Pohdintoja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistuksen toinen vaiheesta Ilmari Hyvönen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohdintoja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistuksen toinen vaiheesta Ilmari Hyvönen 17.10.2012"

Transkriptio

1 Pohdintoja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistuksen toinen vaiheesta Ilmari Hyvönen

2 Aiheita Valtioneuvoston linjaukset Käsitteet Miten toinen vaihe toteutettaisiin Miten iso osuus valituista tulisi olla ensimmäistä paikkaansa hakevia?

3 Valtioneuvoston linjaukset Käsitteet Miten toinen vaihe toteutettaisiin Miten iso osuus valituista tulisi olla ensimmäistä paikkaansa hakevia?

4 HE 44/2012: linjauksia toisesta vaiheesta Toisessa vaiheessa pelkästään alempaan tai sekä alempaan että ylempään korkeakoulututkintoon korkeakoulujen yhteishaun avulla valittaisiin ainoastaan henkilöitä, jotka eivät ole aikaisemmin Suomen koulutusjärjestelmässä suorittaneet korkeakoulututkintoa tai vastaanottaneet korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa. Uudistuksen toisessa vaiheessa myös tutkinnon suorittaneiden ja korkeakoulupaikan aiemmin vastaanottaneiden tosiasialliset ja tasavertaiset mahdollisuudet alan vaihtamiseen turvataan opetusja kulttuuriministeriön sekä korkeakoulujen toimin

5 HE 44/2012: linjauksia toisesta vaiheesta Toisessa vaiheessa korkeakoulututkinnon suorittaneet ja aikaisemmin opiskelupaikan vastaanottaneet valittaisiin yhteishaun ulkopuolella korkeakoulujen erillisillä hauilla. Yhteishaun ulkopuoliset valinnat mitoitetaan turvaamaan tosiasiallinen mahdollisuus alan tai korkeakoulun vaihtamiseen. Yhteishaun ulkopuolisissa hauissa voitaisiin hyödyntää yhteishaun sähköistä hakujärjestelmää.

6 HE 44/2012: linjauksia toisesta vaiheesta Tavoitteena on, että entistä joustavammat koulutusohjelman ja korkeakoulun vaihtamiseen liittyvät käytännöt toteutettaisiin eri korkeakouluissa mahdollisimman selkeällä ja yhdenmukaisella tavalla, jotta voidaan varmistaa järjestelmän läpinäkyvyys hakeutujan kannalta. Valmistelutyössä on lähdetty siitä, että joustavien, selkeiden ja yhdenmukaisten käytäntöjen luomiseksi korkeakoulut voivat myös yhteishaun ulkopuolisissa opiskelijavalinnoissa hyödyntää sähköistä hakujärjestelmää.

7 Kuitenkin Henkilöllä olevien opiskelupaikkojen määrää ei olla (mekaanisesti) rajoittamassa (yhden paikan säännön lisäksi). Opiskeluoikeuden jo saaneella tai tutkinnon jo suorittaneella tulee olla mahdollisuus hakeutua kaikkeen koulutukseen (joka on yhteishaussakin tarjolla) joko siirtyäkseen tai ottaakseen vanhan lisäksi vastaan uuden (toisen, kolmannen, ) opiskelupaikan Jotta tosiasialliset ja tasavertaiset mahdollisuudet alan vaihtamiseen turvataan, yhteishaun ulkopuolisilla valinnoilla valittavien tai koulutuksesta toiseen siirtyvien määrän on oltava sellainen että tosiasiallisia mahdollisuuksia on.

8 Valtioneuvoston linjaukset Käsitteet Miten toinen vaihe toteutettaisiin Miten iso osuus valituista tulisi olla ensimmäistä paikkaansa hakevia?

9 Käsitteet Haasteena on, että käsitteiden sisältö ja ymmärrys käsitteistä vaihtelee ja käsitteiden sisältöä on tarpeen muuttaa kun opiskelijavalinnat muuttuu Päävalinnat Yhteishaku Erillisvalinnat Erillishaku Siirto-opiskelija

10 Siirto-opiskelija (YO) Siirto-opiskelijalla tarkoitetaan henkilöä, jonka opiskeluoikeus siirtyy yliopistosta toiseen saman tai läheisen alan opintoihin sekä henkilöä, jonka opiskeluoikeus siirtyy yliopiston sisällä pääaineesta tai koulutusohjelmasta toiseen tai toiselle koulutusalalle. Yliopisto päättää siirtymisen edellytyksistä, jotka voivat liittyä esimerkiksi siirtoa hakevan opiskelijan opintosuorituksiin tai opintomenestykseen. Siirtyminen edellyttää voimassaolevasta opiskeluoikeudesta luopumista. HE 44/2012, s.35

11 Siirto-opiskelija (AMK) Siirto-opiskelijalla tarkoitetaan henkilöä, jonka opiskeluoikeus siirtyy ammattikorkeakoulusta toiseen samaan tai vastaavaan koulutusohjelmaan sekä henkilöä, jonka opiskeluoikeus siirtyy ammattikorkeakoulun sisällä koulutusohjelmasta tai suuntautumisvaihtoehdosta toiseen. Ammattikorkeakoulu päättää siirtymisen edellytyksistä, jotka voivat liittyä esimerkiksi siirtoa hakevan opiskelijan opintosuorituksiin tai opintomenestykseen. Siirtyminen edellyttää voimassaolevasta opiskeluoikeudesta luopumista. HE, s.37

12 Siirto-opiskelija Maisterivaiheen hauissa, joissa opiskelija ei luovu vanhasta yhdessä kandidaatintutkinnon suoritusoikeuden kanssa saamastaan maisterintutkinnon suoritusoikeudesta, ei ole kyse määritelmän mukaan siirto-opiskelijoista. Siirto-opiskelijakäsite rajautuu tarkoittamaan joko kesken ensimmäisen syklin opintojen tapahtuvaa siirtymistä tai kesken toisen syklin opintojen tapahtuvaa siirtymistä. Sektorien välisissä siirtymissä ei myöskään määritelmän mukaan kyse siirto-opiskelusta: mahdollisesti siirtymät tapahtuvat useimmiten nivelvaiheissa tutkintojen välillä. Siirtohaulla ja -hakemuksella tarkoitetaan hakua ja hakemusta joilla hakeudutaan siirto-opiskelijaksi. Siirtoperusteet ovat korkeakoulun päättämät siirtohaun valintaperusteet

13 Yhteishaku Ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakevien yhteishaulla tarkoitetaan opiskelijavalintauudistuksen toisen vaiheen yhteishakua, johon voivat osallistua vain ensimmäistä paikkaansa hakevat Uutta opiskeluoikeutta hakevien yhteishaulla tarkoitetaan yllämainitusta erillistä mutta samassa aikataulussa järjestettävää opiskelijavalintauudistuksen toisen vaiheen yhteishakua, jossa opiskelupaikan jo saanut hakija hakee uutta opiskelupaikkaa luopumatta vanhasta, tai jo samantasoisen tutkinnon suorittanut opiskelija hakee uutta opiskelupaikkaa. keksiikö joku paremman termin tälle?

14 Valtioneuvoston linjaukset Käsitteet Miten toinen vaihe toteutettaisiin Miten iso osuus valituista tulisi olla ensimmäistä paikkaansa hakevia?

15 L1: hakeutumisväylät A. Korkeakoulujen ensimmäistä paikkaansa hakevien yhteishaku Ensimmäistä paikkaa hakeville B. Siirtohakuja, jossa opiskelija voi hakea opiskeluoikeutensa siirtoa toiseen nykyistä vastaavan syklin koulutukseen nykyistä opiskeluoikeutta vastaavassa korkeakoulusektorissa (YO/AMK). Siirtoperusteet voivat olla erilaiset kuin valintaperusteet A:ssa (B1) tai samat (B2) Pääsääntöisesti kaikkiin koulutuksiin, jotka A:ssakin C. Uutta opiskeluoikeutta hakevien yhteishaku Pääsääntöisesti kaikkiin koulutuksiin jotka A:ssakin D. erillishakuja

16

17 L1 jatkuu Korkeakoulu päättää valintaperusteista. Koska todennäköisesti korkeakoulut eivät voi suunnitella erilaisia vallintaperusteita kovin monelle erilaiselle siirtyjäryhmälle, eikä toisaalta eritaustaisille uuden opiskeluoikeuden erillishakuun C osallistujalle, on todennäköistä että valintaperusteet ovat useiden koulutusten osalta samat yhteishaussa A, uuden opiskelupaikan erillishaussa C ja siirtohaussa B2. Etenkin koulutuksissa joihin on suuri hakupaine, on oletettavasti näin. Hakumekanismien läpinäkyvyyden varmistamiseksi kussakin haussa valittavien opiskelijoiden määrä, vähimmäispistemäärä tai muut tasokriteerit ja valinta/siirtoperusteet on määriteltävä etukäteen kullekin väylälle A,B2,C ja D. Siirtohakujen B1 osalta valintaperusteita, siirtyjien määrää eikä siirtoperusteita voitane tarkasti määritellä etukäteen, koska siirtoperusteet voivat vaihdella tapauskohtaisesti. Siirtymäkäytäntöjen yleiset periaatteet on kuitenkin kuvattava.

18 L1 jatkuu Ryhmään D kuuluvia hakuja voidaan järjestää myös osana ensimmäistä paikkaansa hakevien yhteishakua, jolloin esimerkiksi henkilöihin, jotka ovat suorittaneet avoimen korkeakoulun opintoja, sovelletaan ryhmänä omia valintaperusteita. Hakujen järjestämistä yhteishaun ulkopuolella voidaan kuitenkin perustella esimerkiksi sillä, että hakuja halutaan järjestää jatkuvana hakuna läpi vuoden.

19 Mitä yhteistä yhteishauissa? L7 Uuden opiskeluoikeuden yhteishaussa on käytössä hakukohteiden priorisointi ja sijoittelu, mutta siirtohauissa ei L9 Yhden paikan sääntö toteutuu uuden opiskelupaikan yhteishaun ja ensimmäistä paikkaa hakevien yhteishaun kautta: hakijapopulaatiot ovat erilliset ja kummassakin haussa voi tulla valituksi vain yhteen hakukohteeseen. Eli tilanne olisi näiltä osin analoginen nykyisten ammattikorkeakoulujen tilanteen osalta: useita rinnakkaisia yhteishakuja L8 Siirtohaut ovat auki kaikkiin koulutuksiin yhteishaun aikataulun mukaisesti. Lisäksi näissä hauissa voi olla muita (myös jatkuvia) hakuaikoja

20 Miten mitoittaa hakumuodot: L2 & L3 L2: Kunkin korkeakoulun tulisi suunnitella hakeutumisväylien kokonaisuus (A,B,C,D) koulutuskohtaisesti siten, siten että lopputuloksena siirtohauissa (B) valitaan enemmän siirtyviä opiskelijoita, kuin uusia opiskelupaikkoja annetaan uutta (toista, kolmatta,..) opiskelupaikkaa hakeville uutta opiskeluoikeutta hakevien yhteishaussa (C) (suositus). Tämä ei tarkoita sitä, että valittavien opiskelijoiden määrien tulisi olla tiedossa esimerkiksi siirtyjien osalta tiedossa etukäteen. L3: Korkeakoulun tulee suunnitella joustavat siirtymämahdollisuudet siten, että ei muodostu suunnitelmallisesti hyödynnettäviä väyliä, joiden kautta hakeutuja voi laskelmoida pääsevänsä opiskelemaan haluamaansa alaa helpommin kuin yhteishaun kautta. (Erityisen tärkeää hakupainealoilla). Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan valtakunnallisia suosituksia.

21 Uudistuksen vaiheiden erot c B

22 L10 & L11 L10 Siirto-opiskelijan on luovuttava alkuperäisestä opiskeluoikeudestaan. Tästä säädettäisiin laissa. L11 Siirto-opiskelijan opintoajasta on siirron jälkeen jäljellä sama aika kuin alkuperäisen opiskeluoikeuden jäljellä oleva opiskeluaika olisi ollut.

23 Toisen syklin haut: L4 Ensimmäistä paikkaansa hakevien yhteishakuun kuuluviin ja toisaalta erillishakuina järjestettäviin (pelkän) maisterivaiheen koulutuksiin voivat hakea myös maisterintutkinnon suorittaneet tai maisterivaiheen opiskelupaikan vastaanottaneet. Ensimmäistä paikkaansa hakevan käsite sopii huonosti toisen syklin valintoihin, koska suurimmalla osalla hakijoista on jo kandidaattioikeuden ohessa saatu maisterioikeus Huomio (jota ei ole muistiossa): Pitänee vielä pohtia, kumpaan yhteishakuun nämä sopisivat paremmin, kun linjauksen L4 mukaan ei ole tarkoitus erotella tässä kohtaa taustan mukaan eri yhteishakuihin

24 Tietojärjestelmien hyödyntäminen L5. Korkeakoulut syöttävät koulutustarjontatiedon tietovarantoon koulutuskohtaisesti tiedon siitä, millaisilla siirtymäkäytännöillä koulutukseen voi siirtyä. Sama käytäntö (siirtymäkäytännön kuvausteksti) voidaan liittää myös useaan koulutukseen, vähentäen tuotettavan tekstin määrää. L6. Uuden opiskeluoikeuden yhteishaku järjestetään ensimmäistä paikkaansa hakevien yhteishaun kanssa samassa aikataulussa opetushallituksen järjestelmällä. Lisäksi korkeakoulut voivat käyttää opetushallituksen hakupalveluja siirtohakujen järjestämiseen.

25 Valtioneuvoston linjaukset Käsitteet Miten toinen vaihe toteutettaisiin Miten iso osuus valituista tulisi olla ensimmäistä paikkaansa hakevia?

26 Kiintiöiden koot / valittavien määrä eri hakumuodoissa Hallituksen esityksessä HE 44/2012 ehdotettavien säännöksen nojalla yliopistot ja ammattikorkeakoulut voisivat päättää siitä, kuinka monta tutkintoon johtavan koulutuksen aloituspaikkaa varataan hakijoille, joilla ei ole suomalaisessa korkeakoulussa suoritettua tutkintoa ja jotka eivät ole aiemmin ottaneet vastaan opiskelupaikkaa suomalaisessa korkeakoulussa. - - Ehdotettavan säännöksen tarkoituksena ei kuitenkaan ole saattaa aiemmin opiskelupaikan saaneita kohtuuttomasti erilaiseen asemaan ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeviin nähden. Toinen vaihe: Ensimmäistä paikkaa hakevien Yhteishaun ulkopuoliset valinnat mitoitetaan turvaamaan tosiasiallinen mahdollisuus alan tai korkeakoulun vaihtamiseen.

27 Mikä on kohtuullista? Kohtuullisuuden arvioimiseksi voidaan tarkastella opiskelijavalinnoissa toteutuneita osuuksia Huomioitava seuraavia seikkoja Makrotasolla valituista noin 2/3 aidosti uusia nykyhetkellä Ensimmäistä paikkaansa hakevien hakijoiden ja valittujen osuus vaihtelee kuitenkin alakohtaisesti paljon HE 44/2012 voimaantulopykälä aloituspaikkojen varaamista sovellettaisiin lain voimaantulosäännöksen mukaan myös hakijaan, joka on ottanut opiskelupaikan vastaan koulutuksesta, joka on alkanut keväällä 2014 tai sitä ennen mutta ei ole suorittanut korkeakoulututkintoa. Eli ei huomioida ennen 2014 alkaneita opiskeluoikeuksia, mutta kylläkin kaikki (menneinäkin vuosina) suoritetut tutkinnot. Tässä mielessä vuonna 2014 tilanne ei siis ole noin 2/3 vaan paljon isompi Kiintiöinnin vaikutukset hakukäyttäytymiseen?

28 Helsingin yliopiston Uudet opiskelijat tiedekunnittain opiskelutaustan mukaan vuonna 2009 (lähde: EVÄITÄ OPISKELIJAVALINTOJEN UUDISTAMISEEN: SELVITYS HELSINGIN YLIOPISTON HAKIJOISTA JA UUSISTA OPISKELIJOISTA VUOSINA 2008 JA 2009, Helsingin yliopisto , s.49. Taulukon sarakkeita on summattu lisää) A) aidosti uudet % B) opiskeluoi keus (YO tai AMK) % C) tutkinto + % mahdollises ti opiskeluoike us Teologinen ,5 % 41 20,5 % 34 17,0 % Oikeustieteellinen ,1 % 63 25,4 % 31 12,5 % Lääketieteellinen 51 29,8 % 99 57,9 % 21 12,3 % Humanistinen ,0 % ,5 % 90 14,5 % Mat.-luonnont ,1 % ,2 % 78 9,6 % Farmasia 95 49,5 % 69 35,9 % 28 14,6 % Bio- ja ympäristötieteellinen ,7 % 37 24,7 % 10 6,7 % Käyttäytymistieteellinen ,0 % ,7 % 82 17,3 % Valtiotietellinen ,1 % ,4 % 55 12,4 % Maatalous-metsätieteellinen ,3 % ,6 % 47 14,1 % Eläinlääketieteellinen 25 35,7 % 37 52,9 % 8 11,4 % yht ,5 % ,4 % ,0 %

29 Korkeakoulussa opiskelleet hakijat tiedekunnittain opiskelutaustan mukaan vuonna Huom. sama henkilö on voinut hakea useaan tiedekuntaan (lähde: EVÄITÄ OPISKELIJAVALINTOJEN UUDISTAMISEEN: SELVITYS HELSINGIN YLIOPISTON HAKIJOISTA JA UUSISTA OPISKELIJOISTA VUOSINA 2008 JA 2009, Helsingin yliopisto , s.19. Taulukon sarakkeista laskettu uusia summia) A) Aidosti uudet hakijat % B) hakijat joilla opiskeluoike us (YO tai AMK) % C) Hakijat joilla tutkinto + mahdollisesti opiskeluoikeus % Teologinen ,2 % ,0 % ,8 % Oikeustieteellinen ,6 % ,1 % ,3 % Lääketieteellinen ,4 % ,3 % ,3 % Humanistinen ,4 % ,8 % 501 9,8 % Mat.-luonnont ,9 % ,7 % 293 8,4 % Farmasia ,4 % ,2 % ,4 % Bio- ja ympäristötieteellinen ,0 % ,4 % 81 5,6 % Käyttäytymistieteellinen ,1 % ,1 % ,9 % Valtiotietellinen ,4 % ,2 % ,4 % Maatalous-metsätieteellinen ,4 % ,1 % ,5 % Eläinlääketieteellinen ,6 % ,5 % 64 11,0 % yht ,5 % ,7 % ,9 %

30 Aloittaneiden osuus miinus hakeutujien osuus edellisten pohjalta: montako prosenttiyksikköä enemmän/vähemmän valituista kuin hakemuksista on henkilöiltä jotka ovat aidosti uusia vs. aiemmin opiskelleita? A) Aidosti uudet hakijat % B) hakijat joilla opiskeluoike us (YO tai % C) hakijattutkint o + mahdollisesti % AMK) opiskeluoikeus Teologinen -3,7 1,5 2,2 Oikeustieteellinen 1,5 4,3-5,8 Lääketieteellinen -15,6 19,6-4,0 Humanistinen -7,4 2,7 4,7 Mat.-luonnont. -2,7 1,5 1,2 Farmasia -1,9-0,3 2,2 Bio- ja ympäristötieteellinen -4,3 3,2 1,1 Käyttäytymistieteellinen -7,1 5,7 1,4 Valtiotietellinen -2,2 5,2-2,9 Maatalous-metsätieteellinen -7,1 5,5 1,6 Eläinlääketieteellinen -23,9 23,4 0,5 yht -4,9 4,8 0,2

31 Miten määrittää kohtuullinen kiintiö, jolla vaikutusta? Aloittaneiden/valittujen toteuma (ensimmäistä paikkaa hakeneiden osuus) lienee se luku jonka perusteella voidaan arvioida kohtuullista, tavoitteita edistävää kiintiötä Olettaen, että luvut ovat vuonna 2014 samanlaisia kuin 2009, pitää ensimmäistä paikkaa hakeville varattavien paikkojen määrä olla esim. HY:n lääketieteen osalta yli ,3=87,7%, jotta tällä olisi vaikutusta. Muissa hakukohteissa vastaavasti. Pohdittava mikä osuus menneinä vuosina ei-ensikertalaisille menneistä paikoista varattaisiin jatkossa ensikertalaisille? Hakukäyttäytymisen muutoksen vaikutukset? Odoteltava valiokuntatyön etenemistä

32 Helsingin yliopiston Uudet opiskelijat tiedekunnittain opiskelutaustan mukaan vuonna 2009 (lähde: EVÄITÄ OPISKELIJAVALINTOJEN UUDISTAMISEEN: SELVITYS HELSINGIN YLIOPISTON HAKIJOISTA JA UUSISTA OPISKELIJOISTA VUOSINA 2008 JA 2009, Helsingin yliopisto , s.49. Taulukon sarakkeita on summattu lisää) A) aidosti uudet % B) opiskeluoi keus (YO tai AMK) % C) tutkinto + % mahdollises ti opiskeluoike us Teologinen ,5 % 41 20,5 % 34 17,0 % Oikeustieteellinen ,1 % 63 25,4 % 31 12,5 % Lääketieteellinen 51 29,8 % 99 57,9 % 21 12,3 % Humanistinen ,0 % ,5 % 90 14,5 % Mat.-luonnont ,1 % ,2 % 78 9,6 % Farmasia 95 49,5 % 69 35,9 % 28 14,6 % Bio- ja ympäristötieteellinen ,7 % 37 24,7 % 10 6,7 % Käyttäytymistieteellinen ,0 % ,7 % 82 17,3 % Valtiotietellinen ,1 % ,4 % 55 12,4 % Maatalous-metsätieteellinen ,3 % ,6 % 47 14,1 % Eläinlääketieteellinen 25 35,7 % 37 52,9 % 8 11,4 % yht ,5 % ,4 % ,0 %

Miksi osa opiskelupaikoista varataan henkilöille, joilla ei ole vielä opiskelupaikkaa tai tutkintoa korkeakoulussa?

Miksi osa opiskelupaikoista varataan henkilöille, joilla ei ole vielä opiskelupaikkaa tai tutkintoa korkeakoulussa? VASTAUKSIA USEIN ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN KORKEAKOULUJEN OPISKELIJAVALINTOJEN UUDISTAMISESTA Miten opiskelijavalintojen uudistus toteutetaan vaiheittain? Opiskelijavalintauudistuksen ensimmäisessä vaiheessa

Lisätiedot

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Minea Wilo ja Suomen Lukiolaisten Liitto ry Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta 2012 Sisältö Alkusanat....

Lisätiedot

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA 20 14 # 27 ENEMMÄN URAVAIHTOEHTOJA Diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkinto avaa monta tietä tulevaisuutesi rakentamiseen. # 28 # 29 PAIKKA KULMAHUONEESSA Enemmistö suomalaisten pörssiyhtiöiden johtajista

Lisätiedot

VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto

VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto Hae arvostettuun koulutukseen ainutlaatuisessa ympäristössä Kansainvälisesti tunnetussa Turun yliopistossa on yli 20 000 opiskelijaa ja 3300 tutkijaa, opettajaa, professoria

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Perustason opiskelijavalinta

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Perustason opiskelijavalinta Perustason opiskelijavalinta Valintaopas 2013 Perustason valintaopas Tämä valintaopas on kirjoitettu auttamaan hakija läpi n Helsingin yksikön hakuprosessi. un haettaessa noudatetaan ensisijaisesti tässä

Lisätiedot

KANDIPALAUTTEEN TULOKSET TIEDEKUNNITTAIN

KANDIPALAUTTEEN TULOKSET TIEDEKUNNITTAIN HELSIGI YLIOPISTO HELSIGFORS UIVERSITET UIVERSITY OF HELSIKI KADIPALAUTTEE TULOKSET TIEDEKUITTAI 2013 VALMISTUEET KADIPALAUTTEE TULOKSET TIEDEKUITTAI 2013 VALMISTUEET OPITOASIOIDE YKSIKKÖ Helsingin yliopiston

Lisätiedot

VATT VALMISTELURAPORTIT. 6 Koulutuksen markkinoilla arvioita ammattikorkeakoulujen tehokkuuseroista ja niiden syistä.

VATT VALMISTELURAPORTIT. 6 Koulutuksen markkinoilla arvioita ammattikorkeakoulujen tehokkuuseroista ja niiden syistä. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit 6 Koulutuksen markkinoilla - arvioita ammattikorkeakoulujen tehokkuuseroista ja niiden syistä Jenni Pääkkönen Valmisteluraportit 6 joulukuu 2010

Lisätiedot

Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep!

Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep! Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep! Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamista pohtineen työryhmän muistio Opetusministeriön työryhmämuistioita

Lisätiedot

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Tuula Peura - Ulla Kekäläinen KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Joustava opintoketju Pohjois-Savossa -hankkeen loppuraportti 1 Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D)

Lisätiedot

PAIKALLISET RATKAISUT GLOBAALEIHINKIN ONGELMIIN

PAIKALLISET RATKAISUT GLOBAALEIHINKIN ONGELMIIN PAIKALLISET RATKAISUT GLOBAALEIHINKIN ONGELMIIN Suuntaviivoja Turun seudun koulutuspoliittisen ohjelman rakentamiseksi Osmo Kivinen, Sakari Ahola, Juha Hedman, Päivi Kaipainen ja Heikki Silvennoinen Koulutussosiologian

Lisätiedot

YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3

YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 SISÄLLYS YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 YHTEISVALINNAN YLEISOHJEET Hakeminen 4 Haastattelut 5 Hakukelpoisuus 5 Hakuaika 5 Hakulomake ja sen liitteet 5 Tulokset ja oikaisumenettely

Lisätiedot

Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen

Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen Suomen kesäyliopistot ry Sirkku Anttonen julkaisija: suomen kesäyliopistot ry Taitto: Atomi, Paino: Cityoffset Oy, Tampere 2007

Lisätiedot

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 1.1 Sisältö

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

VALINTAOPAS 2015. Haluatko Diplomi-insinööriksi? Haluatko Arkkitehdiksi? DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA

VALINTAOPAS 2015. Haluatko Diplomi-insinööriksi? Haluatko Arkkitehdiksi? DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA VALINTAOPAS 2015 DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA # 14 # 17 # 25 # 23 NAISJOHTAJILLA ON KYSYNTÄÄ Miesvaltaisiin yrityksiin kaivataan myös diplomi-insinöörinaisia PELAA VARMAN PÄÄLLE

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Nuorten työmarkkinatukioikeus ja koulutukseen hakeutuminen. Työmarkkinatuen saamisen edellytyksenä olevan kouluttautumisvelvoitteen arviointitutkimus

Nuorten työmarkkinatukioikeus ja koulutukseen hakeutuminen. Työmarkkinatuen saamisen edellytyksenä olevan kouluttautumisvelvoitteen arviointitutkimus Nuorten työmarkkinatukioikeus ja koulutukseen hakeutuminen Työmarkkinatuen saamisen edellytyksenä olevan kouluttautumisvelvoitteen arviointitutkimus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys

Lisätiedot

Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista

Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista ABS:n raportti 1/2012 Suomen kauppakorkeakoulut Föreningen för Handelshögskolorna i Finland Association of Business Schools

Lisätiedot

ESTEETTÖMÄSTI TOISEN ASTEEN OPINTOIHIN opas esteettömään opiskelijavalintaan ja opiskeluun

ESTEETTÖMÄSTI TOISEN ASTEEN OPINTOIHIN opas esteettömään opiskelijavalintaan ja opiskeluun ESTEETTÖMÄSTI TOISEN ASTEEN OPINTOIHIN opas esteettömään opiskelijavalintaan ja opiskeluun Oppaat ja käsikirjat 2014:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2014:10 ISBN 978-952-13-5907-1 (pdf)

Lisätiedot

HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN. Valintakokeet 2009. Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2008

HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN. Valintakokeet 2009. Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2008 HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN Valintakokeet 2009 Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2008 Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin 2009 Kädessäsi on tuore Valmennustiimi

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opetus- ja tutkintokieli

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opetus- ja tutkintokieli ANONYMISOITU PÄÄTÖS 12.11.2013 Dnro OKV/136/1/2013 1/6 ASIA Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opetus- ja tutkintokieli KANTELU Kantelija on 23.1.2013 oikeuskanslerille osoittamassaan kirjoituksessa arvostellut

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON VÄYLÄ KOULUTUSPOLKU YLIOPISTOON

AVOIMEN YLIOPISTON VÄYLÄ KOULUTUSPOLKU YLIOPISTOON AVOIMEN YLIOPISTON VÄYLÄ KOULUTUSPOLKU YLIOPISTOON Anna-Liisa Hyvärinen Joensuun yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Sosiologian laitos Lisensiaatintutkimus 2006 TIIVISTELMÄ Avainsanat: avoimen yliopiston

Lisätiedot

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Anne Jokilammi Vuokko Loimaranta TIIVISTELMÄ TURUN YLIOPISTO Avoin yliopisto JOKILAMMI, ANNE JA LOIMARANTA, VUOKKO: Lääketieteen opiskelijoiden

Lisätiedot

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39)

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39) KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39) SISÄLLYS 1 HAKEMINEN... 4 1.1 Hakulomakkeet... 4 1.2 Hakukelpoisuus ja hakemuksen liitteet... 5 1.2.1 Päävalinta... 5 1.2.2 Avoimen yliopiston opintojen

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke 2008 2013 Pointin neuvonta- ja ohjauspalvelut

Lisätiedot

REKRY-AMARE hanke Hämeen ammattikorkeakoulun osahankkeen väliraportti 2 3.1.2011 16.12.2011

REKRY-AMARE hanke Hämeen ammattikorkeakoulun osahankkeen väliraportti 2 3.1.2011 16.12.2011 REKRY-AMARE hanke Hämeen ammattikorkeakoulun osahankkeen väliraportti 2 3.1.2011 16.12.2011 Marketta Jokinen suunnittelija SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 OSA A AJANJAKSO TAMMIKUU 2011 KESÄKUU 2011... 2 2 TYÖVOIMA-

Lisätiedot

Harjoittelubarometri 2012

Harjoittelubarometri 2012 Harjoittelubarometri 2012 2 3 4 Harjoittelubarometri 2012 1 Taustaa... 5 2.1 Korkeakouluopiskelijoiden demografiset tekijät...6 2.2 Korkeakouluopiskelijoiden tulokset...11 3.1 Korkeakoulujen henkilöstön

Lisätiedot

TEM raportteja 37/2013

TEM raportteja 37/2013 TEM raportteja 37/2013 Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun toimivuus ja vaikuttavuus TK-Eval Kajaanin yliopistokeskuksen Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Lisätiedot