Radanpidon vuorovaikutusohjeluonnoksen koulutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Radanpidon vuorovaikutusohjeluonnoksen koulutus"

Transkriptio

1 Radanpidon vuorovaikutusohjeluonnoksen koulutus Tammi-helmikuu KOULUTUKSEN RAKENNE Ohjeistuksen tausta ja tavoitteet Vuorovaikutuksen toteutukseen vaikuttavia asioita Vuorovaikutuksen suunnittelu Vuorovaikutusmenetelmät Palautteiden dokumentointi Ristiriitojen hallinta Vuorovaikutussuunnitelma Vuorovaikutussuunnitelman testaus Vuorovaikutus rataympäristöselvityksessä Vuorovaikutus tarveselvityksessä Vuorovaikutus YVA-menettelyssä Vuorovaikutus yleis- ja ratasuunnittelussa Vuorovaikutus rakentamisessa Vuorovaikutus kunnossapidossa 2

2 OHJEISTUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Ratalain myötä ilmeni tarve ohjeistaa radanpidon vuorovaikutusmenettelyjä. Keskeisenä tavoitteena on ollut ratalain säännösten selkeyttäminen ja soveltaminen käytäntöön. (Koskee pääasiassa yleis- ja ratasuunnittelua.) Tarkoituksena on myös tuoda vuorovaikutuksen tavoitteita käytäntöön ja yhdenmukaistaa käytäntöjä. Radanpidossa on tavoitteena hyvän vuorovaikutuksen toteuttaminen ja osallisten aito kuuleminen. Hyvään suunnittelutapaan kuuluvat avoin tiedottaminen sekä päätösten läpinäkyvyys. Vuorovaikutus parantaa hankkeiden hyväksyttävyyttä ja radanpidon julkisuuskuvaa. Vuorovaikutuksen avulla saadaan paikallistietoa suunnitelmiin. 3 Tulevaisuudessa ihmisten liikkumistottumukset muuttuvat yksilöllisemmiksi ja vaikeammin ennustettaviksi. Myös tästä syystä tarvitaan vuorovaikutusta ja osallisten kuulemista. Suunnittelun on lähdettävä aiempaa enemmän ihmisten liikkumistarpeiden sovittamisesta yhteiskunnan määrittelemiin tarpeisiin. Liikennevirastossa kansalaisten/asiakkaiden huomioon ottaminen liikennejärjestelmän suunnitteluprosesseissa on myös tärkeä linjaus. Tämä on ensimmäinen askel radanpidon vuorovaikutuksen ohjeistamisessa ja työ vuorovaikutteisen suunnittelun saralla tulee jatkumaan osana Liikenneviraston yhtenäisten vuorovaikutusmenettelyjen kehittämistä. Ohjeluonnos on koekäytössä ja toivomme palautetta jatkotyötä varten. 4

3 VUOROVAIKUTUKSEN TOTEUTUKSEEN VAIKUTTAVIA ASIOITA Lainsäädännön vaatimukset Vuorovaikutukselle asetetut tavoitteet Vuorovaikutuksen kohderyhmät Suunnittelualueen väestö Viranomaiset ja sidosryhmät Hankkeen laajuus ja luonne Hankkeen merkittävyys ja kiinnostavuus Hankkeen aiheuttamat vaikutukset ihmisille ja ympäristölle Hankkeeseen kohdistuvat erisuuntaiset intressit ja konfliktiherkkyys Paikallistiedon ja palautteen saamisen tarve Käytettävissä olevat resurssit 5 5 VUOROVAIKUTUKSEN SUUNNITTELU Hankkeille laaditaan vuorovaikutussuunnitelma, joka on osa hankkeen projektisuunnitelmaa. Sen laatiminen sisällytetään yleensä tarjouspyyntöön. Periaatteena on, että vuorovaikutus suunnitellaan hankkeen alussa ja sen periaatteet kirjataan ylös. Vuorovaikutussuunnitelma edesauttaa hankkeen vuorovaikutuksen onnistumista sekä sitä, että vuorovaikutuksen työnjako, resurssitarve ja kustannukset tulevat arvioiduksi ja sovituksi. Vuorovaikutussuunnitelman tulee olla joustava, ja erityisesti pitkäkestoisissa hankkeissa sitä muokataan ja tarkennetaan työn edetessä. Suunnitelmaa laadittaessa on pohdittava vuorovaikutuksen ajoittumista ja kytkeytymistä suunnitteluprosessiin. Vuorovaikutuksessa on aina huomioitava Liikenneviraston viestinnän toimintalinjat, Hankeviestinnän ohje ja Ohjeistus graafisesta ilmeestä. 6

4 VUOROVAIKUTUSMENETELMÄT 1/2 Käytössä laaja valikoima menetelmiä, joista valitaan hankkeeseen sopivimmat. Viranomais- ja sidosryhmäyhteistyö Extranet-sivut Projektipankki Hankeryhmä Ohjausryhmä Erillisneuvottelut Neuvottelut infranhaltijoiden kanssa Neuvottelut yhteysviranomaisen kanssa Ilmoitukset viranomaisille Mediayhteistyö Mediatiedote Suorat yhteydenotot mediaan Lehdistötilaisuus Mediaseuranta 7 VUOROVAIKUTUSMENETELMÄT 2/2 Asukasvuorovaikutus Kuulutus Internet-sivut Lehti-ilmoitus Yleisötilaisuus Asukastiedote/kirje Tapaaminen Puhelinsoitto Karttapalautejärjestelmä Työpaja Maastokävely Suunnitelmat nähtäville Kysely Haastattelu Jakelulista Hanke-esite Projektilehti 8

5 PALAUTTEIDEN DOKUMENTOINTI Palautetta saadaan monia kanavia pitkin. (Tässä tarkoitetaan muuta palautetta kuin muistutuksia ja lausuntoja). Hankkeen alussa on hyvä sopia, miten palautteet dokumentoidaan ja käsitellään ja kuka vastaa niihin. Palautteesta on hyötyä suunnittelussa ja vaikutusten arvioinnissa. Kansalaisilla on paikallistietoa. Palautteet kirjataan esim. palautetaulukkoon/karttaan. Samaan yhteyteen kannattaa kirjata myös palautteesta seurannut toimenpide ja vastuuhenkilö. Myös yhteydenpito asukkaiden ja sidosryhmien kanssa on hyödyllistä kirjata ylös. Palautetaulukot, yleisötilaisuuden muistiot yms. kannattaa viedä hankkeen nettisivuille. Dokumentoitua palautetta voidaan hyödyntää myös seuraavissa suunnitteluvaiheissa. 9 RISTIRIITOJEN HALLINTA Ristiriitoja syntyy, mutta tilanteen ajautumista konfliktiksi voidaan ennakoida ja välttää. Hankkeen alussa kartoitetaan tilanne, osapuolet ja mahdolliset jännitteet. Valita hankkeeseen parhaiten sopivat vuorovaikutusmenetelmät. Ristiriitatilanteessa tärkeää on asiallinen käyttäytyminen, avoin vuorovaikutus, luottamuksen synnyttäminen, osapuolten keskinäinen kunnioitus ja neuvottelujen mahdollistaminen. Ristiriitojen hallintaa edesauttavat: Hankkeen hyvä suunnittelu, toteuttaminen ja dokumentointi. Kaikkien osapuolten kuuleminen tasapuolisesti. Annetaan todellinen mahdollisuus vaikuttaa. Pyritään välttämään väärinkäsityksiä. Ristiriitatilanne ei ole pelkästään kielteinen asia, vaan ristiriidoista voi olla myös hyötyä. Ristiriidat herättävät kriittistä keskustelua ja nostavat esille erilaisia näkökulmia ja ratkaisuja. 10

6 VUOROVAIKUTUSSUUNNITELMA Laaditaan suunnitteluhankkeissa ja rakentamisessa. Suunnitelmalle on valmiit lomake-pohjat. Lomakkeen käyttö Työn vaihe Kuka tekee Mitä tehdään Tarjousvaihe - Liikenneviraston projektipäällikkö - Suunnittelukonsultti - Merkitsee, miten vuorovaikutus toivotaan toteutettavan. - Täydentää tarvittaessa lomaketta ja liittää sen tarjoukseen. Tarvittaessa kirjoittaa suunnitelman myös tekstimuotoon. Toteutusvaihe - Suunnittelukonsultti - Lomaketta täytetään suunnittelun ajan. - Suunnitelmaa tarkistetaan tarvittaessa. - Lomake liitetään suunnitelmakansioon. Suunnitelman hyväksymisvaihe (yleis- ja ratasuunnitelma) - Liikenneviraston projektipäällikkö - Lomake on mukana suunnitelmakansiossa. 11 VUOROVAIKUTUSSUUNNITELMAN TESTAUS Vuorovaikutussuunnitelma Ympäristövaikutusten arviointimenettely YVA VUOROVAIKUTUS KANSALAISTEN KANSSA Internet-sivut Osoite Tehtävä Vuorovaikutuksen tavoitteet Sisältyy hankkeeseen Lisätietoja (esim. tilaisuuden ajankohta, kokousten määrä. ilmoituslehdet) Toteuttaja (esim. H=hankkeesta vastaava K=konsultti V=viestintä) Suoritettu Huomioita (esim. miksi ei ole suoritettu) Yleisötilaisuudet Arviointiohjelmasta Arviointiselostuksesta Muut yleisötilaisuudet Tilaisuuksien määrä ja arvioidut ajankohdat Miten palaute dokumentoidaan Lehti-ilmoitus VIRANOMAIS- JA SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ Extranet-sivut Osoite, käyttäjätunnus ja salasana Arviointiohjelman nähtävilläolosta ja yleisötilaisuudesta Arviointiselostuksen nähtävilläolosta ja yleisötilaisuudesta Muu ilmoitus Hankeryhmä Ohjausryhmä Erillisneuvottelut Neuvottelut infranhaltijoiden kanssa Osapuolet Kokousten arvioitu lukumäärä ja ajankohdat Osapuolet Kokousten arvioitu lukumäärä ja ajankohdat Tahot Tahot Muut menetelmät - Maastokävely - Työpaja - Karttapalautejärjestelmä - Kysely - Haastattelu - Henk.koht. tapaaminen - Suunnitelmat esille kuntiin, esim. kirjastoon (ei virallinen nähtävilläolo) Neuvottelut yhteysviranomaisen kanssa 12

7 VUOROVAIKUTUS RATAYMPÄRISTÖSELVITYKSESSÄ Viranomais- ja sidosryhmäyhteistyö Extranet-sivut Ohjausryhmä Vuorovaikutus kansalaisten kanssa Internet-sivut Yleisötilaisuudet Lehti-ilmoitukset Selvitykset kansalaisten nähtäville kuntiin Muut mahdolliset menetelmät (kysely, työpaja, karttapalautejärjestelmä, haastattelu) Mediayhteistyö Median kartoittaminen ja tiedotuslehdistä sopiminen Tiedotteet Mediaseuranta 13 VUOROVAIKUTUS TARVESELVITYKSESSÄ Viranomais- ja sidosryhmäyhteistyö Extranet-sivut Hankeryhmä Erillisneuvottelut Vuorovaikutus kansalaisten kanssa Internet-sivut Yhteistyö asukasyhdistysten tms. kanssa Mediayhteistyö Median kartoittaminen ja tiedotuslehdistä sopiminen Tiedotteet 14

8 VUOROVAIKUTUS YVA-MENETTELYSSÄ 1/2 Viranomais- ja sidosryhmäyhteistyö Extranet-sivut Hankeryhmä Ohjausryhmä Erillisneuvottelut Neuvottelut infranhaltijoiden kanssa Neuvottelut yhteysviranomaisen kanssa Mediayhteistyö Suunnittelualueen median kartoittaminen ja tiedotuslehdistä sopiminen Tiedotteet - Hankkeen käynnistymisestä YVA-ohjelman nähtävilläolosta YVA-selostuksen nähtävilläolosta Yleisötilaisuuksista Suorat yhteydenotot mediaan Mediaseuranta 15 VUOROVAIKUTUS YVA-MENETTELYSSÄ 2/2 Vuorovaikutus kansalaisten kanssa Internet-sivut Yleisötilaisuudet - YVA-ohjelmasta - YVA-selostuksesta - Muut yleisötilaisuudet Lehti-ilmoitukset - Arviointiohjelman nähtävilläolosta ja yleisötilaisuudesta - Arviointiselostuksen nähtävilläolosta ja yleisötilaisuudesta - Muu ilmoitus Muut menetelmät 16 Maastokävely Työpaja Karttapalautejärjestelmä Kysely Haastattelu Henk.koht. tapaaminen Suunnitelmat esille kuntiin, esim. kirjastoon (ei virallinen nähtävilläolo)

9 VUOROVAIKUTUS, YHTEISTYÖ JA TIEDOTTAMINEN RATA- JA YLEISSUUNNITELMAVAIHEESSA 17 YHTEISTYÖ VIRANOMAISTEN KANSSA Suunnittelu tulee toteuttaa yhteistyössä kuntien, maakunnan liittojen ja paikallisten elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa kaikissa rautatien suunnittelun vaiheissa Yleis- ja ratasuunnitelmien tulee perustua hyväksyttyyn tai vahvistettuun (ei välttämättä lainvoimaiseen) maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaiseen oikeusvaikutteiseen kaavaan, jossa rautatiealueen sijainti ja suhde muuhun alueiden käyttöön on selvitetty. Suunnittelijan on tilauksen saatuaan / sopimuksen allekirjoitettuaan hankittava kunnasta suunnittelualuetta koskevat asema- ja yleiskaavat. Myös maakuntakaava on hankittava. 18

10 19 20

11 SUUNNITTELUN ALOITTAMINEN JA TUTKIMUSOIKEUS Yleis- ja ratasuunnitelman laatimisen katsotaan alkaneen, kun siitä on ilmoitettu ratalain 9 :n 2 momentissa säädetyllä tavalla. Suunnitelman laatimisesta sekä siihen liittyvien tutkimusten aloittamisesta on a) ilmoitettava kunnalle ja b) kuuluttamalla tai muulla sopivaksi katsottavalla tavalla muille tahoille Henkilöillä on oikeus olla tutkimuksissa mukana ja lausua mielipiteensä asiasta. ILMOITUS JA KUULUTUS ON KIRJATTAVA LIIKENNEVIRASTON DIAARIIN 21 SUUNNITTELUN ALOITTAMISESTA TIEDOTTAMINEN Liikennevirasto tiedottaa asiasta kuuluttamalla siitä vähintään 30 päivän ajan asianomaisen kunnan ilmoitustaululla Kuulutuksen julkaisemisesta on ilmoitettava ainakin yhdessä toiminnan vaikutusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä Liikennevirasto pyytää kuntaa julkaisemaan kuulutuksen ilmoitustaululla (ja esim. Internet - sivuillaan) Samalla suunnitelman aloittamisesta ilmoitetaan kunnalle. (Baliisi) Suunnittelu > Hankesuunnittelu > Prosessikuvaus, ohjeet ja tulostavoitteet > Toimintaohjeet 22

12 SUUNNITELMALUONNOKSET Yleis- ja ratasuunnitelmaa laadittaessa on suunnitelmien vaikutuspiiriin kuuluville varattava mahdollisuus osallistua suunnitelman valmisteluun, arvioida suunnitelman vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiassa. Vuorovaikutus tulee toteuttaa siten, että asianosaisten ym. mahdollisuus mielipiteiden esittämiseen on realistista. + Hyvän kielenkäytön vaatimus Viranomaisen on käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä. 23 ETTEI KÄVISI NÄIN 24

13 SUUNNITELMA- LUONNOSTEN ESITTELY Liikennevirasto ilmoittaa osallistumismahdollisuudesta lehti-ilmoituksella, henkilökohtaisella kirjeellä tms. Mikäli kutsu julkaistaan lehdessä, kannattaa käyttää kunnan virallisia ilmoituslehtiä (Baliisi) Suunnittelu > Hankesuunnittelu > Prosessikuvaus, ohjeet ja tulostavoitteet > Toimintaohjeet 25 SUUNNITELMALUONNOSTEN ESITTELY A) YLEISÖTILAISUUDESSA Yleisötilaisuuden järjestämisestä on ilmoitettava a) henkilökohtaisesti (kirjeellä) b) kuuluttamalla tai c) muulla sopivaksi katsottavalla tavalla. Kun asianosaisia yms. on paljon, ilmoitetaan yleisötilaisuuden pitämisestä lehti-ilmoituksella samalla tavalla kuin suunnittelun aloittamisesta. YLEISÖTILAISUUDEN KUTSUT (= kirjeet + ilmoitus) KIRJATAAN LIIKENNEVIRASTON DIAARIIN 26

14 SUUNNITELMALUONNOSTEN ESITTELY B) HENKILÖKOHTAISESTI Lähetetään suunnitelmat kirjeitse + saate - LÄHETETTÄVÄSTÄ KIRJEESTÄ KOPIO LIIKENNEVIRASTON KIRJAAMOON + JAKELULISTA SUUNNITELMALUONNOSTEN ESITTELY C) ASETETAAN JULKISESTI NÄHTÄVILLE Suunnitelmat toimitetaan esim. kuntaan nähtäville 27 SUUNNITELMALUONNOSTEN ESITTELY D) MUUTOIN 28

15 SUUNNITTELUN AIKANA TEHTÄVÄ YHTEISTYÖ VIRANOMAISTEN KESKEN Suunnitelmia tehtäessä radanpitäjä toimii yhteistyössä maakunnan liittojen, kuntien, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä muiden viranomaisten kanssa. = viranomaispalavereja jo ennen suunnitelmaluonnosten esittelyä! = viranomaispalavereja myös esittelytilaisuuden jälkeen, jos tehdään muutoksia esillä olleisiin luonnoksiin 29 VALMIIDEN SUUNNITELMIEN NÄHTÄVILLE ASETTAMINEN Liikennevirasto lähettää suunnitelmat kuntaan Kunta laittaa suunnitelmat yleisesti nähtäville ja kuuluttaa nähtäville panosta sekä muistutusten tekotavasta ja -ajasta Liikennevirasto lähettää kirjallisen ilmoituksen nähtäville panosta niille asianosaisille, joiden asuinpaikka on toisessa kunnassa (Baliisi) Suunnittelu > Hankesuunnittelu > Prosessikuvaus, ohjeet ja tulostavoitteet > Toimintaohjeet KUNNALLE LÄHETETTÄVÄ AINEISTO JA sen SAATEKIRJE SEKÄ ULKOPAIKKAKUNTALAISILLE LÄHETETTÄVÄ KIRJE JAKELULISTOINEEN ON KIRJATTAVA LIIKENNEVIRASTON DIAARIIN 30

16 VIRANOMAISTEN LAUSUNNOT Liikennevirasto pyytää nähtävänä olevasta yleis- ja ratasuunnitelmasta lausunnot suunnittelualueeseen kuuluvilta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta, maakunnan liitoilta ja kunnilta LAUSUNTOPYYNNÖT ja LAUSUNNOT ON KIRJATTAVA LIIKENNEVIRASTON DIAARIIN (Baliisi) Suunnittelu > Hankesuunnittelu > Prosessikuvaus, ohjeet ja tulostavoitteet > Toimintaohjeet Vähäisissä hankkeissa voidaan poiketa edellisistä sivuista LIIKENNEVIRASTON VASTINEET Ratalain mukaan Liikenneviraston on ilmoitettava perustellun kannanottonsa esitettyihin muistutuksiin niille muistutuksentekijöille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoitteensa. Liikenneviraston antaa perustellut vastineensa kaikkiin annettuihin muistutuksiin ja lausuntoihin LAADITUT VASTINEET ON KIRJATTAVA LIIKENNEVIRASTON DIAARIIN 32

17 SUUNNITELMAPÄÄTÖKSEN TIEDOKSI ANTAMINEN Päätös saadaan antaa yleisesti tiedoksi eli: Liikennevirasto toimittaa päätöksen ja sen perusteena olevat asiakirjat asianomaiseen kuntaan Kunta ilmoittaa päätöksen nähtäväksi asettamisesta. Päätös ja asiakirjat on pidettävä kunnassa yleisesti nähtävinä 30 päivän ajan. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen silloin, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäville. (Baliisi) Suunnittelu > Hankesuunnittelu > Prosessikuvaus, ohjeet ja tulostavoitteet > Toimintaohjeet 33 SUUNNITELMAPÄÄTÖKSEN TIEDOKSI ANTAMINEN Edellisen lisäksi Liikennevirasto: ilmoittaa päätöksestä muistutuksen tehneille ja lähettää yleis- ja ratasuunnitelman hyväksymispäätöksestä ilmoituksen kunnalle, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja maakunnan liitolle + tarvittaessa muullekin viranomaiselle. Ilmoitukseen on tarvittaessa liitettävä jäljennös suunnitelmasta. PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTOKIRJEET VIRANOMAISILLE JA MUISTUTUKSEN TEHNEILLE KIRJATAAN DIAARIIN Merkitykseltään vähäisen ratasuunnitelman hyväksymispäätös voidaan antaa tiedoksi todisteellisesti 34

18 LAINVOIMAISUUSTODISTUS Hyväksymispäätöksen lainvoimaisuuden toteaa valitusviranomainen Valitusviranomaiselle on lähetettävä alkuperäinen hyväksymispäätös ja sen nähtävänä oloa koskeva kuulutus Lainvoimaisuus leimaa tulee pyytää saatekirjeellä Mikäli päätöksestä ei ole valitettu, päätös on lainvoimainen Valitusviranomainen lähettää päätöksen Liikennevirastolle lainvoimaisuustodistuksella. 35 LAINVOIMAISUUSTODISTUS Saatekirjeessä pyydetään myös: Mikäli päätöksestä on valitettu: a) Mistä on valitettu ja kuka on valittanut b) Vaikuttaako valitus hankkeen täytäntöön panoon ja miltä osin 36

19 KOOSTEENA EDELLISISTÄ: 37 DIAARIIN TOIMITETTAVAT ASIAKIRJAT 1a) Kuulutus suunnittelun aloittamisesta + tutkimusoikeudesta lehti-ilmoitus tiedot niistä sanomalehdistä, joissa kuulutus on julkaistu tiedot, minä päivänä kuulutukset on julkaistu 1b) Ilmoitus kunnalle suunnittelun aloittamisesta 2) Lehti-ilmoitus yleisötilaisuudesta tai lähetetyt henkilökohtaiset kirjeet Ilmoituksen sisältö tiedot niistä sanomalehdistä, joissa kuulutus on julkaistu tiedot, minä päivänä kuulutukset on julkaistu 38

20 DIAARIIN TOIMITETTAVAT ASIAKIRJAT 3a) Suunnitelman nähtäville asettaminen: kuntaan lähetettävä saatekirje + aineisto 3b) Lausuntopyynnöt viranomaisille 4) Kunnan ilmoitus, milloin suunnitelma on ollut nähtävillä 5a) Annetut lausunnot Muistutukset tulevat kunnalle ja kunnan diaariin 5b) Annetut vastineet =kopiot lähetetyistä kirjeistä 39 DIAARIIN TOIMITETTAVAT ASIAKIRJAT 6) Hyväksymisesitys 7) Hyväksymispäätös 8) Hyväksymispäätöksen tiedoksi antaminen ilmoitus kunnalle + saatekirje päätökseen liittyvistä asiakirjoista ilmoitus ELYlle ja maakuntaliitolle (+ mahd.muut) ilmoitus päätöksestä muistutuksen tehneille 9) Kunnan ilmoitus, milloin päätös on ollut nähtävillä ja missä mahdollinen ote esim. kunnan www-sivuilta 40

21 VUOROVAIKUTUS RAKENTAMISESSA Viranomais- ja sidosryhmäyhteistyö Projektipankki Hankeryhmä Ohjausryhmä Erillisneuvottelut Neuvottelut infranhaltijoiden kanssa Neuvottelut rakennuslupaviranomaisten kanssa Neuvottelut kuntien ja ELY-keskuksen ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa Pelastusviranomaisten tiedottaminen hankkeesta Vuorovaikutus kansalaisten kanssa Internet-sivut Yleisötilaisuudet Henkilökohtainen tapaaminen Kotitalouksiin jaettava tiedote Lehti-ilmoitukset Mediayhteistyö Median kartoittaminen ja tiedotuslehdistä sopiminen Tiedote rakentamisen käynnistymisestä Tiedote hankkeen valmistumisesta Muut mahdolliset tiedotteet Median kutsuminen työmaalle Hanke-esite Projektilehti Mediaseuranta 41 VUOROVAIKUTUS KUNNOSSAPIDOSSA 1/2 Kunnossapitotyöt pyritään tekemään kansalaisia häiritsemättä eikä niistä siksi aina ole tarpeen tiedottaa. Erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavista töistä on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vähintään 30 vrk ennen toiminnan aloittamista (YSL 60 ). Jos hanke toteutetaan usean kunnan alueella, ilmoitus tehdään ELY-keskukselle. (asiasta kerrottu tarkemmin Ympäristöohjeessa) Tarkastettava ko. kunnan ympäristönsuojelumääräykset, joissa on säännöksiä tilapäisestä melusta ja tärinästä. Toiminnan häiritsevyyttä arvioitaessa on huomioitava, että yöaikaan häiritsevyyttä arvioidaan tiukemmin kriteerein. Lisäksi velvollisuus tiedottaa alueen asukkaille, kouluille, hoitolaitoksille jne. häiriötä aiheuttavista töistä. Kasvillisuuden tai luonnonesteiden poistosta on ilmoitettava hyvissä ajoin etukäteen kiinteistön omistajalle/haltijalle. Ilmoittaminen tehdään tavallisella kirjeellä (tai kuuluttamalla). (Ratalaki 42 ) 42

22 VUOROVAIKUTUS KUNNOSSAPIDOSSA 2/2 Tarpeen tiedottaa myös esim. ojien perkuista ja tasoristeysten kunnossapitotöistä. Urakoitsija tiedottaa näistä kylteillä tai puomeilla (tasoristeystyöt) tai tapaamisella/puhelinsoitolla (ojien perkuut). On huomioitava, että suullisesti sovittu asia on vaikea näyttää myöhemmin toteen. Tilapäisestä kulkutiestä ja kiireellisestä ratatyöstä ilmoitetaan kiinteistönomistajalle puhelinsoitolla tai tapaamisella (joskus kirjeitse). Käyty keskustelu kirjataan ylös. (Ratalaki 32 ja 33 ) Työmaista tiedotetaan kylteillä ja puomeilla. Tarvittaessa paikalla on liikenteen ohjaaja. Kunnossapitotöistä voidaan tiedottaa Liikenneviraston internet-sivuilla. Medialle tiedottamista tapahtuu enemmän investointihankkeiden yhteydessä, mutta kunnossapitotöistä voidaan tiedottaa myös erikseen mediatiedotteella. 43 MITÄ MUUTA OHJELUONNOS SISÄLTÄÄ Keskeinen lainsäädäntö Esimerkkejä mediatiedotteesta (YVA, rakentaminen) Esimerkki lehti-ilmoituksesta (YVA) Esimerkki asukastiedotteesta (kunnossapito) Yleisötilaisuuden/työpajan järjestäjän muistilista Esimerkkihankkeen vuorovaikutusprosessin kuvaus (Luumäki-Imatrankoskikaksoisraiteen AYS ja YVA) 44

23 Koekäytössä oleva vuorovaikutusohje löytyy: > Rautatieosasto > Tietopalvelu > Julkaisut > Liikenneviraston ohjeita KIITOS! 45 Lisätietoa: Mirka Härkönen, Sito Oy, p Anne Ahtiainen, Liikennevirasto, p

Radanpidon vuorovaikutusohje Koekäytössä oleva ohje (15.1.2011)

Radanpidon vuorovaikutusohje Koekäytössä oleva ohje (15.1.2011) 2011 Radanpidon vuorovaikutusohje Radanpidon vuorovaikutusohje Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen kuvat: Markku Nummelin Verkkojulkaisu (pdf) ISBN 978-952-255-610-3 Liikennevirasto PL 33 00521 HELSINKI

Lisätiedot

Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.5.2015 Liite 1. Sivu 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma koskien rakennusjärjestyksen yhtenäistämistä. Sisällys:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

1. Mikä rakennusjärjestys on?

1. Mikä rakennusjärjestys on? Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.5.2015 Liite 1. Sivu 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma koskien rakennusjärjestyksen yhtenäistämistä. Sisällys:

Lisätiedot

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016 16.11.2015, tark 25.1.2016 Kerhomajankadun kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä

Lisätiedot

13.02.2012 Dnro 485/070/2012 1 JOHDANTO... 3 2 ESISELVITYSVAIHE... 4 3 ESISUUNNITTELU... 5 5 YLEISSUUNNITTELU... 7 6 VESILUPAVAIHE...

13.02.2012 Dnro 485/070/2012 1 JOHDANTO... 3 2 ESISELVITYSVAIHE... 4 3 ESISUUNNITTELU... 5 5 YLEISSUUNNITTELU... 7 6 VESILUPAVAIHE... LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (11) Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 ESISELVITYSVAIHE... 4 3 ESISUUNNITTELU... 5 4 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY (YVA)... 5 5 YLEISSUUNNITTELU... 7 6 VESILUPAVAIHE...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 (OAS) (MRL 63 ) 1(5) Maankäyttöpalvelut 24.2.2015, päivitetty 27.5.2015 Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta.

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

SOTKAMON KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SOTKAMON KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.3.2013 2 1. RAKENNUSJÄRJESTYKSEN TARVE JA LÄHTÖKOHDAT Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Tilaisuuden avaus ja YVA-menettelyn esittely. Hankkeen ja hankkeesta vastaavan esittely

Tilaisuuden avaus ja YVA-menettelyn esittely. Hankkeen ja hankkeesta vastaavan esittely Balticconnector maakaasuputki Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) yleisötilaisuus Inkoossa 27.5.2015 Tilaisuuden avaus ja YVA-menettelyn esittely Leena Eerola, Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen ja hankkeesta

Lisätiedot

Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio

Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio Asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 14 ja 22 maakuntakaavan ja kuntien yhteisen yleiskaavan vahvistusmenettelystä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työn tavoitteena on

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työ liittyy

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI, MAANALAINEN PYSÄKÖINTILAITOS, KUNKUN PARKKI-HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE

TAMPEREEN KAUPUNKI, MAANALAINEN PYSÄKÖINTILAITOS, KUNKUN PARKKI-HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Pirkanmaan ELY-keskus / Leena Ivalo TAMPEREEN KAUPUNKI, MAANALAINEN PYSÄKÖINTILAITOS, KUNKUN PARKKI-HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Pantin talo, 3.10.2013 klo 17.30-20 Leena

Lisätiedot

HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA

HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA MIKSI TUULIVOIMAKAAVA? Tuulivoimalaitos tarvitsee rakennusluvan, jonka myöntämisen edellytyksenä on ensisijaisesti voimassa oleva oikeusvaikutteinen maankäytön

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

Miten asukkaat ovat mukana infrahankkeiden suunnittelussa?

Miten asukkaat ovat mukana infrahankkeiden suunnittelussa? 1 Miten asukkaat ovat mukana infrahankkeiden suunnittelussa? Case Valtatie 7 Koskenkylä Loviisa Kotka tiesuunnitelma 2008 2010 Make life easy in Finland 11.11.2010 MIRKA HÄRKÖNEN, SITO OY 2 Hankkeen sisältö

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (8) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa asemakaavan

Lisätiedot

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Kirkonkylän asemakaavan muutos korttelissa 2061 Kaavatunnus: 2-237 Diaarinro: xx/10.02.03/2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta.

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA 2090 Moisio-Hakkarin asemakaava, Kiviahon pohjoisosan laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.9.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.9.2014 3547 PEURANTIE asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) päivitetty

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) päivitetty IMATRAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMIALA Rakennusvalvonta OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) päivitetty 27.1.2016 RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUSIMINEN 1.LÄHDÖKOHDAT Peruste rakennusjärjestyksen uudistamiseksi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh.(015) 532 203, Fax.(015) 532 098 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MÄNTYSAAREN

Lisätiedot

Uudenmaan liitto. Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja. Uudenmaan liitto Nylands förbund

Uudenmaan liitto. Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja. Uudenmaan liitto Nylands förbund 1 Uudenmaan liitto Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja Ampumaradat ja kaavoitusprosessi CASE-metropolialue Ampumaratojen tulevaisuus seminaari, 5.3.2010 Johtaja Riitta Murto-Laitinen,

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 28.11.2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) Laki ympäristövaikutusten

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

Muutoksia ratasuunnitteluun

Muutoksia ratasuunnitteluun Muutoksia ratasuunnitteluun Elisa Sanasvuori, suunnittelupäällikkö, Liikennevirasto 19.4.2016 Esityksen sisältö Vähäinen asemakaavaristiriita RataL 10, 4 mom muutetaan (MTL 17, 2 mom muutetaan) Suunnitelmien

Lisätiedot

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kunnan esitys yhteistyötavasta osallisille. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten

Lisätiedot

VOIMAMYLLY OY HUMPPILAN URJALAN TUULIVOIMAPUISTO HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE

VOIMAMYLLY OY HUMPPILAN URJALAN TUULIVOIMAPUISTO HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE VOIMAMYLLY OY HUMPPILAN URJALAN TUULIVOIMAPUISTO HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Tourunkulman kyläyhdistyksen talo, 30.8.2012 klo 18-21 Leena Ivalo Pirkanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 12.6.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA Sääksjärven asemakaavan muutos, Sääksjärven seurakuntatalo OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LEMPÄÄLÄN KUNTA Sääksjärven asemakaavan muutos, Sääksjärven seurakuntatalo OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA Sääksjärven asemakaavan muutos, Sääksjärven seurakuntatalo OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄÄRADAN KAKSOISRAITEET KAUSTARI Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh.

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN / OSALLISTUSMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN / OSALLISTUSMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA UURAISTEN KUNTA 1(5) RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN / OSALLISTUSMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. YLEISTÄ 1.1 ja tavoitteet Rakennusjärjestys on maankäyttö- ja rakennuslakia sekä -asetusta ja kunnan kaavoja

Lisätiedot

Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue ja maankäytölliset lähtökohdat. Suunnittelualueena on Markku Metsäpellon omistamat tilat Rn:o 14:128 ja

Lisätiedot

Asemakaavamuutos: Saaren tilan asemakaavan muutos

Asemakaavamuutos: Saaren tilan asemakaavan muutos HUITTISTEN KAUPUNKI / Tekninen palvelukeskus / suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut / kaavoitus Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.2.2015, tark. 21.9.2015

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 1 (8) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

Kumpulan alueen asemakaava

Kumpulan alueen asemakaava SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Kumpulan alueen asemakaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19737 1 (8) Sisällysluettelo 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet...

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 20.8.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PURUVEDEN RANTAYLEISKAAVAN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA. Ohjausryhmä 4.4.2011

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA. Ohjausryhmä 4.4.2011 KUUSAMON KULTAKAIVOSHANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Ohjausryhmä 4.4.2011 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) tarkoituksena on varmistaa, että ympäristövaikutukset

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1/ 5 Alue 411611 Laurinlahti (34 / Espoonlahti) Asemakaavan muutos Asianumero 6903/10.02.03/2011 3.11.2014 Alue on nykyisen asemakaavan mukaan rivitalojen korttelialuetta. Alueen maankäyttöä tehostetaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA, SAPPEEN KYLÄ RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 8, 13, 14, 15, 16 JA 17 SEKÄ KORTTELIN 6 RAKENNUSPAIKKOJA 2 JA3, KORTTELIN 7 RAKENNUSPAIKKOJA 2, 3, 4,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava

JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA 07.10.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava 1. SUUNNITTELUALUE SIJAINTI Suunnittelualue sijaitsee Jämin palvelukeskuksen

Lisätiedot

Juvan kunta Luonterin rantayleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Luonterin rantayleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA LUONTERIN RANTAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

KUHMOINEN RUOKOMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu tark

KUHMOINEN RUOKOMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu tark KUHMOINEN RUOKOMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 17.1.2008. tark 6.5.2008. Kartta 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Osallistumis- ja arviointisuunnitelman

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

TOIMINNANOHJAUKSEN TEHTÄVÄNKUVAUS Yleiskaava YLEISKAAVA >>

TOIMINNANOHJAUKSEN TEHTÄVÄNKUVAUS Yleiskaava YLEISKAAVA >> 1/8 YLEISKAAVA >> TEHTÄVÄN TARKOITUS n laatiminen. Tehtävänkuvaus vaihtelee riippuen yleiskaavan luonteesta, onko se strateginen ja laaja-alainen, osayleiskaava tai rantaosayleiskaava. Tässä kuvataan lähinnä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014

Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014 Seitap Oy 2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Pirilän Kukkatalo Oy:n liiketoiminnan alueella Kerttulan kaupunginosassa

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, RAUTAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PÄLKÄNEEN KUNTA, RAUTAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PÄLKÄNEEN KUNTA, RAUTAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2011 C Maanmittauslaitos SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 1 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI, SEINÄJÄRVI

VIRTAIN KAUPUNKI, SEINÄJÄRVI OAS 1 (8) UPM Kymmene Oyj 4.10.2016 VIRTAIN KAUPUNKI, SEINÄJÄRVI SEINÄJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma LOIMAAN KAUPUNKI Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.09.2013 Nahinlahden alue (Myllykylä) 1( 5) Kaava-alueen sijainti Ilmakuva kaava-alueesta. Mikä osallistumis-

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Tetriniemi) Kuva 1: Sijainti Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus NURMEKSEN KAUPUNKI Lieksan ja Nurmeksen tekninen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (6) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Teuvontien varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA

JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA 30.9.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin lentokentän konesäilytys ja majoitus asemakaava. 1. SUUNNITTELUALUE SIJAINTI Suunnittelualue

Lisätiedot

ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA

ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Yleisötilaisuus 8.9.2015 Leena Eerola Uudenmaan ELY-keskus Uudenmaan ELY-keskus. Leena Eerola 8.9.2015 1 Hankkeen toimijat Hankkeesta vastaava:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/583/10.02.03/2014 VP 9/17.3.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 15 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1643 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Sodankylä. Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012

Sodankylä. Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012 Sodankylä Orajärvi, Papinranta Märsylä RN:o 9:34 (758-411-9-34) Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012 Korteoja Papinranta Kaavamuutosalue käsittää

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Asemakaavan muutos, Santtio 11, kortteli 32 sekä puisto- ja lähivirkistysalue Liite 1 1 Sijainti opaskartalla Aluerajaus Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

KOLARI 2. KUNNANOSA ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 5 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KOLARI 2. KUNNANOSA ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 5 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 KOLARI 2. KUNNANOSA ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 5 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 23.06.2014 Kolarin kunta -

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 17.3.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RANTASALMEN ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 16WWE0492 5/2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KEHVONSALON KARTANON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 Sisältö 1 SUUNNITTELUTEHTÄVÄN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 Suunnittelutehtävän määrittely 3 1.2 Suunnittelutilanne

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki 1 (7)

Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 2 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asemakaavamuutoksesta Savukosken kunnan asemakaava-alueella koskien mm. vanhusten

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS SUOMUSSALMEN KUNTA (777) KIRKONKYLÄ (406) SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 120-61-3, RYTIRINNE 1

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 120-61-3, RYTIRINNE 1 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 120-61-3, RYTIRINNE 1 ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT

Lisätiedot