien käsittelyaika oli alle 9 kuukautta. Asemakaava-asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli 6,1 kuukautta. Huostaanottoasioiden keskimääräinen käsittelyaika oli 5,1 kuukautta. Mielenterveysasioiden keskimääräinen käsittelyaika oli noin kuukausi. Keskimääräinen käsittelyaika pääasiaryhmittäin v.214 KUUKAUSIA Valtio-oikeus ja yleishallinto Itsehallinto Ulkomaalaisasiat Rakentaminen Ympäristö Sosiaali-ja terveydenhuolto Taloudellinen toiminta Verot Muut asiat KAIKKI ASIAT YHTEENSÄ Päätösten lopputulos Hallinto-oikeuden käsittelemistä asioista noin 9 prosenttia on valitusasioita ja 1 prosenttia hakemusasioita, joissa ei ole kyse muutoksenhausta viranomaisen päätökseen. Vuonna 214 hallinto-oikeus muutti viranomaisen päätöstä noin 2 %:ssa valitusasioista.

11 11 Päätösten pysyvyys Korkein hallinto-oikeus ratkaisi vuoden 214 aikana 515 Turun hallinto-oikeuden päätöksistä tehtyä muutoksenhakua. Hallinto-oikeuden päätöstä muutettiin tai se palautettiin 36 tapauksessa. Toisin sanoen 7 % niistä hallinto-oikeuden päätöksistä, joihin haettiin muutosta, muuttui lopputulokseltaan tai palautettiin. Vuonna 214 annetuista Turun hallinto-oikeuden päätöksistä tehtiin korkeimmalle hallinto-oikeudelle valituksia 397. Määrä vastaa noin 2 %:a ratkaisuista. Jatkovalitusten määrä vaihtelee vuosittain 4 5 välillä. Näistä korkein hallinto-oikeus muuttaa hallinto-oikeuden päätöstä 3 5 asiassa vuosittain. 35 KHO:n ratkaisut HAO:n ratkaisuvuoden mukaan Päätöstä ei muuteta Valituslupa hakemus hylätään Päätöstä muutetaan Muut KHO:n ratkaisut

12 12 Lainkäytöstä tiedottaminen Kertomusvuonna Turun hallinto-oikeus lähetti tiedotusvälineille 1 lehdistötiedotetta ratkaisuista, jotka arvioitiin yhteiskunnallisesti merkittäviksi, kiinnostaviksi tai koskivat suurta ihmisjoukkoa. Tiedotteista seitsemän koski kaavoitusta. Lisäksi tiedotettiin muun muassa oppilaitoksen purkuluvasta. Hallinto-oikeus laati 17 päätöksestä ratkaisuselosteet hallinto-oikeuksien valtakunnalliseen Finlex-oikeustapausrekisteriin, jonka tarkoitus on antaa kansalaisille ja hallintoviranomaisille tietoa oikeuskäytännöstä hallintolainkäytössä. Ratkaisuselosteista kuusi koski verotusta ja kaksi ajokieltoa. Loput koskivat mm. asiakirjajulkisuutta, ampuma-aselupaa, palveluasumista ja palkan takaisinperintää. Tiedottamista hallinto-oikeuden toiminnasta ja annetuista ratkaisuista pyritään edelleen lisäämään. Toiminnan ja työmenetelmien arviointi ja kehittäminen Hallinto-oikeuden henkilökunnan osaamisen ja ammattitaidon kehittämistä jatkettiin. Lainkäyttöhenkilöstö sai koulutusta eri alojen substanssilainsäädännössä. Hallintotoimistosta osallistuttiin muun muassa kansliahenkilökunnan neuvottelupäiville. Turun hallinto-oikeudessa on vuodesta 213 lähtien ollut käytössä päätösluonnosten/lainkäyttöasioiden sähköinen tarkastus (=Säpäkkä). Säpäkkä on sekä nopeuttanut työskentelyä että vähentänyt rutiininomaisia toimistotöitä. Kertomusvuonna otettiin käyttöön oikeusministeriön hallinnonalan yhteinen Intranet, joka koostuu yhteisistä, sektorikohtaisista sekä virastokohtaisista tietoaineistoista ja uutisista. Jokaisella virkamiehellä on intranetin selailuoikeus sekä oikeus tehdä merkintöjä muun muassa ilmoitustaululle. Hallinto-oikeuden kotisivujen ulkoasu muuttui, kun sivut siirrettiin uuteen julkaisujärjestelmään. Kotisivujen käytettävyys myös parani, kun ne alkoivat päivittyä reaaliaikaisesti. Vuoden 213 syksyllä järjestetyn VMBaro-kyselyn tulokset purettiin työpsykologin johdolla koko henkilöstölle järjestetyssä tilaisuudessa vuoden 214 alussa. Organisaatio ja henkilöstö Organisaatiossa työskenteli 48 henkilöä. Hallinto-oikeudessa oli ylituomarin lisäksi 18 hallinto-oikeustuomaria, 13 hallinto-oikeussihteeriä ja 5 notaaria sekä tuomioistuinharjoittelua suorittava käräjänotaari. Hallinnosta ja lainkäyttöä avusta-

13 13 vista tehtävistä huolehtivat talous- ja henkilöstösihteeri, informaatikko, kirjaaja, kirjaamosihteeri ja 7 lainkäyttösihteeriä. Turun hallinto-oikeuden organisaatio 214 Turun hallinto-oikeus toimii kolmeen, eri asiaryhmiin erikoistuneeseen jaostoon jakautuneena. Kunkin jaoston toimintaa johtaa puheenjohtaja. Jaostojen toiminnan tukena on hallintotoimisto, jota johtaa hallintopäällikkö. Hallinto-oikeuden toimintaa johtaa ylituomari, jonka apuna toimii yksiköiden päälliköistä koostuva johtoryhmä. Turun hallinto-oikeuden henkilöstölle järjestettävistä virkistystilaisuuksista vastaa Hohto eli hallinto-oikeuden huvitoimikunta. Kevään virkistysiltapäivänä kiivettiin Turun Tuomiokirkon torniin. Syksyllä opeteltiin kajakkimelontaa. Joulujuhlaa vietettiin nauttimalla Linnateatterin esityksestä. Melonnan opetusta Uittamolla

14 14 Toimitilat Turun oikeustalon remontin takia hallinto-oikeus muutti helmikuussa 214 väistötiloihin Yliopistonkadulle. Oikeustalon remontin on tarkoitus valmistua vuoden 216 alussa, jolloin hallinto-oikeus palaa oikeustaloon. Muutto helmikuussa 214 Lausunnot, kuulemiset ja työryhmien jäsenyydet Hallinto-oikeus antoi kertomusvuonna seuraavat lausunnot: Oikeusministeriön lausuntopyyntö: Erityistä kielitaitoa edellyttävien tuomarinvirkojen tarve Oikeusministeriön lausuntopyyntö: Esitys menettelystä oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta Oikeusministeriön lausuntopyyntö: Valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistusta koskeva mietintö Oikeusministeriön lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eräiden hallintoasioiden muutoksenhakusäännösten tarkistamiseksi Oikeusministeriön lausuntopyyntö: Todistelua koskevat hallintolainkäyttölain muutokset Oikeusministeriön lausuntopyyntö: Uusi tuomioistuinlaki Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö: Mielenterveyslain 17 :n muuttaminen Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö: Ehdotus laiksi sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö: Ehdotus sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Valtionvarainministeriön lausuntopyyntö: Tietoturvallsuuden arviointiohjeen luonnos Ympäristöministeriön lausuntopyyntö: Ehdotus maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain lupamenettelyiden yhdistämisestä Lainvalmisteluun liittyvissä kuulemistilaisuuksissa oli hallinto-oikeuden edustajia kuultavina seuraavasti: Ylituomari Hannu Renvall eduskunnan lakivaliokunnan kuultavana Hallinto-oikeustuomari Paula Olenius eduskunnan sosiaalija terveysvaliokunnan kuultavana

15 15 Hallinto-oikeuden edustajia oli lauta- ja toimikuntien sekä työryhmien jäseninä seuraavasti: Tuomarinvalintalautakunta ylituomari Hannu Renvall Oikeudenkäyntiavustajalautakunta varajäsen hallinto-oikeustuomari Hannele Sarell Tuomioistuinlakityöryhmä ylituomari Hannu Renvall Hallintotuomioistuimien koulutustyöryhmä hallintopäällikkö Susanna Päivänsäde Hallinto- ja erityistuomioistuinten asianhallintajärjestelmien ja raportoinnin kehittämistyöryhmä hallintopäällikkö Susanna Päivänsäde Asiakirjahallinnan, raportoinnin ja sähköisen asioinnin esiselvitysvaiheen hankkeen projektiryhmä hallinto-oikeussihteeri Seija Kaijanen Asiakirjahallinnan, raportoinnin ja sähköisen asioinnin esiselvitysvaiheen hankkeen ohjausryhmä hallinto-oikeustuomari Pirjo Marela Hakemusasioita koskevien verovalitusprosessien sähköinen asiakirjaliikenne Verohallinnon ja hallintotuomioistuinten välillä -työryhmä hallintopäällikkö Susanna Päivänsäde Tuomioistuinten hallinnollisten asioiden asianhallintajärjestelmän kehittämishanke lainkäyttösihteeri Katja Peltola Tuomioistuinten pysyvä arkistotyöryhmä hallinto-oikeussihteeri Seija Kaijanen Turun hallinto-oikeus on pilottituomioistuimena Cepej:ssä (The European Commission for the Efficiency of Justice). Hallinto-oikeuden edustajana toimii hallinto-oikeussihteeri Seija Kaijanen. Turun hallinto-oikeudessa vieraili EU-valtioiden nuorten tuomareiden ja syyttäjien vaihto-ohjelman (AIAKOS) kaksi osallistujaa, joista toinen toimii tuomarina Alankomaissa ja toinen syyttäjänä Belgiassa. Useita hallinto-oikeuden edustajia on osallistunut oikeusministeriön hallinto-oikeuksille järjestämän koulutuksen ja kurssien suunnitteluun.

16 16 Vuodelle 214 asetetut tulostavoitteet ja tulokset tiivistetysti För år 214 uppställda mål samt resultat i korthet Toimintamenomääräraha Verksamhetsutgifter Myönnetty Beviljade Käytetty Använda Tavoite /Mål Tulos / Resultat Ratkaistut asiat Avgjorda ärenden Suulliset käsittelyt ja katselmukset Muntliga förhandlingar och syneförrättningar Taloudellisuus / ratkaistu asia Lönsamhet / avgjort ärende Tuottavuus / henkilötyövuosi Produktivitet / årsverke Keskimääräinen käsittelyaika Ärendenas genomsnittliga behandlingstid Siirtyvät asiat / yli vuoden vireillä ollutta Överförda mål / anhängiga i över ett år 2 15 kpl /st 1 96 kpl /st 95 kpl /st 63 kpl /st ,7 asiaa /ärenden 41,7 asiaa /ärenden 6,5 kk /månader 5,9 kk /månader / 5 kpl /st 927 / 14 kpl /st

17 17 TURUN HALLINTO-OIKEUDEN HENKILÖKUNTA Ylituomari Renvall Hannu Hallinto-oikeustuomarit Jaostojen puheenjohtajat: Renvall Hannu, 1. jaoston pj. Olenius Paula, 2. jaoston pj. Isomoisio Ritva, 3. jaoston pj. Muut jäsenet Aaltonen Sirpa Almenoksa Tom Eriksson Liisa Falck Hannamaija Hartzell Kari Isomoisio Ritva Kaarila Eija-Riitta Laato Sirkku (ma.) Leikkonen Matti Marela Pirjo Nurmio Tuire Partanen Ulla Raahensalo Hannu Saari Tiina Sarell Hannele Särkilä Kirsi Toivanen Heikki Notaarit Alén Raija Bouthouri Sisko Saarinen Auli Vihersaari Marika Käräjänotaari Pitkänen Reetta-Leena Hallinto-oikeussihteerit Hellman Kristian Hänninen Anna-Riikka Jukarainen Antti (vv.) Kaijanen Seija Koskinen Ann-Mari (ma.) Laato Sirkku (vv.) Niemi Kati Nyholm Elina (ma.) Peltoniemi Marja Pieniniemi Salla (ma.) Päivänsäde Susanna, hallintopäällikkö Saarinen Timo Sorsimo Katja Storträsk Veronica Lainkäyttösihteerit Ahola Tuula Kaario Virpi Lahti Essi Leino Soili Nikkanen Katri (ma.) Peltola Katja Sundell Merja Kirjaaja Tapio Tuula Kirjaamosihteeri Nurmi Pirjo Informaatikko Tuovinen Merja Talous- ja henkilöstösihteeri Sihvo Elina Käräjänotaarit Vuoden aikana tuomioistuinharjoittelua suorittivat käräjänotaarit Kati Kivi, Kaisa Myrsky ja Reetta- Leena Pitkänen. Harjoittelijat Turun yliopiston oikeustieteen opiskelijat Juliana Tenovuo, Liisamaija Kangas, Sanna Koljonen, Veera Salokannel ja Miika Laaksoharju suorittivat vuoden aikana opintoihinsa kuuluvan kuukauden harjoittelujakson. Oikeustieteen opiskelija Tyyni Laiho oli valtionhallinnon harjoittelijana. Turun ammattikorkeakoulun opiskelija Sonja Nummelin suoritti oikeustradenomiopintoihinsa kuuluvan harjoittelujakson

18 18 ASIANTUNTIJAJÄSENET Lastensuojeluasiat Alho Annikki Kivimäki Leena Lehtonen Riitta Nyqvist Leo Tuomi Marian Vidjeskog Jan Ylä-Herranen Tiina Varajäsenet Gauffin Katri-Maria Markkanen Milja Adoptioasiat Mattinen Kristiina Varajäsenet Gauffin Katri-Maria Markkanen Milja sosiaalineuvos, psykologi, valtiotieteiden maisteri sosiaalipalvelujen johtaja, valtiotieteiden lisensiaatti sosiaalityön lehtori, valtiotieteiden maisteri professori, valtiotieteiden tohtori sosiaalityöntekijä/lastenvalvoja, kasvatustieteiden maisteri, valtiotieteiden lisensiaatti psykologi, filosofian maisteri sosiaalityöntekijä, valtiotieteiden maisteri sosiaalityöntekijä, valtiotieteiden lisensiaatti sosiaalityön johtaja, yhteiskuntatieteiden maisteri aluejohtaja, yhteiskuntatieteiden maisteri sosiaalityöntekijä, valtiotieteiden lisensiaatti sosiaalityön johtaja, yhteiskuntatieteiden maisteri Kehitysvammaisten erityishuoltoasiat Paavola Merja sosiaalipalvelujen johtaja, terveystieteiden maisteri Österlund Kristina psykologi, psykologian maisteri Varajäsen Koskinen Raija Mielenterveysasiat Kärkkäinen Jukka Mäkinen Mia Rasi-Hakala Helena Turtonen Jukka Varajäsen Salomaa Marja Päihdehuoltoasiat Rohunen Matti suunnittelija, projektikoordinaattori, valtiotieteiden maisteri kehittämispäällikkö, psykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen tohtori, oikeustieteen kandidaatti terveydenhuollon ja psykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen tohtori psykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti psykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti osastonylilääkäri, psykiatrian erikoislääkäri aluejohtaja, valtiotieteiden maisteri Varajäsen Karjalainen-Niskanen Sirpa päihdetyöntekijä, yhteiskuntatieteiden maisteri Tartuntatautiasiat Rintala Esa Varajäsen Lehtinen Pasi osastonylilääkäri, lääketieteen tohtori lastentautien ja lasten infektiosairauksien erikoislääkäri, dosentti, lääketieteen tohtori

19 19 Työtilanteen kehitys Vuosittain Saapuneet Ratkaistut Siirtyneet Vuoden 214 työtilanne Asiaryhmät Vireillä Saapuneet 214 Ratkaistut 214 Vireillä Valtio-oikeus ja yleishallinto Itsehallinto Ulkomaalaisasiat Rakentaminen Ympäristö Sosiaali-ja terveydenhuolto Taloudellinen toiminta Verot Muut asiat KAIKKI YHTEENSÄ

20 2 Käsittelyaika pääasiaryhmittäin Asiaryhmät alle 3 kk 3-6 kk 6-9 kk 9-12 kk kk yli 18 kk Yhteensä Valtio-oikeus ja yleishallinto Itsehallinto Ulkomaalaisasiat Rakentaminen Ympäristö Sosiaali- ja terveydenhuolto Taloudellinen toiminta Verot Muut asiat KAIKKI YHTEENSÄ prosenttia % 28,3 23,7 26,8 15,2 5,9,3 1 Päätösten lopputulos pääasiaryhmittäin Asiaryhmät Ei muutosta Muutettu Hakemus hylätty Hakemus hyv. Palautettu/ siirretty Ei tutkittu Yhteensä Valtio-oikeus ja yleishallinto Itsehallinto Ulkomaalaisasiat Rakentaminen Ympäristö Sosiaali- ja terveydenhuolto Taloudellinen toiminta Verot Muut asiat KAIKKI YHTEENSÄ prosenttia %

21 21 TYÖTILANNE JA KÄSITTELYAIKA ASIARYHMITTÄIN Vireillä jakson alussa Saapunut jakson aikana Ratkaistu jakson aikana Vireillä jakson lopussa Keskim. käsittelyaika kk Valtio-oikeus ja yleishallinto Ammattikorkeakoulut ,3 Ammattiopetus ,8 Ampuma-aseasiat , Asiakirjajulkisuus ,7 Edunpalautus ja vahingonkorvaus 1 1 3,4 Harkinnanvaraiset ja muut valtionosuudet ja -avustukset ,7 Holhoustoimen edunvalvonta ,4 Kansalaisuusasiat ,5 Maksuvapautus ,5 Muu opetus- ja sivistystoimiasia 1 1 Muu turvallisuutta, yleistä järjestystä ja eräitä lupia koskeva asia ,5 Muu työvoima-asia ,4 Muu virkamiesoikeusasia ,8 Muu yleishallintoasia ,6 Nimiasiat ,2 Oikeudenkäyntimaksua koskeva valitus ,3 Oikeusavun myöntäminen, avustajan määrääminen ja palkkio ,5 Palkkaus, työaika ja vuosiloma / valtion virkamiehet , Palo- ja pelastustoimi sekä väestönsuojelu , Passiasiat ,2 Perusopetus ja lukio ,5 Tasa-arvoasiat / muut kuin itsehallintoon liittyvä 1 1 9,4 Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus ,3 Valtion perintö ,9 Virka- ja työsuhde ,8 Väestötietoasiat ,1 Yliopistot ja korkeakoulut ,1 Yhteensä ,3

22 22 TYÖTILANNE JA KÄSITTELYAIKA ASIARYHMITTÄIN Vireillä jakson alussa Saapunut jakson aikana Ratkaistu jakson aikana Vireillä jakson lopussa Keskim. käsittelyaika kk Itsehallinto Kunnalliset säännöt ja taksat ,1 Kunnan talous ,8 Muu henkilöstöasia / kirkko ,2 Muu henkilöstöasia / kunnat ja kuntayhtymät ,8 Muu kirkollisasia ,8 Muu kunnallisasia ,5 Palkkaus, työaika ja vuosiloma / kunnat ja kuntayhtymät , Palvelussuhde / kirkko ,3 Palvelussuhdeturva / kunnat ja kuntayhtymät ,8 Virkavaali / kunnat ja kuntayhtymät ,6 Yhteensä ,7 Ulkomaalaisasiat Karkottaminen ,4 Muukalaispassit ja muut matkustusasiakirjat ,5 Muut oleskeluluvat ,8 Muu ulkomaalaisasia , Oleskeluluvat perheiden yhdistämisen perusteella ,1 Ulkomaalaisen käännyttäminen ,4 Yhteensä ,6 Rakentaminen Asemakaava ,1 Etuosto-oikeus ,3 Kadut ja yleiset alueet 3 3 6,4 Lunastusasiat 1 1 Maakuntakaava 2 2,3 Maantie ,8 Maisematyölupa , Muu maankäyttö- ja rakennusasia ,5 Muu tieasia ,3 Poikkeaminen / maankäyttö- ja rakennusasiat ,2

Työtilanne ja keskimääräiset käsittelyajat

Työtilanne ja keskimääräiset käsittelyajat Liitteet Työtilanne ja keskimääräiset käsittelyajat Saapunut 1. Valtio-oikeus ja yleishallinto Valtio-oikeus Valtiolliset vaalit 8 8 2,6 Kansalaisuusasiat 199 227 209 15,9 Yleishallinto-oikeus Uskonnonvapaus

Lisätiedot

Hallinto-oikeuden ja sen asiakkaiden asema oikeudenhoidon uudistuksessa...5 Ylituomari Hannu Renvall

Hallinto-oikeuden ja sen asiakkaiden asema oikeudenhoidon uudistuksessa...5 Ylituomari Hannu Renvall SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI... FÖRORD... Hallinto-oikeuden ja sen asiakkaiden asema oikeudenhoidon uudistuksessa... Ylituomari Hannu Renvall Lainkäyttötoiminta Tuomiopiiri ja tehtävä... Oikeudenkäynti

Lisätiedot

Kaavoituksen ajankohtaispäivä 4.6.2015. Ritva Isomoisio, hallinto-oikeustuomari Turun hallinto-oikeus

Kaavoituksen ajankohtaispäivä 4.6.2015. Ritva Isomoisio, hallinto-oikeustuomari Turun hallinto-oikeus Kaavoituksen ajankohtaispäivä 4.6.2015 Ritva Isomoisio, hallinto-oikeustuomari Turun hallinto-oikeus Pääasiaryhmä rakentaminen Keskim. käsittely- Hallinto-oikeus aika / kk Turku 6,5 Hämeenlinna 8,6 Vaasa

Lisätiedot

Kouvolan hallinto-oikeus Vuosikertomus 2011

Kouvolan hallinto-oikeus Vuosikertomus 2011 Kouvolan hallinto-oikeus Vuosikertomus 2011 Kouvola 2012 Kouvolan hallinto-oikeus Kauppalankatu 43 C, PL 401 45100 Kouvola Puhelin: 029564 2300 Sähköposti: kouvola.hao@oikeus.fi Toimittaja: Irja Rutonen-Rönkä

Lisätiedot

Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2010

Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2010 Oikeus 2011 Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2010 Hallinto-oikeudet ratkaisivat 22 900 asiaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan hallinto-oikeudet käsittelivät vuonna 2010 eri viranomaisten päätöksistä tehtyjä

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeus Tiedote viikkojen ratkaisuista

Turun hallinto-oikeus Tiedote viikkojen ratkaisuista Turun hallinto-oikeus Tiedote viikkojen 48-49 ratkaisuista Antopvm Diaarinro Asiaryhma AVnimi Ensvalittaja Kuvaus 28.11.2016 00131/16 Asiakirjajulkisuus Verohallinto verotustietojen luovuttaminen 28.11.2016

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeus Åbo förvaltningsdomstol. Vuosikertomus Årsberättelse 2015

Turun hallinto-oikeus Åbo förvaltningsdomstol. Vuosikertomus Årsberättelse 2015 Turun hallinto-oikeus Åbo förvaltningsdomstol Vuosikertomus Årsberättelse 215 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI...3 FÖRORD...4 Vain muutos on pysyvää vai onko sekään?...5 Ylituomari Ritva Isomoisio Det enda

Lisätiedot

KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2005

KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2005 KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2005 1 KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005 Kuntien eläkelautakunta on ensimmäinen muutoksenhakuaste Kuntien eläkevakuutuksen antamissa eläkepäätöksissä.

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Oikeusministeriö, Helsinki 2013 18.4.2013 Julkaisun

Lisätiedot

KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006

KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006 KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006 1 KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 Kuntien eläkelautakunta on ensimmäinen muutoksenhakuaste Kuntien eläkevakuutuksen antamissa eläkepäätöksissä.

Lisätiedot

HE 71/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta

HE 71/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan korkeimmasta hallinto-oikeudesta annettuun

Lisätiedot

Päiväys Datum Dnro Dnr 27.4.2011 YM 15/ 04 /2011 Oikeusministeriö Viite Hänvisning lausuntopyyntö Asia Ärende Lausunto Oikeusministeriö on pyytänyt ympäristöministeriöltä lausuntoa prosessityöryhmän ehdotuksesta

Lisätiedot

ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUS

ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUS Rovaniemen hallinto-oikeus 2011 1 ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS 2011 2 SISÄLTÖ Saatteeksi 3 Hallinto-oikeuden toimialue ja tehtävät 5 Henkilökunta 6 Lainkäyttötoiminta 7 Hallinto ja muu toiminta

Lisätiedot

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 :n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

Sosiaalityön dokumentointi hallinto-oikeuden näkökulmasta

Sosiaalityön dokumentointi hallinto-oikeuden näkökulmasta Sosiaalityön dokumentointi hallinto-oikeuden näkökulmasta Dokumentoinnin kehittäminen / Työkokouspäivä 1 14.4.2011 Hallinto-oikeustuomari Anna-Kaisa Marski Hallinto-oikeussihteeri, hallintopäällikkö Kaisa

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen toiminnan tilastoja vuonna 2015

Sosiaaliasiamiehen toiminnan tilastoja vuonna 2015 Sosiaaliasiamiehen toiminnan tilastoja vuonna 215 Palvelun tuottaja 213 214 215 Kunnan palvelu 541 423 452 Kuntayhtymän sosiaalipalvelu 3 3 Yksityinen kunnan ostopalveluna 2 28 22 Yksityinen sosiaalipalvelu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvlk/socialoch hälsovårdsutsk Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 21 03.03.2014 73 11.03.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä / Utlåtande

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 22.9.2015 15/0466/3 1 (5) Diaarinumero 00262/15/7305 Asia Metsästyslain mukaista poikkeuslupaa koskeva valitus Valittaja Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun 1 ja 6 luvun 6 sekä lisätään

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus - Vuosikertomus 2015

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus - Vuosikertomus 2015 Pohjois-Suomen hallinto-oikeus - Vuosikertomus 2015 Sisällysluettelo Saatteeksi 1 Toimintaympäristö 2-3 Lainkäyttötoiminta 4-5 Henkilökunta ja organisaatio 6-7 Hallinto ja muu toiminta 8-10 Toimitilat

Lisätiedot

Vastaanottajaa kehotetaan oheisen valituksen johdosta:

Vastaanottajaa kehotetaan oheisen valituksen johdosta: ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS Puijonkatu 29 A, 2. krs, PL 1744,70101 KUOPIO Puhelin 029 5642500 Faksi 029 5642501 Sähköposti ita-suomi.hao@oikeus.fi Joensuun rakennus- ja ympäristö lautakunta Muuntamontie

Lisätiedot

Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 41 31.01.2012 7 15.01.2013 Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle Saariston ja rannikon osayleiskaavan hyväksymispäätöksestä jätetyistä

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen 17.11.2004 HAKIJA Heinäveden kunta ASIA Kermajärven lauttasalmeen rakennetun moottorikelkkareitin penkereen leventämistä koskevassa päätöksessä

Lisätiedot

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen Helsingin yliopisto 27.11.2006 FARMASIAN TIEDEKUNTA FARMASIAN TIEDEKUNNAN tiedekuntaneuvosto Valittavien lukumäärä: 3 (ainakin yhden jäsenen ja varajäsenen tulee olla opettaja ja ainakin yhden jäsenen

Lisätiedot

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Korkeimmassa oikeudessa ratkaistiin 2 900 asiaa vuonna 2008 Korkein oikeus ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2008 kaikkiaan 2 857 asiaa, mikä on 36

Lisätiedot

Kunnan päätöksistä voi valittaa

Kunnan päätöksistä voi valittaa Kunnan päätöksistä voi valittaa Omaishoidon tuesta tai omaishoitoa tukevista palveluista päättää oma kotikuntasi. Jos olet tyytymätön kunnan päätöksiin, voit tehdä niistä valituksen. Apua valituksen tekoon

Lisätiedot

HALLINTO-OIKEUDEN TYÖSKENTELYN JÄRJESTÄMINEN, JOHTAMINEN JA HALLINTO

HALLINTO-OIKEUDEN TYÖSKENTELYN JÄRJESTÄMINEN, JOHTAMINEN JA HALLINTO TURUN HALLINTO-OIKEUS Ylituomarin päätös 1/2017/YT 2.1.2017 TURUN HALLINTO-OIKEUDEN TYÖJÄRJESTYS Tässä työjärjestyksessä määrätään, sen lisäksi mitä tuomioistuinlaissa, hallinto-oikeuslaissa ja hallintolainkäyttölaissa

Lisätiedot

HALLINTO-OIKEUKSIEN ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMAAN SISÄLTYVIEN ASIAKIRJOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS

HALLINTO-OIKEUKSIEN ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMAAN SISÄLTYVIEN ASIAKIRJOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS 1(6) Oikeusministeriö Oikeushallinto-osasto PL 25 00023 VALTIONEUVOSTO Kirjeenne Kansallisarkistolle 10.6.2014 (Dnro OM 4/39/2013) HALLINTO-OIKEUKSIEN ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMAAN SISÄLTYVIEN ASIAKIRJOJEN

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 1 PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 ASIA HAKIJA Lassila & Tikanoja Oyj, jätteiden käsittelykeskuksen ympäristölupa, KHO:n palauttama asia, Haukipudas, Punaisenladonkangas

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI LASTENSUOJELULAIN 92 :n MUUTTAMISEKSI

VANTAAN KAUPUNGIN LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI LASTENSUOJELULAIN 92 :n MUUTTAMISEKSI Oikeusministeriö oikeusministeriö@om.f anna-stiina.tarkka@om.f arja.manner@om.f 1 OM 12/41/2016 VANTAAN KAUPUNGIN LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI LASTENSUOJELULAIN 92

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Tikkalansalmen raittisillan rakentamisajan jatkaminen, Sotkamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Saapuneet asiat

Saapuneet asiat LIITE 1 Taulukko 1 Hovioikeuksiin saapuneet, ratkaistut ja vireillä olevat asiat 2007-2011 Saapuneet asiat 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 Helsingin hovioikeus 3 509 3 460 3 572 3 355 3 407 Itä-Suomen hovioikeus

Lisätiedot

Lupaprosessien sujuvoittaminen

Lupaprosessien sujuvoittaminen Lupaprosessien sujuvoittaminen INFRA Akatemia 22.1.2016 Anu Kärkkäinen Johtaja, elinkeinoasiat Sipilän hallitusohjelman kirjaukset lupaprosessien sujuvoittaminen Sujuvoitetaan lupa- ja valitusprosesseja

Lisätiedot

4-16 jäsentä. Verohallitus määrää veroviraston. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia.

4-16 jäsentä. Verohallitus määrää veroviraston. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia. HE 204/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verohallintolain 3 ja 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia. Verotuksen oikaisulautakunnan

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Kaavoituksen muutoksenhaun uudistaminen. Hallitusneuvos Jyrki Hurmeranta Ympäristöministeriö

Kaavoituksen muutoksenhaun uudistaminen. Hallitusneuvos Jyrki Hurmeranta Ympäristöministeriö Kaavoituksen muutoksenhaun uudistaminen Hallitusneuvos Jyrki Hurmeranta Ympäristöministeriö 4.3.2016 Esityksen sisältö 1. Maankäyttö- ja rakennuslain uudistushankkeiden tilanne 2. Muutoksenhaun kehitys

Lisätiedot

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Tavoitteet Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä

Lisätiedot

Oikeusapu- ja ulosottoyksikkö 2.3.2016 OM 15/33/2015 ESITYS OIKEUSAVUN PALKKIOPERUSTEISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN (290/2008) MUUTTAMISEKSI

Oikeusapu- ja ulosottoyksikkö 2.3.2016 OM 15/33/2015 ESITYS OIKEUSAVUN PALKKIOPERUSTEISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN (290/2008) MUUTTAMISEKSI OIKEUSMINISTERIÖ Oikeusapu- ja ulosottoyksikkö Muistio/luonnos 2.3.2016 OM 15/33/2015 ESITYS OIKEUSAVUN PALKKIOPERUSTEISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN (290/2008) MUUTTAMISEKSI Yleisperustelut Johdanto

Lisätiedot

HE 23/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan autoverolakia, ajoneuvoverolakia

HE 23/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan autoverolakia, ajoneuvoverolakia Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain, ajoneuvoverolain 50 ja 53 :n ja polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan autoverolakia,

Lisätiedot

Karhu Mining Company Oy Karelian Diamond Resources Public Limited Company Kaivosrekisterinumerot: 7363/1

Karhu Mining Company Oy Karelian Diamond Resources Public Limited Company Kaivosrekisterinumerot: 7363/1 Kuulutus 1 (1) KaivNro 30.9.2016 7363 KUULUTUS Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 30.9.2016 hyväksynyt seuraavan valtausoikeuden siirtoa koskevan hakemuksen:

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 13.08.2015. 81 Asianro 82/00.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 13.08.2015. 81 Asianro 82/00.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (1) 81 Asianro 82/00.02.03/2015 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2015 Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut Vaasan

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

Kirkolliskokousvaalit 2016

Kirkolliskokousvaalit 2016 I Viinipuu 87 Engström Vesa asiantuntija I Viinipuu 88 Ijäs Mika palvelukokonaisuuden esimies, yhteisöpedagogi (AMK) I Viinipuu 89 Leipakka Laura TM I Viinipuu 90 Leskinen Heikki TM I Viinipuu 91 Orpana

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 2007 N:o 859 864 SISÄLLYS N:o Sivu 859 Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta... 3867 860

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2015

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2015 25.02.2015 Sivu 1 / 1 140/00.01.01/2015 25 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Mika Paavilainen, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkeasioiden

Lisätiedot

Haapaveden vesialueella Tynkkylänjoen tilan RN:o 1:157 edustalle tehdyn ruoppauksen pysyttäminen, Savonlinna

Haapaveden vesialueella Tynkkylänjoen tilan RN:o 1:157 edustalle tehdyn ruoppauksen pysyttäminen, Savonlinna PÄÄTÖS Nro 8/07/2 Dnro ISY-2006-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 12.1.2007 HAKIJA Kartanon Kievari Ikonen Ky ASIA Haapaveden vesialueella Tynkkylänjoen tilan RN:o 1:157 edustalle tehdyn ruoppauksen pysyttäminen,

Lisätiedot

Helsingin hallinto-oikeus Helsinfors förvaltningsdomstol Toiminta - Verksamhet 2014

Helsingin hallinto-oikeus Helsinfors förvaltningsdomstol Toiminta - Verksamhet 2014 Helsingin hallinto-oikeus Helsinfors förvaltningsdomstol Toiminta - Verksamhet 2014 HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN VUOSIKERTOMUS 2014 Saatteeksi - Förord 1 Rakenneuudistuksia mitä seuraavaksi? 3 Omstruktureringar

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 03.09.2014 Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 537/02/02/00/2014

Lisätiedot

KUULUTUS 1 (1) Kuulutus. Lupatunnus: VA2015:0012

KUULUTUS 1 (1) Kuulutus. Lupatunnus: VA2015:0012 Kuulutus 12.5.2015 1 (1) Lupatunnus KUULUTUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 12.5.2015 hyväksynyt seuraavan varausilmoituksen: Varaaja: AA Sakatti Mining

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Vuonna 2010 käsiteltävinä olleiden asioiden kokonaismäärä ja käsittely

Vuonna 2010 käsiteltävinä olleiden asioiden kokonaismäärä ja käsittely Tilastot Vuonna 2010 käsiteltävinä olleiden asioiden kokonaismäärä ja käsittely Vireillä olleet asiat 1.1.2010 vuonna 2006 tulleita asioita 1 vuonna 2007 tulleita asioita 11 vuonna 2008 tulleita asioita

Lisätiedot

Tuomioistuinmaksulaki

Tuomioistuinmaksulaki Tuomioistuinmaksulaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Oikeudenkäyntimaksu ja hakemusmaksu Tämän lain mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä

Lisätiedot

LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2006 vp. hallituksen esityksen laiksi hallintooikeuslain. muuttamisesta JOHDANTO. Vireilletulo. Lausunto.

LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2006 vp. hallituksen esityksen laiksi hallintooikeuslain. muuttamisesta JOHDANTO. Vireilletulo. Lausunto. LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2006 vp Hallituksen esitys laiksi hallinto-oikeuslain muuttamisesta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 7 päivänä syyskuuta 2005 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi

Lisätiedot

Tilastoja. kanteluja sosiaalihuolto 2291; lastensuojelua 348

Tilastoja. kanteluja sosiaalihuolto 2291; lastensuojelua 348 Tilastoja Sosiaalihuolto kanteluja 1.1.2010-31.8.2013 sosiaalihuolto 2291; lastensuojelua 348 vuosi 2010: noin 4000 kantelua, joista noin 120 koski lasten oikeuksia (noin 60 koski lastensuojelua) vuosi

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri Etelä-Suomi Päätös Nro 1/2011/4 Dnro ESAVI/494/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 13.12.2006 antamassa päätöksessä nro 173/2006/3 rakentamistöiden

Lisätiedot

SOSIAALIOIKEUS: YLEINEN OSA. Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteiden laitos sl 2014

SOSIAALIOIKEUS: YLEINEN OSA. Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteiden laitos sl 2014 SOSIAALIOIKEUS: YLEINEN OSA Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteiden laitos sl 2014 V Luento: Sosiaaliturvan muutoksenhakujärjestelmä ja muu jälkikäteinen oikeusturva Ryhmätyötehtävä: Minkälainen on sosiaaliturvan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 4.1.2010 klo 17.00-17.27 Paikka Seurakuntakeskus KÄSITELTÄVÄT ASIAT KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 KV 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA

PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA Päätös Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2016 1 (4) Lupatunnus HL2011:0037 Seppo Vikiö PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA Luvanhaltija: Seppo Vikiö, Terttu Vikiö Siirron jälkeen luvanhaltijat: Hanna Makkonen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

8 Tilastollisia tietoja oikeuskanslerinviraston toiminnasta

8 Tilastollisia tietoja oikeuskanslerinviraston toiminnasta 8 Tilastollisia tietoja oikeuskanslerinviraston toiminnasta Vuonna 2008 käsiteltävinä olleiden asioiden kokonaismäärä ja käsittely Vireillä olleet asiat 1.1.2008 vuonna 2005 tulleita asioita 24 vuonna

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle: OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN KHALL 7 Vuonna 2015 asetetaan myyntiin tai vuokrattavaksi Juliuksentien asemakaavan muutos-alueelta kuusi omakotitonttia ja Hanhijoen asemakaavan muutosalueelta,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2011 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Nivala Kujala Juha ja Teija Takakuja 24 85500 Nivala

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 528/2006 vp Talous- ja velkaneuvonnan valtionosuuden kohdentaminen Enon kunnalle Eduskunnan puhemiehelle Valtion talousarviossa on määräraha talous- ja velkaneuvontaan. Lääninhallitusten

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 6/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 6/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 9 Talpan osastojen päälliköiden ja lähiesimiesten sijaiset sekä henkilöstöpäätösten päättäjälyhenteet HEL 2014-002283 T 00 01 00 Päätös Osastojen päälliköiden sijaiset:

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 67. Yhtymähallitus. Aika 19.05.2016 klo 18:00-20:00

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 67. Yhtymähallitus. Aika 19.05.2016 klo 18:00-20:00 Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 67 Yhtymähallitus Aika 19.05.2016 klo 18:00-20:00 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Kokouksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012 LAPELY/152/07.00/2012 07.00.03 10/2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN TEKIJÄ AA

Lisätiedot

Eduskunnan lakivaliokunnalle

Eduskunnan lakivaliokunnalle 1 Pvm Diaarinro 7.10.2015 H 311/15 Eduskunnan lakivaliokunnalle Asia: Hallituksen esitys HE 30/2015 vp eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 ja Valtioneuvoston selonteko VNS 1/2015 vp julkisen

Lisätiedot

ULKOMAALAISASIOIDEN TILASTOTIETOJA. Helsingin hallinto-oikeus Korkein hallinto-oikeus Oikeusapu

ULKOMAALAISASIOIDEN TILASTOTIETOJA. Helsingin hallinto-oikeus Korkein hallinto-oikeus Oikeusapu ULKOMAALAISASIOIDEN TILASTOTIETOJA Helsingin hallinto-oikeus Korkein hallinto-oikeus Oikeusapu 1.4.216 14 Turvapaikkavalitusten käsittely vuonna 215 Helsingin hallinto-oikeus ja korkein hallinto-oikeus

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen 10.6.2004 1 ASIA HAKIJA Siikajoen yhteistarkkailuohjelman vahvistaminen Uljuan tekoaltaan rakentamisen ja Siikajoen säännöstelyyn liittyvän

Lisätiedot

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSissä

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSissä NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSissä I koulutuskokonaisuus lokakuu 2009 joulukuu 2010 II koulutuskokonaisuus syyskuu 2011 toukokuu 2012 NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSISSÄ VeTe Kurssiohjelma

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 19.9.2012 Hallinto Sosiaali- ja terveysjohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki - henkilöstöasiat 182 190 Johtava ylilääkäri Katariina Korkeila - henkilöstöasiat/maksusitoumukset

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MAKSULUETTELO Rakentamisen valvonta ja neuvonta Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia

NAANTALIN KAUPUNKI MAKSULUETTELO Rakentamisen valvonta ja neuvonta Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia 1 Uudisrakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta (MRL) rakentaminen ja laajentaminen + 4,50 /m 2 vapaa-ajan asunto tai sen laajentaminen tai saunan rakentaminen 400,00 + 4,50 /m 2 (vapaa-ajan

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 67 000 rikosasiaa vuonna 2008 Vuonna 2008 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 961 rikosoikeudellista

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Turvapaikkaprosessin eteneminen

Turvapaikkaprosessin eteneminen Turvapaikkaprosessin eteneminen Asianajajapäivät 15.1.2016 Asianajaja Ville Punto Turvapaikkahakemus Haetaan rajalla rajavartijoilta tai sisämaassa poliisilaitokselta. Rekisteröinti ja alustava puhuttelu

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Hovioikeuksien ratkaisut 2008

Hovioikeuksien ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Hovioikeuksien ratkaisut 2008 Hovioikeuksissa ratkaistujen asioiden määrä laski vuonna 2008 Hovioikeudet ratkaisivat Tilastokeskuksen mukaan 11 547 asiaa vuonna 2008. Määrä on 4,4 prosenttia

Lisätiedot

NAANTALIN, MERIMASKUN, RYMÄTTYLÄN JA VELKUAN KUNTALIITOS Selvitystoimikunnan kokous. puheenjohtaja (X = paikalla) Jarkko Kanerva

NAANTALIN, MERIMASKUN, RYMÄTTYLÄN JA VELKUAN KUNTALIITOS Selvitystoimikunnan kokous. puheenjohtaja (X = paikalla) Jarkko Kanerva 1 NAANTALIN, MERIMASKUN, RYMÄTTYLÄN JA VELKUAN KUNTALIITOS Selvitystoimikunnan kokous Aika 15.4.2008 kello 17.30 20.25 Paikka Naantalin kaupungintalo, valtuustosali Osallistujat Jäsenet: Naantali: Markku

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015)

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Ammattihenkilölain aluekierros, Kuopio Neuvotteleva virkamies 2.3.2016 Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki voimaan 1.3.2016 Lisäksi 1.3. voimaan asetukset:

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 1. Luku... 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 Soveltamisala... 1 2 Perusturvatoimen tehtävät... 1 2. Luku... 1 PERUSTURVATOIMEN

Lisätiedot

Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015

Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015 1 Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015 EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNALLE Viite: HE 29/2015 vp Lausunto hallituksen

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Kittilä. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2011:0011.

Päätös. Varausalueen sijainti: Kittilä. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2011:0011. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 30.3.2012 1 (5) Lupatunnus Anglo American Exploration B.V. PL 38 99601 Sodankylä VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 23.8.2011 kaivoslain

Lisätiedot

KIRJAAMISEN TAVAT VAIKUTTAVAT LAPSEN ASIAN KÄSITTELYYN. Taina Niiranen Sosiaalijohtaja, HTM Hämeenlinna Tampere 22.9.

KIRJAAMISEN TAVAT VAIKUTTAVAT LAPSEN ASIAN KÄSITTELYYN. Taina Niiranen Sosiaalijohtaja, HTM Hämeenlinna Tampere 22.9. KIRJAAMISEN TAVAT VAIKUTTAVAT LAPSEN ASIAN KÄSITTELYYN Taina Niiranen Sosiaalijohtaja, HTM Hämeenlinna 17.9.2015 Tampere 22.9.2015 LASTENSUOJELUN ASIANTUNTIJÄSEN Valtioneuvosto määrää hallinto-oikeuteen

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU JA ASIALUETTELO

KOKOUSKUTSU JA ASIALUETTELO Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 20.1.2016 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 156/00.02.04/2014 131 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 27.8.2014 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 20.8.2014: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa

oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa EDUSKUNNAN VASTAUS 268/2006 vp Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

se~ lc?~i. 6b ~( 6 L SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖ Diakonia-ammattikorkeakoulu Kyläsaarenkuja Helsinki

se~ lc?~i. 6b ~( 6 L SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖ Diakonia-ammattikorkeakoulu Kyläsaarenkuja Helsinki SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖ L 0-09- 2016 se~ lc?~i. 6b ~( 6 Kyläsaarenkuja 2 00580 Helsinki Kirjaamo Sosiaali- ja terveysministeriö Pl33 00023 Valtioneuvosto Hei, ohessa käyttöönne n lausunto Jausuntopyyntöönne

Lisätiedot