Miten asukkaat ovat mukana infrahankkeiden suunnittelussa?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Miten asukkaat ovat mukana infrahankkeiden suunnittelussa?"

Transkriptio

1 1 Miten asukkaat ovat mukana infrahankkeiden suunnittelussa? Case Valtatie 7 Koskenkylä Loviisa Kotka tiesuunnitelma Make life easy in Finland MIRKA HÄRKÖNEN, SITO OY

2 2 Hankkeen sisältö Tilaaja: Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Hanke käynnistyi elokuussa 2008 ja valmistui huhtikuussa Kolme osahanketta: Loviisa Kotka tiesuunnitelma, Koskenkylä Loviisa tiesuunnitelman tarkistaminen ja Karhula Rantahaka meluntorjunnan tiesuunnitelma. Uuden moottoritien pituus 56 km. Hankkeeseen sisältyi mm. - uusia eritasoliittymiä - laajoja alemman tieverkon ja rinnakkaistieverkon järjestelyjä - tunneli - laaja meluntorjunnan tehostaminen - ympäristönsuojelun toimenpiteitä - muuttuva liikenteenohjausjärjestelmä. Valtatie 7 on osa E18-tietä. Tien parantaminen on EU:n priorisoima TENverkon kehittämiskohde. Nyt hankkeessa käynnissä hankintavaihe. Rakentaminen käynnistyy syksyllä 2011.

3 3 Vuorovaikutus hankkeessa Yleisötilaisuudet (10 kpl, neljässä vaiheessa, kolmessa kunnassa) Työpajat (3 kpl, kahdessa vaiheessa, kahdessa kunnassa) Maastokävely + työpaja (6 kohdetta) Internet-sivut (Runsaasti ajantasaista tietoa. Perustiedon lisäksi mm. hankeryhmän päätökset, hankkeeseen liittyvät kaavat, kiinteistöjärjestelyt, palautteet jne. Kansalaisten käytössä myös E18-tien suunnitelmapankki.) Karttapalautejärjestelmä internetissä Kansalaisten tapaamiset, puhelinkeskustelut, sähköpostiviestintä, suunnitelmien lähettäminen Informointi median kautta

4 4 Asukkaiden kanssa käsiteltyjä asioita Yksityistiejärjestelyt Kevyen liikenteen järjestelyt, virkistysyhteydet Meluntorjunta Kuivatus (ojat) Läjitysalueet Kiinteistöjärjestelyt - Kiinteistöjen hankintaan liittyvät neuvottelut jo suunnitteluvaiheessa - Tiivis vuoropuhelu kiinteistönomistajien kanssa - Kiinteistöjärjestelyasiat (Maanmittauslaitos) mukana työpajoissa ja yleisötilaisuuksissa

5 5 Palautteiden dokumentointi Saatiin runsaasti palautetta eri kanavia pitkin. Palautteet koottiin sähköiin palautekarttoihin ja -taulukoihin. Lisäksi kirjattiin palautteesta seurannut toimenpide, vastuuhenkilö jne. Kartat ja taulukot vietiin myös hankkeen internet-sivuille asukkaiden nähtäväksi. Selkeä dokumentointi auttaa palautteen siirtämistä hankkeen seuraavaan vaiheeseen Maastokävelyn palaute (osuus Loviisa-Ahvenkoski) Kohde Palaute Toimenpide Huom! OTETTU HUOMIOON SUUNNIT- TELUSSA Voiko Y108 pohjoispäätä kaartaa enemmän nykyisen tien päälle, jotta Todettu, että suunniteltu sijainti on järkevä geometrioiden (S110 ja MK1-11 peltoa jäisi mahdollisimman vähän alle. Y153) ja kuivatuksen kannalta. Tietä voisi siirtää vähän länteen (vrt TP3-5 ja TP3-6)) X muutenkin. Pirstaleinen alue. Kiinteistöjärjestelyjä Pirstaleisuus ei johdu tiesuunnitelmasta. Maanmittauslaitos hoitaa MK1-12 mietittävä. asiaa. Maanmittauslaitos MK1-13 Tarkistettava maanomistajatiedot. Tarkistettu. X

6 6 Vuorovaikutustutkimus Tavoitteena: 1) Arvioida tämän hankkeen vuoropuhelun onnistuminen - Miten vuorovaikutusprosessi koettiin - Minkälaisiksi asukkaat kokivat vaikutusmahdollisuutensa suunnitelmaan - Lisäksi: Minkälaisiksi asukkaat arvioivat tulevan moottoritien vaikutukset (ympäristöseurannan IVA-osuuden 1. osa) 2) Kehittää infra-hankkeiden vuorovaikutusta Tutkimus koostui - Posti- ja internet-kyselystä asukkaille (92 vastausta) - Maanomistajien ryhmähaastattelusta (4 osallistujaa) - Pääsuunnittelijoiden haastattelusta (konsulttiryhmän projektipäällikkö ja 2 pääsuunnittelijaa) - Tilaajan projektipäällikön haastattelusta

7 7 Hankkeen vuorovaikutuksen onnistuminen, poimintoja Hankkeen vuorovaikutuksen voidaan todeta onnistuneen hyvin sekä asukkaiden, suunnittelijoiden että tilaajan näkökulmasta. Asukkaat Parhaina vuorovaikutustapoina pidettiin yleisötilaisuuksia, internet-sivuja, työpajoja ja maastokävelyä. Internet sivuja ja karttapalautejärjestelmää käytettiin paljon. Oltiin melko tyytyväisiä vaikutusmahdollisuuksiin (lähes 50 % erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä). Suhtauduttiin varauksella siihen, tulevatko suunnitelmat toteutumaan. Tärkeää, että tieto tehdyistä sopimuksista ja saadusta palautteesta siirtyy rakentamisvaiheeseen ja suunnitelmien toteutumisesta huolehditaan. Suunnittelijat ja tilaaja Vuorovaikutuksen avulla saatiin tärkeää paikallistietoa hankkeesta suunnitelman laatu parani. Vuorovaikutuksella edesautettiin osapuolten ymmärrystä toisiaan kohtaan ja luottamuksen paranemista. Vuorovaikutus edesauttoi hankkeen hyväksyttävyyttä. Saatujen muistutusten määrään ja sisältöön voidaan olla tyytyväisiä.

8 8 Poimintoja kehitysehdotuksista Tarjous- ja sopimusvaihe - Vuorovaikutuksen määrä tulee arvioida huolellisesti. - Toivotaan, että tilaajat arvostavat vuorovaikutuksen laatua tarjouksia arvostellessaan. - Tilaajan ja konsultin välinen työnjako vuorovaikutuksessa tulee sopia selkeästi.

9 9 Osalliset - Hiljaiset ja eniten haittoja kokevat tulee tavoittaa. Tulee selvittää keihin suunnitelmalla on merkittäviä vaikutuksia ja olla heihin henkilökohtaisesti yhteydessä. Työpajat tulee järjestää sen kokoisina, että kaikki saavat niissä äänensä kuuluviin. Voidaan järjestää avointen ovien päivä (suunnittelijat paikalla esim. koululla koko päivän, ja heille saa varata tapaamisajan etukäteen). - Nuoria ja naisia tulisi saada enemmän mukaan vuorovaikutukseen. Internetin kautta tapahtuvan tiedottamisen ja vuorovaikutuksen parantaminen (internet sivut ja karttapalautejärjestelmä). Ruuhkavuosia elävät eivät ehdi osallistua vuorovaikutustilaisuuksiin, mutta hakevat mielellään tietoa internetistä. Myös nuoriso käyttää mielellään internetiä tiedonhakuun. Kannattaa hyödyntää sosiaalista mediaa (esim. hankkeelle sivut Facebook palveluun)

10 10 Tiedottaminen - Tiedottamista tulee parantaa entisestään. Pelkät lehti ilmoitukset ja kuulutus eivät tavoita kaikkia. - Esim. hankkeen käynnistyessä koteihin jaettava asukastiedote (sisältö: hanke, internet sivut, vuorovaikutustapahtumat, asukkaiden postituslista). - Kerätään postituslista (esim. sähköposti-), jonka avulla tiedotetaan mm. vuorovaikutustilaisuuksista ja hankkeen etenemisestä. - Tiedottamista tulee selkeyttää ja kansantajuistaa (erityisesti hanke esitteet ja mediatiedotteet). Tiedottamisessa tulee nostaa esiin olennaisimmat asiat kansankielellä (ei insinöörikieltä ).

11 11 Vuorovaikutusmenetelmät - Internet sivut keskeinen tiedotuskanava. - Karttapalautejärjestelmä osoittautui tärkeäksi (suunnitelmien esittely ja palautteen kerääminen). - Myös yleisötilaisuudet, työpajat, maastokävelyt ja henkilökohtaiset tapaamiset ovat tärkeitä. - Koska menetelmiä on paljon, on harkittava, missä ja miten menetelmiä käytetään Ristiriitapaikkojen tunnistaminen ja vuorovaikutuksen kohdentaminen (koko suunnittelualuetta ei tarvitse käsitellä samalla sabluunalla ). - Työpajat ja maastokävely toteutettava sen kokoisina, että kaikilla on mahdollisuus saada äänensä kuuluville.

12 12 Vuorovaikutusprosessi, vuorovaikutuksen ja suunnittelun yhteensovittaminen - Suunnittelu ja vuorovaikutus tulee sovittaa paremmin yhteen. Pohdittava, miten vuorovaikutus parhaiten palvelee suunnittelua Ei päällekkäin useita aikaa vieviä tapahtumia Tilaisuuksien väleille tarpeeksi aikaa suunnittelulle Vuorovaikutusvastaava tiiviimmin mukaan projektiin. - Vuorovaikutussuunnitelmaa tulee tarkistaa prosessin aikana ja muuttaa tarpeen mukaan. - Palaute tulee dokumentoida ja käsitellä huolellisesti sekä laittaa avoimesti nähtäville.

13 13 Tiedon siirto seuraavaan vaiheeseen - Huolehdittava, että asukkaiden kanssa sovitut asiat ja saatu palaute siirtyvät seuraavaan vaiheeseen. - Huolehdittava, että vuorovaikutus jatkuu seuraavassa vaiheessa. Vuorovaikutusaineistot (esim. postituslista) tulee siirtää eteenpäin. Asukkaiden kiinnostus hanketta kohtaan ei pääty, kun yksi suunnitteluvaihe päättyy. Muuta - Kun asukkaat ehdottavat muutoksia suunnitelmaan tai kysyvät suunnitelmasta, on vastattava selkeästi ja perusteltava asia. Ihmiset ymmärtävä, että kaikkia toiveita ei voida huomioida, mutta jos asiaa ei perustella, voi jäädä käsitys että asiaa ei ole noteerattu. - Vapaaehtoiset maakaupat tiesuunnitteluvaiheessa osoittautunut erittäin hyväksi toimenpiteeksi. - Hankkeen aikataulusta (suunnitteluvaiheet, rakentaminen, lunastukset jne.) tulee tiedottaa selkeästi ja mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

14 14 KIITOS MIELENKIINNOSTA! Lisätietoa: Mirka Härkönen, Sito Oy p

Radanpidon vuorovaikutusohje Koekäytössä oleva ohje (15.1.2011)

Radanpidon vuorovaikutusohje Koekäytössä oleva ohje (15.1.2011) 2011 Radanpidon vuorovaikutusohje Radanpidon vuorovaikutusohje Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen kuvat: Markku Nummelin Verkkojulkaisu (pdf) ISBN 978-952-255-610-3 Liikennevirasto PL 33 00521 HELSINKI

Lisätiedot

Radanpidon vuorovaikutusohjeluonnoksen koulutus

Radanpidon vuorovaikutusohjeluonnoksen koulutus Radanpidon vuorovaikutusohjeluonnoksen koulutus Tammi-helmikuu 2011 1 KOULUTUKSEN RAKENNE Ohjeistuksen tausta ja tavoitteet Vuorovaikutuksen toteutukseen vaikuttavia asioita Vuorovaikutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Suunnitteluhenkilöstön ohjattu työssä oppiminen RAPORTTI TYÖSSÄ OPPIMISESTA

Suunnitteluhenkilöstön ohjattu työssä oppiminen RAPORTTI TYÖSSÄ OPPIMISESTA 2013 SEPPO LEPPÄNIEMI Suunnitteluhenkilöstön ohjattu työssä oppiminen RAPORTTI TYÖSSÄ OPPIMISESTA Seppo Leppäniemi Suunnitteluhenkilöstön ohjattu työssä oppiminen Raportti työssä oppimisesta Liikennevirasto

Lisätiedot

Osallistumisen seuranta ja arviointi kaavoituksessa Case Tampere

Osallistumisen seuranta ja arviointi kaavoituksessa Case Tampere Osallistumisen seuranta ja arviointi kaavoituksessa Case Tampere Tampereen kaupunki Outi Teittinen ja Henna Blåfield SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 TAUSTAA 3 ARVIOINNIN VIITEKEHYS JA KESKEISET KÄSITTEET

Lisätiedot

Täydennysrakentamis- käytäntöjen kehittäminen -klinikka Tulosraportti

Täydennysrakentamis- käytäntöjen kehittäminen -klinikka Tulosraportti Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikka Tulosraportti Esipuhe Täydennysrakentamiseen ja sen käytäntöjen kehittämiseen liittyy monia mielenkiintoisia ulottuvuuksia ja näkökulmia. Täydennysrakentaminen

Lisätiedot

Valtatien 3 parantaminen välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö. Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Valtatien 3 parantaminen välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö. Ympäristövaikutusten arviointiselostus Valtatien 3 parantaminen välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö Ympäristövaikutusten arviointiselostus Valtatien 3 parantaminen välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö Ympäristövaikutusten arviointiselostus Tiehallinto Tampere

Lisätiedot

Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola. Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012

Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola. Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012 Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012 Saimaan ammattikorkeakoulu Saimaa University of Applied Sciences 2012 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 3 1.1 Kyselyn

Lisätiedot

KANSALAISVUOROVAIKUTUS

KANSALAISVUOROVAIKUTUS KANSALAISVUOROVAIKUTUS SEUDULLISISSA MAL HANKKEISSA KYSELYN YHTEENVETO 7.10.2011 MAL VERKOSTO JANI HANHIJÄRVI MAL verkosto suoritti syyskuussa 2011 sähköpostitse kyselyn, jossa kartoitettiin verkoston

Lisätiedot

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely marraskuu 2013 Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatie 13 Lappeenranta-Nuijamaa Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Yleissuunnittelu Toimintaohjeet Tiensuunnittelun toimintajärjestelmä

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Yleissuunnittelu Toimintaohjeet Tiensuunnittelun toimintajärjestelmä 19 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Yleissuunnittelu Toimintaohjeet Tiensuunnittelun toimintajärjestelmä Yleissuunnittelu Toimintaohjeet Tiensuunnittelun toimintajärjestelmä Liikenneviraston ohjeita 19/2010

Lisätiedot

Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä paikallistasolla

Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä paikallistasolla Kansalaiskanavahankkeen julkaisut Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä paikallistasolla VUOROVAIKUTUKSEN TYÖKALUJA ALUEEN TOIMIJOILLE Asiakasosallisuuden itsearviointityökirja Kanavaopas Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa KANSI

Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa KANSI E simerkki! Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa KANSI VÄGFÖRVALTNINGEN 2 Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa 4 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelun viestintä vuonna 2012. Kaupunkisuunnittelu

Kaupunkisuunnittelun viestintä vuonna 2012. Kaupunkisuunnittelu Kaupunkisuunnittelun viestintä vuonna 2012 Kaupunkisuunnittelu Julkaisija Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Teksti Ritva-Leena Kujala/Halinntoyksikkö Kannen kuva Kaupunkisuunnittelu Ulkoasu Ritva-Leena

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Viestintäohje ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE. Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi

ASIKKALAN KUNTA Viestintäohje ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE. Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi ASIKKALAN KUNTA ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi Hyväksytty kunnanhallituksessa 11.6.2007 ASIKKALAN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA

YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Opinnäytetyö (AMK) Viestintä Mediatuotanto 2011 Laura Lennala YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA case MIMO Moving In, Moving On! Application of Art Based Methods to Social and Youth Work

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Ympäristövaikutusten arviointiselostus Valtatien 9 parantaminen välillä Tampere Orivesi Ympäristövaikutusten arviointimenettely Valtatien 9 parantaminen välillä Tampere Orivesi Ympäristövaikutusten arviointiselostus Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Lisätiedot

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Jälkiarviointi Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2009 gg Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET

ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET KAIKILLA ON VASTUU HYVÄSTÄ VIESTINNÄSTÄ! Hyväksytty kaupunginhallituksessa 1 / 9 2003 SISÄLLYSLUETTELO VIESTINTÄPERIAATTEET...3 VIESTINTÄVASTUUT...3 VIESTINNÄN SUUNNITTELU...4

Lisätiedot

Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Hankkeesta vastaa Tiehallinto, Savo-Karjalan tiepiiri PL 1117 (Kirkkokatu

Lisätiedot

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Kirjoittajat Eeva Ketola LT, Käypä hoito -päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim PL 713, 00101 Helsinki eeva.ketola@duodecim.fi

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VIESTINTÄOHJEISTO

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VIESTINTÄOHJEISTO KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VIESTINTÄOHJEISTO Sisällysluettelo 1. KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIO...3 2. VIESTINNÄN PERIAATTEET...4 2.1 Kokkolan kaupungin viestintästrategia...

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

Opas IT-palveluiden ulkoistamiseen

Opas IT-palveluiden ulkoistamiseen Opas IT-palveluiden ulkoistamiseen 1. Johdanto Olemme keränneet tähän oppaaseen tärkeitä näkökulmia yrityksen IT-toimintojen ulkoistamisesta. Kunkin yrityksen tilanne on tietenkin aina yksilöllinen ja

Lisätiedot

TUTKIVAN TEATTERITYÖN KESKUKSEN JULKAISU SOSIAALISEN SIRKUKSEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS

TUTKIVAN TEATTERITYÖN KESKUKSEN JULKAISU SOSIAALISEN SIRKUKSEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS TUTKIVAN TEATTERITYÖN KESKUKSEN JULKAISU SOSIAALISEN SIRKUKSEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS SOSIAALINEN SIRKUS HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 1. SOSIAALISEN SIRKUSTOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN

Lisätiedot

20.9.2011 Esiselvitysraportti Palautepalvelut. THL / Market-Visio Oy SADe-ohjelma. Palautepalvelut. Esiselvitysraportti

20.9.2011 Esiselvitysraportti Palautepalvelut. THL / Market-Visio Oy SADe-ohjelma. Palautepalvelut. Esiselvitysraportti THL / Market-Visio Oy SADe-ohjelma 20.9.2011 Esiselvitysraportti Palautepalvelut Palautepalvelut Esiselvitysraportti 2(23) Versiohistoria versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä hyväksyjä 0.1 7.3.2011 Perusversio

Lisätiedot

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14 SISÄLLYS 1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2 2. Vastaajat... 2 3. Tyytyväisyys sisäiseen viestintään koko organisaatiossa ja omassa yksikössä 5 3.1. Tyytyväisyys ikäryhmittäin...

Lisätiedot

LAATUA KEHITTÄMÄÄN. Järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen

LAATUA KEHITTÄMÄÄN. Järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen LAATUA KEHITTÄMÄÄN Järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen Laatukriteeristön työstämiseen osallistuneet järjestöt: Eetti ry Kepa ry Nuorten Akatemia Plan Suomi Säätiö Rauhankasvatusinstituutti

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ SISÄLLYSLUETTELO 1 Itsearviointi kehittämisen välineenä... 3 2 Aloita laatimalla arviointisuunnitelma...4 3 Keskeisiä käsitteitä ja ohjeita itsearviointiin

Lisätiedot

Kaakkois-Suomi Venäjä CBC 2014 2020 ohjelma Cross-border cooperation CBC Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaakkois-Suomi Venäjä CBC 2014 2020 ohjelma Cross-border cooperation CBC Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 0 Kaakkois-Suomi Venäjä CBC 2014 2020 ohjelma Cross-border cooperation CBC Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Sisällys JOHDANTO... 1 YLEISTÄ CBC OHJELMASTA... 2 KAAKKOIS-SUOMI VENÄJÄ CBC 2014 2020 -OHJELMAN

Lisätiedot

Opas asiakasraatien dyntämiseen

Opas asiakasraatien dyntämiseen Opas asiakasraatien hyödynt dyntämiseen Kuluttajatutkimuskeskus Eva Heiskanen ja Mika Saastamoinen 1 Energiateollisuus ry Mainetalkoot-hanke Sisällysluettelo 1. Mikä on asiakasraati? 2. Erilaisia ratkaisuja

Lisätiedot