Lausunto ehdotuksesta tuulivoiman syöttötariffiksi. Suomen tuulivoimayhdistykseltä (STY) on pyydetty lausuntoa ehdotuksesta syöttötariffiksi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausunto ehdotuksesta tuulivoiman syöttötariffiksi. Suomen tuulivoimayhdistykseltä (STY) on pyydetty lausuntoa ehdotuksesta syöttötariffiksi."

Transkriptio

1 Työ- ja elinkeinoministeriö PL Valtioneuvosto Lausunnon antaja: Aihe: Viitteenne: Suomen tuulivoimayhdistys ry Lausunto ehdotuksesta tuulivoiman syöttötariffiksi TEM269:00/ Johdanto Suomen tuulivoimayhdistykseltä (STY) on pyydetty lausuntoa ehdotuksesta syöttötariffiksi. Uusiutuvan energian syöttötariffien rakennetta ja suuruutta pohtiva työryhmä luovutti tuulivoiman syöttötariffia koskevan ehdotuksensa väliraporttina elinkeinoministeri Mauri Pekkariselle. Työryhmä esittää, että Suomessa otetaan tuulivoimalle käyttöön markkinaehtoinen takuuhinta. Hallinnollisesti määrättävä tuulivoiman tavoitehinta olisi 83,5 /MWh. Alussa tuki voi olla edellä mainittua tasoa korkeampikin. Jatkossa ministeriö selvittää miten syöttötariffi voitaisiin määrittää kilpailuttamalla. 2. STY:n kanta syöttötariffiehdotukseen Suomen Tuulivoimayhdistyksen mielestä siirtyminen rajallisesta investointituesta tuotantotukeen on erittäin positiivinen asia Suomen tuulivoimalle. Syöttötariffin yksityiskohtien ratkettua tuulivoimarakentamisen on päästävä vauhdilla liikkeelle. Tästä syystä ensimmäisille sadoille megawateille (esimerkiksi 500 MW) on taattava hieman korkeampi tariffitaso.

2 Ehdotetulla tariffitasolla, 83,5 /MWh, käynnistyy muutama paras projekti, joilla on hyvät tuuliolosuhteet ja suhteellisen edulliset rakentamiskustannukset. Koska parhaita paikkoja on vain rajoitetusti, on tariffi riittämätön tuulivoimamarkkinan voimakkaaseen ja nopeaan kasvattamiseen, mikä olisi toivottavaa nykyisessä taloudellisessa tilanteessa ja vuodelle 2020 asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Etenkin merituulivoiman rakentamisen käynnistymiseksi esitetty tukitaso on selvästi liian alhainen. Korkeammista kustannuksista ja riskeistä johtuen merituulivoiman rakentaminen vaatii käynnistyäkseen korkeampaa syöttötariffia tai investointitukea esimerkiksi demonstraatiotuen muodossa. Nykytietämyksen perusteella vuoden 2020 tuulivoimatavoitteen saavuttaminen ilman merituulivoimarakentamista on epätodennäköistä. Myöskään rakentaminen sisämaahan ja Lappiin ei ole mahdollista ehdotetulla tariffilla, koska siellä joko tuuliolosuhteet tai kalliimmat rakentamiskustannukset heikentävät projektin kannattavuutta. Kyseisten alueiden olosuhteet (mm. tuulisuus, tuotanto ja investointikustannukset) tulisi huomioida tariffitaso määritettäessä. Eritystoimia tarvitaan siis erityisesti merirakentamisen käynnistämiseksi sekä merialueiden ja rannikon sisämaan alueiden todellisten tuuliolosuhteiden selvittämiseksi. Myös merituulivoiman edut sähköjärjestelmän kannalta maatuulivoimaan verrattuna tulee selvittää tarkemmin. Mikäli merituulivoiman rakentaminen viivästyy, on vaarana että kotimainen osaaminen ja liiketoiminta jäävät kehittymättä hankkeiden viivästyessä. Kun hankkeet aikanaan toteutetaan, hankkeiden toteuttajat ja laitteet tulevat niistä maista joissa osaamisen kehittämistä on systemaattisesti tuettu. 3. Taloudelliset parametrit ja indeksikorotus Syöttötariffityöryhmän lausunnossa käytetyt investointikustannukset ovat erittäin haasteellisia ja niitä voidaan saavuttaa vain optimiolosuhteissa. Taloudelliset parametrit on esitetty raportissa joko liian optimistisina tai avaamattomina lukuina. Toivomme että taloudellisissa laskelmissa esitetyt parametrit (investointihinta, tuotanto ja tuotannolliset kustannukset) avataan, jolloin voidaan paremmin arvioida laskelmien ja todellisten kustannusten eroa.

3 Tariffi on taloudellisesti tiukka ja tietyt juoksevat kulut, kuten huolto- ja käyttökustannukset, vakuutukset ja vuokrat, ovat normaalisti indeksisidonnaisia, joten olisi järkevää että myös tariffi, tai osa siitä, olisi indeksisidonnainen. 4. STY:n kanta syöttötariffin kilpailuttamiseen Syöttötariffityöryhmän väliraportissa tuotiin esille syöttötariffin kilpailuttamisen selvittäminen jatkossa. Suomen Tuulivoimayhdistyksen mielestä syöttötariffin kilpailuttaminen on ajankohtaista vasta sitten, kun on varmuus siitä että kilpailutus on toimiva ja todella johtaa alimpaan hintaan ja siten alhaisimpaan kustannukseen maksajalle. Tämän edellytyksenä on muun muassa että: pääosa Suomen edullisimmista projekteista on kehitytetty valmiiksi kilpailuttamista varten (kestää vähintään 2-3 vuotta) Ahvenanmaalle on uusi kaapeliyhteys, jolloin sen projektit voivat osallistua kilpailutukseen (vähintään 2-3 vuotta) projekteja on valmiina monikertainen määrä kilpailutettavaan määrään verrattuna Edellä mainitut edellytykset täyttyvät vasta noin 5 vuoden päästä. Mikäli kilpailutusta kiirehditään, kilpailutukseen eivät osallistu hankkeet, jotka ovat edullisimpia vaan hankkeet, jotka ovat valmiimpia. Ahvenanmaan osalta kilpailutukseen osallistumisen estää 100 MW kaapelin puuttuminen. Kilpailutuksessa olennaista on myös se, että kilpailutettavaa määrää ei kerrota etukäteen, vaan se päätetään kilpailutuksen jälkeen. Samoin kilpailuttajalle tulee jättää mahdollisuus tarvittaessa hylätä koko kilpailutus ja siirtyä porrastettuun hallinnolliseen tariffiin. Kilpailutukseen osallistumisen edellytyksenä tulee olla sitovat tarjoukset laitteista ja kustannusarvio projektista, näidenkin saaminen on hyvin haasteellista ja vaatii erittäin selkeät kilpailuttamisen pelisäännöt. Tällä varmistetaan mahdollisimman hyvin todellinen hintataso. Kilpailutus on suunniteltava erittäin huolella. Kansainvälisten kokemusten perusteella tukien kilpailuttaminen keskittää helposti markkinat muutamille suurimmille toimijoille, koska osallistuminen kilpailuttamiseen edellyttää toimijoilta korkeaa riskisietoisuutta. Muiden maiden kilpailutuksen sääntöjä ja kokemuksia kilpailutuksesta pitää tutkia tarkoin, sekä ottaa oppia muiden maiden virheistä.

4 5. Lupaprosessit On huomioitava että YVA, lupamenettelyt ja teknistaloudelliset selvitykset vievät aikaa useita vuosia, joten puiston valmistelujen pitää lähteä ajoissa liikkeelle, että vuoden 2020 tavoitteet saavutetaan. Kaavoituksen sekä lupaprosessien nopeuttaminen ja pelisääntöjen selkeyttäminen on tarpeellista tuulivoimarakentamisen edistämiseksi. 6. Syöttötariffin kustannukset Syöttötariffista päätettäessä on huomioitava, että sähkön käyttäjille lankeavat suorat kustannukset olevat aluksi pienemmät, noin 10 miljoonaa euroa vuodessa. Suurimmillaan, vuonna 2020, kustannukset ovat noin 200 miljoonaa euroa, jos sähkön markkinahinta olisi 50 euroa/megawattitunti. Tasaisesti kaikelle kulutukselle jaettuna tämä tietäisi noin 2,2 /MWh lisäkustannusta. Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteen mukaan keskimääräiselle kerrostalokäyttäjälle (2 000 kwh) tämä merkitsisi järjestelmän nettovaikutuksena loppuvaiheessa ainoastaan 2 euron ja sähkölämmityskäyttäjälle ( kwh) 19 euron vuotuista lisälaskua, jos kustannukset kerätään tasaisesti kaikilta sähkönkäyttäjiltä. VTT:n arvion mukaan Suomeen suunnitellun tuulivoiman 6 terawattitunnin tuotannon lisäys alentaa sähkön markkinahintaa pohjoismaisilla markkinoilla noin 1,2 euroa/megawattitunti. Mikäli tuulivoiman sähkön hintaa alentava vaikutus huomioidaan järjestelmän kustannuksissa, olisi järjestelmän nettokustannus sähkön käyttäjille alussa noin 4,5 miljoonaa euroa ja suurimmillaan noin 91 miljoonaa euroa. Sähkön hinnan alenemisen lisäksi syöttötariffi edistää Suomelle asetettujen ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamista, sekä vähentää hiilidioksidipäästöjä. Tuulivoiman kuuden terawattitunnin vuosituotanto vuonna 2020 alentaa siten kasvihuonekaasupäästöjä 3,7 miljoonaa tonnia vuodessa. Suomen kasvihuonepäästöt vuonna 2006 olivat 81 MtCO2. Jos päästöoikeuksien keskimääräisen hinta asettuu välille euroa per hiilidioksiditonni, pienentää kuuden terawattitunnin tuulivoiman tuotanto päästöoikeuksien ostamiseen tarvittavaa rahoitusta miljoonalla eurolla vuodessa.

5 Syöttötariffista ei siis tule kohtuuttomia kustannuksia kuluttajille, toisin kuin julkisuudessa on väitetty syöttötariffi työryhmän raportin julkaisun jälkeen. Toivomme, että työryhmä tuo loppuraportissa myös esille tuulivoiman sähkönhintaa alentavan ja päästöoikeuksien tarvetta vähentävän vaikutuksen. 7. Tuulivoiman vaikutus työllisyyteen Suomeen rakennettujen tuulivoimaloiden kotimaisuusaste on parhaimmillaan ollut 80% luokkaa, ja kasvava kotimarkkina mahdollistaa sen, että projektien keskimääräinen kotimaisuusaste paranee entisestään. Toimiva kotimarkkina myös parantaa suomalaisen tuulivoimateollisuuden menestymismahdollisuuksia kansainvälisessä kilpailussa. Globaalien markkinoiden kautta tästä syntyvä välillinen hyöty voi olla moninkertainen suoraan työllisyysvaikutukseen verrattuna. Teknologiateollisuus ry:n tuulivoima-toimialaryhmän toimesta vuonna 2005 tehdyn selvityksen mukaan tuulivoimalan koko tuotantoketju, materiaaleista ja komponenteista rakentamiseen ja käyttöön työllistää noin 10 htv/mw. Vuoden 2020 loppuun mennessä tuulivoimateollisuuden on arvioitu synnyttävän uusia työpaikkoja htv. Yhteiskunnan tuen tarpeeksi on arvioitu noin 2100 / uusi henkilötyövuosi.

Kaavoitus- ja rakennuslainsäädäntö

Kaavoitus- ja rakennuslainsäädäntö puhdasta energiaa huomiseen 4/09 Projektit Muonio, Pyhäjoki ja Ajos Kaavoitus- ja rakennuslainsäädäntö Tuulivoima imagomarkkinoinnissa pääkirjoitus Pasi Tammivaara Puheenjohtaja, STY pasi.tammivaara@tuulivoimayhdistys.fi

Lisätiedot

LIITE 1. EHDOTUS TUULIVOIMAN SYÖTTÖTARIFFIKSI Syöttötariffityöryhmän väliraportti

LIITE 1. EHDOTUS TUULIVOIMAN SYÖTTÖTARIFFIKSI Syöttötariffityöryhmän väliraportti LIITE 1 EHDOTUS TUULIVOIMAN SYÖTTÖTARIFFIKSI Syöttötariffityöryhmän väliraportti Alkusanat Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategiassa (myöh. ilmasto- ja energiastrategia) asetetaan haastavat tavoitteet

Lisätiedot

ASIA: Lausunto koskien hallituksen esitystä laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta

ASIA: Lausunto koskien hallituksen esitystä laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta 30.7.2015/KN/TVKY ry Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 Valtioneuvosto Viite: lausuntopyyntö 18.6.2015 no TEM/1210/03.01.01/2015 ASIA: Lausunto koskien hallituksen esitystä laiksi uusiutuvilla energialähteillä

Lisätiedot

Tuulivoiman syöttötariffit ja metsäenergian edistäminen Suomessa

Tuulivoiman syöttötariffit ja metsäenergian edistäminen Suomessa Tuulivoiman syöttötariffit ja metsäenergian edistäminen Suomessa Bioenergian Lappi seminaari 11.5.2010 Niina Honkasalo Energiateollisuus ry 1 Energiatulevaisuuden haasteita Suomessa Ilmastonmuutos Kasvihuonekaasupäästöjen

Lisätiedot

TUULIVOIMA TÄNÄ PÄIVÄNÄ SUOMESSA Ennen syöttötariffilainsäädännön voimaantuloa

TUULIVOIMA TÄNÄ PÄIVÄNÄ SUOMESSA Ennen syöttötariffilainsäädännön voimaantuloa Ajankohtaista Suomen tuulivoimayhdistys laati syksyllä 2011 tuulivoimavision 2030 ja 2050 osoittamaan tietä tuulivoimarakentamiselle. Samassa yhteydessä käytiin läpi tuulivoiman kustannuksia ja hyötyjä.

Lisätiedot

Suomalaisia kuntapäättäjiä puhuttelevat tuulivoiman kansallisen tason hyödyt. Offshoretuulivoimapuistojen

Suomalaisia kuntapäättäjiä puhuttelevat tuulivoiman kansallisen tason hyödyt. Offshoretuulivoimapuistojen puhdasta energiaa huomiseen Suomalaisia kuntapäättäjiä puhuttelevat tuulivoiman kansallisen tason hyödyt 03/11 Offshoretuulivoimapuistojen kustannukset alas koko toimitusketjua optimoimalla Maailman tuulipäivän

Lisätiedot

Yksikään voimala ei jaksa yksin

Yksikään voimala ei jaksa yksin puhdasta energiaa huomiseen STY:n tuulivoimavisio 2030 ja 2050 Yksikään voimala ei jaksa yksin 04/11 Käytetty voimala, kannattava vaihtoehto? pääkirjoitus Jari Suominen Puheenjohtaja jari.suominen@tuulivoimayhdistys.fi

Lisätiedot

TUULEN SILMÄ. Nro 3/2005 16. vuosikerta RANNIKOSTRATEGIA SUOMEENKIN HAJAUTETUN ENERGIAN INNOVAATIOILLE RIITTÄÄ KYSYNTÄÄ

TUULEN SILMÄ. Nro 3/2005 16. vuosikerta RANNIKOSTRATEGIA SUOMEENKIN HAJAUTETUN ENERGIAN INNOVAATIOILLE RIITTÄÄ KYSYNTÄÄ TUULEN Nro 3/2005 16. vuosikerta SILMÄ RANNIKOSTRATEGIA SUOMEENKIN HAJAUTETUN ENERGIAN INNOVAATIOILLE RIITTÄÄ KYSYNTÄÄ TUULIVOIMAVALITUKSET EDENNEET HEIKOSTI PÄÄKIRJOITUS Erkki Haapanen Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

TUULEN. Nro 4/2006 17. vuosikerta SELVITYS SYÖTTÖTARIFFEISTA TUULIVOIMATUOTANNON LYHYTAIKAINEN ENNUSTAMINEN TUULIMITTAUKSIA SISÄMAASSA

TUULEN. Nro 4/2006 17. vuosikerta SELVITYS SYÖTTÖTARIFFEISTA TUULIVOIMATUOTANNON LYHYTAIKAINEN ENNUSTAMINEN TUULIMITTAUKSIA SISÄMAASSA TUULEN Nro 4/2006 17. vuosikerta SILMÄ SELVITYS SYÖTTÖTARIFFEISTA TUULIVOIMATUOTANNON LYHYTAIKAINEN ENNUSTAMINEN TUULIMITTAUKSIA SISÄMAASSA KEMIN AJOKSEEN SUOMEN SUURIN TUULIPUISTO PÄÄKIRJOITUS Erkki Haapanen

Lisätiedot

Tuulivoiman kustannukset ja kilpailukyky Kaakkois- Suomessa

Tuulivoiman kustannukset ja kilpailukyky Kaakkois- Suomessa Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0200 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari Tuulivoiman kustannukset ja kilpailukyky Kaakkois- Suomessa

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOSIKERTOMUS 212 SISÄLLYS 3 Haminan Energian vuosi 212 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Varatoimitusjohtajan katsaus 12 Suomen energiavuosi 212 14 Energialiiketoiminta 16 Verkostoliiketoiminta 18 Tietohallinto

Lisätiedot

Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi

Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi LOPPURAPORTTI 3.10.2014 Aki Pesola, Juha Vanhanen, Markku Hagström, Ville Karttunen, Lauri Larvus, Laura Hakala, Iivo Vehviläinen

Lisätiedot

Selvitys sähkön pientuotannon nettolaskutuksesta

Selvitys sähkön pientuotannon nettolaskutuksesta Selvitys sähkön pientuotannon nettolaskutuksesta 15. kesäkuuta 2012 Toimeksiantaja: Työ- ja elinkeinoministeriö Loppuraportti Laatinut: Bionova Consulting Bionova Consulting 2012 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2

Lisätiedot

Tarjouskilpailu uusiutuvan energian edistämiskeinona. 7.11.2014 GreenStream Network

Tarjouskilpailu uusiutuvan energian edistämiskeinona. 7.11.2014 GreenStream Network Tarjouskilpailu uusiutuvan energian edistämiskeinona 7.11.2014 GreenStream Network Vuoden 2020 tuulivoimatavoite saavutetaan jo 2018 Päätökset tuulivoiman ja muun uusiutuvan energian edistämisestä tehtävä

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASELVITYS

KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASELVITYS 25.10.2010 KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASELVITYS Kuva: Högsåran tuulipuisto Hafmex Wind Oy Merja Paakkari 25.10.2010 2(24) Sisällysluettelo: 1. Johdanto... 3 2. Alueiden kuvaus lähtötiedot ja reunaehdot... 4

Lisätiedot

Haminan Energia Oy on monipuolinen energia-alan palvelutuotantoon erikoistunut yritys, joka on 100 % Haminan kaupungin omistuksessa.

Haminan Energia Oy on monipuolinen energia-alan palvelutuotantoon erikoistunut yritys, joka on 100 % Haminan kaupungin omistuksessa. VUOSIKERTOMUS 213 SISÄLLYS 3 Haminan Energian vuosi 213 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Varatoimitusjohtajan katsaus 12 Suomen energiavuosi 213 14 Energialiiketoiminta 16 Verkostoliiketoiminta 18 Tietohallinto

Lisätiedot

MARJA MERILUOTO TUULIVOIMAPUISTON KANNATTAVUUS INFRASTRUKTUURIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö

MARJA MERILUOTO TUULIVOIMAPUISTON KANNATTAVUUS INFRASTRUKTUURIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö MARJA MERILUOTO TUULIVOIMAPUISTON KANNATTAVUUS INFRASTRUKTUURIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Tarkastaja: professori Sami Repo Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

EU on asettanut kolme ilmasto- ja energiapolitiikan

EU on asettanut kolme ilmasto- ja energiapolitiikan Kansantaloudellinen aikakauskirja 109. vsk. 3/2013 Uusiutuvien energiamuotojen tukeminen Kimmo Ollikka Tutkija VATT EU on asettanut kolme ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitetta vuodeksi 2020. Kasvihuonekaasujen

Lisätiedot

Tuulivoimapuistoista. apua luonnon moni muotoisuuden. vaalimiseen? Tuulivoima ja sähkön tukkuhinta Tanskassa. New Energy messujen ja EWECin satoa

Tuulivoimapuistoista. apua luonnon moni muotoisuuden. vaalimiseen? Tuulivoima ja sähkön tukkuhinta Tanskassa. New Energy messujen ja EWECin satoa puhdasta energiaa huomiseen 2/1 Tuulivoimapuistoista apua luonnon moni muotoisuuden vaalimiseen? Tuulivoima ja sähkön tukkuhinta Tanskassa New Energy messujen ja EWECin satoa pääkirjoitus Pasi Tammivaara

Lisätiedot

TUULEN SILMÄ. Nro 2/2005 16. vuosikerta MERITUULIVOIMA TAKKUAA

TUULEN SILMÄ. Nro 2/2005 16. vuosikerta MERITUULIVOIMA TAKKUAA TUULEN Nro 2/2005 16. vuosikerta SILMÄ MERITUULIVOIMA TAKKUAA TUULIVOIMAN TUOTANTO- JA VIKATILASTOT 2004 PÄÄKIRJOITUS Erkki Haapanen Toiminnanjohtaja Öljyvarojen vähittäinen hupeneminen on tosiasia. Sitä

Lisätiedot

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU VAIHTOEHTO FENNOVOIMALLE Vihreät De Gröna Tiivistelmä Fennovoima Oy:n periaatelupa uuden ydinreaktorin rakentamiseksi on eduskunnan käsittelyssä. Jos voimala toteutuisi suunnitelmien

Lisätiedot

Selvitys Suomen huoltovarmuusreservistä

Selvitys Suomen huoltovarmuusreservistä Selvitys Suomen huoltovarmuusreservistä Keskustelupaperi, 18.6.2015 Iivo Vehviläinen, Mikko Kara Gaia Consulting Oy SISÄLTÖ 1 Johdanto... 2 2 Huoltovarmuusreservin perusteet... 4 2.1 Taloudelliset perusteet...

Lisätiedot

Sähköntuotannon windfall voittojen leikkaaminen ja päästökaupan sähkönhintavaikutusten lieventäminen

Sähköntuotannon windfall voittojen leikkaaminen ja päästökaupan sähkönhintavaikutusten lieventäminen Lausunto Dnro VATT/2/5/ Helsinki 13.2. Työ ja elinkeinoministeriö Kirjaamo PL 32 23 Valtioneuvosto Sähköntuotannon windfall voittojen leikkaaminen ja päästökaupan sähkönhintavaikutusten lieventäminen 1.

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n lehti 1/2009. Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8. Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12

Fingrid Oyj:n lehti 1/2009. Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8. Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12 Fingrid Oyj:n lehti 1/2009 Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8 Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12 Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n lehti 12. vuosikerta 1/2009 Toimitus Puhelin: 030

Lisätiedot

Suomen kansallinen toimintasuunnitelma. edistämisestä direktiivin 2009/28/EY mukaisesti. Energiaosasto

Suomen kansallinen toimintasuunnitelma. edistämisestä direktiivin 2009/28/EY mukaisesti. Energiaosasto Suomen kansallinen toimintasuunnitelma uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian edistämisestä direktiivin 2009/28/EY mukaisesti Energiaosasto 1 Tiivistelmä uusiutuvaa energiaa koskevasta kansallisesta

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Suomalaisen saha- ja puutuoteteollisuuden toimiympäristön vertailu keskeisimpiin kilpailijamaihin nähden

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Suomalaisen saha- ja puutuoteteollisuuden toimiympäristön vertailu keskeisimpiin kilpailijamaihin nähden 1 RAPORTTI 52X161005 3.9.2013 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Suomalaisen saha- ja puutuoteteollisuuden toimiympäristön vertailu keskeisimpiin kilpailijamaihin nähden Loppuraportti 2 Kaikki oikeudet pidätetään

Lisätiedot

BIOENERGIAN LÄHTEILLÄ

BIOENERGIAN LÄHTEILLÄ Toimittanut Helena Torkko BIOENERGIAN LÄHTEILLÄ Rovaniemen ammattikorkeakoulu julkaisusarja C 25 Bioenergian lähteillä toimittanut Helena Torkko 2011 rovaniemen ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta Kehitys-

Lisätiedot

Tiedonannon yhteydessä komissio julkaisi julkisen kuulemisen, jonka takaraja on 8.10.2015.

Tiedonannon yhteydessä komissio julkaisi julkisen kuulemisen, jonka takaraja on 8.10.2015. Työ ja elinkeinoministeriö PERUSMUISTIO TEM201500252 EOS Pahkala Tatu(TEM) 31.08.2015 Asia Komission tiedonanto energiamarkkinoiden uutta rakennetta koskevan julkisen kuulemisen käynnistämisestä Kokous

Lisätiedot

VTT TIEDOTTEITA 2509. Maija Ruska & Göran Koreneff. Ydinvoimalaitoshankkeiden vaikutukset kilpailuun sähkömarkkinoilla

VTT TIEDOTTEITA 2509. Maija Ruska & Göran Koreneff. Ydinvoimalaitoshankkeiden vaikutukset kilpailuun sähkömarkkinoilla VTT TIEDOTTEITA 2509 Maija Ruska & Göran Koreneff Ydinvoimalaitoshankkeiden vaikutukset kilpailuun sähkömarkkinoilla VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2509 Ydinvoimalaitoshankkeiden vaikutukset kilpailuun

Lisätiedot