Turvallisuustutkinta TURVALLISUUSTUTKINTAA SÄÄNTELEVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN SUHDE KANSAINVÄLISIIN SOPIMUSMÄÄRÄYKSIIN JA EU-OIKEUTEEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvallisuustutkinta TURVALLISUUSTUTKINTAA SÄÄNTELEVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN SUHDE KANSAINVÄLISIIN SOPIMUSMÄÄRÄYKSIIN JA EU-OIKEUTEEN"

Transkriptio

1 LIIKENNEVIRASTON tutkimuksia ja selvityksiä JUHA PIIRONEN Turvallisuustutkinta TURVALLISUUSTUTKINTAA SÄÄNTELEVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN SUHDE KANSAINVÄLISIIN SOPIMUSMÄÄRÄYKSIIN JA EU-OIKEUTEEN

2

3 Juha Piironen Turvallisuustutkinta Turvallisuustutkintaa sääntelevä lainsäädäntö ja sen suhde kansainvälisiin sopimusmääräyksiin ja EU-oikeuteen Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 7/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013

4 Kannen kuva: Sakari K. Salo ISSN-L ISSN ISBN Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L ISSN ISBN Kopijyvä Oy Kuopio 2013 Julkaisua myy/saatavana Liikennevirasto PL HELSINKI Puhelin

5 i Turvallisuustutkinta Turvallisuustutkintaa sääntelevä lainsäädäntö ja sen suhde kansainvälisiin sopimusmääräyksiin ja EU-oikeuteen Kirjoittanut Oikeustieteen lisensiaatti Hallintotieteiden lisensiaatti JUHA PIIRONEN Yliopistollinen väitöskirja, joka Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi Lapin yliopiston luentosalissa 3 perjantaina 12. päivänä huhtikuuta 2013 klo

6 ii Juha Piironen: Turvallisuustutkinta: Turvallisuustutkintaa sääntelevä lainsäädäntö ja sen suhde kansainvälisiin sopimusmääräyksiin ja EU-oikeuteen. Liikennevirasto, väylätekniikkaosasto. Helsinki Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 7/ sivua. ISSN-L , ISSN , ISBN , ISSN (pdf), ISBN (pdf). Avainsanat: onnettomuustutkinta, turvallisuustutkinta, kansainvälinen oikeus, EU-oikeus, lainvalmistelu, lainsäädäntöoppi. Tiivistelmä Tutkimuksen otsikkona on "Turvallisuustutkinta". Tutkimus käsittelee turvallisuustutkinnan sääntelyä kolmessa eri liikennemuodossa, jotka ovat siviili-ilmailu, meri- ja rautatieliikenne. Tutkimus selvittelee turvallisuustutkintaa sääntelevän kansallisen lainsäädännön suhdetta niihin kansainvälisiin sopimusmääräyksiin ja EU-oikeuden säädöksiin, jotka koskevat turvallisuustutkintaa. Onnettomuustutkinta jakaantuu tämän tutkimuksen valossa oikeudelliseen tutkintaan ja turvallisuustutkintaan. Oikeudellinen tutkinta käsittää poliisin toimittaman poliisi- ja esitutkinnan sekä kuolemansyyntutkinnan. Turvallisuustutkinta on oikeudellisesta tutkinnasta itsenäinen ja riippumaton tutkinnan laji, jossa onnettomuus tai vaaratilanne tutkitaan ilman, että siinä käsitellään syyllisyys- tai vastuukysymyksiä. Tutkinnassa selvitetään onnettomuuden syy ja siihen vaikuttaneet tekijät sekä annetaan turvallisuuden parantamiseksi tehtävät suositukset. Tutkinta suoritetaan pysyvän tutkintaelimen toimesta tai sen valvonnassa. Tutkimuksen peruskysymyksenä on kansallisen lainsäädännön oikeellisuus eli onko lainsäädäntö rakenteellisesti ja aineellisesti oikeellista suhteessa mainittuihin kansainvälisperäisiin normeihin. Lainsäädännön rakenteellisen oikeellisuuden tarkastelussa tutkitaan, onko kansainvälissä sopimusmääräyksissä olevat turvallisuustutkintaa koskevat säännökset kansallisesti voimaansaatettu. EU-oikeuden osalta tämä tarkoittaa, onko direktiivit pantu kansallisesti täytäntöön. Lainsäädännön aineellisen oikeellisuuden tarkastelussa tutkitaan, vastaako kansallinen lainsäädäntö sisällöllisesti vertailunormistossa olevia vaatimuksia. Lisäksi selvitetään turvallisuustutkintaa sääntelevän lainsäädännön suhdetta perustuslain säännöksiin. Tutkimuksen kysymyksenasettelu kiinnittyy pääasiassa abstraktin normiharmonian problematiikkaan. Tutkimuksen lähestymistapa on oikeusdogmaattinen ja se kohdistuu lainsäädäntötasolle (in abstracto) eikä ratkaisutoiminnan tasolle (in concreto). Työssä on kuitenkin lainopillisen tutkimuksen ja ajattelun peruselementit: tulkinta, systematisointi ja punninta. Tutkimuksessa käsitellään myös lain säätämisen teoriaa lainsäätäjän näkökulmasta ex ante. Näiden tarkastelujen pohjalta arvioidaan myös turvallisuustutkintalainsäädäntöä ex post. Tutkimus käsittää kuusi lukua. Luvuissa III V annetaan arvio kansallisen lainsäädännön suhteesta vertailunormistoon. Tutkimuksen viimeisessä luvussa palataan keskeisimpiin kysymyksiin ja esitetään sekä kansallisen että Euroopan unionin lainsäädännön kehittämiseen liittyviä oikeudellisia näkökohtia. Tutkimuksen tuloksista voidaan todeta, että EU-säädösten rakenteellisessa täytäntöönpanossa havaittiin puutteita lähes kaikkien tutkittujen säädösten osalta. Lainsäädännön aineellisen oikeellisuuden tarkastelussa todettiin ongelma-alueeksi esteellisyyssääntely. Suomessa sekä onnettomuustutkijalle että tutkintaorgaanille asetettavat riippumattomuus- ja puolueettomuusvaatimukset ovat tiukemmat kuin vertailunormistossa edellytetään. Lainsäädäntö on kuitenkin eräiltä osin ristiriidassa sopimusvelvoitteiden kanssa. Laki estää tietyissä tilanteissa vieraan valtion tutkijan osallistumisen Suomessa toimitettavaan kansainväliseen tutkintaan. Turvallisuustutkintalaki ei edellytä tutkintaryhmään poliisitoimen erityisasiantuntemusta. Tästä huolimatta tutkintaryhmään usein nimetään poliisijäsen. Kuitenkin poliisimiehen käyttäminen turvallisuustutkintaan aiheuttaa tutkinnanhaaran itsenäisyyden ja erillisyyden hämärtymistä. Tutkintaryhmän jäsenyyttä olisi tarkasteltava esteellisyyden lisäksi myös tehtävään liittyvän kelpoisuuden näkökulmasta. Asiantuntijareservissä olevan ja tutkintaryhmään nimitettävän tulisi antaa selvitys sidonnaisuuksistaan ennen jäseneksi nimittämistään, jotta tutkin-

7 iii nan luotettavuutta ja uskottavuutta ei murenneta. Tutkintaelimelle säädetyillä toimivaltuuksilla rajoitetaan eräitä perusoikeuksia. Eräiden toimivaltuuksien sääntelyn osalta ongelmana on täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden horjuvuus. Kaikissa tapauksissa ei ole riittävän selvästi määritelty sitä, kuka toimivaltuutta saa käyttää. Lisäksi toimivaltuuksia on säädetty liian avoimesti varsinaisen viranomaiskoneiston ulkopuolelle. Kansalliseen lainsäädäntöön olisi myös tarpeen ottaa säännökset tutkinnan siirtämisestä toiselle valtiolle ja tutkintaviranomaisen sopimustoimivallasta. Lainvalmistelussa joudutaan ottamaan kantaa lakiteknisiin ja -systemaattisiin kysymyksiin. Vaikka mitään yleispätevää patenttiratkaisua ei ole olemassa, yksittäisen lain jäsentelyllä ja systematiikalla on kuitenkin olemassa tietty kaava, johon sisältyy sekä juridisesti että lakiteknisesti tärkeät elementit. Tässä suhteessa turvallisuustutkintalaki ei ole onnistunut parhaalla mahdollisella tavalla. Turvallisuustutkintalaissa on useita sisäisiä viittauksia. Erityisen pitkiä viittausketjuja havaittiin suhteessa kansainväliseen oikeuteen ja EU-oikeuteen. Pitkät viittausketjut tekevät laista erittäin vaikeasti avautuvan ja ymmärrettävän. Kun viittausketjun päässä oleva säännös löytyy kansainvälisen järjestön päätöslauselmasta, viittausten käyttämisestä aiheutuu ongelmia sääntelyn ymmärrettävyydelle. Lakisystemaattiset valinnat ovat tärkeitä sääntelyn selkeyden ja ymmärrettävyyden kannalta. Laissa ei kuitenkaan ole lainkaan pykälää, jossa olisi säädetty määritelmistä, eikä myöskään erillistä soveltamisalaa määrittävää pykälää. Kansallinen lainsäätäjä ei perusta lain systematiikkaa liikennemuotokohtaiseen normipohjaan. Kansallinen lainsäädäntö ei siten tunnista lainkaan sääntely-ympäristössä tapahtunutta muutosta. Turvallisuustutkintalakiin on transponoitu EU-direktiivien säännöksiä. Tällaisessa tilanteessa pitää harkita säännösten sijoittamista asetukseen siltä osin kuin perustuslaista ei aiheudu tälle estettä. Turvallisuustutkintalaissa on havaittavissa tyypillinen ja ongelmallinen ilmiö uuden perustuslain jälkeen yleistyneestä lainsäädäntötavasta, jossa lain alaan kuulumattomia asioita ei pyritäkään jättämään asetuksen tasoon. Tämä lisää tarpeettomasti normivolyymiä lakitasolla. Lisäksi EU-oikeuden säännöksiä transponoitaessa on otettava huomioon useampi säädöstaso, jotta taataan joustavuus tulevien muutostarpeiden suhteen. Direktiivien liitteitä voidaan muuttaa suhteellisen nopeasti komitologiamenettelyssä, jolloin muuttuvien säännösten transponointi on joustavampaa ja nopeampaa asetuksen tasolla kuin lain tasoisena.

8 iv Juha Piironen: Säkerhetsutredning: Säkerhetsutredningslagstiftningen och dess relation till internationella konventioner och EU-rätten. Trafikverket, infrastrukturteknik. Helsingfors Trafikverkets undersökningar och utredningar 7/ sidor. ISSN-L , ISSN , ISBN , ISSN (pdf), ISBN (pdf). Nyckelord: olycksundersökning, säkerhetsutredning, international rätt, EU-rätt, lagberedning, lagstiftningslärä Sammanfattning Studiens titel är Säkerhetsutredning. Studien behandlar regelverket för säkerhetsutredning inom tre transportsätt: civil luftfart, sjöfart och järnvägstrafik. Den undersöker hur den nationella säkerhetsutredningslagstiftningen är relaterad till internationella konventioners och EU-rättens bestämmelser om säkerhetsutredning. I ljuset av studien kan olycksutredning delas in i rättslig utredning och säkerhetsutredning. Den rättsliga utredningen omfattar polisens polis- och förundersökningar samt utredning av dödsorsak. Säkerhetsutredningen är fristående från den rättsliga utredningen och en självständig utredningstyp där olyckan eller incidenten utreds utan behandling av orsaks- eller ansvarsfrågor. Den ska inkludera utredning av olycksorsaker och påverkande faktorer samt rekommendationer om säkerhetsförbättrande åtgärder. Utredningen görs av ett permanent utredningsorgan eller utförs under dess kontroll. Grundfrågan i studien handlar om den nationella lagstiftningens legitimitet, dvs. är den strukturellt och materiellt legitim i relation till de nämnda internationella normerna. I fråga om strukturell legitimitet studeras huruvida internationella konventioners bestämmelser om säkerhetsutredning transponerats nationellt. För EU-rättens del handlar det om huruvida direktiven har genomförts nationellt. I fråga om materiell legitimitet studeras huruvida innehållet i den nationella lagstiftningen uppfyller referensnormernas krav. Därtill undersöks förhållandet mellan säkerhetsutredningslagstiftningen och grundlagens bestämmelser. Frågeställningarna handlar i huvudsak om problematiken vid abstrakt harmonisering av normer. Ansatsen är rättsdogmatisk och fokuserar på lagstiftningsnivån (in abstracto) i stället för utfallsnivån (in concreto). Studien innehåller grundelementen i juridiskt forskningsarbete och tänkande: tolkning, systematisering och avvägning. Studien behandlar lagstiftningsteori ur lagstiftarens perspektiv ex ante. Utifrån detta bedöms säkerhetsutredningslagstiftningen ex post. Studien innehåller sex kapitel. I kapitel III V bedöms förhållandet mellan den nationella lagstiftningen och referensnormerna. I sista kapitlet återgår studien till de viktigaste frågeställningarna och lägger juridiska aspekter på utvecklingen av den nationella och EUlagstiftningen. Bland forskningsresultaten kan nämnas att brister i det strukturella genomförandet av EUbestämmelserna observerades i nästan alla av de undersökta bestämmelserna. I granskningen av materiell legitimitet identifierades jävsreglerna som ett problemområde. I Finland ställs högre krav på olycksutredarnas och utredningsorganets självständighet och oberoende än i referensnormerna. Lagstiftningen och konventionernas förpliktelser är delvis motstridiga. Lagen förhindrar i vissa lägen utredare från främmande stater att delta i en internationell utredning som genomförs i Finland. Lagen om säkerhetsutredning kräver inte att utredningsgruppen har särskild sakkunskap relaterad till polisväsendet. Trots detta utnämns ofta en polismedlem till gruppen. Detta leder till att utredningsgrenens självständiga och fristående ställning suddas ut. Medlemskapet i utredningsgruppen bör betraktas ur ett jävsperspektiv, men även ur ett behörighetsperspektiv. Den som ingår i utredningspoolen och utnämns till utredningsgruppen bör redogöra för sina kopplingar före utnämningen, så att utredningens tillförlitlighet och trovärdighet inte skadas. Bestämmelserna om utredningsorganets befogenheter innebär att vissa grundläggande rättigheter begränsas. I vissa av bestämmelserna är bristande precision och avgränsning ett problem. Hur befogenheterna får användas är inte tillräckligt klart definierat i samtliga fall. Därtill finns alltför öppna bestämmelser om

9 v befogenheter utanför den ordinarie myndighetsapparaten. Bestämmelser om överföring av utredningen till en annan stat och utredningsmyndighetens behörighet att ingå avtal skulle behöva införas i den nationella lagstiftningen. I beredningen av lagar måste man ta ställning till lagtekniska frågor och systematiken. Även om ingen allmängiltig patentlösning finns brukar dispositionen av lagar och deras systematik följa ett visst mönster som innehåller viktiga juridiska och lagtekniska element. Härvid är lagen om säkerhetsutredning inte så lyckad som den kunde vara. Lagen har flera interna hänvisningar. Särskilt långa hänvisningskedjor observerades i fråga om internationell och EUrätt. Långa hänvisningskedjor gör lagen mycket svårläst och svår att förstå. När hänvisningskedjan slutar med en bestämmelse som ingår i en resolution av en internationell organisation blir det problematiskt att förstå regelverket. Systematikrelaterade val är viktiga med tanke på regelverkets tydlighet och begriplighet. Lagen har t.ex. ingen paragraf om definitioner eller särskilda tillämpningsområden. Den nationella lagstiftaren har inte utformat lagens systematik enligt normerna för respektive transportsätt. Därmed har förändringarna i regleringsmiljön inte beaktats i den nationella lagstiftningen. De olika EU-direktivens bestämmelser har transponerats nationellt i lagen om säkerhetsutredning. I det här läget bör man överväga att införa bestämmelser i en förordning till den del grundlagen inte utgör hinder för detta. Lagen om säkerhetsutredning speglar en typisk och problematisk företeelse i ett lagstiftningssätt som blivit vanligare efter den nya grundlagen: det görs inga försök att lägga sådant som inte hör till lagens område på förordningsnivå. Detta leder till onödigt stora normvolymer på lagnivå. Vid transponering av EU-rättens bestämmelser bör man beakta flera författningsnivåer för att garantera flexibilitet i samband med ändringsbehov. Bilagor till direktiv kan ändras relativt snabbt genom ett kommittéförfarande, varvid transponering av de ändrade reglerna sker flexiblare och snabbare på förordningsnivå jämfört med lagnivå.

10 vi Juha Piironen: Safety investigation: The Finnish safety investigation legislation and its relation to international law and EU law. Finnish Transport Agency, Infrastructure Technology. Helsinki Research reports of the Finnish Transport Agency 7/ pages. ISSN-L , ISSN , ISBN , ISSN (pdf), ISBN (pdf). Keywords: Accident Investigation, Safety Investigation, International Law, EU Law, Law Drafting, Legistics. Summary The heading of the study is Safety Investigation: The Finnish safety investigation legislation and its relation to international law and EU law. The civil aviation, maritime and railways play an important role in our everyday lives. However, the transport sector causes different problems. Accidents are one of the most significant problem areas of the transport sector because they may cause human suffering, significant loss of property values, environmental hazards and disturbances to the different functions of society. When an accident happens, it must be investigated. Following a transport system accident, a number of investigations may be started by different organizations. The objectives of these investigations are different. The accident investigation system is divided in such a way that it consists of two types of investigation: the judicial investigation and the safety investigation. The judicial investigation means, in simplified terms, an investigation that aims to point out who is guilty of the accident and who is responsible for the accident. On the other hand, the purpose of the safety investigation is to identify the root causes of accidents and any other causal factors that contributed to the event or made the outcome worse. The aim of the study is to ascertain what safety investigation norms are from the legal point of view. Firstly, this study ascertains which international conventions and EU s legal instruments deal with accident investigation. Secondly, the study examines which provisions of those conventions and EU law are binding and under which conditions. The focus of the study is the flawlessness of the safety investigation legislation in force in the Finnish legal system. From this perspective, the flawlessness of the legislative system has two basic elements which are the structural flawlessness and substantial flawlessness. The structural flawlessness of the legislative system means that the international obligations and EU law are implemented at an appropriate hierarchical level into the national legislation. This depends on the requirements of the National Constitution. Moreover, this depends on the requirements of EU law. Member States are obliged to implement EU s legal acts into the national legislation in the same legal force and hierarchical level as those which must be amended (national rules). This principle is mentioned in many ECJ cases. The fundamental principle in the Finnish Constitution is that the international obligations, the provisions of International law and EU law shall be transformed and transposed into the Finnish legislation. This means that international obligations need "supplementary element" before they are applied in the Finnish legal system. In relation to the Constitution, this study analyses the powers of the investigating body and in particular under which conditions basic rights can be restricted. The thesis is conducted in the field of International law, EU law, Administrative law and Constitutional law. The theoretical approach of the thesis is mainly legal dogmatic. The thesis has the main elements of the legal dogmatic approach, which is characterized by interpretation, systematization and weighing. However, the focus of the thesis is law in norms and the legislator s aspect, not the aspect of the courts. The majority of the references cited in this thesis come from the statements of the Constitutional Law Committee of the Parliament. Furthermore, the sources of this thesis include a great variety of cases of the Court of Justice of the European Union (ECJ) and many references cited come from the judgments of the ECJ. In the course of the years, the ECJ has formulated a number of standards in order to assess the

11 vii adequacy of measures adopted by the Member States for the implementation of directives. It is created a theoretical model on the basis of the ECJ judgments. It was observed that Directives had transposition deficits. The systematic transposition of the provisions of Directives had not been performed in time. With regard to disqualification provisions, they are laid down in Section 14 of the Safety Investigation Law and in Section 28 of the Administration Act (434/2003). It was noted that there are conflicts between Finnish Law and Annex 13 of the Convention on the International Civil Aviation. Traditionally, a police representative works often as a member of an investigating group or commission. This is somewhat confusing considering that safety investigations shall be conducted independently. From the transport accident point of view, having a police representative in the safety investigation group is confusing and unacceptable. If the police representative is simultaneously participating in the safety investigation and police investigation, it is not good for the safety investigation and its independence. A policeman does not have any added value in a safety investigation group. Policemen do not have any additional technical skills compared with the technical experts in aviation, maritime and railways. The fundamental principle of law drafting is that legislation should be clear, accurate, intelligible, coherent and concise. The type of national legislation depends on the contents of the directive and the requirements set by the national law. The Finnish constitutional system prescribes that important subjects may be regulated only through an Act of Parliament. However, this does not mean that all subjects shall be regulated at Act of Parliament level. It was observed that the main problem with the new Safety Investigation Law is the law does not provide for delegated legislative competence. This means that all provisions prescribing the safety investigation are enacted at the level of Act of Parliament. This kind of approach will lead to the growth of the volume of the provisions at the level of Act of Parliament and it can create complexity and unnecessary rigidity. The justification for this is that if the provisions of the Safety Investigation Law need to be amended, this will require a time-consuming legislative procedure in the Parliament. From the law drafting point of view, it was found that the systematization of law does not recognize any need for specific sections specifying the scope of the law and definitions of the law. As a rule, law encompasses definitions, which specify the meaning of the main terms used in the law text. The study revealed that the Safety Investigation Law does not contain any section that is titled "definitions". Actually, the law encompasses only one definition which is defined when it is introduced for the first time in the law text. This is called an internal definition of the law text. From the aspect of the intelligible law, definitions are important. One justification for this is that definitions are closely linked to the scope of the law. However, it was noted that the law does not contain provisions concerning the scope of the law. This is problematic from the logic point of the law. Moreover, it is important to note that accidents can occur in the territories that are outside of the sovereignty of a country. This means that the scope of the safety investigation is exceptional and it is justification for explicit section for the scope of the law. From the point of structure and systematization of the law, the new Safety Investigation Law does not recognize the alteration of the legal framework in its entirety. Despite the fact that one of the goals of the Accident Investigation Legislation reform in 2011 was to bring the international obligations and EU legislation up to date, some challenges still remain. Justification for this standpoint is that the Safety Investigation Law does not take into account the different transport modes and special circumstances and features which transport modes cause for national legislation.

12 viii Esipuhe Käsillä oleva tutkimus tarkastelee turvallisuustutkintaa sääntelevää lainsäädäntöä ja sen suhdetta kansainvälisiin sopimusmääräyksiin ja EU-oikeuteen. On ollut mielenkiintoista tutkia aihealuetta, joka on jatkuvassa kehityksessä ja muutoksessa. Tutkimustyö laajentaa ilman muuta tutkijan näkökulmaa monella eri tavalla. Tätä perspektiivin laajentumista olen voinut hyödyntää myös omassa virkatyössäni, näin ainakin uskon. Erityisen opettavaista on myös ollut osallistuminen muiden maiden liikenneja onnettomuustutkintalainsäädännön kehittämishankkeisiin. Ehkä niistä vaikutteista on jotain havaittavissa myös tässä tutkimuksessa. Väitöskirjatutkimuksen kirjoittamista kuvataan usein matkaksi. Omalla kohdallani vertaus on oikeaan osunut. Tutkimus on tehty normaalin päivätyön ohessa, yliopistomaailman ulkopuolella. Tällä valinnalla on ollut omat etunsa ja haittansa. Omassa virkatyössä liikennesektori ja liikennejärjestelmän sääntely on tullut tutuksi. Tämä ratkaisu ei kuitenkaan ole tarjonnut mahdollisuutta päivittäiseen tieteelliseen keskusteluun tutkijakollegoiden kanssa. Toisaalta olen ollut vapaa akateemisen "pätkätyöläisen" arjesta ja apurahoihin liittyvistä huolista. Työnohjaajina ovat toimineet professori Kirsi Kuusikko ja yliopistonlehtori, dosentti Markku Kiikeri. Heillä on ollut aina aikaa työnohjaukseen. Kiitän osoitetusta kannustuksesta ja rakentavasta kritiikistä. Työn esitarkastuksesta ovat vastanneet professori (em) Seppo Laakso ja dosentti Ora Meres-Wuori, jotka hoitivat tehtävän ripeästi, arvokkaita kommentteja ja parannusehdotuksia antaen. Professori Seppo Laaksolle olen kiitollinen myös aikaisempien tutkimushankkeiden yhteydessä saamistani neuvoista ja kommenteista. Entisenä opettajanani hän aikoinaan johdatteli minut tämän tutkimuksen aihepiiriin. Dosentti Ora Meres-Wuori on ystävällisesti lupautunut vastaväittäjäksi. Osoitan lämpimät kiitokset heille kaikille. Tutkimuksen englanninkieliseen tiivistelmään on ystävällisesti antanut kommenttinsa oikeustieteen maisteri Kaisa Piironen. Liikennevirasto on suostunut ottamaan tutkimukseni julkaisusarjaansa ja julkaisuneuvoja Sinikka Kiikka on saattanut työn laadukkaasti ja nopeasti painokuntoon. Kiitos kuuluu heille kaikille. Haluan myös kiittää kaikkia niitä ystäviä ja kollegoita niin Suomessa kuin ulkomailla, jotka ovat vuosien mittaan jaksaneet kannustaa minua tässä projektissa. Kaikkia en valitettavasti pysty tässä erikseen mainitsemaan, mutta erityiset kiitokset on tarpeen osoittaa Liikenneviraston tekniselle johtajalle Markku Nummelinille ja yksikön päällikkö Aki Härköselle. Ulkomaisista kollegoista ja ystävistäni on erikseen mainittava monsieur Bernard Chantemesse. Lopuksi haluan kiittää perhettäni. Väitöskirjan tekeminen ei ole mahdollista ellei takana ole "kotijoukkojen" tuki. Omistan tämän väitöskirjan Ansalle ja Kaisalle. Helsingissä helmikuussa 2013 Juha Piironen

13 ix Sisällys LÄHTEET... XIV LYHENTEET... XLVII I TUTKIMUKSEN KYSYMYKSENASETTELU JA JOHDATUS AIHEESEEN MITÄ TUTKITAAN: ONNETTOMUUSTUTKINTA OIKEUDELLISEN SÄÄNTELYN KOHTEENA Johdatus onnettomuustutkintaan ja sen sääntelyyn Tutkimuksen keskeiset käsitteet MIKSI TUTKITAAN: TUTKIMUSTEHTÄVÄ Tutkimuksen tarkoitus ja kohde Aihepiiriä koskeva aiempi tutkimus ja suhde siihen MITEN TUTKITAAN: TUTKIMUKSEN LÄHESTYMISTAPA JA AINEISTO Tutkimuksen rajaus Tutkimustapa ja näkökulma Tutkimusaineisto Tutkimuksen rakenne TUTKINTAJÄRJESTELMÄN OIKEUDELLINEN KEHITYS JA PUITTEET Kansallisen sääntelyn kehitys Suuronnettomuuksien tutkintaa koskevan lainsäädännön valmistelu ja 1980-luvuilla Lainsäädännön kehitys 1990-luvulla Vuoden 2011 turvallisuustutkintalaki Kansainvälisen ja EU-lainsäädännön kehitys Siviili-ilmailu Meriliikenne Rautatieliikenne II TUTKIMUKSEN TEOREETTISIA NÄKÖKOHTIA OIKEUSJÄRJESTYKSEN NORMIRAKENNE Oikeusnormi, oikeusjärjestys ja -järjestelmä Mitä oikeus on? Oikeusjärjestys ja oikeusjärjestelmä Oikeussäännöt ja -periaatteet Pehmeä oikeus (Soft law) LAINSÄÄDÄNTÖOPPI Lain analyysi Teoria laista ja valtiosta Säädösten hierarkia ja lainsäädäntövallan delegointi Lainsäädännön tehtävistä Lainsäädännön yleiset tunnusmerkit Lainsäädännön taktiikka ja lain metodologia Lainsäädännön taktiikka Lain metodologia Lakitekniikka Oikeussääntöjen yleisyys ja abstraktius Lakisystematiikka: sisäinen ja ulkoinen... 48

14 x Säädösviittaukset Säädöskieli ja määritelmät LAINSÄÄTÄJÄN NÄKÖKULMA OIKEUSLÄHDEOPPIIN Oikeuslähdeopista yleisesti Lainsäätäjän oikeuslähdeoppi vai lainsäätäjän näkökulma oikeuslähdeoppiin? III TURVALLISUUSTUTKINTAA KOSKEVIEN KANSAINVÄLISTEN SOPIMUSMÄÄRÄYSTEN VOIMAANSAATTAMISRATKAISUT JA EU- SÄÄDÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOTOIMET KANSAINVÄLISTEN SOPIMUSTEN VOIMAANSAATTAMISRATKAISUT Valtiosopimukset ja kansainvälisen oikeuden subjektit Siviili-ilmailun yleissopimus (Chicagon sopimus) Sopimuksen rakenne ja sen turvallisuustutkintaa koskevat sopimusmääräykset Suomen sitoutuminen yleissopimukseen Yleissopimuksen kansallinen voimaansaattaminen Siviili-ilmailun yleissopimuksen liite Liitteen 13 rakenne ja pääasiallinen sisältö Liitteen 13 muutosten valmistelu, hyväksyminen ja kansainvälinen voimaantulo Liitteen 13 sopimusmääräysten kansallinen voimaansaattaminen Yleissopimus ihmishengen turvallisuudesta merellä; SOLAS-yleissopimus Yleissopimuksen sisältö ja turvallisuustutkintaa koskevat sopimusmääräykset Yleissopimuksen voimaantulo ja kansallinen voimaansaattaminen SOLAS-yleissopimuksen XI-1/6 sääntö (Merionnettomuustutkintasäännöstö) Turvallisuustutkintasäännöstön valmistelu ja pääasiallinen sisältö Sopimusmääräysten voimaantulo ja kansallinen voimaansaattaminen Kansainvälinen lastiviivayleissopimus, Sopimuksen sisältö ja turvallisuustutkintaa koskevat sopimusmääräykset Yleissopimuksen kansallinen voimaansaattaminen MARPOL-yleissopimus Sopimuksen sisältö ja turvallisuustutkintaa koskevat sopimusmääräykset Yleissopimuksen kansallinen voimaansaattaminen YK:n merioikeusyleissopimus (UNCLOS) Sopimuksen sisältö ja turvallisuustutkintaa koskevat sopimusmääräykset Yleissopimuksen voimaantulo ja kansallinen voimaansaattaminen Merionnettomuustutkinnan IMO-koodi IMO-koodin tarkoitus ja pääasiallinen sisältö IMO-koodin oikeudellinen sitovuus ja merkitys EU-SÄÄDÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANORATKAISUT Euroopan unionin toimivalta onnettomuustutkintaa koskevassa sääntelyssä EU-asetus N:o 996/2010 siviili-ilmailun onnettomuuksien tutkinnasta Jäsenvaltioiden täytäntöönpanovelvoite vs. EU-asetus... 84

Euroopan unionin talous- ja rahaliiton vaikutukset kansalliseen finanssivaltaan

Euroopan unionin talous- ja rahaliiton vaikutukset kansalliseen finanssivaltaan JANI WACKER Euroopan unionin talous- ja rahaliiton vaikutukset kansalliseen finanssivaltaan Tutkimus unionin vakaussääntelyn oikeudellisesta merkityksestä AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Esitetään Tampereen yliopiston

Lisätiedot

Internet-operaattori perusoikeuksien subjektina ja objektina

Internet-operaattori perusoikeuksien subjektina ja objektina Internet-operaattori perusoikeuksien subjektina ja objektina Oikeustieteellinen tiedekunta Valtiosääntöoikeus Pro gradu -tutkielma Pekka Savola 10. 1. 2013 Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Oikeustieteellinen

Lisätiedot

Aimo Hurskainen HALLINTOPÄÄTÖKSEN PERUSTELEMISESTA. N:o 63

Aimo Hurskainen HALLINTOPÄÄTÖKSEN PERUSTELEMISESTA. N:o 63 JOENSUUN YLIOPISTON YHTEISKUNTATIETEELLISIÄ JULKAISUJA UNIVERSITY OF JOENSUU PUBLICATIONS IN SOCIAL SCIENCES N:o 63 Aimo Hurskainen HALLINTOPÄÄTÖKSEN PERUSTELEMISESTA Joensuun yliopisto Joensuu 2003 II

Lisätiedot

Yhdenvertaisuusperiaate julkisen osakeyhtiön omien osakkeiden hankinnassa

Yhdenvertaisuusperiaate julkisen osakeyhtiön omien osakkeiden hankinnassa Yhdenvertaisuusperiaate julkisen osakeyhtiön omien osakkeiden hankinnassa Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Oikeustieteiden laitos Siviilioikeuden pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Vanhoille ja sairaille sopivaa?

Vanhoille ja sairaille sopivaa? 2007 Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 90 Laura Kalliomaa-Puha Vanhoille ja sairaille sopivaa? Omaishoitosopimus hoivan instrumenttina Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 90 Kelan tutkimusosasto

Lisätiedot

NE BIS IN IDEM KANSAINVÄLISESSÄ JA KANSALLISESSA RIKOSOIKEUDESSA

NE BIS IN IDEM KANSAINVÄLISESSÄ JA KANSALLISESSA RIKOSOIKEUDESSA NE BIS IN IDEM KANSAINVÄLISESSÄ JA KANSALLISESSA RIKOSOIKEUDESSA Lapin yliopisto Maisterin tutkielma Ilkka Roisko Kansainvälinen rikosoikeus Kevät 2012 Sisällys Sisällys... I Lähteet... II I Johdanto...

Lisätiedot

Uhridirektiivin ja siitä johtuvan ulkomaalaislain 52 a :n mukaisen ihmiskaupan uhrin oleskeluluvan myöntämisen edellytykset

Uhridirektiivin ja siitä johtuvan ulkomaalaislain 52 a :n mukaisen ihmiskaupan uhrin oleskeluluvan myöntämisen edellytykset Uhridirektiivin ja siitä johtuvan ulkomaalaislain 52 a :n mukaisen ihmiskaupan uhrin oleskeluluvan myöntämisen edellytykset - erityisesti Euroopan ihmisoikeussopimuksen 14 artiklan syrjinnän kiellon ja

Lisätiedot

Valtion virkamieseettisen. toimikunnan raportti

Valtion virkamieseettisen. toimikunnan raportti Valtion virkamieseettisen toimikunnan raportti 3/2014 Valtion virkamieseettisen toimikunnan raportti Valtiovarainministeriön julkaisuja 3/2014 Valtio työnantajana 441 729 Painotuote VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Salaisten tiedonhankintakeinojen ja pakkokeinojen kohdentaminen järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa

Salaisten tiedonhankintakeinojen ja pakkokeinojen kohdentaminen järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa Salaisten tiedonhankintakeinojen ja pakkokeinojen kohdentaminen järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma 10.4.2015 Tekijä: Pasi Tuominen

Lisätiedot

Kirsi Pollari. Lapsen asema potilasasiamiesten työssä lapsen oikeus osallistua ja tulla kuulluksi. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2011:9

Kirsi Pollari. Lapsen asema potilasasiamiesten työssä lapsen oikeus osallistua ja tulla kuulluksi. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2011:9 Kirsi Pollari Lapsen asema potilasasiamiesten työssä lapsen oikeus osallistua ja tulla kuulluksi Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2011:9 lapsiasiavaltuutetun toimisto l Lapsen asema potilasasiamiesten

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Kristiina Konsala SUOMEN PERUSTUSLAIN 20 :N YMPÄRISTÖPERUSOIKEUS ERITYISESTI VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUKSIEN NÄKÖKULMASTA Pro gradu -tutkielma Julkisoikeus Tampere 2015

Lisätiedot

Virallinen kääntäjä paljon vartijana

Virallinen kääntäjä paljon vartijana KAARINA HIETANEN Virallinen kääntäjä paljon vartijana Ammattitoiminnan ja auktorisointimenettelyn yhteensovittamisen haaste AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Esitetään Tampereen yliopiston humanistisen tiedekunnan

Lisätiedot

Avainsanat: avioliitto, perhe-elämä, perheet, perheiden yhdistäminen, ulkomaalaiset, maahanmuutto, perheväkivalta

Avainsanat: avioliitto, perhe-elämä, perheet, perheiden yhdistäminen, ulkomaalaiset, maahanmuutto, perheväkivalta TIIVISTELMÄ Kangasniemi Eeva. Rakkaudella yli rajojen? Lumeavioliitot. Helsinki 2003. 104 s. (Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä, ISSN 1236-2115; 2003:6) ISBN 952-00-1320-2). Rakkaudella yli rajojen?

Lisätiedot

Tietoturvallisuuslainsäädäntö Kansainvälinen vertailututkimus

Tietoturvallisuuslainsäädäntö Kansainvälinen vertailututkimus LUOTI-julkaisuja 4/2006 Tietoturvallisuuslainsäädäntö Kansainvälinen vertailututkimus Tietoturvallisuuslainsäädäntö Kansainvälinen vertailututkimus ISBN 952-201-780-9 LUOTI-julkaisuja 4/2006 Helsinki

Lisätiedot

Julkishallinnon. tietoluovutusten. periaatteet. käytännöt 2/2012. ICT-toiminta

Julkishallinnon. tietoluovutusten. periaatteet. käytännöt 2/2012. ICT-toiminta Julkishallinnon tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt 2/2012 ICT-toiminta Julkishallinnon tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt Julkishallinnon tietovarantojen saatavuuden ja käytön edistäminen

Lisätiedot

24/2011. Viittomakielisten kielelliset oikeudet

24/2011. Viittomakielisten kielelliset oikeudet 24/2011 Viittomakielisten kielelliset oikeudet 24/2011 Viittomakielisten kielelliset oikeudet Oikeusministeriö, Helsinki 2011 19.4.2011 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Viittomakielisten

Lisätiedot

Vertaileva oikeus ja kansainvälinen parisuhdeoikeus:

Vertaileva oikeus ja kansainvälinen parisuhdeoikeus: Vertaileva oikeus ja kansainvälinen parisuhdeoikeus: Suomen ja Englannin oikeuden eroista ja yhtäläisyyksistä rajat ylittävien rekisteröityjen parisuhteiden sääntelyssä Emmi Virranniemi Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Teematutkinta tasoristeysonnettomuuksista

Teematutkinta tasoristeysonnettomuuksista Tutkintaselostus S1/2011R Tämä tutkintaselostus on tehty turvallisuuden parantamiseksi ja uusien onnettomuuksien ennalta ehkäisemiseksi. Tässä ei käsitellä onnettomuudesta mahdollisesti johtuvaa vastuuta

Lisätiedot

Puheenvuoroja maailmanlaajuiseen vastuuseen kasvamisesta

Puheenvuoroja maailmanlaajuiseen vastuuseen kasvamisesta Opetusministeriö Undervisningsministeriet Puheenvuoroja maailmanlaajuiseen vastuuseen kasvamisesta Opetusministeriön julkaisuja 2008:13 Taina Kaivola (toim.) Puheenvuoroja maailmanlaajuiseen vastuuseen

Lisätiedot

Tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala ja tavaramerkin käyttö verkkotunnuksessa

Tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala ja tavaramerkin käyttö verkkotunnuksessa IPR Series A:2 Mia Pakarinen Tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala ja tavaramerkin käyttö verkkotunnuksessa IPR Series A ISSN 1458-9486 PL 4 (Yliopistonkatu 5) IPR Series A 00014 Helsingin yliopisto ISSN

Lisätiedot

Lastensuojelun tuloksellisuuden arviointi organisaatiossa

Lastensuojelun tuloksellisuuden arviointi organisaatiossa Sirkka Rousu Lastensuojelun tuloksellisuuden arviointi organisaatiossa Näkymätön tuloksellisuus näkyväksi TAMPEREEN YLIOPISTO SUOMEN KUNTALIITTO HELSINKI 2007 TEKIJÄ Sirkka Rousu 1. painos ISBN 978-952-213-310-6

Lisätiedot

Osakkeenomistajan ja sijoittajan tiedonsaantioikeus. Näkökulmana yhtiön vieraasta pääomasta saatavat tiedot

Osakkeenomistajan ja sijoittajan tiedonsaantioikeus. Näkökulmana yhtiön vieraasta pääomasta saatavat tiedot Osakkeenomistajan ja sijoittajan tiedonsaantioikeus Näkökulmana yhtiön vieraasta pääomasta saatavat tiedot Anne Oravainen Projekti: Osakeyhtiön rahoitus ja yritysjärjestelyt Ohjaaja: Seppo Villa Syksy

Lisätiedot

Sitä saa mitä tilaa. Tilaaja tuottaja-toiminta tavan kehittyminen sosiaalija terveyspalveluissa RAPORTTI

Sitä saa mitä tilaa. Tilaaja tuottaja-toiminta tavan kehittyminen sosiaalija terveyspalveluissa RAPORTTI Maijaliisa Junnila Tuomas Aho Sami Fredriksson Ilmo Keskimäki Juhani Lehto Miika Linna Sari Miettinen Liina-Kaisa Tynkkynen Tilaaja tuottaja-toiminta tavan kehittyminen sosiaalija terveyspalveluissa RAPORTTI

Lisätiedot

22/2013. Näkökohtia luottotietojen kokoamisen ja käytön sääntelystä

22/2013. Näkökohtia luottotietojen kokoamisen ja käytön sääntelystä 22/2013 Näkökohtia luottotietojen kokoamisen ja käytön sääntelystä 22/2013 Näkökohtia luottotietojen kokoamisen ja käytön sääntelystä Oikeusministeriö, Helsinki 2013 18.4.2013 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Johtamiskorkeakoulu. Saila Uitto KUNTA TALOUS- JA VELKANEUVONNAN JÄRJESTÄJÄNÄ TOIMIVALTA JA VELVOLLISUUDET. Pro gradu -tutkielma

TAMPEREEN YLIOPISTO. Johtamiskorkeakoulu. Saila Uitto KUNTA TALOUS- JA VELKANEUVONNAN JÄRJESTÄJÄNÄ TOIMIVALTA JA VELVOLLISUUDET. Pro gradu -tutkielma TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Saila Uitto KUNTA TALOUS- JA VELKANEUVONNAN JÄRJESTÄJÄNÄ TOIMIVALTA JA VELVOLLISUUDET Pro gradu -tutkielma Julkisoikeus Tampere 2012 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto

Lisätiedot

1. TUTKIMUSAIHEESTA 14. 1.1. Yleistä esitutkinnasta ja tutkimusaiheen esittely 14. 1.2. Tutkimuksen rakenne 17. 1.3. Tutkimuksen tavoitteista 18

1. TUTKIMUSAIHEESTA 14. 1.1. Yleistä esitutkinnasta ja tutkimusaiheen esittely 14. 1.2. Tutkimuksen rakenne 17. 1.3. Tutkimuksen tavoitteista 18 1 Sisällysluettelo: 1. TUTKIMUSAIHEESTA 14 1.1. Yleistä esitutkinnasta ja tutkimusaiheen esittely 14 1.2. Tutkimuksen rakenne 17 1.3. Tutkimuksen tavoitteista 18 1.4. Rikoksesta epäilty: esitutkinnan kohde

Lisätiedot

Laki lapsipornografian levittämisen estotoimista (1.12.2006/1068) Lain vaikutusarviointi

Laki lapsipornografian levittämisen estotoimista (1.12.2006/1068) Lain vaikutusarviointi Laki lapsipornografian levittämisen estotoimista (1.12.2006/1068) Lain vaikutusarviointi Julkaisuja 18/2010 Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö edistää yhteiskunnan

Lisätiedot

Verohallinnon muuttuva norminanto

Verohallinnon muuttuva norminanto SEPPO IIVONEN Verohallinnon muuttuva norminanto ACTA WASAENSIA NO 249 OIKEUSTIEDE 9 TALOUSOIKEUS UNIVERSITAS WASAENSIS 2011 Esitarkastajat Professori Kauko Wikström Turun yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin tulevaisuuden näköaloja Trafin tilaama selvitys

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin tulevaisuuden näköaloja Trafin tilaama selvitys Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin tulevaisuuden näköaloja Trafin tilaama selvitys Reino Lampinen Trafin julkaisuja Trafis publikationer Trafis Publications 8/2011 II Trafin tulevaisuuden näköaloja

Lisätiedot

Sosiaalitoimen verkkoneuvonta

Sosiaalitoimen verkkoneuvonta Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja 29 Yrjö Nikunlassi Sosiaalitoimen verkkoneuvonta Viranomaisen neuvontavelvollisuus, henkilötietojen käsittely ja käytännön toteutus Pohjois-Suomen

Lisätiedot