LAUSUNTO Dnro 485/ /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUSUNTO Dnro 485/00.07.00/2011 30.5.2011"

Transkriptio

1 1 (8) Aalto-yliopiston ja Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan lausunto Korkeakoulujen sähköistä hakujärjestelmää (KSHJ) koskevasta Opetushallituksen esitutkimuksesta Opetushallitus on pyytänyt ( )korkeakouluilta lausuntoa korkeakoulujen sähköistä hakujärjestelmää (KSHJ) koskevasta esitutkimuksesta. Aalto-yliopisto ja Aalto-yliopiston ylioppilaskunta antavat asiasta oheisen lausunnon. Lausuntoon on koottu Aalto-yliopiston eri koulutusalojen (kauppatieteellinen, taideteollinen ja teknillistieteellinen) esille nostamia asioita. Näistä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun ja taideteollisen korkeakoulun antamat lausunnot ovat myös yliopiston lausunnon liitteinä. 1.1 Hankkeen tavoitteet Ehdotetun hankkeen tavoitteena on toteuttaa ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteinen sähköinen hakujärjestelmä helpottamaan ja nopeuttamaan siirtymää toisen asteen koulutuksesta korkeaasteelle. Tavoitteiksi on määritelty järjestelmä, joka mahdollistaa molempien korkeakoulusektorien yhteishaun ja valinnan, tarjoaa hakijan tarvitseman koulutustarjontatiedon sekä mahdollistaa opiskelijavalintaan liittyvän sähköisen asioinnin. Tavoitteen mukaisesti hakujärjestelmän tulee olla käytössä keväällä 2013 toteutettavassa korkeakoulujen yhteishaussa. Aalto-yliopisto ja sen ylioppilaskunta näkevät hankkeen tavoitteet asianmukaisiksi ja hakijan näkökulmasta järkeviksi. Yhteisen hakujärjestelmän avulla on mahdollisuus tarjota paremmin tietoa hakijoille erilaisista korkeakoulutuksen mahdollisuuksista Suomesta. Järjestelmän tulee kuitenkin aidosti vastata myös niihin vaatimuksiin, joita Aalto-yliopisto opiskelijahaulle ja -valinnalle asettaa. Palveluratkaisun keskiössä eivät voi olla ainoastaan hakijat, vaan myös korkeakoulut. Järjestelmän on tuettava korkeakoulujen valintaprosessia ja sen avointa kehittämistä. Myös uudistuksen aikataulu on laajalle, eri korkeakoulusektorit yhdistävälle järjestelmälle varsin kunnianhimoinen, mikä tulee vakavasti ottaa huomioon esimerkiksi erilaisissa hakujärjestelmästä tehtävissä riskikartoituksissa. 1.2 Hankkeen rajaukset

2 2 (8) Esitutkimuksessa todetaan, että vuonna 2013 hakujärjestelmässä tulee olla erillinen hakutoivejärjestyksen ulkopuolinen hakulomake muuhun käyttöön, kuten esimerkiksi yliopistojen maisterikoulutuksen hakuja varten. Samalla (s. 6) kuitenkin todetaan, että erillishakuja koskevat kysymykset rajataan lähtökohtaisesti esitutkimuksen ulkopuolelle. Tutkimuksesta ei käy yksiselitteisesti ilmi, voidaanko maisterivaiheen hakua toteuttaa KSHJ-järjestelmällä vuonna Siitä ei käy myöskään ilmi tämän vaiheen aikataulu, rajapinnat muihin tietokantoihin tai sen tarjottavan palveluratkaisun kokonaisuus, joka KSHJ:n kautta korkeakouluille tarjottaisiin. Tästä huolimatta maisterivaiheen hakuihin viitataan esitutkimuksessa toistuvasti, tosin epämääräisesti, ja lukijalle jää epäselväksi, onko maisterihaun valinnat rajattu hankkeen ulkopuolelle vai ei. Mikäli maisterivaiheen hakuja halutaan hankkeessa selvittää, niin näkemyksemme on, että valtakunnallista hakujärjestelmää ja menettelyä kehitettäessä hakijoita ei tule jaotella kansallisuuden tai tutkinnon maan mukaan erilaisiin ryhmiin (esim. ulkomaalaishaku, kansainväliset hakijat, vieraskielisen koulutuksen haku ), vaan sen mukaan, mille tutkintotasolle hakija hakee. Mikäli hakukohde on tarjolla englanniksi, tulee myös palvelun olla tarjolla englannin kielellä. Aalto-yliopisto ja sen ylioppilaskunta ehdottaa, että mikäli maisterivaiheen hakuihin liittyviä kysymyksiä ei voida nyt ratkaista, tulee maisterivaiheen valinnat jättää tässä vaiheessa hankkeen ulkopuolelle. Hakuun liittyy monia erilaisia yksityiskohtia käsitteistöistä ja haun aikatauluista lähtien, joita esitutkimuksessa ei ole kyetty riittävällä tarkkuudella selvittämään. Maisterivaiheen valintojen yksityiskohtainen selvitys tulee järjestää kuitenkin hankkeen myöhäisemmässä vaiheessa. 1.3 Käsitteet ja toimintamalli Esitutkimuksessa käytetyt termit on määritelty tarkoituksenmukaisesti. Valintajonot ja kiintiöt eivät kuitenkaan sovi ainakaan taideteollisen alan opiskelijavalintaan. Lisäksi Opetushallituksen tulee huolehtia terminologiasta myös ruotsiksi ja englanniksi yhtenäisyyden varmistamiseksi. Mikäli maisterivaiheen toteuttamista KSHJ:n kautta selvitetään jatkossa yksityiskohtaisemmin, kannattaa yliopistoilta pyytää asiaintuntijaryhmään maisterivaiheen valintojen asiantuntijoita tasapuolisesti molemmilta korkeakoulusektoreilta, ei pelkästään korkeakoulujen ulkopuolisesta palvelukeskuksesta. Myös ylläpitomallin jatkokehittelyssä on turvattava yliopistoille riittävä mahdollisuus tuoda päätöksentekoon ja työryhmiin omia asiantuntijoitaan niin kandidaatti- kuin maisterivaiheenkin osalta. 1.4 Opiskelijahaku- ja valintajärjestelmien nykytila Nykyisten järjestelmien ja prosessien kehittämisehdotuksia kuvaavassa luvussa 6.5 todetaan varsin kategorisesti, että Korkeakoulujen haku- ja valintajärjestelmien ja prosessien kehittäminen edellyttää eri

3 3 (8) sektoreiden ja korkeakoulujen käytäntöjen yhdenmukaistamista. Myöhemmin todetaan, että Keskitetyn valintajärjestelmän ja Hakijapalvelun hyödyntäminen tuo työaika- ja kustannussäästöjä niin kansallisella tasolla kuin korkeakouluille. Tutkimuksesta ei käy varsinaisesti ilmi, millä tavalla ja miten laskettuna yliopistot hyötyvät ammattikorkeakoulujen kanssa yhteisestä hakujärjestelmästä. Neljän amk-sektorin haun yhdistäminen on ajatuksellisesti järkevää, mutta ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen haun yhdistämiselle ei yliopistojen kustannussäästöistä lähtevää syytä voida esitutkimuksessa yksiselitteisesti osoittaa. Keskitetty hakujärjestelmä ei esimerkiksi pysty käsittelemään ennakkotehtäviä eikä valintajärjestelmä tekemään valintoja, joita ei toteuteta puhtaan laskennallisesti. Korkeakoulukelpoisuuden määritelmän yhdenmukaistaminen eri korkeakoulusektoreilla on kannatettavaa, tosin esitutkimuksesta ei käy ilmi, minkä vuoksi määritelmä on alun perin laadittu erilaiseksi eri sektoreilla. Ammattikorkeakoulujen ns. pakkohaun poistaminen on kannatettava ehdotus. Esitutkimuksessa nostetaan esille siirto-opiskelijoiden opinto-oikeuskäytännöt. Mikäli muutoksia tehdään, tulee huolehtia siitä, ettei muutos johda muutoksiin opiskelijan tutkinnon suoritusajan tai toimeentulon kanssa. Aalto-yliopisto ja sen ylioppilaskunta katsovat, että korkeakoulujen tai koulutusalojen tulisi itse saada päättää siirto-opiskelijoita koskevista menettelyistä varsinaisten tutkinto- tai alakohtaisten käytäntöjen suhteen. Siirto-opiskelijoita koskevien menettelyjen yhdenmukaistamisella pyritään ilmeisesti siihen, että koulutusohjelman tai alan vaihto vähentäisi pääsykokeiden kautta alalta toiselle siirtymistä ja tätä kautta hakuprosessin kuormittamista. Epäselväksi kuitenkin jää se, olisiko tällaisilla menettelyillä toivottua vaikutusta niissä varsin yksilöllisissä tilanteissa, jotka saattavat liittyä esimerkiksi siihen, että opiskelija kokee olevansa täysin väärällä alalla, opiskelija ei pärjää alalla tai opiskelija hakee toistuvasti johonkin sellaiseen hakukohteeseen, johon omat taidot eivät yksinkertaisesti riitä. Estämällä tällaisia opiskelijoita hakemasta pääsykokeen kautta toiselle alalle, voidaan tosiasiallisesti hankaloittaa heidän opiskelu-uraansa, sillä yliopistojen siirto-opiskelijamenettelyt eivät yleensä lähtökohtaisesti mahdollista näihin ryhmiin kuuluvien opiskelijoiden siirtymistä ilman pääsykoetta. Luvussa ehdotetaan keskitetyn palvelupisteen rakentamista yleisluontoisiin kysymyksiin vastaamista varten. Yhden luukun periaate on sinänsä kannatettava asia, mutta näin suuressa mittakaavassa sen toimintakyky herättää suuria epäilyksiä. Esitutkimuksessa on nostettu esiin käsitteet yhteinen asiakkuusstrategia, palvelustrategia ja palvelulupaus, joiden merkitystä ei kuitenkaan ole millään tavalla avattu. Sen tarkemmin ei ole myöskään avattu arviota siitä, että % hakijaneuvonnasta voitaisiin kattaa yhteisellä neuvonnalla. Myös englanninkieliset hakijat on jostakin syystä rajattu palvelukeskuksen toiminnan ulkopuolelle. Samalla todetaan myös, ettei keskitetty palvelukeskus voi kuitenkaan vastata korkeakoulujen substanssikysymyksiin, joten korkeakoulujen omille hakuneuvontaa koskeville palveluille on edelleen kysyntää. Esitutkimuksessa todetaan myös, että työn kausiluonteisuus vaikeuttaa sen toteuttamista tehokkaasti.

4 4 (8) Ylläpito- ja kehittämismallin osalta yhdenmukaistettu malli on kannatettava. 1.5 Tavoitetila hakujärjestelmä, hakulomakkeet ja valintaperusteet Esitutkimuksen luvussa todetaan, että hakujärjestelmän toteuttamisessa noudatetaan palvelukeskeistä toteuttamisperiaatetta, jossa huomioidaan erityisesti hakijan palvelut. Tämä on sinänsä kannatettava ajatus, mutta myös järjestelmää käyttävien korkeakoulujen omat tarpeet haku- ja valintaprosessin kehittämiselle on otettava huomioon. Hakulomakepalvelua koskevassa luvussa ei sinänsä ole huomautettavaa. Paperisen hakulomakkeen tulostamisen ja toimittamisen hakijalle tulee kuitenkin edelleen säilyä Opetushallituksen tehtävänä. Luvussa käsitellään valintaperusteiden tallennusta. Luvussa todetaan, että Opetushallitus tuottaa palvelun, jossa valtakunnallisesti yhtenäiset alakohtaiset valintaperusteet tallennetaan tietojärjestelmään valmiiksi. Tämä kohta pitää kuvata tarkemmin. Tarkoitetaanko palvelulla tässä sitä, että esimerkiksi Aalto-yliopiston osalta diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen sekä kauppatieteiden yhteisvalinnan valintaperusteiden laskentajärjestelmät voidaan tallentaa valmiiksi Opetushallituksen toimesta? Entä miten tähän määritelmään suhtautuu taideteollinen koulutusala, käsitetäänkö myös sen valintaperusteet valtakunnallisesti alakohtaisiksi, koska sitä koskevaa opetusta annetaan Suomessa ainoastaan yhdessä yksikössä? 1.6 Tavoitetila - asiakaspalvelumalli Luvussa esitetyssä asiakaspalvelumallissa ehdotetaan valtakunnallisen palvelukeskuksen perustamista hakijoiden neuvontaa ja hakukelpoisuuksien tarkistamista hoitamaan. Myös liitteiden vastaanottoa ehdotetaan keskitettäväksi kansalliseen palvelukeskukseen. Luvussa todetaan myös, että varsinainen palvelukeskus voi olla jonkin muun palveluntarjoajan kuin Opetushallituksen konkreettisesti toteuttama. Aalto-yliopisto ja sen ylioppilaskunta suhtautuvat varauksella kansallisen palvelukeskuksen toteuttamiseen, ja ehdottavat palvelukeskuksen toiminnan keskittämistä hakujärjestelmään, hakujärjestelmäneuvontaan sekä liitteiden vastaanottoon liittyviin tehtäviin. Substanssiosaaminen hakuneuvonnassa on edelleen korkeakouluissa, eikä tällaista osaamista ole pitkällä tähtäimellä järkevää siirtää kansalliseen keskukseen, varsinkaan kun ei riittävällä tarkkuudella tiedetä, millä periaatteella suunniteltu keskus (Opetushallituksen vai yksityisen palveluntarjoajan toimesta) tulisi toimimaan. Hakukelpoisuuksien tarkistamisesta on esitetty niiden yhdistämisen vähentävän päällekkäistä työtä ja parantavan tarkistamisen laatua. Työn väheneminen onkin tavoiteltava ratkaisu ja se vähenee myös esitetyllä olemassa olevien tietovarantojen nykyistä paremmalla käytöllä, jotta hakijan ei tarvitse enää ilmoittaa jo keskitetyissä järjestelmissä olevaa tietoa, kuten esimerkiksi lukion päättötodistuksen ar-

5 5 (8) vosanojaan. Laatua keskittäminen sen sijaan tuskin parantaa, sillä hakukohteen alan ja sille pätevöittävien pohjakoulutusten tuntemus on väistämättä keskitetyssä ratkaisussa heikompi. Hakuneuvonta kuormittaa korkeakouluja kausiluonteisesti, joten siihen perehtyneet työntekijät työskentelevät vuoden aikana muissa hakuun, valintaan ja opiskelijarekrytointiin liittyvissä tehtävissä. Hakuneuvonnan siirtäminen keskitettyyn palvelukeskukseen heikentäisi korkeakoulujen yhteyttä hakijoihin ja opinto-ohjaajiin, jotka suurin osa korkeakouluista kuitenkin kokee asiakkaikseen. Tilanteessa, jossa jokaiselle hakijalle tarjotaan vain yhtä opiskelupaikkaa, nousee myös opiskelijarekrytoinnin ja siihen liittyvän markkinoinnin tarve aikaisempaa suureksi. Tällaisessa tilanteessa hakuneuvonnan keskittäminen ei palvele yliopiston tarpeita. Lisäksi englannin kielellä palveltavien hakijoiden osalta ei esitutkimuksessa ole esitetty tyydyttävää ratkaisua. 1.7 Tavoitetila valmisteluvaihe, aikataulut Luvussa käsitellään haun valmisteluvaihetta korkeakouluissa. Esitetty aikataulu aikaistaa valintaperusteiden hyväksynnän aikataulua yliopistoissa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että valintaperusteet tulisi vahvistaa yliopistoissa jo ennen kesälomia. Aikataulun aikaistamisella voi olla kerrannaisvaikutuksia yliopistojen akateemisiin vuosikelloihin, jotka myös tulee selvittää. Luvussa käsitellään hakuaikatauluun liittyviä asioita. Kevään hakuaikojen ehdotetaan sijoittuviksi helmikuulle ja huhtikuulle, ja niiden kestoksi ehdotetaan kolmea viikkoa. Mikäli maisterivaiheen hakijat on tarkoituksena integroida mukaan hakuprosessiin, on ehdotettu hakuajan kesto liian lyhyt. Jälkimmäinen kevään hakuaika sijoittuu erityisesti taideteollisen alan osalta liian myöhäiseen ajankohtaan, ja sitä tulisi aikaistaa joko maaliskuun loppuun tai huhtikuun alkuun. Vieraskielisen koulutuksen hakua keväällä esitetään pääosin sijoittuvaksi helmikuulle. Toisaalta vieraskielisen koulutuksen voisi jättää yhteishaun ulkopuolelle aikataulullisista syistä. Vieraskieliseen koulutukseen hakee ja tulee valituksi huomattava määrä suomalaisia hakijoita ulkomaalaisten lisäksi. Yksittäisen korkeakoulun valintojen kokonaistoteutuksen kannalta voi olla tarkoituksenmukaista, että vieraskieliseen koulutukseen haetaan huhtikuun hakuaikana tai ei-vieraskieliseen koulutukseen helmikuun hakuaikana. Vieraskieliseen koulutukseen liittyvät seikat tulee tulkita väljästi siten että korkeakoulujen valinnat voidaan toteuttaa korkeakoulun harkinnan mukaan niiden toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Kaksi kertaa vuodessa tapahtuva haku ei ole Aalto-yliopiston kannalta relevantti asia, sillä se edellyttäisi opetuksen alkamista aidosti kaksi kertaa vuodessa.

6 6 (8) 1.8 Tavoitetila prioriteettijärjestys, sijoitteluajot ja kiintiöt Valintojen tiukan aikataulutuksen ja monivaiheisuuden vuoksi (esimerkiksi ennakkotehtäväkäytäntö sekä taideteollisella että teknillistieteellisellä koulutusalalla arkkitehtuurissa) Aalto-yliopiston korkeakoulut pitävät oikeana ratkaisuna sitä, että hakija ei voi muuttaa hakukohteidensa prioriteettijärjestystä enää hakuajan päättymisen jälkeen. Kuuden hakukohteen enimmäismäärä on hyväksyttävä, ja oletamme, että sen lainsäädännöllinen pohja on selvitetty. Todistuskopioiden toimittamisen huomautamme, että hakuajan päättymiseen liittyvä liitteiden palautuspäivämäärä ei käytännössä toimi, koska hakijoiden tutkinto voi tulla valmiiksi vasta kesäkuun alussa. Luvussa käsitellään valintojen tulosten sijoitteluajoa. Esityksen mukaan hakukohteiden valintatulokset tulee olla sijoitteluajoa varten KSHJ:ään tallennettuina kevään yhteishauissa viikon 25 loppuun mennessä (tämä sivun 26 perusteella, sivulla 32 taas määräajaksi annetaan kesäkuun loppu, mikä tarkoittaa viikkoa 26.) Tämän myötä käytännön syistä johtuen on suuria hakijajoukkoja koskevien valintojen, kuten esimerkiksi kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan, valintakokeet järjestettävä viimeistään viikon 23 alkupuolella. Toisaalta taas saman kevään ylioppilastutkintotiedot tulevat yliopistojen käyttöön arviolta viikolla 21. Valintojen toteuttamiselle jäävä aikaväli on näin ollen tiukka. Tässä kohtaa Opetus- ja kulttuuriministeriö voisi harkita toimia ylioppilastutkintokokeiden aikaistamiseksi. Luvussa mainittua läsnä- tai poissaolevaksi ilmoittautumista ensimmäisenä lukuvuonna ei voida jatkossakaan noudattaa taideteollisella alalla pienten ryhmäkokojen vuoksi. Luvussa käsitelty täydennyshaku ajoittuu järjestelyineen loma-ajalle eli heinä-elokuulle. Aaltoyliopistossa täydennyshaulle ei ole tähän saakka nähty tarvetta. Luvussa käsitellään sijoittelua. Nykytilanteeseen verrattuna yliopistojen kannalta merkittävä muutos on se, että hakijalle tarjotaan vain yhtä opiskelupaikkaa sen sijaan, että hän voisi itse päättää niiden paikkojen välillä, jotka ovat hänet valmiit hyväksymään. Ensisijaisuuspisteitä käsittelevää keskustelua on käyty jonkin verran aiemmin kansallisella tasolla, ja päädytty siihen, ettei ensisijaisuuspistekäytäntöön enää haluta palata. Tässä tilanteessa voi pohtia, luoko uusi järjestelmä varmasti korkeakouluille nykyistä paremman mahdollisuuden motivoituneiden opiskelijoiden valintaan. Tosiasia kuitenkin on, että hakijan valinnanvapaus kapenee. Mikäli ensisijaisuuspisteitä ei ole käytössä, on pohdittava, miten yliopisto tai hakija hyötyy ainoastaan yhden paikan tarjoamisesta. Esitutkimuksessa esitetään sijoittelu tehtäväksi vaiheittain sitä mukaa kuin hakukohteiden valintoja varmistuu. Konkreettisten esimerkkien puuttuessa väärinymmärrysten mahdollisuus on kuitenkin ilmeinen. Ongelmalliseksi nousee esimerkiksi se, että samaan hakukohteeseen hakeneet saavat tiedon valinnasta eri aikaan, mikä aiheuttaa hämmennystä hakijoissa ja vaikeuttaa hyväksymiskirjeiden lähettämistä. Oi-

7 7 (8) kaisupyyntöihin ei myöskään ole otettu esitutkimuksessa kantaa, eikä siihen, voidaanko jatkossa valintojen tulokset ilmoittaa hakijoille pelkästään sähköisesti. Sijoitteluajon osalta pitää tarkentaa, kuinka monta hakijaa voidaan määrittää varasijalle hakukohdetta kohti. Lisäksi on hyvä täsmentää, voiko korkeakoulu merkitä etukäteen varasijalle sijoittuvien lukumäärän järjestelmään. Teknillistieteellisellä alalla, jossa todistusvalinnan käyttö opiskelijavalinnassa on valtakunnallisesti laajaa, nähdään olennaiseksi se, että todistusvalinnalle määritellyt kiintiöpaikat voidaan tarvittaessa siirtää muihin valintaryhmiin (alku- ja koepisteiden tai pelkkien koepisteiden yhdistelmä), sillä lopulliseen valittavaan opiskelijamäärään ei haluta vajausta. Luvussa todetaan, että korkeakouluilla on vuodesta 2013 lähtien mahdollista jakaa kunkin hakukohteensa aloituspaikat kahden kiintiön kesken (hakijat, joilla ei ole opiskelupaikkaa suomalaisessa korkeakoulussa ja hakijat, joilla on). Aalto-yliopisto ja sen ylioppilaskunta katsovat, että korkeakouluilla tulee olla päätösvalta sen suhteen, käytetäänkö kiintiöitä vai ei. Esitutkimuksen mukaan kiintiömäärittelyä opiskeluoikeuden osalta sovellettaisiin vuonna 2012 saatuihin opiskeluoikeuksiin. Kiintiöitä koskeva lainsäädännöllinen työ on kuitenkin vielä kesken. Aalto-yliopisto ja sen ylioppilaskunta edellyttävät, että hakijoiden oikeusturvan kannalta varmistutaan siitä, että vuonna 2012 opiskelupaikan vastaanottavat myös ymmärtävät tämän vastaanoton vaikutukset tulevaisuuden ratkaisuihin. Kiintiöiden käytön tukena on myös oltava joustava ja toimiva menettely, jonka avulla hakijoidensijoittuminen oikeaan kiintiöön voidaan luotettavasti tehdä. Mikäli näitä seikkoja ei voida tyydyttävällä tavalla turvata, on kiintiöiden käyttöönoton ajankohtaa syytä harkita uudelleen. Kiintiöiden käyttöönotto ja vain yhden paikan tarjoaminen opiskelijalle saattaa johtaa myös siihen, että korkeakoulu saa entistä pienemmän joukon entistä vähemmän motivoituneita hakijoita, joista valita opiskelijansa. Osa opiskelijoista saattaa jättää ottamatta mitään paikkaa vastaan pärjätäkseen paremmin seuraavana vuoden valinnoissa, etenkin jos opiskelijan ei ole mahdollista vaihtaa hakukiintiötään luopumalla aiemmasta opiskelupaikastaan. Osalle paikoista valitaan sellaisia opiskelijoita, joille valintakohde ei ollut kaikkein mieluisin ohi niiden, joille se olisi ollut ja joilla olisi motivaatio suorittaa siinä kokonainen tutkinto. Korkeakouluissa muutoksesta kärsisi ennen kaikkea opetustoiminta. 1.9 Muuta huomioitavaa Aalto-yliopiston kannalta on keskeistä miten yhteisvalintoja kohdellaan uudessa valintajärjestelmässä. Yliopiston kaikki alat ovat mukana yhteisvalinnoissa: yliopistosta koordinoidaan sekä tekniikan ala DIAyhteisvalintaa että kauppatieteiden yhteisvalintaa. Kauppatieteiden yhteisvalinnan osalta sen ohjausryhmä kokoontuu pohtimaan ko. yhteisvalinnan tulevaisuutta ensi syyskuussa. Näiden lisäksi Taideteollisen korkeakoulun alalla ei ole muita yliopistoja, joten se on itsessään alansa yhteinen valinta. Hakukohteiden priorisointien suhteen voitaisiin yhteisvalintojen osalta miettiä menettelyä, jossa yhteisvalinnat

8 8 (8) olisivat erillisiä hakukohteita. Hakija voisi näin hakea esimerkiksi ensisijaisesti yhteisvalinnan halutuimpaan kohteeseen, toissijaisesti johonkin muuhun kohteeseen ja taas kolmannella sijalla yhteisvalinnan toiseksi halutuimpaan kohteeseen. Priorisointikäytäntöjen yhdistämisen esitetään vähentävän hakijalle aiheutuvaa sekaannusta. On vaikeaa nähdä, miten valinnanvapaus hakiessa olisi ollut tähän asti yliopistosektorin hakijoille haitaksi. Ammattikorkeakoulujen monet haku- ja valintajärjestelmät ovat saattaneet sekaannusta aiheuttaakin. Pyrkimys valintakokeiden ajankohtien parempaan koordinointiin on kannatettavaa, samoin kuin valintakokeisiin kutsumisen käytäntöjen kehittäminen. Erityisen paljon valintojen sujuvuutta kehittäisi esitetty sähköisen paikan vastaanottamisen kehittäminen liittämällä ilmoittautumistoiminto siihen. Suunnitelmaa esitelleessä seminaarissa esiteltiin valintajärjestelmää, jossa voisi ottaa sekä paikan vastaan, että hoitaa ilmoittautumisen sekä ylioppilaskunnan pakolliset ja vapaaehtoiset maksut. Maksujärjestelmän siirtäminen valintajärjestelmään on kannatettavaa ja mahdollistaa entistä sujuvamman sähköisen ilmoittautumisen. Paikkaa vastaan otettaessa järjestelmän tulisi informoida selkeästi, että hakijalle ei tarjota mitään muuta paikkaa, mikäli hän valitsee vaihtoehdon olla ottamatta tarjottua paikkaa vastaan. Tämän tiedon tulisi olla esillä siinä vaiheessa, kun valinta tehdään. Seminaarissa esiteltiin myös idea, että opiskelija siirrettäisiin suoraan HOPSin tekoon hänen otettuaan paikan vastaan. Idea ei ole kannatettava siinä vaiheessa, jossa opiskelija ei ole vielä opiskellut päivääkään yliopistolla eikä saanut vielä mitään ohjausta koulutusvalintojensa tueksi.

Hakujärjestelmät - opiskelijavalinta 2014 ja valmistautuminen vuoteen 2015 15.11.2013

Hakujärjestelmät - opiskelijavalinta 2014 ja valmistautuminen vuoteen 2015 15.11.2013 Hakujärjestelmät - opiskelijavalinta 2014 ja valmistautuminen vuoteen 2015 15.11.2013 SARI PULKKINEN LÄHDE: OPH/PENKARI Oppijan verkkopalvelut Todennetun osaamisen rekisteri Ilmoittautuminen ja haku esi-

Lisätiedot

Korkeakouluhaun muutokset 2014

Korkeakouluhaun muutokset 2014 Korkeakouluhaun muutokset 2014 16.9.2013 Joni Penkari, Opetushallitus Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteishaut nykytilassa Hakeutujan palvelut Yliopistojen erillishaut AMK:t Ylempi AMK YLIOPISTOT

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulun kommentit korkeakoulujen sähköisen haku- ja valintajärjestelmäratkaisun esitutkimukseen.

Hämeen ammattikorkeakoulun kommentit korkeakoulujen sähköisen haku- ja valintajärjestelmäratkaisun esitutkimukseen. Hämeen ammattikorkeakoulun kommentit korkeakoulujen sähköisen haku- ja valintajärjestelmäratkaisun esitutkimukseen. Yleiset huomiot Siirtyminen yhteen haku- ja valintajärjestelmään on järkevä ratkaisu,

Lisätiedot

Ajankohtaista opiskelijavalinnoista

Ajankohtaista opiskelijavalinnoista Erityisasiantuntija Joni Penkari, Opetushallitus Ajankohtaista opiskelijavalinnoista Keskeisiä linjausasioita Yleistä KSHJ:n esitutkimuksen yhteydessä sekä korkeakoulujen siitä antamissa lausunnoissa nousi

Lisätiedot

Yhteishaun aikataulu

Yhteishaun aikataulu Yhteishaun aikataulu Opiskelupaikka otettava viimeistään vastaan Kevään hakuaika vieraskieliseen koulutukseen ja taideyliopistoon 7.1.-27.1. 2015 Syksyn haun tulokset Syksyn yhteishaku Kevään yhteishaku

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteishaku 2014 Mikä muuttuu ja millä aikataululla?

Korkeakoulujen yhteishaku 2014 Mikä muuttuu ja millä aikataululla? Korkeakoulujen yhteishaku 2014 Mikä muuttuu ja millä aikataululla? 7.5.2013 infotilaisuus Erityisasiantuntija Joni Penkari, Opetushallitus Nykytila: Ammattikorkeakoulut Yhteishaun haut (yhden korkeakoulupaikan

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamisen II vaihe ja hakijamaksut. Ilmari Hyvönen 29.4.2014

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamisen II vaihe ja hakijamaksut. Ilmari Hyvönen 29.4.2014 Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamisen II vaihe ja hakijamaksut Ilmari Hyvönen 29.4.2014 Opiskelijavalintauudistus: hallitusohjelma, KESU, I vaihe Hallitusohjelman mukaan korkeakouluopintoihin

Lisätiedot

Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ

Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Uudistuksen ensimmäinen vaihe v. 2014 6.11.2012 1 Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään (H.Siren OKM) Tavoitteet: Korkeakouluista valmistuneiden

Lisätiedot

Haku korkeakouluihin 2014. Opintopolku.fi

Haku korkeakouluihin 2014. Opintopolku.fi Haku korkeakouluihin 2014 Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteishaut, kevät 2014 2 Kevään 2014 yhteishaut korkeakouluihin Keväällä 2014 haetaan vielä erillisissä yhteishauissa ammattikorkeakouluihin

Lisätiedot

Opiskelijavalinnan valtakunnalliset kehityssuunnat ja sähköisen yhteishakujärjestelmän kehittäminen. Sari Pulkkinen

Opiskelijavalinnan valtakunnalliset kehityssuunnat ja sähköisen yhteishakujärjestelmän kehittäminen. Sari Pulkkinen Opiskelijavalinnan valtakunnalliset kehityssuunnat ja sähköisen yhteishakujärjestelmän kehittäminen Sari Pulkkinen 29.9.2011 Vuonna 2010 kevään ylioppilastutkinnossa hyväksyttiin 28 795 kokelasta yliopistoihin

Lisätiedot

Yhteishaun ja erillishakujen kokonaisuuden kehittäminen. Ilmari Hyvönen 26.10.2015

Yhteishaun ja erillishakujen kokonaisuuden kehittäminen. Ilmari Hyvönen 26.10.2015 Yhteishaun ja erillishakujen kokonaisuuden kehittäminen Ilmari Hyvönen 26.10.2015 Nykytilan säädösperustaa Yhteishausta laissa (Yliopistolaki, Ammattikorkeakoululaki) Ensimmäisen ja toisen syklin valinnat

Lisätiedot

Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana

Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana 1/3 09/ 2013 Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana Opiskelijavalinnat uudistuvat vaiheittain kaikilla koulutusasteilla alkaen syksystä 2013. Yhdistävänä asiana uudistuksessa on uuden Opintopolku.fi

Lisätiedot

Pirjo Jonsson-Fuchs (UEF), Mari Kähkönen (UEF), Riikka Kaasinen (Karelia)

Pirjo Jonsson-Fuchs (UEF), Mari Kähkönen (UEF), Riikka Kaasinen (Karelia) Pirjo Jonsson-Fuchs (UEF), Mari Kähkönen (UEF), Riikka Kaasinen (Karelia) Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan samassa korkeakouluje nyhteishaussa, yhdellä sähköisellä

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ KORKEAKOULUJEN SÄHKÖISEN HAKU- JA VALINTAJÄRJESTELMÄN ESITUTKIMUKSESTA

LAUSUNTOPYYNTÖ KORKEAKOULUJEN SÄHKÖISEN HAKU- JA VALINTAJÄRJESTELMÄN ESITUTKIMUKSESTA Viite: OKM lausuntopyyntö 16.5.2011 Dno 17/022/2011 LAUSUNTOPYYNTÖ KORKEAKOULUJEN SÄHKÖISEN HAKU- JA VALINTAJÄRJESTELMÄN ESITUTKIMUKSESTA Sibelius-Akatemia antaa lausuntonaan korkeakoulujen sähköisen haku-

Lisätiedot

Korkeakoulujen sähköisen hakujärjestelmän KSHJ:n ja Opintopolku.fi palvelun käyttö ja kehittäminen

Korkeakoulujen sähköisen hakujärjestelmän KSHJ:n ja Opintopolku.fi palvelun käyttö ja kehittäminen Korkeakoulujen sähköisen hakujärjestelmän KSHJ:n ja palvelun käyttö ja kehittäminen Seminaari 26.10.2015 Merja Väistö Erityisasiantuntija Sisältö Katsaus taaksepäin: vuoden 2015 yhteishaut Uutena opintopolkuun

Lisätiedot

Tavoitetilan haku- ja valintaprosessi

Tavoitetilan haku- ja valintaprosessi Merja Väistö Tavoitetilan haku- ja valintaprosessi Yleisötilaisuus 4.5.2011 Yhteishakuun kuuluvat koulutukset Yhteishakuun kuuluvat kaikki ne yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen koulutukset, joissa haetaan

Lisätiedot

KORKEAKOULUHAKUJEN UUDISTUS 2014

KORKEAKOULUHAKUJEN UUDISTUS 2014 KORKEAKOULUHAKUJEN UUDISTUS 2014 18.4.2013 INFOTILAISUUS KORKEAKOULUJEN VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN VIRKAILIJOILLE Laila Puranen, Opetushallitus Korkeakoulujen hakujen uudistuksen taustalla hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen, vaihe II

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen, vaihe II Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen, vaihe II Miksi opiskelijavalintoja uudistetaan (OKM) Opiskelijavalintoja uudistamalla pyritään alentamaan korkeakouluopintojen aloittamisikää, saamaan

Lisätiedot

HAMK. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Viite: Lausuntopyyntö OKM/68/010/2011 (4.11.2011) Yleistä

HAMK. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Viite: Lausuntopyyntö OKM/68/010/2011 (4.11.2011) Yleistä Lausunto 1 (5) 01.1 2.2011 168/00.01.02/2011 Opetus- ja kulttuuriministeriö Viite: Lausuntopyyntö OKM/68/010/2011 (4.11.2011) N LAUSUNTO KORKEAKOULUJEN OPISKELIJAVALINTOJA KOSKE V AAN HALLITUKSEN ESITYKSEEN

Lisätiedot

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakupalvelujen keskeiset uudistukset

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakupalvelujen keskeiset uudistukset Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakupalvelujen keskeiset uudistukset 29.10.2013 Katariina Männikkö Esityksen sisältö Oppijan palvelut ja uusi perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen

Lisätiedot

Miten korkeakoulujen yhteishaun ja erillishakujen kokonaisuutta tulisi kehittää?

Miten korkeakoulujen yhteishaun ja erillishakujen kokonaisuutta tulisi kehittää? Miten korkeakoulujen yhteishaun ja erillishakujen kokonaisuutta tulisi kehittää? Nykytilan haasteita, mahdollisen kehittämisen aikataulu ja tavoitteen hahmottelua OKM/KTPO 22.12.2015 Aiheita Nykytilan

Lisätiedot

Kuinka suuri osa opiskelupaikoista varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville syksyn 2014 haussa?

Kuinka suuri osa opiskelupaikoista varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville syksyn 2014 haussa? 9. Usein kysytyt kysymykset Miten opiskelijavalintojen uudistus toteutetaan vaiheittain? Opiskelijavalintauudistuksen ensimmäisessä vaiheessa korkeakoulut voivat oman päätöksensä mukaan varata paikkoja

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteishaku. Opintopolku.fi

Korkeakoulujen yhteishaku. Opintopolku.fi Korkeakoulujen yhteishaku Miksi korkeakouluhaku uudistuu? Pyritään alentamaan korkeakouluopintojen aloittamisikää Pyritään saamaan korkeakoulutukseen entistä enemmän aidosti uusia opiskelijoita Pyritään

Lisätiedot

Lukiosta ja ammatillisesta koulutuksesta korkeakouluun korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus Ilmari Hyvönen

Lukiosta ja ammatillisesta koulutuksesta korkeakouluun korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus Ilmari Hyvönen Lukiosta ja ammatillisesta koulutuksesta korkeakouluun korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus 3.11.2017 Ilmari Hyvönen 1 Aiheita Ylioppilastutkinnon ja ammatillisen koulutuksen suorittaneet korkeakoulujen

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteishaku. Opintopolku.fi

Korkeakoulujen yhteishaku. Opintopolku.fi Korkeakoulujen yhteishaku Miksi korkeakouluhaku uudistuu? Pyritään alentamaan korkeakouluopintojen aloittamisikää Pyritään saamaan korkeakoulutukseen entistä enemmän aidosti uusia opiskelijoita Pyritään

Lisätiedot

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakumenettely

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakumenettely Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakumenettely 25.11.2013 Katariina Männikkö Oppijan verkkopalvelut Todennetun osaamisen rekisteri Ilmoittautuminen ja haku esi- ja perusopetukseen Haku

Lisätiedot

Hakuprosessi maisteritason ohjelmiin Aalto-yliopistossa

Hakuprosessi maisteritason ohjelmiin Aalto-yliopistossa Hakuprosessi maisteritason ohjelmiin Aalto-yliopistossa Kv-kevätpäivät 2013 Sessio B4: Tutkinto-opiskelijoiden hakuprosessit Katri Ventus, Aalto-yliopiston hakijapalvelut Aikataulu Maisterivaiheen valinnat

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus Ilmari Hyvönen

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus Ilmari Hyvönen Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus 7.11.2017 Ilmari Hyvönen 1 Aiheita Ylioppilastutkinnon ja ammatillisen koulutuksen suorittaneet korkeakoulujen valinnoissa: tilastoja Miksi opiskelijavalintoja

Lisätiedot

Miksi osa opiskelupaikoista varataan henkilöille, joilla ei ole vielä opiskelupaikkaa tai tutkintoa korkeakoulussa?

Miksi osa opiskelupaikoista varataan henkilöille, joilla ei ole vielä opiskelupaikkaa tai tutkintoa korkeakoulussa? VASTAUKSIA USEIN ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN KORKEAKOULUJEN OPISKELIJAVALINTOJEN UUDISTAMISESTA Miten opiskelijavalintojen uudistus toteutetaan vaiheittain? Opiskelijavalintauudistuksen ensimmäisessä vaiheessa

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen. Joni Penkari, Opetushallitus 11.10.2013 Opintopolku.fi

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen. Joni Penkari, Opetushallitus 11.10.2013 Opintopolku.fi Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen Joni Penkari, Opetushallitus 11.10.2013 Miksi opiskelijavalintoja uudistetaan? 2 15.10.2013 Alatunnisteteksti Miksi opiskelijavalintoja uudistetaan? 3 15.10.2013

Lisätiedot

Opintopolku.fi. Mikä on uusi Opintopolku ja miten korkeakouluun hakeutuminen uudistuu? Joni Penkari, Opetushallitus Opintopolku.

Opintopolku.fi. Mikä on uusi Opintopolku ja miten korkeakouluun hakeutuminen uudistuu? Joni Penkari, Opetushallitus Opintopolku. Mikä on uusi Opintopolku ja miten korkeakouluun hakeutuminen uudistuu? Joni Penkari, Opetushallitus 8.10.2013 Oppijan verkkopalvelut Todennetun osaamisen rekisteri Ilmoittautuminen ja haku esi- ja perusopetukseen

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus. Opopatio Ilmari Hyvönen

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus. Opopatio Ilmari Hyvönen Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus Opopatio 13.10.2017 Ilmari Hyvönen Aiheita Miksi opiskelijavalintoja uudistetaan? Opiskelijavalintauudistuksen valmistelu Ylioppilastutkinnon ja ammatillisen

Lisätiedot

Opintopolun käyttöönoton tuki ja organisointi. Yhteistyöryhmä Ossi Raatikainen, CSC

Opintopolun käyttöönoton tuki ja organisointi. Yhteistyöryhmä Ossi Raatikainen, CSC Opintopolun käyttöönoton tuki ja organisointi Yhteistyöryhmä 2.9.2014 Ossi Raatikainen, CSC Sisältö Johdanto Mikä muuttuu, mikä ei? Kuinka kokonaisuutta hallitaan Sidoshankkeita Ryhmien nykytila Painopisteet

Lisätiedot

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku - työpaja

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku - työpaja Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku - työpaja 5.6.2014 Katariina Männikkö Jaana Saha Esityksen sisältö Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku- ja valintaprosessin keskeiset

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamisen tilanne: II vaihe hakijamaksut sekä kaksois- ja yhteistutkinnot

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamisen tilanne: II vaihe hakijamaksut sekä kaksois- ja yhteistutkinnot Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamisen tilanne: II vaihe hakijamaksut sekä kaksois- ja yhteistutkinnot Ilmari Hyvönen 29.8.2014 Miksi opiskelijavalintoja uudistetaan? Opiskelijavalintoja uudistamalla

Lisätiedot

KORKEAKOULUHAKUJEN UUDISTUS 2014

KORKEAKOULUHAKUJEN UUDISTUS 2014 KORKEAKOULUHAKUJEN UUDISTUS 2014 7.5.2013 INFOTILAISUUS KORKEAKOULUJEN VIESTINTÄVASTAAVILLE Erja Nokkanen, Opetushallitus Korkeakoulujen hakujen uudistuksen taustalla hallitusohjelmassa linjatut korkeakouluhakuja

Lisätiedot

Bologna-seminaari 25.4.2013. Mervi Jokipii Laatupäällikkö Tampereen teknillinen yliopisto

Bologna-seminaari 25.4.2013. Mervi Jokipii Laatupäällikkö Tampereen teknillinen yliopisto Bologna-seminaari 25.4.2013 Mervi Jokipii Laatupäällikkö Tampereen teknillinen yliopisto Taustaa Tavoitteena opiskelijoiden joustavampi siirtyminen toisen pääaineen tai koulutusohjelman opiskelijaksi korkeakoulujen

Lisätiedot

Ajankohtaista Aalto-yliopistosta

Ajankohtaista Aalto-yliopistosta Ajankohtaista Aalto-yliopistosta Oposeminaari 6.11.2015 Paula Nuorteva hakukoordinaattori Hakijapalvelut, Aalto-yliopisto paula.nuorteva@aalto.fi 050 410 7811 1 Ensikertalaiskiintiöt: - Tekniikan ala:

Lisätiedot

Pohdintoja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistuksen toinen vaiheesta Ilmari Hyvönen 17.10.2012

Pohdintoja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistuksen toinen vaiheesta Ilmari Hyvönen 17.10.2012 Pohdintoja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistuksen toinen vaiheesta Ilmari Hyvönen 17.10.2012 Aiheita Valtioneuvoston linjaukset Käsitteet Miten toinen vaihe toteutettaisiin Miten iso osuus valituista

Lisätiedot

Hakijan haku- ja valintaprosessi

Hakijan haku- ja valintaprosessi AMK-sektori (nuorten koulutus) Hakijan haku- ja valintaprosessi Koulutustiedotuksen tukitoiminto Hakudemo (ennen hakuaikaa) Luonnos 4.10.2010 OPH Hakeminen Haun infosivut Hakuohjeet (hakulomakkeella) Koulutushaku

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014)

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014) OULUN YLIOPISTO Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014) MONITIETEINEN MONIPUOLINEN Arkkitehtuurin tiedekunta Biokemian

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINNAT. Liiketalouden kehittämispäivät 10.11.2010

OPISKELIJAVALINNAT. Liiketalouden kehittämispäivät 10.11.2010 OPISKELIJAVALINNAT Liiketalouden kehittämispäivät 10.11.2010 Opiskelijavalinnat 1. Valintaperusteet 2011 ja 2012 2. Valintakokeet 3. Tulevaisuuden näkymiä 2 Valintaperusteet 2011 ja 2012 Avoimen amk:n

Lisätiedot

Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haku - Haku- ja valintaprosessi

Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haku - Haku- ja valintaprosessi Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haku - Haku- ja valintaprosessi 6.2.2015 Esityksen sisältö Yleistä erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen hausta Haku- ja valintaprosessin

Lisätiedot

YHTEISHAKU 2015. Aikataulut Valintaperusteet. Centria-ammattikorkeakoulu www.centria.fi

YHTEISHAKU 2015. Aikataulut Valintaperusteet. Centria-ammattikorkeakoulu www.centria.fi YHTEISHAKU 2015 Aikataulut Valintaperusteet YHTEISHAKU Hakupalvelu (suomi) (ruotsi) (englanti) Yhteishaun aikataulut 1. hakuaika 7.1.- 27.1.2015 klo 15.00 (vieraskieliset koulutukset) 2. hakuaika 17.3.

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA 2016. Arja Hiltunen 9.11.2015

OPISKELIJAVALINTA 2016. Arja Hiltunen 9.11.2015 OPISKELIJAVALINTA 2016 Arja Hiltunen 9.11.2015 Opiskelijavalinta uudistuksen II vaihe koskee syksyllä 2016 alkavaa koulutusta osa korkeakoulupaikoista varataan ensikertalaisille yhdenpaikan säännös koskee

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Opiskelijavalinta ja opiskelu Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Missä voi opiskella diplomi-insinööriksi ja arkkitehdiksi? DIA -yhteisvalintaan kuuluvat yliopistot OULU Vaasa

Lisätiedot

Opiskelijavalintojen kehittäminen vuoteen 2013. 29.3.2011 Ilmari Hyvönen

Opiskelijavalintojen kehittäminen vuoteen 2013. 29.3.2011 Ilmari Hyvönen Opiskelijavalintojen kehittäminen vuoteen 2013 29.3.2011 Ilmari Hyvönen Opiskelijavalintojen uudistaminen Korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämisryhmän suositukset syksyltä 2009 Opintoihin siirtymistä

Lisätiedot

Anita Johansson KSHJ. Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä

Anita Johansson KSHJ. Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä Anita Johansson KSHJ Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti kirjeessään (Dnro 116/040/2010) hankkeen korkeakoulujen sähköisen hakujärjestelmän kehittämiseksi.

Lisätiedot

Uudistuva korkeakoulutukseen hakeutuminen. Ilmari Hyvönen 7.5.2013

Uudistuva korkeakoulutukseen hakeutuminen. Ilmari Hyvönen 7.5.2013 Uudistuva korkeakoulutukseen hakeutuminen Ilmari Hyvönen 7.5.2013 Opiskelijavalintojen uudistaminen Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Opiskelijavalinnan kehittäminen valintojen järjestämisen näkökulmasta

Opiskelijavalinnan kehittäminen valintojen järjestämisen näkökulmasta Opiskelijavalinnan kehittäminen valintojen järjestämisen näkökulmasta Milla Vaisto-Oinonen Ryhmäpäällikkö/ TKK, Opiskelijarekrytointi ja valinnat OPM-seminaari 21.9.2009 Page 1 Taustaa esitykselle Korkeakoulujen

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta Opiskelijavalinta ja opiskelu Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta Missä voi opiskella diplomi insinööriksi ja arkkitehdiksi? DIA yhteisvalintaan kuuluvat yliopistot OULU Vaasa

Lisätiedot

Opintopolku OPOjen apuna

Opintopolku OPOjen apuna Opintopolku OPOjen apuna 4.12.2012 Erityisasiantuntija Joni Penkari, OPH Mikä on opintopolku? Mitä uusi korkeakouluhaku tuo mukanaan? Miten opintopolku auttaa OPOa? Mikä opintopolku? Mikä on opintopolku?

Lisätiedot

Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista

Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista Opintopolku ja muut oppijan palvelut -infotilaisuus Messukeskuksessa 6.11.2015 Syksyn 2015 yhteishaku - ajankohtaista Valintojen tulokset julkaistaan

Lisätiedot

Abipäivän opotilaisuus 15.1.2015 Katja Arola

Abipäivän opotilaisuus 15.1.2015 Katja Arola Abipäivän opotilaisuus 15.1.2015 Katja Arola AJANKOHTAISTA TURUN YLIOPISTOSSA Abien vanhempien infoilta järjestettiin marraskuussa 2014 toista kertaa. Luentotallenne utu.fi-sivuilla. Opiskelijalähettiläät

Lisätiedot

OKM Korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittäminen -seminaari

OKM Korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittäminen -seminaari OKM Korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittäminen -seminaari Kommenttipuheenvuoro Opiskelijapalveluiden päällikkö HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu KSHJ-valmistelu keväästä 2011 syksyyn 2013 Keväällä 2011

Lisätiedot

Huomioita KSHJ:n prosessista

Huomioita KSHJ:n prosessista Huomioita KSHJ:n prosessista Erityisasiantuntija Joni Penkari, Opetushallitus 2013 -> 2015 YSHJ, HAREK, AMKHAUT -> KSHJ Nykytila -> Tulevaisuus Korkeakoulujen hakuja ja valintoja toteutetaan nykytilassa

Lisätiedot

Anita Johansson KSHJ. Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä

Anita Johansson KSHJ. Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä Anita Johansson KSHJ Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti kirjeessään (Dnro 116/040/2010) hankkeen korkeakoulujen sähköisen hakujärjestelmän kehittämiseksi.

Lisätiedot

Ajankohtaista opiskelijavalintojen uudistamisesta. Ilmari Hyvönen

Ajankohtaista opiskelijavalintojen uudistamisesta. Ilmari Hyvönen Ajankohtaista opiskelijavalintojen uudistamisesta Ilmari Hyvönen 21.5.2013 Opiskelijavalintojen uudistaminen Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

University Admissions -hakupalvelu Yliopistojen hakuseminaari 7.1.2008

University Admissions -hakupalvelu Yliopistojen hakuseminaari 7.1.2008 University Admissions -hakupalvelu Yliopistojen hakuseminaari 7.1.2008 University Admissions hakupalvelu Sini Saarenheimo, projektipäällikkö FUNIMA 1.0 hakujärjestelmä Miltä järjestelmä näyttää? Tekniset

Lisätiedot

JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN

JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN HUOLTAJAILTA 29.11.2017 TERVETULOA! Lukion viimeisenä vuonna nuoren mielessä on monia kysymyksiä Mitä haluan omalta tulevaisuudeltani? Mikä minusta

Lisätiedot

Valinta, sijoittelu ja opiskelupaikan vastaanottaminen

Valinta, sijoittelu ja opiskelupaikan vastaanottaminen Joonas Mäkinen Valinta, sijoittelu ja opiskelupaikan vastaanottaminen 4.5.2011 Valinta ja sijoittuminen, mitä edellyttää? Hakija ilmoittaa hakemuksessa hakukohteiden prioriteetit Korkeakoulu muodostaa

Lisätiedot

1 Luo haku, koulutus tai hakukohde... 2 1.1 Luo haku... 2 1.2 Luo koulutus... 3 1.3 Luo hakukohde... 5

1 Luo haku, koulutus tai hakukohde... 2 1.1 Luo haku... 2 1.2 Luo koulutus... 3 1.3 Luo hakukohde... 5 Vapaan sivistystyön koulutustarjontatietojen käyttäjäohje 1.4.2015 1 Luo haku, koulutus tai hakukohde... 2 1.1 Luo haku... 2 1.2 Luo koulutus... 3 1.3 Luo hakukohde... 5 1 1 Luo haku, koulutus tai hakukohde

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2015

Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2015 Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2015 Minea Wilo-Tanninen Opetushallitus Kevään 2015 haun aikataulut Yhteishaun koulutustarjonta julkaistaan 31.10.2014 Hakuaika I 7.1.-27.1.2015 klo 15 Hakuaika II 17.3.-9.4.2015

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

MAHDOLLISUUKSIA LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN. Vanhempainilta abien huoltajille Opinto-ohjaaja Nanna Oinonen

MAHDOLLISUUKSIA LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN. Vanhempainilta abien huoltajille Opinto-ohjaaja Nanna Oinonen MAHDOLLISUUKSIA LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN Vanhempainilta abien huoltajille 7.11.2017 Opinto-ohjaaja Nanna Oinonen ABIEN OPINTO-OHJAUS Jatko-opintovaihtoehtoihin tutustuminen Koe kampus (yliopistovaihtoehdot)

Lisätiedot

Hakijan haku- ja valintaprosessi

Hakijan haku- ja valintaprosessi Yliopistosektori Hakijan haku- ja valintaprosessi Luonnos 4.10.2010 OPH Hakeminen Haun infosivut Hakuohjeet (hakulomakkeella) Rekisteröityminen Hakijapalveluun Koulutushaku Koulutuskori Hakukohteet Hakukohteiden

Lisätiedot

SIIRTO- OPISKELIJASELVITYS

SIIRTO- OPISKELIJASELVITYS YLIOPISTOJEN SIIRTO- OPISKELIJASELVITYS Mervi Jokipii Tampereen teknillinen yliopisto OHA-forumin koordinaattori 17.10.2012 Tavoite Tuottaa kuvaus siirtymiskäytäntöjen nykytilanteesta yliopistoissa Pohtia

Lisätiedot

Haku aikuiskoulutukseen

Haku aikuiskoulutukseen Haku aikuiskoulutukseen Opetushallitus 17.10.2014 Tiedosta ohjaajana, että Linkkilista aikuiskoulutuksen järjestäjien www-sivuille avattiin tammikuussa -14. Linkkilista poistetaan joulukuussa -14. Aikuiskoulutuksen

Lisätiedot

30.05.2011 KORKEAKOULUJEN SÄHKÖINEN HAKU- JA VALINTAJÄRJESTELMÄRATKAISU TAVOITETILA JA JATKOSUUNNITELMA (OPH, 13.5.2011)

30.05.2011 KORKEAKOULUJEN SÄHKÖINEN HAKU- JA VALINTAJÄRJESTELMÄRATKAISU TAVOITETILA JA JATKOSUUNNITELMA (OPH, 13.5.2011) LAUSUNTO 1(8) 30.05.2011 kshj@oph.fi Opetushallitus Anita Johansson PL 380, 00531 Helsinki Viite: lausuntopyyntö OPH 16.5.2011, Dno 17/022/2011 KORKEAKOULUJEN SÄHKÖINEN HAKU- JA VALINTAJÄRJESTELMÄRATKAISU

Lisätiedot

Englannin kielen taidon osoittaminen ja varmentaminen opiskelijavalinnoissa

Englannin kielen taidon osoittaminen ja varmentaminen opiskelijavalinnoissa Englannin kielen taidon osoittaminen ja varmentaminen opiskelijavalinnoissa Sessio B4: Englannin kielen testit ja moni muu asia apuna opiskelijavalinnoissa Kv-kevätpäivät 2014 Katri Ventus, Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Helsingin yliopiston lausunto Korkeakoulujen sähköisen haku- ja valintajärjestelmäratkaisun tavoitetilasta ja jatkosuunnitelmasta

Helsingin yliopiston lausunto Korkeakoulujen sähköisen haku- ja valintajärjestelmäratkaisun tavoitetilasta ja jatkosuunnitelmasta 1 Helsingin yliopiston lausunto Korkeakoulujen sähköisen haku- ja valintajärjestelmäratkaisun tavoitetilasta ja jatkosuunnitelmasta Yleistä Valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2011 mainitaan, että

Lisätiedot

Uusi korkeakouluhaku syksyllä 2014. Joni Penkari, Opetushallitus 29.8.2014 Opintopolku.fi

Uusi korkeakouluhaku syksyllä 2014. Joni Penkari, Opetushallitus 29.8.2014 Opintopolku.fi Uusi korkeakouluhaku syksyllä 2014 Joni Penkari, Opetushallitus Esityksen sisältö Korkeakouluhaku 2014, mikä ja miksi? Mikä muuttuu, mikä ei Keskeisiä kysymyksiä? Mitä tarkoittaa tiedotukselle? 2 Korkeakoulujen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö

Lausuntopyyntö Lausuntopyyntö OKM/65/010/2014 25.11.2014 Jakelussa mainituille Viite Asia OKM112:00/2014 Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi ammatillisen koulutuksen,

Lisätiedot

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 9.12.2013 OPPIJAN VERKKOPALVELUT SEMINAARI Sari Ellonen Palvelulupaus Oppijan palvelukokonaisuudessa rakennetaan Koulutuksen sähköistä sivistyskeskusta (), josta löytyvät

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus. Kasvatustieteellisen alan dekaanikokous

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus. Kasvatustieteellisen alan dekaanikokous Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus Kasvatustieteellisen alan dekaanikokous 25.10.2017 1 Aiheita Miksi opiskelijavalintoja uudistetaan? Opiskelijavalintauudistuksen valmistelu Ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

KSHJ -hankkeen ohjausryhmän kokous 2

KSHJ -hankkeen ohjausryhmän kokous 2 1 KSHJ -hankkeen ohjausryhmän kokous 2 Pöytäkirja Kokousaika: 14.3.2011 klo 12-15 Paikka: OKM, Meritullinkatu 10, kokoushuone Väinämöinen Osallistujat ylitarkastaja Ilmari Hyvönen, OKM (puheenjohtaja)

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN SÄHKÖINEN HAKUJÄRJESTELMÄ JA VALTAKUNNALLINEN YHTEISHAKU

YLIOPISTOJEN SÄHKÖINEN HAKUJÄRJESTELMÄ JA VALTAKUNNALLINEN YHTEISHAKU YLIOPISTOJEN SÄHKÖINEN HAKUJÄRJESTELMÄ JA VALTAKUNNALLINEN YHTEISHAKU Vilho Kolehmainen ESITYS YLIOPISTOJEN HAKUSEMINAARISSA 7.1.2008 Osaamisen ja sivistyksen asialla HAKUJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO SYKSYLLÄ

Lisätiedot

1 (11) 29.3.2016/EO, MVO

1 (11) 29.3.2016/EO, MVO 1 (11) 29.3.2016/EO, MVO Aalto-yliopiston tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijavalinnan yleiset valintaperusteet ja valintojen kehittämistä koskevat linjaukset vuodelle 2017 1 Tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Tampereen yliopisto ja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen Vararehtori Harri Melin Opintopalvelupäällikkö Mikko Markkola

Tampereen yliopisto ja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen Vararehtori Harri Melin Opintopalvelupäällikkö Mikko Markkola 1 Tampereen yliopisto ja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen 15.11.2013 Vararehtori Harri Melin Opintopalvelupäällikkö Mikko Markkola 2 Lähtökohtia koulutusuudistukseen Uusi strategia - Tehdään

Lisätiedot

Valintojen toteutus Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus, muu perusopetuksen jälkeinen koulutus Katariina Männikkö

Valintojen toteutus Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus, muu perusopetuksen jälkeinen koulutus Katariina Männikkö Valintojen toteutus Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus, muu perusopetuksen jälkeinen koulutus 18.1.2013 Katariina Männikkö Esityksen sisältö Esityksessä käsitellään Valintojen toteuttamista seuraavista

Lisätiedot

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon 2017 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Kaukovainion yksikkö, liiketalous Kotkantie 2 C, 90250 Oulu www.osao.fi Sisällys Pääsyvaatimukset... 2

Lisätiedot

Ajankohtaista opiskelijavalinnoista

Ajankohtaista opiskelijavalinnoista Erityisasiantuntija Joni Penkari, Opetushallitus Ajankohtaista opiskelijavalinnoista Yliopistojen opintoasiainpäivien työpaja Työpajan rakenne Ajankohtaista opiskelijavalintojen kehittämisen yleisestä

Lisätiedot

Korkeakoulujen valintojen uudistukset

Korkeakoulujen valintojen uudistukset Korkeakoulujen valintojen uudistukset Riku Hanhinen 10.11. Opintopolku ja muut oppijan palvelut -tilaisuus Johdanto Mikä muuttuu 2018? Mikä muuttuu 2019? Mikä muuttuu 2020? Mistä löydän lisätietoa? 2 Alatunnisteteksti

Lisätiedot

Muutokset opiskelijavalinnoissa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden näkökulmasta

Muutokset opiskelijavalinnoissa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden näkökulmasta Muutokset opiskelijavalinnoissa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden näkökulmasta Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 23.- 24.4. Katariina Männikkö Esityksen sisältö Oppijan palvelut ja uudet

Lisätiedot

VALINTAINFO LOHJAN YHTEISLYSEON LUKIO OPINTO-OHJAUS 7.12.2015

VALINTAINFO LOHJAN YHTEISLYSEON LUKIO OPINTO-OHJAUS 7.12.2015 VALINTAINFO LOHJAN YHTEISLYSEON LUKIO OPINTO-OHJAUS 7.12.2015 SUOMEN KOULUTUS- JÄRJESTELMÄ VAIHTOEHTOJA LUKION JÄLKEEN Yliopistot Ammattikorkeakoulut Toisen asteen ammatillinen koulutus Oppisopimus Armeija/siviilipalvelus

Lisätiedot

Opiskelijavalinnan vuosikello 2013-2014

Opiskelijavalinnan vuosikello 2013-2014 Opiskelijavalinnan vuosikello 2013-2014 Aika Opintohallinto Viestintä / markkinointi Vastuu Tammikuu 2013 Yleiset valintaperusteet vuodelle 2014 Opintopalvelujohtaja, koulutusneuvosto Maaliskuu 2013 Kevään

Lisätiedot

Työpajan agenda. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Työpajan agenda. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi ALPE -työpaja Haku erityisoppilaitoksiin, vammaisten valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen ja ohjaukseen sekä erityisen koulutustehtävän omaavien ammatillisten oppilaitosten ammatillisiin perustutkintoihin

Lisätiedot

Uudistukset lainsäädännön näkökulmasta

Uudistukset lainsäädännön näkökulmasta Uudistukset lainsäädännön näkökulmasta Kohti erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen yhteistä hakua 6.2.2015 Hallitusneuvos Piritta Sirvio Opetus- ja kulttuuriministeriö Jatkossa kaksi

Lisätiedot

Opintopolku.fi -palvelun tilannekatsaus

Opintopolku.fi -palvelun tilannekatsaus -palvelun tilannekatsaus KSHJ-ohjausryhmä 2.6.2016 Ajankohtaista kevään yhteishausta Kevään yhteishaun sijoittelu aloitettiin 11.5.2016 Sijoittelu joka aamu kello 7. Tällä hetkellä (2.6.2016 klo 6) yhteishaussa

Lisätiedot

Yliopistojen yhteishaku 2011

Yliopistojen yhteishaku 2011 Yliopistojen yhteishaku 2011 Hakijamäärä 2010, 66 300 (2009, 63 900) Hakijat koulutusaloittain I koulutusala 2010 2009 muutos Eläinlääketieteellinen 708 Farmasia 1526 Hammaslääketieteellinen 948 Humanistinen

Lisätiedot

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku - uudistukset lainsäädännön näkökulmasta

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku - uudistukset lainsäädännön näkökulmasta Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku - uudistukset lainsäädännön näkökulmasta Kohti perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakua 29.10.2013, Helsinki Congress Paasitorni Hallitusneuvos

Lisätiedot

Mitä lukion jälkeen? Hakuinfo abeille 14.1.2014

Mitä lukion jälkeen? Hakuinfo abeille 14.1.2014 Mitä lukion jälkeen? Hakuinfo abeille 14.1.2014 Ajankohtaista abivuonna Jatko-opinto-ohjauskeskustelut Yo-kokeisiin keskittyminen Jatko-opintoihin hakeutuminen 30.10.2013 Tikkurilan lukio, Minna Kattelus

Lisätiedot

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Korkeakoulujen yhteishakua koskeva uudistus 2014 Yhteishaku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin saman hakulomakkeen kautta Yhteinen hakuaika 6 hakukohdetta ensisijaisuusjärjestykseen, hakijalle tarjotaan

Lisätiedot

Katariina Männikkö. Ammattistartit sähköiseen hakuun 28.11.2012 Ammattistarttipäivät

Katariina Männikkö. Ammattistartit sähköiseen hakuun 28.11.2012 Ammattistarttipäivät Katariina Männikkö Ammattistartit sähköiseen hakuun 28.11.2012 Ammattistarttipäivät Oppijan palvelut Oppijan verkkopalvelun esittelyvideo http://www.youtube.com/watch?v=yjfkp9xl8cq Nykytila Tavoitetila

Lisätiedot

Vieraskielinen koulutus Opintopolussa

Vieraskielinen koulutus Opintopolussa Vieraskielinen koulutus Opintopolussa Minea Wilo-Tanninen 6.10.2016 Ammattikorkeakoulujen vieraskielisen koulutuksen kehittämispäivät, Hämeenlinna Minea Wilo-Tanninen, Opetushallitus 6.10.2016 Ajankohtaista

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillinen tiedekunta Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillinen tiedekunta Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Opiskelijavalinta ja opiskelu Teknillinen tiedekunta Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Missä voit opiskella diplomiinsinööriksi ja arkkitehdiksi? OULU Vaasa Turku Tampere Helsinki Lappeenranta Koulutusohjelmat

Lisätiedot

POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016

POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016 POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016 Hyväksytty Poliisiammattikorkeakoulun hallituksessa 12.2.2016 1 SISÄLLYS 1. OPISKELIJAVALINNAN YLEISPERIAATTEET... 2 2. KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN JA

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja korkeakoulujen opiskelijavalinnat Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto

Ammatillinen koulutus ja korkeakoulujen opiskelijavalinnat Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillinen koulutus ja korkeakoulujen opiskelijavalinnat 9.5.2017 Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Aiheita Yleistä opiskelijavalinnoista Opiskelijavalinnoista yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

Korkeakoulujen haku- ja valinta-asioiden seminaari KSHJ prosessi. Anita Johansson KSHJ projektipäällikkö

Korkeakoulujen haku- ja valinta-asioiden seminaari KSHJ prosessi. Anita Johansson KSHJ projektipäällikkö Korkeakoulujen haku- ja valinta-asioiden seminaari 13.-14.12.2012 KSHJ prosessi Anita Johansson KSHJ projektipäällikkö MITÄ TIETOJA PALVELUUN JA MILLOIN MITÄ TIETOJA KORKEAKOULUT VIEVÄT PALVELUUN JA MILLOIN

Lisätiedot

KSHJ tilannekatsaus Erityisasiantuntija Joni Penkari, OPH

KSHJ tilannekatsaus Erityisasiantuntija Joni Penkari, OPH KSHJ tilannekatsaus 12.10.2012 Erityisasiantuntija Joni Penkari, OPH Korkeakoulujen sähköinen haku- ja valintajärjestelmä Hankkeen keskeiset tavoitteet KSHJ:n rakenne Hankkeen aikataulu Miten kehitystä

Lisätiedot