Teknisen lautakunta on nimennyt työryhmän valmistelemaan kiinteistöoh jelmaa kaupungin omistamista toimitiloista ym. rakennuksista.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teknisen lautakunta on 7.2.2013 nimennyt työryhmän valmistelemaan kiinteistöoh jelmaa kaupungin omistamista toimitiloista ym. rakennuksista."

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Tilaliikelaitoksen perustaminen 42/54/540/2013 TEKL Teknisen lautakunta on nimennyt työryhmän valmistelemaan kiinteistöoh jelmaa kaupungin omistamista toimitiloista ym. rakennuksista. Ohjelman tavoitteena on saada kaupungin omistamat ja käyttämät tilat koordinoidusti hallin taan eli konsernin eri osat yhdessä toimien tarjoavat käyttäjien parhaaksi kaupun gin palvelutoiminnalle tarvittavat tilat. Työryhmä on valmistellut kaupungin omistuksessa olevien tilojen hallinnointia ja päätynyt esittämään, että kaupungin kiinteistönhoitokeskuksen hallinnoimat tilat eriytetään kaupungin kirjanpidosta ja valmistellaan ensisijaisesti liikelaitosmallin to teuttamista. Eriyttämisessä keskeistä on se, että organisaation toiminta on etukäteen hinnoitel tua, sopimuksin rajattua, toiminnan tulisi ainakin pitkällä aikavälillä kattaa vaadit ta vat investoinnit ja että toimintaa hoidetaan liiketaloudellisin perustein. Teknisen osaston hallinnoimat toimitilakiinteistöt ja yrityskiinteistöt kattavat yli 60 % teknisestä osastosta ja ajatuksena on ollut että liikelaitos on osa teknistä osastoa, eikä lisärekrytointeja uudelleen organisoitumisen takia tarvita. Kemijärvellä on toteutettu aikaisempia hallinnoimismuutoksia lähinnä yhtiömuotoisi na. Liikelaitosmallia ei ole aikaisemmin sovellettu. Tässä esityksessä selostetaan laajasti liikelaitostamisen merkitystä ja sen vaikutusta kaupungin toimintoihin. Toiminnan hallittavuuden, demokratian toteutumisen ja asukkaiden oikeusturvan kannalta kunnan liikelaitoksella on monia etuja verrattuna osakeyhtiöön. Liikelaitos kuuluu kunnan organisaatioon eikä ole kunnasta erillinen oikeushenkilö, Mm. muu toksenhaussa ja asiakirjojen julkisuudessa noudatetaan kunnan viranomaisia kos kevia säännöksiä. Liikelaitoksen luonteeseen kuuluu taloudellinen itsenäisyys, mut ta tämän vastapainona laissa korostetaan valtuuston asemaa liikelaitoksen pal ve lutavoitteiden sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden asettajana. Liike laitoksen asiana on päättää niistä keinoista, joilla se pyrkii valtuuston asettamiin ta voitteisiin.

2 Kunnan liikelaitos on osa kunnan varsinaista organisaatiota ja liikelaitoksen kirjan pito on osa kunnan kirjanpitoa. Kunnan liikelaitos ei siten ole itsenäinen kirjanpito velvollinen, vaan kunta on kirjanpitovelvollinen kuntalain 67 :n perusteella myös lii kelaitoksensa kirjanpidosta. Kunnallinen liikelaitos ei ole tuloverovelvollinen, kun toimintaa harjoitetaan vain kunnan alueella. Kunnallinen liikelaitos ei maksa va rainsiirtoveroa eikä myöskään kiinteistöveroa oman kunnan alueella olevista kiin teistöistä. Liikelaitos ei voi mennä konkurssiin. Kunnallinen liikelaitos voidaan perustaa liiketoimintaa tai liiketaloudellisten periaat teiden mukaan hoidettavaa tehtävää varten. Liiketoiminnalla tarkoitetaan tehtävää, joka liikelaitoksen näkökulmasta on kannattavaa siten, että varsinainen toiminta ja investoinnit rahoitetaan ainakin pitkällä aikavälillä tulorahoituksella. Liiketoiminnan tunnuspiirteitä ovat lisäksi: palvelujen ym. myynti kunnan ulkopuolelle markkinaehtoisuus siten, että asiakassuhde on sopimusperusteinen ja asiakkaalla tilaajana olisi harkintavaltaa markkinahinta suoritehinnoittelussa kustannusvastaavuuden lisäksi. Asiaa on esitelty kaupunginhallituksessa Liitteessä 4 on tarkemmin selostettu perustettavan tilaliikelaitoksen toimintaperiaatteita. Esitys (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -val tuustolle, että kaupungin kiinteistönhoitokeskuksen hallinnoimista toi mitiloista ja yritystiloista pe rustetaan kunnallinen liikelaitos " Kemijärven tilaliike lai tos" alkaen. Lii kelaitos muodos tetaan osaksi teknisen osas ton organisaa tiota. Päätös: Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan päätösesityksen. KH Liite 4 on edellä mainittu liite nro 4 (selostus perustettavan tilaliikelaitoksen toimin taperiaatteesta). Tilaliikelaitoksen toimintaperiaatteet on esitelty kaupunginvaltuuston jäsenille kau punginvaltuuston iltakoulussa Esitys (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupungin kiinteistönhoitokeskuksen hallinnoimista toimitiloista ja yritystiloista

3 KV pe rustetaan kunnallinen liikelaitos "Kemijärven tilaliikelaitos" vuoden 2014 aikana. Tekninen osasto valmistelee liikelaitoksen johtosäännön ja muut liikelaitoksen pe rustamiseen liittyvät asiakirjat sekä valmistelee liikelaitoksen talousarvion vuodelle Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteenä 3 on edellä mainittu liite 4 (selostus perustettavan tilaliikelaitoksen toimin taperiaatteesta). Kokous keskeytettiin ja kaupunginvaltuusto piti neuvottelutauon klo Asian käsittely: Puheenjohtaja Heikki Nivala teki seuraavansisältöisen esityksen: "Asia jätetään pöy däl le ja kaik ki päätökseen liittyvät asiat mm. hallintomalli tuodaan samanaikai sesti pääätettäväksi viimeistään valtuustoon mennessä." Jäsen Kyös ti Si po vaara kan nat ti pu heen johta jan esitystä. Päätös: Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: Tekninen osasto TEKL Kaupunginvaltuusto edellytti päätöksessään , että kaikki päätökseen liittyvät asiat mm. hallintomalli tuodaan samanaikaisesti päätettäväksi viimeistään valtuustoon mennessä. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa 2014 ja taloussuunnitemassa yhtenä tuottavuustoimenpiteenä mainittiin tilapalveluiden liikelaitostaminen. Perustelut tilaliikelaitoksen perustamiselle Kuntien muuttuva taloudellinen tilanne pakottaa kunnat etsimään taloudellisempia tapoja tuottaa palveluja. Tuotteistaminen, toiminta liiketaloudellisin perustein ja toiminnan seuranta mahdollistuu paremmin liikelaitosmallissa. Kaupungin toimielimet ovat linjanneet selkeän tarpeen etsiä tehokkaampia tapoja palvelutuotantoon. Suunnitelmallisuutta ja tehokkuutta tulee lisätä. Tuottavuuden lisääminen edellyttää uusien työkalujen hyödyntämistä. Liiketoiminnan eriyttämisellä haetaan toiminnan tehostamista ja kustannusvastuuta lisääviä vaikutuksia. Eriytynyt tilahallinto luo tarpeen miettiä, mikä on tilahallinnon tuote ja miten se pitää hinnoitella.

4 Omaisuuden näkökulmasta kaupungin toimitilat on merkittävä kokonaisuus julkisena käyttöomaisuutena, joka vaatii huomiota vaativaa ylläpidon tarvetta. Rahoituksellisesti toimiala on luonteeltaan käyttäjämaksuihin perustuvaa liiketoiminnallinen ala. Toimintojen eriyttäminen kirjanpidosta tuo läpinäkyvyyttä kustannusrakenteeseen vertailtavuutta, toiminnon tehokkuutta hinnoittelu perustuu kustannuksiin (ylläpito ja investoinnit rahoitetaan omalla tu lo ra hoi tuk sel la) tasejatkuvuus suorituksen ja tuloksellisuuden arviointi helpottuu ja tulee välttämättömäksi kustannustietoisuus ja niiden oikea kohdistaminen ohjaa tilojen käyttäjää tilo jen optimointiin Toisin sanoen liikelaitostaminen tuo joustavuutta ja selkeyttä toiminnan ja talousarvion johtamiseen, mutta uusia tulonlähteitä järjestelmällä ei toki luoda. Liikelaitoksen muodostamisen periaatteita ja eroja verrattuna tulosalueeseen tai osakeyhtiöön on selvitetty liitteessä 6. Tilaliikelaitoksen toimintasuunnitelma on esitetty liitteessä 7. Liikelaitoksen hallinto Kuntalaki 519/ a Liikelaitos on osa kunnan organisaatiota ja sen perustaa valtuusto. Liikelaitos voidaan perustaa liiketoimintaa tai liiketaloudellisin periaattein hoidettavaa tehtävää varten. Liikelaitoksella tulee olla johtosääntö, jossa määritellään sen perustehtävä ja hallinto, johtokunta, joka valvoo liikelaitoksen toimintaa sekä virkasuhteinen johtaja. Liikelaitoksen johtokunta vastaa hallinnon ja toiminnan järjestämisestä sekä järjestää sisäisen valvonnan. Liikelaitoksen johtaja huolehtii johtokunnan päätösten täytäntöönpanosta ja hänen on annettava johtokunnalle tieto liikelaitoksen toiminnan kannalta merkittävistä toimenpiteistä ja tapahtumista. Hallinnollisesti liikelaitoksen organisaation tulee olla kevyt, jonka vuoksi niiden tulee turvautua hallinto- ja talouspalvelujen käytössä konsernin tarjoamiin tukipalveluihin/hallinnon ulkoistamiseen. Liikelaitoksen johtokunta valmistelee liikelaitoksen talousarvion ja taloussuunnitelman ja esittää se valtuustolle sen päättämässä aikataulussa. Liikelaitoksen taloussuunnittelukausi noudattaa kunnan taloussuunnittelukautta ja siinä noudatetaan samoja talousarvio-periaatteita kuin kunnan talousarviossa Liikelaitoksen johtokunta valmistelee liikelaitoksen talousarvion 2015 ja taloussuunnitelmavuodet valtuuston hyväksyttäväksi sen päättämänä aikana.

5 Tilaliikelaitoksen tehtävät on määritelty tilaliikelaitoksen johtosäännössä. Tilaliikelaitoksen johtosääntö on esitetty liitteessä 8. Johtosääntöesityksessä liikelaitos koostuu valtuuston toimikaudekseen valitsemasta viisijäsenisestä johtokunnasta. Tilaliikelaitoksen tehtävät koostuvat teknisen lautakunnan tehtävistä ja luontevaa olisi muodostaa kuluvan valtuustokauden loppuun johtokunta teknisestä lautakunnasta. Uuden liikelaitoksen toiminnan aloitus on tarkoituksenmukaista ajoittaa kaupungin tilivuoden vaihtumiseen siten, että liikelaitos aloittaa toimintansa tilivuoden alussa. Liikelaitoksen perustamiseen liittyy laajoja mm. taloutta, kirjanpitoa ja henkilöstöä koskevia muutoksia, ja tästä syystä prosessille on varattava riittävästi aikaa ja päätös tehtävä hyvissä ajoin, ennen toimintavuoden aloittamista. Päätösehdotus (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että: 1. Kaupungin kiinteistönhoitokeskuksen hallinnoimista toimitiloista ja yritystiloista perustetaan kunnallinen liikelaitos Kemijärven tilaliikelaitos. 2. Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä 7 olevan toimintasuunnitelman. 3. Tilaliikelaitoksen taseeseen siirretään kiinteistöhoitokeskuksen käytössä olevat rakennukset ja osakkeet, jotka oikeuttavat tilojen hallintaan. Rakennukset arvotetaan käytössä olevien rakennusten kirjanpitoarvon perusteella Kaupunginvaltuusto päättää peruspääoman koron ja sisäisen lainan koron suuruuden ennen talousarvion valmistelua. Vuoden 2015 peruspääoman koroksi valtuusto määrää 3 %. 4. Kaupunki myöntää tilaliikelaitokselle 5 vuoden sisäisen lainan määrältään vuoden 2015 investointeja varten, sekä käyttötalouden puskuriksi. Lainan korko 2,5 %. 5. Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteessä 8 olevan johtosäännön. Johtosääntö on voimassa lukien. 6. Kaupunginvaltuusto valitsee 5 jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen tilaliikelaitoksen johtokuntaan sekä valitsee jäsenten joukosta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 7. Valtuuttaa kaupunginhallituksen valitsemaan tilaliikelaitoksen johtajan. 8. Valtuuttaa kaupunginhallitusta päivittämään kaupungin hallintosäännön, niin että em. asiat tulee huomioitua. Päätös: Esa Kangas esitti, että esitys hylätään. Tarja Kaisanlahti kannatti Esa Kankaan esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty teknisen johtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, asia on ratkaistava äänestyksellä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat teknisen johtajan esitystä vastaavat JAA ja ne, jotka ovat Esa Kankaan esityksen kannalla vastaavat EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin

6 EI-ääntä 5 JAA-ääntä (Alaluusua, Ojala, Poropudas, Tikkanen, Kostamovaara) ja 4 (Jaakkola-Räisänen, Kaisanlahti, Kangas, Niemimuukko). Puheenjohtaja totesi teknisen johtajan esityksen tulleen teknisen lautakunnan päätökseksi. KH Liitteenä 6 on edellä mainitut liittet 7 ja 8 (toimintasuunnitelma ja johtosääntö) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus merkitsee teknisen lautakunnan esityksen tiedoksi ja toteaa, että tilaliikelaitostamista koskeva asia huomioidaan ja käsitellään meneillään olevan tavoiteorganisaatiotarkastelun yhteydessä kevään aikana. Talousarviota ja tavoiteorganisaatiota koskeva valtuuston seminaari pidetään Päätös: Kyösti Sipovaara jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Esa Kangas toimi Kyösti Sipovaaran varajäsenä tämän asian käsitelyn aikana. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: Tekninen osasto KH 159 Tekninen osasto on esittänyt talousarvion 2015 yhteydessä tulosalueen 700 Kiinteistöt osalta tuottavuustoimenpiteenä tilaliikelaitoksen muodostamista (yritystilat ja kaupungin toimitilat). Tekninen osasto on esittänyt talousarviossa myös toiminnan painopistealueena palvelurakenneuudistuksen tuottamat toimenpiteet osana koko kaupungin organisaatiouudistusta. Organisaatiouudistustyön kautta alatyöryhmissä on käyty läpi kaupungin palvelutoimintoja ja yhteistyömahdollisuuksia konsernissa. Organisaatiouudistustyössä on edetty toiminnan prosessikuvausten ja palvelukokonaisuuksien määrittelytyön kautta asiakaslähtöisempään malliin, jonka perustana on entistä vahvempi yhteistyö toimijoiden välillä. Tämä tarkoittaa tilapalvelujen kiinteämpää yhteyttä elinkeinopalvelujen kanssa sekä laajempaa yhteistyötä rakentamisen tai peruskorjausten sekä kiinteistön hallinnan suhteen jo suunnitteluvaiheessa. Organisaatiouudistuksessa on valmisteltu maali, jossa asiakaslähtöisyys on keskiössä ja kaupungin palveluista vastaa kaksi palvelualuetta; hyvinvointipalvelualue ja konsernipalvelualue.elinvoimapalvelut ovat osa konsernipalvelkuja ja kaupungin strategian mukainen palvelukokonaisuus, jonka tehtävänä on mm. huolehtia yritysneuvontapalveluista ja kaavoitus- sekä tilaratkaisuista ja osaltaan kehittää kaupunkikuvaa ja

7 kaupungin elinvoimaisuutta. Esitetty tilaliikelaitos ei tuo kaupungin osalta kustannussäästöjä (toimintavolyymi ja kiinteistöjen määrä) eikä ole tarkoituksenmukaista toteuttaa, koska palvelujen käyttäjänä on suurelta osin kaupunki itse. Mikäli tilaliikelaitos perustettaisiin, se vaatisi kaupungilta omistajana taloudellisia panostuksia liikielaitoksen toiminnan käynnistämiseen ja myös lisäisi hallinnon kustannuksia (liikelaitoksen hallinto ja toiminnan eriytys). Jatkossa uuden organisaatiorakenteen kautta valmisteluyhteys ja tietojen saanti ajoissa ennen päätöksentekoa helpottu ja omistajaohjaus vahvistuu ja mikäli kustannusten jaon kannalta halutaan yksilöityjä tietoja, ne voidaan tehdä hyvin eri tunnistein ja raportein, mitkä eivät vaadi hallinnollisia päätöksiä. Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto muuttaa talousarviota v poistamalla tulosalueen 700 Kiinteistöt osalta tuottavuustavoitteeksi asetetun tilaliikelaitoksen perustamisen ja kirjaamalla tuottavuustoimenpiteeksi organisaatiouudistuksen kautta toteutettavan uuden toimintamallin ja -rakenteen. Päätös: Kyösti Sipovaara jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Kauko Jaakkola esitti, että asia jätetään pöydälle. Puheenjohtaja totesi, että Kauko Jaakkolan esitys pöydällepanosta raukeaa kannattamattomana. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

VIRASTOSTA LIIKELAITOKSEKSI. 1. Toiminnan haasteet kiristyvässä kuntataloudessa

VIRASTOSTA LIIKELAITOKSEKSI. 1. Toiminnan haasteet kiristyvässä kuntataloudessa 1 VIRASTOSTA LIIKELAITOKSEKSI 1. Toiminnan haasteet kiristyvässä kuntataloudessa Kiinteistömassan ylläpidon kustannukset ovat kasvaneet viime vuosina huomattavasti nopeampaa kuin yleinen kustannuskehitys

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu. Kaupunginvaltuusto 20.06.2011 1

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu. Kaupunginvaltuusto 20.06.2011 1 Kaupunginvaltuusto 20.06.2011 1 Dnro KH: 2062 /2011 11 Liikelaitosten toimintaperiaatteet Hämeenlinnan kaupungin kuntakonsernissa KH 6.6.2011 4 Valmistelijat kaupunginlakimies Kari Suokas p. 03 621 2398,

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 Sastamalan kaupunginvaltuusto 15.12.2008 AIKA 15.12.2008 klo 9:00 PAIKKA Sylvään koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Turun kaupungin tarkastuslautakunnan julkaisuja 2:2005 KAUPUNGIN OMISTAJAOHJAUS LIIKETOIMINNASSA

Turun kaupungin tarkastuslautakunnan julkaisuja 2:2005 KAUPUNGIN OMISTAJAOHJAUS LIIKETOIMINNASSA Turun kaupungin tarkastuslautakunnan julkaisuja 2:2005 KAUPUNGIN OMISTAJAOHJAUS LIIKETOIMINNASSA Turun kaupungin tarkastuslautakunta 18.5.2005 KAUPUNGIN OMISTAJAOHJAUS LIIKETOIMINNASSA Tiivistelmä... 2

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.11.2014 klo 17:00-18:38

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.11.2014 klo 17:00-18:38 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.11.2014 klo 17:00-18:38 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 102

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360 Kaupunginhallitus 19.05.2014 Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 134 161 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 4 VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2011-2013 TALOUSSUUNNITELMA

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 4 VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2011-2013 TALOUSSUUNNITELMA PORVOON KAUPUNKI ESITYSLISTA 32/2010 1 Kaupunginhallitus 29.11.2010 Aika 29.11.2010 klo 16:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 1 Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMEKSIANTO JA SEN TOTEUTUS... 5 2. YLEISTÄ KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKASTA JA PALVELUHANKINNASTA...

Lisätiedot

Tampereen seudulla asukkaiden määrä oli seuraava (Lähde: Kaupunkisuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti, Kuntaliitto yms. 2008).

Tampereen seudulla asukkaiden määrä oli seuraava (Lähde: Kaupunkisuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti, Kuntaliitto yms. 2008). Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Tekniset palvelut I.Ojala/30.9.2008 Seudullinen toimitila hanke 1. Tampereen seutu Tampereen seudulla asukkaiden määrä oli seuraava (Lähde: Kaupunkisuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 404 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Aika: 27.05.2014 klo 19:00-20:40 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 106 Kokouksen järjestäytyminen 3 107 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA. Martti Syväniemi 1-5 6-14

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA. Martti Syväniemi 1-5 6-14 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai 31.5.2012 klo 13.00 14.53 Kokouspaikka Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA Saapuvilla olleet edustajat

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Kv Säännön nimi 8.4.2013 Hämeenlinnan kaupungin konserniohjeet HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET HÄMEENLINNAN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 1/51. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 1/51. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 1/51 Kunnanhallitus Aika 11.11.2013 klo 17:00-19:05 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 256 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

VAPAALK 62 Kaupunginhallitus 23.06.2014 311 Rakennemuutosohjelman selvitysten toimeen

VAPAALK 62 Kaupunginhallitus 23.06.2014 311 Rakennemuutosohjelman selvitysten toimeen Vapaa-aikalautakunta 62 20.08.2014 Tiedoksi VAPAALK 62 Kaupunginhallitus 23.06.2014 311 Rakennemuutosohjelman selvitysten toimeen pa no KH 311 KH 26.05.2014 236 Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA Kaupunginvaltuuston tammikuun 30. päivänä 2006 hyväksymä. Voimassa 1.2.2006 alkaen. KONSERNISTRATEGIA... 1 1. KONSERNISTRATEGIAN TAVOITE JA TARKOITUS... 1 2. KONSERNIN

Lisätiedot

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET Talous- ja konsernijaosto 18.5.2015, OHEISMATERIAALI 3 1 (32) HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 2 (32) 3 (32) Sisällys Johdanto... 5 1 Konsernirakenne... 6 2 Konsernin johtamisperiaatteet...

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 Kunnanhallitus Aika 26.05.2014 klo 17:00-20:50 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 114 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 Kunnanvaltuusto 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 15:00-21:22 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 Kaupunginvaltuusto Aika 18.11.2013 klo 18:00-00:08 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Helsinki 2007 Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-224-6 Verkkojulkaisun

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417 Kunnanhallitus 23.06.2014 Aika 23.06.2014 klo 15:00-18:46 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksn kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 178 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot