PIENURAKKASOPIMUS. Hanke. Rakennuskohde. Urakan kohde. Sopijapuolet. Tilaaja. Urakoitsija

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIENURAKKASOPIMUS. Hanke. Rakennuskohde. Urakan kohde. Sopijapuolet. Tilaaja. Urakoitsija"

Transkriptio

1 RT KH X ohjetiedosto syyskuu 1999 korvaa RT (7) PIENURAKKASOPIMUKSEN LAATIMINEN, RAKENNUSTEKNISET TYÖT pieurakka, urakkasopimus, sopimuslomake småetrepread, avtal för småetrepread mior cotract, cotract form Tämä ohjekortti sisältää esimerki pieurakkasopimuksesta rakeustekisiä töitä ja maalaustöitä varte. Sopimus o tehty lomakkeelle RT Pieurakkasopimus. Sopimuslomaketta RT käytetää myös erikoistöitä varte. Esimerkkiä o samaa hakkeesee liittyvie sähkötöide sopimusmalli ohjekortissa RT Pieurakkasopimukse laatimie, sähkötekiset työt (LVI , KH X ). Esimerki o laatiut Suome toimitila- ja rakeuttajaliitto RAKLI ry yhteistyössä Rakeusteollisuude Keskusliitto ry: ja Suome Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto ry: kassa. PIENURAKKASOPIMUS Tämä urakkasopimus o tarkoitettu käytettäväksi pieissä lyhytaikaisissa talorakeustöide urakkasopimuksissa (esim. rakeustekiste töide, sähkötöide, putkitöide, ilmavaihtotöide, maalaustöide je. urakkasopimuksissa). RT syyskuu 1999 korvaa RT RT (8) PR/1/syyskuu 1999/8000/Vla/Rakeustieto Oy Suome toimitila- ja rakeuttajaliitto RAKLI ry ja Rakeustietosäätiö 1999 YLEISTÄ Tämä ohjekortti sisältää esimerki pieurakkasopimuksesta rakeustekisiä töitä ja maalaustöitä varte. Sopimus o tehty lomakkeelle RT Pieurakkasopimus. Lomake RT korvaa lomakkeet RT Pieurakkasopimus ja RT Pieurakkasopimus erikoistöitä varte. Esimerkki erikoistöide pieurakkasopimuksesta o ohjekortissa RT (LVI , KH X ). Esimerkki o sama kohtee sähköurakasta. Jos kohteessa tehdää vai yksi urakka, suositellaa, että mallia käytetää rakeustekiste töide täyttömallia. Sopimuslomake RT poikkeaa edeltäjistää mm. site, että lomakkee rakeetta o kehitetty ja uudistettu ja se o edellisiä lomakkeita yksityiskohtaisempi. Lomakkeessa o otettu huomioo työturvallisuuslaisäädäö vaatimukset, selkiytetty tilaaja ja urakoitsija välistä vastuujakoa erityisesti työmaapalveluide osalta, omaksuttu YSE 98: meettelytavat takuuaikoje, viivästyssakkoje ja vakuuksie osalta sekä selkiytetty vakuutuksii liittyviä vaihtoehtoja. Lisäksi eräissä sopimukse kohdissa o esitetty useampia ratkaisuvaihtoehtoja. SLS/1/Syyskuu 1999/10 000/Vla/Rakeustieto Oy Suome toimitila- ja rakeuttajaliitto RAKLI ry ja Rakeustietosäätiö 1999 Hake Rakeuskohde Uraka kohde Sopijapuolet Suuitelmie muuttamisesta ja tilauste tekemisestä päättää suoritusvelvollisuus Nro 001/99 Toimistohuoeisto Aakatu 24 A 1 korjaustyöt Rakeustekiset työt maalaustöiee Kiiteistö Oy Aakulma Aakatu Helsiki Puh. (09) Korjausurakoiti Laatutyö ja Poika Oy Tekijätie Helsiki Puh. (09) Isäöitsijä Pekka Tarkka Isäöitsijätoimisto Tyrvää Närhet Asematie Helsiki Puh. (09) , sitoutuu urakkahitaa vastaa tekemää kaikki urakkasopimukse ja muide sopimusasiakirjoje sekä laisäädäö edellyttämät työt ja toimepiteet, suorittamaa tarvittavat aie- ja tarvikehakiat ja luovuttamaa työtulokse sopimusasiakirjoje mukaisesti tehtyä valmiia tilaajalle. o suoritettava työsä ammattitaidolla, huolellisesti ja hyvää raketamistapaa oudattae. suorituksee kuuluu omaa suoritustaa koskevie käyttö- ja huolto-ohjeide laatimie. Vai täytety lomakkee kopioiti o sallittu. Alkuperäie lomake o paiettu ruskealla paiovärillä.

2 RT ohjetiedosto 2 SOPIMUKSEN LAATIMINEN Pieurakkasopimuslomakkee käyttökohteita ovat pieehköt, lyhytaikaiset uudisrakeustyöt sekä korjaus-, kuossapito- ja purkamistyöt. Käsitettä pieurakka ei voida määritellä yksiselitteisesti ja tästä johtue ei voida myöskää ataa tarkkoja, esimerkiksi markkamääräisiä, raja-arvoja iille urakoille, joihi pieurakkasopimuslomake soveltuu käytettäväksi. Jokaise uraka kohdalla o tutkittava tarkoi se yksityiskohdat ja tämä jälkee valittava käytettävä sopimuslomake. Sopimus tehdää kahtea samasisältöiseä kappaleea, yksi kummalleki sopijapuolelle. Sopimukse tekemise yhteydessä huolehditaa siitä, että se liitteiksi tulevat asiakirjat ovat koottuia yhtee ja että molempie sopijapuolte liiteasiakirjat ovat keskeää samasisältöiset. Sopimus laaditaa ii, että se vastaa liitteiksi tulevie asiakirjoje sisältöä. Jos kohteessa tehdää useita sopimuksia samaaikaisesti tulee sopimusasiakirjoje raketua samoista sopimusehdoista. Esimerkiksi pieurakkasopimuspohjaiste ja YSE-pohjaiste sopimuste sekoittamista tulee välttää iide raketeessa ja systematiikassa olevie eroavaisuuksie vuoksi. LOMAKKEEN KÄYTTÖ Pieurakkasopimuslomake sisältää myös urakkasuorituksessa oudatettavat sopimusehdot. Ku sopimusta ryhdytää laatimaa, o osapuolte esi huolellisesti perehdyttävä sopimusehtoihi ja vasta tämä jälkee laadittava sopimus. Sovittavia asioita ovat kaikki sellaiset asiat, jotka eivät ilmee sopimusehdoista ja joista o välttämätötä sopia kyseessä oleva urakkasuoritukse oistumiseksi. Uraka kohde Ilmoitetaa uraka kohtee täydellie imi, osoite ja sijaiti sekä esitetää lyhyesti uraka sisältö. Ilmoitetaa tilaaja täydellie imi, osoite sekä muut mahdolliset yhteystiedot. Lisäksi esitetää e hekilöt, jotka ovat oikeutettuja päättämää suuitelmie muuttamisesta ja tilauste tekemisestä. Ilmoitetaa urakoitsija täydellie imi, osoite sekä muut mahdolliset yhteystiedot. Työmaa johtovelvollisuudet Ilmoitetaa, kuka vastaa sopimukse yleiste ehtoje 2 : tarkoittamista työmaa johtovelvollisuuksista. Samoi ilmoitetaa, mihi muihi urakoihi ämä velvollisuudet kohdistuvat. Ellei työmaa johtovelvollisuuksista vastaavaa urakoitsijaa ole imetty, vastaa tilaaja äistä velvollisuuksista. Työmaa johtovelvollisuuksista sopimie o tärkeää, jotta työ saadaa edistymää tarkoituksemukaisesti ja työturvallisuuslaisäädätöö liittyvät vastuut ovat selkeästi jaetut. Työjohto Ilmoitetaa, kuka toimii työmaa vastaavaa työjohtajaa. Jos työmaalla o useampia urakoitsijoita, ilmoitetaa äide urakoide työjohtajat. Yleesä edellytetää, että urakoitsija imeää työkohdetta varte koko urakkasuoritukse toteuttamise ajaksi sellaise hekilö, joka hallitsee ko. sopimukse alaise tehtävä ja joka puolee tilaaja tai häe edustajasa voivat käätyä suoritusta koskevie määräyksiee yhtä pätevästi, kui jos ämä määräykset olisi ilmoitettu suoraa urakoitsijalle. edustaja tulee olla tilaaja tavoitettavissa ja aia tarvittaessa työmaalle saatavissa. Työsuojelu Ilmoitetaa, kuka o työmaa turvallisuude yleisjohdosta vastaava hekilö. Työmaalla, jossa o kaksi tai useampia urakoitsijoita yhtä aikaa, työturvallisuude koordioiista o vastuussa työmaalla päätoteuttaja tai muu, joka ohjaa tai valvoo haketta. Ellei tätä velvollisuutta ole siirretty urakoitsijalle, o tilaaja vastuussa työturvallisuude koordioiista. laatima työturvallisuusasiakirja työmaa erityisistä riskeistä o suositeltavaa liittää mukaa tarjouspyytöasiakirjoihi. Työmaapalvelut Sovitaa, mite vastuu työmaapalveluista jakautuu tilaaja ja urakoitsija välillä. Jos tiety työmaapalvelu kohdalla ei ole rastia, ei se kuulu kummakaa sopijapuole suorituksee. Erityisesti tulee kiiittää huomiota rakeusaputöistä sopimisee. Kaikki rakeusaputyöt, jotka urakoitsija tulee mahdollisesti toimittaa muille urakoitsijoille tai jotka hä o oikeutettu saamaa, tulee merkitä tarkasti sopimuksee. Jos tilaaja o siirtäyt velvollisuudeksee merkity työmaapalvelu joki toise urakoitsija vastuulle, tulee tästä olla maiita työmaapalvelu saajaksi merkity urakoitsija sopimuksessa (sopimuksee merkitää vastuullise urakoitsija imi). Lisäksi lomakkeesee o varattu paikka muille työmaapalveluille, joita ei lomakkeesee ole esipaiettu. Sopimusasiakirjat Luetellaa e asiakirjat, jotka tulevat sopimukse liitteiksi. Jokaisesta asiakirjasta ilmoitetaa se täydellie imi, päiväys ja liittee umero ja sivumäärä. Valuutta Ilmoitetaa, mikä o sopimuksessa oudatettava valuutta (markka/euro). Asiasta sopimie o tarpee kaikissa sopimuksissa, jotka allekirjoitetaa ee suoritusaika ja viivästyssakko Sovitaa urakoitsija suoritusaika, se alkamie ja päättymie, mahdollise viivästyssako suuruus kultaki työpäivältä ja se eimmäismäärä sekä takuuajat kaikkie urakoide osalta. Viivästyssako suuruus voidaa ilmoittaa markkamääräisesti umeroi ja kirjaimi. Mikäli välitavoitteita käytetää, voidaa iille asettaa omat viivästyssakkosa. Viivästyssakko lasketaa arvolisäverottomasta urakkahiasta. Suome toimitila- ja rakeuttajaliitto RAKLI ry ja Rakeustietosäätiö 1999

3 3 ohjetiedosto RT Suome toimitila- ja rakeuttajaliitto RAKLI ry ja Rakeustietosäätiö 1999 Takuuaika Merkitää haluttu takuuaika lomakkeesee. Takuuaika lasketaa urakkasuoritukse vastaaotosta. Vakuudet Sovitaa iistä vakuuksista, rakeusaikaisesta vakuudesta ja takuuaja vakuudesta, jotka urakoitsija ataa tilaajalle, sekä iide voimassaoloajoista. Vakuuksie määrät voivat sopijapuolet sopia haluamasa suuruisiksi, tavallisimmi käytetyt ovat seuraavat: rakeusaikaie vakuus 10 % arvolisäverottomasta urakkasummasta ja takuuaja vakuus 2 % arvolisäverottomasta urakkasummasta. Rakeusaikaie vakuus muutetaa takuuaja vakuudeksi loppuselvitykse toimittamise jälkee. Vakuuksie voimassaoloajat ovat seuraavat: rakeusaikaie vakuus kolme kuukautta valmistumisaja jälkee ja takuuaja vakuus kolme kuukautta takuuaja yli kuiteki ii, että se palautetaa heti, ku takuutarkastuksessa havaitut puutteellisuudet o asiamukaisesti korjattu ja hyväksytty. Vakuutukset Sovitaa lomakkeessa esitetyllä tavalla siitä, kuka vastaa kohteessa tehtävie töide vakuuttamisesta. Vaihtoehdossa 1 urakoitsija ottaa s. rakeustyövakuutukse, joka voidaa sopia kattava myös muide urakoitsijoide suoritukset. Vaihtoehdossa 2 kohteessa o joki muu taho ottama rakeustyövakuutus, joka kattaa myös tämä sopimukse kohteea oleva työ. Hakkee vakuuttamisee liittye o syytä muistaa, että jos tilaaja ei saa vähetää arvolisäveroa, tulee vakuutukse pohjautua arvolisäverollisee jälleehakita-arvoo. Lomakkeesee o jätetty tilaa tarkemmalle sopimiselle vakuutuksii liittye. Urakkahita Kuvataa uraka arvolisäveroto hita ja arvolisävero osuus ja lasketaa e yhtee, jolloi saadaa uraka kokoaishita. Urakkahia maksamie Sovitaa maksueristä joko ii, että käytetää lomakkee taulukkoa tai erillistä maksuerätaulukkoa. Maksuerie suuruutta määrättäessä pidetää pääsäätöä, että osamaksut ovat oikeassa suhteessa sekä koko urakkasummaa että kulloiki kysymyksessä olevaa rakeusvaiheesee. Esimmäie maksuerä o yleesä oi puolet rakeusaikaise vakuude määrästä ja eitää vakuude suuruie. Seuraavat maksuerät sovitaa site, etteivät suoritetut maksut ylitä tehdy työ arvoa urakkasuoritukse puolivälissä. Viimeie maksuerä o yleesä 5-10 % urakkasuoritukse kokoaishiasta. Maksuerie umerojärjestys ei ole velvoittava maksuerie suoritusjärjestys. Eriäisiä määräyksiä Sovitaa, mite varmistutaa siitä, että urakoitsija o asiamukaisella tavalla rekisteröityyt eakopidätysrekisterii ja arvolisäverovelvolliseksi sekä huolehtiut yhteiskualliste velvoitteide suorittamisesta. Lisäksi sovitaa tarvittaessa iistä asioista, joille ei ole varattu lomakkeessa omaa kohtaa. Sopimukse allekirjoittamie Sopimukse allekirjoittavat tilaaja ja urakoitsija tai heidä edustajasa kahde todistaja läsäollessa.

4 SLS/1/Syyskuu 1999/10 000/Vla/Rakeustieto Oy Suome toimitila- ja rakeuttajaliitto RAKLI ry ja Rakeustietosäätiö 1999 PIENURAKKASOPIMUS Tämä urakkasopimus o tarkoitettu käytettäväksi pieissä lyhytaikaisissa talorakeustöide urakkasopimuksissa (esim. rakeustekiste töide, sähkötöide, putkitöide, ilmavaihtotöide, maalaustöide je. urakkasopimuksissa). Hake Rakeuskohde Uraka kohde Sopijapuolet Suuitelmie muuttamisesta ja tilauste tekemisestä päättää suoritusvelvollisuus Nro 001/99 RT syyskuu 1999 korvaa RT RT (8) Toimistohuoeisto Aakatu 24 A 1 korjaustyöt Rakeustekiset työt maalaustöiee Kiiteistö Oy Aakulma Aakatu Helsiki Puh. (09) Korjausurakoiti Laatutyö ja Poika Oy Tekijätie Helsiki Puh. (09) Isäöitsijä Pekka Tarkka Isäöitsijätoimisto Tyrvää Närhet Asematie Helsiki Puh. (09) , sitoutuu urakkahitaa vastaa tekemää kaikki urakkasopimukse ja muide sopimusasiakirjoje sekä laisäädäö edellyttämät työt ja toimepiteet, suorittamaa tarvittavat aie- ja tarvikehakiat ja luovuttamaa työtulokse sopimusasiakirjoje mukaisesti tehtyä valmiia tilaajalle. o suoritettava työsä ammattitaidolla, huolellisesti ja hyvää raketamistapaa oudattae. suorituksee kuuluu omaa suoritustaa koskevie käyttö- ja huolto-ohjeide laatimie. Vai täytety lomakkee kopioiti o sallittu. Alkuperäie lomake o paiettu ruskealla paiovärillä. RT Pieurakkasopimus 2 Työmaa johtovelvollisuudet Työjohto Työsuojelu Työmaapalvelut Työmaa johtovelvollisuuksista vastaa sopimukse yleiste ehtoje 2 : tarkoittamassa laajuudessa rakeus urakoitsija: Korjausurakoiti Laatutyö ja Poika Oy Nämä velvollisuudet koskevat urakoitsija oma suoritukse lisäksi seuraavia urakoita ja hakitoja: Sähköurakkaa, joka valitaa myöhemmi Työmaa vastaava työjohtaja: Rakeusmestari Timo Terävä, puh uraka työjohtaja: Työmaa turvallisuude yleisjohdosta vastaava hekilö: Rkm. Timo Terävä o vaadittaessa ilmoitettava omie ja alihakkijoidesa työmaalla työsketelevie työtekijöide imet ja sytymäajat tilaajalle. Vastuu työmaapalveluista jakautuu oheisessa taulukossa kuvatulla tavalla (merkitää rastilla kuhuki kohtaa; T =, U =. Tarkeukset kuhuki työmaapalveluu kirjoitetaa asiaomaise palvelu perää. Jos merkitää ei ole tehty, ei työmaapalvelu kuulu kummallekaa sopijapuolelle). T U Työaikaiste rakeelmie (esim. telieide) ja aseuste tekemie sekä yhteistä tarvetta palvelevie mittoje asettamie X Kulkuteide tekemie ja kuossapito sekä yleise liiketee järjestely X Yleie katualue Työsuoritusta varte tarpeellise aluee vuokraamie ja aitaamie X Tarvittaessa Rakeuskohtee vartioiti X Olemassa oleva hälytysjärjestelmä o korvauksetta käytettävissä Rakeuskohtee, rakeusosie ja rakeustarvikkeide sekä ympäristö suojaamie ja hoito X Suome toimitila- ja rakeuttajaliitto RAKLI ry ja Rakeustietosäätiö 1999 Alkuperäie lomake o paiettu ruskealla paiovärillä. RT ohjetiedosto 4 Suome toimitila- ja rakeuttajaliitto RAKLI ry ja Rakeustietosäätiö 1999

5 Suome toimitila- ja rakeuttajaliitto RAKLI ry ja Rakeustietosäätiö 1999 RT Pieurakkasopimus 3 Sopimusasiakirjat T U Rakeuskohtee lämmittämie ja kuivattamie sekä yleisvalaistus X X Kiiteistö lämmitysverkostoa voi eerg. käyttö käyttää korvauksetta. Valovirtaa voi käyttää valaistuksee ja rakeuskoeide käyttöö. Verkkoa ei saa ylikuormittaa,ks. Sähköselostus. Työmaa sisäise jätehuollo järjestämie sekä siivous, puhtaaapito ja lumityöt X Uraka toteuttamisee tarvittavie varasto-, toimisto- ja työsketelytiloje sekä työtekijöide sosiaalitiloje järjestämie ja varustamie X Huoeisto tiloja saa käyttää sosiaalitiloia. Vede, valaistuksee ja laitteide käyttöö tarvittava sähkö atamie X Muut työmaapalvelut, joista o sovittu: Toimistohuoe 3 laitteiee o käytettävissä puheli-, fax- ja tietoliikeettä varte. Rakeusaputyöt sovitussa määri seuraaville urakoitsijoille: Työ/Keelle: Yli 40 kg paiavie kojeide, tarvikkeide ja kalusteide ostoapu/sähköurakoitsijalle Läpivietie tekemie ja tiivistämie, putkie tiivistämie ja roilotukset/ sähköurakoitsijalle Edellä maiitut tilaajalle osoitetut työmaapalvelut o siirretty: X X X Urakassa oudatetaa tätä sopimusta kaikkie ehtoiee ja siihe liittyviä jäljempää lueteltuja sopimusasiakirjoja. Sopimusasiakirjat täydetävät toisiaa ja iide keskiäie pätevyysjärjestys o sopimukse yleiste ehtoje 3 : mukaie. Suome toimitila- ja rakeuttajaliitto RAKLI ry ja Rakeustietosäätiö 1999 Alkuperäie lomake o paiettu ruskealla paiovärillä. RT Pieurakkasopimus 4 Urakka-asiakirjaluettelo Asiakirja imi Liite ro Päiväys myötävaikutusvelvollisuus Valuutta Tämä urakkasopimus Tarjouspyytö sekä ee tarjousta aetut lisäselvitykset, 3 s Urakkaohjelma, 4 s Työturvallisuusasiakirja, 1 s Tarjous, 1 s Määrä- ja mittaluettelot, Rakeus s. selostus, 8 s Maalaus selostus, 4 s Sähkö selostus, 5 s Sopimuspiirustukset: Piirustusluettelo mukaa Muut asiakirjat: Lisäksi urakassa oudatetaa yleisiä stadardeja, työohjeita ja työselostuksia, jotka o osoitettu edellä luetelluissa asiakirjoissa. Suuitelmat ja iide yhteesopivuus o sopijapuolte keske tarkastettu ee sopimukse allekirjoittamista. o varattava eri työvaiheita varte urakoitsijalle kohtuullie aika. o täytettävä omat sopimuksee liittyvät velvollisuutesa ja muutoiki myötävaikutettava sopimukse täyttymisee ii, että urakka voi valmistua sopimuksessa maiitussa ajassa ja muutoi sovitulla tavalla. Tässä urakkasopimuksessa valuuttaa käytetää markkaa/euroa (tarpeeto yliviivataa). Tässä kohdassa sovittua valuttaa sovelletaa kaikissa tämä sopimukse rahamääräisiä suorituksia koskevissa kohdissa. Luvat hakkii viraomaiste luvat rakeuskohtee raketamisee, purkamisee tai muuhu luvavaraisee toimepiteesee ja vastaa äide aiheuttamista kustauksista. Rakeustyölle o hakittu toimepidelupa. o velvollie huolehtimaa siitä, että työsuorituksee liittyvät katselmukset ja tarkastukset, jotka säädöste tai viraomaismääräyste mukaa o toimitettava, tulevat pidetyiksi. vastaa katselmuste ja tarkastuste kustauksista lukuu ottamatta rakeuslupamaksuu sisältyviä katselmuksia ja tarkastuksia. Urakka-aika lla o oikeus aloittaa rakeustyöt rakeuskohteessa välittömästi. Työt o aloitettava viimeistää: Töide valmistumisajakohta: Ellei toisi sovita työpäiviä ovat arkipäivät maaataista perjataihi / Työpäiviä ovat (tarpeeto yliviivataa): Suome toimitila- ja rakeuttajaliitto RAKLI ry ja Rakeustietosäätiö 1999 Alkuperäie lomake o paiettu ruskealla paiovärillä. 5 ohjetiedosto RT

6 RT Pieurakkasopimus 5 Viivästyssakko Takuuaika Vakuudet Urakkasuoritukse viivästyessä sovituista määräajoista tilaaja o oikeutettu saamaa urakoitsijalta viivästyssakkoa: Urakkasuoritukse valmistumise osalta kuiteki eitää yhteesä 50 työpäivältä Välitavoitteide osalta o sovittu seuraavaa: 400 markkaa/euroa kultaki työpäivältä, markkaa/euroa. Ellei tässä urakkasopimuksessa ole muuta todettu, viivästyssakko o kultaki työpäivältä 0,1% arvolisäverottomasta urakkahiasta kuiteki eitää 50 työpäivältä. Uraka takuuaika: Ellei tässä urakkasopimuksessa ole muuta todettu, uraka takuuaika o 24 kuukautta koko urakkasuoritukse vastaaotosta. Rakeusaikaise vastuusa täyttämise vakuudeksi urakoitsija ataa tilaajalle paki tai vakuutuslaitokse myötämä omavelkaise takaukse tai muu tilaaja hyväksymä vakuude määrältää: markkaa/euroa. Takuuaja vastuusa täyttämise vakuudeksi urakoitsija ataa tilaajalle paki tai vakuutuslaitokse myötämä omavelkaise takaukse tai muu tilaaja hyväksymä vakuude määrältää: markkaa/euroa. Vakuudet kattavat myös lisä- ja muutostyöt. Rakeusaikaise vakuude tulee olla voimassa kolme kuukautta uraka hyväksyty valmistumisaja yli ja takuuaikaise vakuude kolme kuukautta yli takuuaja. Ellei tässä urakkasopimuksessa ole muuta todettu, rakeusaja vakuus o arvoltaa 10% ja takuuaja vakuus 2% urakkahiasta. Vakuudet lasketaa arvolisäverottomasta urakkahiasta. Vakuutukset Valitse vaihtoehto 1 tai 2 X Vaihtoehto 1 ottaa rakeuttaja imii s. rakeustyövakuutukse arvolisäverolliselta/ arvolisäverottomalta (tarpeeto yliviivataa) jälleehakita-arvoltaa markkaa/euroa. Vakuutukse tulee kattaa seuraavat urakat tai hakiat: Rakeusurakka Sähköurakka 24 kuukautta Vaihtoehto 2 Kohteessa o ottama rakeustyövakuutus, joka kattaa myös tämä urakkasopimukse kohteea oleva suoritukse. Vakuutuksista o lisäksi sovittu seuraavaa: Kiiteistöllä o kiiteistö täysarvovakuutus, joka ei kuitekaa kata urakoitsija suoritusta. Korjaustöistä o ilmoitettava vakuutusyhtiölle. vastaa rakeusvälieidesä vakuuttamisesta. lla tulee olla voimassa oleva toimia vastuuvakuutus. Suome toimitila- ja rakeuttajaliitto RAKLI ry ja Rakeustietosäätiö 1999 Alkuperäie lomake o paiettu ruskealla paiovärillä. RT Pieurakkasopimus 6 Urakkahita Urakkahiassa o eroteltava arvolisäveroto hita ja arvolisävero. Arvolisäveroto urakkahita: markkaa/euroa Arvolisävero osuus: markkaa/euroa Yhteesä: markkaa/euroa. Urakkahia maksamie Maksuerätaulukko Valitse vaihtoehto 1 tai 2 X Vaihtoehto 1 Urakkahita maksetaa seuraava maksuerätauluko mukaisesti: 1. erä alv markkaa/euroa, ku vakuudet ja vakuutukset o toimitettu ja työ o aloitettu. 2. erä alv markkaa/euroa, ku katavat raketeet o korjattu. Hitasidoaisuudet Muut sopimusasiat / erityisiä määräyksiä Riitaisuuksie ratkaisemie 3. erä alv markkaa/euroa, ku ikkuat ja ovet o aseettu. 4. erä alv markkaa/euroa, ku maalaustyöt o tehty. 5. erä alv markkaa/euroa, ku työ o valmis ja vastaaotettu. Vaihtoehto 2 Urakkahita maksetaa liitteeä seuraava maksuerätauluko mukaa. Liite ro Maksuaika o 14 päivää. Viivästyskorko o korkolai mukaie kulloiki voimassaoleva viivästyskorko ( 11 % vuoa 1999 ). Sopimuksee perustuvat laskut o maksettava, ku lasku o esitetty tilaajalle ja vastaava sopimukse mukaie työvaihe o todettu tehdyksi tai lasku muute o todettu maksukelpoiseksi. edustaja toteaa, milloi maksuerä perusteea oleva työvaihe o tehty. Urakkahita o kiiteä ilma ideksi- tai valuuttasidoaisuutta. o ee sopimukse allekirjoittamista/töide aloittamista (tarpeeto yliviivataa) toimitettava tilaajalle ALV- ja eakopidätysrekisteriote sekä luotettava selvitys veroje, eakopidätystilityste, sosiaaliturvamaksuje ja eläkemaksuje suorittamisesta. voi ilmoittaa tästä urakkasopimuksesta lääiverovirastolle veroviraomaise laatimalla lomakkeella. Tarkastettu Tätä sopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaa esisijaisesti osapuolte keskiäiste euvotteluje avulla. Mikäli yhteisymmärrystä ei saavuteta, riitaisuudet jätetää Helsigi käräjäoikeude ratkaistavaksi. Suome toimitila- ja rakeuttajaliitto RAKLI ry ja Rakeustietosäätiö 1999 Alkuperäie lomake o paiettu ruskealla paiovärillä. RT ohjetiedosto 6 Suome toimitila- ja rakeuttajaliitto RAKLI ry ja Rakeustietosäätiö 1999

7 Suome toimitila- ja rakeuttajaliitto RAKLI ry ja Rakeustietosäätiö 1999 RT Pieurakkasopimus 7 YLEISET EHDOT 1 Yhteistoimitavelvollisuus Osapuolte o tiedottamalla, sopimalla ja muulla yhteistoimialla varmistettava rakeustyö sujuva ja turvallie suoritus sekä järjestettävä ja suoritettava työsä site, että e eivät tarpeettomasti häiritse toistesa tai muide urakoitsijoide töitä tai toimitaa rakeuskohteessa. o oudatettava työmaa johtovelvollisuuksista vastaava atamia töide järjestelyä ja yhteesovitusta koskevia ohjeita. 2 Työmaa johtovelvollisuudet Mikäli sopimusasiakirjoissa ei ole toisi saottu, työmaa johtovelvollisuuksii kuuluvat seuraavat velvollisuudet: a) työmaa yleisjohto ja tarvittaessa vastaava työjohtaja asettamie; b) työturvallisuuslaisäädäö tarkoittamat päätoteuttaja velvollisuudet d) työmaa töide järjestely ja yhteesovitus; Ellei pääurakoitsijaa tai muuta työmaa johtovelvollisuuksista vastaavaa ole sopimusasiakirjoissa imetty, äistä velvollisuuksista vastaa tilaaja. 3 Sopimusasiakirjoje keskiäie pätevyysjärjestys Jos sopimusasiakirjat ovat sisällöltää ristiriitaisia, o eri asiakirjoje määräyste keskiäie pätevyysjärjestys, ellei tässä sopimuksessa ole muuta maiittu, seuraava: a) tämä urakkasopimus; b) tarjouspyytö ja ee tarjoukse atamista aetut kirjalliset lisäselvitykset; c) urakkaohjelma tai muut sopimuskohtaiset urakkaehdot; d) tarjous; e) määrä- ja mittaluettelot; f) työkohtaiset laatuvaatimukset ja työselostukset; g) sopimuspiirustukset; h) yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset. 4 suoritusaika Urakkasopimuksessa edellytetty rakeustyö o aloitettava, tehtävä ja loppuusaatettava sopimukse aikamääräyksiä oudattae tai tällaiste puuttuessa sellaisessa ajassa, kui se kohtuude mukaa o mahdollista. o tarvittaessa huolehdittava urakkasuoritukse edistymisestä ria mahdolliste muide töide kassa. URAKKA-AJAN PIDENTÄMISEEN OIKEUTTAVAT TEKIJÄT 5 myötävaikutusvelvollisuude laimilyöti Jos tilaaja tai tilaajaa sopimussuhteessa oleva muu taho aiheuttaa meettelyllää työ viivästymise, ja jos urakoitsija äyttää huomauttaeesa asiasta riittävä ajoissa tilaajalle, urakoitsijalla o oikeus saada kohtuullie pideys urakka-aikaa. 6 Sopijapuolista riippumattomat suoritusaja pidetämisee oikeuttavat tekijät lla o oikeus saada kohtuullie pideys urakka-aikaa, jos uraka sopimukse mukaisessa ajassa valmistumise esteeä o joki muu sopijapuolista riippumato poikkeuksellie seikka, joka huomattavasti vaikeuttaa urakkasopimukse velvoituste täyttämistä. Edellä maiittuje seikkoje ilmaatuessa urakoitsija tulee viipymättä ilmoittaa iistä kirjallisesti tilaajalle uhalla, että muutoi meettää oikeutesa suoritusaja pidetämisee. 7 Viivästykse rajoittamie Urakka-aja pideykse ollessa edellä oleva perusteella aiheellie urakoitsija tulee ryhtyä kaikkii vallassaa olevii samoi kui tilaaja osoittamii toimepiteisii viivästymise estämiseksi, mikäli tällaiset toimepiteet eivät aiheuta kohtuuttomia kustauksia tai ole työlaisäädäö, työsuojelumääräyste tai työehtosopimuste vastaisia. VASTUU 8 Yleie vastuu Sopijapuoli vastaa kaikkie urakkaa kuuluvie velvollisuuksiesa, ii itse tekemiesä kui kolmaella osapuolella teettämiesä, sopimuksemukaisesta täyttämisestä kute, tuottamiesa suuitelmie sisällöstä ja tiedoista, atamistaa määräyksistä ja kaikkie urakkaa kuuluvie töide ja velvollisuuksiesa sopimuksemukaisesta täyttämisestä. 9 Vastuu sisältö Sopijapuole vastuu käsittää velvollisuude korvata toiselle sopijapuolelle kaikki e vahigot, jotka aiheutuvat siitä, että urakkasopimukse mukaiset velvollisuudet jäävät jossai suhteessa täyttämättä, tai jotka tämä muutoi aiheuttaa toiselle sopijapuolelle. Sopijapuoli ei kuitekaa vastaa vahigoista, joita tämä ei ole voiut kaikkea mahdollista huolellisuutta oudattamallakaa välttää. Vastuusee viivästyksestä siltä ajalta, jolta o sovittu erillie viivästyssakko, oudatetaa viivästyssakkoa koskevia määräyksiä. URAKOITSIJAN VASTUU 10 Vastuu laajuus vastaa oma urakkasa sopimuksemukaisesta toteuttamisesta ala asiatutijaa. Virheellie työtulos o urakoitsija korjattava tai korvattava uudella suorituksella. 11 Vastuu takuuaikaa vastaa suorituksesa sopimuksemukaisuudesta takuuaja, joka pituus o, ellei tässä sopimuksessa ole muuta määrätty, kaksi vuotta. suorituksee, jota takuu koskee, luetaa myös lisä- ja muutostyöt. o velvollie kustauksellaa korjaamaa e urakkasuorituksessaa takuuaikaa ilmeeet virheet, joita urakoitsija ei äytä häestä riippumattomasta syystä aiheutueiksi esimerkiksi osoittamalla, että kyseessä o ormaali kulumie tai virheellise käytö taikka tilaaja vastuulle kuuluvie huoltotoimepiteide laimilyöi aiheuttama vaurio. Sellaiset virheet, jotka vaikeuttavat työtulokse käyttöä tai aiheuttavat vaaraa tahi rappeutumista, o urakoitsija viipymättä korjattava tai poistettava. Jos urakoitsija viivyttelee edellä tarkoitettuje töide tekemisessä, o tilaajalla oikeus tehdä työ urakoitsija kustauksella ilmoitettuaa asiasta sitä ee kirjallisesti urakoitsijalle. Takuuaika alkaa siä päivää, jolloi urakkasuoritus vastaaottotarkastuksessa hyväksytää vastaaotetuksi, tai mikäli vastaaottotarkastusta ei pidetä, siä päivää, jolloi urakkasuoritus otetaa käyttöö. 12 Vastuu takuuaja jälkee vastaa takuuaja jälkeeki sellaisista virheistä, joide tilaaja äyttää aiheutuee urakoitsija törkeästä laimilyöistä, täyttämättä jääeestä suorituksesta tai oleva seurausta sovitu laaduvarmistukse oleaisesta laimilyöistä ja joita tilaaja ei ole kohtuude mukaa voiut havaita vastaaottotarkastuksessa eikä takuuaikaa. Tästäki vastuustaa urakoitsija o vapaa, ku kymmee vuotta o kuluut takuuaja alkamisesta. 13 Vastuu kolmaelle hekilölle Uraka toteuttamisessa kolmaelle hekilölle sekä tämä omaisuudelle mahdollisesti aiheutuvasta vahigosta ja haitasta vastaa urakoitsija. Suome toimitila- ja rakeuttajaliitto RAKLI ry ja Rakeustietosäätiö 1999 Alkuperäie lomake o paiettu ruskealla paiovärillä. RT Pieurakkasopimus 8 14 Huomautuksetekovelvollisuude täyttämise vaikutus vastuusee Ku urakoitsija havaitsee rakeussuorituksessa käytettäväksi määrätyissä rakeustavaroissa, rakeusosissa tai tilaaja atamissa määräyksissä virheellisyyksiä, jotka saattavat vaarataa rakeustyö sopimukse mukaise täyttämise, häe o tehtävä tästä viipymättä todistettavasti ilmoitus tilaajalle. Jos tilaaja tästä huolimatta vaatii sopimusmääräyksiä oudatettavaksi, urakoitsija tehdessää työ sopimukse mukaisesti vapautuu vastuusta iihi seikkoihi ähde, joista hä o saotulla tavalla tehyt huomautukse. SUUNNITELMA- JA HINTAMUUTOKSET 15 Muutostyövelvollisuus o velvollie toteuttamaa tilaaja vaatimat muutostyöt, elleivät e oleaisesti muuta urakkasuoritusta toise luoteiseksi. Muutosta ei saa ryhtyä toteuttamaa ee kui se sisällöstä ja vaikutuksesta urakkaa o kirjallisesti sovittu. SOPIMUSKAPPALEET JA ALLEKIRJOITUKSET Paikka ja päivämäärä Todistajat Liitteitä VASTAANOTTOMENETTELY JA TAKUUTARKASTUS 16 Vastaaottotarkastus Vastaaottotarkastuksessa o todettava, oko aikaasaatu työtulos sopimusasiakirjoje määräyste mukaie. Sekä urakoitsijalla että tilaajalla o oikeus pyytää vastaaottotarkastus pidettäväksi, ku sopimukse tarkoittama urakkasuoritus o siiä valmiudessa, että mahdollisesti keske tai suorittamatta olevat työt ehditää suorittaa valmiiksi ee vastaaottotarkastusta. Tarkastus o pidettävä viimeistää 14 vuorokaude kuluessa pyyöstä tiedoksisaamisesta, joko sovittua tai tilaaja määräämää päivää. Kummaki sopijapuole o esitettävä toisiisa kohdistuvat vaatimuksesa perusteiltaa yksilöityiä viimeistää vastaaottotarkastuksessa sillä uhalla, että oikeus äide vaatimuste tekemisee o muutoi meetetty. Vastaaottotarkastuksessa vai perusteiltaa esitetyt vaatimukset o esitettävä määrältää yksilöityiä vaatimuksia viimeistää kuukaude kuluessa vastaaottotarkastuksesta. 17 Takuutarkastus Takuutarkastus suoritetaa aikaisitaa kuukautta ee vastaaottotarkastuksessa ilmoitettua takuuaja päättymispäivää ja viimeistää saottua päättymispäivää. Mikäli jompikumpi sopijapuoli ei ole ajoissa pyytäyt tarkastusta pidettäväksi määräaikaa meessä, jatkuu takuuaika vielä yhde kuukaude, joka aikaa tilaaja edellee o oikeutettu esittämää urakoitsija takuuaja vastuusee perustuvat vaatimuksesa. 18 Sopimukse purkamie ja siirtämie lla o oikeus purkaa sopimus: a) jos urakoitsija ei oudata sovittua työ alkamisajakohtaa tai jos työtä tehdää ii hitaasti, ettei se ilmeisesti valmistu sopimukse mukaisessa ajassa b) jos rakeustyö muodostuu rakeustavaroide, rakeusosie tai työ osalta tahi muute oleaisesti sopimukse vastaiseksi c) jos urakoitsija ei ole ataut sovittua vakuutta d) jos urakoitsija asetetaa kokurssii tai urakoitsija muute havaitaa oleva sellaisessa tilassa, ettei voida odottaa häe täyttävä sopimukse mukaisia velvollisuuksiaa e) jos rakeustyö puolustustila- tai valmiuslaissa tarkoitettuje poikkeukselliste oloje tai vastaava ylivoimaise estee vuoksi o pakko keskeyttää pitkäksi, epämääräiseksi ajaksi lla o oikeus purkaa sopimus, ellei tilaaja täytä sopimukse mukaisesti maksuvelvollisuuttaa tai uraka suorittamisee oleaisesti vaikuttavaa muuta velvollisuuttaa taikka jos tilaaja toimepiteillää estää urakkasuoritukse täyttämise sopimukse mukaisesti. Ee sopimukse purkamista sopijapuole tulee kirjallisesti huomauttaa toiselle sopijapuolelle ja ilmoittaa urakkasopimukse purkamise uhasta ellei laimilyötiä kohtuullisessa ajassa korjata. Kummallakaa sopijapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimusta ilma toise sopijapuole suostumusta. Tätä sopimusta o tehty kaksi samasaaista kappaletta, yksi kummalleki sopijapuolelle. Helsiki Kiiteistö Oy Aakulma Pekka Tarkka Korjausurakoiti Laatutyö ja Poika Oy Atti Yrittäjä Matti Meikäläie X 7 kpl Aio Aikalaie Suome toimitila- ja rakeuttajaliitto RAKLI ry ja Rakeustietosäätiö 1999 Alkuperäie lomake o paiettu ruskealla paiovärillä. 7 ohjetiedosto RT

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 toukokuu 1998 1 (10) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

RT PIENURAKKASOPIMUS. Hanke. Rakennuskohde. syyskuu 1999 korvaa RT RT 80245

RT PIENURAKKASOPIMUS. Hanke. Rakennuskohde. syyskuu 1999 korvaa RT RT 80245 syyskuu 1999 korvaa RT 80243 RT 80245 1 (9) PIENURAKKASOPIMUS Tämä urakkasopimus on tarkoitettu käytettäväksi pienissä lyhytaikaisissa talonrakennustöiden urakkasopimuksissa (esim. rakennusteknisten töiden,

Lisätiedot

LUONNOS RT PIENURAKKASOPIMUS. Hanke. Rakennuskohde. syyskuu 1999 korvaa RT RT 80245

LUONNOS RT PIENURAKKASOPIMUS. Hanke. Rakennuskohde. syyskuu 1999 korvaa RT RT 80245 syyskuu 1999 korvaa RT 80243 RT 80245 1 (9) PIENURAKKASOPIMUS Tämä urakkasopimus on tarkoitettu käytettäväksi pienissä lyhytaikaisissa talonrakennustöiden urakkasopimuksissa (esim. rakennusteknisten töiden,

Lisätiedot

Hanke Rakennuskohde KASAVUOREN KOULUKESKUS. Urakan kohde LIIKUNTASALIN LATTIAN UUSINTA. Sopijapuolet Tilaaja

Hanke Rakennuskohde KASAVUOREN KOULUKESKUS. Urakan kohde LIIKUNTASALIN LATTIAN UUSINTA. Sopijapuolet Tilaaja PIENURAKKASOPIMUS Tämä urakkasopimus on tarkoitettu käytettäväksi pienissä lyhytaikaisissa talonrakennustöiden urakkasopimuksissa (esim. rakennusteknisten töiden, sähkötöiden, putkitöiden, ilmanvaihtotöiden,

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta Yppärin kylän Ryhmäperhepäiväkoti. Rakennuskohde on Pyhäjoen Yppärin kylässä

LUONNOS. Pyhäjoen kunta Yppärin kylän Ryhmäperhepäiväkoti. Rakennuskohde on Pyhäjoen Yppärin kylässä syyskuu 1999 korvaa RT 80243 RT 80245 1 (10) PIENURAKKASOPIMUS Tämä urakkasopimus on tarkoitettu käytettäväksi pienissä lyhytaikaisissa talonrakennustöiden urakkasopimuksissa (esim. rakennusteknisten töiden,

Lisätiedot

LVIA-URAKKA URAKKASOPIMUSLUONNOS. (Jakeluosoite) OULUN KAUPUNKI. XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: ja

LVIA-URAKKA URAKKASOPIMUSLUONNOS. (Jakeluosoite) OULUN KAUPUNKI. XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: ja XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: 601252 ja 601253 Tilaaja: Liikelaitos Oulun Tilakeskus PL 30 90015 OULUN KAUPUNKI Urakoitsija: (Urakoitsijayritys) (Jakeluosoite) Hanke: Monitilatoimistomuutokset 2015-16

Lisätiedot

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET.

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET. SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-30.9.2020. Urakkakohde Urakkakohteina Nurmijärven

Lisätiedot

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 Sivu 1 Tuusulan kunta 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 URAKKASOPIMUS LUONNOS Sivu 2 Rakennuttaja Tilaaja Tuusulan kunta Tekninen toimi Urakoitsija Kohde 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS-

Lisätiedot

Keskustien perusparannus. Puumala, Kirkonkylä PUUMALA. Tilaajan edustajat Sopimusasioissa Työsuoritukseen liittyvissä asioissa

Keskustien perusparannus. Puumala, Kirkonkylä PUUMALA. Tilaajan edustajat Sopimusasioissa Työsuoritukseen liittyvissä asioissa Kunnanhallitus 14.8.2017 142 liite nro 1 URAKKASOPIMUS 8.8.2017 1(6) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS 12.9.2017 Sisällys 2(5) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 SUUNNITTELIJAT... 3 KATSELMUKSET... 3 URAKKAMUOTO JA URAKOITSIJAN VELVOLLISUUDET... 3 TILAAJAN VELVOLLISUUDET... 3 SOPIMUSASIAKIRJAT...

Lisätiedot

SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA.

SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA. SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKAN SOPIMUS 1.10.2017 1.10.2020 Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-1.10.2020. Kunnossapitokohde

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

RAKENNUSURAKKASOPIMUS

RAKENNUSURAKKASOPIMUS Kiinteistö Oy Mallisoppari 00100 HELSINKI RAKENNUSURAKKASOPIMUS Hanke Rakennuskohde Urakan kohteena on Vuokra Oy:n omistaman Kiinteistö Oy Mallisopparin (, 00100 Helsinki) pihan kunnostustyöt. Kiinteistö

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11)

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11) RT 80260 toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde Urakkasopimus

Lisätiedot

URAKKASOPIMUSLUONNOS. Kiilakiventie 1, 6. krs Urakoitsijakatu 1 90015 OULUN KAUPUNKI 33333 Urakoitsijan paikkakunta

URAKKASOPIMUSLUONNOS. Kiilakiventie 1, 6. krs Urakoitsijakatu 1 90015 OULUN KAUPUNKI 33333 Urakoitsijan paikkakunta LUONNOS 31.3.2011 Sivu 1/9 Tilaaja Urakoitsija Liikelaitos Oulun Tilakeskus Urakoitsija A Kiilakiventie 1, 6. krs Urakoitsijakatu 1 90015 OULUN KAUPUNKI 33333 Urakoitsijan paikkakunta Rakennuskohde Neitsytkorventie

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

Turun Kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Infrapalvelut

Turun Kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Infrapalvelut SOPIMUSLUONNOS 1 (9) Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 Ylläpidon alueurakka Itä-Turku, 1.6.2016 alkaen Urakkasopimus X pääurakka sivu-urakka aliurakka muu urakka

Lisätiedot

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle Jussi Kuusela Amplit Oy 17.5.2016 YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN HISTORIA 1895 Arkkitehtiklubi hyväksyi kaavakkeen käytettäväksi yleisesti rakennusurakoissa

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Ylläpidon alueurakka Länsi-Turku, alkaen

Ylläpidon alueurakka Länsi-Turku, alkaen SOPIMUSLUONNOS 1 (1) Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 Ylläpidon alueurakka Länsi-Turku, 1.6.2017 alkaen Urakkasopimus pääurakka sivu-urakka aliurakka muu urakka

Lisätiedot

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 2015 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET JA SOPIMUKSEN KOHDE 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Toimittaja Rakennuttaja on Järvenpään kaupunki Rakennuttajan edustajana ja tilaajana

Lisätiedot

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 )

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 ) Tätä sopimuslomaketta käytetään urakkasopimuksissa, joiden sisältönä on Rakennusalan töitä koskevissa yleisiissä kuluttajasopimusehdoissa tarkoitettu kuluttujaurakka TILAAJA E-mail URAKOITSIJA E-mail Kaupparekisterinro

Lisätiedot

Korjausurakkatarjousmalli LINKKI 1 RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVA URAKKATARJOUS KULUTTAJALLE

Korjausurakkatarjousmalli LINKKI 1 RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVA URAKKATARJOUS KULUTTAJALLE Korjausurakkatarjousmalli LINKKI 1 RT 80261 marraskuu 1998 1 (7) RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVA URAKKATARJOUS KULUTTAJALLE Tätä lomaketta käytetään urakoissa, joita koskeviin sopimuksiin sovelletaan kuluttaja-asiamiehen

Lisätiedot

RT 80278 KVR-URAKKASOPIMUS. Tilaaja Mäntsälän kunta / Tekniset palvelut. Urakoitsija. maaliskuu 2001 korvaa RT 80220 1 (13)

RT 80278 KVR-URAKKASOPIMUS. Tilaaja Mäntsälän kunta / Tekniset palvelut. Urakoitsija. maaliskuu 2001 korvaa RT 80220 1 (13) RT 80278 KVR-URAKKASOPIMUS maaliskuu 2001 korvaa RT 80220 1 (13) Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusalan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 (RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241) Hanke Mäntsälän

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiö rakennuttajana

Asunto-osakeyhtiö rakennuttajana Asunto-osakeyhtiö rakennuttajana 23.9.2010 Juha Ryynänen asianajaja, varatuomari, kauppatieteiden lisensiaatti www.juharyynanen.fi Rakennusurakka sopimusprosessina 1. Tarjouspyyntö 2. Tarjoukset 3. Urakkaneuvottelu

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka.

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka. HARJAVALLAN KAUPUNKI Tekniset palvelut Keskustie 5b Päiväys Dnro 29200 HARJAVALTA 8.7.2013 URAKKAOHJELMA MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILLAN RAKENTAMINEN 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Osoite: Harjavallan

Lisätiedot

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi URAKKAOHJELMA Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen Urakkaohjelma 2 RAKENNUSHANKE Rakennushanke käsittää As Oy Rovaniemen Tuohitie 4. Salaoja-

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT 7.1.2016 KASELY/21/2016 Tilaaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Palvelu Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 2 (8)

Lisätiedot

Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka

Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka PUITESOPIMUS, LUONNOS 1(9) PUITESOPIMUS - puitejärjestely Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka 2013-2015 Viite Asianumero Puitesopimus Työkohdekohtainen tilaus Urakkakohde Tähän puitesopimukseen sopijaosapuolet

Lisätiedot

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus Tätä sopimuslomaketta käytetään urakkasopimuksissa, joiden sisältönä on Rakennusalan töitä koskevissa yleisissä kuluttajasopimusehdoissa tarkoitettu kuluttujaurakka. TILAAJA Esa Esimerkki Lähiosoite Esimerkkikatu

Lisätiedot

VIHDIN KIRKONKYLÄN CAMPUS, KOULU, JAETUN URAKAN PÄÄURAKKA ALISTAMISEHDOIN

VIHDIN KIRKONKYLÄN CAMPUS, KOULU, JAETUN URAKAN PÄÄURAKKA ALISTAMISEHDOIN 2017 Sivu 1/11 Tilaaja: Vihdin kunta Tilapalvelu PL 67 03101 Nummela Urakoitsija: (Jakeluosoite) Hanke: Kirkonkylän koulut sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan tilat ja alueet VIHDIN KIRKONKYLÄN CAMPUS, KOULU,

Lisätiedot

SIVU-URAKAN ALISTAMINEN. Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy

SIVU-URAKAN ALISTAMINEN. Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy SIVU-URAKAN ALISTAMINEN Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy RAKENNUSURAKAN OSAURAKKASOPIMUKSET vakiosopimukset Urakkasopimus, jossa YSE 98 sopimusehtoina Alistettuna Alistamattomana Pienurakkasopimus

Lisätiedot

VIHDIN KIRKONKYLÄN CAMPUS, KOULU, JAETUN URAKAN SIVU- URAKKA ALISTAMISEHDOIN

VIHDIN KIRKONKYLÄN CAMPUS, KOULU, JAETUN URAKAN SIVU- URAKKA ALISTAMISEHDOIN 2017 Sivu 1/11 Tilaaja: Vihdin kunta Tilapalvelu PL 67 03101 Nummela Urakoitsija: (Jakeluosoite) Hanke: Kirkonkylän koulut sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan tilat ja alueet VIHDIN KIRKONKYLÄN CAMPUS, KOULU,

Lisätiedot

RT 80278 KVR-URAKKASOPIMUS. Tilaaja Mäntsälän kunta / Tekniset palvelut. Urakoitsija. maaliskuu 2001 korvaa RT 80220 1 (13)

RT 80278 KVR-URAKKASOPIMUS. Tilaaja Mäntsälän kunta / Tekniset palvelut. Urakoitsija. maaliskuu 2001 korvaa RT 80220 1 (13) RT 80278 KVR-URAKKASOPIMUS maaliskuu 2001 korvaa RT 80220 1 (13) Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusalan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 (RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241) Hanke Mäntsälän

Lisätiedot

PUITESOPIMUS - puitejärjestely

PUITESOPIMUS - puitejärjestely PUITESOPIMUS, LUONNOS 1(9) PUITESOPIMUS - puitejärjestely Hanke Viite Asianumero 1756/02.08.00/2012 Puitesopimus Työkohdekohtainen tilaus Urakkakohde Tähän puitesopimukseen sopijaosapuolet ovat kirjanneet

Lisätiedot

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (8) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

LUONNOS RT 80343 KONSULTTISOPIMUS. Kohde. Tehtävä. Tilaaja. Konsultti. syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract

LUONNOS RT 80343 KONSULTTISOPIMUS. Kohde. Tehtävä. Tilaaja. Konsultti. syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract RT 80343 KONSULTTISOPIMUS syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract Kohde Tehtävä Tilaaja Tilaajan edustaja sopimusasioissa Osoite Puhelin Laskutusosoite Konsultti Konsultin

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA

MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA 1 Sisältö MYRSKYLÄN KUNTA... 0 TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS... 0 URAKKAOHJELMA... 0 SISÄLTÖ... 1 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 3 0.1 RAKENNUTTAJA,

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

Nuorisojäähalli ja Aurorahalli, Porvoo. Kantavien rakenteiden korjaus- ja vahvistusurakka

Nuorisojäähalli ja Aurorahalli, Porvoo. Kantavien rakenteiden korjaus- ja vahvistusurakka KVR-URAKKASOPIMUS maaliskuu 2001 korvaa RT 80220 1 (14) Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusalan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 (RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241) Hanke Rakennuskohde

Lisätiedot

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 Antero Oksanen Ville Laine Kim Kaskiaro CC LAKIMIESLIITON KUSTANNUS 2010 Helsingin Kamari Oy ja tekijät ISBN 978-952-246-015-8 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

RTØ RT 80272 13-10- 2015 VASTØNOTTOTARKASTUKSEN P. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RTØ RT 80272 13-10- 2015 VASTØNOTTOTARKASTUKSEN P. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 RTØ KAl1PUNKl 13-10- 2015 RT 80272 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 VASTØNOTTOTARKASTUKSEN P YTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon

Lisätiedot

Yhteiset kokoukset ja toimitukset

Yhteiset kokoukset ja toimitukset Yhteiset kokoukset ja toimitukset Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Työmaakokoukset Työmaakokouksen tarkoituksena on luoda kontakti osapuolten kesken todeta työmaan tuotannon tila tutkia onnistuneen lopputuloksen

Lisätiedot

K-sairaalan työmaan viivästyminen

K-sairaalan työmaan viivästyminen Hallitus 204 05.12.2017 K-Sairaalan urakkasopimuksen purkaminen EKSTPHAL 204 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) ja HL-Rakentajat Oy allekirjoittivat 16.2.2016 urakkasopimuksen K-sairaalan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA. Päiväys 20.5.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA. Päiväys 20.5. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA Päiväys 20.5.2010 P.M. URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO URAKKAOHJELMA... 1

Lisätiedot

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA Liite 3 Sopimusmalli SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Juupajoen kunta (jäljempänä myös Tilaaja ) Y-tunnus: Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA 3.7.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja rakennushankkeesta...1 1.1 Rakennuskohde ja -paikka...1 1.2 Rakennuttaja...1 1.3

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015 HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) SOPIMUSLUONNOS, ERIKOISIKKUNOIDEN PESUPALVELU 1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupungin opetusvirasto, PL 3000, 00099 Helsingin kaupunki jäljempänä Tilaaja

Lisätiedot

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (7) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Päätehtävät ja roolit Tilaaja päättää Isännöitsijä johtaa taloyhtiötä Projektijohtaja johtaa hanketta Valvoja valvoo

Lisätiedot

RT TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA. Hanke Nro. Rakennuskohde Kukolanvainion kunnallistekniikan rakentaminen

RT TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA. Hanke Nro. Rakennuskohde Kukolanvainion kunnallistekniikan rakentaminen elokuu 2001 korvaa RT 80233 1 (5) TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA tarkistettu, muuttamaton, 2. painos, syyskuu 2016 Hanke Nro Rakennuskohde Kukolanvainion kunnallistekniikan rakentaminen Tilaaja

Lisätiedot

Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa

Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa 1.9.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOPIMUSASIAKIRJAT... 2 1.1 Ehtojen tulkinta... 2 1.2 Tarjous... 2 1.3 Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys... 2 2. MYYJÄN

Lisätiedot

Urakoitsijan YSE-opas

Urakoitsijan YSE-opas Urakoitsijan YSE-opas Tuotenumero: 411407 75,00 (+ alv 10%) normaalihinta 56,25 (+ alv 10%) jäsenhinta Urakoitsijan YSE-opas kirjan neljäs, täysin uusittu painos sisältää muun muassa seuraavat uudet aihealueet:

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Myrskylän kunta 24.01.2012 1119. Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma

Myrskylän kunta 24.01.2012 1119. Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma 24.01.2012 1119 Arkkitehtitoimisto Hovi & Nikki, 48100 KOTKA tel. +358 5 210 3400 posti@edifica.fi Sisältö SISÄLTÖ... 2 0 RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Kaupunginhallitus 17.8.2015 liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS 7.8.2015 Osapuolet 1. Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4, 44100 Äänekosken 2. Rakennusliike Porrokki Oy (Y-tunnus:

Lisätiedot

Sivu-urakan alistaminen

Sivu-urakan alistaminen Sivu-urakan alistaminen Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Yhteisen työmaan sopimussuhteet KÄYTTÄJÄ RAKENNUTTAJA SUUNNITTELIJAT PÄÄURAKOITSIJA URAKKASOPIMUS ALISTUSSOPIMUS ILMANV. SÄHKÖ PUTKI MUUT Talonrakennusteollisuus

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

Mäntsälän elinkaarihankkeet. Mäntsälän kunta / Tekniset palvelut. Tilaajan edustajat Sopimusasioissa Työsuoritukseen liittyvissä asioissa

Mäntsälän elinkaarihankkeet. Mäntsälän kunta / Tekniset palvelut. Tilaajan edustajat Sopimusasioissa Työsuoritukseen liittyvissä asioissa RT 80278 KVR-URAKKASOPIMUS maaliskuu 2001 korvaa RT 80220 1 (13) Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusalan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 (RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241) Hanke Mäntsälän

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

Urakkasopimus (luonnos)

Urakkasopimus (luonnos) Siltojen ja taitorakenteiden ylläpitourakka HKR/KPO 2015-2016 (HEL 2014-013773) Urakkasopimus (luonnos) Yksikköhintaperusteinen kokonaisurakka 29.1.2015 Sisällysluettelo 1 SOPIJAPUOLET... 3 1.1 Tilaaja...

Lisätiedot

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö 1(5) TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyöstä. Työssä on noudatettava

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA Savukosken vanhainkoti Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10)

URAKKAOHJELMA Savukosken vanhainkoti Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10) 11.02.2011 Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10) 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...4 1.1 Rakennuskohde...4 1.2 Rakennuttaja...4 1.3 käyttäjä...4 1.4 Suunnittelijat...4 2 URAKKAMUOTO...5 2.1 Urakkasuhteet...5

Lisätiedot

KULUTTJASOPIMUKSET. Matti Antikainen Energiaseminaari 23.3.2011 Tampere

KULUTTJASOPIMUKSET. Matti Antikainen Energiaseminaari 23.3.2011 Tampere KULUTTJASOPIMUKSET 23.3.2011 Tampere Matti Antikainen Energiaseminaari 23.3.2011 Tampere Laki ja rakentaminen Laki on pakottavaa oikeutta Ei koske kahden yksityishenkilön välistä riitaa Kuluttajansuojalain

Lisätiedot

Kalaasin alueen kunnallistekniikka

Kalaasin alueen kunnallistekniikka Mäntsälän Kunta Mäntsälän Vesi Kalaasin alueen kunnallistekniikka Urakkaohjelma 2.7.2010 Tarkistanut Kirjoittanut Pekka Savolainen Asko Määttänen Mäntsälän kunta Heikinkuja 4 FI-04600 MÄNTSÄLÄ Finland

Lisätiedot

2. VUOKRAMINEN VUOKRSOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet. 2.1 Toiminnan määrittely. Yrityksellä oikeus käyttää hallssa olevia toimiston viereisiä sosiaalitiloja.

2. VUOKRAMINEN VUOKRSOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet. 2.1 Toiminnan määrittely. Yrityksellä oikeus käyttää hallssa olevia toimiston viereisiä sosiaalitiloja. VUOKRSOPIMUS 1.1 Sopijapuolet Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI Easy-Lift Oy, jäljempänä yritys. Teollsuustie 8, 89400 HYRYNSALMI 1.2 Sopimuksen kohde 2. VUOKRAMINEN Vuokrattava

Lisätiedot

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 0 SONKAJÄRVEN KUNTA Tekninen toimi Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 15.4.2013

TARJOUSPYYNTÖ 15.4.2013 TARJOUSPYYNTÖ 15.4.2013 Tilaaja: Iin Kunta Jokisuuntie 2 91100 Ii Hanke: Vesijohtojen uusinta (vuokratalo) Talo C, Ratatie, Kuivaniemi, Iin Kunta Johdanto Hankkeen tarkoituksena on uusia Ratatien Talo

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA

TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA 12.7.2016 HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 5 1.1 Rakennuttaja 5 1.2 Tilaaja 5 1.3 Rakennuskohde

Lisätiedot

Tilaajan yhteyshenkilö:

Tilaajan yhteyshenkilö: Sopimusmalli 1 SOPIMUS UIMAOPETUSPALVELUN TUOTTAMISESTA Sopimusosapuolet Yritys (jäljempänä palveluntuottaja) Osoite ja Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut (jäljempänä tilaaja) Jäljempänä termillä sopimusosapuoli

Lisätiedot

Takuuajan vastuut ja hyvät käytännöt YSE 1998-ehtojen nojalla

Takuuajan vastuut ja hyvät käytännöt YSE 1998-ehtojen nojalla Takuuajan vastuut ja hyvät käytännöt YSE 1998-ehtojen nojalla Taloyhtiö 2016 -tapahtuma asianajaja, diplomi-insinööri Emma Niemistö 1 2 Puheenvuoron rajauksia Yhtiön ja urakoitsijan välinen sopimus tietyn

Lisätiedot

PIHAKOULUN (ALEXANDRAN) MUUTOSTYÖ

PIHAKOULUN (ALEXANDRAN) MUUTOSTYÖ EHNROOSIN KOULU PIHAKOULUN (ALEXANDRAN) MUUTOSTYÖ URAKKAOHJELMA 15.3.2010 Mäntsälän kunnan Tekninen palvelukeskus puh.* (019) 264 5000, faksi (019) 264 5212 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 2 1. YLEISTIEDOT

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 11.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAIVINKONETÖISTÄ Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä 1.1.2016 31.12.2017. Kohde

Lisätiedot

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISET TILAT Vesikaton uusimistyöurakka URAKKAOHJELMA 26.5.2014 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Kohteen rakennuttaja on Pornaisten kunta Yhdyshenkilö tekninen

Lisätiedot

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki 1 (5) LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS II Asiamies: Y-tunnus: Yhteystiedot: Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki Yhteystiedot: PL 111, Lauttasaarentie 8

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA s. 1/12 Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA TEKNLTK 536/2011 5.10.2011 s. 2/12 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Uusi asunto-osakeyhtiölaki Osakkeenomistajan remontit Pakkalan Sali 2. 9 2010 Pekka Luoto Uusien määräysten tavoitteita, miksi uudet määräykset ovat

Lisätiedot

U R A K K A S O P I M U S (luonnos)

U R A K K A S O P I M U S (luonnos) U R A K K A S O P I M U S (luonnos) sopimusnro: Tilaaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Urakoitsija Urakka URAKKASOPIMUS 2 (11) SISÄLTÖ 1 Sopijapuolet 3 2 Urakan määrittely 3 2.1 Yleistä

Lisätiedot

RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT

RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 1 Pääsuoritusvelvollisuus - Kaikki sopimusasiakirjojen edellyttämät työt ja toimenpiteet sekä aine- ja tarvikehankinnat urakkahintaa

Lisätiedot

Sivu 1 / 13 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA. KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä

Sivu 1 / 13 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA. KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä Sivu 1 / 13 KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä Sivu 2 / 13 01 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 01.11 Rakennuskohde 01.12 Tilaaja Rakennuskohde sijaitsee Kittilässä. Kittilän Kunta Koivukoti

Lisätiedot

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Haaga-Helian palvelinvirtualisointiympäristön laajennus Sopimuksen päiväys ja nro: xx.xx.2016 Liite nro: 4 JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Sisällys 1 Soveltaminen... 1 2 Määritelmät... 1 3 Oikeudet...

Lisätiedot

RAKENNUSURAKAN VALVONTA JA VASTAANOTTO

RAKENNUSURAKAN VALVONTA JA VASTAANOTTO RAKENNUSURAKAN VALVONTA JA VASTAANOTTO OSASTOPÄÄLLIKKÖ HARRI MÄKINEN SUOMEN TALOKESKUS OY 27.4.2012 2 SUOMEN TALOKESKUS - KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy 1923 perustettu suomalainen insinööritoimisto

Lisätiedot

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa Sopimus lastensuojelulain mukaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta. 1. Sopijapuolet Tilaaja PL 85 45101 Kouvola Y-tunnus 0161075-9 Yhteyshenkilö Palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen PL 85 45101 Kouvola

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA LEPPÄVEDEN PÄIVÄKOTI 1(7)

LAUKAAN KUNTA LEPPÄVEDEN PÄIVÄKOTI 1(7) LAUKAAN KUNTA LEPPÄVEDEN PÄIVÄKOTI 1(7) Tekninen osasto RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA Tilapalvelu 30.1.2015 TARJOUSPYYNTÖ Laukaan kunnan teknisen osaston tilapalvelu pyytää tarjoustanne Tiituspohjan koulun

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT TOUKOVUORI 2012 KATU OSASTO URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Rakennuskohde 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA 15.4.2010 Mäntsälän kunnan Tekninen palvelukeskus puh.* (019) 264 5000, faksi (019) 264 5212 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 2 1. YLEISTIEDOT RAKENNUSHANKKEESTA

Lisätiedot

RAKENNUTTAMISSOPIMUS

RAKENNUTTAMISSOPIMUS RAKENNUTTAMISSOPIMUS Karhunmäen koulu Kuntarahoitus Oyj ja Joensuun kaupunki ja Urakoitsija 24.3.2015 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1 SOPIJAPUOLET... 3 2 PROJEKTIN KUVAUS JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 3 SOPIJAPUOLTEN

Lisätiedot

Espoon Asunnot Oy:n omistamien kiinteistöjen leikkipaikkojen tarkastus- ja suunnittelupalvelut.

Espoon Asunnot Oy:n omistamien kiinteistöjen leikkipaikkojen tarkastus- ja suunnittelupalvelut. URAKKAOHJELMA LEIKKIPAIKKOJEN TARKASTUS- JA SUUNNITTELUPALVELUT Tilaaja Espoon Asunnot Oy Upseerinkatu 3 B 02600 Espoo Espoon Asunnot Oy on Espoon kaupungin omistama kiinteistöyhtiö, jonka tarkoituksena

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Kari Kulmala (040) Pyydämme urakkatarjoustanne Kauhajoen terveyskeskuksen

Lisätiedot

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 15.10.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Mitkä ovat rakennushankkeen keskeiset osapuolet? Mitkä

Lisätiedot

LUONNOS. Suomussalmen liikuntahallin peruskorjaus. Puhelin Sähköposti

LUONNOS. Suomussalmen liikuntahallin peruskorjaus. Puhelin Sähköposti KONSULTTISOPIMUS syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract Kohde Tehtävä Tilaaja Tilaajan edustaja sopimusasioissa Suomussalmen liikuntahallin peruskorjaus Sähkösuunnittelu

Lisätiedot

T A R J O U S P Y Y N T Ö 28. 1. 2 0 1 1

T A R J O U S P Y Y N T Ö 28. 1. 2 0 1 1 T A R J O U S P Y Y N T Ö 28. 1. 2 0 1 1 SUUNNITTELUN TARJOUSPYYNTÖ Uudenmaan Projektinjohtopalvelut Oy pyytää Teiltä tarjousta (As Oy Mäkärä) -nimiseen rakennuskohteeseen vesikattojen ja yläpohjien peruskorjauksen

Lisätiedot

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH X4-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1(19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ Rakennusteknisten töiden urakkatarjouspyyntö Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Tilapalvelu Keskitie 10 44500 Viitasaari

Lisätiedot

Liite 2 tarjouspyyntöön H098-16, HEL Sydämen ultraäänitutkimuslaitteet vaativaan kardiologiseen käyttöön

Liite 2 tarjouspyyntöön H098-16, HEL Sydämen ultraäänitutkimuslaitteet vaativaan kardiologiseen käyttöön 1 (6) 1 SYDÄMEN ULTRAÄÄNITUTKIMUSLAITTEET VAATIVAAN KARDIOLOGISEEN KÄYTTÖÖN LUONNOS 1.1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto PL 6000 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus:

Lisätiedot

LUONNOS. Suomussalmen liikuntahalli, Urheilukatu 5, 89600 Suomussalmi Nuorisotalo, Kiannonkatu 33, 89600 Suomussalmi

LUONNOS. Suomussalmen liikuntahalli, Urheilukatu 5, 89600 Suomussalmi Nuorisotalo, Kiannonkatu 33, 89600 Suomussalmi KONSULTTISOPIMUS syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract Kohde Tehtävä Tilaaja Tilaajan edustaja sopimusasioissa Suomussalmen liikuntahalli, Urheilukatu 5, 89600 Suomussalmi

Lisätiedot