Ajankohtaista tutkimusten viranomaisarvioinnissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ajankohtaista tutkimusten viranomaisarvioinnissa"

Transkriptio

1 Ajankohtaista tutkimusten viranomaisarvioinnissa Horisontissa 2020 strategiapäivä Vs. hallintojohtaja, VT Jari-Pekka Tuominen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

2 Lääketieteellistä tutkimusta koskevat keskeiset ilmoitukset, lausunnot ja luvat Lakisääteiset: Eettinen toimikunta Lausuntohakemus eettiselle toimikunnalle, muutokset Luettelo haittavaikutuksia koskevista epäilyistä Tutkimuksen päättymisestä ja tutkimuksen tuloksista ilmoittaminen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Ilmoitus Fimealle, muutokset Haittatapahtumista ja -vaikutuksista ilmoittaminen Tutkimuksen päättymisestä ja tutkimuksen tuloksista ilmoittaminen Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira Kliinisistä laitetutkimuksista ilmoittaminen Lupa kudosnäytteiden muuttuneelle käyttötarkoitukselle STM/THL/muut viranomaiset Viranomaisen lupa salassa pidettävän asiakirjan saamiseen

3 Lausuntohakemus eettiselle toimikunnalle Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 3 Tutkimuksen yleiset edellytykset Ennen tässä laissa tarkoitettuun tutkimukseen ryhtymistä on tutkimussuunnitelmasta saatava eettisen toimikunnan myönteinen lausunto Mikäli tutkimussuunnitelmaa muutetaan siten, että muutos voi vaikuttaa tutkittavien turvallisuuteen tai se muuttaa tutkimuksen tukena käytettyjen tieteellisten asiakirjojen tulkintaa tai jos muutos muuten merkittävä, niin muutoksesta saatava eettisen toimikunnan myönteinen lausunto ennen kuin sitä voidaan soveltaa Jos eettisen toimikunnan lausunto on kielteinen, toimeksiantaja voi saattaa asian uudelleen käsiteltäväksi - toimikunta on toimeksiantajan pyynnöstä velvollinen hankkimaan asiasta TUKIJA:n lausunnon

4 Lausuntohakemus eettiselle toimikunnalle Alueelliset eettiset toimikunnat yo-sairaanhoitopiireillä Toimivalta määritelty lain 17 :ssä se toimikunta jonka alueella TVH toimii tai jonka alueella tutkimus on pääasiassa tarkoitus suorittaa kliinisestä lääketutkimuksesta lausunnon antaa TUKIJA siirtomahdollisuus Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva lausuntohakemus, muutoshakemus ja päättymisilmoitus tehtävä STM:n asetuksen 841/2010 liitteenä olevalla lomakkeella, muihin lääketieteellisiin tutkimuksiin toimikunnilla voi olla omia lomakkeita Lausuntomaksu 2200 euroa, muutos 800 euroa (46/2012) vapautukset

5 Eettinen toimikunta tehtävät (1) Tehtävät (17 ) arvioida tutkimushankkeet ennakolta ja antaa niistä lausunto toimikunnan on lausunnossaan esitettävä perusteltu näkemys siitä, onko tutkimus eettisesti hyväksyttävä toimikunnan selvitettävä, onko tutkimussuunnitelmassa otettu huomioon: tutkimuslain lain säännökset muussa laissa tai lain nojalla annetut lääketieteellistä tutkimusta koskevat säännökset tai määräykset

6 Eettinen toimikunta tehtävät (2) Kliinistä lääketutkimusta koskevassa lausunnossa huomioitava lisäksi (2 a luku 10 d ): tutkimuksen ja sen suunnittelun asianmukaisuus; hyödyn ja riskien arvioinnin asianmukaisuus ja niitä koskevien johtopäätösten perusteltavuus; tutkimussuunnitelma; tutkijan ja työntekijöiden soveltuvuus; tutkijan tietopaketti; tilojen ja varustuksen laatu; tietoista kirjallista suostumusta varten annettavan kirjallisen aineiston riittävyys ja kattavuus; suostumuksen saamiseksi noudatettava menettely; perusteet erityisryhmien sisällyttämisestä tutkimukseen; vakuutukset ja vakuudet; tutkijoille ja tutkittavalle suoritettavan palkkion tai korvauksen suuruus tai määräytymisperusteet ja menettelytavat sekä toimeksiantajan ja tutkimuspaikan välisen sopimuksen keskeinen sisältö; tutkittavien valitsemiseen liittyvät yksityiskohtaiset menettelytavat

7 Eettinen toimikunta - ilmoitukset Koskevat vain kliinisiä lääketutkimuksia Luettelo vakavia haittavaikutuksia koskevista epäilyistä on toimitettava kerran vuodessa mm. asianomaiselle eettiselle toimikunnalle. Lisäksi on toimitettava selvitys tutkittavien turvallisuudesta Eettiselle ei enää toimiteta ilmoituksia haittavaikutuksista Tutkimuksen päättymisestä ja tutkimuksen tuloksista ilmoittaminen Eettisellä toimikunnalla ei ole varsinaista valvontaoikeutta, tehtävänä arvioida ennakolta Valvontaan liittyvä toimivalta Fimealla

8 Kliiniset lääketutkimukset - ilmoitus Fimealle Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 2a luku 10 c Tutkimuksen aloittaminen Kliinisen lääketutkimuksen saa aloittaa sillä edellytyksellä, että Fimea on myöntänyt luvan tai että se ei ole ilmoittanut estettä tutkimuksen alkamiselle Ilmoitus on tehtävä riippumatta siitä, onko tutkimuslääkkeellä myyntilupa tai ei Ilmoitus vain interventiotutkimuksesta Epäselvät tapaukset: Fimea päättää Yksityiskohtaisempia ohjeita Lääkelaitoksen määräys 1/2007 (voimassa asti) Kliinisen lääketutkimuksen ilmoituksen käsittelymaksu on 2200 Vapautukset Haittavaikutuksista ilmoittaminen sekä tutkimuksen päättymisestä ja tutkimuksen tuloksista ilmoittaminen

9 Fimea - valvonta Kliinisten lääketutkimusten valvonta Fimealla Fimealla oikeus salassapitosäännösten estämättä tarkastaa tutkimuspaikka, tutkimusasiakirjat ja tutkittavien henkilöidenpotilasasiakirjat Fimealla oikeus keskeyttää tutkimus Tutkijalla/Toimeksiantajalla velvollisuus antaa pyydettäessä selvityksiä, jotka ovat tarpeen valvonnan suorittamiseksi

10 Kliiniset laitetutkimukset ilmoitus Valviralle Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (629/2010) 19 ja 20 Riippuen laitekategoriasta tutkimus voidaan aloittaa joko heti ilmoituksen tekemisen jälkeen tai 60 päivän kuluttua Tarkempia ohjeita Valviran määräyksessä 3/2010 CE merkitsemättömistä aina ilmoitus. CE merkityistä, jos poiketaan käyttötarkoituksesta tai käyttöohjeista Epäselvät tapaukset: Valvira päättää Muista hakemuksista ja lausunnoista poikkeava käsittelyjärjestys: Ilmoitukseen liitettävä eettisen lausunto ja toimeksiantosopimus Käsittelymaksu: 335 tai 840 Ilmoitukset vaaratilanteista ja selvitys tutkimustuloksista

11 Valviran lupa kudosnäytteiden muuttuneelle käyttötarkoitukselle (1) Hoidon tai taudinmäärityksen vuoksi otettu näyte (Kudoslaki 20 1) Lähtökohta potilaan suostumus Jos alaikäinen, suostumus tulee saada lailliselta edustajalta Poikkeukset: Valvira voi antaa luvan näytteiden käyttämiseen, jos henkilön suostumusta ei näytteiden suuren määrän, näytteiden iän tai muun sellaisen syyn tai henkilön kuoleman vuoksi ole mahdollista hankkia Jos näytteitä luovutettaessa tai käytettäessä ei käsitellä henkilötietoja, riittää kuitenkin pelkkä terveydenhuollon toimintayksikön lupa

12 Valviran lupa kudosnäytteiden muuttuneelle käyttötarkoitukselle (2) Lääketieteellistä tutkimusta varten otettu näyte (Kudoslaki 20 2) Ainoastaan tutkittavan suostumuksella muuhun kuin suostumuksessa tarkoitettuun lääketieteelliseen tutkimukseen Mikäli tutkittava kuollut, Valvira voi kuitenkin perustellusta syystä antaa luvan Lupahakemus ja tarkempia ohjeita osoitteesta (Biopankkilaista HE 86/2011, laki todennäköisesti voimaan )

13 Viranomaisen lupa salassa pidettävän asiakirjan saamiseen Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 28 Poikkeus julkisuuslain salassapitosäännöksestä Se viranomainen, jonka hallussa asiakirjat ovat (esim. sairaanhoitopiiri) voi yksittäistapauksissa antaa luvan tietojen saamiseen salassa pidettävästä asiakirjasta tieteellistä tutkimus varten, jos on ilmeistä, ettei tiedon antaminen loukkaa niitä etuja, joiden suojaksi salassapitovelvollisuus on säädetty Jos lupa tarvitaan usean saman ministeriön alaisen viranomaisen asiakirjasta, luvasta päättää ministeriö asianomaisia viranomaisia tarvittaessa kuultuaan Potilasasiakirjat: THL lupaviranomaisena alkaen (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 411/2001)

14 Viranomaisen lupa salassa pidettävän asiakirjan saamiseen Esim. aiemmin tieteellisessä tutkimuksessa kerättyä materiaalia koskeva lisäehto: Jos asiakirjaan sisältyvät tiedot on annettu viranomaiselle sen suostumuksella, jonka etujen suojaamiseksi salassapitovelvollisuus on säädetty, lupaa ei saa antaa vastoin suostumuksessa tiedon käytölle ja luovutukselle asetettuja ehtoja. Siirtymäsäännös: Ennen lain voimaantuloa asianomaisen suostumuksella kerättyjä tietoja saa käyttää ja luovuttaa tieteellistä tutkimusta varten siitä riippumatta, mitä 28 :ssä on säädetty, jos on ilmeistä, että tietojen tällainen käyttö ja luovutus ei olennaisesti poikkea niistä tarkoituksista, joita varten tiedot on annettu. Laki voimaan

15 Tietojen saaminen yksityiseltä sektorilta Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (411/2001) Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (412/2001) THL voi antaa tieteellistä tutkimusta varten yksittäistapauksessa luvan tietojen saamiseksi yksityisesti sosiaalihuoltoa järjestävän palvelujen tuottajan asiakirjoista sekä yksityisestä terveydenhuollon palveluja tuottavan yksikön tai ammatinharjoittajan asiakirjoista

16 Yhteystiedot: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Kiinamyllynkatu 4-8 PL 52, Turku Lisätietoja: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tutkimusohjeisto osoitteessa

Ihmisperäisiä näytteitä ja näytetietoja koskeva lainsäädäntö (08/2012)

Ihmisperäisiä näytteitä ja näytetietoja koskeva lainsäädäntö (08/2012) Ihmisperäisiä näytteitä ja näytetietoja koskeva lainsäädäntö (08/2012) Pia Mäenpää Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 1.1. Lukujen sisältö ja viittaukset... 4 1.2. Ajantasainen lainsäädäntö... 4 2. Termit

Lisätiedot

TUTKIJAN OPAS LÄÄKETIETEELLISEN TUTKIMUKSEN EETTISESTÄ KÄSITTELYSTÄ

TUTKIJAN OPAS LÄÄKETIETEELLISEN TUTKIMUKSEN EETTISESTÄ KÄSITTELYSTÄ Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt Konsernihallinto Tutkimus- ja opetusryhmä Tutkimuseettiset toimikunnat TUTKIJAN OPAS LÄÄKETIETEELLISEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle biopankkilaiksi sekä laeiksi ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamiseksi

Lisätiedot

Ihmisperäisiä näytteitä ja näytetietoja koskeva lainsäädäntö (08/2014)

Ihmisperäisiä näytteitä ja näytetietoja koskeva lainsäädäntö (08/2014) Ihmisperäisiä näytteitä ja näytetietoja koskeva lainsäädäntö (08/2014) Pia Mäenpää Sisällysluettelo 1. Johdanto... 5 1.1. Aiemmat versiot... 5 1.2. Nykyinen versio... 5 1.3. Versionhallinta ja ajantasainen

Lisätiedot

OHJEET EETTISEN TOIMIKUNNAN JÄSENILLE LÄÄKETIETEELLISEN TUTKIMUKSEN TUTKIMUSEETTISESTÄ KÄSITTELYSTÄ versio 18.6.2013

OHJEET EETTISEN TOIMIKUNNAN JÄSENILLE LÄÄKETIETEELLISEN TUTKIMUKSEN TUTKIMUSEETTISESTÄ KÄSITTELYSTÄ versio 18.6.2013 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ OHJEET EETTISEN TOIMIKUNNAN JÄSENILLE LÄÄKETIETEELLISEN TUTKIMUKSEN TUTKIMUSEETTISESTÄ KÄSITTELYSTÄ versio 18.6.2013 Sisällysluettelo: 1. LAUSUNTOPYYNTÖ

Lisätiedot

Määräys 32/03.01.01/2012 KLIINISET LÄÄKETUTKIMUKSET. Lääkelaki 87, 15 a Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 10 i

Määräys 32/03.01.01/2012 KLIINISET LÄÄKETUTKIMUKSET. Lääkelaki 87, 15 a Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 10 i Määräys 32/03.01.01/2012 2/2012 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys KLIINISET LÄÄKETUTKIMUKSET Valtuutussäännökset Lääkelaki 87, 15 a Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 10 i Kohderyhmät

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

Sisällysluettelo. I Yleistä. 1. Lomakkeen täyttö ja postitus 2. Lupaviranomainen 3. Luvan yleisistä edellytyksistä 4. Maksu. II Lomakkeen täyttö

Sisällysluettelo. I Yleistä. 1. Lomakkeen täyttö ja postitus 2. Lupaviranomainen 3. Luvan yleisistä edellytyksistä 4. Maksu. II Lomakkeen täyttö Lupahakemusohje.pdf 14.1.2010 OHJE LUPAHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISEKSI Sisällysluettelo I Yleistä 1. Lomakkeen täyttö ja postitus 2. Lupaviranomainen 3. Luvan yleisistä edellytyksistä 4. Maksu II Lomakkeen

Lisätiedot

1 : Julkisuusperiaate. Viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei tässä tai muussa laissa erikseen toisin säädetä. - - -

1 : Julkisuusperiaate. Viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei tässä tai muussa laissa erikseen toisin säädetä. - - - OPPILASHUOLTOTYÖ YLI HALLINTOKUNTARAJOJEN YLEISTÄ SALASSSAPIDOSTA JA YHTEISTYÖSTÄ Kaiken hallinnollisen viranomaistoiminnan peruslait ovat hallintolaki (434/2003) ja laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta

Lisätiedot

Biopankkilaki tulee voimaan 1.9.2013. Miltä tilanne näyttää biopankkitutkijan, biopankkiirin ja eettisen toimikunnan jäsenen kannalta?

Biopankkilaki tulee voimaan 1.9.2013. Miltä tilanne näyttää biopankkitutkijan, biopankkiirin ja eettisen toimikunnan jäsenen kannalta? Biopankkilaki tulee voimaan 1.9.2013. Miltä tilanne näyttää biopankkitutkijan, biopankkiirin ja eettisen toimikunnan jäsenen kannalta? Markus Perola, LT, dosentti, tutkimusprofessori THL+FIMM+EGP+HUS koordinoiva

Lisätiedot

Yksityisen terveydenhuollon potilasasiakirjat

Yksityisen terveydenhuollon potilasasiakirjat Yksityisen terveydenhuollon potilasasiakirjat 5.9.2007 1 Sisällys Yksityisen terveydenhuollon potilasasiakirjat 1 Potilasasiakirjat 1 Potilasasiakirjarekisteri 1 Rekisterinpitäjän vastuu ja velvollisuudet

Lisätiedot

Puhelin 010 553 300. 5. Rekisterin tietosisältö Rekisteri sisältää työterveysaseman hoidossa olevista tai olleista potilaista seuraavia tietoja:

Puhelin 010 553 300. 5. Rekisterin tietosisältö Rekisteri sisältää työterveysaseman hoidossa olevista tai olleista potilaista seuraavia tietoja: REKISTERISELOSTE 1 (6) Huom. Rekisterin ylläpito Eterassa on päättynyt. 1. Rekisterinpitäjä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Palkkatilanportti 1 00240 Helsinki Puhelin 010 553 300 2. Rekisteriasioista

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2002 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2002 N:o 700 707. Laki. N:o 700. lääkelain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2002 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2002 N:o 700 707. Laki. N:o 700. lääkelain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2002 N:o 700 707 SISÄLLYS N:o Sivu 700 Laki lääkelain muuttamisesta... 3603 701 Laki apteekkimaksusta annetun lain muuttamisesta...

Lisätiedot

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. Yleiset säännökset

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. Yleiset säännökset Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Julkisuusperiaate Viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei tässä tai

Lisätiedot

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 20.1.2006/44

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 20.1.2006/44 1 of 17 21/03/2011 13:46 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2006» 20.1.2006/44 20.1.2006/44 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki työsuojelun

Lisätiedot

Valtakunnallisesti: johtava ylilääkäri Juha Tuominen Suomen Terveystalo Oy, Konsernihallinto Jaakonkatu 3B 3krs., 00100 HELSINKI

Valtakunnallisesti: johtava ylilääkäri Juha Tuominen Suomen Terveystalo Oy, Konsernihallinto Jaakonkatu 3B 3krs., 00100 HELSINKI REKISTERISELOSTE/ 1(6) REKISTERINPITÄJÄ Nimi Terveystalo - konserni Osoite Jaakonkatu 3B, 3 krs., 00100 HELSINKI Puhelin 030 633 11 POTILASREKISTERISTÄ VASTAAVA HENKILÖ Valtakunnallisesti: johtava ylilääkäri

Lisätiedot

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 27.5.2014 L 158/1 I (Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 536/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, ihmisille tarkoitettujen

Lisätiedot

REKISTERITUTKIMUKSEN TIETOSUOJAOPAS TUTKIJOILLE JA TIETOPYYNTÖJÄ KÄSITTELEVILLE VIRANOMAISILLE

REKISTERITUTKIMUKSEN TIETOSUOJAOPAS TUTKIJOILLE JA TIETOPYYNTÖJÄ KÄSITTELEVILLE VIRANOMAISILLE TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO REKISTERITUTKIMUKSEN TIETOSUOJAOPAS TUTKIJOILLE JA TIETOPYYNTÖJÄ KÄSITTELEVILLE VIRANOMAISILLE Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 REKISTERITUTKIMUKSEN TIETOSUOJAOPAS

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PALVELUSETELIOHJE. Kotihoito (tuettu kotona asuminen)

SUONENJOEN KAUPUNKI PALVELUSETELIOHJE. Kotihoito (tuettu kotona asuminen) SUONENJOEN KAUPUNKI PALVELUSETELIOHJE Kotihoito (tuettu kotona asuminen) Versio 1.1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ PALVELUSETELIOHJEESTA... 4 2. MÄÄRITELMIÄ... 4 3. ASIAKAS PALVELUSETELIN KÄYTTÄJÄNÄ... 5

Lisätiedot

Potilasasiakirjojen tietosuojaohje

Potilasasiakirjojen tietosuojaohje Kauniaisten kaupunki sosiaali- ja terveystoimi Potilasasiakirjojen tietosuojaohje Ehdotus sosiaali- ja terveyslautakunnalle 21.4.2015 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 POTILASASIAKIRJOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

tai puhelimitse: Pekka Järvinen (09) 1607 3800

tai puhelimitse: Pekka Järvinen (09) 1607 3800 1(16) 28.3.2011 POTILASTIETOJEN KÄSITTELY - ohje terveydenhuoltolain 9 :n ja asiakastietolain muutosten toteuttamiksi 1 1. TAUSTAA Eräitä potilasasiakirjojen ja potilastietojen käsittelyä, käyttöä ja luovutusta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2006 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2006 N:o 1237 1242. Laki. N:o 1237. hedelmöityshoidoista

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2006 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2006 N:o 1237 1242. Laki. N:o 1237. hedelmöityshoidoista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2006 N:o 1237 1242 SISÄLLYS N:o Sivu 1237 Laki hedelmöityshoidoista... 3617 1238 Laki isyyslain muuttamisesta... 3626 1239 Laki valtion

Lisätiedot

Laki vakuutusedustuksesta 15.7.2005/570

Laki vakuutusedustuksesta 15.7.2005/570 Laki vakuutusedustuksesta 15.7.2005/570 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tämä laki koskee vakuutusedustusta. Vakuutusedustuksella tarkoitetaan korvausta

Lisätiedot

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. 23.4.2014 Helsinki. Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. 23.4.2014 Helsinki. Hallintojohtaja Matti Lahtinen Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 23.4.2014 Helsinki Hallintojohtaja Matti Lahtinen Säädökset ja määräykset, hallituksen esitys ja eduskunta-asiakirjat sekä voimaantulo 1. Lait Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Lisätiedot

Potilasasiakirjojen kirjaaminen ja potilastietojen luovuttaminen

Potilasasiakirjojen kirjaaminen ja potilastietojen luovuttaminen Potilasasiakirjojen kirjaaminen ja potilastietojen luovuttaminen Ole hyvä esimies koulutus hoitotyön johtajille 22.11.2013 Arja Myllynpää Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira 25.11.13

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2011. 746/2011 Laki. kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2011. 746/2011 Laki. kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2011 746/2011 Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN VIRAN- OMAISTEN HENKILÖREKISTEREISTÄ

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN VIRAN- OMAISTEN HENKILÖREKISTEREISTÄ TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN VIRAN- OMAISTEN HENKILÖREKISTEREISTÄ Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Johdanto...3 2.Henkilötietojen luovuttamista

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1065. Laki. kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2009

SISÄLLYS. N:o 1065. Laki. kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2009 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1065 1075 SISÄLLYS N:o Sivu 1065 Laki kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain muuttamisesta... 5181 1066 Laki mielenterveyslain

Lisätiedot

KOMISSION DIREKTIIVI 2005/28/EY,

KOMISSION DIREKTIIVI 2005/28/EY, 9.4.2005 Euroopan unionin virallinen lehti L 91/13 KOMISSION DIREKTIIVI 2005/28/EY, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2005, ihmisille tarkoitettujen tutkimuslääkkeiden hyvän kliinisen tutkimustavan periaatteista

Lisätiedot