Avaintietoja Helsingin yliopistosta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Avaintietoja Helsingin yliopistosta 2000. http://www.helsinki.fi/tietoa/avaintiedot00.html"

Transkriptio

1 .LUMDOOLVXXV Akavalaiset työmarkkinat Turenki: AKAVA ry. Raportti on luettavissa myös Internet-osoitteessa: Avaintietoja Helsingin yliopistosta Haapakorpi, Arja 1989: Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille. Helsinki: Opetusministeriö, korkeakoulu- ja tiedeosaston julkaisusarja 69. Haapakorpi, Arja 1990a: Alemman korkeakoulututkinnon tai farmaseutin tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille. Helsinki: Opetusministeriö, korkeakoulu- ja tiedeosaston julkaisusarja 70. Haapakorpi, Arja 1990b: Korkeakoulujen jatkotutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille. Helsinki: Opetusministeriö, korkeakoulu- ja tiedeosaston julkaisusarja 71. Haapakorpi, Arja 1994: Akateemisten työurat. Helsinki: Helsingin yliopisto, Opintoasiain julkaisuja 7/1994. Haapakorpi, Arja 2000: Nörtti, pomo ja yleismiesjantunen akateemisten urat ja toimenkuvat. Saarijärvi: Helsingin yliopiston Lahden Tutkimus- ja koulutuskeskuksen raportteja ja selvityksiä 33/2000. Haarala, Mikko 2000: Joensuun yliopistosta vuosina valmistuneiden työllistyminen. Joensuun: Joensuun yliopiston hallintoviraston raportteja ja selvityksiä 27. Helin, Sonja 2000: Humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden opintojen eteneminen. Selvitys opintojen viivästymisen ja keskeyttämisen syistä. Helsinki: Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta. Helsingin yliopistosta vuosina 1996, 1997, 1998, 1999 valmistuneiden sijoittuminen työelämään. Vuosittaiset tiedekuntakohtaiset selvitykset vastavalmistuneiden työllistymistilanteesta (yhteensä 34 kpl) Jussi-Pekka, Sakari 2000: Akateemiset rekrytointipalvelut Suomessa. Oulun yliopisto. Kaakinen, Taina 1994: Liikemetsänhoitajien tausta, opintomenestys ja sijoittuminen työelämään. Helsingin yliopisto. Puumarkkinatieteen pro gradu tutkielma. Kaartinen-Koutaniemi, Minna 2001 (ilmestyy toukokuussa 2001): Korkeakouluopiskelijoiden harjoittelun kehittäminen. Helsingin yliopiston, Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Lahden ammattikorkeakoulun benchmarking-projekti. Helsinki: Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 7/2001. Kivilahti, Tiina 1995: Valtiotieteilijät työelämässä. Selvitys vuosina ja Helsingin yliopiston valtiotieteellisestä tiedekunnasta valmistuneiden valtiotieteen maistereiden työllisyydestä ja tyytyväisyydestä tutkintoonsa. Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan opintotoimisto.

2 Kivilahti, Tiina 1996: Helsingin yliopiston valtiotieteellisestä tiedekunnasta vuosina valmistuneiden ajatuksia opintojen sujumisesta, työllisyystilanne ja työkokemus valmistumishetkellä. Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan opintotoimisto. Kujala, Jaana 1998: Kuluttajaekonomistien ammatillinen sijoittuminen työelämään. Helsingin yliopisto, taloustieteen laitos. Pro gradu tiivistelmä. Manninen, Jyri 1993: Akateemiset työttömät työnhakijat. Elämäntilanne ja työvoimakoulutus. Helsinki: Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia 137. Manninen, Jyri 2000: Humanistisen tiedekunnan publiikkikyselyn tuloksia. Keväällä 2000 valmistuneiden sijoittuminen valmistumishetkellä ja opintoja koskeva palaute. Raportti on luettavissa myös Internetosoitteessa: Metsäterä, Helena & Pirinen, Mari 1998: Elämänfilosofia, tiede & toimeentulo: uskontotieteilijöiden ajatuksia opinnoista, työllistymisestä ja oppialasta. Helsinki: Uskontotieteen laitos, Uskontotiede 4. Nuotio, Jaakko 1994: Hyvinvointivaltio ja akateemisten alueellinen sijoittuminen. Joensuu: Joensuun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan selosteita. Pajala, Sasu & Lempinen, Petri 2001: Pitkä tie maisteriksi. Selvitys 1985, 1988 ja 1991 yliopistoissa aloittaneiden opintojen kulusta. Helsinki: Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus rs 22/2001. Tampereen yliopistosta vuonna 1998 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Tampereen yliopisto. Rekrytointipalvelut, opintotoimisto ja suunnitteluyksikkö 1999/2000. Tampereen yliopistosta vuonna 1998 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Tampereen yliopisto. Rekrytointipalvelut, opintotoimisto ja suunnitteluyksikkö 1999/2000. Tiitinen, Terhi 1994: Maisterit maailmalla: Helsingin yliopistosta valmistuneiden aikuiskasvatustieteilijöiden opintojen kulku, työelämään sijoittuminen sekä käsitykset koulutuksen ja työn vastaavuudesta. Helsingin yliopisto, kasvatustieteen laitos. Syventävien opintojen tutkielma. Tilastokeskuksen tiedot vuonna 1997 Helsingin yliopistossa tutkinnon suorittaneiden työttömyydestä vuonna 1998 ja vuonna 1999 (ennakkotieto). Tilastokeskuksen ennakkotiedot Helsingin yliopistossa vuosina tutkinnon suorittaneiden tilanteesta Turunen, Ritva 1983: Käsityönopettajan tutkinnon suorittaneiden henkilöiden työhön sijoittuminen. Helsingin yliopisto, kasvatustieteen laitos. Syventävien opintojen tutkielma. Työllistymis- ja tietoteollisuushankkeen esittely Humanistit uusille työmarkkinoille. Työelämään valmentautuminen alkaa jo opiskeluaikana. Humanistinen tiedekunta.

3 Sainio, Juha 2001: Turun yliopistosta vuonna 1999 valmistuneiden työllistyminen. Turun yliopisto: Rehtorin viraston julkaisusarja 1/2001. Savolainen, Jaana 2000: DIA-kunnan hyvinvointi ja elämänhallinta. Helsinki: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK. Virtanen, Päivi 1999: Alku aina hankalaa. Kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden käsityksiä opintojen etenemiseen vaikuttavista tekijöistä. Helsinki: Pedagogica. Kasvatustieteellisen tiedekunnan julkaisuja 1. Helsingin yliopisto. Virtanen, Päivi 2000a: Kuinkas heille kävikään? Kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden kertomaa opinnoissa viivästymisen ja opintojen keskeytymisen syistä. Helsinki: Pedagogica. Kasvatustieteellisen tiedekunnan julkaisuja 2. Helsingin yliopisto. Virtanen, Päivi 2000b: Oman alansa asiantuntijaksi? Kasvatustieteellisestä tiedekunnasta valmistuneet arvioivat koulutuksen antia työelämän näkökulmasta. Helsinki: Pedagogica. Kasvatustieteellisen tiedekunnan julkaisuja 3. Helsingin yliopisto.

4 Liite 1 Suomenkielinen kyselylomake +(/6,1*,1</,23,672 6,-2,7780,6787.,086 5HNU\WRLQWLSDOYHOXW 9DVWDD N\V\P\NVLLQ MRNR \PS\U LPlOOl RLNHD YDLKWRHKWR Wl\WWlPlOOl SXXWWXYDW NRKGDW WDL QRXGDWWDPDOOD N\V\P\NVHQ \KWH\GHVVl DQQHWWXMD PXLWD RKMHLWD 9XRQQD VXRULWHWXOOD WXWNLQQROOD WDUNRLWHWDDQ +HOVLQJLQ \OLRSLVWRVVD YXRQQD VXRULWWDPDDVL WXWNLQWRD -RV VXRULWLW VDPDQD YXRQQD +HOVLQJLQ \OLRSLVWRVVD XVHDPSLD WXWNLQWRMDWDUNRLWHWDDQWlVVl\OLQWlYXRQQDVXRULWWDPDDVLWXWNLQWRD.LLWRV\KWHLVW\ VWlVL Osoitetiedot: Helsingin yliopiston opiskelijarekisteri Lisätietoja: Helsingin yliopiston rekrytointipalvelut; Mari Pulkkinen, sähköposti: tai puh XRQQD+HOVLQJLQ\OLRSLVWRVVDVXRULWWDPDVL WXWNLQWRMRVVXRULWLWVDPDQDYXRQQDXVHDPSLD WXWNLQWRMDPHUNLWVHQLLVWl\OLQ 1 Alempi korkeakoulututkinto 3 Lisensiaatti 2 Ylempi korkeakoulututkinto 4 Tohtori 0LQlYXRQQDNLUMRLWWDXGXLW+HOVLQJLQ\OLRSLVWRRQ" 19 /XNXNDXVLMRQDYDOPLVWXLWWXWNLQWRRVLYXRQQD 1 syyslukukausi 2 kevätlukukausi 2OHWNRHQQHQYXRQQDVXRULWWDPDDVLWXWNLQWRD VXRULWWDQXWMRQNLQPXXQWXWNLQQRQWXWNLQWRMD" 2OHWNRYXRQQDVXRULWWDPDVLWXWNLQQRQMlONHHQ VXRULWWDQXWMRQNLQPXXQWXWNLQQRQWXWNLQWRMD", mitä:, mitä: 2OHWNRYXRQQDVXRULWWDPDVLWXWNLQQRQMlONHHQ MRXWXQXWKDQNNLPDDQOLVlYDOPLXNVLDDQWDYDD Wl\GHQQ\VNRXOXWXVWD", mitä: 6XNXSXROL 1 Nainen 2 Mies.XLQNDNDXDQYXRQQDVXRULWWDPDDVLWXWNLQWRRQ RSLVNHOX\KWHHQVlNHVWLPDKGROOLVHWYlOLYXRGHWSRLV OXNLHQ" noin vuotta blglqnlhol 6\QW\PlYXRVL: 19 1 suomi 2 ruotsi 3 muu, mikä: 0LNlVHXUDDYLVWDNXYDDSDUKDLWHQWLODQQHWWDVL YXRQQDVLOOlKHWNHOOlNXQVDLWWXWNLQWRVL VXRULWHWWXD" 1 Olin opiskelualaani vastaavassa työssä 2 Olin opiskelualaani vastaamattomassa työssä 3 Minulla oli työpaikka tiedossani valmistuessani, mutta en ollut vielä aloittanut, työ alkoi kk valmistumiseni jälkeen 4 Päätoiminen perustutkinto-opiskelija 5 Päätoiminen jatko-opiskelija 6 Päätoiminen aikuisopiskelija (esim. täydennyskoul.) 7 Yrittäjä 8 Kotona (esim. lastenhoito) 9 Työtön työnhakija (eikä työpaikkaa tiedossa) 10 Muu, mikä: 0LNlVHXUDDYLVWDNXYDDSDUKDLWHQWLODQQHWWDVLWlOOl KHWNHOOl" 1 Olen työssä, työ alkoi: 2 Päätoiminen perustutkinto-opiskelija 3 Päätoiminen jatko-opiskelija 4 Päätoiminen aikuisopiskelija (esim. täydennyskoul.) 5 Yrittäjä 6 Kotona (esim. lastenhoito) 7 Työtön työnhakija 8 Muu, mikä: 9DVWDDVHXUDDYLLQMRVHWROHW\ VVl 1 Työpaikka on tiedossa, työ alkaa: 2 En ole saanut työtä, vaikka olen hakenut kk 3 En ole hakenutkaan työtä, NRVND 1 Jatkan opiskelua 2 Hoidan kotia/lapsia/lähiomaisiani 3 Muu syy, mikä: 2OHWNRROOXWW\ WW PlQlVHQMlONHHQNXQVDLWWXWNLQWRVLVXRULWHWWXDYXRQQD", kertaa, yhteensä kk 0LVVlWLHGHNXQQDVVDVXRULWLWWXWNLQWRVLYXRQQD" 0LNlRQYXRQQDVXRULWWDPDVLWXWNLQQRQSllDLQH" +HOVLQJLQ\OLRSLVWRVVDVXRULWWDPLLVLWXWNLQWRLKLQVLVlOW\YlW VLYXDLQHHW(Merkitse kaikki tutkintoihisi sisältyvät sivuaineet. Ohita kysymys jos tutkintoihisi ei sisälly varsinaisia sivuaineita.) /DDMXXV RY.RUNHDNRXOXMDWLHGHNXQWD WDLHULOOLVODLWRVMRVVDVXRULWHWWX

5 2OHWNRVXRULWWDQXW\OLRSLVWRRSLQWRMHVLDLNDQDRSLQWRLKLQOLLWW\Yll KDUMRLWWHOXDLWVHKDQNLWWXWDLDLQHODLWRNVHQNDXWWDVDDWXKDUMRLWWHOXSDLNND" 2VDOOLVWXLWNR\OLRSLVWRRSLQWRMHVLDLNDQDNDQVDLQYlOLVHHQW\ KDUMRLWWHOXXQ" 1 En 2 Kyllä 2SLVNHOLWNR\OLRSLVWRRSLQWRMHVLDLNDQDXONRPDLOODRSLVNHOLMDYDLKWRWDL RPDWRLPLQHQRSLVNHOX" 1 En 2 Kyllä 2QNRVLQXOODRPDQRSLVNHOXDODVLW\ NRNHPXVWD\OLRSLVWRRSLVNHOXMHVLDMDOWD HQQHQYDOPLVWXPLVWDWXWNLQWRRVLYXRQQD" 1 Ei 2 Kyllä, kuukautta 0RQWDNRW\ VXKGHWWDVLQXOODRQROOXWVHQMlONHHQNXQVXRULWLWWXWNLQWRVLYXRQQD" 0XNDDQOXNLHQQ\N\LQHQW\ VLVHNlW\ MRNDVLQXOODPDKGROOLVHVWLMRROLYDOPLVWXHVVDVLWXWNLQWRRVL Työsuhteita yhteensä, joista akateemista koulutusta vastaavia. 0LQNlODLVWDW\ NRNHPXVWDROHWKDQNNLQXWYXRQQDVXRULWWDPDVLWXWNLQQRQMlONHHQHQQHQQ\N\LVWl W\ WlVL"(jos Sinulla on ollut yli kolme työtä, mainitse kolme mielestäsi tärkeintä) 9DVWDDNR 7\ QDQWDMD $PPDWWLQLPLNHWDLW\ QODDWX 7\ QNHVWR NXXNDXVLQD NRXOXWXVWD.\OOl(L K / E K / E K / E 2OHWNRYXRQQDVXRULWWDPDDVLWXWNLQWRRQYDOPLVWXPLVHQ MlONHHQNl\WWlQ\WVHXUDDYLDW\ QKDNXPHQHWHOPLl"0HUNLWVHUDVWLMRV N\VHLQHQW\ QKDNXPHQHWHOPlRQROOXWWXORNVHOOLQHQ En ole käyttänyt menetelmää Olen käyttänyt menetelmää 1 Käyttänyt työvoimatoimistoa Vastannut lehti-ilmoituksiin Seurannut muuta työpaikkailmoittelua (Internet, ilmoitustaulut ym.) 0 1 Olen saanut tätä kautta työtä 4 Hakenut työtä entisestä harjoittelupaikasta Ottanut itse yhteyttä työnantajiin oma-aloitteisesti Käyttänyt yliopiston rekrytointipalveluiden tarjoamia palveluja Etsinyt työtä ammattijärjestön kautta Kysellyt työmahdollisuuksia ystäviltä ja tutuilta Harkinnut muita työllistymismahdollisuuksia palkkatyön sijasta (freelancer, toiminimi tai oma yritys) Muu työnhakukeino, mikä: 0 1 -RVROHWW\ VVl\PS\U L\OOlROHYLVWDW\ QKDNXPHQHWHOPLVWlVHMRQNDNDXWWDVDLWQ\N\LVHQW\ SDLNNDVL sain nykyisen työpaikkani muulla tavalla, miten: 2OHWNRRVDOOLVWXQXW\OLRSLVWRRSLQWRMHVLDLNDQDUHNU\WRLQWLSDOYHOXLGHQWLHGHNXQWDVLW\ YRLPDWRLPLVWRQ $SDMDQWPVMlUMHVWlPllQ Työnhakuvalmennukseen Uraneuvontaan 2OHWNRVHQMlONHHQNXQVXRULWLWWXWNLQWRVLYXRQQDROOXWW\ YRLPDWRLPLVWRQWXNLWRLPLQ Työharjoittelussa Työllistettynä

6 $UYLRLNXLQNDSDOMRQ\OLRSLVWRRSLVNHOXRQDQWDQXWVLQXOOH ei lainkaan jonkin verran melko 1 Omalla alalla toimimiselle keskeisiä tiedollisia ja taidollisia valmiuksia Omalla alalla toimimiselle keskeisiä arvoja ja asenteita Selkeän kuvan oman alasi työmarkkinoista Tietoa oman alasi työllistymismahdollisuuksista Valmiuksia soveltaa oppimaasi käytännössä Valmiuksia hankkia tarvittavia lisätietoja ja taitoja $UYLRLNXLQNDSDOMRQ\OLRSLVWRRSLVNHOXRQNHKLWWlQ\WVHXUDDYLD W\ HOlPlVVlK\ G\OOLVLlWLHWRMDWDLWRDOXHLWD ei lainkaan jonkin verran melko 1 Omaan alaan liittyvä teoreettinen osaaminen Analyyttiset, systemaattisen ajattelun taidot Oman alan työkokemus (esim. harjoittelun kautta) Oman alan tehtävien käytännön taidot Yritystoiminnan perusteet (esim. talous- ja yrityshallinnon perusteet, markkinointi) Kielitaito Tietotekniikan käyttötaito Sosiaaliset taidot Joustavuus ja sopeutumiskyky Oppimiskyky Ongelmanratkaisukyky Viestintä- ja kommunikointitaidot Tiimityötaidot Oma-aloitteisuus $67$$/233826$1.<6<0<.6,,1-262/(77<g66b -RVVLQXOODRQXVHDPSLW\ YDVWDDWlUNHLPSlQlSLWlPlVLW\ QPXNDDQ 2QNRVLQXOODSDUKDLOODDQXVHDPSLNXLQ\NVLW\ SDLNND" 1 Ei 2 Kyllä, koska 1 En ole saanut kokoaikatyötä, joten teen useampaa osa-aikatyötä 2 Tarvitsen lisätuloja 3 Muu syy, mikä: 0LNlRQDPPDWWLWHKWlYlYLUNDQLPLNNHHVL" 0LWNlRYDWWlUNHLPPlWW\ WHKWlYlVL" 0LNlRQW\ SDLNNDVLVLMDLQWLNXQWD" 6LMDLWVHHNRW\ SDLNNDVLHQWLVHOOlNRWLVHXGXOODVL" 1 Ei 2 Kyllä 0LWHQN\VHLQHQW\ YDVWDD\OLRSLVWRNRXOXWXVWDVL? 1 Vastaa täysin 2 Jonkin verran 3 Ei lainkaan 9DDGLWDDQNRW\ K VLDNDWHHPLQHQWXWNLQWR" 1 Kyllä 2 Ei 3 En tiedä 0LWHQK\YLQYRLWK\ G\QWll\OLRSLVWRVVD RSSLPLDVLDVLRLWDQ\N\LVHVVlW\ VVlVL? 1 Opiskelluista asioista ei ole kovinkaan hyötyä 2 Voin hyödyntää oppimaani jonkin verran 3 Käytän hankkimiani tietoja/taitoja jatkuvasti

7 0LNlRQW\ QDQWDMDVLWRLPLDOD" 1 Maatalous, riistatalous ja metsätalous 2 Kalatalous 3 Mineraalien kaivu 4 Teollisuus 5 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 6 Rakentaminen 7 Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen sekä henkilökohtaisten esineiden ja kotitalousesineiden korjaus 8 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 9 Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 10 Rahoitustoiminta 11 Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut 12 Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 13 Koulutus 14 Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 15 Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut 16 Työnantajakotitaloudet 17 Kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset edustustot 18 Muu, mikä? 0LKLQU\KPllQVHXUDDYLVWDW\ QDQWDMDVLNXXOXX" 1 Yliopisto, korkeakoulu tai Suomen Akatemia 2 Muu valtion virasto, laitos tai liikelaitos 3 Kunta tai kuntainliitto 4 Seurakunta 5 Järjestö tai säätiö 6 Yksityinen yritys 7 Olen itsenäinen yrittäjä/freelancer 8 Muu, mikä: 0LNlRQDVHPDVLW\ SDLNDQRUJDQLVDDWLRVVD" 1 Johto 2 Keskijohto 3 Asiantuntija, tutkija, opettaja yms. 4 Toimihenkilö 5 Työntekijä 6 Harjoittelija 7 Muu, mikä: 2QNRN\VHHVVl 1 Määräaikainen työsuhde 2 Jatkuva työsuhde 3 Harjoittelupaikka 4 Oma yritys 5 Toiminimi/'freelancer' 6 Muu, mikä: $UYLRLROLNRVHXUDDYLOODWHNLM LOOlPHUNLW\VWlNXQVLQXWYDOLWWLLQQ\N\LVHHQ W\ K VL ei merkitystä vaikutti hieman vaikutti 1 Pääaine Sivuaineet Opinnäytetyön aihe Opintomenestys Muut opinnot tai muu koulutus Opinnäytetyön tekeminen työnantajalle Opiskeluaikainen harjoittelu PDQDODQ työkokemus XX työkokemus Aikaisempi työsuhde samaan työnantajaan Ulkomailla työskentely Ulkomailla opiskelu Kielitaito Atk-taidot Erityisosaaminen, mikä: Suhteet (esim. perheenjäsenet, suku, tuttavat) Itse luotu verkosto ja kontaktit (esim. työ/opiskelukaverit) Harrastukset Henkilökohtaiset ominaisuudet ja persoona Oma aktiivinen työnhaku Sattuma ja/tai hyvä onni Muu, mikä: LLWRVYDVWDXNVLVWDVL

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot 1. TUTKITTAVIEN TAUSTATIEDOT...3 Taulukko 1. Tutkinnon suorittaneet ja vastanneet koulutusaloittain... 3 Taulukko

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38)

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38) Valtio-oppi Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 99 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin tutkinnon suorittaneet

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

9.1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT PÄÄAINELAITOS YLIOPISTO-OPINNOT JA MUU KOULUTUS TYÖHISTORIA... 51

9.1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT PÄÄAINELAITOS YLIOPISTO-OPINNOT JA MUU KOULUTUS TYÖHISTORIA... 51 6LVlOO\VOXHWWHOR 7(2/2*,1(17,('(.817$ 9.1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 48 9.2 PÄÄAINELAITOS... 49 9.3 YLIOPISTO-OPINNOT JA MUU KOULUTUS... 49 2SLQWRMHQNHVWR 0XXNRXOXWXV +DUMRLWWHOXXQMDRSLVNHOLMDYDLKWRRQRVDOOLVWXPLQHQ

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

14.1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT PÄÄAINE YLIOPISTO-OPINNOT JA MUU KOULUTUS TYÖHISTORIA

14.1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT PÄÄAINE YLIOPISTO-OPINNOT JA MUU KOULUTUS TYÖHISTORIA 6LVlOO\VOXHWWHOR.$69$7867,(7((//,1(17,('(.817$ 14.1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 164 14.2 PÄÄAINE... 165 14.3 YLIOPISTO-OPINNOT JA MUU KOULUTUS... 166 2SLQWRMHQNHVWR 0XXNRXOXWXV +DUMRLWWHOXXQMDRSLVNHOLMDYDLKWRRQRVDOOLVWXPLQHQ

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 K a s v a t u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a B i o k e m i a n j a m o l e k y y l i l

Lisätiedot

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2007 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2012)

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2007 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2012) Jyväskylän yliopistosta vuonna 27 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 212) kohtaiset tiedot (Kyselyn vastausprosentti: 47 valmistuneista) 1 Sukupuoli

Lisätiedot

KASVATUSTIETEELLISESTÄ TIEDEKUN- NASTA VUONNA 2000 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN

KASVATUSTIETEELLISESTÄ TIEDEKUN- NASTA VUONNA 2000 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN KASVATUSTIETEELLISESTÄ TIEDEKUN- NASTA VUONNA 2000 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN Vuonna 2000 valmistuneiden sijoittuminen valmistumishetkellä ja opintoja koskeva palaute Elokuu 2001 Jyri Manninen Tutkimus-

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

I TAUSTATIEDOT. Kaikki vastaukset käsitellään anonyymisti. 1. Sukupuoli 1 mies 2 nainen

I TAUSTATIEDOT. Kaikki vastaukset käsitellään anonyymisti. 1. Sukupuoli 1 mies 2 nainen 1 Kyselylomakkeen on laatinut HELA:n tohtorikoulutettava Kirsi-Maria Hytönen (kianhyto@jyu.fi). Apuna on käytetty lähteenä eri yliopistoissa tehtyjä selvityksiä: Hänninen, Kirsi 2005. Turun yliopiston

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Uraseurantakysely vuosina tohtorin tutkinnon suorittaneille

Uraseurantakysely vuosina tohtorin tutkinnon suorittaneille Uraseurantakysely vuosina - 11 tohtorin tutkinnon suorittaneille (Jyväskylän yliopiston tuloksia) Vastausprosentti (17/1) Työelämäpalvelut 1 9 Sukupuoli (yhteensä17 kyselyyn vastannutta) 8 7 6 Mies Nainen

Lisätiedot

Tavoitteidensa mukaisella työuralla. Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut Juha Sainio

Tavoitteidensa mukaisella työuralla. Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut Juha Sainio Tavoitteidensa mukaisella työuralla Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut Juha Sainio Aarresaari-verkoston tohtoriuraseuranta Toteutetaan joka toinen vuosi. Kohderyhmänä 2-3 vuotta aiemmin tohtorin tutkinnon

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2352 Yliopistoista vuonna 2001 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

Ympäristötieteistä valmistuneiden maistereiden työllistyminen - selvitys keväällä Laura Koskinen

Ympäristötieteistä valmistuneiden maistereiden työllistyminen - selvitys keväällä Laura Koskinen Ympäristötieteistä 2000-2005 valmistuneiden maistereiden työllistyminen - selvitys keväällä 2006 Laura Koskinen Kysymykset 1-4 1. Oletko ollut valmistumisesi jälkeen ympäristönsuojelutieteen/ympäristöbiologian

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

Uraseuranta 2010 koko aineisto. Vuonna 2005 valmistuneet uraseurantakyselyn tulokset

Uraseuranta 2010 koko aineisto. Vuonna 2005 valmistuneet uraseurantakyselyn tulokset Uraseuranta koko aineisto Vuonna valmistuneet uraseurantakyselyn tulokset Uraseuranta kyselyn taustatietoja toteutettu syksyllä osana valtakunnallista kyselyä http://www.aarresaari.net/uraseuranta/index.htm#mais

Lisätiedot

Ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 1998 valmistuneille

Ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 1998 valmistuneille 1 Ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 1998 valmistuneille Hyvä vastaanottaja, Lähestymme Sinua kyselyllä, jolla pyrimme hankkimaan tietoa noin viisi vuotta sitten ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2005 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteuttaminen V. 2010 toteutettu uraseurantakysely v.2005 maisterin tutkinnon

Lisätiedot

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2072 ssa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Kyselylomaketta

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet päivitetty

Kymenlaakso ennusteet päivitetty Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet 12.04.2016 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson väestöennuste 2014-2040 3 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson ikärakenne-ennuste

Lisätiedot

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo -materiaalia Diasarjaan on koottu linkkejä ja Lapin Letkan laatimaa tasa-arvomateriaalia, joita opettaja voi hyödyntää tasa- arvoa

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen. Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen. Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen KM Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus Vuonna 2008 Lapin yliopistosta valmistuneet maisterit Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen Vuonna 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet yhteiskuntatieteiden maisterit PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V

Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V KYSELYLOMAKE. NUORTEN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN EDISTÄMINEN JA TYÖN JA KOULUTUKSEN

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012

KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012 KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2923 FINNISH UNIVERSITY GRADUATES OF YEAR 2007: CAREER AND EMPLOYMENT SURVEY 2012 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteutus ja

Lisätiedot

Korkeasti koulutettujen työmarkkinapolut työllisyys, työttömyys ja syrjäytymisriski

Korkeasti koulutettujen työmarkkinapolut työllisyys, työttömyys ja syrjäytymisriski Korkeasti koulutettujen työmarkkinapolut työllisyys, työttömyys ja syrjäytymisriski Heikki Räisänen, tutkimusjohtaja, dosentti Työ- ja elinkeinoministeriö Esitys Akateemiset työt, työurat ja työmarkkinat

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset maaliskuu 2017

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset maaliskuu 2017 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset maaliskuu 2017 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 483-306 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 15,0-1,5 ALLE 25 VUOTIAAT 415-39 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna valmistuneille tohtoreille

Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna valmistuneille tohtoreille Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2006 2007 valmistuneille tohtoreille Satu Peteri Työelämä ja rekrytointipalvelut 11.10.2010 Saatteeksi Työelämä ja rekrytointipalvelut toteutti vuonna

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. joulukuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. joulukuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset joulukuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 560-388 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 17,5-0,8 ALLE 25 VUOTIAAT 548-23 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista LUOKANOPETTAJAKOULUTUS

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista LUOKANOPETTAJAKOULUTUS Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista Kaisa Kivelä Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Veteli Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4200 4000 3800 3600 3400 3200 3000 2800 2014; 3342 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015

Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015 Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015 Aikuiskoulutustuki 2 Aikuiskoulutustuki 3 MEUR Aikuiskoulutustuen rahoitusvastuu on jaettu kolmikantaisesti. Työttömyysvakuutusmaksuista

Lisätiedot

OIKEUSTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT

OIKEUSTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT OIKEUSTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT Vuosina 2003-2011 valmistuneet. Tuukka Kangas ja Eric Carver Helsingin yliopiston urapalvelut 3.5.2017. Lisätietoja Eric Carver eric.carver@helsinki.fi gsm.

Lisätiedot

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %.

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %. Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen Päättökysely Kysely toteutetaan opintojen loppuvaiheessa ja se kuvaa opiskelijoiden käsityksiä koulutuksesta sekä heidän työtilanteestaan valmistumisvaiheessa. Kysely

Lisätiedot

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 1200 Lestijärvi Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 1100 1000 900 2014; 817 800 700 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutoksia

Toimintaympäristön muutoksia Jämsä Kuhmoinen Toimintaympäristön muutoksia Jämsä ja Kuhmoinen 24.11.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Pidemmän aikavälin väestökehitys väestö 1980 2013

Lisätiedot

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan?

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Ritva Jakku-Sihvonen projektinjohtaja, Vokke-projekti, Helsingin yliopisto Maisterin tutkinto voimassa olevan asetuksen mukaan Pääaineen hyvä tuntemus, sivuaineiden

Lisätiedot

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Toholampi Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4100 3900 3700 3500 3300 2014; 3354 3100 2900 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet

Lisätiedot

Projektityö. Vuosina vastavalmistuneiden vastauksista poimittua. Suunnittelija Outi Suorsa. UEF // University of Eastern Finland

Projektityö. Vuosina vastavalmistuneiden vastauksista poimittua. Suunnittelija Outi Suorsa. UEF // University of Eastern Finland Projektityö Vuosina 2010-14 vastavalmistuneiden vastauksista poimittua Suunnittelija Outi Suorsa Taustatiedot Tiedot perustuvat v.2011-2015 vastavalmistuneille tehdystä kyselystä (vuosina 2010-2014 loppututkinnon

Lisätiedot

FSD2105 Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään

FSD2105 Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2105 Tampereen yliopistossa vuonna 2003 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

Uraseuranta vuonna 2011 valmistuneille

Uraseuranta vuonna 2011 valmistuneille Päivitetty: elokuu 2016 Lisätietoa Aarresaaren aineistoista: aarresaari.net/uraseuranta Uraseuranta vuonna 2011 valmistuneille Vastaa kysymyksiin valitsemalla sopivimman vaihtoehdon numero tai kirjoittamalla

Lisätiedot

Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia. Ennakointiseminaari Ilpo Hanhijoki

Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia. Ennakointiseminaari Ilpo Hanhijoki Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia Ennakointiseminaari 16.2.2016 Ilpo Hanhijoki Esityksen sisältö 1. Työvoima ja koulutustarpeet 2020- luvulla - ennakointituloksia 2. Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista Kaisa Kivelä Työelämä ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Opintojen ohella tapahtuva työssäkäynti ja sen

Opintojen ohella tapahtuva työssäkäynti ja sen Opintojen ohella tapahtuva työssäkäynti ja sen hyödyntäminen opinnoissa TAO-oppimisverkoston tapaaminen 29.4.2011 Jyväskylä Johanna Penttilä Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus rs Esityksen tavoite

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2574 Yliopistoista vuonna 2003 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 656-409 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 15,1-0,3 ALLE 25 VUOTIAAT 415-41 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteutus ja kohderyhmä

Lisätiedot

kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009

kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009 kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009 Kainuun osuus koko maasta Kainuun maakuntaprofiili Kainuun kuntien väkiluku Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Uraseuranta vuonna 2009 Lapin yliopistosta valmistuneista maistereista

Viisi vuotta työmarkkinoilla Uraseuranta vuonna 2009 Lapin yliopistosta valmistuneista maistereista Viisi vuotta työmarkkinoilla Uraseuranta vuonna 2009 Lapin yliopistosta valmistuneista maistereista Satu Peteri Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2015 SISÄLLYS 1. TAUSTATIEDOT VASTAAJISTA...

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. syyskuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. syyskuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset syyskuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 656-409 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 14,9-0,4 ALLE 25 VUOTIAAT 425-13 TYÖVOIMA

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2010 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2010 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2010 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Ura- ja rekrytointipalvelut Huhtikuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 3 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Työpaikkojen sijainti vastavalmistuneilla vuosina

Työpaikkojen sijainti vastavalmistuneilla vuosina Työpaikkojen sijainti vastavalmistuneilla vuosina 2011-2015 Vuosina 2010-2014 valmistuneet Suunnittelija Outi Suorsa Kaikkien vastavalmistuneiden työpaikkojen sijaintimaakunnat (f. = 2553) 25 20 21 19,2

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 Julkaisuvapaa 26.11.2013 Aloittaneiden yritysten määrä jatkaa laskuaan Tilastokeskuksen

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 560-388 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 15,7-0,3 ALLE 25 VUOTIAAT 415-9 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Uraseuranta 2012 Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Uraseuranta 2012 Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Uraseuranta 2 Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 27 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä TYÖTTÖMYYSBAROMETRI 2014 Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä Työttömyysbarometrin sisältö 1. Yhteenvetoa tuloksista 2. Tilastotietoja tekniikan alan yliopistokoulutettujen työttömyydestä

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014 Irja Henriksson 14.11.2016 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti Vuoden lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista KASVATUSALAN KOULUTUS

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista KASVATUSALAN KOULUTUS Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista Kaisa Kivelä Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi

Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi Valtion kasvupalvelut o o o ELY-keskusten elinkeinopalvelut, kuten yrityksen kehittämisavustus, toimintaympäristön

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen Kainuu tilastoina 2013 Kuva: Samu Puuronen KAINUUN OSUUS KOKO MAASTA Kainuun maakuntaprofiili Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen lukumäärä Väkiluku Tutkinnon

Lisätiedot

Q1 Sukupuolesi. Foreca.fi kävijätutkimus syksy / 27. Answered: 4,024 Skipped: 0. Mies. Nainen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Q1 Sukupuolesi. Foreca.fi kävijätutkimus syksy / 27. Answered: 4,024 Skipped: 0. Mies. Nainen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Q1 Sukupuolesi Answered: 4,024 Skipped: 0 Mies Nainen Mies Nainen 64.81% 2,608 35.19% 1,416 Total 4,024 1 / 27 Q2 Kuinka vanha olet Answered: 4,024 Skipped: 0 alle 16 vuotta 16-24 vuotta 25-34 vuotta 35-44

Lisätiedot

Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin

Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin Pohjois-Karjalan työllisyyshankkeiden kehittämispäivä 12.4.2013 Tuukka Arosara, projektipäällikkö Hanna Silvennoinen, projektisuunnittelija POKETTI-hanke: www.poketti.fi

Lisätiedot

Perho. Perhon väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Perho. Perhon väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Perho Perhon väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 3400 3200 3000 2014; 2893 2800 2600 2400 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet maassamuutto

Lisätiedot

AARRESAARI-VERKOSTON URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA

AARRESAARI-VERKOSTON URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA AARRESAARI-VERKOSTON URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA URASEURANTA-AINEISTOSTA Tässä esitetyt tulokset on kerätty syksyllä 21 vuonna 25 ylemmän korkeakoulututkinnon sekä ns. päättyvän alemman korkeakoulututkinnon

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset. Arttu Piri

Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset. Arttu Piri Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset Arttu Piri 1 Yleistä - Aineiston keruu sähköisesti 26.9. 14.10.12013 - Otos: Opiskelijajäsenet, poislukien 1.5.2013 jälkeen liittyneet - Otos

Lisätiedot

Selvitys vuosina 2009, 2004 ja 1999 valmistuneiden metsäekologien työllisyystilanteesta vuoden 2009 lopussa

Selvitys vuosina 2009, 2004 ja 1999 valmistuneiden metsäekologien työllisyystilanteesta vuoden 2009 lopussa Selvitys vuosina 29, 24 ja 1999 valmistuneiden metsäekologien työllisyystilanteesta vuoden 29 lopussa Metsätieteiden laitos/ metsäekologia 21 Maistereiden ja tohtoreiden työllistyminen Selvityksessä olivat

Lisätiedot

OPAL: Laatuvertailun tulokset

OPAL: Laatuvertailun tulokset 1 / 6 5.4.2016 10:14 OPAL: Laatuvertailun tulokset Takaisin Koulutuksia Opiskelijoita Kansallinen, ESR, Ammatillinen, Nonstop, Rintamakoulutus, , Päättymispäivämäärä 01.01.2015 jälkeen, Päättymispäivämäärä

Lisätiedot

Laadullinen työllistyminen, keskustelutilaisuus taustatilastoja

Laadullinen työllistyminen, keskustelutilaisuus taustatilastoja Laadullinen työllistyminen, keskustelutilaisuus 30.11. - taustatilastoja Ammattiasema - maisterin tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen ammattiluokituksen mukaan 2014 - yksi vuosi valmistumisesta Kasvatusalat

Lisätiedot

Vuonna 2005 Helsingin yliopistosta valmistuneiden uraseuranta

Vuonna 2005 Helsingin yliopistosta valmistuneiden uraseuranta Vuonna 2005 Helsingin yliopistosta valmistuneiden uraseuranta Valikoituja poimintoja 11 tiedekunnasta Helsingin yliopiston urapalvelut Urapalvelut/ Eric Carver 29.2.2012 1 Sisällysluettelo 1. Taustatietoa:

Lisätiedot

Uraseuranta aineisto

Uraseuranta aineisto Aarresaari-verkosto Kooste vuoden 2012 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2007 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Uraseuranta aineisto Kysely lähetettiin

Lisätiedot