Vuosikertomus2006. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus2006. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab"

Transkriptio

1 Vuosikertomus2006 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2006

2 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Konsernipalvelut Sähkökauppa Kaukolämpö Laajakaista Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Tilinpäätös 2006 Rahoituslaskelma Tuloslaskelma Tase Tilinpäätöksen liitetiedot Ympäristökatsaus Sähkökaupan eriytetty tilinpäätös Vaasan Sähköverkko Oy:n ja Oy RAVERA Ab:n tilinpäätökset Hallituksen esitys voittoa koskeviksi toimenpiteiksi.. 50 Tilintarkastuskertomus Hallintoneuvoston lausunto

3 Vuosi 2006 lyhyesti Konserni Emoyhtiö Liikevaihto 91,9 71,6 milj. Henkilöstö keskimäärin henk. Sähkön siirto asiakkaille GWh Sähkön syöttö verkkoon GWh Sähkön siirron huipputeho MW Sähkön myynti GWh Sähkön siirtoasiakkaita kpl Sähkön jakelualue km 2 Sähkön siirtojohtoja km Kaukolämmön myynti GWh Kaukolämmön huipputeho (vrk.) MW Kaukolämpöasiakkaita kpl Kaukolämpöjohtoja km TOIMINNALLINEN TAVOITE Vaasan Sähkö Oy on tehokas, kannattava ja hinnoiltaan edullinen energiayhtiö. Alueen hyvinvointi on yhtiön perusarvo ja toimitusvarmuus on avainasia. Yhtiön poikkeuksellista kilpailukykyä hyödynnetään avoimilla sähkömarkkinoilla. 3

4 Toimitusjohtajan katsaus Hannu Linna 4

5 Energiankulutuksen jatkuva kasvu ja ihmisen toiminnan vaikutus ilmaston muuttumiseen maapallolla muodostavat energiateollisuuden toimintaympäristön megahaasteet. Euroopan unioni on päätynyt päästökaupan tiukentamiseen riippumatta muun maailman sitoutumisesta päästöjen vähentämiseen. Ilmastonmuutos on globaali kysymys. Maailmanlaajuista järjestelmää puoltavat sekä eurooppalaisen teollisuuden kilpailukyvyn säilyttäminen että globaalien markkinoiden tasapainoinen kehittyminen. Suomen teollisuudelle tällainen kehitys olisi eduksi. Vuosi 2006 oli niukkojen pohjoismaisten vesivarantojen vuosi, jolloin erityisesti tuotantoresurssien haltijoilla oli hyvä markkinatilanne. Energiamarkkinoiden ohjaamiseen on esitetty syöttötariffien, sertifikaattien, wind fall -maksujen yms. mekanis mien lisäämistä. Riskinä on, että niiden avulla synnytetään epävarmuutta ja pitkällä aikavälillä kannustinloukkuja tuotantoinvestoinneille. Markkinoilla on viime vuoden kokemusten perusteella tuotannosta pula. Tuotantoinvestointeja hidastavia asioita ovat lisäksi lupaprosessien monimutkaisuus ja toimintaympäristön epävakaus. Poliittinen ilmapiiri ei loppuvuoden kokemuksien valossa näytä hyväksyvän tuotantoinvestointeja mahdollistavaa hintatasoa. Toisaalta EU-linjaus uusiutuvien tuotantomuotojen lisäämisestä merkitsee energian hintatason väistämätöntä nousua. Syntymässä on ristiriita, jonka purkautuminen luo energiamarkkinoille epävakautta. Vaasan Sähkö kasvoi kannattavasti Vaasan Sähkö -konsernin liikevaihto vuonna 2006 oli 92 miljoonaa euroa. Suurentuneet toimitusmäärät, aiempaa korkeampi markkina hinta ja konsernin liiketoimintojen laajentuminen mahdollistivat Vaasan Sähkö -konsernin liikevaihdon huomattavan kasvun. Sähkökaupan asiakasmäärä kasvoi useilla tuhansilla vuoden aikana. Sähkökaupan tulos parani sekä volyymikasvun että sähkön markkinahinnan seurauksena. Vuosi 2006 oli ensimmäinen uudella konsernirakenteella. Tytäryhtiöt Vaasan Sähköverkko Oy ja Oy RAVERA Ab saavuttivat niille asetetut tavoitteet. Vaasan Sähköverkon kasvu johtui kertomus vuoden alussa toteutuneista Vöyrin ja Laihian verkkotoimintojen fuusioista sekä kulutuksen kasvusta alueen elinkeinoelämän vahvistumisen tahdissa. RAVERAn verkko- ja katuvalourakointi laajenivat merkittävästi Vaasan lähialueen ulkopuolelle. Konsernin toiminta uudella rakenteella on osoittautunut tehokkaaksi ja tarkoituksenmukaiseksi. Johtamisen käsikirjaksi työstettiin vuoden aikana konserniohje. Hallituksen ja hallintoneuvoston työskentely on fokusoitunut entistä enemmän liiketoimintaan keskittyväksi. Merkittävää oli, että tehostamisesta aiheutunut pitkään jatkunut henkilöstön väheneminen kääntyi kertomusvuonna kasvuun. Vuoden 2006 menestyksen takaajana on ollut henkilöstön sitoutunut ponnistelu arkipäivän tehtävien valmiiksi saamiseksi ja toimintatapojen tehostamiseksi. Osoitan lämpimän kiitokseni koko konsernin henkilöstölle. Kiitän myös hallituksen ja hallintoneuvoston jäseniä hyvin sujuneesta yhteistyöstä. Hannu Linna toimitusjohtaja 5

6 Hallituksen toimintakertomus Olennaiset tapahtumat tilikaudella Olosuhteet energiamarkkinoilla olivat Vaasan Sähkö -konsernin kannalta myönteiset vuonna Kuiva vesitilanne pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla merkitsi Vaasan Sähkölle suurentuneita sähkön toimitusmääriä aiempaa korkeammalla hintatasolla. Liikevaihto, liikevoitto ja kannattavuus nousivat kaikkein aikojen ennätykseen. Samanaikaisesti Vaasan Sähkön asiakashinnat ovat edelleen olleet kaikkien liiketoimintojen osalta markkinoiden edullisimpia. Vaasan Sähkö Oy oli vuoden 2005 lopussa fuusioinut jakeluverkkotoimintaa Laihian ja Vöyrin alueilla harjoittaneet tytäryhtiöt Laihian Sähkö Oy:n ja Vörå Elektricitetsverk Ab:n emoyhtiöön. Vuoden 2006 alussa koko sähköverkkoliiketoiminta siirrettiin liiketoimintasiirrolla emolta Vaasan Sähköverkko Oy:lle. Tytäryhtiö Oy RAVERA Ab puolestaan osti emoyhtiön urakointiliiketoiminnan Vuosi 2006 oli ensimmäinen toimintavuosi nykyisellä konsernirakenteella. Taloudellinen kehitys Vaasan Sähkö -konserni teki erinomaisen tuloksen tilikaudella Konsernin vuoden 2006 liikevaihto oli 91,9 miljoonaa euroa ja kasvoi 24,2 % edellisestä vuodesta. Liikevoitto kasvoi 38,0 % ollen 24,4 (17,7) miljoonaa euroa. Merkittävin syy liikevaihdon kasvuun on sähkökauppaliiketoiminnan liikevaihdon kasvu 47,8 prosentilla edellisestä vuodesta. Myös muut liiketoiminnat kasvattivat hieman liikevaihtojaan. Sähkönmyynnin liikevaihto oli 52,0 (35,2) miljoonaa euroa. Vaasan Sähköverkko Oy:n liikevaihto oli 19,8 miljoonaa euroa ja kaukolämmön 19,3 (18,1) miljoonaa euroa. Oy RAVERA Ab:n liikevaihto oli 3,6 miljoonaa euroa. Konserniliikevaihto Konserniliikevaihto 2006 Emoyhtiön sähkön myynti toimintavuonna oli volyymiltään gigawattituntia (1 171 GWh), sähkön siirto 906 gigawattituntia (777 GWh) ja kaukolämmön myynti 608 gigawattituntia (600 GWh). Konsernin tilikauden voitto oli 17,9 (12,7) miljoonaa euroa ja emoyhtiön tilikauden voitto 14,5 (13,5) miljoonaa euroa. Emoyhtiössä sähkökauppaliiketoiminnan osuus tilikauden tuloksesta oli 80,1 % (62,8 %). Konsernin bruttoinvestoinnit olivat toimintavuonna 11,6 (6,0) miljoonaa euroa, josta sähkö- ja kaukolämpöverkon osuus oli 5,3 (4,4) miljoonaa euroa. Keskeisimmät konsernin ja emoyhtiön taloudelliset tunnusluvut Konserni Konserni 2005 Emo *) 2006 Emo 2005 Liikevaihto Liikevaihdon muutos % 24,2 % -1,8 % -0,6 % -1,9 % Liikevoitto % 26,6 % 23,9 % 27,0 % 24,7 % Oman pääoman tuottoaste % 17,5 % 13,5 % 17,0 % 13,9 % Sijoitetun pääoman tuottoaste % 22,1 % 16,8 % 22,2 % 17,3 % Omavaraisuusaste % 72,4 % 69,6 % 87,7 % 67,7 % Maksuvalmius (Quick Ratio) 1,8 1,2 1,8 1,2 *) Konsernirakenteen muutoksen johdosta emoyhtiön tunnus luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia edelliseen vuoteen verrattuna. 6

7 Vaasan Sähkö Oy:n hallitus: Talousjohtaja Arja Rosing 1 ja toimitusjohtaja Hannu Linna 2 yhteiskuvassa Vaasan Sähkö Oy:n hallituksen kanssa, johon kuuluvat Anita Niemi-Iilahti 3 (varapj), Seppo Sanaksenaho 4, Markku Mäntymaa 5, Riitta Viitala 6 ja Kaj Skåtar 7 (puh.joht.)

8 Vaasan Sähköverkko Oy:n hallitus: Seisomassa: Juha Rintamäki (toim.joht.), Ossi Suortti ja Arja Rosing. Istumassa: Heikki Miilumäki (puh.joht.), Tarja Launonen ja Heikki Lamminmäki. 8

9 Henkilöstö Henkilöstömäärä oli konserniyrityksissä vuoden aikana keskimäärin 186 (181) ja henkilötyövuosia kertyi yhteensä 179 (174). Konsernin tilikauden tulokseen kirjattiin vuonna 2007 toteutuvasta vapaaehtoisesta eläkeratkaisusta yhteensä euroa. Ratkaisu koskee konsernissa kaikkiaan 13 henkilöä, jotka tulevat jäämään eläkkeelle alkaen. Keskeisimmät konsernin ja emon henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut Konserni 2006 Konserni 2005 Emo *) 2006 Emo 2005 Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikaudella Vakituisia Määräaikaisia Yhteensä Tilikauden palkat ja palkkiot *) Konsernirakenteen muutoksen johdosta emoyhtiön tunnusluvut eivät ole täysin vertailukelpoisia edelliseen vuoteen verrattuna. Rahoitus Liittymismaksuja konsernissa kertyi 1,4 (1,4) miljoonaa euroa. Korolliset velat olivat 10,9 (9,9) miljoonaa euroa. Maksuvalmius oli vuoden aikana hyvä, likvidit rahavarat olivat tilinpäätöshetkellä 14,5 (9,8) miljoonaa euroa. Konsernirakenne Vaasan Sähkö -konsernin muodostavat emoyhtiö Vaasan Sähkö Oy, tytäryhtiöt Vaasan Sähköverkko Oy, Oy RAVERA Ab ja Korsnäs Vindkraftspark Ab sekä osakkuusyhtiöt Etelä-Pohjanmaan Voima Oy, Merenkurkun Tietopalvelu Oy ja Smedsby Värmeservice Ab. Tilikauden jälkeiset olennaiset tapahtumat Etelä-Pohjanmaan Voima Oy:n kautta Vaasan Sähkön omistuksessa oleva huippuvoimakapasiteetti on sopimuksella liitetty osaksi Fingridin varavoimajärjestelmää saakka. Arvio tulevasta kehityksestä Olosuhteet sähkömarkkinoilla ovat viime syksynä alkaneiden runsaiden sateiden seurauksena oleellisesti muuttuneet. Alentunut sähkön markkinahinta heikentää Vaasan Sähkön sähkökaupan tulosnäkymiä sekä nostaa kaukolämmön hankintakustannuksia yhteistuotannon suhteellisen osuuden alentuessa. Suojaustoiminta lieventää riskien tulosvaikutusta. Ilmaisten päästöoikeuksien määrä putoaa noin 50 % Etelä-Pohjanmaan Voima Oy:n kautta omistetuissa hiili- ja turvevoimalaitoksissa päästökauppajaksolla Tämä vähentää näillä tuotanto-osuuksilla tuotetun sähkön määrää merkittävästi lähivuosina. Toisaalta päästökaupan tiukentuminen tulee nostamaan sähkön markkinahintaa. Tornion Voima Oy:n voimalaitoksen valmistuminen vuoden 2008 alussa paikkaa syntyvää volyymin vähennystä. Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Konsernissamme riskienhallinta tarkoittaa systemaattista ja ennakoivaa tapaa analysoida ja hallita toimintaan liittyviä mahdollisuuksia ja uhkia, ei yksinomaan riskien eliminointia. Emoyhtiön hallitus vastaa yhtiön ja konsernin riskienhallintapolitiikasta ja valvoo sen toteutumista. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että riskienhallinta on asianmukaisesti järjestetty. Riskienhallinta on osa liiketoimintayksiköiden ja konsernin tukitoimintojen päivittäisiä liiketoimintaprosesseja ja päätöksentekoa. Riskipolitiikka ja suojausperiaatteet sähkökaupassa Sähkökauppa altistuu sähkön hintariskille fyysisen tuotannon ja myynnin yhteydessä. Sähkön hintariskin hallinnassa käytetään aktiivisesti sähkötermiinejä ja -futuureja. Suojaustoiminnasta syntyvää sähkökaupan riskiasemaa ja johdannaisriskiasemaa seurataan systemaattisesti. Riskienhallinnan päämääränä on suojautua sähkön markkinahinnan epävarmuuden vaikutukselta kassavirtaan ja katteeseen. Päästöoikeuksien ja polttoaineiden hintojen epävarmuudesta aiheutuvat riskit hallitaan tuotantoyhtiöissä. 9

10 Oy RAVERA Ab:n hallitus: Arja Rosing, Ossi Suortti, Kyösti Salo (toimitusjohtaja) ja Hannu Linna (puheenjohtaja) 10

11 Päästöoikeuskaupan hintariski Tuotantolaitokset joutuvat palauttamaan sähkömarkkinaviranomaiselle huhtikuun loppuun mennessä päästöoikeuksia edellisenä kalenterivuonna toteutuneiden kasvihuonekaasupäästöjen verran. Vaje ostetaan markkinoilta ja ylijäämä myydään markkinoille. Päästöoikeuksien markkinahinta vaihtelee voimakkaasti ja ennakoimattomasti. Päästöoikeuskaupan riskejä hallitaan erillisen ohjeistuksen mukaisesti. Vakuutuspolitiikka Konserni tarkistaa säännöllisesti vakuutuksensa osana riskien kokonaishallintaa. Vakuutuksilla pyritään kattamaan kaikki ne riskit, jotka on taloudellisesti tai muista syistä järkevää hoitaa vakuuttamalla. Rahoitus- ja likviditeettiriskin hallinta Konsernin rahoitus on keskitetty emoyhtiöön ja tytäryhtiöiden rahoitus hoidetaan pääsääntöisesti konsernin sisäisillä lainoilla. Konserniyhtiöiden likviditeetti keskitetään konsernitilien avulla. Konsernin talousjohtaja yhdessä emo- ja tytäryritysten toimitusjohtajien kanssa vastaa likviditeettiylijäämän sijoittamisesta. Likviditeettiriskin hallinnan tavoitteena on konsernin rahoituksen varmentaminen kaikissa tilanteissa. Korkoriski Korkoriskien hallitsemiseksi konsernin lainanotto on hajautettu kiinteä- ja vaihtuvakorkoisiin instrumentteihin. Korkoriskin hallitsemiseksi voidaan käyttää apuna johdannaissopimuksia. Tavoitteena on suojautua korkotason muutosten aiheuttamilta negatiivisilta vaikutuksilta. Korkojohdannaissopimuksia tehdään vain hyvän luottokelpoisuuden omaavien kotimaisten pankkien kanssa. Luottoriski Liiketoimintayksiköt vastaavat myyntisaamisiin liittyvästä luottoriskistä. Myyntisaamisiin liittyvää luottotappioriskiä hallitaan myös luotonantopolitiikalla ja tehokkaalla perintä toiminnalla. Hallituksen esitys voittoa koskeviksi toimenpiteiksi Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 33,461 miljoonaa euroa, josta tilikauden voitto on 14,531 miljoonaa euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti: - osinkona jaetaan 254 euroa/osake eli yhteensä ,00 - jätetään omaan pääomaan , ,36 Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. Yhtiön osakkeet Yhtiöllä on osaketta, joiden nimellisarvo on 50,46 euroa. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Pääomalainat Emoyhtiö Vaasan Sähkö Oy on antanut pääomalainaa tytäryhtiölle Oy RAVERA Ab:lle. Laina-aika on 10 vuotta. Lainan korko on sidottu 6 kuukauden euriboriin 0,25 prosenttiyksikön marginaalilla. Lainan pääoma ja korko maksetaan yhtiön selvitystilassa ja konkurssissa muita velkojia huonommalla etuoikeudella. Pääomalainan pääoma saadaan palauttaa ja korkoa maksaa vain siltä osin kuin yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän. Pääoman tai koron maksamisesta ei anneta vakuutta. Jos korkoa ei voida maksaa, se siirtyy maksettavaksi ensimmäisen sellaisen tilinpäätöksen perusteella, jonka perusteella se voidaan maksaa. 11

12 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat Yhtiökokouksen valitsemina kuuluivat hallintoneuvostoon Jarmo Wahlström (puh. joht.), Viveca Bäck (varapuh. joht.), Niilo Hamari (varapuh.joht.), Virve Airaksinen, Ragnvald Blomfeldt, Sami Hirvonen, Juha Häkkinen, Eija Kivimäki ( saakka), Raija Kumpula, Sirpa Lindroos, Claus Stolpe, Sisko-Margit Syväoja ( alkaen), Anne Södervik ja Tomi Vuollet. Lisäksi hallintoneuvoston kokouksiin osallistuivat henkilöstön edustajina luottamushenkilöt Seppo Aro, Karl-Erik Gullblom, Ulla Hissa ja Matti Konttas. Hallitus pitää tärkeänä, että hallintoneuvosto saa riittävästi informaatiota yhtiön toiminnasta pystyäkseen toteuttamaan osakeyhtiölain mukaista valvontatehtäväänsä. Aloite tarkastusvaliokunnan perustamiseksi otettiin esiin hallituksen kokouksessa Hallitus esitti tarkastusvaliokunnan perustamista kokouksessaan , jonka jälkeen hallintoneuvosto päätti sen perustamisesta samana päivänä pidetyssä hallintoneuvoston kokouksessa. Hallintoneuvosto valitsi tarkastusvaliokunnan jäseniksi Viveca Bäckin, Niilo Hamarin, Juha Häkkisen ja Jarmo Wahlströmin, joka toimii puheenjohtajana. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on valvoa, miten asetetut tavoitteet on saavutettu Vaasan Sähkö Oy:ssä ja miten yhtiön perustehtävä on toteutunut. Hallintoneuvoston valitsemina kuuluivat hallitukseen varsinaisina jäseninä Kaj Skåtar (puh.joht.), Anita Niemi-Iilahti (varapuh.joht.), Seppo Sanaksenaho, Markku Mäntymaa ja Riitta Viitala. Hallitus kokoontui kaikkiaan 11 kertaa tilikauden aikana. Tilintarkastajana toimi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Sune Back. Vaasan Sähkö konsernihallinto Emoyhtiö Vaasan Sähkö Oy Hallintoneuvosto Puheenjohtaja Jarmo Wahlström Hallitus Puheenjohtaja Kaj Skåtar Tytäryhtiöt Toimitusjohtaja Hannu Linna 100 % 100 % 68,7 % Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Korsnäsin Tuulivoimapuisto Oy Hallitus Hallitus Hallitus Puheenjohtaja Heikki Miilumäki Puheenjohtaja Hannu Linna Puheenjohtaja Kaj Skåtar Toimitusjohtaja Juha Rintamäki Toimitusjohtaja Kyösti Salo Toimitusjohtaja Herbert Byholm 12

13 Hallintoneuvosto: Edessä istumassa Anne Södervik, Tomi Vuollet, Sisko-Margit Syväoja, Niilo Hamari (varapj), Jarmo Wahlström (puh.joht.), Viveca Bäck (varapj), Juha Häkkinen ja Raija Kumpula. Takana seisomassa Virve Airaksinen, Claus Stolpe, Karl-Erik Gullblom, Ulla Ylinen, Matti Konttas, Hannu Linna, Tuovi Kaskinen, Seppo Aro, Ragnvald Blomfeldt ja Sami Hirvonen. Kuvasta puuttuu Sirpa Lindroos. 13

14 Konsernipalvelut Konsernipalvelut vastaa Vaasan Sähkö -konsernin sisäisistä palveluista. Sen vakinaisen henkilöstön määrä oli vuoden lopussa 31 henkilöä, joista hallintopalveluissa 6, talouspalveluissa 8, henkilöstöpalveluissa 2 ja asiakaspalvelun eri tehtävissä 15 henkilöä. Asiakaspalvelu kohti sähköistä asiointia Asiakaspalvelun vastuulla ovat konsernin asiakaspalvelun ja laskutuksen sujuvuus, myyntisaatavien nopean kierron varmistaminen, markkinointi- ja viestintäpalvelut sekä tekniset neuvontapalvelut. Asiakaspalvelutoiminnan kehittämiseksi käynnistettiin pitkäjänteinen työ ns. parhaiden käytäntöjen käyttöönottamiseksi ja toiminnan standardoimiseksi ja ohjeistamiseksi prosessien eri vaiheissa. Palveluja on pyritty kehittämään ottaen huomioon myös entistä laajempi sähköistä asiointia suosivien asiakkaiden joukko. Asiakaspalveluista siirrettiin alkuvuodesta sähkökauppayksikköön pienasiakasmyyntiin keskittyvä tiimi, joka vahvistaa kasvavaa sähkökaupan myyntiä. Automaattisen mittarinluvun mahdollisuudet ja muutokset laskutus- ja asiakaspalvelutyössä antavat tulevan vuoden aikana mittavan haasteen asiakaspalveluhenkilöstölle. Uuden liiketunnuksen myötä konserni raikasti ja nuorensi ilmettään, ja mm. laajakaistaliiketoiminnan Lännen nopein -mainoskampanja sai paljon positiivista palautetta. Vaasan Sähkön asiakaslehti Nette ilmestyi jo totutusti vuoden aikana neljä kertaa. Henkilöstöpalvelut uuteen palkanlaskentajärjestelmään Henkilöstöpalveluissa otettiin vuoden 2006 alusta käyttöön uusi palkanlaskentajärjestelmä ja siihen liittyvä työtuntien kirjausohjelma. Vuoden aikana valmisteltiin myös henkilöstöhallinnon järjestelmän käyttöönottoa. Keväällä toteutettiin toinen (edellinen v. 2004) johtamisen tilaa mitannut benchmarking-tutkimus. Tulokset kertovat parantuneesta esimiestyön tasosta. Yhtiössä halutaan panostaa edelleen esimiestyön kehittämiseen ja tilikauden aikana jatkettiin esimiehille suunnattua koulutusta. Kaikkiaan 7 henkilöä osallistui Levón-instituutin järjestämään lähiesimieskoulutukseen. Tyhy-toiminnan kehittämiseksi aloitettiin yhteistyö konsernin eläkevakuutusyhtiön kanssa, jonka työvälineellä Tyky-stepillä kartoitettiin toiminnan nykytilanne ja selvitettiin tulevat kehittämiskohteet. Toimintaa kehitetään kokonaisvaltaisemman työhyvinvoinnin suuntaan. Vaasan Sähkö tukee henkilöstön harrastus- ja virkistystoimintaa osana tyhy-toimintaa tarjoamalla tilat sekä raha-avustusta toimintaan ja laitehankintoihin. Henkilöstön harrastus- ja virkistystoimintaa ohjaa ja koordi noi henkilöstötoimikunta. Toimintakaudella mm. Purolan vapaaajantiloja kehitettiin edelleen ja hankittiin siellä olevaan kuntosaliin juoksumatto ja jalkaprässi. Työterveyshuollosta vastasi edelleen paikallinen lääkärikeskus. Vastaanottokäyntien määrä oli vuonna 2006 kaikkiaan 595, kun se edellisenä vuonna oli 508. Terveystarkastuksia vuoden aikana tehtiin 57 (49) kappaletta. Talouspalvelut konsernin eriyttämisen toteuttajana Talouspalveluihin on keskitetty tytäryhtiö RAVERAa lukuun ottamatta konsernin erillisyhtiöiden sisäinen ja ulkoinen laskenta sekä konsernilaskenta ja maksuliikenne. Vuoden 2006 merkittävin haaste olikin saada yhteistyössä IT-palveluiden kanssa eri ohjelmien ja tietokantojen väliset siirrot toimimaan, mikä samalla oli haaste henkilöstölle kehittää tietotaitoaan. Uudella konsernirakenteella tehtiin ensimmäinen konsernibudjetti vuoden lopussa. Tulevana vuonna kehitetään sisäistä laskentaa, konsernilaskentaa, budjetointia ja raportointia, ja ensimmäinen konsernitasoinen välitilinpäätös on vuorossa kevään 2007 aikana. Muuttunut konsernirakenne ja laajeneva asiakasmäärä kasvattivat talouspalveluiden tapahtumavolyymin ennätystasolle, yksistään vastaanotettuja maksutapahtumia oli vuonna 2006 lähes enemmän kuin vuotta aiemmin. Volyymien kasvaessa myös palveluiden sähköistäminen etenee, konsernin ostolaskuista jo 20 prosenttia oli sähköisiä verkkolaskuja (vuotta aiemmin 16 %). IT-palvelut Oy Enerit Ab:n vastuulla Konsernin IT-palveluista vastasi edelleen Oy Enerit Ab (entinen Merenkurkun Tietopalvelu Oy). Vaasan Sähkö Oy:n oman vakinaisen IT-henkilöstön määrä oli vuoden lopussa 2 henkilöä. 14

15 Arja Rosing 15

16 Sähkökauppa Asiakasmäärä kasvoi edelleen Markkinointistrategian linjausten mukaisesti sähkönmyynnin asiakasmäärä ja sopimusmyynnin volyymi kasvoivat merkittävästi. Asiakkuuksien hallintaan panostettiin vuoden aikana ottamalla käyttöön asiakkuudenhallintaohjelmisto ja integroimalla se muihin tietojärjestelmiin. Myös sähköisten asiointipalveluiden kehittämistä jatkettiin. Tavoitteena oli asiakkaille helppo ja vaivaton asiointi sekä myös pitkällä aikavälillä edullinen sähkönhinta. Toimitusvelvollisen myynnin volyymi säilyi edellisen vuoden tasolla ja asiakkaille edullisena. Nette-asiakaslehti jaettiin kaikille asiakkaille neljä kertaa vuoden aikana. Oma asiakaslehti vahvistaa Vaasan Sähkön yrityskuvaa ja identiteettiä. Markkinafundamentit vaihtelivat voimakkaasti Poikkeuksellisen vähäsateinen alkuvuosi muuttui loppusyksyllä runsassateiseksi, ja vuoden aikana heikentynyt hydrologinen tilanne normalisoitui loppuvuodesta. Päästöoikeuksien hinnat olivat huipussaan huhtikuun lopulla ja romahtivat toukokuun alussa, kun EU:n tilastot edellisenä vuonna käytetyistä päästöoikeuksista julkaistiin. Vuonna 2007 päättyvän ensimmäisen päästökauppakauden ja vuonna 2008 alkavan toisen päästökauppakauden päästöoikeuksien hinnat eriytyivät voimakkaasti loppuvuodesta Suomen hinta-alueella pörssisähkön keskihinta nousi 59 prosenttia vuodesta 2005 ja oli 48,57 euroa/megawattitunti. Pörssisähkön kuukausikeskiarvo Suomen hinta-alueella oli halvimmillaan toukokuussa 35,17 /MWh ja kalleimmillaan elokuussa 67,24 /MWh. Vuositasolla Suomen aluehinta oli 0,02 /MWh systeemihintaa halvempi, kun se edellisenä vuonna oli 1,20 /MWh systeemihintaa kalliimpi. Uusia voimantuotantohankkeita Sähkönhankinta vuonna 2006 oli gigawattituntia, jossa oli lisäystä edelliseen vuoteen 26 prosenttia. Hankinnan volyymia lisäsi merkittävästi heikon hydrologisen tilanteen johdosta kasvanut lauhdetuotanto. Vaasan Sähkö osallistuu Etelä-Pohjanmaan Voiman kautta Kemin Ajokseen rakennettavaan tuulivoimapuistoon, jonka kaupallinen käyttö alkaa vuoden 2008 alkupuolella. Tornion voimalaitoshanke etenee suunnitelmien mukaan ja laitos käynnistyy vuoden 2008 alussa. Olkiluodon uuden yksikön rakennustyöt viivästyivät vuoden aikana lisää, ja sen kaupallinen käyttö näyttää alkavan puolitoista vuotta suunnitellusta aikataulusta myöhässä vuonna Sähkökaupan tulos edelleen hyvä Sähkökaupan liikevaihto vuonna 2006 oli 52,0 milj. euroa ja liikevoitto oli 16,3 milj. euroa. Tuloskehityksen tasaamiseksi riskienhallinnassa otettiin käyttöön uusi hallituksen hyväksymä riskipolitiikka vuoden 2006 keväällä. Vaasan Sähkö Oy:n voimaosuudet Vaasan Sähkö Oy 40,88 % Etelä-Pohjanmaan Voima Oy 7,6 % Pohjolan Voima Oy 100 % Etelä-Pohjanmaan Alueverkko Oy 50 % Rapid Power Oy 100 % Tornion Voima Oy 6,6 % 57,2 % 50 % 50 % Teollisuuden Voima Oy Vaskiluodon Voima Oy 100 % PVO-Huippuvoima Oy 16

17 Liikevaihto Liikevaihto Olli Arola 17 Sähkökauppaliiketoiminnan keskeiset tunnusluvut Liikevaihto Liikevaihdon muutos % 48 % - 8 % Myyntivolyymi (GWh) Liikevoitto Liikevoiton muutos % 39 % 2 % Henkilökunnan määrä

18 Kaukolämpö Ossi Suortti 18

19 Kylmä kevät, lämmin syksy Vuosi 2006 oli Vaasassa lämpötilaltaan suunnilleen samanlainen kuin vuosi 2005 eli liki kymmenen prosenttia lämpimämpi kuin "perinteinen" normaalivuosi. Lämmönmyynti kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna kuitenkin noin prosentin verran, vaikka kylmä alkuvuosi ennakoi suurempaakin vuosikasvua. Lämmin syksy ja varsinkin ennätyslämmin joulukuu söivät pohjan suuremmalta kasvulta. Kokonaismyynniksi muodostui 608 gigawattituntia, josta 308 GWh suuntautui asuintaloille, 283 GWh teollisuudelle ja julkisille rakennuksille sekä 17 GWh Smedsby Värmeservice Ab:lle Mustasaareen. Kaukolämmön myynnin keskihinta vuonna 2006 oli 38,6 euroa/megawattitunti (alv. 22 %), kun se edellisenä vuonna oli 36,7 /MWh. Kaukolämmöstä yli 90 % yhteistuotannolla Kaukolämpöä hankittiin toimintavuoden aikana yhteensä 664 gigawattituntia eli hieman enemmän kuin edellisenä vuonna. Yhteistuotannolla kaukolämpöä tuotettiin hiilellä Vaskiluoto 2:ssa 604 GWh ja öljyllä omassa vastapainelaitoksessa 4 GWh. Yhteistuotannon kokonaismäärä oli 608 GWh eli noin 91,5 prosenttia koko hankinnasta. Kesäaikana Vaskiluoto 2:n huoltoseisokin aikana ja huippupakkasilla lämpöä tuotettiin myös omilla öljykäyttöisillä lämpökeskuksilla. Oman lämpökeskustuotannon kokonaismäärä vuonna 2006 oli 56 gigawattituntia eli noin 8,5 prosenttia koko hankinnasta. Suurin hankinnan tuntikeskiteho mitattiin aamupäivällä , jolloin kaukolämpöverkkoon syötetty kokonaisteho oli 244 megawattia. Liki 100 uutta asiakasta kaukolämpöön Kaukolämpöön liittyi vuoden aikana 95 uutta asiakasta, joista 71 oli omakotitaloja. Asiakkaiden kokonaismäärä vuoden lopussa oli Suurin yksittäinen liittymiskohde oli kaukolämpöverkon rakentaminen Vikingan omakotialueelle, jossa yli 50 pientaloa liittyi kaukolämmitykseen. Uutta verkostoa rakennettiin vuoden aikana metriä ja vanhaa verkostoa purettiin 171 metriä. Vaurioitunutta verkostoa uusittiin vuoden aikana 6 metriä ja paikallisia vuotoja korjattiin 7 kpl. Kaukolämpöverkoston kokonaispituus oli vuoden lopussa 179 km. Lisäksi vuoden aikana urakoitiin Smedsby Värmeservice Ab:lle yhteensä noin metriä uutta kaukolämpöverkostoa. Verkosto- ja mittaushäviöt olivat toimintavuoden aikana 53 gigawattituntia eli 8 prosenttia verkostoon syötetystä energiasta. Liikevaihto Liikevaihto Kaukolämpöliiketoiminnan keskeiset tunnusluvut Liikevaihto Liikevaihdon muutos % 7 % 3 % Myyntivolyymi (GWh) Liikevoitto Liikevoiton muutos % 29 % - 14 % Henkilökunnan määrä

20 Laajakaista Laajakaistaliiketoiminta käynnissä odotetusti Vaasan Sähkön vuoden 2004 lopussa aloittama laajakaistaliiketoiminta jatkui odotetusti toimintavuonna. Vuonna 2005 rakennetut laajakaistavalmiudet kiinteistöihin Vaasan ja Mustasaaren Sepänkylän alueella tuottivat uusia laajakaistasopimuksia. Uusien sopimusten syntyminen painottui syksyyn, jolloin opiskelukaupunkina tunnettuun Vaasaan muuttovirta oli voimakkain. Laajakaistakiinteistöjen määrä kasvoi myös vuoden 2006 aikana niin, että vuoden lopussa laajakaistavalmius löytyi jo yli 360 kiinteistöstä. Edellisvuoden tapaan laajakaista-asiakkaat kokivat erittäin positiivisena lyhyen, 2 työpäivän toimitusajan. Sakari Salin 20

21 Avaimet käteen -toimitus veloituksetta sisältäen asiakkaan tarvitseman laitteen sekä lyhyt toimitusaika vaikuttivat asiakkaiden mukaan vahvasti Vaasan Sähkön Nette Laajakaistan hankintapäätökseen. Lännen nopein -kampanja vauhditti markkinointia Asiakkaat tavoitettiin vuonna 2006 pääosin laajakaistakiinteistöihin kohdistetun suorajakelun kautta. Lännen nopein -sloganin lanseeraminen sekä Vaasan Sähkön Nette-asiakaslehden piirroshahmojen Neten ja Nuutin käyttö Nette Laajakaistan markkinoinnissa antoivat laajakaistalle omat, persoonalliset kasvot. Asiakaspalautteen mukaan Nette Laajakaistan tunnettavuus ja tunnistettavuus paranivat muutosten myötä. Nette Laajakaistan palveluksessa työskenteli kuusi henkilöä. Kiireaikoina laajakaista-asennuksissa käytettiin lisätyövoimaa. Nette-runkoverkon vahvistaminen vuonna 2005 vastasi hyvin toimintavuonna syntyneitä tarpeita. Tämän hetken arvioiden mukaan nykyisen verkon kapasiteetti riittää vuoden 2007 tavoitellun asiakaslisäyksen hoitamiseen. Laajakaista-asiakaskehitys vuonna 2006 Laajakaistaliiketoiminnan keskeiset tunnusluvut Liikevaihto Liikevaihdon muutos % 44 % - Henkilökunnan määrä

22 Vaasan Sähköverkko Oy Vaasan Sähköverkko vastaa sähkön siirrosta ja jakelusta sekä niihin liittyvien palvelujen tarjoamisesta Vaasan, Mustasaaren, Laihian, Maalahden, Korsnäsin, Vöyrin ja Närpiön pohjoisosan asukkaille ja yrityksille. Toimintavuosi oli Vaasan Sähköverkko Oy:n ensimmäinen. Vaasan Sähköverkko on Vaasan Sähkön täysin omistama eriytettyä sähköverkkoliiketoimintaa harjoittava tytäryhtiö. Sähkön siirto jatkoi kasvuaan Asiakkaille siirretyn sähkön määrä oli 906 gigawattituntia. Siirretyn energian määrän kasvu oli seurausta toimialueen laajenemisesta ja kulutuksen kasvusta. Kulutuksen kasvu oli koko alueella yhteensä 4,1 prosenttia, kun kasvu valtakunnallisesti oli 6,5 prosenttia. Sähköverkkoon liitettiin 511 uutta kiinteistöä, ja siirtoasiakkaita oli vuoden lopussa yhteensä kpl. Hinnoittelun kohtuullisuuden valvonta Vuosi 2006 oli kolmivuotisen valvontajakson toinen vuosi. Siirtohinnoitteluun ei tehty vuoden aikana muutoksia. Joulukuinen Markkinaoikeuden koko toimialaa koskeva päätös vaikutti mm. käytettävään viitekorkokantaan ja kasvatti sähköverkkoliiketoiminnan sallittua tuottoa. Energiamarkkinaviraston ilmoituksen mukaan Vaasan Sähkö -konsernin sähkönsiirtohinnoittelu oli meneillään olevan valvontajakson ensimmäisenä vuonna kohtuullista, ja sähkön siirrosta laskutettiin vuonna 2005 yhteensä noin 3,3 milj. euroa alle valvontamallin salliman määrän. Suurhäiriövalmiusohje operatiiviseen käyttöön Helli-myrsky lokakuussa koetteli toimialueen sähkönjakelua, ja uuden suurhäiriövalmiusohjeen mukaiset varautumissuun- 22

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2014 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2013 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI. Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi TALGRAF

KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI. Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi TALGRAF KONSERNI ( 0410 KUM TOT. ) Konserniraportti, 13.8.2009 KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi KONSERNI TULOS - HUHTIKUU 2010 Oy Yritys 1 Ab Oy Yritys 2 Ab

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Perustililuettelo - Asteri kirjanpito (pe11)

Perustililuettelo - Asteri kirjanpito (pe11) T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa.

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa. 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää Alakonsernin emoyhtiö on Yritys S, kotipaikka Paikka. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Sähköverkko Oy. Tampereen Kaukolämpö Oy

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Sähköverkko Oy. Tampereen Kaukolämpö Oy Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä 2010 Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI Sähkölaitos Oy Energiantuotanto Oy Kaukolämpö Oy Sähkönmyynti Oy Sähköverkko Oy Vera Oy Sisällysluettelo Konsernin

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Tammerkosken Energia Oy

Tammerkosken Energia Oy Tammerkosken Energia Oy Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005 Konsernirakenne Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat on toiminnallinen kokonaisuus, jonka muodostavat kaupungin liikelaitoksena toimiva

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2006 73,6 Meur, kun se oli

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

Perustililuettelo- Asteri mallitilikartta (Pe13)

Perustililuettelo- Asteri mallitilikartta (Pe13) Perustililuettelo- Asteri mallitilikartta (Pe13) T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 1000 Perustamismenot 1010 Tutkimusmenot 1020 Kehittämismenot 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1)

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) 4060 N:o 1415 Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2008

Tilinpäätösasiakirjat 2008 Tilinpäätösasiakirjat 2008 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2008 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. PHP Holding

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

1 (12) 10.2.2015 1506926-2. Y-tunnus FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

1 (12) 10.2.2015 1506926-2. Y-tunnus FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 10.2.2015 1 (12) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2014-31.12.2014 FINEXTRA OY 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot