LAUSUNTO Dnro 485/ /

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUSUNTO Dnro 485/00.07.00/2011 30.5.2011"

Transkriptio

1 1 (8) Aalto-yliopiston ja Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan lausunto Korkeakoulujen sähköistä hakujärjestelmää (KSHJ) koskevasta Opetushallituksen esitutkimuksesta Opetushallitus on pyytänyt ( )korkeakouluilta lausuntoa korkeakoulujen sähköistä hakujärjestelmää (KSHJ) koskevasta esitutkimuksesta. Aalto-yliopisto ja Aalto-yliopiston ylioppilaskunta antavat asiasta oheisen lausunnon. Lausuntoon on koottu Aalto-yliopiston eri koulutusalojen (kauppatieteellinen, taideteollinen ja teknillistieteellinen) esille nostamia asioita. Näistä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun ja taideteollisen korkeakoulun antamat lausunnot ovat myös yliopiston lausunnon liitteinä. 1.1 Hankkeen tavoitteet Ehdotetun hankkeen tavoitteena on toteuttaa ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteinen sähköinen hakujärjestelmä helpottamaan ja nopeuttamaan siirtymää toisen asteen koulutuksesta korkeaasteelle. Tavoitteiksi on määritelty järjestelmä, joka mahdollistaa molempien korkeakoulusektorien yhteishaun ja valinnan, tarjoaa hakijan tarvitseman koulutustarjontatiedon sekä mahdollistaa opiskelijavalintaan liittyvän sähköisen asioinnin. Tavoitteen mukaisesti hakujärjestelmän tulee olla käytössä keväällä 2013 toteutettavassa korkeakoulujen yhteishaussa. Aalto-yliopisto ja sen ylioppilaskunta näkevät hankkeen tavoitteet asianmukaisiksi ja hakijan näkökulmasta järkeviksi. Yhteisen hakujärjestelmän avulla on mahdollisuus tarjota paremmin tietoa hakijoille erilaisista korkeakoulutuksen mahdollisuuksista Suomesta. Järjestelmän tulee kuitenkin aidosti vastata myös niihin vaatimuksiin, joita Aalto-yliopisto opiskelijahaulle ja -valinnalle asettaa. Palveluratkaisun keskiössä eivät voi olla ainoastaan hakijat, vaan myös korkeakoulut. Järjestelmän on tuettava korkeakoulujen valintaprosessia ja sen avointa kehittämistä. Myös uudistuksen aikataulu on laajalle, eri korkeakoulusektorit yhdistävälle järjestelmälle varsin kunnianhimoinen, mikä tulee vakavasti ottaa huomioon esimerkiksi erilaisissa hakujärjestelmästä tehtävissä riskikartoituksissa. 1.2 Hankkeen rajaukset

2 2 (8) Esitutkimuksessa todetaan, että vuonna 2013 hakujärjestelmässä tulee olla erillinen hakutoivejärjestyksen ulkopuolinen hakulomake muuhun käyttöön, kuten esimerkiksi yliopistojen maisterikoulutuksen hakuja varten. Samalla (s. 6) kuitenkin todetaan, että erillishakuja koskevat kysymykset rajataan lähtökohtaisesti esitutkimuksen ulkopuolelle. Tutkimuksesta ei käy yksiselitteisesti ilmi, voidaanko maisterivaiheen hakua toteuttaa KSHJ-järjestelmällä vuonna Siitä ei käy myöskään ilmi tämän vaiheen aikataulu, rajapinnat muihin tietokantoihin tai sen tarjottavan palveluratkaisun kokonaisuus, joka KSHJ:n kautta korkeakouluille tarjottaisiin. Tästä huolimatta maisterivaiheen hakuihin viitataan esitutkimuksessa toistuvasti, tosin epämääräisesti, ja lukijalle jää epäselväksi, onko maisterihaun valinnat rajattu hankkeen ulkopuolelle vai ei. Mikäli maisterivaiheen hakuja halutaan hankkeessa selvittää, niin näkemyksemme on, että valtakunnallista hakujärjestelmää ja menettelyä kehitettäessä hakijoita ei tule jaotella kansallisuuden tai tutkinnon maan mukaan erilaisiin ryhmiin (esim. ulkomaalaishaku, kansainväliset hakijat, vieraskielisen koulutuksen haku ), vaan sen mukaan, mille tutkintotasolle hakija hakee. Mikäli hakukohde on tarjolla englanniksi, tulee myös palvelun olla tarjolla englannin kielellä. Aalto-yliopisto ja sen ylioppilaskunta ehdottaa, että mikäli maisterivaiheen hakuihin liittyviä kysymyksiä ei voida nyt ratkaista, tulee maisterivaiheen valinnat jättää tässä vaiheessa hankkeen ulkopuolelle. Hakuun liittyy monia erilaisia yksityiskohtia käsitteistöistä ja haun aikatauluista lähtien, joita esitutkimuksessa ei ole kyetty riittävällä tarkkuudella selvittämään. Maisterivaiheen valintojen yksityiskohtainen selvitys tulee järjestää kuitenkin hankkeen myöhäisemmässä vaiheessa. 1.3 Käsitteet ja toimintamalli Esitutkimuksessa käytetyt termit on määritelty tarkoituksenmukaisesti. Valintajonot ja kiintiöt eivät kuitenkaan sovi ainakaan taideteollisen alan opiskelijavalintaan. Lisäksi Opetushallituksen tulee huolehtia terminologiasta myös ruotsiksi ja englanniksi yhtenäisyyden varmistamiseksi. Mikäli maisterivaiheen toteuttamista KSHJ:n kautta selvitetään jatkossa yksityiskohtaisemmin, kannattaa yliopistoilta pyytää asiaintuntijaryhmään maisterivaiheen valintojen asiantuntijoita tasapuolisesti molemmilta korkeakoulusektoreilta, ei pelkästään korkeakoulujen ulkopuolisesta palvelukeskuksesta. Myös ylläpitomallin jatkokehittelyssä on turvattava yliopistoille riittävä mahdollisuus tuoda päätöksentekoon ja työryhmiin omia asiantuntijoitaan niin kandidaatti- kuin maisterivaiheenkin osalta. 1.4 Opiskelijahaku- ja valintajärjestelmien nykytila Nykyisten järjestelmien ja prosessien kehittämisehdotuksia kuvaavassa luvussa 6.5 todetaan varsin kategorisesti, että Korkeakoulujen haku- ja valintajärjestelmien ja prosessien kehittäminen edellyttää eri

3 3 (8) sektoreiden ja korkeakoulujen käytäntöjen yhdenmukaistamista. Myöhemmin todetaan, että Keskitetyn valintajärjestelmän ja Hakijapalvelun hyödyntäminen tuo työaika- ja kustannussäästöjä niin kansallisella tasolla kuin korkeakouluille. Tutkimuksesta ei käy varsinaisesti ilmi, millä tavalla ja miten laskettuna yliopistot hyötyvät ammattikorkeakoulujen kanssa yhteisestä hakujärjestelmästä. Neljän amk-sektorin haun yhdistäminen on ajatuksellisesti järkevää, mutta ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen haun yhdistämiselle ei yliopistojen kustannussäästöistä lähtevää syytä voida esitutkimuksessa yksiselitteisesti osoittaa. Keskitetty hakujärjestelmä ei esimerkiksi pysty käsittelemään ennakkotehtäviä eikä valintajärjestelmä tekemään valintoja, joita ei toteuteta puhtaan laskennallisesti. Korkeakoulukelpoisuuden määritelmän yhdenmukaistaminen eri korkeakoulusektoreilla on kannatettavaa, tosin esitutkimuksesta ei käy ilmi, minkä vuoksi määritelmä on alun perin laadittu erilaiseksi eri sektoreilla. Ammattikorkeakoulujen ns. pakkohaun poistaminen on kannatettava ehdotus. Esitutkimuksessa nostetaan esille siirto-opiskelijoiden opinto-oikeuskäytännöt. Mikäli muutoksia tehdään, tulee huolehtia siitä, ettei muutos johda muutoksiin opiskelijan tutkinnon suoritusajan tai toimeentulon kanssa. Aalto-yliopisto ja sen ylioppilaskunta katsovat, että korkeakoulujen tai koulutusalojen tulisi itse saada päättää siirto-opiskelijoita koskevista menettelyistä varsinaisten tutkinto- tai alakohtaisten käytäntöjen suhteen. Siirto-opiskelijoita koskevien menettelyjen yhdenmukaistamisella pyritään ilmeisesti siihen, että koulutusohjelman tai alan vaihto vähentäisi pääsykokeiden kautta alalta toiselle siirtymistä ja tätä kautta hakuprosessin kuormittamista. Epäselväksi kuitenkin jää se, olisiko tällaisilla menettelyillä toivottua vaikutusta niissä varsin yksilöllisissä tilanteissa, jotka saattavat liittyä esimerkiksi siihen, että opiskelija kokee olevansa täysin väärällä alalla, opiskelija ei pärjää alalla tai opiskelija hakee toistuvasti johonkin sellaiseen hakukohteeseen, johon omat taidot eivät yksinkertaisesti riitä. Estämällä tällaisia opiskelijoita hakemasta pääsykokeen kautta toiselle alalle, voidaan tosiasiallisesti hankaloittaa heidän opiskelu-uraansa, sillä yliopistojen siirto-opiskelijamenettelyt eivät yleensä lähtökohtaisesti mahdollista näihin ryhmiin kuuluvien opiskelijoiden siirtymistä ilman pääsykoetta. Luvussa ehdotetaan keskitetyn palvelupisteen rakentamista yleisluontoisiin kysymyksiin vastaamista varten. Yhden luukun periaate on sinänsä kannatettava asia, mutta näin suuressa mittakaavassa sen toimintakyky herättää suuria epäilyksiä. Esitutkimuksessa on nostettu esiin käsitteet yhteinen asiakkuusstrategia, palvelustrategia ja palvelulupaus, joiden merkitystä ei kuitenkaan ole millään tavalla avattu. Sen tarkemmin ei ole myöskään avattu arviota siitä, että % hakijaneuvonnasta voitaisiin kattaa yhteisellä neuvonnalla. Myös englanninkieliset hakijat on jostakin syystä rajattu palvelukeskuksen toiminnan ulkopuolelle. Samalla todetaan myös, ettei keskitetty palvelukeskus voi kuitenkaan vastata korkeakoulujen substanssikysymyksiin, joten korkeakoulujen omille hakuneuvontaa koskeville palveluille on edelleen kysyntää. Esitutkimuksessa todetaan myös, että työn kausiluonteisuus vaikeuttaa sen toteuttamista tehokkaasti.

4 4 (8) Ylläpito- ja kehittämismallin osalta yhdenmukaistettu malli on kannatettava. 1.5 Tavoitetila hakujärjestelmä, hakulomakkeet ja valintaperusteet Esitutkimuksen luvussa todetaan, että hakujärjestelmän toteuttamisessa noudatetaan palvelukeskeistä toteuttamisperiaatetta, jossa huomioidaan erityisesti hakijan palvelut. Tämä on sinänsä kannatettava ajatus, mutta myös järjestelmää käyttävien korkeakoulujen omat tarpeet haku- ja valintaprosessin kehittämiselle on otettava huomioon. Hakulomakepalvelua koskevassa luvussa ei sinänsä ole huomautettavaa. Paperisen hakulomakkeen tulostamisen ja toimittamisen hakijalle tulee kuitenkin edelleen säilyä Opetushallituksen tehtävänä. Luvussa käsitellään valintaperusteiden tallennusta. Luvussa todetaan, että Opetushallitus tuottaa palvelun, jossa valtakunnallisesti yhtenäiset alakohtaiset valintaperusteet tallennetaan tietojärjestelmään valmiiksi. Tämä kohta pitää kuvata tarkemmin. Tarkoitetaanko palvelulla tässä sitä, että esimerkiksi Aalto-yliopiston osalta diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen sekä kauppatieteiden yhteisvalinnan valintaperusteiden laskentajärjestelmät voidaan tallentaa valmiiksi Opetushallituksen toimesta? Entä miten tähän määritelmään suhtautuu taideteollinen koulutusala, käsitetäänkö myös sen valintaperusteet valtakunnallisesti alakohtaisiksi, koska sitä koskevaa opetusta annetaan Suomessa ainoastaan yhdessä yksikössä? 1.6 Tavoitetila - asiakaspalvelumalli Luvussa esitetyssä asiakaspalvelumallissa ehdotetaan valtakunnallisen palvelukeskuksen perustamista hakijoiden neuvontaa ja hakukelpoisuuksien tarkistamista hoitamaan. Myös liitteiden vastaanottoa ehdotetaan keskitettäväksi kansalliseen palvelukeskukseen. Luvussa todetaan myös, että varsinainen palvelukeskus voi olla jonkin muun palveluntarjoajan kuin Opetushallituksen konkreettisesti toteuttama. Aalto-yliopisto ja sen ylioppilaskunta suhtautuvat varauksella kansallisen palvelukeskuksen toteuttamiseen, ja ehdottavat palvelukeskuksen toiminnan keskittämistä hakujärjestelmään, hakujärjestelmäneuvontaan sekä liitteiden vastaanottoon liittyviin tehtäviin. Substanssiosaaminen hakuneuvonnassa on edelleen korkeakouluissa, eikä tällaista osaamista ole pitkällä tähtäimellä järkevää siirtää kansalliseen keskukseen, varsinkaan kun ei riittävällä tarkkuudella tiedetä, millä periaatteella suunniteltu keskus (Opetushallituksen vai yksityisen palveluntarjoajan toimesta) tulisi toimimaan. Hakukelpoisuuksien tarkistamisesta on esitetty niiden yhdistämisen vähentävän päällekkäistä työtä ja parantavan tarkistamisen laatua. Työn väheneminen onkin tavoiteltava ratkaisu ja se vähenee myös esitetyllä olemassa olevien tietovarantojen nykyistä paremmalla käytöllä, jotta hakijan ei tarvitse enää ilmoittaa jo keskitetyissä järjestelmissä olevaa tietoa, kuten esimerkiksi lukion päättötodistuksen ar-

5 5 (8) vosanojaan. Laatua keskittäminen sen sijaan tuskin parantaa, sillä hakukohteen alan ja sille pätevöittävien pohjakoulutusten tuntemus on väistämättä keskitetyssä ratkaisussa heikompi. Hakuneuvonta kuormittaa korkeakouluja kausiluonteisesti, joten siihen perehtyneet työntekijät työskentelevät vuoden aikana muissa hakuun, valintaan ja opiskelijarekrytointiin liittyvissä tehtävissä. Hakuneuvonnan siirtäminen keskitettyyn palvelukeskukseen heikentäisi korkeakoulujen yhteyttä hakijoihin ja opinto-ohjaajiin, jotka suurin osa korkeakouluista kuitenkin kokee asiakkaikseen. Tilanteessa, jossa jokaiselle hakijalle tarjotaan vain yhtä opiskelupaikkaa, nousee myös opiskelijarekrytoinnin ja siihen liittyvän markkinoinnin tarve aikaisempaa suureksi. Tällaisessa tilanteessa hakuneuvonnan keskittäminen ei palvele yliopiston tarpeita. Lisäksi englannin kielellä palveltavien hakijoiden osalta ei esitutkimuksessa ole esitetty tyydyttävää ratkaisua. 1.7 Tavoitetila valmisteluvaihe, aikataulut Luvussa käsitellään haun valmisteluvaihetta korkeakouluissa. Esitetty aikataulu aikaistaa valintaperusteiden hyväksynnän aikataulua yliopistoissa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että valintaperusteet tulisi vahvistaa yliopistoissa jo ennen kesälomia. Aikataulun aikaistamisella voi olla kerrannaisvaikutuksia yliopistojen akateemisiin vuosikelloihin, jotka myös tulee selvittää. Luvussa käsitellään hakuaikatauluun liittyviä asioita. Kevään hakuaikojen ehdotetaan sijoittuviksi helmikuulle ja huhtikuulle, ja niiden kestoksi ehdotetaan kolmea viikkoa. Mikäli maisterivaiheen hakijat on tarkoituksena integroida mukaan hakuprosessiin, on ehdotettu hakuajan kesto liian lyhyt. Jälkimmäinen kevään hakuaika sijoittuu erityisesti taideteollisen alan osalta liian myöhäiseen ajankohtaan, ja sitä tulisi aikaistaa joko maaliskuun loppuun tai huhtikuun alkuun. Vieraskielisen koulutuksen hakua keväällä esitetään pääosin sijoittuvaksi helmikuulle. Toisaalta vieraskielisen koulutuksen voisi jättää yhteishaun ulkopuolelle aikataulullisista syistä. Vieraskieliseen koulutukseen hakee ja tulee valituksi huomattava määrä suomalaisia hakijoita ulkomaalaisten lisäksi. Yksittäisen korkeakoulun valintojen kokonaistoteutuksen kannalta voi olla tarkoituksenmukaista, että vieraskieliseen koulutukseen haetaan huhtikuun hakuaikana tai ei-vieraskieliseen koulutukseen helmikuun hakuaikana. Vieraskieliseen koulutukseen liittyvät seikat tulee tulkita väljästi siten että korkeakoulujen valinnat voidaan toteuttaa korkeakoulun harkinnan mukaan niiden toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Kaksi kertaa vuodessa tapahtuva haku ei ole Aalto-yliopiston kannalta relevantti asia, sillä se edellyttäisi opetuksen alkamista aidosti kaksi kertaa vuodessa.

6 6 (8) 1.8 Tavoitetila prioriteettijärjestys, sijoitteluajot ja kiintiöt Valintojen tiukan aikataulutuksen ja monivaiheisuuden vuoksi (esimerkiksi ennakkotehtäväkäytäntö sekä taideteollisella että teknillistieteellisellä koulutusalalla arkkitehtuurissa) Aalto-yliopiston korkeakoulut pitävät oikeana ratkaisuna sitä, että hakija ei voi muuttaa hakukohteidensa prioriteettijärjestystä enää hakuajan päättymisen jälkeen. Kuuden hakukohteen enimmäismäärä on hyväksyttävä, ja oletamme, että sen lainsäädännöllinen pohja on selvitetty. Todistuskopioiden toimittamisen huomautamme, että hakuajan päättymiseen liittyvä liitteiden palautuspäivämäärä ei käytännössä toimi, koska hakijoiden tutkinto voi tulla valmiiksi vasta kesäkuun alussa. Luvussa käsitellään valintojen tulosten sijoitteluajoa. Esityksen mukaan hakukohteiden valintatulokset tulee olla sijoitteluajoa varten KSHJ:ään tallennettuina kevään yhteishauissa viikon 25 loppuun mennessä (tämä sivun 26 perusteella, sivulla 32 taas määräajaksi annetaan kesäkuun loppu, mikä tarkoittaa viikkoa 26.) Tämän myötä käytännön syistä johtuen on suuria hakijajoukkoja koskevien valintojen, kuten esimerkiksi kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan, valintakokeet järjestettävä viimeistään viikon 23 alkupuolella. Toisaalta taas saman kevään ylioppilastutkintotiedot tulevat yliopistojen käyttöön arviolta viikolla 21. Valintojen toteuttamiselle jäävä aikaväli on näin ollen tiukka. Tässä kohtaa Opetus- ja kulttuuriministeriö voisi harkita toimia ylioppilastutkintokokeiden aikaistamiseksi. Luvussa mainittua läsnä- tai poissaolevaksi ilmoittautumista ensimmäisenä lukuvuonna ei voida jatkossakaan noudattaa taideteollisella alalla pienten ryhmäkokojen vuoksi. Luvussa käsitelty täydennyshaku ajoittuu järjestelyineen loma-ajalle eli heinä-elokuulle. Aaltoyliopistossa täydennyshaulle ei ole tähän saakka nähty tarvetta. Luvussa käsitellään sijoittelua. Nykytilanteeseen verrattuna yliopistojen kannalta merkittävä muutos on se, että hakijalle tarjotaan vain yhtä opiskelupaikkaa sen sijaan, että hän voisi itse päättää niiden paikkojen välillä, jotka ovat hänet valmiit hyväksymään. Ensisijaisuuspisteitä käsittelevää keskustelua on käyty jonkin verran aiemmin kansallisella tasolla, ja päädytty siihen, ettei ensisijaisuuspistekäytäntöön enää haluta palata. Tässä tilanteessa voi pohtia, luoko uusi järjestelmä varmasti korkeakouluille nykyistä paremman mahdollisuuden motivoituneiden opiskelijoiden valintaan. Tosiasia kuitenkin on, että hakijan valinnanvapaus kapenee. Mikäli ensisijaisuuspisteitä ei ole käytössä, on pohdittava, miten yliopisto tai hakija hyötyy ainoastaan yhden paikan tarjoamisesta. Esitutkimuksessa esitetään sijoittelu tehtäväksi vaiheittain sitä mukaa kuin hakukohteiden valintoja varmistuu. Konkreettisten esimerkkien puuttuessa väärinymmärrysten mahdollisuus on kuitenkin ilmeinen. Ongelmalliseksi nousee esimerkiksi se, että samaan hakukohteeseen hakeneet saavat tiedon valinnasta eri aikaan, mikä aiheuttaa hämmennystä hakijoissa ja vaikeuttaa hyväksymiskirjeiden lähettämistä. Oi-

7 7 (8) kaisupyyntöihin ei myöskään ole otettu esitutkimuksessa kantaa, eikä siihen, voidaanko jatkossa valintojen tulokset ilmoittaa hakijoille pelkästään sähköisesti. Sijoitteluajon osalta pitää tarkentaa, kuinka monta hakijaa voidaan määrittää varasijalle hakukohdetta kohti. Lisäksi on hyvä täsmentää, voiko korkeakoulu merkitä etukäteen varasijalle sijoittuvien lukumäärän järjestelmään. Teknillistieteellisellä alalla, jossa todistusvalinnan käyttö opiskelijavalinnassa on valtakunnallisesti laajaa, nähdään olennaiseksi se, että todistusvalinnalle määritellyt kiintiöpaikat voidaan tarvittaessa siirtää muihin valintaryhmiin (alku- ja koepisteiden tai pelkkien koepisteiden yhdistelmä), sillä lopulliseen valittavaan opiskelijamäärään ei haluta vajausta. Luvussa todetaan, että korkeakouluilla on vuodesta 2013 lähtien mahdollista jakaa kunkin hakukohteensa aloituspaikat kahden kiintiön kesken (hakijat, joilla ei ole opiskelupaikkaa suomalaisessa korkeakoulussa ja hakijat, joilla on). Aalto-yliopisto ja sen ylioppilaskunta katsovat, että korkeakouluilla tulee olla päätösvalta sen suhteen, käytetäänkö kiintiöitä vai ei. Esitutkimuksen mukaan kiintiömäärittelyä opiskeluoikeuden osalta sovellettaisiin vuonna 2012 saatuihin opiskeluoikeuksiin. Kiintiöitä koskeva lainsäädännöllinen työ on kuitenkin vielä kesken. Aalto-yliopisto ja sen ylioppilaskunta edellyttävät, että hakijoiden oikeusturvan kannalta varmistutaan siitä, että vuonna 2012 opiskelupaikan vastaanottavat myös ymmärtävät tämän vastaanoton vaikutukset tulevaisuuden ratkaisuihin. Kiintiöiden käytön tukena on myös oltava joustava ja toimiva menettely, jonka avulla hakijoidensijoittuminen oikeaan kiintiöön voidaan luotettavasti tehdä. Mikäli näitä seikkoja ei voida tyydyttävällä tavalla turvata, on kiintiöiden käyttöönoton ajankohtaa syytä harkita uudelleen. Kiintiöiden käyttöönotto ja vain yhden paikan tarjoaminen opiskelijalle saattaa johtaa myös siihen, että korkeakoulu saa entistä pienemmän joukon entistä vähemmän motivoituneita hakijoita, joista valita opiskelijansa. Osa opiskelijoista saattaa jättää ottamatta mitään paikkaa vastaan pärjätäkseen paremmin seuraavana vuoden valinnoissa, etenkin jos opiskelijan ei ole mahdollista vaihtaa hakukiintiötään luopumalla aiemmasta opiskelupaikastaan. Osalle paikoista valitaan sellaisia opiskelijoita, joille valintakohde ei ollut kaikkein mieluisin ohi niiden, joille se olisi ollut ja joilla olisi motivaatio suorittaa siinä kokonainen tutkinto. Korkeakouluissa muutoksesta kärsisi ennen kaikkea opetustoiminta. 1.9 Muuta huomioitavaa Aalto-yliopiston kannalta on keskeistä miten yhteisvalintoja kohdellaan uudessa valintajärjestelmässä. Yliopiston kaikki alat ovat mukana yhteisvalinnoissa: yliopistosta koordinoidaan sekä tekniikan ala DIAyhteisvalintaa että kauppatieteiden yhteisvalintaa. Kauppatieteiden yhteisvalinnan osalta sen ohjausryhmä kokoontuu pohtimaan ko. yhteisvalinnan tulevaisuutta ensi syyskuussa. Näiden lisäksi Taideteollisen korkeakoulun alalla ei ole muita yliopistoja, joten se on itsessään alansa yhteinen valinta. Hakukohteiden priorisointien suhteen voitaisiin yhteisvalintojen osalta miettiä menettelyä, jossa yhteisvalinnat

8 8 (8) olisivat erillisiä hakukohteita. Hakija voisi näin hakea esimerkiksi ensisijaisesti yhteisvalinnan halutuimpaan kohteeseen, toissijaisesti johonkin muuhun kohteeseen ja taas kolmannella sijalla yhteisvalinnan toiseksi halutuimpaan kohteeseen. Priorisointikäytäntöjen yhdistämisen esitetään vähentävän hakijalle aiheutuvaa sekaannusta. On vaikeaa nähdä, miten valinnanvapaus hakiessa olisi ollut tähän asti yliopistosektorin hakijoille haitaksi. Ammattikorkeakoulujen monet haku- ja valintajärjestelmät ovat saattaneet sekaannusta aiheuttaakin. Pyrkimys valintakokeiden ajankohtien parempaan koordinointiin on kannatettavaa, samoin kuin valintakokeisiin kutsumisen käytäntöjen kehittäminen. Erityisen paljon valintojen sujuvuutta kehittäisi esitetty sähköisen paikan vastaanottamisen kehittäminen liittämällä ilmoittautumistoiminto siihen. Suunnitelmaa esitelleessä seminaarissa esiteltiin valintajärjestelmää, jossa voisi ottaa sekä paikan vastaan, että hoitaa ilmoittautumisen sekä ylioppilaskunnan pakolliset ja vapaaehtoiset maksut. Maksujärjestelmän siirtäminen valintajärjestelmään on kannatettavaa ja mahdollistaa entistä sujuvamman sähköisen ilmoittautumisen. Paikkaa vastaan otettaessa järjestelmän tulisi informoida selkeästi, että hakijalle ei tarjota mitään muuta paikkaa, mikäli hän valitsee vaihtoehdon olla ottamatta tarjottua paikkaa vastaan. Tämän tiedon tulisi olla esillä siinä vaiheessa, kun valinta tehdään. Seminaarissa esiteltiin myös idea, että opiskelija siirrettäisiin suoraan HOPSin tekoon hänen otettuaan paikan vastaan. Idea ei ole kannatettava siinä vaiheessa, jossa opiskelija ei ole vielä opiskellut päivääkään yliopistolla eikä saanut vielä mitään ohjausta koulutusvalintojensa tueksi.

Ajankohtaista opiskelijavalinnoista

Ajankohtaista opiskelijavalinnoista Erityisasiantuntija Joni Penkari, Opetushallitus Ajankohtaista opiskelijavalinnoista Keskeisiä linjausasioita Yleistä KSHJ:n esitutkimuksen yhteydessä sekä korkeakoulujen siitä antamissa lausunnoissa nousi

Lisätiedot

Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ

Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Uudistuksen ensimmäinen vaihe v. 2014 6.11.2012 1 Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään (H.Siren OKM) Tavoitteet: Korkeakouluista valmistuneiden

Lisätiedot

Pirjo Jonsson-Fuchs (UEF), Mari Kähkönen (UEF), Riikka Kaasinen (Karelia)

Pirjo Jonsson-Fuchs (UEF), Mari Kähkönen (UEF), Riikka Kaasinen (Karelia) Pirjo Jonsson-Fuchs (UEF), Mari Kähkönen (UEF), Riikka Kaasinen (Karelia) Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan samassa korkeakouluje nyhteishaussa, yhdellä sähköisellä

Lisätiedot

Opiskelijavalinnan valtakunnalliset kehityssuunnat ja sähköisen yhteishakujärjestelmän kehittäminen. Sari Pulkkinen

Opiskelijavalinnan valtakunnalliset kehityssuunnat ja sähköisen yhteishakujärjestelmän kehittäminen. Sari Pulkkinen Opiskelijavalinnan valtakunnalliset kehityssuunnat ja sähköisen yhteishakujärjestelmän kehittäminen Sari Pulkkinen 29.9.2011 Vuonna 2010 kevään ylioppilastutkinnossa hyväksyttiin 28 795 kokelasta yliopistoihin

Lisätiedot

Yhteishaun ja erillishakujen kokonaisuuden kehittäminen. Ilmari Hyvönen 26.10.2015

Yhteishaun ja erillishakujen kokonaisuuden kehittäminen. Ilmari Hyvönen 26.10.2015 Yhteishaun ja erillishakujen kokonaisuuden kehittäminen Ilmari Hyvönen 26.10.2015 Nykytilan säädösperustaa Yhteishausta laissa (Yliopistolaki, Ammattikorkeakoululaki) Ensimmäisen ja toisen syklin valinnat

Lisätiedot

Korkeakoulujen sähköisen hakujärjestelmän KSHJ:n ja Opintopolku.fi palvelun käyttö ja kehittäminen

Korkeakoulujen sähköisen hakujärjestelmän KSHJ:n ja Opintopolku.fi palvelun käyttö ja kehittäminen Korkeakoulujen sähköisen hakujärjestelmän KSHJ:n ja palvelun käyttö ja kehittäminen Seminaari 26.10.2015 Merja Väistö Erityisasiantuntija Sisältö Katsaus taaksepäin: vuoden 2015 yhteishaut Uutena opintopolkuun

Lisätiedot

Tavoitetilan haku- ja valintaprosessi

Tavoitetilan haku- ja valintaprosessi Merja Väistö Tavoitetilan haku- ja valintaprosessi Yleisötilaisuus 4.5.2011 Yhteishakuun kuuluvat koulutukset Yhteishakuun kuuluvat kaikki ne yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen koulutukset, joissa haetaan

Lisätiedot

Miten korkeakoulujen yhteishaun ja erillishakujen kokonaisuutta tulisi kehittää?

Miten korkeakoulujen yhteishaun ja erillishakujen kokonaisuutta tulisi kehittää? Miten korkeakoulujen yhteishaun ja erillishakujen kokonaisuutta tulisi kehittää? Nykytilan haasteita, mahdollisen kehittämisen aikataulu ja tavoitteen hahmottelua OKM/KTPO 22.12.2015 Aiheita Nykytilan

Lisätiedot

Kuinka suuri osa opiskelupaikoista varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville syksyn 2014 haussa?

Kuinka suuri osa opiskelupaikoista varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville syksyn 2014 haussa? 9. Usein kysytyt kysymykset Miten opiskelijavalintojen uudistus toteutetaan vaiheittain? Opiskelijavalintauudistuksen ensimmäisessä vaiheessa korkeakoulut voivat oman päätöksensä mukaan varata paikkoja

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteishaku. Opintopolku.fi

Korkeakoulujen yhteishaku. Opintopolku.fi Korkeakoulujen yhteishaku Miksi korkeakouluhaku uudistuu? Pyritään alentamaan korkeakouluopintojen aloittamisikää Pyritään saamaan korkeakoulutukseen entistä enemmän aidosti uusia opiskelijoita Pyritään

Lisätiedot

Hakuprosessi maisteritason ohjelmiin Aalto-yliopistossa

Hakuprosessi maisteritason ohjelmiin Aalto-yliopistossa Hakuprosessi maisteritason ohjelmiin Aalto-yliopistossa Kv-kevätpäivät 2013 Sessio B4: Tutkinto-opiskelijoiden hakuprosessit Katri Ventus, Aalto-yliopiston hakijapalvelut Aikataulu Maisterivaiheen valinnat

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014)

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014) OULUN YLIOPISTO Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014) MONITIETEINEN MONIPUOLINEN Arkkitehtuurin tiedekunta Biokemian

Lisätiedot

Hakijan haku- ja valintaprosessi

Hakijan haku- ja valintaprosessi AMK-sektori (nuorten koulutus) Hakijan haku- ja valintaprosessi Koulutustiedotuksen tukitoiminto Hakudemo (ennen hakuaikaa) Luonnos 4.10.2010 OPH Hakeminen Haun infosivut Hakuohjeet (hakulomakkeella) Koulutushaku

Lisätiedot

Anita Johansson KSHJ. Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä

Anita Johansson KSHJ. Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä Anita Johansson KSHJ Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti kirjeessään (Dnro 116/040/2010) hankkeen korkeakoulujen sähköisen hakujärjestelmän kehittämiseksi.

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista

Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista Opintopolku ja muut oppijan palvelut -infotilaisuus Messukeskuksessa 6.11.2015 Syksyn 2015 yhteishaku - ajankohtaista Valintojen tulokset julkaistaan

Lisätiedot

Opiskelijavalintojen kehittäminen vuoteen 2013. 29.3.2011 Ilmari Hyvönen

Opiskelijavalintojen kehittäminen vuoteen 2013. 29.3.2011 Ilmari Hyvönen Opiskelijavalintojen kehittäminen vuoteen 2013 29.3.2011 Ilmari Hyvönen Opiskelijavalintojen uudistaminen Korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämisryhmän suositukset syksyltä 2009 Opintoihin siirtymistä

Lisätiedot

Ajankohtaista opiskelijavalintojen uudistamisesta. Ilmari Hyvönen

Ajankohtaista opiskelijavalintojen uudistamisesta. Ilmari Hyvönen Ajankohtaista opiskelijavalintojen uudistamisesta Ilmari Hyvönen 21.5.2013 Opiskelijavalintojen uudistaminen Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon 2017 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Kaukovainion yksikkö, liiketalous Kotkantie 2 C, 90250 Oulu www.osao.fi Sisällys Pääsyvaatimukset... 2

Lisätiedot

Tampereen yliopisto ja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen Vararehtori Harri Melin Opintopalvelupäällikkö Mikko Markkola

Tampereen yliopisto ja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen Vararehtori Harri Melin Opintopalvelupäällikkö Mikko Markkola 1 Tampereen yliopisto ja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen 15.11.2013 Vararehtori Harri Melin Opintopalvelupäällikkö Mikko Markkola 2 Lähtökohtia koulutusuudistukseen Uusi strategia - Tehdään

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN SÄHKÖINEN HAKUJÄRJESTELMÄ JA VALTAKUNNALLINEN YHTEISHAKU

YLIOPISTOJEN SÄHKÖINEN HAKUJÄRJESTELMÄ JA VALTAKUNNALLINEN YHTEISHAKU YLIOPISTOJEN SÄHKÖINEN HAKUJÄRJESTELMÄ JA VALTAKUNNALLINEN YHTEISHAKU Vilho Kolehmainen ESITYS YLIOPISTOJEN HAKUSEMINAARISSA 7.1.2008 Osaamisen ja sivistyksen asialla HAKUJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO SYKSYLLÄ

Lisätiedot

OKM Korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittäminen -seminaari

OKM Korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittäminen -seminaari OKM Korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittäminen -seminaari Kommenttipuheenvuoro Opiskelijapalveluiden päällikkö HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu KSHJ-valmistelu keväästä 2011 syksyyn 2013 Keväällä 2011

Lisätiedot

Uudistukset lainsäädännön näkökulmasta

Uudistukset lainsäädännön näkökulmasta Uudistukset lainsäädännön näkökulmasta Kohti erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen yhteistä hakua 6.2.2015 Hallitusneuvos Piritta Sirvio Opetus- ja kulttuuriministeriö Jatkossa kaksi

Lisätiedot

Työpajan agenda. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Työpajan agenda. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi ALPE -työpaja Haku erityisoppilaitoksiin, vammaisten valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen ja ohjaukseen sekä erityisen koulutustehtävän omaavien ammatillisten oppilaitosten ammatillisiin perustutkintoihin

Lisätiedot

Opintopolku.fi -palvelun tilannekatsaus

Opintopolku.fi -palvelun tilannekatsaus -palvelun tilannekatsaus KSHJ-ohjausryhmä 2.6.2016 Ajankohtaista kevään yhteishausta Kevään yhteishaun sijoittelu aloitettiin 11.5.2016 Sijoittelu joka aamu kello 7. Tällä hetkellä (2.6.2016 klo 6) yhteishaussa

Lisätiedot

Ajankohtaista opiskelijavalinnoista

Ajankohtaista opiskelijavalinnoista Erityisasiantuntija Joni Penkari, Opetushallitus Ajankohtaista opiskelijavalinnoista Yliopistojen opintoasiainpäivien työpaja Työpajan rakenne Ajankohtaista opiskelijavalintojen kehittämisen yleisestä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus Meritorin kaksikielisen opetuksen opetusryhmän perustamatta jättämistä koskevaan päätökseen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus Meritorin kaksikielisen opetuksen opetusryhmän perustamatta jättämistä koskevaan päätökseen 18.05.2016 Sivu 1 / 1 1263/2016 12.01.00.00 86 Oikaisuvaatimus Meritorin kaksikielisen opetuksen opetusryhmän perustamatta jättämistä koskevaan päätökseen Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050

Lisätiedot

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku - uudistukset lainsäädännön näkökulmasta

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku - uudistukset lainsäädännön näkökulmasta Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku - uudistukset lainsäädännön näkökulmasta Kohti perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakua 29.10.2013, Helsinki Congress Paasitorni Hallitusneuvos

Lisätiedot

Opiskelijavalinnan vuosikello 2013-2014

Opiskelijavalinnan vuosikello 2013-2014 Opiskelijavalinnan vuosikello 2013-2014 Aika Opintohallinto Viestintä / markkinointi Vastuu Tammikuu 2013 Yleiset valintaperusteet vuodelle 2014 Opintopalvelujohtaja, koulutusneuvosto Maaliskuu 2013 Kevään

Lisätiedot

KSHJ -hankkeen ohjausryhmän kokous 2

KSHJ -hankkeen ohjausryhmän kokous 2 1 KSHJ -hankkeen ohjausryhmän kokous 2 Pöytäkirja Kokousaika: 14.3.2011 klo 12-15 Paikka: OKM, Meritullinkatu 10, kokoushuone Väinämöinen Osallistujat ylitarkastaja Ilmari Hyvönen, OKM (puheenjohtaja)

Lisätiedot

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Korkeakoulujen yhteishakua koskeva uudistus 2014 Yhteishaku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin saman hakulomakkeen kautta Yhteinen hakuaika 6 hakukohdetta ensisijaisuusjärjestykseen, hakijalle tarjotaan

Lisätiedot

Abiturienttien vanhempainilta Opinto-ohjaajan puheenvuoro

Abiturienttien vanhempainilta Opinto-ohjaajan puheenvuoro Abiturienttien vanhempainilta 23.1.2017 Opinto-ohjaajan puheenvuoro https://www.youtube.com/watch?v=vgek5ti0vks KOULUTUSRAKENNE SUOMESSA: YLIOPISTOT AMMATTIKORKEAKOULUT JATKOTUTKINNOT tohtori, lisensiaatti

Lisätiedot

POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016

POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016 POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016 Hyväksytty Poliisiammattikorkeakoulun hallituksessa 12.2.2016 1 SISÄLLYS 1. OPISKELIJAVALINNAN YLEISPERIAATTEET... 2 2. KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN JA

Lisätiedot

KSHJ tilannekatsaus Erityisasiantuntija Joni Penkari, OPH

KSHJ tilannekatsaus Erityisasiantuntija Joni Penkari, OPH KSHJ tilannekatsaus 12.10.2012 Erityisasiantuntija Joni Penkari, OPH Korkeakoulujen sähköinen haku- ja valintajärjestelmä Hankkeen keskeiset tavoitteet KSHJ:n rakenne Hankkeen aikataulu Miten kehitystä

Lisätiedot

Vieraskielinen koulutus Opintopolussa

Vieraskielinen koulutus Opintopolussa Vieraskielinen koulutus Opintopolussa Minea Wilo-Tanninen 6.10.2016 Ammattikorkeakoulujen vieraskielisen koulutuksen kehittämispäivät, Hämeenlinna Minea Wilo-Tanninen, Opetushallitus 6.10.2016 Ajankohtaista

Lisätiedot

Valintojen toteutus Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus, muu perusopetuksen jälkeinen koulutus Katariina Männikkö

Valintojen toteutus Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus, muu perusopetuksen jälkeinen koulutus Katariina Männikkö Valintojen toteutus Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus, muu perusopetuksen jälkeinen koulutus 18.1.2013 Katariina Männikkö Esityksen sisältö Esityksessä käsitellään Valintojen toteuttamista seuraavista

Lisätiedot

Kohti nykyistä selkeämpiä korkeakoulujen opiskelijavalintoja ylioppilastutkinto käyttöön

Kohti nykyistä selkeämpiä korkeakoulujen opiskelijavalintoja ylioppilastutkinto käyttöön Kohti nykyistä selkeämpiä korkeakoulujen opiskelijavalintoja ylioppilastutkinto käyttöön Johanna Moisio, HT, opetusneuvos Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto 1 Faktoja korkeakoulujen opiskelijavalinnoista

Lisätiedot

1 (11) 29.3.2016/EO, MVO

1 (11) 29.3.2016/EO, MVO 1 (11) 29.3.2016/EO, MVO Aalto-yliopiston tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijavalinnan yleiset valintaperusteet ja valintojen kehittämistä koskevat linjaukset vuodelle 2017 1 Tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto n koulutustarjonta Sisällys 1. Hakukohteet 2017 2. Haut 2017 3. Mitä seuraavaksi 2 Hakukohteet 2017 Kasvatusalat Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma Erityispedagogiikka 20 (14) Intercultural Teacher

Lisätiedot

KSHJ -hankkeen ohjausryhmän kokous 19

KSHJ -hankkeen ohjausryhmän kokous 19 KSHJ-hankkeen ohjausryhmä Pöytäkirja Sivu 1/7 KSHJ -hankkeen ohjausryhmän kokous 19 Aika: 26.4.2013 klo 11.30-15.30 Paikka: OKM, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kalevala Osallistujat: Poissa: Ylitarkastaja

Lisätiedot

Abiturienttien vanhempainilta 19.1.2019. Opinto-ohjaajan puheenvuoro

Abiturienttien vanhempainilta 19.1.2019. Opinto-ohjaajan puheenvuoro Abiturienttien vanhempainilta 19.1.2019 Opinto-ohjaajan puheenvuoro KOULUTUSRAKENNE SUOMESSA: YLIOPISTOT AMMATTIKORKEAKOULUT JATKOTUTKINNOT tohtori, lisensiaatti YLEMMÄT KORKEAKOULU- TUTKINNOT (2-3 v.)

Lisätiedot

Demotilaisuus Hakulomake. - Eli hakulomakkeen luonti, hakeminen ja hakemusten käsittely uudessa palvelussa

Demotilaisuus Hakulomake. - Eli hakulomakkeen luonti, hakeminen ja hakemusten käsittely uudessa palvelussa Demotilaisuus 18.1.2013 Hakulomake - Eli hakulomakkeen luonti, hakeminen ja hakemusten käsittely uudessa palvelussa Esityksen tavoitteet Kertoa, miten OPH luo hakulomakkeen ja oppilaitokset lisäävät mahdollisia

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Opintoasiain päällikön päätös 1 (1) Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Aalto-yliopisto tukee perustutkinto-opiskelijoiden kansainvälistä opiskelijavaihtoa

Lisätiedot

Centria-ammattikorkeakoulu

Centria-ammattikorkeakoulu Yhteishaku 2017 Opiskelukaupungit Kokkola, Pietarsaari ja Ylivieska 16 koulutusta päivätoteutuksena 10 koulutusta monimuotototeutuksena Ammattikorkeakoulussa opiskelet teoriaa ja käytäntöä sopivassa suhteessa.

Lisätiedot

Mitä lukion jälkeen?

Mitä lukion jälkeen? Mitä lukion jälkeen? Ammattikorkeakouluopinnot Yliopisto-opinnot Ylioppilaspohjainen ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinnot Avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulun opinnot Kansanopistojen opintolinjat

Lisätiedot

Korkeakoulujen kansallinen tietovaranto: Viranomaistietovarasto ja KSHJ. KOTA-AMKOTA -seminaari Antti Mäki

Korkeakoulujen kansallinen tietovaranto: Viranomaistietovarasto ja KSHJ. KOTA-AMKOTA -seminaari Antti Mäki Korkeakoulujen kansallinen tietovaranto: Viranomaistietovarasto ja KSHJ KOTA-AMKOTA -seminaari 26.10.2011 Antti Mäki Korkeakoulujen tietojen yhteismitallisuus ja yhteentoimivuus tietojärjestelmien välillä

Lisätiedot

Opiskelijavalintojen uudistaminen - lainsäädäntötyön eteneminen, kiintiöt ja opiskelijavalintojen uudistuksen toinen vaihe

Opiskelijavalintojen uudistaminen - lainsäädäntötyön eteneminen, kiintiöt ja opiskelijavalintojen uudistuksen toinen vaihe Opiskelijavalintojen uudistaminen - lainsäädäntötyön eteneminen, kiintiöt ja opiskelijavalintojen uudistuksen toinen vaihe Birgitta Vuorinen, Ilmari Hyvönen 14.12.2012 Aiheita Lainsäädäntötyön eteneminen

Lisätiedot

Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta. Outi Sirniö ja Elina Tuusa

Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta. Outi Sirniö ja Elina Tuusa Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta Outi Sirniö ja Elina Tuusa Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2010... 2 Taulukko

Lisätiedot

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO Haluatko vaihtaa pääainetta? TAI Onko sinulla vähintään alempi korkeakoulututkinto toisesta korkeakoulusta ja haluat vaihtaa

Lisätiedot

ALPE. Erityisoppilaitosten haku Muu perusopetuksen jälkeisen koulutuksen haku

ALPE. Erityisoppilaitosten haku Muu perusopetuksen jälkeisen koulutuksen haku ALPE Erityisoppilaitosten haku Muu perusopetuksen jälkeisen koulutuksen haku Käsiteltävät asiat Taustaa Tiivistelmä keskeisistä muutoksista Muutokset hakijan kannalta Muutokset virkailijan kannalta Avoimet

Lisätiedot

Ohjauksen ajankohtaisinfo Ajankohtaista korkea-asteen koulutuksen haku- ja valintamenettelyistä Karelia-amk/Hakijapalvelut

Ohjauksen ajankohtaisinfo Ajankohtaista korkea-asteen koulutuksen haku- ja valintamenettelyistä Karelia-amk/Hakijapalvelut 1 Ohjauksen ajankohtaisinfo 22.1.2016 Ajankohtaista korkea-asteen koulutuksen haku- ja valintamenettelyistä Karelia-amk/Hakijapalvelut 2 Korkeakoulujen yhteishaku Yhteishaussa voi hakea enintään kuuteen

Lisätiedot

ALPE-kooste. Työpajat ja 18.10

ALPE-kooste. Työpajat ja 18.10 ALPE-kooste Työpajat 16.10. ja 18.10 1 Miten yhteishaut pitäisi järjestää? 1/4 Työpajoissa nousi vahvasti esille, että hakijan kannalta yhteishakujen järjestämisessä tärkeintä on, että järjestelmä on hakijan

Lisätiedot

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017 Möte 5/2016, ärende 12, bilaga 1 1 DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017 Haku tekniikan kandidaatin hakukohteisiin 1. Yhteisvalinta Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen

Lisätiedot

Näkökulmia valintakokeiden sähköistymiseen

Näkökulmia valintakokeiden sähköistymiseen Näkökulmia valintakokeiden sähköistymiseen Milla Vaisto-Oinonen, ulkoisten palvelujen päällikkö Aalto-yliopiston Oppimispalvelut Kati Kettunen, palvelujohtaja Opetus- ja opintopalvelut, Helsingin yliopisto

Lisätiedot

Työpajan agenda. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Työpajan agenda. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi ALPE -työpaja Haku perusopetuksen lisäopetukseen, ammatilliseen koulutukseen ohjaavaan ja valmistavaan koulutukseen, maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen/lukiokoulutukseen valmistavaan koulutukseen,

Lisätiedot

Katariina Männikkö. Haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen uudistuu 24.1.2013 Kotitalousopetuksen järjestäjien tilaisuus

Katariina Männikkö. Haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen uudistuu 24.1.2013 Kotitalousopetuksen järjestäjien tilaisuus Katariina Männikkö Haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen uudistuu 24.1.2013 Kotitalousopetuksen järjestäjien tilaisuus Mikä muuttuu kotitalousopetuksen järjestäjien kannalta? Kotitalousopetus poistuu

Lisätiedot

12 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

12 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 12 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Liiketalouden ammattikorkeakoulututkintoon liittyvään koulutusvastuuseen kuuluvat seuraavat kuusi koulutusalaa, joita tämä suositus koskee: 1. Liiketalous 2.

Lisätiedot

Opotupa. Oulun yliopisto

Opotupa. Oulun yliopisto Opotupa Ohjelma 9.30 Aamukahvit tarjolla 9.45-10.30 Opiskelijavalinnan kuulumiset, Anne Talvio 10.30-11.15 Tähtiparaati alumnien terveisiä työelämästä. 11.15-12.45 Lounastauko 12.45-13.15 Lukion ainevalintojen

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Valintaperusteiden sähköinen mallintaminen (käli-pohdiskelua)

Valintaperusteiden sähköinen mallintaminen (käli-pohdiskelua) Valintaperusteiden sähköinen mallintaminen (käli-pohdiskelua) A. Hakukohteeseen liittyvät tiedot kaikkien on täytettävä tämä osio sijoittelua varten Tavoite hahmottaa kokonaiskuva nopeasti, erityisesti

Lisätiedot

Haku korkeakouluihin Opintopolussa

Haku korkeakouluihin Opintopolussa Haku korkeakouluihin Opintopolussa Opopäivät, Turku 7.10.2016 Minea Wilo-Tanninen Kevään 2017 yhteishaun aikataulu 1. hakuaika 10.1.-25.1.2017 klo 15 Taideyliopisto Vieraskielisiä koulutuksia 2. hakuaika

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA VALINTAPERUSTEET 2017 KOULUTUKSEN KUVAUS Tutkinto: Kauppatieteiden maisteri (KTM), pääaine laskentatoimi Opintojen laajuus: 120 opintopistettä

Lisätiedot

Opiskelijavalintojen kehittäminen yliopiston näkökulmasta, hakutoimiston perustaminen ja kehittäminen

Opiskelijavalintojen kehittäminen yliopiston näkökulmasta, hakutoimiston perustaminen ja kehittäminen Opiskelijavalintojen kehittäminen yliopiston näkökulmasta, hakutoimiston perustaminen ja kehittäminen Yliopistojen opiskelijavalintojen valtakunnallinen kehittämisseminaari 12.2.2007 Hannu Berlin Tuija

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN YHTEISHAKUJEN AIKATAULUT 2018

KORKEAKOULUJEN YHTEISHAKUJEN AIKATAULUT 2018 Korkeakoulujen ASPA-ryhmä 18.1.2017 PÄÄTÖS 1.2.2017 1 KORKEAKOULUJEN YHTEISHAKUJEN AIKATAULUT 2018 Ministeriön antamat pvmt (OKM:n päätös 13.11.2017) Opetushallituksen antamat pvmt Korkeakoulujen ASPA-ryhmän

Lisätiedot

Opiskelijavalinnat yliopistoissa Hannele Niemi

Opiskelijavalinnat yliopistoissa Hannele Niemi Opiskelijavalinnat yliopistoissa 21.09.2009 Hannele Niemi A. Koulutusvalintoja tukevat tietopalvelut, ohjaus ja neuvonta Suomalaisessa yhteiskunnassa lukion päättävä on itsenäinen. - Muuttaa pois kotoa,

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS WERA web-raportointipalvelu. WERAn TILASTOJEN VALMISTUMISAJAT VUONNA 2010 JA VUO- DEN 2011 ALUSSA (tammi- ja helmikuu)

OPETUSHALLITUS WERA web-raportointipalvelu. WERAn TILASTOJEN VALMISTUMISAJAT VUONNA 2010 JA VUO- DEN 2011 ALUSSA (tammi- ja helmikuu) OPETUSHALLITUS 8.3.2010 WERA web-raportointipalvelu WERAn TILASTOJEN VALMISTUMISAJAT VUONNA 2010 JA VUO- DEN 2011 ALUSSA (tammi- ja helmikuu) 1. ALOITUSPAIKAT, ammatillinen koulutus ja ammattikorkeakoulutus

Lisätiedot

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO lukiontuntijako@minedu.fi Aineopettajaliiton (AOL ry) lausunto lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistamista

Lisätiedot

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari 18.8.2016 Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen 1 Opetushallituksen ennakoinnista Osaamistarpeiden valtakunnallinen ennakointi Työvoima- ja koulutustarpeiden

Lisätiedot

Miltä näyttävät tänään yliopistojen opiskelijavalintojen arvioinnissa 2002 tehdyt suositukset?

Miltä näyttävät tänään yliopistojen opiskelijavalintojen arvioinnissa 2002 tehdyt suositukset? Miltä näyttävät tänään yliopistojen opiskelijavalintojen arvioinnissa 2002 tehdyt suositukset? Sirpa Moitus Projektisuunnittelija, KKA Teknillinen korkeakoulu 21.9.2009 Yliopistojen opiskelijavalintojen

Lisätiedot

Valmiina valintoihin - Ylioppilastutkinnon parempi hyödyntäminen korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa

Valmiina valintoihin - Ylioppilastutkinnon parempi hyödyntäminen korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa Valmiina valintoihin - Ylioppilastutkinnon parempi hyödyntäminen korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa 11.11.2016 Taustaa Opetus- ja kulttuuriministeri asetti toukokuussa työryhmän selvittämään ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

Sisällys. 1 Johdanto... 3. 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2012... 4

Sisällys. 1 Johdanto... 3. 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2012... 4 OPISKELIJAVALINNAT RAPORTTI 2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2012... 4 Taulukko 1. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan vuonna 2012 hakeneet, hyväksytyt

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN NUORTEN SUOMENKIELINEN KOULUTUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN NUORTEN SUOMENKIELINEN KOULUTUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN NUORTEN SUOMENKIELINEN KOULUTUS KEVÄÄN JA SYKSYN 2012 YHTEISHAKU Eija Taipalus, opiskelijavalintakoordinaattori Tutustu ammattikorkeakoulujen koulutustarjontaan ja koulutusalojen

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu

Opiskelijavalinta ja opiskelu Opiskelijavalinta ja opiskelu Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Heikki Kuoppala Tässä mahdollisesti esitetty virheellinen tieto ei ole peruste esimerkiksi oikaisupyynnön tekemiselle.

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen

Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan osasto 8.11.2013 Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen

Lisätiedot

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP!

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Anita Lehikoinen Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamisen nopeuttamista pohtivan työryhmän puheenjohtaja Nopeuttamisryhmän n toimeksianto Työryhmä ja ohjausryhmä

Lisätiedot

Tervetuloa yhteishaun vanhempainiltaan Virve Willstedt Espoonlahden koulun opinto-ohjaaja

Tervetuloa yhteishaun vanhempainiltaan Virve Willstedt Espoonlahden koulun opinto-ohjaaja Tervetuloa yhteishaun vanhempainiltaan 18.1.2017 Virve Willstedt Espoonlahden koulun opinto-ohjaaja Ohjelma 18.00-18.30 Sähköinen yhteishaku ja toiselle asteelle siirtyminen 18.30-19.00 Omnian ja ammatillisen

Lisätiedot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot 2. vuositason vanhempainilta 0 Pohjois-Tapiolan lukio Rehtori Sinikka Luoma, sinikka.luoma@espoo.fi Opinto-ohjaaja,

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus HAKIJAN OPAS AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI Seinäjoella toteutettava koulutus Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikössä järjestetään avoimet

Lisätiedot

Opintopolku.fi palvelun käyttö ja kehittäminen

Opintopolku.fi palvelun käyttö ja kehittäminen palvelun käyttö ja kehittäminen 1.12.2016 Merja Väistö Ajanjakso 1.1.2015 27.11.2016 Lähes 9,8 miljoonaa käyntiä Lähes 37,5 miljoonaa yksilöllistä sivunavausta Kävijäennätys 1.7.2016: 189 486 käyntiä/vrk,

Lisätiedot

1) pe 15.7.2016 klo 15 mennessä. 2) saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. 3) ke 10.2.2016 klo 15 mennessä

1) pe 15.7.2016 klo 15 mennessä. 2) saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. 3) ke 10.2.2016 klo 15 mennessä KORKEAKOULUJEN YHTEISHAKU: Todistusten ja liitteiden ym. toimittaminen ammattikorkeakouluihin AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS Vaadittujen asiakirjojen on saavuttava perille ilmoitettuun (postileiman

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 89/2013 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 89/2013 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 89/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain 36 ja 38 :n, ammattikorkeakoululain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain

Lisätiedot

Opiskelijavalintojen kehittäminen viime vuosina

Opiskelijavalintojen kehittäminen viime vuosina 1. Korkeakoulutukseen hakeutuminen, toisen asteen ja korkeaasteen nivelvaihe Työryhmässä paneudutaan erityisesti toisen asteen ja korkea-asteen nivelvaiheeseen, opinto-ohjaukseen, toisen asteen ja korkeakoulujen

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteishaun asiakaspalveluryhmä (Aspa III) Loppuraportti

Korkeakoulujen yhteishaun asiakaspalveluryhmä (Aspa III) Loppuraportti Korkeakoulujen yhteishaun asiakaspalveluryhmä (Aspa III) Loppuraportti Korkeakoulujen opintohallinnon verkostotapaaminen 12.3.2014 Tuija Pasanen & Janne Santala Lähtökohta Valmistautuminen hakuun Hakeutuminen

Lisätiedot

2.1.2014. Tietopaketti korkeakouluhaun uudistuksesta 2014-2016

2.1.2014. Tietopaketti korkeakouluhaun uudistuksesta 2014-2016 2.1.2014 Tietopaketti korkeakouluhaun uudistuksesta 2014-2016 Versio 2 1.4.2015 Tietopaketti korkeakouluhaun uudistuksesta 2014-2016 Tietopaketti korkeakouluhaun uudistuksesta on opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

ABIEN VANHEMPAINILTA 20.1.2016. Jatko-opinnot Opinto-ohjaajat Terhi Kurri ja Noora Ranta

ABIEN VANHEMPAINILTA 20.1.2016. Jatko-opinnot Opinto-ohjaajat Terhi Kurri ja Noora Ranta ABIEN VANHEMPAINILTA 20.1.2016 Jatko-opinnot Opinto-ohjaajat Terhi Kurri ja Noora Ranta Ajankohtaista abien ohjauksessa OP1-kurssin abivuoden opotunnit ovat olleet 1. ja 3. jaksossa. Hakuinfo järjestetään

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU

Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU 2011 Mistä tietoa? Nettisivu www.admissions.fi etusivuilla linkkeinä koulutusohjelmakuvaukset, hakuohjeet ja yleisinfo käytännön asioista Ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen YHTEISHAKU ALKAA TIEDONSIIRTOLUVALLA JA HUOLTAJANKUULEMISELLA Kysytään Wilma-lomakkeella:

Lisätiedot

Tutkinto-opiskelijan opiskeluoikeusohje

Tutkinto-opiskelijan opiskeluoikeusohje Tutkinto-opiskelijan opiskeluoikeusohje 1. Ohjeen tarkoitus 2. Opiskelijahaut 3. Tutkinto-ohjelman vaihtaminen 4. Opiskelijaksi ilmoittautuminen ja opiskeluoikeus 5. Harkinnanvaraisen lisäajan hakeminen

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN OPOSEMINAARI / HANKEN

YLIOPISTOJEN OPOSEMINAARI / HANKEN YLIOPISTOJEN OPOSEMINAARI 4.11. 2016 / HANKEN Helsingin yliopiston hakijapalvelut / Anne Hopia, markkinointisuunnittelija anne.hopia@helsinki.fi 11/11/2016 1 Ajankohtaista hakemisessa 1. Hakemisen rakenne

Lisätiedot

EHDOTUKSIA OHJAUKSEN JA KASVATUKSEN TUTKINTORAKENTEEN UUDISTAMISEKSI Kuulemistilaisuudessa käsiteltävä aineisto keskustelun pohjaksi

EHDOTUKSIA OHJAUKSEN JA KASVATUKSEN TUTKINTORAKENTEEN UUDISTAMISEKSI Kuulemistilaisuudessa käsiteltävä aineisto keskustelun pohjaksi EHDOTUKSIA OHJAUKSEN JA KASVATUKSEN TUTKINTORAKENTEEN UUDISTAMISEKSI Kuulemistilaisuudessa 21.8.2015 käsiteltävä aineisto keskustelun pohjaksi OPETUSHALLITUS AMPA-YKSIKKÖ/OHJAKAStyöryhmä 1. Tausta Opetus-

Lisätiedot

HAKUOHJE. VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.)

HAKUOHJE. VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.) HAKUOHJE VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.) Taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen osastolla on syksystä 2005 alkaen mahdollista suorittaa visuaalisen alan taideopettajien

Lisätiedot

Yhteishakujärjestelmän uudistus 2013

Yhteishakujärjestelmän uudistus 2013 Erityisasiantuntija Joni Penkari, Opetushallitus Yhteishakujärjestelmän uudistus 2013 Korkeakouluseminaari 2011 esitys Opiskelijavalinnoissa nyt tehtävä kehitystyö tähtää vuosikymmenen loppupuolelle. Taustaksi

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN SUOMENKIELINEN AIKUISKOULUTUS amk-tutkinnot ja yamk-tutkinnot KEVÄÄN JA SYKSYN 2012 YHTEISHAKU

AMMATTIKORKEAKOULUJEN SUOMENKIELINEN AIKUISKOULUTUS amk-tutkinnot ja yamk-tutkinnot KEVÄÄN JA SYKSYN 2012 YHTEISHAKU AMMATTIKORKEAKOULUJEN SUOMENKIELINEN AIKUISKOULUTUS amk-tutkinnot ja yamk-tutkinnot KEVÄÄN JA SYKSYN 2012 YHTEISHAKU Eija Taipalus, opiskelijavalintakoordinaattori Tutustu ammattikorkeakoulujen koulutustarjontaan

Lisätiedot

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto)

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto) 1 TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto) Valtioneuvoston asetuksen yliopistojen tutkinnoista (794/2004) mukaan opiskelemaan

Lisätiedot

Opintopolku opastaa korkeakouluhakuihin

Opintopolku opastaa korkeakouluhakuihin Opintopolku opastaa korkeakouluhakuihin 4.12.2012 Erityisasiantuntija Joni Penkari, OPH Mikä on opintopolku? Mitä uusi korkeakouluhaku tarkoittaa hakijalle? Miten opintopolku vie korkeakouluopiskelijaksi?

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämisryhmän suositukset valinnoista ja niiden kehittämisestä

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämisryhmän suositukset valinnoista ja niiden kehittämisestä Korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämisryhmä 14.1.2016 1/17 Korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämisryhmän suositukset valinnoista ja niiden kehittämisestä Korkeakoulujen opiskelijavalintojen

Lisätiedot

Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut. Tutkinnot Kaksiportainen tutkintorakenne Haku Opiskelijavalinta Opinto-oikeus Opintojen pisteitys

Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut. Tutkinnot Kaksiportainen tutkintorakenne Haku Opiskelijavalinta Opinto-oikeus Opintojen pisteitys Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut Tutkinnot Kaksiportainen tutkintorakenne Haku Opiskelijavalinta Opinto-oikeus Opintojen pisteitys Yliopistot ja niitä vastaavat korkeakoulut Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Hakukohteet: Sosiologian yhteisvalinnassa voi keväällä 2010 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Tampereen

Lisätiedot

Valtakunnallisen yhteishaun vaikutus opiskelijavalintaan 9.5.2007

Valtakunnallisen yhteishaun vaikutus opiskelijavalintaan 9.5.2007 Valtakunnallisen yhteishaun vaikutus opiskelijavalintaan 9.5.2007 Sari Pulkkinen Taustaa osa opiskelijavalintojen kehittämisen kokonaisuutta hallitusohjelma OPM:n kehittämissuunnitelma 2003 2008 VN:n tietohallintostrategia

Lisätiedot