1 EHYT RY:N TOIMINTA Viestintä ja yhteiskuntavaikuttaminen ALUE- JA JÄRJESTÖTYÖN OSASTO Aluetyön yksikkö...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 EHYT RY:N TOIMINTA... 4. 1.1 Viestintä ja yhteiskuntavaikuttaminen... 4 2 ALUE- JA JÄRJESTÖTYÖN OSASTO... 6. 2.1 Aluetyön yksikkö..."

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma 2015

2 1 EHYT RY:N TOIMINTA Viestintä ja yhteiskuntavaikuttaminen ALUE- JA JÄRJESTÖTYÖN OSASTO Aluetyön yksikkö Järjestöyksikkö KOULUTYÖN JA KOORDINAATION OSASTO Koulutyön yksikkö Smokefree-toiminta AMIS Arjen ammattilaiset KOORDINAATIOYKSIKKÖ ånni-hanke VERKKO- JA AIKUISTYÖ-OSASTO Verkkotyön yksikkö Aikuistyö-yksikkö PELAAMISEN KOKONAISUUS Digipelaaminen Rahapelaaminen PÄIHDEASIAMIESTOIMINTA HALLINTO Johtaminen ja kehittäminen Henkilöstö Innovaatiotoiminta - EHYT Kehittämissalkku Talous Luottamushallinto

3 8.5 Kansainvälinen yhteistyö Arviointi liitteet: EHYT ry:n toiminnot Innovaatiotoiminta Toimintasuunnitelman taulukot 3

4 1 EHYT ry:n toiminta Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi. Työ ulottuu lapsista ja nuorista työ- ja eläkeikäisiin. EHYT haluaa toiminnallaan edistää haitattomampaa päihde- ja pelikulttuuria. EHYT ry toimii niin yksilöiden, yhteisöjen kuin koko yhteiskunnan tasolla. Yksilötasolla EHYT ry tekee ehkäisevää päihdetyötä esimerkiksi koulujen oppitunneilla, vanhempainilloissa, kohtaamispaikoissa, sosiaalisessa mediassa ja erilaisissa tapahtumissa. Toiminnan tärkeä painopiste on myös erilaisissa ammattilaisverkostoissa, joissa tavoitteena on tukea eri alojen ammattilaisten mahdollisuuksia toimia päihdehaittojen ehkäisemiseksi omissa rooleissaan. Yhteisötasolla kumppanina ovat esimerkiksi koulut ja oppilaitokset, työyhteisöt tai toiset järjestöt. Yhteiskuntatasolla EHYT pyrkii vaikuttamaan ajankohtaisiin lainsäädäntö- tai strategiahankkeisiin. EHYT on myös aktiivisena toimijana mukana Alkoholiohjelmassa. Tärkeä osa järjestön työtä on yhteistyö ehkäisevän päihdetyön verkostossa ja sen koordinaattorina samoin kuin alueellisten yhteistyöverkostojen rakentaminen ja koordinointi. Viestintä ja vaikuttamistyö ovat edelleen keskeisiä kehittämiskohteita järjestön toiminnassa. Strategiakauden strategiset linjaukset ovat: yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen vaikutamme ja osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun vahvistamme alueellista ja paikallista ehkäisevää päihdetyötä koordinaatiomme tuella vaikuttavampaa toimintaa. Vuosi 2015 on Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n neljäs toimintavuosi, joka on samalla ensimmäinen täysi toimintavuosi Elämä On Parasta Huumetta ry:n, Elämäntapaliiton ja Terveys ry:n fuusiossa sovitun kolmivuotisen siirtymäkauden jälkeen. Keskeistä vuodelle 2015 on keväällä 2014 vahvistetun uuden strategian jalkauttaminen kaikessa toiminnassa. Vuoden aikana strategian kautta laaditaan myös strategiakauden toimintasuunnitelmaraami, joka ohjaa järjestön toiminnan kehittämistä vuoteen 2017 ja Strategian jalkauttamisen ohella vuoden painopisteitä ovat innovaatiot toiminnan määrä ja monistettavuus (volyymi) Nämä toiminnan painopisteet tarkoittavat, että toimintaa suunniteltaessa ja toimintasuunnitelmaa toteutettaessa EHYT ry:n kaikkea toimintaa tarkastellaan kriittisesti ja kehittämishakuisesti, strategiaan peilaten. Kehittämistyö tuodaan yhä vahvemmin perustoiminnan sisään sen sijaan, että kehittämistä tehtäisiin ennen kaikkea projektimuotoisesti. Vakiintuneessa toiminnassa arvioitavana on mm. eri menetelmiin ja sisältöihin liittyvät kehittämistarpeet sekä uudet toimintaideat ja kumppanuudet. EHYT ry pyrkii kasvattamaan toimintansa volyymiä muiden muassa laajentamalla edelleen verkostoyhteistyötä sekä kehittämällä toimintansa monistettavuutta. Tämä mahdollistuu luomalla laadukkaita toimintamalleja, yhteistyömuotoja ja aineistoja eri ammattilaisryhmien, jäsenyhdistysten ja muiden vapaaehtoistoimijoiden tarpeisiin. 1.1 Viestintä ja yhteiskuntavaikuttaminen EHYT vaikuttaa suomalaiseen päihdekulttuuriin ja politiikkaan monella tasolla: lainsäädännön ja ohjelmatyön kautta, tukemalla yhteisöjä ja tekemällä suoraan eri väestöryhmiin suunnattua tiedotus- ja valistustyötä. 4

5 EHYT ry:n viestinnän tehtävänä on vähentää päihde- ja pelihaittoja tarjoamalla tukea, oivalluksia ja tietoa niin päättäjille, ammattilaisille kuin tavallisille ihmisille. Päättäjille viestintä tarjoaa luotettavaa tietoutta terveys- ja talousnäkökulmien huomioimiseen lainsäädäntöä ja rakenteita luotaessa. Kuluttajille ja ammattiosaajille EHYT viestii tiedon ja menetelmien olemassaolosta ja hyödyistä sekä tarjoaa apua jopa päivittäisiin tilanteisiin. Viestinnän resursseina ovat viestintäpäällikkö, kaksi tiedottajaa ja harjoittelija. Viestintää tekevät myös osastot ja aluetoimistot itse yhteistyössä viestintäosaston kanssa. Viestinnän kanavina ovat tiedottaminen, TEEMA- ja Järjestö-lehdet, Tsemppaajat-uutiskirje, verkkopalvelu, esitteet, suorapostitukset, tapahtumat ja sosiaalinen media. Viestinnän toteuttamisessa käytetään apuna viestintä- ja mainostoimistoa. Vuonna 2015 EHYT ry:n viestintä jatkaa vahvaa osallistumistaan yhteiskunnalliseen keskusteluun pragmaattisena ja asiatietoa tarjoavana toimijana. Tavoitteet liittyvät niin vaikuttamistyöhön, ammattiihmisten tukemiseen kuin suuren yleisön herättelyyn. Viestintästrategia päivitetään ja osana sitä sidosryhmäkartta. Vaikuttamistyön tavoitteena on varmistaa hallitusohjelmaan alkoholilainsäädännön kokonaisuudistus sekä vaikuttaa ehkäisevän päihdetyön rakenteiden toteutumiseen uuden ehkäisevän työn implementoinnin kautta. Eduskuntavaalivaikuttamisella halutaan nostaa tärkeäksi vaaliteemaksi päihdehaittojen ehkäisyn ja alkoholilain kokonaisuudistuksen sisällyttäminen hallitusohjelmaan. Kansainvälinen vaikuttamistyö liittyy muiden muassa valmistelussa oleviin vapaakauppasopimuksiin päihdehaittanäkökulmasta, alkoholimainontaa koskevaan eurooppalaiseen keskusteluun sekä mahdollisen EU:n uuden alkoholistrategian valmisteluun. Yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumalla EHYT ry haluaa lisätä yleisesti päättäjien ja suuren yleisön ymmärrystä ehkäisevän päihdetyön ja sääntelyn tarpeellisuudesta talouden ja hyvinvoinnin rakentamisessa. Tämä tehdään kehittämällä muun muassa viestinnän kansankielisyyttä, äänensävyä ja viestinnän menetelmiä sekä tuomalla keskusteluun lisää asiatietoa. EHYT ry pyrkii myös havainnollistamaan kulttuurinmuutoksen ja sääntelyn keskinäistä vaikuttavuutta ja tuomaan uutta tietoa alkoholikulttuurikeskusteluun. Tapahtuma-alustoina vaikuttamiselle toimivat muun muassa kevään Päihdepäivät, kesän Suomi-Arena sekä syksyn ehkäisevän päihdetyön viikko. Työkaluna käytetään myös tutkimusten ja kyselyjen teettämistä. EHYT laajentaa puolestapuhujiensa verkostoa ja tuo keskusteluun ulkomaisia asiantuntijoita. Yhteistyötä Verkkoja mobiilityön yksikön kanssa vahvistetaan uusien työkalujen luomiseksi (mm testit ja kyselyt) sekä yksikön resurssien ja osaamisen hyödyntämiseksi suomalaisten tukemisessa ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. EHYT ry vahvistaa menetelmiensä ja tarjoamansa tiedon tunnettuutta niin ammatti-ihmisten kuin tavallisten suomalaisten tukemiseksi. Viestintä tekee tiivistä yhteistyötä koordinaatioyksikön kanssa Tipaton tammikuu -kampanjan ympärillä herättääkseen suomalaisia pohtimaan omaa alkoholinkäyttöään. Kampanjan peittoa laajennetaan uusin yhteistyökumppanuuksin. Myös Amis-hankkeen viimeinen kampanjavuosi antaa mahdollisuuden näkyvään kampanjointiin ison väestöryhmän hyvinvoinnin puolesta. Fuusion jäljiltä EHYT ry:n brändiä on vielä selkiytettävä asiakaslähtöisemmäksi ja tarjontaa ymmärrettävämmäksi. Tämän rinnalla kulkee edelleen tunnettuuden rakentaminen toiminnan monimuotoisuudesta etenkin kuntapäättäjille. Hyvänä työkaluna tähän toimii 2015 toteutettava verkkosivuston uudistus, joka tehdään brändistrategian pohjalta. Uutena toimintamuotona pyritään entistä enemmän niputtamaan osastojen viestintätoimenpiteitä yhteisiksi näyttävämmiksi toimenpiteiksi, millä lisätään toiminnan volyymia. Myös ammattilaisia, jäsenjärjestöjä ja kuluttajia pyritään palvelemaan entistä selkeimmin tietopaketein. Uutena toimintatapana EHYT ry valjastaa viestinnälle tukea vapaaehtoisverkostosta kautta maan. Vapaaehtoisille annetaan ohjatusti mahdollisuus tuoda panoksensa muiden muassa verkon keskusteluihin ja mielipideteksteihin. 5

6 2 Alue- ja järjestötyön osasto Uusi osasto toteuttaa ja kehittää ehkäisevää päihdetyötä yhteistyössä ammattilaisten, vapaaehtoisten ja muiden kumppaneiden kanssa sekä tukee vapaaehtoistoiminnan edellytyksiä. Osasto vahvistaa alueellista ja paikallista ehkäisevää päihdetyötä strategian linjaamalla tavalla. Alue- ja järjestötyön osasto jakautuu kahteen yksikköön. Toimintaa on kymmenessä toimipisteessä eri puolilla maata. Aluekeskukset (4) ja -toimistot (2) ovat ehkäisevän päihdetyön osaamiskeskittymiä, jotka ovat alueellisesti ja paikallisesti erilaisten toimijoiden ja verkostojen hyödynnettävissä. Ne tekevät yhteistyötä ja tukevat yli sataa jäsenjärjestöämme sekä kehittävät vapaaehtoistoimintaa. Elokolot (4) tarjoavat kohtaamispaikkatoimintaa yhteistyössä paikallisten jäsenjärjestöjen kanssa. 2.1 Aluetyön yksikkö Aluetyön yksikön toiminnalla on kuusi päätavoitetta Järjestön perustyö sekä hankkeiden tuotokset jalkautetaan ammattilasten ja kansalaisten keskuuteen. Aluetyössä toimitaan niin yhteisöjen kuin yksilöidenkin kanssa ja työ kohdistuu niin ammattilaisiin kuin vapaaehtoisiin. Suuntana on, että entistä enemmän tuetaan yhteisöjä, kuten kouluja työyhteisönä. Vapaaehtoistyön toimintaedellytyksiä vahvistetaan. Aluetyölle on tyypillistä, että se tukeutuu vahvasti paikallisiin verkostoihin ja niiden kanssa tehtävään yhteistyöhön. Ehkäisevä päihdetyö jalkautuu yhteisöjen, esim. varuskuntien, hyödyksi nimenomaan verkostotyön kautta EHYT -lähtöinen ehkäisevän päihdetyön asiantuntijaverkosto koko maan laajuiseksi Lapissa 2014 käynnistetty asiantuntijaverkoston muodostaminen jatkuu Pohjois-Suomen aluekeskuksen toimesta Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Asiantuntijaverkostoa lähdetään kokoamaan ja toteuttamaan kaikissa aluekeskuksissa niin, että jokaisella alueella on 1-2 koulutustilaisuutta vuoden aikana. Asiantuntijaverkoston ylläpitoon luodaan hallintarakenne, jonka työnjaosta alue- ja koulutyön yksiköt vastaavat Ehkäisevä päihdetyö hyvinvointitekijäksi koulujen rakenteisiin ja johtamiseen EHYT ry tuottaa koulutuskokonaisuuden, jonka tavoitteena on tukea koulujen ja oppilaitosten johtoa oman työyhteisönsä hyvinvointijohtamisessa. Koulutus jakautuu kahteen osaan: 1) Ehkäisevä päihdetyö osaksi koulujen ja oppilaitosten rakenteita 2) ehkäisevän päihdetyön perusteet lasten ja nuorten parissa. Koulutuskokonaisuus on koulutyön yksikön vastuulla: aluetyön yksikön työntekijät osallistuvat suunnitteluun sekä toteutukseen kouluttajina EHYT ry:n yhteistyö paikallisissa Pakka-toimijaverkostoissa lisääntyy Aluekeskusrakenne tarjoaa hyvät puitteet järjestölähtöisen näkökulman vahvistamiseksi Pakkatoimintamallissa. Aluekeskusten Pakka-yhteistyön toimintamuodot tulevat vaihtelemaan päihteettömän liikenteen edistämisestä vastuulliseen anniskeluun ikääntyneiden keskuudessa. Yhteistyömuodot löytyvät paikallisten tarpeiden ja EHYT ry:n toimintamuotojen yhdistelmistä. 6

7 2.1.5 Savuton kunta projekti EHYT ry:n aluekoordinaattori vastaa Savuton kunta -projektissa HYKS-erva-alueen toiminnasta. Projektin tavoitteena on, että savuttomaksi julistautuneiden kuntien, kaupunkien ja työnantajien määrä lisääntyy ja että savuttomuuskriteerit toteutuvat näissä yhä paremmin. Jokaiseen kuntaan, joka ei ole tehnyt savuttomuuspäätöstä ollaan yhteydessä ja tarjotaan projektin tukea päätöksentekoprosessille. Savuttomuusasiaa edistetään myös alueen isojen yritysten kautta. Projektissa lisätään aktiivisesti savuttomaksi julistautuneiden kuntien, työnantajien ja organisaatioiden määrää. Kuntia, työnantajia ja oppilaitoksia kannustetaan ottamaan käyttöön projektin tuottamat toimenpideohjelmat: Savuton kunta, Savuton työpaikka ja Savuton oppilaitos. EHYT ry osallistuu aktiivisesti hankkeesta tiedottamiseen ja hankkeen kehittämän 28 päivää ilman - vieroitusohjelman markkinoimiseen ja kehittämiseen Nuorten vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ehkäisevän päihdetyön välineeksi Nuorten parissa tehtävää ehkäisevää päihdetyötä kehitetään EHYT ry:n paikallisyhdistyksissä niin, että kynnys osallistua vapaaehtoisena ehkäisevän päihdetyön toimintaan madaltuisi ja mahdollisuudet siihen monipuolistuisivat. Osallistuminen halutaan tehdä helpommaksi ja palkitsevammaksi. Hankkeen työntekijäksi rekrytoidaan vapaaehtoistyön suunnittelija (pitkäaikaistyötön nuori) ja tehtävä sijoittuu Pohjois-Suomen aluekeskukseen. Toiminta on alue- ja järjestöosaston sekä internet- ja mobiiliyksikön yhteistyötä. 2.2 Järjestöyksikkö Järjestötoiminnan tuki Vuoden 2015 aikana viimeistellään EHYT:iin yhteiset järjestötoiminnan tuen ja jäsenjärjestöille suuntautuvan viestinnän rakenteet. Näitä ovat muun muassa EHYT Järjestö lehti, uutiskirjeet, jäsenjärjestöjen verkkosivuratkaisut, jäsenjärjestöopas sekä neuvonta ja koulutus jäsenjärjestöille. Keskeisenä haasteena on kyetä palvelemaan hyvin erilaisista lähtökohdista käsin toimivia jäsenjärjestöjä, pienistä paikallisyhdistyksistä suuriin valtakunnallisiin liitto-organisaatioihin, siten, että kaikki nämä voisivat kokea EHYT-jäsenyyden mielekkäänä ja palkitsevana. Jäsenjärjestöjen paikallista vapaaehtoistoimintaa tuetaan myös taloudellisesti erillisestä RAY:n kohdennetusta avustuksesta toimintatonneilla. Vuonna 2015 käytössä ovat uudet, EHYT:n tuoreeseen strategiaan perustuvat avustuskriteerit. Jäsenjärjestöjä kannustetaan mukaan yhteisiin kampanjoihin ja tapahtumiin, kuten Tipaton tammikuu ja Ehkäisevän päihdetyön viikko. Nuorten ehkäisevän päihdetyön järjestötoiminnan organisoitumista tuetaan edelleen. Aluefoorumit ovat keskeinen tapa tukea jäsenjärjestöjen toimintaa, alueellisen ehkäisevän työn tehostamista ja alueellista verkottumista. Vuonna 2015 kokeillaan aiempaa toiminnallisempaa (esim. kampanjointia sisältävää) aluefoorumin mallia. 7

8 2.2.2 Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen Ehkäisevän päihdetyön vapaaehtoistoimintaa kehitetään ja edistetään laajasti sen kaikilla tasoilla ja eri toimijoiden keskuudessa (mm. henkilöstö, jäsenjärjestöt, kohtaamispaikat, muut ehkäisevän päihdetyön toimijat ja kansalaiset). Tärkeitä näkökulmia kehittämiseen ovat vapaaehtoisten ja ammattilaisten työn yhteensovittaminen sekä verkon mahdollisuuksien hyödyntäminen. EHYT:n strategian mukaisesti vapaaehtoistoiminnan kehittäminen on koko toiminnan tärkeä kehittämissuunta ja kuuluu siten koko henkilöstön vastuulle. Kehittämistoimintaa koordinoivat tältä osin järjestöyksikkö ja vapaaehtoistoiminnan tiimi. Vuoden aikana EHYT ry:n vapaaehtoistoiminnan muodot ja mahdollisuudet raamitetaan ja tuotteistetaan yksiköittäin mm. koulutus- ja rekrytointiprosesseineen ja luodaan EHYT:n vapaaehtoistoiminnalle selkeä viestinnällinen brändi. Vuoden alussa valitaan ne toiminnot, joilla tätä ryhdytään pilotoimaan, ja käynnistetään ensimmäiset pilotit. Jäsenjärjestöille tarjotaan vapaaehtoistoiminnan koordinointia tukevaa koulutusta OK-opintokeskuksen hankeavustuksella Ehkäisevän päihdetyön kohtaamispaikkatoiminta EHYT ylläpitää yhdessä paikallisten jäsenjärjestöjensä kanssa Elokolo-kohtaamispaikkoja viidellä paikkakunnalla (tällä hetkellä Helsinki, Turku, Pirkkala/ Tampere, Lahti ja ilman palkattua henkilökuntaa toimiva Hyvinkää). Lisäksi EHYT tukee laajempaa, reilun 25 kohtaamispaikan verkostoa, joiden toiminnasta vastaa kokonaan jäsenjärjestö tai yhteistyökumppani. Kohtaamispaikkatoiminnan tavoitteena ovat elämänhallinnan ja itsenäisen suoriutumisen tukeminen ja päihdeongelmilta suojaavien tekijöiden vahvistaminen. Suomen taloudellisesti vaikean tilanteen pitkittyminen lisää entisestään tarvetta tämänkaltaiselle toiminnalle, myös työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisen näkökulmasta. EHYT toimii kohtaamispaikka-asiakkaidensa edunvalvojana osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun (esim. Asunnottomien yö kampanjatoimintaan osallistuminen) ja tuomalla myös hiljaisia signaaleja laajempaan tietoisuuteen. EHYT:n sisälle luodaan erityisesti Elokolot, päihdeneuvontapalvelun, Taitolaji-toiminnan ja päihdeasiamiestoiminnan kattava toiminnallinen rakenne, joka tukee tätä hiljaisen tiedon keräämistä ja yhteiskunnallista edunvalvontaa. Vuonna 2015 kuvataan ja mallitetaan Elokolo-toimintamalli, eli keskeiset päihdetyötä tukevat elementit kohtaamispaikkatoiminnassa kuten EHYT ne näkee. Tätä mallia voidaan jatkossa hyödyntää sekä kohtaamispaikkaverkoston laajentamisessa että uusien käytäntöjen kehittämisessä ja kokeilemisessa olemassa olevan verkoston ja muiden alan toimijoiden käyttöön. Elokolojen viestintää vahvistetaan. 3 Koulutyön ja koordinaation osasto Osasto muodostuu kahdesta erillisestä yksiköstä, koulutyöstä ja koordinaatiosta. Molemmilla on omat kohdennetut avustuksensa sekä hankeavustuksia resursseinaan. Osaston toimintaa ohjaavat järjestön strategia ja sieltä nousevat kriittiset menestystekijät. Toiminnalla vahvistamme erityisesti merkityksellistä työalaa ja vahvaimagoa, panostamme monipuolisiin palveluihin ja tuotteisiin sekä vuorovaikutteiseen kumppanuuteen. 8

9 3.1 Koulutyön yksikkö Lasten, nuorten, ammattilaisten, huoltajien ja vapaaehtoisten kohtaamista EHYT ry:n koulutyön yksikkö on resurssikeskus, joka toteuttaa ja kehittää ehkäisevää päihdetyötä yhteistyössä koulujen, oppilaitosten, moniammatillisten työryhmien sekä huoltajien kanssa. Tavoitteena on vahvistaa koulu- ja oppilaitosympäristöjen terveyttä suojaavia tekijöitä ehkäisevän päihdetyön teemojen kautta. Koulut ja oppilaitokset saavat opetussuunnitelmia tukevaa tietoa päihdeasioista ja myös niistä käytävästä yhteiskunnallisesta keskustelusta, mikä mahdollistaa oppilaiden kanssa tapahtuvan, kulttuurinmuutosta tukevan vuorovaikutuksen näistä teemoista. Toisen asteen toiminta integroidaan vuoden aikana yksikön toimintaan niin, että Amis - Arjen ammattilaiset -hankkeen päättyessä vuoden lopussa suunnitelmat tulevaisuuteen ovat selkeät. Vuoden 2016 alusta tähän suunniteltavaan toimintaan haetaan taloudellista resurssia korotetulla kohdennetulla avustuksella. Lasten ja nuorten kohtaamisen tavoitteena on edistää keskustelukulttuuria päihdeasioista. Lapset ja nuoret saavat ajanmukaista tietoa joka tukee ja kannustaa heitä hyvinvointia tukevaan valintoihin sekä kriittiseen ajatteluun. Koulutusten ja materiaalien tavoitteena on luoda matalampi kynnys vanhemmille ja ammattilaisille ottaa päihdeasiat puheeksi nuoren kanssa kotona, varhaiskasvatuksessa ja koulussa. Ehkäisevä päihdetyö tuodaan yhä enemmän myös osaksi johtamista, hyvinvointisuunnitelmia ja oppilashuoltotyötä Ehkäisevä päihdetyö hyvinvointitekijänä koulujen rakenteissa ja johtamisessa -koulutuspakettia kehittämällä. Vanhempien ja muiden aikuisten osallisuutta vahvistetaan järjestämällä mm. vanhempainiltoja, joissa osallistujat saavat tukea kasvatustyöhönsä sekä tietoa lasten ja nuorten elämään liittyvistä ajankohtaisista ilmiöistä. Kouluttajaverkosto Kouluttajaverkostoon rekrytoidut koulutetaan EHYT ry: eri menetelmien käyttämiseen. Verkostoon kuuluvat toimivat joko ns. freelancer-pohjalta tai oman työnsä ohella. Kouluttajaverkoston kautta EHYT ry:n toiminta laajenee maantieteellisesti ja toiminnan volyymi kasvaa. Päihteetön liikenne kouluissa EHYT ry toteuttaa Turvallisesti mopolla ja Selvä Peli -kursseja kouluissa ja oppilaitoksissa. Toiminta aktivoi nuorten omaa ajattelua ja synnyttää keskustelua asenteiden muuttamiseksi vastuulliseksi koskien päihteidenkäyttöä liikenteessä. Toimintaa rahoitetaan kulukorvausperiaatteella kerättävällä koulutusmaksulla, alijäämää katetaan Terveys ry:n tulleen perintörahoituksen kautta. Toiminnan siirtämistä Liikenneturvalle työstetään syksyn 2014 aikana. Miten puhua kannabiksesta Kehittämistoiminnasta on jätetty hakemus Terveyden ja hyvinvoinninlaitokselle. Toimintaa kehitetään myös koulutyöyksikön henkilöstön voimin. Tavoitteena on tuottaa tietoa ja mallintaa toimintatapoja kannabiksen käytön ehkäisyyn yläkouluihin ja 2. asteen oppilaitoksiin niin, että ammattilaiset ja aikuiset kokevat kannabiksesta puhumisen nuorten kasvua tukevaksi luontevaksi osaksi ammattilaisuuttaan. 3.2 Smokefree-toiminta Smokefree-toiminnan tavoitteena on tukea koulujen tupakka- ja hyvinvointityötä valtakunnallisesti tupakoinnin aloittamisen ehkäisyä painottaen. Toiminnan kohderyhmänä ovat oppilaat (alakoulut, yläkoulut), toisen asteen opiskelijat, opettajat sekä koulujen ja oppilaitosten henkilökunta. Koulujen ja oppilaitosten henkilöstö saa työkaluja tupakoinnin ehkäisytyöhön ja he hyödyntävät niitä aktiivisesti omassa työssään. 9

10 Smokefree-toiminnassa painotetaan tupakoinnin aloittamisen ehkäisyä. Alakoulujen 5. ja 6 -luokkien oppilaille suunnattu toiminta konseptoidaan uudelleen vastaamaan paremmin alakoulujen tarpeita. Opettajille ja rehtoreille suunnitellaan ja tarjotaan koulutusta kaikilla asteilla. Smokefree-toimintaa kehitetään yhteistyössä Amis-hankkeen kanssa niin, että se tukee paremmin myös toisella asteella tehtävää tupakkatyötä. Amis-hankkeen luomia tuotteita, kuten Ryhmäilmiö-koulutuspakettia, hyödynnetään myös tupakoinnin ehkäisy- ja vähentämistyössä. Smokefree-toiminnalla edistetään koululaisten ja opiskelijoiden hyvinvointia ja tupakatonta kouluympäristöä myös myöntämällä Savuton koulu -toimintatukea. Tupakoinnin lopettamista tuetaan verkkosivujen Lopettamisen tuki -osion kautta. Smokefree-toiminnassa viestitään aktiivisesti verkkosivujen kautta. EHYT ry:n tupakoinnin ehkäisytyö EHYT ry tekee tupakoinnin ehkäisytyötä Smokefree-toiminnan ja Savuton kunta -hankkeen kautta sekä toimimalla valtakunnallisissa (esim. Savuton Suomi 2040) ja alueellisissa (Savuttomat verkostot) verkostoissa. Aluekeskukset vahvistavat tupakoinnin ehkäisytyötä mm. eri paikkakunnille perustettavien Savuton Suomi verkostojen avulla. Tavoitteena on, että verkostot toimivat yhtenäisesti ja savuton toimintakulttuuri voimistuu. EHYT ry kehittää sisäistä yhteistyötä tupakkatyön yhtenäistäiseksi. Tupakoinnin ehkäisy- ja vähentämistyö integroidaan osaksi EHYT ry:n aikuisen parissa tehtävää työtä. Tupakkateema nostetaan entistä näkyvämmin koko EHYT ry:n sisäiseen keskusteluun ja pidetään yllä talon tupakkatietoutta. Tupakoimattomuuden edistäminen on näkyvä osa EHYT ry:n työtä eri toimintojen kautta myös talon ulkopuolelle. EHYT ry:n tupakoinnin ehkäisytyötä tehdään näkyvämmäksi ja osallistutaan aktiivisesti verkostojen toimintaan. Toiminnan kohteena ovat eri ikäryhmät, tupakoivat ja tupakoimattomat, lasten vanhemmat, työterveystoimijat, EHYT ry:n paikallisyhdistykset ja savuttomat verkostot. 3.3 AMIS Arjen ammattilaiset Vuosi 2015 on hankkeen viimeinen toimintavuosi, jolloin pääroolissa ovat tulosten ja kerätyn tiedon laaja esille tuominen, eri kohderyhmien kouluttaminen, Ryhmäilmiö 2-kirjan julkaisu sekä toiminnan juurruttaminen ja vaikuttamistyö. Vaikuttamistyössä toimintaa rytmittää kaksi isoa kokonaisuutta, Amiksen päätösvuosi (ns. juhlavuosi sekä Amikset 2-kampanja. Amiksen juhlavuosi on tapahtumakokonaisuus, jonka tavoitteena on tuoda esille ja kouluttaa amis-työssä kerättyä tietoa ja osaamista, levittää toimintamenetelmiä sekä tehdä vaikuttamistyötä amis-teesien avulla. Vuoden aikana järjestetään useita tapahtumia eri kohderyhmille eri puolilla Suomea. Juhlavuoden tueksi valmistetaan olemassa olevista taustatiedoista ja julkaisuista aineistopaketti, jossa on amis-teesit, infograafit, tiivistelmät tärkeimmistä julkaisuista sekä tietopohja painopisteittäin (päätetään lähiaikoina). Alustavasti vuoden ohjelmaan kuuluvat mm. vaalivaikuttaminen ja osallisuus-chat nuorisotyöpäivillä huhtikuussa, Amisten hyvinvointi-sidosryhmäseminaari päihdepäivien yhteydessä, valmistujaisten aikaan nosto mediassa, Ryhmäilmiö 2 julkaisutilaisuus sekä ept-akatemia yhdessä koulutyön kanssa. Vaikuttamistyötä jatketaan koko vuoden ajan mm. opetussuunnitelmien uudistusprosessissa ja ajankohtaisissa lainsäädäntöprosesseissa. Amikset 2-kampanja toteutetaan pääsääntöisesti yhteistyössä radiokanava NRJ:n kanssa. Radiossa kampanja muodostuu yhteensä 18 kampanjaviikosta, jotka pilkotaan 4 kampanjajaksoon. Yksi jaksoista toteutetaan jo syksyllä Jokaisella jaksolla on oma teema ja ydinviesti sekä some-tapahtuma Facebookissa, joka toimii nuorten ja suuren yleisön kiinnostuksen herättäjänä. Some-toimintojen kautta 10

11 välitetään tietoutta ammattiin opiskelevien hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä, ammattiin opiskelevista yleisesti sekä juomisen sosiaalisuudesta. Kampanjan kohderyhminä ovat opiskelijat (ammattiin opiskelevien näkyvyyden ja merkityksen kasvattaminen mediassa), päättäjät (tuoda esiin päihteiden käytön ja sosiaalisuuden tavoittelun yhteyden sekä hyvinvointia edistävät toimenpide-ehdotukset) sekä suuri yleisö (amisten merkitys yhteiskunnalle, positiivinen amis-imago). Päättäjiin kohdistettua vaikuttamistyötä tehdään myös muilla foorumeilla. Ryhmäilmiö-kirja ja toimintamalli julkaistiin tammikuussa 2014 ja sitä koulutettiin vuoden aikana yli 2000 opettajalle. Vuoden 2015 kesäkuussa valmistuu kirjan toinen, laajempi versio. Toisen version kehittämistyössä hyödynnetään Ryhmäilmiöstä tehtävää arviointia, käyttäjien palautetta sekä omaa kokemusta kirjan ja mallin toimivuudesta. Ryhmäilmiötä koulutetaan tiimin ja kouluttajaverkoston voimin. Samalla malli juurrutetaan osaksi Ehytin perustyötä kouluttamalla malli erityisesti aluekoordinaattoreille ja koulutyön yksikölle. Lisäksi koulutusta tarjotaan jäsenjärjestöille. Tavoitteena on laajentaa Ryhmäilmiö toimimaan myös lukioissa ja saamaan se myös ammatillisiin opettajakorkeakouluihin pysyväksi opetussisällöksi sekä opetushallituksen viralliseksi aineistoksi ja täydennyskoulutukseksi. 4 Koordinaatioyksikkö Koordinaatioyksikön keskeisimpänä tehtävänä on järjestöjen yhteistoiminnan kehittäminen ja ehkäisevän päihdetyön vahvistaminen. Tärkein toimintafoorumi on EHYT ry:n koordinoima nykyisellään 35 päihdejärjestön muodostama Ehkäisevän päihdetyön verkosto. Strategian mukaan verkosto tekee vaikuttavaa yhteistyötä voimavarat yhdistäen. Verkosto toimii molemmilla kotimaisilla kielillä. Säännöllisesti kokoontuvan foorumin rinnalla toimii neljä työryhmää (viestintä-, huume-, arviointi- ja koulutustyöryhmä). Järjestöjen yhteistoiminnan merkittävin painopiste on päihdepoliittisessa vaikuttamistyössä. Tavoitteena on saattaa järjestöjen näkemykset sekä päättäjien tietoon. EPT-verkosto on laatinut omat linjauksensa hallitusohjelmavaikuttamiseksi. Kevään eduskuntavaalit ja lakiprosessit ovat myös tärkeitä vaikuttamisen viitekehyksiä. Vaikuttamistyön keinovalikoimassa korostuvat kannan-otot, lausunnot sekä päättäjien (kansanedustajat ja europarlamentaarikot) kontaktointi. EPT-verkoston strategian päivittäminen vuosille sekä järjestöjen yhteisten arviointimitta-reiden kehittäminen ovat keskeisiä tehtäviä toimintavuonna. Työ alueellisten ehkäisevän päihde-työn verkostojen vahvistamiseksi jatkuu. Sisällöiksi kehitetään mm. järjestölähtöistä Pakka-toimintaa. Myös ruotsinkielisten järjestötoimijoiden yhteistyötä sekä ruotsinkielisen sisällön tuottamista jatketaan. Viestintää kohdennetaan päättäjien ohella myös ehkäisevän päihdetyön ammattilaisten sekä kansalaisten suuntaan. Monipuolisten viestintätoimien kautta suomalaisten asenteita muokataan vähemmän päihteitä sallivaksi. Median, tapahtumien ja julkaisujen avulla ehkäisevästä päihdetyöstä tulee yhä näkyvämpää ja arvostetumpaa. Tipaton tammikuu ja Ehkäisevän päihdetyön viikko toimivat kampanjasateenvarjona rikkaalle ehkäisevän päihdetyön toimintakirjolle. Kampanjat nostavat päihdeteemoja viestimien kautta kansalaisten tietoisuuteen ja tarjoavat työkaluja sekä toiminnan sisältöjä päihdetyön ammattilaisille. EHYT ry ja EPT-verkosto tuottavat päihdealan ammattilaisille suunnatun valtakunnallisen Päihdepäivät - koulutustapahtuman Helsingissä Tapahtumakonseptia kehitetään järjestöyhteistyönä. Tarvepohjaisesti toteutetaan myös muuta teemakoulutusta (mm. järjestöjen viestintäkoulutus). Käynnistetään yhteistyö pohjoismaisten ja Baltian päihdejärjestöjen kanssa NordAN konferenssin järjestämiseksi Helsinkiin syksyllä EHYT ry:n koordinoima ånni-hanke (Monikulttuurinen päihdekasvatus ) tuottaa tietoa ja ymmärrystä kieli- ja kulttuurivähemmistöjen erityispiirteistä sovellettavaksi päihdekasvatukseen. 11

12 Toimintavuonna hankkeen ensimmäinen vaihe (ruotsinkieliset kasvatusyhteisöt) päättyy kevään viestintäkampanjaan Turunmaalla. Hanke siirtyy syksyllä 2015 Joensuuhun, jossa yhteistoiminta käynnistyy venäjänkielisten kasvatusyhteisöjen parissa. Yksikkö osallistuu resurssiensa puitteissa sidosryhmäyhteistyöhön eri substanssialueilla näkökulmanaan ehkäisevän päihdetyö ja järjestöjen yhteistyö. Keskeisiä verkostoja ovat mm. Alkoholiohjelman koordinaatioryhmä/thl, Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn koordinaatioryhmä/stm, EHKÄPÄverkosto sekä Päihteetön pelikenttä -verkosto. Kansainvälisiä kumppanuusverkostoja ovat NordAN ja Eurocare. EHYT ry/koordinaatio on aiesopimuksilla mukana kahdessa Raha-automaattiyhdistykselle tehdyssä hankeehdotuksessa. Ehdotetut hankkeet ovat Järjestölähtöinen päihde- ja mielenterveystyön tutkimusohjelma ( ) /A-klinikkasäätiö ja Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn koordinaatioryhmä /SPR. 4.1 ånni-hanke EHYT ry:n koordinoima ånni-hanke (Monikulttuurinen päihdekasvatus ) tuottaa tietoa ja ymmärrystä kieli- ja kulttuurivähemmistöjen erityispiirteistä sovellettavaksi päihdekasvatukseen. Hanke on seitsemän järjestön yhteishanke, jossa jokaisella toimijalla on oma vastuualueensa. Toimintavuonna hankkeen ensimmäinen vaihe (kohteena ruotsinkieliset kasvatusyhteisöt) päättyy kevään viestintäkampanjaan Turunmaalla. Hanke siirtyy keväällä Joensuuhun, jossa toimitaan venäjän- ja suomenkielisten kasvatusyhteisöjen kanssa. ånni-hankkeen ensimmäisen toimintavuoden aikana on kehitetty nuorilta, heidän vanhemmiltaan ja opettajilta kerättyihin näkemyksiin (EHYT ry) pohjautuvat oppitunti- ja vanhempainiltamallit (MLL, Suomen Vanhempainliitto). Toimintamallit jalkautetaan käyttöön etenkin hankkeen yhteistyökouluissa pilottipaikkakunnilla Turunmaalla. Lisäksi järjestetään vähintään kaksi avointa koulutusta, joissa myös muilla alueen ammattilaisilla on mahdollisuus tutustua uuteen päihdekasvatusmalliin ja ehkäisevään päihdetyöhön. Koulutusten avulla mallia levitetään laajemmin Turunmaalla. Hankkeen ensimmäinen vaihe huipentuu alueelliseen viestintäkampanjaan (Raittiuden Ystävät ry), joka levittää viestiä eri kulttuuritaustoista nousevista suojaavista tekijöistä ja herättää vanhempia ja muita aikuisia rohkeammin keskustelemaan päihdeilmiöistä jo varhaisessa vaiheessa lasten ja nuorten kanssa. Turunmaalla toteutetaan yksi suurempi viestintäkampanja, jossa nostetaan esille alueella kerätyn taustaselvityksen tulokset. Lisäksi pilottipaikkakunnilla toteutetaan omat kasvattajille suunnatut viestintäkampanjat paikallismediaa ja muita viestintäkanavia hyödyntäen. Kaikki toiminta Turunmaalla toteutetaan sekä ruotsin- että suomenkielellä ja kaksikieliset materiaalit ja mallit jäävät etenkin hankkeen yhteistyökumppaneille käyttöön, mutta myös muille halukkaille. Uusia kulttuurisensitiivisiä päihdekasvatusmalleja levitetään myös Innokylässä ja Educa-messuilla. ånni-hankkeen toinen vaihe käynnistyy keväällä 2015 Joensuussa. Alueelle rekrytoidaan kaksikielinen (suomi ja venäjä) aluetyöntekijä. Joensuun alueen pilottikouluissa aloitetaan yhteistyö keväällä, jolloin EHYT ry tekee kartoitustyötä ja kerää tietoa 5.- ja 6.-luokkalaisilta HUBU -menetelmällä sekä vanhemmilta nettikyselyä hyödyntäen. Aineistosta saatua tietoa hyödynnetään hankkeen muissa osioissa. Kesän aikana kehitetään uusi kulttuurisensitiivinen päihdekasvatusmalli (MLL ja Vanhempainliitto), jota pilotoidaan syksyn aikana pilottikouluissa. Malliin liittyy sekä oppilastyöskentelyyn tarkoitettu osio että vanhempainilta, jotka huomioivat venäjänkielisen kulttuurivähemmistön tarpeita ja erityispiirteitä. Joensuun alueella pyritään löytämään uusia verkostoja ja yhteistyökumppaneita. Erilaisten viestinnällisten toimenpiteiden kautta tuodaan esille hankkeen viestejä alueella toimintavuoden aikana. Hanke hyödyntää kansainvälisiä verkostoja (HNMKY) löytääkseen uusia käytäntöjä kulttuurisensitiiviseen ehkäisevään päihdetyöhön. Toimintakauden aikana hankkeen puitteessa tehdään kaksi opintomatkaa 12

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 18.9.2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 EHYT ry:n

Lisätiedot

6. HALLINTO 45 6.1. Luottamushallinto 45 6.2. Johtaminen 46 6.3. Henkilöstö 47 6.4. Talous 47 6.5. Kansainvälinen yhteistyö 53 6.6.

6. HALLINTO 45 6.1. Luottamushallinto 45 6.2. Johtaminen 46 6.3. Henkilöstö 47 6.4. Talous 47 6.5. Kansainvälinen yhteistyö 53 6.6. VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällys 1. EHYT ry:n toiminta 4 2. YHTEISKUNTAVAIKUTTAMINEN JA VIESTINTÄ 6 2.1. Yhteiskuntavaikuttaminen 6 2.2. Viestintä 8 3. JÄRJESTÖ- JA ALUETYÖN OSASTO 10 3.1. Järjestöyksikkö 10

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS 4.2.2014 HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n strategia vuosille 2014 2020

HALLITUKSEN ESITYS 4.2.2014 HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n strategia vuosille 2014 2020 HALLITUKSEN ESITYS 4.2.2014 HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n strategia vuosille 2014 2020 Sisällys MIKÄ TÄMÄ ASIAKIRJA ON?... 4 MIKÄ ON EHYT RY?... 4 MILLAISESSA MAAILMASSA

Lisätiedot

HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA

HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n strategia vuosille 2014 2020 Sisällys MIKÄ TÄMÄ ASIAKIRJA ON?...3 MIKÄ ON EHYT RY?...3 MILLAISESSA MAAILMASSA EHYT RY TOIMII?...4 EHYT

Lisätiedot

Uuden ajattelun ja osallisuuden liitto

Uuden ajattelun ja osallisuuden liitto Irtonumero 5,00 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry TERVEYSUUTISET > JOHTOLANKA > TEEMA > KOLUMNI > AJOKUNTO > KOHTAAMISET > 1/2012 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry - vahva vaikuttaja aloitti toimintansa Uuden ajattelun

Lisätiedot

YHTEISÖLLISYYDEN ARVOITUS RATKEAA? Amis-työn kehittämä RYHMÄILMIÖ

YHTEISÖLLISYYDEN ARVOITUS RATKEAA? Amis-työn kehittämä RYHMÄILMIÖ 1 18.2.2014 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote YHTEISÖLLISYYDEN ARVOITUS RATKEAA? Amis-työn kehittämä RYHMÄILMIÖ JATKUU julkaistiin Educassa SIVULLA 12> Edustajakokous lähestyy EHYT ry pitää

Lisätiedot

MURKKUNEUVOLA. Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015

MURKKUNEUVOLA. Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015 MURKKUNEUVOLA Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. TAUSTA JA TARVE 4 2.1. Nuoruusikä elämänvaiheena ja vanhemmuuden haasteet 4 2.2. Nuorten hyvinvointi Varsinais-Suomessa

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön viikko haastaa toimintaan kautta maan

Ehkäisevän päihdetyön viikko haastaa toimintaan kautta maan EHYT 4 14.10.2014 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote Ehkäisevän päihdetyön viikko haastaa toimintaan kautta maan JATKUU SIVULLA Tammikuussa tienataan Tipattomalla EHYT ry:n koordinoima Tipaton

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 1 Sisällys 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 4 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 5 4. TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 YAD Youth Against Drugs ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2015 YAD Youth Against Drugs ry / Keskustoimisto Lutakonaukio 3 40100 Jyväskylä yad@yad.fi puh. 040 827 6250 Toiminnanjohtaja Janne Paananen Lutakonaukio

Lisätiedot

PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO MISSIO... 4 VISIO... 4 YLEISTÄ... 4 LAPSEN JA NUOREN OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN... 7 Lapsilähtöiset työskentelymallit osallisuuden ja lapsen edun toteuttamiseksi...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

HUBU HAASTAA JA VIIHDYTTÄÄ

HUBU HAASTAA JA VIIHDYTTÄÄ EHYT 2 28.5.2013 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote HUBU HAASTAA JA VIIHDYTTÄÄ Menetelmä kerää myös arvokasta tietoa JATKUU SIVULLA 19 > Jonna Yletyinen Koulut loppuvat! Kesäkuun alussa juhlitaan

Lisätiedot

TOIMINTA- SUUNNITELMA

TOIMINTA- SUUNNITELMA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2014 Syysliittokokouksen 17.11.2013 hyväksymä. Syysliittokokous antoi vuoden 2013 Työ- ja talousvaliokunnalle valtuudet tarkistaa toimintasuunnitelma rahoituksen jakoperusteiden varmistuttua.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 29.09.2014

Toimintasuunnitelma 29.09.2014 Toimintasuunnitelma 15 4 29.09.2014 Sisällys Liiton toiminnan tarkoitus... 3 Hallinto ja organisaatio... 3 Henkilöstö... 3 Toimistot... 4 Jäsenistö... 4 Jäsenyydet... 4 Järjestöyhteistyö... 5 Muut kumppanuudet...

Lisätiedot

Pakka-toimintamalli Käsikirja paikalliseen alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisyyn

Pakka-toimintamalli Käsikirja paikalliseen alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisyyn Pakka-toimintamalli Käsikirja paikalliseen alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisyyn 2 Kirjoittajatyöryhmä Raija Fors Heli Heimala Marja Holmila Sari Ilvonen Minna Kesänen Jaana Markkula Arja-Leena

Lisätiedot

2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia

2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia 2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia Hamina Kotka Miehikkälä Pyhtää Virolahti Sisällys TIIVISTELMÄ JOHDANTO 5 2 VISIO JA ARVOT 6 3 ETELÄ-KYMENLAAKSON MIELENTERVEYS- JA

Lisätiedot

Hanke- ja arviointiraportti 2006. Elämyskeskus osana kasvua

Hanke- ja arviointiraportti 2006. Elämyskeskus osana kasvua Hanke- ja arviointiraportti 2006 Elämyskeskus osana kasvua Ehkäisevän päihdetyön kehittämishanke 2002-2005 Kirjoittajat Sininauhaliitto Inkinen Ari Lehikoinen Outi Sininauhaliitto r.y. Helsinki 2006 Elämyskeskus

Lisätiedot

Suomen lasten ja nuorten säätiö. Toimintasuunnitelma 2012. Löydä vahvuutesi, luota kykyihisi, oivalla mahdollisuutesi

Suomen lasten ja nuorten säätiö. Toimintasuunnitelma 2012. Löydä vahvuutesi, luota kykyihisi, oivalla mahdollisuutesi Suomen lasten ja nuorten säätiö Toimintasuunnitelma 2012 Löydä vahvuutesi, luota kykyihisi, oivalla mahdollisuutesi HYVÄKSYTTY SYYSKOKOUKSESSA 15.11.2012 Sisällys Panostetaan yhdessä nuorten hyvään elämään...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 Adoptioperheet ry, Adoptivfamiljer rf tukee toiminnallaan adoptioprosessin eri vaiheissa olevia perheitä vertaistuella,

Lisätiedot

I Kansalaisareena - Vapaaehtoistyötä Varten 3. II Kansalaisareenan tavoitteet vuodelle 2015 4

I Kansalaisareena - Vapaaehtoistyötä Varten 3. II Kansalaisareenan tavoitteet vuodelle 2015 4 Hallitus 18.9.2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 SISÄLLYS Sivu I Kansalaisareena - Vapaaehtoistyötä Varten 3 II Kansalaisareenan tavoitteet vuodelle 2015 4 1. Kansalaisareena ajaa vapaaehtois- ja vertaistoiminnan

Lisätiedot

RAY:n avustaman ehkäisevän päihdetyön nykytilan arviointi

RAY:n avustaman ehkäisevän päihdetyön nykytilan arviointi Avustustoiminnan raportteja 17 Wennberg Mikko, Oosi Olli, Alavuotunki Kaisa, Soikkeli Markku RAY:n avustaman ehkäisevän päihdetyön nykytilan arviointi Yleisestä tiedon jakamisesta vuorovaikutukseen ja

Lisätiedot

V ehkäisevän päihdetyön hanke. Lappeenrannan yläkouluilla vuosina 2006-2008. Elämäni Sankari ry Lappeenrannan kaupunki / raittiustoimisto

V ehkäisevän päihdetyön hanke. Lappeenrannan yläkouluilla vuosina 2006-2008. Elämäni Sankari ry Lappeenrannan kaupunki / raittiustoimisto LOPPURAPORTTI V ALITSEN V ehkäisevän päihdetyön hanke Lappeenrannan yläkouluilla vuosina 2006-2008 Elämäni Sankari ry Lappeenrannan kaupunki / raittiustoimisto TEHDÄÄN JA VALITAAN YHDESSÄ! SUUNNITTELU

Lisätiedot

Elämäni Sankari ry. Toimintakertomus 2013

Elämäni Sankari ry. Toimintakertomus 2013 1 Elämäni Sankari ry Toimintakertomus 2013 2 Sisällysluettelo: 1 TIIVISTELMÄ TOIMINTAVUODESTA... 3 2 YHDISTYKSEN TAVOITTEET JA TAVOITELTAVAT VAIKUTUKSET VUONNA 2013... 5 2.1 Arviointia tavoitteiden toteutumisesta...

Lisätiedot

EHYT IKÄHANKE ESITTÄYTYY. Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > 18 >

EHYT IKÄHANKE ESITTÄYTYY. Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > 18 > EHYT 3 17.9.2013 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote IKÄHANKE ESITTÄYTYY Hankkeen toiminnassa ja seminaarissa perehdytään hyvään ikääntymiseen 12-14 > Minna Lehtinen EHYT ry:n aluefoorumit jatkuvat

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Iloa auttamisesta Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri Saatesanat Kesäkuussa 2014 Turussa pidettyä Punaisen

Lisätiedot

SUOMEN MIELENTERVEYSSEURA

SUOMEN MIELENTERVEYSSEURA SUOMEN MIELENTERVEYSSEURA Toimintasuunnitelma 2015 2 Sisällys 1. SUOMEN MIELENTERVEYSSEURA KANSALAIS- JA KANSANTERVEYSJÄRJESTÖNÄ.. 3 2. KANSALAISTOIMINTA... 4 3. SOS-KRIISIKESKUS... 6 4. KRIISITYÖN KOORDINAATIO...

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma Toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 1 1.1 Toiminta-alueen erityispiirteet ja haasteet... 1 1.2 Yhteistyö Uudenmaan maakuntaliiton kanssa... 3 1.3 Strategiset valinnat... 3 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 2. JÄRJESTÖTYÖ JA HALLINTO 2.1. Liittokokoukset, hallitus ja työryhmät 2.2. Henkilöstö 2.3. Toimitilat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 VÄESTÖLIITTO 2014 lyhyesti Väestöliitto on sosiaali- ja terveysalan järjestö, joka edistää perheiden, nuorten ja koko väestön terveyttä, turvallisuutta ja onnellista ja tasapainoista

Lisätiedot