Haukiputaan kunta/perusturvalautakunta pyytää tarjouksia. Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta ajalle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "21.9.2010. Haukiputaan kunta/perusturvalautakunta pyytää tarjouksia. Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta ajalle 1.1.2011 31.12.2012."

Transkriptio

1 1 TARJOUSPYYNTÖ (Luonnos) Haukiputaan kunta/perusturvalautakunta pyytää tarjouksia sosiaalipäivystyksestä Oulun seudulla. Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta ajalle Sopimukseen voidaan liittää yksi vuoden mittainen optio. 1. Yleistä hankinnasta Tarjouskilpailussa ovat mukana Hailuodon (1.019 as), Haukiputaan ( as), Kempeleen (15.652), Kiimingin ( as), Limingan (8.861 as), Lumijoen (1.994 as), Muhoksen (8.856 as), Oulunsalon (9.596 as), Tyrnävän (6.320 as) ja Yli-Iin (2179 as) kunnat. Asukasmäärä yhteensä on asukasta. Yhteishankintaan osallistumisesta ja sitoumus hankkia sosiaalipäivystyspalvelutpalvelut kilpailutuksen voittaneelta palveluntuottajalta, on saatu kustakin yllä mainitusta kunnasta toimivaltaisen viranomaisen päätös. Haukiputaan kunnan perusturvalautakunta tekee yhden kaikkia tarjouspyyntöön osallistuneita kuntia sitovan hankintapäätöksen. Kukin kilpailutuksessa oleva kunta tekee oman, itsenäisen hankintasopimuksen tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sopimuksessa määritellään tämän tarjouspyynnön mukaisesti sopimusosapuolten vastuut, tehtävät, toimenpiteet, hinnat, kaupalliset ja irtisanomisehdot sekä mahdolliset sopimusrikkomussanktiot. Hankintamuotona käytetään avointa menettelyä. Hankintailmoitus on julkaistu ilmoituskanava Hilmassa ja Haukiputaan kunnan www-sivuilla sekä sanomalehti Kalevassa Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävän hankintalain (L348/2007) liitteen B mukainen palvelun hankinta. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (L348/2007 ja vastaavaa asetusta (VNa/614/2007). Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa (3) vaiheessa: 1. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi. Tässä vaiheessa selvitetään tarjoajien lakisääteiset, taloudelliset, tekniset ja toiminnalliset edellytykset suoriutua hankinnan toteuttamisesta tarjouspyynnön mukaisesti. 2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen. Tarjouksen tulee vastata tarjouspyyntöä ja sen liitteitä.

2 2 3. Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu. Tarjoukset, jotka täyttävät tarjoajalle, tarjoukselle ja palvelun laadulla asetetut vaatimukset, vertaillaan esitettyjen vertailuperusteiden mukaisesti. 2. Hankittavan palvelun kuvaus ja laajuus Lastensuojelulain ( /417) 11 :n mukaan lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua on järjestettävä tarvittavassa laajuudessa niinä vuorokauden aikoina, joina sitä tarvitaan. Tällä hankinnalla hankintaan osallistuvat kunnat järjestävät sosiaalipäivystyksen virka-ajan jälkeen iltaisin ja viikonloppuisin. Hankittava palvelu käsittää sosiaalipäivystäjän varallaolopalvelut arkisin maanantaista perjantaihin klo ja viikonloppuisin perjantaista klo maanantaihin klo 8.00 mukaan sekä arkipyhinä. Hankittavaan palveluun sisältyy seuraavat tehtävät: 1) sosiaalipäivystäjä vastaa välittömästi Häkestä tai poliisilta tulevaan puheluun 2) tekee tilannearvion ja määrittelee kiireellisyyden 3) konsultoi tarvittaessa 2. päivystäjänä toimivaa kunnan sosiaalityöntekijää 4) toimii sosiaalityöntekijän työparina kotikäynneillä 5) laatii sosiaalipäivystyksen asiakaskohtaisen tapahtumaraportin eli dokumentoinnin 6) tekee lastensuojeluilmoitukset kuntien lastensuojeluviranomaisille 7) tilastoi sosiaalipäivystykselle ohjautuneet tehtävät ja toimenpiteet kuntakohtaisesti (Liitteenä 2 tilastointilomake, josta selviää vaadittava tietosisältö) Seudullinen sosiaalipäivystys kattaa virka-ajan ulkopuolisen ajan. Sosiaalipäivystys toteutetaan varallaolona ja tarvittaessa aktiivityönä siten, että 1. päivystäjä toimii ostopalveluna (nyt hankittava palvelu) ja 2.päivystäjä on kunnan kelpoisuusehdot täyttävä hankintaan osallistuvan kunnan sosiaalityöntekijä. Yhteydenotot sosiaalipäivystykseen tulevat 1. päivystäjälle jolle puhelut ohjautuvat pääsääntöisesti hätäkeskuksen kautta. 1. päivystäjä ottaa puhelun vastaan ja arvioi tilanteen ja sen kiireellisyyden. Mikäli 1. päivystäjä arvioi että tilanteen hoitaminen vaatii aktiivityötä, hän konsultoi tarvittaessa 2. päivystäjää (kulloinkin vuorossa oleva kuntien sosiaalityöntekijä), joka tekee päätöksen mitä toimenpiteitä toteutetaan. Mikäli tarvitaan kiireellisiä toimenpiteitä kuten esimerkiksi lapsen kiireellistä sijoitusta, 1. päivystäjä toimii 2. päivystäjän työparina koti tms. käynnillä. Tarvittavan viranhaltijapäätöksen tekee 2. päivystäjä. 1. päivystäjä dokumentoi ja tilastoi sosiaalipäivystykselle ohjautuneet tehtävät kuntakohtaisesti. Lisäksi 1. päivystäjä tekee lastensuojeluilmoitukset kuntien sosiaaliviranomaisille.

3 3 Kunkin kunnan sosiaalipäivystykseen osallistuvalla työntekijällä on toimivalta lastensuojelulain (417/2007) 38 :n mukaisen päätöksen tekemiseen. Työntekijä toimii virkavastuulla sen kunnan alaisuudessa, jonka alueella lastensuojelutoimenpide tehdään. Sosiaalipäivystyksessä hoidetaan pääasiassa seuraavanlaisia tehtäviä: - lapsi jää ilman asianmukaista huoltajaa/hoitajaa - perheväkivalta tilanteet/lähisuhdeväkivalta - alaikäiset päihtyneet - lapsi/lapsia päihtyneen aikuisen hoidossa/seurassa - - alaikäiset rikoksentekijät / akuutti alaikäisen kuulustelu - erilaiset kriisi-/ traumaattiset tilanteet. Yhteydenottoja on tullut yhteensä 620 kpl eli keskimäärin 52 yhteydenottoa/kk. Ajalla yhteydenottoja oli 69 eli keskimäärin 23 kpl/kk. Yhteydenotoista 1. päivystäjälle noin 70 % hoitui neuvonnalla ja ohjauksella. Yhteydenotoista noin 30 % johti aktiivityöhön. Vuonna 2009 aktiivityöajan määrä on ollut 580 h. Tarjoajan päivystyspaikan tulee sijaita Oulussa tai kilpailuun osallistuvien kuntien alueella. Soittoihin/hälytyksiin reagoidaan ja tarvittaessa tehtävää aletaan hoitamaan välittömästi. Tarjoajalla tulee olla tehtävän suorittamista varten auto, jossa on lasten turvaistuin. Kuntien ilmoittama ns. 2. päivystäjä saapuu sovittuun paikkaan, josta matka jatkuu tarjoajan autolla. Kunnat huolehtivat omalta osaltaan sosiaalipäivystyksen toteuttajalle tiedot kulloinkin päivystykseen osallistuvista ja muut päivystyksen kannalta olennaiset ohjeistukset. Kuntien puolesta yhteisenä koordinaattorina toimii kuntien nimeämä yhteyshenkilö. 3. Sosiaalipäivystäjän kelpoisuus Sosiaalipäivystäjän tulee olla vähintään sosionomi (AMK) ja hänellä tulee olla kokemusta lastensuojelutyöstä. Tarjoajan (yrityksen) palveluista vastaavalla henkilöllä tulee olla sosiaalityöntekijän kelpoisuus. 4. Tarjoushinta ja sen ilmoittaminen Sosiaalipäivystyksen hinta ilmoitetaan erikseen varallaolon osalta /h ja erikseen aktiivityön osalta iltatyö arkisin (kello 18 21) /h, yötyön osalta arkisin (kello 21 06) /h, la (kello 6 20) /h, la yö ja sunnuntai (kello la 20 su 24) sekä arkipyhät /h. Hintaan sisältyy myös matka-aika. Hinnat on ilmoitettava arvonlisäverottomina.

4 4 Hintaan tulee sisältyä hankittava palvelu -kohdassa kuvatut tehtävät tarvittavien välineineen (esim. atk-, puhelin-, turvallisuus- yms. kulut) ja mahdollisine toimitiloineen. Kunnat korvaavat matkakustannukset toteutuneiden kilometrien mukaisesti päivystäjän toimipaikasta voimassaolevan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) korvaustasolla. 5. Valintaperusteet Hyväksyttävistä tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous seuraavasti laskettavan kokonaispistemäärän perusteella: Hinnan osuus on 80 % (maksimi 80 pistettä). Hintaa vertaillaan siten, että kunkin palveluntuottajan tarjouksen hintaliitteessä kolmelle eri tuotteelle ilmoittama hinta lasketaan yhteen ja näin saatua kokonaishintaa verrataan palveluntuottajien kesken. Optiovuoden hintaa ei oteta vertailussa huomioon. Halvin tarjous saa 80 pistettä, ja muiden tarjousten hintapisteet lasketaan Laatupisteet Halvin tarjous x 80 Vertailtava tarjous Vastuuhenkilön ja henkilöstön kokemus sosiaalipäivystystyöstä (Max 10 pist.) - 0 3vuotta vuotta 5 - yli 5 vuotta 10 Laadunhallintajärjestelmä Max 10 Ei laatujärjestelmää 0 Sisäinen/oma laadunhallintajärjestelmä Ulkoinen/ulkopuolisen suorittama auditiointi/ 5 sertifikoitu/yleisesti käytössä oleva laatujärjestelmä Liike- ja ammattisalaisuudet Tarjousasiakirjat siltä osin, kuin ne eivät lain mukaan ole salassa pidettäviä, tulevat julkisiksi sopimuksen tekemisen jälkeen. Mikäli tarjouksen tekijä katsoo, että joku osa tarjouksesta on liike- tai ammattisalaisuuden luonteisena salassa pidettävä, tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa ja esittää tiedot erillisessä liitteessä. Hinta ei ole liikesalaisuus. 7. Osa ja vaihtoehtoiset tarjoukset Osa- ja vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä.

5 5 8. Alihankinta Palvelun tuottaja voi käyttää alihankkijoita. Palvelun tuottaja vastaa alihankkijan työstä kuten omastaan. Mahdollinen alihankkijoiden käyttäminen tulee kuvata tarjouksessa nimi- ja yhteystietoineen ja heiltä edellytetään samat liitteet kuin varsinaiselta tarjoajalta. Tarjoaja sitoutuu pyydettäessä antamaan Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006) lain mukaiset selvitykset viivytyksettä viimeistään ennen hankintapäätöksen tekemistä. 9. Viranomaisluvat Tarjoajalla tulee olla voimassa oleva lupa yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain (603/1996) mukaisen ilmoituksen tekemisestä tai luvasta ympärivuorokautiseen hoitoon. 10. Rekisterit, salassapito, tietosuoja ja tietojen säilyttäminen Kukin kunta on omien asiakkaidensa osalta henkilötietolain (523/1999) tarkoittama rekisterinpitäjä. Salassapidonosalta noudatetaan sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (812/2000) säädettyä salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta. Tarjoajan päivystäjä toimittaa tekemänsä päivystystehtävää koskevat kirjaukset/asiapaperit sille kunnalle, jonka asiakkaasta on ollut kyse, viimeistään ensimmäisenä päivystysvuoron jälkeisenä arkipäivänä. Kunnat vastaavat omien asiakkaidensa osalta päivystystoiminnassa syntyneiden asiakirjojen säilyttämisestä. 11. Tarjouksen liitteet ja selvitykset Taloudellisen aseman ja toimintavarmuuden toteamiseksi tarjoukseen tulee liittää seuraavat dokumentit: yrityksen kaupparekisteriote tilinpäätöstiedot viimeksi päättyneeltä täydeltä tilikaudelta veroviraston todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista (verovelkatodistus) todistus maksetuista eläkemaksuista (työeläkekassa tai eläkevakuutusyhtiö) Laatupisteiden arvioimiseksi tarjoukseen tulee liittää tiedot vastuuhenkilön ja muun henkilöstön työkokemuksesta ja kuvaus laadunhallinnasta laatupisteytyksen suorittamiseksi.

6 6 12. Maksuehdot 13. Vakuutukset Tilaaja maksaa palvelusta jälkikäteen laskua vastaan. Lasku maksetaan 21 pv netto. Laskutus- yms. lisiä ei hyväksytä, vaan ne on sisällytettävä tarjoushintoihin. Palvelun tuottajalla tulee olla vastuuvakuutus (henkilöt, omaisuus ym.) sekä lakisääteiset tapaturma- ja vahinkovakuutukset. Vastuuvakuutuksen tulee kattaa tilaajalle, kolmannelle osapuolelle ja tämän omaisuudelle aiheutuneet vahingot. Todistus vakuutuksista tulee esittää ennen hankintasopimuksen/palvelun aloittamista. Kuljetusvälineessä tulee olla pakollisten vakuutusten lisäksi ns. kaskovakuutus. 14. Tarjouksen voimassaolo Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään neljä (4) kuukautta tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä. 15. Tarjousasiakirjojen julkisuus 16. Muut ehdot Tarjousasiakirjat siltä osin, kuin ne eivät lain mukaan ole salassa pidettäviä, tulevat julkisiksi sopimuksen tekemisen jälkeen. Mikäli tarjouksen tekijä katsoo, että joku osa tarjouksesta on liike- tai ammattisalaisuuden luonteisena salassa pidettävä, tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa ja esittää tiedot erillisessä liitteessä. Hintatiedot ovat kuitenkin julkisia. Muilta osin sovelletaan Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja palveluhankinnoissa (JYSE 2009) Sopimusasiakirjojen pätemisjärjestys on seuraava: 1. Tilaus/Sopimusasiakirjat 2. Tarjouspyyntöasiakirjat liitteineen 3. JYSE Tarjousasiakirjat liitteineen 17. Lisätietojen antaminen ja tarjousten jättäminen Tarjoaja voi tarjouskilpailun aikana esittää kysymyksiä/pyytää lisätietoja sähköpostitse lähettämää kysymykset osoitteeseen Kysymykset on lähetettävä mennessä. Vastaukset kysymyksiin julkaistaan Haukiputaan kunnan nettisuilla

7 7 Tarjousasiakirjat ovat saatavissa Haukiputaan kunnan kotisivuilta >yrityspalvelut >kunnan hankinnat tai tilattuna puhelimitse (08) tai sähköpostitse Sitova tarjous tulee jättää kirjallisesti klo mennessä osoitteella: Haukiputaan kunta, kirjaamo Kirkkotie 3 PL 14, Haukipudas Kuoreen laitetaan merkintä Sosiaalipäivystys. Liitteenä 2 oleva hintalomake lähetetään tarjouksen kanssa samassa kirjekuoressa suljettuna erilliseen hintalomakekuoreen, johon laitetaan merkintä hintalomake. HAUKIPUTAAN KUNTA Perusturvalautakunta Liitteet: Liite1: Liite 2 Hintalomake Tilastointilomake

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 3.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUIDEN ESITTELY... 1 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA LAAJUUS... 1

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 03/2014/GCG Lapin ammattikorkeakoulu Oy GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ Graafinen suunnittelu Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1.1 GREEN CARE Lappi hanke...

Lisätiedot

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut 1.3.2012 1 Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut Kirkkonummen perusturva pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön mukaisesti vammaisten henkilökohtaisen avustajien palkanlaskentapalveluista,

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun:

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Työterveyspalvelujen hankinta TYÖTERVEYSPALVELUJEN HANKINTA Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Hankinnan kohde Pyydämme kirjallisia

Lisätiedot

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto 1(10) Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne matkojen hallintaohjelmistosta kokonaispalveluna. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää

Lisätiedot

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella.

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella. TARJOUSPYYNTÖ LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA JA ESIOPETUKSESTA Loimaan kaupunki pyytää tarjousta Hilma ilmoituskanavassa 25.06.2015 julkaistun ilmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti lasten

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014 TARJOUSPYYNTÖ PSYKIATRI-KONSULTAATIOPALVELUT Peruspalvelukuntayhtymä Kallio (jatkossa Kallio) tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Alavieskan ja Sievin kunnille sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupungeille.

Lisätiedot

KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT. Tarjouspyyntö 5.9.2013

KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT. Tarjouspyyntö 5.9.2013 Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 1 (14) KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT Tarjouspyyntö Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 2 (14) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 HANKINTAYKSIKKÖ... 3 3 HANKINNAN KOHDE JA HANKINNAN

Lisätiedot

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä.

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä. Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos Tilapalvelut TARJOUSPYYNTÖ SIIVOUSPALVELUT HANKINTA Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut (jäljempänä Tilaaja ) pyytää tarjousta Turun kaupunkialueella sijaitsevien

Lisätiedot

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio)

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Tarjouspyyntö 1 (16) Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Palvelulle asetetut ehdottomat

Lisätiedot

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta TARJOUSPYYNTÖ ATERIAKULJETUKSISTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva (Tilaaja) pyytää kokonaistarjoustanne ateriakuljetuksista sopimuskaudelle 1.6.2012 30.6.2015+ mahdolliset optiovuodet (2 vuotta),

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä. 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUS- JA PESULAPALVELUT Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto pyytää tarjoustanne sosiaali- ja terveysviraston toimintayksiköiden henkilöstön työvaatteiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 26.3.2008

TARJOUSPYYNTÖ 26.3.2008 TARJOUSPYYNTÖ 26.3.2008 Karelia ENPI CBC (2007-2013) on EU:n naapuruus- ja kumppanuusinstrumentin mukainen rajanylittävän yhteistyön ohjelma. Ohjelma on Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015 Vieskan liikelaitoskuntayhtymä Tarjouspyyntö 24.2.2015 Kirkkotie 4 84100 YLIVIESKA,050 5182839 Fax 08 4293 364 Työkeskus Kipinä 1.1 Kohde Purku- urakka Työkeskus Kipinä Suopellontie 6 84100 YLIVIESKA Kerrosala

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 10.12.2007

TARJOUSPYYNTÖ 10.12.2007 TARJOUSPYYNTÖ 10.12.2007 Karelia ENPI CBC (2007-2013) on EU:n naapuruus- ja kumppanuusinstrumentin mukainen rajanylittävän yhteistyön ohjelma. Ohjelma on Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013 Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 Tarjouspyyntö Osakeyhtiön taloushallintopalvelut Finnish Funding Agency for Technology and Innovation Kyllikinportti 2 P.O. Box

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 2/5

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 2/5 24.4.2013 Sivu 1/5 Hankintayksikkö: Perusturva Juttilantie 1 14200 TURENKI TEHOSTETUN PALVELUASUMISYKSIKÖN RAKENNUTTAMINEN JA EDELLEEN VUOKRAAMINEN JANAKKALAN KUNNALLE 1. HANKINNAN KOHDE hakee ARA:n hyväksymää

Lisätiedot

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ/SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEIDEN, SIIVOUSTARVIKKEIDEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN SEKÄ PEHMOPAPEREIDEN HANKINTA 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1/16 TARJOUSPYYNTÖ 27756 KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Länsikatu 15 rak. 4A, 2. krs, PL 11 Suomi Vastaanottaja: Niina Ruuskanen

Lisätiedot