Y Ö E H T O S O P I M U S

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Y Ö E H T O S O P I M U S"

Transkriptio

1 Päivitetty Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja toiselta puolen VTT-Akavan sekä Valtion tutkimusalojen tekniset toimihenkilöt VATE ry:n välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. TYÖEHTOSOPIMUKSEN SOVELTAMISALA 1.1 Tämän työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan kaikkiin Teknologian tutkimuskeskus VTT:hen (jatkossa VTT) työ- tai oppisopimussuhteessa oleviin työntekijöihin, jotka suorittavat jäljempänä kunkin sopijapuolen kanssa erikseen sovitussa palkkaliitteessä tarkoitettuja tehtäviä (allekirjoitusmerkinnät, kohta 35.1). Tätä sopimusta sovelletaan myös palkkaliitteessä mainittuja tutkintoja parhaillaan suorittaviin VTT:n päätoimisiin työntekijöihin. 1.2 Palvelus katsotaan päätoimiseksi, mikäli asianomaisen työntekijän säännöllinen työaika kyseisessä palveluksessa on ollut keskimäärin vähintään 20 tuntia viikossa. 2. TYÖSUHTEEN ALKAMINEN 2.1 Työntekijän ottaa työsuhteeseen pääjohtaja tai muu tutkimuskeskuksen työntekijä siten, kuin työjärjestyksessä määrätään. 2.2 Työsuhteen alkaessa VTT ja työntekijä tekevät keskenään kirjallisen työsopimuksen lomakkeelle, jonka sanamuodosta on neuvoteltu tämän työehtosopimuksen sopijapuolten kesken. Työsopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevaksi, mikäli sen määräaikaisuudelle ei ole työsopimuslain mukaista perustetta. 2.3 Työntekijälle on työhönottajan työsopimusta tehtäessä todistettavasti ilmoitettava, onko työsopimus tarkoitettu olemaan voimassa määräajan tai muutoin määräaikaiseksi katsottava taikka onko työsopimus katsottava toistaiseksi voimassa olevaksi. Milloin työsopimus on tarkoitettu olemaan voimassa määräajan, työntekijälle on samalla ilmoitettava työkauden pituus, joko kalenteriajan mukaan tai muutoin työtehtävän keston perusteella. 2.4 Työsopimuksessa on mainittava päivämäärä, jolloin työntekijän on aloitettava työnsä. Sopimuksesta tulee lisäksi ilmetä työntekijän tehtävän, ammattinimikkeen, työpaikan ja työpaikkakunnan ohella myös hänen henkilökohtaisen palkkansa suuruus samoin kuin häneen nähden noudatettava tehtäväryhmä. Määräaikaisessa työsopimuksessa on lisäksi mainittava määräaikaisuuden peruste. Osa-aikaisessa työsopimuksessa on ilmoitettava osa-aikaisuuden syy. 2.5 Työhön ottamisessa ja työsuhteessa noudatetaan ehdotonta puolueettomuutta niin ettei ketään perusteettomasti aseteta toisiin nähden eri asemaan syntyperän, uskonnon, sukupuolen, iän, poliittisen tai ammattiyhdistystoiminnan taikka muun näihin verrattavan seikan vuoksi. 2.6 Työhön otettaessa kiinnitetään mahdollisuuksien mukaan huomioon myös sosiaalisiin näkökohtiin niin, että työtaitoonsa ja työkykyynsä nähden samanarvoisista työntekijöistä otetaan työhön ensisijaisesti ne, joiden toimeentulon voidaan katsoa eniten olevan työstä saatavan ansion varassa. 2.7 Työntekijän työsuhteen katsotaan alkavan sinä päivänä, jolloin VTT ottaessaan työntekijän työhön ilmoittaa työn alkavaksi ja työntekijä sopimuksen mukaisesti ryhtyy työhön. 2.8 Työsopimusta solmittaessa VTT:n tulee ilmoittaa työntekijälle, minkä työehtosopimuksen piiriin työntekijä kuuluu sekä selvittää tämän sopimuksen sisältöä. Työntekijälle annetaan tieto 1 / 10

2 luottamusmiehestä. Luottamusmiehelle annetaan tieto kolmen kuukauden välein uusista ja päättyneistä työsuhteista. 2.9 Asianomaisella luottamusmiehellä on oikeus tarkastaa kirjalliset työsopimukset. 3. TYÖSUHTEEN ASETTAMAT VELVOITTEET 3.1 Molempien osapuolten tulee noudattaa niitä määräyksiä ja velvoitteita, jotka ovat tässä työehtosopimuksessa ja työsopimuslaissa eri osapuolille asetetut. 3.2 Työntekijän tulee lisäksi noudattaa VTT:n tai sen edustajan hänelle antamia määräyksiä ja ohjeita, jotka koskevat hänen työsuhdettaan ja tehtäviensä hoitoa ja jotka eivät ole risti riidassa tämän työehtosopimuksen kanssa. 3.3 Työntekijän tulee suorittaa työnsä ahkerasti ja huolellisesti, noudattaa tarkoin annettuja määräyksiä työajasta ja välttää työssä kaikkea, mikä voi saattaa hänen tai hänen työtoverinsa turvallisuuden vaaranalaiseksi tai turmella työnantajan omaisuutta. 3.4 Työntekijä sitoutuu olemaan sivullisille ilmaisematta, mitä hän työssään muutoin tai työnantajaltaan on salassapidettävänä saanut tietoonsa. Salassapitovelvollisuus on voimassa työsuhteen päätyttyäkin. Toimintayksiköt ovat velvollisia selostamaan työntekijöille salassapitovelvollisuuden sisältöä sekä VTT:n asianomaisia erityismääräyksiä. 4. TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMINEN JA LOMAUTTAMINEN 4.1 TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAT TYÖSOPIMUKSET Toistaiseksi voimassa olevien työsopimusten irtisanomissuojan ja lomautuksen osalta noudatetaan valtion yleisen työehtosopimuksen irtisanomissuojaa ja lomautusta sekä yhteistoiminta- ja irtisanomismenettelyä koskevia sopimusmääräyksiä VTT ei kuitenkaan saa irtisanoa työntekijää ilman erityisen painavaa syytä. Tällaisena syynä ei voida pitää ainakaan: - työntekijän sairautta, - työntekijän osallistumista lakkoon tai muuhun työtaisteluun, - työntekijän poliittisia, uskonnollisia tai muita mielipiteitä taikka - osallistumistaan yhteiskunnalliseen toimintaan tai yhdistystoimintaan eikä - työn tilapäistä vähentymistä, jonka ajaksi työnantajan on pyrittävä järjestämään muuta työtä tai koulutusta uusiin tehtäviin. 4.2 MÄÄRÄAIKAISET TYÖSOPIMUKSET Irtisanomisaikaa ei noudateta silloin, kun työntekijä on otettu määräajaksi työhön tai suorittamaan määrätty työ. Milloin työkauden pituutta ei määräaikaisena pidettävän työsopimuksen osalta ole määrätty kalenteriajan mukaan, VTT:n on kuitenkin kahta (2) kuukautta aikaisemmin ilmoitettava työntekijälle odotettavissa olevasta työsuhteen päättymisestä, milloin se riippuu sellaisesta seikasta, joka on VTT:n, mutta ei työntekijän tiedossa Määräaikaisen työsopimussuhteen päättyessä pyritään työntekijälle mahdollisuuksien mukaan järjestämään uutta työtä Työntekijän työsuhteen jatkuttua yhtäjaksoisesti vähintään kaksi (2) vuotta hänen kanssaan tehdään yleensä toistaiseksi voimassa oleva työsopimus Työntekijän sijoitusyksikön on käytävä neuvonpito työntekijän työsopimuksen jatkosta hänen kanssaan viimeistään kahta (2) kuukautta ennen määräaikaisen työsopimuksen loppumista. Kahta kuukautta lyhyempien määräaikaisten sopimusten osalta keskustelu on käytävä hyvissä ajoin ennen 2 / 10

3 sopimuksen päättymistä. Päätös asiasta on tehtävä viimeistään kahta (2) viikkoa ennen työsopimuksen päättymistä ja päätöksestä on tällöin ilmoitettava työntekijälle. 4.3 KOEAIKAISET SOPIMUKSET Työsopimusta tehtäessä voidaan sopia enintään neljän (4) kuukauden koeajasta, jonka kuluessa sopimus voidaan molemmin puolin purkaa. Mikäli VTT järjestää työntekijälle erityisen työhön liittyvän koulutuksen, joka kestää yhdenjaksoisesti yli neljä kuukautta, voidaan sopia enintään kuuden (6) kuukauden pituisesta koeajasta. 4.4 TYÖSUHTEEN PURKAMINEN Sovitusta työkaudesta ja irtisanomisajasta huolimatta työsopimus voidaan purkaa työsopimuslain mukaisilla perusteilla Jos työntekijä on ollut työstä poissa vähintään viikon eikä sinä aikana ole ilmoittanut pätevää estettä, VTT:llä on oikeus käsitellä työsopimusta purkautuneena. Jos ilmoittamista on kohdannut pätevä este, peruuntuu purkautuminen. 4.5 ILMOITTAMINEN LOMAUTTAMISESTA TAI TYÖSOPIMUKSEN PÄÄTTÄMISESTÄ VTT:n puolesta tapahtuvan irtisanomisen, lomauttamisen tai työsuhteen purkamisen suorittaa työhönottaja ilmoittaen samalla irtisanomisen, lomauttamisen tai työsuhteen purkamisen syyn. Ilmoitus työsopimuksen päättämisestä ja lomauttamisesta on toimitettava työntekijälle kirjallisesti ja ennen niiden toimeenpanoa asiasta on neuvoteltava luottamusmiehen kanssa Ennen siirto-, lomautus- ja irtisanomistoimenpiteitä sekä uudelleensijoitukseen ryhtymistä VTT:n tulee kuulla pääluottamusmiestä, jonka esitykset työnantajan tulee ottaa huomioon. II TYÖAIKA JA KORVAUKSET 5. SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖKSET Työaikajärjestelyissä noudatetaan lain ja keskustason työehtosopimusten määräyksiä työajoista. 6. VARALLAOLO Varallaolojärjestelyissä noudatetaan lain ja keskustason työehtosopimusten määräyksiä. Varallaolosopimukset tehdään kirjallisesti. 7. SÄÄNNÖLLINEN TYÖAIKA 7.1 VTT:n töissä työskentelevän työntekijän säännöllinen työaika on 7 tuntia 15 minuuttia vuorokaudessa ja 36 tuntia 15 minuuttia viikossa. 7.2 Vuorokautinen säännöllinen työaika alkaa kello 8.00 ja päättyy kello Työntekijälle annetaan kello välisenä aikana 1 tunnin pituinen virkistys tauko. Virkistystauon aikana työntekijällä on oikeus poistua työpaikaltaan. 8. LIUKUVA TYÖAIKA VTT:ssa noudatetaan työaikasopimuksen mukaista liukuvan työajan järjestelmää, jonka käytöstä VTT antaa yt-menettelyä noudattaen erilliset ohjeet. 9. KORVAUKSIIN OIKEUTTAVA TYÖ 3 / 10

4 Tässä työehtosopimuksessa tarkoitetusta sunnuntai-, aatto-, lauantai-, ilta-, yö- ja vuorotyöstä sekä yli- ja lisätyöstä maksetaan korvauksia vain mikäli asianomainen henkilö tekee työtä suostumuksellaan esimiehen määräyksestä. 10. HÄLYTYSLUONTEINEN TYÖ Hälytysluonteisen työn osalta noudatetaan lain ja keskustason työehtosopimusten määräyksiä. 11. VUOROKAUDEN JA VIIKON VAIHTUMINEN Vuorokauden ja viikon vaihtumisen osalta noudatetaan lain ja keskustason työehtosopimusten määräyksiä. 12. LISÄ- JA YLITYÖ 12.1 Lisätyökorvauksen osalta noudatetaan Valtion virka- ja työehtosopimusta työajoista Ylityökorvausten osalta noudatetaan Valtion virka- ja työehtosopimusta työajoista Ylityötä saa teettää vain työntekijän suostumuksella Tieto ylityöhön jäämisestä annetaan työntekijälle, mikäli mahdollista jo edellisenä päivänä. Ylityöhön jääminen, milloin yksikön työt erityisissä tilapäisluontoisissa tapauksissa sitä vaativat, tapahtuu esimiehen määräyksestä Ylityötä teetettäessä annetaan työntekijälle heti säännöllisen työajan päätyttyä 15 minuutin virkistystauko, joka luetaan työaikaan, sekä sopivin, vähintään 4 tunnin väliajoin tilaisuus ruokailuun. Jos työntekijällä ei ole oikeutta poistua työpaikalta, ruokailuaika luetaan työaikaan Ylityötä voidaan teettää enintään 250 tuntia kalenterivuodessa. VTT ja pääluottamusmiehet voivat sopia lisäylityöstä, jonka enimmäismäärä on 80 tuntia kalenterivuodessa. Työaikoja tarkastellaan sopijapuolten asettamassa työryhmässä vuosittain. 13. ILTA-, YÖ- JA VUOROTYÖLISÄT Ilta-, yö- ja vuorotyölisien osalta noudatetaan lain ja keskustason työehtosopimusten määräyksiä. 14. LAUANTAI- JA SUNNUNTAITYÖKORVAUKSET Lauantai- ja sunnuntaityökorvausten sekä aattopäivänkorvausten osalta noudatetaan lain ja keskustason työehtosopimusten määräyksiä. 15. OLOSUHDELISÄT 15.1 Milloin työntekijä joutuu suorittamaan työtään vaikeissa olosuhteissa, suoritetaan hänelle jäljempänä esitetyt erilliset olosuhdelisät. (PT:4280) 15.2 Mastolisä Mastoissa tai vastaavissa paikoissa suoritettavasta työstä maksetaan lisäkorvausta jokaiselta alkaneelta työtunnilta seuraavasti: Korkeus m Korvaus toimihenkilön tuntipalkasta % 4 / 10

5 Lisäkorvaus määräytyy yhtämittaisen työjakson aikana esiintyneen korkeimman työskentelypaikan mukaan. Mastoon rinnastetaan tornit, seinämät, nosturit ja erikoispylväät, paitsi, jos näihin paikkoihin päästään hissiä tai sisäpuolisia portaita (ei tikkaita, eikä kelkkaa) myöten ja sen lisäksi työ voidaan suorittaa lattialla tai lavalla, josta ei ole välitöntä putoamisvaaraa. (PT:5690) 15.3 Tunnelilisä Maahan tai kallioon tehtävän kaivuu- ja louhintatyön aikana tunnelissa tehdystä työstä maksetaan korvauksena päivältä lisä, joka on 70 %:a työntekijän tuntipalkasta. Korvaukseen oikeuttavaksi ajaksi lasketaan aika tunnelin avauksesta siihen, kun rakennus suunnitelman mukainen tunnelin kattoa vastaan tuleva lohkarevaaralta suojaava rakenne on valmis. (PT:5122) 15.4 Hankalan työn lisä Työntekijän työskennellessä voimaloissa, teollisuuslaitoksissa, laivoissa tai näiden työ mailla rakennusvaiheen aikana erityisen hankalissa tai likaisissa olosuhteissa maksetaan tästä hänelle koituvan rasituksen korvauksena tuntipalkan lisä, joka on 20 %:a toimihenki lön tuntipalkasta. Vastaavanlaiset erityisen hankalat työolosuhteet myös tutkimuskeskuksen toimitiloissa oikeuttavat hankalan työn lisään. Hankalan työn lisä tulee kysymykseen seuraavissa tapauksissa: Laitteiden asennus- ja tarkastustyöt vähintään neljä (4) metriä korkeissa hankalissa työ kohteissa, joihin ei rakenneta pysyviä työskentelytelineitä. Säiliöissä ja ahtaissa putkistoissa suoritettavat erityistä suojavaatetusta edellyttävät tarkastukset. Työskentely laitoksen sisällä sellaisissa, vähintään C tai C lämpötilassa olevissa työkohteissa, joissa tarpeen käyttää työskentelyn aikana erityistä suojavaatetusta. Työskentely sellaisissa pölyisissä, savuisissa tai muissa hankalissa ja likaisissa paikoissa, joissa on turvallisuusmääräysten ym. säännösten perusteella käytettävä hengityssuojaimia tai muuta vastaavaa turvallisuusvarustusta. (PT:2635) Olosuhdekorvaus voidaan maksaa mainituissa olosuhteissa sekä tutkimushalli 1:ssä toistuvasti tehdystä työstä, jota ei voida korvata tarkoituksenmukaisesti tuntiluvun mukaan. Korvaus on enintään 5 %:a työntekijän kuukausipalkasta. Tutkimushalli 1:ssä toistuvasti tehdystä työstä, jota ei korvata tuntiluvun mukaan, korvaus on enintään 6 %:a työntekijän kuukausipalkasta. Korvauksen saamisen edellytyksenä tutkimushallissa on, että maanalaisissa tutkimustiloissa työskennellään virka-aikana vähintään neljän tunnin jaksoja. Kuukausikorvaus on pysyvä, jos työ on jatkuvaa. Korvausta maksetaan vain niiltä kuukausilta, jolloin ko. työtä tehdään. 5 / 10

6 III PALKKAUS 16. PALKKAPERUSTEET 16.1 Työntekijöiden palkat määräytyvät tähän sopimukseen erikseen liitettävän palkkaliitteen perusteella Palkka määrätään ajan perusteella laskettavana aikapalkkana. Aikapalkalla tarkoitetaan aikayksiköltä, joko tunnilta tai kuukaudelta laskettavaa palkkaa Milloin työntekijä tilapäisesti on estynyt suorittamasta varsinaista työtään tai milloin tarve vaatii, hän on velvollinen suorittamaan muutakin koulutustaan ja ammattitaitoaan vastaavaa ja hänen terveyttään vaarantamatonta työtä. Milloin tilapäinen työ on alemmin palkattua, ei työntekijän palkkaa alenneta ennen kuin hänen työsopimuksensa on kohdassa 4 sovittua irtisanomismenettelyä noudattaen uusittu. Mikäli tilapäinen työ on korkeammin palkattua ja työntekijällä on siihen vaadittava ammattitaito, hänelle maksetaan tilapäistä työtä vastaava korkeampi palkka siltä ajalta, jona hän yhtäjaksoisesti tätä työtä suorittaa, ei kuitenkaan lyhyemmältä ajalta kuin kahdelta viikolta. Mitä tilapäistyöstä on edellä sanottu, ei sovelleta kuitenkaan vuosiloman sijaisuuksiin Työntekijän tuntipalkan jakaja on määritelty keskustason työehtosopimusten määräyksissä. 17. PALKANMAKSU 7.1 Palkka maksetaan kerran kuukaudessa jälkikäteen kuukauden viimeisenä työpäivänä. Mikäli palkanmaksupäivä sattuu päiväksi, jolloin VTT:ssa ei työskennellä tai milloin rahalaitokset eivät ole avoinna, palkka maksetaan edellisenä arkipäivänä Palkka maksetaan työntekijän ilmoittamaan rahalaitokseen. Maksun on tapahduttava tällöin niin ajoissa, että palkan voidaan katsoa olevan erääntymispäivänä työntekijän ilmoittamassa rahalaitoksessa Työsuhteen päättyessä palkka maksetaan, mikäli mahdollista, työsuhteen päättymispäivänä Palkanmaksun yhteydessä annetaan työntekijälle palkkalaskelma, josta ilmenee palkan määrä, lisät sekä vero- yms. pidätykset kyseisenä palkanmaksukautena Muistutukset maksettua palkkaa vastaan on tehtävä asianomaiselle esimiehelle kahden kuukauden kuluessa palkanmaksupäivästä lukien Ylityökorvaukset maksetaan kuukausittain ylityötä seuraavan kalenterikuukauden 15:nteen päivään mennessä. 18. MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUS JA PÄIVÄRAHA Matkakustannusten korvaamisen ja päivärahojen osalta noudatetaan lain ja keskustason työehtosopimusten määräyksiä. IV SOSIAALISET MÄÄRÄYKSET 19. VUOSILOMA Vuosilomien osalta noudatetaan lain ja keskustason työehtosopimusten määräyksiä. 20. TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITO SEKÄ SAIRAUSAJAN PALKKA 20.1 Terveydenhuollon sekä sairausajan palkan osalta noudatetaan Valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen määräyksiä Työntekijälle on oikeus matkojen ja kenttätyön aikana sairastapauksissa käyttää lähintä paikallista sairauden tai vamman hoidon kannalta tarpeellista lääkäriä, mistä aiheutuvat kustannukset korvaa VTT 6 / 10

7 20.1 kohdan määräysten mukaisesti, mikäli hän sairastuu ja tarvitsee lääkärinhoitoa vieraalla paikkakunnalla ollessaan, jos hänellä ei ole mahdollisuutta saada esimieheltään osoitusta lääkärille Tapauksissa, joissa työntekijä joutuu maksamaan itse sellaisia terveyden- ja sairaanhoitokuluja, jotka valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen nojalla ovat työnantajan maksettavia, VTT:n on mikäli mahdollista maksettava tällaiset kustannukset viimeistään seuraavan kuukauden kuluessa laskun esittämisestä. 21. TYÖSUOJELU VTT:n tulee huolehtia siitä, että työturvallisuuslakia ja muita työturvallisuuteen ja ammattitautien torjuntaan liittyviä lakeja, asetuksia ja viranomaisten päätöksiä tarkoin noudatetaan. Työntekijöiden tulee noudattaa VTT:n tässä tarkoituksessa antamia ohjeita sekä käyttää mainittuja säännösten edellyttämiä, VTT:n heidän käyttöönsä asettamia suojavälineitä. 22. TYÖ- JA SUOJAVAATETUS 22.1 Työssä käytettävän työtakin, haalarin tai muun suojavaatetuksen järjestää ja kustantaa työn antaja, joka myös huolehtii sen kunnosta Suojavaatetuksen tarpeellisuuden selvittää ao. yksikön päällikkö tai hänen määräämänsä henkilö yhdessä luottamusmiehen tai tämän määräämän henkilön kanssa. 23. EROAMISIKÄ JA ELÄKEOIKEUS 23.1 Työntekijän eroamisikä VTT:n palveluksesta on 68 vuotta, ellei toisin työntekijän kanssa erikseen sovita Työntekijöiden lakisääteisistä eläkkeistä ja tapaturmavakuutuksista on voimassa se, mitä niistä valtion työsuhteisia työntekijöitä koskevasti on säädetty ja vastedes säädetään. 24. LOMARAHAN SUORITTAMINEN (PT:4230) Lomarahaa maksetaan työntekijöille siten, kuin valtion yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa on sovittu 25. LISÄKOULUTUS JA KOULUTUSKUSTANNUSTEN KORVAAMINEN 25.1 VTT:n tulee antaa jokaiselle tämän työehtosopimuksen tarkoittamalle työntekijälle heidän työnsä kannalta tarpeellista täydennys-, jatko- ja uudelleenkoulutusta. Mainittua koulutusta järjestäessään VTT:n tulee huomioonottaa myös VTT:n ulkopuoliset koulutusmahdollisuudet ja mahdollisuus koti- ja ulkomaan opintomatkojen suorittamiseen Koulutuksen osalta noudatetaan Valtion yleistä virka- ja työehtosopimusta VTT:n on huolehdittava, että toiminnan ja strategian kehittymisestä ja muutoksista johtuvat vaatimukset otetaan huomioon henkilöstön koulutusta suunniteltaessa. Nämä henkilöstön kehittämisen strategiset tavoitteet tulee ottaa erikseen kunkin työntekijän kohdalla huomioon VTT tukee myös työntekijöiden omaehtoista jatko- ja muuta opiskelua sekä muuta sen kaltaista vapaaehtoista toimintaa. VTT voi osallistua näiden aiheuttamiin kustannuksiin erikseen päätettävällä tavalla. 26. POISSAOLOT JA PALKATTOMAT LOMAT 26.1 Esimies voi myöntää työntekijälle luvan lyhytaikaiseen poissaoloon henkilökohtaisten asioiden hoitamista varten, mikäli siitä ei aiheudu työ suoritukselle sanottavaa haittaa. Kyseisen ajan korvaamisesta on sovittava esimiehen kanssa. 7 / 10

8 26.2 Perhevapaiden ja muiden poissaolojen osalta noudatetaan lain ja keskustason työehtosopimusten määräyksiä Työntekijä on tarvittaessa velvollinen esittämään selvityksen korvattavaa vapaa-aikaa koskevan pyyntönsä perusteista. Vapaa-ajan järjestämistä koskeva pyyntö on esitettävä työnantajalle mahdollisimman ajoissa silloin, kun työntekijällä on riittävä tieto pyynnön perusteesta Työntekijälle voidaan VTT:n harkinnan mukaan perustellusta syystä antaa pitempiaikaista palkatonta lomaa Poissaoloista, joita työntekijä ei saa palkallisena vapaana, pidättää VTT poissaolopäivien lukumäärän mukaisesti palkkaa. 27. JÄSENMAKSUJEN PERIMINEN Jäsenmaksujen perimisen osalta noudatetaan lain ja työehtosopimusten määräyksiä. 28. KOKOUKSET TYÖPAIKALLA Työntekijöitä edustavilla yhdistyksillä ja niiden kattojärjestöillä on oikeus työajan ulkopuolella järjestää työpaikoilla kokouksia työpaikan työsuhteita koskevissa asioissa edellyttäen, että asiasta on sovittu tulosyksikön johtajan kanssa. VI TYÖRAUHA JA SEN TURVAAMINEN 29. [KUMOTTU] (Korvattu erillisellä luottamusmiessopimuksella ) 30. ASIAMIEHET Järjestöjen asiamiesten osalta noudatetaan lain ja keskustason määräyksiä. 31. NEUVOTTELUJÄRJESTYS 31.1 Tämän työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevat erimielisyydet pyritään viivytyksettä selvittämään ensi sijassa tulosyksikön päällikön ja toisaalta työntekijän tai häntä edustavan luottamusmiehen tai pääluottamusmiehen välillä käytävillä neuvotteluilla Elleivät erimielisyydet tällä tavoin selviä tulosyksikössä tulee ne saattaa VTT:n ja pääluottamusmiehen kesken selvitettäväksi, jolloin ao. työntekijää edustavan yhdistyksen luottamusmiehen tulee tarvittaessa osallistua erimielisyyden selvittelyyn Jos yksimielisyyteen ei tällöinkään päästä, asiasta on laadittava pöytäkirja, jonka neuvottelijat allekirjoittavat ja jossa lyhyesti mainitaan erimielisyyksien aiheena olevat kysymykset ja molempien osapuolten kanta Tämän jälkeen asia voidaan saattaa VTT:n ja allekirjoittaneiden järjestöjen kesken selvitettäväksi. Jommankumman sopijapuolen esittäessä asiasta neuvotteluja, ne on aloitettava ensi tilassa ja viimeistään viikon kuluessa esityksen tekemisestä Siinä tapauksessa, etteivät sopijapuolet ole voineet sopia syntyneistä erimielisyyksistä, asia voidaan saattaa työtuomioistuimen tai, ellei asia kuulu sen toimivaltaan, välimiesten ratkaistavaksi. 32. TYÖNSEISAUSTEN ESTÄMINEN Tämän työehtosopimuksen voimassaoloaikana ei saa ryhtyä lakkoon, sulkuun eikä boikottiin tai muuhun niihin verrattavaan toimenpiteeseen, joka kohdistuu tämän sopimuksen tai sen liitteiden määräyksiä vastaan tai tarkoittaa tämän sopimuksen tai sen liitteiden muuttamista. 8 / 10

9 VII SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA JA IRTISANOMINEN 33. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA JA IRTISANOMINEN Tämä sopimus on voimassa saakka. Sopimuksen voimassaolo jatkuu tämän jälkeen vuoden kerrallaan, jollei sitä jommaltakummalta puolelta irtisanota vähintään kuusi (6) viikkoa ennen sopimuskauden tai jatkovuoden päättymistä. Myös sopimuskaudelle tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen irtisanomisella tulevat samalla irtisanotuksi virastotason tarkentavat virka- ja työehtosopimukset, mukaan lukien tämä sopimus. 34. SOPIMUKSEN VOIMAANTULO Tämä sopimus tulee voimaan edellyttäen, että valtiovarainministeriö on sen tarkastanut ja hyväksynyt. 35. ALLEKIRJOITUSMERKINNÄT 35.1 Tämän työehtosopimuksen ohella noudatetaan sopijapuolten välistä erillistä - palkkaliitettä ja - työehtosopimuspöytäkirjaa Samoin noudatetaan tämän työehtosopimuksen osana valtion yleistä työehtosopimusta liitteineen sekä keskustasolla tehtyjä muita erillisiä sopimuksia Tätä työehtosopimusta on laadittu kolme (3) samasanaista kappaletta, yksi kullekin sopijapuolelle. Espoossa Teknologian tutkimuskeskus VTT Riitta Tolvanen Henkilöstöjohtaja Sami Pulkkinen Työsuhdepäällikkö VTT-Akava Iiro Auterinen Anu Vaari Valtion tutkimusalojen tekniset toimihenkilöt VATE ry Miina Pihlajaniemi Jarmo Siivinen 9 / 10

10 Tämä Internet-teksti ei ole virallinen versio, eikä Valtiokonttori tai sopimuksen antaja vastaa tietojen oikeellisuudesta eikä tietojen käytön aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Hakemistosivulle Valtiokonttori Aineistoa ei saa julkaista ilman sopimuksen antajan tai Valtiokonttorin lupaa. Ylläpitäjä: VALTIOKONTTORI Hallinnon ohjaus Sörnäisten rantatie 13 PL Valtiokonttori puhelin (09) , faksi (09) vestes(at)valtiokonttori.fi 10 / 10

TES 302121 PL: 01, 05 MTT:n (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus)

TES 302121 PL: 01, 05 MTT:n (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) TES 302121 PL: 01, 05 MTT:n (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) ja Tekniikan ja Tiedon Toimihenkilöt TTT ry:n välinen työehtosopimus 1 1 Soveltamisala Tätä työehtosopimusta sovelletaan MTT:n (Maa-

Lisätiedot

Merenkulkulaitoksen, Luotsiliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välinen työehtosopimus

Merenkulkulaitoksen, Luotsiliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välinen työehtosopimus 3 TES: 313013 PL: 01 Merenkulkulaitoksen, Luotsiliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välinen työehtosopimus Tämän työehtosopimuksen osana noudatetaan valtiovarainministeriön sekä Akava-JS ry:n,

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS 29.2.2008

TYÖEHTOSOPIMUS 29.2.2008 Suomen ympäristökeskuksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Ympäristöhallinnon Tekniset VETY ry:n, Ympäristöhallinnon henkilökuntayhdistys YHY ry:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

KOTIMAISTEN KIELTEN TUTKIMUSKESKUKSEN TYÖEHTOSOPIMUS SOPIMUSKAUDEKSI 16.2.2005-30.9.2007 1. TYÖSUHDE

KOTIMAISTEN KIELTEN TUTKIMUSKESKUKSEN TYÖEHTOSOPIMUS SOPIMUSKAUDEKSI 16.2.2005-30.9.2007 1. TYÖSUHDE 1 KOTIMAISTEN KIELTEN TUTKIMUSKESKUKSEN TYÖEHTOSOPIMUS SOPIMUSKAUDEKSI 16.2.2005-30.9.2007 1. TYÖSUHDE 1 Soveltamisala Tämän työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa

Lisätiedot

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017.

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017. Suomen ympäristökeskuksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 29.2.2008

Lisätiedot

TES: 322104. 1 Soveltamisala

TES: 322104. 1 Soveltamisala GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TYÖEHTOSOPIMUS TES: 322104 Geologian tutkimuskeskus (GTK) sekä JUKO ry, Pardia ry ja JHL ry ovat tehneet työehtosopimuksen Geologian tutkimuskeskuksen työsopimussuhteista henkilöstöä

Lisätiedot

T Y Ö E H T O S O P I M U S 16.2.2005-30.9.2007

T Y Ö E H T O S O P I M U S 16.2.2005-30.9.2007 TES:322201, 322202, 322203 Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) ja toiselta puolen Valtion tutkimusalojen tekniset toimihenkilöt VATE ry:n, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn ja Valtion

Lisätiedot

Ilmatieteen laitoksen ja Pardia ry:n välinen työehtosopimus TES 318001

Ilmatieteen laitoksen ja Pardia ry:n välinen työehtosopimus TES 318001 Ilmatieteen laitoksen ja Pardia ry:n välinen työehtosopimus TES 318001 1 Soveltamisala Tämän työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan Ilmatieteen laitoksen palveluksessa yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa

Lisätiedot

Yleiskorotus 1.6.2006 Yleiskorotus 1.6.2006 lukien on 1,4 prosenttia.

Yleiskorotus 1.6.2006 Yleiskorotus 1.6.2006 lukien on 1,4 prosenttia. Pöytäkirja ympäristöministeriön ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välisestä työehtosopimusneuvottelusta, joka pidettiin ympäristöministeriössä 10.12.2004 Paikalla olivat ympäristöministeriön

Lisätiedot

TES: 299702 PL: 01-05. SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN JA VALTION JA ERITYISPALVELUJEN AMMATTILIITTO VAL ry:n TYÖEHTOSOPIMUS

TES: 299702 PL: 01-05. SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN JA VALTION JA ERITYISPALVELUJEN AMMATTILIITTO VAL ry:n TYÖEHTOSOPIMUS TES: 299702 PL: 01-05 SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN JA VALTION JA ERITYISPALVELUJEN AMMATTILIITTO VAL ry:n TYÖEHTOSOPIMUS sopimuskaudeksi 1.2.2003 15.2.2005 2 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Työehtosopimuksen soveltamisala

Lisätiedot

Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen

Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen TES 270105 Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välillä 1.9.2003 alkaen noudatettavista eräistä työehtosopimusmääräyksistä

Lisätiedot

Tilastokeskus TK 11 248 00 TES:285203

Tilastokeskus TK 11 248 00 TES:285203 Tilastokeskus TK 11 248 00 TES:285203 Työehtosopimus, joka tehtiin 18 päivänä helmikuuta 2000 Tilastokeskuksen, Akava JS ry:n ja Tilastoväen Unioni ry:n välillä Tilastokeskuksen työsopimussuhteisen henkilöstön

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön 1.12.2004 antamien neuvottelu- ja sopimusohjeiden mukaisesti sovittiin seuraavaa:

Valtiovarainministeriön 1.12.2004 antamien neuvottelu- ja sopimusohjeiden mukaisesti sovittiin seuraavaa: TES: 313013 PL: 01 Pöytäkirja Merenkulkulaitoksen, Suomen Erityisteknisten Liitto SETELI ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välisestä työehtosopimusneuvottelusta, joka pidettiin 17.2.2005 Merenkulkulaitoksessa.

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

VES: 322151. 1 Soveltamisala

VES: 322151. 1 Soveltamisala GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES: 322151 Geologian tutkimuskeskus (GTK) sekä JUKO ry, Pardia ry ja JHL ry ovat tehneet hallinnonalakohtaisen tarkentavan virkaehtosopimuksen Geologian

Lisätiedot

Liitteessä 3 on esitetty henkilökohtaisen palkanosan taulukko.

Liitteessä 3 on esitetty henkilökohtaisen palkanosan taulukko. PÖYTÄKIRJA Työehtosopimus STUK/ JUKO ry TES: 33 10 01 Tarkentava virkaehtosopimus STUK/ JUKO ry, VES: 33 10 51 Pöytäkirja Säteilyturvakeskuksen (STUK) ja JUKO ry:n välisestä neuvottelusta, joka pidettiin

Lisätiedot

MERENKULKULAITOKSEN JA MERENKULKULAITOKSEN TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN MERTE RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS

MERENKULKULAITOKSEN JA MERENKULKULAITOKSEN TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN MERTE RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS TES: 0 PL: 0-06 MERENKULKULAITOKSEN JA MERENKULKULAITOKSEN TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN MERTE RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS Tämän työehtosopimuksen osana noudatetaan valtiovarainministeriön sekä Akava- JS

Lisätiedot

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille 1 2 Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Uuden yliopistolain (558/2009) voimaantulon

Lisätiedot

Liitteessä 3 on esitetty henkilökohtaisen palkanosan taulukko.

Liitteessä 3 on esitetty henkilökohtaisen palkanosan taulukko. PÖYTÄKIRJA Työehtosopimus STUK/ Pardia ja JHL (TES: 331002) Tarkentava virkaehtosopimus STUK/ Pardia ja JHL (VES: 331052) Pöytäkirja Säteilyturvakeskuksen (STUK), Pardia ry:n ja JHL ry:n välisestä neuvottelusta,

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004

Ympäristöministeriön ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004 Ympäristöministeriön ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Työehtosopimuksen soveltamisala Tämän työehtosopimuksen

Lisätiedot

VES 280151 PL 01. 1 Keskustason sopimusmääräykset

VES 280151 PL 01. 1 Keskustason sopimusmääräykset VES 280151 PL 01 Tarkentava virkaehtosopimus vuoden 2011 virasto- ja tasaarvoerän kohdentamisesta valtiovarainministeriössä ja ministeriön palkkausjärjestelmää koskevan tarkentavan virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251

Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251 Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251 Tilastokeskus sekä Tutkimusväen liitto TUTKI ry. ja Akava JS ry. ovat tehneet 18 päivänä helmikuuta 2000 tarkentavan virkaehtosopimuksen Tilastokeskuksen virkasuhteiseen

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2)

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2) TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2) OPETUSMINISTERIÖ KULTTUURIHALLINTO Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 14. päivänä lokakuuta 2008 opetusministeriön

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN, SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRIS- TÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESSOPI- MUS

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN, SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRIS- TÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESSOPI- MUS YMPÄRISTÖMINISTERIÖN, SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRIS- TÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESSOPI- MUS Ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöhallinnon Tekniset VETY

Lisätiedot

Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus

Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 1 VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 29.11.2004 allekirjoittaneet neuvottelutuloksen tulopoliittiseksi sopimukseksi vuosille 2005 2007.

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 29.11.2004 allekirjoittaneet neuvottelutuloksen tulopoliittiseksi sopimukseksi vuosille 2005 2007. TES : 313011 PL: 01-06 P ö y t ä k i r j a Merenkulkulaitoksen ja Merenkulkulaitoksen tekniset toimihenkilöt MERTE ry:n välisestä työehtosopimusneuvottelusta, joka pidettiin Merenkulkulaitoksessa 9.12.2004.

Lisätiedot

rehtorit ja apulaisrehtorit,

rehtorit ja apulaisrehtorit, AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 LIITE T1 Tätä liitettä sovelletaan ten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit, kokoaikaiset opettajat, osa-aikaiset opettajat,

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

1 Tehtäväkohtaisen palkanosan määräytymistä koskeva liite 1 tarkistetaan oheisen liitteiden 1 ja 2 mukaiseksi.

1 Tehtäväkohtaisen palkanosan määräytymistä koskeva liite 1 tarkistetaan oheisen liitteiden 1 ja 2 mukaiseksi. 1 Tarkentava virkaehtosopimus ulkoasiainministeriön, Ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistys Uhvy ry:n ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko ry:n välillä ulkoasiainhallinnon virkamiehiin sovellettavasta

Lisätiedot

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat

Lisätiedot

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VARASTO-

Lisätiedot

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN työehtosopimus 1.4.2012-30.4.2014 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Kaupan liitto Paino: Libris Oy,

Lisätiedot

Osapuolten välisen työehtosopimuksen 7 :n mukainen ja virkaehtosopimuksen 7 :n mukainen toimiraha on 1.10.2007 lukien:

Osapuolten välisen työehtosopimuksen 7 :n mukainen ja virkaehtosopimuksen 7 :n mukainen toimiraha on 1.10.2007 lukien: TES: 313012 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS (sisävesiluotsit, väylämestarit ja väylänhoitajat) P ö y t ä k i r j a Merenkulkulaitoksen ja Suomen Merimies-Unioni SMU ry:n välisestä työ/virkaehtosopimusneuvottelusta,

Lisätiedot

1 Suhde aikaisempiin sopimuksiin

1 Suhde aikaisempiin sopimuksiin VES 318051 TES 318003 Ilmatieteen laitoksen sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Pardia ry:n ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välillä tehtiin tarkentava virka-

Lisätiedot

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Muista työsuhteen alkaessa! Pyydä työsopimuksesi kirjallisena. Työsopimuksessa

Lisätiedot

MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET

MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET LIITE 13 MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala ja sovellettavat määräykset Lomittajilla tarkoitetaan myös turkistuottajien lomituspalvelulaissa (1264/2009) tarkoitettuja paikallisyksikön

Lisätiedot

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta.

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Vuosiloma Lomanmääräytymisvuosi Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Lomakausi 2.5. 30.9. välinen aika. Täysi lomanmääräytymiskuukausi Kalenterikuukausi,

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

TYÖSOPIMUS. Työsuhteen alkamispäivämäärä Työsuhteen alkaessa on. kuukauden koeaika Työsopimus on voimassa Toistaiseksi

TYÖSOPIMUS. Työsuhteen alkamispäivämäärä Työsuhteen alkaessa on. kuukauden koeaika Työsopimus on voimassa Toistaiseksi Työnantaja TYÖSOPIMUS Työsuhteen osapuolet Työsopimuksen voimassaolo Työntekijä Henkilötunnus Yllä mainittu työntekijä sitoutuu korvausta vastaan tekemään yllä mainitun työnantajan hänelle osoittamaa työtä

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %.

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 10.10.2007 TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Sopimuskausi 1.10.2007 31.1.2010 Palkankorotukset 1.10.2007 Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 1.3.2008 Otetaan

Lisätiedot

VEROHALLINNON JA VEROHALLINNON ATK-HENKILÖT VERO-ATK RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS

VEROHALLINNON JA VEROHALLINNON ATK-HENKILÖT VERO-ATK RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS VEROHALLINNON JA VEROHALLINNON ATK-HENKILÖT VERO-ATK RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS 281804 A. Soveltamisala 1 Soveltamisala Tätä työehtosopimusta sovelletaan Verohallinnon palveluksessa yksityisoikeudellisessa

Lisätiedot

1 Sopimuksen perusteet ja tarkoitus. Tämä sopimus on tehty valtiovarainministeriön antamien neuvottelumääräysten 29.3.2010 mukaisesti.

1 Sopimuksen perusteet ja tarkoitus. Tämä sopimus on tehty valtiovarainministeriön antamien neuvottelumääräysten 29.3.2010 mukaisesti. STM/1414/2010 Tarkentava virkaehtosopimus virastoerästä ja arviointiryhmien työn kehittämisestä sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa ja työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnassa. Sopimus on tehty

Lisätiedot

Luottamusmiehen tehtävät, velvollisuudet, asema. Minna Pirttijärvi

Luottamusmiehen tehtävät, velvollisuudet, asema. Minna Pirttijärvi Luottamusmiehen tehtävät, velvollisuudet, asema Minna Pirttijärvi 1 Luottamusmiehen tehtävät Osallistua tarvittaessa työsuojeluvaalien järjestämiseen sekä henkilöstöedustuksen nimeämiseen edustukselliseen

Lisätiedot

TES:350108 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN JA YMPÄRISTÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄ- LINEN T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004

TES:350108 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN JA YMPÄRISTÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄ- LINEN T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004 TES:350108 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN JA YMPÄRISTÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄ- LINEN T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004 I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Työehtosopimuksen soveltamisala Tämän työehtosopimuksen

Lisätiedot

2 Arviointiryhmän työn kehittäminen ja palkkauksen turvaaminen muutostilanteessa

2 Arviointiryhmän työn kehittäminen ja palkkauksen turvaaminen muutostilanteessa Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 25 päivänä toukokuuta 2011 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n välillä virastoerän

Lisätiedot

Merenkulkulaitoksen aluksissa palvelevan miehistön työehtosopimus

Merenkulkulaitoksen aluksissa palvelevan miehistön työehtosopimus TES: 313001 Suomen Merimies Unioni SM-U ry Työehtosopimuspöytäkirja Merenkulkulaitos 6.2.2008 Merenkulkulaitoksen aluksissa palvelevan miehistön työehtosopimus Osapuolet ovat uudistaneet Merenkulkulaitoksen

Lisätiedot

Suositus harrastajateatterin ohjaustariffiksi

Suositus harrastajateatterin ohjaustariffiksi Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry TeMe Suomen Teatteriohjaajien Liitto ry Suositus harrastajateatterin ohjaustariffiksi 1. Tämä on Suomen Teatteriohjaajien Liiton suositus harrastajateatterikentän ohjaustariffiksi.

Lisätiedot

Työsuhteen päättäminen

Työsuhteen päättäminen Työsuhteen päättäminen Määräaikainen työsopimus Tietyksi määräajaksi sovittu työsopimus päättyy sovitun määräajan tai työn päättyessä ilman erillistä irtisanomista ja irtisanomisaikaa. Toistaiseksi voimassa

Lisätiedot

2 Sopimuksen soveltamisala Tätä virkaehtosopimusta sovelletaan Patentti- ja rekisterihallituksen virkamiesten palvelussuhteen ehtoihin.

2 Sopimuksen soveltamisala Tätä virkaehtosopimusta sovelletaan Patentti- ja rekisterihallituksen virkamiesten palvelussuhteen ehtoihin. 1 Sopimuksen perusteet Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 26 päivänä helmikuuta 2009 Patentti- ja rekisterihallituksen sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO

Lisätiedot

Sovittiin VM:n 2.11.2007 antamien sopimuskauden 2007 2010 neuvottelu- ja sopimusmääräysten mukaisesti seuraavaa:

Sovittiin VM:n 2.11.2007 antamien sopimuskauden 2007 2010 neuvottelu- ja sopimusmääräysten mukaisesti seuraavaa: TES: 313014 Työehtosopimus, joka tehtiin 26.2.2008 Merenkulkulaitoksen ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välillä. Sovittiin VM:n 2.11.2007 antamien sopimuskauden 2007 2010 neuvottelu- ja

Lisätiedot

Työsopimus ja ohjeet sovitusta keikasta/esiintymisestä on suositeltavaa tehdä kirjallisesti. Työsopimusmalli on työehtosopimuksen liitteenä.

Työsopimus ja ohjeet sovitusta keikasta/esiintymisestä on suositeltavaa tehdä kirjallisesti. Työsopimusmalli on työehtosopimuksen liitteenä. RAVINTOLAMUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Sopimuksen soveltamisala Tällä työehtosopimuksella määrätään vähimmäispalkat ja työehdot ohjelmatoimistoihin ja ravintoloihin työsuhteessa

Lisätiedot

1 Tehtävien vaativuuden määrittelyssä käytetään Hay-järjestelmää.

1 Tehtävien vaativuuden määrittelyssä käytetään Hay-järjestelmää. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS NEUVOTTELUPÖYTÄKIRJA Pöytäkirja Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) sekä JUKO ry:n, Pardia ry:n ja JHL ry:n välisistä neuvotteluista, jotka koskivat GTK:ssa sovellettavaa palkkausjärjestelmää.

Lisätiedot

2 Luottamusmiehet ja luottamusmiespalkkiot (palkkatekijätunnus TI:315, YK:04258)

2 Luottamusmiehet ja luottamusmiespalkkiot (palkkatekijätunnus TI:315, YK:04258) 1 (6) Tiehallinnon luottamusmiessopimus 1 Sopimuksen soveltamisala Tiehallinnon ja tämän sopimuksen allekirjoittajajärjestöjen välisessä luottamusmiestoiminnassa noudatetaan tämän sopimuksen määräyksiä.

Lisätiedot

Luottamusmiessopimus PT-STTK. 1 Soveltamisala

Luottamusmiessopimus PT-STTK. 1 Soveltamisala Luottamusmiessopimus PT-STTK 1 Soveltamisala Tätä sopimusta sovelletaan Palvelutyönantajain jäsenyrityksissä Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n jäseninä olevien toimihenkilöjärjestöjen jäseniin, ellei 10

Lisätiedot

1 Tehtävien vaativuuden määrittelyssä käytetään Hay-järjestelmää.

1 Tehtävien vaativuuden määrittelyssä käytetään Hay-järjestelmää. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS NEUVOTTELUPÖYTÄKIRJA Pöytäkirja Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) sekä JUKO ry:n, Pardia ry:n ja JHL ry:n välisistä neuvotteluista, jotka koskivat GTK:ssa sovellettavaa palkkausjärjestelmää.

Lisätiedot

P A L K K A L I I T E ajalle 1.3.2008-31.1.2010 1 DIPLOMI-INSINÖÖRIEN TEHTÄVÄRYHMITTELY

P A L K K A L I I T E ajalle 1.3.2008-31.1.2010 1 DIPLOMI-INSINÖÖRIEN TEHTÄVÄRYHMITTELY TES:322201, PL:01-09 Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) ja toiselta puolen Valtion tutkimusalojen tekniset toimihenkilöt VATE ry:n välisen työehtosopimuksen P A L K K A L I I T E ajalle 1.3.2008-31.1.2010

Lisätiedot

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti.

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti. # 12886 2068/85/2008 Tarkentava virka- ja työehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta Maaseutuvirastossa. Sopimus on tehty 15:nä päivänä joulukuuta 2008 Maaseutuviraston sekä Julkisalan

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS: OPETUSMINISTERIÖ; KULTTUURIHALLINTO

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS: OPETUSMINISTERIÖ; KULTTUURIHALLINTO TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS: OPETUSMINISTERIÖ; KULTTUURIHALLINTO Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 13 päivänä joulukuuta 2004 opetusministeriön (hallinnonalan neuvotteluviranomainen)

Lisätiedot

VES: 260651 29.2.2008 PL: 01

VES: 260651 29.2.2008 PL: 01 VES: 260651 29.2.2008 PL: 01 Väestörekisterikeskus sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Palkansaajajärjestö Pardia ry ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry ovat tehneet 29.

Lisätiedot

Tarkentava virkaehtosopimus virastoerästä ja arviointiryhmien työn kehittämisestä sosiaali- ja terveysministeriössä

Tarkentava virkaehtosopimus virastoerästä ja arviointiryhmien työn kehittämisestä sosiaali- ja terveysministeriössä STM/1414/2010 Tarkentava virkaehtosopimus virastoerästä ja arviointiryhmien työn kehittämisestä sosiaali- ja terveysministeriössä Sopimus on tehty sosiaali- ja terveysministeriön sekä Julkisalan koulutettujen

Lisätiedot

Sopimusta ei sovelleta työnantajavirkamiehiin eikä harjoittelutehtävissä oleviin tai tukityöllistetyksi palkattavaan henkilöstöön.

Sopimusta ei sovelleta työnantajavirkamiehiin eikä harjoittelutehtävissä oleviin tai tukityöllistetyksi palkattavaan henkilöstöön. VES 280351 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry. ovat tehneet 15. helmikuuta tarkentavan virkaehtosopimuksen valtion palkkausjärjestelmän käytöstä

Lisätiedot

Sopimusta sovelletaan Tekesiin vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan virka- ja työsopimussuhteiseen

Sopimusta sovelletaan Tekesiin vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan virka- ja työsopimussuhteiseen Tarkentava virkaehtosopimus ja työehtosopimus tehtävien vaativuuteen perustuvasta palkkausjärjestelmästä Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksessa (jäljempänä Tekes). Sopimus on tehty 28 päivänä

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön antamien neuvotteluohjeiden 20.11.2003, 11/2003, mukaisesti sovittiin seuraavaa:

Valtiovarainministeriön antamien neuvotteluohjeiden 20.11.2003, 11/2003, mukaisesti sovittiin seuraavaa: TES: 313011 PL: 01 06 Pöytäkirja Merenkulkuhallituksen ja Merenkulkulaitoksen teknisten toimihenkilöiden MERTE ry:n välisestä työehtosopimusneuvottelusta, joka pidettiin 6.2.2004 Merenkulkulaitoksessa.

Lisätiedot

2 Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin TT-STTK irtisanomissuojasopimus ja todettiin, että se tulee voimaan 1.6.2002.

2 Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin TT-STTK irtisanomissuojasopimus ja todettiin, että se tulee voimaan 1.6.2002. TEOLLISUUDEN JA TYÖNANTAJAIN KESKUSLIITTO TIMIHENKILÖKESKUSJÄRJESTÖ STTK ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Aika Paikka Läsnä 1 Sovittiin, että pöytäkirja tarkastetaan tässä kokouksessa ja että kaikki osanottajat

Lisätiedot

Virka- ja työehtosopimusnumero Palkkaliitenumero Palkkaryhmänumero (vaat.tasot 10-22) T A R K E N T A V A V I R K A - J A T Y ÖE H T O S O P I M U S

Virka- ja työehtosopimusnumero Palkkaliitenumero Palkkaryhmänumero (vaat.tasot 10-22) T A R K E N T A V A V I R K A - J A T Y ÖE H T O S O P I M U S . Virka- ja työehtosopimusnumero Palkkaliitenumero Palkkaryhmänumero (vaat.tasot 10-22) T A R K E N T A V A V I R K A - J A T Y ÖE H T O S O P I M U S Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus,

Lisätiedot

Sopimus koskee lomauttamista sekä toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen päättämistä

Sopimus koskee lomauttamista sekä toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen päättämistä Kotimaan matkustaja-alusliikenteen työehtosopimus 1(5) LIITE 4 SUOMEN MATKUSTAJALAIVAYHDISTYKSEN JA SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY:N, SUOMEN LAIVANPÄÄLLYSTÖ- LIITON JA SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITON VÄLINEN

Lisätiedot

T Y Ö E H T O S O P I M U S P Ö Y T Ä K I R J A ajalle 16.2.2005-30.9.2007

T Y Ö E H T O S O P I M U S P Ö Y T Ä K I R J A ajalle 16.2.2005-30.9.2007 TES:322203, PL:01-02 Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) ja toiselta puolen Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S P Ö Y T Ä K I R J A ajalle 16.2.2005-30.9.2007

Lisätiedot

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa.

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 6 Työaika 1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 2. Säännöllinen työaika muussa kuin toimistotyössä on enintään 9

Lisätiedot

Palkkaus muodostuu - tehtävien vaativuuteen perustuvasta tehtäväkohtaisesta palkanosasta

Palkkaus muodostuu - tehtävien vaativuuteen perustuvasta tehtäväkohtaisesta palkanosasta Työehtosopimus STUK/ Pardia ja JHL (TES: 331002) Tarkentava virkaehtosopimus STUK/ Pardia ja JHL (VES: 331052) Säteilyturvakeskus (STUK), Pardia ry ja JHL ry ovat tehneet 24.8.2006 tarkentavan virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

Tämä sopimus tulee voimaan edellyttäen, että valtiovarainministeriö on sen tarkastanut ja hyväksynyt.

Tämä sopimus tulee voimaan edellyttäen, että valtiovarainministeriö on sen tarkastanut ja hyväksynyt. TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES:299451 PL:01 PR:101-113 (liite 1) VES:299751 PL:01-05 (liite2) OPETUSMINISTERIÖ KULTTUURIHALLINTO Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 28 päivänä

Lisätiedot

3 Järjestyssääntö Muusikon on työaikana noudatettava yhtiön antamia järjestyssääntöjä

3 Järjestyssääntö Muusikon on työaikana noudatettava yhtiön antamia järjestyssääntöjä 1.5.2010 1 Palkkiot 1.10.2011 alkaen Sopijapuolet Yleisradio Oy ja Suomen Muusikkojen Liitto ry 1 Sopimuksen soveltamisala 2 Työsopimus Tällä sopimuksella määrätään tilapäisissä tehtävissä olevien Radion

Lisätiedot

Työehtosopimus yliopistoissa

Työehtosopimus yliopistoissa Työehtosopimus yliopistoissa Voimassa 1.3.2010 29.2.2012 Voidaan irtisanoa päättymään 28.2.2011, jos vuoden 2011 palkankorotuksista ei päästä sopimukseen. Tämän jälkeen jatkuu vuoden kerrallaan, ellei

Lisätiedot

VEROHALLITUKSEN JA VEROHALLINNON ATK-HENKILÖT VERO-ATK RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS

VEROHALLITUKSEN JA VEROHALLINNON ATK-HENKILÖT VERO-ATK RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS VEROHALLITUKSEN JA VEROHALLINNON ATK-HENKILÖT VERO-ATK RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS 281804 A. Soveltamisala 1 Tätä työehtosopimusta sovelletaan Verohallituksen ja verovirastojen palveluksessa yksityisoikeudellisessa

Lisätiedot

SYKE/VES 356051 SYKE/TES 356001

SYKE/VES 356051 SYKE/TES 356001 1 SYKE/VES 356051 SYKE/TES 356001 Suomen ympäristökeskuksen sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n

Lisätiedot

Työsopimus ja ohjeet sovitusta keikasta/esiintymisestä on suositeltavaa tehdä kirjallisesti tai muulla tavoin todisteellisesti.

Työsopimus ja ohjeet sovitusta keikasta/esiintymisestä on suositeltavaa tehdä kirjallisesti tai muulla tavoin todisteellisesti. RAVINTOLAMUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Sopimuksen soveltamisala Tällä työehtosopimuksella määrätään vähimmäispalkat ja työehdot ohjelmatoimistoihin ja ravintoloihin työsuhteessa

Lisätiedot

VES 299151, PL:01, PR:101-109 VES 299751, PL:01-05, PR:101-504

VES 299151, PL:01, PR:101-109 VES 299751, PL:01-05, PR:101-504 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS OPETUSMINISTERIÖ KULTTUURIHALLINTO VES 299151, PL:01, PR:101-109 VES 299751, PL:01-05, PR:101-504 Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 29. päivänä

Lisätiedot

PALKKAUS. 37 Palkanmaksu --- 3 mom. Palkan maksaminen. Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille.

PALKKAUS. 37 Palkanmaksu --- 3 mom. Palkan maksaminen. Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille. PALKKAUS 37 Palkanmaksu 3 mom. Palkan maksaminen VUOSILOMA Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille. Maksu- tai siirtomääräys on tällöin lähetettävä niin ajoissa, että palkan

Lisätiedot

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY TYÖSOPIMUSMALLI YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Alla mainittu työnantaja ja ylempi toimihenkilö (jäljempänä toimihenkilö) ovat sopineet seuraavista työsuhteen ehdoista. Lisäksi on otettava huomioon mahdollisen

Lisätiedot

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Fysioterapeuttien opintopäivät Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Luennon aiheet Työsuhteen ehdot Mikä on työsopimus Työsopimuksen vähimmäisehdot Työsopimuksen voimassaolo Työaika Vuosiloma Muut työsuhteen

Lisätiedot

1 Sopimuksen perusteet

1 Sopimuksen perusteet Tarkentava virkaehtosopimus luottamusmiestoiminnan j ärjestämisestä rikosseuraamusalueilla ja Rikosseuraamuslaitoksen terveydenhuoltoyksi kössä. Sopimus on tehty 10 päivänä huhtikuuta 2012 Rikosseuraamuslaitoksen,

Lisätiedot

Sopimus koskee seuraavien virastojen ja laitosten virkamiehiä:

Sopimus koskee seuraavien virastojen ja laitosten virkamiehiä: TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS: OPETUSMINISTERIÖ; YLIOPISTO- JA TIEDEHALLINTO Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen erillispalkkiot Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka allekirjoitettiin

Lisätiedot

VAKINAISTEN MUUSIKKOJEN TEATTERITYÖEHTOSOPIMUS

VAKINAISTEN MUUSIKKOJEN TEATTERITYÖEHTOSOPIMUS VAKINAISTEN MUUSIKKOJEN TEATTERITYÖEHTOSOPIMUS 1 Sopimuksen soveltamisala Tämän työehtosopimuksen piiriin kuuluvat jäljempänä mainituin rajoituksin ammattiteattereiden palveluksessa olevat kuukausipalkkaiset

Lisätiedot

ALUEELLISTEN YMPÄRISTÖKESKUSTEN HENKILÖSTÖN UUTTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAN 10.12

ALUEELLISTEN YMPÄRISTÖKESKUSTEN HENKILÖSTÖN UUTTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAN 10.12 ALUEELLISTEN YMPÄRISTÖKESKUSTEN HENKILÖSTÖN UUTTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAN 10.12.2004 UUDISTETUN TARKENTAVAN VIRKAEHTOSOPIMUKSEN JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Allekirjoituspöytäkirjan

Lisätiedot

YHDEN YLITYÖN KÄSITTEESTÄ PAIKALLISESTI SOVITTAESSA HUOMIOON OTETTAVIA ASIOITA

YHDEN YLITYÖN KÄSITTEESTÄ PAIKALLISESTI SOVITTAESSA HUOMIOON OTETTAVIA ASIOITA 1 YHDEN YLITYÖN KÄSITTEESTÄ PAIKALLISESTI SOVITTAESSA HUOMIOON OTETTAVIA ASIOITA Mitä yksi ylityö -käsite tarkoittaa? Työehtosopimuksen kohtaan 20.6 on kirjattu ns. yhden ylityön käsitteen malli, josta

Lisätiedot

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää.

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää. 3) Työaika Työaikalaissa on yleissääntö, jonka mukaan: Työaika on 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa. Jos työntekijä tekee enemmän työtä, työ on ylityötä. Ylityöstä maksetaan ylityökorvaus, joka on

Lisätiedot

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 Tavoite Nopeampi työllistyminen ja muutoksen aikaisen turvan lisääminen tuotannollisissa ja taloudellisissa irtisanomistilanteissa ja pidempiaikaisissa lomautustilanteissa (vähintään

Lisätiedot

10 Lisä- ja ylityö Lisätyö 1. Lisätyö on sovitun työajan lisäksi tehty työ enintään 40 tuntiin saakka viikossa.

10 Lisä- ja ylityö Lisätyö 1. Lisätyö on sovitun työajan lisäksi tehty työ enintään 40 tuntiin saakka viikossa. 10 Lisä- ja ylityö Lisätyö 1. Lisätyö on sovitun työajan lisäksi tehty työ enintään 40 tuntiin saakka viikossa. Ylityö 2. Ylityötä on 40 tuntia viikossa ylittävä työ. 3. Tasoittumisjärjestelmässä ylityötä

Lisätiedot

Toimihenkilöohjesääntö

Toimihenkilöohjesääntö Toimihenkilöohjesääntö 1 Toimihenkilöt ja toimikaudet Yhdistyksellä voi olla toimihenkilöitä. Toimihenkilöt valitsee hallitus. Yhdistyksen toimihenkilöiden työsuhteet ovat toistaiseksi voimassa olevia

Lisätiedot

Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto

Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto TES: 279202 Pöytäkirja 30.6.2005 Allekirjoittamispöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry:n ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n

Lisätiedot

Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet. 2013 Edunvalvontaosasto

Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet. 2013 Edunvalvontaosasto Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet 2013 Edunvalvontaosasto Taloudellinen ja/tai tuotannollinen irtisanomisperuste Tuotannollinen ja/tai taloudellinen irtisanomisperuste Tuotannollisen

Lisätiedot

KTM 11/110/2002 VES: 321051 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN VIRKAMIESTEN UUDESTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

KTM 11/110/2002 VES: 321051 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN VIRKAMIESTEN UUDESTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ KTM 11/110/2002 VES: 321051 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN VIRKAMIESTEN UUDESTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Akava-JS ry, Palkansaajajärjestö

Lisätiedot

Suositus tapahtumatoimintaa koskevaksi työsuhde- ja palkkaehdoiksi

Suositus tapahtumatoimintaa koskevaksi työsuhde- ja palkkaehdoiksi SUOSITUS 2012 Suositus tapahtumatoimintaa koskevaksi työsuhde- ja palkkaehdoiksi I YLEINEN OSA 1 Sopimuksen soveltamisala Tämän suosituksen piiriin kuuluvat työsuhteisina työskentelevät työntekijät tapahtumatoiminnassa

Lisätiedot

Suomen Laivanpäällystöliitto ry. Suomen Konepäällystöliitto ry. Palkkaliite

Suomen Laivanpäällystöliitto ry. Suomen Konepäällystöliitto ry. Palkkaliite Päivitetty 1.3.2010/TM Palkkaliite 1 Päällikön ja vuoropäällikön peruspalkat ja valmiusrahat ilman ylityö- ja pyhätyökorvauksia ovat 1.3.2010 lukien seuraavat: Päällikkö ja vuoropäällikkö, peruspalkka

Lisätiedot

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2015

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2015 Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 2015 Puuliitto www.puuliitto.fi 1 Metsäkonealan työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017. TYÖAIKA Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa ja

Lisätiedot

YLEINEN OSA. Soveltamisohje KVTES:n V luvun 11 3 momentin soveltamisohjeeseen

YLEINEN OSA. Soveltamisohje KVTES:n V luvun 11 3 momentin soveltamisohjeeseen YLEINEN OSA KUNNALLINEN KUUKAUSIPALKKAISTEN MUUSIKKOJEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS 2014 2016 I LUKU YLEINEN OSA 1 Soveltamisala 1 mom. Tämä sopimus koskee toistaiseksi voimassa olevassa ja vähintään neljän

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ TYÖOIKEUDESTA. Lainopillinen asiamies Markus Äimälä

AJANKOHTAISTA OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ TYÖOIKEUDESTA. Lainopillinen asiamies Markus Äimälä AJANKOHTAISTA OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ TYÖOIKEUDESTA Lainopillinen asiamies KKO 2008:50 Työntekijä oli ollut työnantajalle pätevää syytä ilmoittamatta poissa työstä viisi perättäistä työpäivää sekä niitä seuranneet

Lisätiedot

SUOMEN KANSALLISOOPPERAN ORKESTERISSA AVUSTAJINA TOIMIVIA MUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

SUOMEN KANSALLISOOPPERAN ORKESTERISSA AVUSTAJINA TOIMIVIA MUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1 SUOMEN KANSALLISOOPPERAN ORKESTERISSA AVUSTAJINA TOIMIVIA MUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1 Tällä työehtosopimuksella määrätään työehdot Suomen Kansallisoopperan orkesterissa avustajina toimiville

Lisätiedot