TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖLLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖLLE"

Transkriptio

1 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖLLE Asia Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tuulivoiman kehittämisalueista ja laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta (TEM/670/ /2013) Lausunnon antaja TuuliSaimaa Oy Snellmaninkatu 3 B Lappeenranta Suomen Tuulivoima Oy Leppäkertuntie Lappeenranta # A Jäljempänä Lausunnonantajat

2 2 1. LAUSUNTO 1.1 Lausunnon tausta Lausunnonantajat ovat tutustuneet päivättyyn luonnokseen hallituksen esitykseksi laiksi tuulivoiman kehittämisalueista ja laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta. Lausunnonantajat pitävät erinomaisena, että valtio pyrkii omalla toiminnallaan ratkaisemaan tuulivoimahankkeiden suunnittelussa suureksi ongelmaksi muodostunutta aluevalvonnan ja tuulivoimarakentamisen tarpeiden yhteensovittamiskysymystä. Toisaalta on kuitenkin myös todettava, että Suomi on sekä kansainvälisesti että omassa poliittisessa päätöksenteossaan sitoutunut vahvasti siihen, että energian loppukulutuksesta uusiutuvan energian osuus on 38 % vuonna Viimeksi näiden tavoitteiden saavuttamiseen on sitouduttu päivätyssä Valtioneuvoston kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Tuulivoimarakentamisen edistämiseksi valtio on myös pyrkinyt kehittämään ympäristölainsäädäntöön liittyviä viranomaismenettelyjä nopeammaksi sekä ottanut käyttöön uusiutuvan energian tuotannon lisäämiseen kannustavan syöttötariffijärjestelmän. Toiminnanharjoittajat ovat tehtyihin edistämistoimenpiteisiin luottaen investoineet erittäin huomattavia rahamääriä tuulivoimahankkeiden suunnitteluun. Tässä suhteessa nyt lausuntopyynnön kohteena oleva tuulivoimarakentamiseen kohdistuva verolainsäädäntö on ongelmallinen ja investointeihin negatiivisesti vaikuttava, varsinkin jos suunnitellun kehittämismaksun suuruus nousee huomattavaksi. Lausunnonantajat yhtyvät Suomen tuulivoimayhdistyksen asiassa antamaan lausuntoon Perämeren tuulivoiman kehittämisalueen osalta. Koska lakiehdotusluonnoksen tarkoituksena on, että hyväksyttävän lain perusteella olisi mahdollista myöhemmässä vaiheessa nimetä uusia tuulivoiman kehittämisalueita, lausunnonantajat esittävät sääntelyn jatkovalmistelun osalta huomioon otettavaksi lisäksi kunnioittavasti seuraavan. 1.2 Kehittämisalueeksi nimeäminen Hallituksen esitysluonnoksessa on lähtökohtana, että tuulivoiman kehittämisalueeksi nimeäminen tapahtuisi suoraan lain tasolla, eikä asiasta tehtäisi valituskelpoista hallintopäätöstä. Lakiluonnoksen mukaan kehittämisalueiden nimeämisessä olisi ratkaisevaa, että tuulivoimaloiden sijoittaminen alueelle edellyttää puolustusvoimien valvontajärjestelmien kehittämistä ja kehittämisen edellyttämät tekniset ratkaisut ovat yksilöitävissä.

3 3 Omaksuttu ratkaisumalli korostaa kuitenkin puolustusvoimien harkintavallan laajuutta, eikä tuulivoimatoimijoilla ole tutkavaikutustietojen salaisesta luonteesta johtuen käytännössä lainkaan mahdollisuutta kyseenalaistaa puolustusvoimien esittämien vaikutusarviointien taikka edellytettävien kompensaatiotoimenpiteiden oikeellisuutta taikka kohtuullisuutta. Tästä johtuen esitetyn sääntelyn hyväksyttävyyden arviointi on lausunnonantajien mielestä kaiken kaikkiaan vaikeaa. Lisäksi eri lähteistä saatavan tiedon perusteella vaikuttaa siltä, että asiantuntijatkaan eivät ole yksimielisiä tuulivoimaloiden aluevalvonnalle aiheuttamien haittojen merkittävyydestä taikka laajuudesta. Lausunnonantajat korostavat, että kehittämisalueiden laajuuden ja kompensaatiotoimenpiteiden tulee kohdistua ensisijaisesti alueille, joilla todellista haittaa aluevalvonnalle ilmenee. Lainsäädännön toimivuuden ja tuulivoimahankkeiden suunnitteluolosuhteiden ennustettavuuden kannalta on myös tärkeää, että lakiehdotusluonnoksessa tarkoitettujen kehittämisalueiden nimeäminen ja niiden laajuuden määrittäminen perustuvat tuulivoimaloista aluevalvonnalle aiheutuvien haittojen asianmukaiseen selvittämiseen sekä vuorovaikutteiseen suunnitteluun kompensaatioratkaisun sisällöstä. Käytännössä vaikutusten asianmukainen selvittäminen merkitsee Lausunnonantajien käsityksen mukaan esimerkiksi Perämeren tuulivoiman kehittämisalueen osalta sitä, että naapurikuntiin tuulivoimaloita suunnittelevat hanketoimijat voivat luottaa kehittämisaluerajauksen pätevyyteen ja siihen, että määritetyn kehittämisalueen ulkopuolelle suunniteltavilla tuulivoimaloilla ei jälkikäteen katsota olevan haitallisia vaikutuksia puolustusvoimien tutkajärjestelmiin. Tehtävän kehittämisaluemäärittelyn tulisi toisin sanoen olla alueellisesti kattava ja tuulivoimarakentamisen suunnittelutoiminnan ennustettavuutta parantava. Kyseinen seikka tulisi tuoda esiin selkeästi esiin hallituksen esityksessä toteamalla esimerkiksi, että ellei erityisiä syitä ole, tuulivoiman kehittämisalueen lähistölle suunniteltavat tuulivoimalat voidaan myös vapauttaa puolustusvoimien lausuntomenettelystä, koska lähialueille suunnitelluilla tuulivoimaloilla ei ole kehittämisalueen valmistelun yhteydessä katsottu olevan merkittävää haittavaikutusta aluevalvonnan toteuttamiselle. 1.3 Kehittämismaksun suuruus Lausunnolla olevaan hallituksen esitysluonnokseen ei sisälly kehittämismaksun suuruutta koskevaa ehdotusta, vaan asiasta on tarkoitus neuvotella erikseen siten, että lakiehdotuksen hyväksymisen edellytyksenä on yksimielisyyteen pääseminen Perämeren tuulivoiman kehittämisalueelta perittävän maksun suuruudesta. Lausunnonantajat pitävät hyvänä, että kehittämismaksua ei vahvisteta alueen tuulivoimatoimijoiden näkemyksen vastaisesti, vaan lainsäädännön hyväksymisen edellytyksenä on toiminnanharjoittajien sitoutuminen kehittämismaksun suuruuteen.

4 4 Lausunnonantajat yhtyvät niihin hallituksen esitysluonnoksessa esitettyihin näkökohtiin, joiden mukaan aluevalvonta ja Suomen alueellisen koskemattomuuden turvaaminen ovat puolustusvoimille lakisääteisesti kuuluvia tehtäviä. Näiden tehtävien hoitamiseen tarvittavasta rahoituksesta huolehtiminen kuuluu puolestaan valtion kustannettavaksi. Niiltä osin, kun alueiden käyttötarkoituksia muutetaan kaavoituksen keinoin laillisesti tuulivoimarakentamiseen, on valtiolla Lausunnonantajien käsityksen mukaan nähtävä olevan myös oma vastuunsa tuulivoimarakentamiseen liittyvästä puolustusvoimien toiminnan sopeuttamistarpeesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista. Kaikkien puolustusvoimien edellyttämien kompensaatiotoimenpiteiden kustannuksia ei näin ollen voida lainsäädännön keinoin määrätä tuulivoimatoimijoiden maksettavaksi, vaan valtion tulee osaltaan osallistua yleisen maanpuolustusedun toteuttamiseen ja turvaamiseen. Perustuslakivaliokunnan käytännön mukaisesti perustuslain yhdenvertaisuusnormit eivät estä sitä, että verolailla säädetään alueellisista erityistoimenpiteistä. Tällöin samaan toimintaan kohdistuvat veroseuraamukset voivat olla erilaiset riippuen siitä, millä alueella toimintaa harjoitetaan. Tämä on kuitenkin mahdollista vain, jos toimille on objektiiviset ja perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävät perusteet, ja jos ne lisäksi ovat oikeassa suhteessa niillä tavoiteltaviin, perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttäviin etuihin. Kun otetaan huomioon lainsäädäntöehdotuksessa mainitut suuret alueelliset erot kompensaatiokustannuksissa, perustuslain takaama yhdenvertaisuus edellyttää Lausunnonantajien näkemyksen mukaan sitä, että tuulivoimatoimijan maksettavaksi tuleva kompensaatiomaksu ei saa muodostua syrjiväksi eri alueilla toteutettavien tuulivoimahankkeiden suhteen. Valmisteltavana olevan lainsäädännön perusteluissa tulisi edellä mainitusta johtuen selvyyden vuoksi määritellä tarkemmin, millä rahoitusosuudella valtio osallistuu tuulivoiman kehittämisalueiden edellyttämien kompensaatiotoimenpiteiden suorittamiseen ja mikä suhteellinen osuus kompensaatiotoimenpiteiden kustannuksista voi enintään tulla tuulivoimatoimijoiden maksettavaksi. Lisäksi lainsäädännön perusteluissa tulee määritellä tarkemmin, mikä euromääräinen tuulivoimalakohtainen summa tuulivoimatoimijoiden maksettavaksi voi kehittämisalueilla enintään tulla. 1.4 Uusien kehittämisalueiden osoittaminen Kuten hallituksen esitysluonnoksessa todetaan, tarkoituksena on, että lakiin olisi mahdollista myöhemmässä vaiheessa lisätä uusia erikseen nimettäviä tuulivoiman kehittämisalueita kompensaatioratkaisuineen. Tältä osin esitysluonnoksessa on mainittu, että tuulivoimahankkeiden toteuttamisen edellyttämät puolustusvoimien kompensaatioratkaisut vaihtelevat alueittain ja osassa maata kompensaatioratkaisun kustannukset voivat nousta jopa kymmeniin miljooniin euroihin.

5 5 Lausunnonantajat korostavat, että myöhemmin nimettävien tuulivoiman kehittämisalueiden tarkastelun perustaminen hyvin tapauskohtaisista olosuhteista lähteviin seikkoihin voi käytännössä johtaa maan eri osissa sijaitsevien tuulivoimahankkeiden asettamiseen merkittävästi toisistaan poikkeavaan asemaan. Esimerkiksi sellaisella kehittämisalueella, jossa vähäisempi määrä tuulipuistoja edellyttää puolustusvoimien käsityksen mukaan mittavia kompensaatiotoimia, kehittämismaksu nousee todennäköisesti niin suureksi, että edellytykset taloudellisesti kannattavien tuulivoimainvestointien suorittamiselle häviävät. Tämän tyyppisissä tilanteissa valtion tulisikin oman rahoitusosuuden kasvattamisella tasata olosuhteiden erilaisuuteen perustuvia kehittämismaksujen eroja. Lisäksi Lausunnonantajat huomauttavat, että jos maan eri osien välille muodostuu merkittäviä eroja kehittämismaksujen suuruudessa, vaikuttaa tämä luonnollisesti tuulivoiman hankekehittäjien kiinnostukseen suunnata hankkeensa kokonaistaloudellisesti kannattavimpiin kohteisiin ja siten johtaa tuulivoimarakentamisen voimakkaaseen keskittymiseen vain tietyille alueille. Tästä johtuen myöhempien tuulivoiman kehittämisalueiden nimeämisessä tulisi kiinnittää erityistä huomiota siihen, että eri alueille määrättävien kehittämismaksujen välille ei synny liian suuria eroavaisuuksia. Tuulivoimarakentamisen tasapainoisen valtakunnallisen kehityksen edistämiseksi Lausunnonantajat esittävätkin, että myös myöhemmissä kehittämisalueiden nimeämisissä jatketaan nyt omaksuttua menettelyä, jonka mukaan kehittämismaksun suuruudesta on saavutettava yksimielisyys kehittämisalueen toimijoiden kesken ennen lakiehdotuksen hyväksymistä. Tämä on myös syytä erikseen mainita lainsäädännön perusteluissa. Lausunnonantajat toteavat vielä, että tuulivoimahankkeiden kehittäjien on ollut vaikea saada toimintansa suunnittelua varten oikea-aikaista tietoa suunniteltujen tuulivoimahankkeiden vaikutuksista puolustusvoimien toimintaan. Jotta lakiehdotusluonnoksessa tarkoitettu myöhempien tuulivoiman kehittämisalueiden nimeäminen tapahtuisi hankekehittäjien näkökulmasta ennakoidusti, Lausunnonantajat esittävät, että puolustusvoimat julkistavat mahdollisimman pikaisella aikataululla (viimeistään toukokuun 2013 kuluessa) suunnitelman siitä, mille alueille puolustusvoimat tulee esittämään tuulivoiman kehittämisalueiden nimeämistä.

6 6 Tällä tavoin hanketoimijoille tarjoutuisi tilaisuus arvioida vireillä olevien hankkeiden etenemismahdollisuuksia ja mahdollisia lisäkustannuspaineita. Lisäksi valtakunnallisen kokonaiskuvan saaminen vielä nimettäviksi tulevista kehittämisalueista lisäisi tasa-arvoa eri alueiden ja toimijoiden välillä. Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 2013 TuuliSaimaa Oy Suomen Tuulivoima Oy LAATIVAT Casper Herler Asianajaja, OTT, Helsinki Klaus Metsä-Simola Asianajaja, OTL, Helsinki

Julkisen hallinnon ICT-toiminto 28.5.2014 1 (6) VALTIONEUVOSTON ASETUS LAUSUNTOMENETTELYSTÄ TIETOHALLINNON HANKINTOJA KOSKEVISSA ASIOSSA

Julkisen hallinnon ICT-toiminto 28.5.2014 1 (6) VALTIONEUVOSTON ASETUS LAUSUNTOMENETTELYSTÄ TIETOHALLINNON HANKINTOJA KOSKEVISSA ASIOSSA Muistio (luonnos) VM060:00/2014 Julkisen hallinnon ICT-toiminto 28.5.2014 1 (6) VALTIONEUVOSTON ASETUS LAUSUNTOMENETTELYSTÄ TIETOHALLINNON HANKINTOJA KOSKEVISSA ASIOSSA 1 Johdanto Ehdotetulla valtioneuvoston

Lisätiedot

Tuulivoimaa edistämään

Tuulivoimaa edistämään Tuulivoimaa edistämään Lauri Tarastin selvitys 13.4.2012 Aineisto julkaistaan myöhemmin työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja -sarjassa Energia ja ilmasto 2012 Tuulivoimaa edistämään Lauri Tarastin selvitys

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen

Lisätiedot

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ ENERGIAN SISÄMARKKINAPAKETIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KÄSIT- TELEVÄSTÄ TYÖRYHMÄRAPORTISTA

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ ENERGIAN SISÄMARKKINAPAKETIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KÄSIT- TELEVÄSTÄ TYÖRYHMÄRAPORTISTA LAUSUNTOTIIVISTELMÄ 24.8.2011 LAUSUNTOTIIVISTELMÄ ENERGIAN SISÄMARKKINAPAKETIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KÄSIT- TELEVÄSTÄ TYÖRYHMÄRAPORTISTA 1 Johdanto 2 Lausunnonantajat Työ- ja elinkeinoministeriön asettaman työryhmän

Lisätiedot

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ POSTIDIREKTIIVI

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ POSTIDIREKTIIVI 1 LAUSUNTOTIIVISTELMÄ POSTIDIREKTIIVI 2 SISÄLLYSLUETTELO Anttila Oy...3 FiCom...4 Kauppa- ja teollisuusministeriö...11 Keskuskauppakamari...12 Kilpailuvirasto...13 Kuluttajat - Konsumenterna Ry...15 Kuluttajavirasto...16

Lisätiedot

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Olavi Syrjänen, varatuomari, oikeustieteen tohtori olavi.syrjanen@tradeka.fi Ympäristönkäytön sääntelyssä vanhinta on rakentamisen ohjaus, jossa pisimpään ovat

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 5 ja 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6

SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6 SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6 SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6 Helsinki 2007 Ulkoasu ja taitto: Innocorp

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina LUONNOS 20.1.2015

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina LUONNOS 20.1.2015 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina Muistio LUONNOS 20.1.2015 VALTIONEUVOSTON ASETUS TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELYSTÄ VIEMÄRI- VERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö Viestintämarkkinaosasto Riku Ahola 4.5.2004. Lausunnot. Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö Viestintämarkkinaosasto Riku Ahola 4.5.2004. Lausunnot. Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta Liikenne- ja viestintäministeriö Viestintämarkkinaosasto Riku Ahola 4.5.2004 Lausunnot Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta 1. Elisa Oyj...2 2. Finnet Liitto ry...6 3. Helsingin

Lisätiedot

Lausuntopyyntönne 4.4.2013, Dno 1353/03/2011 TIETOYHTEISKUNTAKAARI LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI

Lausuntopyyntönne 4.4.2013, Dno 1353/03/2011 TIETOYHTEISKUNTAKAARI LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI Päivä Sivu 13.5.2013 1 (41) Liikenne- ja viestintäministeriö Kirjaamo Lausuntopyyntönne 4.4.2013, Dno 1353/03/2011 TIETOYHTEISKUNTAKAARI LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI

Lisätiedot

Asia: lausunto velkajärjestelytyöryhmän mietinnöstä 2009:20, Maksuohjelman kesto (OM 15/41/2009)

Asia: lausunto velkajärjestelytyöryhmän mietinnöstä 2009:20, Maksuohjelman kesto (OM 15/41/2009) HELSINGIN HOVIOIKEUS PL 76, Ratamestarintie 9 00521 Helsinki Puhelin 0103640500, palvelunumero 010086305 Telefax 0103640512 kirjaamo Säh köpostiosoite helsin ki.ho@oikeus.fi 20.1.2010 Oikeusministeriölle

Lisätiedot

Tietoverkkorikostyöryhmän mietintö

Tietoverkkorikostyöryhmän mietintö Lausuntoja ja selvityksiä 2004:14 Tietoverkkorikostyöryhmän mietintö Tiivistelmä lausunnoista 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto...4 1.1 Tietoverkkorikostyöryhmän mietintö... 4 1.2 Lausuntomenettely ja lausuntotiivistelmän

Lisätiedot

Tuulivoimarakentaminen on ollut. Tuulivoimarakentaminen terveydensuojelun näkökulmasta

Tuulivoimarakentaminen on ollut. Tuulivoimarakentaminen terveydensuojelun näkökulmasta Johtaja Jari Keinänen Ylitarkastaja Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto Tuulivoimarakentaminen terveydensuojelun näkökulmasta Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

LAUSUNTO TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄKILPAILUN TOIMIVUUTTA KOSKEVASTA ARVIOMUISTIOSTA

LAUSUNTO TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄKILPAILUN TOIMIVUUTTA KOSKEVASTA ARVIOMUISTIOSTA Sosiaali- ja terveysministeriö PL 33 00023 Valtioneuvosto Viite: STM/4585/2011 LAUSUNTO TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄKILPAILUN TOIMIVUUTTA KOSKEVASTA ARVIOMUISTIOSTA Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt sidosryhmiltä

Lisätiedot

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Suhdanneluonteinen korjausavustus

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Suhdanneluonteinen korjausavustus Tuloksellisuustarkastuskertomus Suhdanneluonteinen korjausavustus Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 6/2014 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus

Lisätiedot

KALASTUSKIINTIÖIDEN KANSALLINEN HALLINTA JA SIIHEN LIITTYVÄT OIKEUDELLISET ONGELMAT

KALASTUSKIINTIÖIDEN KANSALLINEN HALLINTA JA SIIHEN LIITTYVÄT OIKEUDELLISET ONGELMAT KALASTUSKIINTIÖIDEN KANSALLINEN HALLINTA JA SIIHEN LIITTYVÄT OIKEUDELLISET ONGELMAT Anniina Oksanen Helsingin yliopisto Kansainvälisen talousoikeuden instituutti KATTI Esipuhe Tämä raportti on syntynyt

Lisätiedot

-valtatien 2 runkotiemerkintä (VT/r) -Humppilan lentoliikenteen alue (LL-1, 780) -Humppilan työpaikkatoimintojen ja logistiikan alue (TP/It,783)

-valtatien 2 runkotiemerkintä (VT/r) -Humppilan lentoliikenteen alue (LL-1, 780) -Humppilan työpaikkatoimintojen ja logistiikan alue (TP/It,783) Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Valitus Valittaja Forssan kaupunki postiosoite: PL 62, 30101 Forssa telekopio: 03 4226 583 sähköposti: kirjaamor)forssa.fi puhelin: 03 41411 yhteyshenkilö asiassa: kaupunginsihteeri

Lisätiedot

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:18. Maksupalvelulaki. Lausuntotiivistelmä

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:18. Maksupalvelulaki. Lausuntotiivistelmä LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:18 Maksupalvelulaki Lausuntotiivistelmä LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:18 Maksupalvelulaki Lausuntotiivistelmä ISSN 1458-7149 ISBN 978-952-466-913-9 (nid.) ISBN 978-952-466-914-6

Lisätiedot

PÄÄTÖS 30.10.2014. Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston päätös 20.3.2013 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan hyväksymisestä.

PÄÄTÖS 30.10.2014. Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston päätös 20.3.2013 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan hyväksymisestä. Tämä on päätöksen verkkoversio, jossa on otettu huomioon henkilötietolain (523/1999) tavoitteet yksityisyyden suojasta siten, että päätöksestä on poistettu valittajina olevien yksityisten henkilöiden nimet.

Lisätiedot

Elisa Oyj 1 (36) 13.5.2013. Liikenne- ja viestintäministeriö

Elisa Oyj 1 (36) 13.5.2013. Liikenne- ja viestintäministeriö Elisa Oyj 1 (36) Liikenne- ja viestintäministeriö Lausuntopyyntönne 4.4.2013, LVM 1353/03/2011 HALLITUKSEN ESITYSLUONNOS TIETOYHTEISKUNTAKAARESTA Elisa Oyj (Elisa) kiittää mahdollisuudesta lausua tietoyhteiskuntakaarta

Lisätiedot

KUNTARAKENNELAKI lakiluonnos perusteluineen 15.11.2012

KUNTARAKENNELAKI lakiluonnos perusteluineen 15.11.2012 1 Lausuntopyynnön liite 1. KUNTARAKENNELAKI lakiluonnos perusteluineen 15.11.2012 Sisältö 1 Keskeiset ehdotukset... 2 Yleistä... 2 Kuntajaon kehittämistä ja uusien kuntien muodostamista ohjaavat säännökset...

Lisätiedot

Postin yleispalvelun rahoitus ja kilpailu -työryhmän keskeisten näkemysten tarkastelua

Postin yleispalvelun rahoitus ja kilpailu -työryhmän keskeisten näkemysten tarkastelua Ari Ahonen Postin yleispalvelun rahoitus ja kilpailu -työryhmän keskeisten näkemysten tarkastelua Johdanto Uudistettu postilaki tuli voimaan 1.6.2011. Laissa säädetään uudesta rahoitusmekanismista, jonka

Lisätiedot

Arvio säätiölain uudistamistyöryhmän mietinnöstä saadusta lausuntopalautteesta

Arvio säätiölain uudistamistyöryhmän mietinnöstä saadusta lausuntopalautteesta 1 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto Jyrki Jauhiainen 27.3.2014 Arvio säätiölain uudistamistyöryhmän mietinnöstä saadusta lausuntopalautteesta 1 Yleinen palaute 1.1 Kokonaisuudistus ja ehdotuksen tavoitteisiin

Lisätiedot

Lausunto 1 (9) Lausunnon antaminen ehdotuksesta hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäännön muuttamisesta

Lausunto 1 (9) Lausunnon antaminen ehdotuksesta hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäännön muuttamisesta Lausunto 1 (9) Päiväys 22.3.2013 Dnro 96/10.107.1072/2013 Maa- ja metsätalousministeriö kirjaamo@mmm.fi Viite: lausuntopyyntönne MMM039:00/2008/11.2.2013 Lausunnon antaminen ehdotuksesta hallituksen esitykseksi

Lisätiedot

Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen

Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen ANONYMISOITU PÄÄTÖS 07.10.2014 Dnro OKV/1/21/2012 1/13 ASIA Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON PÄÄTÖS Valtiontalouden tarkastusvirasto on, saatuaan

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos)

PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos) PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos) 1. JOHDANTO 2. VARSINAIS-SUOMEN TUULIVOIMASELVITYS 2010 2011 3. TUULIVOIMASELVITYKSEEN SISÄLTYVÄT ALUEET KEMIÖNSAARELLA 4. KEMIÖNSAAREN KUNNAN PERIAATEPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten. arviointi. Ihmisiin kohdistuvat terveydelliset ja sosiaaliset vaikutukset SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ.

Ympäristövaikutusten. arviointi. Ihmisiin kohdistuvat terveydelliset ja sosiaaliset vaikutukset SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ. Oppaita 1999:1 Ympäristövaikutusten arviointi Ihmisiin kohdistuvat terveydelliset ja sosiaaliset vaikutukset m SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 1999:1 Ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Maatalouden tuki- ja valvontajärjestelmien yksinkertaistamista käsittelevän työryhmän loppuraportti

Maatalouden tuki- ja valvontajärjestelmien yksinkertaistamista käsittelevän työryhmän loppuraportti Maatalouden tuki- ja valvontajärjestelmien yksinkertaistamista käsittelevän työryhmän loppuraportti Helsinki 2008 Työryhmämuistio mmm 2008:12 Maatalouden tuki- ja valvontajärjestelmien yksinkertaistamista

Lisätiedot