Lapin järjestöyhteistyön tulevaisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lapin järjestöyhteistyön tulevaisuus"

Transkriptio

1 Lapin järjestöyhteistyön tulevaisuus Raportteja 5/2008 Yhteistyöhankkeen tulosten ja tulevaisuusvisioiden näkökulmasta Lapin SOTE -järjestöjen yhteistyöhankkeen loppuraportti 2008 Marko Palmgren ja Maria Martin

2 LAPIN JÄRJESTÖYHTEISTYÖN TULEVAISUUS Yhteistyöhankkeen tulosten ja tulevaisuusvisioiden näkökulmasta Lapin SOTE -järjestöjen yhteistyöhankkeen loppuraportti 2008 Marko Palmgren & Maria Martin JULKAISIJA NUORTEN YSTÄVÄT RY 2008 Painopaikka: Multiprint Oy, Oulu 2008 ISBN (nid.) ISBN (PDF)

3 TIIVISTELMÄ Yhteiskunnalliset muutokset vaikuttavat järjestöjen toimintaympäristöön ja asettavat järjestöille haasteita niin vaikuttamisen kuin uudistumisen suhteen. Lapin sosiaali- ja terveysalan järjestöjen yhteistyöhanke käynnistettiin tilanteessa, jossa järjestöjen roolin koettiin tarvitsevan vahvistusta. Erityisen tärkeäksi nähtiin järjestöjen keskinäisen sekä järjestöjen ja julkisen sektorin välisen yhteistyön kehittäminen. Hankkeen aikana yhteiskunnalliset rakennemuutokset ovat voimistuneet ja koordinoidun järjestöyhteistyön tarve on edelleen vahvistunut. Tämä raportti toimii toisaalta Lapin sosiaali- ja terveysalan järjestöjen yhteistyöhankkeen loppuraporttina, toisaalta tulevaisuuteen suuntaavana työkaluna järjestöyhteistyöhön. Lapin järjestöyhteistyön tulevaisuutta on pohdittu yhteistyöhankkeen tavoitteiden toteutumisen näkökulmasta sekä tulevaisuutta visioiden. Valtakunnallisten ohjelmien myötä järjestöyhteistyö on päässyt hyvään nosteeseen ja uskoa yhteistyön kehittämiseen löytyy. Järjestökenttä on moninainen ja vaikeasti hahmotettavissa oleva kokonaisuus, joka haastaa järjestöjä tekemään toimintaansa näkyväksi. Jokaisella järjestöllä on oma kohderyhmänsä, jonka hyvinvointia se edistää. Kohderyhmän tukemisen lisäksi järjestöjen on pyrittävä vaikuttamaan myös paikalliseen, alueelliseen ja valtakunnalliseen asenneilmastoon ja päätöksentekoon. Vaikuttaakseen järjestöjen on uskallettava toimia ja tarvittaessa myös uudistua. Yhteinen tahtotila ja yhteisesti sovittuihin tavoitteisiin pyrkiminen voi vahvistaa järjestöjen asemaa yhteiskunnassa. Tekemällä yhteistyötä järjestöt saavat toimintaansa jäsentyneemmin esille ja kohderyhmänsä viestiä paremmin kuuluviin. Järjestöjen ja julkisen sektorin yhteinen haaste on kansalaisten hyvinvoinnin edistäminen. Erityisesti Lapin olosuhteissa (pitkät välimatkat, haastava ikärakenne ja työllisyystilanne) hyvinvointitoimijoiden tulee tehdä yhteistyötä, jotta olemassa olevat resurssit saadaan tehokkaasti suunnattua lappilaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Esiintyäkseen varteenotettavana yhteistyötoimijana, järjestöjen on ratkaistava edustuksellisuuden ja koordinoinnin ongelma. Koordinointi edellyttää paikallista, alueellista ja maakunnallista yhteistyötä sekä järjestöjen kesken että järjestöjen ja julkisen sektorin osalta. Lisäksi koordinointi vaatii sitoutumista ja resursseja. Yksi ratkaisumahdollisuus maakuntatasoiselle organisoitumiselle on suunnitteilla oleva Lapin järjestötoiminnan kehittämisyksikkö. Rovaniemellä 8. syyskuuta 2008 Marko Palmgren Suunnittelija Lapin sosiaali- ja terveysalan järjestöjen yhteistyöhanke Nuorten Ystävät Maria Martin Suunnittelija Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö 2

4 ABSTRACT Social changes have an effect on the operating environment of organisations, placing challenges on them with regard to influencing matters and reforming their operation. The cooperation project of social and health sector organisations in Lapland was launched in a situation where it was felt that the role of organisations should be strengthened. Particular importance was attached to developing cooperation between organisations and between them and the public sector. Social structural changes have become more pronounced during the project and the need for coordinated cooperation between organisations is now even more prominent. This paper acts as the final report of the cooperation project of social and health sector organisations in Lapland on the one hand and as a futureoriented tool for cooperation between organisations on the other. The future of cooperation between organisations in Lapland has been investigated from the point of view of reaching the aims set for the cooperation project and by drawing up visions for the future. Thanks to national programmes, cooperation between organisations is now very popular and there is faith in developing the cooperation. There are a wealth of different organisations and it is difficult to perceive the organisational sector as a whole, which challenges organisations to make their operation visible. Each organisation has its own target group whose well-being it is promoting. In addition to supporting their target groups, organisations must seek to contribute to the local, regional and national attitude climate and decision-making. To influence matters, organisations must have the courage to act and also reform their operation, where necessary. Having a joint state of will and aspiring to jointly agreed aims can strengthen their position in society. Through cooperation, organisations can promote their operation more systematically and voice the message of their interest groups better. Organisations and the public sector share the challenge of promoting the well-being of citizens. Particularly in the conditions prevailing in Lapland (long distances, challenging age structure and employment situation), actors engaged in the well-being sector must cooperate in order to effectively target the available resources to promoting the well-being of the local people. To appear as noteworthy partners, organisations must solve the problem of representation and coordination. Coordination calls for local, regional and provincial cooperation both between organisations and between organisations and the public sector. It also requires commitment and resources. One way of addressing the question of provincial organisation is the unit for developing organisational activities in Lapland that is currently being planned. 3

5 SISÄLLYS 1. JOHDANTO TAUSTAA, AINEISTOT JA TOTEUTUS JÄRJESTÖYHTEISTYÖN NYKYTILA YHTEISTYÖHANKKEEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN NÄKÖKULMASTA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JÄRJESTÖJEN ROOLI KIRJATAAN LAPIN LÄÄNIN KUNTIEN STRATEGIOIHIN LUODAAN LAPIN LÄÄNIN SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTÖJEN JÄRJESTÖPANKKI INTERNETSIVUSTOLLE JÄRJESTETÄÄN YHTEISTÄ TOIMINTAA JÄRJESTÖJEN KESKINÄISEN SEKÄ JÄRJESTÖJEN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMISEKSI YHTEENVETO JÄRJESTÖYHTEISTYÖN TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ YHTEISKUNNALLISET MUUTOKSET ALUEELLISET JA PAIKALLISET TARPEET YHTEISTOIMINTAMALLI LAPIN JÄRJESTÖTOIMINNAN KEHITTÄMISYKSIKKÖ VISIOT VUOTEEN YHTEENVETO KESKEISET TOIMENPIDE-EHDOTUKSET...41 LÄHTEET LIITTEET

6 1. JOHDANTO Järjestökenttä on mukana yhteiskunnallisessa murroksessa. Kunta- ja palvelurakenneuudistus (Paras), Kansallinen sosiaali- ja terveysalan kehittämisohjelma (KASTE), Raha-automaattiyhdistyksen uudet linjaukset avustusjärjestelmässä sekä muuttunut kilpailulainsäädäntö ja verottajan tiukentunut näkemys yleishyödyllisyydestä vaikuttavat väistämättä myös järjestökenttään. Tämän julkaisun keskeinen tavoite on nostaa esille näkökulmia ja visioita siitä, millä tavalla järjestöjen tulisi omalla toiminnallaan vastata näihin muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin. Samalla julkaisu toimii Lapin sosiaali- ja terveysalan järjestöjen yhteistyöhankkeen loppuraporttina ja peilaa hankkeen kautta, mikä on järjestöyhteistyön tämänhetkinen tilanne ja miten siihen on tultu. Lapin läänissä on pyritty panostamaan järjestöjen ja julkisen sektorin keskustelun kehittämiseen ja ylläpitämiseen Lapin läänissä toimivien sosiaali- ja terveysalan järjestöjen, Lapin lääninhallituksen ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen yhteistyöllä. Vuonna 2003 laadittiin Lapin läänin sosiaali- ja terveysalan järjestöjen, Lapin lääninhallituksen ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen yhteistyösuunnitelma. Suunnitelma on jäsentänyt yhteistyötä ja Lapin sosiaali- ja terveysalan järjestöjen ja julkisen sektorin välisiä työkokouksia on järjestetty vuosittain. Yhteistyön myötä vuosille on saatu Raha-automaattiyhdistyksen rahoitus Lapin sosiaali- ja terveysalan järjestöjen yhteistyöhankkeelle 1, jonka hallinnoijana toimii Nuorten Ystävät ry. Käytännön toteutusta johtaa järjestöjen ja julkisen sektorin toimijoista koottu johtoryhmä ja tukee järjestö ja hanketoimijoista koottu ohjausryhmä. Hankkeessa pyritään kehittämään järjestöjen keskinäistä, mutta myös järjestöjen ja julkisen sektorin välistä yhteistyötä, jotta olemassa olevat resurssit saadaan paremmin suunnattua lappilaisten hyvinvoinnin turvaamiseksi. Seuraavassa luvussa käydään tarkemmin läpi, kuinka Lapin sosiaali- ja terveysalan yhteistyöhanke 2 on syntynyt ja millaiset tavoitteet sille asetettiin. Samalla esitellään aineistot, joiden pohjalta raportti on työstetty. Kolmannessa luvussa käsitellään yhteistyöhankkeen tavoitteiden kautta järjestöyhteistyön nykytilaa Lapin läänissä. Neljännessä luvussa pohditaan lappilaisen järjestöyhteistyön tulevaisuusnäkymiä ja viides luku toimii yhteenvetona. Kuudenteen lukuun on koottu keskeiset toimenpide-ehdotukset, joiden kautta järjestöjen rooli yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa vahvistuu ja järjestöt saavat kansalaisten äänen paremmin esille. Yhteiskunnassa tapahtuvat rakenteelliset muutokset haastavat myös järjestöjä kehittämään toimintojaan. Järjestöjen tehtävä ei ole kuitenkaan ainoastaan sopeutua muutoksiin, vaan myös pyrkiä vaikuttamaan niiden muotoutumiseen. 1 Liitteet 1 ja 2 (toimintasuunnitelman tiivistelmä, johtoryhmä, ohjausryhmä ja rahoitus) 2 Tässä julkaisussa Lapin sosiaali- ja terveysalan yhteistyöhankkeesta käytetään lähinnä nimitystä yhteistyöhanke 5

7 2. TAUSTAA, AINEISTOT JA TOTEUTUS Yhteistyöhankkeen taustalla on Lapin lääninhallituksen, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen ja Lapin sosiaali- ja terveysalan järjestöjen yhteistyö ja sen tuloksena toteutettu Lapin sosiaali- ja terveysalan järjestöjen ja julkisen yhteistyön kehittämissuunnitelma vuodelle Yhteistyösuunnitelman lähtökohtana oli tilanne, jossa Lapin haja-asutusalueilla oli menossa voimakas yhteiskunnallinen muutos ja kuntien välillä oli tapahtunut eriytymistä. Suuressa osassa Lapin kuntia väestö oli vähenemässä, ikärakenne vanhenemassa ja työttömyysaste korkealla. Kehittämissuunnitelman ideana oli sosiaali- ja terveysalan julkisen sektorin ja järjestöjen toimijoiden kohtaaminen ja voimavarojen hyödyntäminen niin, että hyöty koituu lopulta asiakkaan eli kansalaisen parhaaksi. 3 Kehittämissuunnitelmassa esitettyihin haasteisiin pyrittiin vastaamaan Lapin sosiaali- ja terveysalan järjestöjen yhteistyöhankkeella. Hankkeen hakuvaiheen toimintasuunnitelmassa 4 tavoitteeksi nimettiin toimintamallin luominen Lapin läänin alueella toimivien sosiaali- ja terveysalan järjestöjen yhteistoiminnan kehittämiseksi. Yhteistoimintamallin avulla päätettiin tavoitella tilannetta, jossa järjestöt täydentävät kuntien palvelutarjontaa ja tarjoavat kansalaisille osallistumismahdollisuuksia. Varsinaiseen Lapin sosiaali- ja terveysalan järjestöjen yhteistyöhankkeen toimintasuunnitelmaan 5 kirjattiin seuraavanlaiset päämäärät ja tavoitteet: Päämääränä Lapin sosiaali- ja terveysalan järjestöjen yhteistyöhankkeella on lappilaisten hyvinvointierojen kaventaminen. Päämäärään pyritään hankkeen tavoitteilla: 1) Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen rooli kirjataan Lapin läänin kuntien strategioihin, 2) Luodaan Lapin läänin sosiaali- ja terveysjärjestöjen järjestöpankki internetsivustolle ja 3) Järjestetään yhteistä toimintaa järjestöjen keskinäisen sekä järjestöjen ja julkisen sektorin välisen yhteistyön kehittämiseksi. Tavoitteilla pyritään kehittämään järjestöjen keskinäistä sekä järjestöjen ja julkisen sektorin välistä yhteistyötä, jotta olemassa olevat resurssit saadaan paremmin suunnattua lappilaisten hyvinvoinnin turvaamiseksi. Lapin sosiaali- ja terveysalan järjestöjen yhteistyöhanke on edennyt viimeiseen toimintavuoteensa. Tässä kohden on aika kääntää katse pidemmälle tulevaisuuteen ja pohtia millä tavalla järjestöyhteistyö tulee jatkumaan ja millaisia haasteita järjestöillä on lähitulevaisuudessa. Tästä raportista ei haluttu tehdä pelkästään hankkeen toimintaa arvioivaa ja kuvaavaa, perinteistä loppuraporttia, vaan painopiste haluttiin siirtää tulevaisuuteen, kehittämiskohteisiin ja toimenpide-ehdotuksiin. Tällä valinnalla loppuraportista haluttiin saada työväline järjestöyhteistyön jatkuvuuden turvaamiseen ja kehittymiseen yhteistyöhankkeen päätyttyä. Aineistot ja toteutus Raportin työstämiseen on käytetty erilaisia olemassa olevia aineistoja. Yhteistyöhankkeen aikana kerättyä ja tuotettua materiaalia on hyödynnetty tarpeen mukaan. Käytettyjä aineistoja ovat: Lapin sosiaali- ja terveysalan järjestöjen ja julkisen yhteistyön kehittämissuunnitelma vuodelle 2003 Yhteistyöhankkeen hankehakemus ja alustava toimintasuunnitelma Yhteistyöhankkeen toimintasuunnitelma Palautteet tilaisuuksista, joissa yhteistyöhanke on ollut järjestäjänä 3 Lapin lääninhallituksen, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen, sosiaali- ja terveysalan järjestöjen ja yhdistysten yhteistyöryhmä 2003, 3 4 Lapin läänin sosiaali- ja terveysalan järjestöjen yhteistyöhanke Projektiseloste (C) Lapin sosiaali- ja terveysalan yhteisyöhankkeen toimintasuunnitelma

8 - Järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyötapaamiset - RAY:n hankekoulutukset - Lastensuojelu- ja perhetyön sekä vanhustyön projektitapaamiset - Aluetyöntekijöiden kuntakierrokset/hyvinvointimessut Järjestöyhteistyö Lapin läänin kunnissa Kuntakartoitus Järjestötieto -hankekokonaisuuden toteuttaman kyselyn alustavat tulokset 7 Edellisten lisäksi, tätä raporttia varten on kerätty seuraavanlaiset aineistot: Nettikysely Avainryhmähaastattelu Nettikyselyn ja avainryhmähaastattelun teemajaottelut tehtiin samanlaisiksi. Nettikyselyn avulla pyrittiin saamaan laajalta joukolta mielipiteitä Lapin sosiaali- ja terveysalan järjestöjen yhteistyöhankkeesta ja avainryhmähaastattelulla syvempää pohdintaa nettikyselyssä esille nostetuista teemoista. Näillä aineistoilla haettiin kokemuksia yhteistyöhankkeen toteutuksesta, arvioita hankkeen tavoitteiden saavuttamisesta ja näkökulmia järjestöyhteistyön tulevaisuuden suunnitteluun. Nettikysely lähetettiin yhteistyöhankkeen keskeisille yhteistyötahoille: johtoryhmä, ohjausryhmä, järjestökeskusten työntekijät, Järjestötieto-hankkeen työntekijät, Lapin läänissä toimivat järjestöjen aluetyöntekijät ja Lapin läänin lastensuojelu- ja perhetyön sekä vanhustyön hankkeiden työntekijät. Alla olevaan taulukkoon on koottu yllämainitut yhteistyötahot sen mukaan, mitä näkökulmaa he kyselyssä edustavat. Nettikysely lähetettiin sähköpostitse 159 henkilölle, joista 14 ei sairausloman, vuorotteluvapaan, äitiysloman tai muun syyn vuoksi vastaanottanut kyselyä. Taulukkoon on eritelty hankkeen kohderyhmien vastaanottamat kyselyt, saatujen vastausten lukumäärä ja vastausprosentti. Vastaanotetut kyselyt -sarake edustaa näkemystämme siitä, mitä tahoja sähköpostitse kyselyn vastaanottaneet edustavat. Vastanneet -sarake kuvaa vastanneiden lukumäärää ja sitä, mitä näkökulmaa he kokevat edustavansa. Sarakkeet eivät siis täysin vastaa toisiaan. Koska kysely on tehty nimettömänä, emme pääse käsiksi siihen, minkä verran näitä näkökulmaeroja todellisuudessa on. 6 Jatkossa käytämme ko. julkaisusta nimeä Kuntakartoitus 7 Jatkossa viittaamme tähän kyselyyn termillä Järjestökysely 8 Liite 3 Nettikysely: Lapin sosiaali- ja terveysalan järjestöjen yhteistyöhanke: Arviointi ja järjestöyhteistyön tulevaisuuden visiointi 9 Liite 4 Avainryhmähaastattelun haastattelurunko 7

9 Ensisijainen näkökulma kyselyyn Vastaanotetut Vastanneet Vastausprosentti kyselyt Järjestöedustaja ,7 % Järjestökeskuksen edustaja % Valtakunnallisen liiton aluetyöntekijä ,9 % Projektityöntekijä, järjestösektori ,3 % Projektityöntekijä, julkinen sektori ,7 % Julkisen sektorin edustaja (kunta, % lääninhallitus, oppilaitos, Poske, tms.) Muu 1 10 Yhteensä ,7 % Taulukko 1. Nettikyselyyn vastanneiden yhteistyötahojen näkökulma ja vastausaktiivisuus. Kysely lähetettiin toukokuun loppupuolella ja vastausaikaa annettiin kesäkuun puoleenväliin saakka. Tällä välillä samalle sähköpostituslistalle lähetettiin yksi muistutus, jossa toivottiin vastauksia kyselyyn. Osa kohderyhmästä on ollut laaja-alaisemmin mukana hankkeen yhteistyömuodoissa, kun taas osalle kyselyn vastaanottaneista kosketuspinta hankkeeseen on kapeampi ja näin ollen vastaaminen kyselyn eri osa-alueisiin vaikeaa. Tämän vuoksi osa kyselyn vastaanottaneista on voinut kokea kyselyn vaikeaksi ja jättänyt vastaamatta kyselyyn. Lisäksi on todennäköistä, että avainryhmähaastatteluun osallistuneet eivät ole vastanneet avokysymyksiin kovin aktiivisesti, koska ovat päässeet haastattelussa kertomaan omat mielipiteensä. Nettikyselyyn vastasi 46 henkilöä. Vastausprosentti (31,7 %) on toteutusajankohtaan ja laajaan kohderyhmään suhteutettuna kohtuullinen. Nettikysely sisälsi erilaisia taustoittavia kysymyksiä, avokysymyksiä ja väittämiä. Nettikyselyn vastaajat ovat arvioineet erilaisia yhteistyöhankkeen tavoitteisiin ja järjestöyhteistyön tulevaisuuteen liittyviä väittämiä asteikolla 1 5 (Eri mieltä Samaa mieltä). Vastausjakaumia kuvaavia kuvioita varten vastaukset on luokiteltu siten, että arvot 4 ja 5 (jokseenkin samaa mieltä ja samaa mieltä) on yhdistetty samaa mieltä -luokkaan ja arvot 1 ja 2 (eri mieltä ja jokseenkin eri mieltä) on yhdistetty eri mieltä -luokkaan. Arvo 3 (osittain samaa, osittain eri mieltä) on säilytetty omanaan myös kuvaajissa. Kolmiportainen luokittelu nähtiin tarpeelliseksi, sillä sen avulla samaan kuvaajaan saatiin useampia eri muuttujia (=väittämiä) ja näin vastausjakaumaa saatiin havainnollistettua paremmin. Analysoinnissa on kuitenkin huomioitu koko vaihteluväli yhdestä viiteen kunkin kysymyksen osalta. Avainryhmähaastatteluun kutsuttiin mukaan kymmenen yhteistyöhankkeen hyvin tuntevaa tahoa, jotka edustavat kattavasti niin yhteistyöhankkeen toiminta-aluetta maantieteellisesti kuin toimijatahoja: järjestöjä, järjestökeskuksia ja julkista sektoria. Hankkeen johtoryhmä valitsi avainryhmähaastatteluun kutsuttavat henkilöt. Avainryhmähaastatteluun pääsi osallistumaan kuusi kutsuttua kymmenestä. Avainhenkilöiden edustusta haastattelussa voidaan pitää kattavana, vaikka muutamat kut- 10 Yksi vastaajista ei kokenut edustavansa luokittelumme mukaisia näkökulmia, joten hän on valinnut vaihtoehdon Muu. Hänet on kuitenkin kyselyä lähetettäessä asemoitu edustamaan jotain taulukossa mainittua näkökulmaa ja tästä johtuen aiheuttaa heiton ko. näkökulman vastausprosentissa. Tapauksia, joissa luokittelemamme näkökulma ei kohtaa vastaajan omaa näkökulmaa voi olla useampiakin. 8

10 sutuista eivät päässeet paikalle. Heillä oli kuitenkin mahdollisuus vastata nettikyselyyn, jossa kysyttiin samoja asiakokonaisuuksia ja jossa oli myös mahdollisuus vastata laajemmin avokysymyksiin. Nettikyselyn analysoinnissa on hyödynnetty SPSS-ohjelmaa, joka on erityisesti sosiaalitieteille kehitetty tilastollisen tietojenkäsittelyn ohjelmisto. Nettikyselyn avovastaukset on koottu kysymyskohtaisesti ja jaoteltu vastaajan näkökulman mukaan. Avainryhmähaastattelu on litteroitu sanasta sanaan ja keskeiset avainryhmähaastattelussa esille nousseet asiat eri teemoista on koottu erikseen. Analysoinnissa lähdetään liikkeelle nettikyselyn tarjoamasta tilastomuotoisesta aineistosta, joka edustaa laajempaa vastaajajoukkoa. Tilastomuotoisia vastauksia tukemaan käytetään kuhunkin teemaan liittyviä avainryhmän vastauksia sekä nettikyselyn avovastauksissa esille tulleita huomioita. Raportti on toteutettu yhteistyössä Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Lapin toimintayksikön kanssa. Lapin sosiaali- ja terveysalan järjestöjen yhteistyöhanke on toiminut Pohjois- Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (Posken) kanssa samoissa tiloissa ja tehnyt tiivistä yhteistyötä osaamiskeskuksen kanssa koko hankkeen ajan. Erityisesti yhteistyötä on tehty Järjestöpankin ja Järjestöyhteistyö Lapin läänin kunnissa Kuntakartoitus julkaisun osalta. Myös yhteistyöhankkeen kotisivut löytyvät Posken Sosiaalikollega-nettisivuilta 11. Hankkeen viimeinen toimintavuosi on käynnissä ja tämän raportin tavoitteena on arvioida hankkeen tuloksia, mutta erityisesti keskittyä järjestöyhteistyön tulevaisuuden visiointiin. Aineistoa on kerätty koko yhteistyöhankkeen ajan ja viimeisimmät aineiston osat, avainryhmähaastattelu ja nettikysely, on koottu touko-kesäkuun aikana Raportti on kirjoitettu elokuun 2008 aikana ja raportti julkaistaan lokakuun alussa Lapin terveyden ja hyvinvoinnin haasteet -seminaarissa. Rahaautomaattiyhdistyksen nykyisten linjausten 12 mukaan hankkeen ei tulisi päättyä saavutettujen tulosten julkaisuun, vaan tulosten käytäntöön juurruttamiseen. Yhteistyöhankkeen tulokset julkaistaan muutamaa kuukautta ennen hankkeen päättymistä, jotta hankkeen tulokset saadaan juurrutettua käytäntöön. Yhteistyöhankkeen aikana on todettu tarve järjestöjen yhteistoimintamallin kehittämiselle ja raportin kirjoitusvaiheessa on työn alla hakemus Lapin järjestötoiminnan kehittämisyksiköstä, joka toteutuessaan vastaisi moniin järjestöyhteistyön tulevaisuutta koskeviin haasteisiin. Arviointija loppuraportin julkaiseminen ennen yhteistyöhankkeen päättymistä mahdollistaa myös toimenpide-ehdotusten käsittelyn yhdessä järjestöjen kanssa ja antaa tarvittaessa aikaa toimenpiteiden suuntaamiseen ehdotusten mukaisesti. Yhteistyöhankkeessa on aktiivisesti pyritty järjestöyhteistyön tulevaisuuden turvaamiseen. Hankkeessa saadut kokemukset ja tulevaisuuden visiot ovat olleet pohjana suunniteltaessa avainryhmähaastattelun ja nettikyselyn teemoja. Avainryhmähaastattelulla ja nettikyselyllä on haettu näkökulmia tulevaisuuden suunnittelun tueksi ja vaihtoehtoisten toimintamallien löytämiseksi. Tärkeänä pohjana tulevaisuuden visiointiin ovat toimineet Kuntakartoitus ja Järjestökysely. Lapin läänin kuntien näkemykset järjestöyhteistyötarpeesta on kirjattu Kuntakartoitukseen ja Järjestökyselyssä näitä näkemyksiä on peilattu järjestönäkökulmasta. Raportti toimii samalla yhteistyöhankkeen loppuraporttina ja järjestöyhteistyön tulevaisuuden suunnittelun välineenä. Luvussa kolme käsitelty yhteistyöhankkeen arviointi pohjautuu pääosin avainryhmähaastatteluun, yhteistyötahoille lähetettyyn nettikyselyyn sekä yhteistyöhankkeen aikana kerättyihin palautteisiin ja hankkeen suunnittelijan kokemuksiin. Luvun neljä järjestöyhteistyön tulevaisuuden visiointi pohjautuu pääosin avainryhmähaastatteluun ja nettikyselyyn. Luku viisi toimii koko raportin yhteenvetona ja lukuun kuusi on kerätty keskeiset toimenpide-ehdotukset Mykrä

11 3. JÄRJESTÖYHTEISTYÖN NYKYTILA YHTEISTYÖHANKKEEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN NÄKÖKULMASTA Sosiaali- ja terveysjärjestöillä on merkittävä rooli kansalaisyhteiskunnassa. Järjestöjä on perustettu, jotta ihmiset saavat äänensä ja tarpeensa kuuluviin esimerkiksi yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. 13 Sosiaali- ja terveysjärjestöillä tarkoitetaan yhdistyksiä, joiden tarkoituksena on jonkin erityisryhmän, oman jäsenistön tai hyvinkin laajan väestön osan fyysisen, psyykkisen ja/tai sosiaalisen hyvinvoinnin tukeminen tai edistäminen. 14 Sosiaali- ja terveysalan järjestöistä ei ole tarkkaa tietoa, mutta niitä arvioidaan olevan Suomessa noin Lapin lääninkään sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tarkkaa lukumäärää ei tiedetä, mutta järjestöjä arvioidaan olevan Järjestötoimintaa on Lapin läänissä pääasiassa kolmella tasolla: paikallisesti, seudullisesti ja alueellisesti. Paikallistoiminnaksi luokitellaan valtakunnallisten järjestöjen paikallisyhdistysten ja paikallisten järjestökeskusten toiminta sekä paikallisesti toimivat yhdistykset, joilla ei ole valtakunnallisia kattojärjestöjä. Seudullisia toimijoita järjestötoimijat, joiden toimialueeksi on määritelty seutukunta tai lähes seutukuntaa vastaava alue. Alueellisia järjestötoimijoita ovat valtakunnallisten liittojen aluetyöntekijät, joiden toiminta-alueeseen kuuluu Lapin lääni sekä järjestöt, joilla ei ole valtakunnallista kattojärjestöä ja jotka toimivat Lapin läänin alueella tai lähes koko läänin alueella. Yhteistyöhankkeen tarkoituksena on ollut koota pirstaleista järjestökenttää ja kehittää järjestöjen keskinäistä sekä järjestöjen ja julkisen sektorin välistä yhteistyötä. Järjestöyhteistyön jatkuvuuden, säännöllisyyden ja kehittymisen takaamiseksi tavoitteeksi asetettiin sosiaali- ja terveysalan järjestöjen roolin kirjaaminen Lapin läänin kuntien strategioihin. Yhteistyöhankkeen tavoitteena on ollut myös luoda Järjestöpankki kokoamaan Lapin läänissä toimivat sosiaali- ja terveysalan järjestöt yhteiseen internetportaaliin. Järjestöpankin on ajateltu tarjoavan kuntalaisille ja sosiaali- ja terveysalan työntekijöille kanavan löytää tietoa järjestöistä ja samalla tarjota järjestöiden keskinäisen tiedottamisen välineen. Lisäksi yhteistyöhankkeen tavoitteeksi asetettiin konkreettisen toiminnan järjestäminen järjestöjen keskinäisen sekä järjestöjen ja julkisen sektorin välisen yhteistyön kehittämiseksi. Tässä luvussa järjestöyhteistyön nykytilaa peilataan yhteistyöhankkeen tavoitteiden toteutumisen näkökulmasta. Alaluvussa 3.1 pohditaan yhteistyöhankkeen onnistumista tavoitteessaan saada sosiaali- ja terveysalan järjestöjen rooli kirjatuksi Lapin läänin kuntien strategioihin. Seuraavassa alaluvussa käsitellään Järjestöpankkia. Alaluvussa 3.3 tarkastellaan kuinka yhteistyöhankkeen aikana järjestetyt yhteistyötapaamiset ovat vastanneet niille asetettuihin tavoitteisiin. 13 Hokkanen, ym. 1999; Vuorinen, ym Vuorinen, ym Särkelä, ym Järjestötieto -hankekokonaisuus on toteuttanut lokakuun 2007 tammikuun 2008 aikana Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveysjärjestöille alkutilakartoituskyselyn. Kyselyn kohteena olevista yhdistyksistä/järjestöistä noin 350 oli Lapista. Toisilla alueilla näkemys alueella toimivista järjestöistä on kattavampi kuin toisilla ja näin ollen koko läänin kattavaa listaa järjestötoimijoista ei ole olemassa. 10

12 3.1. Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen rooli kirjataan Lapin läänin kuntien strategioihin Järjestöyhteistyön jatkuvuuden, säännöllisyyden ja kehittymisen kannalta on tärkeää saada järjestöyhteistyö kuntien strategiatasolle. Yhteistyöhanke pyrki saamaan järjestöyhteistyön kuntien strategiatasoille kuntakartoituskyselyn, aloitteen ja kuntakartoituksen tulosten 17 esittelyillä erilaisissa tilaisuuksissa. Järjestöyhteistyö Lapin läänin kunnissa Kuntakartoitus 2007 toteutettiin yhteistyössä Terve Lappi -hankkeen kanssa. Kuntakartoituskyselyyn sisällytettiin sekä Terve Lappi -hanketta että Lapin sosiaali- ja terveysalan järjestöjen yhteistyöhanketta kiinnostavat kysymykset. Tiedonkeruu toteutettiin terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden toimesta Lapin läänin 21 kunnassa kevään 2007 aikana. Järjestöyhteistyöstä kysyttiin Lapin läänin kuntien mielenterveystyön, päihde- ja huumetyön, lastensuojelu- ja perhetyön, vanhustyön, vammaistyön, kansanterveystyön sekä terveysliikunnan sektoreilta. Kuntakartoituksessa sektorikohtaiset kysymykset jaoteltiin strategiatasoon, käytäntöön ja tulevaisuutta koskeviin kysymyksiin. Kuntakartoituksen tavoitteena oli järjestöjen roolin selvittämisen lisäksi käynnistää keskustelua järjestöjen roolista rakennemuutoksen yhteydessä. Samaan aikaan kuntakartoituksen kyselylomakkeen kanssa lähetettiin Lapin läänin kuntiin aloite sosiaali- ja terveysalan järjestöjen huomioimisesta kunta- ja palvelurakenneuudistuksen strategiatyöskentelyn yhteydessä. Kuntien toivottiin ottavan järjestöt mukaan strategioiden suunnitteluun. Yhtenä konkreettisena avauksena Kemi-Tornion seutukunnassa tehtiin kannanotto sosiaali- ja terveysjärjestöjen huomioimisesta kunta- ja palvelurakenneuudistukseen liittyvässä sosiaali- ja terveyspiiri -hankkeessa. Kannanotto toteutettiin yhteistyössä Kemi-Tornion kehittämiskeskuksen, Järjestökeskus Majakan ja paikallisten sosiaali- ja terveysalan yhdistysten kanssa. Toteutuiko tavoite? Nettikyselyssä ja avainryhmähaastattelussa vastaajia pyydettiin arvioimaan yhteistyöhankkeen strategiatason tavoitteen toteutumista. Alla olevasta kuviosta selviää, miten nettikyselyyn vastanneet ovat arvioineet strategiatasoa koskevien väittämien paikkansapitävyyttä. 17 Martin & Palmgren

13 Järjestöjen huomiointi (N=40) Kuntakartoitus (N=37) Järjestöille rohkeutta (N=35) Toimintojen suuntaaminen (N=36) Aloite (N=34) Ilman hankettakin (N=38) % Eri mieltä Osittain samaa, osittain eri mieltä Samaa mieltä Kuvio 1. Nettikyselyyn vastanneiden arvio strategiatasoa koskevien väittämien paikkansapitävyydestä 18 Nettikyselyyn vastanneiden mukaan yhteistyöhanke on edesauttanut järjestöjen huomioimista strategiatyössä melko hyvin. Heidän mukaansa kuntakartoitus on edesauttanut kuntia huomioimaan järjestöjä kuntien strategiatyössä ja kuntakartoituksen tulokset ovat rohkaisseet järjestöjä ottamaan yhteyttä kuntiin. Kuntakartoituksen tulosten (esimerkiksi kuntien toiveet järjestöyhteistyöstä) katsotaan myös vaikuttaneen jonkin verran järjestöjen toiminnan suuntaamiseen. Kuntakartoituskyselyn yhteydessä lähetettiin Lapin läänin kuntiin aloite sosiaali- ja terveysalan järjestöjen huomioimisesta kunta- ja palvelurakenneuudistuksen strategiatyöskentelyssä. Nettikyselyyn vastanneiden mukaan aloite on jonkin verran edesauttanut kuntia huomioimaan järjestöjä kuntien strategiatyössä. Kysyttäessä, olisiko järjestöt huomioitu kuntien strategiatyössä yhtälailla ilman yhteistyöhanketta, vain joka kymmenes vastaaja oli sitä mieltä, että näin olisi tapahtunut. Suurin osa vastaajista piti yhteistyöhankkeen panosta järjestöjen saamiseksi kuntien strategioihin melko tärkeänä tai tärkeänä. Avainryhmähaastattelussa nousi esille yhteistyöhankkeen hyvä ajoitus. Yhteistyöhankkeen aikana on valtakunnan tasolla alettu toteuttaa suuria muutoksia, kuten Paras -hanke ja KASTE -ohjelma, joissa korostetaan järjestöyhteistyön merkitystä palvelujärjestelmän muutoksessa. Toki yhteistyöhanketta suunnitelleilla on ollut aavistuksia tulevasta, mutta valtakunnallisten muutosten suuruus ja nopea aikataulu ovat osaltaan tulleet positiivisena yllätyksenä. Valtakunnalliset ohjelmat ovat tukeneet yhteistyöhankkeen tavoitteiden toteuttamista. Alla olevaan kuvioon on hahmotettu yhteistyöhankkeen aikana toteutuneita vaikuttamisprosesseja kansallisella ja paikallisella tasolla. 18 Väittämät: Yhteistyöhanke on edesauttanut järjestöjen huomioimista kuntien strategiatyössä = Järjestöjen huomiointi Kuntakartoitus on edesauttanut kuntia huomioimaan järjestöjä kuntien strategiatyössä = Kuntakartoitus Kuntakartoituksen tulokset ovat antaneet järjestöille rohkeutta ottaa yhteyttä kuntiin = Järjestöille rohkeutta Kuntakartoituksen tulokset ovat vaikuttaneet järjestöjen toiminnan suuntaamiseen = Toimintojen suuntaaminen Lapin läänin kunnille tehty aloite järjestöjen huomioimisesta kunta- ja palvelurakenneuudistukseen liittyvässä strategiatyössä on edesauttanut kuntia huomioimaan järjestöjä kuntien strategiatyössä = Aloite Järjestöt olisi huomioitu kuntien strategiatyössä yhtälailla ilman hankettakin = Ilman hankettakin 12

Yhteistyöllä hyvinvointia

Yhteistyöllä hyvinvointia Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 31 Anna Karttunen, Aija Kettunen & Keijo Piirainen Yhteistyöllä hyvinvointia Järjestöjen välinen ja järjestö-kuntayhteistyö hyvinvoinnin lisääjänä

Lisätiedot

Työmieli-hankkeen arviointiraportti

Työmieli-hankkeen arviointiraportti Työmieli-hankkeen arviointiraportti ajanjaksolta: huhtikuu 2010 - toukokuu 2011 Hanna Hannukainen Sisällys 1. Aluksi... 2 2. Työmieli-hanke lyhyesti... 3 3. Arvioinnin lähtökohdat ja arvioinnin kokonaisuus...

Lisätiedot

Lähidemokratiaa Lempäälässä. Toimintatutkimuksen raportti

Lähidemokratiaa Lempäälässä. Toimintatutkimuksen raportti Lähidemokratiaa Lempäälässä Toimintatutkimuksen raportti Anna Kulmakorpi 26.8.2015 s. 1 / 20 Lähidemokratiaa Lempäälässä Toimintatutkimuksen raportti Sisällys Tiivistelmä... 2 1. Johdanto... 3 2. Tutkimuksen

Lisätiedot

Kaste-järjestöhankkeiden arviointi

Kaste-järjestöhankkeiden arviointi Avustustoiminnan raportteja 27 Eeva Terävä, Kaisa Lähteenmäki-Smith, Antti Eronen Kaste-järjestöhankkeiden arviointi RAY:n rahoittamat hankkeet kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelman

Lisätiedot

Alkoholiohjelman alueellinen koordinaatio

Alkoholiohjelman alueellinen koordinaatio Marja Kiijärvi-Pihkala AVAUKSIA Alkoholiohjelman alueellinen koordinaatio Alkoholiohjelman 2008 2011 väliarviointi 14 2010 Kirjoittaja ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Ruotsinkielinen tiivistelmä: Semantix

Lisätiedot

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 2015 Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 1 SISÄLTÖ YHTEENVETO... 3 1 LÄHIRUOKAOHJELMA... 7 2 TEHTÄVÄ JA OHJAAVA AJATTELUTAPA... 8

Lisätiedot

Heidi Mukkala. Ikäihminen kehittäjänä mallin ja ennaltaehkäisevän työn juurtuminen

Heidi Mukkala. Ikäihminen kehittäjänä mallin ja ennaltaehkäisevän työn juurtuminen Heidi Mukkala Ikäihminen kehittäjänä mallin ja ennaltaehkäisevän työn juurtuminen Aijjoos -hankkeen tulokset ja ideat järjestöjen, seurakunnan ja yksityisen sektorin toimijoiden arvioimana Opinnäytetyö

Lisätiedot

Uutta tuulta esteettömyyteen Invalidiliiton Esteettömyysprojektin ulkoisen arvioinnin loppuraportti. Joulukuu 2008 Maija Säkäjärvi

Uutta tuulta esteettömyyteen Invalidiliiton Esteettömyysprojektin ulkoisen arvioinnin loppuraportti. Joulukuu 2008 Maija Säkäjärvi Uutta tuulta esteettömyyteen Invalidiliiton Esteettömyysprojektin ulkoisen arvioinnin loppuraportti Joulukuu 2008 Maija Säkäjärvi Esteettömyysprojekti on Invalidiliiton vuosina 2005-2008 toteuttama projekti.

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSSTRATEGIAN OHJAUSVAIKUTUKSET ONKO NIITÄ?

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSSTRATEGIAN OHJAUSVAIKUTUKSET ONKO NIITÄ? PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSSTRATEGIAN OHJAUSVAIKUTUKSET ONKO NIITÄ? ALPO KOMMINAHO Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Pori Sosiaalityön pro gradu -tutkielma Huhtikuu 2012 TAMPEREEN

Lisätiedot

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Kohti onnistunutta toiminnan arviointia Sosiaalisten tilinpäätösten tarkastelun pohjalta syntyneitä suosituksia Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry:lle Eeva

Lisätiedot

Uudenlaista kehittämiskulttuuria julkisen sektorin työpaikoille

Uudenlaista kehittämiskulttuuria julkisen sektorin työpaikoille Uudenlaista kehittämiskulttuuria julkisen sektorin työpaikoille Tietoa työstä Pia Siekkinen Hanna Jurvansuu Maria Rautio Päivi Husman Pauliina Toivio Jaana Laitinen Uudenlaista kehittämiskulttuuria julkisen

Lisätiedot

TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa

TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa Hanna-Leena Pekkala TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Joulukuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Sosiaalinen media turvallisuutta ja työhyvinvointia edistävien yhteisöjen tukena. Openrisk-hankkeen loppuraportti

Sosiaalinen media turvallisuutta ja työhyvinvointia edistävien yhteisöjen tukena. Openrisk-hankkeen loppuraportti S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 3 Sosiaalinen media turvallisuutta ja työhyvinvointia edistävien yhteisöjen tukena Openrisk-hankkeen loppuraportti Jouko Heikkilä Asta Bäck Anna-Mari Heikkilä

Lisätiedot

Suunnitelmista tekoihin ja toimintaan

Suunnitelmista tekoihin ja toimintaan Suunnitelmista tekoihin ja toimintaan Terveempi Pohjois-Suomi hankkeen esiselvitys kunta järjestöt yhteistyöstä Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto Mustakangas-Mäkelä Anne Sisältö Tiivistelmä...3 1

Lisätiedot

POTILASJÄRJESTÖJEN VÄLISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN

POTILASJÄRJESTÖJEN VÄLISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen POTILASJÄRJESTÖJEN VÄLISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Teemahaastattelu OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Omaistyön helmi. Prospect-projektin 2012-2013 loppuraportti. Mielenterveysomaisten keskusliitto

Omaistyön helmi. Prospect-projektin 2012-2013 loppuraportti. Mielenterveysomaisten keskusliitto Omaistyön helmi Prospect-projektin 2012-2013 loppuraportti Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFami ry 1 Sisällys Kiitos... 3 Johdanto... 4 1. Projektin lähtökohtana jäsenyhdistysten tarpeet... 7 Aktiivinen

Lisätiedot

soskes-hanke kunnallisten sosiaalipalveluiden tietohallinnon

soskes-hanke kunnallisten sosiaalipalveluiden tietohallinnon RAPORTTEJA 23 LOPPURAPORTTI soskes-hanke kunnallisten sosiaalipalveluiden tietohallinnon kehittäminen keski-suomessa 2005 2009 PIRKKO UUTTU, TIMO VALLIUS, HANNA JAKONEN Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Jaana Simola (toim.) JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS -PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A175 * 2009 JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 ESLH-2006-03839/So-62 Loppuraportti 11.9.2008 Arto Honkala Taina Kultanen Satu Kujala Laila Mäki-Kerttula

Lisätiedot

Arvioinnin kartalla. matka teoriasta käytäntöön

Arvioinnin kartalla. matka teoriasta käytäntöön M e r v i A a l t o - K a l l i o P a u l a S a i k k o n e n P i r j o K o s k i n e n - O l l o n q v i s t Arvioinnin kartalla matka teoriasta käytäntöön TERVEYDEN EDISTÄMISEN KESKUS CENTRET FÖR HÄLSOFRÄMJANDE

Lisätiedot

VERKOSTOJEN ÄÄNI KUULUVIIN -verkostojen kokemukset, odotukset ja tarpeet Malike-toimintaa kohtaan

VERKOSTOJEN ÄÄNI KUULUVIIN -verkostojen kokemukset, odotukset ja tarpeet Malike-toimintaa kohtaan VERKOSTOJEN ÄÄNI KUULUVIIN -verkostojen kokemukset, odotukset ja tarpeet Malike-toimintaa kohtaan Susanna Tero Opinnäytetyö Toukokuu 2013 Hoitotyön koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI "VÄÄRTIT" 2000-2003. Arviointitutkimus

ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI VÄÄRTIT 2000-2003. Arviointitutkimus ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI "VÄÄRTIT" 2000-2003 Arviointitutkimus Martta Laakso Opinnäytetyö, kevät 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

hyvään arkeen omaishoitoperheissä

hyvään arkeen omaishoitoperheissä Yhteistyöllä hyvään arkeen omaishoitoperheissä Hyvät käytännöt ja palveluohjaus omaishoitajien arjen tukena -projektin (CARERI, 2007-2010) loppuraportti Malla Heino Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry

Lisätiedot

Lasten ja nuorten tupakoimattomuuden edistäminen

Lasten ja nuorten tupakoimattomuuden edistäminen Susanna Nevalainen Hanna Ollila edistäminen kansallisen RAPORTTI 7 2015 Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kannen kuva: Elena Elisseeva ScanStockPhoto ISBN 978-952-302-448-9 (painettu) ISSN

Lisätiedot

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 23 Anne Birgitta Pessi, Tomi Oravasaari Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä Tutkimus RAY:n avustamien sosiaali- ja terveysjärjestöjen vapaaehtoistoiminnasta AVUSTUSTOIMINNAN

Lisätiedot

RAY:n avustaman ehkäisevän päihdetyön nykytilan arviointi

RAY:n avustaman ehkäisevän päihdetyön nykytilan arviointi Avustustoiminnan raportteja 17 Wennberg Mikko, Oosi Olli, Alavuotunki Kaisa, Soikkeli Markku RAY:n avustaman ehkäisevän päihdetyön nykytilan arviointi Yleisestä tiedon jakamisesta vuorovaikutukseen ja

Lisätiedot

Oppimisvaikeudet esiin!

Oppimisvaikeudet esiin! Avustustoiminnan raportteja 26 Olli Oosi, Nita Korhonen Oppimisvaikeudet esiin! RAY:n Oppimisvaikeusohjelman arviointi Avustustoiminnan raportteja 26 Olli Oosi, Nita Korhonen Oppimisvaikeudet esiin! RAY:n

Lisätiedot

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ YHTEISÖLLINEN KEHITTÄMINEN KESKIÖSSÄ Nuorten tieto- ja neuvontatyön aluekoordinointimallin pilottihanke Jaana Fedotoff Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma,

Lisätiedot