Turun hallinto-oikeus Åbo förvaltningsdomstol Vuosikertomus Årsberättelse 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun hallinto-oikeus Åbo förvaltningsdomstol Vuosikertomus Årsberättelse 2014"

Transkriptio

1 Turun hallinto-oikeus Åbo förvaltningsdomstol Vuosikertomus Årsberättelse 214

2 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI...3 FÖRORD...4 Hallintolainkäytön maratonilta...5 Ylituomari Hannu Renvall Från förvaltningsrättskipningens maraton...6 Överdomaren Hannu Renvall Lainkäyttötoiminta Tuomiopiiri ja tehtävä...7 Oikeudenkäynti hallinto-oikeudessa...8 Suullinen käsittely ja katselmus...8 Asiamäärien kehitys...9 Käsittelyaika...1 Päätösten lopputulos...1 Päätösten pysyvyys...11 Lainkäytöstä tiedottaminen...12 Toiminnan ja työmenetelmien arviointi ja kehittäminen...12 Organisaatio ja henkilöstö...12 Toimitilat...14 Lausunnot, kuulemiset ja työryhmien jäsenyydet...14 Vuodelle 214 asetetut tulostavoitteet ja tulokset tiivistetysti / För år 214 uppställda mål samt resultat i korthet...16 Henkilökunta Asiantuntijajäsenet...18 TILASTOT Työtilanteen kehitys Vuoden 214 työtilanne...19 Käsittelyaika pääasiaryhmittäin...2 Päätösten lopputulos pääasiaryhmittäin...2 Työtilanne ja käsittelyaika asiaryhmittäin...21 Sammanfattning av statistiken på svenska...26 TURUN HALLINTO-OIKEUS Yliopistonkatu 34 ( alkaen) PL 32, 211 Turku ÅBO FÖRVALTNINGSDOMSTOL Universitetsgatan 34 (från och med ) PB 32, 211 Åbo Puhelin Telekopio Sähköposti (vaihde) Telefon Telefax E-post (växel)

3 3 SAATTEEKSI Vuonna 214 Turun hallinto-oikeuteen saapui edellistä vuotta vähemmän asioita, 1 99 asiaa. Hallinto-oikeus ratkaisi 1 96 asiaa. Vuoden lopussa vireillä olleiden asioiden määrä oli 927 asiaa. Luku vastaa hallinto-oikeuden vajaan puolen vuoden työmäärää. Asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli 5,9 kuukautta. Se oli lyhyempi kuin mitä oikeusministeriön kanssa tavoitteeksi oli sovittu. Keskimääräinen käsittelyaika vaihteli 3,2 kuukaudesta 8,7 kuukauteen. Erityisesti veroasioissa keskimääräistä käsittelyaikaa pystyttiin lyhentämään. Yksittäisistä asiaryhmistä huostaanottoasioiden keskimääräinen käsittelyaika oli 5,1 kuukautta ja asemakaavojen 6,1 kuukautta. Sosiaaliasiat ovat vakiintuneet suurimmaksi asiaryhmäksi (38 %). Seuraavaksi suurimmat ryhmät ovat valtio-oikeus ja yleishallinto (12 %) sekä rakennusasiat (11 %). Yli vuoden vireillä olleita asioita oli vuoden lopussa 14, mikä alittaa ministeriön kanssa sovitun tavoitteen. Suullisia käsittelyjä järjestettiin 61 asiassa. Nämä olivat pääasiassa lastensuojeluasioita. Lisäksi 2 maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvässä asiassa järjestettiin katselmus. Alkuvuoden 214 toimintaan vaikutti oikeustalon remontista johtunut muutto väistötiloihin Turun Yliopistonkadulle. Remontin odotetaan valmistuvan vuoden 216 alussa, jolloin hallinto-oikeus palaa oikeustaloon.

4 4 FÖRORD Vid Åbo förvaltningsdomstol anhängiggjordes under året 214 sammanlagt 1 99 ärenden, vilket innebär en minskning jämfört med föregående år. Förvaltningsdomstolen avgjorde 1 96 ärenden. Vid slutet av året var 927 ärenden anhängiga. Antalet motsvarar ett knappt halvårs arbetsmängd. Ärendenas genomsnittliga handläggningstid var 5,9 månader. Det var kortare än den med justitieministeriet överenskomna målsättningen. De genomsnittliga handläggningstiderna varierade ärendegrupperna emellan från 3,2 månader till 8,7 månader. Särskilt i skatteärendena strävade man efter att förkorta handläggningstiderna. I de enskilda ärendegrupperna var handläggningstiden gällande omhändertagande i genomsnitt 5,1 månader och i ärenden gällande detaljplaner i genomsnitt 6,1 månader. Socialärendena har etablerat sig som den största ärendegruppen (38 %). De följande största ärendegrupperna utgörs av statsrätt och allmän förvaltning (12 %) och av byggnadsärenden (11 %). Vid årsskiftet fanns 14 sådana ärenden kvar som varit anhängiga i över ett år. Det underskrider den med justitieministeriet överenskomna målsättningen. Domstolen höll muntlig förhandling i 61 ärenden, huvusakligen i barnskyddsärenden. Dessutom förrättades syn i 2 ärenden gällande markanvändning och byggande. Flyttning till temporära utrymmen på Universitetsgatan till följd av renoveringen av Åbo rättscenter inverkade på verksamheten i början av året 214. Renoveringen av rättscentret förväntas vara klar i början av året 216 och då återvänder förvaltningsdomstolen till rättscentret.

5 5 Ylituomari Hannu Renvall HALLINTOLAINKÄYTÖN MARATONILTA Vuosi 215 on minulle viimeinen Turun hallinto-oikeuden ylituomarina. Tulen syyskuun 215 loppuun mennessä palvelleeksi hallintolainkäytön eri tehtävissä, esittelijänä, hallintopäällikkönä, tuomarina, korkeimman hallinto-oikeuden hallintoneuvoksena ja ylituomarina kaikkiaan 42 vuotta ja 2 päivää. Mutatis mutandis tämä aikamatka vastaa Kreikan taruston maratonia, jossa soturi Feidippides juoksi 42 kilometrin 195 metrin pituisen matkan Marathonin kylästä Ateenaan ilmoittamaan persialaisten lyömisestä Marathonin taistelussa. Entä hallintolainkäytön maraton: tuliko voitto kotiin? Näin voi hyvin ilmaista. Aloittaessani vuonna 1973 veroasioiden esittelijänä silloinen lääninoikeus toimi vahvan, maaherrajohtoisen lääninhallituksen pienenä sivukonttorina. Olot olivat lähinnä spartalaiset: esittelijäkunta oli suurelta osin tilapäisiä, työllisyysmäärärahoilla palkattuja virastotyöntekijöitä. Muutoinkaan maaherrojen pöydiltä ei juuri murusia enempää pudonnut hallintolainkäytön tehtäviin. Päätösesitykset kirjoitettiin lyijykynällä ruutupaperille. Hallinto-oikeuden itsenäistyminen ja siirtyminen vuonna 1989 oikeusministeriön hallinnonalan itsenäiseksi tuomioistuimeksi loi edellytykset nykyisenlaisen hallinto-oikeuden kehittämiseen. Lähes puhtaasta verotuomioistuimesta on tullut laaja-alainen yleinen alueellinen hallintotuomioistuin, jonka varaan entistä vahvemmin on voitu uskoa hallinnon oikeusturvasta huolehtiminen. Korkeimman hallinto-oikeuden rooli on entistä selvemmin muodostunut ennakkopäätöstuomioistuimeksi, mikä kehitys edelleen jatkuu. Valitusruuhkat ovat kaukaista menneisyyttä. Turun hallinto-oikeuden käsittelyajat ovat viime vuosina olleet selkeästi maan lyhimpiä. Päätösten pysyvyys korkeimmassa hallinto-oikeudessa on ollut hyvä. Perusteet menestykseen löytyvät suotuisista toimintaoloista. Turun hallinto-oikeus on saanut kehittää toimintaansa pitkään ilman toistuvia organisaatiomuutoksia. Alueen korkeakoulut ovat tuottaneet osaavaa ja ammattitaitoista henkilöstöä hallinto-oikeuden käyttöön. Henkilöstön vaihtuvuus ei ole häirinnyt pitkäjänteistä työtä. Henkilöstö on viihtynyt tehtävissään ja motivoitunut oikeusturvan tuottamiseen kansalaisille. Yhteistyö sidosryhmien kanssa on ollut toimivaa. Tässä kehityksessä on ollut ilo olla mukana. Kiitän kaikkia, niin kollegoita, asiakkaita kuin sidosryhmien edustajia yhteisellä matkalla mukana olosta kuluneina vuosina. Tuomioistuintyö on ihmisten työtä. Ammattitaito, osaaminen ja yhteistyökyky ovat onnistumisen avaimia.

6 6 Överdomaren Hannu Renvall FRÅN FÖRVALTNINGSRÄTTSKIPNINGENS MARATON Året 215 är för mig det sista som förvaltningsdomstolens överdomare. Tills slutet av september 215 har jag tjänat i förvaltningsrättskipningens olika uppgifter som föredragande, som förvaltningschef, som domare, som högsta förvaltningsdomstolens förvaltningsråd och som överdomare allt som allt 42 år och 2 dagar. Mutatis mutandis motsvarar den här tidsresan maraton i Greklands mytologi där krigaren Feidippides löpte en sträcka på 42 kilometer 195 meter från byn Marathon till Aten för att deklarera att perserna hade besegrats vid slaget i Marathon. Hur är det med förvaltningsrättskipningens maraton: kom segern hem? Så går det bra att säga. Då jag började som föredragande i skatteärenden år 1973, fungerade den dåtida länsrätten som ett litet sidokontor för den starka av landshövdingen styrda länsstyrelsen. Förhållandena var närmast spartanska: föredragandekåren bestod till största delen av tillfälliga ämbetsverksarbetare som anställts med sysselsättningsanslag. Annars föll det inte heller just mera än smulor från landshövdingarnas bord till förvaltningsrättskipningens uppgifter. Beslutsförslagen skrevs med blyertspenna på rutigt papper. Förvaltningsdomstolens kommande självständighet och övergång till en självständig domstol inom justitieministeriets förvaltningsområde år 1989 skapade förutsättningarna för att utveckla den nutida förvaltningsdomstolen. En nästan ren skattedomstol har utvecklat sig till en vittomfattande allmän regional förvaltningsdomstol som i allt större utsträckning har kunnat anförtros handhavandet av förvaltningens rättsskydd. Högsta förvaltningsdomstolen har allt tydligare blivit en prejudikatdomstol, vilket är en utveckling som ännu fortsätter. Målanhopning hör till det fjärran förflutna. Åbo förvaltningsdomstols behandlingstider har under de senaste åren hört till de klart kortaste i landet. Hållbarheten av besluten har varit bra i högsta förvaltningsdomstolen. Grunderna till framgången hittas i de gynsamma verksamhetsförhållandena. Åbo förvaltningsdomstol har kunnat utveckla sin verksamhet länge utan återkommande organisationsförändringar. Områdets högskolor har genererat kunnig och yrkesskicklig personal till förvaltningsdomstolens förfogande. Personalomsättningen har inte stört ett långsiktigt arbete. Personalen har trivts i sina uppgifter och är motiverad att ge rättsskydd för medborgarna. Samarbetet med intressentgrupper har varit fungerande. Det har varit en glädje att vara med i den här utvecklingen. Jag tackar alla, såväl kolleger, kunder som intressentgruppers företrädare för delaktighet i den gemensamma resan under de gångna åren. Domstolsarbetet är ett arbete som utförs av människor. Yrkesskicklighet, kunnande och samarbetsförmåga utgör nycklarna till framgång.

7 7 Lainkäyttötoiminta Tuomiopiiri ja tehtävä Turun hallinto-oikeus on yleinen alueellinen hallintotuomioistuin, jonka tuomiopiiri muodostuu Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien alueesta. Maakuntiin kuului kertomusvuoden lopulla 48 kuntaa, joiden yhteenlaskettu asukasmäärä oli noin 7. Kunnista kolme on kaksikielisiä ja kahden kunnan väestön enemmistön kieli on ruotsi. 48 kuntaa noin 7 asukasta 13 % maan väestöstä 28 ruotsinkielistä Hallinto-oikeuden tehtävänä on antaa oikeusturvaa valitus-, alistus- ja hakemusasioissa, joissa on kysymys julkisoikeudellista vallankäyttöä koskevasta erimielisyydestä. Hallinto-oikeudelta haetaan muutosta kuntien viranomaisten ja evankelis-luterilaisen sekä ortodoksisen kirkon hallintoelinten päätöksiin. Lisäksi kaikkien valtioneuvostoa alempien valtion hallintoviranomaisten päätöksistä valitetaan alueellisiin hallinto-oikeuksiin, ellei erityislaissa ole toisin säädetty. Hallinto-oikeuden päätöksistä valitetaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Eräiden asiaryhmien osalta on laissa säädetty valituskielto, joten hallinto-oikeus on niissä ylin muutoksenhakuaste. Monissa asioissa, kuten veroasioissa, useissa sosiaaliasioissa ja eräissä maankäyttö- ja rakennusasioissa jatkovalitusoikeutta on rajoitettu siten, että valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen edellyttää valituslupaa.

8 8 Oikeudenkäynti hallinto-oikeudessa Asioiden käsittely hallinto-oikeudessa on pääsääntöisesti kirjallista. Kun valitus saapuu hallinto-oikeuteen, siitä hankitaan päätöksen tehneen viranomaisen sekä muun asianosaisen lausunto, joihin valittajalle varataan tilaisuus vastata. Asian selvittämiseksi hallintooikeus tarvittaessa hankkii myös muiden viranomaisten tai asiantuntijoiden lausuntoja sekä muuta lisäselvitystä siinä laajuudessa kuin käsittelyn tasapuolisuus, oikeudenmukaisuus ja asian laatu vaativat. Ennen asian ratkaisemista valittaja saa aina tiedon kaikesta hankitusta selvityksestä sekä mahdollisuuden kommentoida sitä. Lainkäyttöasiat ratkaistaan jaoston istunnossa, joka on pääsääntöisesti päätösvaltainen kolmijäsenisenä. Asian esittelee hallintooikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri, käräjänotaari tai notaari. Asiaryhmissä, joissa puututaan yksilön henkilökohtaiseen vapauteen, esimerkiksi lasten huostaanottoa tai mielenterveyden hoitoa koskevissa asioissa, päätöksentekoon osallistuu yhden lainoppineen jäsenen sijasta tämän alan asiantuntijajäsen. Hallinto-oikeus voi ratkaista eräät asiat kahden tuomarin kokoonpanossa, mikäli nämä ovat ratkaisusta yksimieliset eikä asian laatu edellytä laajempaa käsittelyä. Hallinto-oikeuslaissa on erikseen lueteltu asiaryhmät, joissa suppeampaa kokoonpanoa voidaan käyttää. Eräät vähäisiä pysäköintivirhe- ja joukkoliikenteen tarkastusmaksuja sekä ajokorttiasioita koskevat muutoksenhakuasiat hallinto-oikeus voi ratkaista myös yhden tuomarin kokoonpanossa. Kaikki asiat ratkaistaan kuitenkin asian valmistelleen esittelijän esittelystä. Suullinen käsittely ja katselmus Asian selvittämiseksi tai asianosaisen sitä pyytäessä voidaan järjestää suullinen käsittely tai katselmus. Vuonna 214 Turun hallinto-oikeudessa järjestettiin 61 asiassa suullinen käsittely ja 2 asiassa toimitettiin katselmus. Suurin osa suullisista käsittelyistä koski lastensuojeluasioita. Katselmukset liittyivät maankäyttöä ja rakentamista koskeviin asioihin.

9 9 Hallinto-oikeus katselmuksella kaava-asiassa, jossa kyse oli Sairashuoneenkatu 8:ssa sijaitsevan puurakennuksen suojelusta rakennushistoriallisesti arvokkaana rakennuksena. Hallinto-oikeus hylkäsi kaavaa koskevat valitukset. Päätöksestä julkaistiin lehdistötiedote. Hallinto-oikeusprosessi on asianosaiselle kustannuksiltaan halpa ja niin yksinkertainen, että asiointi on useimmiten mahdollista ilman asianajajaa. Eräissä asiaryhmissä muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, joka on vuoden 214 alusta lukien ollut 97 euroa. Maksua ei kuitenkaan peritä, jos muutoksenhakijan vaatimus on hyväksytty. Asiamäärien kehitys Kertomusvuonna tuli vireille 1 99 asiaa. Hallinto-oikeus ratkaisi vuoden aikana 1 96 asiaa. Vuoden lopussa asioita oli vireillä 927. Saapuneista asioista oli ruotsinkielisiä 37.

10 1 Käsittelyaika Vuonna 214 kaikkien asioiden keskimääräinen käsittelyaika pysyi edelleen alle 6 kuukaudessa. Kaikkien pääasiaryhmien käsittelyaika oli alle 9 kuukautta. Asemakaava-asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli 6,1 kuukautta. Huostaanottoasioiden keskimääräinen käsittelyaika oli 5,1 kuukautta. Mielenterveysasioiden keskimääräinen käsittelyaika oli noin kuukausi. Keskimääräinen käsittelyaika pääasiaryhmittäin v.214 KUUKAUSIA Valtio-oikeus ja yleishallinto Itsehallinto Ulkomaalaisasiat Rakentaminen Ympäristö Sosiaali-ja terveydenhuolto Taloudellinen toiminta Verot Muut asiat KAIKKI ASIAT YHTEENSÄ Päätösten lopputulos Hallinto-oikeuden käsittelemistä asioista noin 9 prosenttia on valitusasioita ja 1 prosenttia hakemusasioita, joissa ei ole kyse muutoksenhausta viranomaisen päätökseen. Vuonna 214 hallinto-oikeus muutti viranomaisen päätöstä noin 2 %:ssa valitusasioista.

11 11 Päätösten pysyvyys Korkein hallinto-oikeus ratkaisi vuoden 214 aikana 515 Turun hallinto-oikeuden päätöksistä tehtyä muutoksenhakua. Hallinto-oikeuden päätöstä muutettiin tai se palautettiin 36 tapauksessa. Toisin sanoen 7 % niistä hallinto-oikeuden päätöksistä, joihin haettiin muutosta, muuttui lopputulokseltaan tai palautettiin. Vuonna 214 annetuista Turun hallinto-oikeuden päätöksistä tehtiin korkeimmalle hallinto-oikeudelle valituksia 397. Määrä vastaa noin 2 %:a ratkaisuista. Jatkovalitusten määrä vaihtelee vuosittain 4 5 välillä. Näistä korkein hallinto-oikeus muuttaa hallinto-oikeuden päätöstä 3 5 asiassa vuosittain. 35 KHO:n ratkaisut HAO:n ratkaisuvuoden mukaan Päätöstä ei muuteta Valituslupa hakemus hylätään Päätöstä muutetaan Muut KHO:n ratkaisut

12 12 Lainkäytöstä tiedottaminen Kertomusvuonna Turun hallinto-oikeus lähetti tiedotusvälineille 1 lehdistötiedotetta ratkaisuista, jotka arvioitiin yhteiskunnallisesti merkittäviksi, kiinnostaviksi tai koskivat suurta ihmisjoukkoa. Tiedotteista seitsemän koski kaavoitusta. Lisäksi tiedotettiin muun muassa oppilaitoksen purkuluvasta. Hallinto-oikeus laati 17 päätöksestä ratkaisuselosteet hallinto-oikeuksien valtakunnalliseen Finlex-oikeustapausrekisteriin, jonka tarkoitus on antaa kansalaisille ja hallintoviranomaisille tietoa oikeuskäytännöstä hallintolainkäytössä. Ratkaisuselosteista kuusi koski verotusta ja kaksi ajokieltoa. Loput koskivat mm. asiakirjajulkisuutta, ampuma-aselupaa, palveluasumista ja palkan takaisinperintää. Tiedottamista hallinto-oikeuden toiminnasta ja annetuista ratkaisuista pyritään edelleen lisäämään. Toiminnan ja työmenetelmien arviointi ja kehittäminen Hallinto-oikeuden henkilökunnan osaamisen ja ammattitaidon kehittämistä jatkettiin. Lainkäyttöhenkilöstö sai koulutusta eri alojen substanssilainsäädännössä. Hallintotoimistosta osallistuttiin muun muassa kansliahenkilökunnan neuvottelupäiville. Turun hallinto-oikeudessa on vuodesta 213 lähtien ollut käytössä päätösluonnosten/lainkäyttöasioiden sähköinen tarkastus (=Säpäkkä). Säpäkkä on sekä nopeuttanut työskentelyä että vähentänyt rutiininomaisia toimistotöitä. Kertomusvuonna otettiin käyttöön oikeusministeriön hallinnonalan yhteinen Intranet, joka koostuu yhteisistä, sektorikohtaisista sekä virastokohtaisista tietoaineistoista ja uutisista. Jokaisella virkamiehellä on intranetin selailuoikeus sekä oikeus tehdä merkintöjä muun muassa ilmoitustaululle. Hallinto-oikeuden kotisivujen ulkoasu muuttui, kun sivut siirrettiin uuteen julkaisujärjestelmään. Kotisivujen käytettävyys myös parani, kun ne alkoivat päivittyä reaaliaikaisesti. Vuoden 213 syksyllä järjestetyn VMBaro-kyselyn tulokset purettiin työpsykologin johdolla koko henkilöstölle järjestetyssä tilaisuudessa vuoden 214 alussa. Organisaatio ja henkilöstö Organisaatiossa työskenteli 48 henkilöä. Hallinto-oikeudessa oli ylituomarin lisäksi 18 hallinto-oikeustuomaria, 13 hallinto-oikeussihteeriä ja 5 notaaria sekä tuomioistuinharjoittelua suorittava käräjänotaari. Hallinnosta ja lainkäyttöä avusta-

13 13 vista tehtävistä huolehtivat talous- ja henkilöstösihteeri, informaatikko, kirjaaja, kirjaamosihteeri ja 7 lainkäyttösihteeriä. Turun hallinto-oikeuden organisaatio 214 Turun hallinto-oikeus toimii kolmeen, eri asiaryhmiin erikoistuneeseen jaostoon jakautuneena. Kunkin jaoston toimintaa johtaa puheenjohtaja. Jaostojen toiminnan tukena on hallintotoimisto, jota johtaa hallintopäällikkö. Hallinto-oikeuden toimintaa johtaa ylituomari, jonka apuna toimii yksiköiden päälliköistä koostuva johtoryhmä. Turun hallinto-oikeuden henkilöstölle järjestettävistä virkistystilaisuuksista vastaa Hohto eli hallinto-oikeuden huvitoimikunta. Kevään virkistysiltapäivänä kiivettiin Turun Tuomiokirkon torniin. Syksyllä opeteltiin kajakkimelontaa. Joulujuhlaa vietettiin nauttimalla Linnateatterin esityksestä. Melonnan opetusta Uittamolla

14 14 Toimitilat Turun oikeustalon remontin takia hallinto-oikeus muutti helmikuussa 214 väistötiloihin Yliopistonkadulle. Oikeustalon remontin on tarkoitus valmistua vuoden 216 alussa, jolloin hallinto-oikeus palaa oikeustaloon. Muutto helmikuussa 214 Lausunnot, kuulemiset ja työryhmien jäsenyydet Hallinto-oikeus antoi kertomusvuonna seuraavat lausunnot: Oikeusministeriön lausuntopyyntö: Erityistä kielitaitoa edellyttävien tuomarinvirkojen tarve Oikeusministeriön lausuntopyyntö: Esitys menettelystä oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta Oikeusministeriön lausuntopyyntö: Valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistusta koskeva mietintö Oikeusministeriön lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eräiden hallintoasioiden muutoksenhakusäännösten tarkistamiseksi Oikeusministeriön lausuntopyyntö: Todistelua koskevat hallintolainkäyttölain muutokset Oikeusministeriön lausuntopyyntö: Uusi tuomioistuinlaki Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö: Mielenterveyslain 17 :n muuttaminen Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö: Ehdotus laiksi sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö: Ehdotus sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Valtionvarainministeriön lausuntopyyntö: Tietoturvallsuuden arviointiohjeen luonnos Ympäristöministeriön lausuntopyyntö: Ehdotus maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain lupamenettelyiden yhdistämisestä Lainvalmisteluun liittyvissä kuulemistilaisuuksissa oli hallinto-oikeuden edustajia kuultavina seuraavasti: Ylituomari Hannu Renvall eduskunnan lakivaliokunnan kuultavana Hallinto-oikeustuomari Paula Olenius eduskunnan sosiaalija terveysvaliokunnan kuultavana

15 15 Hallinto-oikeuden edustajia oli lauta- ja toimikuntien sekä työryhmien jäseninä seuraavasti: Tuomarinvalintalautakunta ylituomari Hannu Renvall Oikeudenkäyntiavustajalautakunta varajäsen hallinto-oikeustuomari Hannele Sarell Tuomioistuinlakityöryhmä ylituomari Hannu Renvall Hallintotuomioistuimien koulutustyöryhmä hallintopäällikkö Susanna Päivänsäde Hallinto- ja erityistuomioistuinten asianhallintajärjestelmien ja raportoinnin kehittämistyöryhmä hallintopäällikkö Susanna Päivänsäde Asiakirjahallinnan, raportoinnin ja sähköisen asioinnin esiselvitysvaiheen hankkeen projektiryhmä hallinto-oikeussihteeri Seija Kaijanen Asiakirjahallinnan, raportoinnin ja sähköisen asioinnin esiselvitysvaiheen hankkeen ohjausryhmä hallinto-oikeustuomari Pirjo Marela Hakemusasioita koskevien verovalitusprosessien sähköinen asiakirjaliikenne Verohallinnon ja hallintotuomioistuinten välillä -työryhmä hallintopäällikkö Susanna Päivänsäde Tuomioistuinten hallinnollisten asioiden asianhallintajärjestelmän kehittämishanke lainkäyttösihteeri Katja Peltola Tuomioistuinten pysyvä arkistotyöryhmä hallinto-oikeussihteeri Seija Kaijanen Turun hallinto-oikeus on pilottituomioistuimena Cepej:ssä (The European Commission for the Efficiency of Justice). Hallinto-oikeuden edustajana toimii hallinto-oikeussihteeri Seija Kaijanen. Turun hallinto-oikeudessa vieraili EU-valtioiden nuorten tuomareiden ja syyttäjien vaihto-ohjelman (AIAKOS) kaksi osallistujaa, joista toinen toimii tuomarina Alankomaissa ja toinen syyttäjänä Belgiassa. Useita hallinto-oikeuden edustajia on osallistunut oikeusministeriön hallinto-oikeuksille järjestämän koulutuksen ja kurssien suunnitteluun.

16 16 Vuodelle 214 asetetut tulostavoitteet ja tulokset tiivistetysti För år 214 uppställda mål samt resultat i korthet Toimintamenomääräraha Verksamhetsutgifter Myönnetty Beviljade Käytetty Använda Tavoite /Mål Tulos / Resultat Ratkaistut asiat Avgjorda ärenden Suulliset käsittelyt ja katselmukset Muntliga förhandlingar och syneförrättningar Taloudellisuus / ratkaistu asia Lönsamhet / avgjort ärende Tuottavuus / henkilötyövuosi Produktivitet / årsverke Keskimääräinen käsittelyaika Ärendenas genomsnittliga behandlingstid Siirtyvät asiat / yli vuoden vireillä ollutta Överförda mål / anhängiga i över ett år 2 15 kpl /st 1 96 kpl /st 95 kpl /st 63 kpl /st ,7 asiaa /ärenden 41,7 asiaa /ärenden 6,5 kk /månader 5,9 kk /månader / 5 kpl /st 927 / 14 kpl /st

17 17 TURUN HALLINTO-OIKEUDEN HENKILÖKUNTA Ylituomari Renvall Hannu Hallinto-oikeustuomarit Jaostojen puheenjohtajat: Renvall Hannu, 1. jaoston pj. Olenius Paula, 2. jaoston pj. Isomoisio Ritva, 3. jaoston pj. Muut jäsenet Aaltonen Sirpa Almenoksa Tom Eriksson Liisa Falck Hannamaija Hartzell Kari Isomoisio Ritva Kaarila Eija-Riitta Laato Sirkku (ma.) Leikkonen Matti Marela Pirjo Nurmio Tuire Partanen Ulla Raahensalo Hannu Saari Tiina Sarell Hannele Särkilä Kirsi Toivanen Heikki Notaarit Alén Raija Bouthouri Sisko Saarinen Auli Vihersaari Marika Käräjänotaari Pitkänen Reetta-Leena Hallinto-oikeussihteerit Hellman Kristian Hänninen Anna-Riikka Jukarainen Antti (vv.) Kaijanen Seija Koskinen Ann-Mari (ma.) Laato Sirkku (vv.) Niemi Kati Nyholm Elina (ma.) Peltoniemi Marja Pieniniemi Salla (ma.) Päivänsäde Susanna, hallintopäällikkö Saarinen Timo Sorsimo Katja Storträsk Veronica Lainkäyttösihteerit Ahola Tuula Kaario Virpi Lahti Essi Leino Soili Nikkanen Katri (ma.) Peltola Katja Sundell Merja Kirjaaja Tapio Tuula Kirjaamosihteeri Nurmi Pirjo Informaatikko Tuovinen Merja Talous- ja henkilöstösihteeri Sihvo Elina Käräjänotaarit Vuoden aikana tuomioistuinharjoittelua suorittivat käräjänotaarit Kati Kivi, Kaisa Myrsky ja Reetta- Leena Pitkänen. Harjoittelijat Turun yliopiston oikeustieteen opiskelijat Juliana Tenovuo, Liisamaija Kangas, Sanna Koljonen, Veera Salokannel ja Miika Laaksoharju suorittivat vuoden aikana opintoihinsa kuuluvan kuukauden harjoittelujakson. Oikeustieteen opiskelija Tyyni Laiho oli valtionhallinnon harjoittelijana. Turun ammattikorkeakoulun opiskelija Sonja Nummelin suoritti oikeustradenomiopintoihinsa kuuluvan harjoittelujakson

18 18 ASIANTUNTIJAJÄSENET Lastensuojeluasiat Alho Annikki Kivimäki Leena Lehtonen Riitta Nyqvist Leo Tuomi Marian Vidjeskog Jan Ylä-Herranen Tiina Varajäsenet Gauffin Katri-Maria Markkanen Milja Adoptioasiat Mattinen Kristiina Varajäsenet Gauffin Katri-Maria Markkanen Milja sosiaalineuvos, psykologi, valtiotieteiden maisteri sosiaalipalvelujen johtaja, valtiotieteiden lisensiaatti sosiaalityön lehtori, valtiotieteiden maisteri professori, valtiotieteiden tohtori sosiaalityöntekijä/lastenvalvoja, kasvatustieteiden maisteri, valtiotieteiden lisensiaatti psykologi, filosofian maisteri sosiaalityöntekijä, valtiotieteiden maisteri sosiaalityöntekijä, valtiotieteiden lisensiaatti sosiaalityön johtaja, yhteiskuntatieteiden maisteri aluejohtaja, yhteiskuntatieteiden maisteri sosiaalityöntekijä, valtiotieteiden lisensiaatti sosiaalityön johtaja, yhteiskuntatieteiden maisteri Kehitysvammaisten erityishuoltoasiat Paavola Merja sosiaalipalvelujen johtaja, terveystieteiden maisteri Österlund Kristina psykologi, psykologian maisteri Varajäsen Koskinen Raija Mielenterveysasiat Kärkkäinen Jukka Mäkinen Mia Rasi-Hakala Helena Turtonen Jukka Varajäsen Salomaa Marja Päihdehuoltoasiat Rohunen Matti suunnittelija, projektikoordinaattori, valtiotieteiden maisteri kehittämispäällikkö, psykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen tohtori, oikeustieteen kandidaatti terveydenhuollon ja psykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen tohtori psykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti psykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti osastonylilääkäri, psykiatrian erikoislääkäri aluejohtaja, valtiotieteiden maisteri Varajäsen Karjalainen-Niskanen Sirpa päihdetyöntekijä, yhteiskuntatieteiden maisteri Tartuntatautiasiat Rintala Esa Varajäsen Lehtinen Pasi osastonylilääkäri, lääketieteen tohtori lastentautien ja lasten infektiosairauksien erikoislääkäri, dosentti, lääketieteen tohtori

19 19 Työtilanteen kehitys Vuosittain Saapuneet Ratkaistut Siirtyneet Vuoden 214 työtilanne Asiaryhmät Vireillä Saapuneet 214 Ratkaistut 214 Vireillä Valtio-oikeus ja yleishallinto Itsehallinto Ulkomaalaisasiat Rakentaminen Ympäristö Sosiaali-ja terveydenhuolto Taloudellinen toiminta Verot Muut asiat KAIKKI YHTEENSÄ

20 2 Käsittelyaika pääasiaryhmittäin Asiaryhmät alle 3 kk 3-6 kk 6-9 kk 9-12 kk kk yli 18 kk Yhteensä Valtio-oikeus ja yleishallinto Itsehallinto Ulkomaalaisasiat Rakentaminen Ympäristö Sosiaali- ja terveydenhuolto Taloudellinen toiminta Verot Muut asiat KAIKKI YHTEENSÄ prosenttia % 28,3 23,7 26,8 15,2 5,9,3 1 Päätösten lopputulos pääasiaryhmittäin Asiaryhmät Ei muutosta Muutettu Hakemus hylätty Hakemus hyv. Palautettu/ siirretty Ei tutkittu Yhteensä Valtio-oikeus ja yleishallinto Itsehallinto Ulkomaalaisasiat Rakentaminen Ympäristö Sosiaali- ja terveydenhuolto Taloudellinen toiminta Verot Muut asiat KAIKKI YHTEENSÄ prosenttia %

21 21 TYÖTILANNE JA KÄSITTELYAIKA ASIARYHMITTÄIN Vireillä jakson alussa Saapunut jakson aikana Ratkaistu jakson aikana Vireillä jakson lopussa Keskim. käsittelyaika kk Valtio-oikeus ja yleishallinto Ammattikorkeakoulut ,3 Ammattiopetus ,8 Ampuma-aseasiat , Asiakirjajulkisuus ,7 Edunpalautus ja vahingonkorvaus 1 1 3,4 Harkinnanvaraiset ja muut valtionosuudet ja -avustukset ,7 Holhoustoimen edunvalvonta ,4 Kansalaisuusasiat ,5 Maksuvapautus ,5 Muu opetus- ja sivistystoimiasia 1 1 Muu turvallisuutta, yleistä järjestystä ja eräitä lupia koskeva asia ,5 Muu työvoima-asia ,4 Muu virkamiesoikeusasia ,8 Muu yleishallintoasia ,6 Nimiasiat ,2 Oikeudenkäyntimaksua koskeva valitus ,3 Oikeusavun myöntäminen, avustajan määrääminen ja palkkio ,5 Palkkaus, työaika ja vuosiloma / valtion virkamiehet , Palo- ja pelastustoimi sekä väestönsuojelu , Passiasiat ,2 Perusopetus ja lukio ,5 Tasa-arvoasiat / muut kuin itsehallintoon liittyvä 1 1 9,4 Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus ,3 Valtion perintö ,9 Virka- ja työsuhde ,8 Väestötietoasiat ,1 Yliopistot ja korkeakoulut ,1 Yhteensä ,3

22 22 TYÖTILANNE JA KÄSITTELYAIKA ASIARYHMITTÄIN Vireillä jakson alussa Saapunut jakson aikana Ratkaistu jakson aikana Vireillä jakson lopussa Keskim. käsittelyaika kk Itsehallinto Kunnalliset säännöt ja taksat ,1 Kunnan talous ,8 Muu henkilöstöasia / kirkko ,2 Muu henkilöstöasia / kunnat ja kuntayhtymät ,8 Muu kirkollisasia ,8 Muu kunnallisasia ,5 Palkkaus, työaika ja vuosiloma / kunnat ja kuntayhtymät , Palvelussuhde / kirkko ,3 Palvelussuhdeturva / kunnat ja kuntayhtymät ,8 Virkavaali / kunnat ja kuntayhtymät ,6 Yhteensä ,7 Ulkomaalaisasiat Karkottaminen ,4 Muukalaispassit ja muut matkustusasiakirjat ,5 Muut oleskeluluvat ,8 Muu ulkomaalaisasia , Oleskeluluvat perheiden yhdistämisen perusteella ,1 Ulkomaalaisen käännyttäminen ,4 Yhteensä ,6 Rakentaminen Asemakaava ,1 Etuosto-oikeus ,3 Kadut ja yleiset alueet 3 3 6,4 Lunastusasiat 1 1 Maakuntakaava 2 2,3 Maantie ,8 Maisematyölupa , Muu maankäyttö- ja rakennusasia ,5 Muu tieasia ,3 Poikkeaminen / maankäyttö- ja rakennusasiat ,2

Korkein hallinto-oikeus Vuosikertomus 2009

Korkein hallinto-oikeus Vuosikertomus 2009 Vuosikertomus 2009 Korkein hallinto-oikeus Vuosikertomus 2009 Oikeusturvan todellisuus 4 Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Hallberg Kuntalainen muutoksenhakijana 8 Hallintoneuvos Anne E.

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS 1 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS 2014 Sisältö Saatteeksi... 1 Hallinto-oikeus ja sen toimintaympäristö... 3 Lainkäyttö lyhyesti lukuina... 4 Esimerkkejä vuoden 2014 ratkaisuista... 6 Henkilökunta...

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS 2012 Sisältö Saatteeksi... 1 Hallinto-oikeus ja sen toimintaympäristö... 3 Lainkäyttö lyhyesti lukuina... 4 Esimerkkejä vuoden 2012 ratkaisuista... 6 Henkilökunta...

Lisätiedot

Toimintakertomus. Korkein hallinto-oikeus Hallinto-oikeudet. Vakuutusoikeus Markkinaoikeus Ahvenanmaan hallintotuomioistuin

Toimintakertomus. Korkein hallinto-oikeus Hallinto-oikeudet. Vakuutusoikeus Markkinaoikeus Ahvenanmaan hallintotuomioistuin Toimintakertomus Korkein hallinto-oikeus Hallinto-oikeudet Helsingin hallinto-oikeus Hämeenlinnan hallinto-oikeus Itä-Suomen hallinto-oikeus Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Turun hallinto-oikeus Vaasan

Lisätiedot

Kirjanpitoyksikkö 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2012

Kirjanpitoyksikkö 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2012 Kirjanpitoyksikkö 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 1 1. TOIMINTAKERTOMUS...4 1.1. JOHDON KATSAUS...4 1.2. LEDNINGENS ÖVERSIKT...6 1.3. YHTEISKUNNALLISEN VAIKUTTAVUUDEN JA TOIMINNALLISEN TULOKSELLISUUDEN

Lisätiedot

Jarmo Koistinen & Sonja Kortelainen (toim.) Normit, käytännöt ja etiikka Suomen ja Venäjän tuomioistuimissa

Jarmo Koistinen & Sonja Kortelainen (toim.) Normit, käytännöt ja etiikka Suomen ja Venäjän tuomioistuimissa Jarmo Koistinen & Sonja Kortelainen (toim.) Normit, käytännöt ja etiikka Suomen ja Venäjän tuomioistuimissa Aducate Reports and Books 1/2011 J a r m o K o i s t i n e n & Sonj a K o r t e l a i n e n (t

Lisätiedot

Mietintöjä ja lausuntoja. Tuomioistuinmaksulaki

Mietintöjä ja lausuntoja. Tuomioistuinmaksulaki Mietintöjä ja lausuntoja BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 4 2015 Tuomioistuinmaksulaki MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 4 2015 Tuomioistuinmaksulaki Oikeusministeriö, Helsinki 2015 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

OIKEUSTURVAN TODELLISUUS PYRAMIDITUTKIMUS HALLINTOLAINKÄYTÖN VAIKUTTAVUUDESTA

OIKEUSTURVAN TODELLISUUS PYRAMIDITUTKIMUS HALLINTOLAINKÄYTÖN VAIKUTTAVUUDESTA OIKEUSTURVAN TODELLISUUS PYRAMIDITUTKIMUS HALLINTOLAINKÄYTÖN VAIKUTTAVUUDESTA KHO:n tutkimusjulkaisuja 1/2009 2 ESIPUHE...4 I TUTKIMUKSEN YLEINEN OSA...6 1. TUTKIMUKSEN TAVOITTEET...6 1.1 TUTKIMUSYMPÄRISTÖ...6

Lisätiedot

Mietintöjä ja lausuntoja. Käräjäoikeusverkoston kehittäminen

Mietintöjä ja lausuntoja. Käräjäoikeusverkoston kehittäminen Mietintöjä ja lausuntoja BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 14 2015 Käräjäoikeusverkoston kehittäminen MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 14 2015 Käräjäoikeusverkoston kehittäminen Oikeusministeriö,

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ JA OHJEITA UTREDNINGAR OCH ANVISNINGAR. Summaaristen riita-asioiden käsittelyn kehittäminen

SELVITYKSIÄ JA OHJEITA UTREDNINGAR OCH ANVISNINGAR. Summaaristen riita-asioiden käsittelyn kehittäminen SELVITYKSIÄ JA OHJEITA UTREDNINGAR OCH ANVISNINGAR 52 2014 Summaaristen riita-asioiden käsittelyn kehittäminen SELVITYKSIÄ JA OHJEITA UTREDNINGAR OCH ANVISNINGAR 52 2014 Summaaristen riita asioiden käsittelyn

Lisätiedot

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2009:17. Oikeudenkäyntiavustajien kelpoisuus ja valvonta

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2009:17. Oikeudenkäyntiavustajien kelpoisuus ja valvonta TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2009:17 Oikeudenkäyntiavustajien kelpoisuus ja valvonta TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2009:17 Oikeudenkäyntiavustajien kelpoisuus ja valvonta ISSN 1458-6452 ISBN 978-952-466-940-5 (nid.) ISBN 978-952-466-941-2

Lisätiedot

KUVAILULEHTI 27.3.2015. Tekijät: Julkaisun laji Toimintakertomus. Valtakunnanvoudinvirasto. Toimeksiantaja Valtakunnanvoudinvirasto

KUVAILULEHTI 27.3.2015. Tekijät: Julkaisun laji Toimintakertomus. Valtakunnanvoudinvirasto. Toimeksiantaja Valtakunnanvoudinvirasto Ulosottolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2014 KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO Tekijät: Valtakunnanvoudinvirasto Julkaisun päivämäärä 27.3.2015 Julkaisun laji Toimintakertomus Toimeksiantaja Valtakunnanvoudinvirasto

Lisätiedot

Salossa sulauduttiin organisaatioon. Sanni Anttilasta Vuoden sairaanhoitaja. Naistenklinikan seitsemän vuosikymmentä

Salossa sulauduttiin organisaatioon. Sanni Anttilasta Vuoden sairaanhoitaja. Naistenklinikan seitsemän vuosikymmentä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift Naistenklinikan seitsemän vuosikymmentä LUE LISÄÄ SIVULTA» 4 Åbolands sjukhus vårdar sina kontakter

Lisätiedot

Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan

Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan Oikeusturvapolitiikan toimintaohjelma 2007 2011 Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan Oikeusturvapolitiikan toimintaohjelma 2007-2011 OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI

Lisätiedot

LASTENSUOJELU, TOIMEENTULOTUKI, VAMMAISPALVELUT JA OMAISHOIDON TUKI

LASTENSUOJELU, TOIMEENTULOTUKI, VAMMAISPALVELUT JA OMAISHOIDON TUKI LASTENSUOJELU, TOIMEENTULOTUKI, VAMMAISPALVELUT JA OMAISHOIDON TUKI Selvitys sosiaalivirastoa koskevista Helsingin hallinto-oikeuden ja korkeimman hallintooikeuden päätöksistä sekä laillisuusvalvojien

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2008:3. Puhelunvälityksen ja palvelunumeroinnin järjestäminen oikeusministeriön hallinnonalalla

TOIMINTA JA HALLINTO 2008:3. Puhelunvälityksen ja palvelunumeroinnin järjestäminen oikeusministeriön hallinnonalalla TOIMINTA JA HALLINTO 2008:3 Puhelunvälityksen ja palvelunumeroinnin järjestäminen oikeusministeriön hallinnonalalla OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2008:3 Puhelunvälityksen ja palvelunumeroinnin

Lisätiedot

Sisätautien vuodeosasto A-sairaalaan

Sisätautien vuodeosasto A-sairaalaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift Yt-neuvottelut puhuttavat työterveysvastaanotoilla Sisätautien vuodeosasto Raisiosta A-sairaalaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 28/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle ulkomaalaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ulkomaalaislaki. Lailla toteutettaisiin ja edistettäisiin

Lisätiedot

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2006:15. Riidattomien velkomusasioiden käsittelyn kehittäminen

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2006:15. Riidattomien velkomusasioiden käsittelyn kehittäminen TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2006:15 Riidattomien velkomusasioiden käsittelyn kehittäminen OIKEUSMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2006:15 Riidattomien velkomusasioiden käsittelyn kehittäminen OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI

Lisätiedot

HOSPITAALI. Joulu saapuu sairaalaan. Teemana organisaatiomuutokset. Loimaan synnytykset TYKSiin Muutos tuo noin 200 synnytystä vuodessa lisää TYKSiin.

HOSPITAALI. Joulu saapuu sairaalaan. Teemana organisaatiomuutokset. Loimaan synnytykset TYKSiin Muutos tuo noin 200 synnytystä vuodessa lisää TYKSiin. HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 8 2008 H E N K I L Ö S T Ö L E H T I PERSONALTIDSKRIFT Joulu saapuu sairaalaan Teemana organisaatiomuutokset Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS

SYYTTÄJÄLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014 SYYTTÄJÄLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS Toimitus Pilvi Isotalus, Maria Turkia Valtakunnansyyttäjänvirasto Taitto Taina Ståhl Mainostoimisto Visuviestintä Oy Paino Juvenes Print - Suomen Yliopistopaino

Lisätiedot

26/2014. Uusi tuomioistuinlaki

26/2014. Uusi tuomioistuinlaki 26/2014 Uusi tuomioistuinlaki 26/2014 Uusi tuomioistuinlaki Oikeusministeriö, Helsinki 2014 22.4.2014 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Uusi tuomioistuinlaki Tuomioistuinlakityöryhmä puheenjohtaja

Lisätiedot

Hallintolaki oikeus- ja laillisuusvalvontakäytännössä

Hallintolaki oikeus- ja laillisuusvalvontakäytännössä JULKAISU 2006:10 Hallintolaki oikeus- ja laillisuusvalvontakäytännössä Hallintolain seurantatutkimuksen osaraportti II Tarmo Miettinen Elisa Kuosmanen JULKAISU 2006:10 Hallintolaki oikeus- ja laillisuusvalvontakäytännössä

Lisätiedot

Oikeusavun käsikirja 2013

Oikeusavun käsikirja 2013 8/2013 Oikeusavun käsikirja 2013 Oikeusavun sähköisen asioinnin ja asianhallintajärjestelmän kehittämistyöryhmän suositukset 8/2013 Oikeusavun käsikirja 2013 Oikeusavun sähköisen asioinnin ja asianhallintajärjestelmän

Lisätiedot

Mielenterveyspalveluja ohjaavan lainsäädännön toimivuus

Mielenterveyspalveluja ohjaavan lainsäädännön toimivuus Mielenterveyspalveluja ohjaavan lainsäädännön toimivuus Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 194/2009 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 194/2009

Lisätiedot

Valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistus

Valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistus Mietintöjä ja lausuntoja BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 56 2014 Valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistus Lausuntotiivistelmä MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 56 2015 Valtion oikeusaputoimistojen

Lisätiedot

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN LOPPURAPORTTI

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN LOPPURAPORTTI Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:45 Sosiaali- ja terveydenhuollon JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN LOPPURAPORTTI Helsinki 2013 2 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE Sosiaali-

Lisätiedot

Videoneuvottelun käytön kehittäminen

Videoneuvottelun käytön kehittäminen Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 10/2013 Videoneuvottelun käytön kehittäminen 10/2013 Videoneuvottelun käytön kehittäminen Oikeusministeriö, Helsinki 2013 20.2.2013 Julkaisun nimi Tekijä

Lisätiedot

KOMITEANMIETINTÖ 2001:9. Toimeentuloturvan muutoksenhaku. Ändringssökande i beslut om social trygghet

KOMITEANMIETINTÖ 2001:9. Toimeentuloturvan muutoksenhaku. Ändringssökande i beslut om social trygghet KOMITEANMIETINTÖ 2001:9 Toimeentuloturvan muutoksenhaku Ändringssökande i beslut om social trygghet KOMITEANMIETINTÖ 2001:9 Toimeentuloturvan muutoksenhaku Ändringssökande i beslut om social trygghet OIKEUSMINISTERIÖ

Lisätiedot