Lausunto Rovaniemen - Itä-Lapin maakuntakaavaluonnoksesta/menettelyvirheen korjaaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausunto Rovaniemen - Itä-Lapin maakuntakaavaluonnoksesta/menettelyvirheen korjaaminen"

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Lausunto Rovaniemen - Itä-Lapin maakuntakaavaluonnoksesta/menettelyvirheen korjaaminen TEKL Otsikossa mainittu kaava valmisteluaineistoineen on asetettu nähtäville väliseksi ajaksi. Kunnilta, eri viranomaisilta ja yhteisöiltä pyydetään lau sun not. Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteen ja aluei den käytön perusratkaisuista vuoden tähtäyksellä. Maakuntakaavalla on mer kit tä vät oikeusvaikutukset. Kaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleis kaa vaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muuten toimenpiteisiin alueiden käy tön järjestämiseksi. Maakuntakaava valmisteluaineistoineen on nähtävillä internetissä osoitteessa; Kaavalla on suuri merkitys Kemijärven kannalta, koska siinä käsitellään mm. seuraa via kuntaa suuresti koskettavia asioita; 1. Rovajärven ampuma-alue 2. Ratavaihtoehdot pohjoiseen 3. Tulvariskien hallinta / allasvaihtoehto 4. Kaupan sijoittuminen ja määrä keskustassa ja Särkikankaalla Tiivistelmä kaavasta on liitteenä 3. Lautakunnan kokouksessa esitellään lausuntoon liittyvä karttamateriaalia tarpeellisilta osin. Liitteenä 4 on lausunto kaavaluonnoksesta. (kaupungingeodeetti Tapio Pöyliö puh ) Päätösehdotus (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että maakuntakaavaluonnoksesta annetaan liitteen 4 mukainen lausunto. Päätös: Kaisanlahti Poroputaan ym. kannattamina esitti korvattavaksi I Rovajärven ampuma- ja harjoitusalueen lausunnon seuraavasti: " Kemijärven kaupunki lausuntonaan esittää, että ampuma- ja harjoitusalueelle (EAH2900) osoitetaan nykyisten kaavojen mukainen tarkistettu rajaus ja että Enijärven ja Majavan alue sekä Kantatie 82:n eteläpuoli ja yksityismaiden osalta myös pohjoispuoli merkitään alueeksi, jolla on sallittua täydentävä rakentaminen

2 ja myös maltillinen uudisrakentaminen ainakin loma-asuntojen osalta." Tekninen lautakunta hyväksyi Rovajärven ampuma- ja harjoitusalueen lausunnoksi Kaisanlahden esityksen yksimielisesti 8-0. Kohtaan IIITulvasuojelun vaihtoehdoksi Kaisanlahti Poroputaan ym. kannattamina esittää: ""Tulvariskien hallinnassa on tärkeää ensivaiheessa päättää siitä, minkälaisiin tulvariskeihin tulisi vesistöalueella varautua. Tulvariskien hallinnassa riittäväksi suojaustasoksi katsotaan kerran sadassa vuodessa toistuvan tulvan torjunta, on tilanne Kemijärven kaupungin alueella jo tällä hetkellä riittävän hyvä niin, että mitään fyysisiä tulvasuojelutoimenpiteitä ei tarvita. " Poropudas Kaisanlahden kannattamana esitti lisäksi, että allasalue merkitään SL-alueeksi. Tekninen lautakunta hyväksyi Tulvasuojelun vaihtoehdoksi -lausunnoksi Kaisanlahden esityksen lisättynä Poroputaan tekemällä lisäyksellä yksimielisesti 8-0. Esa Kangas Poroputaan ym. kannattamana esitti kohtaan VIII Tuulivoima otettavaksi pois kohta Varsatunturi-Karvakkoselkä-Tarsavaara, tv Lautakunta hyväksyi yksimielisesti 8-0 teknisen johtajan lausunnon lisättynä Poroputaan tekemällä lisäyksellä.. Poropudas esitti lisäyksenä kohtaan VII Liikenne selvitettäväksi lentokentän rakentamisvarauksen Itä-Lapin alueelle. Esitys kannattamattomana raukesi. Muilta osin tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan esityksen. Lausunto on liitteenä 4A. KH Edellä mainittu liite nro 3 on (tiivistelmä kaavasta) on liitteenä 5. Liiteenä 6 karttaliite maakuntakaavaluonnoksesta Pöyliövaara-Pitkävaara. Edellä mainittu liite nro 4 (teknisen johtajan ehdotus lausunnosta) on liitteenä 7. Edellä mainittu liite nro 4A (teknisen lautakunnan päättämä lausunto) on liitteenä 8. Teknisen lautakunnan kokouksen jälkeen on kaupungingeodeetti huomannut maakuntakaavaluonnoksessa esitettävän Pöyliövaara-Pitkävaara MU6002 alueen osalta laajennusta. Kemijärven kaupungin lausunnossa tulee esittää seuraavaa: "Merkinnällä MU6002 osoitettua aluetta tulisi muuttaa oheisen kartan (liitteenä)

3 mukaiseksi, koska alueella ei ole tarvetta luonnoksen mukaiseen laajaan alueeseen ja kuntalaisia palveleva aktiivisessa käytössä oleva virkistysalue on osoitettu Peurakankaan latuverkoston alueelle." Lisäksi teknisen lautakunnan kokouksen jälkeen on saatu tieto talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätöksestä esittää valtion rahoitus Soklin liikenneyhteyksille auto-junakuljetusvaihtoehdon mukaan. Kemijärven kaupungin lausunnossa tulee esittää seuraavaa: "Soklin liikenneyhteyksien vuoksi maakuntakaavaan tulee tehdä Martti-Sokli-Kemijärvi (Pelkosenniemi-Arvospuoli-Patokangas kautta) maantieyhteyksien luokan nosto nykyistä korkeammalle tasolle. Lisäksi terminaaliratkaisujen vuoksi tieluokitus Pahkakummuntie-Isokylän asema tulee nostaa luokkaa korkeammalle tasolle, jotta terminaalin toteutus Isokylän asemalle on mahdollista siinä tapauksessa, että malmikuljetusten ja metsäteollisuuden tarpeita Patokankaan terminaalissa on vaikea toteuttaa." Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus päättää, että maakuntakaavaluonnoksesta annetaan liitteen nro 8 mukainen lausunto täydennettynä kaupunginjohtajan tekemillä lisäyksillä ja kokouksessa tehdyillä muutoksilla. Päätös: Sirkka Pikkuvirta jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta lausunnon kohtien I ja II käsittelyn ajaksi. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti lisätä lausunnon kohtaan II lauseen: Tuliasemien ja maalialueiden huolellisella sijoittelulla voidaan merkittävästi vähentää meluhaittoja. Sirkka Pikkuvirta palasi kokoukseen tämän jälkeen. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti lisätä lausunnon kohtaan VII seuraavan lauseen: Maakuntakaavaan merkitään Kemijärvi-Salla -maantie vaikutusalueineen merkittäväksi matkailulliseksi kehittämisväyläksi. Anita Ruokamo esitti, että lausunnon kohtaan VIII jätetään seuraavat alueet: - Nuolenlakijänkä-Kuninkaankuusikko, tv 2288, - Lautatunturi-Sammalvaara, tv ja - Iso-Nälkämävaara-Junnikka, tv poislukien Outovaara-Keskivaara Kaikki muut alueet poistetaan. Anita Ruokamon esitystä kannattivat Tarja Perälä ja Arto Ojala. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että oli tullut kaupunginjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten on tarpeen äänestää. Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan äänestysehdotuksen: kaupunginjohtajan päätösehdotus on JAA ja Anita Ruokamon ehdotus on EI.

4 Äänestyksen tulos: neljä (4) JAA-ääntä (Lea Soppela, Jukka Ojala, Sirkka Pikkuvirta ja Kauko Jaakkola), neljä (4) EI-ääntä (Arto Ojala, Anita Ruokamo, Tarja Perälä ja Esa Kangas) ja yksi (1) TYHJÄ (Pirkka Aalto). Puheenjohtaja totesi, että koska äänet ovat tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee ja näin ollen kaupunginjohtajan päätösehdotus on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. Anita Ruokamo, Tarja Perälä ja Arto Ojala jättivät päätökseen eriävän mielipiteensä. Muilta osin kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. KH on Kaupunginhallituksen asian käsittelyssä on tapahtunut menettelyvirhe, koska esteellinen henkilö palasi kokoukseen kesken asian käsittelyn. Asia on tarkistettu Kuntaliiton lakimies Heikki Harjulalta, jonka mukaan esteellisen henkilön tulee olla poissa kokouksesta koko asian käsittelyn ajan. Asialla on merkitystä siinä vaiheessa, kun maakuntakaavaa vahvistetaan ja siitä mahdollista valittaa sillä perusteella, että esteellinen henkilö on ollut päättämässä lausunnosta. Tämän vuoksi kaupunginhallituksen on käsiteltävä asia uudelleen. Edellä mainittu liite nro 5 on (tiivistelmä kaavasta) on liitteenä 1. Edellä mainittu liite 5 (karttaliite maakuntakaavaluonnoksesta Pöyliövaara-Pitkävaara) on liitteenä 2. Oheisena kaupunginhallituksen jäsenille tiedoksi teknisen johtajan ehdotus ja teknisen lautakunnan päätös lausunnoksi. Liitteenä 3 on kaupunginhallituksen hyväksymä lausunto maakuntakaavaluonnoksesta. (Johdon sihteeri Aune Kumpula ) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus päättää, että maakuntakaavaluonnoksesta annetaan liitteen nro 3 mukainen lausunto. Päätös: Sirkka Pikkuvirta jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Paikalla oli varajäsen Kari Räisänen. Tarja Perälä esitti Teija Tohmolan kannattamana, että lausunnon kohtaan VIII jätetään seuraavat alueet:

5 - Nuolenlakijänkä-Kuninkaankuusikko, tv 2288, - Lautatunturi-Sammalvaara, tv ja - Iso-Nälkämävaara-Junnikka, tv poislukien Outovaara-Keskivaara Kaikki muut alueet poistetaan. Puheenjohtaja totesi, että oli tullut kaupunginjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten on tarpeen äänestää. Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan äänestysehdotuksen: kaupunginjohtajan päätösehdotus on JAA ja Tarja Perälän esitys on EI. Äänestyksen tulos: neljä (4) JAA-ääntä (Lea Soppela, Jukka Ojala, Pirkka Aalto ja Kauko Jaakkola) ja viisi (5) EI-ääntä (Arto Ojala, Teija Tohmola, Tarja Perlälä, Esa Kangas ja Kari Räisänen). Puheenjohtaja totesi Tarja Perälän esityksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi. Esa Kangas esitti Tarja Perälän kannattamana, että lausunnon kohtaan III lisätään seuraava lause: Kemijärveä ei tule käyttää tulvasuojelussa vara-altaana eikä Kemijärven pintaa saa nostaa hätä-hw tasoa N ,80 korkeammaksi. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti lisätä edellä mainitun lauseen lausunnon kohtaan III. Tarja Perälä esitti, että lausunnon kohdasta X poistetaan Patovaara. Esitys raukesi kannattamattomana. Muilta osin kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti lausunnon. Tiedoksi: Lapin Liitto Tekninen osasto

ROVANIEMEN JA ITÄ-LAPIN MAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUAINEISTOSTA ESITETYT LAUSUNNOT JA MIELIPITEET SEKÄ NIIHIN ANNETTAVAT VASTINEET

ROVANIEMEN JA ITÄ-LAPIN MAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUAINEISTOSTA ESITETYT LAUSUNNOT JA MIELIPITEET SEKÄ NIIHIN ANNETTAVAT VASTINEET LLH 27.4.2015 51 LIITE 6 1/242 ROVANIEMEN JA ITÄ-LAPIN MAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUAINEISTOSTA ESITETYT LAUSUNNOT JA MIELIPITEET SEKÄ NIIHIN ANNETTAVAT VASTINEET Luonnosvaiheen kuuleminen 15.12.-30.1.2015

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.11.2014 klo 17:00-18:38

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.11.2014 klo 17:00-18:38 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.11.2014 klo 17:00-18:38 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 102

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Teknisen lautakunta on 7.2.2013 nimennyt työryhmän valmistelemaan kiinteistöoh jelmaa kaupungin omistamista toimitiloista ym. rakennuksista.

Teknisen lautakunta on 7.2.2013 nimennyt työryhmän valmistelemaan kiinteistöoh jelmaa kaupungin omistamista toimitiloista ym. rakennuksista. Tekninen lautakunta 81 13.06.2013 Kaupunginhallitus 255 02.09.2013 Kaupunginvaltuusto 96 30.09.2013 Tekninen lautakunta 51 10.04.2014 Kaupunginhallitus 136 28.04.2014 Kaupunginhallitus 159 11.05.2015 Tilaliikelaitoksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 3/2015 23.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 3/2015 23.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 46 KH 47 KH 48 KH 49 KH 50 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Rakennusjärjestyksen uusiminen n kunnan ympäristönsuojelumääräykset Lausunto Metsähallituksen selvityksestä

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 404 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä Siuntion kunnanvaltuuston kuntaliitospäätöksestä

Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä Siuntion kunnanvaltuuston kuntaliitospäätöksestä nro 7/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 95 KH 96 KH 97 KH 98 KH 99 KH 100 KH 101 KH 102 KH 103 KH 104 KH 105 KH 106 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 9/28.11.2014 140

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 9/28.11.2014 140 Kunnanvaltuusto Nro 9/28.11.2014 140 Kokousaika Perjantai 28.11.2014 klo 19.00 20.24 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 AIKA 19.01.2015 klo 17:00-20:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 45 4/2010 KOKOUSAIKA Torstaina 17.06.2010 kello 14.00 14.58 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 kello 17:00-18:33 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Heino Vuorenmaa, jäsen

Marjaana Laitila-Säily. Heino Vuorenmaa, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 17/2011 303 KOKOUSAIKA 10.10.2011 klo 16.00-18.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja, poissa 163 klo

Lisätiedot

Neiliköntien omakotitalon myyminen. Terveyden edistämisen koordinaatioryhmän asettaminen. Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano

Neiliköntien omakotitalon myyminen. Terveyden edistämisen koordinaatioryhmän asettaminen. Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai klo 17.00-18.35 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 Kunnanhallitukselle tiedoksi Neiliköntien omakotitalon

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 VALTUUSTO 2.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 VALTUUSTO 2.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 SISÄLLYSLUETTELO 43 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 81 44 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 82 45 JUUPAJOEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET... 83 46 ANTOLAINA

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 396. Kaupunginhallitus 24.09.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 396. Kaupunginhallitus 24.09.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 396 Kaupunginhallitus 24.09.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 198 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 399 199 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 400 200 TALOUSARVION

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 19 17.06.2013 318 Kokousaika 17.06.2013 klo 17.00 19.04 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 137 No 6/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 16.11.2006 kello 12.00-16.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2014 23. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2014 23. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2014 23 Tekninen lautakunta Kokousaika 19.03.2014 klo 18:00-19:30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone, Petäjikönkatu 2, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (65) Kaupunginhallitus 24.02.2014. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (65) Kaupunginhallitus 24.02.2014. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (65) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja Leila

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4, 98100 KEMIJÄRVI

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4, 98100 KEMIJÄRVI KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Tekninen lautakunta AIKA 26.02.2015 klo 16:00-18:50 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4, 98100 KEMIJÄRVI KÄSITELLYT ASIAT Sivu 11 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.30-15.45 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Jussi

Lisätiedot

KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVA

KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVA KAARINAN KAUPUNKI KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 4.3.2015 KAARINAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT 2015 2 KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 27/7.11.2011 460 Kokousaika 7.11.2011 klo 17:00 19:08 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 5/2012

KUNNANVALTUUSTO 5/2012 KUNNANVALTUUSTO 5/2012 Aika Maanantai 8.10.2012 klo 19.00 19.38 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja Kannisto Jari Kaskimäki

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75) Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75) Aika 30.03.2015 klo 16:00-20:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Kunnanvirastotalo, valtuustosali Jorma Huttunen

Lisätiedot