Kainuun maakuntahallinnon ja valtion aluehallinnon yhteistyö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kainuun maakuntahallinnon ja valtion aluehallinnon yhteistyö"

Transkriptio

1 Kainuun ohjausryhmä Kainuun maakuntahallinnon ja valtion aluehallinnon yhteistyö 85/10/100/2010 KAIOHRY 8 Alueiden kehittämistehtäviä selvittävä alatyöryhmä Kainuun hallintokokeilun seurantaryhmä asetti alatyöryhmän selvittämään Kai nuun maakuntahallinnon alueiden kehitystehtävien hoitamista ja vertailemaan järjestelmää muiden maakuntien toimintaan. Alatyöryhmän tavoitteena oli tuottaa seurantaryhmän työn ja muun päätöksenteon pohjaksi tietoa ja arvioita maakuntahallinnon roolin järjestämisestä alueiden kehittämisessä. Puheenjohtajana toimi maakuntajohtaja Alpo Jokelainen. Työryhmä on kuvannut Kainuun maakunnan kehitystä tilastoaineiston avulla. Indikaattoreina on käytetty bruttokansantuotetta, työpaikkoja, yritysten lukumäärää, työttömyysastetta, työlli syysastetta, muuttoliikettä ja väestön kehitystä ikäryhmittäin. Tarkastelussa ei ole käytetty ennusteita. Vertailualueina toimivat Pohjois-Karjalan maakunta, Lapin maakunta, Itä-Lapin seutukunta, Ylä-Savon seutukunta sekä koko Suomi. Lisäksi tiedot on kerätty Kajaanin- ja Kehys-Kainuun seutukuntien osalta. Keskeisiä havaintoja tilastoaineiston perusteella Kainuun väestönkehitys on ollut vertailualueita heikom paa. Bruttokansantuotteen osalta Kainuu on kuronut eroa kiinni Pohjois-Karjalan ja Lapin maa kuntiin. Kainuussa on ollut yritysten toimipaikkoja, asukaslu kuun suh teutet tuna, vähem män kuin ver tailualueilla. Kainuun työllisyyskehitys on ollut vertailualueita suotui sam paa. Valtion aluehallinnon uudistus Uudistettu valtion aluehallinnon uudistus otettiin käyttöön lukien. Kainuun maakunta kuuluu Pohjois-Suomen aluehallintoviraston (AVI) toimialueeseen, johon kuuluu myös Poh jois-pohjanmaan maakunta. Viraston päätoimipaikka on Oulussa. Kainuun maakunta muo dostaa Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen. Kainuun ELYn päätoimipaikka on Kajaanissa. Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskuksen liikenne- ja infrastruktuurivastuualue hoitaa vastuualu eensa tehtäviä myös Kainuun maakunnassa. Pohjois-Pohjanmaan ELY hoitaa myös julkisen liikenteen hankinnat, jotka rahoitetaan Kainuun kehittämisrahasta. Pohjois-Pohjanmaan ELYn päätoimipaikka on Oulussa. Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan ELY hoitaa Kainuun maakun nassa opetus- ja kulttuuritoimen rahoitukseen, ammatilliseen ja aikuiskoulutukseen sekä kir jastoihin, liikunta- ja nuorisoasioihin ja liittyviä tehtäviä. Keski-Pohjanmaan liittyminen Poh jois-pohjanmaan ELY alueeseen ratkeaa vuoden 2010 aikana.

2 Alueiden kehittämislain uudistus Aluehallinnon uudistuksen yhteydessä maakunnan liittojen aseman ja tehtävien uudistami seksi muutettiin alueiden kehittämislakia. Oleellisia muutoksia olivat maakunnan liittojen aseman vahvistaminen (maakuntaohjelman ja sen toteuttamissuunnitelman vaikuttavuuden lisääminen) ja maakunnan liittojen yhteistoiminta-alu eet ylimaakunnal listen asioiden käsittele mistä varten. Käytännössä ELYjen laa jim mat toimialueet (ELY 9) muodostuvat myös maakun nan liitto jen yh teistoiminta-alueiksi. Kainuu kuuluu Pohjois-Pohjanmaan kanssa sa maan yh teistoiminta-alueeseen. Maakunnan liittojen yhteistoimintaan liittyen hallintovaliokunta toteaa mietinnössään (22/2009 vp), että säädettävä laki alueiden kehittämisestä koskee myös Kainuun maakuntaa. Laki Kai nuun hallintokokeilusta on kuitenkin Kainuun maakunnan osalta erityislaki, joka yleisten lain tulkintaperiaatteiden mukaan tulee sovellettavaksi ennen alueiden kehittämislakia siltä osin kuin kyseisten lakien välillä on ristiriitaa. Yhteistoiminnassa voidaan käsitellä näistä tehtävistä vain niitä, jotka koskevat yhteistoimin ta-aluetta yhteisesti. Kainuun hallintokokeilulain määrittelemiin tehtäviin - toisin sanoen Kai nuun kehittämisrahan piirissä oleviin asioihin - yhteistoimintavelvoite ei ulotu, vaikka nämä asiat koskisivat maakunnan yleistä kehittämistä ja olisivat maakuntaohjelmassa tai sen to teuttamissuunnitelmassa määriteltyjä. Käytännössä Kainuusta yhteistoimintamenettelyyn voisi mennä asioita, jotka eivät ole maa kunnan omassa päätösvallassa Kainuun kehittämisrahan tai hallintokokeilulaissa mainitun EU-rahoituksen kautta ja jotka koskevat pitkäjänteisesti myös Pohjois-Pohjanmaata. Tällaisia asioita voisivat olla esimerkiksi liikenneinvestoinnit, joita ei rahoiteta Kainuun kehittämisra hasta. Kainuun kehittämisraha ja siitä päättäminen Kainuun maakunta -kuntayhtymän hallintoon kuuluu kolme eri kokoonpanoissa toimivaa maakuntahallitusta. Maakuntahallitus I on perushallitus, johon kuuluu jäseninä 10 poliitik koa, puheenjohtajana ja esittelijänä on maakuntajohtaja. Tehtävät ovat laajemmat kuin taval lisen maakuntahallituksen muissa maakunnissa. Maakuntahallitus II koostuu I-hallituksen jä senistä sekä viidestä valtion viranhaltijasta Tehtävänä on tehdä esitykset maakuntavaltuus tolle Kainuun kehittämisrahasta sekä sen käytön seurannasta. Maakuntahallitus III on samal la maakunnan yhteistyöryhmä eli MYR. Yksi keskeisimmistä kokeiluun liittyvistä uusista kehittämisen välineistä on valtion talousar viossa oleva Kainuun kehittämisraha, momentti Se muodostettiin alun perin seu raavista momenteista/kohteista, joita vastaavaan käyttöön Kainuun kehittämisraha vuosittain maakuntavaltuuston päätöksellä kohdennetaan: 1. maakunnan kehittämisrahasta;

3 2. metsäluonnon hoidon edistämisestä; 3. alueellisen joukkoliikenteen ostoista; 4. alueellisesta kuljetustuesta; 5. yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukemi sesta; 6. työvoimapoliittista koulutushankinnoista sekä palkka tuesta; 7. työllisyysperusteisista investoinneista, työllisyystyöoh jel masta ja työl lisyyspoliit tisesta avus tuksesta; 8. ympäristönsuojelun edistämiseen myönnettävien avustusten yleisis tä ehdoista annetun val tioneuvoston päätök sen mukai sista avus tuk sista; tämä kohta ei ole erillisenä käy tössä 9. yhdyskuntien vesihuoltotöistä; 10. ympäristötöistä; sekä 11. perustienpidosta ja tieverkon kehittämisestä. Rahoituksellisesti kohdat 11 ja 6 eli tienpito ja työvoimapoliittiset toimet muodostavat Kai nuun kehittämisrahasta noin kolme neljäsosaa. Kokeilulaissa on määritelty suorilla vaaleilla valittavan Kainuun maakuntavaltuuston kehittämiseen ja taloudelliseen ohjaukseen liittyvät tehtävät. Aitoon kehittämiseen maakuntavaltuustolla on käytettävissä arviointitavasta riip puen vuosittain 1,7 miljoonasta eurosta runsaaseen 5 miljoonaan euroon. Ennen hallintoko keilua vallinneeseen käytäntöön nähden parannusta on tapahtunut tierahoituksessa Kainuun kannalta siinä mielessä, että kaikki rahoitus käytetään nimenmaan Kainuussa, ns. ylijäämä rahoitus on kohdennettu Kainuuseen. Vaihtoehtoja alueiden kehittämistehtävien järjestämiseksi Kainuussa Kainuun kehittämisen päärahoitusinstrumentteja ovat EU:n rakennerahastot (EAKR ja ESR) sekä maaseutu- ja kalatalousrahasto ml. Leader-toiminta ja Kainuun kehittämisraha. Lisäksi on käytettävissä EU:n naapuruusohjelman ENPI-rahoitus sekä erikseen haettavat muut EU-ohjelmarahoitukset ja useita pieniä ja erillisiä Valtion talousarvion rahoitusmomentteja. Seuraavassa tarkastellaan päärahoitusinstrumentteihin EU-rahoitukseen (20-25 m /v) ja Kai nuun kehittämisrahaan (45-60 m /v) liittyvien kehittämistehtävien järjestämisvaihtoehtoja tu levaisuudessa. Nykyinen tilanne Hallintokokeilulain perusteella maakuntavaltuusto päättää Kainuun kehittämisrahan ja EU-ra hoituksen suuntaamisesta eri toimijoille sekä asettaa tavoitteet. Rakennerahastojen osalta Kainuu saa käyttöönsä vuosittain koko maakunnan kiintiön, mistä on yhteistyöneuvotteluissa Itä-Suomen maakuntien kesken ohjelmakauden osalta sovittu, reservimenettelyäkään ei Kai nuun osalta toteuteta. Koska Kainuun TE-keskuksen rahoitus on valtaosaltaan Kainuun ke hittämisrahoituksen ja EU-rahoituksen varassa, TEM ei ole tehnyt TE-keskuksen kanssa var sinaista tulossopimusta, vaan "yhteisen näkemyksen tulostavoitteista".

4 Ongelmallinen tilanne on tienpidon rahoituksen ohjaamisessa. Rahoitus hoidetaan Kainuun kehittämisrahasta ja maakuntahallitus II:n esittämässä ja maakuntavaltuuston hyväksymässä sopimuksessa on suunnitelma rahojen käytön jakautumisesta ja yleisiä tavoitteita tienpidon tasosta. Maakuntahallitus III:n käsittelemässä maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmassa (TOTSU) on sovitettu yhteen kaikki maakunnan kehittämisresurssit ja tavoitteet, myös tienpi don osalta. Pohjois-Pohjanmaan ELY tekee strategisen tulossopimukset myös TEM:n kans sa sekä toiminnallisen tulossopimuksen LVM/Liikenneviraston kanssa. Toiminnallisessa tu lossopimuksessa Kainuulla ei ole omia tavoitteita, vaan yhteiset tavoitteet koko Pohjois-Pohjanmaan ELYn liikenne- ja infrastruktuurivastuualueen tasolla. Kainuun tienpidon kannalta tulisi määritellä ja selkeyttää kolmen eri tulossopimuksen suhde. Kainuun maakunnalla on mahdollisuus määritellä Kainuun kehittämisrahan tavoitteet myös tienpidossa, maakunta osallistuu Pohjois-Pohjanmaan ELYn tulosneuvotteluun TEM:n ja LVM:n kanssa, mutta maakunta ei ole missään tekemisissä Liikenneviraston toiminnallisessa tulosneuvotteluprosessissa. Alueellinen liikenteen palvelujen osto siirtyy lääninhallitukselta Pohjois-Pohjanmaan ELYn lii kennevastuualueen hoidettavaksi. Sen merkitys on lähinnä palvelujen volyymin määrittelys sä. Metsäkeskuksen ja Kainuun ELYn ympäristövastuualueen osuudet Kainuun kehittämisra hasta ovat myös lähinnä volyymien määrittelyä. Niiden mitoitus ja tavoitemääritys tapahtuu luontevasti kokonaisrahoituksen kohdentamista valmisteltaessa, mutta periaatteellisesti nii hinkin liittyy samanlainen ohjauksen problematiikka kuin tienpidon rahoitukseenkin. Tavoit teen tulee olla, että niihinkin liittyvä tulossopimusprosessi on selkeä ja yksikäsitteinen. Kainuun hallintokokeiluun liittyvän byrokratiavaaran ja yhteensovitustarpeen vuoksi kehittä mistehtävien kokoamiseksi maakuntaan on luotu yhteinen koordinaatio- ja yhteistyöjärjestel mä. Kolmen erilaisen hallituskokoonpanon lisäksi maakunnassa on yhteinen strategiaryhmä ohjelmien valmistelua ja yh teistyö kysymyk siä varten yhteinen maaseuturyhmä strategiaryhmän alaisuudes sa, kor vaa mm. MYR:n maaseutu jaoston yhteinen rahoitusryhmä hankevalmistelua ja kaikkien hankkei den käsittelyä var ten yhteinen ennakointi- ja seurantaryhmä tarvemäärittely jä ja vaikutta vuusseuran taa varten toimialakohtainen foorumitoiminta erillissuunnittelua varten Yhteenveto nykytilanteesta 1. Alueiden kehitystehtävien kannalta alueellisen päätösvallan li säämi nen on ol lut on nis tunut kokeilu. Hallintokokeilu on yhtenäis tänyt elin keinopoliittista linjaa ja toimia alu eel la. Kainuun kehittä misraha on ollut keskeinen tekijä mallin elinkeino poliittisen iden ti teetin kannalta.

5 2. Hallintokokeilusta on saatu jo riittävästi kokemuksia. Kokeilu toi mii tienä mallin vaki naista miselle. Tavoitteena on pysyvä status Laki Kainuun maakunnasta. 3. Vaikka hallintokokeilun aikana tietyt indikaattorit, kuten työlli syys ja bruttokan san tuote, ovat kehittyneet Kainuussa tässä selvi tyksessä käytettyjä vertailu aluei ta parem min, ei tällä hetkel lä käy tettävissä olevasta tilastoai neistosta löydy sel keitä merkkejä hallin to kokeilun vai kutta vuuden puolesta tai vastaan. 4. Kainuun kehittämisraha on ollut vuosittain noin 50 milj. euroa, josta on ollut va paasti koh den nettavissa noin 5 milj. euroa. Tällä ei ole ol lut vaikutusta makro in dikaattorien kehitykseen. Muutosvaiku tukset edellyttävät lisäre sursseja Kai nuun kehittämisrahaan. Tulevaisuuden vaihtoehdot 1. Hallintokokeilu ei jatku Jos uutta hallintolakia ei säädetä, Kainuun on jatkettava PARAS-lakien puitteissa kuntien vä lisin sopimuksin mahdollisesti normaalien kuntayhtymien normituksin. Tällöin ei ole maakun tavaaleja eikä Kainuun kehittämisrahaa. Kainuun liiton valtuuston tavoitemäärittely tapah tuu maakuntaohjelmien kautta eikä sillä ole mahdollista ohjata muuta rahoitusta kuin omaa maakunnalle irrotuspäätöksissä osoitettua pientä osuutta. Ratkaisun etuja Valtion toiminta Kainuussa yhtenäistyy muun maan kanssa. Muodollinen hallinnointi vähenee nykyisestä sekä alue- että keskus hallinnossa, Vaalan erityiskohtelu ja lisäbyrokratia loppuisi, mikä voi ta pahtua myös Vaalan liittyessä maa kuntahallinnon piiriin. Kainuun kehittämisrahan siirtomäärärahaluonteesta jousto pois tuisi. Ratkaisun haittoja Horisontaaliyhteistyö vähenee, vertikaaliohjaus lisään tyy Kainuun yhteistyö ja koordinaatio voisi jatkua nykyisel lään, mutta enemmän va paaehtoi suuteen perustuen. Eniten eriyty mispaineita liittyisi rahoitusryhmän toi mintaan ja rahoitus koordi naatioon. Kokonaisvaltainen yhteistyö kuntayhtymän koulutus- sekä so siaali- ja terveystoi mialojen kanssa erillistyisi. Lyhytjänteisyys lisääntyy Muuta huomioon otettavaa Vaikutukset henkilö- ja yritysasiakkaisiin eivät muutu, koska asiakas rajapintaa säätelevä lain säädäntö on sama hal lintoko keilussakin Kuntien asema rahoituksen ja operatiivisen toiminnan suh teen on

6 sama hallinto kokeilusta riippumatta. 2. Hallintokokeilu jatkuu pysyvästi nykymuotoisena Tunnusmerkkinä ovat suorat maakuntavaalit ja Kainuun kehittämisraha. Aluehallinnon kokoamiskehityksen mahdollisesti jatkuessa Kainuun hallintolaki mutkistaa maakunnan integroimista muihin konteksteihin - ja päinvastoin. Vaihtoehdon hyvät ja huonot puolet voidaan esittää kääntäen edellisessä kohdassa esitettyi hin (kohta 1. Hallintokokeilu ei jatku). Suurimmat hallintokokeilun hyödyt liittyvät resurssien joustavaan sekä tarve- ja vaikuttavuus lähtöiseen kohdentamiseen yhteistoimintaympäristössä. Nykyinen hallintokokeilu on laadittu aluehallintoviranomaisten yleisen säädöspohjan varaan, mistä seuraa ylimääräistä hallinto byrokratiaa kokeilusäädösten verran, koska keskushallinnon ohjausmenettelyjä ei ole kokei lun vuoksi vähennetty eikä muutettu. Aluehallinnon muuttunut rooli ei näy yksittäisessä asia kastilanteessa, koska sitä koskeva säädöspohja on myös muuttumaton Kainuus sa. Kehittämistehtävien järjestämistä voisi kehittää seuraavasti: Resursseista, päätoimenpiteistä ja tavoitteista tehdään maa kun tahallinnon ja toi mijoiden väli set määrämuotoiset sito vat tu losso pimuk set, joita seurataan. Em. tulossopimuksiin synkronoidaan aluehallintoviran omaisten sekä ministeriöi den ja vi ras tojen väliset tulossopi mukset. Kainuun maakunta neuvottelee TEM:n kanssa Kai nuulle sopi van uu den yleis käyttöisen toi mintaympäristön ja/tai yritys ten kehittämisen rahoitusinstrumentin, joka notifioidaan EU:ssa. Harkitaan maakuntahallitus II:n lakkauttamista ja Kai nuun ELY:n joh tajalle, Poh jois-poh jan maan ELYn liikennevas tuualu een johtajalle ja Metsäkeskuksen johta jalle osallistumis oikeus MKH I:n kokouksiin Kainuun kehittämisrahaa koskevien asioi den osalta. Menettely olisi sama kuin Vaalan kunnan edustajal la MKH I:ssä nykyisin vain Vaa laa koskevissa asiois sa. Harkitaan kuljetustuen (ja Metsäkeskuksen rahoituk sen) pois tamis ta Kainuun ke hittämis ra hasta. Harkitaan maaseuturahoituksen mukaan ottamista Kainuun ke hittä misrahaan Hankitaan aluehallinnoille ja maakuntahallinnolle koko nais jär jestel miin yhteenso pivat tie to järjestelmät kehittämisra hoi tusta, hankehal lintoa kokonaisohjausta var ten. Pohjaksi laa ditaan toi minto jen koko naisvaltainen kehittämisohjelma byro kra tian vähen tämisek si. 3. Hallintokokeilua laajennetaan aluehallintoviranomaistoimintoihin

7 Tunnusmerkkinä ovat suorat maakuntavaalit, mahdollisesti laajennettu Kainuun kehittämisra ha ja mahdollisesti rahoitusmuotona sovellettu maakuntavero. Ratkaisuna olisi Kainuun ELYn ja mahdollisesti viranomaistyyppisten tehtävien osalta Kai nuun metsäkeskuksen "fuusioituminen" maakun tahallinnon kanssa, jolloin se olisi Sosiaalija terveystoimialan, kou lutustoimialan ja Suunnittelu- ja kehittäminen (SUKE)-tulosalueen li säk si neljäs tulosalue tai yhdessä SUKEn kanssa kolmas toimiala. Laissa tai asetuksessa sää dettäisiin ELYlle itsenäinen toimivalta vi ranomaistehtävissään. Fuusioituneen uuden maakuntahallinnon kehittämisrahoituspohja laajenisi merkittävästi kos kemaan kaikki ko. virastojen määrärahat. Erillistä Kainuun kehittämisrahan kierrätystä maa kuntavaltuustosta ministeriöallokaation kautta eri toimijoille ei tarvittaisi vaan talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelmaesitys toimisi suoran neuvottelun pohjana. Kainuun uusi maakuntahallinto solmisi ELY-vastuualueensa valmistelemat tulossopimukset suoraan vastuuministeriön ja kyseisten virastojen (Liikennevirasto, MAVI, ) kanssa. Hallinto yksinkertaistuisi keskushallinnon suuntaan ja ratkaisevasti alueella sisäisesti. Kaikkien Kainuun asiakkaiden asiointi yksinkertaistuisi keskittyen sijainnillisesti ja asiantunti juuden suhteen. Yhden luukun periaate toteutuisi pitkälle myös kehittäjäorganisaatioiden asioinnissa. Kuntien tehtävistä on esitetty maakuntahallintoon liitettäväksi jätehuolto, pelastustoimi, viljeli jätukihallinto, maatalouslomitus sekä kiinteistö- ja ruokahuoltotehtäviä. Lisätehtävät ovat luonteeltaan operatiivisia perustehtäviä, jotka sopisivat muutenkin tilaaja-tuottaja-periaatteel la toteutettaviksi. Kriteerinä toteuttajasta on volyymiperusteinen laatu/hinta-suhde. Muutos ei vaikuta valta/vastuu-suhteeseen eikä muutenkaan kuntien ja maakunnan välillä. Kuntien asema suhteessa laajennettuun maakuntahallintoon ei oleellisesti muuttuisi nykyi sestä, kun lähtökohdaksi otetaan, että maakunta ei lähde toteuttamaan kuntien nyt osara hoittamia hankkeita. Hallintokokeilun laajentaminen kuntien elinkeinohallinnon integroinnin suuntaan muilta kuin jo esitetyiltä osin on vaikea yhteen sovittaa aluehallintointegraation kanssa samanaikaisesti. Perinteinen elinkeinoasiamiestoiminta, toimitilahallinto, elinkeino markkinointi ja muut samankaltaiset toiminnot eivät sovi yhteen rahoituksen ja yleisen kehit tämisen neutraliteetin kanssa. Aluehallinnon suhtautuminen esitykseen on ristiriitainen ja riippuu myös siitä, miten ko. minis teriöt vaihtoehtoon suhtautuvat. Vaikeita kohtia on muuttaa yhden pienen maakunnan takia muuten yhtenäisiä toimintatapoja sekä useita lakeja ja asetuksia. Valtionhallinnon ja kunnal lishallinnon yhteensovittamisessa voi ilmetä juridisten vaikeuksien lisäksi myös muita periaat teellisia esteitä.

8 Myös tässä pysyvässä vaihtoehdossa voisi kehittämistyön osuvuutta tehostaa notifioimalla edellisessä kohdassa mainittu uusi rahoitusinstrumentti. Myös tietohallinto tulisi luoda uutta ministeriöyhteyttä varten. Kehittämisajatuksia: Maakuntahallituksen II-kokoonpano lakkaisi ELYn neuvottelukuntana toimisi MKH III (MYR)-ko koonpano Maakuntahallituksen III (MYR)-kokoonpanosta voisi jättää val tion edustuksen pois, koska edustajat ovat tällä het kellä pää osin tulevan ELYn edustajia TAI kor vata MKH III stra te gia ryh mällä sovittamalla sen kokoonpanoa. Nykyisinkin Kai nuun MYR on lukumäärältään poik keava muuhun maahan ver rat tuna. Edut nykyiseen verrattuna: Kaikki yhteensovitustehtävät, ulkoiset neuvottelut ja lausunnot tien pitoa lukuun ottamatta muuttuisivat sisäiseksi valmis teluksi. Erillisiä tulossopimuksia ei tarvittaisi Neuvottelut ja budjetointi TEM:n kanssa yksinkertaistuisi Lisätietoja antaa työvaliokunnan puheenjohtaja, maakuntajohtaja Alpo Jokelainen puh tai sähköpostitse osoitteella Työvaliokunnan esitys: Jatkovalmistelun lähtökohdaksi suositellaan vaihtoehtoa 2. Hallintokokeilu jatkuu pysyvästi nykymuotoisena. Tavoitteena on pysyvä status Laki Kainuun maakunnasta. Jatkovalmistelussa on otettava huomioon: 1)Kokeilun vakinaistamisen yhteydessä on ratkaistava perus kun tien asema suh teessa maa kuntaan ja hallintomallin vaiku tuk set kuntien itsehallintoon. 2)Kokeiluun pohjautuva malli toimisi parhaiten, jos Kai nuun elin keino-, liikenne- ja ympäris tö keskuksessa olisi kaikki kolme vas tuualuetta. Tämä selkeyttäisi tulos sopimiskäytäntöjä sekä vältyt täisiin ylimaa kunnallisilta prosesseilta. 3)Kainuun kehittämisraha on ollut vuosittain noin 50 milj. eu roa, josta on ollut va paasti koh dennettavissa noin 5 milj. eu roa. Tällä ei ole ol lut vaikutusta makroin dikaattorien kehityk seen. Muutosvaikutukset edellyttävät lisäresursseja Kainuun kehittä misra haan. 4)Hallintomallin jatkovalmistelussa tulisi kiinnittää huo miota myös seu raaviin yksi tyiskohtiin: Byrokratian vähentäminen: esim. harkittava MKH II lakkauttamista sekä kehittä mällä viran omaisten tietojärjestel miä. Tulossopimusjärjestelmien kehittäminen. Tienpidon aseman selkiyttäminen tulosohjauksen kan nalta. Uusi toimintaympäristön ja yritysten kehittämisen ra hoitus inst rumentti Kainuu seen. Harkitaan maaseuturahoituksen mukaan ottamista Kainuun kehit tä misrahaan

9 Mahdollisesti poistettavaksi Kainuun kehittämisrahas ta: yritys ten alueellinen kul je tustuki ja metsäkeskuksen rahoi tus. Tiehallinto on esittänyt perustienpidon rahoituksen poistamis ta ke hit tämisra hasta, investointi rahoitus säilyisi. Kai nuu ei kan nata esitys tä vaan päinvastoin haluaa liit tää mm. tei den lak kauttamista koske van päätöksenteon hallintolain pii riin. Esitetään erikseen selvitettäväksi mitä käyttökohteita ja momentte ja Kainuun ke hit tämisra haan voisi sisällyttää. Hankitaan aluehallinnoille ja maakuntahallinnolle koko nais järjestel miin yhteenso pi vat tietojär jestelmät kehittämisra hoi tusta, hankehal lintoa kokonaisohjausta var ten. Pohjaksi laa ditaan toiminto jen koko naisvaltainen kehittämisohjelma byro kra tian vähentämi seksi. Riippuen lopullisesta tulevaisuuden vaihtoehdosta, eh dote taan sel vi tettäväksi tu le vai suus-/elinkeinovaliokunnan pe rusta mista. Ohjausryhmä: Hyväksyi.

Lausunto Kainuun malli esityksestä

Lausunto Kainuun malli esityksestä KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 Kaupunginhallitus 36 02.02.2010 Kaupunginvaltuusto 16 16.02.2010 Lausunto Kainuun malli 2013 -esityksestä 38/00/10/2010 KH 36 (valm. Tuula Romppanen ja Tuija Aarnio)

Lisätiedot

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriö ALKU uudistus ja maakunnan yhteistyöryhmät ALKU uudistuksessa MYR:lle ei tullut erityisiä uusia

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus Vastuu alueiden kehittämisestä on ALKE-lain perusteella

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ.

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ. TIEHALLINTO OTJEH/J/ Tmi,,kjjwv Kirjasto Asiakkuusaapinen on tehty havainnoltistamaan Tiehallinnon johtokunnassa 30.9.2002 hyväksyttyä asiakkuusstrategiaa. Aapista ovat työstäneet Outi Ryyppö, Otti Haavisto,

Lisätiedot

MMM:n hallinnonalan energiapäivä

MMM:n hallinnonalan energiapäivä MMM:n hallinnonalan energiapäivä Energia-asioiden sijoittuminen TEK-/ELY-organisaatioon ja yhteistyö metsäkeskusten kanssa 5.6.2009 Osastopäällikkö Heimo Hanhilahti MMM Energia-asioiden hoito TE-keskuksissa

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Ajoneuvotietojärjestelmien (ATJ) kehittämisohjelma

Ajoneuvotietojärjestelmien (ATJ) kehittämisohjelma Maakuntahallitus I 279 10.12.2007 Maakuntahallitus I 50 23.02.2009 Ajoneuvotietojärjestelmien (ATJ) kehittämisohjelma 1049/82/820/2007 1153/82/820/2008 MH 279 Hanketiimi Hakijana Kajaanin Teknologiakeskus

Lisätiedot

ALUEIDEN KEHITYSTEHTÄVIÄ SELVITTÄVÄ ALATYÖRYHMÄ TYÖRYHMÄN RAPORTTI

ALUEIDEN KEHITYSTEHTÄVIÄ SELVITTÄVÄ ALATYÖRYHMÄ TYÖRYHMÄN RAPORTTI ALUEIDEN KEHITYSTEHTÄVIÄ SELVITTÄVÄ ALATYÖRYHMÄ TYÖRYHMÄN RAPORTTI Kainuun hallintokokeilun seurantaryhmä asetti 26.6.2009 alatyöryhmän selvittämään Kainuun maakuntahallinnon alueiden kehitystehtävien

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1. Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1. Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 Maakuntahallitus II 08.10.2012 AIKA 08.10.2012 Klo 12:07-12:10 PAIKKA Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen KÄSITELLYT

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ (14) Keisanen Päivi. Timisjärvi Katarina Jäsen. Kurvinen Anne-Maaria ELY-keskus

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ (14) Keisanen Päivi. Timisjärvi Katarina Jäsen. Kurvinen Anne-Maaria ELY-keskus POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 (14) MYR:in sihteeristö Aika 03.10.2017 klo 09:00-10:10 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Rämet Jussi Puheenjohtaja Laukkanen Heikki sihteeri Ilola

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Aluehallinnon uudistaminen

Aluehallinnon uudistaminen Aluehallinnon uudistaminen ALKU-hanke 1092009 10.9.2009 Aluehallinnon uudistaminen Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmassa Hallintoa uudistetaan ja kansanvaltaistetaan. Lääninhallitusten, työvoima- ja

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Aluehallintouudistus

Aluehallintouudistus Aluehallintouudistus www.alueuudistus.fi Tilannekatsaus tammikuu 2016 1.2.2016 1 Juha Sipilän hallitusohjelma Valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon yhteensovituksesta tehdään erikseen päätös, jolla

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja

MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA Laura Leppänen muutosjohtaja 4/2017 MITÄ MAAKUNTIIN SIIRTYMINEN TARKOITTAA? Suomeen perustetaan 18 maakuntaa 1.7.2017. Palveluiden järjestämisvastuu siirtyy

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Lakiuudistuksen tilannekatsaus

Lakiuudistuksen tilannekatsaus Lakiuudistuksen tilannekatsaus Työseminaari 16.4.2013 Tarja Reivonen TEM / Alueosasto Lakiuudistuksen sisältö ja organisointi Yhdistetään ja uudistetaan: Laki alueiden kehittämisestä (1651/2009) ja rakennerahastolaki

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen 19.4.2016 Maakunnan tilanne Maakunnan kunnat ovat antaneet lausuntonsa hallituksen marraskuisiin linjauksiin helmikuussa 2016:

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Pöytäkirja 12/ (7)

Pöytäkirja 12/ (7) Pöytäkirja 12/2016 1 (7) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 10.10.2016 Aika 10.10.2016 klo 10:00 Paikka Sähköpostikokous Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Miten maakuntia jatkossa kehitetään? Työ- ja elinkeinoministeriö Mari Anttikoski 17.1.2013

Miten maakuntia jatkossa kehitetään? Työ- ja elinkeinoministeriö Mari Anttikoski 17.1.2013 Miten maakuntia jatkossa kehitetään? Työ- ja elinkeinoministeriö Mari Anttikoski 17.1.2013 1. Taloustilanne haastaa uudistumaan 2. Maakuntien kehittäminen lyhyellä ja pitemmällä aikajänteellä 3. Maakuntaohjelmien

Lisätiedot

HE 146/2009 vp laiksi alueiden kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 146/2009 vp laiksi alueiden kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE 146/2009 vp laiksi alueiden kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Hallintovaliokunta 14.10.2009 Hallitusneuvos Tuula Manelius Neuvotteleva virkamies Tarja Reivonen Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 6 26.01.2017 Henkilöstöjaosto 9 30.01.2017 Kaupunginhallitus 37 20.02.2017 Valtuusto 20 29.05.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yte 26.01.2017 6 1.1.2014

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Alueidenkäyttö ja maakuntauudistus

Alueidenkäyttö ja maakuntauudistus Alueidenkäyttö ja maakuntauudistus ELY-keskusten roolista uusien maakuntien rooliin Jyrki Palomäki, yksikönpäällikkö 1.12.2016 Maakuntauudistus (sekä maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) muutokset) Alueidenkäytön

Lisätiedot

1. Lapsi on 1. tai 2. vuosiluokan oppilas tai hänellä on päätös erityi-

1. Lapsi on 1. tai 2. vuosiluokan oppilas tai hänellä on päätös erityi- Sivistyslautakunta 22 28.02.2012 Sivistys- ja kulttuuripalvelujen harmonisointi, Nuorisopalvelut, Perusopetuslain mukaiseen aamuja iltapäivätoimintaan hakeminen, valintakriteerit ja maksut Sivistys- ja

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012 Ohjelmakausi 2014-2020 TEM Maaliskuu 2012 Hallituksen linjaukset Rakennerahastouudistuksesta 2014+ (1) Hallitusohjelma Alueiden suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmää kehitetään siten, että kansallinen

Lisätiedot

Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallituksen päätösvallan delegointi AIKO hankerahoitusta varten

Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallituksen päätösvallan delegointi AIKO hankerahoitusta varten Maakuntahallitus 110 15.09.2014 Maakuntahallitus 106 22.08.2016 Maakuntahallituksen päätösvallan delegointi AIKO hankerahoitusta varten 263/00.00.01/2010 MHS 15.09.2014 110 n ehdotus: Maakuntavaltuuston

Lisätiedot

MHS 07.02.2011 14. Mkj:n varamiehen ehdotus:

MHS 07.02.2011 14. Mkj:n varamiehen ehdotus: Maakuntahallitus 14 07.02.2011 Maakuntahallitus 25 19.03.2012 Maakuntahallitus 57 15.04.2013 Maakuntahallitus 155 25.11.2013 Maakuntahallitus 111 15.09.2014 :n (GHP) uudelleenorganisoinnin valmisteluvaiheen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset

Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset Kunnanhallitus 336 12.12.2016 Valtuusto 117 21.12.2016 Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset KH 336 Vuoden 2016 taloudellisen toteutuman ennuste on laadittu ta

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymän tehtävät vuoden 2012 jälkeen

Kainuun maakunta -kuntayhtymän tehtävät vuoden 2012 jälkeen Kainuun ohjausryhmä 14 19.03.2010 Kainuun maakunta -kuntayhtymän tehtävät vuoden 2012 jälkeen KAIOHRY 14 Kainuun malli 2013 ohjausryhmä päätti kokouksessaan 22.1.2010 4 Kainuun maakunta -kuntayhtymän tehtävistä

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Selvityshenkilö, ministeri Lauri Tarastin selvitys valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon uudistamisesta - lukuun ottamatta sosiaali-

Selvityshenkilö, ministeri Lauri Tarastin selvitys valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon uudistamisesta - lukuun ottamatta sosiaali- Selvityshenkilö, ministeri Lauri Tarastin selvitys 26.1.2016 valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon uudistamisesta - lukuun ottamatta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta Selvityksen lähtökohdat

Lisätiedot

Aluekehitys- ja kasvupalvelulakiluonnos

Aluekehitys- ja kasvupalvelulakiluonnos M A A K U N TA U U D I S T U S Aluekehitys- ja kasvupalvelulakiluonnos lausunnon valmistelu Työvaliokunta 31.3.2017 Tuija Puumala 13.4.2017 Maakunnallinen näkökulma 1 Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

ELY-keskusten näkemyksiä aluehallinnon ja maakuntahallinnon uudistamisesta

ELY-keskusten näkemyksiä aluehallinnon ja maakuntahallinnon uudistamisesta ELY-keskusten näkemyksiä aluehallinnon ja maakuntahallinnon uudistamisesta Kuulemistilaisuus 13.1.2016. Valtiovarainministeriö. ELY-keskusten ylijohtajat Elinkeinot, työllisyys ja osaaminen -tehtävät 1/2

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN VÄLIAIKAISHALLINNON JÄRJESTÄMINEN

SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN VÄLIAIKAISHALLINNON JÄRJESTÄMINEN Kaupunginhallitus 79 27.03.2017 SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN VÄLIAIKAISHALLINNON JÄRJESTÄMINEN 29/00.010/2017 Kaupunginhallitus 27.03.2017 79 Pirkanmaan liitto ja sote- ia maakuntauudistuksen esivalmistelun

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Hallitus 178 27.03.2013 Tarkastuslautakunta 28 29.05.2013 Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen H 178 Kuntalain 68 :n 2 momentin mukaan tilinpäätökseen

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen tulevaisuuden järjestäminen

Lukiokoulutuksen tulevaisuuden järjestäminen Koulutuslautakunta 101 10.12.2014 Koulutuslautakunta 10 04.02.2015 Kunnanhallitus 47 09.02.2015 Koulutuslautakunta 30 04.03.2015 Koulutuslautakunta 64 20.05.2015 Lukiokoulutuksen tulevaisuuden järjestäminen

Lisätiedot

Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu?

Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu? Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu? Rakennerahastokausi 2014 2020 Päijät-Hämeessä Info- ja keskustelutilaisuus 14.3.2013 Tarja Reivonen Neuvotteleva virkamies TEM / Alueosasto Lakiuudistuksen

Lisätiedot

Neuvottelut maakunnan väliaikaisesta valmistelutoimielimestä; tilannekatsaus

Neuvottelut maakunnan väliaikaisesta valmistelutoimielimestä; tilannekatsaus Maakuntahallitus 56 24.04.2017 Maakuntahallitus 69 22.05.2017 Neuvottelut maakunnan väliaikaisesta valmistelutoimielimestä; tilannekatsaus 510/04.00.02/2016 MHS 24.04.2017 56 Tiivistelmä Asian yksityiskohtainen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta

Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta Aluehallintovirastojen strateginen ohjaus ja tulosohjaus HAUS 15.6.2010 Neuvotteleva virkamies Anu Nousiainen ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS, AVI-laki

Lisätiedot

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 20 29.04.2014 Kunnanhallitus 105 12.05.2014 Kunnanhallitus 124 26.05.2014 TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 29.04.2014

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen, liikunnan edistäminen maakunnassa. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus

Oma Häme. Tehtävä: Alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen, liikunnan edistäminen maakunnassa. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen, liikunnan edistäminen maakunnassa (Lakiehdotuksessa tehtävä on nimetty: alueellisen liikuntaneuvoston

Lisätiedot

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että Maaseutulautakunta 7 25.01.2012 Maaseutulautakunta 25 09.05.2012 Maaseutulautakunta 30 03.10.2012 Maaseutulautakunta 41 14.12.2012 Kylätoimikuntien avustukset vuonna 2012 Maaseutulautakunta 25.01.2012

Lisätiedot

Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset ja lausunnot

Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset ja lausunnot Maakuntahallitus I 24 06.02.2012 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset ja lausunnot 1320/10/101/2011 MH 24 Kainuun maakuntahallinnossa on valmistunut seuraavat kokouspöytäkirjat: - Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Aluehallintouudistus. Tilannekatsaus joulukuu

Aluehallintouudistus. Tilannekatsaus joulukuu Aluehallintouudistus Tilannekatsaus joulukuu 2015 18.12.2015 1 Juha Sipilän hallitusohjelma Valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon yhteensovituksesta tehdään erikseen päätös, jolla yksinkertaistetaan

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Neuvottelut maakunnan väliaikaisesta valmistelutoimielimestä; tilannekatsaus

Neuvottelut maakunnan väliaikaisesta valmistelutoimielimestä; tilannekatsaus Maakuntahallitus 56 24.04.2017 Maakuntahallitus 69 22.05.2017 Maakuntahallitus 86 19.06.2017 Neuvottelut maakunnan väliaikaisesta valmistelutoimielimestä; tilannekatsaus 510/04.00.02/2016 MHS 24.04.2017

Lisätiedot

TUEN MYÖNTÄMINEN RAKENNERAHASTOHANKKEISSA

TUEN MYÖNTÄMINEN RAKENNERAHASTOHANKKEISSA TUEN MYÖNTÄMINEN RAKENNERAHASTOHANKKEISSA ALUEKEHITYS JA RAHOITUS KOULUTUS JA KESKUSTELUTILAISUUS Kuopio 5.2.2010 Aila Ryynänen Neuvotteleva virkamies TEM, AKY, RAPO Mitä aion käsitellä ALUEHALLINNON UUDISTUKSEN

Lisätiedot

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä Kunnanhallitus 344 15.09.2014 Kunnanhallitus 31 02.02.2015 Kunnanhallitus 439 21.12.2015 Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä 375/01.00.01/2014 KHALL 344 Hallintojohtaja

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntatyhtymän lausuntopyyntö / lukiokoulutuksen järjestämismallin kehittäminen

Jyväskylän koulutuskuntatyhtymän lausuntopyyntö / lukiokoulutuksen järjestämismallin kehittäminen Kaupunginhallitus 309 16.11.2015 Jyväskylän koulutuskuntatyhtymän lausuntopyyntö / lukiokoulutuksen järjestämismallin kehittäminen 2529/00.04.01/2015 Khall 16.11.2015 309 Valmistelija: yhteisvalmistelu

Lisätiedot

26 05.06.2013 25 16.04.2014 70 28.10.2014 17 19.02.2015 61 30.09.2015 27 20.04.2016 13 22.02.2017 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten esteellisyyksien toteaminen TARLTK 05.06.2013 26 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot