Vuosikertomus2006. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus2006. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab"

Transkriptio

1 Vuosikertomus2006 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2006

2 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Konsernipalvelut Sähkökauppa Kaukolämpö Laajakaista Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Tilinpäätös 2006 Rahoituslaskelma Tuloslaskelma Tase Tilinpäätöksen liitetiedot Ympäristökatsaus Sähkökaupan eriytetty tilinpäätös Vaasan Sähköverkko Oy:n ja Oy RAVERA Ab:n tilinpäätökset Hallituksen esitys voittoa koskeviksi toimenpiteiksi.. 50 Tilintarkastuskertomus Hallintoneuvoston lausunto

3 Vuosi 2006 lyhyesti Konserni Emoyhtiö Liikevaihto 91,9 71,6 milj. Henkilöstö keskimäärin henk. Sähkön siirto asiakkaille GWh Sähkön syöttö verkkoon GWh Sähkön siirron huipputeho MW Sähkön myynti GWh Sähkön siirtoasiakkaita kpl Sähkön jakelualue km 2 Sähkön siirtojohtoja km Kaukolämmön myynti GWh Kaukolämmön huipputeho (vrk.) MW Kaukolämpöasiakkaita kpl Kaukolämpöjohtoja km TOIMINNALLINEN TAVOITE Vaasan Sähkö Oy on tehokas, kannattava ja hinnoiltaan edullinen energiayhtiö. Alueen hyvinvointi on yhtiön perusarvo ja toimitusvarmuus on avainasia. Yhtiön poikkeuksellista kilpailukykyä hyödynnetään avoimilla sähkömarkkinoilla. 3

4 Toimitusjohtajan katsaus Hannu Linna 4

5 Energiankulutuksen jatkuva kasvu ja ihmisen toiminnan vaikutus ilmaston muuttumiseen maapallolla muodostavat energiateollisuuden toimintaympäristön megahaasteet. Euroopan unioni on päätynyt päästökaupan tiukentamiseen riippumatta muun maailman sitoutumisesta päästöjen vähentämiseen. Ilmastonmuutos on globaali kysymys. Maailmanlaajuista järjestelmää puoltavat sekä eurooppalaisen teollisuuden kilpailukyvyn säilyttäminen että globaalien markkinoiden tasapainoinen kehittyminen. Suomen teollisuudelle tällainen kehitys olisi eduksi. Vuosi 2006 oli niukkojen pohjoismaisten vesivarantojen vuosi, jolloin erityisesti tuotantoresurssien haltijoilla oli hyvä markkinatilanne. Energiamarkkinoiden ohjaamiseen on esitetty syöttötariffien, sertifikaattien, wind fall -maksujen yms. mekanis mien lisäämistä. Riskinä on, että niiden avulla synnytetään epävarmuutta ja pitkällä aikavälillä kannustinloukkuja tuotantoinvestoinneille. Markkinoilla on viime vuoden kokemusten perusteella tuotannosta pula. Tuotantoinvestointeja hidastavia asioita ovat lisäksi lupaprosessien monimutkaisuus ja toimintaympäristön epävakaus. Poliittinen ilmapiiri ei loppuvuoden kokemuksien valossa näytä hyväksyvän tuotantoinvestointeja mahdollistavaa hintatasoa. Toisaalta EU-linjaus uusiutuvien tuotantomuotojen lisäämisestä merkitsee energian hintatason väistämätöntä nousua. Syntymässä on ristiriita, jonka purkautuminen luo energiamarkkinoille epävakautta. Vaasan Sähkö kasvoi kannattavasti Vaasan Sähkö -konsernin liikevaihto vuonna 2006 oli 92 miljoonaa euroa. Suurentuneet toimitusmäärät, aiempaa korkeampi markkina hinta ja konsernin liiketoimintojen laajentuminen mahdollistivat Vaasan Sähkö -konsernin liikevaihdon huomattavan kasvun. Sähkökaupan asiakasmäärä kasvoi useilla tuhansilla vuoden aikana. Sähkökaupan tulos parani sekä volyymikasvun että sähkön markkinahinnan seurauksena. Vuosi 2006 oli ensimmäinen uudella konsernirakenteella. Tytäryhtiöt Vaasan Sähköverkko Oy ja Oy RAVERA Ab saavuttivat niille asetetut tavoitteet. Vaasan Sähköverkon kasvu johtui kertomus vuoden alussa toteutuneista Vöyrin ja Laihian verkkotoimintojen fuusioista sekä kulutuksen kasvusta alueen elinkeinoelämän vahvistumisen tahdissa. RAVERAn verkko- ja katuvalourakointi laajenivat merkittävästi Vaasan lähialueen ulkopuolelle. Konsernin toiminta uudella rakenteella on osoittautunut tehokkaaksi ja tarkoituksenmukaiseksi. Johtamisen käsikirjaksi työstettiin vuoden aikana konserniohje. Hallituksen ja hallintoneuvoston työskentely on fokusoitunut entistä enemmän liiketoimintaan keskittyväksi. Merkittävää oli, että tehostamisesta aiheutunut pitkään jatkunut henkilöstön väheneminen kääntyi kertomusvuonna kasvuun. Vuoden 2006 menestyksen takaajana on ollut henkilöstön sitoutunut ponnistelu arkipäivän tehtävien valmiiksi saamiseksi ja toimintatapojen tehostamiseksi. Osoitan lämpimän kiitokseni koko konsernin henkilöstölle. Kiitän myös hallituksen ja hallintoneuvoston jäseniä hyvin sujuneesta yhteistyöstä. Hannu Linna toimitusjohtaja 5

6 Hallituksen toimintakertomus Olennaiset tapahtumat tilikaudella Olosuhteet energiamarkkinoilla olivat Vaasan Sähkö -konsernin kannalta myönteiset vuonna Kuiva vesitilanne pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla merkitsi Vaasan Sähkölle suurentuneita sähkön toimitusmääriä aiempaa korkeammalla hintatasolla. Liikevaihto, liikevoitto ja kannattavuus nousivat kaikkein aikojen ennätykseen. Samanaikaisesti Vaasan Sähkön asiakashinnat ovat edelleen olleet kaikkien liiketoimintojen osalta markkinoiden edullisimpia. Vaasan Sähkö Oy oli vuoden 2005 lopussa fuusioinut jakeluverkkotoimintaa Laihian ja Vöyrin alueilla harjoittaneet tytäryhtiöt Laihian Sähkö Oy:n ja Vörå Elektricitetsverk Ab:n emoyhtiöön. Vuoden 2006 alussa koko sähköverkkoliiketoiminta siirrettiin liiketoimintasiirrolla emolta Vaasan Sähköverkko Oy:lle. Tytäryhtiö Oy RAVERA Ab puolestaan osti emoyhtiön urakointiliiketoiminnan Vuosi 2006 oli ensimmäinen toimintavuosi nykyisellä konsernirakenteella. Taloudellinen kehitys Vaasan Sähkö -konserni teki erinomaisen tuloksen tilikaudella Konsernin vuoden 2006 liikevaihto oli 91,9 miljoonaa euroa ja kasvoi 24,2 % edellisestä vuodesta. Liikevoitto kasvoi 38,0 % ollen 24,4 (17,7) miljoonaa euroa. Merkittävin syy liikevaihdon kasvuun on sähkökauppaliiketoiminnan liikevaihdon kasvu 47,8 prosentilla edellisestä vuodesta. Myös muut liiketoiminnat kasvattivat hieman liikevaihtojaan. Sähkönmyynnin liikevaihto oli 52,0 (35,2) miljoonaa euroa. Vaasan Sähköverkko Oy:n liikevaihto oli 19,8 miljoonaa euroa ja kaukolämmön 19,3 (18,1) miljoonaa euroa. Oy RAVERA Ab:n liikevaihto oli 3,6 miljoonaa euroa. Konserniliikevaihto Konserniliikevaihto 2006 Emoyhtiön sähkön myynti toimintavuonna oli volyymiltään gigawattituntia (1 171 GWh), sähkön siirto 906 gigawattituntia (777 GWh) ja kaukolämmön myynti 608 gigawattituntia (600 GWh). Konsernin tilikauden voitto oli 17,9 (12,7) miljoonaa euroa ja emoyhtiön tilikauden voitto 14,5 (13,5) miljoonaa euroa. Emoyhtiössä sähkökauppaliiketoiminnan osuus tilikauden tuloksesta oli 80,1 % (62,8 %). Konsernin bruttoinvestoinnit olivat toimintavuonna 11,6 (6,0) miljoonaa euroa, josta sähkö- ja kaukolämpöverkon osuus oli 5,3 (4,4) miljoonaa euroa. Keskeisimmät konsernin ja emoyhtiön taloudelliset tunnusluvut Konserni Konserni 2005 Emo *) 2006 Emo 2005 Liikevaihto Liikevaihdon muutos % 24,2 % -1,8 % -0,6 % -1,9 % Liikevoitto % 26,6 % 23,9 % 27,0 % 24,7 % Oman pääoman tuottoaste % 17,5 % 13,5 % 17,0 % 13,9 % Sijoitetun pääoman tuottoaste % 22,1 % 16,8 % 22,2 % 17,3 % Omavaraisuusaste % 72,4 % 69,6 % 87,7 % 67,7 % Maksuvalmius (Quick Ratio) 1,8 1,2 1,8 1,2 *) Konsernirakenteen muutoksen johdosta emoyhtiön tunnus luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia edelliseen vuoteen verrattuna. 6

7 Vaasan Sähkö Oy:n hallitus: Talousjohtaja Arja Rosing 1 ja toimitusjohtaja Hannu Linna 2 yhteiskuvassa Vaasan Sähkö Oy:n hallituksen kanssa, johon kuuluvat Anita Niemi-Iilahti 3 (varapj), Seppo Sanaksenaho 4, Markku Mäntymaa 5, Riitta Viitala 6 ja Kaj Skåtar 7 (puh.joht.)

8 Vaasan Sähköverkko Oy:n hallitus: Seisomassa: Juha Rintamäki (toim.joht.), Ossi Suortti ja Arja Rosing. Istumassa: Heikki Miilumäki (puh.joht.), Tarja Launonen ja Heikki Lamminmäki. 8

9 Henkilöstö Henkilöstömäärä oli konserniyrityksissä vuoden aikana keskimäärin 186 (181) ja henkilötyövuosia kertyi yhteensä 179 (174). Konsernin tilikauden tulokseen kirjattiin vuonna 2007 toteutuvasta vapaaehtoisesta eläkeratkaisusta yhteensä euroa. Ratkaisu koskee konsernissa kaikkiaan 13 henkilöä, jotka tulevat jäämään eläkkeelle alkaen. Keskeisimmät konsernin ja emon henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut Konserni 2006 Konserni 2005 Emo *) 2006 Emo 2005 Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikaudella Vakituisia Määräaikaisia Yhteensä Tilikauden palkat ja palkkiot *) Konsernirakenteen muutoksen johdosta emoyhtiön tunnusluvut eivät ole täysin vertailukelpoisia edelliseen vuoteen verrattuna. Rahoitus Liittymismaksuja konsernissa kertyi 1,4 (1,4) miljoonaa euroa. Korolliset velat olivat 10,9 (9,9) miljoonaa euroa. Maksuvalmius oli vuoden aikana hyvä, likvidit rahavarat olivat tilinpäätöshetkellä 14,5 (9,8) miljoonaa euroa. Konsernirakenne Vaasan Sähkö -konsernin muodostavat emoyhtiö Vaasan Sähkö Oy, tytäryhtiöt Vaasan Sähköverkko Oy, Oy RAVERA Ab ja Korsnäs Vindkraftspark Ab sekä osakkuusyhtiöt Etelä-Pohjanmaan Voima Oy, Merenkurkun Tietopalvelu Oy ja Smedsby Värmeservice Ab. Tilikauden jälkeiset olennaiset tapahtumat Etelä-Pohjanmaan Voima Oy:n kautta Vaasan Sähkön omistuksessa oleva huippuvoimakapasiteetti on sopimuksella liitetty osaksi Fingridin varavoimajärjestelmää saakka. Arvio tulevasta kehityksestä Olosuhteet sähkömarkkinoilla ovat viime syksynä alkaneiden runsaiden sateiden seurauksena oleellisesti muuttuneet. Alentunut sähkön markkinahinta heikentää Vaasan Sähkön sähkökaupan tulosnäkymiä sekä nostaa kaukolämmön hankintakustannuksia yhteistuotannon suhteellisen osuuden alentuessa. Suojaustoiminta lieventää riskien tulosvaikutusta. Ilmaisten päästöoikeuksien määrä putoaa noin 50 % Etelä-Pohjanmaan Voima Oy:n kautta omistetuissa hiili- ja turvevoimalaitoksissa päästökauppajaksolla Tämä vähentää näillä tuotanto-osuuksilla tuotetun sähkön määrää merkittävästi lähivuosina. Toisaalta päästökaupan tiukentuminen tulee nostamaan sähkön markkinahintaa. Tornion Voima Oy:n voimalaitoksen valmistuminen vuoden 2008 alussa paikkaa syntyvää volyymin vähennystä. Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Konsernissamme riskienhallinta tarkoittaa systemaattista ja ennakoivaa tapaa analysoida ja hallita toimintaan liittyviä mahdollisuuksia ja uhkia, ei yksinomaan riskien eliminointia. Emoyhtiön hallitus vastaa yhtiön ja konsernin riskienhallintapolitiikasta ja valvoo sen toteutumista. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että riskienhallinta on asianmukaisesti järjestetty. Riskienhallinta on osa liiketoimintayksiköiden ja konsernin tukitoimintojen päivittäisiä liiketoimintaprosesseja ja päätöksentekoa. Riskipolitiikka ja suojausperiaatteet sähkökaupassa Sähkökauppa altistuu sähkön hintariskille fyysisen tuotannon ja myynnin yhteydessä. Sähkön hintariskin hallinnassa käytetään aktiivisesti sähkötermiinejä ja -futuureja. Suojaustoiminnasta syntyvää sähkökaupan riskiasemaa ja johdannaisriskiasemaa seurataan systemaattisesti. Riskienhallinnan päämääränä on suojautua sähkön markkinahinnan epävarmuuden vaikutukselta kassavirtaan ja katteeseen. Päästöoikeuksien ja polttoaineiden hintojen epävarmuudesta aiheutuvat riskit hallitaan tuotantoyhtiöissä. 9

10 Oy RAVERA Ab:n hallitus: Arja Rosing, Ossi Suortti, Kyösti Salo (toimitusjohtaja) ja Hannu Linna (puheenjohtaja) 10

11 Päästöoikeuskaupan hintariski Tuotantolaitokset joutuvat palauttamaan sähkömarkkinaviranomaiselle huhtikuun loppuun mennessä päästöoikeuksia edellisenä kalenterivuonna toteutuneiden kasvihuonekaasupäästöjen verran. Vaje ostetaan markkinoilta ja ylijäämä myydään markkinoille. Päästöoikeuksien markkinahinta vaihtelee voimakkaasti ja ennakoimattomasti. Päästöoikeuskaupan riskejä hallitaan erillisen ohjeistuksen mukaisesti. Vakuutuspolitiikka Konserni tarkistaa säännöllisesti vakuutuksensa osana riskien kokonaishallintaa. Vakuutuksilla pyritään kattamaan kaikki ne riskit, jotka on taloudellisesti tai muista syistä järkevää hoitaa vakuuttamalla. Rahoitus- ja likviditeettiriskin hallinta Konsernin rahoitus on keskitetty emoyhtiöön ja tytäryhtiöiden rahoitus hoidetaan pääsääntöisesti konsernin sisäisillä lainoilla. Konserniyhtiöiden likviditeetti keskitetään konsernitilien avulla. Konsernin talousjohtaja yhdessä emo- ja tytäryritysten toimitusjohtajien kanssa vastaa likviditeettiylijäämän sijoittamisesta. Likviditeettiriskin hallinnan tavoitteena on konsernin rahoituksen varmentaminen kaikissa tilanteissa. Korkoriski Korkoriskien hallitsemiseksi konsernin lainanotto on hajautettu kiinteä- ja vaihtuvakorkoisiin instrumentteihin. Korkoriskin hallitsemiseksi voidaan käyttää apuna johdannaissopimuksia. Tavoitteena on suojautua korkotason muutosten aiheuttamilta negatiivisilta vaikutuksilta. Korkojohdannaissopimuksia tehdään vain hyvän luottokelpoisuuden omaavien kotimaisten pankkien kanssa. Luottoriski Liiketoimintayksiköt vastaavat myyntisaamisiin liittyvästä luottoriskistä. Myyntisaamisiin liittyvää luottotappioriskiä hallitaan myös luotonantopolitiikalla ja tehokkaalla perintä toiminnalla. Hallituksen esitys voittoa koskeviksi toimenpiteiksi Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 33,461 miljoonaa euroa, josta tilikauden voitto on 14,531 miljoonaa euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti: - osinkona jaetaan 254 euroa/osake eli yhteensä ,00 - jätetään omaan pääomaan , ,36 Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. Yhtiön osakkeet Yhtiöllä on osaketta, joiden nimellisarvo on 50,46 euroa. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Pääomalainat Emoyhtiö Vaasan Sähkö Oy on antanut pääomalainaa tytäryhtiölle Oy RAVERA Ab:lle. Laina-aika on 10 vuotta. Lainan korko on sidottu 6 kuukauden euriboriin 0,25 prosenttiyksikön marginaalilla. Lainan pääoma ja korko maksetaan yhtiön selvitystilassa ja konkurssissa muita velkojia huonommalla etuoikeudella. Pääomalainan pääoma saadaan palauttaa ja korkoa maksaa vain siltä osin kuin yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän. Pääoman tai koron maksamisesta ei anneta vakuutta. Jos korkoa ei voida maksaa, se siirtyy maksettavaksi ensimmäisen sellaisen tilinpäätöksen perusteella, jonka perusteella se voidaan maksaa. 11

12 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat Yhtiökokouksen valitsemina kuuluivat hallintoneuvostoon Jarmo Wahlström (puh. joht.), Viveca Bäck (varapuh. joht.), Niilo Hamari (varapuh.joht.), Virve Airaksinen, Ragnvald Blomfeldt, Sami Hirvonen, Juha Häkkinen, Eija Kivimäki ( saakka), Raija Kumpula, Sirpa Lindroos, Claus Stolpe, Sisko-Margit Syväoja ( alkaen), Anne Södervik ja Tomi Vuollet. Lisäksi hallintoneuvoston kokouksiin osallistuivat henkilöstön edustajina luottamushenkilöt Seppo Aro, Karl-Erik Gullblom, Ulla Hissa ja Matti Konttas. Hallitus pitää tärkeänä, että hallintoneuvosto saa riittävästi informaatiota yhtiön toiminnasta pystyäkseen toteuttamaan osakeyhtiölain mukaista valvontatehtäväänsä. Aloite tarkastusvaliokunnan perustamiseksi otettiin esiin hallituksen kokouksessa Hallitus esitti tarkastusvaliokunnan perustamista kokouksessaan , jonka jälkeen hallintoneuvosto päätti sen perustamisesta samana päivänä pidetyssä hallintoneuvoston kokouksessa. Hallintoneuvosto valitsi tarkastusvaliokunnan jäseniksi Viveca Bäckin, Niilo Hamarin, Juha Häkkisen ja Jarmo Wahlströmin, joka toimii puheenjohtajana. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on valvoa, miten asetetut tavoitteet on saavutettu Vaasan Sähkö Oy:ssä ja miten yhtiön perustehtävä on toteutunut. Hallintoneuvoston valitsemina kuuluivat hallitukseen varsinaisina jäseninä Kaj Skåtar (puh.joht.), Anita Niemi-Iilahti (varapuh.joht.), Seppo Sanaksenaho, Markku Mäntymaa ja Riitta Viitala. Hallitus kokoontui kaikkiaan 11 kertaa tilikauden aikana. Tilintarkastajana toimi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Sune Back. Vaasan Sähkö konsernihallinto Emoyhtiö Vaasan Sähkö Oy Hallintoneuvosto Puheenjohtaja Jarmo Wahlström Hallitus Puheenjohtaja Kaj Skåtar Tytäryhtiöt Toimitusjohtaja Hannu Linna 100 % 100 % 68,7 % Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Korsnäsin Tuulivoimapuisto Oy Hallitus Hallitus Hallitus Puheenjohtaja Heikki Miilumäki Puheenjohtaja Hannu Linna Puheenjohtaja Kaj Skåtar Toimitusjohtaja Juha Rintamäki Toimitusjohtaja Kyösti Salo Toimitusjohtaja Herbert Byholm 12

13 Hallintoneuvosto: Edessä istumassa Anne Södervik, Tomi Vuollet, Sisko-Margit Syväoja, Niilo Hamari (varapj), Jarmo Wahlström (puh.joht.), Viveca Bäck (varapj), Juha Häkkinen ja Raija Kumpula. Takana seisomassa Virve Airaksinen, Claus Stolpe, Karl-Erik Gullblom, Ulla Ylinen, Matti Konttas, Hannu Linna, Tuovi Kaskinen, Seppo Aro, Ragnvald Blomfeldt ja Sami Hirvonen. Kuvasta puuttuu Sirpa Lindroos. 13

14 Konsernipalvelut Konsernipalvelut vastaa Vaasan Sähkö -konsernin sisäisistä palveluista. Sen vakinaisen henkilöstön määrä oli vuoden lopussa 31 henkilöä, joista hallintopalveluissa 6, talouspalveluissa 8, henkilöstöpalveluissa 2 ja asiakaspalvelun eri tehtävissä 15 henkilöä. Asiakaspalvelu kohti sähköistä asiointia Asiakaspalvelun vastuulla ovat konsernin asiakaspalvelun ja laskutuksen sujuvuus, myyntisaatavien nopean kierron varmistaminen, markkinointi- ja viestintäpalvelut sekä tekniset neuvontapalvelut. Asiakaspalvelutoiminnan kehittämiseksi käynnistettiin pitkäjänteinen työ ns. parhaiden käytäntöjen käyttöönottamiseksi ja toiminnan standardoimiseksi ja ohjeistamiseksi prosessien eri vaiheissa. Palveluja on pyritty kehittämään ottaen huomioon myös entistä laajempi sähköistä asiointia suosivien asiakkaiden joukko. Asiakaspalveluista siirrettiin alkuvuodesta sähkökauppayksikköön pienasiakasmyyntiin keskittyvä tiimi, joka vahvistaa kasvavaa sähkökaupan myyntiä. Automaattisen mittarinluvun mahdollisuudet ja muutokset laskutus- ja asiakaspalvelutyössä antavat tulevan vuoden aikana mittavan haasteen asiakaspalveluhenkilöstölle. Uuden liiketunnuksen myötä konserni raikasti ja nuorensi ilmettään, ja mm. laajakaistaliiketoiminnan Lännen nopein -mainoskampanja sai paljon positiivista palautetta. Vaasan Sähkön asiakaslehti Nette ilmestyi jo totutusti vuoden aikana neljä kertaa. Henkilöstöpalvelut uuteen palkanlaskentajärjestelmään Henkilöstöpalveluissa otettiin vuoden 2006 alusta käyttöön uusi palkanlaskentajärjestelmä ja siihen liittyvä työtuntien kirjausohjelma. Vuoden aikana valmisteltiin myös henkilöstöhallinnon järjestelmän käyttöönottoa. Keväällä toteutettiin toinen (edellinen v. 2004) johtamisen tilaa mitannut benchmarking-tutkimus. Tulokset kertovat parantuneesta esimiestyön tasosta. Yhtiössä halutaan panostaa edelleen esimiestyön kehittämiseen ja tilikauden aikana jatkettiin esimiehille suunnattua koulutusta. Kaikkiaan 7 henkilöä osallistui Levón-instituutin järjestämään lähiesimieskoulutukseen. Tyhy-toiminnan kehittämiseksi aloitettiin yhteistyö konsernin eläkevakuutusyhtiön kanssa, jonka työvälineellä Tyky-stepillä kartoitettiin toiminnan nykytilanne ja selvitettiin tulevat kehittämiskohteet. Toimintaa kehitetään kokonaisvaltaisemman työhyvinvoinnin suuntaan. Vaasan Sähkö tukee henkilöstön harrastus- ja virkistystoimintaa osana tyhy-toimintaa tarjoamalla tilat sekä raha-avustusta toimintaan ja laitehankintoihin. Henkilöstön harrastus- ja virkistystoimintaa ohjaa ja koordi noi henkilöstötoimikunta. Toimintakaudella mm. Purolan vapaaajantiloja kehitettiin edelleen ja hankittiin siellä olevaan kuntosaliin juoksumatto ja jalkaprässi. Työterveyshuollosta vastasi edelleen paikallinen lääkärikeskus. Vastaanottokäyntien määrä oli vuonna 2006 kaikkiaan 595, kun se edellisenä vuonna oli 508. Terveystarkastuksia vuoden aikana tehtiin 57 (49) kappaletta. Talouspalvelut konsernin eriyttämisen toteuttajana Talouspalveluihin on keskitetty tytäryhtiö RAVERAa lukuun ottamatta konsernin erillisyhtiöiden sisäinen ja ulkoinen laskenta sekä konsernilaskenta ja maksuliikenne. Vuoden 2006 merkittävin haaste olikin saada yhteistyössä IT-palveluiden kanssa eri ohjelmien ja tietokantojen väliset siirrot toimimaan, mikä samalla oli haaste henkilöstölle kehittää tietotaitoaan. Uudella konsernirakenteella tehtiin ensimmäinen konsernibudjetti vuoden lopussa. Tulevana vuonna kehitetään sisäistä laskentaa, konsernilaskentaa, budjetointia ja raportointia, ja ensimmäinen konsernitasoinen välitilinpäätös on vuorossa kevään 2007 aikana. Muuttunut konsernirakenne ja laajeneva asiakasmäärä kasvattivat talouspalveluiden tapahtumavolyymin ennätystasolle, yksistään vastaanotettuja maksutapahtumia oli vuonna 2006 lähes enemmän kuin vuotta aiemmin. Volyymien kasvaessa myös palveluiden sähköistäminen etenee, konsernin ostolaskuista jo 20 prosenttia oli sähköisiä verkkolaskuja (vuotta aiemmin 16 %). IT-palvelut Oy Enerit Ab:n vastuulla Konsernin IT-palveluista vastasi edelleen Oy Enerit Ab (entinen Merenkurkun Tietopalvelu Oy). Vaasan Sähkö Oy:n oman vakinaisen IT-henkilöstön määrä oli vuoden lopussa 2 henkilöä. 14

15 Arja Rosing 15

16 Sähkökauppa Asiakasmäärä kasvoi edelleen Markkinointistrategian linjausten mukaisesti sähkönmyynnin asiakasmäärä ja sopimusmyynnin volyymi kasvoivat merkittävästi. Asiakkuuksien hallintaan panostettiin vuoden aikana ottamalla käyttöön asiakkuudenhallintaohjelmisto ja integroimalla se muihin tietojärjestelmiin. Myös sähköisten asiointipalveluiden kehittämistä jatkettiin. Tavoitteena oli asiakkaille helppo ja vaivaton asiointi sekä myös pitkällä aikavälillä edullinen sähkönhinta. Toimitusvelvollisen myynnin volyymi säilyi edellisen vuoden tasolla ja asiakkaille edullisena. Nette-asiakaslehti jaettiin kaikille asiakkaille neljä kertaa vuoden aikana. Oma asiakaslehti vahvistaa Vaasan Sähkön yrityskuvaa ja identiteettiä. Markkinafundamentit vaihtelivat voimakkaasti Poikkeuksellisen vähäsateinen alkuvuosi muuttui loppusyksyllä runsassateiseksi, ja vuoden aikana heikentynyt hydrologinen tilanne normalisoitui loppuvuodesta. Päästöoikeuksien hinnat olivat huipussaan huhtikuun lopulla ja romahtivat toukokuun alussa, kun EU:n tilastot edellisenä vuonna käytetyistä päästöoikeuksista julkaistiin. Vuonna 2007 päättyvän ensimmäisen päästökauppakauden ja vuonna 2008 alkavan toisen päästökauppakauden päästöoikeuksien hinnat eriytyivät voimakkaasti loppuvuodesta Suomen hinta-alueella pörssisähkön keskihinta nousi 59 prosenttia vuodesta 2005 ja oli 48,57 euroa/megawattitunti. Pörssisähkön kuukausikeskiarvo Suomen hinta-alueella oli halvimmillaan toukokuussa 35,17 /MWh ja kalleimmillaan elokuussa 67,24 /MWh. Vuositasolla Suomen aluehinta oli 0,02 /MWh systeemihintaa halvempi, kun se edellisenä vuonna oli 1,20 /MWh systeemihintaa kalliimpi. Uusia voimantuotantohankkeita Sähkönhankinta vuonna 2006 oli gigawattituntia, jossa oli lisäystä edelliseen vuoteen 26 prosenttia. Hankinnan volyymia lisäsi merkittävästi heikon hydrologisen tilanteen johdosta kasvanut lauhdetuotanto. Vaasan Sähkö osallistuu Etelä-Pohjanmaan Voiman kautta Kemin Ajokseen rakennettavaan tuulivoimapuistoon, jonka kaupallinen käyttö alkaa vuoden 2008 alkupuolella. Tornion voimalaitoshanke etenee suunnitelmien mukaan ja laitos käynnistyy vuoden 2008 alussa. Olkiluodon uuden yksikön rakennustyöt viivästyivät vuoden aikana lisää, ja sen kaupallinen käyttö näyttää alkavan puolitoista vuotta suunnitellusta aikataulusta myöhässä vuonna Sähkökaupan tulos edelleen hyvä Sähkökaupan liikevaihto vuonna 2006 oli 52,0 milj. euroa ja liikevoitto oli 16,3 milj. euroa. Tuloskehityksen tasaamiseksi riskienhallinnassa otettiin käyttöön uusi hallituksen hyväksymä riskipolitiikka vuoden 2006 keväällä. Vaasan Sähkö Oy:n voimaosuudet Vaasan Sähkö Oy 40,88 % Etelä-Pohjanmaan Voima Oy 7,6 % Pohjolan Voima Oy 100 % Etelä-Pohjanmaan Alueverkko Oy 50 % Rapid Power Oy 100 % Tornion Voima Oy 6,6 % 57,2 % 50 % 50 % Teollisuuden Voima Oy Vaskiluodon Voima Oy 100 % PVO-Huippuvoima Oy 16

17 Liikevaihto Liikevaihto Olli Arola 17 Sähkökauppaliiketoiminnan keskeiset tunnusluvut Liikevaihto Liikevaihdon muutos % 48 % - 8 % Myyntivolyymi (GWh) Liikevoitto Liikevoiton muutos % 39 % 2 % Henkilökunnan määrä

18 Kaukolämpö Ossi Suortti 18

19 Kylmä kevät, lämmin syksy Vuosi 2006 oli Vaasassa lämpötilaltaan suunnilleen samanlainen kuin vuosi 2005 eli liki kymmenen prosenttia lämpimämpi kuin "perinteinen" normaalivuosi. Lämmönmyynti kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna kuitenkin noin prosentin verran, vaikka kylmä alkuvuosi ennakoi suurempaakin vuosikasvua. Lämmin syksy ja varsinkin ennätyslämmin joulukuu söivät pohjan suuremmalta kasvulta. Kokonaismyynniksi muodostui 608 gigawattituntia, josta 308 GWh suuntautui asuintaloille, 283 GWh teollisuudelle ja julkisille rakennuksille sekä 17 GWh Smedsby Värmeservice Ab:lle Mustasaareen. Kaukolämmön myynnin keskihinta vuonna 2006 oli 38,6 euroa/megawattitunti (alv. 22 %), kun se edellisenä vuonna oli 36,7 /MWh. Kaukolämmöstä yli 90 % yhteistuotannolla Kaukolämpöä hankittiin toimintavuoden aikana yhteensä 664 gigawattituntia eli hieman enemmän kuin edellisenä vuonna. Yhteistuotannolla kaukolämpöä tuotettiin hiilellä Vaskiluoto 2:ssa 604 GWh ja öljyllä omassa vastapainelaitoksessa 4 GWh. Yhteistuotannon kokonaismäärä oli 608 GWh eli noin 91,5 prosenttia koko hankinnasta. Kesäaikana Vaskiluoto 2:n huoltoseisokin aikana ja huippupakkasilla lämpöä tuotettiin myös omilla öljykäyttöisillä lämpökeskuksilla. Oman lämpökeskustuotannon kokonaismäärä vuonna 2006 oli 56 gigawattituntia eli noin 8,5 prosenttia koko hankinnasta. Suurin hankinnan tuntikeskiteho mitattiin aamupäivällä , jolloin kaukolämpöverkkoon syötetty kokonaisteho oli 244 megawattia. Liki 100 uutta asiakasta kaukolämpöön Kaukolämpöön liittyi vuoden aikana 95 uutta asiakasta, joista 71 oli omakotitaloja. Asiakkaiden kokonaismäärä vuoden lopussa oli Suurin yksittäinen liittymiskohde oli kaukolämpöverkon rakentaminen Vikingan omakotialueelle, jossa yli 50 pientaloa liittyi kaukolämmitykseen. Uutta verkostoa rakennettiin vuoden aikana metriä ja vanhaa verkostoa purettiin 171 metriä. Vaurioitunutta verkostoa uusittiin vuoden aikana 6 metriä ja paikallisia vuotoja korjattiin 7 kpl. Kaukolämpöverkoston kokonaispituus oli vuoden lopussa 179 km. Lisäksi vuoden aikana urakoitiin Smedsby Värmeservice Ab:lle yhteensä noin metriä uutta kaukolämpöverkostoa. Verkosto- ja mittaushäviöt olivat toimintavuoden aikana 53 gigawattituntia eli 8 prosenttia verkostoon syötetystä energiasta. Liikevaihto Liikevaihto Kaukolämpöliiketoiminnan keskeiset tunnusluvut Liikevaihto Liikevaihdon muutos % 7 % 3 % Myyntivolyymi (GWh) Liikevoitto Liikevoiton muutos % 29 % - 14 % Henkilökunnan määrä

20 Laajakaista Laajakaistaliiketoiminta käynnissä odotetusti Vaasan Sähkön vuoden 2004 lopussa aloittama laajakaistaliiketoiminta jatkui odotetusti toimintavuonna. Vuonna 2005 rakennetut laajakaistavalmiudet kiinteistöihin Vaasan ja Mustasaaren Sepänkylän alueella tuottivat uusia laajakaistasopimuksia. Uusien sopimusten syntyminen painottui syksyyn, jolloin opiskelukaupunkina tunnettuun Vaasaan muuttovirta oli voimakkain. Laajakaistakiinteistöjen määrä kasvoi myös vuoden 2006 aikana niin, että vuoden lopussa laajakaistavalmius löytyi jo yli 360 kiinteistöstä. Edellisvuoden tapaan laajakaista-asiakkaat kokivat erittäin positiivisena lyhyen, 2 työpäivän toimitusajan. Sakari Salin 20

21 Avaimet käteen -toimitus veloituksetta sisältäen asiakkaan tarvitseman laitteen sekä lyhyt toimitusaika vaikuttivat asiakkaiden mukaan vahvasti Vaasan Sähkön Nette Laajakaistan hankintapäätökseen. Lännen nopein -kampanja vauhditti markkinointia Asiakkaat tavoitettiin vuonna 2006 pääosin laajakaistakiinteistöihin kohdistetun suorajakelun kautta. Lännen nopein -sloganin lanseeraminen sekä Vaasan Sähkön Nette-asiakaslehden piirroshahmojen Neten ja Nuutin käyttö Nette Laajakaistan markkinoinnissa antoivat laajakaistalle omat, persoonalliset kasvot. Asiakaspalautteen mukaan Nette Laajakaistan tunnettavuus ja tunnistettavuus paranivat muutosten myötä. Nette Laajakaistan palveluksessa työskenteli kuusi henkilöä. Kiireaikoina laajakaista-asennuksissa käytettiin lisätyövoimaa. Nette-runkoverkon vahvistaminen vuonna 2005 vastasi hyvin toimintavuonna syntyneitä tarpeita. Tämän hetken arvioiden mukaan nykyisen verkon kapasiteetti riittää vuoden 2007 tavoitellun asiakaslisäyksen hoitamiseen. Laajakaista-asiakaskehitys vuonna 2006 Laajakaistaliiketoiminnan keskeiset tunnusluvut Liikevaihto Liikevaihdon muutos % 44 % - Henkilökunnan määrä

22 Vaasan Sähköverkko Oy Vaasan Sähköverkko vastaa sähkön siirrosta ja jakelusta sekä niihin liittyvien palvelujen tarjoamisesta Vaasan, Mustasaaren, Laihian, Maalahden, Korsnäsin, Vöyrin ja Närpiön pohjoisosan asukkaille ja yrityksille. Toimintavuosi oli Vaasan Sähköverkko Oy:n ensimmäinen. Vaasan Sähköverkko on Vaasan Sähkön täysin omistama eriytettyä sähköverkkoliiketoimintaa harjoittava tytäryhtiö. Sähkön siirto jatkoi kasvuaan Asiakkaille siirretyn sähkön määrä oli 906 gigawattituntia. Siirretyn energian määrän kasvu oli seurausta toimialueen laajenemisesta ja kulutuksen kasvusta. Kulutuksen kasvu oli koko alueella yhteensä 4,1 prosenttia, kun kasvu valtakunnallisesti oli 6,5 prosenttia. Sähköverkkoon liitettiin 511 uutta kiinteistöä, ja siirtoasiakkaita oli vuoden lopussa yhteensä kpl. Hinnoittelun kohtuullisuuden valvonta Vuosi 2006 oli kolmivuotisen valvontajakson toinen vuosi. Siirtohinnoitteluun ei tehty vuoden aikana muutoksia. Joulukuinen Markkinaoikeuden koko toimialaa koskeva päätös vaikutti mm. käytettävään viitekorkokantaan ja kasvatti sähköverkkoliiketoiminnan sallittua tuottoa. Energiamarkkinaviraston ilmoituksen mukaan Vaasan Sähkö -konsernin sähkönsiirtohinnoittelu oli meneillään olevan valvontajakson ensimmäisenä vuonna kohtuullista, ja sähkön siirrosta laskutettiin vuonna 2005 yhteensä noin 3,3 milj. euroa alle valvontamallin salliman määrän. Suurhäiriövalmiusohje operatiiviseen käyttöön Helli-myrsky lokakuussa koetteli toimialueen sähkönjakelua, ja uuden suurhäiriövalmiusohjeen mukaiset varautumissuun- 22

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Tilikartta: Kiinteistötesti ,

Tilikartta: Kiinteistötesti , Tilikartta: Kiinteistötesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 28.2.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005-28.2.2006 aikana kaksi huutokauppaa eli yhden vähemmän kuin edellisellä

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 3225 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Muut vakuutustekniset tuotot 1)

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Toteutunut Lv-%

Toteutunut Lv-% 11:12 13.06.2016 Sivu 1 Myyntituotot Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 L I I K E V A I H T O 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot 3750 Vuokratuotot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma OULUN YLIOPISTO Nimi Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus 30.1.2014 Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma 1 a) Konserniaktiivan käsittely suomalaisessa kirjanpitokäytännössä

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvät atk-ohjelmat on aktivoitu välittömään hankintamenoon ja niistä on tehty suunnitelman mukaiset poistot.

Aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvät atk-ohjelmat on aktivoitu välittömään hankintamenoon ja niistä on tehty suunnitelman mukaiset poistot. Suomen Keskusta rp VÄLITILINTILINPÄÄTÖKSEN 1.1.-30.6.2010 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Välitinpäätös on tilintarkastamaton. Välitilinpäätöstietojen vertailukelpoisuus Välitilinpäätös

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot