Radanpidon vuorovaikutusohjeluonnoksen koulutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Radanpidon vuorovaikutusohjeluonnoksen koulutus"

Transkriptio

1 Radanpidon vuorovaikutusohjeluonnoksen koulutus Tammi-helmikuu KOULUTUKSEN RAKENNE Ohjeistuksen tausta ja tavoitteet Vuorovaikutuksen toteutukseen vaikuttavia asioita Vuorovaikutuksen suunnittelu Vuorovaikutusmenetelmät Palautteiden dokumentointi Ristiriitojen hallinta Vuorovaikutussuunnitelma Vuorovaikutussuunnitelman testaus Vuorovaikutus rataympäristöselvityksessä Vuorovaikutus tarveselvityksessä Vuorovaikutus YVA-menettelyssä Vuorovaikutus yleis- ja ratasuunnittelussa Vuorovaikutus rakentamisessa Vuorovaikutus kunnossapidossa 2

2 OHJEISTUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Ratalain myötä ilmeni tarve ohjeistaa radanpidon vuorovaikutusmenettelyjä. Keskeisenä tavoitteena on ollut ratalain säännösten selkeyttäminen ja soveltaminen käytäntöön. (Koskee pääasiassa yleis- ja ratasuunnittelua.) Tarkoituksena on myös tuoda vuorovaikutuksen tavoitteita käytäntöön ja yhdenmukaistaa käytäntöjä. Radanpidossa on tavoitteena hyvän vuorovaikutuksen toteuttaminen ja osallisten aito kuuleminen. Hyvään suunnittelutapaan kuuluvat avoin tiedottaminen sekä päätösten läpinäkyvyys. Vuorovaikutus parantaa hankkeiden hyväksyttävyyttä ja radanpidon julkisuuskuvaa. Vuorovaikutuksen avulla saadaan paikallistietoa suunnitelmiin. 3 Tulevaisuudessa ihmisten liikkumistottumukset muuttuvat yksilöllisemmiksi ja vaikeammin ennustettaviksi. Myös tästä syystä tarvitaan vuorovaikutusta ja osallisten kuulemista. Suunnittelun on lähdettävä aiempaa enemmän ihmisten liikkumistarpeiden sovittamisesta yhteiskunnan määrittelemiin tarpeisiin. Liikennevirastossa kansalaisten/asiakkaiden huomioon ottaminen liikennejärjestelmän suunnitteluprosesseissa on myös tärkeä linjaus. Tämä on ensimmäinen askel radanpidon vuorovaikutuksen ohjeistamisessa ja työ vuorovaikutteisen suunnittelun saralla tulee jatkumaan osana Liikenneviraston yhtenäisten vuorovaikutusmenettelyjen kehittämistä. Ohjeluonnos on koekäytössä ja toivomme palautetta jatkotyötä varten. 4

3 VUOROVAIKUTUKSEN TOTEUTUKSEEN VAIKUTTAVIA ASIOITA Lainsäädännön vaatimukset Vuorovaikutukselle asetetut tavoitteet Vuorovaikutuksen kohderyhmät Suunnittelualueen väestö Viranomaiset ja sidosryhmät Hankkeen laajuus ja luonne Hankkeen merkittävyys ja kiinnostavuus Hankkeen aiheuttamat vaikutukset ihmisille ja ympäristölle Hankkeeseen kohdistuvat erisuuntaiset intressit ja konfliktiherkkyys Paikallistiedon ja palautteen saamisen tarve Käytettävissä olevat resurssit 5 5 VUOROVAIKUTUKSEN SUUNNITTELU Hankkeille laaditaan vuorovaikutussuunnitelma, joka on osa hankkeen projektisuunnitelmaa. Sen laatiminen sisällytetään yleensä tarjouspyyntöön. Periaatteena on, että vuorovaikutus suunnitellaan hankkeen alussa ja sen periaatteet kirjataan ylös. Vuorovaikutussuunnitelma edesauttaa hankkeen vuorovaikutuksen onnistumista sekä sitä, että vuorovaikutuksen työnjako, resurssitarve ja kustannukset tulevat arvioiduksi ja sovituksi. Vuorovaikutussuunnitelman tulee olla joustava, ja erityisesti pitkäkestoisissa hankkeissa sitä muokataan ja tarkennetaan työn edetessä. Suunnitelmaa laadittaessa on pohdittava vuorovaikutuksen ajoittumista ja kytkeytymistä suunnitteluprosessiin. Vuorovaikutuksessa on aina huomioitava Liikenneviraston viestinnän toimintalinjat, Hankeviestinnän ohje ja Ohjeistus graafisesta ilmeestä. 6

4 VUOROVAIKUTUSMENETELMÄT 1/2 Käytössä laaja valikoima menetelmiä, joista valitaan hankkeeseen sopivimmat. Viranomais- ja sidosryhmäyhteistyö Extranet-sivut Projektipankki Hankeryhmä Ohjausryhmä Erillisneuvottelut Neuvottelut infranhaltijoiden kanssa Neuvottelut yhteysviranomaisen kanssa Ilmoitukset viranomaisille Mediayhteistyö Mediatiedote Suorat yhteydenotot mediaan Lehdistötilaisuus Mediaseuranta 7 VUOROVAIKUTUSMENETELMÄT 2/2 Asukasvuorovaikutus Kuulutus Internet-sivut Lehti-ilmoitus Yleisötilaisuus Asukastiedote/kirje Tapaaminen Puhelinsoitto Karttapalautejärjestelmä Työpaja Maastokävely Suunnitelmat nähtäville Kysely Haastattelu Jakelulista Hanke-esite Projektilehti 8

5 PALAUTTEIDEN DOKUMENTOINTI Palautetta saadaan monia kanavia pitkin. (Tässä tarkoitetaan muuta palautetta kuin muistutuksia ja lausuntoja). Hankkeen alussa on hyvä sopia, miten palautteet dokumentoidaan ja käsitellään ja kuka vastaa niihin. Palautteesta on hyötyä suunnittelussa ja vaikutusten arvioinnissa. Kansalaisilla on paikallistietoa. Palautteet kirjataan esim. palautetaulukkoon/karttaan. Samaan yhteyteen kannattaa kirjata myös palautteesta seurannut toimenpide ja vastuuhenkilö. Myös yhteydenpito asukkaiden ja sidosryhmien kanssa on hyödyllistä kirjata ylös. Palautetaulukot, yleisötilaisuuden muistiot yms. kannattaa viedä hankkeen nettisivuille. Dokumentoitua palautetta voidaan hyödyntää myös seuraavissa suunnitteluvaiheissa. 9 RISTIRIITOJEN HALLINTA Ristiriitoja syntyy, mutta tilanteen ajautumista konfliktiksi voidaan ennakoida ja välttää. Hankkeen alussa kartoitetaan tilanne, osapuolet ja mahdolliset jännitteet. Valita hankkeeseen parhaiten sopivat vuorovaikutusmenetelmät. Ristiriitatilanteessa tärkeää on asiallinen käyttäytyminen, avoin vuorovaikutus, luottamuksen synnyttäminen, osapuolten keskinäinen kunnioitus ja neuvottelujen mahdollistaminen. Ristiriitojen hallintaa edesauttavat: Hankkeen hyvä suunnittelu, toteuttaminen ja dokumentointi. Kaikkien osapuolten kuuleminen tasapuolisesti. Annetaan todellinen mahdollisuus vaikuttaa. Pyritään välttämään väärinkäsityksiä. Ristiriitatilanne ei ole pelkästään kielteinen asia, vaan ristiriidoista voi olla myös hyötyä. Ristiriidat herättävät kriittistä keskustelua ja nostavat esille erilaisia näkökulmia ja ratkaisuja. 10

6 VUOROVAIKUTUSSUUNNITELMA Laaditaan suunnitteluhankkeissa ja rakentamisessa. Suunnitelmalle on valmiit lomake-pohjat. Lomakkeen käyttö Työn vaihe Kuka tekee Mitä tehdään Tarjousvaihe - Liikenneviraston projektipäällikkö - Suunnittelukonsultti - Merkitsee, miten vuorovaikutus toivotaan toteutettavan. - Täydentää tarvittaessa lomaketta ja liittää sen tarjoukseen. Tarvittaessa kirjoittaa suunnitelman myös tekstimuotoon. Toteutusvaihe - Suunnittelukonsultti - Lomaketta täytetään suunnittelun ajan. - Suunnitelmaa tarkistetaan tarvittaessa. - Lomake liitetään suunnitelmakansioon. Suunnitelman hyväksymisvaihe (yleis- ja ratasuunnitelma) - Liikenneviraston projektipäällikkö - Lomake on mukana suunnitelmakansiossa. 11 VUOROVAIKUTUSSUUNNITELMAN TESTAUS Vuorovaikutussuunnitelma Ympäristövaikutusten arviointimenettely YVA VUOROVAIKUTUS KANSALAISTEN KANSSA Internet-sivut Osoite Tehtävä Vuorovaikutuksen tavoitteet Sisältyy hankkeeseen Lisätietoja (esim. tilaisuuden ajankohta, kokousten määrä. ilmoituslehdet) Toteuttaja (esim. H=hankkeesta vastaava K=konsultti V=viestintä) Suoritettu Huomioita (esim. miksi ei ole suoritettu) Yleisötilaisuudet Arviointiohjelmasta Arviointiselostuksesta Muut yleisötilaisuudet Tilaisuuksien määrä ja arvioidut ajankohdat Miten palaute dokumentoidaan Lehti-ilmoitus VIRANOMAIS- JA SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ Extranet-sivut Osoite, käyttäjätunnus ja salasana Arviointiohjelman nähtävilläolosta ja yleisötilaisuudesta Arviointiselostuksen nähtävilläolosta ja yleisötilaisuudesta Muu ilmoitus Hankeryhmä Ohjausryhmä Erillisneuvottelut Neuvottelut infranhaltijoiden kanssa Osapuolet Kokousten arvioitu lukumäärä ja ajankohdat Osapuolet Kokousten arvioitu lukumäärä ja ajankohdat Tahot Tahot Muut menetelmät - Maastokävely - Työpaja - Karttapalautejärjestelmä - Kysely - Haastattelu - Henk.koht. tapaaminen - Suunnitelmat esille kuntiin, esim. kirjastoon (ei virallinen nähtävilläolo) Neuvottelut yhteysviranomaisen kanssa 12

7 VUOROVAIKUTUS RATAYMPÄRISTÖSELVITYKSESSÄ Viranomais- ja sidosryhmäyhteistyö Extranet-sivut Ohjausryhmä Vuorovaikutus kansalaisten kanssa Internet-sivut Yleisötilaisuudet Lehti-ilmoitukset Selvitykset kansalaisten nähtäville kuntiin Muut mahdolliset menetelmät (kysely, työpaja, karttapalautejärjestelmä, haastattelu) Mediayhteistyö Median kartoittaminen ja tiedotuslehdistä sopiminen Tiedotteet Mediaseuranta 13 VUOROVAIKUTUS TARVESELVITYKSESSÄ Viranomais- ja sidosryhmäyhteistyö Extranet-sivut Hankeryhmä Erillisneuvottelut Vuorovaikutus kansalaisten kanssa Internet-sivut Yhteistyö asukasyhdistysten tms. kanssa Mediayhteistyö Median kartoittaminen ja tiedotuslehdistä sopiminen Tiedotteet 14

8 VUOROVAIKUTUS YVA-MENETTELYSSÄ 1/2 Viranomais- ja sidosryhmäyhteistyö Extranet-sivut Hankeryhmä Ohjausryhmä Erillisneuvottelut Neuvottelut infranhaltijoiden kanssa Neuvottelut yhteysviranomaisen kanssa Mediayhteistyö Suunnittelualueen median kartoittaminen ja tiedotuslehdistä sopiminen Tiedotteet - Hankkeen käynnistymisestä YVA-ohjelman nähtävilläolosta YVA-selostuksen nähtävilläolosta Yleisötilaisuuksista Suorat yhteydenotot mediaan Mediaseuranta 15 VUOROVAIKUTUS YVA-MENETTELYSSÄ 2/2 Vuorovaikutus kansalaisten kanssa Internet-sivut Yleisötilaisuudet - YVA-ohjelmasta - YVA-selostuksesta - Muut yleisötilaisuudet Lehti-ilmoitukset - Arviointiohjelman nähtävilläolosta ja yleisötilaisuudesta - Arviointiselostuksen nähtävilläolosta ja yleisötilaisuudesta - Muu ilmoitus Muut menetelmät 16 Maastokävely Työpaja Karttapalautejärjestelmä Kysely Haastattelu Henk.koht. tapaaminen Suunnitelmat esille kuntiin, esim. kirjastoon (ei virallinen nähtävilläolo)

9 VUOROVAIKUTUS, YHTEISTYÖ JA TIEDOTTAMINEN RATA- JA YLEISSUUNNITELMAVAIHEESSA 17 YHTEISTYÖ VIRANOMAISTEN KANSSA Suunnittelu tulee toteuttaa yhteistyössä kuntien, maakunnan liittojen ja paikallisten elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa kaikissa rautatien suunnittelun vaiheissa Yleis- ja ratasuunnitelmien tulee perustua hyväksyttyyn tai vahvistettuun (ei välttämättä lainvoimaiseen) maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaiseen oikeusvaikutteiseen kaavaan, jossa rautatiealueen sijainti ja suhde muuhun alueiden käyttöön on selvitetty. Suunnittelijan on tilauksen saatuaan / sopimuksen allekirjoitettuaan hankittava kunnasta suunnittelualuetta koskevat asema- ja yleiskaavat. Myös maakuntakaava on hankittava. 18

10 19 20

11 SUUNNITTELUN ALOITTAMINEN JA TUTKIMUSOIKEUS Yleis- ja ratasuunnitelman laatimisen katsotaan alkaneen, kun siitä on ilmoitettu ratalain 9 :n 2 momentissa säädetyllä tavalla. Suunnitelman laatimisesta sekä siihen liittyvien tutkimusten aloittamisesta on a) ilmoitettava kunnalle ja b) kuuluttamalla tai muulla sopivaksi katsottavalla tavalla muille tahoille Henkilöillä on oikeus olla tutkimuksissa mukana ja lausua mielipiteensä asiasta. ILMOITUS JA KUULUTUS ON KIRJATTAVA LIIKENNEVIRASTON DIAARIIN 21 SUUNNITTELUN ALOITTAMISESTA TIEDOTTAMINEN Liikennevirasto tiedottaa asiasta kuuluttamalla siitä vähintään 30 päivän ajan asianomaisen kunnan ilmoitustaululla Kuulutuksen julkaisemisesta on ilmoitettava ainakin yhdessä toiminnan vaikutusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä Liikennevirasto pyytää kuntaa julkaisemaan kuulutuksen ilmoitustaululla (ja esim. Internet - sivuillaan) Samalla suunnitelman aloittamisesta ilmoitetaan kunnalle. (Baliisi) Suunnittelu > Hankesuunnittelu > Prosessikuvaus, ohjeet ja tulostavoitteet > Toimintaohjeet 22

12 SUUNNITELMALUONNOKSET Yleis- ja ratasuunnitelmaa laadittaessa on suunnitelmien vaikutuspiiriin kuuluville varattava mahdollisuus osallistua suunnitelman valmisteluun, arvioida suunnitelman vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiassa. Vuorovaikutus tulee toteuttaa siten, että asianosaisten ym. mahdollisuus mielipiteiden esittämiseen on realistista. + Hyvän kielenkäytön vaatimus Viranomaisen on käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä. 23 ETTEI KÄVISI NÄIN 24

13 SUUNNITELMA- LUONNOSTEN ESITTELY Liikennevirasto ilmoittaa osallistumismahdollisuudesta lehti-ilmoituksella, henkilökohtaisella kirjeellä tms. Mikäli kutsu julkaistaan lehdessä, kannattaa käyttää kunnan virallisia ilmoituslehtiä (Baliisi) Suunnittelu > Hankesuunnittelu > Prosessikuvaus, ohjeet ja tulostavoitteet > Toimintaohjeet 25 SUUNNITELMALUONNOSTEN ESITTELY A) YLEISÖTILAISUUDESSA Yleisötilaisuuden järjestämisestä on ilmoitettava a) henkilökohtaisesti (kirjeellä) b) kuuluttamalla tai c) muulla sopivaksi katsottavalla tavalla. Kun asianosaisia yms. on paljon, ilmoitetaan yleisötilaisuuden pitämisestä lehti-ilmoituksella samalla tavalla kuin suunnittelun aloittamisesta. YLEISÖTILAISUUDEN KUTSUT (= kirjeet + ilmoitus) KIRJATAAN LIIKENNEVIRASTON DIAARIIN 26

14 SUUNNITELMALUONNOSTEN ESITTELY B) HENKILÖKOHTAISESTI Lähetetään suunnitelmat kirjeitse + saate - LÄHETETTÄVÄSTÄ KIRJEESTÄ KOPIO LIIKENNEVIRASTON KIRJAAMOON + JAKELULISTA SUUNNITELMALUONNOSTEN ESITTELY C) ASETETAAN JULKISESTI NÄHTÄVILLE Suunnitelmat toimitetaan esim. kuntaan nähtäville 27 SUUNNITELMALUONNOSTEN ESITTELY D) MUUTOIN 28

15 SUUNNITTELUN AIKANA TEHTÄVÄ YHTEISTYÖ VIRANOMAISTEN KESKEN Suunnitelmia tehtäessä radanpitäjä toimii yhteistyössä maakunnan liittojen, kuntien, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä muiden viranomaisten kanssa. = viranomaispalavereja jo ennen suunnitelmaluonnosten esittelyä! = viranomaispalavereja myös esittelytilaisuuden jälkeen, jos tehdään muutoksia esillä olleisiin luonnoksiin 29 VALMIIDEN SUUNNITELMIEN NÄHTÄVILLE ASETTAMINEN Liikennevirasto lähettää suunnitelmat kuntaan Kunta laittaa suunnitelmat yleisesti nähtäville ja kuuluttaa nähtäville panosta sekä muistutusten tekotavasta ja -ajasta Liikennevirasto lähettää kirjallisen ilmoituksen nähtäville panosta niille asianosaisille, joiden asuinpaikka on toisessa kunnassa (Baliisi) Suunnittelu > Hankesuunnittelu > Prosessikuvaus, ohjeet ja tulostavoitteet > Toimintaohjeet KUNNALLE LÄHETETTÄVÄ AINEISTO JA sen SAATEKIRJE SEKÄ ULKOPAIKKAKUNTALAISILLE LÄHETETTÄVÄ KIRJE JAKELULISTOINEEN ON KIRJATTAVA LIIKENNEVIRASTON DIAARIIN 30

16 VIRANOMAISTEN LAUSUNNOT Liikennevirasto pyytää nähtävänä olevasta yleis- ja ratasuunnitelmasta lausunnot suunnittelualueeseen kuuluvilta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta, maakunnan liitoilta ja kunnilta LAUSUNTOPYYNNÖT ja LAUSUNNOT ON KIRJATTAVA LIIKENNEVIRASTON DIAARIIN (Baliisi) Suunnittelu > Hankesuunnittelu > Prosessikuvaus, ohjeet ja tulostavoitteet > Toimintaohjeet Vähäisissä hankkeissa voidaan poiketa edellisistä sivuista LIIKENNEVIRASTON VASTINEET Ratalain mukaan Liikenneviraston on ilmoitettava perustellun kannanottonsa esitettyihin muistutuksiin niille muistutuksentekijöille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoitteensa. Liikenneviraston antaa perustellut vastineensa kaikkiin annettuihin muistutuksiin ja lausuntoihin LAADITUT VASTINEET ON KIRJATTAVA LIIKENNEVIRASTON DIAARIIN 32

17 SUUNNITELMAPÄÄTÖKSEN TIEDOKSI ANTAMINEN Päätös saadaan antaa yleisesti tiedoksi eli: Liikennevirasto toimittaa päätöksen ja sen perusteena olevat asiakirjat asianomaiseen kuntaan Kunta ilmoittaa päätöksen nähtäväksi asettamisesta. Päätös ja asiakirjat on pidettävä kunnassa yleisesti nähtävinä 30 päivän ajan. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen silloin, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäville. (Baliisi) Suunnittelu > Hankesuunnittelu > Prosessikuvaus, ohjeet ja tulostavoitteet > Toimintaohjeet 33 SUUNNITELMAPÄÄTÖKSEN TIEDOKSI ANTAMINEN Edellisen lisäksi Liikennevirasto: ilmoittaa päätöksestä muistutuksen tehneille ja lähettää yleis- ja ratasuunnitelman hyväksymispäätöksestä ilmoituksen kunnalle, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja maakunnan liitolle + tarvittaessa muullekin viranomaiselle. Ilmoitukseen on tarvittaessa liitettävä jäljennös suunnitelmasta. PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTOKIRJEET VIRANOMAISILLE JA MUISTUTUKSEN TEHNEILLE KIRJATAAN DIAARIIN Merkitykseltään vähäisen ratasuunnitelman hyväksymispäätös voidaan antaa tiedoksi todisteellisesti 34

18 LAINVOIMAISUUSTODISTUS Hyväksymispäätöksen lainvoimaisuuden toteaa valitusviranomainen Valitusviranomaiselle on lähetettävä alkuperäinen hyväksymispäätös ja sen nähtävänä oloa koskeva kuulutus Lainvoimaisuus leimaa tulee pyytää saatekirjeellä Mikäli päätöksestä ei ole valitettu, päätös on lainvoimainen Valitusviranomainen lähettää päätöksen Liikennevirastolle lainvoimaisuustodistuksella. 35 LAINVOIMAISUUSTODISTUS Saatekirjeessä pyydetään myös: Mikäli päätöksestä on valitettu: a) Mistä on valitettu ja kuka on valittanut b) Vaikuttaako valitus hankkeen täytäntöön panoon ja miltä osin 36

19 KOOSTEENA EDELLISISTÄ: 37 DIAARIIN TOIMITETTAVAT ASIAKIRJAT 1a) Kuulutus suunnittelun aloittamisesta + tutkimusoikeudesta lehti-ilmoitus tiedot niistä sanomalehdistä, joissa kuulutus on julkaistu tiedot, minä päivänä kuulutukset on julkaistu 1b) Ilmoitus kunnalle suunnittelun aloittamisesta 2) Lehti-ilmoitus yleisötilaisuudesta tai lähetetyt henkilökohtaiset kirjeet Ilmoituksen sisältö tiedot niistä sanomalehdistä, joissa kuulutus on julkaistu tiedot, minä päivänä kuulutukset on julkaistu 38

20 DIAARIIN TOIMITETTAVAT ASIAKIRJAT 3a) Suunnitelman nähtäville asettaminen: kuntaan lähetettävä saatekirje + aineisto 3b) Lausuntopyynnöt viranomaisille 4) Kunnan ilmoitus, milloin suunnitelma on ollut nähtävillä 5a) Annetut lausunnot Muistutukset tulevat kunnalle ja kunnan diaariin 5b) Annetut vastineet =kopiot lähetetyistä kirjeistä 39 DIAARIIN TOIMITETTAVAT ASIAKIRJAT 6) Hyväksymisesitys 7) Hyväksymispäätös 8) Hyväksymispäätöksen tiedoksi antaminen ilmoitus kunnalle + saatekirje päätökseen liittyvistä asiakirjoista ilmoitus ELYlle ja maakuntaliitolle (+ mahd.muut) ilmoitus päätöksestä muistutuksen tehneille 9) Kunnan ilmoitus, milloin päätös on ollut nähtävillä ja missä mahdollinen ote esim. kunnan www-sivuilta 40

21 VUOROVAIKUTUS RAKENTAMISESSA Viranomais- ja sidosryhmäyhteistyö Projektipankki Hankeryhmä Ohjausryhmä Erillisneuvottelut Neuvottelut infranhaltijoiden kanssa Neuvottelut rakennuslupaviranomaisten kanssa Neuvottelut kuntien ja ELY-keskuksen ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa Pelastusviranomaisten tiedottaminen hankkeesta Vuorovaikutus kansalaisten kanssa Internet-sivut Yleisötilaisuudet Henkilökohtainen tapaaminen Kotitalouksiin jaettava tiedote Lehti-ilmoitukset Mediayhteistyö Median kartoittaminen ja tiedotuslehdistä sopiminen Tiedote rakentamisen käynnistymisestä Tiedote hankkeen valmistumisesta Muut mahdolliset tiedotteet Median kutsuminen työmaalle Hanke-esite Projektilehti Mediaseuranta 41 VUOROVAIKUTUS KUNNOSSAPIDOSSA 1/2 Kunnossapitotyöt pyritään tekemään kansalaisia häiritsemättä eikä niistä siksi aina ole tarpeen tiedottaa. Erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavista töistä on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vähintään 30 vrk ennen toiminnan aloittamista (YSL 60 ). Jos hanke toteutetaan usean kunnan alueella, ilmoitus tehdään ELY-keskukselle. (asiasta kerrottu tarkemmin Ympäristöohjeessa) Tarkastettava ko. kunnan ympäristönsuojelumääräykset, joissa on säännöksiä tilapäisestä melusta ja tärinästä. Toiminnan häiritsevyyttä arvioitaessa on huomioitava, että yöaikaan häiritsevyyttä arvioidaan tiukemmin kriteerein. Lisäksi velvollisuus tiedottaa alueen asukkaille, kouluille, hoitolaitoksille jne. häiriötä aiheuttavista töistä. Kasvillisuuden tai luonnonesteiden poistosta on ilmoitettava hyvissä ajoin etukäteen kiinteistön omistajalle/haltijalle. Ilmoittaminen tehdään tavallisella kirjeellä (tai kuuluttamalla). (Ratalaki 42 ) 42

22 VUOROVAIKUTUS KUNNOSSAPIDOSSA 2/2 Tarpeen tiedottaa myös esim. ojien perkuista ja tasoristeysten kunnossapitotöistä. Urakoitsija tiedottaa näistä kylteillä tai puomeilla (tasoristeystyöt) tai tapaamisella/puhelinsoitolla (ojien perkuut). On huomioitava, että suullisesti sovittu asia on vaikea näyttää myöhemmin toteen. Tilapäisestä kulkutiestä ja kiireellisestä ratatyöstä ilmoitetaan kiinteistönomistajalle puhelinsoitolla tai tapaamisella (joskus kirjeitse). Käyty keskustelu kirjataan ylös. (Ratalaki 32 ja 33 ) Työmaista tiedotetaan kylteillä ja puomeilla. Tarvittaessa paikalla on liikenteen ohjaaja. Kunnossapitotöistä voidaan tiedottaa Liikenneviraston internet-sivuilla. Medialle tiedottamista tapahtuu enemmän investointihankkeiden yhteydessä, mutta kunnossapitotöistä voidaan tiedottaa myös erikseen mediatiedotteella. 43 MITÄ MUUTA OHJELUONNOS SISÄLTÄÄ Keskeinen lainsäädäntö Esimerkkejä mediatiedotteesta (YVA, rakentaminen) Esimerkki lehti-ilmoituksesta (YVA) Esimerkki asukastiedotteesta (kunnossapito) Yleisötilaisuuden/työpajan järjestäjän muistilista Esimerkkihankkeen vuorovaikutusprosessin kuvaus (Luumäki-Imatrankoskikaksoisraiteen AYS ja YVA) 44

23 Koekäytössä oleva vuorovaikutusohje löytyy: > Rautatieosasto > Tietopalvelu > Julkaisut > Liikenneviraston ohjeita KIITOS! 45 Lisätietoa: Mirka Härkönen, Sito Oy, p Anne Ahtiainen, Liikennevirasto, p

Radanpidon vuorovaikutusohje Koekäytössä oleva ohje (15.1.2011)

Radanpidon vuorovaikutusohje Koekäytössä oleva ohje (15.1.2011) 2011 Radanpidon vuorovaikutusohje Radanpidon vuorovaikutusohje Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen kuvat: Markku Nummelin Verkkojulkaisu (pdf) ISBN 978-952-255-610-3 Liikennevirasto PL 33 00521 HELSINKI

Lisätiedot

Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.5.2015 Liite 1. Sivu 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma koskien rakennusjärjestyksen yhtenäistämistä. Sisällys:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1 MITEN VOIN VAIKUTTAA RAKENNUSJÄRJESTYKSEEN? 1 Mikä on rakennusjärjestys Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla (MRL 14.1 ). Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

MIKSI TÄMÄ TILAISUUS ON JÄRJESTETTY?

MIKSI TÄMÄ TILAISUUS ON JÄRJESTETTY? MIKSI TÄMÄ TILAISUUS ON JÄRJESTETTY? Haluamme - kertoa kaavatyön aloittamisesta - esitellä ympäristöä koskevan selvityksen - esitellä emätilaselvityksen ja sen merkityksen kaavan laatimisen ja alueelle

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Luonnos 24.2.2017 Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 31 ja 34 :n 2 momentti, sellaisena

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie pää, Villähde. Lahti.fi OAS A (6) D/1080/ /2017. Askonkatu Lahti

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie pää, Villähde. Lahti.fi OAS A (6) D/1080/ /2017. Askonkatu Lahti OAS A-2716 1 (6) A-2716 22.5.2017 Asemakaavan muutos Kurenojantie pää, Villähde Lahti.fi OAS A-2716 2 (6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Asemakaavan

Lisätiedot

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016 16.11.2015, tark 25.1.2016 Kerhomajankadun kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos. kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos. kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 12.10.2015 VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 (OAS) (MRL 63 ) 1(5) Maankäyttöpalvelut 24.2.2015, päivitetty 27.5.2015 Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta.

Lisätiedot

1. Mikä rakennusjärjestys on?

1. Mikä rakennusjärjestys on? Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.5.2015 Liite 1. Sivu 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma koskien rakennusjärjestyksen yhtenäistämistä. Sisällys:

Lisätiedot

Kaavoitusmenettely kuntakaavoituksessa

Kaavoitusmenettely kuntakaavoituksessa Kaavoitusmenettely kuntakaavoituksessa MRL-päivät Olos Leena Ruokanen Lapin ELY-keskus 12.9.2016 Kaavoitusmenettely on maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä -asetuksessa säädetyt kaavan laadinnan vaiheet

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

13.02.2012 Dnro 485/070/2012 1 JOHDANTO... 3 2 ESISELVITYSVAIHE... 4 3 ESISUUNNITTELU... 5 5 YLEISSUUNNITTELU... 7 6 VESILUPAVAIHE...

13.02.2012 Dnro 485/070/2012 1 JOHDANTO... 3 2 ESISELVITYSVAIHE... 4 3 ESISUUNNITTELU... 5 5 YLEISSUUNNITTELU... 7 6 VESILUPAVAIHE... LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (11) Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 ESISELVITYSVAIHE... 4 3 ESISUUNNITTELU... 5 4 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY (YVA)... 5 5 YLEISSUUNNITTELU... 7 6 VESILUPAVAIHE...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1 MITEN VOIN VAIKUTTAA RAKENNUSJÄRJESTYKSEEN? 1 Mikä on rakennusjärjestys Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla (MRL 14.1 ). Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työn tavoitteena on

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työ liittyy

Lisätiedot

Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio

Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio Asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 14 ja 22 maakuntakaavan ja kuntien yhteisen yleiskaavan vahvistusmenettelystä

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

SOTKAMON KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SOTKAMON KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.3.2013 2 1. RAKENNUSJÄRJESTYKSEN TARVE JA LÄHTÖKOHDAT Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI, MAANALAINEN PYSÄKÖINTILAITOS, KUNKUN PARKKI-HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE

TAMPEREEN KAUPUNKI, MAANALAINEN PYSÄKÖINTILAITOS, KUNKUN PARKKI-HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Pirkanmaan ELY-keskus / Leena Ivalo TAMPEREEN KAUPUNKI, MAANALAINEN PYSÄKÖINTILAITOS, KUNKUN PARKKI-HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Pantin talo, 3.10.2013 klo 17.30-20 Leena

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma koskien rakennusjärjestyksen yhtenäistämistä.

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma koskien rakennusjärjestyksen yhtenäistämistä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.5.2015 Liite 1. Sivu 1(9) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma koskien rakennusjärjestyksen yhtenäistämistä. Sisällys:

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (8) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa asemakaavan

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

Tilaisuuden avaus ja YVA-menettelyn esittely. Hankkeen ja hankkeesta vastaavan esittely

Tilaisuuden avaus ja YVA-menettelyn esittely. Hankkeen ja hankkeesta vastaavan esittely Balticconnector maakaasuputki Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) yleisötilaisuus Inkoossa 27.5.2015 Tilaisuuden avaus ja YVA-menettelyn esittely Leena Eerola, Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen ja hankkeesta

Lisätiedot

HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA

HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA MIKSI TUULIVOIMAKAAVA? Tuulivoimalaitos tarvitsee rakennusluvan, jonka myöntämisen edellytyksenä on ensisijaisesti voimassa oleva oikeusvaikutteinen maankäytön

Lisätiedot

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Kirkonkylän asemakaavan muutos korttelissa 2061 Kaavatunnus: 2-237 Diaarinro: xx/10.02.03/2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne Suunnittelualue

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

Ratasuunnitelman toimintaohje, sisältö ja esitystapa

Ratasuunnitelman toimintaohje, sisältö ja esitystapa Ratasuunnitelman toimintaohje, sisältö ja esitystapa 19.4.2016 Heidi 19.4.2016 2 Mäenpää Ratasuunnitelman sisältö ja esitystapa sekä ratasuunnitelman laatimisen toimintaohje ovat tekeillä Ratasuunnitelma

Lisätiedot

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

Miten asukkaat ovat mukana infrahankkeiden suunnittelussa?

Miten asukkaat ovat mukana infrahankkeiden suunnittelussa? 1 Miten asukkaat ovat mukana infrahankkeiden suunnittelussa? Case Valtatie 7 Koskenkylä Loviisa Kotka tiesuunnitelma 2008 2010 Make life easy in Finland 11.11.2010 MIRKA HÄRKÖNEN, SITO OY 2 Hankkeen sisältö

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) päivitetty

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) päivitetty IMATRAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMIALA Rakennusvalvonta OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) päivitetty 27.1.2016 RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUSIMINEN 1.LÄHDÖKOHDAT Peruste rakennusjärjestyksen uudistamiseksi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.9.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.9.2014 3547 PEURANTIE asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee asemakaavan

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

Kunnan tavoitteet maankäytössä ja yhteensovittamisessa

Kunnan tavoitteet maankäytössä ja yhteensovittamisessa Kunnan tavoitteet maankäytössä ja yhteensovittamisessa 15.2.2017 Kuntastrategian linjaukset Maankäyttöstrategia KL 27.1.2017 - poimintoja - Yhteiskunnan edun mukaista olisi, että kaikki elinkeinot voisivat

Lisätiedot

Kaavaprosessi ja kaavojen käsittely Kolarin kunnassa

Kaavaprosessi ja kaavojen käsittely Kolarin kunnassa Kaavaprosessi ja kaavojen käsittely Kolarin kunnassa Maankäyttöinsinööri Kullervo Lauri Maankäyttö- ja rakennuslain tavoite Lain tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 17.3.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ORAVIN-JOUTENVEDEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

Kaustisen kunta. Kanttorilan asemakaavan muutos korttelissa 153. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS HKM Infra Oy

Kaustisen kunta. Kanttorilan asemakaavan muutos korttelissa 153. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS HKM Infra Oy 710 Kaustisen kunta Kanttorilan asemakaavan muutos korttelissa 153 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS HKM Infra Oy Nikolaintie 6 A 62200 KAUHAVA (06) 434 2300 www.hkminfra.fi Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta.

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA 2090 Moisio-Hakkarin asemakaava, Kiviahon pohjoisosan laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Juvan kunta Rautjärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Rautjärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA RAUTJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Sointulan koulu Asemakaavan muutos kaava nro 453 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

Sointulan koulu Asemakaavan muutos kaava nro 453 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 25.1.2016 Sointulan koulu Asemakaavan muutos kaava nro 453 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e

Lisätiedot

Uudenmaan liitto. Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja. Uudenmaan liitto Nylands förbund

Uudenmaan liitto. Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja. Uudenmaan liitto Nylands förbund 1 Uudenmaan liitto Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja Ampumaradat ja kaavoitusprosessi CASE-metropolialue Ampumaratojen tulevaisuus seminaari, 5.3.2010 Johtaja Riitta Murto-Laitinen,

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh.(015) 532 203, Fax.(015) 532 098 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MÄNTYSAAREN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 12.5.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SAVONLINNAN KAUPUNKI

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Markku Mattila ja Johanna Salminen ovat

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

VOIMAMYLLY OY HUMPPILAN URJALAN TUULIVOIMAPUISTO HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE

VOIMAMYLLY OY HUMPPILAN URJALAN TUULIVOIMAPUISTO HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE VOIMAMYLLY OY HUMPPILAN URJALAN TUULIVOIMAPUISTO HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Tourunkulman kyläyhdistyksen talo, 30.8.2012 klo 18-21 Leena Ivalo Pirkanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arvioinnin tekeminen kaavoituksen yhteydessä

Ympäristövaikutusten arvioinnin tekeminen kaavoituksen yhteydessä Ympäristövaikutusten arvioinnin tekeminen kaavoituksen yhteydessä YVA-lainsäädännön uudistuksen koulutuspäivä 12.5.2017 Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö YVA kaavoituksen yhteydessä lain

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 14 mukaan kunnassa tulee olla rakennusjärjestys.

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 14 mukaan kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Kirkkonummen kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 20.5.2016 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja sen tarkoitus Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Muutoksia ratasuunnitteluun

Muutoksia ratasuunnitteluun Muutoksia ratasuunnitteluun Elisa Sanasvuori, suunnittelupäällikkö, Liikennevirasto 19.4.2016 Esityksen sisältö Vähäinen asemakaavaristiriita RataL 10, 4 mom muutetaan (MTL 17, 2 mom muutetaan) Suunnitelmien

Lisätiedot

Juvan kunta Jukajärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Jukajärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA JUKAJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄÄRADAN KAKSOISRAITEET KAUSTARI Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh.

Lisätiedot

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 28.11.2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) Laki ympäristövaikutusten

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN / OSALLISTUSMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN / OSALLISTUSMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA UURAISTEN KUNTA 1(5) RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN / OSALLISTUSMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. YLEISTÄ 1.1 ja tavoitteet Rakennusjärjestys on maankäyttö- ja rakennuslakia sekä -asetusta ja kunnan kaavoja

Lisätiedot

Päiväys HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Päiväys HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 26.5.2014 HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 12.6.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

Kumpulan alueen asemakaava

Kumpulan alueen asemakaava SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Kumpulan alueen asemakaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19737 1 (8) Sisällysluettelo 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet...

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 29.10.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SAVONRANNAN RANTAYLEISKAAVAN

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 1 (8) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 29.11.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KESKUSTAAJAMAN LÄNSIOSIEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA. Ohjausryhmä 4.4.2011

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA. Ohjausryhmä 4.4.2011 KUUSAMON KULTAKAIVOSHANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Ohjausryhmä 4.4.2011 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) tarkoituksena on varmistaa, että ympäristövaikutukset

Lisätiedot

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kunnan esitys yhteistyötavasta osallisille. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten

Lisätiedot

SOUKANKALLIO Aluenumero

SOUKANKALLIO Aluenumero 1 (5) Asianumero 4470 / 503 / 2006 SOUKANKALLIO Aluenumero 412800 Asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys Tarkistettu Tarkistettu 29.11.2007 16.04.2008 27.4.2009 OSOITE TAI MUU

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1/ 5 Alue 411611 Laurinlahti (34 / Espoonlahti) Asemakaavan muutos Asianumero 6903/10.02.03/2011 3.11.2014 Alue on nykyisen asemakaavan mukaan rivitalojen korttelialuetta. Alueen maankäyttöä tehostetaan

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki 73:003 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIITE 1 KANAVUOREN KOULUN JA PÄIVÄKODIN ASEMAKAAVA

Jyväskylän kaupunki 73:003 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIITE 1 KANAVUOREN KOULUN JA PÄIVÄKODIN ASEMAKAAVA LIITE 1 1 Jyväskylän kaupunki 73:003 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KANAVUOREN KOULUN JA PÄIVÄKODIN ASEMAKAAVA ALUEEN SIJAINTI Kaavoitus 11.12.2008; 12.03.2009, 24.04.2009 SISÄLTÖ: 1. Suunnittelualue

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa Päivitetty 25.2.2016 TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

Juvan kunta Luonterin rantayleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Luonterin rantayleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA LUONTERIN RANTAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA

JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA ORIMATTILA JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Virenojan kylässä vanhan tiilitehtaan alue ja tien toisella puolella Ritalan tila 1 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI JA KUVAUS Tehtävänä on

Lisätiedot

Asemakaavamuutos: Saaren tilan asemakaavan muutos

Asemakaavamuutos: Saaren tilan asemakaavan muutos HUITTISTEN KAUPUNKI / Tekninen palvelukeskus / suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut / kaavoitus Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.2.2015, tark. 21.9.2015

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus (korttelit , ja 1068) II- vaihe

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus (korttelit , ja 1068) II- vaihe 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus (korttelit 1000 1038, 1041 1046 ja 1068) II- vaihe Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.3.2017 Ilmakuva Maanmittauslaitos

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 20.8.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PURUVEDEN RANTAYLEISKAAVAN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA Sääksjärven asemakaavan muutos, Sääksjärven seurakuntatalo OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LEMPÄÄLÄN KUNTA Sääksjärven asemakaavan muutos, Sääksjärven seurakuntatalo OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA Sääksjärven asemakaavan muutos, Sääksjärven seurakuntatalo OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

KORTTELIN 801 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELIN 801 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 801 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 29.11.2011/tark. 26.8.2016 Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti opaskartalla ( Äänekosken kaupunki 2016).

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (6) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Teuvontien varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot