Kainuun maakuntahallinnon ja valtion aluehallinnon yhteistyö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kainuun maakuntahallinnon ja valtion aluehallinnon yhteistyö"

Transkriptio

1 Kainuun ohjausryhmä Kainuun maakuntahallinnon ja valtion aluehallinnon yhteistyö 85/10/100/2010 KAIOHRY 8 Alueiden kehittämistehtäviä selvittävä alatyöryhmä Kainuun hallintokokeilun seurantaryhmä asetti alatyöryhmän selvittämään Kai nuun maakuntahallinnon alueiden kehitystehtävien hoitamista ja vertailemaan järjestelmää muiden maakuntien toimintaan. Alatyöryhmän tavoitteena oli tuottaa seurantaryhmän työn ja muun päätöksenteon pohjaksi tietoa ja arvioita maakuntahallinnon roolin järjestämisestä alueiden kehittämisessä. Puheenjohtajana toimi maakuntajohtaja Alpo Jokelainen. Työryhmä on kuvannut Kainuun maakunnan kehitystä tilastoaineiston avulla. Indikaattoreina on käytetty bruttokansantuotetta, työpaikkoja, yritysten lukumäärää, työttömyysastetta, työlli syysastetta, muuttoliikettä ja väestön kehitystä ikäryhmittäin. Tarkastelussa ei ole käytetty ennusteita. Vertailualueina toimivat Pohjois-Karjalan maakunta, Lapin maakunta, Itä-Lapin seutukunta, Ylä-Savon seutukunta sekä koko Suomi. Lisäksi tiedot on kerätty Kajaanin- ja Kehys-Kainuun seutukuntien osalta. Keskeisiä havaintoja tilastoaineiston perusteella Kainuun väestönkehitys on ollut vertailualueita heikom paa. Bruttokansantuotteen osalta Kainuu on kuronut eroa kiinni Pohjois-Karjalan ja Lapin maa kuntiin. Kainuussa on ollut yritysten toimipaikkoja, asukaslu kuun suh teutet tuna, vähem män kuin ver tailualueilla. Kainuun työllisyyskehitys on ollut vertailualueita suotui sam paa. Valtion aluehallinnon uudistus Uudistettu valtion aluehallinnon uudistus otettiin käyttöön lukien. Kainuun maakunta kuuluu Pohjois-Suomen aluehallintoviraston (AVI) toimialueeseen, johon kuuluu myös Poh jois-pohjanmaan maakunta. Viraston päätoimipaikka on Oulussa. Kainuun maakunta muo dostaa Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen. Kainuun ELYn päätoimipaikka on Kajaanissa. Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskuksen liikenne- ja infrastruktuurivastuualue hoitaa vastuualu eensa tehtäviä myös Kainuun maakunnassa. Pohjois-Pohjanmaan ELY hoitaa myös julkisen liikenteen hankinnat, jotka rahoitetaan Kainuun kehittämisrahasta. Pohjois-Pohjanmaan ELYn päätoimipaikka on Oulussa. Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan ELY hoitaa Kainuun maakun nassa opetus- ja kulttuuritoimen rahoitukseen, ammatilliseen ja aikuiskoulutukseen sekä kir jastoihin, liikunta- ja nuorisoasioihin ja liittyviä tehtäviä. Keski-Pohjanmaan liittyminen Poh jois-pohjanmaan ELY alueeseen ratkeaa vuoden 2010 aikana.

2 Alueiden kehittämislain uudistus Aluehallinnon uudistuksen yhteydessä maakunnan liittojen aseman ja tehtävien uudistami seksi muutettiin alueiden kehittämislakia. Oleellisia muutoksia olivat maakunnan liittojen aseman vahvistaminen (maakuntaohjelman ja sen toteuttamissuunnitelman vaikuttavuuden lisääminen) ja maakunnan liittojen yhteistoiminta-alu eet ylimaakunnal listen asioiden käsittele mistä varten. Käytännössä ELYjen laa jim mat toimialueet (ELY 9) muodostuvat myös maakun nan liitto jen yh teistoiminta-alueiksi. Kainuu kuuluu Pohjois-Pohjanmaan kanssa sa maan yh teistoiminta-alueeseen. Maakunnan liittojen yhteistoimintaan liittyen hallintovaliokunta toteaa mietinnössään (22/2009 vp), että säädettävä laki alueiden kehittämisestä koskee myös Kainuun maakuntaa. Laki Kai nuun hallintokokeilusta on kuitenkin Kainuun maakunnan osalta erityislaki, joka yleisten lain tulkintaperiaatteiden mukaan tulee sovellettavaksi ennen alueiden kehittämislakia siltä osin kuin kyseisten lakien välillä on ristiriitaa. Yhteistoiminnassa voidaan käsitellä näistä tehtävistä vain niitä, jotka koskevat yhteistoimin ta-aluetta yhteisesti. Kainuun hallintokokeilulain määrittelemiin tehtäviin - toisin sanoen Kai nuun kehittämisrahan piirissä oleviin asioihin - yhteistoimintavelvoite ei ulotu, vaikka nämä asiat koskisivat maakunnan yleistä kehittämistä ja olisivat maakuntaohjelmassa tai sen to teuttamissuunnitelmassa määriteltyjä. Käytännössä Kainuusta yhteistoimintamenettelyyn voisi mennä asioita, jotka eivät ole maa kunnan omassa päätösvallassa Kainuun kehittämisrahan tai hallintokokeilulaissa mainitun EU-rahoituksen kautta ja jotka koskevat pitkäjänteisesti myös Pohjois-Pohjanmaata. Tällaisia asioita voisivat olla esimerkiksi liikenneinvestoinnit, joita ei rahoiteta Kainuun kehittämisra hasta. Kainuun kehittämisraha ja siitä päättäminen Kainuun maakunta -kuntayhtymän hallintoon kuuluu kolme eri kokoonpanoissa toimivaa maakuntahallitusta. Maakuntahallitus I on perushallitus, johon kuuluu jäseninä 10 poliitik koa, puheenjohtajana ja esittelijänä on maakuntajohtaja. Tehtävät ovat laajemmat kuin taval lisen maakuntahallituksen muissa maakunnissa. Maakuntahallitus II koostuu I-hallituksen jä senistä sekä viidestä valtion viranhaltijasta Tehtävänä on tehdä esitykset maakuntavaltuus tolle Kainuun kehittämisrahasta sekä sen käytön seurannasta. Maakuntahallitus III on samal la maakunnan yhteistyöryhmä eli MYR. Yksi keskeisimmistä kokeiluun liittyvistä uusista kehittämisen välineistä on valtion talousar viossa oleva Kainuun kehittämisraha, momentti Se muodostettiin alun perin seu raavista momenteista/kohteista, joita vastaavaan käyttöön Kainuun kehittämisraha vuosittain maakuntavaltuuston päätöksellä kohdennetaan: 1. maakunnan kehittämisrahasta;

3 2. metsäluonnon hoidon edistämisestä; 3. alueellisen joukkoliikenteen ostoista; 4. alueellisesta kuljetustuesta; 5. yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukemi sesta; 6. työvoimapoliittista koulutushankinnoista sekä palkka tuesta; 7. työllisyysperusteisista investoinneista, työllisyystyöoh jel masta ja työl lisyyspoliit tisesta avus tuksesta; 8. ympäristönsuojelun edistämiseen myönnettävien avustusten yleisis tä ehdoista annetun val tioneuvoston päätök sen mukai sista avus tuk sista; tämä kohta ei ole erillisenä käy tössä 9. yhdyskuntien vesihuoltotöistä; 10. ympäristötöistä; sekä 11. perustienpidosta ja tieverkon kehittämisestä. Rahoituksellisesti kohdat 11 ja 6 eli tienpito ja työvoimapoliittiset toimet muodostavat Kai nuun kehittämisrahasta noin kolme neljäsosaa. Kokeilulaissa on määritelty suorilla vaaleilla valittavan Kainuun maakuntavaltuuston kehittämiseen ja taloudelliseen ohjaukseen liittyvät tehtävät. Aitoon kehittämiseen maakuntavaltuustolla on käytettävissä arviointitavasta riip puen vuosittain 1,7 miljoonasta eurosta runsaaseen 5 miljoonaan euroon. Ennen hallintoko keilua vallinneeseen käytäntöön nähden parannusta on tapahtunut tierahoituksessa Kainuun kannalta siinä mielessä, että kaikki rahoitus käytetään nimenmaan Kainuussa, ns. ylijäämä rahoitus on kohdennettu Kainuuseen. Vaihtoehtoja alueiden kehittämistehtävien järjestämiseksi Kainuussa Kainuun kehittämisen päärahoitusinstrumentteja ovat EU:n rakennerahastot (EAKR ja ESR) sekä maaseutu- ja kalatalousrahasto ml. Leader-toiminta ja Kainuun kehittämisraha. Lisäksi on käytettävissä EU:n naapuruusohjelman ENPI-rahoitus sekä erikseen haettavat muut EU-ohjelmarahoitukset ja useita pieniä ja erillisiä Valtion talousarvion rahoitusmomentteja. Seuraavassa tarkastellaan päärahoitusinstrumentteihin EU-rahoitukseen (20-25 m /v) ja Kai nuun kehittämisrahaan (45-60 m /v) liittyvien kehittämistehtävien järjestämisvaihtoehtoja tu levaisuudessa. Nykyinen tilanne Hallintokokeilulain perusteella maakuntavaltuusto päättää Kainuun kehittämisrahan ja EU-ra hoituksen suuntaamisesta eri toimijoille sekä asettaa tavoitteet. Rakennerahastojen osalta Kainuu saa käyttöönsä vuosittain koko maakunnan kiintiön, mistä on yhteistyöneuvotteluissa Itä-Suomen maakuntien kesken ohjelmakauden osalta sovittu, reservimenettelyäkään ei Kai nuun osalta toteuteta. Koska Kainuun TE-keskuksen rahoitus on valtaosaltaan Kainuun ke hittämisrahoituksen ja EU-rahoituksen varassa, TEM ei ole tehnyt TE-keskuksen kanssa var sinaista tulossopimusta, vaan "yhteisen näkemyksen tulostavoitteista".

4 Ongelmallinen tilanne on tienpidon rahoituksen ohjaamisessa. Rahoitus hoidetaan Kainuun kehittämisrahasta ja maakuntahallitus II:n esittämässä ja maakuntavaltuuston hyväksymässä sopimuksessa on suunnitelma rahojen käytön jakautumisesta ja yleisiä tavoitteita tienpidon tasosta. Maakuntahallitus III:n käsittelemässä maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmassa (TOTSU) on sovitettu yhteen kaikki maakunnan kehittämisresurssit ja tavoitteet, myös tienpi don osalta. Pohjois-Pohjanmaan ELY tekee strategisen tulossopimukset myös TEM:n kans sa sekä toiminnallisen tulossopimuksen LVM/Liikenneviraston kanssa. Toiminnallisessa tu lossopimuksessa Kainuulla ei ole omia tavoitteita, vaan yhteiset tavoitteet koko Pohjois-Pohjanmaan ELYn liikenne- ja infrastruktuurivastuualueen tasolla. Kainuun tienpidon kannalta tulisi määritellä ja selkeyttää kolmen eri tulossopimuksen suhde. Kainuun maakunnalla on mahdollisuus määritellä Kainuun kehittämisrahan tavoitteet myös tienpidossa, maakunta osallistuu Pohjois-Pohjanmaan ELYn tulosneuvotteluun TEM:n ja LVM:n kanssa, mutta maakunta ei ole missään tekemisissä Liikenneviraston toiminnallisessa tulosneuvotteluprosessissa. Alueellinen liikenteen palvelujen osto siirtyy lääninhallitukselta Pohjois-Pohjanmaan ELYn lii kennevastuualueen hoidettavaksi. Sen merkitys on lähinnä palvelujen volyymin määrittelys sä. Metsäkeskuksen ja Kainuun ELYn ympäristövastuualueen osuudet Kainuun kehittämisra hasta ovat myös lähinnä volyymien määrittelyä. Niiden mitoitus ja tavoitemääritys tapahtuu luontevasti kokonaisrahoituksen kohdentamista valmisteltaessa, mutta periaatteellisesti nii hinkin liittyy samanlainen ohjauksen problematiikka kuin tienpidon rahoitukseenkin. Tavoit teen tulee olla, että niihinkin liittyvä tulossopimusprosessi on selkeä ja yksikäsitteinen. Kainuun hallintokokeiluun liittyvän byrokratiavaaran ja yhteensovitustarpeen vuoksi kehittä mistehtävien kokoamiseksi maakuntaan on luotu yhteinen koordinaatio- ja yhteistyöjärjestel mä. Kolmen erilaisen hallituskokoonpanon lisäksi maakunnassa on yhteinen strategiaryhmä ohjelmien valmistelua ja yh teistyö kysymyk siä varten yhteinen maaseuturyhmä strategiaryhmän alaisuudes sa, kor vaa mm. MYR:n maaseutu jaoston yhteinen rahoitusryhmä hankevalmistelua ja kaikkien hankkei den käsittelyä var ten yhteinen ennakointi- ja seurantaryhmä tarvemäärittely jä ja vaikutta vuusseuran taa varten toimialakohtainen foorumitoiminta erillissuunnittelua varten Yhteenveto nykytilanteesta 1. Alueiden kehitystehtävien kannalta alueellisen päätösvallan li säämi nen on ol lut on nis tunut kokeilu. Hallintokokeilu on yhtenäis tänyt elin keinopoliittista linjaa ja toimia alu eel la. Kainuun kehittä misraha on ollut keskeinen tekijä mallin elinkeino poliittisen iden ti teetin kannalta.

5 2. Hallintokokeilusta on saatu jo riittävästi kokemuksia. Kokeilu toi mii tienä mallin vaki naista miselle. Tavoitteena on pysyvä status Laki Kainuun maakunnasta. 3. Vaikka hallintokokeilun aikana tietyt indikaattorit, kuten työlli syys ja bruttokan san tuote, ovat kehittyneet Kainuussa tässä selvi tyksessä käytettyjä vertailu aluei ta parem min, ei tällä hetkel lä käy tettävissä olevasta tilastoai neistosta löydy sel keitä merkkejä hallin to kokeilun vai kutta vuuden puolesta tai vastaan. 4. Kainuun kehittämisraha on ollut vuosittain noin 50 milj. euroa, josta on ollut va paasti koh den nettavissa noin 5 milj. euroa. Tällä ei ole ol lut vaikutusta makro in dikaattorien kehitykseen. Muutosvaiku tukset edellyttävät lisäre sursseja Kai nuun kehittämisrahaan. Tulevaisuuden vaihtoehdot 1. Hallintokokeilu ei jatku Jos uutta hallintolakia ei säädetä, Kainuun on jatkettava PARAS-lakien puitteissa kuntien vä lisin sopimuksin mahdollisesti normaalien kuntayhtymien normituksin. Tällöin ei ole maakun tavaaleja eikä Kainuun kehittämisrahaa. Kainuun liiton valtuuston tavoitemäärittely tapah tuu maakuntaohjelmien kautta eikä sillä ole mahdollista ohjata muuta rahoitusta kuin omaa maakunnalle irrotuspäätöksissä osoitettua pientä osuutta. Ratkaisun etuja Valtion toiminta Kainuussa yhtenäistyy muun maan kanssa. Muodollinen hallinnointi vähenee nykyisestä sekä alue- että keskus hallinnossa, Vaalan erityiskohtelu ja lisäbyrokratia loppuisi, mikä voi ta pahtua myös Vaalan liittyessä maa kuntahallinnon piiriin. Kainuun kehittämisrahan siirtomäärärahaluonteesta jousto pois tuisi. Ratkaisun haittoja Horisontaaliyhteistyö vähenee, vertikaaliohjaus lisään tyy Kainuun yhteistyö ja koordinaatio voisi jatkua nykyisel lään, mutta enemmän va paaehtoi suuteen perustuen. Eniten eriyty mispaineita liittyisi rahoitusryhmän toi mintaan ja rahoitus koordi naatioon. Kokonaisvaltainen yhteistyö kuntayhtymän koulutus- sekä so siaali- ja terveystoi mialojen kanssa erillistyisi. Lyhytjänteisyys lisääntyy Muuta huomioon otettavaa Vaikutukset henkilö- ja yritysasiakkaisiin eivät muutu, koska asiakas rajapintaa säätelevä lain säädäntö on sama hal lintoko keilussakin Kuntien asema rahoituksen ja operatiivisen toiminnan suh teen on

6 sama hallinto kokeilusta riippumatta. 2. Hallintokokeilu jatkuu pysyvästi nykymuotoisena Tunnusmerkkinä ovat suorat maakuntavaalit ja Kainuun kehittämisraha. Aluehallinnon kokoamiskehityksen mahdollisesti jatkuessa Kainuun hallintolaki mutkistaa maakunnan integroimista muihin konteksteihin - ja päinvastoin. Vaihtoehdon hyvät ja huonot puolet voidaan esittää kääntäen edellisessä kohdassa esitettyi hin (kohta 1. Hallintokokeilu ei jatku). Suurimmat hallintokokeilun hyödyt liittyvät resurssien joustavaan sekä tarve- ja vaikuttavuus lähtöiseen kohdentamiseen yhteistoimintaympäristössä. Nykyinen hallintokokeilu on laadittu aluehallintoviranomaisten yleisen säädöspohjan varaan, mistä seuraa ylimääräistä hallinto byrokratiaa kokeilusäädösten verran, koska keskushallinnon ohjausmenettelyjä ei ole kokei lun vuoksi vähennetty eikä muutettu. Aluehallinnon muuttunut rooli ei näy yksittäisessä asia kastilanteessa, koska sitä koskeva säädöspohja on myös muuttumaton Kainuus sa. Kehittämistehtävien järjestämistä voisi kehittää seuraavasti: Resursseista, päätoimenpiteistä ja tavoitteista tehdään maa kun tahallinnon ja toi mijoiden väli set määrämuotoiset sito vat tu losso pimuk set, joita seurataan. Em. tulossopimuksiin synkronoidaan aluehallintoviran omaisten sekä ministeriöi den ja vi ras tojen väliset tulossopi mukset. Kainuun maakunta neuvottelee TEM:n kanssa Kai nuulle sopi van uu den yleis käyttöisen toi mintaympäristön ja/tai yritys ten kehittämisen rahoitusinstrumentin, joka notifioidaan EU:ssa. Harkitaan maakuntahallitus II:n lakkauttamista ja Kai nuun ELY:n joh tajalle, Poh jois-poh jan maan ELYn liikennevas tuualu een johtajalle ja Metsäkeskuksen johta jalle osallistumis oikeus MKH I:n kokouksiin Kainuun kehittämisrahaa koskevien asioi den osalta. Menettely olisi sama kuin Vaalan kunnan edustajal la MKH I:ssä nykyisin vain Vaa laa koskevissa asiois sa. Harkitaan kuljetustuen (ja Metsäkeskuksen rahoituk sen) pois tamis ta Kainuun ke hittämis ra hasta. Harkitaan maaseuturahoituksen mukaan ottamista Kainuun ke hittä misrahaan Hankitaan aluehallinnoille ja maakuntahallinnolle koko nais jär jestel miin yhteenso pivat tie to järjestelmät kehittämisra hoi tusta, hankehal lintoa kokonaisohjausta var ten. Pohjaksi laa ditaan toi minto jen koko naisvaltainen kehittämisohjelma byro kra tian vähen tämisek si. 3. Hallintokokeilua laajennetaan aluehallintoviranomaistoimintoihin

7 Tunnusmerkkinä ovat suorat maakuntavaalit, mahdollisesti laajennettu Kainuun kehittämisra ha ja mahdollisesti rahoitusmuotona sovellettu maakuntavero. Ratkaisuna olisi Kainuun ELYn ja mahdollisesti viranomaistyyppisten tehtävien osalta Kai nuun metsäkeskuksen "fuusioituminen" maakun tahallinnon kanssa, jolloin se olisi Sosiaalija terveystoimialan, kou lutustoimialan ja Suunnittelu- ja kehittäminen (SUKE)-tulosalueen li säk si neljäs tulosalue tai yhdessä SUKEn kanssa kolmas toimiala. Laissa tai asetuksessa sää dettäisiin ELYlle itsenäinen toimivalta vi ranomaistehtävissään. Fuusioituneen uuden maakuntahallinnon kehittämisrahoituspohja laajenisi merkittävästi kos kemaan kaikki ko. virastojen määrärahat. Erillistä Kainuun kehittämisrahan kierrätystä maa kuntavaltuustosta ministeriöallokaation kautta eri toimijoille ei tarvittaisi vaan talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelmaesitys toimisi suoran neuvottelun pohjana. Kainuun uusi maakuntahallinto solmisi ELY-vastuualueensa valmistelemat tulossopimukset suoraan vastuuministeriön ja kyseisten virastojen (Liikennevirasto, MAVI, ) kanssa. Hallinto yksinkertaistuisi keskushallinnon suuntaan ja ratkaisevasti alueella sisäisesti. Kaikkien Kainuun asiakkaiden asiointi yksinkertaistuisi keskittyen sijainnillisesti ja asiantunti juuden suhteen. Yhden luukun periaate toteutuisi pitkälle myös kehittäjäorganisaatioiden asioinnissa. Kuntien tehtävistä on esitetty maakuntahallintoon liitettäväksi jätehuolto, pelastustoimi, viljeli jätukihallinto, maatalouslomitus sekä kiinteistö- ja ruokahuoltotehtäviä. Lisätehtävät ovat luonteeltaan operatiivisia perustehtäviä, jotka sopisivat muutenkin tilaaja-tuottaja-periaatteel la toteutettaviksi. Kriteerinä toteuttajasta on volyymiperusteinen laatu/hinta-suhde. Muutos ei vaikuta valta/vastuu-suhteeseen eikä muutenkaan kuntien ja maakunnan välillä. Kuntien asema suhteessa laajennettuun maakuntahallintoon ei oleellisesti muuttuisi nykyi sestä, kun lähtökohdaksi otetaan, että maakunta ei lähde toteuttamaan kuntien nyt osara hoittamia hankkeita. Hallintokokeilun laajentaminen kuntien elinkeinohallinnon integroinnin suuntaan muilta kuin jo esitetyiltä osin on vaikea yhteen sovittaa aluehallintointegraation kanssa samanaikaisesti. Perinteinen elinkeinoasiamiestoiminta, toimitilahallinto, elinkeino markkinointi ja muut samankaltaiset toiminnot eivät sovi yhteen rahoituksen ja yleisen kehit tämisen neutraliteetin kanssa. Aluehallinnon suhtautuminen esitykseen on ristiriitainen ja riippuu myös siitä, miten ko. minis teriöt vaihtoehtoon suhtautuvat. Vaikeita kohtia on muuttaa yhden pienen maakunnan takia muuten yhtenäisiä toimintatapoja sekä useita lakeja ja asetuksia. Valtionhallinnon ja kunnal lishallinnon yhteensovittamisessa voi ilmetä juridisten vaikeuksien lisäksi myös muita periaat teellisia esteitä.

8 Myös tässä pysyvässä vaihtoehdossa voisi kehittämistyön osuvuutta tehostaa notifioimalla edellisessä kohdassa mainittu uusi rahoitusinstrumentti. Myös tietohallinto tulisi luoda uutta ministeriöyhteyttä varten. Kehittämisajatuksia: Maakuntahallituksen II-kokoonpano lakkaisi ELYn neuvottelukuntana toimisi MKH III (MYR)-ko koonpano Maakuntahallituksen III (MYR)-kokoonpanosta voisi jättää val tion edustuksen pois, koska edustajat ovat tällä het kellä pää osin tulevan ELYn edustajia TAI kor vata MKH III stra te gia ryh mällä sovittamalla sen kokoonpanoa. Nykyisinkin Kai nuun MYR on lukumäärältään poik keava muuhun maahan ver rat tuna. Edut nykyiseen verrattuna: Kaikki yhteensovitustehtävät, ulkoiset neuvottelut ja lausunnot tien pitoa lukuun ottamatta muuttuisivat sisäiseksi valmis teluksi. Erillisiä tulossopimuksia ei tarvittaisi Neuvottelut ja budjetointi TEM:n kanssa yksinkertaistuisi Lisätietoja antaa työvaliokunnan puheenjohtaja, maakuntajohtaja Alpo Jokelainen puh tai sähköpostitse osoitteella Työvaliokunnan esitys: Jatkovalmistelun lähtökohdaksi suositellaan vaihtoehtoa 2. Hallintokokeilu jatkuu pysyvästi nykymuotoisena. Tavoitteena on pysyvä status Laki Kainuun maakunnasta. Jatkovalmistelussa on otettava huomioon: 1)Kokeilun vakinaistamisen yhteydessä on ratkaistava perus kun tien asema suh teessa maa kuntaan ja hallintomallin vaiku tuk set kuntien itsehallintoon. 2)Kokeiluun pohjautuva malli toimisi parhaiten, jos Kai nuun elin keino-, liikenne- ja ympäris tö keskuksessa olisi kaikki kolme vas tuualuetta. Tämä selkeyttäisi tulos sopimiskäytäntöjä sekä vältyt täisiin ylimaa kunnallisilta prosesseilta. 3)Kainuun kehittämisraha on ollut vuosittain noin 50 milj. eu roa, josta on ollut va paasti koh dennettavissa noin 5 milj. eu roa. Tällä ei ole ol lut vaikutusta makroin dikaattorien kehityk seen. Muutosvaikutukset edellyttävät lisäresursseja Kainuun kehittä misra haan. 4)Hallintomallin jatkovalmistelussa tulisi kiinnittää huo miota myös seu raaviin yksi tyiskohtiin: Byrokratian vähentäminen: esim. harkittava MKH II lakkauttamista sekä kehittä mällä viran omaisten tietojärjestel miä. Tulossopimusjärjestelmien kehittäminen. Tienpidon aseman selkiyttäminen tulosohjauksen kan nalta. Uusi toimintaympäristön ja yritysten kehittämisen ra hoitus inst rumentti Kainuu seen. Harkitaan maaseuturahoituksen mukaan ottamista Kainuun kehit tä misrahaan

9 Mahdollisesti poistettavaksi Kainuun kehittämisrahas ta: yritys ten alueellinen kul je tustuki ja metsäkeskuksen rahoi tus. Tiehallinto on esittänyt perustienpidon rahoituksen poistamis ta ke hit tämisra hasta, investointi rahoitus säilyisi. Kai nuu ei kan nata esitys tä vaan päinvastoin haluaa liit tää mm. tei den lak kauttamista koske van päätöksenteon hallintolain pii riin. Esitetään erikseen selvitettäväksi mitä käyttökohteita ja momentte ja Kainuun ke hit tämisra haan voisi sisällyttää. Hankitaan aluehallinnoille ja maakuntahallinnolle koko nais järjestel miin yhteenso pi vat tietojär jestelmät kehittämisra hoi tusta, hankehal lintoa kokonaisohjausta var ten. Pohjaksi laa ditaan toiminto jen koko naisvaltainen kehittämisohjelma byro kra tian vähentämi seksi. Riippuen lopullisesta tulevaisuuden vaihtoehdosta, eh dote taan sel vi tettäväksi tu le vai suus-/elinkeinovaliokunnan pe rusta mista. Ohjausryhmä: Hyväksyi.

Lausunto Kainuun malli esityksestä

Lausunto Kainuun malli esityksestä KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 Kaupunginhallitus 36 02.02.2010 Kaupunginvaltuusto 16 16.02.2010 Lausunto Kainuun malli 2013 -esityksestä 38/00/10/2010 KH 36 (valm. Tuula Romppanen ja Tuija Aarnio)

Lisätiedot

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriö ALKU uudistus ja maakunnan yhteistyöryhmät ALKU uudistuksessa MYR:lle ei tullut erityisiä uusia

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Aluehallinnon uudistaminen

Aluehallinnon uudistaminen Aluehallinnon uudistaminen ALKU-hanke 1092009 10.9.2009 Aluehallinnon uudistaminen Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmassa Hallintoa uudistetaan ja kansanvaltaistetaan. Lääninhallitusten, työvoima- ja

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Aluehallintouudistus

Aluehallintouudistus Aluehallintouudistus www.alueuudistus.fi Tilannekatsaus tammikuu 2016 1.2.2016 1 Juha Sipilän hallitusohjelma Valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon yhteensovituksesta tehdään erikseen päätös, jolla

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen 19.4.2016 Maakunnan tilanne Maakunnan kunnat ovat antaneet lausuntonsa hallituksen marraskuisiin linjauksiin helmikuussa 2016:

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Lakiuudistuksen tilannekatsaus

Lakiuudistuksen tilannekatsaus Lakiuudistuksen tilannekatsaus Työseminaari 16.4.2013 Tarja Reivonen TEM / Alueosasto Lakiuudistuksen sisältö ja organisointi Yhdistetään ja uudistetaan: Laki alueiden kehittämisestä (1651/2009) ja rakennerahastolaki

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Alueidenkäyttö ja maakuntauudistus

Alueidenkäyttö ja maakuntauudistus Alueidenkäyttö ja maakuntauudistus ELY-keskusten roolista uusien maakuntien rooliin Jyrki Palomäki, yksikönpäällikkö 1.12.2016 Maakuntauudistus (sekä maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) muutokset) Alueidenkäytön

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012 Ohjelmakausi 2014-2020 TEM Maaliskuu 2012 Hallituksen linjaukset Rakennerahastouudistuksesta 2014+ (1) Hallitusohjelma Alueiden suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmää kehitetään siten, että kansallinen

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

HE 146/2009 vp laiksi alueiden kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 146/2009 vp laiksi alueiden kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE 146/2009 vp laiksi alueiden kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Hallintovaliokunta 14.10.2009 Hallitusneuvos Tuula Manelius Neuvotteleva virkamies Tarja Reivonen Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Selvityshenkilö, ministeri Lauri Tarastin selvitys valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon uudistamisesta - lukuun ottamatta sosiaali-

Selvityshenkilö, ministeri Lauri Tarastin selvitys valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon uudistamisesta - lukuun ottamatta sosiaali- Selvityshenkilö, ministeri Lauri Tarastin selvitys 26.1.2016 valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon uudistamisesta - lukuun ottamatta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta Selvityksen lähtökohdat

Lisätiedot

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 20 29.04.2014 Kunnanhallitus 105 12.05.2014 Kunnanhallitus 124 26.05.2014 TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 29.04.2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

ELY-keskusten näkemyksiä aluehallinnon ja maakuntahallinnon uudistamisesta

ELY-keskusten näkemyksiä aluehallinnon ja maakuntahallinnon uudistamisesta ELY-keskusten näkemyksiä aluehallinnon ja maakuntahallinnon uudistamisesta Kuulemistilaisuus 13.1.2016. Valtiovarainministeriö. ELY-keskusten ylijohtajat Elinkeinot, työllisyys ja osaaminen -tehtävät 1/2

Lisätiedot

Aluehallintouudistus. Tilannekatsaus joulukuu

Aluehallintouudistus. Tilannekatsaus joulukuu Aluehallintouudistus Tilannekatsaus joulukuu 2015 18.12.2015 1 Juha Sipilän hallitusohjelma Valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon yhteensovituksesta tehdään erikseen päätös, jolla yksinkertaistetaan

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että Maaseutulautakunta 7 25.01.2012 Maaseutulautakunta 25 09.05.2012 Maaseutulautakunta 30 03.10.2012 Maaseutulautakunta 41 14.12.2012 Kylätoimikuntien avustukset vuonna 2012 Maaseutulautakunta 25.01.2012

Lisätiedot

Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu?

Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu? Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu? Rakennerahastokausi 2014 2020 Päijät-Hämeessä Info- ja keskustelutilaisuus 14.3.2013 Tarja Reivonen Neuvotteleva virkamies TEM / Alueosasto Lakiuudistuksen

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen ajankohtaiskatsaus. Erityisavustaja Sami Miettinen Seinäjoki

Maakuntauudistuksen ajankohtaiskatsaus. Erityisavustaja Sami Miettinen Seinäjoki Maakuntauudistuksen ajankohtaiskatsaus Erityisavustaja Sami Miettinen Seinäjoki Maakunnille siirtyvät tehtävät ja henkilötyövuodet 2 Työnjako kunnan, maakunnan ja valtion välillä KUNNAT Paikallisen osallistumisen,

Lisätiedot

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän perussopimuksen uudistaminen / Lapuan kaupungin jäsenyys koulutuskuntayhtymässä

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän perussopimuksen uudistaminen / Lapuan kaupungin jäsenyys koulutuskuntayhtymässä Kaupunginhallitus 14 21.11.2016 Kaupunginvaltuusto 6 12.12.2016 Seinäjoen koulutuskuntayhtymän perussopimuksen uudistaminen / Lapuan kaupungin jäsenyys koulutuskuntayhtymässä 91/00.04.02/2013 Kh 21.11.2016

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koulutuslautakunta 37 27.03.2014 Koulutuslautakunta 46 29.04.2014 Koulutuslautakunta 55 22.05.2014 Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koula 27.03.2014 37 Vuoden 2014

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

38 Rautjärven kunnan kuljetusselvitys 173/08.01/2016. Sivltk

38 Rautjärven kunnan kuljetusselvitys 173/08.01/2016. Sivltk Sivistyslautakunta 64 17.08.2016 Kunnanhallitus 147 29.08.2016 Sivistyslautakunta 17 15.02.2017 Kunnanhallitus 30 20.02.2017 Kunnanhallitus 38 06.03.2017 38 Rautjärven kunnan kuljetusselvitys 173/08.01/2016

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Aluehallinnon uudistus

Aluehallinnon uudistus Aluehallinnon uudistus Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen 15.12.2015 Itsehallintoalue Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelma (s. 30): Valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon yhteensovituksesta

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Lääninhallituksen kuulumisia

Lääninhallituksen kuulumisia Lääninhallituksen kuulumisia Terveyskeskusten johtavien viranhaltijoiden ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari 8.10.2009 Heli Kajava Ylitarkastaja Aluehallintouudistus (Alku-hanke)

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle toisen asteen järjestäjäverkon uudistuksesta

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle toisen asteen järjestäjäverkon uudistuksesta Kaupunginhallitus 209 05.11.2014 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle toisen asteen järjestäjäverkon uudistuksesta 934/03.00/2014 KH 209 Lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Heidi Backman, puh. (09)

Lisätiedot

Tilannekatsaus aluehallintouudistuksesta ELYkeskuksen. Ylijohtaja Ari Niiranen

Tilannekatsaus aluehallintouudistuksesta ELYkeskuksen. Ylijohtaja Ari Niiranen Tilannekatsaus aluehallintouudistuksesta ELYkeskuksen kannalta Ylijohtaja ELY-keskusten tehtävät pääosin itsehallintoalueille ELY-keskukset kannattavat ELY-keskusten, maakunnan liittojen ja TE-toimistojen

Lisätiedot

Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset ja lausunnot

Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset ja lausunnot Maakuntahallitus I 24 06.02.2012 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset ja lausunnot 1320/10/101/2011 MH 24 Kainuun maakuntahallinnossa on valmistunut seuraavat kokouspöytäkirjat: - Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu.

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu. Tekninen lautakunta 53 13.10.2011 Jätemaksutaksan hyväksyminen 1.1.2012 alkaen 428/32.321/2011 Tekn.ltk 53 Nykyisin voimassa olevan jätelain 28 :n mukaan kunnalla on oikeus kan taa jär jes tä mäs tään

Lisätiedot

Ehdotus: Yhtymähallitus 1. hyväksyy oheismateriaalin mukaisen suunnitelman tehtävien uu delleenjaosta,

Ehdotus: Yhtymähallitus 1. hyväksyy oheismateriaalin mukaisen suunnitelman tehtävien uu delleenjaosta, Yhtymähallitus 244 17.12.2014 Yhtymähallitus 33 25.02.2015 Yhtymähallitus 51 18.03.2015 Tehtävien uudelleen järjestely vuonna 2015 117/01.01.03/2014 Yhtymähallitus 17.12.2014 244 17.12.2014 Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Kunnossapitoavustukset 2015

Kunnossapitoavustukset 2015 Teknisen lautakunnan yksityistiejaosto 10 16.06.2015 Kunnossapitoavustukset 2015 722/10.03.01/2014 YKSTJ 16.06.2015 10 Yksityistieavustuksiin on osoitettu vuoden 2015 talousarviossa 239.080 euroa. Määrärahasta

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

Hallinnonrajat ylittävä kokonaistarkastelu

Hallinnonrajat ylittävä kokonaistarkastelu Selvitys LVM/2252/02/2015 Valtiovarainministeriö 18.12.2015 VM118:00/2015 Aluehallintouudistuksen valmistelu ja taustaselvitys Kukin ministeriö laatii mahdollisimman yhteisestä näkökulmasta hallituksen

Lisätiedot

Aluehallintouudistus. Valmistelun tilannekatsaus, osa IV

Aluehallintouudistus. Valmistelun tilannekatsaus, osa IV Aluehallintouudistus Valmistelun tilannekatsaus, osa IV 6.4.2016 1 Aluehallintouudistus on hallituksen kärkihanke, valmistelu käynnistyy nyt Hallitus on 5.4.2016 tehnyt ratkaisun maakunnille siirrettävistä

Lisätiedot

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka):

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka): Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.04.2016 114 Oriveden kaupunginhallitus päätti 22.2.2016 44 hyväksyä elinvoiman

Lisätiedot

Alueiden kehittämislain ja rakennerahastolain uudistaminen LUONNOS TEM/Alueosasto

Alueiden kehittämislain ja rakennerahastolain uudistaminen LUONNOS TEM/Alueosasto Alueiden kehittämislain ja rakennerahastolain uudistaminen LUONNOS Alue ja rakennepolitiikan neuvottelukunta Alue- ja rakennepolitiikan neuvottelukunta 26.4.2012 TEM/Alueosasto VN:n tavoitepäätös alueiden

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen

Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen Kunnanhallitus 144 12.05.2014 Kunnanhallitus 14 19.01.2015 Kunnanvaltuusto 9 26.01.2015 Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen 517/08.00.00/2014 KHALL 12.05.2014

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

162/00.00 04 00/2014, 161/00.00 04 00/2014, 321/00.00 04 00/2013, 195/00.00 04 00/2014, 59/00.00 04 00/2014. ve lut Kotikoivu Ay, Kajaani:

162/00.00 04 00/2014, 161/00.00 04 00/2014, 321/00.00 04 00/2013, 195/00.00 04 00/2014, 59/00.00 04 00/2014. ve lut Kotikoivu Ay, Kajaani: Hallitus 61 12.03.2014 Ilmoitusasiat 162/00.00 04 00/2014, 161/00.00 04 00/2014, 321/00.00 04 00/2013, 195/00.00 04 00/2014, 59/00.00 04 00/2014 H 61 1) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 20.2.2014 ilmoitus

Lisätiedot

Valtioneuvoston tavoitepäätöksen valmistelu

Valtioneuvoston tavoitepäätöksen valmistelu Valtioneuvoston tavoitepäätöksen valmistelu Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohta Työ- elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Haikko 15.3.2011 Lakiuudistuksen (Laki alueiden kehittämisestä 1651/2009)

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Maakunnan tehtävät maaseudun kehittämisessä. Neuvotteleva virkamies Sanna Sihvola Maa- ja metsätalousministeriö/ruokaosasto 17.1.

Maakunnan tehtävät maaseudun kehittämisessä. Neuvotteleva virkamies Sanna Sihvola Maa- ja metsätalousministeriö/ruokaosasto 17.1. Maakunnan tehtävät maaseudun kehittämisessä Neuvotteleva virkamies Sanna Sihvola Maa- ja metsätalousministeriö/ruokaosasto 17.1.2017 1 MMM:n toimialan aluehallinnon ja kuntien tehtävät maakuntiin Hallituksen

Lisätiedot

Päijät-Hämeen seminaari: YMPÄRI KÄYDÄÄN YHTEEN TULLAAN

Päijät-Hämeen seminaari: YMPÄRI KÄYDÄÄN YHTEEN TULLAAN Päijät-Hämeen seminaari: YMPÄRI KÄYDÄÄN YHTEEN TULLAAN Sibelius talo, Lahti Maakuntajohtaja Juho Savo 19.4.2012 Johdantona aiheeseen: Kadonnutta kansanvaltaa etsimässä Maakunta 2020 Sitran ja maakuntajohtajien

Lisätiedot

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Esitys hallitukselle Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Kuntaliiton hallitus 20.4.2011 8. Kokoava rakenneuudistus luo selkeän perustan uudelle, jäsentävälle kuntalaille 1. Vuosina 2013-2016

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus 118 14.06.2013 Yhtymävaltuusto 22 26.06.2013 Yhtymähallitus 162 17.09.2013 Yhtymähallitus 231 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 33 17.12.2013 Vuoden 2013 talousarviomuutokset 29/02.02.01/2013 Yhall

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 23 16.06.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Someron kaupungissa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 23 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen jatkaa

Lisätiedot

Maakuntauudistus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Maakuntauudistus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Maakuntauudistus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 22.2.2016 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus edistää Yrittäjyyttä, työmarkkinoiden toimintaa, osaamista ja kulttuuria Liikennejärjestelmän toimivuutta ja liikenteen

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Maakuntajohtajan virka

Maakuntajohtajan virka Maakuntahallitus 47 25.02.2013 Maakuntahallitus 50 11.03.2013 Maakuntahallitus 63 18.03.2013 Maakuntavaltuusto 23 25.03.2013 Maakuntajohtajan virka MH 47 Hallintopäällikön ehdotus: Maakuntahallitus perusti

Lisätiedot

VAPLTK Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt voimassa olevan avus tus säännön kokouksessaan

VAPLTK Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt voimassa olevan avus tus säännön kokouksessaan Vapaa-aikalautakunta 14 11.05.2016 Vapaa-aikalautakunta 29 19.05.2016 Vapaa-aikalautakunnan yleisavustukset 2016 VAPLTK 14 11.5.2016 Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt voimassa olevan avus tus säännön

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma MH , MYR

Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma MH , MYR Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 MH 22.9.2014, MYR 26.9.2014 Jarno Turunen Aluekehityspäällikkö Pasi Lamminluoto Maakuntasuunnittelija Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 Ilmoitusasiat 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 1) Julkista hankintaa; asu mis- ja hoivapalveluita koskeva markki naoi keuden päätös

Lisätiedot