KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA"

Transkriptio

1 KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA 2008

2 KAJAANIN VOK TOIMINTASUUNNITELMA YLEISTÄ 3 2. VASTAANOTTOKESKUKSEN TILAT 4 3. VASTAANOTTOKESKUKSEN ASIAKKAAT 4 4. VASTAANOTTOKESKUKSEN PALVELUT Sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Asumispalvelut Vastaanottokeskuksen tarjoamat palvelut Opintotoiminta Työtoiminta Harrastustoiminta Erityisryhmille suunnatut palvelut Tulkkipalvelut Siirrot ja kuljetukset Oikeusapupalvelut HENKILÖSTÖ Henkilöstön rakenne ja määrä Henkilöstön koulutus Henkilöstön työnohjaus Henkilöstön TYKY toiminta Henkilöstön työterveyshuolto Henkilöstön perehdytys VARAUTUMINEN YHTEISTYÖ SIDOSRYHMIEN KANSSA TIEDOTUS JA SUVAITSEVAISUUSTYÖ LOPUKSI 16 LIITE: Vastaanottokeskuksen budjetti

3 1. YLEISTÄ Maahanmuuttohallinnon organisatoriset muutokset, eli vastuuministeriön vaihtuminen työministeriöstä sisäasianministeriöksi, vuoden 2008 alussa vaikuttaa oletettavasti joiltain osin myös paikallistason toimintoihin. Toimintasuunnitelmaa kirjoitettaessa maahanmuuttohallinnon organisatoriset muutokset ovat vielä kesken, joten niiden vaikutusta Kajaanin maahanmuuttajapalvelujen toimintaan on mahdotonta arvioida. Paikallisella tasolla organisatorisia muutoksia ei liene ole tulossa, joten Kajaanissa vastaanottokeskus toimii jatkossakin osana Kajaanin maahanmuuttajapalveluja. Maahanmuuttajapalvelujen organisaatioon kuuluu Kajaanissa siis sekä turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminta että kuntaan sijoitettavien pakolaisten ensimmäisen kolmen vuoden kotouttamistoimenpiteiden järjestäminen. Vastaanottokeskustoiminnan osalta toimintavuoden 2008 painopisteinä tulevat normaalin toiminnan lisäksi olemaan osallistuminen Oravaisten vastaanottokeskuksen hallinnoimaan LATU hankkeeseen, jossa työstetään vastaanottokeskustyön laatujärjestelmää. BMV projekti (Becoming More Visible projekti) on päättynyt vuoden 2007 lopussa, joten Kajaanissa tullaan toimintavuonna 2008 aktiivisesti juurruttamaan BMV projektin tuloksia ja malleja osaksi arkista vastaanottokeskustyötä. BMV projektin myötä kehitetty ja jo juurrutettu Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen vetämä henkilöstön täydennyskoulutus jatkuu toimintavuonna Kajaanin vastaanottokeskuksen henkilöstöä osallistuu ko. koulutukseen sekä koko koulutusohjelmaan että sen osioihin. Henkilöstön koulutuksen osalta painopisteenä tulee muutoinkin olemaan pitkäkestoisiin koulutuksiin osallistuminen. Arjen toiminnassa huomioi tullaan toimintavuonna kiinnittämään erityisesti turvapaikanhakijoiden työtoiminnan ja työllistymisen kehittämiseen ja edistämiseen. 3

4 2 VASTAANOTTOKESKUKSEN TILAT Kajaanin vastaanottokeskuksen ja maahanmuuttajapalveluiden toimisto- ja henkilökunnan työtilat sijaitsevat Kajaanin keskustassa osoitteessa Lönnrotinkatu 3. Näissä tiloissa työskentelevät kaikki vastaanottokeskuksen ja maahanmuuttajapalveluiden työntekijät. Turvapaikanhakijoiden asuttaminen on järjestetty Kiinteistöyhtiö Kajaanin Pietarilta vuokrattuihin kerrostalo- ja rivitalo asuntoihin. Vastaanottokeskus on 150 -paikkainen ja asuntopaikat jakautuvat eri toimintojen kesken seuraavasti: 60 transit -asiakkaille tarkoitettua asuntopaikkaa, jotka sisältävät 10 INVA paikkaa, 90 paikkaa on varattu ns. normaalissa turvapaikkaprosessissa oleville turvapaikanhakijoille. Asuin- ja toimistotilojen lisäksi vastaanottokeskuksella on käytössään 100m2 kokoinen varastotila kaupungin keskustassa. 3. VASTAANOTTOKESKUKSEN ASIAKKAAT Kajaanin vastaanottokeskuksen asiakkaita ovat vastaanottokeskuksen asiakasrekisteriin merkityt turvapaikanhakijat. Asiakkaat voivat olla ja ovat turvapaikkaprosessinsa suhteen eri vaiheissa. Osa asiakkaista (noin 60 paikkaa) on ns. transit -asiakkaita, jotka ovat turvapaikkaprosessinsa alkuvaiheessa olevia henkilöitä joiden turvapaikkapuhuttelu on maahanmuuttovirastossa määrätty suoritettavaksi maahanmuuttoviraston Kainuun alueyksikössä Kuhmossa. Nämä asiakkaat ohjataan Kajaaniin muista, lähinnä Helsingin vastaanottokeskuksesta. Turvapaikkapuhuttelun jälkeen osa näistä asiakkaista siirretään johonkin toiseen vastaanottokeskukseen ja osa jää asumaan Kajaanin vastaanottokeskukseen. 4

5 Pääosa asiakkaista (noin 90 paikkaa) on joko ns. normaalissa turvapaikkamenettelyssä oleville turvapaikanhakijoille. Lisäksi vastaanottokeskuksella on mahdollisuus vastaanottaa kahteen asuntoon (noin 10 paikkaa) erityistä tukea ja tukitoimia vaativille esimerkiksi liikuntavammaisia yms. asiakkaita. Oleskeluluvan saavan turvapaikanhakijan kuntaan sijoittamisen joustavuus on erittäin tärkeää. Kun turvapaikanhakija saa A-statuksen mukaisen oleskeluluvan maistraatti voi kirjata hänet nykyisen kotikuntalain mukaisesti kunnan asukkaaksi välittömästi. Näin asiakkaan kotouttamistoimet voivat alkaa heti ja hän on oikeutettu saamaan KELA:n myöntämiä etuisuuksia tai työvoimahallinnon palveluja. Kuntapaikkapäätöstä ja kaupungin asuntoa odottaessaan asiakas asuu vastaanottokeskuksen hallinnoimassa asunnossa. Myös muuten hän on palveluiltaan rinnastettavissa kuntalaiseen. Näillä järjestelyillä voidaan turvata se, ettei asiakkaan kotoutumisen alku kulu asuntojonossa. Asiakkaan asumisesta aiheutuneet kulut korvataan vastaavasti vastaanottokeskukselle. Mikäli turvapaikanhakijalle myönnetään Ulk. lain 51 mukainen B-lupa toisen kerran ja maistraatti myöntää hänelle kotikuntaoikeuden toimitaan hänen kohdallaan pääsääntöisesti samoin kun A-statuksen omaavien asiakkaiden kanssa. Tuolloin asiakas on kuitenkin oikeutettu rajoitettuihin palveluihin työvoimatoimistossa. Tarvittaessa vastaanottokeskukseen voidaan sijoittaa myös muita asiakkaita esimerkiksi johonkin kuntaan asuntoa odottavia kiintiöpakolaisia, näistä sijoituksista sovitaan TEkeskuksen kanssa tapauskohtaisesti. 4. VASTAANOTTOKESKUKSEN PALVELUT 4.1 Sosiaalipalvelut Vastaanottokeskuksen sosiaalipalvelut järjestetään sekä sosiaalityön tiimissä että ohjausja neuvontatiimissä. Sosiaalityön tiimissä Kajaanin toimistossa työskentelee kolme sosiaalityöntekijää ja johtavan sosiaalityöntekijän työajasta on varattu puolet asiakastyöhön. Ohjaus- ja neuvontatiimissä työskentelee kolme sosiaaliohjaajaa. Sosiaalityöntekijät ja - ohjaajat (3,5 + 3) vastaavat yhdessä sosiaalipalveluiden 5

6 toteuttamisesta. Kyseiset työntekijät hoitavat turvapaikanhakijoiden lisäksi myös Kajaanissa asuvien kiintiöpakolaisten sosiaalipalvelut yhteistyössä muiden tiimien kanssa. Sosiaalityön tiimin työn painopistealueena ovat sosiaalityön tukea tarvitsevat lapsiperheet, moniongelmaiset perheet, ennaltaehkäisevä lastensuojelutyö ja siihen liittyvät lastensuojelun avohuollon tukitoimet. Turvapaikanhakijoiden ongelmiin ja haasteellisiin tilanteisiin vastataan omia työ- ja toimintatapoja kehittämällä. Asiakastyössä lisätään ja syvennetään tiimien välistä moniammatillista yhteistyötä. Lastensuojelun osalta maahanmuuttajapalvelujen sosiaalityön tiimin yhteistyökumppaneina ja tarvittaessa konsultteina ovat Kainuun maakuntakuntayhtymän sosiaalityöntekijät. Lastensuojeluun liittyvissä asioissa maahanmuuttajapalveluiden sosiaalityöntekijät toimivat maakunnan lastensuojelutyöntekijöiden työparina. Vuoden 2007 aikana yhteistyökäytäntöjen selkiinnyttämistä on tehty yhteistapaamisissa sekä yhteisissä koulutuksissa. Yhteistyötä jatketaan edelleen ja voimaan tulevan uuden lastensuojelulain vaatimukset otetaan huomioon toiminnassa. Lasten ja lapsiperheiden osalta ovat tarvittaessa käytettävissä erilaiset sosiaalityön keinot (esim. harkinnanvarainen toimeentulotuki ja päivähoitopalvelut lastensuojelullisin perustein). Turvapaikanhakijoilla ei ole subjektiivista oikeutta päivähoitoon. Lastensuojelullisin perustein päivähoitopaikka voidaan järjestää tarvittaessa. Sosiaalityön tiimi vastaa turvapaikanhakijoiden harkinnanvaraisesta toimeentulotuesta. Muilta osin turvapaikanhakijoiden kirjallisen toimeentulotuen käsittelystä vastaa tukipalvelutiimi. Sosiaalityön tiimi tekee yhteistyötä päivähoidon ja koulun koordinaattoreiden kanssa ja osallistuu koulujen oppilashuoltotyöhön. Toimintavuoden 2008 aikana sosiaalityön tiimin ja työn sisällön kehittämisen tavoitteita ovat: 6

7 1) jatketaan edelleen palveluiden, asiakastyön ja moniammatillisen tiimityön toimintatapojen kehittämistä ja sisällöllistä syventämistä 2) täsmennetään sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen toimenkuvia ja työnjakoa sekä kehitetään asiakastyön yhteistyökäytäntöjä 3) ollaan mukana opinto- ja työtoiminnan kehittämisessä huomioiden erityisesti B- lupalaisten asema ja elämäntilanne 4) pyritään johtavan sosiaalityöntekijän työpanoksen tasapainoiseen ja tarkoituksenmukaiseen jakautumiseen asiakastyön ja kehittämistyön välillä. 4.2 Terveyspalvelut Maahanmuuttajapalveluissa toimii yhteensä kolme terveydenhoitajaa ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Terveydenhoitajat vastaavat kiintiöpakolaisten ja turvapaikanhakijoiden terveydenhuollosta. Terveydenhoitajan terveystarkastukset tehdään kaikille ns. normaaliin turvapaikkamenettelyyn kuuluville turvapaikanhakijoille. Tarkastukset pyritään tekemään ensin lapsille ja vammaisille. Transit -asiakkaille tarjotaan vain ensiavunluontoinen hoito sekä tarveharkintaisesti muita tukitoimia erityisesti haavoittuville ryhmille (kidutetut, yksinhuoltajat jne). Terveystarkastukseen sisältyvät laboratorio- ja röntgentutkimukset ostetaan ostopalveluna terveyskeskuksesta. Terveystarkastuksissa tavoitteena on tartuntatautien ennaltaehkäisy ja varhainen toteaminen. Kokonaisvaltaisena painopistealueena on asiakkaiden omatoimisuuden ja itsehoitoisuuden tukeminen. Valtakunnallisista tavoitteista pyritään erityisesti asiakkaan elämän elämänhallinnan edistämiseen ja asiakkaan voimavarojen käyttöönottoon mm. ohjauksen ja neuvonnan keinoin. Terveyspalvelujen osa-alueella on tehty tiimityönä mm. hoitajien päivystysvastaanotot ja sijaistaminen. Toimintavuonna on tarkoitus kehittää laadukasta ajanvaraukseen perustuvaa asiakasvastaanottoa sekä jatkaa ja tehostaa moniammatillista tiimityötä. Kainuun maakunta- kuntayhtymässä on meneillään perhevalmennuksen uudistaminen. Tarkoituksena on mukauttaa ko. malli maahanmuuttajapalveluiden asiakkaiden tarpeiden 7

8 mukaiseksi. Joitain perhevalmennuksen osa-alueita on tarkoitus suunnitella ja toteuttaa yhdessä sosiaalityön tiimin kanssa. Psykiatrisen sairaanhoitajan toimi Kajaanin maahanmuuttajapalveluihin on perustettu , joten työnkuva ja työkäytäntöjen kehittäminen maahanmuuttajapalveluiden sisällä ja yhteistyökäytännöt Kainuun maakunta- kuntayhtymän kanssa on osittain mielenterveyspalvelujen osalta kehittymisvaiheessa ja toimivien työkäytäntöjen suhteen kesken. Psykiatrisen sairaanhoitajan tehtävänä Kajaanin maahanmuuttajapalveluissa on toteuttaa turvapaikanhakijoiden psyykkisen tilanteen arviointia, seurantaa ja hoitoa osaltaan ja yhteistyössä psykiatrin ja moniammatillisen tiimin kanssa. Psykiatrinen sairaanhoitaja osallistuu myös päivystysvastaanottotoimintaan ja sijaistamiseen terveyspalvelutiimissä Asumispalvelut Asumispalveluiden osalta toimintaa ohjaa edelleen yleisjako ns. transit -asiakkaiden ja normaaliprosessissa olevien asiakkaiden asumispalveluihin. Tavoitteena on edelleen asuntojen mahdollisimman korkea käyttöaste. Transitasuntojen asukastiheys pidetään muita suurempana, johtuen asumisen lyhytaikaisuudesta. Asuttamisessa pyritään mahdollisuuksien mukaan ottamaan huomioon perhesiteet, etninen tausta, kieli ja uskonto. Näin pyritään ennaltaehkäisemään mahdolliset ongelmatilanteet. Asiakkaiden ohjauksessa tullaan edelleen kiinnittämään erityistä huomiota paloturvallisuuden sekä energiasäästön korostamiseen. Asukkaat velvoitetaan ilmoittamaan mahdollisista vioista välittömästi henkilökunnalle suurempien vahinkojen välttämiseksi. Asuntojen siivouksesta ja piha-alueiden kunnossa pidosta vastaavat pääsääntöisesti asukkaat itse. Tavoitteena vuodelle 2008 on kuitenkin asuntojen suursiivoukset ja kuntotarkastukset vähintään 2 kertaa toimintavuoden aikana. Siivoukset toteutetaan ulkopuolisen palveluntuottajan toimesta. 8

9 4.4 Vastaanottokeskuksen tarjoamat palvelut Opintotoiminta Toimintavuoden tavoitteena on järjestää suomenkielen opetusta kaikille vastaanottokeskuksen asiakkaille. Opintotoiminta on ensisijaista muihin mahdollisiin kursseihin ja aktiviteetteihin nähden. Ryhmiä järjestetään tarpeen mukaan alkeiskurssista edistyneempiin. Ryhmien määrä ja koostumus sovitaan yhteistyössä opettajan kanssa säännöllisissä tapaamisissa. Viikkotuntimäärältään opetusta järjestetään ainakin kuusi tuntia asiakasta kohden, kotouttamislaki 22 4 momentti. Transit- asiakkaita velvoitetaan osallistumaan opintotoimintaan, mikäli heidän oleskelunsa vastaanottokeskuksessa jatkuu yli kuukauden. Mikäli asiakkaan opiskelussa on ongelmia tai kokonaistilannetta on tarpeen muuten selvittää, voi opettaja osallistua asiakkaan yhteistyöpalaveriin vastaanottokeskuksen henkilökunnan kanssa. Opetus toteutetaan ostopalveluna kuten aikaisempinakin vuosina. Luokkatilat on vuokrattu yksityiseltä vuokranantajalta Työtoiminta Vuoden 2008 yhtenä painopisteenä on työtoiminnan toimintamuotojen kehittäminen ja aktivoiminen vastaanottokeskuksessa. Hajautettuun asumiseen ja toisaalta laajahkoon transittoimintaan perustuvassa toimintamallissa työtoiminnan järjestäminen vaatii erityisiä järjestelyjä ja työntekijöiden vahvempaa työpanosta Harrastustoiminta Harrastustoiminnan tavoitteena on tukea turvapaikanhakijaa omatoimiseen ja aktiiviseen elämään uudessa haasteellisessa elämäntilanteessa sekä tukea asiakkaiden osallisuutta 9

10 Kajaanissa jo olemassa olevien harrastusmahdollisuuksien hyödyntämiseen. Vastaanottokeskuksen työntekijät ohjaavat asiakkaita mukaan eri harrastustoimintoihin. Harrastustoiminnan tavoitteena on myös tukea asiakkaiden elämänhallintaa ja voimaantumista. Asiakkaan tarpeen mukaan toimintaa voidaan tukea esimerkiksi aluksi yhdessä toimimalla. Eri harrasteiden löytämiseen on tulossa parannusta toimintavuoden aikana kun Monikan tiloissa aloittaa toimintansa Kajaanin eri järjestöiden ylläpitämä kohtauspaikka. Kajaanin maahanmuuttajapalvelut tukee edelleen eri järjestöjä sekä urheiluseuroja maahanmuuttajille kohdistettujen toimintojen järjestämisessä. Vastaanottokeskusten ja eri projektien tapahtumiin osallistuminen ja järjestelyissä mukana oleminen kuuluvat toimintavuoden suunnitelmiin Erityisryhmille suunnatut palvelut Haavoittuvien ja erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden kanssa työskentelyä jatkaa kaksi pakolaisohjaaja. Työskentelyn tavoitteena on asiakkaiden oman elämänhallinnan tukeminen ja voimaannuttaminen. Työskentely perustuu asiakaslähtöiseen näkökulmaan; Asiakkaan omien voimavarojen ja sitoutumisen erityinen huomioiminen, sosiaalisten taitojen kehittäminen ja vastuun ottaminen omasta elämästä. Työskentelyssä kiinnitetään huomiota mahdollisesti esiintyvien kriisien ennaltaehkäisemiseen sekä varhaiseen puuttumiseen ongelmatilanteissa. Näillä tukitoimilla pyritään ehkäisemään myös sairaalahoitoon joutumista. Edelleen kiinnitetään erityistä huomiota asiakkaiden osallistumista työ-, opinto- ja harrastetoimintaan heidän omien voimavarojen mukaan. Ohjaajat työskentelevät yhteistyössä moniammatillisten tiimien sekä yhteistyöverkostojen kanssa. Tavoitteena on kehittää moniammatillisten tiimien yhteistyötä sekä asiakkaiden henkilökohtaisten palvelusuunnitelmien käyttöä. Vakavista kidutuksista johtuvista traumoista kärsivät asiakkaat ohjataan tarvittaessa konsultaatioon Kidutettujen kuntoutuskeskukseen. Kidutettujen kuntoutuskeskuksen kautta asiakkaat saavat tarvittavaa hoitoa, kuntoutusta, tutkimuksia sekä konsultaatio palveluja henkilöstölle tarvittaessa. Kidutettujen kuntoutuskeskuksen suosittelemat jatkohoidot järjestetään vastaanottokeskuksen kautta ostopalveluna Kajaanissa. 10

11 Yksi vastaanottokeskuksen kahden huoneen ja keittiön asunto on varustettu INVAvarustein vammaispalveluja tarvitsevia turvapaikanhakijoita varten. Tarvittaessa INVAasuntoihin asutettavien asiakkaiden muita tukipalveluja hankitaan ostopalveluna. 4.5 Tulkkipalvelut Kainuun hankintarengas on kilpailuttanut tulkkipalvelujen tuottajat syksyllä 2006, Tulkkipalvelujen tuottaja on (entinen Lingua Nordica Oy) Semantix Lingua Nordiga Oy, jonka kanssa on solmittu alueellinen tulkkipalvelusopimus vuosille Semantix Linqua Nordica on lähtenyt aktiivisesti kehittämään Kajaanin ja Kainuun tulkkipalvelujen tarjontaa järjestämällä esim. yhteistyössä työvoimapalvelujen kanssa alueellista tulkkikoulutusta. Tulkkipalvelujen käytössä painopiste on etätulkkauksessa kuten aiemminkin Siirrot ja kuljetukset Kajaanin Vastaanottokeskus vastaa asiakkaiden siirroista ja siirtojen kuluista silloin, kun siirto tapahtuu vastaanottokeskuksen aloitteesta. Siirroissa ja kuljetuksissa käytetään pääsääntöisesti julkisia kulkuneuvoja. Erityisistä syistä voidaan kuljetukset hoitaa esim. taksilla tai tilausbussilla. Maahanmuuttoviraston puhutteluun Kuhmoon asiakkaat matkustavat pääsääntöisesti linjaautolla ja näistä kuluista vastaa vastaanottokeskus. Tarvittaessa ja erityisen painavista syistä voidaan tämäkin kuljetus järjestää vastaanottokeskuksen autolla. Vastaanottokeskus ei järjestä asiakaskuljetuksia kaupungin sisällä joitain poikkeuksia lukuun ottamatta. Asiakkaat haetaan kuitenkin poikkeuksetta ensimmäiseen tapaamiseen talon autolla. Näin asiakas hahmottaa kulkureitin asunnoltaan vastaanottokeskuksen toimistolle. Lähialueen muuttoihin ja isompiin tavaroiden kuljetuksiin ja /tai ihmisten siirtoihin vuokrataan tarvittaessa pakettiauto tai pienoisbussi. 11

12 4.7 Oikeusapupalvelut Asiakkaiden turvapaikkaprosessiin liittyvien oikeusapupalvelujen järjestämisessä yhteistyökumppanina on Pakolaisneuvonnan Oulun toimisto. Lakimiehen ja asiakkaan väliset tapaamiset järjestetään yleensä puhelintapaamisina Kajaanissa maahanmuuttajapalvelut toimistossa tai tarvittaessa asiakas matkustaa Ouluun tapaamaan avustajaansa. Oman haasteensa vastaanottokeskukselle tuo vuonna 2008 se, että asiakkaiden lakipalvelut ja oikeudellinen neuvonta tullaan ministeriön päätöksellä organisoimaan uudelleen. Vastaanottokeskus voi jatkossa itsenäisemmin päättää palvelun tuottajan valinnasta. Oikeudelliseen neuvontaan varatut taloudelliset resurssit ovat vastaanottokeskuksen budjetissa. Tämä uusi käytäntö edellyttää myös asiasta vastaavan henkilöstön kouluttautumista ja lisäksi vastaanottokeskukselle tulee asiaan liittyvää valtaa ja vastuuta entistä enemmän. Muiden kuin turvapaikkaprosessiin liittyvissä lakimiespalvelujen osalta asiakkaat ohjataan käyttämään Kajaanin oikeusaputoimiston palveluja 5. HENKILÖSTÖ 5.1 Henkilöstön rakenne ja määrä Kuten aiemmin tässä toimintasuunnitelmassa on todettu on Kajaanissa vastaanottokeskustoiminta ja kuntaan vastaanotettavien kiintiöpakolaisten kotouttamispalvelujen organisoitu Kajaanin maahanmuuttajapalveluihin, jonka koko henkilöstö työskentelee kaikkien eri statuksen omaavien asiakkaiden kanssa. Maahanmuuttajapalvelujen henkilöstön kokonaismäärä on 25 työntekijää. Heistä yhdentoista ja puolen (11 ½) henkilöstömenot kirjautuvat vastaanottokeskuksen budjettiin. 12

13 Vastaanottokeskuksen henkilöstörakenne on seuraava: - johtaja (50% henkilöstömenosta) - toimistosihteeri - toimistosihteeri (50% henkilöstömenoista) - terveydenhoitaja - psykiatrinen sairaanhoitaja (50% henkilöstömenoista) - johtava sosiaalityöntekijä - sosiaaliohjaaja - 6 pakolaisohjaajaa Kaikki työntekijät tekevät ns. päivätyötä, jolloin työaika on joko yleis- tai toimistotyöaika. Vastaanottokeskuksen toiminta on henkilöstön osalta joustavaa, joten lyhytaikaisia sijaisia ei yleensä ole tarvetta palkata. Vastaanottokeskustoiminnassa tarvittava ilta- ja viikonloppupäivystys on Kajaanin vastaanottokeskuksessa järjestetty ns. varallaolojärjestelmän kautta. Varallaolo suoritetaan parityöskentelynä, ja siihen osallistuu osa sekä vastaanottokeskuksen että ns. kuntapuolen työntekijöistä ennalta sovitun työvuorolistan mukaisesti. Varallaolosta maksettava korvaus on KVTES:n mukaisesti 30% korottamattomasta tuntipalkasta. Varallaolo aika on arkisin klo ja viikonloppuisin ja pyhäpäivisin klo Varallaolossa hoidettavat työtehtävät ovat pääsääntöisesti asiakkaiden vastaanottoon ja / tai siirtoon liittyviä tehtäviä sekä jonkin verran myös päivystysluontoisten asiakastilanteiden purkamista. Varalla oleva henkilöstö vastaa myös kiintiöpakolaisryhmien tai perheiden ensivaiheen vastaanotosta, eli varallaolijat ovat tulijoita vastassa lentokentällä ja majoittavat asiakkaat silloin kun saapuminen ajoittuu varallaolo ajalle. 5.2 Henkilöstön koulutus Toimintavuoden 2008 aikana vastaanottokeskuksen henkilöstön koulutuksen painopisteenä on turvata henkilöstölle mahdollisuus osallistua pitkäkestoisiin ammatillisiin lisä- ja täydennyskoulutuksiin. 13

14 Pakolaisohjaajista suurin osa on aloittanut oppisopimuskoulutuksen syksyllä 2007 ja yksi aloittaa tammikuussa Oppisopimuskoulutus on joko lastan ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkintoon, vanhustyön- tai päihdetyönammattitutkintoon johtavaa koulutusta. Oppisopimuskoulutuksen järjestää EDUKAI eli Kainuun ammattiopiston aikuiskoulutuspalvelut. Lisäksi maahanmuuttajapalvelujen henkilöstöä osallistuu Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen järjestämään Turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten kanssa työskentelevien täydennyskoulutukseen. Henkilöstön koulutustarpeet käydään läpi vuosittain toteutettavissa johtajan ja kunkin työntekijän välisissä kehityskeskusteluissa. 5.3 Henkilöstön työnohjaus Henkilöstöllä on tarvittaessa mahdollisuus saada henkilökohtaista työnohjausta. Kukin työnohjaus ostetaan ostopalveluna paikallisilta palveluntuottajilta jolloin henkilöstöllä on mahdollisuus valita työnohjaajansa hyvinkin itsenäisesti ja vapaasti. Työnohjaukseen ohjaamisen ja ohjautumisen kynnys on tarkoituksen mukaista pitää mahdollisimman matalana. 5.4 Henkilöstön TYKY toiminta Tykytoimintaan on varattu vuoden aikana neljä puolikasta päivää tai kaksi kokonaista työpäivää. Tykytoimintaa suunnittelee ja järjestää tykytoimikunta, jonka henkilökunta valitsee keskuudestaan siten, että jokainen tiimi valitsee yhden edustajan tykytoimikuntaan. Tykytoimikunta valitaan yhdeksi vuodeksi kerrallaan, kuitenkin nykyinen tykytoiminkunta on toiminut poikkeuksellisesti jo kaksi vuotta. Tykytoiminta on muutakin kuin liikuntaa. Se on työkykyä ylläpitävää toimintaa, johon kuuluu henkinen hyvinvointi, fyysinen kunto, työpaikan ilmapiirin ja henkilöstösuhteiden työstäminen ja ylläpitäminen. Usein onnistuneen tykytoiminnan edellytys on, että lähdemme pois työpaikalta ja olemme yhdessä. 14

15 5.5 Henkilöstön työterveyshuolto Henkilöstön työterveyshuolto ostetaan ostopalveluna Kajaanin kaupungin voimassaolevien sopimusten mukaisesti Kainuun työterveyspalveluilta. 5.6 Henkilöstön perehdytys Vastaanottokeskuksen toimintavuoden 2008 tavoitteena on tehdä henkilöstön toimenkuvien päivitys loppuun. Kun henkilöstön toimenkuvien päivitys on toteutettu voidaan myös henkilöstön perehdytyssuunnitelma päivittää asianmukaiseksi. 6. VARAUTUMINEN Kajaanin vastaanottokeskuksen organisaatio- ja asuttamismalli ei anna samanlaisia mahdollisuuksia varautumiseen vastaanottokeskuksen laajentamiseen kuin laitosmaisessa vastaanottokeskuksessa olisi. Laajamittaiseen maahantuloon varautumisen suunnitelma tehdään TE-keskuksen pyynnöstä tarvittaessa. 7 YHTEISTYÖ SIDOSRYHMIEN KANSSA Yhteistyön ja kumppanuuden rakentaminen eri järjestöjen ja seurojen kanssa tulee olemaan toimintavuoden aikana helpompaa, kun Monikan tiloissa aloittava eri yhdistystenja seurojen ylläpitämä kohtaamispaikka avaa ovensa. Yhteistyön rakentaminen vie aikaa, mutta asiakaslähtöisen työn kannalta helpommin saavutettavissa olevat yhteisöt ovat tervetulleita mukaan monikulttuurisen Kajaanin luomiseen vuonna Tavoitteellinen, suunnitelmallinen ja resursseja tuhlaamaton yhteistyö edellyttää henkilöstön sitoutumista asiakaslähtöiseen toimintaan. Lisäksi tarvitaan muutokseen sopeutumista ja aitoa kiinnostusta asioiden kehittämiseen. Sidosryhmä yhteistyössä ei tällä hetkellä ole tarvetta merkittäviin linjamuutoksiin. Niin paikallis- kuin valtakunnantason sidosryhmäyhteistyö toimii nykyisellään hyvin ja 15

16 joustavasti, joten valittua yhteistoimintaan ja avoimuuteen perustuvaa yhteistyötä jatketaan tänäkin toimintavuonna. 8 TIEDOTUS JA SUVAITSEVAISUUSTYÖ Kajaani on viime vuosina ollut valtakunnallisessakin julkisuudessa maahanmuuttajiin, pakolaisiin ja myös turvapaikanhakijoihin liittyvissä asioissa melko paljon, eikä tuo julkisuus näissä asioissa ole aina ollut esimerkiksi vastaanottokeskustyön näkökulmasta positiivista. Kajaanin maahanmuuttajapalvelut aloittaa toimintavuoden aikana infopankki ( sivuston ylläpidon. Infopankin sivuilla on tärkeää perustietoa maahanmuuttajille yhteiskunnan toiminnasta ja mahdollisuuksista Suomessa käännettynä 15 eri kielelle. Vastaanottokeskuksen tiedotuksen linjana on ollut ja tule olemaan mahdollisimman aktiivinen, avoin ja oikeasisältöinen tiedottaminen jossa huomioidaan aina asiakkaiden yksityisyyden suojaan ja salassapitoon liittyvät seikat. 9 LOPUKSI Tätä toimintasuunnitelmaa kirjoitettaessa moni vastaanottokeskuksen vuoden 2008 toimintaan vaikuttava seikka on vielä avoinna. Niistä merkittävimpinä ehkä maahanmuuttotyön hallinnon kokonaisuudistus ja sen vaikutukset paikalliseen toimijaan. Lisäksi on muistettava, että maahan saapuvien turvapaikanhakijoiden määrä vaihtelee vuosittain erittäin paljon ja vastaanottokeskustoimintaa tulee toimintavuoden kuluessa aina sopeuttaa kulloisiinkin olosuhteisiin. Toisaalta henkilöstön työssä jaksamisen näkökulmasta on tärkeää tehdä selkeitä toiminnallisia suunnitelmia ja linjauksia ja kirjata sitten aikanaan todellinen toiminta toimintakertomukseen. 16

17 KAJAANIN VOK TALOUSUUNNITELMA 2008 Henkilöstöstä aiheutuvat kustannukset Palkat ja palkkiot Virkasuhdepalkat ja työsuhdepalkat ja työvuorolisät Työsuhdepalkat Sairasvakuutus- yms. lakien mukaiset palautukset Muut palkat ja palkkiot Lomapalkkavelan muutos Henkilöstösivukulut Työnantajan sosiaaliturvamaksut LEL-makst Eläkemaksut Sairasvakuutus- yms.lakien mukaiset sotumaks. pal Tapaturmamaksut Lomapalkkojen henkilöstösivukuluvelan muutos Muut työnantajan sosiaalivakuutusmaksut Henkilöstöpalvelut Koulutuspalvelut Työterveyspalvelut Työterveyshuollon kustannusten palautukset Virkistyspalvelut Muut henkilöstöpalvelut Matkakulut Päivärahat -900 Kilometrikorvaukset Matkustuspalvelut Muut henkilöstölle maksettavat kustannusten korvaukset Siviilipalvelumiehistä aiheutuvat kustannukset Kiinteistöstä aiheutuvat kustannukset Vuokrat (asuntojen vuokrat ja muiden rakennusten vuokrat) Puhdistusaineet ja -tarvikkeet Lämmitys, sähkö ja vesi Rakennusmateriaali -500 Korjaus- ja kunnossapitopalvelut (asuin ja muut rakennukset) Rakentamispalvelut (kalusto) Siivouspalvelut Ympäristönhoito- ja ylläpitopalvelut Vartiointi- ja turvallisuuspalvelut Muut kiinteistöstä aiheutuvat kulut -500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Arvoltaan vähäiset koneet, kalusteet ja kuljetusvälineet -500 Kuljetusvälineiden korjaus- ja kunnossapitopalvelut -500 Muiden koneiden ja laitteiden korjaus- ja kunnossapitopalvelut -500 Muut korjaus- ja kunnossapitopalvelut Kuljetusvälineiden vuokrat Muiden koneiden ja laitteiden vuokrat ( mm. atk laitteet ) Toimistotarvikkeet

18 Kirjat, lehdet ja muut painotuotteet Elintarvikkeet, juomat ja tupakka -400 Vaatteisto Poltto- ja voiteluaineet Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Toimistopalvelut Painatuspalvelut -600 Ilmoitus-, mainos- ja markkinointipalvelut Tietoliikennepalvelut Atk:n käyttöpalvelut Pankkipalvelut Muut toimistopalvelut -500 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut Pesulapalvelut Muut palvelut Tulkkaus- ja käännöspalvelut Ravitsemispalvelut Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut Kuljetuspalvelut Työ- ja opintotoiminta Sosiaalihuollon ostopalvelut Muut palvelut Terveydenhuollon kulut Alkuterveystarkastuksen laboratorio- ja röntgenkulut Terveyskeskustasoinen hoito Erikoissairaanhoito Mielenterveyspalvelut Hammashuolto Muut terveydenhuollon kulut Muut kulut Keskitetysti (sisäisesti) hoidetut tehtävät Hallintokulukorvaus Muut menot Toimeentuloturva Toimeentulotuki (huom. sis. myös tarvikekassit ja elintarv. asukk.) Ehkäisevä toimeentulotuki (= harkinnanvarainen toimeentulotuki) Paluumuuttoavustus KAIKKI KUSTANNUKSET YHTEENSÄ Vastaanottokeskuksen saamat tulot 18

Kajaanissa Vastaanottokeskuksen toiminta ja hallinto on osa Kajaanin Maahanmuuttajapalveluja.

Kajaanissa Vastaanottokeskuksen toiminta ja hallinto on osa Kajaanin Maahanmuuttajapalveluja. KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA 2009 1. SOPIMUSTEN NEUVOTTELUTILANNE TAUSTALLA Kajaanissa Vastaanottokeskuksen toiminta ja hallinto on osa Kajaanin Maahanmuuttajapalveluja. Kajaanin kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2008

KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2008 KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2008 KAJAANIN VOK TOIMINTAKERTOMUS 2008 1. Yleistä 3 2. Vastaanottokeskuksen tilat 3 3. Vastaanottokeskuksen asiakkaat 4 4. Vastaanottokeskuksen palvelut 5 4.1

Lisätiedot

KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA

KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA 2006 Kajaanin vastaanottokeskus Toimintasuunnitelma 2006 1 YLEISTÄ 2 2 VASTAANOTTOKESKUKSEN TILAT 5 3 VASTAANOTTOKESKUKSEN ASIAKKAAT 5 4 VASTAANOTTOKESKUKSEN

Lisätiedot

KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS

KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA 2010 KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sisällysluettelo: 1. Toiminnan taustaa 1.1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.2. Kehitysnäkymät 1.3. Tavoitteet

Lisätiedot

KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS

KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA 2011 KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Sisällysluettelo: s. 2 1. Toiminnan taustaa s. 3 1.1. Toiminta-ajatus ja arvot s. 3 1.2. Kehitysnäkymät

Lisätiedot

KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTAKERTOMUS

KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTAKERTOMUS KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2007 Kajaanin vastaanottokeskus Toimintakertomus 2007 Sisältö 1. Yleistä 3 2. Vastaanottokeskuksen tilat 4 3. Vastaanottokeskuksen asiakkaat 5 4. Vastaanottokeskuksen

Lisätiedot

KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTAKERTOMUS

KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTAKERTOMUS KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2006 Kajaanin vastaanottokeskus Toimintakertomus 2006 Sisältö 1. Yleistä 3 2. Vastaanottokeskuksen tilat 4 3. Vastaanottokeskuksen asiakkaat 5 4. Vastaanottokeskuksen

Lisätiedot

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut Organisaatiokaavio (toiminnot) Maahanmuuttajapalvelut InEspoo Monikulttuurinen neuvonta

Lisätiedot

ELY-keskuksen rooli laajamittaisessa maahantulossa ja pakolaisten kuntiin sijoittamisessa

ELY-keskuksen rooli laajamittaisessa maahantulossa ja pakolaisten kuntiin sijoittamisessa ELY-keskuksen rooli laajamittaisessa maahantulossa ja pakolaisten kuntiin sijoittamisessa 9.11.2015 Suomeen saapunut 27 070 turvapaikanhakijaa viime vuonna 3651 tulijaa Alaikäisenä yksin tulleita 2028

Lisätiedot

KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2010

KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2010 KAJAANIN MAAHANMUUTTAJAPALVELUT Lönnrotinkatu 3 II-kerros 87100 KAJAANI Puhelin 08 615 52760 Faksi 08 615 52762 KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2010 1. YLEISTÄ 1.1 Sopimus ja hallinto Kajaanin

Lisätiedot

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 1(6) Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 2(6) Sisällys 1. Yleistä 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tilat ja ympäristö 4. Asiakkaat 5. Palvelut - sosiaalipalvelut

Lisätiedot

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto 31.1.2017 10.1.2017 Toimeentulotuki Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi tueksi auttamaan yli pahimpien talousvaikeuksien.

Lisätiedot

Maahanmuuttajien sosiaali- ja terveyspalvelut. Viveca Arrhenius Kuntatalo Helsinki 3.2.2012

Maahanmuuttajien sosiaali- ja terveyspalvelut. Viveca Arrhenius Kuntatalo Helsinki 3.2.2012 Maahanmuuttajien sosiaali- ja terveyspalvelut Viveca Arrhenius Kuntatalo Helsinki 3.2.2012 Maahanmuuton tilannekuva (1) Ennätysmäärä kansainvälistä suojelua hakevia; 32 400 saapui 2015 Valtaosa Irakista

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014 Äänekosken kaupunki Sivu 1 01000310 Hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Työsuorituksien myyntituotot 10.400 10.000 4.188 8.000-20,0 Muut suoritteiden

Lisätiedot

Kuntien välinen yhteistyö pakolaisten vastaanotossa. Maahanmuuttotyön koordinaattori Nina Herd, Iisalmi

Kuntien välinen yhteistyö pakolaisten vastaanotossa. Maahanmuuttotyön koordinaattori Nina Herd, Iisalmi Kuntien välinen yhteistyö pakolaisten vastaanotossa Maahanmuuttotyön koordinaattori Nina Herd, Iisalmi Kuntien välinen yhteistyö Ylä-Savossa Vastaanottava Pohjois-Savo-hanke 2008-2011 (ESR), 10 kuntaa:

Lisätiedot

Valtuustoaloite valtuutettujen informoiminen maahanmuuttaja-asioissa

Valtuustoaloite valtuutettujen informoiminen maahanmuuttaja-asioissa 1 Valtuustoaloite valtuutettujen informoiminen maahanmuuttaja-asioissa Kajaanin kaupunginvaltuusto on käsitellyt kokouksessaan 1.11.2011 KV 69 Pentti Kettusen esittämän ja Perussuomalaisten valtuustoryhmän

Lisätiedot

Valtionhallinnon tukipalvelut

Valtionhallinnon tukipalvelut Valtionhallinnon tukipalvelut Tulosohjausverkoston tapaaminen Valtiovarainministeriö 20.5.2016 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys 1. Valtionhallinnon tukipalveluiden henkilöstömäärä ja kustannukset 2.

Lisätiedot

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014 YMP 23.1.2014 Hyrynsalmen kunta Ympäristölautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501) Valvonta, kaavoitus ja mittaus (13502) Liikenneväylät (13503) Liikunta-

Lisätiedot

ELY-keskuksen aluetapaaminen Porvoossa

ELY-keskuksen aluetapaaminen Porvoossa ELY-keskuksen aluetapaaminen Porvoossa 3.3.2016 2 Ennen tulijoiden määrän kasvua: Ensimmäiset oleskeluluvat ja EU-oleskeluoikeuden rekisteröinnit 2014 Oleskeluluvat vuonna 2015 Yhteensä 20 709 oleskelulupaa

Lisätiedot

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 Perusturvan hallinto Hyvinvointilautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava

Lisätiedot

Maahanmuuttajapalvelut. Pakolaistaustaisten asiakkaiden vastaanotto ja palvelut 16.6.2014 Elina Hienola

Maahanmuuttajapalvelut. Pakolaistaustaisten asiakkaiden vastaanotto ja palvelut 16.6.2014 Elina Hienola Maahanmuuttajapalvelut Pakolaistaustaisten asiakkaiden vastaanotto ja palvelut 16.6.2014 Elina Hienola 17.6.2014 Pakolaisen polku - UNHCR:n rooli UNHCR YK:n pakolaisasiain päävaltuutettu. Vastaa pakolaisten

Lisätiedot

TILIKAUDEN TULOS

TILIKAUDEN TULOS K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\JYTA\JYTA kk-raportiti.xls/13.11.2009 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Suunnitelma Toteutunut Tot. % 2009 2009 KUSTANNUKSET 1.1-31.10.2009

Lisätiedot

Tervetuloa Helsingin- (Kaarlenkadun ja Punavuoren) ja Metsälän vastaanottokeskuksien esittelyyn

Tervetuloa Helsingin- (Kaarlenkadun ja Punavuoren) ja Metsälän vastaanottokeskuksien esittelyyn Tervetuloa Helsingin- (Kaarlenkadun ja Punavuoren) ja Metsälän vastaanottokeskuksien esittelyyn Asiaankuuluvia käsitteitä maahanmuuttaja - yleiskäsite, joka koskee eri perustein maasta toiseen muuttavia

Lisätiedot

Turvapaikanhakijat Kuntaliiton näkökulmasta

Turvapaikanhakijat Kuntaliiton näkökulmasta Turvapaikanhakijat Kuntaliiton näkökulmasta Hannele Häkkinen Erityisasiantuntija STM:n valmiusseminaari Haikon kartano, Porvoo 26.5.2016 Turvapaikanhakijat vastaanottokeskuksissa Vastaanottovaiheen palvelut

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS, SITOVUUSTASO ULKOISET Tili TilI Kumppanikoodi TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS, SITOVUUSTASO ULKOISET Tili TilI Kumppanikoodi TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 3530 Muut tuotot 0-1 845-1 845-1 900-1 945 3410 Muut tuotot yht. 0-1 845-1 845-1 900-1 945 3001 TOIMINTATUOTOT 0-1 845-1 845-1 900-1 945 4011 Luottamushenkilöiden palkkiot 12 083 13 000 13 000 13 000 13

Lisätiedot

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 YM 7.3.2013 Liittyy asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma. Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501)

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12)

LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12) Yhtymähallitus 9.10.2012 115 LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12) Lastensuojelussa toimivien eri ammattiryhmien osaamista yhdistetään tarkoituksenmukaisesti asiakasprosessin eri vaiheissa

Lisätiedot

Yksin tullut aikuinen maahanmuuttaja

Yksin tullut aikuinen maahanmuuttaja Yksin tullut aikuinen maahanmuuttaja Tässä prosessissa kuvataan maahanmuuttoyksikön moniammatillista työskentelyä ja resurssien tarkoituksenmukaista käyttöä. Prosessi on kuvattu Helsingin kaupungin maahanmuuttoyksikössä

Lisätiedot

KUVA 321/02.01.00/2014 4940 Muut kulut -200 * Menot yht. -432 591 Netto ennen poistoja -420 091

KUVA 321/02.01.00/2014 4940 Muut kulut -200 * Menot yht. -432 591 Netto ennen poistoja -420 091 6000 Kirjasto 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 0 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 500 3275 Muut opetus- ja kult.t.maks. 11 000 3330 Muut tuet ja avustukset 0 3530 Muut tuotot

Lisätiedot

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -811 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k -2 000-500 3140 Muut myyntituotot

Lisätiedot

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne 21.9.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 est Est 2016 LTK 2017 (ilman esh) Myyntituotot 1 526 837 1 347 234 1 347 234 1 388 029

Lisätiedot

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014 PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_ 22.1.2015 1 Toimielin 39 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT TP 2012 TP 2013 12-2013 Tot. % KS + M Kasvu Kasvu 12 - Tot. % Jäljellä Poikkeama TP2013 -%

Lisätiedot

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Päivä Mielen hyvinvoinnille -tietoa mielenterveys- ja päihdepalveluista 23.3.2011 Seija Iltanen Palvelupäällikkö Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Päihdeklinikka

Lisätiedot

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Lapsen kotoutumissuunnitelma on suunnattu kaikille alle 17 vuotiaille maahanmuuttajalapsille heidän kotoutumisensa tueksi ja tarvittavien tietojen siirtymiseksi.

Lisätiedot

Hankkeen tausta ja valmistelu

Hankkeen tausta ja valmistelu Hankkeen tausta ja valmistelu Orimattilan kaupungilla ELY:n kanssa sopimus 20 pakolaisen kuntasijoituksesta vuosittain; sopimus sisältää kiintiöpakolaiset ja oleskeluvan saaneet Kotouttamislain mukaisia

Lisätiedot

Onnistunut kotouttaminen kunnan näkökulmasta. Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka, Oulu

Onnistunut kotouttaminen kunnan näkökulmasta. Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka, Oulu Onnistunut kotouttaminen kunnan näkökulmasta Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka, Oulu Maahanmuuttaja on yksilö! lähtömaa etninen ryhmä perhetausta, perhetilanne ikä (Suomeen tultaessa, nyt) maaseutu

Lisätiedot

TOT Ympäristönsuojelutehtävät

TOT Ympäristönsuojelutehtävät ESPOON KAUPUNKI 44001 Ympäristönsuojelutehtävät 3 TOIMINTATULOT 49 896 48 500 39 930 39 930 39 930 300 Myyntituotot 244 0 0 0 0 300U Myyntituotot, ulkoiset 244 0 0 0 0 3152 Asiantuntijapalvelut 244 0 320

Lisätiedot

Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina

Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina 36 Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina 2008-2012 Korvaus 2012 2011 2010 2009 2008 Laskennallinen 649 645 816 519 841 709 630 813 480 158 korvaus Toimeentulotuki 522 620 917

Lisätiedot

Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus. TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000

Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus. TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000 Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000 TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset 300000 Korvaukset aamu- ja

Lisätiedot

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 4000 Vakituisen hlöstön palkat Kuel 0 0 0-2632 2632 ***** 4003 Kokouspalkkiot luottamustoimis -10000 0-10000 -8360-1640 83,6 4004 Muut luottamushenkilökorvaukse -3000 0-3000

Lisätiedot

Eri järjestämistapojen valintaprosessit (miten se oikeasti Espoossa tapahtuu)

Eri järjestämistapojen valintaprosessit (miten se oikeasti Espoossa tapahtuu) Eri järjestämistapojen valintaprosessit (miten se oikeasti Espoossa tapahtuu) Anu Autio, asiantuntija Espoon kaupunki, Vammaispalvelut Henkilökohtaisen avun asiakasmäärä sekä nettokustannukset Kuusikossa

Lisätiedot

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT Haukiputaan kunta Sivu 1 00000400 PERUSTURVAPALVELUT 0050 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3080 Täydet valtiolta saadut ko 3083 Lääkäreiden koulutuskorva 78 489 76 700 20 046 3 860 26,1 60

Lisätiedot

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta 2 015 5210 (Tekninen hallinto) Tuotot 4 500 3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte 4 500 3294 Muut palvelumaksut

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Sopimus SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Kauhavan kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

Valmisteluvaiheraportti tileittäin (valitut yksiköt peräkkäin

Valmisteluvaiheraportti tileittäin (valitut yksiköt peräkkäin Tili Tilin nimi 18413000 Yhteiset toiminnot 30 TOIMINTATUOTOT 188 464 76 650 11 354 11 354 73 354 300 Myyntituotot 16 944 11 650 11 354 11 354 73 354 3080 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset

Lisätiedot

Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014

Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014 Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014 Järvenpään kaupunki Tanja Bergman 11.11.2014 - Työllistymisen palvelut Järvenpäässä & Aikuissosiaalityön rooli - Työikäisten sosiaalityö Järvenpäässä / muutossosiaalityö

Lisätiedot

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto Talousarvio 2016 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 000 3149 Sis.muut

Lisätiedot

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot 3140 Muut myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3000 Myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3530 Muut tuotot 0-1 845 0 0 0 3540 Lahjoitukset -758 0 0 0 0 3400 Muut toimintatuotot -758-1 845 0 0 0 3000 TOIMINTATUOTOT -1 858-1

Lisätiedot

Hallituksen esitys LAKI KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

Hallituksen esitys LAKI KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Hallituksen esitys LAKI KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Kotoutumisen edistämisen suunnittelu sisältyy maakunnan ja kuntien aluekehitystä, hyvinvointia, terveyttä koskevaan suunnitteluun huolehditaan monialaisena

Lisätiedot

Mitä on vastaanottotoiminta? Vastaanottokeskukset pähkinänkuoressa

Mitä on vastaanottotoiminta? Vastaanottokeskukset pähkinänkuoressa Mitä on vastaanottotoiminta? Vastaanottokeskukset pähkinänkuoressa Mikä vastaanottotoiminta? Lakisääteisten palvelujen järjestämistä turvapaikanhakijalle. 17.6.2011/746: Laki kansainvälistä suojelua hakevan

Lisätiedot

Alaikäisille, ilman huoltajaa Suomeen saapuneille pakolaisille tarkoitetun perheryhmäkotipalvelun järjestäminen.

Alaikäisille, ilman huoltajaa Suomeen saapuneille pakolaisille tarkoitetun perheryhmäkotipalvelun järjestäminen. SOPIMUS Alaikäisille, ilman huoltajaa Suomeen saapuneille pakolaisille tarkoitetun perheryhmäkotipalvelun järjestäminen. 1. Sopijaosapuolet Palvelun ostaja: Palvelun tuottaja: Sopimuksen hyväksyjä: Kontiolahden

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

6.000,00 TOIMINTATUOTOT

6.000,00 TOIMINTATUOTOT Jämsän Vesi Sivu 1 Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 075000 Jämsän Veden hallintopalvelut 3520 Varastolisä 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Valmistus omaan käyttöön 3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ X:n elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja [kunta/kaupunki] (jäljempänä kunta/kaupunki) sopivat kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

Kotouttamisen sopimukset ja kuntakorvaukset (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) Keski-Suomen ELY-keskus, Sari Jokinen, 12.1.

Kotouttamisen sopimukset ja kuntakorvaukset (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) Keski-Suomen ELY-keskus, Sari Jokinen, 12.1. Kotouttamisen sopimukset ja kuntakorvaukset (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) Keski-Suomen ELY-keskus, Sari Jokinen, 12.1.2016 Turvapaikanhakijat ja kiintiöpakolaiset (Laki kotoutumisen edistämisestä,

Lisätiedot

SPR:n vastaanottokeskustoiminta ja kunnan kotouttamistoiminta Punkalaitumella

SPR:n vastaanottokeskustoiminta ja kunnan kotouttamistoiminta Punkalaitumella SPR:n vastaanottokeskustoiminta ja kunnan kotouttamistoiminta Punkalaitumella Tilannekatsaus 1/2 Maahanmuuttajat maaseudun arjessa hanke jatkaa Maahanmuuttajat kylille -hankkeen hyvien käytäntöjen jalkauttamista

Lisätiedot

PALAPELI2-PROJEKTI Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille

PALAPELI2-PROJEKTI Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille PALAPELI2-PROJEKTI 1.8.2008-31.12.2012 Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille Palapeli2-projektin tavoite saada hyvin ja tehokkaasti alkuun maahanmuuttajan kotoutumisja

Lisätiedot

Turvapaikanhakijat ja pakolaisten vastaanotto

Turvapaikanhakijat ja pakolaisten vastaanotto Turvapaikanhakijat ja pakolaisten vastaanotto Kempele 22.8.2016 Sisäministeriö Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Työ- ja elinkeinoministeriö Migri Kiintiöpakolaiset ELY-keskus OLE Kunnat Kotouttaminen

Lisätiedot

Alueellisen maahanmuuton kehittämishanke 11/2009 10/2012

Alueellisen maahanmuuton kehittämishanke 11/2009 10/2012 Alueellisen maahanmuuton kehittämishanke 11/2009 10/2012 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Maahanmuuttajien omakielisen neuvonnan ja ohjauksen vakiinnuttaminen Tampereella ja muissa pirkanmaalaisissa

Lisätiedot

HALLINNON YHTEISET VASTUUALUEELLE BUDJETOIDUT RAHAT JA VASTUUHENKILÖT

HALLINNON YHTEISET VASTUUALUEELLE BUDJETOIDUT RAHAT JA VASTUUHENKILÖT HALLINNON YHTEISET VASTUUALUEELLE BUDJETOIDUT RAHAT JA VASTUUHENKILÖT Seija Ryymin Hannu Suoniemi Mauno Kemppi Tarja Malmivirta BUDJETOINTITASO (B) TILIÖINTITASO TB 2015 HALLINON YHTEISTEN BUDJETTI YHTEENSÄ

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Viveca Arrhenius STM:n valmiuseminaari Haikon kartano

Turvapaikanhakijoiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Viveca Arrhenius STM:n valmiuseminaari Haikon kartano Turvapaikanhakijoiden sosiaali- ja terveyspalvelut Viveca Arrhenius STM:n valmiuseminaari Haikon kartano 26.5.2016 Hallituksen hyväksymät linjaukset Maahanmuuttopoliittiset toimenpiteet 11.9.2015 Turvapaikkapoliittinen

Lisätiedot

Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II

Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II Kinnulan kunta Sivu 1 020000 Hallintopalvelut (perusturva) Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Kuukausipalkat -50 300,00-48 800,00 4020 Luottamushenkilöiden k -4 000,00-4

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ LUONNOS SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Salon kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

* Kustannuspa ikk a yhteens ä

* Kustannuspa ikk a yhteens ä lkoinen/sisäinen TALOSARVIO Sivu 1 ER lk/sis. 001001 Valtuusto 2011-4000 Luottamusmiesten kokouspalkkiot 20000 4001 Luott.m.kokousp.sotunal 5100 4002 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot 4003 Ansionmenetyskorvaukset

Lisätiedot

Tavoite Toimenpiteet 2012 Mittarit Toteutuma Henkilöstö Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Tavoite Toimenpiteet 2012 Mittarit Toteutuma Henkilöstö Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö 4.2 Perusturvatoimi TOIMIELIN SOSIAALITYÖ JA HALLINTO Perusturvajohtaja Anne Hokkanen Sosiaalityön ja hallinnon osasto vastaa sosiaalitoimen hallinnosta ja sosiaalityöstä. Sosiaalityön tehtävänä on asiakkaan

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖ ESPOOSSA

LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖ ESPOOSSA LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖ ESPOOSSA LUONNOS/ te 170912 TUOTE KOTIPALVELU, LASTENHOITO- APU, VARHAINEN TUKI KOTIPALVELU, VAMMAISTEN LASTEN JA LASTEN- SUOJELUN AVOHUOLLON PERHEILLE 1) VARHAISEN TUEN TEHOSTETTU

Lisätiedot

KUNTAAN OHJAAMISTA KOSKEVAT PYKÄLÄT HALLITUKSEN ESITYKSESSÄ LAIKSI KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. Kuntaan ohjaamisen valtakunnalliset tavoitteet

KUNTAAN OHJAAMISTA KOSKEVAT PYKÄLÄT HALLITUKSEN ESITYKSESSÄ LAIKSI KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. Kuntaan ohjaamisen valtakunnalliset tavoitteet KUNTAAN OHJAAMISTA KOSKEVAT PYKÄLÄT HALLITUKSEN ESITYKSESSÄ LAIKSI KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Kuntaan ohjaamisen valtakunnalliset tavoitteet Valtioneuvosto vahvistaa kuntaan ohjaamisen strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Haavoittuvasta lapsuudesta ehjään aikuisuuteen seminaari Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tervehdys

Haavoittuvasta lapsuudesta ehjään aikuisuuteen seminaari Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tervehdys Haavoittuvasta lapsuudesta ehjään aikuisuuteen seminaari Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tervehdys Siirtolaisuusinstituutti 23.4.2014 Maahanmuuttopäällikkö Varsinais-Suomi pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden

Lisätiedot

Vuoden menestyjät - Laatu- ja kehittämispalkinto 2017

Vuoden menestyjät - Laatu- ja kehittämispalkinto 2017 Vuoden menestyjät - Laatu- ja kehittämispalkinto 2017 1. Tulosalue ja vyks Tulosalue - Lapsiperhepalvelut Vastuuyksikkö - Lapsiperheiden tuki 2. Kehittämisen kohde vuoden 2017 menestysteoksi - Hyvinvointikuntayhtymän

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu % Perusturvan hallintopalvelut Pdas 2 KÄYTTÖTALOUS 50 TALOUS 3000

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu % Perusturvan hallintopalvelut Pdas 2 KÄYTTÖTALOUS 50 TALOUS 3000 Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu 2014 2015 2016 % 2017 2018 25000 Perusturvan hallintopalvelut Pdas 3115 Myyntitulot kunnilta 1317 1400 100 3116 Myyntituotot Pdas-Vts/Vts-Pdas 34005 54784-100 35322

Lisätiedot

LIIKUNTAPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Liikultk KS Toteuma 1-12/2016 KS 2016

LIIKUNTAPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Liikultk KS Toteuma 1-12/2016 KS 2016 n nimi 18434000 Liikuntapalvelut 10 30 TOIMINTATUOTOT 166 177 158 000 169 856 154 000 300 Myyntituotot 3 627 3 550 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 627 3 550 31990 Muut myyntituotot 3 627 3 550 321

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Liite 7 VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 11201 HALLINTO MENOT YHTEENSÄ 64.407 (2014 60.680) PALKAT JA PALKKIOT 5000 Kuukausipalkat 35.449 Vapaa-aikasihteeri 5005 Kokouspalkkiot 1.800 Vapaa-ajanlautakunta

Lisätiedot

Studia Generalia Murikassa 12.11.2015

Studia Generalia Murikassa 12.11.2015 Studia Generalia Murikassa 12.11.2015 Työelämän kansanopisto Nuoret turvapaikan hakijat kansanopistossa Sivistystyön Vapaus ja Vastuu Pirkanmaa Studia Generalia Murikka 12.11.2015 1 Vapaa sivistystyö Suomessa

Lisätiedot

1242100000 PERUSKOULUTOIMINTA

1242100000 PERUSKOULUTOIMINTA 1242100000 PERUSKOULUTOIMINTA Tulostilit TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 306002 Ateriamyynti 800 800 600 600 313200 Henkilöstön aterioid 3 500 3 600 3 300 3 000 316000 Oppilaanohjaustulot 327500 Muut opetus-

Lisätiedot

Asumisen turvaaminen toimeentulotuella - täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

Asumisen turvaaminen toimeentulotuella - täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki Asumisen turvaaminen toimeentulotuella - täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki Piia Wallenius, Aikuisten sosiaalipalvelut 1 Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki - Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

Lisätiedot

Maahanmuuttajalasten ja nuorten kotouttamispalveluiden kehittämishanke. Nuoret Oulun kaupungin Maahanmuuttajapalveluissa

Maahanmuuttajalasten ja nuorten kotouttamispalveluiden kehittämishanke. Nuoret Oulun kaupungin Maahanmuuttajapalveluissa Maahanmuuttajalasten ja nuorten kotouttamispalveluiden kehittämishanke Nuoret Oulun kaupungin Maahanmuuttajapalveluissa Hankkeen toimijat Hankkeessa mukana päivähoito, maahanmuuttajapalvelut ja taidemuseo

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUS 14.9.2015 VASTAANOTTOKESKUS PORVOOSEEN?

KAUPUNGINHALLITUS 14.9.2015 VASTAANOTTOKESKUS PORVOOSEEN? KAUPUNGINHALLITUS 14.9.2015 VASTAANOTTOKESKUS PORVOOSEEN? TURVAPAIKANHAKIJOIDEN MÄÄRÄ KASVAA NOPEASTI Euroopassa on meneillään suurin pakolaiskriisi sitten toisen maailmansodan. Suomeen arvioidaan tulevan

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö 26.1.2010 www.hel.fi Sosiaalityö ja palveluohjaus Sosiaaliturvaa

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018

NURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018 18434001 Liikuntapalvelun yhteiset 30 TOIMINTATUOTOT 211 0 0 0 0 340 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 3500 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 35370 Muut tuotot 211 0 0 0 35390 Käyttösuunnitelman oikaisutulot

Lisätiedot

Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa

Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa Pitäisi puhua yhteistyöstä SIIS MISTÄ? Perusturvan toimiala, sosiaalipalvelut 3 Sijais- ja jälkihuollon sosiaalityö Avohuollon sosiaalityö

Lisätiedot

Kotouttaminen terveydenhuollossa

Kotouttaminen terveydenhuollossa Kotouttaminen terveydenhuollossa tartuntatautien torjunnan ja rokotusten näkökulmasta Tartuntatautipäivät 6.4.2017 Paula Tiittala, LL, asiantuntijalääkäri, tutkija HY, THL 1 Sisältö 1. Käsitteet tutuiksi

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 2015

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 2015 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 011010 Kunnallisvaalit 4001 Kokouspalkkiot -4 000,00 4003 Työsuhteisten palkat -500,00 4004 Tuntipalkat -1 500,00 4100 KuEL-maksut -450,00 4150 Kansaneläke-

Lisätiedot

Perhehoitolaki 263/2015

Perhehoitolaki 263/2015 Perhehoitolaki 263/2015 10.9.2015 Valtakunnalliset erityishuoltopäivät Maria Porko Keskeinen sisältö Perhehoitoa koskevat säännökset yhteen lakiin Perhehoitoa mahdollista antaa perhehoidossa olevan kotona

Lisätiedot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 204 Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 2013 204 Palkat 0100 7 646 Eläkevakuutusmaksut 0370 2 249 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0380 471 Asiakaspalveluiden ostot 2 926

Lisätiedot

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA ********************************************************************************* * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA Käynnistynyt 05.03.2014 14:28 ILKKAV * * LISTAUSKAUSI 201312

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen

LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen Eija Peltonen 1 Vastaanoton menetystekijät 6. Maaliskuuta 2006 Hyvät vuorovaikutustaidot Ammattitaito Väestövastuu

Lisätiedot

KOTIA KOHTI. Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava asuminen Vantaalla. Hanna Sallinen 17.2.2011

KOTIA KOHTI. Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava asuminen Vantaalla. Hanna Sallinen 17.2.2011 KOTIA KOHTI Mielenterveyskuntoutujien kuntouttava asuminen Vantaalla Hanna Sallinen 17.2.2011 Asumispalvelut Vantaalla -Asumispalveluiden toimintayksikkö on osa aikuissosiaalityötä -Asumispalvelujen toimintayksikkö

Lisätiedot

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö KOKEMÄEN KAUPUNKI Hyväksytty KV 19.4.2010 14 Voimaantulo 1.5.2010 P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Valinta ja kokoonpano 2 Perusturvalautakunnan tehtävä

Lisätiedot

POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010

POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010 POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä- Savossa hankkeessa kehitetään ja tuotetaan maahanmuuttajien

Lisätiedot

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot 3140 Muut myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3000 Myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3530 Muut tuotot 0-1 845 0 0 0 3540 Lahjoitukset -758 0 0 0 0 3400 Muut toimintatuotot -758-1 845 0 0 0 3000 TOIMINTATUOTOT -1 858-1

Lisätiedot

Kiintiöpakolaisten ja oleskeluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen vuosina

Kiintiöpakolaisten ja oleskeluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen vuosina Sosiaali- ja terveyslautakunta 15 30.01.2017 Kaupunginhallitus 61 27.03.2017 Kiintiöpakolaisten ja oleskeluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen vuosina 2017-2018 47/05.02.24/2017 Sosiaali-

Lisätiedot

30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla.

30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla. 1(8) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujat tilastovuodesta/tilikaudesta 2015 alkaen (tiedonkeruu keväällä 2016). Käyttötaloustiedot Käyttötaloustiedot kerätään kolmessa kokonaisuudessa;

Lisätiedot

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018 Parikkalan kunta Sivu 1 004060 Saaren koulu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3116 Muut myyntituotot kunnilta 4.287 3.000 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä

Lisätiedot

Kunnille pakolaisten vastaanotosta maksettavat korvaukset

Kunnille pakolaisten vastaanotosta maksettavat korvaukset Kunnille pakolaisten vastaanotosta maksettavat korvaukset 1. Laskennallinen korvaus Alle 7-vuotiaat 6 845 / hlö / vuosi 7 -vuotta täyttäneet 2 300 / hlö / vuosi Maksetaan kolmen vuoden ajan 2. Korvaus

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Pöytyän kunta (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat

Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat 3.11.2016 Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat Opetustoimen ajankohtainen juridiikka Kouluneuvos Petri Heikkilä Suunnitelma Säädösperusta Työsuojelun toimintaohjelma Työturvallisuuslaki 9 Häirinnän

Lisätiedot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 204 Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 2013 204 Palkat 0100 7 693 Eläkevakuutusmaksut 0370 2 168 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0380 461 Asiakaspalveluiden ostot 2 963

Lisätiedot