KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA"

Transkriptio

1 KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA 2008

2 KAJAANIN VOK TOIMINTASUUNNITELMA YLEISTÄ 3 2. VASTAANOTTOKESKUKSEN TILAT 4 3. VASTAANOTTOKESKUKSEN ASIAKKAAT 4 4. VASTAANOTTOKESKUKSEN PALVELUT Sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Asumispalvelut Vastaanottokeskuksen tarjoamat palvelut Opintotoiminta Työtoiminta Harrastustoiminta Erityisryhmille suunnatut palvelut Tulkkipalvelut Siirrot ja kuljetukset Oikeusapupalvelut HENKILÖSTÖ Henkilöstön rakenne ja määrä Henkilöstön koulutus Henkilöstön työnohjaus Henkilöstön TYKY toiminta Henkilöstön työterveyshuolto Henkilöstön perehdytys VARAUTUMINEN YHTEISTYÖ SIDOSRYHMIEN KANSSA TIEDOTUS JA SUVAITSEVAISUUSTYÖ LOPUKSI 16 LIITE: Vastaanottokeskuksen budjetti

3 1. YLEISTÄ Maahanmuuttohallinnon organisatoriset muutokset, eli vastuuministeriön vaihtuminen työministeriöstä sisäasianministeriöksi, vuoden 2008 alussa vaikuttaa oletettavasti joiltain osin myös paikallistason toimintoihin. Toimintasuunnitelmaa kirjoitettaessa maahanmuuttohallinnon organisatoriset muutokset ovat vielä kesken, joten niiden vaikutusta Kajaanin maahanmuuttajapalvelujen toimintaan on mahdotonta arvioida. Paikallisella tasolla organisatorisia muutoksia ei liene ole tulossa, joten Kajaanissa vastaanottokeskus toimii jatkossakin osana Kajaanin maahanmuuttajapalveluja. Maahanmuuttajapalvelujen organisaatioon kuuluu Kajaanissa siis sekä turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminta että kuntaan sijoitettavien pakolaisten ensimmäisen kolmen vuoden kotouttamistoimenpiteiden järjestäminen. Vastaanottokeskustoiminnan osalta toimintavuoden 2008 painopisteinä tulevat normaalin toiminnan lisäksi olemaan osallistuminen Oravaisten vastaanottokeskuksen hallinnoimaan LATU hankkeeseen, jossa työstetään vastaanottokeskustyön laatujärjestelmää. BMV projekti (Becoming More Visible projekti) on päättynyt vuoden 2007 lopussa, joten Kajaanissa tullaan toimintavuonna 2008 aktiivisesti juurruttamaan BMV projektin tuloksia ja malleja osaksi arkista vastaanottokeskustyötä. BMV projektin myötä kehitetty ja jo juurrutettu Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen vetämä henkilöstön täydennyskoulutus jatkuu toimintavuonna Kajaanin vastaanottokeskuksen henkilöstöä osallistuu ko. koulutukseen sekä koko koulutusohjelmaan että sen osioihin. Henkilöstön koulutuksen osalta painopisteenä tulee muutoinkin olemaan pitkäkestoisiin koulutuksiin osallistuminen. Arjen toiminnassa huomioi tullaan toimintavuonna kiinnittämään erityisesti turvapaikanhakijoiden työtoiminnan ja työllistymisen kehittämiseen ja edistämiseen. 3

4 2 VASTAANOTTOKESKUKSEN TILAT Kajaanin vastaanottokeskuksen ja maahanmuuttajapalveluiden toimisto- ja henkilökunnan työtilat sijaitsevat Kajaanin keskustassa osoitteessa Lönnrotinkatu 3. Näissä tiloissa työskentelevät kaikki vastaanottokeskuksen ja maahanmuuttajapalveluiden työntekijät. Turvapaikanhakijoiden asuttaminen on järjestetty Kiinteistöyhtiö Kajaanin Pietarilta vuokrattuihin kerrostalo- ja rivitalo asuntoihin. Vastaanottokeskus on 150 -paikkainen ja asuntopaikat jakautuvat eri toimintojen kesken seuraavasti: 60 transit -asiakkaille tarkoitettua asuntopaikkaa, jotka sisältävät 10 INVA paikkaa, 90 paikkaa on varattu ns. normaalissa turvapaikkaprosessissa oleville turvapaikanhakijoille. Asuin- ja toimistotilojen lisäksi vastaanottokeskuksella on käytössään 100m2 kokoinen varastotila kaupungin keskustassa. 3. VASTAANOTTOKESKUKSEN ASIAKKAAT Kajaanin vastaanottokeskuksen asiakkaita ovat vastaanottokeskuksen asiakasrekisteriin merkityt turvapaikanhakijat. Asiakkaat voivat olla ja ovat turvapaikkaprosessinsa suhteen eri vaiheissa. Osa asiakkaista (noin 60 paikkaa) on ns. transit -asiakkaita, jotka ovat turvapaikkaprosessinsa alkuvaiheessa olevia henkilöitä joiden turvapaikkapuhuttelu on maahanmuuttovirastossa määrätty suoritettavaksi maahanmuuttoviraston Kainuun alueyksikössä Kuhmossa. Nämä asiakkaat ohjataan Kajaaniin muista, lähinnä Helsingin vastaanottokeskuksesta. Turvapaikkapuhuttelun jälkeen osa näistä asiakkaista siirretään johonkin toiseen vastaanottokeskukseen ja osa jää asumaan Kajaanin vastaanottokeskukseen. 4

5 Pääosa asiakkaista (noin 90 paikkaa) on joko ns. normaalissa turvapaikkamenettelyssä oleville turvapaikanhakijoille. Lisäksi vastaanottokeskuksella on mahdollisuus vastaanottaa kahteen asuntoon (noin 10 paikkaa) erityistä tukea ja tukitoimia vaativille esimerkiksi liikuntavammaisia yms. asiakkaita. Oleskeluluvan saavan turvapaikanhakijan kuntaan sijoittamisen joustavuus on erittäin tärkeää. Kun turvapaikanhakija saa A-statuksen mukaisen oleskeluluvan maistraatti voi kirjata hänet nykyisen kotikuntalain mukaisesti kunnan asukkaaksi välittömästi. Näin asiakkaan kotouttamistoimet voivat alkaa heti ja hän on oikeutettu saamaan KELA:n myöntämiä etuisuuksia tai työvoimahallinnon palveluja. Kuntapaikkapäätöstä ja kaupungin asuntoa odottaessaan asiakas asuu vastaanottokeskuksen hallinnoimassa asunnossa. Myös muuten hän on palveluiltaan rinnastettavissa kuntalaiseen. Näillä järjestelyillä voidaan turvata se, ettei asiakkaan kotoutumisen alku kulu asuntojonossa. Asiakkaan asumisesta aiheutuneet kulut korvataan vastaavasti vastaanottokeskukselle. Mikäli turvapaikanhakijalle myönnetään Ulk. lain 51 mukainen B-lupa toisen kerran ja maistraatti myöntää hänelle kotikuntaoikeuden toimitaan hänen kohdallaan pääsääntöisesti samoin kun A-statuksen omaavien asiakkaiden kanssa. Tuolloin asiakas on kuitenkin oikeutettu rajoitettuihin palveluihin työvoimatoimistossa. Tarvittaessa vastaanottokeskukseen voidaan sijoittaa myös muita asiakkaita esimerkiksi johonkin kuntaan asuntoa odottavia kiintiöpakolaisia, näistä sijoituksista sovitaan TEkeskuksen kanssa tapauskohtaisesti. 4. VASTAANOTTOKESKUKSEN PALVELUT 4.1 Sosiaalipalvelut Vastaanottokeskuksen sosiaalipalvelut järjestetään sekä sosiaalityön tiimissä että ohjausja neuvontatiimissä. Sosiaalityön tiimissä Kajaanin toimistossa työskentelee kolme sosiaalityöntekijää ja johtavan sosiaalityöntekijän työajasta on varattu puolet asiakastyöhön. Ohjaus- ja neuvontatiimissä työskentelee kolme sosiaaliohjaajaa. Sosiaalityöntekijät ja - ohjaajat (3,5 + 3) vastaavat yhdessä sosiaalipalveluiden 5

6 toteuttamisesta. Kyseiset työntekijät hoitavat turvapaikanhakijoiden lisäksi myös Kajaanissa asuvien kiintiöpakolaisten sosiaalipalvelut yhteistyössä muiden tiimien kanssa. Sosiaalityön tiimin työn painopistealueena ovat sosiaalityön tukea tarvitsevat lapsiperheet, moniongelmaiset perheet, ennaltaehkäisevä lastensuojelutyö ja siihen liittyvät lastensuojelun avohuollon tukitoimet. Turvapaikanhakijoiden ongelmiin ja haasteellisiin tilanteisiin vastataan omia työ- ja toimintatapoja kehittämällä. Asiakastyössä lisätään ja syvennetään tiimien välistä moniammatillista yhteistyötä. Lastensuojelun osalta maahanmuuttajapalvelujen sosiaalityön tiimin yhteistyökumppaneina ja tarvittaessa konsultteina ovat Kainuun maakuntakuntayhtymän sosiaalityöntekijät. Lastensuojeluun liittyvissä asioissa maahanmuuttajapalveluiden sosiaalityöntekijät toimivat maakunnan lastensuojelutyöntekijöiden työparina. Vuoden 2007 aikana yhteistyökäytäntöjen selkiinnyttämistä on tehty yhteistapaamisissa sekä yhteisissä koulutuksissa. Yhteistyötä jatketaan edelleen ja voimaan tulevan uuden lastensuojelulain vaatimukset otetaan huomioon toiminnassa. Lasten ja lapsiperheiden osalta ovat tarvittaessa käytettävissä erilaiset sosiaalityön keinot (esim. harkinnanvarainen toimeentulotuki ja päivähoitopalvelut lastensuojelullisin perustein). Turvapaikanhakijoilla ei ole subjektiivista oikeutta päivähoitoon. Lastensuojelullisin perustein päivähoitopaikka voidaan järjestää tarvittaessa. Sosiaalityön tiimi vastaa turvapaikanhakijoiden harkinnanvaraisesta toimeentulotuesta. Muilta osin turvapaikanhakijoiden kirjallisen toimeentulotuen käsittelystä vastaa tukipalvelutiimi. Sosiaalityön tiimi tekee yhteistyötä päivähoidon ja koulun koordinaattoreiden kanssa ja osallistuu koulujen oppilashuoltotyöhön. Toimintavuoden 2008 aikana sosiaalityön tiimin ja työn sisällön kehittämisen tavoitteita ovat: 6

7 1) jatketaan edelleen palveluiden, asiakastyön ja moniammatillisen tiimityön toimintatapojen kehittämistä ja sisällöllistä syventämistä 2) täsmennetään sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen toimenkuvia ja työnjakoa sekä kehitetään asiakastyön yhteistyökäytäntöjä 3) ollaan mukana opinto- ja työtoiminnan kehittämisessä huomioiden erityisesti B- lupalaisten asema ja elämäntilanne 4) pyritään johtavan sosiaalityöntekijän työpanoksen tasapainoiseen ja tarkoituksenmukaiseen jakautumiseen asiakastyön ja kehittämistyön välillä. 4.2 Terveyspalvelut Maahanmuuttajapalveluissa toimii yhteensä kolme terveydenhoitajaa ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Terveydenhoitajat vastaavat kiintiöpakolaisten ja turvapaikanhakijoiden terveydenhuollosta. Terveydenhoitajan terveystarkastukset tehdään kaikille ns. normaaliin turvapaikkamenettelyyn kuuluville turvapaikanhakijoille. Tarkastukset pyritään tekemään ensin lapsille ja vammaisille. Transit -asiakkaille tarjotaan vain ensiavunluontoinen hoito sekä tarveharkintaisesti muita tukitoimia erityisesti haavoittuville ryhmille (kidutetut, yksinhuoltajat jne). Terveystarkastukseen sisältyvät laboratorio- ja röntgentutkimukset ostetaan ostopalveluna terveyskeskuksesta. Terveystarkastuksissa tavoitteena on tartuntatautien ennaltaehkäisy ja varhainen toteaminen. Kokonaisvaltaisena painopistealueena on asiakkaiden omatoimisuuden ja itsehoitoisuuden tukeminen. Valtakunnallisista tavoitteista pyritään erityisesti asiakkaan elämän elämänhallinnan edistämiseen ja asiakkaan voimavarojen käyttöönottoon mm. ohjauksen ja neuvonnan keinoin. Terveyspalvelujen osa-alueella on tehty tiimityönä mm. hoitajien päivystysvastaanotot ja sijaistaminen. Toimintavuonna on tarkoitus kehittää laadukasta ajanvaraukseen perustuvaa asiakasvastaanottoa sekä jatkaa ja tehostaa moniammatillista tiimityötä. Kainuun maakunta- kuntayhtymässä on meneillään perhevalmennuksen uudistaminen. Tarkoituksena on mukauttaa ko. malli maahanmuuttajapalveluiden asiakkaiden tarpeiden 7

8 mukaiseksi. Joitain perhevalmennuksen osa-alueita on tarkoitus suunnitella ja toteuttaa yhdessä sosiaalityön tiimin kanssa. Psykiatrisen sairaanhoitajan toimi Kajaanin maahanmuuttajapalveluihin on perustettu , joten työnkuva ja työkäytäntöjen kehittäminen maahanmuuttajapalveluiden sisällä ja yhteistyökäytännöt Kainuun maakunta- kuntayhtymän kanssa on osittain mielenterveyspalvelujen osalta kehittymisvaiheessa ja toimivien työkäytäntöjen suhteen kesken. Psykiatrisen sairaanhoitajan tehtävänä Kajaanin maahanmuuttajapalveluissa on toteuttaa turvapaikanhakijoiden psyykkisen tilanteen arviointia, seurantaa ja hoitoa osaltaan ja yhteistyössä psykiatrin ja moniammatillisen tiimin kanssa. Psykiatrinen sairaanhoitaja osallistuu myös päivystysvastaanottotoimintaan ja sijaistamiseen terveyspalvelutiimissä Asumispalvelut Asumispalveluiden osalta toimintaa ohjaa edelleen yleisjako ns. transit -asiakkaiden ja normaaliprosessissa olevien asiakkaiden asumispalveluihin. Tavoitteena on edelleen asuntojen mahdollisimman korkea käyttöaste. Transitasuntojen asukastiheys pidetään muita suurempana, johtuen asumisen lyhytaikaisuudesta. Asuttamisessa pyritään mahdollisuuksien mukaan ottamaan huomioon perhesiteet, etninen tausta, kieli ja uskonto. Näin pyritään ennaltaehkäisemään mahdolliset ongelmatilanteet. Asiakkaiden ohjauksessa tullaan edelleen kiinnittämään erityistä huomiota paloturvallisuuden sekä energiasäästön korostamiseen. Asukkaat velvoitetaan ilmoittamaan mahdollisista vioista välittömästi henkilökunnalle suurempien vahinkojen välttämiseksi. Asuntojen siivouksesta ja piha-alueiden kunnossa pidosta vastaavat pääsääntöisesti asukkaat itse. Tavoitteena vuodelle 2008 on kuitenkin asuntojen suursiivoukset ja kuntotarkastukset vähintään 2 kertaa toimintavuoden aikana. Siivoukset toteutetaan ulkopuolisen palveluntuottajan toimesta. 8

9 4.4 Vastaanottokeskuksen tarjoamat palvelut Opintotoiminta Toimintavuoden tavoitteena on järjestää suomenkielen opetusta kaikille vastaanottokeskuksen asiakkaille. Opintotoiminta on ensisijaista muihin mahdollisiin kursseihin ja aktiviteetteihin nähden. Ryhmiä järjestetään tarpeen mukaan alkeiskurssista edistyneempiin. Ryhmien määrä ja koostumus sovitaan yhteistyössä opettajan kanssa säännöllisissä tapaamisissa. Viikkotuntimäärältään opetusta järjestetään ainakin kuusi tuntia asiakasta kohden, kotouttamislaki 22 4 momentti. Transit- asiakkaita velvoitetaan osallistumaan opintotoimintaan, mikäli heidän oleskelunsa vastaanottokeskuksessa jatkuu yli kuukauden. Mikäli asiakkaan opiskelussa on ongelmia tai kokonaistilannetta on tarpeen muuten selvittää, voi opettaja osallistua asiakkaan yhteistyöpalaveriin vastaanottokeskuksen henkilökunnan kanssa. Opetus toteutetaan ostopalveluna kuten aikaisempinakin vuosina. Luokkatilat on vuokrattu yksityiseltä vuokranantajalta Työtoiminta Vuoden 2008 yhtenä painopisteenä on työtoiminnan toimintamuotojen kehittäminen ja aktivoiminen vastaanottokeskuksessa. Hajautettuun asumiseen ja toisaalta laajahkoon transittoimintaan perustuvassa toimintamallissa työtoiminnan järjestäminen vaatii erityisiä järjestelyjä ja työntekijöiden vahvempaa työpanosta Harrastustoiminta Harrastustoiminnan tavoitteena on tukea turvapaikanhakijaa omatoimiseen ja aktiiviseen elämään uudessa haasteellisessa elämäntilanteessa sekä tukea asiakkaiden osallisuutta 9

10 Kajaanissa jo olemassa olevien harrastusmahdollisuuksien hyödyntämiseen. Vastaanottokeskuksen työntekijät ohjaavat asiakkaita mukaan eri harrastustoimintoihin. Harrastustoiminnan tavoitteena on myös tukea asiakkaiden elämänhallintaa ja voimaantumista. Asiakkaan tarpeen mukaan toimintaa voidaan tukea esimerkiksi aluksi yhdessä toimimalla. Eri harrasteiden löytämiseen on tulossa parannusta toimintavuoden aikana kun Monikan tiloissa aloittaa toimintansa Kajaanin eri järjestöiden ylläpitämä kohtauspaikka. Kajaanin maahanmuuttajapalvelut tukee edelleen eri järjestöjä sekä urheiluseuroja maahanmuuttajille kohdistettujen toimintojen järjestämisessä. Vastaanottokeskusten ja eri projektien tapahtumiin osallistuminen ja järjestelyissä mukana oleminen kuuluvat toimintavuoden suunnitelmiin Erityisryhmille suunnatut palvelut Haavoittuvien ja erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden kanssa työskentelyä jatkaa kaksi pakolaisohjaaja. Työskentelyn tavoitteena on asiakkaiden oman elämänhallinnan tukeminen ja voimaannuttaminen. Työskentely perustuu asiakaslähtöiseen näkökulmaan; Asiakkaan omien voimavarojen ja sitoutumisen erityinen huomioiminen, sosiaalisten taitojen kehittäminen ja vastuun ottaminen omasta elämästä. Työskentelyssä kiinnitetään huomiota mahdollisesti esiintyvien kriisien ennaltaehkäisemiseen sekä varhaiseen puuttumiseen ongelmatilanteissa. Näillä tukitoimilla pyritään ehkäisemään myös sairaalahoitoon joutumista. Edelleen kiinnitetään erityistä huomiota asiakkaiden osallistumista työ-, opinto- ja harrastetoimintaan heidän omien voimavarojen mukaan. Ohjaajat työskentelevät yhteistyössä moniammatillisten tiimien sekä yhteistyöverkostojen kanssa. Tavoitteena on kehittää moniammatillisten tiimien yhteistyötä sekä asiakkaiden henkilökohtaisten palvelusuunnitelmien käyttöä. Vakavista kidutuksista johtuvista traumoista kärsivät asiakkaat ohjataan tarvittaessa konsultaatioon Kidutettujen kuntoutuskeskukseen. Kidutettujen kuntoutuskeskuksen kautta asiakkaat saavat tarvittavaa hoitoa, kuntoutusta, tutkimuksia sekä konsultaatio palveluja henkilöstölle tarvittaessa. Kidutettujen kuntoutuskeskuksen suosittelemat jatkohoidot järjestetään vastaanottokeskuksen kautta ostopalveluna Kajaanissa. 10

11 Yksi vastaanottokeskuksen kahden huoneen ja keittiön asunto on varustettu INVAvarustein vammaispalveluja tarvitsevia turvapaikanhakijoita varten. Tarvittaessa INVAasuntoihin asutettavien asiakkaiden muita tukipalveluja hankitaan ostopalveluna. 4.5 Tulkkipalvelut Kainuun hankintarengas on kilpailuttanut tulkkipalvelujen tuottajat syksyllä 2006, Tulkkipalvelujen tuottaja on (entinen Lingua Nordica Oy) Semantix Lingua Nordiga Oy, jonka kanssa on solmittu alueellinen tulkkipalvelusopimus vuosille Semantix Linqua Nordica on lähtenyt aktiivisesti kehittämään Kajaanin ja Kainuun tulkkipalvelujen tarjontaa järjestämällä esim. yhteistyössä työvoimapalvelujen kanssa alueellista tulkkikoulutusta. Tulkkipalvelujen käytössä painopiste on etätulkkauksessa kuten aiemminkin Siirrot ja kuljetukset Kajaanin Vastaanottokeskus vastaa asiakkaiden siirroista ja siirtojen kuluista silloin, kun siirto tapahtuu vastaanottokeskuksen aloitteesta. Siirroissa ja kuljetuksissa käytetään pääsääntöisesti julkisia kulkuneuvoja. Erityisistä syistä voidaan kuljetukset hoitaa esim. taksilla tai tilausbussilla. Maahanmuuttoviraston puhutteluun Kuhmoon asiakkaat matkustavat pääsääntöisesti linjaautolla ja näistä kuluista vastaa vastaanottokeskus. Tarvittaessa ja erityisen painavista syistä voidaan tämäkin kuljetus järjestää vastaanottokeskuksen autolla. Vastaanottokeskus ei järjestä asiakaskuljetuksia kaupungin sisällä joitain poikkeuksia lukuun ottamatta. Asiakkaat haetaan kuitenkin poikkeuksetta ensimmäiseen tapaamiseen talon autolla. Näin asiakas hahmottaa kulkureitin asunnoltaan vastaanottokeskuksen toimistolle. Lähialueen muuttoihin ja isompiin tavaroiden kuljetuksiin ja /tai ihmisten siirtoihin vuokrataan tarvittaessa pakettiauto tai pienoisbussi. 11

12 4.7 Oikeusapupalvelut Asiakkaiden turvapaikkaprosessiin liittyvien oikeusapupalvelujen järjestämisessä yhteistyökumppanina on Pakolaisneuvonnan Oulun toimisto. Lakimiehen ja asiakkaan väliset tapaamiset järjestetään yleensä puhelintapaamisina Kajaanissa maahanmuuttajapalvelut toimistossa tai tarvittaessa asiakas matkustaa Ouluun tapaamaan avustajaansa. Oman haasteensa vastaanottokeskukselle tuo vuonna 2008 se, että asiakkaiden lakipalvelut ja oikeudellinen neuvonta tullaan ministeriön päätöksellä organisoimaan uudelleen. Vastaanottokeskus voi jatkossa itsenäisemmin päättää palvelun tuottajan valinnasta. Oikeudelliseen neuvontaan varatut taloudelliset resurssit ovat vastaanottokeskuksen budjetissa. Tämä uusi käytäntö edellyttää myös asiasta vastaavan henkilöstön kouluttautumista ja lisäksi vastaanottokeskukselle tulee asiaan liittyvää valtaa ja vastuuta entistä enemmän. Muiden kuin turvapaikkaprosessiin liittyvissä lakimiespalvelujen osalta asiakkaat ohjataan käyttämään Kajaanin oikeusaputoimiston palveluja 5. HENKILÖSTÖ 5.1 Henkilöstön rakenne ja määrä Kuten aiemmin tässä toimintasuunnitelmassa on todettu on Kajaanissa vastaanottokeskustoiminta ja kuntaan vastaanotettavien kiintiöpakolaisten kotouttamispalvelujen organisoitu Kajaanin maahanmuuttajapalveluihin, jonka koko henkilöstö työskentelee kaikkien eri statuksen omaavien asiakkaiden kanssa. Maahanmuuttajapalvelujen henkilöstön kokonaismäärä on 25 työntekijää. Heistä yhdentoista ja puolen (11 ½) henkilöstömenot kirjautuvat vastaanottokeskuksen budjettiin. 12

13 Vastaanottokeskuksen henkilöstörakenne on seuraava: - johtaja (50% henkilöstömenosta) - toimistosihteeri - toimistosihteeri (50% henkilöstömenoista) - terveydenhoitaja - psykiatrinen sairaanhoitaja (50% henkilöstömenoista) - johtava sosiaalityöntekijä - sosiaaliohjaaja - 6 pakolaisohjaajaa Kaikki työntekijät tekevät ns. päivätyötä, jolloin työaika on joko yleis- tai toimistotyöaika. Vastaanottokeskuksen toiminta on henkilöstön osalta joustavaa, joten lyhytaikaisia sijaisia ei yleensä ole tarvetta palkata. Vastaanottokeskustoiminnassa tarvittava ilta- ja viikonloppupäivystys on Kajaanin vastaanottokeskuksessa järjestetty ns. varallaolojärjestelmän kautta. Varallaolo suoritetaan parityöskentelynä, ja siihen osallistuu osa sekä vastaanottokeskuksen että ns. kuntapuolen työntekijöistä ennalta sovitun työvuorolistan mukaisesti. Varallaolosta maksettava korvaus on KVTES:n mukaisesti 30% korottamattomasta tuntipalkasta. Varallaolo aika on arkisin klo ja viikonloppuisin ja pyhäpäivisin klo Varallaolossa hoidettavat työtehtävät ovat pääsääntöisesti asiakkaiden vastaanottoon ja / tai siirtoon liittyviä tehtäviä sekä jonkin verran myös päivystysluontoisten asiakastilanteiden purkamista. Varalla oleva henkilöstö vastaa myös kiintiöpakolaisryhmien tai perheiden ensivaiheen vastaanotosta, eli varallaolijat ovat tulijoita vastassa lentokentällä ja majoittavat asiakkaat silloin kun saapuminen ajoittuu varallaolo ajalle. 5.2 Henkilöstön koulutus Toimintavuoden 2008 aikana vastaanottokeskuksen henkilöstön koulutuksen painopisteenä on turvata henkilöstölle mahdollisuus osallistua pitkäkestoisiin ammatillisiin lisä- ja täydennyskoulutuksiin. 13

14 Pakolaisohjaajista suurin osa on aloittanut oppisopimuskoulutuksen syksyllä 2007 ja yksi aloittaa tammikuussa Oppisopimuskoulutus on joko lastan ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkintoon, vanhustyön- tai päihdetyönammattitutkintoon johtavaa koulutusta. Oppisopimuskoulutuksen järjestää EDUKAI eli Kainuun ammattiopiston aikuiskoulutuspalvelut. Lisäksi maahanmuuttajapalvelujen henkilöstöä osallistuu Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen järjestämään Turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten kanssa työskentelevien täydennyskoulutukseen. Henkilöstön koulutustarpeet käydään läpi vuosittain toteutettavissa johtajan ja kunkin työntekijän välisissä kehityskeskusteluissa. 5.3 Henkilöstön työnohjaus Henkilöstöllä on tarvittaessa mahdollisuus saada henkilökohtaista työnohjausta. Kukin työnohjaus ostetaan ostopalveluna paikallisilta palveluntuottajilta jolloin henkilöstöllä on mahdollisuus valita työnohjaajansa hyvinkin itsenäisesti ja vapaasti. Työnohjaukseen ohjaamisen ja ohjautumisen kynnys on tarkoituksen mukaista pitää mahdollisimman matalana. 5.4 Henkilöstön TYKY toiminta Tykytoimintaan on varattu vuoden aikana neljä puolikasta päivää tai kaksi kokonaista työpäivää. Tykytoimintaa suunnittelee ja järjestää tykytoimikunta, jonka henkilökunta valitsee keskuudestaan siten, että jokainen tiimi valitsee yhden edustajan tykytoimikuntaan. Tykytoimikunta valitaan yhdeksi vuodeksi kerrallaan, kuitenkin nykyinen tykytoiminkunta on toiminut poikkeuksellisesti jo kaksi vuotta. Tykytoiminta on muutakin kuin liikuntaa. Se on työkykyä ylläpitävää toimintaa, johon kuuluu henkinen hyvinvointi, fyysinen kunto, työpaikan ilmapiirin ja henkilöstösuhteiden työstäminen ja ylläpitäminen. Usein onnistuneen tykytoiminnan edellytys on, että lähdemme pois työpaikalta ja olemme yhdessä. 14

15 5.5 Henkilöstön työterveyshuolto Henkilöstön työterveyshuolto ostetaan ostopalveluna Kajaanin kaupungin voimassaolevien sopimusten mukaisesti Kainuun työterveyspalveluilta. 5.6 Henkilöstön perehdytys Vastaanottokeskuksen toimintavuoden 2008 tavoitteena on tehdä henkilöstön toimenkuvien päivitys loppuun. Kun henkilöstön toimenkuvien päivitys on toteutettu voidaan myös henkilöstön perehdytyssuunnitelma päivittää asianmukaiseksi. 6. VARAUTUMINEN Kajaanin vastaanottokeskuksen organisaatio- ja asuttamismalli ei anna samanlaisia mahdollisuuksia varautumiseen vastaanottokeskuksen laajentamiseen kuin laitosmaisessa vastaanottokeskuksessa olisi. Laajamittaiseen maahantuloon varautumisen suunnitelma tehdään TE-keskuksen pyynnöstä tarvittaessa. 7 YHTEISTYÖ SIDOSRYHMIEN KANSSA Yhteistyön ja kumppanuuden rakentaminen eri järjestöjen ja seurojen kanssa tulee olemaan toimintavuoden aikana helpompaa, kun Monikan tiloissa aloittava eri yhdistystenja seurojen ylläpitämä kohtaamispaikka avaa ovensa. Yhteistyön rakentaminen vie aikaa, mutta asiakaslähtöisen työn kannalta helpommin saavutettavissa olevat yhteisöt ovat tervetulleita mukaan monikulttuurisen Kajaanin luomiseen vuonna Tavoitteellinen, suunnitelmallinen ja resursseja tuhlaamaton yhteistyö edellyttää henkilöstön sitoutumista asiakaslähtöiseen toimintaan. Lisäksi tarvitaan muutokseen sopeutumista ja aitoa kiinnostusta asioiden kehittämiseen. Sidosryhmä yhteistyössä ei tällä hetkellä ole tarvetta merkittäviin linjamuutoksiin. Niin paikallis- kuin valtakunnantason sidosryhmäyhteistyö toimii nykyisellään hyvin ja 15

16 joustavasti, joten valittua yhteistoimintaan ja avoimuuteen perustuvaa yhteistyötä jatketaan tänäkin toimintavuonna. 8 TIEDOTUS JA SUVAITSEVAISUUSTYÖ Kajaani on viime vuosina ollut valtakunnallisessakin julkisuudessa maahanmuuttajiin, pakolaisiin ja myös turvapaikanhakijoihin liittyvissä asioissa melko paljon, eikä tuo julkisuus näissä asioissa ole aina ollut esimerkiksi vastaanottokeskustyön näkökulmasta positiivista. Kajaanin maahanmuuttajapalvelut aloittaa toimintavuoden aikana infopankki (www.infopankki.fi) sivuston ylläpidon. Infopankin sivuilla on tärkeää perustietoa maahanmuuttajille yhteiskunnan toiminnasta ja mahdollisuuksista Suomessa käännettynä 15 eri kielelle. Vastaanottokeskuksen tiedotuksen linjana on ollut ja tule olemaan mahdollisimman aktiivinen, avoin ja oikeasisältöinen tiedottaminen jossa huomioidaan aina asiakkaiden yksityisyyden suojaan ja salassapitoon liittyvät seikat. 9 LOPUKSI Tätä toimintasuunnitelmaa kirjoitettaessa moni vastaanottokeskuksen vuoden 2008 toimintaan vaikuttava seikka on vielä avoinna. Niistä merkittävimpinä ehkä maahanmuuttotyön hallinnon kokonaisuudistus ja sen vaikutukset paikalliseen toimijaan. Lisäksi on muistettava, että maahan saapuvien turvapaikanhakijoiden määrä vaihtelee vuosittain erittäin paljon ja vastaanottokeskustoimintaa tulee toimintavuoden kuluessa aina sopeuttaa kulloisiinkin olosuhteisiin. Toisaalta henkilöstön työssä jaksamisen näkökulmasta on tärkeää tehdä selkeitä toiminnallisia suunnitelmia ja linjauksia ja kirjata sitten aikanaan todellinen toiminta toimintakertomukseen. 16

17 KAJAANIN VOK TALOUSUUNNITELMA 2008 Henkilöstöstä aiheutuvat kustannukset Palkat ja palkkiot Virkasuhdepalkat ja työsuhdepalkat ja työvuorolisät Työsuhdepalkat Sairasvakuutus- yms. lakien mukaiset palautukset Muut palkat ja palkkiot Lomapalkkavelan muutos Henkilöstösivukulut Työnantajan sosiaaliturvamaksut LEL-makst Eläkemaksut Sairasvakuutus- yms.lakien mukaiset sotumaks. pal Tapaturmamaksut Lomapalkkojen henkilöstösivukuluvelan muutos Muut työnantajan sosiaalivakuutusmaksut Henkilöstöpalvelut Koulutuspalvelut Työterveyspalvelut Työterveyshuollon kustannusten palautukset Virkistyspalvelut Muut henkilöstöpalvelut Matkakulut Päivärahat -900 Kilometrikorvaukset Matkustuspalvelut Muut henkilöstölle maksettavat kustannusten korvaukset Siviilipalvelumiehistä aiheutuvat kustannukset Kiinteistöstä aiheutuvat kustannukset Vuokrat (asuntojen vuokrat ja muiden rakennusten vuokrat) Puhdistusaineet ja -tarvikkeet Lämmitys, sähkö ja vesi Rakennusmateriaali -500 Korjaus- ja kunnossapitopalvelut (asuin ja muut rakennukset) Rakentamispalvelut (kalusto) Siivouspalvelut Ympäristönhoito- ja ylläpitopalvelut Vartiointi- ja turvallisuuspalvelut Muut kiinteistöstä aiheutuvat kulut -500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Arvoltaan vähäiset koneet, kalusteet ja kuljetusvälineet -500 Kuljetusvälineiden korjaus- ja kunnossapitopalvelut -500 Muiden koneiden ja laitteiden korjaus- ja kunnossapitopalvelut -500 Muut korjaus- ja kunnossapitopalvelut Kuljetusvälineiden vuokrat Muiden koneiden ja laitteiden vuokrat ( mm. atk laitteet ) Toimistotarvikkeet

18 Kirjat, lehdet ja muut painotuotteet Elintarvikkeet, juomat ja tupakka -400 Vaatteisto Poltto- ja voiteluaineet Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Toimistopalvelut Painatuspalvelut -600 Ilmoitus-, mainos- ja markkinointipalvelut Tietoliikennepalvelut Atk:n käyttöpalvelut Pankkipalvelut Muut toimistopalvelut -500 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut Pesulapalvelut Muut palvelut Tulkkaus- ja käännöspalvelut Ravitsemispalvelut Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut Kuljetuspalvelut Työ- ja opintotoiminta Sosiaalihuollon ostopalvelut Muut palvelut Terveydenhuollon kulut Alkuterveystarkastuksen laboratorio- ja röntgenkulut Terveyskeskustasoinen hoito Erikoissairaanhoito Mielenterveyspalvelut Hammashuolto Muut terveydenhuollon kulut Muut kulut Keskitetysti (sisäisesti) hoidetut tehtävät Hallintokulukorvaus Muut menot Toimeentuloturva Toimeentulotuki (huom. sis. myös tarvikekassit ja elintarv. asukk.) Ehkäisevä toimeentulotuki (= harkinnanvarainen toimeentulotuki) Paluumuuttoavustus KAIKKI KUSTANNUKSET YHTEENSÄ Vastaanottokeskuksen saamat tulot 18

KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2008

KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2008 KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2008 KAJAANIN VOK TOIMINTAKERTOMUS 2008 1. Yleistä 3 2. Vastaanottokeskuksen tilat 3 3. Vastaanottokeskuksen asiakkaat 4 4. Vastaanottokeskuksen palvelut 5 4.1

Lisätiedot

KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS

KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA 2010 KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sisällysluettelo: 1. Toiminnan taustaa 1.1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.2. Kehitysnäkymät 1.3. Tavoitteet

Lisätiedot

KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2010

KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2010 KAJAANIN MAAHANMUUTTAJAPALVELUT Lönnrotinkatu 3 II-kerros 87100 KAJAANI Puhelin 08 615 52760 Faksi 08 615 52762 KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2010 1. YLEISTÄ 1.1 Sopimus ja hallinto Kajaanin

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma

SIILINJÄRVEN KUNTA. Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma SIILINJÄRVEN KUNTA Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Kunnanhallitus x.x.2012 Kunnanvaltuusto x.x.2012 2 (34) Sisältö 1 Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma... 4 1.1 Maahanmuuttajat... 4 1.2 Kotouttamisohjelma...

Lisätiedot

Selvitys kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanotosta Loviisaan ja Lapinjärvelle

Selvitys kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanotosta Loviisaan ja Lapinjärvelle Selvitys kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanotosta Loviisaan ja Lapinjärvelle Lisätiedot: Saana Hansen, pakolaiskoordinaattori (saana.hansen@loviisa.fi, p. 0445

Lisätiedot

ILMAN HUOLTAJAA TURVAPAIKKAA HAKEVAN LAPSEN EDUSTAMINEN tietoa vastaanottokeskuksen toiminnasta ja edustajana toimimisesta

ILMAN HUOLTAJAA TURVAPAIKKAA HAKEVAN LAPSEN EDUSTAMINEN tietoa vastaanottokeskuksen toiminnasta ja edustajana toimimisesta ILMAN HUOLTAJAA TURVAPAIKKAA HAKEVAN LAPSEN EDUSTAMINEN tietoa vastaanottokeskuksen toiminnasta ja edustajana toimimisesta 15.12.2014 Tiina Järvinen Olli Snellman Mari Helenius 1 (36) 1. Johdanto Vastaanottolain

Lisätiedot

Sisällysluettelo JOHDANTO

Sisällysluettelo JOHDANTO 1 2 3 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. OSALLISUUS KOTOUTTAA KOTOUTTAMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT PUDASJÄRVELLÄ 3 1.1. Laki kotoutumisen edistämisestä 3 1.2. Pudasjärven kuntasuunnitelma 2012-2018 4 1.3. Kotouttamistyö

Lisätiedot

2012 LEMPÄÄLÄN MAAHANMUUTTAJIEN KUNTA KOTOUTTAMISOHJELMA 0

2012 LEMPÄÄLÄN MAAHANMUUTTAJIEN KUNTA KOTOUTTAMISOHJELMA 0 2012 LEMPÄÄLÄN KUNTA MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 0 SISÄLLYS JOHDANTO 4 1 KESKEISET KÄSITTEET 5 1.1 Laki maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisestä ja yhdenvertaisuuslaki 5 1.2 Kotoutuminen ja

Lisätiedot

Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille

Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille 9.5.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 1.1. Pakolaisten valinta 4 2. Tiedottaminen 4 3. Asuminen 5 4. Terveydenhuolto 5 5. Sosiaalihuolto 6 5.1.

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 KESKEISET KÄSITTEET... 6 1.1 Laki maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisestä ja yhdenvertaisuuslaki... 6 1.2 Perustietoaineisto, alkukartoitus,

Lisätiedot

Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille

Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille 9.5.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 1.1. Pakolaisten valinta 4 2. Tiedottaminen 4 3. Asuminen 5 4. Terveydenhuolto 5 5. Sosiaalihuolto 6 5.1.

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN KOHTAAMINEN JA ALKUVAIHEEN PALVELUT PUNKALAITUMELLA

MAAHANMUUTTAJIEN KOHTAAMINEN JA ALKUVAIHEEN PALVELUT PUNKALAITUMELLA MAAHANMUUTTAJIEN KOHTAAMINEN JA ALKUVAIHEEN PALVELUT PUNKALAITUMELLA Liisa Laukkanen Kulttuuritietoiset työkäytännöt maahanmuuttajatyössä Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus Kehittämishanke

Lisätiedot

3.2 Kiintiöpakolaisten vastaanotto ja Janakkalan kiintiöpakolaiset...9

3.2 Kiintiöpakolaisten vastaanotto ja Janakkalan kiintiöpakolaiset...9 JANAKKALAN A M L E J H O S U ISU R U U T T L U K I MON 2012-2013 12.3.2012 1 (68) Sisältö 1. Johdanto...2 2. Ohjelman lähtökohta, sisältö ja tavoitteet...3 3. Maahanmuuttaja kuntalaisena...7 3.1 Ulkomaalaisten

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016

RAAHEN SEUTUKUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016 RAAHEN SEUTUKUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 30.10.2013 om.ohj. 58, yhtymähallitus 112 Raahen kaupunginvaltuusto 9.12.2013 146 Siikajoen kunnanvaltuusto 11.12.2013

Lisätiedot

Pakolaisten asuminen ja palvelut

Pakolaisten asuminen ja palvelut Siirtolaisuusinstituutti Euroopan pakolaisrahasto Pakolaisten asuminen ja palvelut Omaan kotiin -hankkeen tutkimusraportti Maria Pikkarainen ja Sirkku Wilkman Webreports No 36 Siirtolaisuusinstituutti

Lisätiedot

Haukiputaan kunnan kotouttamisohjelma sekä syrjinnän ehkäisemisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen suunnitelma 2011 2012

Haukiputaan kunnan kotouttamisohjelma sekä syrjinnän ehkäisemisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen suunnitelma 2011 2012 Perusturvalautakunta 14.12.2010 / LIITE 137 Haukiputaan kunnan kotouttamisohjelma sekä syrjinnän ehkäisemisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen suunnitelma 2011 2012 Sisältö Johdanto... 3 1. Keskeisiä käsitteitä...

Lisätiedot

KOTOUTTAMISOHJELMA 2015 2018

KOTOUTTAMISOHJELMA 2015 2018 KOTOUTTAMISOHJELMA 2015 2018 Perusturvalautakunta 17.12.2014 Kunnanhallitus 9.2.2015 Kunnanvaltuusto xx.xx.2015 Sisällys 1. Johdanto 1 2. Etnisen tasa-arvon ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen ja

Lisätiedot

ILMAN HUOLTAJAA OLEVAN LAPSEN EDUSTAMINEN tietoa vastaanottokeskuksen toiminnasta ja edustajana toimimisesta

ILMAN HUOLTAJAA OLEVAN LAPSEN EDUSTAMINEN tietoa vastaanottokeskuksen toiminnasta ja edustajana toimimisesta OHJE 29.3.2012 Vastaanottoyksikkö/Olli Snellman ILMAN HUOLTAJAA OLEVAN LAPSEN EDUSTAMINEN tietoa vastaanottokeskuksen toiminnasta ja edustajana toimimisesta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Lapsen

Lisätiedot

Iin kunta 2007 Päivitetty 30.11.2006

Iin kunta 2007 Päivitetty 30.11.2006 Iin kunta 2007 Päivitetty 30.11.2006 SISÄLTÖ 1 MAAHANMUUTTAJAT IISSÄ 3 2 KOTOUTTAMISOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT 3 3 TULKKAUS- JA KÄÄNNÖSPALVELUT 5 4 MAAHANMUUTTAJAN KOTOUTMISEN TUKEMINEN..7 4.1 Sosiaalipalvelut

Lisätiedot

Maahanmuuton vaikutukset Kajaanissa

Maahanmuuton vaikutukset Kajaanissa Maahanmuuton vaikutukset Kajaanissa Teemu Niva 19.11.2013 2 Sisältö Johdanto... 5 Maahanmuuttaja-palvelut... 6 Kustannukset kunta... 12 Kustannukset valtio... 13 Onko enemmän etuuksia kuin kantaväestöllä?...

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA Päivitetty 11.1.2013 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5 3. PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN ORGANISAATIO...6

Lisätiedot

pöytäkirjantarkastajat: Mikko Suontakanen ja Antti Vedenpää yleisesti nähtävillä: perjantai 20.12.2013 klo 9-14

pöytäkirjantarkastajat: Mikko Suontakanen ja Antti Vedenpää yleisesti nähtävillä: perjantai 20.12.2013 klo 9-14 REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 9/2013 ASIALISTA Aika: Tiistai 17.12.2013 klo 18.00 18.50 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Leppänen Pekka, kunnanjohtaja pöytäkirjantarkastajat: Mikko Suontakanen

Lisätiedot

KAINUUN KUNTIEN YHTEINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017

KAINUUN KUNTIEN YHTEINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 KAINUUN KUNTIEN YHTEINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 Asta Komulainen Sanna Lanki Ellinoora Neitola SISÄLTÖ ESIPUHE... 3 1 LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 1.2 KOTOUTUMISEN EDISTÄMINEN PAIKALLISTASOLLA...

Lisätiedot

Sisältö. 5 Muut toimijat... 35

Sisältö. 5 Muut toimijat... 35 Ohjelma maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi Päivitys 2013 2017 Sisältö 1 Kotouttamisohjelman lähtökohdat... 4 1.1 Porvoolaiset maahanmuuttajat... 4 1.2 Uusi laki kotoutumisen edistämisestä voimaan

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma

Seinäjoen kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Seinäjoen kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 2 Seinäjoen kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 1. JOHDANTO... 3 2. KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY... 3 3. SUOMEN KOTOUTTAMISPOLITIIKKA... 4 4.

Lisätiedot

Kansainvälistä suojelua saavien muutto vastaanottokeskuksista kuntiin

Kansainvälistä suojelua saavien muutto vastaanottokeskuksista kuntiin Kansainvälistä suojelua saavien muutto vastaanottokeskuksista kuntiin Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 26/2014 Kansainvälistä suojelua saavien muutto vastaanottokeskuksista kuntiin Työ-

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA POHJOIS-SATAKUNTA 2013

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA POHJOIS-SATAKUNTA 2013 1 MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA POHJOIS-SATAKUNTA 2013 Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Pomarkku ja Siikainen PoSa johtokunta 25.6.2013 80 2 SISÄLLYS 1. KÄSITTEITÄ 3 2. TOIMINTAA OHJAAVAT

Lisätiedot

Sosiaalityön ja perhepalveluiden toimintakäsikirja

Sosiaalityön ja perhepalveluiden toimintakäsikirja 2015 Sosiaalityön ja perhepalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLTÖ MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI... 1 SISÄLTÖ... 2 1. JOHDANTO... 5 2. SOSIAALITYÖN JA PERHEPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT, TAVOITTEET

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

Tilaaja-tuottaja palvelusopimus vuodelle 2013

Tilaaja-tuottaja palvelusopimus vuodelle 2013 Tilaaja-tuottaja palvelusopimus vuodelle 2013 Sosiaalisen tuen palvelut Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta 20.11.2012 allekirjoitettu 9.1.2013 SISÄLLYS 1. Sopimusosapuolet... 3 2. Sopimuksen

Lisätiedot