Kutsuliikenteen hyödyntäminen lääninhallituksen ja kuntien ostoliikenteessä Porin ja Rauman seuduilla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kutsuliikenteen hyödyntäminen lääninhallituksen ja kuntien ostoliikenteessä Porin ja Rauman seuduilla"

Transkriptio

1 2009 Kutsuliikenteen hyödyntäminen lääninhallituksen ja kuntien Porin ja Rauman seuduilla LOPPURAPORTTI Insinööritoimisto Liidea Oy

2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Liikenteellinen sijainti Väestö Maankäyttö Työmatkaliikenne Ajoneuvokanta JOUKKOLIIKENTEEN NYKYTILANNE Seutulippu Linja autoliikenteen tarjonta Asiointi ja palveluliikenteet Lääninhallituksen ostoliikenne Paikallisliikenne Rahoitus NYKYTILANTEEN ANALYYSI IDEOITA KUTSULIIKENTEEN TOIMINTAMALLEISTA KEHITTÄMISTOIMENPITEET Kehittämispolku Esityksiä kutsujoukkoliikenteen järjestämiseksi JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

3 ESIPUHE Porin ja Rauman seudut käynnistivät yhdessä Länsi Suomen lääninhallituksen kanssa maaliskuussa 2009 selvityksen, jossa tarkasteltiin kutsujoukkoliikenteen hyödyntämismahdollisuuksia alueella. Hankkeen alussa kunnilta kysyttiin halukkuutta osallistua mukaan suunnitelman laadintaan. Mukaan ilmoittautui yhteensä kahdeksan kuntaa Porin ja Rauman seuduilta. Tavoitteena oli laatia suunnitelma, jossa selvitetään kutsujoukkoliikenteen hyödyntämismahdollisuuksia kuntien ja lääninhallituksen ja vastata seuraaviin kysymyksiin: Mitä tällä hetkellä kuntien ja lääninhallituksen hankkimasta ostoliikenteestä voitaisiin hoitaa myös kutsujoukkoliikenteenä? Miten pystytään peruspalvelutasoinen joukkoliikennetarjonta järkevällä tavalla turvaamaan? Onko tämänhetkinen joukkoliikennetarjonta peruspalvelutasoa? Milloin kutsuliikenteellä voidaan korvata nykyistä ostoliikennettä? Voidaanko kutsujoukkoliikenteellä parantaa joukkoliikennepalvelua haja asutusalueilla? Työn tuloksen laadittiin kutsujoukkoliikenteen käynnistämisen kehittämispolku, selvitettiin peruspalvelutasoisen joukkoliikenteen puutteita ja laadittiin kehittämisesityksiä kutsujoukkoliikenteen käynnistämiseksi. Työn ohjausryhmässä ovat toimineet Jouni Kärki Markku Setälä Matti Järvinen Leena Sjögren Markku Harju Mari Levonen Laila Reunanen Pertti Postinen Satakunnan henkilöliikennelogistikko (pj.) Porin kaupunki Porin kaupunki Rauman kaupunki Ulvilan kaupunki Ulvilan kaupunki Huittisten kaupunki Länsi Suomen lääninhallitus Työryhmä on kokoontunut hankkeen aikana neljä kertaa. Hanketta on esitelty myös seutulipputyöryhmän kokouksessa ja kehittämisesityksiin on kysytty mielipiteitä muutamilta alueen liikennöitsijöiltä. Näistä saatiin arvokkaita työtä ohjaavia kommentteja. Selvityksen on tehnyt Insinööritoimisto Liidea Oy, jossa työstä ovat vastannut ins. Toni Joensuu. Suunnittelijana on toiminut ins. AMK Saija Räinä. Oulussa 3. päivänä marraskuuta

4 1 JOHDANTO Yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset heijastuvat myös liikkumiseen, kuljetuksiin sekä niiden järjestämistapoihin ja näin myös joukkoliikenteeseen ja sen mahdollisuuksiin selvitä tulevaisuudessa. Haasteita on monia, väestö ikääntyy, väki vähenee harvaan asutuilla seuduilla, koululaiskuljetusten määrä vähenee, kuljetuksiin suunnatun määrärahan määrä supistuu. Yksityisautoilun lisääntyminen tuo omat haasteensa joukkoliikenteen kilpailukyvylle sekä palvelutasolle. Näyttääkin siltä, että nykyisen mallin mukainen aikataulu ja reittisidonnainen joukkoliikenteen hoitotapa ei yksinään riitä vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin ainakaan maaseudulla. Tämän suunnitteluprojektin tavoitteena on ollut selvittää kutsujoukkoliikenteen mahdollisuuksia avoimen joukkoliikenteen osana liikennejärjestelmässä Porin ja Rauman seutujen alueella. Kutsujoukkoliikenteen järjestämisen mahdollisuudet riippuvat useista eri tekijöistä (kuva 1). Kuva 1. Kutsujoukkoliikenteen järjestämisen mahdollisuudet. Suunnitteluprosessi käynnistyi lähtötietojen hankinnalla ja nykytilanteen analysoinnilla. Palvelutasotavoitteita ei määritelty erikseen, vaan lähtökohtana pidettiin julkisen liikenteen valtakunnallista peruspalvelutasoa (LVM 7/2005). Peruspalvelutasossa tavoitteena on tyydyttää ihmisten jokapäiväiset liikkumistarpeet. Peruspalvelutasossa toteutuvat kohtuulliset liikkumismahdollisuudet vähintään yhdellä kulkumuodolla. Hankkeessa mukana olevien kuntien edustajia on myös haastateltu kutsujoukkoliikenteen kehittämistarpeista. Suunnitteluprosessi on esitetty kuvassa 2. 4

5 Kuva 2. Porin ja Rauman seudun kutsujoukkoliikennehankkeen suunnitteluprosessi Julkisen liikenteen valtakunnallinen peruspalvelutaso on määritetty, mutta se ei toteudu kaikkialla Porin ja Rauman seudun alueella. Puutteita on erityisesti kesäajan liikennepalveluissa. Valtioneuvoston selonteko pitkän aikavälin ilmasto ja energiastrategiasta ottaa kantaa joukkoliikenteen edistämistoimiin. Selonteossa mainitaan muun muassa seuraavasti: Turvataan joukkoliikenteen peruspalvelutaso haja asutusalueilla. Vähenevää reittiliikennettä täydennetään kutsujoukkoliikenteellä ja taataan kaukoliikenteen peruspalvelutaso ostamalla joukkoliikennettä niille yhteysväleille, joille tarjontaa ei synny markkinaehtoisesti. Liikenne ja viestintäministeriön joukkoliikenteen kehittämisohjelmassa , Arki paremmaksi joukkoliikenne toimivaksi on määritelty kymmenen kärkitoimenpidettä. Yksi kärkitoimenpide on turvata kaupunkiseudun ulkopuolella olevan maaseudun joukkoliikenteen peruspalvelut. Tavoitteeseen pääsyyn esitetään ratkaisuksi mm. järjestämällä täydentävää, asiointia palvelevaa kutsujoukkoliikennettä ja palveluliikennettä. Henkilöliikennelain uudistuksen yhteydessä joukkoliikennelakiin tulee ns. kutsujoukkoliikennelupa, joka oikeuttaa ajamaan kutsujoukkoliikennettä. Joukkoliikennelain voimaantulon jälkeen kaupunkiseuduilla on myös mahdollisuus toimia seudullisena joukkoliikenneviranomaisena. Seudullisen joukkoliikenteen kehittämisen kannalta paras vaihtoehto olisi yhteinen seudullinen joukkoliikenneviranomainen, koska kaupunkiseutu on yhtenäistä työssäkäyntialuetta, jonka liikenteellisiä tarpeita on tarkoituksenmukaisinta tarkastella yhtenä kokonaisuutena. Tällöin Lääninhallituksen korvaava ELY (elinkeino, liikenne ja ympäristökeskus)olisi viranomainen seudun rajat ylittävässä liikenteessä. Linja auto palvelee maaseutumaisella alueella saman päivän aikana hyvin erilaisia matkustustarpeita. Koulukuljetukset ja kuntakeskusten välinen liikenne muodostavat liikennöinnin perusrungon sekä kuntien sisällä että useamman kunnan alueella. Koulujen lakkautusten ja kuntien yhdistymisen vuoksi koulukuljetukset ovat lisääntymässä ja kuljetusmatkat pidentyvät. 5

6 Oppilasmäärät ovat sen suuruisia, että kuljetuksiin tarvitaan suurimmilta osin isoa bussikalustoa. Kutsuliikenteen käyttö sopiikin parhaiten täydentämään runkoliikenteen verkkoa ja myös sosiaalipuolen kuljetuksiin. 6

7 2 SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS 2.1 Liikenteellinen sijainti Suunnittelualueeseen kuuluvat Porin ja Rauman seutukunnat ja siihen kuuluvat 16 kuntaa (kuva 3). Liikenteellisesti maakunnan pääväyliä ovat valtatiet 2, 8, 11, 12 ja 23. Edellä mainittujen lisäksi joukkoliikenteelle tärkeitä tieyhteyksiä ovat kantatiet 41 ja 43 sekä seututie 204. Tampereelta on rautatieyhteys Poriin ja Raumalle ja Porissa on lentokenttä. Lisäksi Turun ja Tampereen lentokentät ovat alle sadan kilometrin päässä alueen reunakunnista. Kuva 3. Suunnittelualueen kunnat 7

8 2.2 Väestö Porin seutukunnassa asuu noin asukasta ja sen keskuksena toimii reilun asukkaan Porin kaupunki. Rauman seutukunnassa asuu noin asukasta ja seutukunnan keskus on reilun asukkaan Rauman kaupunki. Suunnittelualueella on vielä useita pieniä kuntia, vaikka viime vuosina on tehty useita kuntaliitoksia. Seuraava kuntaliitos toteutuu vuonna 2010, jolloin Noormarkun kunta liittyy Porin kaupunkiin. Taulukko 1. Porin ja Rauman seudun kuntien asukasmäärät (lähde: Väestörekisterikeskus) Eura Eurajoki Harjavalta Huittinen Kokemäki Köyliö Luvia Merikarvia Nakkila Noormarkku Pomarkku Pori Rauma Säkylä Ulvila Maankäyttö Joukkoliikenteelle suosiollinen maankäyttö on tiivistä ja yhtenäistä, missä asuminen, palvelut ja työpaikat sijoittuvat olemassa olevien joukkoliikenteen reittien varsille. Taajamien ulkopuolella nauhamainen asutus tukee parhaiten joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä. Porin ja Rauman kaupungeissa väestötiheys on maakunnan muita alueita tiiviimpää. Joukkoliikenteen toimintaedellytysten kannalta Raumalla suurimmat asuinalueet sijoittuvat kuitenkin niin lähelle keskustaa, työpaikkoja ja palveluita, että itsekannattavalle joukkoliikenteelle ei synny parasta mahdollista potentiaalia ottaen huomioon viime vuosina tapahtuneen henkilöautojen käytön ja kevyen liikenteen suosion kasvamisen. Porissa tilanne on Raumaa parempi, mutta sielläkin joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä heikentävät pientalovaltaisuus, aluerakenteen hajaantuminen laajalle alueelle, laaja ja yhtenäinen kevyen liikenteen verkosto sekä tiheimmin asuttujen alueiden sijoittuminen suhteellisen lähelle työ ja opiskelupaikkoja ja palvelukeskittymiä. Kuntakeskusten ulkopuolella nauhamaista asutusta löytyy pitkin Kokemäenjoen vartta Kokemäen ja Meri Porin välillä. Porin ja Ulvilan välillä maankäyttö on tiivistä ja tarjoaa hyvät mahdollisuudet toimivalle joukkoliikenteelle. Myös Pyhäjärven koillispuolella välillä Eura Säkylä on maankäyttö nauhamaista ja melko tiivistä. Porin ja Rauman välillä asutus on keskittynyt eniten kuntakeskuksiin ja merkittävää nauhamaista asutusta on havaittavissa vain Rauman ja Eurajoen välillä. Maankäytön ohella joukkoliikenteen toimintaedellytyksiin vaikuttavat kuntien välinen työmatkaliikenne, tieverkko sekä yhteydet maakunnan ulkopuolelle. 8

9 Kuva 4. Satakunnan asukastiheys (lähde: Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2005, joukkoliikenne) 2.4 Työmatkaliikenne Porin ja Rauman seutukunnan sisällä tehdään eniten työmatkoja oman kunnan ulkopuolelle Poriin, jossa löytyy yli 6000 ulkopaikkakuntalaisen työpaikka. Yli 2000 ulkopaikkakuntalaista käy työssä Raumalla ja yli 1000 ulkopaikkakuntalaista Eurassa, Eurajoella, Harjavallassa ja Ulvilassa. Suurin osa kuntien välisistä työmatkoista tehdään Rauman, Porin ja Huittisten muodostaman kehityskolmion sisällä. Tosin Rauma Huittinen välillä pendelöidään muita kehityskolmion yhteyksiä vähemmän. Kokemäenjoen varressa ja Rauma Pori välillä joukkoliikenteen toimintaedellytykset ovat suhteellisen hyvät. Pitkät työmatkat eivät synnytä yhtä paljon päivittäistä työmatkaliikennettä työ ja kotipaikkakuntien välillä kuin lyhyet työmatkat. Kuitenkin on tärkeää, että myös pitkille työmatkoille järjestetään sujuvat 9

10 joukkoliikenneyhteydet kuten esim. kehityskolmion kunnista pääkaupunkiseudulle, Turkuun tai Tampereelle sekä maakuntarajan läheisyydessä Pyhärannan ja Rauman sekä mahdollisesti Laitilan ja Rauman sekä Huittisten ja Vammalan väleillä. Taulukko 2. Työmatkaliikenne Porin ja Rauman seudulla (lähde: Tilastokeskus) Työkunta Eura Eurajoki Harjavalta Huittinen Kokemäki Köyliö Luvia Merikarvia Nakkila Noormarkku Pomarkku Pori Rauma Säkylä Ulvila Asuinkunta Eura Eurajoki Harjavalta Huittinen Kokemäki Köyliö Luvia Merikarvia Nakkila Noormarkku Pomarkku Pori Rauma Säkylä Ulvila

11 Kuva 5. Pendelöinti Rauma Pori Huittinen muodostaman kehyskolmion sisällä (lähde: Tilastokeskus) 2.5 Ajoneuvokanta Henkilöautojen määrä suunnittelualueella on kasvanut viimeisten vuosien aikana tasaisesti. Vuonna 2000 alueella oli yhteensä noin henkilöautoa, kun vuonna 2008 vastaava määrä oli noin Linjaautojen määrä on sen sijaan vähentynyt. Vuonna 2000 Satakunnan alueella oli noin 420 linja autoa, kun vuonna 2008 linja autojen määrä oli noin 380 kappaletta. Tuhatta asukasta kohti on henkilöautoja suunnittelualueella keskimäärin 539 kappaletta. Eniten henkilöautoja tuhatta asukasta kohden vuonna 2008 oli Eurajoella 651 ja vähiten Eurassa 434. Suomessa on keskimäärin noin 500 henkilöautoa tuhatta asukasta kohden. Määrä vaihtelee kuitenkin voimakkaasti maakunta ja kuntatasolla. Taulukko 3. Henkilöautojen määrä (tuhatta asukasta kohden) suunnittelualueella vuonna 2008 (lähde: Ajoneuvohallintakeskus ja Tilastokeskus) Eura Eurajoki Harjavalta Huittinen Kokemäki Köyliö Luvia Merikarvia Nakkila Noormarkku Pomarkku Pori Rauma Säkylä Ulvila

12 Taulukko 4. Henkilöautojen määrän kehitys suunnittelualueella vuosina (lähde: Ajoneuvohallintokeskus) Henkilöautojen määrä Yhteensä Eurajoki Harjavalta Huittinen Kokemäki Köyliö Henkilöautot Pori Rauma Luvia Merikarvia Nakkila Noormarkku Pomarkku Pori Rauma Säkylä Ulvila Yhteensä Kunta Vuosi Eura Eurajoki Harjavalta Huittinen Kokemäki Köyliö Luvia Merikarvia Nakkila Noormarkku Pomarkku Pori Rauma Säkylä Ulvila Yhteensä

13 3 JOUKKOLIIKENTEEN NYKYTILANNE 3.1 Seutulippu Satakunnan seutulipussa ovat mukana kaikki Satakunnan maakunnan kunnat. Seutulippu on voimassa 30 vuorokautta ostopäivästä lukien ja käy maksuvälineenä seutulippualueella matkustettaessa kaikissa linjaautovuoroissa. Seutulipun hinta vaihtelee matkustajan kotikunnasta riippuen 55 eurosta 100 euroon (kuva 6). Seutulippuja myytiin vuonna 2008 yhteensä kappaletta ja niillä tehtiin yhteensä matkaa. Seutulipun myynti ja lipuilla tehtävät matkat ovat lisääntyneet tasaisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Porin ja Rauman kaupunkien osuus myydyistä lipuista ja niillä tehdyistä matkoista on noin 45 %. (kuvat 7 ja 8). Kuntien ja valtion subventio eli asiakashinnan alentaminen lippua kohden vaihtelee kunnittain aina 10 eurosta 247 euroon /lippu. Keskiarvo lippusubventiolle on noin 67 euroa/lippu. Satakunnan seutulipun vuosittainen yhteiskunnan tuki on noin 0,7 milj. euroa. 13

14 Kuva 6. Satakunnan seutulippualue ja asiakashinnat 14

15 12000 Satakunnan seutulipun myynti Pori kpl Rauma kpl Muu Satakunta kpl Koko Satakunta kpl Liput kpl v.1998 v.1999 v.2000 v v v v v v v v Pori kpl Rauma kpl Muu Satakunta kpl Koko Satakunta kpl Kuva 7. Seutulipun myynti vuosina Satakunnan seutulipun matkat Pori kpl Rauma kpl Muu Satakunta kpl Koko Satakunta kpl Matkat kpl v.1998 v.1999 v.2000 v v v v v v v v Pori kpl Rauma kpl Muu Satakunta kpl Koko Satakunta kpl Kuva 8. Seutulipuilla tehtyjen matkojen määrän kehitys vuosina

16 3.2 Linja autoliikenteen tarjonta Suunnittelualueella linja autoliikenteellä on paras palvelutaso Kokemäenjoen varrella välillä Pori Ulvila Nakkila Harjavalta. Vakiovuorot palvelevat kuntakeskusten ja maankäytön tihentymien liikennetarpeita ja pikavuorot pitempiä yhteysvälejä. Vakiovuorot ajavat pääsääntöisesti Kokemäenjoen vartta liikennetarjonnan painottuessa Porin ja Ulvilan sekä Harjavallan ja Kokemäen väleillä joen eteläpuolelle ja Ulvilan ja Harjavallan välillä joen pohjoispuolelle. Pikavuorot käyttävät valtatietä 2 reittinään ja ajavat Porin, Harjavallan ja Huittisten keskustojen kautta. Ulvilassa, Nakkilassa ja Kokemäellä pikavuoropysäkit sijaitsevat ydinkeskustan ulkopuolella valtatien 2 varressa. Kokemäenjoen varrella joukkoliikenteellä on toimivat työ, opiskelu, asiointi ja vapaa ajan yhteydet Porin suuntaan. Myös Porista on hyvät mahdollisuudet tehdä vastaavia matkoja Ulvilaan ja Harjavaltaan sekä soveltuvin osin työ, opiskelu, asiointi ja vapaaajanmatkoja Nakkilaan ja Kokemäelle. Välillä Pori Luvia Eurajoki Rauma ajettavat bussivuorot soveltuvat melko hyvin työ, opiskelu, asiointi ja vapaa ajan matkojen tekemiseen etenkin Poriin suuntautuvassa liikenteessä. Vastaavia matkoja on mahdollista tehdä soveltuvin osin myös Rauman suuntaan. Vakiovuorot ajavat kuntakeskusten kautta, mutta pikavuorot pysähtyvät Porin ja Rauman keskustoja lukuun ottamatta vain valtatien 8 pikavuoropysäkeillä. Välillä Kankaanpää Pomarkku Noormarkku Pori on mahdollista tehdä työ, opiskelu, asiointi ja vapaa ajan matkoja molempiin suuntiin. Etenkin Noormarkusta on seudullisesti hyvät yhteydet Porin suuntaan. Vakiovuorot ajavat pääsääntöisesti kuntakeskusten kautta, mutta pikavuorot pysähtyvät Porin ja Kankaanpään keskustoja lukuun ottamatta vain valtatien 23 pikavuoropysäkeillä. Huittisten ja Porin välillä kulkee paljon pikavuoroja ja muutamia vakiovuoroja, jotka yhdessä mahdollistavat lähinnä opiskelu ja asiointimatkojen tekemisen Poriin. Porin suunnasta tulevilla vuoroilla on mahdollista tehdä työ ja asiointimatkoja Huittisiin. Huittisten ja Rauman välillä ajettavat pikavuorot ja muutamat vakiovuorot soveltuvat asiointimatkoille Raumalle ja työ ja asiointimatkoille Huittisiin. Eurasta ja Lapista on mahdollista tehdä työ ja asiointimatkoja sekä Huittisiin että Raumalle. Eurasta on lisäksi pikavuoroyhteydet Harjavallan, Kokemäen ja Säkylän suuntiin. Vuorojen avulla Eurasta on mahdollista tehdä työ ja asiointimatkoja Kokemäelle ja Kokemäeltä asiointimatkoja Euraan. Euran ja Säkylän välillä on mahdollista tehdä työ, opiskelu ja asiointimatkoja molempiin suuntiin. Eurasta on mahdollista tehdä työ, opiskelu ja asiointimatkoja Harjavaltaan ja Harjavallasta työ ja asiointimatkoja Euraan. Valtatien 43 ja seututien 204 kautta ajetaan suurin osa Turun ja Porin välisestä pikavuoroliikenteestä. Tästä hyötyvät myös reitin varrella sijaitsevat Säkylä ja Eura. Valtatien 41 kautta ajetaan suuri osa Turun ja Tampereen välisestä pikavuoroliikenteestä ja tästä hyötyvät reitin varrella sijaitsevat Huittinen ja Vampula. Joukkoliikenteen runkoreittien ulkopuolella ajetaan pääsääntöisesti koulukuljetuksia ja asiointiliikenteen vuoroja. Pienimmissä kunnissa vuorotarjonta on vähäistä eikä joukkoliikenteen käyttö ole sujuvaa työ, koulu ja asiointimatkojen tekemiseen. 16

17 Kesällä suunnittelualueen sisäinen vakiovuorotarjonta on huomattavasti vähäisempää kuin talvella, koska kysyntä heikkenee mm. koulujen ja työpaikkojen kesälomien sekä kevyelle liikenteelle suotuisempien sääolojen takia. Tosin joukkoliikenteen runkoreiteillä vuorotarjonta on melko hyvä myös kesällä, mutta runkoreittien ulkopuolella liikennepalvelut ovat osin puutteellisia tai ne puuttuvat lähes kokonaan. Huittinen toimii pikavuoroliikenteessä maakunnan ulkopuolelle suuntautuvan liikenteen merkittävänä solmupaikkana. Kaupunki sijaitsee logistisesti Porista, Raumalta ja Kankaanpäästä Helsinkiin, Turkuun ja Tampereelle kulkevien pikavuorojen reittien varsilla, jonne bussiyrittäjät ovat itse rakentaneet eri suunnista tuleville pikavuoroille järjestettyjä vaihtoja. Järjestettyjen vaihtojen avulla pikavuoroliikenteelle saadaan kattava liikenneverkko eri puolilta Satakuntaa Poriin, Raumalle, Helsinkiin, Turkuun ja Tampereelle suuntautuville matkoille. Vain Porin ja Turun välillä kulkevat pikavuorot käyttävät pääreittinään joko valtatietä 8 tai Harjavallan, Euran ja Säkylän kautta kulkevaa reittiä. Tosin Turun ja Porin välillä ajetaan myös Huittisten kautta järjestettyjä vaihtoja hyödyntäen. Noin 30 % Satakunnan asukkaista asuu yli puolen kilometrin päässä runkoliikenteen palveluista. 3.3 Asiointi ja palveluliikenteet Suunnittelualueella toimii palveluliikenne Porissa, Raumalla, Huittisissa ja Kokemäellä. Ulvilassa palveluliikenne lopetettiin 2 vuotisen kokeilun jälkeen. Porissa palveluliikennettä ajetaan yhdellä autolla ja yhdellä reitillä. Palveluliikenne on kaikille avointa joukkoliikennettä. Se on suunniteltu erityisesti vanhempien ja toimintaesteisten henkilöiden tarpeet huomioiden, helpoksi ja joustavaksi. Palveluliikenneauto on liikenteessä klo välisenä aikana. Auto pysähtyy sopiviin kohtiin linjalla ja sillä ei ole omia varsinaisia pysäkkejä. Palveluliikenteessä käyvät kaikki kaupunki ja seutuliikenteessä voimassa olevat liput. Vammaispalvelu ja sosiaalihuoltolain mukaisiin matkoihin oikeutetut asiakkaat voivat matkustaa palveluliikenteellä yhden (1) euron hinnalla/matka. Palveluliikenteessä oli vuonna 2008 yhteensä matkustajaa. Ahlaisten ja Anttooran asiointiliikenne hoidetaan kutsuohjattuna taksilla. Kutsut hoidetaan taksikeskuksen kautta ja taksi on tilattava viimeistään tunti ennen lähtöä. Asiointiliikenteen reitillä oli vuonna 2008 yhteensä 143 matkustajaa. 17

18 Kuva 7. Ahlaisten asiointiliikenteen reitit ja aikataulu Rauman kaupungin palveluliikenne on tarkoitettu parantamaan iäkkäiden ja liikuntaesteisten henkilöiden kulkemismahdollisuuksia. Liikennettä hoidetaan 14 paikkaisella matalalattiaisella pikkubussilla, jossa on tilaa pyörätuoleille ja rollaattoreille. Liikennettä ajetaan arkisin maanantaista perjantaihin klo välisenä aikana. Aamun ja iltapäivän tunteina auto ajaa erityisryhmien kuljetuksia. Liikenne on kutsuohjattua eli asiakas tilaa tarvittaessa kuljetuksen vaikkapa samana päivänä kotiovelleen soittamalla palveluliikennebussin puhelinnumeroon. Palveluliikennebussi liikennöi pääasiallisesti taajama alueella, jossa asuu yli puolet 65 vuotta täyttäneistä asukkaista. Palveluliikenteellä (avoin osuus) tehtiin vuonna 2008 yhteensä 7850 matkaa. Raumalla on käytössä myös Lapin kutsutaksi, joka tarjoaa asiointimahdollisuuden kerran viikossa Lapin kyliltä Lapin keskustaan. Taksi ajaa kahta reittiä. Alkuvuoden 2009 aikana (tammikuu kesäkuu) on kutsutaksilla tehty yhteensä 396 yhdensuuntaista matkaa. Seurakunta maksaa taksikyydeistä puolet, ainakin vielä tänä vuonna. Matkustajilta peritään 2,50 matkasta yhteen suuntaan, edestakaisin 5. 18

19 Alkuvuoden matkat ovat maksaneet 2666,60, tuloja on tullut 990. Kunta ja srk ovat maksaneet erotuksen 1676,60 puoliksi, eli Rauman kaupunki on maksanut 838,30. Eurassa asiointiliikennettä ajetaan takseilla neljällä alueella kerran viikossa. Reitit ovat: Länsi Eura Euran keskusta, Lellainen Löyttylä Koskenkylä, Hinnerjoki Koskenkylä Euran keskusta, Panelia ja Kiukainen. Huittisissa palveluliikenne Huitsikkaa ajetaan 20 paikkaisella matalalattiaisella pienoisbussilla, jossa on paikat myös kahdelle pyörätuolille. Kuljettaja avustaa tarvittaessa asiakkaita. Palveluliikenne helpottaa asiointia kaupungin keskustassa myös lastenvaunujen kanssa. Liikennöinti tapahtuu arkipäivisin kello välisenä aikana mm. keskustan, Löysälän, Sahkon, Untonmäen ja Huhkolan asuntoalueilla. Reitin varrella on kauppoja, kirjasto, terveyskeskus, vanhainkoti, Kaariranta sekä monia muita palveluja. Kyytiin voi nousta reitin varrelta haluamastaan kohdasta. Liikennöintiin voidaan tehdä tarpeen vaatiessa myöhemmin muutoksia. 3.4 Lääninhallituksen ostoliikenne Lääninhallitus rahoittaa heikosti kannattavia joukkoliikennevuoroja Porin ja Rauman seuduilla vuosittain noin 0,4 0, 5 miljoonalla eurolla. Tällä hetkellä voimassa olevien sopimusten kokonaisrahoitus on yhteensä noin 1,5 miljoonaa euroa (taulukko 5). Länsi Suomen lääninhallitus on konkretisoinut liikenne ja viestintäministeriön työryhmän vuonna 2004 esittämän julkisen liikenteen peruspalvelutason toteuttamisen vaatimia toimia käymällä läpi kuntakeskusten välisen vuorotarjonnan kunnittain ja käyttäjäryhmittäin. Yhteenvedossa on todettu puutteet peruspalvelutasoon nähden (kts. 6. Kehittämistoimenpiteet, taulukko 8). Tarkastelussa ei ole huomioitu kuntien sisäiselle liikenteelle asetettuja tavoitteita, joiden toteuttamisen on ajateltu olevan kuntien vastuulla. Useat esiin tulleista puutteista peruspalvelutasossa ovat luonteeltaan sellaisia, että liikennettä on joskus kokeiltu ja se on jouduttu lopettamaan liian vähäisen käytön takia. Tavoitteena on tällöin järjestää korvaavia kutsujoukkoliikennepalveluja tarpeen mukaan. 19

20 Taulukko 5. Lääninhallituksen voimassaolevat ostoliikennesopimukset (lähde: Länsi-Suomen lääninhallitus) Ostoso Arvioidut Liikennöintikorvaukorvaus Liikennöinti- Voimassaoloaika Nro pimus Reitti Ajopäivät Lähtö Perillä sopimuskilometrit (euroa) numero (euroa/km) Kankaanpää Noormarkku Pori M P++ 7:45 8:50 Kankaanpää Noormarkku Pori M P++ 14:10 15:15 Pori Noormarkku Kankaanpää M P++ 13:05 14:10 Pori Noormarkku Kankaanpää M P++ 16:20 17:25 Merikarvia Pori SS 16:15 17:10 Pori Merikarvia SS 18:05 19:00 Tuorila Vanhakylä M P+ 17:00 17:45 Vanhakylä Tuorila Merikarvia SS 15:10 16:15 Merikarvia Tuorila Vanhakylä SS 19:00 20:00 Merikarvia Tuorila Pori M L 7:15 8:25 Pori Tuorila Merikarvia M L 13:30 14:35 Pori Tuorila Merikarvia L 16:00 17:05 Pori Tuorila Merikarvia M P++ 16:00 17:05 Pori Tuorila Merikarvia M L 9:30 10:20 Merikarvia Alakylä Pori M L 11:30 12:30 Merikarvia Alakylä Pori M P++ 14:10 15:10 Merikarvia Alakylä Pori M P 16:10 17:10 Merikarvia Alakylä Pori L 14:45 15:50 Pori Ruosniemi Merikarvia M P 19:10 20:10 Merikarvia Siikainen TiKTo++ 8:45 9:10 Siikainen Merikarvia TiKTo++ 11:35 12:00 Siikainen Pori M P+ 9:10 10:15 Pori Siikainen M P+ 10:30 11:35 Huittinen Säkylä Huittinen Koulup 6:40 8:25 Huittinen Vampula Huittinen Koulup 16:00 17:50 Huittinen Kanteenmaa Huittinen Koulup 7:05 8:20 Huittinen Kanteenmaa Huittinen Koulup 14:45 15:50 Huittinen Huittinen Koulup 12:40 13:30 Huittinen Punkalaideun Koulup 16:10 17:20 Kankaanpää Karvia M P++ 12:50 13:45 Karvia Kankaanpää M P++ 14:00 14:50 Kankaanpää Pori L 7:45 8:50 Pori Kankaanpää L 8:50 9:55 Kankaanpää Pori L 18:30 19:30 Pori Kankaanpää L 20:25 21:25 Kankaanpää Pori M P 5:25 6:25 Pori Kankaanpää M P 19:25 20:25 Punkalaidun Huittinen Koulup 7:45 8:20 Huittinen Punkalaidun Koulup 15:00 15:30 Rauma Kodisjoki Rauma TiTo 13:30 14:25 Rauma Kodisjoki Rauma TiTo 9:25 10:20 Laitila Rauma , ,66 M P 6:00 6: ,70 Irjanne Rauma M P 6:10 6: ,61 Rauma Kuivalahti M P++ 16:10 17:05 Särkkä Kuivalahti Rauma M P++ 8:00 8:50 Rauma Kuivalahti Särkkä M P+ 12:00 12: ,52 Särkkä Verkkokari Rauma M P+ 13:50 14: , , ,61 0,61 0,40 0,82 0,87 0, ,22 20

21 Nro Ostoso pimus numero Voimassaoloaika , Reitti Ajopäivät Lähtö Perillä Huittinen Vampula Huittinen KP 8:30 9:40 Huittinen Vampula Huittinen KP 11:00 12:10 Pori Koski M P+ 8:00 8:40 Pori Koski M P 13:00 13:40 Pori Koski M P+ 14:55 15:40 Pori Koski M P 16:15 16:55 Koski Pori M P 8:55 9:45 Koski Pori M P 13:55 14:45 Koski Pori M P 15:40 16:10 Arvioidut sopimuskilometrit Liikennöintikorvaukorvaus Liikennöinti- (euroa) (euroa/km) Huittinen Pori M P+ 6:45 7: ,49 Harjavalta Rauma M P 7:25 8:50 Harjavalta Rauma M P 12:45 14:00 Rauma Harjavalta M P 9:10 10:30 Rauma Harjavalta M P 15:45 17:00 Lavia Kullaa Pori Koulup 6:30 7:35 Pori Kullaa Lavia Koulup 16:35 17:45 Kankaanpää Lavia Koulup 6:50 7:20 Lavia Kankaanpää Koulup 8:50 9:20 Lavia Lavia Koulup 7:25 8:50 Lavia Lavia Koulup 15:00 16:10 Lavia Kullaa Pori Koulup 8:50 9:55 Lavia Kullaa Pori MKP+++ 8:50 9:55 Pori Kullaa Lavia Koulup 12:45 13:50 Pori Kullaa Lavia MKP+++ 12:45 13:50 Pomarkku Siikainen Pori Koulup 8:20 9:55 Siikainen Pomarkku Koulup 7:30 8:15 Siikainen Pomarkku M P+ 14:40 15:25 Siikainen Pomarkku P++ 14:40 15:25 Pomarkku Siikainen M P+ 15:30 16:10 Pomarkku Siikainen P++ 15:30 16:10 Siikainen Pori M P+ 8:10 9:30 Siikainen Pori P++ 8:30 9:55 Pori Siikainen M P+ 12:45 14:05 Pori Siikainen P++ 12:45 14:05 Laitila Kodisjoki Laitila Koulup 7:05 8:20 Laitila Rauma Koulup 14:30 15:50 Rauma Laitila Koulup 16:15 17:05 Rauma Kokemäki PS 17:30 18:40 Kokemäki Rauma PS 19:15 20:25 Lavia Noormarkku Pori Koulup 8:50 10:00 Lavia Noormarkku Pori TiTo++ 8:50 10:00 Pori Noormarkku Lavia Koulup 12:20 13:40 Pori Noormarkku Lavia TiTo++ 12:20 13: , , , , , , , , ,81 21

SATAKUNNAN LIIKENNE SATAKUNNAN LIIKENNE.

SATAKUNNAN LIIKENNE SATAKUNNAN LIIKENNE. SATAKUNNAN LIIKENNE R SATAKUNNAN LIIKENNE R AIKATAULUT 88.. 311. 2.2016 POR I - RAUMA PORI - OLKILUOTO PORI - KANKAANPÄÄ Puheli n 010 820 6200 Puinnintie 8 28360 Pori Posthaantie 11 26510 Rauma Risto Rytin

Lisätiedot

Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015

Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015 Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015 Pirkanmaan ELY-keskus on laatinut katsauksen alueensa kuntien kuljetuskustannuksiin. Pirkanmaan kunnat käyttivät henkilökuljetuspalvelujen

Lisätiedot

Infotilaisuus Keski-Suomen ELY-keskus

Infotilaisuus Keski-Suomen ELY-keskus Infotilaisuus 27.11.2012 Keski-Suomen ELY-keskus 25.11.2012 Eri viranomaisten toimivallassa olevan liikenteen sovittava yhteen Keski-Suomen ELY-keskuksen vastuulla oleva Keski- Suomen sisäinen liikenne

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma 26.9.2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma Yleistä: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on vahvistanut 21.12.2011 toimialueelleen joukkoliikennelain 4 :ssä

Lisätiedot

Toimintaympäristö muuttuu

Toimintaympäristö muuttuu Toimintaympäristö muuttuu Miten järjestetään liikkumispalvelut Lapin asukkaille ja alueella matkustaville? Maaseudun liikkumispalvelut -työpaja 24.10.2016 Sisältö Toimintaympäristön osatekijöitä Liikkumispalvelujen

Lisätiedot

Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Jenni Eskola, Liikennevirasto

Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Jenni Eskola, Liikennevirasto Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet Jenni Eskola, Liikennevirasto Joukkoliikenneuudistuksen vaikutukset Uudistuksen vaikutuksia Markkinaehtoinen

Lisätiedot

Liite Maakuntajohtaja Pertti Rajalan vastaus kuntarakennetyöryhmän kysymyksiin

Liite Maakuntajohtaja Pertti Rajalan vastaus kuntarakennetyöryhmän kysymyksiin Liite Maakuntajohtaja Pertti Rajalan vastaus kuntarakennetyöryhmän kysymyksiin 1. Satakunnan kuntaliitokset 2007 2011 ja meneillään olevat selvitykset Liitokset 2007-2011 Eura

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA REIJO VAARALA 2013/04/09

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA REIJO VAARALA 2013/04/09 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA SUUNNITTELUN TAVOITE Keski-Suomen ELY-keskuksella on suunnittelun päättyessä tiedossa, millä järjestämistavalla kunkin alueen liikenteet

Lisätiedot

21.3.2011. Satakunnan seutulipputyöryhmä. Vastauksia. yhteensä 303 Internet 174 paperilomake 129

21.3.2011. Satakunnan seutulipputyöryhmä. Vastauksia. yhteensä 303 Internet 174 paperilomake 129 Satakunnan seutulipputyöryhmä Vastauksia kpl yhteensä 303 Internet 174 paperilomake 129 1 SUKUPUOLI mies 22 % nainen 78 % Turku 2009: - nainen 74 % - mies 26 % 2 1 % 1 % IKÄ 9 % 26 % 15 % 14 % 14 % 20

Lisätiedot

Satakunnan alueprofiili 2025

Satakunnan alueprofiili 2025 Satakunnan alueprofiili 2025 Sisältö Satakunnan alueprofiiliin vuonna 2025 liittyviä karttoja, taulukoita ja graafeja: 1.Hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta 2.Elinvoiman näkökulmasta 1. Hyvinvoinnin

Lisätiedot

MATKAKETJUT JA SELVITYS LAPIN LENTOASEMIEN SAAVUTETTAVUUSALUEISTA

MATKAKETJUT JA SELVITYS LAPIN LENTOASEMIEN SAAVUTETTAVUUSALUEISTA Lapin liikennefoorumi 11.06.2013 MATKAKETJUT JA SELVITYS LAPIN LENTOASEMIEN SAAVUTETTAVUUSALUEISTA Elisa Aalto Pitkämatkainen joukkoliikenne Suomessa junaliikenteessä matkustajavirrat ovat vahvimmat Helsinki-Hämeenlinna-

Lisätiedot

Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso Anna Saarlo

Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso Anna Saarlo Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso 25.1.2017 Anna Saarlo Raportti: http://www2.liikennevira sto.fi/julkaisut/pdf8/lts_ 2016-34_liikkumisen_palvelui den_web.pdf 2 Sisältö 1. Palvelurakenne

Lisätiedot

Uusi joukkoliikennelaki ja kunnat. Sakari Kestinen 10.12.2008 KUPOA2 Tampereen yliopisto

Uusi joukkoliikennelaki ja kunnat. Sakari Kestinen 10.12.2008 KUPOA2 Tampereen yliopisto Uusi joukkoliikennelaki ja kunnat Sakari Kestinen 10.12.2008 KUPOA2 Tampereen yliopisto Joukkoliikenteen historiaa Suomessa Perinteisesti ollut työnjako eri tahojen välillä (noin 1980-luvulle asti) Helsingin,

Lisätiedot

Miten joukkoliikenne toimii Porissa ja Porin seudulla? Tekninen palvelukeskus, Omistamisen yksikkö, Katu- ja puistosuunnittelu (OM/ks)

Miten joukkoliikenne toimii Porissa ja Porin seudulla? Tekninen palvelukeskus, Omistamisen yksikkö, Katu- ja puistosuunnittelu (OM/ks) Miten joukkoliikenne toimii Porissa ja Porin seudulla? Joukkoliikenteen haasteet Porissa Kaupunkirakenne on väljä ja pientalovaltainen Hyvät pyöräilymahdollisuudet Paljon mopoja ja mopoautoja Vanhemmat

Lisätiedot

Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla

Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa tuotu esiin liityntäpysäköinnin kehittämistarpeet erityisesti rautatieasemilla Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 tavoitteena

Lisätiedot

Joukkoliikenteen kehittäminen maaseudulla. Matleena Kujala Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 9.5.2012. Esityksen rakenne

Joukkoliikenteen kehittäminen maaseudulla. Matleena Kujala Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 9.5.2012. Esityksen rakenne Joukkoliikenteen kehittäminen maaseudulla Matleena Kujala Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1 Esityksen rakenne 1. Joukkoliikenne kestävän yhteiskunnan mahdollistajana 2. Rural Transport Solutions parantamassa

Lisätiedot

Joukkoliikenne, rahoituksen riittävyys, erityiset kipupisteet sekä kehittämistarpeet ja - mahdollisuudet

Joukkoliikenne, rahoituksen riittävyys, erityiset kipupisteet sekä kehittämistarpeet ja - mahdollisuudet Asia: HE 134/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 Joukkoliikenne, rahoituksen riittävyys, erityiset kipupisteet sekä kehittämistarpeet ja - mahdollisuudet Minna

Lisätiedot

Itä-Suomen henkilöliikennestrategia. Joukkoliikenteen järjestämistavat POS-ELYn toimivalta-alueella

Itä-Suomen henkilöliikennestrategia. Joukkoliikenteen järjestämistavat POS-ELYn toimivalta-alueella Itä-Suomen henkilöliikennestrategia Joukkoliikenteen järjestämistavat POS-ELYn toimivalta-alueella Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1 NELJÄ OSAPROJEKTIA ITÄ-SUOMEN HENKILÖLIIKENNESTRATEGIA

Lisätiedot

Joukkoliikenteen uusi aika

Joukkoliikenteen uusi aika Joukkoliikenteen uusi aika 23.10.2014 Rauni Malinen 23.10.2014 Joukkoliikenteen merkittävin uudistus Suomalaisen joukkoliikenteen järjestämisessä on käynnissä merkittävin muutos vuosikymmeniin, kun markkinat

Lisätiedot

Salon kaupungin joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet

Salon kaupungin joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet Dnro: 1518/08.01.00.01.00/2016 Salon kaupungin joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet 2017-2020 1 Tausta Salon kaupungin alueella tai sen kautta kulkee kolmen eri viranomaisen toimivaltaan kuuluvaa liikennettä.

Lisätiedot

PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET

PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET AIKATAULU PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET KESÄAIKATAULU Voimassa koulujen kesäloman aikana NAANTALIN KAUPUNKI TLO TERVETULOA TURVALLISEN JA MUKAVAN PALVELULIIKENTEEN KYYTIIN! Naantalissa

Lisätiedot

3 Joukkoliikenteen tavoitteellinen palvelutaso Mikkelin seudulla 20142017

3 Joukkoliikenteen tavoitteellinen palvelutaso Mikkelin seudulla 20142017 28 (68) 23.4.2014 Mikkelin seudullinen 3 Joukkoliikenteen tavoitteellinen palvelutaso Mikkelin seudulla 20142017 3.1 Palvelutasotavoitteen määrittelyperiaatteet Palvelutasotavoitteen määrittelyn lähtökohtana

Lisätiedot

ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY

ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY Vastaajien määrät Vastaajia yhteensä 183 Naisia 77 %, Miehiä 23 % Ikäjakauma painottuu työikäisiin 81 % käy töissä kodin ulkopuolella

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin lausunto Itä-Lapin alueella päättyvistä ostoliikenteistä vuonna 2016

Kemijärven kaupungin lausunto Itä-Lapin alueella päättyvistä ostoliikenteistä vuonna 2016 Lapin ELY-keskus Viite:.Lapely/265/2016 Kemijärven kaupungin lausunto Itä-Lapin alueella päättyvistä ostoliikenteistä vuonna 2016 Kemijärven kaupunginhallitus korostaa sitä, että valtionrahoitusta ei saa

Lisätiedot

Savonlinja-yhti. yhtiöt. Pysäkiltä pysäkille jo yli 85 vuotta

Savonlinja-yhti. yhtiöt. Pysäkiltä pysäkille jo yli 85 vuotta Savonlinja-yhti yhtiöt Pysäkiltä pysäkille jo yli 85 vuotta Joukkoliikennepalvelut tuottajan näkökulmasta Olli Hirvonen paikallispäällikkö Autolinjat Oy Luotettavaa matkustajapalvelua jo vuodesta 1924

Lisätiedot

Lahti. Perustietoa Lahdesta. Suunnittelualue: Karisto. Karisto

Lahti. Perustietoa Lahdesta. Suunnittelualue: Karisto. Karisto Lahti Karisto Perustietoa Lahdesta Asukasmäärä 1.1.2009 yhteensä 100 080 henkilöä asukastiheys on 741,0 asukasta per km 2 henkilöautotiheys on 471 ajoneuvoa/1000 asukasta kohden Suunnittelualue: Karisto

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS. Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS. Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista SISÄLTÖ 1. Tutkimuksen toteutus 2. Matkustajakysely, perustiedot 3. Matkustajakysely,

Lisätiedot

Joukkoliikenteen järjestäminen. Kehto- foorumi Pori 21.3.2013 Silja Siltala liikenneinsinööri

Joukkoliikenteen järjestäminen. Kehto- foorumi Pori 21.3.2013 Silja Siltala liikenneinsinööri Joukkoliikenteen järjestäminen Kehto- foorumi Pori 21.3.2013 Silja Siltala liikenneinsinööri Linja-autoliikenteen järjestäminen ja rooli tulevaisuudessa Liikenne- ja viestintävaliokunta kuuleminen 8.3.2013/

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

(Valmistelija / lisätietoja: tekninen johtaja Hannu Seppälä, puh , hallintosihteeri Sirpa Salminen, puh

(Valmistelija / lisätietoja: tekninen johtaja Hannu Seppälä, puh , hallintosihteeri Sirpa Salminen, puh Tekninen lautakunta 85 28.06.2016 Tekninen lautakunta 113 20.09.2016 Lausunto Itä-Uudenmaan ja Keski-Uudenmaan joukkoliikenteen palvelutasojen määrittämisestä 15/08.01/2016, 591/08/2015 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 1 R 100 R101 R303 R301 R 303 R1 00 R305 R304 R304 R302 R302 R 101 R301 R 305 Rakennesuunnitelma ja liikenne Liikennejärjestelmän kuvaus (palvelutaso) Maankäytön

Lisätiedot

Lippu- ja maksujärjestelmien kuvaus liikenteenharjoittajan tarjoama lippu- ja maksujärjestelmä

Lippu- ja maksujärjestelmien kuvaus liikenteenharjoittajan tarjoama lippu- ja maksujärjestelmä VARELY/4110/2016 LIITE 5: ELY-KESKUKSEN LIPPU-JA MAKSUJÄRJESTELMÄKUVAUKSET 12.12.2016 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu 2016/6 reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista.

Lisätiedot

IMATRAN PAIKALLISLIIKENNE 1.7. - 15.8.2016

IMATRAN PAIKALLISLIIKENNE 1.7. - 15.8.2016 IMATRAN PAIKALLISLIIKENNE 1.7. - 15.8.2016 1 Reitti: Koskikatu - Joutsenonkatu - Lempeenlietteentie - Karhunkalliontie - Karhunkatu - Joutsenonkatu - Paperharjuntie - Pienmustalammentie - Saimaantie -

Lisätiedot

PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET

PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET AIKATAULU PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET TALVIAIKATAULU Voimassa kouluvuoden aikana NAANTALIN KAUPUNKI TLO Tervetuloa turvallisen ja mukavan palveluliikenteen kyytiin! Naantalissa

Lisätiedot

Joukkoliikenteen tila ja näkymät Kanta-Häme

Joukkoliikenteen tila ja näkymät Kanta-Häme Joukkoliikenteen tila ja näkymät Kanta-Häme Otteita LAL:n strategiatyöstä Linja-autoliitto ry on kaikkien Suomessa linja-autoliikennettä harjoittavien ja muita henkilökuljetuspalveluita tarjoavien henkilöliikenneyritysten

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN JOUKKOLII- KENTEEN LINJASTOSUUNNITELMA

JYVÄSKYLÄN SEUDUN JOUKKOLII- KENTEEN LINJASTOSUUNNITELMA Vastaanottaja JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUTU Asiakirjatyyppi LUONNOS Päivämäärä 8.8.2012 JYVÄSKYLÄN SEUDUN JOUKKOLII- KENTEEN LINJASTOSUUNNITELMA ALUSTAVAT LINJASTORATKAISUT VE1 JA VE 2 Ramboll Kiviharjuntie

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2010

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2010 PIRKANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2015

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2015 PIRKANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

Päivittämistarpeen taustalla

Päivittämistarpeen taustalla Päivittämistarpeen taustalla Strategisten painopisteiden hahmottaminen Laajan toimenpidejoukon jäsentäminen ja selkeämpien kehittämiskokonaisuuksien muodostaminen niiden sisällä erilaisia ja eri toteuttamis-

Lisätiedot

VAINIKKALAN TIESUUNNAN HENKILÖKULJETUKSET

VAINIKKALAN TIESUUNNAN HENKILÖKULJETUKSET LUONNOS 15.4.2015 VAINIKKALAN TIESUUNNAN HENKILÖKULJETUKSET RAPORTTI 15.4.2015 VAINIKKALAN TIESUUNNAN HENKILÖKULJETUKSET Tarkastus [xx] Päivämäärä 15/04/2015 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Pekka Vähätörmä

Lisätiedot

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA LOUNAIS-SUOMESSA

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA LOUNAIS-SUOMESSA PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2016 2017 LOUNAIS-SUOMESSA Lounais-Suomen aluehallintovirasto 1.6.2016 Kansikuva taiteilija Pekka Vuoren luvalla. Helsingin

Lisätiedot

18 Satakunta Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

18 Satakunta Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 18 Satakunta 18.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 18.1. SATAKUNTA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 3 kpl Taajaan asutut: 6 kpl Maaseutumaiset: 12 kpl Satakunnan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 42 05.06.2014. 42 Asianro 4014/08.01.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 42 05.06.2014. 42 Asianro 4014/08.01. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (1) 42 Asianro 4014/08.01.01/2014 Kuopion toimivalta-alueen maaseutuliikenteen kannusteurakkakohteiden liikennöintisuunnitelmat Kannusteurakkasopimukset Suunnittelupäällikkö

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015) Momentille myönnetään 84 474 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää: 1) liikenteenharjoittajille

Lisätiedot

Saavutettavuustarkastelut

Saavutettavuustarkastelut HLJ 2011 Saavutettavuustarkastelut SAVU Saavutettavuustarkastelut SAVU Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman HLJ 2011 jatkotyönä tehdyissä saavutettavuustarkasteluissa (SAVU) on kehitetty analyysityökalu,

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

Riihimäen kaupunkiseudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma

Riihimäen kaupunkiseudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma seudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma Yhteenveto vaiheista I ja II 6/2016 suunnitelma yhteenveto vaiheista I ja II 1 seudun maankäytön ja liikkumisen suunnitelma I vaihe keskittyi maankäytön ja

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2015

Asiakirjayhdistelmä 2015 63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014) Momentille myönnetään 98 899 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää: 1) liikenteenharjoittajille

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2012

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2012 PIRKANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

ASIA Taksilupien enimmäismäärien vahvistaminen Satakunnan maakunnassa. Satakunnan kunnat Taksiliiton jäsenyhdistyksiltä saapuneet lausunnot

ASIA Taksilupien enimmäismäärien vahvistaminen Satakunnan maakunnassa. Satakunnan kunnat Taksiliiton jäsenyhdistyksiltä saapuneet lausunnot PÄÄTÖS 1.12.2016 EPOELY/3441/2016 ASIA Taksilupien enimmäismäärien vahvistaminen Satakunnan maakunnassa Lausunnonantajat Satakunnan kunnat Taksiliiton jäsenyhdistyksiltä saapuneet lausunnot Elinkeino-,

Lisätiedot

SATAKUNNAN KEHITYSVAMMAISTEN POLKUPYÖRÄVIESTI MYÖTÄTUULEEN

SATAKUNNAN KEHITYSVAMMAISTEN POLKUPYÖRÄVIESTI MYÖTÄTUULEEN Kehitysvammaisten Suuri Ristiretki, jolla tuodaan Myötätuulta Satakuntalaisille päättäjille, jotta heillä olisi enemmän rohkeutta tehdä viisaita päätöksiä. Viestin tarkoitus on myös lyödä rumpua Satakunnan

Lisätiedot

Ylä Savon joukkoliikennesuunnitelma Joukkoliikenteen palvelutaso 2010 2014

Ylä Savon joukkoliikennesuunnitelma Joukkoliikenteen palvelutaso 2010 2014 Ylä Savon joukkoliikennesuunnitelma Joukkoliikenteen palvelutaso 2010 2014 Iisalmen kaupunki Keiteleen kunta Kiuruveden kaupunki Lapinlahden kunta Pielaveden kunta Sonkajärven kunta Varpaisjärven kunta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 6 25.02.2016. 6 Asianro 1347/08.01.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 6 25.02.2016. 6 Asianro 1347/08.01. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 6 Asianro 1347/08.01.00/2016 Kuopion ja Siilinjärven kannusteurakkasopimusten kesäliikenteet 2016 Kaupunkiliikenne Kohde 1 Joukkoliikennepäällikkö Jani Reinikainen

Lisätiedot

Uuteen Saloon sopiva taloudellinen ja kevyt liikenne- ja kuljetusjärjestelmä

Uuteen Saloon sopiva taloudellinen ja kevyt liikenne- ja kuljetusjärjestelmä Uuteen Saloon sopiva taloudellinen ja kevyt liikenne- ja kuljetusjärjestelmä Kaupunginarkkitehti Jarmo Heimo Uuden Salon taajamarakenne Kaupunginarkkitehti Jarmo Heimo Mittakaavaa 2200 km2 54 000 asukasta

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/ SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/ SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 188 KH 189 Kokouksen järjestäytyminen Esisopimuksen hyväksyminen Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymän kanssa koskien lähijunaliikenteen järjestämistä välillä -Helsinki

Lisätiedot

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Kauppa Yleisötilaisuus Karviassa 8.2.2017 Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Satakunnan kokonaismaakuntakaava - Hyväksyttiin 2009 - YM vahvistuspäätöksellä voimaan 30.11.2011 - KHO: 13.3.2013 -kaupan

Lisätiedot

Joukkoliikenteen vaihtopaikat ja liityntäpysäköinti Pirkanmaalla

Joukkoliikenteen vaihtopaikat ja liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Joukkoliikenteen vaihtopaikat ja liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Kehittämissuunnitelma Kuva: Jouko Aaltonen Joukkoliikenteen vaihtopaikat ja liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Tavoitteena: parantaa matkaketjujen

Lisätiedot

TURUN RAKENNEMALLIALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

TURUN RAKENNEMALLIALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA TURUN RAKENNEMALLIALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Esityksen rakenne 1. Suunnittelun tilanne ja tavoite 2. Liikennejärjestelmän kehittämistavoitteet 3. RM-alueen liikkumisen ominaisuuksia, kulkutavat

Lisätiedot

Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut

Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut 13.8.2013-1.6.2014 Sisällysluettelo Paikallisliikenne 13.8.2013-1.6.2014 Sivu LINJA1 Yliopisto - Keskusta - Mustola/Kiiskinmäki 1-5 LINJAT 1,2 Kanavansuu -

Lisätiedot

Alustavia havaintoja seudun liikkumisvyöhykkeistä

Alustavia havaintoja seudun liikkumisvyöhykkeistä Seutufoorumi 9.6.2011, Pauli Korkiakoski Alustavia havaintoja seudun liikkumisvyöhykkeistä ja yhdyskuntarakenteesta Kaakon suunta -hanke Mistä vyöhyketarkastelussa on kyse? Suomen ympäristökeskuksen (SYKE)

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseutu Askeleet joukkoliikenteessä vuoteen 2014

Jyväskylän kaupunkiseutu Askeleet joukkoliikenteessä vuoteen 2014 Jyväskylän kaupunkiseutu Askeleet joukkoliikenteessä vuoteen 2014 Lähtökohta Jyväskylän seutu Jyväskylä, Laukaa ja Muurame ovat muodostaneet 1.1.2012 alkaen kaupunkiseudun joukkoliikenteen toimivaltaisen

Lisätiedot

Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä

Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä Asukastilaisuuden Raportti Aihe: "Länsimetron liityntäliikenne Suur-Espoonlahden alueella Aika: 18 Maaliskuuta 2014 klo 18 20.30 Paikka: Soukan palvelutalo

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 100 773 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää: 1) liikenteenharjoittajille

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 kaupan ratkaisut perustuvat

Lisätiedot

Katsaus pakolaisten kuntapaikkojen tilanteeseen

Katsaus pakolaisten kuntapaikkojen tilanteeseen Katsaus pakolaisten kuntapaikkojen tilanteeseen 9.5.2016 Jouni Vataja 1.1. 31.12.2015 Turvapaikanhakijoiden määrän kasvu 32 476 turvapaikanhakijaa, joista Irakilaisia 63 % 20 485 Afganistanilaisia 16 %

Lisätiedot

4.3. Peruspalvelutasoisen joukkoliikenteen tarjonta

4.3. Peruspalvelutasoisen joukkoliikenteen tarjonta 4.3. Peruspalvelutasoisen joukkoliikenteen tarjonta Johtopäätökset Toimivaltaiset viranomaiset ovat määritelleet joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet joukkoliikennelaissa säädetyllä tavalla yhteistyössä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2011

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2011 PIRKANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNE SATAKUNNAN LIIKENNE. facebook.com/koivistonauto instagram.com/koivistonauto.

SATAKUNNAN LIIKENNE SATAKUNNAN LIIKENNE. facebook.com/koivistonauto instagram.com/koivistonauto. SATAKUNNAN LIIKENNE R SATAKUNNAN LIIKENNE R AIKATAU LUT 1.1. 4.6.2017 SEUTULIIKENNE Puheli n 010 820 6200 Puinnintie 8 28360 Pori Posthaantie 11 26510 Rauma Risto Rytin katu 39 32700 Huittinen KANKAANPÄÄ

Lisätiedot

Teiskon, Aitolahden ja Ylä-Pirkanmaan joukkoliikenne 6.6.2011 alkaen. 30.9.2010 Yleisötilaisuus, Kämmenniemen koulu

Teiskon, Aitolahden ja Ylä-Pirkanmaan joukkoliikenne 6.6.2011 alkaen. 30.9.2010 Yleisötilaisuus, Kämmenniemen koulu Teiskon, Aitolahden ja Ylä-Pirkanmaan joukkoliikenne 6.6.2011 alkaen 30.9.2010 Yleisötilaisuus, Kämmenniemen koulu Tilannekatsaus Teiskon Aitolahden alueen liikenne on järjestetty nyt: Siirtymäajan sopimukset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

ASIA. Joukkoliikenteen palvelutason vahvistaminen Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (jäljempänä ELY-keskuksen) alueelle

ASIA. Joukkoliikenteen palvelutason vahvistaminen Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (jäljempänä ELY-keskuksen) alueelle ASIA Joukkoliikenteen palvelutason vahvistaminen Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (jäljempänä ELY-keskuksen) alueelle RATKAISU, SEN VALMISTELU JA PERUSTELUT Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Näkökulmia maakunnan ja kunnan henkilökuljetusten yhteensovittamiseen. Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät Johanna Vilkuna

Näkökulmia maakunnan ja kunnan henkilökuljetusten yhteensovittamiseen. Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät Johanna Vilkuna Näkökulmia maakunnan ja kunnan henkilökuljetusten yhteensovittamiseen Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 27.10.2016 Johanna Vilkuna Sisältö Henkilöliikenteen toimintaympäristöstä Maakuntalakiluonnos

Lisätiedot

Joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn hyödyntäminen maakuntakaavoituksessa Maija Stenvall

Joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn hyödyntäminen maakuntakaavoituksessa Maija Stenvall Joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn hyödyntäminen maakuntakaavoituksessa 25.1.2017 Maija Stenvall Palvelutasotavoitteet perustuvat joukkoliikennekysyntään Myös maankäytön kehittämisessä on tavoitteena

Lisätiedot

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma Maija Stenvall, Uudenmaan liitto MAL verkosto Oulu 13.11.2012 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava 2 Suunnittelualueena

Lisätiedot

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA Kuva: Antero Saari Kuva: Toni Mailanen Kuva: Toni Mailanen MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA IV neljännes (loka-marraskuu) 2014 Kuva: Marianne Ståhl 23.2.2015 KONSERNIHALLINTO Timo Aro ja Timo Widbom Kuva: Toni

Lisätiedot

Asumispreferenssit ja yhdyskuntarakenne

Asumispreferenssit ja yhdyskuntarakenne Asumispreferenssit ja yhdyskuntarakenne Anna Strandell, Suomen ympäristökeskus SYKE Rakennettu ympäristö ja alueidenkäyttö UZ-seminaari 13.6.2014 Asumispreferenssit & kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

Keski-Suomen ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma

Keski-Suomen ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma Keski-Suomen ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma Yleistä Keski-Suomen ELY-keskus on vahvistanut 21.12.2011 toimialueellaan joukkoliikennelain 4 :ssä tarkoitetun tavoitteellisen

Lisätiedot

Hallitus MANKIN JA LUOMAN LÄHIJUNALIIKENTEEN KORVAAVA BUSSILIIKENNE 200/ /2015. Hallitus

Hallitus MANKIN JA LUOMAN LÄHIJUNALIIKENTEEN KORVAAVA BUSSILIIKENNE 200/ /2015. Hallitus Hallitus 10 08.12.2015 10 MANKIN JA LUOMAN LÄHIJUNALIIKENTEEN KORVAAVA BUSSILIIKENNE 200/07.71.711/2015 Hallitus Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Tero Anttila, p.

Lisätiedot

Joukkoliikenteen rahoituksen jakoperusteita uudistetaan kohtaavatko tavoitteet ja realismi? Henriika Weiste, WayStep Consulting Oy

Joukkoliikenteen rahoituksen jakoperusteita uudistetaan kohtaavatko tavoitteet ja realismi? Henriika Weiste, WayStep Consulting Oy Joukkoliikenteen rahoituksen jakoperusteita uudistetaan kohtaavatko tavoitteet ja realismi? Henriika Weiste, WayStep Consulting Oy Selvitys joukkoliikenteen valtionrahoituksesta Esitys perustuu Liikenneviraston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/ ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2011

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/ ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2011 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2011 Jyväskylässä 21.3.2012 1. Toimivaltaisen viranomaisen raportointivelvollisuus

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNE SATAKUNNAN LIIKENNE.

SATAKUNNAN LIIKENNE SATAKUNNAN LIIKENNE. SATAKUNNAN LIIKENNE R SATAKUNNAN LIIKENNE R AIKATAULUT 88.. 311. 2.2016 RAUMAN PAIKALLISLIIKENNE Puheli n 010 820 6200 Puinnintie 8 28360 Pori Posthaantie 11 26510 Rauma Risto Rytin katu 39 32700 Huittinen

Lisätiedot

Lähijunaliikenteen toteutusmahdollisuudet Jyväskylän seudulla

Lähijunaliikenteen toteutusmahdollisuudet Jyväskylän seudulla MUISTIO 31.3.2010 Lähijunaliikenteen toteutusmahdollisuudet Jyväskylän seudulla Tarkastelun sisältö Tässä muistiossa on kuvattu Jyväskylän seudun liikennejärjestelmäsuunnitteluun ja rakennemallityöhön

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta /2013 Valtioneuvoston asetus. joukkoliikenteen valtionavustuksista

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta /2013 Valtioneuvoston asetus. joukkoliikenteen valtionavustuksista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2013 267/2013 Valtioneuvoston asetus joukkoliikenteen valtionavustuksista Annettu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2013 Valtioneuvoston

Lisätiedot

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1(7) 19.9.2014 MUISTIO MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1. Yleistä Tässä Mäskälän kaavarunkoalueen liikenteellisessä selvityksessä tarkastellaan kaavakaavarunkoalueen synnyttämän liikenteen

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

Porvoo. Perustietoa Porvoosta. Porvoo. Suunnittelualueen kaavoitustilanne. Porvoo KUVAT?

Porvoo. Perustietoa Porvoosta. Porvoo. Suunnittelualueen kaavoitustilanne. Porvoo KUVAT? Porvoo Porvoo KUVAT? Perustietoa Porvoosta Porvoossa asui 48 227 asukasta 31.12.2008 Asukastiheys on 73 asukasta/km 2 Henkilöautotiheys oli 530 ajoneuvoa/1000 asukasta kohden vuonna 2008 Porvoo Porvoon

Lisätiedot

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Matti Keränen Trafix Oy 22.8.2011 Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Tehtävän kuvaus Tässä muistiossa tarkastellaan Porvoon Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalueiden

Lisätiedot

Lipputuotteet ja asiakashinnat

Lipputuotteet ja asiakashinnat Lipputuotteet ja asiakashinnat Liikenteessä noudatetaan seuraavia lippu- ja maksujärjestelmää koskevia periaatteita, ellei yksittäisissä ostokohteissa ole toisin määrätty: 1) Kaikissa autoissa tulee voida

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEUTULIIKENTEEN KEHITTÄMINEN

ROVANIEMEN SEUTULIIKENTEEN KEHITTÄMINEN ROVANIEMEN SEUTULIIKENTEEN KEHITTÄMINEN SYYSKUU 2005 Rovaniemen kaupunki Rovaniemen maalaiskunta Lapin lääninhallitus 2 3 TIIVISTELMÄ Rovaniemen paikallisliikennealueen ulkopuolinen joukkoliikenne tukeutuu

Lisätiedot

1 Palvelutason määrittely

1 Palvelutason määrittely 1 Palvelutason määrittely 1.1 Palvelutason määrittelyprosessi Joukkoliikennelaki uudistui 3.12.2009. Uuden lain siirtymäajan päättymisen jälkeen vuodesta 2014 kuntien mahdollisuudet vaikuttaa joukkoliikenteen

Lisätiedot

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2014 2015 LOUNAIS-SUOMESSA

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2014 2015 LOUNAIS-SUOMESSA PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2014 2015 LOUNAIS-SUOMESSA Lounais-Suomen aluehallintovirasto 16.5.2014 Kansikuva taiteilija Pekka Vuoren luvalla. Helsingin

Lisätiedot

JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä

JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä Kärkitavoitteet Julkisen liikenteen kehittämishankkeet JOUSI-ohjausryhmän tehtävänä on koordinoida, ohjata ja seurata neljän hankkeen toteutumista.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Asianro 2254/08.01.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Asianro 2254/08.01. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (1) 41 Asianro 2254/08.01.00/2014 Kuopion ja Siilinjärven kaupunkiliikenteen kannusteurakkakohteen 5 liikennöintisuunnitelmat Liikennöintisuunnitelma Suunnittelupäällikkö

Lisätiedot

Kuva: Jan Virtanen MIKSI PORIN SEUTU ON ALUEENA OTOLLINEN KUNTAUUDISTUKSELLE?

Kuva: Jan Virtanen MIKSI PORIN SEUTU ON ALUEENA OTOLLINEN KUNTAUUDISTUKSELLE? Kuva: Jan Virtanen MIKSI PORIN SEUTU ON ALUEENA OTOLLINEN KUNTAUUDISTUKSELLE? Tämä taustalla Alvar Aallon aluesuunnitelma Kokemäenjokilaaksosta 1940-luvulla Suomen ensimmäinen ylikunnallinen seutusuunnitelma

Lisätiedot

2 Etelä-Pirkanmaan seudullinen henkilökuljetuksia koskeva logistiikkaselvitys

2 Etelä-Pirkanmaan seudullinen henkilökuljetuksia koskeva logistiikkaselvitys 2 Etelä-Pirkanmaan seudullinen henkilökuljetuksia koskeva logistiikkaselvitys ESIPUHE Etelä-Pirkanmaan kunnat Kylmäkoski, Toijala, Urjala, Valkeakoski ja Viiala käynnistivät seudullisen henkilökuljetuksia

Lisätiedot

Vuorovaikutusmateriaali Herttoniemen linjastosuunnitelma

Vuorovaikutusmateriaali Herttoniemen linjastosuunnitelma Herttoniemen linjastosuunnitelma Vuorovaikutusmateriaali 1 Vuorovaikutuksen lähtökohdat Tässä materiaalissa on esitelty kolme eri suunnitelmavaihtoehtoa. Eri vaihtoehdoissa painotetaan eri tavoitteita,

Lisätiedot

Päijät-Hämeen lähijunaliikenteen edellytykset -esiselvitys

Päijät-Hämeen lähijunaliikenteen edellytykset -esiselvitys Päijät-Hämeen lähijunaliikenteen edellytykset -esiselvitys Niko Setälä, 6.9.2013 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Selvityksen sisältö Liikenteellinen tarkastelu Mahdolliset liikennöintimallit ja kapasiteettitarpeet

Lisätiedot

[RAPORTTI KOULUKULJETUSKYSELYSTÄ]

[RAPORTTI KOULUKULJETUSKYSELYSTÄ] Parkanon kaupunki Sivistystoimi [RAPORTTI KOULUKULJETUSKYSELYSTÄ] Parkanon kaupungin sivistystoimen koulukuljetuskyselyn vastausten yhteenveto perusopetuksen oppilaille ja heidän huoltajilleen kevät Sisällys.

Lisätiedot

Joukkoliikenteen valtionrahoitus Toni Bärman, Liikennevirasto

Joukkoliikenteen valtionrahoitus Toni Bärman, Liikennevirasto Joukkoliikenteen valtionrahoitus 14.1.2016 Toni Bärman, Liikennevirasto 12.1.2016 2 Joukkoliikenteen määrärahat 2016 Valtion talousarvioesitys 2016 Leikkaukset junaliikenteen ostoihin, toisaalta lisättiin

Lisätiedot

ESIMERKKEJÄ HAJARAKENTAMISEN HALLINNASTA MUUALTA SUOMESTA

ESIMERKKEJÄ HAJARAKENTAMISEN HALLINNASTA MUUALTA SUOMESTA ESIMERKKEJÄ HAJARAKENTAMISEN HALLINNASTA MUUALTA SUOMESTA HELJÄ AARNIKKO / JUHANA RAUTIAINEN 12.4.2012 2 HAJARAKENTAMISEN TYÖPAJA Yhdyskuntarakenteen seuranta (YKR) Taajama YKR-Taajama on vähintään 200

Lisätiedot