Ohjelmakuvaus. Osallistuva Espoo poikkihallinnollinen kehitysohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjelmakuvaus. Osallistuva Espoo poikkihallinnollinen kehitysohjelma"

Transkriptio

1 Ohjelmakuvaus Osallistuva Espoo poikkihallinnollinen kehitysohjelma Versio: 0.5 Kehitysohjelman omistaja: Kehitysohjelman ohjausryhmän puheenjohtaja: Jukka Mäkelä Simon Elo

2 Ohjelmakuvaus i Ohjelmakuvauksen versiohistoria ja hyväksyntä Versio Laatinut Päiväys Version lyhyt kuvaus 0.1 Mari Immonen Tavoitetila 0.2 Mari Immonen Ohjelmakuvauksen päivitys tapaamisen perusteella 0.3 Mari Immonen Nykytilannekuvaus on irrotettu ohjelmakuvauksen liittteeksi ja teksti päivitetty. Täyttöohjeet on poistettu. 0.4 Mari Immonen Päivitetty valtuuston hyväksymän Espoo tarinan sisällöt. Huomioitu ohjelmasuunnitelmaan tuleva sisältö. 0.5 Mari Immonen Päivitetty ohjausryhmän kokouksen päätösten mukaisesti 1.0 Kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksymä versio Ohjelmakuvauksen hyväksyntä Päiväys Linkki päätösasiakirjaan ja mahdolliset lisätiedot Kaupunginhallitus Valtuusto <pp.kk.vvvv> <pp.kk.vvvv>

3 Ohjelmakuvaus ii Tiivistelmä Poikkihallinnollisten kehittämisohjelmien tavoitteena on tukea ja kehittää toimintaa Espoo-tarinan mukaisesti. Espoo-tarina hyväksyttiin valtuustossa Espootarinaan kuuluvat valtuustokauden visio, arvot, päämäärät ja tavoitteet ohjaavat osallisuuden kehittämistä merkittävästi. Niissä on suoraan kehitysohjelman ohjaavia linjauksia. Espoossa kuntalaisten osallisuutta on edistetty pitkäjänteisesti hyödyntämällä uusia tapoja ja välineitä laajasti. Myös kuntademokratiaa on kehitetty vuosien varrella jatkuvasti. Espoolaiset ovat tyytyväisempiä kuntaansa ja osallistumismahdollisuuksiinsa kuin yleensä Suomen suurimmissa kaupungeissa. Osallistuva Espoo -kehitysohjelman tavoiteena on: Toimiva päätöksenteko tehdään edustuksellinen demokratia paremmin tutuksi madalletaan osallistumisen kynnystä asukkaat ja yhteisöt otetaan paremmin mukaan valmisteluvaiheessa asukkaat ja asiakkaat otetaan paremmin mukaan palvelujen kehittämiseen Palkitseva lähitekeminen lisätään lähivaikuttamista mahdollisuuksia toimia aktiivisesti ja omatoimisesti lähiympäristössä vahvistetaan talkoohenkeä ja yhdessä tekemistä vahvistetaan Espoo-identiteettiä sekä ylpeyttä kotikaupungista ja omasta asuinalueesta vahvistetaan tunnetta, että osallistumalla voidaan vaikuttaa otetaan kasvava ikääntyneiden potentiaali paremmin käyttöön otetaan paremmin yritykset ja yhteisöt mukaan lähitekemiseen Huomioidaan erilaisten ryhmien osallisuus tunnistetaan erilaiset ryhmät ja heidän tarpeensa (lapset, nuoret, ikäihmiset maahanmuuttajat, syrjäytyneet, kansainväliset asukkaat) ja parannnetaan heidän osallisuuttaan arvostetaan kansainvälisyyttä ja suvaitsevaisuutta Kehitetään avointa osallistumista ja vaikuttamista kehitetään osallistumis- ja vuorovaikutustapoja ja -kanavia käytetään aktiivisesti sosiaalista mediaa avataan tietoa yritysten ja yhteisöjen käyttöön paremmin otetaan uudet ideat käyttöön tavoitellen joustavuutta ja helppoutta

4 Ohjelmakuvaus iii SISÄLLYSLUETTELO 1 Kehitysohjelman tausta ja yhteys Espoo-tarinaan Nykytila kehitysohjelman kohdealueella Visio tavoitetilasta kehitysohjelman kohdealueella Kehitysohjelman hyötytavoitteet ja mittarit Kehitysohjelman konkreettiset tuotokset Kehitysohjelman rajaukset Keskeiset edellytykset kehitysohjelman käynnistämiselle ja onnistumiselle Edellytykset käynnistämiselle Edellytykset onnistumiselle Kustannukset, rahoitus ja Espoon sisäinen työmäärä Ulkoiset kustannukset Mahdolliset ulkopuoliset rahoituslähteet Tarvittavat henkilöresurssit Kehitysohjelman organisointi Kehitysohjelman toteutus Kehitysohjelman päävaiheet ja karkea aikataulu... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty Kehitysohjelman sisältö... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 11 Tunnistetut riippuvuudet muihin ohjelmiin, projekteihin ja muuhun työhön Tärkeimmät sidosryhmät Merkittävimmät riskit Ehdotus etenemistavaksi kehitysohjelman suunnittelussa... 10

5 Ohjelmakuvaus 1 1 Kehitysohjelman tausta ja yhteys Espoo-tarinaan Poikkihallinnollisten kehittämisohjelmien tavoitteena on tukea ja kehittää toimintaa Espoo-tarinan mukaisesti. Espoo-tarina hyväksyttiin valtuustossa Espoo-tarinaan kuuluvat valtuustokauden visio, arvot, päämäärät ja tavoitteet ohjaavat osallisuuden kehittämistä merkittävästi. Niissä on suoraan kehitysohjelman ohjaavia linjauksia. Espoon visio on: Espoo on verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa kaikkien on hyvä asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää ja jossa espoolainen voi aidosti vaikuttaa. Viimeinen lause liittyy suoraan kehitysohjelmaan. Espoon kolmesta arvosta ensimmäinen liittyy suoraan asukkaisiin ja osallisuuteen: Espoo on asukas- ja asiakaslähtöinen. Espoossa on tärkeää, että arki sujuu. Espoon parhaat voimavarat ovat asukkaat, yhteisöt ja yritykset. Asukkaiden aktiivinen osallistuminen palvelujen kehittämiseen ja yhteistyö kumppaneiden kanssa takaavat tulokselliset ja asukkaiden tarpeisiin vastaavat palvelut. Kaksi muuta arvoa liittyvät myös vahvasti osallisuuteen. Toinen arvo on: Espoo on vastuullinen edelläkävijä. Edelläkävijyys merkitsee ennakkoluulottomuutta ja luovuutta, avoimuutta, nykyisen kyseenalaistamista ja rohkeutta tehdä asioita uudella tavalla.( ) Kolmas arvo on: Espoo on oikeudenmukainen. Toimimme avoimesti, oikeudenmukaisesti, tasa-arvoisesti, yhdenvertaisesti, inhimillisesti ja suvaitsevasti. Asukkaat ja palvelut -näkökulman päämäärä on: Espoolaiset ovat aktiivisia ja omatoimisia huolehtien itsestään, läheisistään ja lähiympäristöstään, mutta kukaan ei jää tukea vaille, mikäli voimat eivät riitä. Espoo järjestää palvelut asukaslähtöisesti yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Valtuustokauden tavoitteista osallisuuteen liittyy tavoite: Palveluja ja lähiympäristöä kehitetään yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys -näkökulman päämäärä on: Kaupunki on kansainvälisesti houkutteleva ja kiinnostava. Osaavat ihmiset, yrittäjät ja kaikenkokoiset yritykset juurtuvat Espooseen. Valtuustokauden tavoitteista osallisuuteen liittyvät tavoitteet: Osana metropolialuetta Espoon verkostomaista kaupunkirakennetta kehitetään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäväksi. ja Kaupunkikeskuksia kehitetään niiden omiin vahvuuksiinsa tukeutuen viihtyisiksi ja sujuviksi asumisen, asioinnin, työssäkäynnin ja vapaa-ajan kohtaamispaikoiksi. Espoo-tarinan "Minne olemme menossa" -osassa oleva Kaikkien Espoo -luku ohjaa myös osallisuuden kehittämistä. Erityisesti suuntaviivoja asettavat seuraavat kappaleet: Espoolaiset huolehtivat aktiivisesti ja omatoimisesti itsestään, läheisistään ja lähiympäristöstään, mutta kukaan ei jää tukea vaille, mikäli omat voimat eivät riitä. Yhä useammat osallistuvat itselleen ja elämäntilanteeseen soveltuvaan vertaistoimintaan. ja Espoon poliittinen järjestelmä on avoin, demokraattinen ja helposti lähestyttävä. Kaikki espoolaiset, nuorista ikäihmisiin voivat osallistua ja vaikuttaa kotikaupunkinsa kehittämiseen.

6 Ohjelmakuvaus 2 2 Nykytila kehitysohjelman kohdealueella Osallisuudella tarkoitetaan tässä kehitysohjelmassa kunnan edustuksellista demokratiaa sekä kuntalaisten suoraa osallistumista. Espoossa osallisuutta on edistetty pitkäjänteisesti hyödyntämällä uusia tapoja ja välineitä laajasti. Myös kuntademokratiaa on kehitetty vuosien varrella jatkuvasti. Osallisuus Espoossa nyt muistiossa on kuvattu nykytilaa tarkemmin. Tutkimustulosten mukaan espoolaiset ovat tyytyväisempiä kuntaansa ja osallistumismahdollisuuksiinsa kuin yleensä Suomen suurimmissa kaupungeissa (Kuntapalvelututkimus 2012). Kuntalaisilla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa oman kuntansa päätöksiin, valintoihin ja palvelujen kehittämiseen edustuksellisen, suoran ja käyttäjälähtöisen demokratian ja osallistumisen kautta. Nämä eivät ole toisiaan korvaavia demokratian muotoja, vaan toisiaan täydentäviä. Kuntalaisten näkökulmasta on tärkeää, että hänelle annetaan mahdollisuus erilaisiin sekä pitkäaikaisiin että lyhytaikaisiin ja satunnaisiin vaikuttamisen keinoihin. Myös erilaisille kuntalaisryhmille on tarjottava mielekkäitä ja sopivia osallistumiskeinoja. Suora osallistuminen on saanut 2000-luvulla myös uusia kuntalaisia voimaannuttavia muotoja, kuten yhteisösuunnittelu, visiointi, fokusryhmätyöskentely, asukasraadit ja kuntalaisfoorumeihin osallistuminen. Uusimpana osallistumisen muotona puhutaankin jo tekemällä osallistumisesta. Kuntalaisten ja kunnan välisissä suhteissa on monia vivahteita ja kuntalaiset toimivat kunnassa erilaisissa kuntalaisen ja asiakkaan rooleissa. Tärkeää on, miten kunta palvelee, mutta myös se, miten kuntalaiset toimivat yhteisönä. (Sakari Möttönen: Kuntalaisen muuttuvat roolit, 2010) Osallisuus keskittyy usein aktiivisiin kuntalaisiin. Nuorten osallisuuden kehittämiseen on kiinnitetty viime vuosina huomiota, mutta ei kuitenkaan vielä riiittävästi toimenpiteitä. Toinen tärkeä asia on ikäihmisten yksinäisyys, jolla on osoitettu olevan huonontava vaikutus hyvinvointiin ja terveyteen. Erityisenä haasteena on Espooseen muuttavat uudet asukkaat. Miten he juurtuvat Espooseen ja kokevat sen omaksi kotikaupungikseen? Asukkaat haluavat vaikuttaa erityisesti lähiympäristöönsä. Isossa kaupungissa sosiaalisen median kehitys antaa uusia mahdollisuuksia osallistumiseen. 3 Tavoitetila kehitysohjelman kohdealueella Haluamme, että espoolaiset tuntevat kotikaupunkinsa omakseen. Tätä kuvaa lauseet: Espoo meidän kotikaupunkimme! Tehdään Espoosta meidän näköinen. Osallistuva Espoo kehitysohjelman tavoitteena on: Osallistuvat espoolaiset ja Suomen toimivin demokratia.

7 Ohjelmakuvaus 3 4 Kehitysohjelman hyötytavoitteet ja mittarit Osallistuva Espoo -kehitysohjelman tavoiteena on: Toimiva päätöksenteko Palkitseva lähitekeminen Huomioidaan erilaisten ryhmien osallisuus Kehitetään avointa osallistumista ja vaikuttamista Toimiva päätöksenteko Hyvän kuntademokratian tunnusmerkki on aktiivisesti osallistuvat kuntalaiset, jotka tuntevat luottamusta kunnallista päätöksentekoa kohtaan. Lisäksi edustuksellisen demokratian toimivuus edellyttää, että luottamushenkilöt eivät etäänny kuntalaisista ja että he todella pystyvät vaikuttamaan kunnan päätösvallassa oleviin asioihin. Päätöksenteon toimivuutta tulee edelleen parantaa ja kehittää. Espoon kaupungin kuntademokratian osallisuustapoja on paljon ja välineet siihen ovat hyvät. Espoon on tärkeää käyttää ja kehittää olemassa olevia välineitä ja kanavia. Päätöksenteon prosessien on oltava avoimia ja helposti lähestyttäviä. On tärkeää, että kuntalaiset tietävät, miten voi osallistua Espoon kehittämiseen ja päätöksentekoon ja että heidät otetaan oikea-aikaisesti mukaan. Tavoitteet lyhyesti: - tehdään edustuksellinen demokratia paremmin tutuksi - madalletaan osallistumisen kynnystä - asukkaat ja yhteisöt otetaan paremmin mukaan valmisteluvaiheessa - asukkaat ja asiakkaat otetaan paremmin mukaan palvelujen kehittämiseen Palkitseva lähitekeminen Espoon vahvuus ovat aktiiviset kuntalaiset. Suomea on aina rakennettu talkoilla ja yhteisvastuulla. Sitä kannattaa edelleen vahvistaa. On tärkeää vahvistaa Espoohenkeä ja -identiteettiä. Saattamalla yritykset ja yhteisöt mukaan lähiympäristön toimintaan ja kehittämiseen meillä on suuria mahdollisuuksia onnistumiseen ja uudenlaiseen lähitekemiseen. Tavoitteet lyhyesti: - lisätään lähivaikuttamista mahdollisuuksia toimia aktiivisesti ja omatoimisesti lähiympäristössä - vahvistetaan talkoohenkeä ja yhdessä tekemistä - vahvistetaan Espoo-identiteettiä sekä ylpeyttä kotikaupungista ja omasta asuinalueesta - vahvistetaan tunnetta, että osallistumalla voidaan vaikuttaa - otetaan kasvava ikääntyneiden potentiaali paremmin käyttöön - otetaan paremmin yritykset ja yhteisöt mukaan lähitekemiseen

8 Ohjelmakuvaus 4 Huomioidaan erilaisten ryhmien osallisuus Erilaisten kuntalaisten tarpeet tulee ottaa huomioon. Kansainvälilisten asukkaiden määrä kasvaa. Suvaitsevaisuus on tärkeää. Haluamme toivottaa uudet kuntalaiset tervetulleiksi. Vahvistamme Espoon ja espoolaisten identiteettiä myös erilaisten ryhmien osalta. Tavoitteet lyhyesti: - tunnistetaan erilaiset ryhmät ja heidän tarpeensa (lapset, nuoret, ikäihmiset maahanmuuttajat, syrjäytyneet, kansainväliset asukkaat) ja parannnetaan heidän osallisuuttaan - arvostetaan kansainvälisyyttä ja suvaitsevaisuutta Kehitetään avointa osallistumista ja vaikuttamista Käytetään sähköisen asioinnin ja sosiaalisen median keinoja helpottamaan vaikuttamista ja omaehtoista ruohonjuuritason toimintaa. Kerätään asukkaiden ideoita, antaudutaan keskusteluun ja opitaan asukkaista palvelujen kehittämistä varten. Helppojen työkalujen myötä kynnys kertoa mielipiteensä on madaltunut. Sähköisistä tietoverkoista on tullut paikka olla aktiivinen. Organisaatioiden myös oletetaan olevan suoremmassa ja avoimemmassa vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa kuin aiemmin. Kaupungilta tämä edellyttää herkkyyttä kuunnella, resursseja ja toimintatapojen muutosta. Tavoitteet lyhyesti: - kehitetään osallistumis- ja vuorovaikutustapoja ja -kanavia - käytetään aktiivisesti sosiaalista mediaa - avataan tietoa yritysten ja yhteisöjen käyttöön paremmin - otetaan uudet ideat käyttöön tavoitellen joustavuutta ja helppoutta Mittareista Mittarit on valittu siten, että ne kuvaavat osallisuuden ilmiötä yleisellä tasolla. Mittareiden valinnassa on huomioitu olemassa oleva tutkimustieto. Suurimmassa osassa mitareista on saatavilla tulokset useammalta vuodelta. Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa tutkimus tehdään vuosittain. Poikkeuksena on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimustulokset alueellisesta hyvinvoinnista (ATH-tutkimus), joka on tehty vasta kerran.

9 Ohjelmakuvaus 5 Taulukko 1 Hyötytavoitteet ja mittarit Kehitysohjelman hyötytavoite Toimiva päätöksenteko, äänestysaktiivisuus kasvaa kunnallisvaaleissa Toimiva päätöksenteko, äänestysaktiivisuus kasvaa kunnallisvaaleissa Toimiva päätöksenteko, äänestysaktiivisuus kasvaa Toimiva päätöksenteko, kuntalaiset ovat tyytyväisiä Espoon luottamushenkilöihin Mittari toteutumisen arvioimiseksi Mittarin nykyarvo (jos ei ole saatavilla, viimeisin tieto ja sen ajankohta) Mittarin tavoitearvo kehitysohjelman jälkeen (2016 lopussa) Kunnallisvaalien äänestysprosentti Ulkomaalaisten espoolaisten äänestysprosentti Nuorisovaltuuston äänestysprosentti Kuntalaisten tyytyväisyys oman kunnan luottamushenkilöihin Toimiva päätöksenteko, Kuntalaisilla on tunne, kuntalaiset tuntevat kuntademokratian että he voivat vaikuttaa toimintatavat ja ovat niihin tyytyväisiä Toimiva päätöksenteko, luottamushenkilöiden oma käsitys vaikutsmahdollisuuksista Toimiva päätöksenteko, koululaisilla on mahdollisuus vaikuttaa koulussa Palkitseva lähitekeminen Palkitseva lähitekeminen Palkitseva lähitekeminen, aktiivisuuden lisääminen alueilla, joilla on matalimmat aktiivisuudet Palkitseva lähitekeminen, yksinäisyyden väheneminen Huomioidaan erilaisten ryhmien osallisuus Kehitetään avoimuutta ja vaikuttamista Kehitetään avoimuutta ja vaikuttamista, viestintä kuntalaisille toimii hyvin Luottamushenkilöiden vaikutusmahdollisuudet Tiedän miten koulussani voin vaikuttaa koulun asioihin Lähitekemisen kokeilujen määrä Osallisuustilojen määrä Aktiivisesti osallistuvien osuus (%) hyvä 19 % eos 63 % huono 18 % ka 3,01 (1-5) hyvä 26 % eos 39 % huono 34 % ka 2,79 (1-5) hyvät 61 % huonot 6 % samaa mieltä 50% eri mieltä 50 % kartoitus kartoitus Tapiola 36 % Leppävaara 34 % Kauklahti 30 % Matinkylä 27 % Vanha Espoo 23 % Espoonlahti 25 % Koko Espoo 29 % hyvä 30 % eos 55 % huono 15 % ka 3,20 (1-5) hyvä 40 % eos 35 % huono 25 % ka 3,0 (1-5) hyvät 70 % huonot 5 % samaa mieltä 60% erimieltä 40 % määritellään myöhemmin määritellään myöhemmin Tapiola 36 % Leppävaara 34 % Kauklahti 30 % Matinkylä 29 % Vanha Espoo 25 % Espoonlahti 27 % Koko Espoo 30 % Yksinäiseksi tuntevien osuus (%) 9% 7 % Kokeilujen määrä kartoitus määrä kasvaa Nettisivujen laatu (kokonaisarvosana) ka Tiedottaminen kunnan palveluista hyvä 62 % eos 14 % huono 24% ka 3,46 (1-5) hyvä 70 % eos 10 % huono 20% ka 3,46 (1-5) Lisätietoja tietolähteestä Espoon kaupunki, v ja 2016 Oikeusministeriö v ja 2016 Espoon kaupunki, v. 2011, 2013 ja 2015 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa tutkitaan vuosittain Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa tutkitaan vuosittain Kysely valtuutetuille valtuustokauden lopussa THL Kouluterveystutkimus 2010 Espoon kaupunki, toimialat Espoon kaupunki, toimalat THL, Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus (ATH) v THL, Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus (ATH) v Espoon kaupunki, toimialat Espoon kaupunki, viestintä Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 tutkitaan vuosittain

10 Ohjelmakuvaus 6 5 Kehitysohjelman konkreettiset tuotokset Hyötytavoitteiden saavuttamiseksi on alustavasti suunniteltu keinoja, jotka konkretisoituvat tuotoksiksi ohjelman suunnitteluvaiheessa. Alustavia aihioita projekteiksi ja toimenpiteiksi on listattu kappaleessa Toimiva päätöksenteko - laaditaan miten voin vaikuttaa Espoossa ohjeet - kirjataan avoimen valmistelun ja päätöksenteon periaatteet - sovitaan yhteistoimintamenettelystä asukkaiden ja yhteisöjen kanssa - laajennetaan hyviä olemassa olevia ja pilotoidaan uusia käytänteitä 2. Palkitseva lähitekeminen - toteutetaan asuinalueiden lähitekemisen pilototteja - kartoitetaan ja arvioidaan osallistumisen mahdollisuudet, resurssit ja tilat - arvioidaan asukasfoorumitoiminta - aktivoidaan kaupunkitapahtumia ja massatapahtumia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa - saatetaan yhteen yrityksiä ja 3. sektoria 3. Huomioidaan erilaisten ryhmien osallisuus - toteutetaan kokeiluja erilaisten ryhmien kanssa - lisätään toimintaa kansainvälisten asukkaiden kanssa 4. Kehitetään avointa osallistumista ja vaikuttamista - tunnistetaan sosiaalisen median mahdollisuudet ja lisätään kokeiluja - vahvistetaan dialogia (kuuntelu- ja keskustelukulttuuria) 6 Kehitysohjelman rajaukset Huomioidaan ja hyödynnetään tulosyksiköissä ja palveluyksiköissä tehtävä kehittämistyö ja palvelujen kehittäminen. Huomioidaan muiden kehitysohjelmien työ. 7 Keskeiset edellytykset kehitysohjelman käynnistämiselle ja onnistumiselle 7.1 Edellytykset käynnistämiselle Nimetään syksyllä 2013 projektit vuoden 2014 tavoitteiden saavuttamiseksi. Projektinhallinnassa toteutetaan Espoon projektinhallinnan menettelyjä. 7.2 Edellytykset onnistumiselle Johdon sitoutuminen tärkeää. Kehitysohjelmien omistajilla on keskeinen rooli kehittämistyössä. Jokaisen projektiryhmän tulee käydä läpi edellytykset onnistumiselle.

11 Ohjelmakuvaus 7 8 Kustannukset, rahoitus ja Espoon sisäinen työmäärä 8.1 Ulkoiset kustannukset vuodessa kokouskulut ja matkakustannukset materiaali- ja painatuskustannukset kumppanuustoiminta selvitykset ja pilotoinnit euroa euroa euroa euroa 8.2 Mahdolliset ulkopuoliset rahoituslähteet Kansallisen rahoituksen mahdollisuudet käydään läpi. 8.3 Tarvittavat henkilöresurssit Tarkentuu myöhemmin. Alustavan arvion mukaan vuonna 2014: - ohjelmapäällikkö 0,3 htv - viestintäpäällikkö 0,2 htv - toimialojen ohjausryhmän jäsenet 0,1 htv - kumppanuustoiminnnan tuet 0,1 htv 9 Kehitysohjelman organisointi Ohjausryhmän luottamushenkilöjäsenet ovat: Simon Elo puheenjohtaja, Mari Nevalainen varapuheenjohtaja, Kai Lintunen, Kaisa Alaviiri ja Anders Portin. Lisäksi asiantuntijajäsenä nuorisovaltuuston edustaja Kasper Sukselainen. Ohjausryhmän viranhaltijajäsenet ovat: Jukka Mäkelä omistaja, Mari Immonen ohjelmapäällikkö, Tuija Norlamo, Martti Merra, Harri Tanska. Viestintävastaava on Johanna Pellinen.

12 Ohjelmakuvaus 8 10 Kehitysohjelman toteutus Alustava hahmotelma projekteiksi on seuraava (tarkentuu ohjelmasuunnitelmassa): Taulukko 2: Ehdotuksia ohjelmaan sisältyviksi projekteiksi ja toimenpiteiksi Projekti / toimenpide Miten voin vaikuttaa? - ohjeet Avoimen valmistelun ja päätöksenteon periaatteet Avoimen valmistelun ja päätöksenteon periaatteet Avoimen valmistelun ja päätöksenteon periaatteet Lähitekeminen Lähitekeminen Asukasfoorumien kehittäminen Kaupunkitapahtumat kaikille kuntalaisille Eri toimijat yhteen Näin Espoo sinua palvelee -esite Toteutetaan kokeiluja Tunnistetaan erilaiset ryhmät ja heidän tarpeensa Tunnistetaan erilaiset ryhmät ja heidän tarpeensa Sosiaalinen media osallisuuden tukena Sosiaalinen media osallisuuden tukena Osallisuuden kehittäminen Espoossa Lyhyt kuvaus Laaditaan kuvaus, miten voin vaikuttaa Espoossa. Tehdään esite. Esittely kuntalaisille. Kirjataan periaatteet ja järjestetään koulutus valmistelijoille Sovitaan yhteistyömenettelyistä asukkaiden ja yhteisöjen kanssa. Toimintaperiaatteet erilaisten ryhmien osalta on kuvattu Tunnistetaan ja laajennetaan olemassa olevia hyviä toimintatapoja ja pilotoidaan uusia Toteutetaan talkoita ja muita asuinalueiden lähitekemisen pilotteja Kartoitetaan ja arvioidaan osallisuuden mahdollisuudet, tilat ja resurssit Arvioidaan asukasfoorumi-toimintaa ja kehitetään toiminaa edelleen Aktivoidaan kaupunki- ja massatapahtumia eri toimijoiden kanssa Saatetaan yhteen yrityksiä ja 3. sektori (kartoitus, pilotointi, totetutus) Tehdään yleisesite, jossa kaupungin palvelut. Vahvistetaan Espoo-identiteettiä sekä ylpeyttä kotikaupungista. Kartoitetaan ideat, valitaan kokeilukohteet, arvioidaan tulokset ja otetaan hyvät käytännöt käyttöön Lisätään toimintaa maahanmuuttajaasukkaisen kanssa Tehdään selvitys lasten ja nuorten osallisuudesta ja tehdään sen perusteella tarvittavat kehittämistoimenpiteet. Tunnistetaan sosiaalisen media mahdollisuudet ja lisätään kokeiluja Vahvistetaan dialogia Arvioidaan, miten osallisuutta voidaan kehittää jatkuvan kehittämisen periaatteiden mukaisesti. Yhteys kehitysohjelman hyötytavoitteisiin Tavoite: Toimiva päätöksenteko Tavoite: Toimiva päätöksenteko Tavoite:Toimiva päätöksenteko Tavoite: Toimiva päätöksenteko Tavoite: Palkitseva lähitekeminen Tavoite: Palkitseva lähitekeminen Tavoite: Palkitseva lähitekeminen Tavoite: Palkitseva lähitekeminen Tavoite: Palkitseva lähitekeminen Tavoite: Palkitseva lähitekeminen Tavoite: Huomioidaan erilaisten ryhmien osallisuus Tavoite: Huomioidaan erilaisten ryhmien osallisuus Tavoite: Huomioidaan erilaisten ryhmien osallisuus Tavoite: Kehitetään avointa osallistumista ja vaikuttamista Tavoite: Kehitetään avointa osallistumista ja vaikuttamista Tavoite: Osallisuuden kehittämisen jatkuvana toimintana. Vastuutaho Kustannukset Ajoitus (alustava, vuositasolla) Toimialat Toimialat Sivistystoimi Tekninen- ja ympäristötoimi Toimialojen johto Toimialojen johto Sivistystoimi Varhaiskasva tus ja opetus

13 Ohjelmakuvaus 9 11 Tunnistetut riippuvuudet muihin ohjelmiin, projekteihin ja muuhun työhön Poikkihallinnollisten ohjelmien sisällöt sivuavat toisiaan ja ovat joiltain osin päällekäisiä. Ohjelmatyön suunnittelussa huomioidaan kehitysohjelmien työnjako. Lisäksi riippuvuuksina on tunnitestettu seuraava kehitystyö: Espoon viestinnän kehittäminen (viestintäpäällikkö Johanna Pellinen), palvelujen kehittäminen (palvelujen kehittämispäällikkö Arja Kaikkonen), kuntalain uudistus, Valtion sähköisen asioinnin ja demokratian kehittämisohjelma (Sade ohjelma) ja suurten kaupunkien osallisuustyö: Vantaa, Turku, Oulu, Tampere, Helsinki. 12 Tärkeimmät sidosryhmät Sidsoryhmät kaupungin organisaation ulkopuolella Asukkaat (lapset, nuoret, työikäiset, eläkeläiset, erityisryhmät) Asiakat Asukasfoorumien jäsenet Asukasyhdistykset Paikallisyhdistykset Yhdistykset ja seurat Oppilaitokset, korkeakoulut, yliopistot Kauppakeskukset Seurakunta Kansalaisjärjestöt (esim. partio, maahanmuuttajajärjestöt) Yritykset Sidosryhmät Espoon kaupungin organisaatiossa: Toiset ohjelmaryhmät Toimialajohtajat, Tulosyksiköt Esimiehet ja henkilöstö Projektiryhmät ja -päälliköt 13 Merkittävimmät riskit Ohjausryhmä on tunnistanut riskejä, joille tullaan laatimaan suunnitelma niiden hallitsemiseksi. Riskit: Kehittämistyössä emme tavoita vähiten osallistuvia. Aktiiviset kuntalaiset uupuvat osallistumiseen. Osallistuminen ei koeta mielekkääksi. Kuntalaiset eivät tiedä hyviä keinoja miten vaikuttaa. Kuntalaiset kokevat, että vaikuttamisella ei ole merkitystä. Kehittämistyössä konkretia puuttuu. Emme pysty rajaamaan tehtävää. Ymmärrämme eri tavoin termit ja käsitteet.

14 Ohjelmakuvaus Ehdotus etenemistavaksi kehitysohjelman suunnittelussa Ohjelmakuvaus tarkentuu syksyn 2013 aikana ohjelmasuunnitelmaksi.

Ohjelmasuunnitelma: Osallistuva Espoo - kehitysohjelma

Ohjelmasuunnitelma: Osallistuva Espoo - kehitysohjelma Ohjelmasuunnitelma: Osallistuva Espoo - kehitysohjelma 27.11.2013 Versio: 0.4 Kehitysohjelman omistaja: Kehitysohjelman ohjausryhmän puheenjohtaja: Kehitysohjelman ohjelmapäällikkö: Jukka Mäkelä Simon

Lisätiedot

Ohjelmajohtamisen kehittäminen

Ohjelmajohtamisen kehittäminen Ohjelmajohtamisen kehittäminen Valtuuston strategiaseminaari, Hotelli Korpilampi Ohjelmajohtaja Päivi Hoverfält Mitä on ohjelmajohtaminen? Ohjelmajohtaminen on tapa organisoida ja johtaa merkittäviä muutoksia

Lisätiedot

Espoo-tarinan toteutumista kuvaavat indikaattorit. Päivitetty 15.4.2016

Espoo-tarinan toteutumista kuvaavat indikaattorit. Päivitetty 15.4.2016 Espoo-tarinan toteutumista kuvaavat indikaattorit Päivitetty 15.4.2016 Espoo-tarinan indikaattorit Espoo-tarinan toteutumisen arvioinnissa käytetään indikaattoreita, joilla kuvataan näkökulmittain päämäärän

Lisätiedot

Espoo-tarinan toteutumista kuvaavat indikaattorit

Espoo-tarinan toteutumista kuvaavat indikaattorit Espoo-tarinan toteutumista kuvaavat indikaattorit Valtuuston strategiaseminaari 22.4.2015, Valtuustotalo Strategiajohtaja Jorma Valve Espoo-tarinan indikaattorit Espoo-tarinan toteutumisen arvioinnissa

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro. Kaupunginsihteeri Mari Immonen

Kommenttipuheenvuoro. Kaupunginsihteeri Mari Immonen Kommenttipuheenvuoro Kaupunginsihteeri Mari Immonen 10.12.2015 Espoon visio Verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen Espoo on vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa kaikkien on hyvä asua,

Lisätiedot

Demokratiapäivä 17.10.2013 Kuntaliitto

Demokratiapäivä 17.10.2013 Kuntaliitto Kuntayhteisön johtajuus ja poliittiset prosessit osaaikaisen varapuheenjohtajan silmin Demokratiapäivä 17.10.2013 Kuntaliitto Tiina Elo kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Espoo Luottamushenkilöjohtamisen

Lisätiedot

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Espoo 05-11-2014 2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 367. Kaupunginhallitus Sivu 1 / Poikkihallinnollisten kehitysohjelmien ohjelmasuunnitelmien hyväksyminen

Espoon kaupunki Pöytäkirja 367. Kaupunginhallitus Sivu 1 / Poikkihallinnollisten kehitysohjelmien ohjelmasuunnitelmien hyväksyminen Kaupunginhallitus 16.12.2013 Sivu 1 / 1 5349/00.01.02/2013 367 Poikkihallinnollisten kehitysohjelmien ohjelmasuunnitelmien hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Jorma Valve, puh. 046 877 2055 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 249. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 249. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 02.09.2013 Sivu 1 / 1 3726/00.01.02/2013 249 Poikkihallinnollisten kehitysohjelmien ohjelmakuvausten hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Päivi Hoverfält, puh. (09) 816 84862 Jorma

Lisätiedot

Miten suoraa ja edustuksellista demokratiaa johdetaan ja kehitetään kunnassa? Demokratiapäivä Katja Syvärinen

Miten suoraa ja edustuksellista demokratiaa johdetaan ja kehitetään kunnassa? Demokratiapäivä Katja Syvärinen Miten suoraa ja edustuksellista demokratiaa johdetaan ja kehitetään kunnassa? Demokratiapäivä 13.10.2015 Katja Syvärinen Mitä haluamme kun haluamme kuntalaisten osallisuutta? Hiljaisia kuntalaisia? Tyytyväisiä

Lisätiedot

Demokratiapäivä

Demokratiapäivä Demokratiapäivä 13.10.2015 Teemasessio 2:Edustuksellisen ja suoran demokratian muodostama kokonaisuus - miten niiden johtaminen ja kehittäminen vaikuttaa toisiinsa ja miten niitä kehitetään samanaikaisesti?

Lisätiedot

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4.

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4. Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma Kristiina Mustakallio Taustana väestönkehitys Espoossa 2014-2016 suhteellisesti kasvu on nopeinta

Lisätiedot

Yhdessä Oulussa osallisuus, vaikuttaminen ja paikalliskulttuuri Oulun maaseutualueilla. Erityisasiantuntija Päivi Kurikka Kuntaliitto 20.2.

Yhdessä Oulussa osallisuus, vaikuttaminen ja paikalliskulttuuri Oulun maaseutualueilla. Erityisasiantuntija Päivi Kurikka Kuntaliitto 20.2. Yhdessä Oulussa osallisuus, vaikuttaminen ja paikalliskulttuuri Oulun maaseutualueilla Erityisasiantuntija Päivi Kurikka Kuntaliitto 20.2.2013 Kuntademokratian kehittämiselle on jo nyt hyvää pohjaa lainsäädännössä

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa 6. TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA VASTUUTAHOT 1 Toimenpide-ehdotukset ovat syntyneet jyväskyläläisille lapsille ja nuorille tehtyjen alkukartoitusten, Jyväskylän kaupungin palvelualueille tehtyjen kyselyjen

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA

HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA KUNNAN STRATEGIA 2010 2014 Hyväksytty kv 14.6.2010 23 Hankasalmen kunnan tehtävä (MISSIO) Hankasalmi on hyvä kunta asua, kasvaa, kasvattaa, ikääntyä, tehdä työtä, yrittää ja

Lisätiedot

Lähidemokratian vahvistaminen

Lähidemokratian vahvistaminen Lähidemokratian vahvistaminen Kuntaliitosverkoston seminaari Kuntatalo 4.6.2014 Ritva Pihlaja erityisasiantuntija, tutkija ritva.pihlaja@pp.inet.fi Lähidemokratiasta on? enemmän kysymyksiä kuin vastauksia,

Lisätiedot

Valtuustoseminaari. Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä

Valtuustoseminaari. Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä 15.2.2017 Ajankohtaista Metropolipolitiikan neuvottelukunnan kokous 13.2. Hallitus antanut luvan valmistella esitys kasvupalvelujen erillisratkaisulaiksi

Lisätiedot

Espoo-tarinan toteutuminen tilannekuva helmikuu Strategiajohtaja Jorma Valve Valtuustoseminaari

Espoo-tarinan toteutuminen tilannekuva helmikuu Strategiajohtaja Jorma Valve Valtuustoseminaari Espoo-tarinan toteutuminen tilannekuva helmikuu 2017 Strategiajohtaja 15.2.2017 Valtuustoseminaari Espoon visio Verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen Espoo on vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet: Espoo toimii edelläkävijänä

Lisätiedot

Kuntalaisten sähköiset vaikuttamiskanavat. Mikko Nislin

Kuntalaisten sähköiset vaikuttamiskanavat. Mikko Nislin Kuntalaisten sähköiset vaikuttamiskanavat Mikko Nislin 5.6.2013 Kuntalaisten osallisuus Kuntalaisilla tulee olla mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa oman kuntansa päätöksiin, valintoihin ja palvelujen

Lisätiedot

Osallisuus Vantaalla. Kuntalaiset keskiöön Verkosto 26.11.2013

Osallisuus Vantaalla. Kuntalaiset keskiöön Verkosto 26.11.2013 Osallisuus Vantaalla Kuntalaiset keskiöön Verkosto Yhteys strategiaan 2013-2016 Sitovat tavoitteet 2014 12. Vantaan tulevaisuutta rakennetaan yhdessä asukkaiden, yhteisöjen ja yritysten kanssa Osallisuusmalli

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 Lausuntopyynnön esittelyn tueksi TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen alueellisen koordinaation painopisteet Pirkanmaalla

Lisätiedot

OSALLISUUSKARTOITUS JOHDOLLE VUONNA 2011 OSALLISUUSKARTOITUS ASUKKAILLE VUONNA 2013

OSALLISUUSKARTOITUS JOHDOLLE VUONNA 2011 OSALLISUUSKARTOITUS ASUKKAILLE VUONNA 2013 OSALLISUUSKARTOITUS JOHDOLLE VUONNA 2011 OSALLISUUSKARTOITUS ASUKKAILLE VUONNA 2013 1 KUOPION OSALLISUUSKYSELY ASUKKAILLE 2013 Kaikille Kuopion asukkaille suunnattu Kuopion osallisuuskysely toteutettiin

Lisätiedot

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma 2016-2017 Orimattilan visio 2020: Itsenäinen Orimattila on uudistumiskykyinen ja yhteisöllinen maaseutukaupunki metropolialueen

Lisätiedot

Tuottavuus kunnan strategisessa johtamisessa. Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä

Tuottavuus kunnan strategisessa johtamisessa. Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Tuottavuus kunnan strategisessa johtamisessa Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä 16.6.2011 1 Strategiamallin kehittämisen tavoitteet Strategisen johtamisen ja johtamisjärjestelmän kehittäminen Valtuuston

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

KH liite n:o 2/ VALT liite n:o 2/

KH liite n:o 2/ VALT liite n:o 2/ KH liite n:o 2/4.12.2012 VALT liite n:o 2/13.12.2012 Sivu 2 / 5 1 VALIOKUNNAT Pudasjärven kaupungin valiokunnat osallistuvat kaupungin päätöksien valmisteluun valtuustolle, kaupunginhallitukselle tai virkamiehille.

Lisätiedot

KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo

KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo Espoo on osaavien ihmisten kunta, joka tunnetaan oikeudenmukaisena, asukas- ja asiakaslähtöisenä sekä vastuullisena edelläkävijänä nyt ja tulevaisuudessa.

Lisätiedot

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys 6.5.2014 Jarkko Majava (yhteyshenkilö) Johtava konsultti, FCG Konsultointi Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 22.5.2014 Page 1 Kuntarakenneselvityksen

Lisätiedot

Kohti kumppanuusyhteiskuntaa

Kohti kumppanuusyhteiskuntaa Kohti kumppanuusyhteiskuntaa Kyläpäällikkökoulutus 27.10. Somero Tauno Linkoranta erityisasiantuntija Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, kansalaistoiminta Isoja muutoksia julkisissa rakenteissa Kartat:

Lisätiedot

Kehitetään kyliä yhdessä KEHITTÄMISEN PERUSTAA

Kehitetään kyliä yhdessä KEHITTÄMISEN PERUSTAA Kehitetään kyliä yhdessä KEHITTÄMISEN PERUSTAA Maarit Alikoski 15.9.2015 ROVANIEMEN KAUPUNKI Maarit Alikoski 15.92015 Kuva: Pasi Tarvainen 2015 Rovaniemen maaseudun kehittämisohjelma 2013-2020 Laaja yhteys

Lisätiedot

Uusi kuntalaki demokratian ja osallistumisen näkökulmasta - miten verkostotyöllä on voitu vaikuttaa lainvalmisteluun?

Uusi kuntalaki demokratian ja osallistumisen näkökulmasta - miten verkostotyöllä on voitu vaikuttaa lainvalmisteluun? Uusi kuntalaki demokratian ja osallistumisen näkökulmasta - miten verkostotyöllä on voitu vaikuttaa lainvalmisteluun? Neuvotteleva virkamies, HT Inga Nyholm Valtiovarainministeriö Säädösvalmistelun kehittäminen

Lisätiedot

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma)

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma) Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon (Kuntatieto ohjelma) hallintamalli (luonnos) 26.6.2013 Tommi Oikarinen Ohjauksen ja hallinnan tehtävät Johtoryhmä Ohjaus Tavoitteiden asettaminen

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020 Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010 Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies Strategian tausta laajat muutostrendit haastavat toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

Kuntalaiset keskiöön projektin päätösseminaari Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, toimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto

Kuntalaiset keskiöön projektin päätösseminaari Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, toimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto Kuntalaiset keskiöön projektin päätösseminaari 26.2.2015 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, toimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto Äänestysaktiivisuuden lasku Ilkeät ongelmat Luottamuspula Luottamustoimien ei-houkuttelevuus

Lisätiedot

Hyvän tahdon Viitasaari. Kirkkovaltuuston pj. Maria Kaisa Aula Kirkollisen johtamisen forum 28.1.2016 Vantaa

Hyvän tahdon Viitasaari. Kirkkovaltuuston pj. Maria Kaisa Aula Kirkollisen johtamisen forum 28.1.2016 Vantaa Hyvän tahdon Viitasaari Kirkkovaltuuston pj. Maria Kaisa Aula Kirkollisen johtamisen forum 28.1.2016 Vantaa Taustaa Kunnan, seurakunnan ja paikallislehden johdon havahtuivat keväällä 2015 keskusteluun

Lisätiedot

RAUMAN TARINA alkaa! Johdatus strategiatyöhön eli Rauman tulevaisuuden tarinaan

RAUMAN TARINA alkaa! Johdatus strategiatyöhön eli Rauman tulevaisuuden tarinaan RAUMAN TARINA alkaa! Johdatus strategiatyöhön eli Rauman tulevaisuuden tarinaan Koko kaupunki mukaan Rauman tulevaisuuden tarinaan Tavoitteena Kehittää Raumaa asukkaiden, yritysten, yhteisöjen ja kaupunkiorganisaation

Lisätiedot

PIRKANMAALLE LAADITAAN KULTTUURIHYVINVOINTISUUNNITELMA

PIRKANMAALLE LAADITAAN KULTTUURIHYVINVOINTISUUNNITELMA PIRKANMAALLE LAADITAAN KULTTUURIHYVINVOINTISUUNNITELMA 25.10.2016 Arttu Haapalainen taiteen ja hyvinvoinnin läänintaiteilija Taiteen edistämiskeskus / Pirkanmaa Kun tanssin, tunnen oloni normaaliksi

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus

Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen, Paavo Kaitokari ja Jouko Luukkonen Sähköposti: etunimi.sukunimi@vm.fi Jyväskylän valtuuston seminaari

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma Tulevaisuuden kunta ja Kunnat 2021 -ohjelma Kainuun maakuntatilaisuus 19.4.2016 Jarkko Majava, va kehityspäällikkö Aineisto: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet 4.4.2016 Luonnos Kuntaliiton strategisista

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma. Sini Sallinen,

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma. Sini Sallinen, Tulevaisuuden kunta ja Kunnat 2021 -ohjelma Sini Sallinen, erityisasiantuntija, sini.sallinen@kuntaliitto.fi, @SallinenSini Luonnos Kuntaliiton strategisista tavoitteista tulevaisuuden kunnalle 10. Rakennetun

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

Uusi kuntalaki Demokratia ja osallistuminen

Uusi kuntalaki Demokratia ja osallistuminen Uusi kuntalaki 2015 - Demokratia ja osallistuminen Kuntamarkkinat 10- Mervi Kuittinen Laissa säädettäisiin: Kunnan asukkaiden osallistumisoikeutta koskeva luku (5. luku) kunnan asukkaiden äänioikeudesta

Lisätiedot

Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa

Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa Iltapäiväseminaari 5.4.2016 Johanna Sinkkonen koti- ja erityisasumisen johtaja Esimerkkejä lainsäädännöstä tulevasta kuulemisen ja vaikuttamismahdollisuuksien

Lisätiedot

Hankkeistaminen Webinaari Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1)

Hankkeistaminen Webinaari Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Hankkeistaminen Webinaari 24.11.2015 Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Ulkopuolisen rahoituksen konteksti AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN KONTEKSTI: STRATEGIAT, LINJAUKSET, KEHITTÄMISTARPEET, RESURSSIT,

Lisätiedot

Terveyden edistäminen Kainuussa

Terveyden edistäminen Kainuussa Terveyden edistäminen Kainuussa Kainuulaiset järjestöt 4.12.2013 Terveyteen vaikuttavat tekijät Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnassa ja kuntayhtymässä Järjestöt, yhdistykset Terveyden edistämisen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Digikuntakokeilu kehittämisohjelma. Juhta LUONNOS

Digikuntakokeilu kehittämisohjelma. Juhta LUONNOS Digikuntakokeilu kehittämisohjelma Juhta 10.5.2016 Digikuntakokeilun tausta hallitusohjelmassa Kuntien, maakuntien ja koko julkisen sektorin kustannusten karsinta - reformi Toimenpidenohjelma 2/2016 Teema

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 EVIVA Ennaltaehkäisevä virikkeellinen vapaa-aika TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällysluettelo Tavoite ja päämäärä... 2 EVIVA toimintaohjelman hallinto... 2 Päätoimenpiteet 2015... 2 Arviointi ja seuranta

Lisätiedot

Lähemmäs. Marjo Lavikainen

Lähemmäs. Marjo Lavikainen Lähemmäs Marjo Lavikainen 20.9.2013 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Kehittämisohjelman valmistelu alkoi lasten ja nuorten verkkokuulemisella

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Kohti uutta kuntaa Rovaniemen Demokratiapäivän 2015 avoin keskustelufoorumi. Maarit Alikoski ROVANIEMEN KAUPUNKI

Kohti uutta kuntaa Rovaniemen Demokratiapäivän 2015 avoin keskustelufoorumi. Maarit Alikoski ROVANIEMEN KAUPUNKI Kohti uutta kuntaa Rovaniemen Demokratiapäivän 2015 avoin keskustelufoorumi Maarit Alikoski 21.10.2015 ROVANIEMEN KAUPUNKI Kunnan rooli ja tehtävät uudistuvat Yksi keskeinen vaikuttava tekijä: sosiaali-

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa

Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN KUNNAN TEHTÄVÄNÄ Kuntalain mukaisesti kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä

Lisätiedot

Tulokset Turun kaupungin näkökulmasta

Tulokset Turun kaupungin näkökulmasta Tulokset Turun kaupungin näkökulmasta Rakli Elinvoimaa lähiöihin klinikkatyöskentelyn tulostyöseminaari 7.6.2016 Tuomas Heikkinen, johtaja, konsernihallinto Minna Sartes, toimialajohtaja, vapaa-aikatoimiala

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 209. Valtuusto Sivu 1 / 1. Valmistelijat / lisätiedot: Jorma Valve, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 209. Valtuusto Sivu 1 / 1. Valmistelijat / lisätiedot: Jorma Valve, puh Valtuusto 21.11.2016 Sivu 1 / 1 5349/2013 00.01.02 Kaupunginhallitus 328 7.11.2016 209 Poikkihallinnollisen kehitysohjelmatyön jatkaminen Valmistelijat / lisätiedot: Jorma Valve, puh. 046 877 2055 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet Selvitysryhmän kokous 11.3.2014 Selvitysprosessi ja aikataulu 2013 Elo-Joulukuu 2014 Tammi-Huhtikuu Syyskuu Joulukuu

Lisätiedot

Strategiakortit 2016

Strategiakortit 2016 Kh 26.4.2016 120 Liite kh nro 1 Ptktark. UTAJÄRVEN KUNTA Strategiakortit 2016 LIITE Väritunnisteet: Etenee suunnitellusti Viivästynyt Ei etene/keskeytynyt TALOUS Päämäärä: Kuntatalous on vakaa Kriittiset

Lisätiedot

Mediakoulutuksen ja -yritysten keskittymä Tesomaan. Yhteistyössä kohti omavoimaista yhteisöä

Mediakoulutuksen ja -yritysten keskittymä Tesomaan. Yhteistyössä kohti omavoimaista yhteisöä Oma Tesoma Oma Tesoma -hanke on useista projekteista koostuva laaja-alainen kehityshanke, jolla tavoitellaan Tesoman asuin- ja palvelualueelle uudenlaista hyvinvointia sekä houkuttelevuutta kehittämällä

Lisätiedot

Nykytila punaisella, 8 erillistä kuntaa tulevaisuudessa mustalla, uusi kaupunki vihreällä

Nykytila punaisella, 8 erillistä kuntaa tulevaisuudessa mustalla, uusi kaupunki vihreällä Uuden kaupungin arvosana kyseisen palvelun tai teeman osalta. Nykytila punaisella, 8 erillistä kuntaa tulevaisuudessa mustalla, uusi kaupunki vihreällä DEMOKRATIA KRITEERI NYKYTILAN EDUT ERILLISET KUNNAT:

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla?

Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla? Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla? YHTEISTOIMINTA-ALUEVERKOSTON XIV TAPAAMINEN 17.2.2011 Helsinki Neuvotteleva virkamies Kerttu Perttilä, STM 1 2.3.2011

Lisätiedot

Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen

Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet: Espoo toimii edelläkävijänä

Lisätiedot

Hankkeistaminen Webinaari Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1)

Hankkeistaminen Webinaari Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Hankkeistaminen Webinaari 1.11.2016 Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Ulkopuolisen rahoituksen konteksti AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN KONTEKSTI: STRATEGIAT, LINJAUKSET, KEHITTÄMISTARPEET, RESURSSIT,

Lisätiedot

Elinvoimaa lähiöihin. Kehittyvä Pansio-Perno. Minna Sartes, toimialajohtaja vapaa-aikatoimiala. Pekka Sundman, johtaja konsernihallinto 17.3.

Elinvoimaa lähiöihin. Kehittyvä Pansio-Perno. Minna Sartes, toimialajohtaja vapaa-aikatoimiala. Pekka Sundman, johtaja konsernihallinto 17.3. Elinvoimaa lähiöihin Kehittyvä Pansio-Perno Minna Sartes, toimialajohtaja vapaa-aikatoimiala Pekka Sundman, johtaja konsernihallinto 17.3.2016 Turun kaupungin visio Suomen Turku on kiinnostava ja rohkeasti

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 1 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 2 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 SISÄLLYS ELINKEINOPOLIITTINEN MITTARISTO 2014 RANUA... 3 KUNTIEN ELINVOIMA JA YRITTÄJYYS

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3.

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Henkilökunnan kommentit toimintamallin uudistamisen tavoitteisiin ja muihin päälinjauksiin Loorassa e-lomake

Lisätiedot

Sivu 1 / 5. RAAHEN LÄHIDEMOKRATIAMALLI, ehdotus 4.11.2015. 1. Johdanto

Sivu 1 / 5. RAAHEN LÄHIDEMOKRATIAMALLI, ehdotus 4.11.2015. 1. Johdanto Sivu 1 / 5 RAAHEN LÄHIDEMOKRATIAMALLI, ehdotus 4.11.2015 1. Johdanto Raahen kaupungilla on pitkät perinteet yhteistyöstä ja kylien tukemisesta. Vuonna 1989 Raahen kaupunki osallistui kolmivuotiseen, valtakunnalliseen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

Uusi kuntalaki osallisuuden näkökulmasta

Uusi kuntalaki osallisuuden näkökulmasta Uusi kuntalaki osallisuuden näkökulmasta Kenen osallisuus?-seminaari 2.9.2014 Neuvotteleva virkamies Inga Nyholm Kuntalain valmisteluaikataulu Hallituksen esitysluonnos kuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi

Lisätiedot

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / näkökulma Vetovoimainen kaupunki - Liikunnan ja kulttuurin tarjonta - Aktiivinen kaupunkielämä - Kehittyvä kaupunkikeskus - Liikunnan ja kulttuurin näkyvyys

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUKSEN MITTARIT

HYVINVOINTIKERTOMUKSEN MITTARIT HYVINVOINTIKERTOMUKSEN MITTARIT Liikunnan palveluketju vahvaksi 26.5.2015 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Motto: Hyvin suunniteltu on jo puoleksi tehty 2 26.5.2015 Terveydenhuoltolaki 1326/2010, 12

Lisätiedot

Helsingin strategiaohjelmasta 2013-2016 tukea kestävälle liikennepolitiikalle. Leena Silfverberg 17.4.2013

Helsingin strategiaohjelmasta 2013-2016 tukea kestävälle liikennepolitiikalle. Leena Silfverberg 17.4.2013 Helsingin strategiaohjelmasta 2013-2016 tukea kestävälle liikennepolitiikalle Leena Silfverberg 17.4.2013 Hyvinvoiva helsinkiläinen Nuorille tilaa kuulua ja loistaa Ikääntyvistä huolehditaan Maahanmuuttajat

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta parlamentaarinen työryhmä. Kimi Uosukainen, puheenjohtaja 3.6.2016 Helsinki

Tulevaisuuden kunta parlamentaarinen työryhmä. Kimi Uosukainen, puheenjohtaja 3.6.2016 Helsinki Tulevaisuuden kunta parlamentaarinen työryhmä Kimi Uosukainen, puheenjohtaja 3.6.2016 Helsinki Mikä on Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto? Nuorten osallisuuden asiantuntijajärjestö, joka on perustettu vuonna

Lisätiedot

Poliittisten johtamis- ja päätöksentekojärjestelmien uudistaminen ARTTU2 -kunnissa. va kehittämispäällikkö Jarkko Majava

Poliittisten johtamis- ja päätöksentekojärjestelmien uudistaminen ARTTU2 -kunnissa. va kehittämispäällikkö Jarkko Majava Poliittisten johtamis- ja päätöksentekojärjestelmien uudistaminen ARTTU2 -kunnissa va kehittämispäällikkö Jarkko Majava Tausta Pohjautuu 40 ARTTU2-kunnalle tehtyyn kyselyyn Kuntien poliittisten johtamis-

Lisätiedot

Mitä olemme saaneet aikaiseksi Kuntalaiset keskiöön projektissa?

Mitä olemme saaneet aikaiseksi Kuntalaiset keskiöön projektissa? Mitä olemme saaneet aikaiseksi Kuntalaiset keskiöön projektissa? Päivi Kurikka paivi.kurikka@kuntaliitto.fi erityisasiantuntija Kuntakehitys, demokratia ja johtaminen Suomen Kuntaliitto Projektin taustalla

Lisätiedot

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Työkokouspäivä 22.3.2011 Avauspuheenvuoro Yksikön päällikkö Riitta Pöllänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

Keski-Suomen SOTE2020 - hanke LAPSET, NUORET JA PERHEET VISIO KORJAAVASTA TUKEVAAN, YKSILÖSTÄ VERKOSTOON

Keski-Suomen SOTE2020 - hanke LAPSET, NUORET JA PERHEET VISIO KORJAAVASTA TUKEVAAN, YKSILÖSTÄ VERKOSTOON Keski-Suomen SOTE2020 - hanke LAPSET, NUORET JA PERHEET VISIO KORJAAVASTA TUKEVAAN, YKSILÖSTÄ VERKOSTOON 22.10.201 9.10.2015 Hanketyöntekijä Petri Oinonen 22.10.2015 LNP palvelujen organisointi tulevaisuudessa?

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Kaupunkistrategian lähtökohtia 1. Kaupunkistrategia = Oulun kaupungin strategia (ei vain kaupunkiorganisaation strategia) Kuntalaiset aktiivisina

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenranta

ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenranta ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Osallistuminen ja vaikuttaminen Yleisiä näkemyksiä, päätöksenteko ja osallistuminen Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenrannan vastausprosentti 39,8% (N=478) Kuntalaiskysely on osa

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

Alueellisen osallistumisen ja demokratian vaihtoehdot Esitys Mikkelin, Suomenniemen ja Ristiinan valtuustojen yhteisseminaarissa 1.2.

Alueellisen osallistumisen ja demokratian vaihtoehdot Esitys Mikkelin, Suomenniemen ja Ristiinan valtuustojen yhteisseminaarissa 1.2. Alueellisen osallistumisen ja demokratian vaihtoehdot Esitys Mikkelin, Suomenniemen ja Ristiinan valtuustojen yhteisseminaarissa 1.2.2012 Sisältö Kuntalaisten osallisuus: lähidemokratia ja kuntapalvelut

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala 13.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Opetuksen järjestäjän tasolla kyselyyn

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 27. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 27. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 30.01.2017 Sivu 1 / 1 2584/2015 09.00.00 27 Espoon kaupungin turvallisuusohjelman tarkastaminen (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Petri Häkkinen, puh. 043 824 5679 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

3. Ikä. Määrä % EOS Alle Yli

3. Ikä. Määrä % EOS Alle Yli 7 1 3. Ikä Määrä % EOS 6 0.81 Alle 30 1.8 30-245 33. Yli 50 4 64.1 2 5. Seudullinen viestintä on avointa 6. Seudullinen viestintä on helposti ymmärrettävää 7. Seudullä on selkeä yhteinen tahtotila 8. Toimijoiden

Lisätiedot

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä Salo 4.9.2014 Esityksen sisältö 1. Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä 2. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän, YTR:n verkosto,

Lisätiedot

Elinvoimaa lähiöihin klinikka

Elinvoimaa lähiöihin klinikka Elinvoimaa lähiöihin klinikka Erkki Aalto Lähiöiden kehittäminen ja kerrostalojen korjaaminen ovat merkittävä kansallinen haaste www.rakli.fi/klinikat/elivoimaa-lahioihin-turku RAKLIn klinikka kokoaa toimijat,

Lisätiedot

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palveluja kuntarakenneselvitys

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palveluja kuntarakenneselvitys Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palveluja kuntarakenneselvitys Demokratiatyöryhmän esitykset kuntayhteistyön tiivistämisestä 29.9.2014 28.11.2014 Page 1 Työryhmän esitykset 1. Kuntalaisten osallisuus

Lisätiedot