KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA"

Transkriptio

1 KAJAANIN VASTAANOTTOKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA 2008

2 KAJAANIN VOK TOIMINTASUUNNITELMA YLEISTÄ 3 2. VASTAANOTTOKESKUKSEN TILAT 4 3. VASTAANOTTOKESKUKSEN ASIAKKAAT 4 4. VASTAANOTTOKESKUKSEN PALVELUT Sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Asumispalvelut Vastaanottokeskuksen tarjoamat palvelut Opintotoiminta Työtoiminta Harrastustoiminta Erityisryhmille suunnatut palvelut Tulkkipalvelut Siirrot ja kuljetukset Oikeusapupalvelut HENKILÖSTÖ Henkilöstön rakenne ja määrä Henkilöstön koulutus Henkilöstön työnohjaus Henkilöstön TYKY toiminta Henkilöstön työterveyshuolto Henkilöstön perehdytys VARAUTUMINEN YHTEISTYÖ SIDOSRYHMIEN KANSSA TIEDOTUS JA SUVAITSEVAISUUSTYÖ LOPUKSI 16 LIITE: Vastaanottokeskuksen budjetti

3 1. YLEISTÄ Maahanmuuttohallinnon organisatoriset muutokset, eli vastuuministeriön vaihtuminen työministeriöstä sisäasianministeriöksi, vuoden 2008 alussa vaikuttaa oletettavasti joiltain osin myös paikallistason toimintoihin. Toimintasuunnitelmaa kirjoitettaessa maahanmuuttohallinnon organisatoriset muutokset ovat vielä kesken, joten niiden vaikutusta Kajaanin maahanmuuttajapalvelujen toimintaan on mahdotonta arvioida. Paikallisella tasolla organisatorisia muutoksia ei liene ole tulossa, joten Kajaanissa vastaanottokeskus toimii jatkossakin osana Kajaanin maahanmuuttajapalveluja. Maahanmuuttajapalvelujen organisaatioon kuuluu Kajaanissa siis sekä turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminta että kuntaan sijoitettavien pakolaisten ensimmäisen kolmen vuoden kotouttamistoimenpiteiden järjestäminen. Vastaanottokeskustoiminnan osalta toimintavuoden 2008 painopisteinä tulevat normaalin toiminnan lisäksi olemaan osallistuminen Oravaisten vastaanottokeskuksen hallinnoimaan LATU hankkeeseen, jossa työstetään vastaanottokeskustyön laatujärjestelmää. BMV projekti (Becoming More Visible projekti) on päättynyt vuoden 2007 lopussa, joten Kajaanissa tullaan toimintavuonna 2008 aktiivisesti juurruttamaan BMV projektin tuloksia ja malleja osaksi arkista vastaanottokeskustyötä. BMV projektin myötä kehitetty ja jo juurrutettu Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen vetämä henkilöstön täydennyskoulutus jatkuu toimintavuonna Kajaanin vastaanottokeskuksen henkilöstöä osallistuu ko. koulutukseen sekä koko koulutusohjelmaan että sen osioihin. Henkilöstön koulutuksen osalta painopisteenä tulee muutoinkin olemaan pitkäkestoisiin koulutuksiin osallistuminen. Arjen toiminnassa huomioi tullaan toimintavuonna kiinnittämään erityisesti turvapaikanhakijoiden työtoiminnan ja työllistymisen kehittämiseen ja edistämiseen. 3

4 2 VASTAANOTTOKESKUKSEN TILAT Kajaanin vastaanottokeskuksen ja maahanmuuttajapalveluiden toimisto- ja henkilökunnan työtilat sijaitsevat Kajaanin keskustassa osoitteessa Lönnrotinkatu 3. Näissä tiloissa työskentelevät kaikki vastaanottokeskuksen ja maahanmuuttajapalveluiden työntekijät. Turvapaikanhakijoiden asuttaminen on järjestetty Kiinteistöyhtiö Kajaanin Pietarilta vuokrattuihin kerrostalo- ja rivitalo asuntoihin. Vastaanottokeskus on 150 -paikkainen ja asuntopaikat jakautuvat eri toimintojen kesken seuraavasti: 60 transit -asiakkaille tarkoitettua asuntopaikkaa, jotka sisältävät 10 INVA paikkaa, 90 paikkaa on varattu ns. normaalissa turvapaikkaprosessissa oleville turvapaikanhakijoille. Asuin- ja toimistotilojen lisäksi vastaanottokeskuksella on käytössään 100m2 kokoinen varastotila kaupungin keskustassa. 3. VASTAANOTTOKESKUKSEN ASIAKKAAT Kajaanin vastaanottokeskuksen asiakkaita ovat vastaanottokeskuksen asiakasrekisteriin merkityt turvapaikanhakijat. Asiakkaat voivat olla ja ovat turvapaikkaprosessinsa suhteen eri vaiheissa. Osa asiakkaista (noin 60 paikkaa) on ns. transit -asiakkaita, jotka ovat turvapaikkaprosessinsa alkuvaiheessa olevia henkilöitä joiden turvapaikkapuhuttelu on maahanmuuttovirastossa määrätty suoritettavaksi maahanmuuttoviraston Kainuun alueyksikössä Kuhmossa. Nämä asiakkaat ohjataan Kajaaniin muista, lähinnä Helsingin vastaanottokeskuksesta. Turvapaikkapuhuttelun jälkeen osa näistä asiakkaista siirretään johonkin toiseen vastaanottokeskukseen ja osa jää asumaan Kajaanin vastaanottokeskukseen. 4

5 Pääosa asiakkaista (noin 90 paikkaa) on joko ns. normaalissa turvapaikkamenettelyssä oleville turvapaikanhakijoille. Lisäksi vastaanottokeskuksella on mahdollisuus vastaanottaa kahteen asuntoon (noin 10 paikkaa) erityistä tukea ja tukitoimia vaativille esimerkiksi liikuntavammaisia yms. asiakkaita. Oleskeluluvan saavan turvapaikanhakijan kuntaan sijoittamisen joustavuus on erittäin tärkeää. Kun turvapaikanhakija saa A-statuksen mukaisen oleskeluluvan maistraatti voi kirjata hänet nykyisen kotikuntalain mukaisesti kunnan asukkaaksi välittömästi. Näin asiakkaan kotouttamistoimet voivat alkaa heti ja hän on oikeutettu saamaan KELA:n myöntämiä etuisuuksia tai työvoimahallinnon palveluja. Kuntapaikkapäätöstä ja kaupungin asuntoa odottaessaan asiakas asuu vastaanottokeskuksen hallinnoimassa asunnossa. Myös muuten hän on palveluiltaan rinnastettavissa kuntalaiseen. Näillä järjestelyillä voidaan turvata se, ettei asiakkaan kotoutumisen alku kulu asuntojonossa. Asiakkaan asumisesta aiheutuneet kulut korvataan vastaavasti vastaanottokeskukselle. Mikäli turvapaikanhakijalle myönnetään Ulk. lain 51 mukainen B-lupa toisen kerran ja maistraatti myöntää hänelle kotikuntaoikeuden toimitaan hänen kohdallaan pääsääntöisesti samoin kun A-statuksen omaavien asiakkaiden kanssa. Tuolloin asiakas on kuitenkin oikeutettu rajoitettuihin palveluihin työvoimatoimistossa. Tarvittaessa vastaanottokeskukseen voidaan sijoittaa myös muita asiakkaita esimerkiksi johonkin kuntaan asuntoa odottavia kiintiöpakolaisia, näistä sijoituksista sovitaan TEkeskuksen kanssa tapauskohtaisesti. 4. VASTAANOTTOKESKUKSEN PALVELUT 4.1 Sosiaalipalvelut Vastaanottokeskuksen sosiaalipalvelut järjestetään sekä sosiaalityön tiimissä että ohjausja neuvontatiimissä. Sosiaalityön tiimissä Kajaanin toimistossa työskentelee kolme sosiaalityöntekijää ja johtavan sosiaalityöntekijän työajasta on varattu puolet asiakastyöhön. Ohjaus- ja neuvontatiimissä työskentelee kolme sosiaaliohjaajaa. Sosiaalityöntekijät ja - ohjaajat (3,5 + 3) vastaavat yhdessä sosiaalipalveluiden 5

6 toteuttamisesta. Kyseiset työntekijät hoitavat turvapaikanhakijoiden lisäksi myös Kajaanissa asuvien kiintiöpakolaisten sosiaalipalvelut yhteistyössä muiden tiimien kanssa. Sosiaalityön tiimin työn painopistealueena ovat sosiaalityön tukea tarvitsevat lapsiperheet, moniongelmaiset perheet, ennaltaehkäisevä lastensuojelutyö ja siihen liittyvät lastensuojelun avohuollon tukitoimet. Turvapaikanhakijoiden ongelmiin ja haasteellisiin tilanteisiin vastataan omia työ- ja toimintatapoja kehittämällä. Asiakastyössä lisätään ja syvennetään tiimien välistä moniammatillista yhteistyötä. Lastensuojelun osalta maahanmuuttajapalvelujen sosiaalityön tiimin yhteistyökumppaneina ja tarvittaessa konsultteina ovat Kainuun maakuntakuntayhtymän sosiaalityöntekijät. Lastensuojeluun liittyvissä asioissa maahanmuuttajapalveluiden sosiaalityöntekijät toimivat maakunnan lastensuojelutyöntekijöiden työparina. Vuoden 2007 aikana yhteistyökäytäntöjen selkiinnyttämistä on tehty yhteistapaamisissa sekä yhteisissä koulutuksissa. Yhteistyötä jatketaan edelleen ja voimaan tulevan uuden lastensuojelulain vaatimukset otetaan huomioon toiminnassa. Lasten ja lapsiperheiden osalta ovat tarvittaessa käytettävissä erilaiset sosiaalityön keinot (esim. harkinnanvarainen toimeentulotuki ja päivähoitopalvelut lastensuojelullisin perustein). Turvapaikanhakijoilla ei ole subjektiivista oikeutta päivähoitoon. Lastensuojelullisin perustein päivähoitopaikka voidaan järjestää tarvittaessa. Sosiaalityön tiimi vastaa turvapaikanhakijoiden harkinnanvaraisesta toimeentulotuesta. Muilta osin turvapaikanhakijoiden kirjallisen toimeentulotuen käsittelystä vastaa tukipalvelutiimi. Sosiaalityön tiimi tekee yhteistyötä päivähoidon ja koulun koordinaattoreiden kanssa ja osallistuu koulujen oppilashuoltotyöhön. Toimintavuoden 2008 aikana sosiaalityön tiimin ja työn sisällön kehittämisen tavoitteita ovat: 6

7 1) jatketaan edelleen palveluiden, asiakastyön ja moniammatillisen tiimityön toimintatapojen kehittämistä ja sisällöllistä syventämistä 2) täsmennetään sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen toimenkuvia ja työnjakoa sekä kehitetään asiakastyön yhteistyökäytäntöjä 3) ollaan mukana opinto- ja työtoiminnan kehittämisessä huomioiden erityisesti B- lupalaisten asema ja elämäntilanne 4) pyritään johtavan sosiaalityöntekijän työpanoksen tasapainoiseen ja tarkoituksenmukaiseen jakautumiseen asiakastyön ja kehittämistyön välillä. 4.2 Terveyspalvelut Maahanmuuttajapalveluissa toimii yhteensä kolme terveydenhoitajaa ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Terveydenhoitajat vastaavat kiintiöpakolaisten ja turvapaikanhakijoiden terveydenhuollosta. Terveydenhoitajan terveystarkastukset tehdään kaikille ns. normaaliin turvapaikkamenettelyyn kuuluville turvapaikanhakijoille. Tarkastukset pyritään tekemään ensin lapsille ja vammaisille. Transit -asiakkaille tarjotaan vain ensiavunluontoinen hoito sekä tarveharkintaisesti muita tukitoimia erityisesti haavoittuville ryhmille (kidutetut, yksinhuoltajat jne). Terveystarkastukseen sisältyvät laboratorio- ja röntgentutkimukset ostetaan ostopalveluna terveyskeskuksesta. Terveystarkastuksissa tavoitteena on tartuntatautien ennaltaehkäisy ja varhainen toteaminen. Kokonaisvaltaisena painopistealueena on asiakkaiden omatoimisuuden ja itsehoitoisuuden tukeminen. Valtakunnallisista tavoitteista pyritään erityisesti asiakkaan elämän elämänhallinnan edistämiseen ja asiakkaan voimavarojen käyttöönottoon mm. ohjauksen ja neuvonnan keinoin. Terveyspalvelujen osa-alueella on tehty tiimityönä mm. hoitajien päivystysvastaanotot ja sijaistaminen. Toimintavuonna on tarkoitus kehittää laadukasta ajanvaraukseen perustuvaa asiakasvastaanottoa sekä jatkaa ja tehostaa moniammatillista tiimityötä. Kainuun maakunta- kuntayhtymässä on meneillään perhevalmennuksen uudistaminen. Tarkoituksena on mukauttaa ko. malli maahanmuuttajapalveluiden asiakkaiden tarpeiden 7

8 mukaiseksi. Joitain perhevalmennuksen osa-alueita on tarkoitus suunnitella ja toteuttaa yhdessä sosiaalityön tiimin kanssa. Psykiatrisen sairaanhoitajan toimi Kajaanin maahanmuuttajapalveluihin on perustettu , joten työnkuva ja työkäytäntöjen kehittäminen maahanmuuttajapalveluiden sisällä ja yhteistyökäytännöt Kainuun maakunta- kuntayhtymän kanssa on osittain mielenterveyspalvelujen osalta kehittymisvaiheessa ja toimivien työkäytäntöjen suhteen kesken. Psykiatrisen sairaanhoitajan tehtävänä Kajaanin maahanmuuttajapalveluissa on toteuttaa turvapaikanhakijoiden psyykkisen tilanteen arviointia, seurantaa ja hoitoa osaltaan ja yhteistyössä psykiatrin ja moniammatillisen tiimin kanssa. Psykiatrinen sairaanhoitaja osallistuu myös päivystysvastaanottotoimintaan ja sijaistamiseen terveyspalvelutiimissä Asumispalvelut Asumispalveluiden osalta toimintaa ohjaa edelleen yleisjako ns. transit -asiakkaiden ja normaaliprosessissa olevien asiakkaiden asumispalveluihin. Tavoitteena on edelleen asuntojen mahdollisimman korkea käyttöaste. Transitasuntojen asukastiheys pidetään muita suurempana, johtuen asumisen lyhytaikaisuudesta. Asuttamisessa pyritään mahdollisuuksien mukaan ottamaan huomioon perhesiteet, etninen tausta, kieli ja uskonto. Näin pyritään ennaltaehkäisemään mahdolliset ongelmatilanteet. Asiakkaiden ohjauksessa tullaan edelleen kiinnittämään erityistä huomiota paloturvallisuuden sekä energiasäästön korostamiseen. Asukkaat velvoitetaan ilmoittamaan mahdollisista vioista välittömästi henkilökunnalle suurempien vahinkojen välttämiseksi. Asuntojen siivouksesta ja piha-alueiden kunnossa pidosta vastaavat pääsääntöisesti asukkaat itse. Tavoitteena vuodelle 2008 on kuitenkin asuntojen suursiivoukset ja kuntotarkastukset vähintään 2 kertaa toimintavuoden aikana. Siivoukset toteutetaan ulkopuolisen palveluntuottajan toimesta. 8

9 4.4 Vastaanottokeskuksen tarjoamat palvelut Opintotoiminta Toimintavuoden tavoitteena on järjestää suomenkielen opetusta kaikille vastaanottokeskuksen asiakkaille. Opintotoiminta on ensisijaista muihin mahdollisiin kursseihin ja aktiviteetteihin nähden. Ryhmiä järjestetään tarpeen mukaan alkeiskurssista edistyneempiin. Ryhmien määrä ja koostumus sovitaan yhteistyössä opettajan kanssa säännöllisissä tapaamisissa. Viikkotuntimäärältään opetusta järjestetään ainakin kuusi tuntia asiakasta kohden, kotouttamislaki 22 4 momentti. Transit- asiakkaita velvoitetaan osallistumaan opintotoimintaan, mikäli heidän oleskelunsa vastaanottokeskuksessa jatkuu yli kuukauden. Mikäli asiakkaan opiskelussa on ongelmia tai kokonaistilannetta on tarpeen muuten selvittää, voi opettaja osallistua asiakkaan yhteistyöpalaveriin vastaanottokeskuksen henkilökunnan kanssa. Opetus toteutetaan ostopalveluna kuten aikaisempinakin vuosina. Luokkatilat on vuokrattu yksityiseltä vuokranantajalta Työtoiminta Vuoden 2008 yhtenä painopisteenä on työtoiminnan toimintamuotojen kehittäminen ja aktivoiminen vastaanottokeskuksessa. Hajautettuun asumiseen ja toisaalta laajahkoon transittoimintaan perustuvassa toimintamallissa työtoiminnan järjestäminen vaatii erityisiä järjestelyjä ja työntekijöiden vahvempaa työpanosta Harrastustoiminta Harrastustoiminnan tavoitteena on tukea turvapaikanhakijaa omatoimiseen ja aktiiviseen elämään uudessa haasteellisessa elämäntilanteessa sekä tukea asiakkaiden osallisuutta 9

10 Kajaanissa jo olemassa olevien harrastusmahdollisuuksien hyödyntämiseen. Vastaanottokeskuksen työntekijät ohjaavat asiakkaita mukaan eri harrastustoimintoihin. Harrastustoiminnan tavoitteena on myös tukea asiakkaiden elämänhallintaa ja voimaantumista. Asiakkaan tarpeen mukaan toimintaa voidaan tukea esimerkiksi aluksi yhdessä toimimalla. Eri harrasteiden löytämiseen on tulossa parannusta toimintavuoden aikana kun Monikan tiloissa aloittaa toimintansa Kajaanin eri järjestöiden ylläpitämä kohtauspaikka. Kajaanin maahanmuuttajapalvelut tukee edelleen eri järjestöjä sekä urheiluseuroja maahanmuuttajille kohdistettujen toimintojen järjestämisessä. Vastaanottokeskusten ja eri projektien tapahtumiin osallistuminen ja järjestelyissä mukana oleminen kuuluvat toimintavuoden suunnitelmiin Erityisryhmille suunnatut palvelut Haavoittuvien ja erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden kanssa työskentelyä jatkaa kaksi pakolaisohjaaja. Työskentelyn tavoitteena on asiakkaiden oman elämänhallinnan tukeminen ja voimaannuttaminen. Työskentely perustuu asiakaslähtöiseen näkökulmaan; Asiakkaan omien voimavarojen ja sitoutumisen erityinen huomioiminen, sosiaalisten taitojen kehittäminen ja vastuun ottaminen omasta elämästä. Työskentelyssä kiinnitetään huomiota mahdollisesti esiintyvien kriisien ennaltaehkäisemiseen sekä varhaiseen puuttumiseen ongelmatilanteissa. Näillä tukitoimilla pyritään ehkäisemään myös sairaalahoitoon joutumista. Edelleen kiinnitetään erityistä huomiota asiakkaiden osallistumista työ-, opinto- ja harrastetoimintaan heidän omien voimavarojen mukaan. Ohjaajat työskentelevät yhteistyössä moniammatillisten tiimien sekä yhteistyöverkostojen kanssa. Tavoitteena on kehittää moniammatillisten tiimien yhteistyötä sekä asiakkaiden henkilökohtaisten palvelusuunnitelmien käyttöä. Vakavista kidutuksista johtuvista traumoista kärsivät asiakkaat ohjataan tarvittaessa konsultaatioon Kidutettujen kuntoutuskeskukseen. Kidutettujen kuntoutuskeskuksen kautta asiakkaat saavat tarvittavaa hoitoa, kuntoutusta, tutkimuksia sekä konsultaatio palveluja henkilöstölle tarvittaessa. Kidutettujen kuntoutuskeskuksen suosittelemat jatkohoidot järjestetään vastaanottokeskuksen kautta ostopalveluna Kajaanissa. 10

11 Yksi vastaanottokeskuksen kahden huoneen ja keittiön asunto on varustettu INVAvarustein vammaispalveluja tarvitsevia turvapaikanhakijoita varten. Tarvittaessa INVAasuntoihin asutettavien asiakkaiden muita tukipalveluja hankitaan ostopalveluna. 4.5 Tulkkipalvelut Kainuun hankintarengas on kilpailuttanut tulkkipalvelujen tuottajat syksyllä 2006, Tulkkipalvelujen tuottaja on (entinen Lingua Nordica Oy) Semantix Lingua Nordiga Oy, jonka kanssa on solmittu alueellinen tulkkipalvelusopimus vuosille Semantix Linqua Nordica on lähtenyt aktiivisesti kehittämään Kajaanin ja Kainuun tulkkipalvelujen tarjontaa järjestämällä esim. yhteistyössä työvoimapalvelujen kanssa alueellista tulkkikoulutusta. Tulkkipalvelujen käytössä painopiste on etätulkkauksessa kuten aiemminkin Siirrot ja kuljetukset Kajaanin Vastaanottokeskus vastaa asiakkaiden siirroista ja siirtojen kuluista silloin, kun siirto tapahtuu vastaanottokeskuksen aloitteesta. Siirroissa ja kuljetuksissa käytetään pääsääntöisesti julkisia kulkuneuvoja. Erityisistä syistä voidaan kuljetukset hoitaa esim. taksilla tai tilausbussilla. Maahanmuuttoviraston puhutteluun Kuhmoon asiakkaat matkustavat pääsääntöisesti linjaautolla ja näistä kuluista vastaa vastaanottokeskus. Tarvittaessa ja erityisen painavista syistä voidaan tämäkin kuljetus järjestää vastaanottokeskuksen autolla. Vastaanottokeskus ei järjestä asiakaskuljetuksia kaupungin sisällä joitain poikkeuksia lukuun ottamatta. Asiakkaat haetaan kuitenkin poikkeuksetta ensimmäiseen tapaamiseen talon autolla. Näin asiakas hahmottaa kulkureitin asunnoltaan vastaanottokeskuksen toimistolle. Lähialueen muuttoihin ja isompiin tavaroiden kuljetuksiin ja /tai ihmisten siirtoihin vuokrataan tarvittaessa pakettiauto tai pienoisbussi. 11

12 4.7 Oikeusapupalvelut Asiakkaiden turvapaikkaprosessiin liittyvien oikeusapupalvelujen järjestämisessä yhteistyökumppanina on Pakolaisneuvonnan Oulun toimisto. Lakimiehen ja asiakkaan väliset tapaamiset järjestetään yleensä puhelintapaamisina Kajaanissa maahanmuuttajapalvelut toimistossa tai tarvittaessa asiakas matkustaa Ouluun tapaamaan avustajaansa. Oman haasteensa vastaanottokeskukselle tuo vuonna 2008 se, että asiakkaiden lakipalvelut ja oikeudellinen neuvonta tullaan ministeriön päätöksellä organisoimaan uudelleen. Vastaanottokeskus voi jatkossa itsenäisemmin päättää palvelun tuottajan valinnasta. Oikeudelliseen neuvontaan varatut taloudelliset resurssit ovat vastaanottokeskuksen budjetissa. Tämä uusi käytäntö edellyttää myös asiasta vastaavan henkilöstön kouluttautumista ja lisäksi vastaanottokeskukselle tulee asiaan liittyvää valtaa ja vastuuta entistä enemmän. Muiden kuin turvapaikkaprosessiin liittyvissä lakimiespalvelujen osalta asiakkaat ohjataan käyttämään Kajaanin oikeusaputoimiston palveluja 5. HENKILÖSTÖ 5.1 Henkilöstön rakenne ja määrä Kuten aiemmin tässä toimintasuunnitelmassa on todettu on Kajaanissa vastaanottokeskustoiminta ja kuntaan vastaanotettavien kiintiöpakolaisten kotouttamispalvelujen organisoitu Kajaanin maahanmuuttajapalveluihin, jonka koko henkilöstö työskentelee kaikkien eri statuksen omaavien asiakkaiden kanssa. Maahanmuuttajapalvelujen henkilöstön kokonaismäärä on 25 työntekijää. Heistä yhdentoista ja puolen (11 ½) henkilöstömenot kirjautuvat vastaanottokeskuksen budjettiin. 12

13 Vastaanottokeskuksen henkilöstörakenne on seuraava: - johtaja (50% henkilöstömenosta) - toimistosihteeri - toimistosihteeri (50% henkilöstömenoista) - terveydenhoitaja - psykiatrinen sairaanhoitaja (50% henkilöstömenoista) - johtava sosiaalityöntekijä - sosiaaliohjaaja - 6 pakolaisohjaajaa Kaikki työntekijät tekevät ns. päivätyötä, jolloin työaika on joko yleis- tai toimistotyöaika. Vastaanottokeskuksen toiminta on henkilöstön osalta joustavaa, joten lyhytaikaisia sijaisia ei yleensä ole tarvetta palkata. Vastaanottokeskustoiminnassa tarvittava ilta- ja viikonloppupäivystys on Kajaanin vastaanottokeskuksessa järjestetty ns. varallaolojärjestelmän kautta. Varallaolo suoritetaan parityöskentelynä, ja siihen osallistuu osa sekä vastaanottokeskuksen että ns. kuntapuolen työntekijöistä ennalta sovitun työvuorolistan mukaisesti. Varallaolosta maksettava korvaus on KVTES:n mukaisesti 30% korottamattomasta tuntipalkasta. Varallaolo aika on arkisin klo ja viikonloppuisin ja pyhäpäivisin klo Varallaolossa hoidettavat työtehtävät ovat pääsääntöisesti asiakkaiden vastaanottoon ja / tai siirtoon liittyviä tehtäviä sekä jonkin verran myös päivystysluontoisten asiakastilanteiden purkamista. Varalla oleva henkilöstö vastaa myös kiintiöpakolaisryhmien tai perheiden ensivaiheen vastaanotosta, eli varallaolijat ovat tulijoita vastassa lentokentällä ja majoittavat asiakkaat silloin kun saapuminen ajoittuu varallaolo ajalle. 5.2 Henkilöstön koulutus Toimintavuoden 2008 aikana vastaanottokeskuksen henkilöstön koulutuksen painopisteenä on turvata henkilöstölle mahdollisuus osallistua pitkäkestoisiin ammatillisiin lisä- ja täydennyskoulutuksiin. 13

14 Pakolaisohjaajista suurin osa on aloittanut oppisopimuskoulutuksen syksyllä 2007 ja yksi aloittaa tammikuussa Oppisopimuskoulutus on joko lastan ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkintoon, vanhustyön- tai päihdetyönammattitutkintoon johtavaa koulutusta. Oppisopimuskoulutuksen järjestää EDUKAI eli Kainuun ammattiopiston aikuiskoulutuspalvelut. Lisäksi maahanmuuttajapalvelujen henkilöstöä osallistuu Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen järjestämään Turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten kanssa työskentelevien täydennyskoulutukseen. Henkilöstön koulutustarpeet käydään läpi vuosittain toteutettavissa johtajan ja kunkin työntekijän välisissä kehityskeskusteluissa. 5.3 Henkilöstön työnohjaus Henkilöstöllä on tarvittaessa mahdollisuus saada henkilökohtaista työnohjausta. Kukin työnohjaus ostetaan ostopalveluna paikallisilta palveluntuottajilta jolloin henkilöstöllä on mahdollisuus valita työnohjaajansa hyvinkin itsenäisesti ja vapaasti. Työnohjaukseen ohjaamisen ja ohjautumisen kynnys on tarkoituksen mukaista pitää mahdollisimman matalana. 5.4 Henkilöstön TYKY toiminta Tykytoimintaan on varattu vuoden aikana neljä puolikasta päivää tai kaksi kokonaista työpäivää. Tykytoimintaa suunnittelee ja järjestää tykytoimikunta, jonka henkilökunta valitsee keskuudestaan siten, että jokainen tiimi valitsee yhden edustajan tykytoimikuntaan. Tykytoimikunta valitaan yhdeksi vuodeksi kerrallaan, kuitenkin nykyinen tykytoiminkunta on toiminut poikkeuksellisesti jo kaksi vuotta. Tykytoiminta on muutakin kuin liikuntaa. Se on työkykyä ylläpitävää toimintaa, johon kuuluu henkinen hyvinvointi, fyysinen kunto, työpaikan ilmapiirin ja henkilöstösuhteiden työstäminen ja ylläpitäminen. Usein onnistuneen tykytoiminnan edellytys on, että lähdemme pois työpaikalta ja olemme yhdessä. 14

15 5.5 Henkilöstön työterveyshuolto Henkilöstön työterveyshuolto ostetaan ostopalveluna Kajaanin kaupungin voimassaolevien sopimusten mukaisesti Kainuun työterveyspalveluilta. 5.6 Henkilöstön perehdytys Vastaanottokeskuksen toimintavuoden 2008 tavoitteena on tehdä henkilöstön toimenkuvien päivitys loppuun. Kun henkilöstön toimenkuvien päivitys on toteutettu voidaan myös henkilöstön perehdytyssuunnitelma päivittää asianmukaiseksi. 6. VARAUTUMINEN Kajaanin vastaanottokeskuksen organisaatio- ja asuttamismalli ei anna samanlaisia mahdollisuuksia varautumiseen vastaanottokeskuksen laajentamiseen kuin laitosmaisessa vastaanottokeskuksessa olisi. Laajamittaiseen maahantuloon varautumisen suunnitelma tehdään TE-keskuksen pyynnöstä tarvittaessa. 7 YHTEISTYÖ SIDOSRYHMIEN KANSSA Yhteistyön ja kumppanuuden rakentaminen eri järjestöjen ja seurojen kanssa tulee olemaan toimintavuoden aikana helpompaa, kun Monikan tiloissa aloittava eri yhdistystenja seurojen ylläpitämä kohtaamispaikka avaa ovensa. Yhteistyön rakentaminen vie aikaa, mutta asiakaslähtöisen työn kannalta helpommin saavutettavissa olevat yhteisöt ovat tervetulleita mukaan monikulttuurisen Kajaanin luomiseen vuonna Tavoitteellinen, suunnitelmallinen ja resursseja tuhlaamaton yhteistyö edellyttää henkilöstön sitoutumista asiakaslähtöiseen toimintaan. Lisäksi tarvitaan muutokseen sopeutumista ja aitoa kiinnostusta asioiden kehittämiseen. Sidosryhmä yhteistyössä ei tällä hetkellä ole tarvetta merkittäviin linjamuutoksiin. Niin paikallis- kuin valtakunnantason sidosryhmäyhteistyö toimii nykyisellään hyvin ja 15

16 joustavasti, joten valittua yhteistoimintaan ja avoimuuteen perustuvaa yhteistyötä jatketaan tänäkin toimintavuonna. 8 TIEDOTUS JA SUVAITSEVAISUUSTYÖ Kajaani on viime vuosina ollut valtakunnallisessakin julkisuudessa maahanmuuttajiin, pakolaisiin ja myös turvapaikanhakijoihin liittyvissä asioissa melko paljon, eikä tuo julkisuus näissä asioissa ole aina ollut esimerkiksi vastaanottokeskustyön näkökulmasta positiivista. Kajaanin maahanmuuttajapalvelut aloittaa toimintavuoden aikana infopankki (www.infopankki.fi) sivuston ylläpidon. Infopankin sivuilla on tärkeää perustietoa maahanmuuttajille yhteiskunnan toiminnasta ja mahdollisuuksista Suomessa käännettynä 15 eri kielelle. Vastaanottokeskuksen tiedotuksen linjana on ollut ja tule olemaan mahdollisimman aktiivinen, avoin ja oikeasisältöinen tiedottaminen jossa huomioidaan aina asiakkaiden yksityisyyden suojaan ja salassapitoon liittyvät seikat. 9 LOPUKSI Tätä toimintasuunnitelmaa kirjoitettaessa moni vastaanottokeskuksen vuoden 2008 toimintaan vaikuttava seikka on vielä avoinna. Niistä merkittävimpinä ehkä maahanmuuttotyön hallinnon kokonaisuudistus ja sen vaikutukset paikalliseen toimijaan. Lisäksi on muistettava, että maahan saapuvien turvapaikanhakijoiden määrä vaihtelee vuosittain erittäin paljon ja vastaanottokeskustoimintaa tulee toimintavuoden kuluessa aina sopeuttaa kulloisiinkin olosuhteisiin. Toisaalta henkilöstön työssä jaksamisen näkökulmasta on tärkeää tehdä selkeitä toiminnallisia suunnitelmia ja linjauksia ja kirjata sitten aikanaan todellinen toiminta toimintakertomukseen. 16

17 KAJAANIN VOK TALOUSUUNNITELMA 2008 Henkilöstöstä aiheutuvat kustannukset Palkat ja palkkiot Virkasuhdepalkat ja työsuhdepalkat ja työvuorolisät Työsuhdepalkat Sairasvakuutus- yms. lakien mukaiset palautukset Muut palkat ja palkkiot Lomapalkkavelan muutos Henkilöstösivukulut Työnantajan sosiaaliturvamaksut LEL-makst Eläkemaksut Sairasvakuutus- yms.lakien mukaiset sotumaks. pal Tapaturmamaksut Lomapalkkojen henkilöstösivukuluvelan muutos Muut työnantajan sosiaalivakuutusmaksut Henkilöstöpalvelut Koulutuspalvelut Työterveyspalvelut Työterveyshuollon kustannusten palautukset Virkistyspalvelut Muut henkilöstöpalvelut Matkakulut Päivärahat -900 Kilometrikorvaukset Matkustuspalvelut Muut henkilöstölle maksettavat kustannusten korvaukset Siviilipalvelumiehistä aiheutuvat kustannukset Kiinteistöstä aiheutuvat kustannukset Vuokrat (asuntojen vuokrat ja muiden rakennusten vuokrat) Puhdistusaineet ja -tarvikkeet Lämmitys, sähkö ja vesi Rakennusmateriaali -500 Korjaus- ja kunnossapitopalvelut (asuin ja muut rakennukset) Rakentamispalvelut (kalusto) Siivouspalvelut Ympäristönhoito- ja ylläpitopalvelut Vartiointi- ja turvallisuuspalvelut Muut kiinteistöstä aiheutuvat kulut -500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Arvoltaan vähäiset koneet, kalusteet ja kuljetusvälineet -500 Kuljetusvälineiden korjaus- ja kunnossapitopalvelut -500 Muiden koneiden ja laitteiden korjaus- ja kunnossapitopalvelut -500 Muut korjaus- ja kunnossapitopalvelut Kuljetusvälineiden vuokrat Muiden koneiden ja laitteiden vuokrat ( mm. atk laitteet ) Toimistotarvikkeet

18 Kirjat, lehdet ja muut painotuotteet Elintarvikkeet, juomat ja tupakka -400 Vaatteisto Poltto- ja voiteluaineet Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Toimistopalvelut Painatuspalvelut -600 Ilmoitus-, mainos- ja markkinointipalvelut Tietoliikennepalvelut Atk:n käyttöpalvelut Pankkipalvelut Muut toimistopalvelut -500 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut Pesulapalvelut Muut palvelut Tulkkaus- ja käännöspalvelut Ravitsemispalvelut Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut Kuljetuspalvelut Työ- ja opintotoiminta Sosiaalihuollon ostopalvelut Muut palvelut Terveydenhuollon kulut Alkuterveystarkastuksen laboratorio- ja röntgenkulut Terveyskeskustasoinen hoito Erikoissairaanhoito Mielenterveyspalvelut Hammashuolto Muut terveydenhuollon kulut Muut kulut Keskitetysti (sisäisesti) hoidetut tehtävät Hallintokulukorvaus Muut menot Toimeentuloturva Toimeentulotuki (huom. sis. myös tarvikekassit ja elintarv. asukk.) Ehkäisevä toimeentulotuki (= harkinnanvarainen toimeentulotuki) Paluumuuttoavustus KAIKKI KUSTANNUKSET YHTEENSÄ Vastaanottokeskuksen saamat tulot 18

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut Organisaatiokaavio (toiminnot) Maahanmuuttajapalvelut InEspoo Monikulttuurinen neuvonta

Lisätiedot

ELY-keskuksen rooli laajamittaisessa maahantulossa ja pakolaisten kuntiin sijoittamisessa

ELY-keskuksen rooli laajamittaisessa maahantulossa ja pakolaisten kuntiin sijoittamisessa ELY-keskuksen rooli laajamittaisessa maahantulossa ja pakolaisten kuntiin sijoittamisessa 9.11.2015 Suomeen saapunut 27 070 turvapaikanhakijaa viime vuonna 3651 tulijaa Alaikäisenä yksin tulleita 2028

Lisätiedot

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 1(6) Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 2(6) Sisällys 1. Yleistä 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tilat ja ympäristö 4. Asiakkaat 5. Palvelut - sosiaalipalvelut

Lisätiedot

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto 31.1.2017 10.1.2017 Toimeentulotuki Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi tueksi auttamaan yli pahimpien talousvaikeuksien.

Lisätiedot

Valtionhallinnon tukipalvelut

Valtionhallinnon tukipalvelut Valtionhallinnon tukipalvelut Tulosohjausverkoston tapaaminen Valtiovarainministeriö 20.5.2016 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys 1. Valtionhallinnon tukipalveluiden henkilöstömäärä ja kustannukset 2.

Lisätiedot

ELY-keskuksen aluetapaaminen Porvoossa

ELY-keskuksen aluetapaaminen Porvoossa ELY-keskuksen aluetapaaminen Porvoossa 3.3.2016 2 Ennen tulijoiden määrän kasvua: Ensimmäiset oleskeluluvat ja EU-oleskeluoikeuden rekisteröinnit 2014 Oleskeluluvat vuonna 2015 Yhteensä 20 709 oleskelulupaa

Lisätiedot

Maahanmuuttajien sosiaali- ja terveyspalvelut. Viveca Arrhenius Kuntatalo Helsinki 3.2.2012

Maahanmuuttajien sosiaali- ja terveyspalvelut. Viveca Arrhenius Kuntatalo Helsinki 3.2.2012 Maahanmuuttajien sosiaali- ja terveyspalvelut Viveca Arrhenius Kuntatalo Helsinki 3.2.2012 Maahanmuuton tilannekuva (1) Ennätysmäärä kansainvälistä suojelua hakevia; 32 400 saapui 2015 Valtaosa Irakista

Lisätiedot

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 YM 7.3.2013 Liittyy asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma. Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501)

Lisätiedot

Turvapaikanhakijat Kuntaliiton näkökulmasta

Turvapaikanhakijat Kuntaliiton näkökulmasta Turvapaikanhakijat Kuntaliiton näkökulmasta Hannele Häkkinen Erityisasiantuntija STM:n valmiusseminaari Haikon kartano, Porvoo 26.5.2016 Turvapaikanhakijat vastaanottokeskuksissa Vastaanottovaiheen palvelut

Lisätiedot

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -811 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k -2 000-500 3140 Muut myyntituotot

Lisätiedot

Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina

Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina 36 Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina 2008-2012 Korvaus 2012 2011 2010 2009 2008 Laskennallinen 649 645 816 519 841 709 630 813 480 158 korvaus Toimeentulotuki 522 620 917

Lisätiedot

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 4000 Vakituisen hlöstön palkat Kuel 0 0 0-2632 2632 ***** 4003 Kokouspalkkiot luottamustoimis -10000 0-10000 -8360-1640 83,6 4004 Muut luottamushenkilökorvaukse -3000 0-3000

Lisätiedot

Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus. TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000

Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus. TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000 Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000 TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset 300000 Korvaukset aamu- ja

Lisätiedot

Onnistunut kotouttaminen kunnan näkökulmasta. Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka, Oulu

Onnistunut kotouttaminen kunnan näkökulmasta. Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka, Oulu Onnistunut kotouttaminen kunnan näkökulmasta Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka, Oulu Maahanmuuttaja on yksilö! lähtömaa etninen ryhmä perhetausta, perhetilanne ikä (Suomeen tultaessa, nyt) maaseutu

Lisätiedot

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta 2 015 5210 (Tekninen hallinto) Tuotot 4 500 3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte 4 500 3294 Muut palvelumaksut

Lisätiedot

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto Talousarvio 2016 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 000 3149 Sis.muut

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Sopimus SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Kauhavan kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ X:n elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja [kunta/kaupunki] (jäljempänä kunta/kaupunki) sopivat kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Liite 7 VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 11201 HALLINTO MENOT YHTEENSÄ 64.407 (2014 60.680) PALKAT JA PALKKIOT 5000 Kuukausipalkat 35.449 Vapaa-aikasihteeri 5005 Kokouspalkkiot 1.800 Vapaa-ajanlautakunta

Lisätiedot

Kotouttamisen sopimukset ja kuntakorvaukset (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) Keski-Suomen ELY-keskus, Sari Jokinen, 12.1.

Kotouttamisen sopimukset ja kuntakorvaukset (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) Keski-Suomen ELY-keskus, Sari Jokinen, 12.1. Kotouttamisen sopimukset ja kuntakorvaukset (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) Keski-Suomen ELY-keskus, Sari Jokinen, 12.1.2016 Turvapaikanhakijat ja kiintiöpakolaiset (Laki kotoutumisen edistämisestä,

Lisätiedot

Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II

Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II Kinnulan kunta Sivu 1 020000 Hallintopalvelut (perusturva) Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Kuukausipalkat -50 300,00-48 800,00 4020 Luottamushenkilöiden k -4 000,00-4

Lisätiedot

PALAPELI2-PROJEKTI Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille

PALAPELI2-PROJEKTI Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille PALAPELI2-PROJEKTI 1.8.2008-31.12.2012 Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille Palapeli2-projektin tavoite saada hyvin ja tehokkaasti alkuun maahanmuuttajan kotoutumisja

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ LUONNOS SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Salon kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

Turvapaikanhakijat ja pakolaisten vastaanotto

Turvapaikanhakijat ja pakolaisten vastaanotto Turvapaikanhakijat ja pakolaisten vastaanotto Kempele 22.8.2016 Sisäministeriö Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Työ- ja elinkeinoministeriö Migri Kiintiöpakolaiset ELY-keskus OLE Kunnat Kotouttaminen

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu % Perusturvan hallintopalvelut Pdas 2 KÄYTTÖTALOUS 50 TALOUS 3000

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu % Perusturvan hallintopalvelut Pdas 2 KÄYTTÖTALOUS 50 TALOUS 3000 Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu 2014 2015 2016 % 2017 2018 25000 Perusturvan hallintopalvelut Pdas 3115 Myyntitulot kunnilta 1317 1400 100 3116 Myyntituotot Pdas-Vts/Vts-Pdas 34005 54784-100 35322

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Pöytyän kunta (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

Maahanmuuttajalasten ja nuorten kotouttamispalveluiden kehittämishanke. Nuoret Oulun kaupungin Maahanmuuttajapalveluissa

Maahanmuuttajalasten ja nuorten kotouttamispalveluiden kehittämishanke. Nuoret Oulun kaupungin Maahanmuuttajapalveluissa Maahanmuuttajalasten ja nuorten kotouttamispalveluiden kehittämishanke Nuoret Oulun kaupungin Maahanmuuttajapalveluissa Hankkeen toimijat Hankkeessa mukana päivähoito, maahanmuuttajapalvelut ja taidemuseo

Lisätiedot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 204 Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 2013 204 Palkat 0100 7 646 Eläkevakuutusmaksut 0370 2 249 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0380 471 Asiakaspalveluiden ostot 2 926

Lisätiedot

Studia Generalia Murikassa 12.11.2015

Studia Generalia Murikassa 12.11.2015 Studia Generalia Murikassa 12.11.2015 Työelämän kansanopisto Nuoret turvapaikan hakijat kansanopistossa Sivistystyön Vapaus ja Vastuu Pirkanmaa Studia Generalia Murikka 12.11.2015 1 Vapaa sivistystyö Suomessa

Lisätiedot

Kunnille pakolaisten vastaanotosta maksettavat korvaukset

Kunnille pakolaisten vastaanotosta maksettavat korvaukset Kunnille pakolaisten vastaanotosta maksettavat korvaukset 1. Laskennallinen korvaus Alle 7-vuotiaat 6 845 / hlö / vuosi 7 -vuotta täyttäneet 2 300 / hlö / vuosi Maksetaan kolmen vuoden ajan 2. Korvaus

Lisätiedot

Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa

Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa Pitäisi puhua yhteistyöstä SIIS MISTÄ? Perusturvan toimiala, sosiaalipalvelut 3 Sijais- ja jälkihuollon sosiaalityö Avohuollon sosiaalityö

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Viveca Arrhenius STM:n valmiuseminaari Haikon kartano

Turvapaikanhakijoiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Viveca Arrhenius STM:n valmiuseminaari Haikon kartano Turvapaikanhakijoiden sosiaali- ja terveyspalvelut Viveca Arrhenius STM:n valmiuseminaari Haikon kartano 26.5.2016 Hallituksen hyväksymät linjaukset Maahanmuuttopoliittiset toimenpiteet 11.9.2015 Turvapaikkapoliittinen

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 2015

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 2015 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 011010 Kunnallisvaalit 4001 Kokouspalkkiot -4 000,00 4003 Työsuhteisten palkat -500,00 4004 Tuntipalkat -1 500,00 4100 KuEL-maksut -450,00 4150 Kansaneläke-

Lisätiedot

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori 19.4.2016 29.4.2016 Mikä on kunnan tehtävä? Kuntalaki (410/2015) 1 Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 8.12.2015 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Alkuper. Ta-muutos Ta + muutos talousarvio yhteensä 7000 Tekninen toimisto 3198 Muut myyntituotot 0-7 700-7 700 * Muut suoritt.

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015. Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015. Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014 Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015 Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014 Mielenterveyskuntoutujat tarvitsevat arkeensa tukea Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen,

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Luonnos/Malli POPELYXXXXXXXX SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELYkeskus) ja ---- kunta/kaupunki (jäljempänä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Liite nro 1 Pela 13.1.2009 1 (9) Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Perusturvan tilaajaorganisaatio Viranhaltija viranomaistehtävä Tilaajajohtaja -

Lisätiedot

Kotoutumispalvelut ja kotouttamisen käytännöt. Heljä Siitari Johtava sosiaalityöntekijä Jyväskylän kaupunki Kotoutumispalvelut

Kotoutumispalvelut ja kotouttamisen käytännöt. Heljä Siitari Johtava sosiaalityöntekijä Jyväskylän kaupunki Kotoutumispalvelut Kotoutumispalvelut ja kotouttamisen käytännöt Heljä Siitari Johtava sosiaalityöntekijä Jyväskylän kaupunki Kotoutumispalvelut Maahanmuuttotilanne Jyväskylässä Ulkomaalaistaustaisia asukkaita Jyväskylässä

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelua varten

Henkilöstösuunnittelua varten Sosiaaliohjaaja Lasten ja nuorten palvelut Lapsiperheiden sosiaalipalvelut 36,25 040SOS050 I sivukuluja)* 31940 Johtava sosiaalityöntekijä 1.1.2017 toimen muuttaminen viraksi alkaen Sosiaalialalle suuntaava

Lisätiedot

Käyttötalous 01. Koonti opev 700 Kululajit

Käyttötalous 01. Koonti opev 700 Kululajit Käyttötalous 1 TEHTÄVÄLUOKKA 215 1 käyttötalous yht Koonti opev 7 Kululajit palkkausmenot tarkistusrivi 338245 Palkat ja palkkiot 1 258459 Eläkekulut 375 64131 Muut henkiölsivukulut 39 15655 Asiakaspalveluiden

Lisätiedot

SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA

SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA 1. Sopimuksen osapuolet Palvelun tilaaja Kinnulan kunta/perusturva Keskustie 45 43900 Kinnula Y-tunnus: 0242816-6 Yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet

Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet Riikka Kimpanpää Johtava sosiaalityöntekijä/projektipäällikkö Tampereen kaupunki 1 Toimeentulotuen tarkoitus ja oikeus sosiaaliturvaan Toimeentulotukilaki

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos 17.09.2014 Sivu 1 / 1 3684/05.17.00/2014 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos Valmistelijat / lisätiedot: Marja Dahl, puh. 050 306 2416 Mari Ahlström,

Lisätiedot

ymmärtää nuoruuden arvon ja ainutkertaisuuden edistää omalla toiminnallaan nuoren itsenäistymistä tukee nuoren itsetuntoa ja minäkuvan kehittymistä

ymmärtää nuoruuden arvon ja ainutkertaisuuden edistää omalla toiminnallaan nuoren itsenäistymistä tukee nuoren itsetuntoa ja minäkuvan kehittymistä 1 Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto VALINNAISET TUTKINNON OSAT ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN NUORTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ OHJAUS JA TUKEMINEN Näytön antaja: Näytön arvioija: Paikka ja aika:

Lisätiedot

Vastaus Lalli Partisen valtuustoaloitteeseen pakolaisten kustannuksista ja valtion tuista

Vastaus Lalli Partisen valtuustoaloitteeseen pakolaisten kustannuksista ja valtion tuista Kaupunginhallitus 110 14.03.2016 Kaupunginvaltuusto 35 29.03.2016 Vastaus Lalli Partisen valtuustoaloitteeseen pakolaisten kustannuksista ja valtion tuista 1204/00.02.04.00/2015 KH 110 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

Selvitys päihdehuollon ja toimeentulotuenkustannuksista Raisiossa 2015 Päihdehuollon hoitokoti- ja palveluasuminen

Selvitys päihdehuollon ja toimeentulotuenkustannuksista Raisiossa 2015 Päihdehuollon hoitokoti- ja palveluasuminen Selvitys päihdehuollon ja toimeentulotuenkustannuksista Raisiossa 2015 Päihdehuollon hoitokoti- ja palveluasuminen Päihdehuollon hoitokoti- ja palveluasumisen kustannuspaikalle on kirjattu paitsi päihdeongelmaisten

Lisätiedot

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Raija Hynynen 13.5.2013 Tuula Tiainen 22.5.2013 Rakennetun ympäristön osasto Toteutuuko hyvä, tarpeita vastaava asuminen? -tavallisissa asunnoissa

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -34.230,22-34.564,00-13.619,89 20.944,11 39,4 5005 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

SPR:n vastaanottokeskustoiminta ja kunnan kotouttamistoiminta Punkalaitumella

SPR:n vastaanottokeskustoiminta ja kunnan kotouttamistoiminta Punkalaitumella SPR:n vastaanottokeskustoiminta ja kunnan kotouttamistoiminta Punkalaitumella Tilannekatsaus 1/2 Turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskustoimintaa ollut kunnassa vuodesta 1992. Keskus toimii nyt neljättä

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Mynämäen kunta SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

Lastensuojelun perhehoito

Lastensuojelun perhehoito Lastensuojelun perhehoito 12.12.2012 Perhehoidon lakimuutoksia 1.1.2012 Perhehoidon ensisijaisuus (Lsl 50 ) Ennakkovalmennus pakollinen (Perhehoitajalaki 1 ) Sijaishoitaja (Perhehoitajalaki 6 a ) Vastuutyöntekijän

Lisätiedot

Yksiköt peräkkäin, KS

Yksiköt peräkkäin, KS Yksiköt peräkkäin, KS Valitut tositesarjat 10000,11000 1-12 / 18530 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT 10000 Ulkoiset 11000 TA/KS muutokset 20000 Sisäiset (eliminoinnit) 185 18530 Tili Tilinimi ) 18530 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT

Lisätiedot

Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut

Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut Tekninen vuoropuhelu 5.4.2016 Tarja Juppi, johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Kepanen, sijaishuoltoyksikön sosiaalityöntekijä Hankinnan

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Jussi Salo 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS Etelä-Savo xxpv xxkk 2014 SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja :n kunta/kaupunki (jäljempänä kunta)

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 Liiketoiminnan myyntituotot

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Ajankohtaista kotimaan kotouttamispolitiikassa

Ajankohtaista kotimaan kotouttamispolitiikassa Ajankohtaista kotimaan kotouttamispolitiikassa Ylitarkastaja Tiina Pesonen SM/MMO/Kotouttamisyksikkö Oulu 18.3.2010 18.3.2010 Kotouttamislain kokonaisuudistus - soveltamisala Soveltamisala koskisi kaikkia

Lisätiedot

Sopimusomaishoitajien valmennus kuntien tehtäväksi alkaen > Ovet-valmennus

Sopimusomaishoitajien valmennus kuntien tehtäväksi alkaen > Ovet-valmennus Sopimusomaishoitajien valmennus kuntien tehtäväksi 1.1.2018 alkaen > Ovet-valmennus Ovet-valmennusta omaishoitajille Omaishoitolan muutos 1.7.2016; valmennus kuntien tehtäväksi 1.1.2018 alkaen Ovet-valmennus

Lisätiedot

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT Mielenterveys ja päihde SAStyöryhmä Puheenjohtaja 0400 447 633 Terveyskeskus Päivystysajanvaraus ma su 8 22 (06) 2413 3200 Terveyskeskus Ei kiireellinen ajanvaraus ma pe

Lisätiedot

Kuntouttava työtoiminta Espoossa 2013

Kuntouttava työtoiminta Espoossa 2013 Kuntouttava työtoiminta Espoossa 2013 Koppi Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita hanke Projektisuunnittelija Hilla-Maaria Sipilä KOPPI - Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita Yhteistyössä: Terveyden

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 3050 Jätteen kulj. ja

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -35.838-37.432-37.484 0,1 4,6-28.005 74,8 5005 Kokouspalkkiot -2.124-1.400-700

Lisätiedot

Strategian päivitys 2015 2017 - KV 25.5.2015

Strategian päivitys 2015 2017 - KV 25.5.2015 Strategian päivitys 2015 2017 - KV 25.5.2015 Lasten ja nuorten kärkihankkeen toimintamalli (Strategia 2013)-> Hyvinvointiasema sekä nuorten palvelukeskus (Siun)Soten ja kunnan rajapinnassa (Loppuraportti

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

Jyväskylän hakeutuminen valinnanvapauskokeiluun. Riitta Pylvänen

Jyväskylän hakeutuminen valinnanvapauskokeiluun. Riitta Pylvänen Jyväskylän hakeutuminen valinnanvapauskokeiluun Riitta Pylvänen 13.10.2016 13.10.2016 Hallituksen kärkihankkeet Hallituskauden aikana tavoitteita toteutetaan kaikkiaan 26 kärkihankkeella. Viisi niistä

Lisätiedot

LIEKSAN KRISTILLISEN OPISTON ESITYS PERHERYHMÄKODIN PERUSTAMISESTA LIEKSAAN

LIEKSAN KRISTILLISEN OPISTON ESITYS PERHERYHMÄKODIN PERUSTAMISESTA LIEKSAAN Sosiaali- ja terveyslautakunta 47 03.05.2016 LIEKSAN KRISTILLISEN OPISTON ESITYS PERHERYHMÄKODIN PERUSTAMISESTA LIEKSAAN 240/49.494/2016 SOSTERLA 47 Lieksan kristillisen opiston kannatusyhdistys ry esittää

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja kunta/kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain 2 :n 2 ja 3 momentissa

Lisätiedot

Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Varsinais- Suomessa vuonna 2016 Masku, Mynämäki, Nousiainen ja Rusko

Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Varsinais- Suomessa vuonna 2016 Masku, Mynämäki, Nousiainen ja Rusko Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Varsinais- Suomessa vuonna 2016 Masku, Mynämäki, Nousiainen ja Rusko Kalle Myllymäki 21.3.2016 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1 Turvapaikanhakijoiden

Lisätiedot

maahanmuuttopalvelut SELKOESITE

maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä

Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä Johtamisen tiekartta hanke Loppuseminaari 29.9.2014 Sirkku Pikkujämsä Terveysjohtaja, Oulun kaupunki Oulun kaupungin tavoitteet mielenterveys-

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA Vapaa-aikalautakunta 5100 Pääkirjasto 3198 Muut myyntituotot -3 700 Muut suoritt. myyntituotot -3 700 3790 Muut tuotot -3 700 4010 Vakinaisten palkat 126 200 4130 Erilliskorvaukset

Lisätiedot

VPK ja maahanmuuttajat Vieraalla maalla kaukana. Miten kohdata vieraasta kulttuurista tulevan?

VPK ja maahanmuuttajat Vieraalla maalla kaukana. Miten kohdata vieraasta kulttuurista tulevan? VPK ja maahanmuuttajat Vieraalla maalla kaukana Miten kohdata vieraasta kulttuurista tulevan? Erilaisia maahanmuuttajia Työperäinen maahanmuutto sekundäärimaahanmuuttajat Pakolaiset Turvapaikanhakijat

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden vastaanoton järjestäminen, toiminta-ajatus ja arvot sekä ajankohtaisia asioita

Turvapaikanhakijoiden vastaanoton järjestäminen, toiminta-ajatus ja arvot sekä ajankohtaisia asioita Turvapaikanhakijoiden vastaanoton järjestäminen, toiminta-ajatus ja arvot sekä ajankohtaisia asioita Tulosalueen johtaja Olli Snellman Maahanmuuttovirasto 4.3.2016 Vastaanotto, vastaanottokeskus ja palvelut

Lisätiedot

Hallituksen tavoite: Oleskeluluvan saaneet nopeammin kuntaan, koulutukseen ja työhön

Hallituksen tavoite: Oleskeluluvan saaneet nopeammin kuntaan, koulutukseen ja työhön Hallituksen tavoite: Oleskeluluvan saaneet nopeammin kuntaan, koulutukseen ja työhön Sonja Hämäläinen Maahanmuuttojohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Maahanmuuton kasvaessa painopisteenä osallisuus, työllistyminen

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelua varten

Henkilöstösuunnittelua varten Sosiaalityöntekijä (3) Lasten ja nuorten palvelut Lapsiperheiden sosiaalipalvelut/ Lapsiperheiden sosiaalityö 37 Säännöll. työaika 37 tuntia/vko 4SOS4A 41 343 Johtava sosiaalityöntekijä Ylempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu. TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä

Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu. TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä Monialainen yhteispalvelu Monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan toimintamallia, jossa

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus sosiaalilautakunta 29.1.2015 1 2014 Toimintakertomus 2.6 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

Lisätiedot

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Toimeentulotuen Kelasiirto kunnan näkökulma Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät Lahti Virve Flinkkilä Palvelupäällikkö Vantaan

Toimeentulotuen Kelasiirto kunnan näkökulma Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät Lahti Virve Flinkkilä Palvelupäällikkö Vantaan Toimeentulotuen Kelasiirto kunnan näkökulma Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät Lahti 25-26.1.2017 Virve Flinkkilä Palvelupäällikkö Vantaan kaupunki Toimeentulotuen Kelasiirron vaikutukset Paljon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja. Vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualue vastaa - seuraavien sosiaalihuoltolain 17. :ssä tarkoitettujen palvelujen järjestämisestä vanhuksille ja vammaisille: omaishoidon tuki, kotipalvelut, sosiaalityö,

Lisätiedot

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Auta lasta ajoissa- moniammatillisessa yhteistyössä 14.1.2016 Alkoholi, perhe- ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen

Lisätiedot

4340 Toimisto- pankki- ja asiantuntijapalvelut , Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut , , Servicehuset

4340 Toimisto- pankki- ja asiantuntijapalvelut , Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut , , Servicehuset Kalenteri 2012 Kululaji Kaikki kululajit Kuukausi Kaikki Rakenne Kaikki Arvot Riviotsikot Budjetti 2012 TP 2012 C1 LOVIISAN KAUPUNKI -11 557 000,00-3 515 136,08 C80 INVESTOINTIOSA -11 557 000,00-3 515

Lisätiedot

SOPIMUS PAKOLAISTEN KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS PAKOLAISTEN KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ 146/04.03.01/2016 SOPIMUS PAKOLAISTEN KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja Kirkkonummen kunta (jäljempänä kunta/kaupunki)

Lisätiedot

Arjen Keskiössä

Arjen Keskiössä Arjen Keskiössä 6.3.2014 Yksilöllisen asumisen malli Kotkassa Arjen Keskiössä hankkeen myötä Kotkassa käytetään sanaa kortteliasuminen, siinä asiakas asuu itsenäisesti ja tarvittava tuki hänelle järjestetään

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sosiaalihuoltolai n 23 :n l i i k k u m i s t a tukevat palvelut S o v e l t a m i s o h j e e t 1.1.2017 alkaen Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sisällys Sosiaalihuoltolain 23.n mukaisten liikkumista

Lisätiedot

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma Sisällysluettelo Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma 3 Kuntaliiton työllisyyspoliittiset linjaukset 4 1) Työnjaon selkeyttäminen 4 2) Aktivointitoiminnan

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja [kunta/kaupunki] (jäljempänä kunta/kaupunki) sopivat kotoutumisen

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Gerontologinen sosiaalityö työkokous 18.11.2015 Saara Bitter MUISTIHOITAJA Muistihoitajalla tarkoitetaan etenevien muistisairauksien hoitoon perehtynyttä terveydenhuollon henkilöä. Muistihoitaja

Lisätiedot