Avaintietoja Helsingin yliopistosta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Avaintietoja Helsingin yliopistosta 2000. http://www.helsinki.fi/tietoa/avaintiedot00.html"

Transkriptio

1 .LUMDOOLVXXV Akavalaiset työmarkkinat Turenki: AKAVA ry. Raportti on luettavissa myös Internet-osoitteessa: Avaintietoja Helsingin yliopistosta Haapakorpi, Arja 1989: Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille. Helsinki: Opetusministeriö, korkeakoulu- ja tiedeosaston julkaisusarja 69. Haapakorpi, Arja 1990a: Alemman korkeakoulututkinnon tai farmaseutin tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille. Helsinki: Opetusministeriö, korkeakoulu- ja tiedeosaston julkaisusarja 70. Haapakorpi, Arja 1990b: Korkeakoulujen jatkotutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille. Helsinki: Opetusministeriö, korkeakoulu- ja tiedeosaston julkaisusarja 71. Haapakorpi, Arja 1994: Akateemisten työurat. Helsinki: Helsingin yliopisto, Opintoasiain julkaisuja 7/1994. Haapakorpi, Arja 2000: Nörtti, pomo ja yleismiesjantunen akateemisten urat ja toimenkuvat. Saarijärvi: Helsingin yliopiston Lahden Tutkimus- ja koulutuskeskuksen raportteja ja selvityksiä 33/2000. Haarala, Mikko 2000: Joensuun yliopistosta vuosina valmistuneiden työllistyminen. Joensuun: Joensuun yliopiston hallintoviraston raportteja ja selvityksiä 27. Helin, Sonja 2000: Humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden opintojen eteneminen. Selvitys opintojen viivästymisen ja keskeyttämisen syistä. Helsinki: Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta. Helsingin yliopistosta vuosina 1996, 1997, 1998, 1999 valmistuneiden sijoittuminen työelämään. Vuosittaiset tiedekuntakohtaiset selvitykset vastavalmistuneiden työllistymistilanteesta (yhteensä 34 kpl) Jussi-Pekka, Sakari 2000: Akateemiset rekrytointipalvelut Suomessa. Oulun yliopisto. Kaakinen, Taina 1994: Liikemetsänhoitajien tausta, opintomenestys ja sijoittuminen työelämään. Helsingin yliopisto. Puumarkkinatieteen pro gradu tutkielma. Kaartinen-Koutaniemi, Minna 2001 (ilmestyy toukokuussa 2001): Korkeakouluopiskelijoiden harjoittelun kehittäminen. Helsingin yliopiston, Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Lahden ammattikorkeakoulun benchmarking-projekti. Helsinki: Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 7/2001. Kivilahti, Tiina 1995: Valtiotieteilijät työelämässä. Selvitys vuosina ja Helsingin yliopiston valtiotieteellisestä tiedekunnasta valmistuneiden valtiotieteen maistereiden työllisyydestä ja tyytyväisyydestä tutkintoonsa. Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan opintotoimisto.

2 Kivilahti, Tiina 1996: Helsingin yliopiston valtiotieteellisestä tiedekunnasta vuosina valmistuneiden ajatuksia opintojen sujumisesta, työllisyystilanne ja työkokemus valmistumishetkellä. Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan opintotoimisto. Kujala, Jaana 1998: Kuluttajaekonomistien ammatillinen sijoittuminen työelämään. Helsingin yliopisto, taloustieteen laitos. Pro gradu tiivistelmä. Manninen, Jyri 1993: Akateemiset työttömät työnhakijat. Elämäntilanne ja työvoimakoulutus. Helsinki: Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia 137. Manninen, Jyri 2000: Humanistisen tiedekunnan publiikkikyselyn tuloksia. Keväällä 2000 valmistuneiden sijoittuminen valmistumishetkellä ja opintoja koskeva palaute. Raportti on luettavissa myös Internetosoitteessa: Metsäterä, Helena & Pirinen, Mari 1998: Elämänfilosofia, tiede & toimeentulo: uskontotieteilijöiden ajatuksia opinnoista, työllistymisestä ja oppialasta. Helsinki: Uskontotieteen laitos, Uskontotiede 4. Nuotio, Jaakko 1994: Hyvinvointivaltio ja akateemisten alueellinen sijoittuminen. Joensuu: Joensuun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan selosteita. Pajala, Sasu & Lempinen, Petri 2001: Pitkä tie maisteriksi. Selvitys 1985, 1988 ja 1991 yliopistoissa aloittaneiden opintojen kulusta. Helsinki: Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus rs 22/2001. Tampereen yliopistosta vuonna 1998 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Tampereen yliopisto. Rekrytointipalvelut, opintotoimisto ja suunnitteluyksikkö 1999/2000. Tampereen yliopistosta vuonna 1998 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Tampereen yliopisto. Rekrytointipalvelut, opintotoimisto ja suunnitteluyksikkö 1999/2000. Tiitinen, Terhi 1994: Maisterit maailmalla: Helsingin yliopistosta valmistuneiden aikuiskasvatustieteilijöiden opintojen kulku, työelämään sijoittuminen sekä käsitykset koulutuksen ja työn vastaavuudesta. Helsingin yliopisto, kasvatustieteen laitos. Syventävien opintojen tutkielma. Tilastokeskuksen tiedot vuonna 1997 Helsingin yliopistossa tutkinnon suorittaneiden työttömyydestä vuonna 1998 ja vuonna 1999 (ennakkotieto). Tilastokeskuksen ennakkotiedot Helsingin yliopistossa vuosina tutkinnon suorittaneiden tilanteesta Turunen, Ritva 1983: Käsityönopettajan tutkinnon suorittaneiden henkilöiden työhön sijoittuminen. Helsingin yliopisto, kasvatustieteen laitos. Syventävien opintojen tutkielma. Työllistymis- ja tietoteollisuushankkeen esittely Humanistit uusille työmarkkinoille. Työelämään valmentautuminen alkaa jo opiskeluaikana. Humanistinen tiedekunta.

3 Sainio, Juha 2001: Turun yliopistosta vuonna 1999 valmistuneiden työllistyminen. Turun yliopisto: Rehtorin viraston julkaisusarja 1/2001. Savolainen, Jaana 2000: DIA-kunnan hyvinvointi ja elämänhallinta. Helsinki: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK. Virtanen, Päivi 1999: Alku aina hankalaa. Kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden käsityksiä opintojen etenemiseen vaikuttavista tekijöistä. Helsinki: Pedagogica. Kasvatustieteellisen tiedekunnan julkaisuja 1. Helsingin yliopisto. Virtanen, Päivi 2000a: Kuinkas heille kävikään? Kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden kertomaa opinnoissa viivästymisen ja opintojen keskeytymisen syistä. Helsinki: Pedagogica. Kasvatustieteellisen tiedekunnan julkaisuja 2. Helsingin yliopisto. Virtanen, Päivi 2000b: Oman alansa asiantuntijaksi? Kasvatustieteellisestä tiedekunnasta valmistuneet arvioivat koulutuksen antia työelämän näkökulmasta. Helsinki: Pedagogica. Kasvatustieteellisen tiedekunnan julkaisuja 3. Helsingin yliopisto.

4 Liite 1 Suomenkielinen kyselylomake +(/6,1*,1</,23,672 6,-2,7780,6787.,086 5HNU\WRLQWLSDOYHOXW 9DVWDD N\V\P\NVLLQ MRNR \PS\U LPlOOl RLNHD YDLKWRHKWR Wl\WWlPlOOl SXXWWXYDW NRKGDW WDL QRXGDWWDPDOOD N\V\P\NVHQ \KWH\GHVVl DQQHWWXMD PXLWD RKMHLWD 9XRQQD VXRULWHWXOOD WXWNLQQROOD WDUNRLWHWDDQ +HOVLQJLQ \OLRSLVWRVVD YXRQQD VXRULWWDPDDVL WXWNLQWRD -RV VXRULWLW VDPDQD YXRQQD +HOVLQJLQ \OLRSLVWRVVD XVHDPSLD WXWNLQWRMDWDUNRLWHWDDQWlVVl\OLQWlYXRQQDVXRULWWDPDDVLWXWNLQWRD.LLWRV\KWHLVW\ VWlVL Osoitetiedot: Helsingin yliopiston opiskelijarekisteri Lisätietoja: Helsingin yliopiston rekrytointipalvelut; Mari Pulkkinen, sähköposti: tai puh XRQQD+HOVLQJLQ\OLRSLVWRVVDVXRULWWDPDVL WXWNLQWRMRVVXRULWLWVDPDQDYXRQQDXVHDPSLD WXWNLQWRMDPHUNLWVHQLLVWl\OLQ 1 Alempi korkeakoulututkinto 3 Lisensiaatti 2 Ylempi korkeakoulututkinto 4 Tohtori 0LQlYXRQQDNLUMRLWWDXGXLW+HOVLQJLQ\OLRSLVWRRQ" 19 /XNXNDXVLMRQDYDOPLVWXLWWXWNLQWRRVLYXRQQD 1 syyslukukausi 2 kevätlukukausi 2OHWNRHQQHQYXRQQDVXRULWWDPDDVLWXWNLQWRD VXRULWWDQXWMRQNLQPXXQWXWNLQQRQWXWNLQWRMD" 2OHWNRYXRQQDVXRULWWDPDVLWXWNLQQRQMlONHHQ VXRULWWDQXWMRQNLQPXXQWXWNLQQRQWXWNLQWRMD", mitä:, mitä: 2OHWNRYXRQQDVXRULWWDPDVLWXWNLQQRQMlONHHQ MRXWXQXWKDQNNLPDDQOLVlYDOPLXNVLDDQWDYDD Wl\GHQQ\VNRXOXWXVWD", mitä: 6XNXSXROL 1 Nainen 2 Mies.XLQNDNDXDQYXRQQDVXRULWWDPDDVLWXWNLQWRRQ RSLVNHOX\KWHHQVlNHVWLPDKGROOLVHWYlOLYXRGHWSRLV OXNLHQ" noin vuotta blglqnlhol 6\QW\PlYXRVL: 19 1 suomi 2 ruotsi 3 muu, mikä: 0LNlVHXUDDYLVWDNXYDDSDUKDLWHQWLODQQHWWDVL YXRQQDVLOOlKHWNHOOlNXQVDLWWXWNLQWRVL VXRULWHWWXD" 1 Olin opiskelualaani vastaavassa työssä 2 Olin opiskelualaani vastaamattomassa työssä 3 Minulla oli työpaikka tiedossani valmistuessani, mutta en ollut vielä aloittanut, työ alkoi kk valmistumiseni jälkeen 4 Päätoiminen perustutkinto-opiskelija 5 Päätoiminen jatko-opiskelija 6 Päätoiminen aikuisopiskelija (esim. täydennyskoul.) 7 Yrittäjä 8 Kotona (esim. lastenhoito) 9 Työtön työnhakija (eikä työpaikkaa tiedossa) 10 Muu, mikä: 0LNlVHXUDDYLVWDNXYDDSDUKDLWHQWLODQQHWWDVLWlOOl KHWNHOOl" 1 Olen työssä, työ alkoi: 2 Päätoiminen perustutkinto-opiskelija 3 Päätoiminen jatko-opiskelija 4 Päätoiminen aikuisopiskelija (esim. täydennyskoul.) 5 Yrittäjä 6 Kotona (esim. lastenhoito) 7 Työtön työnhakija 8 Muu, mikä: 9DVWDDVHXUDDYLLQMRVHWROHW\ VVl 1 Työpaikka on tiedossa, työ alkaa: 2 En ole saanut työtä, vaikka olen hakenut kk 3 En ole hakenutkaan työtä, NRVND 1 Jatkan opiskelua 2 Hoidan kotia/lapsia/lähiomaisiani 3 Muu syy, mikä: 2OHWNRROOXWW\ WW PlQlVHQMlONHHQNXQVDLWWXWNLQWRVLVXRULWHWWXDYXRQQD", kertaa, yhteensä kk 0LVVlWLHGHNXQQDVVDVXRULWLWWXWNLQWRVLYXRQQD" 0LNlRQYXRQQDVXRULWWDPDVLWXWNLQQRQSllDLQH" +HOVLQJLQ\OLRSLVWRVVDVXRULWWDPLLVLWXWNLQWRLKLQVLVlOW\YlW VLYXDLQHHW(Merkitse kaikki tutkintoihisi sisältyvät sivuaineet. Ohita kysymys jos tutkintoihisi ei sisälly varsinaisia sivuaineita.) /DDMXXV RY.RUNHDNRXOXMDWLHGHNXQWD WDLHULOOLVODLWRVMRVVDVXRULWHWWX

5 2OHWNRVXRULWWDQXW\OLRSLVWRRSLQWRMHVLDLNDQDRSLQWRLKLQOLLWW\Yll KDUMRLWWHOXDLWVHKDQNLWWXWDLDLQHODLWRNVHQNDXWWDVDDWXKDUMRLWWHOXSDLNND" 2VDOOLVWXLWNR\OLRSLVWRRSLQWRMHVLDLNDQDNDQVDLQYlOLVHHQW\ KDUMRLWWHOXXQ" 1 En 2 Kyllä 2SLVNHOLWNR\OLRSLVWRRSLQWRMHVLDLNDQDXONRPDLOODRSLVNHOLMDYDLKWRWDL RPDWRLPLQHQRSLVNHOX" 1 En 2 Kyllä 2QNRVLQXOODRPDQRSLVNHOXDODVLW\ NRNHPXVWD\OLRSLVWRRSLVNHOXMHVLDMDOWD HQQHQYDOPLVWXPLVWDWXWNLQWRRVLYXRQQD" 1 Ei 2 Kyllä, kuukautta 0RQWDNRW\ VXKGHWWDVLQXOODRQROOXWVHQMlONHHQNXQVXRULWLWWXWNLQWRVLYXRQQD" 0XNDDQOXNLHQQ\N\LQHQW\ VLVHNlW\ MRNDVLQXOODPDKGROOLVHVWLMRROLYDOPLVWXHVVDVLWXWNLQWRRVL Työsuhteita yhteensä, joista akateemista koulutusta vastaavia. 0LQNlODLVWDW\ NRNHPXVWDROHWKDQNNLQXWYXRQQDVXRULWWDPDVLWXWNLQQRQMlONHHQHQQHQQ\N\LVWl W\ WlVL"(jos Sinulla on ollut yli kolme työtä, mainitse kolme mielestäsi tärkeintä) 9DVWDDNR 7\ QDQWDMD $PPDWWLQLPLNHWDLW\ QODDWX 7\ QNHVWR NXXNDXVLQD NRXOXWXVWD.\OOl(L K / E K / E K / E 2OHWNRYXRQQDVXRULWWDPDDVLWXWNLQWRRQYDOPLVWXPLVHQ MlONHHQNl\WWlQ\WVHXUDDYLDW\ QKDNXPHQHWHOPLl"0HUNLWVHUDVWLMRV N\VHLQHQW\ QKDNXPHQHWHOPlRQROOXWWXORNVHOOLQHQ En ole käyttänyt menetelmää Olen käyttänyt menetelmää 1 Käyttänyt työvoimatoimistoa Vastannut lehti-ilmoituksiin Seurannut muuta työpaikkailmoittelua (Internet, ilmoitustaulut ym.) 0 1 Olen saanut tätä kautta työtä 4 Hakenut työtä entisestä harjoittelupaikasta Ottanut itse yhteyttä työnantajiin oma-aloitteisesti Käyttänyt yliopiston rekrytointipalveluiden tarjoamia palveluja Etsinyt työtä ammattijärjestön kautta Kysellyt työmahdollisuuksia ystäviltä ja tutuilta Harkinnut muita työllistymismahdollisuuksia palkkatyön sijasta (freelancer, toiminimi tai oma yritys) Muu työnhakukeino, mikä: 0 1 -RVROHWW\ VVl\PS\U L\OOlROHYLVWDW\ QKDNXPHQHWHOPLVWlVHMRQNDNDXWWDVDLWQ\N\LVHQW\ SDLNNDVL sain nykyisen työpaikkani muulla tavalla, miten: 2OHWNRRVDOOLVWXQXW\OLRSLVWRRSLQWRMHVLDLNDQDUHNU\WRLQWLSDOYHOXLGHQWLHGHNXQWDVLW\ YRLPDWRLPLVWRQ $SDMDQWPVMlUMHVWlPllQ Työnhakuvalmennukseen Uraneuvontaan 2OHWNRVHQMlONHHQNXQVXRULWLWWXWNLQWRVLYXRQQDROOXWW\ YRLPDWRLPLVWRQWXNLWRLPLQ Työharjoittelussa Työllistettynä

6 $UYLRLNXLQNDSDOMRQ\OLRSLVWRRSLVNHOXRQDQWDQXWVLQXOOH ei lainkaan jonkin verran melko 1 Omalla alalla toimimiselle keskeisiä tiedollisia ja taidollisia valmiuksia Omalla alalla toimimiselle keskeisiä arvoja ja asenteita Selkeän kuvan oman alasi työmarkkinoista Tietoa oman alasi työllistymismahdollisuuksista Valmiuksia soveltaa oppimaasi käytännössä Valmiuksia hankkia tarvittavia lisätietoja ja taitoja $UYLRLNXLQNDSDOMRQ\OLRSLVWRRSLVNHOXRQNHKLWWlQ\WVHXUDDYLD W\ HOlPlVVlK\ G\OOLVLlWLHWRMDWDLWRDOXHLWD ei lainkaan jonkin verran melko 1 Omaan alaan liittyvä teoreettinen osaaminen Analyyttiset, systemaattisen ajattelun taidot Oman alan työkokemus (esim. harjoittelun kautta) Oman alan tehtävien käytännön taidot Yritystoiminnan perusteet (esim. talous- ja yrityshallinnon perusteet, markkinointi) Kielitaito Tietotekniikan käyttötaito Sosiaaliset taidot Joustavuus ja sopeutumiskyky Oppimiskyky Ongelmanratkaisukyky Viestintä- ja kommunikointitaidot Tiimityötaidot Oma-aloitteisuus $67$$/233826$1.<6<0<.6,,1-262/(77<g66b -RVVLQXOODRQXVHDPSLW\ YDVWDDWlUNHLPSlQlSLWlPlVLW\ QPXNDDQ 2QNRVLQXOODSDUKDLOODDQXVHDPSLNXLQ\NVLW\ SDLNND" 1 Ei 2 Kyllä, koska 1 En ole saanut kokoaikatyötä, joten teen useampaa osa-aikatyötä 2 Tarvitsen lisätuloja 3 Muu syy, mikä: 0LNlRQDPPDWWLWHKWlYlYLUNDQLPLNNHHVL" 0LWNlRYDWWlUNHLPPlWW\ WHKWlYlVL" 0LNlRQW\ SDLNNDVLVLMDLQWLNXQWD" 6LMDLWVHHNRW\ SDLNNDVLHQWLVHOOlNRWLVHXGXOODVL" 1 Ei 2 Kyllä 0LWHQN\VHLQHQW\ YDVWDD\OLRSLVWRNRXOXWXVWDVL? 1 Vastaa täysin 2 Jonkin verran 3 Ei lainkaan 9DDGLWDDQNRW\ K VLDNDWHHPLQHQWXWNLQWR" 1 Kyllä 2 Ei 3 En tiedä 0LWHQK\YLQYRLWK\ G\QWll\OLRSLVWRVVD RSSLPLDVLDVLRLWDQ\N\LVHVVlW\ VVlVL? 1 Opiskelluista asioista ei ole kovinkaan hyötyä 2 Voin hyödyntää oppimaani jonkin verran 3 Käytän hankkimiani tietoja/taitoja jatkuvasti

7 0LNlRQW\ QDQWDMDVLWRLPLDOD" 1 Maatalous, riistatalous ja metsätalous 2 Kalatalous 3 Mineraalien kaivu 4 Teollisuus 5 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 6 Rakentaminen 7 Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen sekä henkilökohtaisten esineiden ja kotitalousesineiden korjaus 8 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 9 Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 10 Rahoitustoiminta 11 Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut 12 Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 13 Koulutus 14 Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 15 Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut 16 Työnantajakotitaloudet 17 Kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset edustustot 18 Muu, mikä? 0LKLQU\KPllQVHXUDDYLVWDW\ QDQWDMDVLNXXOXX" 1 Yliopisto, korkeakoulu tai Suomen Akatemia 2 Muu valtion virasto, laitos tai liikelaitos 3 Kunta tai kuntainliitto 4 Seurakunta 5 Järjestö tai säätiö 6 Yksityinen yritys 7 Olen itsenäinen yrittäjä/freelancer 8 Muu, mikä: 0LNlRQDVHPDVLW\ SDLNDQRUJDQLVDDWLRVVD" 1 Johto 2 Keskijohto 3 Asiantuntija, tutkija, opettaja yms. 4 Toimihenkilö 5 Työntekijä 6 Harjoittelija 7 Muu, mikä: 2QNRN\VHHVVl 1 Määräaikainen työsuhde 2 Jatkuva työsuhde 3 Harjoittelupaikka 4 Oma yritys 5 Toiminimi/'freelancer' 6 Muu, mikä: $UYLRLROLNRVHXUDDYLOODWHNLM LOOlPHUNLW\VWlNXQVLQXWYDOLWWLLQQ\N\LVHHQ W\ K VL ei merkitystä vaikutti hieman vaikutti 1 Pääaine Sivuaineet Opinnäytetyön aihe Opintomenestys Muut opinnot tai muu koulutus Opinnäytetyön tekeminen työnantajalle Opiskeluaikainen harjoittelu PDQDODQ työkokemus XX työkokemus Aikaisempi työsuhde samaan työnantajaan Ulkomailla työskentely Ulkomailla opiskelu Kielitaito Atk-taidot Erityisosaaminen, mikä: Suhteet (esim. perheenjäsenet, suku, tuttavat) Itse luotu verkosto ja kontaktit (esim. työ/opiskelukaverit) Harrastukset Henkilökohtaiset ominaisuudet ja persoona Oma aktiivinen työnhaku Sattuma ja/tai hyvä onni Muu, mikä: LLWRVYDVWDXNVLVWDVL

11.1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 91 11.2 YLIOPISTO-OPINNOT JA MUU KOULUTUS... 92 11.3 TYÖHISTORIA... 94

11.1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 91 11.2 YLIOPISTO-OPINNOT JA MUU KOULUTUS... 92 11.3 TYÖHISTORIA... 94 6LVlOO\VOXHWWHOR /bb.(7,(7((//,1(17,('(.817$ 11.1 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 91 11.2 YLIOPISTO-OPINNOT JA MUU KOULUTUS... 92 2SLQWRMHQNHVWR 0XXNRXOXWXV +DUMRLWWHOXXQMDRSLVNHOLMDYDLKWRRQRVDOOLVWXPLQHQ 11.3

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 211 Metropoliasta valmistuneille YAMK-tutkinnon suorittaneet Metropolia Ammattikorkeakoulu 22.4.213 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2009 Metropoliasta valmistuneille. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Sijoittumisseuranta vuonna 2009 Metropoliasta valmistuneille. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Sijoittumisseuranta vuonna 9 Metropoliasta valmistuneille Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Metropolia Ammattikorkeakoulu.5. VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu toteutti

Lisätiedot

Viisi vuotta työelämässä

Viisi vuotta työelämässä Päivi Korhonen ja Juha Sainio Viisi vuotta työelämässä Monialayliopistoista vuonna 2000 valmistuneiden sijoittuminen työmarkkinoille Aarresaari 2006 Päivi Korhonen ja Juha Sainio Viisi vuotta työelämässä

Lisätiedot

SIJOITTUMISSEURANTA 2010

SIJOITTUMISSEURANTA 2010 SIJOITTUMISSEURANTA 2010 Vaasan yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen Sunna Vainiomaa ja Linda Ravindrarajan

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013

Sijoittumisseuranta 2013 Sijoittumisseuranta 201 Vaasan yliopistossa vuonna 2012 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen Vaasan yliopisto Opintoasiat / Urapalvelut Jaana

Lisätiedot

FILOSOFIT TYÖELÄMÄSSÄ Selvitys vuosina 2001 2003 valmistuneiden filosofian opiskelijoiden sijoittumisesta työelämään

FILOSOFIT TYÖELÄMÄSSÄ Selvitys vuosina 2001 2003 valmistuneiden filosofian opiskelijoiden sijoittumisesta työelämään FILOSOFIT TYÖELÄMÄSSÄ Selvitys vuosina 2001 2003 valmistuneiden filosofian opiskelijoiden sijoittumisesta työelämään Sisällys: 1. Johdanto.2 1.1 Tutkimuksen tausta ja tarkoitus...2 1.2 Tutkimuksen toteuttaminen...4

Lisätiedot

Vaasan yliopistosta vuonna 2010 valmistuneiden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen

Vaasan yliopistosta vuonna 2010 valmistuneiden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen Vaasan yliopistosta vuonna 2010 valmistuneiden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen SIJOITTUMISSEURANTA 2011 Vaasan yliopisto Opintoasiat/Urapalvelut

Lisätiedot

Viisi vuotta valmistumisesta - ammattikorkeakoulusta valmistuneiden urakehitys.

Viisi vuotta valmistumisesta - ammattikorkeakoulusta valmistuneiden urakehitys. Viisi vuotta valmistumisesta - ammattikorkeakoulusta valmistuneiden urakehitys. Uraseuranta vuonna 2003 valmistuneille. Selvitys seitsemän ammattikorkeakoulun yhteisistä tuloksista. Elina Kirjalainen Jyväskylän

Lisätiedot

URASEURANTA, V. 2000 VALMISTUNEET, KOOSTE

URASEURANTA, V. 2000 VALMISTUNEET, KOOSTE URASEURANTA, V. 2000 VALMISTUNEET, KOOSTE - Kyselyn saaneista 56 % vastasi, tutkinnon suorittaneista puolet. - suuruusjärjestys: Kasvatus 1030, Hum 795, Luonn 678, Yhteisk 551 Oikeus 209, Kauppa 186, Terv

Lisätiedot

Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute vuodelta 2012: hallintotieteiden maisterit

Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute vuodelta 2012: hallintotieteiden maisterit Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute vuodelta 2012: hallintotieteiden maisterit Urapalvelut/ Susan Blomberg Valmistuvilta kerätään vuosittain palautetta opinnoista ja opintoihin liittyvistä palveluista.

Lisätiedot

URA- JA TYÖMARKKINASEURANTA

URA- JA TYÖMARKKINASEURANTA HEIDI LEHTIMÄKI ja Sanna salonen URA- JA TYÖMARKKINASEURANTA Tampereen ammattikorkeakoulusta vuonna 2003 valmistuneille Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja Tampere 2009 Heidi Lehtimäki ja Sanna Salonen

Lisätiedot

historiasta tulevaisuuteen työhön suuntautumisesta ja osaamisesta

historiasta tulevaisuuteen työhön suuntautumisesta ja osaamisesta historiasta tulevaisuuteen Kokemuksia korkeakoulutuksesta, työhön suuntautumisesta ja osaamisesta Sisällys Esipuhe... 5 1 Työnhaku... 6 2 Filosofian maisterin työelämäorientaatio... 7 3 Työllistyvyyden

Lisätiedot

Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään.

Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään. Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään. FT Johanna Isosävi johanna.isosavi[at]helsinki.fi Nykykielten

Lisätiedot

Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute vuodelta 2014: hallintotieteiden maisterit

Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute vuodelta 2014: hallintotieteiden maisterit Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute vuodelta 2014: hallintotieteiden maisterit Urapalvelut/ Susan Blomberg Valmistuvilta kerätään vuosittain palautetta opinnoista ja opintoihin liittyvistä palveluista.

Lisätiedot

Kitkaa ja kasautuvia vaikeuksia

Kitkaa ja kasautuvia vaikeuksia Juha Sainio Kitkaa ja kasautuvia vaikeuksia Akateemisten työuran alkua hankaloittavia tekijöitä Tämä julkaisu on tuotettu Aarresaari-verkoston eli yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden sekä Akavan

Lisätiedot

Uraseurantaraportti 2007-2012

Uraseurantaraportti 2007-2012 Ura- ja rekrytointipalvelut Aalto-KT 3/2013 Uraseurantaraportti 2007-2012 Tanja Makkonen ISBN 978-952-60-5215-1 (pdf) ISSN-L 1799-4799 ISSN 1799-4799 ISSN 1799-4802 (pdf) Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Maistereiden työllistymisvaikeudet

Maistereiden työllistymisvaikeudet Maistereiden työllistymisvaikeudet Visa Tuominen 1 Juhani Rautopuro 2 Antero Puhakka 3 Johdanto Tota et työelämän vaatimukset on kuitenkin aika kovat, niin jos opintojen aikana opiskelija polttaa itsensä

Lisätiedot

Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute 2010: HTM

Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute 2010: HTM Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute 2010: HTM Opintoasiat/ Susan Blomberg Kysely toteutettiin e-lomakkeella ajalla 1.1. 31.12.2010 ja siihen vastasi 18 hallintotieteiden maisteriksi valmistuvaa.

Lisätiedot

KYSELY KAUPPATIETEIDEN MAISTERIKSI VALMISTUVALLE 2015

KYSELY KAUPPATIETEIDEN MAISTERIKSI VALMISTUVALLE 2015 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta TODISTUSPYYNTÖLOMAKE Kauppatieteiden maisterin tutkinto Sukunimi (myös entinen) Henkilötunnus Lähiosoite Puhelin virka-aikana Sähköpostiosoite Etunimet Opiskelijanumero

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Kauppatieteiden maisterin tutkinto

Kauppatieteellinen tiedekunta Kauppatieteiden maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta TODISTUSPYYNTÖLOMAKE Kauppatieteiden maisterin tutkinto Sukunimi (myös entinen) Henkilötunnus Lähiosoite Puhelin virka-aikana Sähköpostiosoite Etunimet Opiskelijanumero

Lisätiedot

Yliopistosta työelämään Kielten laitos

Yliopistosta työelämään Kielten laitos Yliopistosta työelämään Kielten laitos Mitä ovat akateemiset työmarkkinat? syyslukukausi 0 työelämäasiantuntija Annamari Rovamo Jyväskylän yliopiston työelämäpalvelut annamari.rovamo@jyu.fi, p. 050 76

Lisätiedot

FSD2300 Korkeakoulusta työelämään: tradenomit 1997

FSD2300 Korkeakoulusta työelämään: tradenomit 1997 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2300 Korkeakoulusta työelämään: tradenomit 1997 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

KASVATUSTIETEILIJÄT JA TYÖELÄMÄ tietoa opintonsa aloittaville

KASVATUSTIETEILIJÄT JA TYÖELÄMÄ tietoa opintonsa aloittaville Helsingin yliopisto Kasvatustieteellinen tiedekunta KASVATUSTIETEILIJÄT JA TYÖELÄMÄ tietoa opintonsa aloittaville Työssä ja opiskellen -opetuksen kehittämishanke Elokuu 2002 Mari Mattila Saatteeksi...

Lisätiedot

Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute 2009 Filosofian maisterin tutkinto

Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute 2009 Filosofian maisterin tutkinto Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute 2009 Filosofian maisterin tutkinto Opintoasiat/Susan Blomberg ja Sunna Vainiomaa Kysely toteutettiin e-lomakkeella ajalla 1.1. 31.12.2009, ja siihen vastasi 47

Lisätiedot

YLIOPISTO-OPISKELIJOIDEN TYÖELÄMÄÄN ORIENTOITUMINEN

YLIOPISTO-OPISKELIJOIDEN TYÖELÄMÄÄN ORIENTOITUMINEN 30 / 2009 YLIOPISTO-OPISKELIJOIDEN TYÖELÄMÄÄN ORIENTOITUMINEN Opintosisällöt, uraohjaus ja tulevaisuuskuvat Johanna Penttilä Johanna Penttilä Yliopisto-opiskelijoiden työelämään orientoituminen Opintosisällöt,

Lisätiedot

Kasvatustieteilijät työelämässä

Kasvatustieteilijät työelämässä Kasvatustieteilijät työelämässä Ajankohtaista tietoa kasvatustieteilijöiden työelämään sijoittumisesta ja palkkauksesta sekä tukea työnhakuun ja asiantuntijuuden kehittämiseen jo opiskeluaikana Kasvatustieteilijät

Lisätiedot

Harjoittelijoiden, taidemuseoiden ja korkeakoulujen näkemyksiä vuosina 2000 2009 suoritettujen korkeakouluharjoitteluiden käytännöistä ja niiden

Harjoittelijoiden, taidemuseoiden ja korkeakoulujen näkemyksiä vuosina 2000 2009 suoritettujen korkeakouluharjoitteluiden käytännöistä ja niiden KORKEAKOULUHARJOITTELIJAT TAIDEMUSEOISSA Harjoittelijoiden, taidemuseoiden ja korkeakoulujen näkemyksiä vuosina 2000 2009 suoritettujen korkeakouluharjoitteluiden käytännöistä ja niiden kehittämisestä

Lisätiedot

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla 11.4.2013

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla 11.4.2013 Kauppatieteilijät työmarkkinoilla 11.4.2013 Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut Tanja Makkonen Aalto BIZ valmistuneiden sijoittuminen Seuraamme tiiviisti Kauppakorkeakoulusta valmistuneiden

Lisätiedot

Sara Tiippana KASVATUSTIETEILIJÖIDEN KOKEMUKSIA AINEJÄRJESTÖSSÄ OPITTAVISTA TYÖELÄMÄTAIDOISTA

Sara Tiippana KASVATUSTIETEILIJÖIDEN KOKEMUKSIA AINEJÄRJESTÖSSÄ OPITTAVISTA TYÖELÄMÄTAIDOISTA Sara Tiippana KASVATUSTIETEILIJÖIDEN KOKEMUKSIA AINEJÄRJESTÖSSÄ OPITTAVISTA TYÖELÄMÄTAIDOISTA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteiden pro gradu tutkielma Marraskuu 2014 ITÄ-SUOMEN

Lisätiedot