YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu AIR-IX YMPÄRISTÖ OY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu 9.1.2006 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY"

Transkriptio

1 YLI-II Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma Nykyiset ja uudet kiinteistöt Työnro:21452YV Oulu AIR-IX YMPÄRISTÖ OY Muut toimistot: Sepänkatu 9 A 7 KAARINA OULU TAMPERE Puh. (08) ESPOO Faksi (08) NÄRPIÖ ALV rek. Y-tunnus:

2 Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ LAINSÄÄDÄNTÖ JA ASETUKSET YMPÄRISTÖNSUOJELULAKI JA ASETUS ASETUS TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELYSTÄ VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA VESIHUOLTOLAKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI JÄTELAKI LAKI ERÄISTÄ NAAPURUUSSUHTEISTA SUUNNITTELUALUEEN PERUSTIEDOT MAANKÄYTTÖ POHJAVESIALUEET JA LUONNONSUOJELUALUEET ASUTUS JÄTEVESIEN KÄSITTELYN VAATIMUSTASO JÄTEVESIHUOLLON NYKYTILA KUNNAN VIEMÄRIVERKOSTO JA JÄTEVEDENPUHDISTAMO SUUNNITTELUALUE SIIRTOJÄRJESTELMÄT PIENPUHDISTAMOT JA KIINTEISTÖKOHTAISET JÄRJESTELMÄT JÄTEVESIENKÄSITTELYN VAIHTOEHDOT LIITTYMINEN NYKYISEEN VERKOSTOON KESKITETYT JÄRJESTELMÄT PIENPUHDISTAMOINEEN KIINTEISTÖKOHTAISET RATKAISUT Esikäsittely Maaimeyttämö Maasuodattamo Pienpuhdistamo Umpisäiliö SIIRTOJÄRJESTELMÄT VESIHUOLLON SUUNNITELMAPERUSTEET SUUNNITTELUALUEIDEN JÄTEVEDENKÄSITTELYN RAKENTAMISKUSTANNUKSET KIINTEISTÖJEN VIEMÄRÖINTIKUSTANNUKSET Alue A Alue B Alue C Alue D Alue E Alue F, G, K Alue H Alue I Alue J RAHOITUSMAHDOLLISUUDET YMPÄRISTÖKESKUKSILTA HAETTAVAT TUET TE-KESKUKSISTA HAETTAVAT TUET... 19

3 Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma 9.3 KUNNISTA HAETTAVAT TUET KOTITALOUSVÄHENNYKSET VEROTUKSESSA YHTEENVETO LIITTEET... 21

4 Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma 1/21 1. YLEISTÄ Yleissuunnitelman tarkoituksena on löytää Karjalankylän osayleiskaava alueelle taloudellinen ja teknisesti toimiva jätevesien käsittelyjärjestelmä. Yleissuunnitelma on laadittu kaavoitusprosessin osana, jolloin mm. kaavoituksessa on voitu huomioida vesihuollon tarpeet. Tässä osaraportissa on käsitelty nykyisten kiinteistöjen jätevedenkäsittelyä. Haja-asutuksen jätevesien käsittelyissä on puutteita, sillä niiden ympäristöön aiheuttaman fosforikuormituksen on arvioitu olevan selkeästi suurempi kuin kaikkien viemäröinnin piirissä olevien yhdyskuntien jätevesien kuormitus yhteensä. Haja-asutusalueiden jätevesien oikeanlaisella käsittelyllä vaikutetaan sekä ympäristön tilaan että asumismukavuuteen. Vuoden 2004 alussa tuli voimaan valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. Asetuksen tarkoituksena on vähentää talousjätevesien päästöjä ja ympäristön pilaantumista. Siinä esitettyihin puhdistusvaatimuksiin pääsemiseksi joutuu suuri osa haja-asutusalueen kiinteistöistä parantamaan nykyistä jätevesien käsittelyjärjestelmäänsä. Viime vuosina on haja-asutuksen jätevesien käsittelyyn kehitetty ja tutkittu lukuisia erilaisia puhdistusjärjestelmiä. Sopivan ja hinta-laatusuhteeltaan järkevän järjestelmän valinnassa kiinteistön omistajilla on tulevaisuudessa tiedon tarve. Toisaalta jotkin haja-asutusalueet on taloudellisesti ja ympäristön kannalta parempi liittää viemäriverkoston piiriin. Jatkossa jätevesienkäsittelymuotojen ratkaisut ja toteuttamiset tulevatkin työllistämään kiinteistöjen omistajien lisäksi niin kuntien päättäjiä, suunnittelijoita kuin rakentajia. Alueen osalta ensisijainen ratkaisuvaihtoehto jätevesien käsittelyksi on viemäröinti ja keskitetty puhdistamo. Suunnitelmaselostuksessa on esitelty myös kiinteistökohtaisia jätevedenkäsittelymenetelmiä ja niiden kustannuksia.

5 Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma 2/21 2. LAINSÄÄDÄNTÖ JA ASETUKSET Jätevesien käsittelyyn ja ympäristöön johtamiseen liittyviä keskeisiä määräyksiä löytyy ympäristönsuojelulaista, vesihuoltolaista, maankäyttö- ja rakennuslaista, jätelaista sekä naapuruussuhteita käsittelevästä laista. Lisäksi vuoden 2004 alussa voimaan tullut talousjätevesien käsittelyä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla koskeva asetus sisältää uusimmat ja tärkeimmät määräykset, jotka tulee huomioida jatkossa. 2.1 YMPÄRISTÖNSUOJELULAKI JA ASETUS Ympäristönsuojelulain (86/2000) tavoitteena on mm. ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia vahinkoja. Lain 103 :ssä käsitellään jätevesien yleisiä puhdistamisvelvollisuuksia. Laissa edellytetään viemäriverkoston ulkopuolisten kiinteistöjen jätevedet käsiteltävän ja johdettavan siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Tarkemmin puhdistusvaatimuksista on mainittu ympäristönsuojelulain 18 :n nojalla annetussa jo aiemminkin mainitussa valtioneuvoston asetuksessa (542/2003), jota käsitellään lähemmin kohdassa 2.2. Kuitenkin lain 103 :n mukaan voidaan muut kuin vesikäymälän jätevedet johtaa puhdistamatta maahan, jos niiden määrä on vähäinen eikä niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Eli tämän perusteella ns. harmaita vesiä ei saa johtaa puhdistamattomina suoraan pintavesiin. Lain 19 :n mukaan voidaan kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä antaa ympäristöön johdettavien jätevesien enimmäiskuormituksesta lievemmät raja-arvot tai päinvastoin voidaan myös määrätä alueita, joilla ympäristön erityisen pilaantumisvaaran vuoksi on jätevesien johtaminen maahan tai vesistöön kielletty. Ympäristönsuojelulain 28 mukaan tarvitaan lupa ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan. Ympäristönsuojeluasetuksessa (169/2000) määritellään tarkemmin jätevesien johtamisen luvanvaraisuus. Asetuksen mukaan ympäristölupa tarvitaan puhdistamolle, joka on tarkoitettu vähintään asukasvastineluvultaan 100 henkilön jätevesien käsittelemiseen, tai vähintään 100 henkilön asumisjätevesien johtaminen muualle kuin yleiseen viemäriin. 2.2 ASETUS TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELYSTÄ VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA Edellä käsitellyn ympäristönsuojelulain 18 :n nojalla säädettiin Valtioneuvoston ns. haja-asutuksen jätevesiasetus (542/2003), joka tuli voimaan vuoden 2004 alussa. Asetuksen tarkoituksena on vähentää talousjätevesien

6 Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma 3/21 päästöjä ja ympäristön pilaantumista ottaen erityisesti huomioon valtakunnalliset vesiensuojelun tavoitteet. Käytännössä asetusta sovelletaan kaikkiin kiinteistöihin, jotka eivät ole yleisen viemäröinnin piirissä, tai joiden talousjäteveden johtaminen ei edellytä ympäristönsuojelulain 103 :n 2 momentin mukaan jäteveden puhdistamista ennen sen päästämistä ympäristöön. Asetuksessa määritellään jätevesien yleiset käsittelyvaatimukset, joissa on annettu ympäristöön joutuvien kuormitusten vähentämisrajat. Kunnan omissa ympäristönsuojelumääräyksissä voidaan rajata alueita, joissa ympäristöön joutuvien kuormitusten vähentämisrajat ovat lievemmät. Nämä raja-arvot on koottu taulukkoon 1. Taulukko 1. Haja-asutuksen jätevesiasetuksen yleiset käsittelyvaatimukset. Kuormituksen vähentämisvaatimus Kuormituksen vähentämisvaatimus perustaso [%] lievennetty käsittely [%] Orgaaninen aines (BHK 7 ) Kok. fosfori (P) Kok.typpi (N) Yhden asukkaan käsittelemättömien jätevesien keskimääräinen kuormitus grammoina vuorokaudessa (g/d): Orgaaninen aines BHK 7 = 50 g/d Kokonaisfosforin (P) määrä 2,2 g/d Kokonaistypen (N) määrä 14 g/d Asetuksen mukaan on kiinteistöille laadittava selvitys sekä käyttö- ja huoltoohje jätevesijärjestelmästä, jonka perusteella on mahdollista arvioida jätevesistä aiheutuva kuormitus ympäristöön. Vesikäymälällä varustetuissa kiinteistöissä nämä asiapaperit on laadittava vuoden 2006 ja muissa vuoden 2008 alkuun mennessä. Selvitys käyttö- ja huolto-ohjeineen on säilytettävä kiinteistöllä ja ne on tarvittaessa esitettävä valvontaviranomaiselle. Jätevesijärjestelmää on käytettävä ohjeiden mukaisesti siten, että asetetut jätevesien käsittelyvaatimukset täyttyvät. Mikäli jätevesijärjestelmä on rakennettava tai sen toimintaa tehostettava, on siitä laadittava suunnitelma, jota on noudatettava järjestelmää rakennettaessa. Asetuksen sisältämät jätevesien käsittelyvaatimukset ovat voimassa alkaen uudisrakentamisessa sekä kiinteistöillä, joissa jätevesijärjestelmään tehdään vähäistä suurempia korjaus- ja muutostöitä. Asetuksen voimaan tullessa olemassa olevat jätevesijärjestelmät on saatettava vastaamaan asetuksen käsittelyvaatimuksia kymmenen vuoden kuluessa eli vuoden 2014 alkuun mennessä. Mikäli asetuksen käsittelyvaatimusten noudattaminen tuottaa kiinteistölle kohtuuttomia taloudellisia ja teknisiä vaatimuksia ja kiinteistön jätevesien ympäristöön tuottamaa kuormitusta voidaan pitää vähäisenä, voidaan jätevesijärjestelmän parantamista siirtää vuoden 2017 loppuun saakka.

7 Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma 4/ VESIHUOLTOLAKI Vesihuoltolain (119/2001) tavoitteena on turvata kohtuullisin kustannuksin saatavissa oleva moitteeton talousvesi sekä terveyden- että ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemäröinti. Laissa säädetään mm. vesihuollon kehittämisestä, järjestämisestä ja hoitamisesta, vesihuoltoverkostoon liittämisestä, maksuista sekä kuluttajansuojasta. Vesihuoltolain 3 :n perusteella vesihuoltolaitoksella tarkoitetaan laitosta, joka huolehtii yhdyskunnan vesihuollosta. Määritelmän mukaan vesihuoltolaki koskisi kaikkia tällaisia laitoksia niiden omistuspohjasta riippumatta. Lain yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan lain piiriin kuuluvan vesihuoltolaitokset, jotka toimittavat vettä tai vastaanottavat jätevettä yli 10 m 3 /vrk tai palvelevat yli 50 henkilöä, mikäli ne palvelevat useampaa kuin muutamaa kiinteistöä. Siten mahdolliset kyläkohtaiset puhdistamot, joiden koko ylittää edellä mainitut rajat, kuuluvat lain piiriin. Tällöin niitä koskevat jäljempänä esitettävät vesihuoltolain kohdat toiminta-alueiden hyväksymismenettelystä ja kyseisen laitoksen toiminta-alueen kiinteistöt tulevat verkostoon liittymisvelvollisuuden piiriin. Lain 5 :n mukaan kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan ja yhteistyössä vesihuoltolaitosten kanssa laatia vesihuollon kehittämissuunnitelmia, joissa erityisesti pitää kiinnittää huomiota sekä kaavoitusalueille että ympäristönsuojelumääräyksillä rajatuille alueille. Kiinteistön omistaja vastaa vesihuoltolain 6 :n mukaan kiinteistönsä vesihuollosta. Mikäli suurehkon asukasjoukon tarve taikka terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset syyt sitä vaativat, kunnan tulee huolehtia toimenpiteistä vesihuoltohuoltolaitoksen perustamiseksi tai laitoksen toiminta-alueen laajentamiseksi. Lain 8 :ssä käsitellään vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä. Jokaiselle alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle kunta hyväksyy toiminta-alueen, josta vesihuoltolaitos on tehnyt oman esityksensä. Ennen toiminta-alueen hyväksymistä tai muuttamista on asiasta pyydettävä lausunto valvontaviranomaiselta sekä varattava alueen kiinteistöjen omistajille tilaisuus tulla kuulluiksi. Vesihuoltolain 10 :n mukaan on vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Hule- ja kuivatusvesien poisjohtamiseksi ei tarvitse liittyä viemäriin, jos nämä vedet on muutoin poistettavissa asianmukaisesti. Liittämisvelvollisuudesta voi saada vapautuksen, mikäli verkostoon liittäminen koituisi taloudellisesti kohtuuttomaksi, tarve vesihuoltolaitoksen palveluille on vähäinen ja jätevesien kokoaminen ja käsittely ei aiheuta terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista. 2.4 MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI Maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) mainitaan rakennusluvan edellytyksistä vesihuollon kannalta niin asemakaava-alueella kuin sen

8 Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma 5/21 ulkopuolella. Lain 135 :ssä edellytetään asemakaava-alueella vedensaanti ja viemäröinti järjestettävän tyydyttävästi ilman haittaa ympäristölle. Pykälässä 136 mainitaan ettei asemakaava-alueen ulkopuolella vedensaannin ja viemäröinnin järjestäminen saa aiheuttaa kunnalle erityisiä kustannuksia. Mikä sitten on erityinen kustannus? Tässä yhteydessä voitaneenkin viitata vesihuoltolain 8 :ään, jossa edellytetään vesihuoltolaitoksen toimintaalueiden määritettävän sellaisiksi, että vesihuoltolaitoksen voidaan katsoa kykenevän huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti. 2.5 JÄTELAKI Jätelain (1072/1993) 3 :n mukaan jätteeksi katsotaan aine tai esine, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä taikka on velvollinen poistamaan käytöstä. Ympäristöministeriön asetuksen (1129/2001) mukaan saostuskaivoliete lasketaan jätteeksi. Lain 4 :ssä edellytetään, että kaikessa toiminnassa huolehditaan jätettä syntyvän mahdollisimman vähän ja että jätteistä ei aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle. 2.6 LAKI ERÄISTÄ NAAPURUUSSUHTEISTA Vuosien takaa laaditussa laissa eräistä naapuruussuhteista (26/1920) mainitaan 3 ja 4 :ssä mm. käymälän rakentamisesta siten, ettei naapuri kärsi siitä ilmeistä haittaa. Laki edellyttää myös ettei likavettä kaadettako tai johdettako sekä jätteitä pantako sellaiseen paikkaan, että naapurille tai muulle lähellä asuvalle sen kautta aiheutuu haittaa. 3. SUUNNITTELUALUEEN PERUSTIEDOT 3.1 MAANKÄYTTÖ Tämä yleissuunnitelma on laadittu yhdessä alueen osayleiskaavan laatimisen kanssa. Maankäyttö on esitetty kaavoituksen suunnitelmaselostuksessa. 3.2 POHJAVESIALUEET JA LUONNONSUOJELUALUEET Alueella ei ole talousvedenkäytön kannalta merkittäviä pohjavesialueita. Kaavaselostuksessa on mahdollisista luonnonsuojelualueista tarkempi kuvaus.

9 Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma 6/ ASUTUS Suunnittelualueella on nykyisellään reilut 230 kiinteistöä, joista lomaasuntoja on n JÄTEVESIEN KÄSITTELYN VAATIMUSTASO Jätevesien käsittelyvaatimuksina käytetään haja-asutuksen jätevesiasetus (542/2003) perustason vaatimuksia. Myös kunnan rakennusjärjestys asettaa vaatimuksia kiinteistökohtaisille järjestelmille. 4. JÄTEVESIHUOLLON NYKYTILA 4.1 KUNNAN VIEMÄRIVERKOSTO JA JÄTEVEDENPUHDISTAMO Yli-Iin asemakaavoitettu alue on viemäröity ja lisäksi viemäri on rakennettu Paratiisitielle. Kierrikkikeskuksesta on rakennettu paineviemäri, joka liittyy kunnan viemäriverkostoon. Viemäriverkostoon on liittynyt n. 155 asuinkiinteistöä ja 29 palvelukiinteistöä. Viemäriverkoston jätevesimäärä oli vuonna m3 eli noin 95 m3/h. Jätevedenpuhdistamon kapasiteetistä on käytössä n. 16 % laitoksen mitoituksesta. Pohjukan alueella on viemäriverkossa 13 kiinteistöä ja niillä on oma puhdistamo, jonka toiminta on heikko. Verkoston laajentaminen Karjalankylään päin ei aiheuta kapasiteetti ongelmia puhdistamolla eikä verkostossa. 4.2 SUUNNITTELUALUE Suunnittelu alue sijaitsee Iijoen rantavyöhykkeellä. Nykyiset kiinteistökohtaiset järjestelmät rehevöittävät vesistöä puutteellisen puhdistustehonsa takia. 4.3 SIIRTOJÄRJESTELMÄT Nykyisellään alueella ei ole käytössä siirtojärjestelmiä.

10 Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma 7/ PIENPUHDISTAMOT JA KIINTEISTÖKOHTAISET JÄRJESTELMÄT Yleisimmin haja-asutusalueilla kiinteistöjen jätevedet käsitellään saostuskaivoissa ja tämän jälkeen maahan imeyttämällä. Tarkkaa tietoa alueen haja-asutusalueen kiinteistöjen jo olemassa olevista pienpuhdistamoista tai muista jätevesien käsittelyjärjestelmistä ei tämän selvityksen valmistumisaikana ollut saatavilla. Yli-Iin rakennusjärjestyksessä on määrätty haja-alueen jätevesienkäsittelystä lyhyesti seuraavaa: Tärkeillä ja vedenhankintaan soveltuvilla pohjavesialueilla jätevesien maahan imeyttäminen on kielletty. Vesistöjen rantavyöhykkeellä jätevedet voidaan käsitellä asianmukaisella maasuodattimella tai pienpuhdistamolla. Käsiteltyjäkään jätevesiä ei saa johtaa suoraa vesistöön. Tulva- tai vesijättöalueella jätevedet tulee johtaa umpisäiliöön. Vesistöjen rantavyöhykkeellä alle 100 metrin etäisyydellä lomaasuntojen tulee käyttää kuivakäymälää tai vastaavaa. Pesu ja saunavedet tulee johtaa maaperään maahanimeytyksellä. Edellä mainittujen alueiden ulkopuolella voidaan jätevedet käsitellä maahanimeytyksellä, mikäli paikalliset olot ( maaperä-, pohjavesisekä ympäristöolosuhteet) sen sallivat. Mikäli paikalliset olot estävät maahanimeytyksen, tulee jätevedet käsitellä maasuodattimella tai pienpuhdistamolla. Maasuodin tulee rakentaa vähintään 50 metrin ja maahanimeytys vähintään 30 metrin etäisyyteen vesialueen rajasta. Molempien etäisyys naapurin rajasta on oltava vähintään 5 metriä. Edellä mainitut ehdot ovat linjassa nykyisen lainsäädännön kanssa kunhan käsittelymenetelmät täyttävät niille nykyään asetetut vaatimukset. 6. JÄTEVESIENKÄSITTELYN VAIHTOEHDOT 6.1 LIITTYMINEN NYKYISEEN VERKOSTOON Kiinteistöjen liittyminen viemäriverkostoon ja jätevesien johtaminen kunnallisella puhdistamolla on ensisijainen vaihtoehto jätevesien käsittelyratkaisuksi. Jätevesien käsittely isolla kunnallisella puhdistamolla on kohtuullisen edullista ja puhdistustulokset ovat varsin tasalaatuisia. Mikäli kiinteistö sijaitsee riittävän lähellä nykyistä viemäröityä aluetta tai mahdollista siirtoviemäriä, tulee tämä vaihtoehto taloudellisesti mahdolliseksi. Suunnittelualueella tutkittiin nykyisen verkoston hyödyntämistä alueilla A ja J osa-alueineen.

11 Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma 8/ KESKITETYT JÄRJESTELMÄT PIENPUHDISTAMOINEEN Tässä vaihtoehdossa rakennettaisiin riittävän tiheässä sijaitsevien kiinteistöjen kesken viemäröintilinja ja jätevedet johdettaisiin yhdelle yhteiselle puhdistamolle. Puhdistamo voi olla kohtuullisen iso, koko kyläyhteisön jätevedet käsittelevä tai sitten voivat myös lähinaapurit hankkia yhteisen kahden kiinteistön keskitetyn pienpuhdistamon. Markkinoilla on paljon yrityksiä, joilta löytyy paljon eri kokoisia valmiita pienpuhdistamoja. Pienimmät on räätälöity yhden kiinteistön jätevesille ja isoimpia löytyy aina asukasvastineluvultaan 400:lle hengelle. Tässä vaiheessa on kuitenkin syytä muistaa, että ympäristönsuojeluasetuksen mukaan vaaditaan ympäristölupa vähintään 100 henkilön jätevesien käsittelemiseksi puhdistamolla. Lisäksi yli 50 hengen puhdistamo tulkitaan vesihuoltolaitostoiminnaksi, mikäli puhdistamo palvelee useita kiinteistöjä. Tällöin vesihuoltolaki koskee kyseistä laitosta. Keskitetyn järjestelmän puhdistamoratkaisuna voidaan valmiin pakettipuhdistamon lisäksi käyttää maaperäkäsittelyä. Tosin tällaisen puhdistamon tilantarve on sen verran suuri, että puhdistamoratkaisuna maaperäkäsittely onnistuu ehkä vain muutamalle kiinteistölle kerrallaan. 6.3 KIINTEISTÖKOHTAISET RATKAISUT Mikäli kiinteistön liittyminen kunnalliseen viemäröintiin tai keskitetyn puhdistamon varaan ei tule kysymykseen, on turvauduttava kiinteistökohtaiseen jätevesien käsittelyyn, jotka jakautuvat periaatteessa kahteen ryhmään: maaperäkäsittelyyn ja pienpuhdistamoon: Esikäsittely Kiinteistökohtaisissa puhdistamoissa käytetään esikäsittelynä saostuskaivoja. Tällöin jätevedestä erotetaan laskeutuva ja kelluva kiintoaines, mikä vähentää varsinaisten käsittelyjärjestelmien kuormitusta. Saostuskaivot ovat yleensä kaksi- tai kolmiosaisia ja jäteveden viipymän saostuskaivossa on oltava riittävä kiintoaineen laskeutumisen kannalta, eli noin 2-3 vuorokautta. Saostuskaivot tulee tyhjentää vähintään 1-2 kertaa vuodessa. Siihen kerääntyvä liete kuljetetaan jatkokäsittelyä varten yleensä kunnalliselle puhdistamolle. Saostuskaivojen hinnat ovat euroa. Saostuskaivot vähentävät jäteveden kiintoaineen määrää noin 70 %, mutta orgaanisen aineen, fosforin ja typen määrät vähenevät ainoastaan %, myöskin jäteveden bakteerit jäävät saostuskaivoon huonosti. Yksinään saostuskaivo ei siis ole riittävä jäteveden käsittelymenetelmä, vaan tarvitaan jatkokäsittelyä.

12 Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma 9/21 Betoninen, kolmiosainen saostuskaivo: 1. tuloviemäri 2. laskeutuva kiintoaines 3. selkeytynyt jätevesi jatkopuhdistukseen Maaimeyttämö Maaperäkäsittelyt jakautuvat maaimeyttämöön ja maasuodattamoon. Maaimeytyksessä saostuskaivoissa esikäsitelty jätevesi johdetaan rei itettyjä imeytysputkia myöten maahan imeytysalueelle, jossa maaperän omat pieneliöt hajottavat jäteveden orgaanista ainesta ja kuluttavat sen ravinteita. Jätevesi myös imeytyy maaperän läpi, jolloin se puhdistuu. Maaperästä puhdistunut jätevesi kulkeutuu lopulta pohjaveteen, minkä vuoksi maaimeytysjärjestelmää ei saa rakentaa tärkeille pohjavesialueille. Maaperän tulee olla hyvin vettä läpäisevää hiekkaa tai soraa. Etäisyydet vesistöihin ja naapurien tontteihin tulee myös olla riittävät. Maaimeytys voidaan toteuttaa joko imeytyskenttänä tai ojastona ja imeytysjärjestelmää voidaan tehostaa lämmityskaapeleilla. Maaimeytysjärjestelmän käyttöikä on vuotta. Rakennuskustannukset ovat noin euroa ja vuotuiset käyttökustannukset noin euroa. Hyväkuntoisessa imeytyskentässä jäteveden fosforipitoisuus pienenee %, typpipitoisuus %, orgaanisen aineksen määrä % ja bakteerien määrä 99 %.

13 Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma 10/21 Imeytysjärjestelmä: 1. tuuletusputki 2. tiivis putki 3. saostuskaivot 4. jakokaivo 5. imeytysputki 6. tarkastusputki Maasuodattamo Maasuodatusmenetelmässä saostuskaivossa esikäsitelty jätevesi jaetaan imeytysputkilla maasuodatinkenttään, jossa se suodatinmateriaalin läpi kulkiessaan puhdistuu. Puhdas jätevesi kerätään suodatinkerroksen alapuolisessa kokoomakerroksessa takaisin putkistoihin ja johdetaan muualle purkuputkea pitkin. Maasuodatusta käytetään yleensä niissä tapauksissa, joissa jäteveden maahanimeytys ei ole mahdollista, esimerkiksi maaperän ollessa liian tiivis tai pohjaveden pinnan tai kallion ollessa liian lähellä. Maasuodatin voidaan toteuttaa joko kenttänä tai ojastona ja sen käyttöikä on vuotta. Puhdistusteho laskee yleensä parin ensimmäisen vuoden jälkeen. Maasuodattimen hinta on n euroa ja vuotuiset käyttökustannukset euroa. Hyväkuntoinen maasuodatin poistaa jätevedestä fosforia %, typpeä %, orgaanista ainesta % ja bakteereja %. Fosforin poistoteho maasuodattamossa ei yleensä riitä täyttämään jätevesiasetuksen käsittelyvaatimuksia. Fosforin poistoa voidaan tehostaa joko asentamalla suodatinhiekan joukkoon fosforia sitovaa materiaalia tai käyttämällä fosforinsuodatusta suodatuskentän jälkeen. Lisäkustannuksia tällaisesta tulee noin , jolloin kokonaiskustannukset ovat

14 Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma 11/21 Maasuodatusjärjestelmä: 1. tuuletusputki 2. tiivis putki 3. saostuskaivot 4. jakokaivo 5. imeytysputki 6. kokoomaputki 7. kokoomakaivo 8. ( fosforinpoistokaivo ) 9. purkuputki Pienpuhdistamo Pienpuhdistamot ovat biologisia, kemiallisia tai biokemiallisia asumisjätevesille suunnattuja puhdistamoita. Pienpuhdistamoiden puhdistustulokset ovat varsin hyviä, mikäli puhdistamoja huolletaan vaaditulla tavalla. Ne ovat herkempiä häiriöille kuin maasuodattomat. Myös pienpuhdistamoiden monimutkainen tekniikka vaatii huolenpitoa, minkä takia puhdistamoa hankittaan kannattaakin sisällyttää huoltosopimus. Pienpuhdistamoa voidaan käyttää myös silloin kun jäteveden käsittelyn on sovittava pieneen tilaan ja maaperältään vaikeisiin olosuhteisiin. Pienpuhdistamon käyttöikä on vuotta ja hinta alkaen euroa, käyttökustannukset vuosittain ovat euroa.

15 Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma 12/21 Esimerkki tehdasvalmisteisesta pienpuhdistamosta: Umpisäiliö Jossain tapauksissa jätevedet kerätään tiiviiseen umpisäiliöön, joka tyhjennetään sen täyttyessä ja kerätty jätevesi kuljetetaan jatkokäsittelyyn yleensä kunnalliselle puhdistamolle. Umpisäiliö on ratkaisu alueilla, joilla jätevesiä ei voida käsitellä kiinteistöllä ympäristön pilaantumisen tai terveydellisten haittojen vuoksi. Umpisäiliön hinta on noin euroa ja umpisäiliö on tyhjennettävä 2 12 kertaa vuodessa veden kulutuksesta ja säiliön koosta riippuen. Tyhjennyskustannukset ovat viisihenkisellä perheellä noin euroa/ vuosi. Käyttöaika umpisäiliöllä on vuotta. Järjestely, jossa kaikki jätevedet johdetaan umpisäiliöön: 1. tuuletusputki 2. tiivis putki 3. pallomainen, lujitemuovinen umpisäiliö 4. täyttymishälytin

16 Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma 13/ SIIRTOJÄRJESTELMÄT Suunnitteilla on rakentaa siirtoviemäri Yli-Iistä Iihin. Mahdollista siirtoviemäriä voidaan hyödyntää myös linjan läheisyydessä olevien kiinteistöjen viemäröinnissä. Keräämällä useamman kiinteistön jätevedet yhteen ja johtamalla siirtoviemäriin vältytään omien puhdistamojen hankinnalta. Myös keskitettyjen puhdistamojen korvaaminen pumppaamolla mahdollistaa siirtoviemäriin liittymisen. Puhdistamo voidaan sijoittaa uudelleen, mikäli tarvealueita löytyy. 7. VESIHUOLLON SUUNNITELMAPERUSTEET Tässä suunnitelmassa on tarkasteltu suunnittelualueen jäteveden käsittelymahdollisuuksia. Jätevesien järjestelyssä on pyritty liittämään alue yleiseen jo olemassa olevaan viemäröintiin mahdollisuuksien mukaan. Suunnittelualue on rajattu osakokonaisuuksiin kustannuslaskentaa varten. Viemäröintilinjaukset on alustavasti tehty peruskarttojen korkeuskäyrien sekä alueen todennäköisen rakennettavuuden perusteella. Tämän jälkeen on paikan päällä tehty maastotarkastelu, jonka perusteella on päätetty mahdolliset pumppaamoiden paikat sekä viemärilinjaukset joko viettona tai paineviemäröinnillä. Suunnitelmakartoissa viemäröintilinjaukset on esitetty käytettäessä sekä vietto- että paineviemäreitä. Rakennuskustannuksissa on käytetty viemärilinjausten keskimääräisiä rakennuskustannuksia, joten todelliset kustannukset voivat paikallisesti vaihdella hieman alueen maan rakennettavuuden perusteella. Isojen teiden ja vesistöjen alitukset on huomioitu kustannuslaskennassa. Suunnitelmakartta on liitteenä 1 ja osa-aluekartat liitteinä 1A-1J. 8. SUUNNITTELUALUEIDEN JÄTEVEDENKÄSITTELYN RAKENTAMIS- KUSTANNUKSET Viemäröintikustannukset on laskettu osa-alueittain kokonaishintana ja kustannuksina kiinteistöä kohden. Kaikki kustannukset ovat arvonlisäverottomia. Suunnittelualueiden viemäröintikustannuksiin laskettiin johtolinjojen lisäksi tarvittavat pumppaamot, isompien teiden ja vesistöjen alitukset. Lisäksi on laskettu vuotuiset käyttökustannukset, jotka perustuvat laitteiden käyttökustannuksiin ja korjauskustannuksiin palkkakuluineen. Kustannusarviolaskelmat on esitetty liitteessä 2.

17 Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma 14/21 Joillakin alueilla on tutkittu viemäröinnin toteuttamista osittain viettoviemärein tai pelkästään paineviemärein. Paineviemäröinti tulee kyseeseen kun kiinteistöjen väli matka kasvaa. 8.1 KIINTEISTÖJEN VIEMÄRÖINTIKUSTANNUKSET Kaikki hinnat alv 0% Alue A Alue A on ajateltu liitettävän nykyiseen viemäriverkostoon. Alueella on nykyisellään pienpuhdistamo, joka korvataan linjapumppaamolla. Osa-alue A on jaettu neljään osaan, jotta saadaan selville siirtoviemärin rakentamiskustannusten riippuvuus siirtoviemärin pituudesta. Alueella A on 39 A1 6, A2 6 ja A3 17 kiinteistöä. Uusia rakennuspaikkoja on alueella A3 39 kpl. Viemäröintikustannukset ja jätevesien johtaminen nykyiseen verkostoon osa-alueittain muodostuu seuraavasti: A (osittain viettoviem.) + A1 (paineviem.) + A2 (paineviem.) +A3 (osittain viettoviem.) rakentamiskustannukset rakentamiskustannukset / kiinteistö vuotuiset käyttökustannukset /a vuotuiset käyttökustannukset kiinteistöä kohden 40 /a/kiinteistö 107 kiinteistöä A (osittain viettoviem.) + A1 (paineviem.) + A2 (paineviem.) rakentamiskustannukset rakentamiskustannukset / kiinteistö vuotuiset käyttökustannukset /a vuotuiset käyttökustannukset kiinteistöä kohden 45 /a/kiinteistö 51 kiinteistöä A (osittain viettoviem.) + A1 (paineviem.) rakentamiskustannukset rakentamiskustannukset / kiinteistö vuotuiset käyttökustannukset /a vuotuiset käyttökustannukset kiinteistöä kohden 35 /a/kiinteistö 45 kiinteistöä A (osittain viettoviem.) rakentamiskustannukset rakentamiskustannukset / kiinteistö vuotuiset käyttökustannukset /a vuotuiset käyttökustannukset kiinteistöä kohden 30 /a/kiinteistö 39 kiinteistöä Koska alueet liittyvät nykyiseen viemäriverkostoon tulee käyttökustannuksissa huomioida nykyiset viemärilaitoksen taksat. Koska käyttömaksu ei voi

18 Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma 15/21 poiketa nykyisestä 1,05 /m tulee kiinteistön vuotuiseksi käyttökustannuksiksi n /a riippuen kiinteistössä syntyvästä jätevesimäärästä Alue B Alue B kattaa Karjalankylän alueen. Alueelle on suunniteltu rakennettavan oma puhdistamo ja sisäinen viemäriverkosto. Alueella on 49 kiinteistöä. Kaavassa on 53 uutta rakennuspaikkaa. Kokonaisuudessaan aluella on 102 kiinteistöä. Kustannukset ovat seuraavat. Jätevedet johdetaan alueelle A. Osittain viettoviemärein: rakentamiskustannukset: rakentamiskustannukset / kiinteistö vuotuiset käyttökustannukset 8300 /a vuotuiset käyttökustannukset kiinteistölle 80 /a/kiinteistö Paineviemärein: rakentamiskustannukset: rakentamiskustannukset / kiinteistö vuotuiset käyttökustannukset /a vuotuiset käyttökustannukset kiinteistölle 140 /a/kiinteistö Alueen A ja B yhteiset viemäröintikustannukset ovat Kiinteistöjä 209, eli kustannukset kiinteistöä kohden Alue C Alue C kattaa Niskalan ja Ala-Jakun alueen. Alueelle on suunniteltu rakennettavan oma puhdistamo ja sisäinen viemäriverkosto. Alueella on 4 kiinteistöä ja 6 uutta rakennuspaikkaa. Kustannukset ovat seuraavat. Paineviemärein: rakentamiskustannukset: rakentamiskustannukset / kiinteistö vuotuiset käyttökustannukset 2400 /a vuotuiset käyttökustannukset kiinteistölle 240 /a/kiinteistö

19 Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma 16/ Alue D Alue D kattaa Turtisen alueen ja osan Martimojokea. Alueelle on suunniteltu rakennettavan oma puhdistamo ja sisäinen viemäriverkosto. Alueella on 43 kiinteistöä ja 31 uutta rakennuspaikkaa. Kustannukset ovat seuraavat. Osittain viettoviemärein: rakentamiskustannukset: rakentamiskustannukset / kiinteistö vuotuiset käyttökustannukset /a vuotuiset käyttökustannukset kiinteistölle 200 /a/kiinteistö Alueella D tutkittiin myös tiiviimmän alueen D1 kustannuksia. Alueella on 24 kiinteistöä ja 25 uutta rakennuspaikkaa. Kustannukset ovat seuraavat. Osittain viettoviemärein: rakentamiskustannukset: rakentamiskustannukset / kiinteistö vuotuiset käyttökustannukset /a vuotuiset käyttökustannukset kiinteistölle 180 /a/kiinteistö Alue E Alue E kattaa Maalismaan alueen. Alueen jätevedet on suunniteltu johdettavan alueelle D. Alueella on 16 kiinteistöä ja 9 uutta rakennuspaikkaa. Kustannukset ovat seuraavat. Paineviemärein: rakentamiskustannukset: rakentamiskustannukset / kiinteistö vuotuiset käyttökustannukset /a vuotuiset käyttökustannukset kiinteistölle 80 /a/kiinteistö Käyttökuluihin pitää lisätä kuormituksen aiheuttamat kulut alueella D,, jotka ovat n. 120 /kiinteistö.

20 Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma 17/ Alue F, G, K Alue kattaa Mannisenrannalta Jurvakaisen alueen. Alueen jätevedet johdetaan Karjalankylän alueelle. Alueella on 23 kiinteistöä ja 30 uutta rakennuspaikkaa. Kustannukset ovat seuraavat. Osittain viettoviemärein siirtolinjalla: rakentamiskustannukset: rakentamiskustannukset / kiinteistö vuotuiset käyttökustannukset /a vuotuiset käyttökustannukset kiinteistölle 120 /a/kiinteistö Mikäli jätevedet johdetaan Karjalankylälle ja sieltä edelleen nykyiselle puhdistamolle käsiteltäväksi siten, että myös alueiden A, A1, A2 ja A3 jätevedet käsitellään nykyisellä puhdistamolla saadaan: rakentamiskustannukset: rakentamiskustannukset / kiinteistö vuotuiset käyttökustannukset /a vuotuiset käyttökustannukset kiinteistölle 80 /a/kiinteistö Tällöin viemäröinnin piirissä on 262 kiinteistöä Alue H Alue H kattaa Jalokosken rannan loma-asunnot. Alueelle on suunniteltu rakennettavan oma puhdistamo ja sisäinen viemäriverkosto. Alueella on 4 kiinteistöä ja 1 uusi rakennuspaikka. Kustannukset ovat seuraavat. Paineviemärein: rakentamiskustannukset: rakentamiskustannukset / kiinteistö vuotuiset käyttökustannukset /a vuotuiset käyttökustannukset kiinteistölle 240 /a/kiinteistö Alue I Alue I kattaa Puusaaren pohjoiskärjen. Alueen jätevedet johdetaan Keskikylälle. Alueella on 7 kiinteistöä ja 18 uutta rakennuspaikkaa. Kustannukset ovat seuraavat. Osittain viettoviemärein: rakentamiskustannukset: rakentamiskustannukset / kiinteistö vuotuiset käyttökustannukset 1100 /a vuotuiset käyttökustannukset kiinteistölle 40 /a/kiinteistö

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien

Lisätiedot

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20600971 PORIN VESI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIMKIT VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 1 3 MÄÄRITTELYPERUSTEET...

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNTA. Haja-asutuksen viemäröintisuunnitelma. Työnro:21353YV Oulu 23.9.2005 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY. Muut toimistot:

RAAHEN SEUTUKUNTA. Haja-asutuksen viemäröintisuunnitelma. Työnro:21353YV Oulu 23.9.2005 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY. Muut toimistot: RAAHEN SEUTUKUNTA Haja-asutuksen viemäröintisuunnitelma Työnro:21353YV Oulu AIR-IX YMPÄRISTÖ OY Muut toimistot: Sepänkatu 9 A 7 KAARINA 90100 OULU TAMPERE Puh. (08) 883 030 ESPOO Faksi (08) 8830 333 NÄRPIÖ

Lisätiedot

TALOUSJÄTEVESIASETUS Valtioneuvoston asetus 542/2003 TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA

TALOUSJÄTEVESIASETUS Valtioneuvoston asetus 542/2003 TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA TALOUSJÄTEVESIASETUS Valtioneuvoston asetus 542/2003 TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA Voimaan 1.1.2004 Sievin kunnan ympäristötoimi ja Sie 1 TALOUSJÄTEVESIASETUS

Lisätiedot

MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET

MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET E27555.10 MASKUN KUNTA VEDENJAKELU JA JÄTEVESIVIEMÄRÖINTI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VER. PÄIVÄYS MUUTOS KOSKEE TARKASTETTU HYVÄKSYTTY /ARY /ARY

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätevesineuvontahanke Pohjois-Pohjanmaalla Jatkorahoitusta on haettu

Haja-asutusalueen jätevesineuvontahanke Pohjois-Pohjanmaalla Jatkorahoitusta on haettu Haja-asutusalueen jätevesineuvontahanke Pohjois-Pohjanmaalla 2015-16 1.6.2015-31.5.2016 Jatkorahoitusta on haettu Hankkeen palvelut Hanke tarjoaa järjestöille ja kerhoille yms. mahdollisuuden saada maksuton

Lisätiedot

OHJE JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA. Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista?

OHJE JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA. Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista? JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista? Haja-asutusalueiden jätevesien vaikutus kohdistuu pääosin lähiympäristöön. Maahan johdetut jätevedet voivat

Lisätiedot

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma Luhangan kunta Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma 07.01.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto...5 2 Vesihuoltolaki (119/2001)...5 3 Vesihuoltolaitosten

Lisätiedot

Pudasjärven kaupunki. Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Pudasjärven kaupunki. Vesihuollon kehittämissuunnitelma Pudasjärven kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma 12.10.2015 Vesihuollon termejä Vesihuolto; vesihuollolla tarkoitetaan veden johtamista, käsittelyä ja toimittamista talousvetenä käytettäväksi sekä

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet. Työ: 21984YV. Turku 29.01.2010

MYNÄMÄEN KUNTA. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet. Työ: 21984YV. Turku 29.01.2010 MYNÄMÄEN KUNTA Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Vedenjakelun ja viemäröinnin verkostoalueet Työ: 21984YV Turku 29.01.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 Turku Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401

Lisätiedot

Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuoltolain velvoitteet Vesihuollon kehittäminen Vesihuollon järjestäminen Toiminta-alueen

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

KOKEMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET KOKEMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Liite 1A KV hyväksynyt 17.5.2004 25 Ohjeet jätevesijärjestelmän valintaan, rakentamiseen ja hoitoon Kokemäen kaupungin viemärilaitoksen viemäriverkon ulkopuolisilla

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E27372 LOHJAN KAUPUNGIN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUE LOHJAN KAUPUNKI Muutoslista ARY ARY MHAN VALMIS 17.03.2015 ARY ARY MHAN LAUSUNNOILLE 24.02.2015 ARY ARY

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus ja vesihuolto

Uudenmaan ympäristökeskus ja vesihuolto Vesihuoltoavustukset Vesiosuuskuntaseminaari, Vihti 27.9.2008 Ilkka Juva 1 Uudenmaan ympäristökeskus ja vesihuolto Tehtäviä mm. Vesihuollon yleinen kehittäminen toimialueella Vesihuoltolain valvontaviranomainen

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E27744 LOIMAAN VEDEN TOIMINTA-ALUE LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS Muutoslista ARY ARY MHAN LUONNOS 18.06.2015 ARY ARY MHAN LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI. Kauvatsan alueen viemäröinnin yleissuunnitelma

KOKEMÄEN KAUPUNKI. Kauvatsan alueen viemäröinnin yleissuunnitelma KOKEMÄEN KAUPUNKI Kauvatsan alueen viemäröinnin yleissuunnitelma Työ: 21893YV Tampere 27.9.2007 AIRIX Ympäristö Oy Muut toimistot: PL 453 KAARINA 33101 TAMPERE ESPOO Puh. 010 241 4000 OULU Fax 010 241

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY

HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI 2016 2 Vaatimukset viemäriverkoston ulkopuolisten kiinteistöjen jätevesijärjestelmille: Jätevedet tulee johtaa vähintään kolmeosastoisen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, Vöyri

Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, Vöyri VÖYRIN KUNTA Jätevesijärjestelmä Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, 66600 Vöyri selvitys olemassa olevasta järjestelmästä jätevesijärjestelmän uusiminen uusi jätevesijärjestelmä rakennusluvan

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS Tekninen lautakunta 106 10.12.2014 Ympäristölautakunta 7 03.02.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekninen lautakunta 10.12.2014 106 Vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

Kunnan tehtävät vesihuollossa: Vesihuollon kehittäminen ja järjestäminen. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Kunnan tehtävät vesihuollossa: Vesihuollon kehittäminen ja järjestäminen. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Kunnan tehtävät vesihuollossa: Vesihuollon kehittäminen ja järjestäminen Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon kehittäminen kunnan tehtävänä Vesihuollon

Lisätiedot

VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA

VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA H 75 VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA Ympäristölautakunta 16.6.2016, 20 Ympäristötarkastaja Kaisa Pieniluoma: Liittämisvelvollisuus vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus Äkäsjoen vesiosuuskunnan hakemus korkotukilainan takaamisesta

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus Äkäsjoen vesiosuuskunnan hakemus korkotukilainan takaamisesta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus 15.6.2012 Aika Tiistai 19.6.2012 klo 16.00 Paikka Kunnanhallituksen huone Käsiteltävät asiat nro Liite nro Asia 219 150 Äkäsjoen vesiosuuskunnan hakemus

Lisätiedot

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio SKVY Oy LAUSUNTO Pekka Makkonen Versokuja 4 D 70150 Kuopio 24.11.2015 Juuan kunta Ympäristölautakunta Poikolantie 1 83900 JUUKA Yleistä Juuan rengasvesiosuuskunta teki vuonna 2011 päätöksen vesihuoltosuunnitelman

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Raasepori. Työ: E25781. Turku 10.09.2013

SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Raasepori. Työ: E25781. Turku 10.09.2013 SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Raasepori Työ: E25781 Turku 10.09.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 Turku Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN VIEMÄRÖINTIIN

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN VIEMÄRÖINTIIN Vesiosuuskuntaseminaari 27.9.2008 VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN Hanna Yli-Tolppa Mäntsälän Vesi VESIHUOLLON JÄRJESTÄMINEN: - Vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden laajentaminen haja-asutusalueille

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E25781 RAASEPORIN VEDEN TOIMINTA-ALUE RAASEPORIN KAUPUNKI Muutoslista ARY ARY MHAN VALMIS 10.09.2013 ARY ARY MHAN LUONNOS 20.06.2013 ARY ARY MHAN LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

HIRVIHAARAN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti

HIRVIHAARAN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti 2(5) 1. LÄHTÖKOHDAT Hirvihaaran kylässä todettiin kiinteistökohtaiset vedenhankintaratkaisut ongelmaisiksi huonojen pohjavesivarojen johdosta.

Lisätiedot

Putkilahden vesihuoltosuunnitelma

Putkilahden vesihuoltosuunnitelma JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Putkilahden vesihuoltosuunnitelma Raportti, LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29378 Raportti, LUONNOS 1 (6) Saviranta Sonja Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Putkilahden vesihuolto

Lisätiedot

Jokioisten kunnan vesihuoltolaitos

Jokioisten kunnan vesihuoltolaitos Raportti 10.3.2017 Jokioisten kunnan vesihuoltolaitos Toiminta-alueen päivitys 2017 2030 JOKIOISTEN KUNTA, VESIHUOLTOLAITOS Keskuskatu 29 A 31600 Jokioinen vaihde 03 41821 fax 03 438 4025 jokioisten.kunta@jokioinen.fi

Lisätiedot

Hallituksen esitysluonnos ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Hallituksen esitysluonnos ympäristönsuojelulain muuttamisesta Hallituksen esitysluonnos ympäristönsuojelulain muuttamisesta 27.4.2016 Haja-asutuksen talousjätevesien käsittelyä koskevaa sääntelyä ehdotetaan kohtuullistettavan ja selkeytettävän Hallitusohjelman kirjaus

Lisätiedot

Vesihuoltolain mukaisesta liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen ja haja-asutuksen jätevesiasetuksen käsittelyvelvoitteista poikkeaminen

Vesihuoltolain mukaisesta liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen ja haja-asutuksen jätevesiasetuksen käsittelyvelvoitteista poikkeaminen Vesihuoltolain mukaisesta liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen ja haja-asutuksen jätevesiasetuksen käsittelyvelvoitteista poikkeaminen Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen

Lisätiedot

Hollolan vesihuoltolaitos VESIHUOLLON TARVETARKASTELU

Hollolan vesihuoltolaitos VESIHUOLLON TARVETARKASTELU Hollolan vesihuoltolaitos VESIHUOLLON TARVETARKASTELU Tässä selvityksessä on tarkasteltu yhdyskuntakehityksen ja vesihuollon tarpeiden yhteensovittamista. Tavoitteena on selvittää maankäytön kehityksen

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN TAI MUUTTAMINEN VIEMÄRI- VERKOSTON ULKOPUOLISELLA ALUEELLA

JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN TAI MUUTTAMINEN VIEMÄRI- VERKOSTON ULKOPUOLISELLA ALUEELLA 1(4) Varkauden kaupunki RAKENNUSVALVONTA Pieksämäen kaupunki Keski-Savon yhtenäiset käytännöt Leppävirran kunta Joroisten kunta Heinäveden kunta 1.2.2016 v 1.0 Käytäntöä koskevat mahdolliset kuntakohtaiset

Lisätiedot

Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma

Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma POLVIJÄRVEN KUNTA Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 8.11.2016 566-P29412 Suunnitelmaselostus 1 (4) 8.11.2016 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Maaliskuussa 2011 muutettiin ympäristönsuojelulakia sekä kumottiin vanha jätevesiasetus ja annettiin uusi jätevesiasetus.

Maaliskuussa 2011 muutettiin ympäristönsuojelulakia sekä kumottiin vanha jätevesiasetus ja annettiin uusi jätevesiasetus. Maaliskuussa 2011 muutettiin ympäristönsuojelulakia sekä kumottiin vanha jätevesiasetus ja annettiin uusi jätevesiasetus. -> Tavoitteena selkeyttää ja kohtuullistaa puhdistusvaatimuksia sekä ottaa kiinteistökohtaiset

Lisätiedot

Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen

Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus, 22.5.2015 Aiheita Vesihuoltolaki Viemäristä vapautukset,

Lisätiedot

Vesihuoltolain uudet säännökset

Vesihuoltolain uudet säännökset Vesihuoltolain uudet säännökset Uudenmaan vesihuollon kehittämispäivä 17.3.2015 Eriika Melkas Lainsäädäntöneuvos, OTT Maa- ja metsätalousministeriö Vesihuoltolain muutokset 2014 voimaan 1.9.2014 muutosten

Lisätiedot

NEUVO-hajajätevesien neuvontahanke

NEUVO-hajajätevesien neuvontahanke NEUVO-hajajätevesien neuvontahanke Hankkeen sisältö ja toteutus Hanketta hallinnoi Kymijoen vesi ja ympäristö ry Hankkeessa toimii projektipäällikkö ja neljä jätevesineuvojaa, toimipisteet ovat Kouvolassa,

Lisätiedot

Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely

Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely 27.6.2016 TARVITTAESSA ALAOTSIKKO/ INGRESSI/LÄHTÖ TARVITTAESSA ALAOTSIKKO/ INGRESSI/LÄHTÖ Satu Heino Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Kokemäenjoen vesistön

Lisätiedot

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta Kaupunginhallitus 115 27.04.2015 Ympäristölautakunta 37 13.05.2015 Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Työ: E Turku

EURAJOEN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Työ: E Turku EURAJOEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E24957 Turku 04.11.2013 Kunnanvaltuuston hyväksymä 04.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 Turku Puhelin 010

Lisätiedot

Satavesi - ohjelma Eurajoki-Lapinjoki vesistöalueryhmän kokous Säkylän kunnanvirasto

Satavesi - ohjelma Eurajoki-Lapinjoki vesistöalueryhmän kokous Säkylän kunnanvirasto Satavesi - ohjelma Eurajoki-Lapinjoki vesistöalueryhmän kokous Säkylän kunnanvirasto 11.10.2011 Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn suunnittelu- ja neuvontahanke 2010-2011 Hannu Mattila Projektineuvoja

Lisätiedot

Saarten jätevesipäivä Paasikiviopisto Jätevesien käsittelyratkaisua koskevat lupa-asiat Vesihuoltolaitoksen (osuuskunta) toiminta-alue

Saarten jätevesipäivä Paasikiviopisto Jätevesien käsittelyratkaisua koskevat lupa-asiat Vesihuoltolaitoksen (osuuskunta) toiminta-alue Saarten jätevesipäivä Paasikiviopisto 8.3.2014 Jätevesien käsittelyratkaisua koskevat lupa-asiat Vesihuoltolaitoksen (osuuskunta) toiminta-alue 11.3.2014 Pekka Salminen 1 VAADITTAVAT LUVAT Uudisrakentamisen

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAIN VELVOITTEET HULEVESIVERKOSTON TOIMINTA- ALUEELLA

VESIHUOLTOLAIN VELVOITTEET HULEVESIVERKOSTON TOIMINTA- ALUEELLA VESIHUOLTOLAIN VELVOITTEET HULEVESIVERKOSTON TOIMINTA- ALUEELLA Kirsi Järvinen ympäristötarkastaja Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Tahvolan Omakotiyhdistys ry:n vuosikokous 15.2.2012 VESIHUOLTOLAKI (119/2001)

Lisätiedot

Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa

Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa Ympäristönsuojelupäivät 2013 Lammin biologinen asema Marko Nurmikolu & Vesa Valpasvuo On erilaisia vesiä ja niille

Lisätiedot

Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech)

Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech) Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech) Kytkeytyminen oppimistavoitteisiin Pystyy kuvailemaan yhdyskuntien vesi- ja jätehuollon kokonaisuuden sekä niiden järjestämisen perusperiaatteet

Lisätiedot

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon maksut Kustannusten kohdentaminen eri maksuille Taksan

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 681/2014 Laki. vesihuoltolain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 681/2014 Laki. vesihuoltolain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2014 681/2014 Laki vesihuoltolain muuttamisesta Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan vesihuoltolain

Lisätiedot

Ympäristönsuojelumääräykset, LIITTEET. LIITE 3, Sivu 1/6

Ympäristönsuojelumääräykset, LIITTEET. LIITE 3, Sivu 1/6 LIITE 3, Sivu 1/6 LIITE 3, Sivu 2/6 LIITE 3, Sivu 3/6 LIITE 3, Sivu 4/6 LIITE 3, Sivu 5/6 LIITE 3, Sivu 6/6 Ohje käymälöistä suurissa yleisötilaisuuksissa LIITE 4 Suuressa yleisötilaisuudessa on oltava

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Hallitus

HÄMEENKYRÖN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Hallitus HÄMEENKYRÖN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Hallitus 13.4.2004 Hyväksytty: Valtuusto 26.4.2004 Voimaantulo: 1.5.2004 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite 1.1 Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on

Lisätiedot

Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien uusi ohjeistus

Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien uusi ohjeistus Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien uusi ohjeistus Vesihuolto 2015-2040 seminaari Pirkanmaan ELY-keskus 22.10.2015 Projekti-insinööri Henna Luukkonen Vesihuollon kehittämisvelvollisuus Kunnan on

Lisätiedot

Valmistelija / lisätietojen antaja: yhdyskuntatekniikan päällikkö Esko Vuolukka, puh. 09 4258 3757 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

Valmistelija / lisätietojen antaja: yhdyskuntatekniikan päällikkö Esko Vuolukka, puh. 09 4258 3757 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Tekninen lautakunta 101 30.10.2013 Kaupunginhallitus 340 04.11.2013 Järvenpäänkylän vesiosuuskunnan toiminta-alueen hyväksyminen 258/11.04.00/2013 Tekninen lautakunta 27.10.2011 92 Esittelijä: tekninen

Lisätiedot

ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISESTÄ VAPAUTTAMINEN / RINNEPELTO , TIMONEN

ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISESTÄ VAPAUTTAMINEN / RINNEPELTO , TIMONEN Rakennus- ja ympäristölautakunta 135 01.11.2012 Rakennus- ja ympäristölautakunta 47 22.09.2016 ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISESTÄ VAPAUTTAMINEN

Lisätiedot

Tervolan Vesi Oy Vesihuoltomaksut

Tervolan Vesi Oy Vesihuoltomaksut Vesihuoltomaksut 1 VESIHUOLTOMAKSUT 1.10.2016 ALKAEN Hyväksytty Tervolan Vesi Oy:n hallituksessa 17.5.2016 Vesihuoltolaitos perii liittymisestä ja käytöstä tässä taksassa lueteltuja maksuja yleiset toimitusehdot

Lisätiedot

22. Haja-asutuksen ravinnekuormituksen vähentäminen Ravinnesampo. Osa 1: Asumisjätevesien käsittely. (Vilpas et al., 2005)

22. Haja-asutuksen ravinnekuormituksen vähentäminen Ravinnesampo. Osa 1: Asumisjätevesien käsittely. (Vilpas et al., 2005) 17.9.2013 www.ymparisto.fi/puhdistamosivusto 22. Haja-asutuksen ravinnekuormituksen vähentäminen Ravinnesampo. Osa 1: Asumisjätevesien käsittely. (Vilpas et al., 2005) Kirjallisuuslähde Kirjallisuuslähde

Lisätiedot

Katsaus lainsäädäntöön - hajajätevedet

Katsaus lainsäädäntöön - hajajätevedet Katsaus lainsäädäntöön - hajajätevedet Erja Werdi, ympäristöministeriö Suomen ympäristökeskus 11.5.2016 Haja-asutuksen jätevesineuvojien koulutus ohjelma Teemat 1. Esittely, osallistujat ja lyhyt selostus

Lisätiedot

k = kiinteistötyypin mukainen kerroin seuraavan taulukon mukaan:

k = kiinteistötyypin mukainen kerroin seuraavan taulukon mukaan: 1 Liite vesi 4/21.11.2012 VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA KIRKKONUMMEN KUNTA/VESIHUOLTOLAITOS Voimaantulopäivä 1.1.2012 Vesihuoltolaitos perii, liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusten ehdot ja yleiset toimitusehdot

Lisätiedot

KEHITTÄMISTOIMENPITEET

KEHITTÄMISTOIMENPITEET AIRIX Ympäristö Oy Eurajoen kunta Liite 1 (s.1/8) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Kustannusarviot eivät ole sitovia, vaan tietyillä suunnittelussa käytetyillä yksikköhinnoilla laskettuja ja suuntaa antavia. Suunnitelmat

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HEIKKILÄNMUTKAN VIEMÄRÖINNIN YLEISSUUNNITELMA

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HEIKKILÄNMUTKAN VIEMÄRÖINNIN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Saarijärven kaupunki Asiakirjatyyppi Viemäröinnin yleissuunnitelma Päivämäärä 13.07.2015 Viite 1510020093 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HEIKKILÄNMUTKAN VIEMÄRÖINNIN YLEISSUUNNITELMA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) AIRIX Ympäristö Oy vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Taalintehtaan pintavedenottamon järjestelyt Varaottamo ja valmiuden

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE LANKIA RN:O 10:81

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE LANKIA RN:O 10:81 Ympäristölautakunta 71 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE LANKIA RN:O 10:81 36/60.602/2013 Ympäristölautakunta 71 Asia Hakija

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Säkylän kunta / Vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/5)

AIRIX Ympäristö Oy Säkylän kunta / Vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/5) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/5) SÄKYLÄN KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2010-2020 Vedenhankinta Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston kunnossapito Seurataan vesijohtoverkoston kuntoa ja saneerataan saneerausohjelman

Lisätiedot

Vesihuoltolain keskeisimmät muutokset

Vesihuoltolain keskeisimmät muutokset Vesihuoltolakiopas 2015 Vesihuoltolain keskeisimmät muutokset Lain säätelyä riskien hallinnasta on tarkennettu Vesihuoltolaitoksen taloushallinto tulee jatkossa eriyttää muista toiminnoista riippumatta

Lisätiedot

Pyhä-Luosto Vesi Oy. Voimaantulopäivä YLEISTÄ 2. LIITTYMISMAKSU. 2.1 Liittymismaksun määräytyminen

Pyhä-Luosto Vesi Oy. Voimaantulopäivä YLEISTÄ 2. LIITTYMISMAKSU. 2.1 Liittymismaksun määräytyminen Pyhä-Luosto Vesi Oy Voimaantulopäivä 1.2.2008 1. YLEISTÄ Pyhä-Luosto Vesi Oy perii tässä taksassa lueteltuja maksuja toiminta-alueellaan Pelkosenniemen ja Sodankylän kunnissa, sekä Kemijärven kaupungissa

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vesihuollon toiminta-alueiden muutokset/vihannin Vesi Oy 513/11/1104/110400/2013 TELA 111 Vesihuoltolain 8 :n mukaan "Kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (2/7)

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (2/7) AIRIX Ympäristö Oy vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Taalintehtaan pintavedenottamon järjestelyt Varaottamo ja valmiuden

Lisätiedot

Jätevesien määrä, laatu ja kuormituksen vähentäminen

Jätevesien määrä, laatu ja kuormituksen vähentäminen Jätevesien määrä, laatu ja kuormituksen vähentäminen Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus 3.6.2016 Kuva: Erkki Santala Johdanto jätevedenpuhdistukseen 1. jätevesien syntyminen

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAKI JA VESIHUOLTOLAITOSTEN YHDISTYMINEN

VESIHUOLTOLAKI JA VESIHUOLTOLAITOSTEN YHDISTYMINEN VESIHUOLTOLAKI JA VESIHUOLTOLAITOSTEN YHDISTYMINEN Suomen Vesiyhdistyksen Vesihuoltojaoston seminaari 6.11.2013 Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys 1 KUNTARAKENNELAKI 1.7.2013 (ent.

Lisätiedot

Hyvälaatuinen talousvesi ja tehokkaasti puhdistetut jätevedet ovat hyvinvointimme perusta.

Hyvälaatuinen talousvesi ja tehokkaasti puhdistetut jätevedet ovat hyvinvointimme perusta. Hyvälaatuinen talousvesi ja tehokkaasti puhdistetut jätevedet ovat hyvinvointimme perusta. 26.9.2014 1 Yli 90 % suomalaisista on vesihuoltolaitosten vesijohtoverkostojen piirissä. Yli 80 % on viemäriverkostojen

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Euran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Euran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/7) AIRIX Ympäristö Oy n kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2010-2020 Vedenhankinta Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston kunnossapito

Lisätiedot

Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi. Ohjausryhmän kokous 28.2.2012/Säkylä

Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi. Ohjausryhmän kokous 28.2.2012/Säkylä Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi Ohjausryhmän kokous 28.2.2012/Säkylä Sisältö Suunnitteluperusteet Vyöhykejako Kustannuslaskentaperusteet Alustava suunnitteluaikataulu

Lisätiedot

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi.

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi. RAKENNUSVALVONTA 2015 RANTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOIITUKSEN MUUT- TAMINEN VAKITUISEKSI ASUNNOKSI I YLEISTÄ Vapaa-ajanasunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi tulisi ensisijaisesti

Lisätiedot

HE 171/2004 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi asuntojen korjaus- ja energia-avustuksista annettua

HE 171/2004 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi asuntojen korjaus- ja energia-avustuksista annettua Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi asuntojen korjaus- ja energia-avustuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi asuntojen korjaus- ja energia-avustuksista

Lisätiedot

Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kunnan ympäristönsuojelumääräykset Ympäristölautakunta

Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kunnan ympäristönsuojelumääräykset Ympäristölautakunta Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kunnan ympäristönsuojelumääräykset Ympäristölautakunta 12.10.2011 46 1 Luku Yleiset määräykset 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on ympäristönsuojelulakia

Lisätiedot

H 90 OIKAISUVAATIMUS; TAINIO AKI, HALLITUKSEN PÄÄTÖS, 72 ; VIEMÄRÖINNIN TOTEUTUSTAVASTA TOIMINTA-ALUEEN OSALLA SASI- MAHNALA-KYRÖSPOHJA-HEINIJÄRVI

H 90 OIKAISUVAATIMUS; TAINIO AKI, HALLITUKSEN PÄÄTÖS, 72 ; VIEMÄRÖINNIN TOTEUTUSTAVASTA TOIMINTA-ALUEEN OSALLA SASI- MAHNALA-KYRÖSPOHJA-HEINIJÄRVI H 90 OIKAISUVAATIMUS; TAINIO AKI, HALLITUKSEN PÄÄTÖS, 72 ; VIEMÄRÖINNIN TOTEUTUSTAVASTA TOIMINTA-ALUEEN OSALLA SASI- MAHNALA-KYRÖSPOHJA-HEINIJÄRVI Hallitus 3.10.2016, 90 Valmistelijat: vs. tekninen johtaja

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEETJA HULEVESIVIEMÄRÖINNIN ALUEET

VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEETJA HULEVESIVIEMÄRÖINNIN ALUEET VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEETJA TYÖNUMERO: E26101 PARKANON KAUPUNKI PARKANON VESILAITOS POHJOIS-PARKANON VESIOSUUSKUNTA VEDENHANKINNAN, JÄTEVESIENKÄSITTELYN JA HULEVESIEN VIEMÄRÖINNIN VER- KOSTOALUEET

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

KOLARIN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA KOLARIN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2.5.2016, Kolarin kunnanhallitus Ins. (AMK) Teemu Heikkinen, Projektipäällikkö SUUNNITELMAN TAUSTA Perustuu vesihuoltolakiin Kunnan tulee kehittää vesihuoltoaan

Lisätiedot

Rautjärven kunnan vesihuollon kehittämisstrategia 2009 2013

Rautjärven kunnan vesihuollon kehittämisstrategia 2009 2013 1(12) RAUTJÄRVEN KUNTA Tekninen keskus 26.1.2009 Rautjärven kunnan vesihuollon kehittämisstrategia 2009 2013 ja Vesihuoltohankkeiden avustamisperiaatteet 2(12) SISÄLLYSLUETTELO 1. Vesihuollon nykytila

Lisätiedot

Lapuan kaupungin vesihuoltolaitoksen vesihuoltotaksa 2016

Lapuan kaupungin vesihuoltolaitoksen vesihuoltotaksa 2016 Lapuan kaupungin vesihuoltolaitoksen vesihuoltotaksa 2016 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN YHTEYSTIEDOT Kunnallistekniikan päällikkö Jarmo Hietala s-posti jarmo.hietala@lapua.fi puh. 06 4384 640, 044 4384 640 Rakennusmestari

Lisätiedot

Sotkamon kunnassa sijaitsevien eräiden vesiosuuskuntien toiminta-alueiden hyväksymismenettely

Sotkamon kunnassa sijaitsevien eräiden vesiosuuskuntien toiminta-alueiden hyväksymismenettely Ympäristö- ja tekninen lautakunta 53 31.03.2010 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 98 30.06.2010 Kunnanhallitus 168 03.08.2010 Sotkamon kunnassa sijaitsevien eräiden vesiosuuskuntien toiminta-alueiden hyväksymismenettely

Lisätiedot

PUHDISTUSTULOKSIA RAITA PA2 PUHDISTAMOSTA LOKA-PUTS HANKKEEN SEURANNASSA 2008-2011

PUHDISTUSTULOKSIA RAITA PA2 PUHDISTAMOSTA LOKA-PUTS HANKKEEN SEURANNASSA 2008-2011 PUHDISTUSTULOKSIA RAITA PA2 PUHDISTAMOSTA LOKA-PUTS HANKKEEN SEURANNASSA 2008-2011 Raita PA 2.0-panospuhdistamo Seurannassa oli yksi Raita PA 2.0-panospuhdistamo, josta otettiin kahdeksan lähtevän jäteveden

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Naantalin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E23614 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/8)

AIRIX Ympäristö Oy Naantalin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E23614 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/8) KEHTTÄMSTOMENPTEET Liite (1/8) KEHTTÄMSTOMENPTEET 2010-2020 Vedenhankinta ja -jakelu Vesijohtoverkoston saneeraus Kustannusarvio n vesijohtoverkoston automatiikka ja kaukovalvonta Särkänsalmi-Taattinen-

Lisätiedot

RAPORTTI 16X D711C KOUVOLAN VESI OY Vesihuollon toiminta-alueen päivitys

RAPORTTI 16X D711C KOUVOLAN VESI OY Vesihuollon toiminta-alueen päivitys RAPORTTI KOUVOLAN VESI OY Vesihuollon toiminta-alueen päivitys 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE... 3 3 TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMISEN PERIAATTEET KOUVOLASSA... 4 4 KOUVOLAN

Lisätiedot

Rakennuksen haltijan nimi ja yhteystiedot (jos eri kuin omistaja): Tilan nimi ja Rn:o / Kortteli ja tontin nro: henkilöä

Rakennuksen haltijan nimi ja yhteystiedot (jos eri kuin omistaja): Tilan nimi ja Rn:o / Kortteli ja tontin nro: henkilöä Säilytettävä kiinteistöllä, esitetään viranoaiselle tarvittaessa RAKENNUKSEN OMISTAJA Nii: Osoite: JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SELVITYS Puhelin koti/työ: Rakennuksen haltijan nii ja yhteystiedot (jos eri kuin

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON. NAANTALIN KAUPUNKI Vesihuoltolaitos Käsityöläiskatu 2 21100 NAANTALI TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS xx.xx.xxxx SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

Lisätiedot

ERITYISALUEIDEN JÄTEVESIHAASTEET

ERITYISALUEIDEN JÄTEVESIHAASTEET 1 ERITYISALUEIDEN JÄTEVESIHAASTEET - Käytännön kokemuksia kartoitus- ja neuvontakäynneiltä Minttu Peuraniemi Kuka vie hajajätevesivalssia? -seminaari 15.11.2010 2 TAUSTA Hankkeen keskeisiä painopisteitä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus. Jokainen hanke käsitellään tapauskohtaisesti erikseen.

Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus. Jokainen hanke käsitellään tapauskohtaisesti erikseen. Tekninen lautakunta 115 04.12.2013 Tekninen lautakunta 118 02.12.2014 Tekninen lautakunta 93 14.12.2016 Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus 305/02.03.01/2013

Lisätiedot

Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 73 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖILLE HIEKKALA RN:0 9:46, PAAVONMÄKI RN:O 9:33 JA ANTTILA RN:O 9:49 37/60.602/2013

Lisätiedot

Pohjavesialueita koskevan lainsäädännön uudistukset

Pohjavesialueita koskevan lainsäädännön uudistukset Pohjavesialueita koskevan lainsäädännön uudistukset Kaavoituksen ajankohtaispäivä 14.6.2016 Ylitarkastaja Maria Mäkinen Varsinais-Suomen ELY-keskus 13.6.2016 Kartoituksen vaihe Tärkeät pohjavesialueet

Lisätiedot

Liittyjä on velvollinen maksamaan liittymismaksu seuraavin perustein:

Liittyjä on velvollinen maksamaan liittymismaksu seuraavin perustein: Kvalt 19.5.2008 35 Kvalt 4.5.2009 muutos 8 Kvalt 18.2.2014 muutos 8 1 EVIJÄRVEN KUNNALLINEN VIEMÄRILAITOS SÄÄNNÖT 1 NIMITYKSET 2 TOIMIALA Yhtymän nimi on Evijärven kunnan viemärilaitos ja kotipaikka Evijärven

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Tavoite

YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Tavoite 1 YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräykset annetaan ympäristönsuojelulain (86/2000) täytäntöön panemiseksi. Ne perustuvat lain säännöksien

Lisätiedot

Ranta-alueet, 100 m, on jaettu vesiensuojelullisin perustein kahteen 50 metrin vyöhykkeeseen.

Ranta-alueet, 100 m, on jaettu vesiensuojelullisin perustein kahteen 50 metrin vyöhykkeeseen. 1 LAPPAJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Kunnan ympäristönsuojelumääräyksillä annetaan paikallisten olosuhteiden perusteella yleisiä määräyksiä ympäristön

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2016 1 (1) 186 Asianro 4087/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-471-1-45 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

Ehdotus Sääksjärven vesiosuuskunnan toiminta-alueeksi Mäntsälän kunnan alueella

Ehdotus Sääksjärven vesiosuuskunnan toiminta-alueeksi Mäntsälän kunnan alueella Tekninen lautakunta 196 02.12.2014 Maankäyttölautakunta 11 21.01.2015 Tekninen lautakunta 20 24.02.2015 Tekninen lautakunta 47 21.04.2015 Ehdotus Sääksjärven vesiosuuskunnan toiminta-alueeksi Mäntsälän

Lisätiedot

päättää oman toimialansa osalta valtionavustusten sekä muiden avustusten hakemisesta sekä tilityksistä

päättää oman toimialansa osalta valtionavustusten sekä muiden avustusten hakemisesta sekä tilityksistä Ympäristölautakunnan määräys ratkaisuvallan siirtämisestä Ympäristölautakunta siirtää ratkaisuvaltaansa 1.1.2015 alkaen seuraavasti: Muutettu ympäristölautakunnan kokouksessa 3.11.2016 77, tulee voimaan

Lisätiedot

Jätevesijärjestelmän toimintakunnon arviointi kiinteistöllä. Erkki Santala, Hajaputsari ry

Jätevesijärjestelmän toimintakunnon arviointi kiinteistöllä. Erkki Santala, Hajaputsari ry Jätevesijärjestelmän toimintakunnon arviointi kiinteistöllä Erkki Santala, Hajaputsari ry Neuvontaan liittyvällä kiinteistökäynnillä tehtävä jätevesijärjestelmän arviointi Jätevesijärjestelmän toimintakunnon

Lisätiedot