PIENURAKKASOPIMUS. Hanke. Rakennuskohde. Urakan kohde. Sopijapuolet. Tilaaja. Urakoitsija

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIENURAKKASOPIMUS. Hanke. Rakennuskohde. Urakan kohde. Sopijapuolet. Tilaaja. Urakoitsija"

Transkriptio

1 RT KH X ohjetiedosto syyskuu 1999 korvaa RT (7) PIENURAKKASOPIMUKSEN LAATIMINEN, RAKENNUSTEKNISET TYÖT pieurakka, urakkasopimus, sopimuslomake småetrepread, avtal för småetrepread mior cotract, cotract form Tämä ohjekortti sisältää esimerki pieurakkasopimuksesta rakeustekisiä töitä ja maalaustöitä varte. Sopimus o tehty lomakkeelle RT Pieurakkasopimus. Sopimuslomaketta RT käytetää myös erikoistöitä varte. Esimerkkiä o samaa hakkeesee liittyvie sähkötöide sopimusmalli ohjekortissa RT Pieurakkasopimukse laatimie, sähkötekiset työt (LVI , KH X ). Esimerki o laatiut Suome toimitila- ja rakeuttajaliitto RAKLI ry yhteistyössä Rakeusteollisuude Keskusliitto ry: ja Suome Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto ry: kassa. PIENURAKKASOPIMUS Tämä urakkasopimus o tarkoitettu käytettäväksi pieissä lyhytaikaisissa talorakeustöide urakkasopimuksissa (esim. rakeustekiste töide, sähkötöide, putkitöide, ilmavaihtotöide, maalaustöide je. urakkasopimuksissa). RT syyskuu 1999 korvaa RT RT (8) PR/1/syyskuu 1999/8000/Vla/Rakeustieto Oy Suome toimitila- ja rakeuttajaliitto RAKLI ry ja Rakeustietosäätiö 1999 YLEISTÄ Tämä ohjekortti sisältää esimerki pieurakkasopimuksesta rakeustekisiä töitä ja maalaustöitä varte. Sopimus o tehty lomakkeelle RT Pieurakkasopimus. Lomake RT korvaa lomakkeet RT Pieurakkasopimus ja RT Pieurakkasopimus erikoistöitä varte. Esimerkki erikoistöide pieurakkasopimuksesta o ohjekortissa RT (LVI , KH X ). Esimerkki o sama kohtee sähköurakasta. Jos kohteessa tehdää vai yksi urakka, suositellaa, että mallia käytetää rakeustekiste töide täyttömallia. Sopimuslomake RT poikkeaa edeltäjistää mm. site, että lomakkee rakeetta o kehitetty ja uudistettu ja se o edellisiä lomakkeita yksityiskohtaisempi. Lomakkeessa o otettu huomioo työturvallisuuslaisäädäö vaatimukset, selkiytetty tilaaja ja urakoitsija välistä vastuujakoa erityisesti työmaapalveluide osalta, omaksuttu YSE 98: meettelytavat takuuaikoje, viivästyssakkoje ja vakuuksie osalta sekä selkiytetty vakuutuksii liittyviä vaihtoehtoja. Lisäksi eräissä sopimukse kohdissa o esitetty useampia ratkaisuvaihtoehtoja. SLS/1/Syyskuu 1999/10 000/Vla/Rakeustieto Oy Suome toimitila- ja rakeuttajaliitto RAKLI ry ja Rakeustietosäätiö 1999 Hake Rakeuskohde Uraka kohde Sopijapuolet Suuitelmie muuttamisesta ja tilauste tekemisestä päättää suoritusvelvollisuus Nro 001/99 Toimistohuoeisto Aakatu 24 A 1 korjaustyöt Rakeustekiset työt maalaustöiee Kiiteistö Oy Aakulma Aakatu Helsiki Puh. (09) Korjausurakoiti Laatutyö ja Poika Oy Tekijätie Helsiki Puh. (09) Isäöitsijä Pekka Tarkka Isäöitsijätoimisto Tyrvää Närhet Asematie Helsiki Puh. (09) , sitoutuu urakkahitaa vastaa tekemää kaikki urakkasopimukse ja muide sopimusasiakirjoje sekä laisäädäö edellyttämät työt ja toimepiteet, suorittamaa tarvittavat aie- ja tarvikehakiat ja luovuttamaa työtulokse sopimusasiakirjoje mukaisesti tehtyä valmiia tilaajalle. o suoritettava työsä ammattitaidolla, huolellisesti ja hyvää raketamistapaa oudattae. suorituksee kuuluu omaa suoritustaa koskevie käyttö- ja huolto-ohjeide laatimie. Vai täytety lomakkee kopioiti o sallittu. Alkuperäie lomake o paiettu ruskealla paiovärillä.

2 RT ohjetiedosto 2 SOPIMUKSEN LAATIMINEN Pieurakkasopimuslomakkee käyttökohteita ovat pieehköt, lyhytaikaiset uudisrakeustyöt sekä korjaus-, kuossapito- ja purkamistyöt. Käsitettä pieurakka ei voida määritellä yksiselitteisesti ja tästä johtue ei voida myöskää ataa tarkkoja, esimerkiksi markkamääräisiä, raja-arvoja iille urakoille, joihi pieurakkasopimuslomake soveltuu käytettäväksi. Jokaise uraka kohdalla o tutkittava tarkoi se yksityiskohdat ja tämä jälkee valittava käytettävä sopimuslomake. Sopimus tehdää kahtea samasisältöiseä kappaleea, yksi kummalleki sopijapuolelle. Sopimukse tekemise yhteydessä huolehditaa siitä, että se liitteiksi tulevat asiakirjat ovat koottuia yhtee ja että molempie sopijapuolte liiteasiakirjat ovat keskeää samasisältöiset. Sopimus laaditaa ii, että se vastaa liitteiksi tulevie asiakirjoje sisältöä. Jos kohteessa tehdää useita sopimuksia samaaikaisesti tulee sopimusasiakirjoje raketua samoista sopimusehdoista. Esimerkiksi pieurakkasopimuspohjaiste ja YSE-pohjaiste sopimuste sekoittamista tulee välttää iide raketeessa ja systematiikassa olevie eroavaisuuksie vuoksi. LOMAKKEEN KÄYTTÖ Pieurakkasopimuslomake sisältää myös urakkasuorituksessa oudatettavat sopimusehdot. Ku sopimusta ryhdytää laatimaa, o osapuolte esi huolellisesti perehdyttävä sopimusehtoihi ja vasta tämä jälkee laadittava sopimus. Sovittavia asioita ovat kaikki sellaiset asiat, jotka eivät ilmee sopimusehdoista ja joista o välttämätötä sopia kyseessä oleva urakkasuoritukse oistumiseksi. Uraka kohde Ilmoitetaa uraka kohtee täydellie imi, osoite ja sijaiti sekä esitetää lyhyesti uraka sisältö. Ilmoitetaa tilaaja täydellie imi, osoite sekä muut mahdolliset yhteystiedot. Lisäksi esitetää e hekilöt, jotka ovat oikeutettuja päättämää suuitelmie muuttamisesta ja tilauste tekemisestä. Ilmoitetaa urakoitsija täydellie imi, osoite sekä muut mahdolliset yhteystiedot. Työmaa johtovelvollisuudet Ilmoitetaa, kuka vastaa sopimukse yleiste ehtoje 2 : tarkoittamista työmaa johtovelvollisuuksista. Samoi ilmoitetaa, mihi muihi urakoihi ämä velvollisuudet kohdistuvat. Ellei työmaa johtovelvollisuuksista vastaavaa urakoitsijaa ole imetty, vastaa tilaaja äistä velvollisuuksista. Työmaa johtovelvollisuuksista sopimie o tärkeää, jotta työ saadaa edistymää tarkoituksemukaisesti ja työturvallisuuslaisäädätöö liittyvät vastuut ovat selkeästi jaetut. Työjohto Ilmoitetaa, kuka toimii työmaa vastaavaa työjohtajaa. Jos työmaalla o useampia urakoitsijoita, ilmoitetaa äide urakoide työjohtajat. Yleesä edellytetää, että urakoitsija imeää työkohdetta varte koko urakkasuoritukse toteuttamise ajaksi sellaise hekilö, joka hallitsee ko. sopimukse alaise tehtävä ja joka puolee tilaaja tai häe edustajasa voivat käätyä suoritusta koskevie määräyksiee yhtä pätevästi, kui jos ämä määräykset olisi ilmoitettu suoraa urakoitsijalle. edustaja tulee olla tilaaja tavoitettavissa ja aia tarvittaessa työmaalle saatavissa. Työsuojelu Ilmoitetaa, kuka o työmaa turvallisuude yleisjohdosta vastaava hekilö. Työmaalla, jossa o kaksi tai useampia urakoitsijoita yhtä aikaa, työturvallisuude koordioiista o vastuussa työmaalla päätoteuttaja tai muu, joka ohjaa tai valvoo haketta. Ellei tätä velvollisuutta ole siirretty urakoitsijalle, o tilaaja vastuussa työturvallisuude koordioiista. laatima työturvallisuusasiakirja työmaa erityisistä riskeistä o suositeltavaa liittää mukaa tarjouspyytöasiakirjoihi. Työmaapalvelut Sovitaa, mite vastuu työmaapalveluista jakautuu tilaaja ja urakoitsija välillä. Jos tiety työmaapalvelu kohdalla ei ole rastia, ei se kuulu kummakaa sopijapuole suorituksee. Erityisesti tulee kiiittää huomiota rakeusaputöistä sopimisee. Kaikki rakeusaputyöt, jotka urakoitsija tulee mahdollisesti toimittaa muille urakoitsijoille tai jotka hä o oikeutettu saamaa, tulee merkitä tarkasti sopimuksee. Jos tilaaja o siirtäyt velvollisuudeksee merkity työmaapalvelu joki toise urakoitsija vastuulle, tulee tästä olla maiita työmaapalvelu saajaksi merkity urakoitsija sopimuksessa (sopimuksee merkitää vastuullise urakoitsija imi). Lisäksi lomakkeesee o varattu paikka muille työmaapalveluille, joita ei lomakkeesee ole esipaiettu. Sopimusasiakirjat Luetellaa e asiakirjat, jotka tulevat sopimukse liitteiksi. Jokaisesta asiakirjasta ilmoitetaa se täydellie imi, päiväys ja liittee umero ja sivumäärä. Valuutta Ilmoitetaa, mikä o sopimuksessa oudatettava valuutta (markka/euro). Asiasta sopimie o tarpee kaikissa sopimuksissa, jotka allekirjoitetaa ee suoritusaika ja viivästyssakko Sovitaa urakoitsija suoritusaika, se alkamie ja päättymie, mahdollise viivästyssako suuruus kultaki työpäivältä ja se eimmäismäärä sekä takuuajat kaikkie urakoide osalta. Viivästyssako suuruus voidaa ilmoittaa markkamääräisesti umeroi ja kirjaimi. Mikäli välitavoitteita käytetää, voidaa iille asettaa omat viivästyssakkosa. Viivästyssakko lasketaa arvolisäverottomasta urakkahiasta. Suome toimitila- ja rakeuttajaliitto RAKLI ry ja Rakeustietosäätiö 1999

3 3 ohjetiedosto RT Suome toimitila- ja rakeuttajaliitto RAKLI ry ja Rakeustietosäätiö 1999 Takuuaika Merkitää haluttu takuuaika lomakkeesee. Takuuaika lasketaa urakkasuoritukse vastaaotosta. Vakuudet Sovitaa iistä vakuuksista, rakeusaikaisesta vakuudesta ja takuuaja vakuudesta, jotka urakoitsija ataa tilaajalle, sekä iide voimassaoloajoista. Vakuuksie määrät voivat sopijapuolet sopia haluamasa suuruisiksi, tavallisimmi käytetyt ovat seuraavat: rakeusaikaie vakuus 10 % arvolisäverottomasta urakkasummasta ja takuuaja vakuus 2 % arvolisäverottomasta urakkasummasta. Rakeusaikaie vakuus muutetaa takuuaja vakuudeksi loppuselvitykse toimittamise jälkee. Vakuuksie voimassaoloajat ovat seuraavat: rakeusaikaie vakuus kolme kuukautta valmistumisaja jälkee ja takuuaja vakuus kolme kuukautta takuuaja yli kuiteki ii, että se palautetaa heti, ku takuutarkastuksessa havaitut puutteellisuudet o asiamukaisesti korjattu ja hyväksytty. Vakuutukset Sovitaa lomakkeessa esitetyllä tavalla siitä, kuka vastaa kohteessa tehtävie töide vakuuttamisesta. Vaihtoehdossa 1 urakoitsija ottaa s. rakeustyövakuutukse, joka voidaa sopia kattava myös muide urakoitsijoide suoritukset. Vaihtoehdossa 2 kohteessa o joki muu taho ottama rakeustyövakuutus, joka kattaa myös tämä sopimukse kohteea oleva työ. Hakkee vakuuttamisee liittye o syytä muistaa, että jos tilaaja ei saa vähetää arvolisäveroa, tulee vakuutukse pohjautua arvolisäverollisee jälleehakita-arvoo. Lomakkeesee o jätetty tilaa tarkemmalle sopimiselle vakuutuksii liittye. Urakkahita Kuvataa uraka arvolisäveroto hita ja arvolisävero osuus ja lasketaa e yhtee, jolloi saadaa uraka kokoaishita. Urakkahia maksamie Sovitaa maksueristä joko ii, että käytetää lomakkee taulukkoa tai erillistä maksuerätaulukkoa. Maksuerie suuruutta määrättäessä pidetää pääsäätöä, että osamaksut ovat oikeassa suhteessa sekä koko urakkasummaa että kulloiki kysymyksessä olevaa rakeusvaiheesee. Esimmäie maksuerä o yleesä oi puolet rakeusaikaise vakuude määrästä ja eitää vakuude suuruie. Seuraavat maksuerät sovitaa site, etteivät suoritetut maksut ylitä tehdy työ arvoa urakkasuoritukse puolivälissä. Viimeie maksuerä o yleesä 5-10 % urakkasuoritukse kokoaishiasta. Maksuerie umerojärjestys ei ole velvoittava maksuerie suoritusjärjestys. Eriäisiä määräyksiä Sovitaa, mite varmistutaa siitä, että urakoitsija o asiamukaisella tavalla rekisteröityyt eakopidätysrekisterii ja arvolisäverovelvolliseksi sekä huolehtiut yhteiskualliste velvoitteide suorittamisesta. Lisäksi sovitaa tarvittaessa iistä asioista, joille ei ole varattu lomakkeessa omaa kohtaa. Sopimukse allekirjoittamie Sopimukse allekirjoittavat tilaaja ja urakoitsija tai heidä edustajasa kahde todistaja läsäollessa.

4 SLS/1/Syyskuu 1999/10 000/Vla/Rakeustieto Oy Suome toimitila- ja rakeuttajaliitto RAKLI ry ja Rakeustietosäätiö 1999 PIENURAKKASOPIMUS Tämä urakkasopimus o tarkoitettu käytettäväksi pieissä lyhytaikaisissa talorakeustöide urakkasopimuksissa (esim. rakeustekiste töide, sähkötöide, putkitöide, ilmavaihtotöide, maalaustöide je. urakkasopimuksissa). Hake Rakeuskohde Uraka kohde Sopijapuolet Suuitelmie muuttamisesta ja tilauste tekemisestä päättää suoritusvelvollisuus Nro 001/99 RT syyskuu 1999 korvaa RT RT (8) Toimistohuoeisto Aakatu 24 A 1 korjaustyöt Rakeustekiset työt maalaustöiee Kiiteistö Oy Aakulma Aakatu Helsiki Puh. (09) Korjausurakoiti Laatutyö ja Poika Oy Tekijätie Helsiki Puh. (09) Isäöitsijä Pekka Tarkka Isäöitsijätoimisto Tyrvää Närhet Asematie Helsiki Puh. (09) , sitoutuu urakkahitaa vastaa tekemää kaikki urakkasopimukse ja muide sopimusasiakirjoje sekä laisäädäö edellyttämät työt ja toimepiteet, suorittamaa tarvittavat aie- ja tarvikehakiat ja luovuttamaa työtulokse sopimusasiakirjoje mukaisesti tehtyä valmiia tilaajalle. o suoritettava työsä ammattitaidolla, huolellisesti ja hyvää raketamistapaa oudattae. suorituksee kuuluu omaa suoritustaa koskevie käyttö- ja huolto-ohjeide laatimie. Vai täytety lomakkee kopioiti o sallittu. Alkuperäie lomake o paiettu ruskealla paiovärillä. RT Pieurakkasopimus 2 Työmaa johtovelvollisuudet Työjohto Työsuojelu Työmaapalvelut Työmaa johtovelvollisuuksista vastaa sopimukse yleiste ehtoje 2 : tarkoittamassa laajuudessa rakeus urakoitsija: Korjausurakoiti Laatutyö ja Poika Oy Nämä velvollisuudet koskevat urakoitsija oma suoritukse lisäksi seuraavia urakoita ja hakitoja: Sähköurakkaa, joka valitaa myöhemmi Työmaa vastaava työjohtaja: Rakeusmestari Timo Terävä, puh uraka työjohtaja: Työmaa turvallisuude yleisjohdosta vastaava hekilö: Rkm. Timo Terävä o vaadittaessa ilmoitettava omie ja alihakkijoidesa työmaalla työsketelevie työtekijöide imet ja sytymäajat tilaajalle. Vastuu työmaapalveluista jakautuu oheisessa taulukossa kuvatulla tavalla (merkitää rastilla kuhuki kohtaa; T =, U =. Tarkeukset kuhuki työmaapalveluu kirjoitetaa asiaomaise palvelu perää. Jos merkitää ei ole tehty, ei työmaapalvelu kuulu kummallekaa sopijapuolelle). T U Työaikaiste rakeelmie (esim. telieide) ja aseuste tekemie sekä yhteistä tarvetta palvelevie mittoje asettamie X Kulkuteide tekemie ja kuossapito sekä yleise liiketee järjestely X Yleie katualue Työsuoritusta varte tarpeellise aluee vuokraamie ja aitaamie X Tarvittaessa Rakeuskohtee vartioiti X Olemassa oleva hälytysjärjestelmä o korvauksetta käytettävissä Rakeuskohtee, rakeusosie ja rakeustarvikkeide sekä ympäristö suojaamie ja hoito X Suome toimitila- ja rakeuttajaliitto RAKLI ry ja Rakeustietosäätiö 1999 Alkuperäie lomake o paiettu ruskealla paiovärillä. RT ohjetiedosto 4 Suome toimitila- ja rakeuttajaliitto RAKLI ry ja Rakeustietosäätiö 1999

5 Suome toimitila- ja rakeuttajaliitto RAKLI ry ja Rakeustietosäätiö 1999 RT Pieurakkasopimus 3 Sopimusasiakirjat T U Rakeuskohtee lämmittämie ja kuivattamie sekä yleisvalaistus X X Kiiteistö lämmitysverkostoa voi eerg. käyttö käyttää korvauksetta. Valovirtaa voi käyttää valaistuksee ja rakeuskoeide käyttöö. Verkkoa ei saa ylikuormittaa,ks. Sähköselostus. Työmaa sisäise jätehuollo järjestämie sekä siivous, puhtaaapito ja lumityöt X Uraka toteuttamisee tarvittavie varasto-, toimisto- ja työsketelytiloje sekä työtekijöide sosiaalitiloje järjestämie ja varustamie X Huoeisto tiloja saa käyttää sosiaalitiloia. Vede, valaistuksee ja laitteide käyttöö tarvittava sähkö atamie X Muut työmaapalvelut, joista o sovittu: Toimistohuoe 3 laitteiee o käytettävissä puheli-, fax- ja tietoliikeettä varte. Rakeusaputyöt sovitussa määri seuraaville urakoitsijoille: Työ/Keelle: Yli 40 kg paiavie kojeide, tarvikkeide ja kalusteide ostoapu/sähköurakoitsijalle Läpivietie tekemie ja tiivistämie, putkie tiivistämie ja roilotukset/ sähköurakoitsijalle Edellä maiitut tilaajalle osoitetut työmaapalvelut o siirretty: X X X Urakassa oudatetaa tätä sopimusta kaikkie ehtoiee ja siihe liittyviä jäljempää lueteltuja sopimusasiakirjoja. Sopimusasiakirjat täydetävät toisiaa ja iide keskiäie pätevyysjärjestys o sopimukse yleiste ehtoje 3 : mukaie. Suome toimitila- ja rakeuttajaliitto RAKLI ry ja Rakeustietosäätiö 1999 Alkuperäie lomake o paiettu ruskealla paiovärillä. RT Pieurakkasopimus 4 Urakka-asiakirjaluettelo Asiakirja imi Liite ro Päiväys myötävaikutusvelvollisuus Valuutta Tämä urakkasopimus Tarjouspyytö sekä ee tarjousta aetut lisäselvitykset, 3 s Urakkaohjelma, 4 s Työturvallisuusasiakirja, 1 s Tarjous, 1 s Määrä- ja mittaluettelot, Rakeus s. selostus, 8 s Maalaus selostus, 4 s Sähkö selostus, 5 s Sopimuspiirustukset: Piirustusluettelo mukaa Muut asiakirjat: Lisäksi urakassa oudatetaa yleisiä stadardeja, työohjeita ja työselostuksia, jotka o osoitettu edellä luetelluissa asiakirjoissa. Suuitelmat ja iide yhteesopivuus o sopijapuolte keske tarkastettu ee sopimukse allekirjoittamista. o varattava eri työvaiheita varte urakoitsijalle kohtuullie aika. o täytettävä omat sopimuksee liittyvät velvollisuutesa ja muutoiki myötävaikutettava sopimukse täyttymisee ii, että urakka voi valmistua sopimuksessa maiitussa ajassa ja muutoi sovitulla tavalla. Tässä urakkasopimuksessa valuuttaa käytetää markkaa/euroa (tarpeeto yliviivataa). Tässä kohdassa sovittua valuttaa sovelletaa kaikissa tämä sopimukse rahamääräisiä suorituksia koskevissa kohdissa. Luvat hakkii viraomaiste luvat rakeuskohtee raketamisee, purkamisee tai muuhu luvavaraisee toimepiteesee ja vastaa äide aiheuttamista kustauksista. Rakeustyölle o hakittu toimepidelupa. o velvollie huolehtimaa siitä, että työsuorituksee liittyvät katselmukset ja tarkastukset, jotka säädöste tai viraomaismääräyste mukaa o toimitettava, tulevat pidetyiksi. vastaa katselmuste ja tarkastuste kustauksista lukuu ottamatta rakeuslupamaksuu sisältyviä katselmuksia ja tarkastuksia. Urakka-aika lla o oikeus aloittaa rakeustyöt rakeuskohteessa välittömästi. Työt o aloitettava viimeistää: Töide valmistumisajakohta: Ellei toisi sovita työpäiviä ovat arkipäivät maaataista perjataihi / Työpäiviä ovat (tarpeeto yliviivataa): Suome toimitila- ja rakeuttajaliitto RAKLI ry ja Rakeustietosäätiö 1999 Alkuperäie lomake o paiettu ruskealla paiovärillä. 5 ohjetiedosto RT

6 RT Pieurakkasopimus 5 Viivästyssakko Takuuaika Vakuudet Urakkasuoritukse viivästyessä sovituista määräajoista tilaaja o oikeutettu saamaa urakoitsijalta viivästyssakkoa: Urakkasuoritukse valmistumise osalta kuiteki eitää yhteesä 50 työpäivältä Välitavoitteide osalta o sovittu seuraavaa: 400 markkaa/euroa kultaki työpäivältä, markkaa/euroa. Ellei tässä urakkasopimuksessa ole muuta todettu, viivästyssakko o kultaki työpäivältä 0,1% arvolisäverottomasta urakkahiasta kuiteki eitää 50 työpäivältä. Uraka takuuaika: Ellei tässä urakkasopimuksessa ole muuta todettu, uraka takuuaika o 24 kuukautta koko urakkasuoritukse vastaaotosta. Rakeusaikaise vastuusa täyttämise vakuudeksi urakoitsija ataa tilaajalle paki tai vakuutuslaitokse myötämä omavelkaise takaukse tai muu tilaaja hyväksymä vakuude määrältää: markkaa/euroa. Takuuaja vastuusa täyttämise vakuudeksi urakoitsija ataa tilaajalle paki tai vakuutuslaitokse myötämä omavelkaise takaukse tai muu tilaaja hyväksymä vakuude määrältää: markkaa/euroa. Vakuudet kattavat myös lisä- ja muutostyöt. Rakeusaikaise vakuude tulee olla voimassa kolme kuukautta uraka hyväksyty valmistumisaja yli ja takuuaikaise vakuude kolme kuukautta yli takuuaja. Ellei tässä urakkasopimuksessa ole muuta todettu, rakeusaja vakuus o arvoltaa 10% ja takuuaja vakuus 2% urakkahiasta. Vakuudet lasketaa arvolisäverottomasta urakkahiasta. Vakuutukset Valitse vaihtoehto 1 tai 2 X Vaihtoehto 1 ottaa rakeuttaja imii s. rakeustyövakuutukse arvolisäverolliselta/ arvolisäverottomalta (tarpeeto yliviivataa) jälleehakita-arvoltaa markkaa/euroa. Vakuutukse tulee kattaa seuraavat urakat tai hakiat: Rakeusurakka Sähköurakka 24 kuukautta Vaihtoehto 2 Kohteessa o ottama rakeustyövakuutus, joka kattaa myös tämä urakkasopimukse kohteea oleva suoritukse. Vakuutuksista o lisäksi sovittu seuraavaa: Kiiteistöllä o kiiteistö täysarvovakuutus, joka ei kuitekaa kata urakoitsija suoritusta. Korjaustöistä o ilmoitettava vakuutusyhtiölle. vastaa rakeusvälieidesä vakuuttamisesta. lla tulee olla voimassa oleva toimia vastuuvakuutus. Suome toimitila- ja rakeuttajaliitto RAKLI ry ja Rakeustietosäätiö 1999 Alkuperäie lomake o paiettu ruskealla paiovärillä. RT Pieurakkasopimus 6 Urakkahita Urakkahiassa o eroteltava arvolisäveroto hita ja arvolisävero. Arvolisäveroto urakkahita: markkaa/euroa Arvolisävero osuus: markkaa/euroa Yhteesä: markkaa/euroa. Urakkahia maksamie Maksuerätaulukko Valitse vaihtoehto 1 tai 2 X Vaihtoehto 1 Urakkahita maksetaa seuraava maksuerätauluko mukaisesti: 1. erä alv markkaa/euroa, ku vakuudet ja vakuutukset o toimitettu ja työ o aloitettu. 2. erä alv markkaa/euroa, ku katavat raketeet o korjattu. Hitasidoaisuudet Muut sopimusasiat / erityisiä määräyksiä Riitaisuuksie ratkaisemie 3. erä alv markkaa/euroa, ku ikkuat ja ovet o aseettu. 4. erä alv markkaa/euroa, ku maalaustyöt o tehty. 5. erä alv markkaa/euroa, ku työ o valmis ja vastaaotettu. Vaihtoehto 2 Urakkahita maksetaa liitteeä seuraava maksuerätauluko mukaa. Liite ro Maksuaika o 14 päivää. Viivästyskorko o korkolai mukaie kulloiki voimassaoleva viivästyskorko ( 11 % vuoa 1999 ). Sopimuksee perustuvat laskut o maksettava, ku lasku o esitetty tilaajalle ja vastaava sopimukse mukaie työvaihe o todettu tehdyksi tai lasku muute o todettu maksukelpoiseksi. edustaja toteaa, milloi maksuerä perusteea oleva työvaihe o tehty. Urakkahita o kiiteä ilma ideksi- tai valuuttasidoaisuutta. o ee sopimukse allekirjoittamista/töide aloittamista (tarpeeto yliviivataa) toimitettava tilaajalle ALV- ja eakopidätysrekisteriote sekä luotettava selvitys veroje, eakopidätystilityste, sosiaaliturvamaksuje ja eläkemaksuje suorittamisesta. voi ilmoittaa tästä urakkasopimuksesta lääiverovirastolle veroviraomaise laatimalla lomakkeella. Tarkastettu Tätä sopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaa esisijaisesti osapuolte keskiäiste euvotteluje avulla. Mikäli yhteisymmärrystä ei saavuteta, riitaisuudet jätetää Helsigi käräjäoikeude ratkaistavaksi. Suome toimitila- ja rakeuttajaliitto RAKLI ry ja Rakeustietosäätiö 1999 Alkuperäie lomake o paiettu ruskealla paiovärillä. RT ohjetiedosto 6 Suome toimitila- ja rakeuttajaliitto RAKLI ry ja Rakeustietosäätiö 1999

7 Suome toimitila- ja rakeuttajaliitto RAKLI ry ja Rakeustietosäätiö 1999 RT Pieurakkasopimus 7 YLEISET EHDOT 1 Yhteistoimitavelvollisuus Osapuolte o tiedottamalla, sopimalla ja muulla yhteistoimialla varmistettava rakeustyö sujuva ja turvallie suoritus sekä järjestettävä ja suoritettava työsä site, että e eivät tarpeettomasti häiritse toistesa tai muide urakoitsijoide töitä tai toimitaa rakeuskohteessa. o oudatettava työmaa johtovelvollisuuksista vastaava atamia töide järjestelyä ja yhteesovitusta koskevia ohjeita. 2 Työmaa johtovelvollisuudet Mikäli sopimusasiakirjoissa ei ole toisi saottu, työmaa johtovelvollisuuksii kuuluvat seuraavat velvollisuudet: a) työmaa yleisjohto ja tarvittaessa vastaava työjohtaja asettamie; b) työturvallisuuslaisäädäö tarkoittamat päätoteuttaja velvollisuudet d) työmaa töide järjestely ja yhteesovitus; Ellei pääurakoitsijaa tai muuta työmaa johtovelvollisuuksista vastaavaa ole sopimusasiakirjoissa imetty, äistä velvollisuuksista vastaa tilaaja. 3 Sopimusasiakirjoje keskiäie pätevyysjärjestys Jos sopimusasiakirjat ovat sisällöltää ristiriitaisia, o eri asiakirjoje määräyste keskiäie pätevyysjärjestys, ellei tässä sopimuksessa ole muuta maiittu, seuraava: a) tämä urakkasopimus; b) tarjouspyytö ja ee tarjoukse atamista aetut kirjalliset lisäselvitykset; c) urakkaohjelma tai muut sopimuskohtaiset urakkaehdot; d) tarjous; e) määrä- ja mittaluettelot; f) työkohtaiset laatuvaatimukset ja työselostukset; g) sopimuspiirustukset; h) yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset. 4 suoritusaika Urakkasopimuksessa edellytetty rakeustyö o aloitettava, tehtävä ja loppuusaatettava sopimukse aikamääräyksiä oudattae tai tällaiste puuttuessa sellaisessa ajassa, kui se kohtuude mukaa o mahdollista. o tarvittaessa huolehdittava urakkasuoritukse edistymisestä ria mahdolliste muide töide kassa. URAKKA-AJAN PIDENTÄMISEEN OIKEUTTAVAT TEKIJÄT 5 myötävaikutusvelvollisuude laimilyöti Jos tilaaja tai tilaajaa sopimussuhteessa oleva muu taho aiheuttaa meettelyllää työ viivästymise, ja jos urakoitsija äyttää huomauttaeesa asiasta riittävä ajoissa tilaajalle, urakoitsijalla o oikeus saada kohtuullie pideys urakka-aikaa. 6 Sopijapuolista riippumattomat suoritusaja pidetämisee oikeuttavat tekijät lla o oikeus saada kohtuullie pideys urakka-aikaa, jos uraka sopimukse mukaisessa ajassa valmistumise esteeä o joki muu sopijapuolista riippumato poikkeuksellie seikka, joka huomattavasti vaikeuttaa urakkasopimukse velvoituste täyttämistä. Edellä maiittuje seikkoje ilmaatuessa urakoitsija tulee viipymättä ilmoittaa iistä kirjallisesti tilaajalle uhalla, että muutoi meettää oikeutesa suoritusaja pidetämisee. 7 Viivästykse rajoittamie Urakka-aja pideykse ollessa edellä oleva perusteella aiheellie urakoitsija tulee ryhtyä kaikkii vallassaa olevii samoi kui tilaaja osoittamii toimepiteisii viivästymise estämiseksi, mikäli tällaiset toimepiteet eivät aiheuta kohtuuttomia kustauksia tai ole työlaisäädäö, työsuojelumääräyste tai työehtosopimuste vastaisia. VASTUU 8 Yleie vastuu Sopijapuoli vastaa kaikkie urakkaa kuuluvie velvollisuuksiesa, ii itse tekemiesä kui kolmaella osapuolella teettämiesä, sopimuksemukaisesta täyttämisestä kute, tuottamiesa suuitelmie sisällöstä ja tiedoista, atamistaa määräyksistä ja kaikkie urakkaa kuuluvie töide ja velvollisuuksiesa sopimuksemukaisesta täyttämisestä. 9 Vastuu sisältö Sopijapuole vastuu käsittää velvollisuude korvata toiselle sopijapuolelle kaikki e vahigot, jotka aiheutuvat siitä, että urakkasopimukse mukaiset velvollisuudet jäävät jossai suhteessa täyttämättä, tai jotka tämä muutoi aiheuttaa toiselle sopijapuolelle. Sopijapuoli ei kuitekaa vastaa vahigoista, joita tämä ei ole voiut kaikkea mahdollista huolellisuutta oudattamallakaa välttää. Vastuusee viivästyksestä siltä ajalta, jolta o sovittu erillie viivästyssakko, oudatetaa viivästyssakkoa koskevia määräyksiä. URAKOITSIJAN VASTUU 10 Vastuu laajuus vastaa oma urakkasa sopimuksemukaisesta toteuttamisesta ala asiatutijaa. Virheellie työtulos o urakoitsija korjattava tai korvattava uudella suorituksella. 11 Vastuu takuuaikaa vastaa suorituksesa sopimuksemukaisuudesta takuuaja, joka pituus o, ellei tässä sopimuksessa ole muuta määrätty, kaksi vuotta. suorituksee, jota takuu koskee, luetaa myös lisä- ja muutostyöt. o velvollie kustauksellaa korjaamaa e urakkasuorituksessaa takuuaikaa ilmeeet virheet, joita urakoitsija ei äytä häestä riippumattomasta syystä aiheutueiksi esimerkiksi osoittamalla, että kyseessä o ormaali kulumie tai virheellise käytö taikka tilaaja vastuulle kuuluvie huoltotoimepiteide laimilyöi aiheuttama vaurio. Sellaiset virheet, jotka vaikeuttavat työtulokse käyttöä tai aiheuttavat vaaraa tahi rappeutumista, o urakoitsija viipymättä korjattava tai poistettava. Jos urakoitsija viivyttelee edellä tarkoitettuje töide tekemisessä, o tilaajalla oikeus tehdä työ urakoitsija kustauksella ilmoitettuaa asiasta sitä ee kirjallisesti urakoitsijalle. Takuuaika alkaa siä päivää, jolloi urakkasuoritus vastaaottotarkastuksessa hyväksytää vastaaotetuksi, tai mikäli vastaaottotarkastusta ei pidetä, siä päivää, jolloi urakkasuoritus otetaa käyttöö. 12 Vastuu takuuaja jälkee vastaa takuuaja jälkeeki sellaisista virheistä, joide tilaaja äyttää aiheutuee urakoitsija törkeästä laimilyöistä, täyttämättä jääeestä suorituksesta tai oleva seurausta sovitu laaduvarmistukse oleaisesta laimilyöistä ja joita tilaaja ei ole kohtuude mukaa voiut havaita vastaaottotarkastuksessa eikä takuuaikaa. Tästäki vastuustaa urakoitsija o vapaa, ku kymmee vuotta o kuluut takuuaja alkamisesta. 13 Vastuu kolmaelle hekilölle Uraka toteuttamisessa kolmaelle hekilölle sekä tämä omaisuudelle mahdollisesti aiheutuvasta vahigosta ja haitasta vastaa urakoitsija. Suome toimitila- ja rakeuttajaliitto RAKLI ry ja Rakeustietosäätiö 1999 Alkuperäie lomake o paiettu ruskealla paiovärillä. RT Pieurakkasopimus 8 14 Huomautuksetekovelvollisuude täyttämise vaikutus vastuusee Ku urakoitsija havaitsee rakeussuorituksessa käytettäväksi määrätyissä rakeustavaroissa, rakeusosissa tai tilaaja atamissa määräyksissä virheellisyyksiä, jotka saattavat vaarataa rakeustyö sopimukse mukaise täyttämise, häe o tehtävä tästä viipymättä todistettavasti ilmoitus tilaajalle. Jos tilaaja tästä huolimatta vaatii sopimusmääräyksiä oudatettavaksi, urakoitsija tehdessää työ sopimukse mukaisesti vapautuu vastuusta iihi seikkoihi ähde, joista hä o saotulla tavalla tehyt huomautukse. SUUNNITELMA- JA HINTAMUUTOKSET 15 Muutostyövelvollisuus o velvollie toteuttamaa tilaaja vaatimat muutostyöt, elleivät e oleaisesti muuta urakkasuoritusta toise luoteiseksi. Muutosta ei saa ryhtyä toteuttamaa ee kui se sisällöstä ja vaikutuksesta urakkaa o kirjallisesti sovittu. SOPIMUSKAPPALEET JA ALLEKIRJOITUKSET Paikka ja päivämäärä Todistajat Liitteitä VASTAANOTTOMENETTELY JA TAKUUTARKASTUS 16 Vastaaottotarkastus Vastaaottotarkastuksessa o todettava, oko aikaasaatu työtulos sopimusasiakirjoje määräyste mukaie. Sekä urakoitsijalla että tilaajalla o oikeus pyytää vastaaottotarkastus pidettäväksi, ku sopimukse tarkoittama urakkasuoritus o siiä valmiudessa, että mahdollisesti keske tai suorittamatta olevat työt ehditää suorittaa valmiiksi ee vastaaottotarkastusta. Tarkastus o pidettävä viimeistää 14 vuorokaude kuluessa pyyöstä tiedoksisaamisesta, joko sovittua tai tilaaja määräämää päivää. Kummaki sopijapuole o esitettävä toisiisa kohdistuvat vaatimuksesa perusteiltaa yksilöityiä viimeistää vastaaottotarkastuksessa sillä uhalla, että oikeus äide vaatimuste tekemisee o muutoi meetetty. Vastaaottotarkastuksessa vai perusteiltaa esitetyt vaatimukset o esitettävä määrältää yksilöityiä vaatimuksia viimeistää kuukaude kuluessa vastaaottotarkastuksesta. 17 Takuutarkastus Takuutarkastus suoritetaa aikaisitaa kuukautta ee vastaaottotarkastuksessa ilmoitettua takuuaja päättymispäivää ja viimeistää saottua päättymispäivää. Mikäli jompikumpi sopijapuoli ei ole ajoissa pyytäyt tarkastusta pidettäväksi määräaikaa meessä, jatkuu takuuaika vielä yhde kuukaude, joka aikaa tilaaja edellee o oikeutettu esittämää urakoitsija takuuaja vastuusee perustuvat vaatimuksesa. 18 Sopimukse purkamie ja siirtämie lla o oikeus purkaa sopimus: a) jos urakoitsija ei oudata sovittua työ alkamisajakohtaa tai jos työtä tehdää ii hitaasti, ettei se ilmeisesti valmistu sopimukse mukaisessa ajassa b) jos rakeustyö muodostuu rakeustavaroide, rakeusosie tai työ osalta tahi muute oleaisesti sopimukse vastaiseksi c) jos urakoitsija ei ole ataut sovittua vakuutta d) jos urakoitsija asetetaa kokurssii tai urakoitsija muute havaitaa oleva sellaisessa tilassa, ettei voida odottaa häe täyttävä sopimukse mukaisia velvollisuuksiaa e) jos rakeustyö puolustustila- tai valmiuslaissa tarkoitettuje poikkeukselliste oloje tai vastaava ylivoimaise estee vuoksi o pakko keskeyttää pitkäksi, epämääräiseksi ajaksi lla o oikeus purkaa sopimus, ellei tilaaja täytä sopimukse mukaisesti maksuvelvollisuuttaa tai uraka suorittamisee oleaisesti vaikuttavaa muuta velvollisuuttaa taikka jos tilaaja toimepiteillää estää urakkasuoritukse täyttämise sopimukse mukaisesti. Ee sopimukse purkamista sopijapuole tulee kirjallisesti huomauttaa toiselle sopijapuolelle ja ilmoittaa urakkasopimukse purkamise uhasta ellei laimilyötiä kohtuullisessa ajassa korjata. Kummallakaa sopijapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimusta ilma toise sopijapuole suostumusta. Tätä sopimusta o tehty kaksi samasaaista kappaletta, yksi kummalleki sopijapuolelle. Helsiki Kiiteistö Oy Aakulma Pekka Tarkka Korjausurakoiti Laatutyö ja Poika Oy Atti Yrittäjä Matti Meikäläie X 7 kpl Aio Aikalaie Suome toimitila- ja rakeuttajaliitto RAKLI ry ja Rakeustietosäätiö 1999 Alkuperäie lomake o paiettu ruskealla paiovärillä. 7 ohjetiedosto RT

LUONNOS RT PIENURAKKASOPIMUS. Hanke. Rakennuskohde. syyskuu 1999 korvaa RT RT 80245

LUONNOS RT PIENURAKKASOPIMUS. Hanke. Rakennuskohde. syyskuu 1999 korvaa RT RT 80245 syyskuu 1999 korvaa RT 80243 RT 80245 1 (9) PIENURAKKASOPIMUS Tämä urakkasopimus on tarkoitettu käytettäväksi pienissä lyhytaikaisissa talonrakennustöiden urakkasopimuksissa (esim. rakennusteknisten töiden,

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Hanke Rakennuskohde KASAVUOREN KOULUKESKUS. Urakan kohde LIIKUNTASALIN LATTIAN UUSINTA. Sopijapuolet Tilaaja

Hanke Rakennuskohde KASAVUOREN KOULUKESKUS. Urakan kohde LIIKUNTASALIN LATTIAN UUSINTA. Sopijapuolet Tilaaja PIENURAKKASOPIMUS Tämä urakkasopimus on tarkoitettu käytettäväksi pienissä lyhytaikaisissa talonrakennustöiden urakkasopimuksissa (esim. rakennusteknisten töiden, sähkötöiden, putkitöiden, ilmanvaihtotöiden,

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11)

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11) RT 80260 toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde Urakkasopimus

Lisätiedot

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle Jussi Kuusela Amplit Oy 17.5.2016 YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN HISTORIA 1895 Arkkitehtiklubi hyväksyi kaavakkeen käytettäväksi yleisesti rakennusurakoissa

Lisätiedot

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 )

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 ) Tätä sopimuslomaketta käytetään urakkasopimuksissa, joiden sisältönä on Rakennusalan töitä koskevissa yleisiissä kuluttajasopimusehdoissa tarkoitettu kuluttujaurakka TILAAJA E-mail URAKOITSIJA E-mail Kaupparekisterinro

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

Ylläpidon alueurakka Länsi-Turku, alkaen

Ylläpidon alueurakka Länsi-Turku, alkaen SOPIMUSLUONNOS 1 (1) Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 Ylläpidon alueurakka Länsi-Turku, 1.6.2017 alkaen Urakkasopimus pääurakka sivu-urakka aliurakka muu urakka

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT 7.1.2016 KASELY/21/2016 Tilaaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Palvelu Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 2 (8)

Lisätiedot

LUONNOS RT 80343 KONSULTTISOPIMUS. Kohde. Tehtävä. Tilaaja. Konsultti. syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract

LUONNOS RT 80343 KONSULTTISOPIMUS. Kohde. Tehtävä. Tilaaja. Konsultti. syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract RT 80343 KONSULTTISOPIMUS syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract Kohde Tehtävä Tilaaja Tilaajan edustaja sopimusasioissa Osoite Puhelin Laskutusosoite Konsultti Konsultin

Lisätiedot

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (8) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA Liite 3 Sopimusmalli SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Juupajoen kunta (jäljempänä myös Tilaaja ) Y-tunnus: Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka

Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka PUITESOPIMUS, LUONNOS 1(9) PUITESOPIMUS - puitejärjestely Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka 2013-2015 Viite Asianumero Puitesopimus Työkohdekohtainen tilaus Urakkakohde Tähän puitesopimukseen sopijaosapuolet

Lisätiedot

Yhteiset kokoukset ja toimitukset

Yhteiset kokoukset ja toimitukset Yhteiset kokoukset ja toimitukset Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Työmaakokoukset Työmaakokouksen tarkoituksena on luoda kontakti osapuolten kesken todeta työmaan tuotannon tila tutkia onnistuneen lopputuloksen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Kaupunginhallitus 17.8.2015 liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS 7.8.2015 Osapuolet 1. Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4, 44100 Äänekosken 2. Rakennusliike Porrokki Oy (Y-tunnus:

Lisätiedot

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 Antero Oksanen Ville Laine Kim Kaskiaro CC LAKIMIESLIITON KUSTANNUS 2010 Helsingin Kamari Oy ja tekijät ISBN 978-952-246-015-8 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

PUITESOPIMUS - puitejärjestely

PUITESOPIMUS - puitejärjestely PUITESOPIMUS, LUONNOS 1(9) PUITESOPIMUS - puitejärjestely Hanke Viite Asianumero 1756/02.08.00/2012 Puitesopimus Työkohdekohtainen tilaus Urakkakohde Tähän puitesopimukseen sopijaosapuolet ovat kirjanneet

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Päätehtävät ja roolit Tilaaja päättää Isännöitsijä johtaa taloyhtiötä Projektijohtaja johtaa hanketta Valvoja valvoo

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

Sivu-urakan alistaminen

Sivu-urakan alistaminen Sivu-urakan alistaminen Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Yhteisen työmaan sopimussuhteet KÄYTTÄJÄ RAKENNUTTAJA SUUNNITTELIJAT PÄÄURAKOITSIJA URAKKASOPIMUS ALISTUSSOPIMUS ILMANV. SÄHKÖ PUTKI MUUT Talonrakennusteollisuus

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 11.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAIVINKONETÖISTÄ Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä 1.1.2016 31.12.2017. Kohde

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

Urakoitsijan YSE-opas

Urakoitsijan YSE-opas Urakoitsijan YSE-opas Tuotenumero: 411407 75,00 (+ alv 10%) normaalihinta 56,25 (+ alv 10%) jäsenhinta Urakoitsijan YSE-opas kirjan neljäs, täysin uusittu painos sisältää muun muassa seuraavat uudet aihealueet:

Lisätiedot

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Haaga-Helian palvelinvirtualisointiympäristön laajennus Sopimuksen päiväys ja nro: xx.xx.2016 Liite nro: 4 JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Sisällys 1 Soveltaminen... 1 2 Määritelmät... 1 3 Oikeudet...

Lisätiedot

Takuuajan vastuut ja hyvät käytännöt YSE 1998-ehtojen nojalla

Takuuajan vastuut ja hyvät käytännöt YSE 1998-ehtojen nojalla Takuuajan vastuut ja hyvät käytännöt YSE 1998-ehtojen nojalla Taloyhtiö 2016 -tapahtuma asianajaja, diplomi-insinööri Emma Niemistö 1 2 Puheenvuoron rajauksia Yhtiön ja urakoitsijan välinen sopimus tietyn

Lisätiedot

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 15.10.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Mitkä ovat rakennushankkeen keskeiset osapuolet? Mitkä

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 0 SONKAJÄRVEN KUNTA Tekninen toimi Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

Lisätiedot

RAKENNUSURAKAN VALVONTA JA VASTAANOTTO

RAKENNUSURAKAN VALVONTA JA VASTAANOTTO RAKENNUSURAKAN VALVONTA JA VASTAANOTTO OSASTOPÄÄLLIKKÖ HARRI MÄKINEN SUOMEN TALOKESKUS OY 27.4.2012 2 SUOMEN TALOKESKUS - KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy 1923 perustettu suomalainen insinööritoimisto

Lisätiedot

RAKENNUTTAMISSOPIMUS

RAKENNUTTAMISSOPIMUS RAKENNUTTAMISSOPIMUS Karhunmäen koulu Kuntarahoitus Oyj ja Joensuun kaupunki ja Urakoitsija 24.3.2015 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1 SOPIJAPUOLET... 3 2 PROJEKTIN KUVAUS JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 3 SOPIJAPUOLTEN

Lisätiedot

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4.

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. 1 Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. Allekirjoittaneet Mäntsälän kunta/ Mustijoen perusturva, jota tässä sopimuksessa nimitetään tilaajaksi ja Toimittaja Oy, jota tässä sopimuksessa nimitetään toimittajaksi,

Lisätiedot

Sopimusten merkityksestä

Sopimusten merkityksestä Sopimusten merkityksestä Jouni Koskela hallintonotaari, kiinteistönpitoinsinööri Esityksen sisältö: Hankkeen luonne Sopimusten sitovuus Osapuolet Osalliset Pätevyys, toimivalta Hyvä sopimus Tulkinta ja

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila Lisä- ja muutostyöt Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Lisä- ja muutostyöt Keskeisin riidanaihe rakennusurakassa Suorittamistarve aiheuttavat suunnitelmien muutokset virheelliset, ristiriitaiset tai puutteelliset

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA s. 1/12 Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA TEKNLTK 536/2011 5.10.2011 s. 2/12 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA

TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA 12.7.2016 HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 5 1.1 Rakennuttaja 5 1.2 Tilaaja 5 1.3 Rakennuskohde

Lisätiedot

Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI

Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI 1 VUOKRASOPIMUS 1.1 Sopijapuolet 1.2 Sopimuksen kohde Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI

Lisätiedot

RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT

RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 1 Pääsuoritusvelvollisuus - Kaikki sopimusasiakirjojen edellyttämät työt ja toimenpiteet sekä aine- ja tarvikehankinnat urakkahintaa

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

RT' RT VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000

RT' RT VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 RT' RT 80272 i VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 (RT

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 16.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ MAA-AINESTEN TOIMITTAMISESTA Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia maa-ainesten toimittamisesta

Lisätiedot

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA ENVIRONMENT PETRA PIHLAINEN RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA Sisältö Yleistä rakennuttamisesta Suunnittelu Urakan kilpailutus Eri osapuolien vastuista ja velvoitteista Vastaanotto Viestintä Yleistä rakennuttamisesta

Lisätiedot

1 (7) XX:n ptl xx/xx.xx.200x xx

1 (7) XX:n ptl xx/xx.xx.200x xx 1 (7) KONSULTTISOPIMUS NRO 07/X000 Hankenumero xxx KOHDE TEHTÄVÄ xxxxxxxxx xxxxxxxxx KOKONAISHINTA, ERITYISET KORVAUKSET JA KULUT Kokonaishinta arvonlisäveroineen xxxx euroa, ilman arvonlisäveroa xxxx

Lisätiedot

Urakkasopimuksen tulkinta

Urakkasopimuksen tulkinta Urakkasopimuksen tulkinta Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Rakentamisen lait ja määräykset Urakoinnin sopimussuhteisiin ei ole olemassa erityistä lakia yleiset sopimusoikeudelliset periaatteet sopimusvapaus

Lisätiedot

Palvelusopimus. sähköpostiosoite ja fi

Palvelusopimus. sähköpostiosoite ja fi ehdin VIHDIN VEDEN JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN LIETTEIDEN KÄSITTELY PALVELUSOPIMUS Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on Vihdin jätevedenpuhdistamojen lietteiden käsittely palvelun tuottajan osoittamassa käsittelypaikassa

Lisätiedot

TARRATEKSTIT KIINNITYKSINEEN VUOSILLE

TARRATEKSTIT KIINNITYKSINEEN VUOSILLE TARRATEKSTIT KIINNITYKSINEEN VUOSILLE 2015 2018 1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupungin taidemuseo PL 5400 00099 Helsingin kaupunki puh: 09-31087041 fax: 09-31087040 yhteyshenkilö: Pia Majava puh:

Lisätiedot

Linnala Setlementti ry (Linnala)

Linnala Setlementti ry (Linnala) 1 SOPIMUS HENKILÖSTÖPALVELUN MYYNNISTÄ 1. Sopijapuolet Savonlinnan kaupunki (kaupunki) yhteys/vastuuhenkilö Linnala Setlementti ry (Linnala) 2. Sopimuksen tarkoitus Tässä sopimuksessa määritellään sopijapuolten

Lisätiedot

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Yhteyshenkilö puhelin Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx Osoite Postinumero

Lisätiedot

RT 80285 TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA. Hanke Nro. Rakennuskohde Naantalin sataman laiturin nro 20 ramppien peruskorjausurakka

RT 80285 TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA. Hanke Nro. Rakennuskohde Naantalin sataman laiturin nro 20 ramppien peruskorjausurakka elokuu 2001 korvaa RT 80233 1 (5) TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA Hanke Nro Rakennuskohde Naantalin sataman laiturin nro 20 ramppien peruskorjausurakka Tilaaja Naantalin kaupunki, Ympäristövirasto

Lisätiedot

Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys

Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 9.4.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy Urakkasopimukset ja vakuutusturva 2 Mitä vakuutusturvaan liittyviä näkökohtia asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 1 (16) SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 2 (16) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT 1/6 URAKKAOHJELMA NAKKILA HARJAVALTA 3.2.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN 2017 2018 PÄÄLLYSTYSTYÖT 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Osoite: keskustie

Lisätiedot

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO URAKKAOHJELMA ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO Tilaaja Espoon Asunnot Oy Upseerinkatu 3 B 02600 Espoo Espoon Asunnot

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

sopimus liitteineen ja sopimusneuvottelupöytäkirja tai niiden puuttuessa kirjallinen tilaus tai senkin puuttuessa tilausvahvistus

sopimus liitteineen ja sopimusneuvottelupöytäkirja tai niiden puuttuessa kirjallinen tilaus tai senkin puuttuessa tilausvahvistus 1 1 SOVELTAMISALA 1.1 Hankinnoissa ja toimituksissa noudatetaan näitä :n yleisiä hankinta- ja toimitusehtoja (TP07) alla olevan sisältöisinä, mikäli erikseen ei kirjallisesti toisin sovita. 1.2 Nämä ehdot

Lisätiedot

LIIKENTEEN VALO-OHJAUSLAITTEIDEN

LIIKENTEEN VALO-OHJAUSLAITTEIDEN K' /2f l\ S'4s 3, 5/, LIIKENTEEN VALO-OHJAUSLAITTEIDEN HANKINTAOHJELMA TIE JA VESIRAKENNUSHALLITUS SUUNNITTELUOSASTO 1984 TVH 722507 LIIKENTEEN VALO-OHJAUSLAITTEIDEN HANKINTAOHJELMA. TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta.

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta. INARIN KUNTA Inarin kunta, tekninen osasto Piiskuntie 2 99800 IVALO URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sairaalantien kevyenliikenteenväylän parantaminen. Inarin kunta pyytää Teiltä urakkatarjoustanne oheisten urakka-asiakirjojen

Lisätiedot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot 1 (6) Vientisaatavatakuun yleiset ehdot Viejän ulkomaiselta ostajalta olevien saatavien kattaminen 15.4.2008 Vientisaatavatakuun perusteella viejällä on oikeus saada korvausta Finnveralta takuusopimuksen

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1).

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1). Osapuolet. Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0557-.. Vuokralainen Raision kaupunki, y-tunnus 008-5. Vuokrauskohde Naantalin kaupungin 5. kaupunginosan 6. korttelin tontilla nro sijaitsevan Kiinteistö

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely 1 (6) Kuntatekniikka Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely Tarjouspyyntö: Jokilaakson kaava-alueen kunnallistekniset työt osa 1 Sipoon kunnan tekniikka- ja

Lisätiedot

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja.

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja. SOPIMUS NÄÖNTUTKIMUSPALVELUN HANKINNASTA KOULUTERVEYDENHUOLTOON 1. Sopijaosapuolet Tilaaja: Nurmijärven kunta Keskustie 2 B/PL 37 01901 Nurmijärvi Y-tunnus: 9014643-2 Yhteyshenkilöt: Sopimusasiat: hankintajohtaja

Lisätiedot

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5)

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5) 88300 Paltamo 1(5) 1. TAUSTA Palamon kunta rakennuttaa uutta ja saneeraa olemassa olevaa kaukolämpöverkostoa kesän 2016 aikana lämmönjakelu alueellaan. Kaukolämmön piiriin liitetään kaksi uutta asiakasta.

Lisätiedot

Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä Tilaaja ) PL 114 03101 Nummela Y-tunnus: 2187280-1

Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä Tilaaja ) PL 114 03101 Nummela Y-tunnus: 2187280-1 SOPIMUS TEKSTIILIVUOKRAUSPALVELUN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä Tilaaja ) PL 114 03101 Nummela Y-tunnus: 2187280-1 Palveluntuottaja: nn

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 1 (5) Yleiset asiat 4 / 2014 Tilakeskus-liikelaitos 3736/ /2014 Toimitusjohtaja

Päätöspöytäkirja 1 (5) Yleiset asiat 4 / 2014 Tilakeskus-liikelaitos 3736/ /2014 Toimitusjohtaja Päätöspöytäkirja 1 (5) Muutokset konsulttitoiminnan yleisiin sopimusehtoihin (KSE 2013, RT-13-11143) Tilakeskusliikelaitoksessa tehtävissä sopimuksissa Selostus Tilakeskuksen johtaja on päätöksellään 12.1.2009

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

1. Tarjoajan perustiedot

1. Tarjoajan perustiedot LIITE 5. Tarjouslomake 1(6) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013 tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Tarjotusta kalustosta tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO POSELY/387/2016 22.3.2016 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS

PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS LIITE 4 PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Sipoon kunta PL 7, 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Yhteyshenkilö: Palveluntuottaja:? Y-tunnus: Yhteyshenkilö: Perheryhmäkoti

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

Korjaushankkeen keskeiset sopimusriskit (asunto-osakeyhtiön näkökulma) Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry , Oulun pääkirjasto.

Korjaushankkeen keskeiset sopimusriskit (asunto-osakeyhtiön näkökulma) Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry , Oulun pääkirjasto. (asunto-osakeyhtiön näkökulma) Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry 25.2.2016, Oulun pääkirjasto. AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Korjaushankkeen keskeiset riskit? Vahinkoriskit.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 1 TARJOUSPYYNTÖ Rakennusosasto 10.2.2015 NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 Tilaaja Työkohteet Urakan sisältö Nakkilan kunnan rakennusosasto pyytää tarjoustanne Kirkonseudun

Lisätiedot

Laki. muutetaan 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun puutavaranmittauslain (364/91) 3, 5, 10, lisätään lakiin uusi 4 a luku ja uusi 38 a seuraavasti:

Laki. muutetaan 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun puutavaranmittauslain (364/91) 3, 5, 10, lisätään lakiin uusi 4 a luku ja uusi 38 a seuraavasti: EV 181/1996 vp- HE 140/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi puutavaranmittauslain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 140/1996 vp laiksi puutavaranmittauslain

Lisätiedot

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Siuntion kunta / Tekninen toiisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Störsvikintien Mt 11240, kevyen liikenteen väylän rakentainen välillä Kantatie 51 Saunanieentie, Siuntio URAKKAOHJELMA I SISÄLLYSLUETTELO: 1.TIETOJA

Lisätiedot

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A 27.5.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSKOHTEESTA 4 2 URAKKAMUOTO 5 2.1 YLEISTÄ 5 2.2 URAKKASUHTEET

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

Pääurakkasopimus. Urakoitsija Urakoitsijana toimii Yritys Oy, osoite: Xxxx xx, 00000 KUNTA.

Pääurakkasopimus. Urakoitsija Urakoitsijana toimii Yritys Oy, osoite: Xxxx xx, 00000 KUNTA. URAKKASOPIMUSLUONNOS Tämä urakkasopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998. Hanke Rakennuskohde Urakkasopimus VIHDIN KUNNAN PÄÄLLYSTYSURAKKA 2016 2018 (+Mahd. optio v. 2019)

Lisätiedot

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kohde)

Lisätiedot

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven SOPIMUS Euran kunnan ja Sirkka Surven välillä koskien Euran keskustan osayleiskaavasta Turun hallinto-oikeuteen jätettyä valitusta 13.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA... 3 2 VIRKISTYSALUEEKSI KAAVOITETUN

Lisätiedot

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 5.03.2010 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISHINTAURAKKA URAKKAOHJELMAN

Lisätiedot

SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA

SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (9) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja... 4 1.2 Tilaaja... 4 1.3 Rakennuskohde... 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS

Lisätiedot

LASTENHOITOPALVELUJEN HANKINTA. Tilaaja: Helsingin kaupunki Opetusvirasto Stadin aikuisopisto PL Helsingin kaupunki Y-tunnus:

LASTENHOITOPALVELUJEN HANKINTA. Tilaaja: Helsingin kaupunki Opetusvirasto Stadin aikuisopisto PL Helsingin kaupunki Y-tunnus: 1 LASTENHOITOPALVELUJEN HANKINTA 1.1. Luonnos Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupunki Opetusvirasto Stadin aikuisopisto PL 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus: 0201256-6 Palveluntuottaja: xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot