YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu AIR-IX YMPÄRISTÖ OY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu 9.1.2006 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY"

Transkriptio

1 YLI-II Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma Nykyiset ja uudet kiinteistöt Työnro:21452YV Oulu AIR-IX YMPÄRISTÖ OY Muut toimistot: Sepänkatu 9 A 7 KAARINA OULU TAMPERE Puh. (08) ESPOO Faksi (08) NÄRPIÖ ALV rek. Y-tunnus:

2 Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ LAINSÄÄDÄNTÖ JA ASETUKSET YMPÄRISTÖNSUOJELULAKI JA ASETUS ASETUS TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELYSTÄ VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA VESIHUOLTOLAKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI JÄTELAKI LAKI ERÄISTÄ NAAPURUUSSUHTEISTA SUUNNITTELUALUEEN PERUSTIEDOT MAANKÄYTTÖ POHJAVESIALUEET JA LUONNONSUOJELUALUEET ASUTUS JÄTEVESIEN KÄSITTELYN VAATIMUSTASO JÄTEVESIHUOLLON NYKYTILA KUNNAN VIEMÄRIVERKOSTO JA JÄTEVEDENPUHDISTAMO SUUNNITTELUALUE SIIRTOJÄRJESTELMÄT PIENPUHDISTAMOT JA KIINTEISTÖKOHTAISET JÄRJESTELMÄT JÄTEVESIENKÄSITTELYN VAIHTOEHDOT LIITTYMINEN NYKYISEEN VERKOSTOON KESKITETYT JÄRJESTELMÄT PIENPUHDISTAMOINEEN KIINTEISTÖKOHTAISET RATKAISUT Esikäsittely Maaimeyttämö Maasuodattamo Pienpuhdistamo Umpisäiliö SIIRTOJÄRJESTELMÄT VESIHUOLLON SUUNNITELMAPERUSTEET SUUNNITTELUALUEIDEN JÄTEVEDENKÄSITTELYN RAKENTAMISKUSTANNUKSET KIINTEISTÖJEN VIEMÄRÖINTIKUSTANNUKSET Alue A Alue B Alue C Alue D Alue E Alue F, G, K Alue H Alue I Alue J RAHOITUSMAHDOLLISUUDET YMPÄRISTÖKESKUKSILTA HAETTAVAT TUET TE-KESKUKSISTA HAETTAVAT TUET... 19

3 Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma 9.3 KUNNISTA HAETTAVAT TUET KOTITALOUSVÄHENNYKSET VEROTUKSESSA YHTEENVETO LIITTEET... 21

4 Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma 1/21 1. YLEISTÄ Yleissuunnitelman tarkoituksena on löytää Karjalankylän osayleiskaava alueelle taloudellinen ja teknisesti toimiva jätevesien käsittelyjärjestelmä. Yleissuunnitelma on laadittu kaavoitusprosessin osana, jolloin mm. kaavoituksessa on voitu huomioida vesihuollon tarpeet. Tässä osaraportissa on käsitelty nykyisten kiinteistöjen jätevedenkäsittelyä. Haja-asutuksen jätevesien käsittelyissä on puutteita, sillä niiden ympäristöön aiheuttaman fosforikuormituksen on arvioitu olevan selkeästi suurempi kuin kaikkien viemäröinnin piirissä olevien yhdyskuntien jätevesien kuormitus yhteensä. Haja-asutusalueiden jätevesien oikeanlaisella käsittelyllä vaikutetaan sekä ympäristön tilaan että asumismukavuuteen. Vuoden 2004 alussa tuli voimaan valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. Asetuksen tarkoituksena on vähentää talousjätevesien päästöjä ja ympäristön pilaantumista. Siinä esitettyihin puhdistusvaatimuksiin pääsemiseksi joutuu suuri osa haja-asutusalueen kiinteistöistä parantamaan nykyistä jätevesien käsittelyjärjestelmäänsä. Viime vuosina on haja-asutuksen jätevesien käsittelyyn kehitetty ja tutkittu lukuisia erilaisia puhdistusjärjestelmiä. Sopivan ja hinta-laatusuhteeltaan järkevän järjestelmän valinnassa kiinteistön omistajilla on tulevaisuudessa tiedon tarve. Toisaalta jotkin haja-asutusalueet on taloudellisesti ja ympäristön kannalta parempi liittää viemäriverkoston piiriin. Jatkossa jätevesienkäsittelymuotojen ratkaisut ja toteuttamiset tulevatkin työllistämään kiinteistöjen omistajien lisäksi niin kuntien päättäjiä, suunnittelijoita kuin rakentajia. Alueen osalta ensisijainen ratkaisuvaihtoehto jätevesien käsittelyksi on viemäröinti ja keskitetty puhdistamo. Suunnitelmaselostuksessa on esitelty myös kiinteistökohtaisia jätevedenkäsittelymenetelmiä ja niiden kustannuksia.

5 Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma 2/21 2. LAINSÄÄDÄNTÖ JA ASETUKSET Jätevesien käsittelyyn ja ympäristöön johtamiseen liittyviä keskeisiä määräyksiä löytyy ympäristönsuojelulaista, vesihuoltolaista, maankäyttö- ja rakennuslaista, jätelaista sekä naapuruussuhteita käsittelevästä laista. Lisäksi vuoden 2004 alussa voimaan tullut talousjätevesien käsittelyä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla koskeva asetus sisältää uusimmat ja tärkeimmät määräykset, jotka tulee huomioida jatkossa. 2.1 YMPÄRISTÖNSUOJELULAKI JA ASETUS Ympäristönsuojelulain (86/2000) tavoitteena on mm. ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia vahinkoja. Lain 103 :ssä käsitellään jätevesien yleisiä puhdistamisvelvollisuuksia. Laissa edellytetään viemäriverkoston ulkopuolisten kiinteistöjen jätevedet käsiteltävän ja johdettavan siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Tarkemmin puhdistusvaatimuksista on mainittu ympäristönsuojelulain 18 :n nojalla annetussa jo aiemminkin mainitussa valtioneuvoston asetuksessa (542/2003), jota käsitellään lähemmin kohdassa 2.2. Kuitenkin lain 103 :n mukaan voidaan muut kuin vesikäymälän jätevedet johtaa puhdistamatta maahan, jos niiden määrä on vähäinen eikä niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Eli tämän perusteella ns. harmaita vesiä ei saa johtaa puhdistamattomina suoraan pintavesiin. Lain 19 :n mukaan voidaan kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä antaa ympäristöön johdettavien jätevesien enimmäiskuormituksesta lievemmät raja-arvot tai päinvastoin voidaan myös määrätä alueita, joilla ympäristön erityisen pilaantumisvaaran vuoksi on jätevesien johtaminen maahan tai vesistöön kielletty. Ympäristönsuojelulain 28 mukaan tarvitaan lupa ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan. Ympäristönsuojeluasetuksessa (169/2000) määritellään tarkemmin jätevesien johtamisen luvanvaraisuus. Asetuksen mukaan ympäristölupa tarvitaan puhdistamolle, joka on tarkoitettu vähintään asukasvastineluvultaan 100 henkilön jätevesien käsittelemiseen, tai vähintään 100 henkilön asumisjätevesien johtaminen muualle kuin yleiseen viemäriin. 2.2 ASETUS TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELYSTÄ VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA Edellä käsitellyn ympäristönsuojelulain 18 :n nojalla säädettiin Valtioneuvoston ns. haja-asutuksen jätevesiasetus (542/2003), joka tuli voimaan vuoden 2004 alussa. Asetuksen tarkoituksena on vähentää talousjätevesien

6 Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma 3/21 päästöjä ja ympäristön pilaantumista ottaen erityisesti huomioon valtakunnalliset vesiensuojelun tavoitteet. Käytännössä asetusta sovelletaan kaikkiin kiinteistöihin, jotka eivät ole yleisen viemäröinnin piirissä, tai joiden talousjäteveden johtaminen ei edellytä ympäristönsuojelulain 103 :n 2 momentin mukaan jäteveden puhdistamista ennen sen päästämistä ympäristöön. Asetuksessa määritellään jätevesien yleiset käsittelyvaatimukset, joissa on annettu ympäristöön joutuvien kuormitusten vähentämisrajat. Kunnan omissa ympäristönsuojelumääräyksissä voidaan rajata alueita, joissa ympäristöön joutuvien kuormitusten vähentämisrajat ovat lievemmät. Nämä raja-arvot on koottu taulukkoon 1. Taulukko 1. Haja-asutuksen jätevesiasetuksen yleiset käsittelyvaatimukset. Kuormituksen vähentämisvaatimus Kuormituksen vähentämisvaatimus perustaso [%] lievennetty käsittely [%] Orgaaninen aines (BHK 7 ) Kok. fosfori (P) Kok.typpi (N) Yhden asukkaan käsittelemättömien jätevesien keskimääräinen kuormitus grammoina vuorokaudessa (g/d): Orgaaninen aines BHK 7 = 50 g/d Kokonaisfosforin (P) määrä 2,2 g/d Kokonaistypen (N) määrä 14 g/d Asetuksen mukaan on kiinteistöille laadittava selvitys sekä käyttö- ja huoltoohje jätevesijärjestelmästä, jonka perusteella on mahdollista arvioida jätevesistä aiheutuva kuormitus ympäristöön. Vesikäymälällä varustetuissa kiinteistöissä nämä asiapaperit on laadittava vuoden 2006 ja muissa vuoden 2008 alkuun mennessä. Selvitys käyttö- ja huolto-ohjeineen on säilytettävä kiinteistöllä ja ne on tarvittaessa esitettävä valvontaviranomaiselle. Jätevesijärjestelmää on käytettävä ohjeiden mukaisesti siten, että asetetut jätevesien käsittelyvaatimukset täyttyvät. Mikäli jätevesijärjestelmä on rakennettava tai sen toimintaa tehostettava, on siitä laadittava suunnitelma, jota on noudatettava järjestelmää rakennettaessa. Asetuksen sisältämät jätevesien käsittelyvaatimukset ovat voimassa alkaen uudisrakentamisessa sekä kiinteistöillä, joissa jätevesijärjestelmään tehdään vähäistä suurempia korjaus- ja muutostöitä. Asetuksen voimaan tullessa olemassa olevat jätevesijärjestelmät on saatettava vastaamaan asetuksen käsittelyvaatimuksia kymmenen vuoden kuluessa eli vuoden 2014 alkuun mennessä. Mikäli asetuksen käsittelyvaatimusten noudattaminen tuottaa kiinteistölle kohtuuttomia taloudellisia ja teknisiä vaatimuksia ja kiinteistön jätevesien ympäristöön tuottamaa kuormitusta voidaan pitää vähäisenä, voidaan jätevesijärjestelmän parantamista siirtää vuoden 2017 loppuun saakka.

7 Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma 4/ VESIHUOLTOLAKI Vesihuoltolain (119/2001) tavoitteena on turvata kohtuullisin kustannuksin saatavissa oleva moitteeton talousvesi sekä terveyden- että ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemäröinti. Laissa säädetään mm. vesihuollon kehittämisestä, järjestämisestä ja hoitamisesta, vesihuoltoverkostoon liittämisestä, maksuista sekä kuluttajansuojasta. Vesihuoltolain 3 :n perusteella vesihuoltolaitoksella tarkoitetaan laitosta, joka huolehtii yhdyskunnan vesihuollosta. Määritelmän mukaan vesihuoltolaki koskisi kaikkia tällaisia laitoksia niiden omistuspohjasta riippumatta. Lain yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan lain piiriin kuuluvan vesihuoltolaitokset, jotka toimittavat vettä tai vastaanottavat jätevettä yli 10 m 3 /vrk tai palvelevat yli 50 henkilöä, mikäli ne palvelevat useampaa kuin muutamaa kiinteistöä. Siten mahdolliset kyläkohtaiset puhdistamot, joiden koko ylittää edellä mainitut rajat, kuuluvat lain piiriin. Tällöin niitä koskevat jäljempänä esitettävät vesihuoltolain kohdat toiminta-alueiden hyväksymismenettelystä ja kyseisen laitoksen toiminta-alueen kiinteistöt tulevat verkostoon liittymisvelvollisuuden piiriin. Lain 5 :n mukaan kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan ja yhteistyössä vesihuoltolaitosten kanssa laatia vesihuollon kehittämissuunnitelmia, joissa erityisesti pitää kiinnittää huomiota sekä kaavoitusalueille että ympäristönsuojelumääräyksillä rajatuille alueille. Kiinteistön omistaja vastaa vesihuoltolain 6 :n mukaan kiinteistönsä vesihuollosta. Mikäli suurehkon asukasjoukon tarve taikka terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset syyt sitä vaativat, kunnan tulee huolehtia toimenpiteistä vesihuoltohuoltolaitoksen perustamiseksi tai laitoksen toiminta-alueen laajentamiseksi. Lain 8 :ssä käsitellään vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä. Jokaiselle alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle kunta hyväksyy toiminta-alueen, josta vesihuoltolaitos on tehnyt oman esityksensä. Ennen toiminta-alueen hyväksymistä tai muuttamista on asiasta pyydettävä lausunto valvontaviranomaiselta sekä varattava alueen kiinteistöjen omistajille tilaisuus tulla kuulluiksi. Vesihuoltolain 10 :n mukaan on vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Hule- ja kuivatusvesien poisjohtamiseksi ei tarvitse liittyä viemäriin, jos nämä vedet on muutoin poistettavissa asianmukaisesti. Liittämisvelvollisuudesta voi saada vapautuksen, mikäli verkostoon liittäminen koituisi taloudellisesti kohtuuttomaksi, tarve vesihuoltolaitoksen palveluille on vähäinen ja jätevesien kokoaminen ja käsittely ei aiheuta terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista. 2.4 MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI Maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) mainitaan rakennusluvan edellytyksistä vesihuollon kannalta niin asemakaava-alueella kuin sen

8 Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma 5/21 ulkopuolella. Lain 135 :ssä edellytetään asemakaava-alueella vedensaanti ja viemäröinti järjestettävän tyydyttävästi ilman haittaa ympäristölle. Pykälässä 136 mainitaan ettei asemakaava-alueen ulkopuolella vedensaannin ja viemäröinnin järjestäminen saa aiheuttaa kunnalle erityisiä kustannuksia. Mikä sitten on erityinen kustannus? Tässä yhteydessä voitaneenkin viitata vesihuoltolain 8 :ään, jossa edellytetään vesihuoltolaitoksen toimintaalueiden määritettävän sellaisiksi, että vesihuoltolaitoksen voidaan katsoa kykenevän huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti. 2.5 JÄTELAKI Jätelain (1072/1993) 3 :n mukaan jätteeksi katsotaan aine tai esine, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä taikka on velvollinen poistamaan käytöstä. Ympäristöministeriön asetuksen (1129/2001) mukaan saostuskaivoliete lasketaan jätteeksi. Lain 4 :ssä edellytetään, että kaikessa toiminnassa huolehditaan jätettä syntyvän mahdollisimman vähän ja että jätteistä ei aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle. 2.6 LAKI ERÄISTÄ NAAPURUUSSUHTEISTA Vuosien takaa laaditussa laissa eräistä naapuruussuhteista (26/1920) mainitaan 3 ja 4 :ssä mm. käymälän rakentamisesta siten, ettei naapuri kärsi siitä ilmeistä haittaa. Laki edellyttää myös ettei likavettä kaadettako tai johdettako sekä jätteitä pantako sellaiseen paikkaan, että naapurille tai muulle lähellä asuvalle sen kautta aiheutuu haittaa. 3. SUUNNITTELUALUEEN PERUSTIEDOT 3.1 MAANKÄYTTÖ Tämä yleissuunnitelma on laadittu yhdessä alueen osayleiskaavan laatimisen kanssa. Maankäyttö on esitetty kaavoituksen suunnitelmaselostuksessa. 3.2 POHJAVESIALUEET JA LUONNONSUOJELUALUEET Alueella ei ole talousvedenkäytön kannalta merkittäviä pohjavesialueita. Kaavaselostuksessa on mahdollisista luonnonsuojelualueista tarkempi kuvaus.

9 Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma 6/ ASUTUS Suunnittelualueella on nykyisellään reilut 230 kiinteistöä, joista lomaasuntoja on n JÄTEVESIEN KÄSITTELYN VAATIMUSTASO Jätevesien käsittelyvaatimuksina käytetään haja-asutuksen jätevesiasetus (542/2003) perustason vaatimuksia. Myös kunnan rakennusjärjestys asettaa vaatimuksia kiinteistökohtaisille järjestelmille. 4. JÄTEVESIHUOLLON NYKYTILA 4.1 KUNNAN VIEMÄRIVERKOSTO JA JÄTEVEDENPUHDISTAMO Yli-Iin asemakaavoitettu alue on viemäröity ja lisäksi viemäri on rakennettu Paratiisitielle. Kierrikkikeskuksesta on rakennettu paineviemäri, joka liittyy kunnan viemäriverkostoon. Viemäriverkostoon on liittynyt n. 155 asuinkiinteistöä ja 29 palvelukiinteistöä. Viemäriverkoston jätevesimäärä oli vuonna m3 eli noin 95 m3/h. Jätevedenpuhdistamon kapasiteetistä on käytössä n. 16 % laitoksen mitoituksesta. Pohjukan alueella on viemäriverkossa 13 kiinteistöä ja niillä on oma puhdistamo, jonka toiminta on heikko. Verkoston laajentaminen Karjalankylään päin ei aiheuta kapasiteetti ongelmia puhdistamolla eikä verkostossa. 4.2 SUUNNITTELUALUE Suunnittelu alue sijaitsee Iijoen rantavyöhykkeellä. Nykyiset kiinteistökohtaiset järjestelmät rehevöittävät vesistöä puutteellisen puhdistustehonsa takia. 4.3 SIIRTOJÄRJESTELMÄT Nykyisellään alueella ei ole käytössä siirtojärjestelmiä.

10 Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma 7/ PIENPUHDISTAMOT JA KIINTEISTÖKOHTAISET JÄRJESTELMÄT Yleisimmin haja-asutusalueilla kiinteistöjen jätevedet käsitellään saostuskaivoissa ja tämän jälkeen maahan imeyttämällä. Tarkkaa tietoa alueen haja-asutusalueen kiinteistöjen jo olemassa olevista pienpuhdistamoista tai muista jätevesien käsittelyjärjestelmistä ei tämän selvityksen valmistumisaikana ollut saatavilla. Yli-Iin rakennusjärjestyksessä on määrätty haja-alueen jätevesienkäsittelystä lyhyesti seuraavaa: Tärkeillä ja vedenhankintaan soveltuvilla pohjavesialueilla jätevesien maahan imeyttäminen on kielletty. Vesistöjen rantavyöhykkeellä jätevedet voidaan käsitellä asianmukaisella maasuodattimella tai pienpuhdistamolla. Käsiteltyjäkään jätevesiä ei saa johtaa suoraa vesistöön. Tulva- tai vesijättöalueella jätevedet tulee johtaa umpisäiliöön. Vesistöjen rantavyöhykkeellä alle 100 metrin etäisyydellä lomaasuntojen tulee käyttää kuivakäymälää tai vastaavaa. Pesu ja saunavedet tulee johtaa maaperään maahanimeytyksellä. Edellä mainittujen alueiden ulkopuolella voidaan jätevedet käsitellä maahanimeytyksellä, mikäli paikalliset olot ( maaperä-, pohjavesisekä ympäristöolosuhteet) sen sallivat. Mikäli paikalliset olot estävät maahanimeytyksen, tulee jätevedet käsitellä maasuodattimella tai pienpuhdistamolla. Maasuodin tulee rakentaa vähintään 50 metrin ja maahanimeytys vähintään 30 metrin etäisyyteen vesialueen rajasta. Molempien etäisyys naapurin rajasta on oltava vähintään 5 metriä. Edellä mainitut ehdot ovat linjassa nykyisen lainsäädännön kanssa kunhan käsittelymenetelmät täyttävät niille nykyään asetetut vaatimukset. 6. JÄTEVESIENKÄSITTELYN VAIHTOEHDOT 6.1 LIITTYMINEN NYKYISEEN VERKOSTOON Kiinteistöjen liittyminen viemäriverkostoon ja jätevesien johtaminen kunnallisella puhdistamolla on ensisijainen vaihtoehto jätevesien käsittelyratkaisuksi. Jätevesien käsittely isolla kunnallisella puhdistamolla on kohtuullisen edullista ja puhdistustulokset ovat varsin tasalaatuisia. Mikäli kiinteistö sijaitsee riittävän lähellä nykyistä viemäröityä aluetta tai mahdollista siirtoviemäriä, tulee tämä vaihtoehto taloudellisesti mahdolliseksi. Suunnittelualueella tutkittiin nykyisen verkoston hyödyntämistä alueilla A ja J osa-alueineen.

11 Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma 8/ KESKITETYT JÄRJESTELMÄT PIENPUHDISTAMOINEEN Tässä vaihtoehdossa rakennettaisiin riittävän tiheässä sijaitsevien kiinteistöjen kesken viemäröintilinja ja jätevedet johdettaisiin yhdelle yhteiselle puhdistamolle. Puhdistamo voi olla kohtuullisen iso, koko kyläyhteisön jätevedet käsittelevä tai sitten voivat myös lähinaapurit hankkia yhteisen kahden kiinteistön keskitetyn pienpuhdistamon. Markkinoilla on paljon yrityksiä, joilta löytyy paljon eri kokoisia valmiita pienpuhdistamoja. Pienimmät on räätälöity yhden kiinteistön jätevesille ja isoimpia löytyy aina asukasvastineluvultaan 400:lle hengelle. Tässä vaiheessa on kuitenkin syytä muistaa, että ympäristönsuojeluasetuksen mukaan vaaditaan ympäristölupa vähintään 100 henkilön jätevesien käsittelemiseksi puhdistamolla. Lisäksi yli 50 hengen puhdistamo tulkitaan vesihuoltolaitostoiminnaksi, mikäli puhdistamo palvelee useita kiinteistöjä. Tällöin vesihuoltolaki koskee kyseistä laitosta. Keskitetyn järjestelmän puhdistamoratkaisuna voidaan valmiin pakettipuhdistamon lisäksi käyttää maaperäkäsittelyä. Tosin tällaisen puhdistamon tilantarve on sen verran suuri, että puhdistamoratkaisuna maaperäkäsittely onnistuu ehkä vain muutamalle kiinteistölle kerrallaan. 6.3 KIINTEISTÖKOHTAISET RATKAISUT Mikäli kiinteistön liittyminen kunnalliseen viemäröintiin tai keskitetyn puhdistamon varaan ei tule kysymykseen, on turvauduttava kiinteistökohtaiseen jätevesien käsittelyyn, jotka jakautuvat periaatteessa kahteen ryhmään: maaperäkäsittelyyn ja pienpuhdistamoon: Esikäsittely Kiinteistökohtaisissa puhdistamoissa käytetään esikäsittelynä saostuskaivoja. Tällöin jätevedestä erotetaan laskeutuva ja kelluva kiintoaines, mikä vähentää varsinaisten käsittelyjärjestelmien kuormitusta. Saostuskaivot ovat yleensä kaksi- tai kolmiosaisia ja jäteveden viipymän saostuskaivossa on oltava riittävä kiintoaineen laskeutumisen kannalta, eli noin 2-3 vuorokautta. Saostuskaivot tulee tyhjentää vähintään 1-2 kertaa vuodessa. Siihen kerääntyvä liete kuljetetaan jatkokäsittelyä varten yleensä kunnalliselle puhdistamolle. Saostuskaivojen hinnat ovat euroa. Saostuskaivot vähentävät jäteveden kiintoaineen määrää noin 70 %, mutta orgaanisen aineen, fosforin ja typen määrät vähenevät ainoastaan %, myöskin jäteveden bakteerit jäävät saostuskaivoon huonosti. Yksinään saostuskaivo ei siis ole riittävä jäteveden käsittelymenetelmä, vaan tarvitaan jatkokäsittelyä.

12 Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma 9/21 Betoninen, kolmiosainen saostuskaivo: 1. tuloviemäri 2. laskeutuva kiintoaines 3. selkeytynyt jätevesi jatkopuhdistukseen Maaimeyttämö Maaperäkäsittelyt jakautuvat maaimeyttämöön ja maasuodattamoon. Maaimeytyksessä saostuskaivoissa esikäsitelty jätevesi johdetaan rei itettyjä imeytysputkia myöten maahan imeytysalueelle, jossa maaperän omat pieneliöt hajottavat jäteveden orgaanista ainesta ja kuluttavat sen ravinteita. Jätevesi myös imeytyy maaperän läpi, jolloin se puhdistuu. Maaperästä puhdistunut jätevesi kulkeutuu lopulta pohjaveteen, minkä vuoksi maaimeytysjärjestelmää ei saa rakentaa tärkeille pohjavesialueille. Maaperän tulee olla hyvin vettä läpäisevää hiekkaa tai soraa. Etäisyydet vesistöihin ja naapurien tontteihin tulee myös olla riittävät. Maaimeytys voidaan toteuttaa joko imeytyskenttänä tai ojastona ja imeytysjärjestelmää voidaan tehostaa lämmityskaapeleilla. Maaimeytysjärjestelmän käyttöikä on vuotta. Rakennuskustannukset ovat noin euroa ja vuotuiset käyttökustannukset noin euroa. Hyväkuntoisessa imeytyskentässä jäteveden fosforipitoisuus pienenee %, typpipitoisuus %, orgaanisen aineksen määrä % ja bakteerien määrä 99 %.

13 Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma 10/21 Imeytysjärjestelmä: 1. tuuletusputki 2. tiivis putki 3. saostuskaivot 4. jakokaivo 5. imeytysputki 6. tarkastusputki Maasuodattamo Maasuodatusmenetelmässä saostuskaivossa esikäsitelty jätevesi jaetaan imeytysputkilla maasuodatinkenttään, jossa se suodatinmateriaalin läpi kulkiessaan puhdistuu. Puhdas jätevesi kerätään suodatinkerroksen alapuolisessa kokoomakerroksessa takaisin putkistoihin ja johdetaan muualle purkuputkea pitkin. Maasuodatusta käytetään yleensä niissä tapauksissa, joissa jäteveden maahanimeytys ei ole mahdollista, esimerkiksi maaperän ollessa liian tiivis tai pohjaveden pinnan tai kallion ollessa liian lähellä. Maasuodatin voidaan toteuttaa joko kenttänä tai ojastona ja sen käyttöikä on vuotta. Puhdistusteho laskee yleensä parin ensimmäisen vuoden jälkeen. Maasuodattimen hinta on n euroa ja vuotuiset käyttökustannukset euroa. Hyväkuntoinen maasuodatin poistaa jätevedestä fosforia %, typpeä %, orgaanista ainesta % ja bakteereja %. Fosforin poistoteho maasuodattamossa ei yleensä riitä täyttämään jätevesiasetuksen käsittelyvaatimuksia. Fosforin poistoa voidaan tehostaa joko asentamalla suodatinhiekan joukkoon fosforia sitovaa materiaalia tai käyttämällä fosforinsuodatusta suodatuskentän jälkeen. Lisäkustannuksia tällaisesta tulee noin , jolloin kokonaiskustannukset ovat

14 Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma 11/21 Maasuodatusjärjestelmä: 1. tuuletusputki 2. tiivis putki 3. saostuskaivot 4. jakokaivo 5. imeytysputki 6. kokoomaputki 7. kokoomakaivo 8. ( fosforinpoistokaivo ) 9. purkuputki Pienpuhdistamo Pienpuhdistamot ovat biologisia, kemiallisia tai biokemiallisia asumisjätevesille suunnattuja puhdistamoita. Pienpuhdistamoiden puhdistustulokset ovat varsin hyviä, mikäli puhdistamoja huolletaan vaaditulla tavalla. Ne ovat herkempiä häiriöille kuin maasuodattomat. Myös pienpuhdistamoiden monimutkainen tekniikka vaatii huolenpitoa, minkä takia puhdistamoa hankittaan kannattaakin sisällyttää huoltosopimus. Pienpuhdistamoa voidaan käyttää myös silloin kun jäteveden käsittelyn on sovittava pieneen tilaan ja maaperältään vaikeisiin olosuhteisiin. Pienpuhdistamon käyttöikä on vuotta ja hinta alkaen euroa, käyttökustannukset vuosittain ovat euroa.

15 Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma 12/21 Esimerkki tehdasvalmisteisesta pienpuhdistamosta: Umpisäiliö Jossain tapauksissa jätevedet kerätään tiiviiseen umpisäiliöön, joka tyhjennetään sen täyttyessä ja kerätty jätevesi kuljetetaan jatkokäsittelyyn yleensä kunnalliselle puhdistamolle. Umpisäiliö on ratkaisu alueilla, joilla jätevesiä ei voida käsitellä kiinteistöllä ympäristön pilaantumisen tai terveydellisten haittojen vuoksi. Umpisäiliön hinta on noin euroa ja umpisäiliö on tyhjennettävä 2 12 kertaa vuodessa veden kulutuksesta ja säiliön koosta riippuen. Tyhjennyskustannukset ovat viisihenkisellä perheellä noin euroa/ vuosi. Käyttöaika umpisäiliöllä on vuotta. Järjestely, jossa kaikki jätevedet johdetaan umpisäiliöön: 1. tuuletusputki 2. tiivis putki 3. pallomainen, lujitemuovinen umpisäiliö 4. täyttymishälytin

16 Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma 13/ SIIRTOJÄRJESTELMÄT Suunnitteilla on rakentaa siirtoviemäri Yli-Iistä Iihin. Mahdollista siirtoviemäriä voidaan hyödyntää myös linjan läheisyydessä olevien kiinteistöjen viemäröinnissä. Keräämällä useamman kiinteistön jätevedet yhteen ja johtamalla siirtoviemäriin vältytään omien puhdistamojen hankinnalta. Myös keskitettyjen puhdistamojen korvaaminen pumppaamolla mahdollistaa siirtoviemäriin liittymisen. Puhdistamo voidaan sijoittaa uudelleen, mikäli tarvealueita löytyy. 7. VESIHUOLLON SUUNNITELMAPERUSTEET Tässä suunnitelmassa on tarkasteltu suunnittelualueen jäteveden käsittelymahdollisuuksia. Jätevesien järjestelyssä on pyritty liittämään alue yleiseen jo olemassa olevaan viemäröintiin mahdollisuuksien mukaan. Suunnittelualue on rajattu osakokonaisuuksiin kustannuslaskentaa varten. Viemäröintilinjaukset on alustavasti tehty peruskarttojen korkeuskäyrien sekä alueen todennäköisen rakennettavuuden perusteella. Tämän jälkeen on paikan päällä tehty maastotarkastelu, jonka perusteella on päätetty mahdolliset pumppaamoiden paikat sekä viemärilinjaukset joko viettona tai paineviemäröinnillä. Suunnitelmakartoissa viemäröintilinjaukset on esitetty käytettäessä sekä vietto- että paineviemäreitä. Rakennuskustannuksissa on käytetty viemärilinjausten keskimääräisiä rakennuskustannuksia, joten todelliset kustannukset voivat paikallisesti vaihdella hieman alueen maan rakennettavuuden perusteella. Isojen teiden ja vesistöjen alitukset on huomioitu kustannuslaskennassa. Suunnitelmakartta on liitteenä 1 ja osa-aluekartat liitteinä 1A-1J. 8. SUUNNITTELUALUEIDEN JÄTEVEDENKÄSITTELYN RAKENTAMIS- KUSTANNUKSET Viemäröintikustannukset on laskettu osa-alueittain kokonaishintana ja kustannuksina kiinteistöä kohden. Kaikki kustannukset ovat arvonlisäverottomia. Suunnittelualueiden viemäröintikustannuksiin laskettiin johtolinjojen lisäksi tarvittavat pumppaamot, isompien teiden ja vesistöjen alitukset. Lisäksi on laskettu vuotuiset käyttökustannukset, jotka perustuvat laitteiden käyttökustannuksiin ja korjauskustannuksiin palkkakuluineen. Kustannusarviolaskelmat on esitetty liitteessä 2.

17 Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma 14/21 Joillakin alueilla on tutkittu viemäröinnin toteuttamista osittain viettoviemärein tai pelkästään paineviemärein. Paineviemäröinti tulee kyseeseen kun kiinteistöjen väli matka kasvaa. 8.1 KIINTEISTÖJEN VIEMÄRÖINTIKUSTANNUKSET Kaikki hinnat alv 0% Alue A Alue A on ajateltu liitettävän nykyiseen viemäriverkostoon. Alueella on nykyisellään pienpuhdistamo, joka korvataan linjapumppaamolla. Osa-alue A on jaettu neljään osaan, jotta saadaan selville siirtoviemärin rakentamiskustannusten riippuvuus siirtoviemärin pituudesta. Alueella A on 39 A1 6, A2 6 ja A3 17 kiinteistöä. Uusia rakennuspaikkoja on alueella A3 39 kpl. Viemäröintikustannukset ja jätevesien johtaminen nykyiseen verkostoon osa-alueittain muodostuu seuraavasti: A (osittain viettoviem.) + A1 (paineviem.) + A2 (paineviem.) +A3 (osittain viettoviem.) rakentamiskustannukset rakentamiskustannukset / kiinteistö vuotuiset käyttökustannukset /a vuotuiset käyttökustannukset kiinteistöä kohden 40 /a/kiinteistö 107 kiinteistöä A (osittain viettoviem.) + A1 (paineviem.) + A2 (paineviem.) rakentamiskustannukset rakentamiskustannukset / kiinteistö vuotuiset käyttökustannukset /a vuotuiset käyttökustannukset kiinteistöä kohden 45 /a/kiinteistö 51 kiinteistöä A (osittain viettoviem.) + A1 (paineviem.) rakentamiskustannukset rakentamiskustannukset / kiinteistö vuotuiset käyttökustannukset /a vuotuiset käyttökustannukset kiinteistöä kohden 35 /a/kiinteistö 45 kiinteistöä A (osittain viettoviem.) rakentamiskustannukset rakentamiskustannukset / kiinteistö vuotuiset käyttökustannukset /a vuotuiset käyttökustannukset kiinteistöä kohden 30 /a/kiinteistö 39 kiinteistöä Koska alueet liittyvät nykyiseen viemäriverkostoon tulee käyttökustannuksissa huomioida nykyiset viemärilaitoksen taksat. Koska käyttömaksu ei voi

18 Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma 15/21 poiketa nykyisestä 1,05 /m tulee kiinteistön vuotuiseksi käyttökustannuksiksi n /a riippuen kiinteistössä syntyvästä jätevesimäärästä Alue B Alue B kattaa Karjalankylän alueen. Alueelle on suunniteltu rakennettavan oma puhdistamo ja sisäinen viemäriverkosto. Alueella on 49 kiinteistöä. Kaavassa on 53 uutta rakennuspaikkaa. Kokonaisuudessaan aluella on 102 kiinteistöä. Kustannukset ovat seuraavat. Jätevedet johdetaan alueelle A. Osittain viettoviemärein: rakentamiskustannukset: rakentamiskustannukset / kiinteistö vuotuiset käyttökustannukset 8300 /a vuotuiset käyttökustannukset kiinteistölle 80 /a/kiinteistö Paineviemärein: rakentamiskustannukset: rakentamiskustannukset / kiinteistö vuotuiset käyttökustannukset /a vuotuiset käyttökustannukset kiinteistölle 140 /a/kiinteistö Alueen A ja B yhteiset viemäröintikustannukset ovat Kiinteistöjä 209, eli kustannukset kiinteistöä kohden Alue C Alue C kattaa Niskalan ja Ala-Jakun alueen. Alueelle on suunniteltu rakennettavan oma puhdistamo ja sisäinen viemäriverkosto. Alueella on 4 kiinteistöä ja 6 uutta rakennuspaikkaa. Kustannukset ovat seuraavat. Paineviemärein: rakentamiskustannukset: rakentamiskustannukset / kiinteistö vuotuiset käyttökustannukset 2400 /a vuotuiset käyttökustannukset kiinteistölle 240 /a/kiinteistö

19 Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma 16/ Alue D Alue D kattaa Turtisen alueen ja osan Martimojokea. Alueelle on suunniteltu rakennettavan oma puhdistamo ja sisäinen viemäriverkosto. Alueella on 43 kiinteistöä ja 31 uutta rakennuspaikkaa. Kustannukset ovat seuraavat. Osittain viettoviemärein: rakentamiskustannukset: rakentamiskustannukset / kiinteistö vuotuiset käyttökustannukset /a vuotuiset käyttökustannukset kiinteistölle 200 /a/kiinteistö Alueella D tutkittiin myös tiiviimmän alueen D1 kustannuksia. Alueella on 24 kiinteistöä ja 25 uutta rakennuspaikkaa. Kustannukset ovat seuraavat. Osittain viettoviemärein: rakentamiskustannukset: rakentamiskustannukset / kiinteistö vuotuiset käyttökustannukset /a vuotuiset käyttökustannukset kiinteistölle 180 /a/kiinteistö Alue E Alue E kattaa Maalismaan alueen. Alueen jätevedet on suunniteltu johdettavan alueelle D. Alueella on 16 kiinteistöä ja 9 uutta rakennuspaikkaa. Kustannukset ovat seuraavat. Paineviemärein: rakentamiskustannukset: rakentamiskustannukset / kiinteistö vuotuiset käyttökustannukset /a vuotuiset käyttökustannukset kiinteistölle 80 /a/kiinteistö Käyttökuluihin pitää lisätä kuormituksen aiheuttamat kulut alueella D,, jotka ovat n. 120 /kiinteistö.

20 Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma 17/ Alue F, G, K Alue kattaa Mannisenrannalta Jurvakaisen alueen. Alueen jätevedet johdetaan Karjalankylän alueelle. Alueella on 23 kiinteistöä ja 30 uutta rakennuspaikkaa. Kustannukset ovat seuraavat. Osittain viettoviemärein siirtolinjalla: rakentamiskustannukset: rakentamiskustannukset / kiinteistö vuotuiset käyttökustannukset /a vuotuiset käyttökustannukset kiinteistölle 120 /a/kiinteistö Mikäli jätevedet johdetaan Karjalankylälle ja sieltä edelleen nykyiselle puhdistamolle käsiteltäväksi siten, että myös alueiden A, A1, A2 ja A3 jätevedet käsitellään nykyisellä puhdistamolla saadaan: rakentamiskustannukset: rakentamiskustannukset / kiinteistö vuotuiset käyttökustannukset /a vuotuiset käyttökustannukset kiinteistölle 80 /a/kiinteistö Tällöin viemäröinnin piirissä on 262 kiinteistöä Alue H Alue H kattaa Jalokosken rannan loma-asunnot. Alueelle on suunniteltu rakennettavan oma puhdistamo ja sisäinen viemäriverkosto. Alueella on 4 kiinteistöä ja 1 uusi rakennuspaikka. Kustannukset ovat seuraavat. Paineviemärein: rakentamiskustannukset: rakentamiskustannukset / kiinteistö vuotuiset käyttökustannukset /a vuotuiset käyttökustannukset kiinteistölle 240 /a/kiinteistö Alue I Alue I kattaa Puusaaren pohjoiskärjen. Alueen jätevedet johdetaan Keskikylälle. Alueella on 7 kiinteistöä ja 18 uutta rakennuspaikkaa. Kustannukset ovat seuraavat. Osittain viettoviemärein: rakentamiskustannukset: rakentamiskustannukset / kiinteistö vuotuiset käyttökustannukset 1100 /a vuotuiset käyttökustannukset kiinteistölle 40 /a/kiinteistö

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1 VALTIONEUVOSTON ASETUS 542/2003 KOSKIEN HAJA ASUTUSALUEIDEN TALOUSJÄTEVESIÄ...3 1.1

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely Säädökset uudistuivat 2011 hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon haja-asutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta lähiympäristön tila ja vesien virkistyskäyttömahdollisuudet

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon hajaasutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta vesien virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat ja järvien rehevöityminen hidastuu.

Lisätiedot

Jäteveden käsittely haja-asutusalueilla

Jäteveden käsittely haja-asutusalueilla OHJE Ympäristö- ja lupalautakunta 16.6.2004 70 Karkkilan kaupunki Jäteveden käsittely haja-asutusalueilla 1. YLEISTÄ Haja-asutusalueella sijaitsevan kiinteistön, joka ei voi liittyä kaupungin viemäriverkostoon,

Lisätiedot

,5/+/ (AJA ASUTUKSEN JÛTEVESIEN

,5/+/ (AJA ASUTUKSEN JÛTEVESIEN Haja-asutuksen jätevesien puhdistus katsaus maaperäkäsittelyyn Julkaisija Luonnonhoidon koulutus LUOKO ry Simonkatu 12 A 11 00100 Helsinki puh: (09) 694 2100 Julkaisu on saatavissa sähköisenä osoitteesta:

Lisätiedot

Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia

Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia Kyselytutkimus Heli Hyttinen Lokakuu 2007 Haja-asutuksen vesihuollon koulutus- ja kehittämishanke Tekijä(t) Heli Hyttinen Julkaisun laji Selvitys Sivumäärä

Lisätiedot

JÄTEVESITIEDOTE. Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava?

JÄTEVESITIEDOTE. Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava? Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava? JÄTEVESITIEDOTE Tämä jätevesitiedote on tarkoitettu Sinulle, joka haluat saada puolueetonta ja

Lisätiedot

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 5.10.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2003-Y-594-121 ASIA No YS 1409 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Nummi-Pusulan kunnan

Lisätiedot

KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ

KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ Opinnäytetyö Ympäristöteknologian koulutusohjelma Hämeenlinna 23.2.2007 Teemu Sandberg OPINNÄYTETYÖ Ympäristöteknologian koulutusohjelma Visamäentie 35 13100 HÄMEENLINNA

Lisätiedot

Määräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Määräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Kaupunginvaltuusto 25.4.2005/62 KERAVAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä

Lisätiedot

JÄTEVESIPROJEKTI 2009-2010

JÄTEVESIPROJEKTI 2009-2010 JÄTEVESIPROJEKTI 2009-2010 HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY JA LAITEHUOLTO Suomen lainsäädännön mukaan haja-asutusalueilla sijaitsevien, ennen asetuksen (542/2003) voimaan astumista 1.1.2004 rakennettujen

Lisätiedot

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista,

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Etelä-Suomi Päätös Nro 5/2011/4 Dnro ESAVI/355/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 ASIA HAKIJA Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti MARTTILAN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E25969.10 Turku, 22.11.2012 PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Esimerkki jätevesisuunnitelmasta

Esimerkki jätevesisuunnitelmasta Esimerkki jätevesisuunnitelmasta Kyrönmaan hajajätevedet-hanke Syksy 2011 1 Sisältö 1. Lyhyesti mallisuunnitelmasta... 3 2. Perustiedot... 4 2.1 Kiinteistön tiedot... 5 2.2 Kiinteistön vesihuolto... 5

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Tilannekatsaus 2012

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Tilannekatsaus 2012 Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Tilannekatsaus 2012 Karolina Örnmark Minttu Peuraniemi Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla... 5 3. Vaatimusten

Lisätiedot

Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien huolto- ja käyttöopas

Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien huolto- ja käyttöopas Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien huolto- ja käyttöopas SISÄLLYS 1 JOHDANTO...2 2 JÄTEVEDEN PUHDISTAMINEN MAAPERÄKÄSITTELYSSÄ...2 2.1 Maaimeytys ja maasuodatus...2 2.2 Imeytysmoduuli/moduulisuodattamo...3

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 ASIA Tornion nestekaasuterminaalin ympäristöluvan tarkistaminen, Tornio HAKIJA Neste Oil Oyj Keilaranta 21 02150

Lisätiedot

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen 1(10) KTY-toiminta-alueen määritys, liite Kaupunkisuunnittelu Asianumero 1506/11.04.00/2014 Vesihuoltotyöryhmän vastine Salon kaupunki Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula.

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 8.6.2010 49 Dno KYK:29 /2010 50 UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY / YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN TEKSTIILIEN VESIPESUA, HUOLTOA JA VUOKRAUSTA ALIKERAVAN KAUPUNGINOSASSA KERAVAN

Lisätiedot

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta Ympäristölautakunta 172 03.12.2014 Ympäristölautakunta 5 04.02.2015 Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta 280/11.01.05/2014 YMPLTK 03.12.2014 172 Asia Kiinteistön omistaja

Lisätiedot

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011.

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011. LAUSUNTO UUDELY/59/07.04/2010 26.10.2011 Vantaan Energia Oy PL 95 01301 Vantaa LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA 1.

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus

Elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus Elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus La us unto 23.01.2015 POKELY 5/07.04/2013 Lieksan Teollisuuskyla Oy Markku Vuorenmaa Kerantie 26 81720 LIEKSA Viite: Ymparistovaikutusten arviointiselostus 08.10.2014

Lisätiedot

OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET

OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET 129 10. VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA TOTEUTTAMISKELPOISUUS 10.1 Vaihtoehtojen vertailu Ympäristövaikutuksia tässä arvioinnissa on tarkasteltu muutoksena

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE TYÖNUMERO: E26705.10 NOUSIAISTEN KUNTA KUNNAN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista ARY ARY VKOL VALMIS 17.9.2014 ARY ARY VKOL LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN LAATIMINEN Päivitetty 7.7.2010 YMPÄRISTÖLUVAN YLEISET EDELLYTYKSET... 3 Milloin ympäristölupaa tarvitaan?... 3 Pääsääntö... 3 Erityistilanteet... 3 Olennainen muutos... 3 Pilaantuneen

Lisätiedot

Lämpökaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 20 09

Lämpökaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 20 09 YMPÄRISTÖOPAS 20 09 Lämpökaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus Y M PÄ R I S TÖ O PA S 2 0 0 9 Lämpökaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen

Lisätiedot

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa SISÄLLYS 1.Voimajohdot osana voimajärjestelmää... 4 2.Voimajohdon elinkaari: suunnittelu ja ylläpito...

Lisätiedot