Y Ö E H T O S O P I M U S

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Y Ö E H T O S O P I M U S"

Transkriptio

1 Päivitetty Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja toiselta puolen VTT-Akavan sekä Valtion tutkimusalojen tekniset toimihenkilöt VATE ry:n välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. TYÖEHTOSOPIMUKSEN SOVELTAMISALA 1.1 Tämän työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan kaikkiin Teknologian tutkimuskeskus VTT:hen (jatkossa VTT) työ- tai oppisopimussuhteessa oleviin työntekijöihin, jotka suorittavat jäljempänä kunkin sopijapuolen kanssa erikseen sovitussa palkkaliitteessä tarkoitettuja tehtäviä (allekirjoitusmerkinnät, kohta 35.1). Tätä sopimusta sovelletaan myös palkkaliitteessä mainittuja tutkintoja parhaillaan suorittaviin VTT:n päätoimisiin työntekijöihin. 1.2 Palvelus katsotaan päätoimiseksi, mikäli asianomaisen työntekijän säännöllinen työaika kyseisessä palveluksessa on ollut keskimäärin vähintään 20 tuntia viikossa. 2. TYÖSUHTEEN ALKAMINEN 2.1 Työntekijän ottaa työsuhteeseen pääjohtaja tai muu tutkimuskeskuksen työntekijä siten, kuin työjärjestyksessä määrätään. 2.2 Työsuhteen alkaessa VTT ja työntekijä tekevät keskenään kirjallisen työsopimuksen lomakkeelle, jonka sanamuodosta on neuvoteltu tämän työehtosopimuksen sopijapuolten kesken. Työsopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevaksi, mikäli sen määräaikaisuudelle ei ole työsopimuslain mukaista perustetta. 2.3 Työntekijälle on työhönottajan työsopimusta tehtäessä todistettavasti ilmoitettava, onko työsopimus tarkoitettu olemaan voimassa määräajan tai muutoin määräaikaiseksi katsottava taikka onko työsopimus katsottava toistaiseksi voimassa olevaksi. Milloin työsopimus on tarkoitettu olemaan voimassa määräajan, työntekijälle on samalla ilmoitettava työkauden pituus, joko kalenteriajan mukaan tai muutoin työtehtävän keston perusteella. 2.4 Työsopimuksessa on mainittava päivämäärä, jolloin työntekijän on aloitettava työnsä. Sopimuksesta tulee lisäksi ilmetä työntekijän tehtävän, ammattinimikkeen, työpaikan ja työpaikkakunnan ohella myös hänen henkilökohtaisen palkkansa suuruus samoin kuin häneen nähden noudatettava tehtäväryhmä. Määräaikaisessa työsopimuksessa on lisäksi mainittava määräaikaisuuden peruste. Osa-aikaisessa työsopimuksessa on ilmoitettava osa-aikaisuuden syy. 2.5 Työhön ottamisessa ja työsuhteessa noudatetaan ehdotonta puolueettomuutta niin ettei ketään perusteettomasti aseteta toisiin nähden eri asemaan syntyperän, uskonnon, sukupuolen, iän, poliittisen tai ammattiyhdistystoiminnan taikka muun näihin verrattavan seikan vuoksi. 2.6 Työhön otettaessa kiinnitetään mahdollisuuksien mukaan huomioon myös sosiaalisiin näkökohtiin niin, että työtaitoonsa ja työkykyynsä nähden samanarvoisista työntekijöistä otetaan työhön ensisijaisesti ne, joiden toimeentulon voidaan katsoa eniten olevan työstä saatavan ansion varassa. 2.7 Työntekijän työsuhteen katsotaan alkavan sinä päivänä, jolloin VTT ottaessaan työntekijän työhön ilmoittaa työn alkavaksi ja työntekijä sopimuksen mukaisesti ryhtyy työhön. 2.8 Työsopimusta solmittaessa VTT:n tulee ilmoittaa työntekijälle, minkä työehtosopimuksen piiriin työntekijä kuuluu sekä selvittää tämän sopimuksen sisältöä. Työntekijälle annetaan tieto 1 / 10

2 luottamusmiehestä. Luottamusmiehelle annetaan tieto kolmen kuukauden välein uusista ja päättyneistä työsuhteista. 2.9 Asianomaisella luottamusmiehellä on oikeus tarkastaa kirjalliset työsopimukset. 3. TYÖSUHTEEN ASETTAMAT VELVOITTEET 3.1 Molempien osapuolten tulee noudattaa niitä määräyksiä ja velvoitteita, jotka ovat tässä työehtosopimuksessa ja työsopimuslaissa eri osapuolille asetetut. 3.2 Työntekijän tulee lisäksi noudattaa VTT:n tai sen edustajan hänelle antamia määräyksiä ja ohjeita, jotka koskevat hänen työsuhdettaan ja tehtäviensä hoitoa ja jotka eivät ole risti riidassa tämän työehtosopimuksen kanssa. 3.3 Työntekijän tulee suorittaa työnsä ahkerasti ja huolellisesti, noudattaa tarkoin annettuja määräyksiä työajasta ja välttää työssä kaikkea, mikä voi saattaa hänen tai hänen työtoverinsa turvallisuuden vaaranalaiseksi tai turmella työnantajan omaisuutta. 3.4 Työntekijä sitoutuu olemaan sivullisille ilmaisematta, mitä hän työssään muutoin tai työnantajaltaan on salassapidettävänä saanut tietoonsa. Salassapitovelvollisuus on voimassa työsuhteen päätyttyäkin. Toimintayksiköt ovat velvollisia selostamaan työntekijöille salassapitovelvollisuuden sisältöä sekä VTT:n asianomaisia erityismääräyksiä. 4. TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMINEN JA LOMAUTTAMINEN 4.1 TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAT TYÖSOPIMUKSET Toistaiseksi voimassa olevien työsopimusten irtisanomissuojan ja lomautuksen osalta noudatetaan valtion yleisen työehtosopimuksen irtisanomissuojaa ja lomautusta sekä yhteistoiminta- ja irtisanomismenettelyä koskevia sopimusmääräyksiä VTT ei kuitenkaan saa irtisanoa työntekijää ilman erityisen painavaa syytä. Tällaisena syynä ei voida pitää ainakaan: - työntekijän sairautta, - työntekijän osallistumista lakkoon tai muuhun työtaisteluun, - työntekijän poliittisia, uskonnollisia tai muita mielipiteitä taikka - osallistumistaan yhteiskunnalliseen toimintaan tai yhdistystoimintaan eikä - työn tilapäistä vähentymistä, jonka ajaksi työnantajan on pyrittävä järjestämään muuta työtä tai koulutusta uusiin tehtäviin. 4.2 MÄÄRÄAIKAISET TYÖSOPIMUKSET Irtisanomisaikaa ei noudateta silloin, kun työntekijä on otettu määräajaksi työhön tai suorittamaan määrätty työ. Milloin työkauden pituutta ei määräaikaisena pidettävän työsopimuksen osalta ole määrätty kalenteriajan mukaan, VTT:n on kuitenkin kahta (2) kuukautta aikaisemmin ilmoitettava työntekijälle odotettavissa olevasta työsuhteen päättymisestä, milloin se riippuu sellaisesta seikasta, joka on VTT:n, mutta ei työntekijän tiedossa Määräaikaisen työsopimussuhteen päättyessä pyritään työntekijälle mahdollisuuksien mukaan järjestämään uutta työtä Työntekijän työsuhteen jatkuttua yhtäjaksoisesti vähintään kaksi (2) vuotta hänen kanssaan tehdään yleensä toistaiseksi voimassa oleva työsopimus Työntekijän sijoitusyksikön on käytävä neuvonpito työntekijän työsopimuksen jatkosta hänen kanssaan viimeistään kahta (2) kuukautta ennen määräaikaisen työsopimuksen loppumista. Kahta kuukautta lyhyempien määräaikaisten sopimusten osalta keskustelu on käytävä hyvissä ajoin ennen 2 / 10

3 sopimuksen päättymistä. Päätös asiasta on tehtävä viimeistään kahta (2) viikkoa ennen työsopimuksen päättymistä ja päätöksestä on tällöin ilmoitettava työntekijälle. 4.3 KOEAIKAISET SOPIMUKSET Työsopimusta tehtäessä voidaan sopia enintään neljän (4) kuukauden koeajasta, jonka kuluessa sopimus voidaan molemmin puolin purkaa. Mikäli VTT järjestää työntekijälle erityisen työhön liittyvän koulutuksen, joka kestää yhdenjaksoisesti yli neljä kuukautta, voidaan sopia enintään kuuden (6) kuukauden pituisesta koeajasta. 4.4 TYÖSUHTEEN PURKAMINEN Sovitusta työkaudesta ja irtisanomisajasta huolimatta työsopimus voidaan purkaa työsopimuslain mukaisilla perusteilla Jos työntekijä on ollut työstä poissa vähintään viikon eikä sinä aikana ole ilmoittanut pätevää estettä, VTT:llä on oikeus käsitellä työsopimusta purkautuneena. Jos ilmoittamista on kohdannut pätevä este, peruuntuu purkautuminen. 4.5 ILMOITTAMINEN LOMAUTTAMISESTA TAI TYÖSOPIMUKSEN PÄÄTTÄMISESTÄ VTT:n puolesta tapahtuvan irtisanomisen, lomauttamisen tai työsuhteen purkamisen suorittaa työhönottaja ilmoittaen samalla irtisanomisen, lomauttamisen tai työsuhteen purkamisen syyn. Ilmoitus työsopimuksen päättämisestä ja lomauttamisesta on toimitettava työntekijälle kirjallisesti ja ennen niiden toimeenpanoa asiasta on neuvoteltava luottamusmiehen kanssa Ennen siirto-, lomautus- ja irtisanomistoimenpiteitä sekä uudelleensijoitukseen ryhtymistä VTT:n tulee kuulla pääluottamusmiestä, jonka esitykset työnantajan tulee ottaa huomioon. II TYÖAIKA JA KORVAUKSET 5. SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖKSET Työaikajärjestelyissä noudatetaan lain ja keskustason työehtosopimusten määräyksiä työajoista. 6. VARALLAOLO Varallaolojärjestelyissä noudatetaan lain ja keskustason työehtosopimusten määräyksiä. Varallaolosopimukset tehdään kirjallisesti. 7. SÄÄNNÖLLINEN TYÖAIKA 7.1 VTT:n töissä työskentelevän työntekijän säännöllinen työaika on 7 tuntia 15 minuuttia vuorokaudessa ja 36 tuntia 15 minuuttia viikossa. 7.2 Vuorokautinen säännöllinen työaika alkaa kello 8.00 ja päättyy kello Työntekijälle annetaan kello välisenä aikana 1 tunnin pituinen virkistys tauko. Virkistystauon aikana työntekijällä on oikeus poistua työpaikaltaan. 8. LIUKUVA TYÖAIKA VTT:ssa noudatetaan työaikasopimuksen mukaista liukuvan työajan järjestelmää, jonka käytöstä VTT antaa yt-menettelyä noudattaen erilliset ohjeet. 9. KORVAUKSIIN OIKEUTTAVA TYÖ 3 / 10

4 Tässä työehtosopimuksessa tarkoitetusta sunnuntai-, aatto-, lauantai-, ilta-, yö- ja vuorotyöstä sekä yli- ja lisätyöstä maksetaan korvauksia vain mikäli asianomainen henkilö tekee työtä suostumuksellaan esimiehen määräyksestä. 10. HÄLYTYSLUONTEINEN TYÖ Hälytysluonteisen työn osalta noudatetaan lain ja keskustason työehtosopimusten määräyksiä. 11. VUOROKAUDEN JA VIIKON VAIHTUMINEN Vuorokauden ja viikon vaihtumisen osalta noudatetaan lain ja keskustason työehtosopimusten määräyksiä. 12. LISÄ- JA YLITYÖ 12.1 Lisätyökorvauksen osalta noudatetaan Valtion virka- ja työehtosopimusta työajoista Ylityökorvausten osalta noudatetaan Valtion virka- ja työehtosopimusta työajoista Ylityötä saa teettää vain työntekijän suostumuksella Tieto ylityöhön jäämisestä annetaan työntekijälle, mikäli mahdollista jo edellisenä päivänä. Ylityöhön jääminen, milloin yksikön työt erityisissä tilapäisluontoisissa tapauksissa sitä vaativat, tapahtuu esimiehen määräyksestä Ylityötä teetettäessä annetaan työntekijälle heti säännöllisen työajan päätyttyä 15 minuutin virkistystauko, joka luetaan työaikaan, sekä sopivin, vähintään 4 tunnin väliajoin tilaisuus ruokailuun. Jos työntekijällä ei ole oikeutta poistua työpaikalta, ruokailuaika luetaan työaikaan Ylityötä voidaan teettää enintään 250 tuntia kalenterivuodessa. VTT ja pääluottamusmiehet voivat sopia lisäylityöstä, jonka enimmäismäärä on 80 tuntia kalenterivuodessa. Työaikoja tarkastellaan sopijapuolten asettamassa työryhmässä vuosittain. 13. ILTA-, YÖ- JA VUOROTYÖLISÄT Ilta-, yö- ja vuorotyölisien osalta noudatetaan lain ja keskustason työehtosopimusten määräyksiä. 14. LAUANTAI- JA SUNNUNTAITYÖKORVAUKSET Lauantai- ja sunnuntaityökorvausten sekä aattopäivänkorvausten osalta noudatetaan lain ja keskustason työehtosopimusten määräyksiä. 15. OLOSUHDELISÄT 15.1 Milloin työntekijä joutuu suorittamaan työtään vaikeissa olosuhteissa, suoritetaan hänelle jäljempänä esitetyt erilliset olosuhdelisät. (PT:4280) 15.2 Mastolisä Mastoissa tai vastaavissa paikoissa suoritettavasta työstä maksetaan lisäkorvausta jokaiselta alkaneelta työtunnilta seuraavasti: Korkeus m Korvaus toimihenkilön tuntipalkasta % 4 / 10

5 Lisäkorvaus määräytyy yhtämittaisen työjakson aikana esiintyneen korkeimman työskentelypaikan mukaan. Mastoon rinnastetaan tornit, seinämät, nosturit ja erikoispylväät, paitsi, jos näihin paikkoihin päästään hissiä tai sisäpuolisia portaita (ei tikkaita, eikä kelkkaa) myöten ja sen lisäksi työ voidaan suorittaa lattialla tai lavalla, josta ei ole välitöntä putoamisvaaraa. (PT:5690) 15.3 Tunnelilisä Maahan tai kallioon tehtävän kaivuu- ja louhintatyön aikana tunnelissa tehdystä työstä maksetaan korvauksena päivältä lisä, joka on 70 %:a työntekijän tuntipalkasta. Korvaukseen oikeuttavaksi ajaksi lasketaan aika tunnelin avauksesta siihen, kun rakennus suunnitelman mukainen tunnelin kattoa vastaan tuleva lohkarevaaralta suojaava rakenne on valmis. (PT:5122) 15.4 Hankalan työn lisä Työntekijän työskennellessä voimaloissa, teollisuuslaitoksissa, laivoissa tai näiden työ mailla rakennusvaiheen aikana erityisen hankalissa tai likaisissa olosuhteissa maksetaan tästä hänelle koituvan rasituksen korvauksena tuntipalkan lisä, joka on 20 %:a toimihenki lön tuntipalkasta. Vastaavanlaiset erityisen hankalat työolosuhteet myös tutkimuskeskuksen toimitiloissa oikeuttavat hankalan työn lisään. Hankalan työn lisä tulee kysymykseen seuraavissa tapauksissa: Laitteiden asennus- ja tarkastustyöt vähintään neljä (4) metriä korkeissa hankalissa työ kohteissa, joihin ei rakenneta pysyviä työskentelytelineitä. Säiliöissä ja ahtaissa putkistoissa suoritettavat erityistä suojavaatetusta edellyttävät tarkastukset. Työskentely laitoksen sisällä sellaisissa, vähintään C tai C lämpötilassa olevissa työkohteissa, joissa tarpeen käyttää työskentelyn aikana erityistä suojavaatetusta. Työskentely sellaisissa pölyisissä, savuisissa tai muissa hankalissa ja likaisissa paikoissa, joissa on turvallisuusmääräysten ym. säännösten perusteella käytettävä hengityssuojaimia tai muuta vastaavaa turvallisuusvarustusta. (PT:2635) Olosuhdekorvaus voidaan maksaa mainituissa olosuhteissa sekä tutkimushalli 1:ssä toistuvasti tehdystä työstä, jota ei voida korvata tarkoituksenmukaisesti tuntiluvun mukaan. Korvaus on enintään 5 %:a työntekijän kuukausipalkasta. Tutkimushalli 1:ssä toistuvasti tehdystä työstä, jota ei korvata tuntiluvun mukaan, korvaus on enintään 6 %:a työntekijän kuukausipalkasta. Korvauksen saamisen edellytyksenä tutkimushallissa on, että maanalaisissa tutkimustiloissa työskennellään virka-aikana vähintään neljän tunnin jaksoja. Kuukausikorvaus on pysyvä, jos työ on jatkuvaa. Korvausta maksetaan vain niiltä kuukausilta, jolloin ko. työtä tehdään. 5 / 10

6 III PALKKAUS 16. PALKKAPERUSTEET 16.1 Työntekijöiden palkat määräytyvät tähän sopimukseen erikseen liitettävän palkkaliitteen perusteella Palkka määrätään ajan perusteella laskettavana aikapalkkana. Aikapalkalla tarkoitetaan aikayksiköltä, joko tunnilta tai kuukaudelta laskettavaa palkkaa Milloin työntekijä tilapäisesti on estynyt suorittamasta varsinaista työtään tai milloin tarve vaatii, hän on velvollinen suorittamaan muutakin koulutustaan ja ammattitaitoaan vastaavaa ja hänen terveyttään vaarantamatonta työtä. Milloin tilapäinen työ on alemmin palkattua, ei työntekijän palkkaa alenneta ennen kuin hänen työsopimuksensa on kohdassa 4 sovittua irtisanomismenettelyä noudattaen uusittu. Mikäli tilapäinen työ on korkeammin palkattua ja työntekijällä on siihen vaadittava ammattitaito, hänelle maksetaan tilapäistä työtä vastaava korkeampi palkka siltä ajalta, jona hän yhtäjaksoisesti tätä työtä suorittaa, ei kuitenkaan lyhyemmältä ajalta kuin kahdelta viikolta. Mitä tilapäistyöstä on edellä sanottu, ei sovelleta kuitenkaan vuosiloman sijaisuuksiin Työntekijän tuntipalkan jakaja on määritelty keskustason työehtosopimusten määräyksissä. 17. PALKANMAKSU 7.1 Palkka maksetaan kerran kuukaudessa jälkikäteen kuukauden viimeisenä työpäivänä. Mikäli palkanmaksupäivä sattuu päiväksi, jolloin VTT:ssa ei työskennellä tai milloin rahalaitokset eivät ole avoinna, palkka maksetaan edellisenä arkipäivänä Palkka maksetaan työntekijän ilmoittamaan rahalaitokseen. Maksun on tapahduttava tällöin niin ajoissa, että palkan voidaan katsoa olevan erääntymispäivänä työntekijän ilmoittamassa rahalaitoksessa Työsuhteen päättyessä palkka maksetaan, mikäli mahdollista, työsuhteen päättymispäivänä Palkanmaksun yhteydessä annetaan työntekijälle palkkalaskelma, josta ilmenee palkan määrä, lisät sekä vero- yms. pidätykset kyseisenä palkanmaksukautena Muistutukset maksettua palkkaa vastaan on tehtävä asianomaiselle esimiehelle kahden kuukauden kuluessa palkanmaksupäivästä lukien Ylityökorvaukset maksetaan kuukausittain ylityötä seuraavan kalenterikuukauden 15:nteen päivään mennessä. 18. MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUS JA PÄIVÄRAHA Matkakustannusten korvaamisen ja päivärahojen osalta noudatetaan lain ja keskustason työehtosopimusten määräyksiä. IV SOSIAALISET MÄÄRÄYKSET 19. VUOSILOMA Vuosilomien osalta noudatetaan lain ja keskustason työehtosopimusten määräyksiä. 20. TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITO SEKÄ SAIRAUSAJAN PALKKA 20.1 Terveydenhuollon sekä sairausajan palkan osalta noudatetaan Valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen määräyksiä Työntekijälle on oikeus matkojen ja kenttätyön aikana sairastapauksissa käyttää lähintä paikallista sairauden tai vamman hoidon kannalta tarpeellista lääkäriä, mistä aiheutuvat kustannukset korvaa VTT 6 / 10

7 20.1 kohdan määräysten mukaisesti, mikäli hän sairastuu ja tarvitsee lääkärinhoitoa vieraalla paikkakunnalla ollessaan, jos hänellä ei ole mahdollisuutta saada esimieheltään osoitusta lääkärille Tapauksissa, joissa työntekijä joutuu maksamaan itse sellaisia terveyden- ja sairaanhoitokuluja, jotka valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen nojalla ovat työnantajan maksettavia, VTT:n on mikäli mahdollista maksettava tällaiset kustannukset viimeistään seuraavan kuukauden kuluessa laskun esittämisestä. 21. TYÖSUOJELU VTT:n tulee huolehtia siitä, että työturvallisuuslakia ja muita työturvallisuuteen ja ammattitautien torjuntaan liittyviä lakeja, asetuksia ja viranomaisten päätöksiä tarkoin noudatetaan. Työntekijöiden tulee noudattaa VTT:n tässä tarkoituksessa antamia ohjeita sekä käyttää mainittuja säännösten edellyttämiä, VTT:n heidän käyttöönsä asettamia suojavälineitä. 22. TYÖ- JA SUOJAVAATETUS 22.1 Työssä käytettävän työtakin, haalarin tai muun suojavaatetuksen järjestää ja kustantaa työn antaja, joka myös huolehtii sen kunnosta Suojavaatetuksen tarpeellisuuden selvittää ao. yksikön päällikkö tai hänen määräämänsä henkilö yhdessä luottamusmiehen tai tämän määräämän henkilön kanssa. 23. EROAMISIKÄ JA ELÄKEOIKEUS 23.1 Työntekijän eroamisikä VTT:n palveluksesta on 68 vuotta, ellei toisin työntekijän kanssa erikseen sovita Työntekijöiden lakisääteisistä eläkkeistä ja tapaturmavakuutuksista on voimassa se, mitä niistä valtion työsuhteisia työntekijöitä koskevasti on säädetty ja vastedes säädetään. 24. LOMARAHAN SUORITTAMINEN (PT:4230) Lomarahaa maksetaan työntekijöille siten, kuin valtion yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa on sovittu 25. LISÄKOULUTUS JA KOULUTUSKUSTANNUSTEN KORVAAMINEN 25.1 VTT:n tulee antaa jokaiselle tämän työehtosopimuksen tarkoittamalle työntekijälle heidän työnsä kannalta tarpeellista täydennys-, jatko- ja uudelleenkoulutusta. Mainittua koulutusta järjestäessään VTT:n tulee huomioonottaa myös VTT:n ulkopuoliset koulutusmahdollisuudet ja mahdollisuus koti- ja ulkomaan opintomatkojen suorittamiseen Koulutuksen osalta noudatetaan Valtion yleistä virka- ja työehtosopimusta VTT:n on huolehdittava, että toiminnan ja strategian kehittymisestä ja muutoksista johtuvat vaatimukset otetaan huomioon henkilöstön koulutusta suunniteltaessa. Nämä henkilöstön kehittämisen strategiset tavoitteet tulee ottaa erikseen kunkin työntekijän kohdalla huomioon VTT tukee myös työntekijöiden omaehtoista jatko- ja muuta opiskelua sekä muuta sen kaltaista vapaaehtoista toimintaa. VTT voi osallistua näiden aiheuttamiin kustannuksiin erikseen päätettävällä tavalla. 26. POISSAOLOT JA PALKATTOMAT LOMAT 26.1 Esimies voi myöntää työntekijälle luvan lyhytaikaiseen poissaoloon henkilökohtaisten asioiden hoitamista varten, mikäli siitä ei aiheudu työ suoritukselle sanottavaa haittaa. Kyseisen ajan korvaamisesta on sovittava esimiehen kanssa. 7 / 10

8 26.2 Perhevapaiden ja muiden poissaolojen osalta noudatetaan lain ja keskustason työehtosopimusten määräyksiä Työntekijä on tarvittaessa velvollinen esittämään selvityksen korvattavaa vapaa-aikaa koskevan pyyntönsä perusteista. Vapaa-ajan järjestämistä koskeva pyyntö on esitettävä työnantajalle mahdollisimman ajoissa silloin, kun työntekijällä on riittävä tieto pyynnön perusteesta Työntekijälle voidaan VTT:n harkinnan mukaan perustellusta syystä antaa pitempiaikaista palkatonta lomaa Poissaoloista, joita työntekijä ei saa palkallisena vapaana, pidättää VTT poissaolopäivien lukumäärän mukaisesti palkkaa. 27. JÄSENMAKSUJEN PERIMINEN Jäsenmaksujen perimisen osalta noudatetaan lain ja työehtosopimusten määräyksiä. 28. KOKOUKSET TYÖPAIKALLA Työntekijöitä edustavilla yhdistyksillä ja niiden kattojärjestöillä on oikeus työajan ulkopuolella järjestää työpaikoilla kokouksia työpaikan työsuhteita koskevissa asioissa edellyttäen, että asiasta on sovittu tulosyksikön johtajan kanssa. VI TYÖRAUHA JA SEN TURVAAMINEN 29. [KUMOTTU] (Korvattu erillisellä luottamusmiessopimuksella ) 30. ASIAMIEHET Järjestöjen asiamiesten osalta noudatetaan lain ja keskustason määräyksiä. 31. NEUVOTTELUJÄRJESTYS 31.1 Tämän työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevat erimielisyydet pyritään viivytyksettä selvittämään ensi sijassa tulosyksikön päällikön ja toisaalta työntekijän tai häntä edustavan luottamusmiehen tai pääluottamusmiehen välillä käytävillä neuvotteluilla Elleivät erimielisyydet tällä tavoin selviä tulosyksikössä tulee ne saattaa VTT:n ja pääluottamusmiehen kesken selvitettäväksi, jolloin ao. työntekijää edustavan yhdistyksen luottamusmiehen tulee tarvittaessa osallistua erimielisyyden selvittelyyn Jos yksimielisyyteen ei tällöinkään päästä, asiasta on laadittava pöytäkirja, jonka neuvottelijat allekirjoittavat ja jossa lyhyesti mainitaan erimielisyyksien aiheena olevat kysymykset ja molempien osapuolten kanta Tämän jälkeen asia voidaan saattaa VTT:n ja allekirjoittaneiden järjestöjen kesken selvitettäväksi. Jommankumman sopijapuolen esittäessä asiasta neuvotteluja, ne on aloitettava ensi tilassa ja viimeistään viikon kuluessa esityksen tekemisestä Siinä tapauksessa, etteivät sopijapuolet ole voineet sopia syntyneistä erimielisyyksistä, asia voidaan saattaa työtuomioistuimen tai, ellei asia kuulu sen toimivaltaan, välimiesten ratkaistavaksi. 32. TYÖNSEISAUSTEN ESTÄMINEN Tämän työehtosopimuksen voimassaoloaikana ei saa ryhtyä lakkoon, sulkuun eikä boikottiin tai muuhun niihin verrattavaan toimenpiteeseen, joka kohdistuu tämän sopimuksen tai sen liitteiden määräyksiä vastaan tai tarkoittaa tämän sopimuksen tai sen liitteiden muuttamista. 8 / 10

9 VII SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA JA IRTISANOMINEN 33. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA JA IRTISANOMINEN Tämä sopimus on voimassa saakka. Sopimuksen voimassaolo jatkuu tämän jälkeen vuoden kerrallaan, jollei sitä jommaltakummalta puolelta irtisanota vähintään kuusi (6) viikkoa ennen sopimuskauden tai jatkovuoden päättymistä. Myös sopimuskaudelle tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen irtisanomisella tulevat samalla irtisanotuksi virastotason tarkentavat virka- ja työehtosopimukset, mukaan lukien tämä sopimus. 34. SOPIMUKSEN VOIMAANTULO Tämä sopimus tulee voimaan edellyttäen, että valtiovarainministeriö on sen tarkastanut ja hyväksynyt. 35. ALLEKIRJOITUSMERKINNÄT 35.1 Tämän työehtosopimuksen ohella noudatetaan sopijapuolten välistä erillistä - palkkaliitettä ja - työehtosopimuspöytäkirjaa Samoin noudatetaan tämän työehtosopimuksen osana valtion yleistä työehtosopimusta liitteineen sekä keskustasolla tehtyjä muita erillisiä sopimuksia Tätä työehtosopimusta on laadittu kolme (3) samasanaista kappaletta, yksi kullekin sopijapuolelle. Espoossa Teknologian tutkimuskeskus VTT Riitta Tolvanen Henkilöstöjohtaja Sami Pulkkinen Työsuhdepäällikkö VTT-Akava Iiro Auterinen Anu Vaari Valtion tutkimusalojen tekniset toimihenkilöt VATE ry Miina Pihlajaniemi Jarmo Siivinen 9 / 10

10 Tämä Internet-teksti ei ole virallinen versio, eikä Valtiokonttori tai sopimuksen antaja vastaa tietojen oikeellisuudesta eikä tietojen käytön aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Hakemistosivulle Valtiokonttori Aineistoa ei saa julkaista ilman sopimuksen antajan tai Valtiokonttorin lupaa. Ylläpitäjä: VALTIOKONTTORI Hallinnon ohjaus Sörnäisten rantatie 13 PL Valtiokonttori puhelin (09) , faksi (09) vestes(at)valtiokonttori.fi 10 / 10

I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Soveltamisala

I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Soveltamisala TES: 313008 PL: 01 Merenkulkulaitoksen ja Suomen Erityisteknisten Liitto SETELI ry:n välinen työehtosopimus Tämän työehtosopimuksen osana noudatetaan valtiovarainministeriön sekä Akava-JS ry:n, Palkansaajajärjestö

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN JA VALTION JA ERITYIS- PALVELUJEN AMMATTILIITTO VAL RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS 15.02.2005 PÄÄTTYVÄKSI SOPIMUSKAUDEKSI

OPETUSHALLITUKSEN JA VALTION JA ERITYIS- PALVELUJEN AMMATTILIITTO VAL RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS 15.02.2005 PÄÄTTYVÄKSI SOPIMUSKAUDEKSI OPETUSHALLITUKSEN JA VALTION JA ERITYIS- PALVELUJEN AMMATTILIITTO VAL RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS 15.02.2005 PÄÄTTYVÄKSI SOPIMUSKAUDEKSI (sisältää 12.02.2004 allekirjoituspäytäkirjan aiheuttamat muutokset)

Lisätiedot

Sisällys Sivu LIIKENNE- JA ERITYISALOJEN TYÖNANTAJAT RY:N JA RAUTATIEALAN TEKNISTEN LIITTO RTL RY:N SEKÄ VR AKAVA RY:N VÄLINEN TOIMIHENKILÖITÄ KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...7 1 Työehtosopimuksen

Lisätiedot

Rautatiealan toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS

Rautatiealan toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Rautatiealan teknisten liitto RTL ry:n sekä VR Akava ry:n välinen Rautatiealan toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2012 30.6.2014 Sisällys TYÖEHTOSOPIMUKSEN

Lisätiedot

VEROHALLINNON JA VEROHALLINNON ATK-HENKILÖT VERO-ATK RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS

VEROHALLINNON JA VEROHALLINNON ATK-HENKILÖT VERO-ATK RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS VEROHALLINNON JA VEROHALLINNON ATK-HENKILÖT VERO-ATK RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS 281804 A. Soveltamisala 1 Soveltamisala Tätä työehtosopimusta sovelletaan Verohallinnon palveluksessa yksityisoikeudellisessa

Lisätiedot

Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n. ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n. työehtosopimus 1.3.2012 31.3.2014. Airpro Oy

Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n. ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n. työehtosopimus 1.3.2012 31.3.2014. Airpro Oy Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n työehtosopimus 1.3.2012 31.3.2014 Airpro Oy SISÄLLYS SOVELTAMISALA 5 1 Soveltamisala 5 TYÖSUHDETTA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 5

Lisätiedot

PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA RY:N SEKÄ PALKANSAAJAJÄRJESTÖ PARDIA RY:N VÄLINEN KORJAAMOALAN

PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA RY:N SEKÄ PALKANSAAJAJÄRJESTÖ PARDIA RY:N VÄLINEN KORJAAMOALAN PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA RY:N SEKÄ PALKANSAAJAJÄRJESTÖ PARDIA RY:N VÄLINEN KORJAAMOALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.3.2014 Sisällys Sivu PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA RY:N SEKÄ PALKANSAAJAJÄRJESTÖ

Lisätiedot

RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011. Päivitetty sopimuskirja

RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011. Päivitetty sopimuskirja RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011 Päivitetty sopimuskirja Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry Palvelualojen ammattiliitto

Lisätiedot

INFORMAATIOLOGISTIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2014 31.10.2015

INFORMAATIOLOGISTIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2014 31.10.2015 INFORMAATIOLOGISTIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2014 31.10.2015 SISÄLTÖ: TYÖEHTOSOPIMUS PALKKALIITTEET MUUT LIITTEET ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA TYÖEHTOSOPIMUS... 4 I SOVELTAMISALA... 4 1 Sopimuksen soveltamisala...

Lisätiedot

YLEISSOPIMUS 1.3.2012 31.3.2014

YLEISSOPIMUS 1.3.2012 31.3.2014 YLEISSOPIMUS 1.3.2012 31.3.2014 Sisällysluettelo YLEISSOPIMUS... 1 1 Sopimuksen ulottuvuus... 1 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus... 1 3 Työsuhteen alkaminen... 1 4 Työsuhteen päättyminen...

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen ja Kelan toimihenkilöt ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017

Kansaneläkelaitoksen ja Kelan toimihenkilöt ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 Kansaneläkelaitoksen ja Kelan toimihenkilöt ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 KELAN TYÖEHDOT 1.2.2014 31.1.2017 SISÄLTÖ 1. TYÖSUHDE Sopimuksen soveltamisala... 1 Työsuhteen alkaminen, kesto

Lisätiedot

T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004

T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004 Ympäristöministeriön ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välinen maa- ja vesirakennus-, huoltokorjaamo- ja huoltotyöntekijöitä sekä työnjohto-, toimisto- ja laboratoriohenkilökuntaa

Lisätiedot

LIIKENNE- JA ERITYISALOJEN TYÖNANTAJAT RY:N SEKÄ VETURIMIESTEN LIITTO RY:N VÄLINEN VETURIMIESTEHTÄVIÄ RAUTATIELIIKENTEESSÄ KOSKEVA

LIIKENNE- JA ERITYISALOJEN TYÖNANTAJAT RY:N SEKÄ VETURIMIESTEN LIITTO RY:N VÄLINEN VETURIMIESTEHTÄVIÄ RAUTATIELIIKENTEESSÄ KOSKEVA LIIKENNE- JA ERITYISALOJEN TYÖNANTAJAT RY:N SEKÄ VETURIMIESTEN LIITTO RY:N VÄLINEN VETURIMIESTEHTÄVIÄ RAUTATIELIIKENTEESSÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 Sisällys Sivu I YLEISET MÄÄRÄYKSET...

Lisätiedot

1 Sopimuksen soveltamisala

1 Sopimuksen soveltamisala 1 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO ry:n ja JULKIS- JA YKSITYISALOJEN TOIMIHENKILÖLIITTO JYTY ry:n välinen SUOMEN RIISTAKESKUSTA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.1.2012 28.2.2014 1 Sopimuksen soveltamisala 1.1 Sopimus

Lisätiedot

TES:350108 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN JA YMPÄRISTÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄ- LINEN T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004

TES:350108 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN JA YMPÄRISTÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄ- LINEN T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004 TES:350108 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN JA YMPÄRISTÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄ- LINEN T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004 I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Työehtosopimuksen soveltamisala Tämän työehtosopimuksen

Lisätiedot

VETURIMIESTEHTÄVIÄ RAUTATIELIIKENTEESSÄ KOSKEVA

VETURIMIESTEHTÄVIÄ RAUTATIELIIKENTEESSÄ KOSKEVA Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n sekä Veturimiesten Liitto ry:n välinen VETURIMIESTEHTÄVIÄ RAUTATIELIIKENTEESSÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 1 TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 Työehtosopimuksen perusosa 1 Irtisanomissuojasopimus 2 Allekirjoituspöytäkirja 3 2 YKSITYISMETSÄTALOUDEN TYÖNANTAJAT - PRIVATSKOGSBRUKETS ARBETSGIVARE RY:n ja METO METSÄALAN

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen ja Kelan toimihenkilöt r.y:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2010 31.12.2011

Kansaneläkelaitoksen ja Kelan toimihenkilöt r.y:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2010 31.12.2011 Kansaneläkelaitoksen ja Kelan toimihenkilöt r.y:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2010 31.12.2011 KELAN TYÖEHDOT 1.2.2010 31.12.2011 SISÄLTÖ 1. TYÖSUHDE Sopimuksen soveltamisala... 1 Työsuhteen alkaminen, kesto

Lisätiedot

ASIAKASPALVELUA, LIIKENTEENHOITOA JA OHJAUSTA SEKÄ HALLINNOLLISIA JA MUITA TOIMISTOTEHTÄVIÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

ASIAKASPALVELUA, LIIKENTEENHOITOA JA OHJAUSTA SEKÄ HALLINNOLLISIA JA MUITA TOIMISTOTEHTÄVIÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n sekä Rautatievirkamiesliitto ry:n välinen ASIAKASPALVELUA, LIIKENTEENHOITOA JA OHJAUSTA SEKÄ HALLINNOLLISIA JA MUITA TOIMISTOTEHTÄVIÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2014

Lisätiedot

VIHERALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2010 31.1.2013

VIHERALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2010 31.1.2013 2010-2013 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN VIHERALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2010 31.1.2013 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan allekirjoittaneiden

Lisätiedot

Tullaajia ja huolintatyönjohtajia koskeva Työehtosopimus

Tullaajia ja huolintatyönjohtajia koskeva Työehtosopimus Tullaajia ja huolintatyönjohtajia koskeva Työehtosopimus 1.10.2007-30.4.2010 Erityispalvelujen Työnantajaliitto Ahtaus- ja Huolinta-alan Tekniset AHT PL 30 (Eteläranta 10), 00131 Helsinki Puhelin (09)

Lisätiedot

Liikenneopetusalan työehtosopimus

Liikenneopetusalan työehtosopimus Liikenneopetusalan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Palvelualojen Työnantajat PALTA ry Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 1 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus...

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO ry:n ja METO - METSÄALAN ASIANTUNTIJAT ry:n ja TOIMIEHTOLIITTO - TOEL ry:n

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO ry:n ja METO - METSÄALAN ASIANTUNTIJAT ry:n ja TOIMIEHTOLIITTO - TOEL ry:n 1 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO ry:n ja METO - METSÄALAN ASIANTUNTIJAT ry:n ja TOIMIEHTOLIITTO - TOEL ry:n välinen METSÄSTÄJÄIN KESKUSJÄRJESTÖN JA RIISTANHOITOPIIRIEN HENKILÖKUNTAA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

Lisätiedot

1.11.2010-30.9.2013. Työnantajalla on oikeus ottaa työhön, erottaa työntekijä sekä määrätä työn johtamisesta.

1.11.2010-30.9.2013. Työnantajalla on oikeus ottaa työhön, erottaa työntekijä sekä määrätä työn johtamisesta. 1 TURVETUOTANTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1 Sopimuksen soveltaminen 1.11.2010-30.9.2013 Tämän työehtosopimuksen säännöksiä sovelletaan Koneyrittäjien liiton ja sen jäsenyhdistysten jäsenyritysten turvetuotantotöissä

Lisätiedot

SUOMEN. työehtosopimus KANSALLISTEATTERIN. tekniikkaa ja vastaavia koskeva

SUOMEN. työehtosopimus KANSALLISTEATTERIN. tekniikkaa ja vastaavia koskeva SUOMEN KANSALLISTEATTERIN tekniikkaa ja vastaavia koskeva työehtosopimus 1.1.2014 31.1.2017 SUOMEN KANSALLISTEATTERIN TEKNIIKKAA JA VASTAAVIA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.1.2014 31.1.2017 Suomen Teatterit

Lisätiedot

PlusTerveys Oy:n ja Tehy ry:n välinen. Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017

PlusTerveys Oy:n ja Tehy ry:n välinen. Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017 PlusTerveys Oy:n ja Tehy ry:n välinen Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017 Sisältö 1 Sopimuksen soveltamisala... 5 2 Työsuhteen alkaminen... 5 3 Työsuhteen päättyminen... 5 4 Työaika... 6 5 Lepoajat... 8

Lisätiedot

SUOMEN KANSALLISTEATTERIN TEKNIIKKAA JA VASTAAVIA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 2014 2016

SUOMEN KANSALLISTEATTERIN TEKNIIKKAA JA VASTAAVIA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 2014 2016 SUOMEN KANSALLISTEATTERIN TEKNIIKKAA JA VASTAAVIA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 2014 2016 Suomen Teatterit Finlands Teatrar ry Meritullinkatu 33 G 2, 00170 Helsinki Puh. (09) 2511 2150 www.suomenteatterit.fi

Lisätiedot

Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n ja Tehy ry:n välinen. Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017. Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry

Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n ja Tehy ry:n välinen. Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017. Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n ja Tehy ry:n välinen Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017 Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry Sisältö 1 Sopimuksen soveltamisala... 5 2 Työsuhteen alkaminen... 5

Lisätiedot

VIHERALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.1.2014

VIHERALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.1.2014 2012-2014 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN VIHERALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.1.2014 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan allekirjoittaneiden

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen ja Kelan toimihenkilöt r.y:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 1.1.2012 31.1.2014

Kansaneläkelaitoksen ja Kelan toimihenkilöt r.y:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 1.1.2012 31.1.2014 Kansaneläkelaitoksen ja Kelan toimihenkilöt r.y:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 1.1.2012 31.1.2014 KELAN TYÖEHDOT 1.1.2012 31.1.2014 SISÄLTÖ 1. TYÖSUHDE Sopimuksen soveltamisala... 1 Työsuhteen alkaminen, kesto

Lisätiedot