Radanpidon vuorovaikutusohjeluonnoksen koulutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Radanpidon vuorovaikutusohjeluonnoksen koulutus"

Transkriptio

1 Radanpidon vuorovaikutusohjeluonnoksen koulutus Tammi-helmikuu KOULUTUKSEN RAKENNE Ohjeistuksen tausta ja tavoitteet Vuorovaikutuksen toteutukseen vaikuttavia asioita Vuorovaikutuksen suunnittelu Vuorovaikutusmenetelmät Palautteiden dokumentointi Ristiriitojen hallinta Vuorovaikutussuunnitelma Vuorovaikutussuunnitelman testaus Vuorovaikutus rataympäristöselvityksessä Vuorovaikutus tarveselvityksessä Vuorovaikutus YVA-menettelyssä Vuorovaikutus yleis- ja ratasuunnittelussa Vuorovaikutus rakentamisessa Vuorovaikutus kunnossapidossa 2

2 OHJEISTUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Ratalain myötä ilmeni tarve ohjeistaa radanpidon vuorovaikutusmenettelyjä. Keskeisenä tavoitteena on ollut ratalain säännösten selkeyttäminen ja soveltaminen käytäntöön. (Koskee pääasiassa yleis- ja ratasuunnittelua.) Tarkoituksena on myös tuoda vuorovaikutuksen tavoitteita käytäntöön ja yhdenmukaistaa käytäntöjä. Radanpidossa on tavoitteena hyvän vuorovaikutuksen toteuttaminen ja osallisten aito kuuleminen. Hyvään suunnittelutapaan kuuluvat avoin tiedottaminen sekä päätösten läpinäkyvyys. Vuorovaikutus parantaa hankkeiden hyväksyttävyyttä ja radanpidon julkisuuskuvaa. Vuorovaikutuksen avulla saadaan paikallistietoa suunnitelmiin. 3 Tulevaisuudessa ihmisten liikkumistottumukset muuttuvat yksilöllisemmiksi ja vaikeammin ennustettaviksi. Myös tästä syystä tarvitaan vuorovaikutusta ja osallisten kuulemista. Suunnittelun on lähdettävä aiempaa enemmän ihmisten liikkumistarpeiden sovittamisesta yhteiskunnan määrittelemiin tarpeisiin. Liikennevirastossa kansalaisten/asiakkaiden huomioon ottaminen liikennejärjestelmän suunnitteluprosesseissa on myös tärkeä linjaus. Tämä on ensimmäinen askel radanpidon vuorovaikutuksen ohjeistamisessa ja työ vuorovaikutteisen suunnittelun saralla tulee jatkumaan osana Liikenneviraston yhtenäisten vuorovaikutusmenettelyjen kehittämistä. Ohjeluonnos on koekäytössä ja toivomme palautetta jatkotyötä varten. 4

3 VUOROVAIKUTUKSEN TOTEUTUKSEEN VAIKUTTAVIA ASIOITA Lainsäädännön vaatimukset Vuorovaikutukselle asetetut tavoitteet Vuorovaikutuksen kohderyhmät Suunnittelualueen väestö Viranomaiset ja sidosryhmät Hankkeen laajuus ja luonne Hankkeen merkittävyys ja kiinnostavuus Hankkeen aiheuttamat vaikutukset ihmisille ja ympäristölle Hankkeeseen kohdistuvat erisuuntaiset intressit ja konfliktiherkkyys Paikallistiedon ja palautteen saamisen tarve Käytettävissä olevat resurssit 5 5 VUOROVAIKUTUKSEN SUUNNITTELU Hankkeille laaditaan vuorovaikutussuunnitelma, joka on osa hankkeen projektisuunnitelmaa. Sen laatiminen sisällytetään yleensä tarjouspyyntöön. Periaatteena on, että vuorovaikutus suunnitellaan hankkeen alussa ja sen periaatteet kirjataan ylös. Vuorovaikutussuunnitelma edesauttaa hankkeen vuorovaikutuksen onnistumista sekä sitä, että vuorovaikutuksen työnjako, resurssitarve ja kustannukset tulevat arvioiduksi ja sovituksi. Vuorovaikutussuunnitelman tulee olla joustava, ja erityisesti pitkäkestoisissa hankkeissa sitä muokataan ja tarkennetaan työn edetessä. Suunnitelmaa laadittaessa on pohdittava vuorovaikutuksen ajoittumista ja kytkeytymistä suunnitteluprosessiin. Vuorovaikutuksessa on aina huomioitava Liikenneviraston viestinnän toimintalinjat, Hankeviestinnän ohje ja Ohjeistus graafisesta ilmeestä. 6

4 VUOROVAIKUTUSMENETELMÄT 1/2 Käytössä laaja valikoima menetelmiä, joista valitaan hankkeeseen sopivimmat. Viranomais- ja sidosryhmäyhteistyö Extranet-sivut Projektipankki Hankeryhmä Ohjausryhmä Erillisneuvottelut Neuvottelut infranhaltijoiden kanssa Neuvottelut yhteysviranomaisen kanssa Ilmoitukset viranomaisille Mediayhteistyö Mediatiedote Suorat yhteydenotot mediaan Lehdistötilaisuus Mediaseuranta 7 VUOROVAIKUTUSMENETELMÄT 2/2 Asukasvuorovaikutus Kuulutus Internet-sivut Lehti-ilmoitus Yleisötilaisuus Asukastiedote/kirje Tapaaminen Puhelinsoitto Karttapalautejärjestelmä Työpaja Maastokävely Suunnitelmat nähtäville Kysely Haastattelu Jakelulista Hanke-esite Projektilehti 8

5 PALAUTTEIDEN DOKUMENTOINTI Palautetta saadaan monia kanavia pitkin. (Tässä tarkoitetaan muuta palautetta kuin muistutuksia ja lausuntoja). Hankkeen alussa on hyvä sopia, miten palautteet dokumentoidaan ja käsitellään ja kuka vastaa niihin. Palautteesta on hyötyä suunnittelussa ja vaikutusten arvioinnissa. Kansalaisilla on paikallistietoa. Palautteet kirjataan esim. palautetaulukkoon/karttaan. Samaan yhteyteen kannattaa kirjata myös palautteesta seurannut toimenpide ja vastuuhenkilö. Myös yhteydenpito asukkaiden ja sidosryhmien kanssa on hyödyllistä kirjata ylös. Palautetaulukot, yleisötilaisuuden muistiot yms. kannattaa viedä hankkeen nettisivuille. Dokumentoitua palautetta voidaan hyödyntää myös seuraavissa suunnitteluvaiheissa. 9 RISTIRIITOJEN HALLINTA Ristiriitoja syntyy, mutta tilanteen ajautumista konfliktiksi voidaan ennakoida ja välttää. Hankkeen alussa kartoitetaan tilanne, osapuolet ja mahdolliset jännitteet. Valita hankkeeseen parhaiten sopivat vuorovaikutusmenetelmät. Ristiriitatilanteessa tärkeää on asiallinen käyttäytyminen, avoin vuorovaikutus, luottamuksen synnyttäminen, osapuolten keskinäinen kunnioitus ja neuvottelujen mahdollistaminen. Ristiriitojen hallintaa edesauttavat: Hankkeen hyvä suunnittelu, toteuttaminen ja dokumentointi. Kaikkien osapuolten kuuleminen tasapuolisesti. Annetaan todellinen mahdollisuus vaikuttaa. Pyritään välttämään väärinkäsityksiä. Ristiriitatilanne ei ole pelkästään kielteinen asia, vaan ristiriidoista voi olla myös hyötyä. Ristiriidat herättävät kriittistä keskustelua ja nostavat esille erilaisia näkökulmia ja ratkaisuja. 10

6 VUOROVAIKUTUSSUUNNITELMA Laaditaan suunnitteluhankkeissa ja rakentamisessa. Suunnitelmalle on valmiit lomake-pohjat. Lomakkeen käyttö Työn vaihe Kuka tekee Mitä tehdään Tarjousvaihe - Liikenneviraston projektipäällikkö - Suunnittelukonsultti - Merkitsee, miten vuorovaikutus toivotaan toteutettavan. - Täydentää tarvittaessa lomaketta ja liittää sen tarjoukseen. Tarvittaessa kirjoittaa suunnitelman myös tekstimuotoon. Toteutusvaihe - Suunnittelukonsultti - Lomaketta täytetään suunnittelun ajan. - Suunnitelmaa tarkistetaan tarvittaessa. - Lomake liitetään suunnitelmakansioon. Suunnitelman hyväksymisvaihe (yleis- ja ratasuunnitelma) - Liikenneviraston projektipäällikkö - Lomake on mukana suunnitelmakansiossa. 11 VUOROVAIKUTUSSUUNNITELMAN TESTAUS Vuorovaikutussuunnitelma Ympäristövaikutusten arviointimenettely YVA VUOROVAIKUTUS KANSALAISTEN KANSSA Internet-sivut Osoite Tehtävä Vuorovaikutuksen tavoitteet Sisältyy hankkeeseen Lisätietoja (esim. tilaisuuden ajankohta, kokousten määrä. ilmoituslehdet) Toteuttaja (esim. H=hankkeesta vastaava K=konsultti V=viestintä) Suoritettu Huomioita (esim. miksi ei ole suoritettu) Yleisötilaisuudet Arviointiohjelmasta Arviointiselostuksesta Muut yleisötilaisuudet Tilaisuuksien määrä ja arvioidut ajankohdat Miten palaute dokumentoidaan Lehti-ilmoitus VIRANOMAIS- JA SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ Extranet-sivut Osoite, käyttäjätunnus ja salasana Arviointiohjelman nähtävilläolosta ja yleisötilaisuudesta Arviointiselostuksen nähtävilläolosta ja yleisötilaisuudesta Muu ilmoitus Hankeryhmä Ohjausryhmä Erillisneuvottelut Neuvottelut infranhaltijoiden kanssa Osapuolet Kokousten arvioitu lukumäärä ja ajankohdat Osapuolet Kokousten arvioitu lukumäärä ja ajankohdat Tahot Tahot Muut menetelmät - Maastokävely - Työpaja - Karttapalautejärjestelmä - Kysely - Haastattelu - Henk.koht. tapaaminen - Suunnitelmat esille kuntiin, esim. kirjastoon (ei virallinen nähtävilläolo) Neuvottelut yhteysviranomaisen kanssa 12

7 VUOROVAIKUTUS RATAYMPÄRISTÖSELVITYKSESSÄ Viranomais- ja sidosryhmäyhteistyö Extranet-sivut Ohjausryhmä Vuorovaikutus kansalaisten kanssa Internet-sivut Yleisötilaisuudet Lehti-ilmoitukset Selvitykset kansalaisten nähtäville kuntiin Muut mahdolliset menetelmät (kysely, työpaja, karttapalautejärjestelmä, haastattelu) Mediayhteistyö Median kartoittaminen ja tiedotuslehdistä sopiminen Tiedotteet Mediaseuranta 13 VUOROVAIKUTUS TARVESELVITYKSESSÄ Viranomais- ja sidosryhmäyhteistyö Extranet-sivut Hankeryhmä Erillisneuvottelut Vuorovaikutus kansalaisten kanssa Internet-sivut Yhteistyö asukasyhdistysten tms. kanssa Mediayhteistyö Median kartoittaminen ja tiedotuslehdistä sopiminen Tiedotteet 14

8 VUOROVAIKUTUS YVA-MENETTELYSSÄ 1/2 Viranomais- ja sidosryhmäyhteistyö Extranet-sivut Hankeryhmä Ohjausryhmä Erillisneuvottelut Neuvottelut infranhaltijoiden kanssa Neuvottelut yhteysviranomaisen kanssa Mediayhteistyö Suunnittelualueen median kartoittaminen ja tiedotuslehdistä sopiminen Tiedotteet - Hankkeen käynnistymisestä YVA-ohjelman nähtävilläolosta YVA-selostuksen nähtävilläolosta Yleisötilaisuuksista Suorat yhteydenotot mediaan Mediaseuranta 15 VUOROVAIKUTUS YVA-MENETTELYSSÄ 2/2 Vuorovaikutus kansalaisten kanssa Internet-sivut Yleisötilaisuudet - YVA-ohjelmasta - YVA-selostuksesta - Muut yleisötilaisuudet Lehti-ilmoitukset - Arviointiohjelman nähtävilläolosta ja yleisötilaisuudesta - Arviointiselostuksen nähtävilläolosta ja yleisötilaisuudesta - Muu ilmoitus Muut menetelmät 16 Maastokävely Työpaja Karttapalautejärjestelmä Kysely Haastattelu Henk.koht. tapaaminen Suunnitelmat esille kuntiin, esim. kirjastoon (ei virallinen nähtävilläolo)

9 VUOROVAIKUTUS, YHTEISTYÖ JA TIEDOTTAMINEN RATA- JA YLEISSUUNNITELMAVAIHEESSA 17 YHTEISTYÖ VIRANOMAISTEN KANSSA Suunnittelu tulee toteuttaa yhteistyössä kuntien, maakunnan liittojen ja paikallisten elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa kaikissa rautatien suunnittelun vaiheissa Yleis- ja ratasuunnitelmien tulee perustua hyväksyttyyn tai vahvistettuun (ei välttämättä lainvoimaiseen) maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaiseen oikeusvaikutteiseen kaavaan, jossa rautatiealueen sijainti ja suhde muuhun alueiden käyttöön on selvitetty. Suunnittelijan on tilauksen saatuaan / sopimuksen allekirjoitettuaan hankittava kunnasta suunnittelualuetta koskevat asema- ja yleiskaavat. Myös maakuntakaava on hankittava. 18

10 19 20

11 SUUNNITTELUN ALOITTAMINEN JA TUTKIMUSOIKEUS Yleis- ja ratasuunnitelman laatimisen katsotaan alkaneen, kun siitä on ilmoitettu ratalain 9 :n 2 momentissa säädetyllä tavalla. Suunnitelman laatimisesta sekä siihen liittyvien tutkimusten aloittamisesta on a) ilmoitettava kunnalle ja b) kuuluttamalla tai muulla sopivaksi katsottavalla tavalla muille tahoille Henkilöillä on oikeus olla tutkimuksissa mukana ja lausua mielipiteensä asiasta. ILMOITUS JA KUULUTUS ON KIRJATTAVA LIIKENNEVIRASTON DIAARIIN 21 SUUNNITTELUN ALOITTAMISESTA TIEDOTTAMINEN Liikennevirasto tiedottaa asiasta kuuluttamalla siitä vähintään 30 päivän ajan asianomaisen kunnan ilmoitustaululla Kuulutuksen julkaisemisesta on ilmoitettava ainakin yhdessä toiminnan vaikutusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä Liikennevirasto pyytää kuntaa julkaisemaan kuulutuksen ilmoitustaululla (ja esim. Internet - sivuillaan) Samalla suunnitelman aloittamisesta ilmoitetaan kunnalle. (Baliisi) Suunnittelu > Hankesuunnittelu > Prosessikuvaus, ohjeet ja tulostavoitteet > Toimintaohjeet 22

12 SUUNNITELMALUONNOKSET Yleis- ja ratasuunnitelmaa laadittaessa on suunnitelmien vaikutuspiiriin kuuluville varattava mahdollisuus osallistua suunnitelman valmisteluun, arvioida suunnitelman vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiassa. Vuorovaikutus tulee toteuttaa siten, että asianosaisten ym. mahdollisuus mielipiteiden esittämiseen on realistista. + Hyvän kielenkäytön vaatimus Viranomaisen on käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä. 23 ETTEI KÄVISI NÄIN 24

13 SUUNNITELMA- LUONNOSTEN ESITTELY Liikennevirasto ilmoittaa osallistumismahdollisuudesta lehti-ilmoituksella, henkilökohtaisella kirjeellä tms. Mikäli kutsu julkaistaan lehdessä, kannattaa käyttää kunnan virallisia ilmoituslehtiä (Baliisi) Suunnittelu > Hankesuunnittelu > Prosessikuvaus, ohjeet ja tulostavoitteet > Toimintaohjeet 25 SUUNNITELMALUONNOSTEN ESITTELY A) YLEISÖTILAISUUDESSA Yleisötilaisuuden järjestämisestä on ilmoitettava a) henkilökohtaisesti (kirjeellä) b) kuuluttamalla tai c) muulla sopivaksi katsottavalla tavalla. Kun asianosaisia yms. on paljon, ilmoitetaan yleisötilaisuuden pitämisestä lehti-ilmoituksella samalla tavalla kuin suunnittelun aloittamisesta. YLEISÖTILAISUUDEN KUTSUT (= kirjeet + ilmoitus) KIRJATAAN LIIKENNEVIRASTON DIAARIIN 26

14 SUUNNITELMALUONNOSTEN ESITTELY B) HENKILÖKOHTAISESTI Lähetetään suunnitelmat kirjeitse + saate - LÄHETETTÄVÄSTÄ KIRJEESTÄ KOPIO LIIKENNEVIRASTON KIRJAAMOON + JAKELULISTA SUUNNITELMALUONNOSTEN ESITTELY C) ASETETAAN JULKISESTI NÄHTÄVILLE Suunnitelmat toimitetaan esim. kuntaan nähtäville 27 SUUNNITELMALUONNOSTEN ESITTELY D) MUUTOIN 28

15 SUUNNITTELUN AIKANA TEHTÄVÄ YHTEISTYÖ VIRANOMAISTEN KESKEN Suunnitelmia tehtäessä radanpitäjä toimii yhteistyössä maakunnan liittojen, kuntien, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä muiden viranomaisten kanssa. = viranomaispalavereja jo ennen suunnitelmaluonnosten esittelyä! = viranomaispalavereja myös esittelytilaisuuden jälkeen, jos tehdään muutoksia esillä olleisiin luonnoksiin 29 VALMIIDEN SUUNNITELMIEN NÄHTÄVILLE ASETTAMINEN Liikennevirasto lähettää suunnitelmat kuntaan Kunta laittaa suunnitelmat yleisesti nähtäville ja kuuluttaa nähtäville panosta sekä muistutusten tekotavasta ja -ajasta Liikennevirasto lähettää kirjallisen ilmoituksen nähtäville panosta niille asianosaisille, joiden asuinpaikka on toisessa kunnassa (Baliisi) Suunnittelu > Hankesuunnittelu > Prosessikuvaus, ohjeet ja tulostavoitteet > Toimintaohjeet KUNNALLE LÄHETETTÄVÄ AINEISTO JA sen SAATEKIRJE SEKÄ ULKOPAIKKAKUNTALAISILLE LÄHETETTÄVÄ KIRJE JAKELULISTOINEEN ON KIRJATTAVA LIIKENNEVIRASTON DIAARIIN 30

16 VIRANOMAISTEN LAUSUNNOT Liikennevirasto pyytää nähtävänä olevasta yleis- ja ratasuunnitelmasta lausunnot suunnittelualueeseen kuuluvilta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta, maakunnan liitoilta ja kunnilta LAUSUNTOPYYNNÖT ja LAUSUNNOT ON KIRJATTAVA LIIKENNEVIRASTON DIAARIIN (Baliisi) Suunnittelu > Hankesuunnittelu > Prosessikuvaus, ohjeet ja tulostavoitteet > Toimintaohjeet Vähäisissä hankkeissa voidaan poiketa edellisistä sivuista LIIKENNEVIRASTON VASTINEET Ratalain mukaan Liikenneviraston on ilmoitettava perustellun kannanottonsa esitettyihin muistutuksiin niille muistutuksentekijöille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoitteensa. Liikenneviraston antaa perustellut vastineensa kaikkiin annettuihin muistutuksiin ja lausuntoihin LAADITUT VASTINEET ON KIRJATTAVA LIIKENNEVIRASTON DIAARIIN 32

17 SUUNNITELMAPÄÄTÖKSEN TIEDOKSI ANTAMINEN Päätös saadaan antaa yleisesti tiedoksi eli: Liikennevirasto toimittaa päätöksen ja sen perusteena olevat asiakirjat asianomaiseen kuntaan Kunta ilmoittaa päätöksen nähtäväksi asettamisesta. Päätös ja asiakirjat on pidettävä kunnassa yleisesti nähtävinä 30 päivän ajan. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen silloin, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäville. (Baliisi) Suunnittelu > Hankesuunnittelu > Prosessikuvaus, ohjeet ja tulostavoitteet > Toimintaohjeet 33 SUUNNITELMAPÄÄTÖKSEN TIEDOKSI ANTAMINEN Edellisen lisäksi Liikennevirasto: ilmoittaa päätöksestä muistutuksen tehneille ja lähettää yleis- ja ratasuunnitelman hyväksymispäätöksestä ilmoituksen kunnalle, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja maakunnan liitolle + tarvittaessa muullekin viranomaiselle. Ilmoitukseen on tarvittaessa liitettävä jäljennös suunnitelmasta. PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTOKIRJEET VIRANOMAISILLE JA MUISTUTUKSEN TEHNEILLE KIRJATAAN DIAARIIN Merkitykseltään vähäisen ratasuunnitelman hyväksymispäätös voidaan antaa tiedoksi todisteellisesti 34

18 LAINVOIMAISUUSTODISTUS Hyväksymispäätöksen lainvoimaisuuden toteaa valitusviranomainen Valitusviranomaiselle on lähetettävä alkuperäinen hyväksymispäätös ja sen nähtävänä oloa koskeva kuulutus Lainvoimaisuus leimaa tulee pyytää saatekirjeellä Mikäli päätöksestä ei ole valitettu, päätös on lainvoimainen Valitusviranomainen lähettää päätöksen Liikennevirastolle lainvoimaisuustodistuksella. 35 LAINVOIMAISUUSTODISTUS Saatekirjeessä pyydetään myös: Mikäli päätöksestä on valitettu: a) Mistä on valitettu ja kuka on valittanut b) Vaikuttaako valitus hankkeen täytäntöön panoon ja miltä osin 36

19 KOOSTEENA EDELLISISTÄ: 37 DIAARIIN TOIMITETTAVAT ASIAKIRJAT 1a) Kuulutus suunnittelun aloittamisesta + tutkimusoikeudesta lehti-ilmoitus tiedot niistä sanomalehdistä, joissa kuulutus on julkaistu tiedot, minä päivänä kuulutukset on julkaistu 1b) Ilmoitus kunnalle suunnittelun aloittamisesta 2) Lehti-ilmoitus yleisötilaisuudesta tai lähetetyt henkilökohtaiset kirjeet Ilmoituksen sisältö tiedot niistä sanomalehdistä, joissa kuulutus on julkaistu tiedot, minä päivänä kuulutukset on julkaistu 38

20 DIAARIIN TOIMITETTAVAT ASIAKIRJAT 3a) Suunnitelman nähtäville asettaminen: kuntaan lähetettävä saatekirje + aineisto 3b) Lausuntopyynnöt viranomaisille 4) Kunnan ilmoitus, milloin suunnitelma on ollut nähtävillä 5a) Annetut lausunnot Muistutukset tulevat kunnalle ja kunnan diaariin 5b) Annetut vastineet =kopiot lähetetyistä kirjeistä 39 DIAARIIN TOIMITETTAVAT ASIAKIRJAT 6) Hyväksymisesitys 7) Hyväksymispäätös 8) Hyväksymispäätöksen tiedoksi antaminen ilmoitus kunnalle + saatekirje päätökseen liittyvistä asiakirjoista ilmoitus ELYlle ja maakuntaliitolle (+ mahd.muut) ilmoitus päätöksestä muistutuksen tehneille 9) Kunnan ilmoitus, milloin päätös on ollut nähtävillä ja missä mahdollinen ote esim. kunnan www-sivuilta 40

21 VUOROVAIKUTUS RAKENTAMISESSA Viranomais- ja sidosryhmäyhteistyö Projektipankki Hankeryhmä Ohjausryhmä Erillisneuvottelut Neuvottelut infranhaltijoiden kanssa Neuvottelut rakennuslupaviranomaisten kanssa Neuvottelut kuntien ja ELY-keskuksen ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa Pelastusviranomaisten tiedottaminen hankkeesta Vuorovaikutus kansalaisten kanssa Internet-sivut Yleisötilaisuudet Henkilökohtainen tapaaminen Kotitalouksiin jaettava tiedote Lehti-ilmoitukset Mediayhteistyö Median kartoittaminen ja tiedotuslehdistä sopiminen Tiedote rakentamisen käynnistymisestä Tiedote hankkeen valmistumisesta Muut mahdolliset tiedotteet Median kutsuminen työmaalle Hanke-esite Projektilehti Mediaseuranta 41 VUOROVAIKUTUS KUNNOSSAPIDOSSA 1/2 Kunnossapitotyöt pyritään tekemään kansalaisia häiritsemättä eikä niistä siksi aina ole tarpeen tiedottaa. Erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavista töistä on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vähintään 30 vrk ennen toiminnan aloittamista (YSL 60 ). Jos hanke toteutetaan usean kunnan alueella, ilmoitus tehdään ELY-keskukselle. (asiasta kerrottu tarkemmin Ympäristöohjeessa) Tarkastettava ko. kunnan ympäristönsuojelumääräykset, joissa on säännöksiä tilapäisestä melusta ja tärinästä. Toiminnan häiritsevyyttä arvioitaessa on huomioitava, että yöaikaan häiritsevyyttä arvioidaan tiukemmin kriteerein. Lisäksi velvollisuus tiedottaa alueen asukkaille, kouluille, hoitolaitoksille jne. häiriötä aiheuttavista töistä. Kasvillisuuden tai luonnonesteiden poistosta on ilmoitettava hyvissä ajoin etukäteen kiinteistön omistajalle/haltijalle. Ilmoittaminen tehdään tavallisella kirjeellä (tai kuuluttamalla). (Ratalaki 42 ) 42

22 VUOROVAIKUTUS KUNNOSSAPIDOSSA 2/2 Tarpeen tiedottaa myös esim. ojien perkuista ja tasoristeysten kunnossapitotöistä. Urakoitsija tiedottaa näistä kylteillä tai puomeilla (tasoristeystyöt) tai tapaamisella/puhelinsoitolla (ojien perkuut). On huomioitava, että suullisesti sovittu asia on vaikea näyttää myöhemmin toteen. Tilapäisestä kulkutiestä ja kiireellisestä ratatyöstä ilmoitetaan kiinteistönomistajalle puhelinsoitolla tai tapaamisella (joskus kirjeitse). Käyty keskustelu kirjataan ylös. (Ratalaki 32 ja 33 ) Työmaista tiedotetaan kylteillä ja puomeilla. Tarvittaessa paikalla on liikenteen ohjaaja. Kunnossapitotöistä voidaan tiedottaa Liikenneviraston internet-sivuilla. Medialle tiedottamista tapahtuu enemmän investointihankkeiden yhteydessä, mutta kunnossapitotöistä voidaan tiedottaa myös erikseen mediatiedotteella. 43 MITÄ MUUTA OHJELUONNOS SISÄLTÄÄ Keskeinen lainsäädäntö Esimerkkejä mediatiedotteesta (YVA, rakentaminen) Esimerkki lehti-ilmoituksesta (YVA) Esimerkki asukastiedotteesta (kunnossapito) Yleisötilaisuuden/työpajan järjestäjän muistilista Esimerkkihankkeen vuorovaikutusprosessin kuvaus (Luumäki-Imatrankoskikaksoisraiteen AYS ja YVA) 44

23 Koekäytössä oleva vuorovaikutusohje löytyy: > Rautatieosasto > Tietopalvelu > Julkaisut > Liikenneviraston ohjeita KIITOS! 45 Lisätietoa: Mirka Härkönen, Sito Oy, p Anne Ahtiainen, Liikennevirasto, p

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Vt7 Haminan kohdalla, tiesuunnitelma

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja.

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja. MITÄ KAAVOITUS ON? KAAVOJEN TARKOITUS Kaavoituksen tarkoitus on suunnitella maankäyttöä siten, että syntyy tasapainoinen kokonaisuus, joka riittävässä määrin täyttää hyvin ristiriitaisetkin tarpeet. Yhteiskunnan

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 10.1.2012, tark. 1.10.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ÄHTÄRIN

Lisätiedot

Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Hankkeesta vastaa Tiehallinto, Savo-Karjalan tiepiiri PL 1117 (Kirkkokatu

Lisätiedot

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta Vastaanottaja Multian kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 15.2.2012, tark. 1.10.2014 MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MULTIAN

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kaavoitusmaksut... 3 2.1. Asemakaava...

Lisätiedot

POHJANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA 2040 POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMA 2010 2013. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

POHJANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA 2040 POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMA 2010 2013. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma POHJANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA 2040 POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMA 2010 2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pohjanmaan maakuntahallituksen hyväksymä 17.11.2008 Sisällys 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman

Lisätiedot

Sisällys. Johdanto. Luonnos: Viestintäsuositus taloyhtiöille

Sisällys. Johdanto. Luonnos: Viestintäsuositus taloyhtiöille Luonnos: Viestintäsuositus taloyhtiöille Sisällys Johdanto... 1 I: Viestintäpalveluista sopiminen... 3 II: Hallituksen ja isännöinnin välinen viestintä... 3 III: Tilikauden aikainen viestintä osakkaille

Lisätiedot

Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos

Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos Dnro KAUKE 1556/2014 Kaavatunnus 020039 17.9.2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos Sisällys 1 Mitä tapahtuu ja missä? 2 2 Mitä on suunnitteilla?

Lisätiedot

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely marraskuu 2013 Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatie 13 Lappeenranta-Nuijamaa Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA 3 2012 LIIKENNEVIRASTON OPPAITA TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA [Kirjoita teksti] Tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutus Vastuuhenkilöiden kurssin

Lisätiedot

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa Helsinki 2013 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Työryhmä: Viestintäjohtaja Jari Seppälä, Kuntaliitto

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013.

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.12.2014 9316 Endomines Oy Pampalontie 11 82967 HATTU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Ilokulta 4 ja 6-7 Hakija Endomines Oy Kuusankoski Yhteystiedot:

Lisätiedot

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P001 FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

Tapahtumajärjestäjän C. 57

Tapahtumajärjestäjän C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu: C:57 ISBN 978-951-766-118-8 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen Emme vastaa oppaan

Lisätiedot

Rakennusjärjestyksen uusiminen

Rakennusjärjestyksen uusiminen Rakennusjärjestyksen uusiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma UUSIKAUPUNKI Uudenkaupungin kaupungin rakennusjärjestyksen uusiminen Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n määräysten mukainen osallistumis-

Lisätiedot

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (26) Sisällysluettelo 1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 3 YLEISTÄ... 5 3.1 YTM-asetuksen tavoite... 5 3.2 YTM-asetuksen soveltaminen... 6 3.3 Ehdottaja vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta...

Lisätiedot

Kaakkois-Suomi Venäjä CBC 2014 2020 ohjelma Cross-border cooperation CBC Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaakkois-Suomi Venäjä CBC 2014 2020 ohjelma Cross-border cooperation CBC Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 0 Kaakkois-Suomi Venäjä CBC 2014 2020 ohjelma Cross-border cooperation CBC Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Sisällys JOHDANTO... 1 YLEISTÄ CBC OHJELMASTA... 2 KAAKKOIS-SUOMI VENÄJÄ CBC 2014 2020 -OHJELMAN

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2015 alkaen Päivitetty 31.10.2013 päivitykset ovat voimassa 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaan Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-412-7 (painettu) ISBN 978-952-213-422-6 (pdf) TEKIJÄ Työryhmä 1. painos

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Valtatie 8 Raisio-Nousiainen HANKE JA VAIHTOEHDOT

Valtatie 8 Raisio-Nousiainen HANKE JA VAIHTOEHDOT Valtatie 8 Raisio-Nousiainen HANKE JA VAIHTOEHDOT 21 Kuva 9. Vaihtoehto Sinivihreä 2. Verkkoon sisältyy uutena poikittaisyhteytenä Myllymäen yhdystie sekä rinnakkaisteinä yhteys Ruskontieltä valtatien

Lisätiedot

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve..................... Prosessit, toimintamallit ja vastuualueet Sisällysluettelo Johdanto... 3 Hyvät käytännöt

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot