PIENURAKKASOPIMUS. Hanke. Rakennuskohde. Urakan kohde. Sopijapuolet. Tilaaja. Urakoitsija

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIENURAKKASOPIMUS. Hanke. Rakennuskohde. Urakan kohde. Sopijapuolet. Tilaaja. Urakoitsija"

Transkriptio

1 RT KH X ohjetiedosto syyskuu 1999 korvaa RT (7) PIENURAKKASOPIMUKSEN LAATIMINEN, RAKENNUSTEKNISET TYÖT pieurakka, urakkasopimus, sopimuslomake småetrepread, avtal för småetrepread mior cotract, cotract form Tämä ohjekortti sisältää esimerki pieurakkasopimuksesta rakeustekisiä töitä ja maalaustöitä varte. Sopimus o tehty lomakkeelle RT Pieurakkasopimus. Sopimuslomaketta RT käytetää myös erikoistöitä varte. Esimerkkiä o samaa hakkeesee liittyvie sähkötöide sopimusmalli ohjekortissa RT Pieurakkasopimukse laatimie, sähkötekiset työt (LVI , KH X ). Esimerki o laatiut Suome toimitila- ja rakeuttajaliitto RAKLI ry yhteistyössä Rakeusteollisuude Keskusliitto ry: ja Suome Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto ry: kassa. PIENURAKKASOPIMUS Tämä urakkasopimus o tarkoitettu käytettäväksi pieissä lyhytaikaisissa talorakeustöide urakkasopimuksissa (esim. rakeustekiste töide, sähkötöide, putkitöide, ilmavaihtotöide, maalaustöide je. urakkasopimuksissa). RT syyskuu 1999 korvaa RT RT (8) PR/1/syyskuu 1999/8000/Vla/Rakeustieto Oy Suome toimitila- ja rakeuttajaliitto RAKLI ry ja Rakeustietosäätiö 1999 YLEISTÄ Tämä ohjekortti sisältää esimerki pieurakkasopimuksesta rakeustekisiä töitä ja maalaustöitä varte. Sopimus o tehty lomakkeelle RT Pieurakkasopimus. Lomake RT korvaa lomakkeet RT Pieurakkasopimus ja RT Pieurakkasopimus erikoistöitä varte. Esimerkki erikoistöide pieurakkasopimuksesta o ohjekortissa RT (LVI , KH X ). Esimerkki o sama kohtee sähköurakasta. Jos kohteessa tehdää vai yksi urakka, suositellaa, että mallia käytetää rakeustekiste töide täyttömallia. Sopimuslomake RT poikkeaa edeltäjistää mm. site, että lomakkee rakeetta o kehitetty ja uudistettu ja se o edellisiä lomakkeita yksityiskohtaisempi. Lomakkeessa o otettu huomioo työturvallisuuslaisäädäö vaatimukset, selkiytetty tilaaja ja urakoitsija välistä vastuujakoa erityisesti työmaapalveluide osalta, omaksuttu YSE 98: meettelytavat takuuaikoje, viivästyssakkoje ja vakuuksie osalta sekä selkiytetty vakuutuksii liittyviä vaihtoehtoja. Lisäksi eräissä sopimukse kohdissa o esitetty useampia ratkaisuvaihtoehtoja. SLS/1/Syyskuu 1999/10 000/Vla/Rakeustieto Oy Suome toimitila- ja rakeuttajaliitto RAKLI ry ja Rakeustietosäätiö 1999 Hake Rakeuskohde Uraka kohde Sopijapuolet Suuitelmie muuttamisesta ja tilauste tekemisestä päättää suoritusvelvollisuus Nro 001/99 Toimistohuoeisto Aakatu 24 A 1 korjaustyöt Rakeustekiset työt maalaustöiee Kiiteistö Oy Aakulma Aakatu Helsiki Puh. (09) Korjausurakoiti Laatutyö ja Poika Oy Tekijätie Helsiki Puh. (09) Isäöitsijä Pekka Tarkka Isäöitsijätoimisto Tyrvää Närhet Asematie Helsiki Puh. (09) , sitoutuu urakkahitaa vastaa tekemää kaikki urakkasopimukse ja muide sopimusasiakirjoje sekä laisäädäö edellyttämät työt ja toimepiteet, suorittamaa tarvittavat aie- ja tarvikehakiat ja luovuttamaa työtulokse sopimusasiakirjoje mukaisesti tehtyä valmiia tilaajalle. o suoritettava työsä ammattitaidolla, huolellisesti ja hyvää raketamistapaa oudattae. suorituksee kuuluu omaa suoritustaa koskevie käyttö- ja huolto-ohjeide laatimie. Vai täytety lomakkee kopioiti o sallittu. Alkuperäie lomake o paiettu ruskealla paiovärillä.

2 RT ohjetiedosto 2 SOPIMUKSEN LAATIMINEN Pieurakkasopimuslomakkee käyttökohteita ovat pieehköt, lyhytaikaiset uudisrakeustyöt sekä korjaus-, kuossapito- ja purkamistyöt. Käsitettä pieurakka ei voida määritellä yksiselitteisesti ja tästä johtue ei voida myöskää ataa tarkkoja, esimerkiksi markkamääräisiä, raja-arvoja iille urakoille, joihi pieurakkasopimuslomake soveltuu käytettäväksi. Jokaise uraka kohdalla o tutkittava tarkoi se yksityiskohdat ja tämä jälkee valittava käytettävä sopimuslomake. Sopimus tehdää kahtea samasisältöiseä kappaleea, yksi kummalleki sopijapuolelle. Sopimukse tekemise yhteydessä huolehditaa siitä, että se liitteiksi tulevat asiakirjat ovat koottuia yhtee ja että molempie sopijapuolte liiteasiakirjat ovat keskeää samasisältöiset. Sopimus laaditaa ii, että se vastaa liitteiksi tulevie asiakirjoje sisältöä. Jos kohteessa tehdää useita sopimuksia samaaikaisesti tulee sopimusasiakirjoje raketua samoista sopimusehdoista. Esimerkiksi pieurakkasopimuspohjaiste ja YSE-pohjaiste sopimuste sekoittamista tulee välttää iide raketeessa ja systematiikassa olevie eroavaisuuksie vuoksi. LOMAKKEEN KÄYTTÖ Pieurakkasopimuslomake sisältää myös urakkasuorituksessa oudatettavat sopimusehdot. Ku sopimusta ryhdytää laatimaa, o osapuolte esi huolellisesti perehdyttävä sopimusehtoihi ja vasta tämä jälkee laadittava sopimus. Sovittavia asioita ovat kaikki sellaiset asiat, jotka eivät ilmee sopimusehdoista ja joista o välttämätötä sopia kyseessä oleva urakkasuoritukse oistumiseksi. Uraka kohde Ilmoitetaa uraka kohtee täydellie imi, osoite ja sijaiti sekä esitetää lyhyesti uraka sisältö. Ilmoitetaa tilaaja täydellie imi, osoite sekä muut mahdolliset yhteystiedot. Lisäksi esitetää e hekilöt, jotka ovat oikeutettuja päättämää suuitelmie muuttamisesta ja tilauste tekemisestä. Ilmoitetaa urakoitsija täydellie imi, osoite sekä muut mahdolliset yhteystiedot. Työmaa johtovelvollisuudet Ilmoitetaa, kuka vastaa sopimukse yleiste ehtoje 2 : tarkoittamista työmaa johtovelvollisuuksista. Samoi ilmoitetaa, mihi muihi urakoihi ämä velvollisuudet kohdistuvat. Ellei työmaa johtovelvollisuuksista vastaavaa urakoitsijaa ole imetty, vastaa tilaaja äistä velvollisuuksista. Työmaa johtovelvollisuuksista sopimie o tärkeää, jotta työ saadaa edistymää tarkoituksemukaisesti ja työturvallisuuslaisäädätöö liittyvät vastuut ovat selkeästi jaetut. Työjohto Ilmoitetaa, kuka toimii työmaa vastaavaa työjohtajaa. Jos työmaalla o useampia urakoitsijoita, ilmoitetaa äide urakoide työjohtajat. Yleesä edellytetää, että urakoitsija imeää työkohdetta varte koko urakkasuoritukse toteuttamise ajaksi sellaise hekilö, joka hallitsee ko. sopimukse alaise tehtävä ja joka puolee tilaaja tai häe edustajasa voivat käätyä suoritusta koskevie määräyksiee yhtä pätevästi, kui jos ämä määräykset olisi ilmoitettu suoraa urakoitsijalle. edustaja tulee olla tilaaja tavoitettavissa ja aia tarvittaessa työmaalle saatavissa. Työsuojelu Ilmoitetaa, kuka o työmaa turvallisuude yleisjohdosta vastaava hekilö. Työmaalla, jossa o kaksi tai useampia urakoitsijoita yhtä aikaa, työturvallisuude koordioiista o vastuussa työmaalla päätoteuttaja tai muu, joka ohjaa tai valvoo haketta. Ellei tätä velvollisuutta ole siirretty urakoitsijalle, o tilaaja vastuussa työturvallisuude koordioiista. laatima työturvallisuusasiakirja työmaa erityisistä riskeistä o suositeltavaa liittää mukaa tarjouspyytöasiakirjoihi. Työmaapalvelut Sovitaa, mite vastuu työmaapalveluista jakautuu tilaaja ja urakoitsija välillä. Jos tiety työmaapalvelu kohdalla ei ole rastia, ei se kuulu kummakaa sopijapuole suorituksee. Erityisesti tulee kiiittää huomiota rakeusaputöistä sopimisee. Kaikki rakeusaputyöt, jotka urakoitsija tulee mahdollisesti toimittaa muille urakoitsijoille tai jotka hä o oikeutettu saamaa, tulee merkitä tarkasti sopimuksee. Jos tilaaja o siirtäyt velvollisuudeksee merkity työmaapalvelu joki toise urakoitsija vastuulle, tulee tästä olla maiita työmaapalvelu saajaksi merkity urakoitsija sopimuksessa (sopimuksee merkitää vastuullise urakoitsija imi). Lisäksi lomakkeesee o varattu paikka muille työmaapalveluille, joita ei lomakkeesee ole esipaiettu. Sopimusasiakirjat Luetellaa e asiakirjat, jotka tulevat sopimukse liitteiksi. Jokaisesta asiakirjasta ilmoitetaa se täydellie imi, päiväys ja liittee umero ja sivumäärä. Valuutta Ilmoitetaa, mikä o sopimuksessa oudatettava valuutta (markka/euro). Asiasta sopimie o tarpee kaikissa sopimuksissa, jotka allekirjoitetaa ee suoritusaika ja viivästyssakko Sovitaa urakoitsija suoritusaika, se alkamie ja päättymie, mahdollise viivästyssako suuruus kultaki työpäivältä ja se eimmäismäärä sekä takuuajat kaikkie urakoide osalta. Viivästyssako suuruus voidaa ilmoittaa markkamääräisesti umeroi ja kirjaimi. Mikäli välitavoitteita käytetää, voidaa iille asettaa omat viivästyssakkosa. Viivästyssakko lasketaa arvolisäverottomasta urakkahiasta. Suome toimitila- ja rakeuttajaliitto RAKLI ry ja Rakeustietosäätiö 1999

3 3 ohjetiedosto RT Suome toimitila- ja rakeuttajaliitto RAKLI ry ja Rakeustietosäätiö 1999 Takuuaika Merkitää haluttu takuuaika lomakkeesee. Takuuaika lasketaa urakkasuoritukse vastaaotosta. Vakuudet Sovitaa iistä vakuuksista, rakeusaikaisesta vakuudesta ja takuuaja vakuudesta, jotka urakoitsija ataa tilaajalle, sekä iide voimassaoloajoista. Vakuuksie määrät voivat sopijapuolet sopia haluamasa suuruisiksi, tavallisimmi käytetyt ovat seuraavat: rakeusaikaie vakuus 10 % arvolisäverottomasta urakkasummasta ja takuuaja vakuus 2 % arvolisäverottomasta urakkasummasta. Rakeusaikaie vakuus muutetaa takuuaja vakuudeksi loppuselvitykse toimittamise jälkee. Vakuuksie voimassaoloajat ovat seuraavat: rakeusaikaie vakuus kolme kuukautta valmistumisaja jälkee ja takuuaja vakuus kolme kuukautta takuuaja yli kuiteki ii, että se palautetaa heti, ku takuutarkastuksessa havaitut puutteellisuudet o asiamukaisesti korjattu ja hyväksytty. Vakuutukset Sovitaa lomakkeessa esitetyllä tavalla siitä, kuka vastaa kohteessa tehtävie töide vakuuttamisesta. Vaihtoehdossa 1 urakoitsija ottaa s. rakeustyövakuutukse, joka voidaa sopia kattava myös muide urakoitsijoide suoritukset. Vaihtoehdossa 2 kohteessa o joki muu taho ottama rakeustyövakuutus, joka kattaa myös tämä sopimukse kohteea oleva työ. Hakkee vakuuttamisee liittye o syytä muistaa, että jos tilaaja ei saa vähetää arvolisäveroa, tulee vakuutukse pohjautua arvolisäverollisee jälleehakita-arvoo. Lomakkeesee o jätetty tilaa tarkemmalle sopimiselle vakuutuksii liittye. Urakkahita Kuvataa uraka arvolisäveroto hita ja arvolisävero osuus ja lasketaa e yhtee, jolloi saadaa uraka kokoaishita. Urakkahia maksamie Sovitaa maksueristä joko ii, että käytetää lomakkee taulukkoa tai erillistä maksuerätaulukkoa. Maksuerie suuruutta määrättäessä pidetää pääsäätöä, että osamaksut ovat oikeassa suhteessa sekä koko urakkasummaa että kulloiki kysymyksessä olevaa rakeusvaiheesee. Esimmäie maksuerä o yleesä oi puolet rakeusaikaise vakuude määrästä ja eitää vakuude suuruie. Seuraavat maksuerät sovitaa site, etteivät suoritetut maksut ylitä tehdy työ arvoa urakkasuoritukse puolivälissä. Viimeie maksuerä o yleesä 5-10 % urakkasuoritukse kokoaishiasta. Maksuerie umerojärjestys ei ole velvoittava maksuerie suoritusjärjestys. Eriäisiä määräyksiä Sovitaa, mite varmistutaa siitä, että urakoitsija o asiamukaisella tavalla rekisteröityyt eakopidätysrekisterii ja arvolisäverovelvolliseksi sekä huolehtiut yhteiskualliste velvoitteide suorittamisesta. Lisäksi sovitaa tarvittaessa iistä asioista, joille ei ole varattu lomakkeessa omaa kohtaa. Sopimukse allekirjoittamie Sopimukse allekirjoittavat tilaaja ja urakoitsija tai heidä edustajasa kahde todistaja läsäollessa.

4 SLS/1/Syyskuu 1999/10 000/Vla/Rakeustieto Oy Suome toimitila- ja rakeuttajaliitto RAKLI ry ja Rakeustietosäätiö 1999 PIENURAKKASOPIMUS Tämä urakkasopimus o tarkoitettu käytettäväksi pieissä lyhytaikaisissa talorakeustöide urakkasopimuksissa (esim. rakeustekiste töide, sähkötöide, putkitöide, ilmavaihtotöide, maalaustöide je. urakkasopimuksissa). Hake Rakeuskohde Uraka kohde Sopijapuolet Suuitelmie muuttamisesta ja tilauste tekemisestä päättää suoritusvelvollisuus Nro 001/99 RT syyskuu 1999 korvaa RT RT (8) Toimistohuoeisto Aakatu 24 A 1 korjaustyöt Rakeustekiset työt maalaustöiee Kiiteistö Oy Aakulma Aakatu Helsiki Puh. (09) Korjausurakoiti Laatutyö ja Poika Oy Tekijätie Helsiki Puh. (09) Isäöitsijä Pekka Tarkka Isäöitsijätoimisto Tyrvää Närhet Asematie Helsiki Puh. (09) , sitoutuu urakkahitaa vastaa tekemää kaikki urakkasopimukse ja muide sopimusasiakirjoje sekä laisäädäö edellyttämät työt ja toimepiteet, suorittamaa tarvittavat aie- ja tarvikehakiat ja luovuttamaa työtulokse sopimusasiakirjoje mukaisesti tehtyä valmiia tilaajalle. o suoritettava työsä ammattitaidolla, huolellisesti ja hyvää raketamistapaa oudattae. suorituksee kuuluu omaa suoritustaa koskevie käyttö- ja huolto-ohjeide laatimie. Vai täytety lomakkee kopioiti o sallittu. Alkuperäie lomake o paiettu ruskealla paiovärillä. RT Pieurakkasopimus 2 Työmaa johtovelvollisuudet Työjohto Työsuojelu Työmaapalvelut Työmaa johtovelvollisuuksista vastaa sopimukse yleiste ehtoje 2 : tarkoittamassa laajuudessa rakeus urakoitsija: Korjausurakoiti Laatutyö ja Poika Oy Nämä velvollisuudet koskevat urakoitsija oma suoritukse lisäksi seuraavia urakoita ja hakitoja: Sähköurakkaa, joka valitaa myöhemmi Työmaa vastaava työjohtaja: Rakeusmestari Timo Terävä, puh uraka työjohtaja: Työmaa turvallisuude yleisjohdosta vastaava hekilö: Rkm. Timo Terävä o vaadittaessa ilmoitettava omie ja alihakkijoidesa työmaalla työsketelevie työtekijöide imet ja sytymäajat tilaajalle. Vastuu työmaapalveluista jakautuu oheisessa taulukossa kuvatulla tavalla (merkitää rastilla kuhuki kohtaa; T =, U =. Tarkeukset kuhuki työmaapalveluu kirjoitetaa asiaomaise palvelu perää. Jos merkitää ei ole tehty, ei työmaapalvelu kuulu kummallekaa sopijapuolelle). T U Työaikaiste rakeelmie (esim. telieide) ja aseuste tekemie sekä yhteistä tarvetta palvelevie mittoje asettamie X Kulkuteide tekemie ja kuossapito sekä yleise liiketee järjestely X Yleie katualue Työsuoritusta varte tarpeellise aluee vuokraamie ja aitaamie X Tarvittaessa Rakeuskohtee vartioiti X Olemassa oleva hälytysjärjestelmä o korvauksetta käytettävissä Rakeuskohtee, rakeusosie ja rakeustarvikkeide sekä ympäristö suojaamie ja hoito X Suome toimitila- ja rakeuttajaliitto RAKLI ry ja Rakeustietosäätiö 1999 Alkuperäie lomake o paiettu ruskealla paiovärillä. RT ohjetiedosto 4 Suome toimitila- ja rakeuttajaliitto RAKLI ry ja Rakeustietosäätiö 1999

5 Suome toimitila- ja rakeuttajaliitto RAKLI ry ja Rakeustietosäätiö 1999 RT Pieurakkasopimus 3 Sopimusasiakirjat T U Rakeuskohtee lämmittämie ja kuivattamie sekä yleisvalaistus X X Kiiteistö lämmitysverkostoa voi eerg. käyttö käyttää korvauksetta. Valovirtaa voi käyttää valaistuksee ja rakeuskoeide käyttöö. Verkkoa ei saa ylikuormittaa,ks. Sähköselostus. Työmaa sisäise jätehuollo järjestämie sekä siivous, puhtaaapito ja lumityöt X Uraka toteuttamisee tarvittavie varasto-, toimisto- ja työsketelytiloje sekä työtekijöide sosiaalitiloje järjestämie ja varustamie X Huoeisto tiloja saa käyttää sosiaalitiloia. Vede, valaistuksee ja laitteide käyttöö tarvittava sähkö atamie X Muut työmaapalvelut, joista o sovittu: Toimistohuoe 3 laitteiee o käytettävissä puheli-, fax- ja tietoliikeettä varte. Rakeusaputyöt sovitussa määri seuraaville urakoitsijoille: Työ/Keelle: Yli 40 kg paiavie kojeide, tarvikkeide ja kalusteide ostoapu/sähköurakoitsijalle Läpivietie tekemie ja tiivistämie, putkie tiivistämie ja roilotukset/ sähköurakoitsijalle Edellä maiitut tilaajalle osoitetut työmaapalvelut o siirretty: X X X Urakassa oudatetaa tätä sopimusta kaikkie ehtoiee ja siihe liittyviä jäljempää lueteltuja sopimusasiakirjoja. Sopimusasiakirjat täydetävät toisiaa ja iide keskiäie pätevyysjärjestys o sopimukse yleiste ehtoje 3 : mukaie. Suome toimitila- ja rakeuttajaliitto RAKLI ry ja Rakeustietosäätiö 1999 Alkuperäie lomake o paiettu ruskealla paiovärillä. RT Pieurakkasopimus 4 Urakka-asiakirjaluettelo Asiakirja imi Liite ro Päiväys myötävaikutusvelvollisuus Valuutta Tämä urakkasopimus Tarjouspyytö sekä ee tarjousta aetut lisäselvitykset, 3 s Urakkaohjelma, 4 s Työturvallisuusasiakirja, 1 s Tarjous, 1 s Määrä- ja mittaluettelot, Rakeus s. selostus, 8 s Maalaus selostus, 4 s Sähkö selostus, 5 s Sopimuspiirustukset: Piirustusluettelo mukaa Muut asiakirjat: Lisäksi urakassa oudatetaa yleisiä stadardeja, työohjeita ja työselostuksia, jotka o osoitettu edellä luetelluissa asiakirjoissa. Suuitelmat ja iide yhteesopivuus o sopijapuolte keske tarkastettu ee sopimukse allekirjoittamista. o varattava eri työvaiheita varte urakoitsijalle kohtuullie aika. o täytettävä omat sopimuksee liittyvät velvollisuutesa ja muutoiki myötävaikutettava sopimukse täyttymisee ii, että urakka voi valmistua sopimuksessa maiitussa ajassa ja muutoi sovitulla tavalla. Tässä urakkasopimuksessa valuuttaa käytetää markkaa/euroa (tarpeeto yliviivataa). Tässä kohdassa sovittua valuttaa sovelletaa kaikissa tämä sopimukse rahamääräisiä suorituksia koskevissa kohdissa. Luvat hakkii viraomaiste luvat rakeuskohtee raketamisee, purkamisee tai muuhu luvavaraisee toimepiteesee ja vastaa äide aiheuttamista kustauksista. Rakeustyölle o hakittu toimepidelupa. o velvollie huolehtimaa siitä, että työsuorituksee liittyvät katselmukset ja tarkastukset, jotka säädöste tai viraomaismääräyste mukaa o toimitettava, tulevat pidetyiksi. vastaa katselmuste ja tarkastuste kustauksista lukuu ottamatta rakeuslupamaksuu sisältyviä katselmuksia ja tarkastuksia. Urakka-aika lla o oikeus aloittaa rakeustyöt rakeuskohteessa välittömästi. Työt o aloitettava viimeistää: Töide valmistumisajakohta: Ellei toisi sovita työpäiviä ovat arkipäivät maaataista perjataihi / Työpäiviä ovat (tarpeeto yliviivataa): Suome toimitila- ja rakeuttajaliitto RAKLI ry ja Rakeustietosäätiö 1999 Alkuperäie lomake o paiettu ruskealla paiovärillä. 5 ohjetiedosto RT

6 RT Pieurakkasopimus 5 Viivästyssakko Takuuaika Vakuudet Urakkasuoritukse viivästyessä sovituista määräajoista tilaaja o oikeutettu saamaa urakoitsijalta viivästyssakkoa: Urakkasuoritukse valmistumise osalta kuiteki eitää yhteesä 50 työpäivältä Välitavoitteide osalta o sovittu seuraavaa: 400 markkaa/euroa kultaki työpäivältä, markkaa/euroa. Ellei tässä urakkasopimuksessa ole muuta todettu, viivästyssakko o kultaki työpäivältä 0,1% arvolisäverottomasta urakkahiasta kuiteki eitää 50 työpäivältä. Uraka takuuaika: Ellei tässä urakkasopimuksessa ole muuta todettu, uraka takuuaika o 24 kuukautta koko urakkasuoritukse vastaaotosta. Rakeusaikaise vastuusa täyttämise vakuudeksi urakoitsija ataa tilaajalle paki tai vakuutuslaitokse myötämä omavelkaise takaukse tai muu tilaaja hyväksymä vakuude määrältää: markkaa/euroa. Takuuaja vastuusa täyttämise vakuudeksi urakoitsija ataa tilaajalle paki tai vakuutuslaitokse myötämä omavelkaise takaukse tai muu tilaaja hyväksymä vakuude määrältää: markkaa/euroa. Vakuudet kattavat myös lisä- ja muutostyöt. Rakeusaikaise vakuude tulee olla voimassa kolme kuukautta uraka hyväksyty valmistumisaja yli ja takuuaikaise vakuude kolme kuukautta yli takuuaja. Ellei tässä urakkasopimuksessa ole muuta todettu, rakeusaja vakuus o arvoltaa 10% ja takuuaja vakuus 2% urakkahiasta. Vakuudet lasketaa arvolisäverottomasta urakkahiasta. Vakuutukset Valitse vaihtoehto 1 tai 2 X Vaihtoehto 1 ottaa rakeuttaja imii s. rakeustyövakuutukse arvolisäverolliselta/ arvolisäverottomalta (tarpeeto yliviivataa) jälleehakita-arvoltaa markkaa/euroa. Vakuutukse tulee kattaa seuraavat urakat tai hakiat: Rakeusurakka Sähköurakka 24 kuukautta Vaihtoehto 2 Kohteessa o ottama rakeustyövakuutus, joka kattaa myös tämä urakkasopimukse kohteea oleva suoritukse. Vakuutuksista o lisäksi sovittu seuraavaa: Kiiteistöllä o kiiteistö täysarvovakuutus, joka ei kuitekaa kata urakoitsija suoritusta. Korjaustöistä o ilmoitettava vakuutusyhtiölle. vastaa rakeusvälieidesä vakuuttamisesta. lla tulee olla voimassa oleva toimia vastuuvakuutus. Suome toimitila- ja rakeuttajaliitto RAKLI ry ja Rakeustietosäätiö 1999 Alkuperäie lomake o paiettu ruskealla paiovärillä. RT Pieurakkasopimus 6 Urakkahita Urakkahiassa o eroteltava arvolisäveroto hita ja arvolisävero. Arvolisäveroto urakkahita: markkaa/euroa Arvolisävero osuus: markkaa/euroa Yhteesä: markkaa/euroa. Urakkahia maksamie Maksuerätaulukko Valitse vaihtoehto 1 tai 2 X Vaihtoehto 1 Urakkahita maksetaa seuraava maksuerätauluko mukaisesti: 1. erä alv markkaa/euroa, ku vakuudet ja vakuutukset o toimitettu ja työ o aloitettu. 2. erä alv markkaa/euroa, ku katavat raketeet o korjattu. Hitasidoaisuudet Muut sopimusasiat / erityisiä määräyksiä Riitaisuuksie ratkaisemie 3. erä alv markkaa/euroa, ku ikkuat ja ovet o aseettu. 4. erä alv markkaa/euroa, ku maalaustyöt o tehty. 5. erä alv markkaa/euroa, ku työ o valmis ja vastaaotettu. Vaihtoehto 2 Urakkahita maksetaa liitteeä seuraava maksuerätauluko mukaa. Liite ro Maksuaika o 14 päivää. Viivästyskorko o korkolai mukaie kulloiki voimassaoleva viivästyskorko ( 11 % vuoa 1999 ). Sopimuksee perustuvat laskut o maksettava, ku lasku o esitetty tilaajalle ja vastaava sopimukse mukaie työvaihe o todettu tehdyksi tai lasku muute o todettu maksukelpoiseksi. edustaja toteaa, milloi maksuerä perusteea oleva työvaihe o tehty. Urakkahita o kiiteä ilma ideksi- tai valuuttasidoaisuutta. o ee sopimukse allekirjoittamista/töide aloittamista (tarpeeto yliviivataa) toimitettava tilaajalle ALV- ja eakopidätysrekisteriote sekä luotettava selvitys veroje, eakopidätystilityste, sosiaaliturvamaksuje ja eläkemaksuje suorittamisesta. voi ilmoittaa tästä urakkasopimuksesta lääiverovirastolle veroviraomaise laatimalla lomakkeella. Tarkastettu Tätä sopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaa esisijaisesti osapuolte keskiäiste euvotteluje avulla. Mikäli yhteisymmärrystä ei saavuteta, riitaisuudet jätetää Helsigi käräjäoikeude ratkaistavaksi. Suome toimitila- ja rakeuttajaliitto RAKLI ry ja Rakeustietosäätiö 1999 Alkuperäie lomake o paiettu ruskealla paiovärillä. RT ohjetiedosto 6 Suome toimitila- ja rakeuttajaliitto RAKLI ry ja Rakeustietosäätiö 1999

7 Suome toimitila- ja rakeuttajaliitto RAKLI ry ja Rakeustietosäätiö 1999 RT Pieurakkasopimus 7 YLEISET EHDOT 1 Yhteistoimitavelvollisuus Osapuolte o tiedottamalla, sopimalla ja muulla yhteistoimialla varmistettava rakeustyö sujuva ja turvallie suoritus sekä järjestettävä ja suoritettava työsä site, että e eivät tarpeettomasti häiritse toistesa tai muide urakoitsijoide töitä tai toimitaa rakeuskohteessa. o oudatettava työmaa johtovelvollisuuksista vastaava atamia töide järjestelyä ja yhteesovitusta koskevia ohjeita. 2 Työmaa johtovelvollisuudet Mikäli sopimusasiakirjoissa ei ole toisi saottu, työmaa johtovelvollisuuksii kuuluvat seuraavat velvollisuudet: a) työmaa yleisjohto ja tarvittaessa vastaava työjohtaja asettamie; b) työturvallisuuslaisäädäö tarkoittamat päätoteuttaja velvollisuudet d) työmaa töide järjestely ja yhteesovitus; Ellei pääurakoitsijaa tai muuta työmaa johtovelvollisuuksista vastaavaa ole sopimusasiakirjoissa imetty, äistä velvollisuuksista vastaa tilaaja. 3 Sopimusasiakirjoje keskiäie pätevyysjärjestys Jos sopimusasiakirjat ovat sisällöltää ristiriitaisia, o eri asiakirjoje määräyste keskiäie pätevyysjärjestys, ellei tässä sopimuksessa ole muuta maiittu, seuraava: a) tämä urakkasopimus; b) tarjouspyytö ja ee tarjoukse atamista aetut kirjalliset lisäselvitykset; c) urakkaohjelma tai muut sopimuskohtaiset urakkaehdot; d) tarjous; e) määrä- ja mittaluettelot; f) työkohtaiset laatuvaatimukset ja työselostukset; g) sopimuspiirustukset; h) yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset. 4 suoritusaika Urakkasopimuksessa edellytetty rakeustyö o aloitettava, tehtävä ja loppuusaatettava sopimukse aikamääräyksiä oudattae tai tällaiste puuttuessa sellaisessa ajassa, kui se kohtuude mukaa o mahdollista. o tarvittaessa huolehdittava urakkasuoritukse edistymisestä ria mahdolliste muide töide kassa. URAKKA-AJAN PIDENTÄMISEEN OIKEUTTAVAT TEKIJÄT 5 myötävaikutusvelvollisuude laimilyöti Jos tilaaja tai tilaajaa sopimussuhteessa oleva muu taho aiheuttaa meettelyllää työ viivästymise, ja jos urakoitsija äyttää huomauttaeesa asiasta riittävä ajoissa tilaajalle, urakoitsijalla o oikeus saada kohtuullie pideys urakka-aikaa. 6 Sopijapuolista riippumattomat suoritusaja pidetämisee oikeuttavat tekijät lla o oikeus saada kohtuullie pideys urakka-aikaa, jos uraka sopimukse mukaisessa ajassa valmistumise esteeä o joki muu sopijapuolista riippumato poikkeuksellie seikka, joka huomattavasti vaikeuttaa urakkasopimukse velvoituste täyttämistä. Edellä maiittuje seikkoje ilmaatuessa urakoitsija tulee viipymättä ilmoittaa iistä kirjallisesti tilaajalle uhalla, että muutoi meettää oikeutesa suoritusaja pidetämisee. 7 Viivästykse rajoittamie Urakka-aja pideykse ollessa edellä oleva perusteella aiheellie urakoitsija tulee ryhtyä kaikkii vallassaa olevii samoi kui tilaaja osoittamii toimepiteisii viivästymise estämiseksi, mikäli tällaiset toimepiteet eivät aiheuta kohtuuttomia kustauksia tai ole työlaisäädäö, työsuojelumääräyste tai työehtosopimuste vastaisia. VASTUU 8 Yleie vastuu Sopijapuoli vastaa kaikkie urakkaa kuuluvie velvollisuuksiesa, ii itse tekemiesä kui kolmaella osapuolella teettämiesä, sopimuksemukaisesta täyttämisestä kute, tuottamiesa suuitelmie sisällöstä ja tiedoista, atamistaa määräyksistä ja kaikkie urakkaa kuuluvie töide ja velvollisuuksiesa sopimuksemukaisesta täyttämisestä. 9 Vastuu sisältö Sopijapuole vastuu käsittää velvollisuude korvata toiselle sopijapuolelle kaikki e vahigot, jotka aiheutuvat siitä, että urakkasopimukse mukaiset velvollisuudet jäävät jossai suhteessa täyttämättä, tai jotka tämä muutoi aiheuttaa toiselle sopijapuolelle. Sopijapuoli ei kuitekaa vastaa vahigoista, joita tämä ei ole voiut kaikkea mahdollista huolellisuutta oudattamallakaa välttää. Vastuusee viivästyksestä siltä ajalta, jolta o sovittu erillie viivästyssakko, oudatetaa viivästyssakkoa koskevia määräyksiä. URAKOITSIJAN VASTUU 10 Vastuu laajuus vastaa oma urakkasa sopimuksemukaisesta toteuttamisesta ala asiatutijaa. Virheellie työtulos o urakoitsija korjattava tai korvattava uudella suorituksella. 11 Vastuu takuuaikaa vastaa suorituksesa sopimuksemukaisuudesta takuuaja, joka pituus o, ellei tässä sopimuksessa ole muuta määrätty, kaksi vuotta. suorituksee, jota takuu koskee, luetaa myös lisä- ja muutostyöt. o velvollie kustauksellaa korjaamaa e urakkasuorituksessaa takuuaikaa ilmeeet virheet, joita urakoitsija ei äytä häestä riippumattomasta syystä aiheutueiksi esimerkiksi osoittamalla, että kyseessä o ormaali kulumie tai virheellise käytö taikka tilaaja vastuulle kuuluvie huoltotoimepiteide laimilyöi aiheuttama vaurio. Sellaiset virheet, jotka vaikeuttavat työtulokse käyttöä tai aiheuttavat vaaraa tahi rappeutumista, o urakoitsija viipymättä korjattava tai poistettava. Jos urakoitsija viivyttelee edellä tarkoitettuje töide tekemisessä, o tilaajalla oikeus tehdä työ urakoitsija kustauksella ilmoitettuaa asiasta sitä ee kirjallisesti urakoitsijalle. Takuuaika alkaa siä päivää, jolloi urakkasuoritus vastaaottotarkastuksessa hyväksytää vastaaotetuksi, tai mikäli vastaaottotarkastusta ei pidetä, siä päivää, jolloi urakkasuoritus otetaa käyttöö. 12 Vastuu takuuaja jälkee vastaa takuuaja jälkeeki sellaisista virheistä, joide tilaaja äyttää aiheutuee urakoitsija törkeästä laimilyöistä, täyttämättä jääeestä suorituksesta tai oleva seurausta sovitu laaduvarmistukse oleaisesta laimilyöistä ja joita tilaaja ei ole kohtuude mukaa voiut havaita vastaaottotarkastuksessa eikä takuuaikaa. Tästäki vastuustaa urakoitsija o vapaa, ku kymmee vuotta o kuluut takuuaja alkamisesta. 13 Vastuu kolmaelle hekilölle Uraka toteuttamisessa kolmaelle hekilölle sekä tämä omaisuudelle mahdollisesti aiheutuvasta vahigosta ja haitasta vastaa urakoitsija. Suome toimitila- ja rakeuttajaliitto RAKLI ry ja Rakeustietosäätiö 1999 Alkuperäie lomake o paiettu ruskealla paiovärillä. RT Pieurakkasopimus 8 14 Huomautuksetekovelvollisuude täyttämise vaikutus vastuusee Ku urakoitsija havaitsee rakeussuorituksessa käytettäväksi määrätyissä rakeustavaroissa, rakeusosissa tai tilaaja atamissa määräyksissä virheellisyyksiä, jotka saattavat vaarataa rakeustyö sopimukse mukaise täyttämise, häe o tehtävä tästä viipymättä todistettavasti ilmoitus tilaajalle. Jos tilaaja tästä huolimatta vaatii sopimusmääräyksiä oudatettavaksi, urakoitsija tehdessää työ sopimukse mukaisesti vapautuu vastuusta iihi seikkoihi ähde, joista hä o saotulla tavalla tehyt huomautukse. SUUNNITELMA- JA HINTAMUUTOKSET 15 Muutostyövelvollisuus o velvollie toteuttamaa tilaaja vaatimat muutostyöt, elleivät e oleaisesti muuta urakkasuoritusta toise luoteiseksi. Muutosta ei saa ryhtyä toteuttamaa ee kui se sisällöstä ja vaikutuksesta urakkaa o kirjallisesti sovittu. SOPIMUSKAPPALEET JA ALLEKIRJOITUKSET Paikka ja päivämäärä Todistajat Liitteitä VASTAANOTTOMENETTELY JA TAKUUTARKASTUS 16 Vastaaottotarkastus Vastaaottotarkastuksessa o todettava, oko aikaasaatu työtulos sopimusasiakirjoje määräyste mukaie. Sekä urakoitsijalla että tilaajalla o oikeus pyytää vastaaottotarkastus pidettäväksi, ku sopimukse tarkoittama urakkasuoritus o siiä valmiudessa, että mahdollisesti keske tai suorittamatta olevat työt ehditää suorittaa valmiiksi ee vastaaottotarkastusta. Tarkastus o pidettävä viimeistää 14 vuorokaude kuluessa pyyöstä tiedoksisaamisesta, joko sovittua tai tilaaja määräämää päivää. Kummaki sopijapuole o esitettävä toisiisa kohdistuvat vaatimuksesa perusteiltaa yksilöityiä viimeistää vastaaottotarkastuksessa sillä uhalla, että oikeus äide vaatimuste tekemisee o muutoi meetetty. Vastaaottotarkastuksessa vai perusteiltaa esitetyt vaatimukset o esitettävä määrältää yksilöityiä vaatimuksia viimeistää kuukaude kuluessa vastaaottotarkastuksesta. 17 Takuutarkastus Takuutarkastus suoritetaa aikaisitaa kuukautta ee vastaaottotarkastuksessa ilmoitettua takuuaja päättymispäivää ja viimeistää saottua päättymispäivää. Mikäli jompikumpi sopijapuoli ei ole ajoissa pyytäyt tarkastusta pidettäväksi määräaikaa meessä, jatkuu takuuaika vielä yhde kuukaude, joka aikaa tilaaja edellee o oikeutettu esittämää urakoitsija takuuaja vastuusee perustuvat vaatimuksesa. 18 Sopimukse purkamie ja siirtämie lla o oikeus purkaa sopimus: a) jos urakoitsija ei oudata sovittua työ alkamisajakohtaa tai jos työtä tehdää ii hitaasti, ettei se ilmeisesti valmistu sopimukse mukaisessa ajassa b) jos rakeustyö muodostuu rakeustavaroide, rakeusosie tai työ osalta tahi muute oleaisesti sopimukse vastaiseksi c) jos urakoitsija ei ole ataut sovittua vakuutta d) jos urakoitsija asetetaa kokurssii tai urakoitsija muute havaitaa oleva sellaisessa tilassa, ettei voida odottaa häe täyttävä sopimukse mukaisia velvollisuuksiaa e) jos rakeustyö puolustustila- tai valmiuslaissa tarkoitettuje poikkeukselliste oloje tai vastaava ylivoimaise estee vuoksi o pakko keskeyttää pitkäksi, epämääräiseksi ajaksi lla o oikeus purkaa sopimus, ellei tilaaja täytä sopimukse mukaisesti maksuvelvollisuuttaa tai uraka suorittamisee oleaisesti vaikuttavaa muuta velvollisuuttaa taikka jos tilaaja toimepiteillää estää urakkasuoritukse täyttämise sopimukse mukaisesti. Ee sopimukse purkamista sopijapuole tulee kirjallisesti huomauttaa toiselle sopijapuolelle ja ilmoittaa urakkasopimukse purkamise uhasta ellei laimilyötiä kohtuullisessa ajassa korjata. Kummallakaa sopijapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimusta ilma toise sopijapuole suostumusta. Tätä sopimusta o tehty kaksi samasaaista kappaletta, yksi kummalleki sopijapuolelle. Helsiki Kiiteistö Oy Aakulma Pekka Tarkka Korjausurakoiti Laatutyö ja Poika Oy Atti Yrittäjä Matti Meikäläie X 7 kpl Aio Aikalaie Suome toimitila- ja rakeuttajaliitto RAKLI ry ja Rakeustietosäätiö 1999 Alkuperäie lomake o paiettu ruskealla paiovärillä. 7 ohjetiedosto RT

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 toukokuu 1998 1 (10) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiö rakennuttajana

Asunto-osakeyhtiö rakennuttajana Asunto-osakeyhtiö rakennuttajana 23.9.2010 Juha Ryynänen asianajaja, varatuomari, kauppatieteiden lisensiaatti www.juharyynanen.fi Rakennusurakka sopimusprosessina 1. Tarjouspyyntö 2. Tarjoukset 3. Urakkaneuvottelu

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa,

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa, RT 16-10783 LVI 03-10350 Ratu 425-T KH X4-00326 ohjetiedosto lokakuu 2002 korvaa RT 16-10685 1(7) RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET RYS-9 1998 KULUTTAJASOPIMUSEHDOT pienurakka, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET KULUTTAJASOPIMUSEHDOT URAKOIHIN, JOIDEN URAKKASUMMA ON N. 10 000 EUROA TAI YLI

RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET KULUTTAJASOPIMUSEHDOT URAKOIHIN, JOIDEN URAKKASUMMA ON N. 10 000 EUROA TAI YLI RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET KULUTTAJASOPIMUSEHDOT URAKOIHIN, JOIDEN URAKKASUMMA ON N. 10 000 EUROA TAI YLI Nämä sopimusehdot on mukailtu eri urakoitsijaliittojen yhdessä laatimista, kuluttajaasiamiehen

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ URAKKAOHJELMA 04.08.2014 TÄMÄ URAKKAOHJELMA KOSKEE SEURAAVIA URAKOITA: RAKENNUSURAKKA RU (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA PU (LVV-URAKKA

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN 5.9.2012 Sivu 1/24 Projektinumero: 00035 Tilaaja: Orimattilan kaupunki, tilapalvelu Pl 46 16301 Orimattila Hanke: Yhteiskoulun teknisen työn tilojen peruskorjaus ja laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN,

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS

ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS ARKKITEHTUURITOIMISTO OVASKAINEN OY SATAMATIE 25, 53900 LAPPEENRANTA ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS 13 URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA RAKENNUTTAMISPALVELUT MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 URAKKAOHJELMA 11.05.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA

Lisätiedot

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden uusiminen 2013 OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 3.4.2013 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT

Lisätiedot

Skanskan vakiosopimusehdot aliurakassa

Skanskan vakiosopimusehdot aliurakassa Skanskan vakiosopimusehdot aliurakassa 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. EHTOJEN TULKINTA... 3 2. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS... 3 Sivuvelvollisuudet... 3 Skanskan Code of Conduct -eettinen ohjeisto...

Lisätiedot

perusteella 28 Työn keskeyttäminen 29 Urakkasopimuksen purkaminen 30 Vahingonkorvaus urakkasopimusta

perusteella 28 Työn keskeyttäminen 29 Urakkasopimuksen purkaminen 30 Vahingonkorvaus urakkasopimusta RT 16-10686 LVI 03-10288 Ratu 421-T KH X4-00261 ohjetiedosto marraskuu 1998 1(7) RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT REYS-8 1995 pienurakka, erikoistyöt, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 31.5.2014 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT RAKENNUSAUTOMAATIO SPRINKLAUS Oulaisten terveyskeskuksen peruskorjaus,

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 30.4.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA Heikkiläntie 22

URAKKAOHJELMA Heikkiläntie 22 KVR-URAKKAOHJELMA 20.05.2013 1 / 24 URAKKAOHJELMA Heikkiläntie 22 Kotipaikka: Nurmijärvi Y-Tunnus 0761288-6 www.nva.fi KVR-URAKKAOHJELMA 20.05.2013 2 / 24 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2. Demaco Oy Claes Stigzelius KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN

URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2. Demaco Oy Claes Stigzelius KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2 Demaco Oy Claes Stigzelius URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1(21) URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KYLMÄALAN URAKOINNIN YLEISET TOIMITUSEHDOT KYLA 05 30.12.2005

KYLMÄALAN URAKOINNIN YLEISET TOIMITUSEHDOT KYLA 05 30.12.2005 KYLMÄALAN URAKOINNIN YLEISET TOIMITUSEHDOT KYLA 05 30.12.2005 Suomen Kylmäliikkeiden Liitto ry (jäljempänä SKLL) on 30.12.2005 vahvistanut nämä sopimusehdot sovellettavaksi asennuksen sisältävien laitetoimitusten

Lisätiedot

RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT, REYS-8 1995

RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT, REYS-8 1995 Kattoliitto ry LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry Suomen Maalarimestariliitto ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL REYS-8 1995-Y RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT, REYS-8 1995

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUS 2015

JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUKORJAUS 2015 URAKKAOHJELMA 1 + 19 SIVUA 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO DI Mika Laitala Urakkaohjelma 10.02.2015

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Raumanmerenkatu 11 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 2.7.2015 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN Liite 3 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN KVR-Urakkaohjelma 19.4.2010 URAKKAOHJELMA 1 (22) SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN 23.2.2015 Sivu 1/23 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/23 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA 1 KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA Menninkäinen 2-4 04620 MÄNTSÄLÄ URAKKAOHJELMA Laadittu 14.5.2013 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Rakennuskohde YLIVIESKAN LUKIO PERUSPARANNUS U R A K K A O H J E L M A (Y S E 9 8 ) Päiväys 12.8.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (rakennusurakka) LVI-urakka Sähköurakka Automaatiourakka

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012 MYRSKYLÄN KUNTA Virastotien perusparannus ja torin laajennus Työ: E25344 Tampere 12.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Urakkaohjelma 12.2.2013 2 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 4 Rakennuttaja Äänekosken kaupungin

Lisätiedot

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI 1 KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI Vanha Maantie 1 04920 SAARENTAUS URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN

Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 9.3.2015 PÄÄ- ELI RAKENNUSURAKKA PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA VEDENKÄSITTELYURAKKA VESILIUKUMÄKIURAKKA

Lisätiedot

Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT

Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT URAKKAOHJELMA Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT Hietapohjantie 926 73460 Muuruvesi YSE 1998, noudatetaan tässä asiakirjassa mainituin

Lisätiedot