Ohjelmakuvaus. Osallistuva Espoo poikkihallinnollinen kehitysohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjelmakuvaus. Osallistuva Espoo poikkihallinnollinen kehitysohjelma"

Transkriptio

1 Ohjelmakuvaus Osallistuva Espoo poikkihallinnollinen kehitysohjelma Versio: 0.5 Kehitysohjelman omistaja: Kehitysohjelman ohjausryhmän puheenjohtaja: Jukka Mäkelä Simon Elo

2 Ohjelmakuvaus i Ohjelmakuvauksen versiohistoria ja hyväksyntä Versio Laatinut Päiväys Version lyhyt kuvaus 0.1 Mari Immonen Tavoitetila 0.2 Mari Immonen Ohjelmakuvauksen päivitys tapaamisen perusteella 0.3 Mari Immonen Nykytilannekuvaus on irrotettu ohjelmakuvauksen liittteeksi ja teksti päivitetty. Täyttöohjeet on poistettu. 0.4 Mari Immonen Päivitetty valtuuston hyväksymän Espoo tarinan sisällöt. Huomioitu ohjelmasuunnitelmaan tuleva sisältö. 0.5 Mari Immonen Päivitetty ohjausryhmän kokouksen päätösten mukaisesti 1.0 Kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksymä versio Ohjelmakuvauksen hyväksyntä Päiväys Linkki päätösasiakirjaan ja mahdolliset lisätiedot Kaupunginhallitus Valtuusto <pp.kk.vvvv> <pp.kk.vvvv>

3 Ohjelmakuvaus ii Tiivistelmä Poikkihallinnollisten kehittämisohjelmien tavoitteena on tukea ja kehittää toimintaa Espoo-tarinan mukaisesti. Espoo-tarina hyväksyttiin valtuustossa Espootarinaan kuuluvat valtuustokauden visio, arvot, päämäärät ja tavoitteet ohjaavat osallisuuden kehittämistä merkittävästi. Niissä on suoraan kehitysohjelman ohjaavia linjauksia. Espoossa kuntalaisten osallisuutta on edistetty pitkäjänteisesti hyödyntämällä uusia tapoja ja välineitä laajasti. Myös kuntademokratiaa on kehitetty vuosien varrella jatkuvasti. Espoolaiset ovat tyytyväisempiä kuntaansa ja osallistumismahdollisuuksiinsa kuin yleensä Suomen suurimmissa kaupungeissa. Osallistuva Espoo -kehitysohjelman tavoiteena on: Toimiva päätöksenteko tehdään edustuksellinen demokratia paremmin tutuksi madalletaan osallistumisen kynnystä asukkaat ja yhteisöt otetaan paremmin mukaan valmisteluvaiheessa asukkaat ja asiakkaat otetaan paremmin mukaan palvelujen kehittämiseen Palkitseva lähitekeminen lisätään lähivaikuttamista mahdollisuuksia toimia aktiivisesti ja omatoimisesti lähiympäristössä vahvistetaan talkoohenkeä ja yhdessä tekemistä vahvistetaan Espoo-identiteettiä sekä ylpeyttä kotikaupungista ja omasta asuinalueesta vahvistetaan tunnetta, että osallistumalla voidaan vaikuttaa otetaan kasvava ikääntyneiden potentiaali paremmin käyttöön otetaan paremmin yritykset ja yhteisöt mukaan lähitekemiseen Huomioidaan erilaisten ryhmien osallisuus tunnistetaan erilaiset ryhmät ja heidän tarpeensa (lapset, nuoret, ikäihmiset maahanmuuttajat, syrjäytyneet, kansainväliset asukkaat) ja parannnetaan heidän osallisuuttaan arvostetaan kansainvälisyyttä ja suvaitsevaisuutta Kehitetään avointa osallistumista ja vaikuttamista kehitetään osallistumis- ja vuorovaikutustapoja ja -kanavia käytetään aktiivisesti sosiaalista mediaa avataan tietoa yritysten ja yhteisöjen käyttöön paremmin otetaan uudet ideat käyttöön tavoitellen joustavuutta ja helppoutta

4 Ohjelmakuvaus iii SISÄLLYSLUETTELO 1 Kehitysohjelman tausta ja yhteys Espoo-tarinaan Nykytila kehitysohjelman kohdealueella Visio tavoitetilasta kehitysohjelman kohdealueella Kehitysohjelman hyötytavoitteet ja mittarit Kehitysohjelman konkreettiset tuotokset Kehitysohjelman rajaukset Keskeiset edellytykset kehitysohjelman käynnistämiselle ja onnistumiselle Edellytykset käynnistämiselle Edellytykset onnistumiselle Kustannukset, rahoitus ja Espoon sisäinen työmäärä Ulkoiset kustannukset Mahdolliset ulkopuoliset rahoituslähteet Tarvittavat henkilöresurssit Kehitysohjelman organisointi Kehitysohjelman toteutus Kehitysohjelman päävaiheet ja karkea aikataulu... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty Kehitysohjelman sisältö... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 11 Tunnistetut riippuvuudet muihin ohjelmiin, projekteihin ja muuhun työhön Tärkeimmät sidosryhmät Merkittävimmät riskit Ehdotus etenemistavaksi kehitysohjelman suunnittelussa... 10

5 Ohjelmakuvaus 1 1 Kehitysohjelman tausta ja yhteys Espoo-tarinaan Poikkihallinnollisten kehittämisohjelmien tavoitteena on tukea ja kehittää toimintaa Espoo-tarinan mukaisesti. Espoo-tarina hyväksyttiin valtuustossa Espoo-tarinaan kuuluvat valtuustokauden visio, arvot, päämäärät ja tavoitteet ohjaavat osallisuuden kehittämistä merkittävästi. Niissä on suoraan kehitysohjelman ohjaavia linjauksia. Espoon visio on: Espoo on verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa kaikkien on hyvä asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää ja jossa espoolainen voi aidosti vaikuttaa. Viimeinen lause liittyy suoraan kehitysohjelmaan. Espoon kolmesta arvosta ensimmäinen liittyy suoraan asukkaisiin ja osallisuuteen: Espoo on asukas- ja asiakaslähtöinen. Espoossa on tärkeää, että arki sujuu. Espoon parhaat voimavarat ovat asukkaat, yhteisöt ja yritykset. Asukkaiden aktiivinen osallistuminen palvelujen kehittämiseen ja yhteistyö kumppaneiden kanssa takaavat tulokselliset ja asukkaiden tarpeisiin vastaavat palvelut. Kaksi muuta arvoa liittyvät myös vahvasti osallisuuteen. Toinen arvo on: Espoo on vastuullinen edelläkävijä. Edelläkävijyys merkitsee ennakkoluulottomuutta ja luovuutta, avoimuutta, nykyisen kyseenalaistamista ja rohkeutta tehdä asioita uudella tavalla.( ) Kolmas arvo on: Espoo on oikeudenmukainen. Toimimme avoimesti, oikeudenmukaisesti, tasa-arvoisesti, yhdenvertaisesti, inhimillisesti ja suvaitsevasti. Asukkaat ja palvelut -näkökulman päämäärä on: Espoolaiset ovat aktiivisia ja omatoimisia huolehtien itsestään, läheisistään ja lähiympäristöstään, mutta kukaan ei jää tukea vaille, mikäli voimat eivät riitä. Espoo järjestää palvelut asukaslähtöisesti yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Valtuustokauden tavoitteista osallisuuteen liittyy tavoite: Palveluja ja lähiympäristöä kehitetään yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys -näkökulman päämäärä on: Kaupunki on kansainvälisesti houkutteleva ja kiinnostava. Osaavat ihmiset, yrittäjät ja kaikenkokoiset yritykset juurtuvat Espooseen. Valtuustokauden tavoitteista osallisuuteen liittyvät tavoitteet: Osana metropolialuetta Espoon verkostomaista kaupunkirakennetta kehitetään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäväksi. ja Kaupunkikeskuksia kehitetään niiden omiin vahvuuksiinsa tukeutuen viihtyisiksi ja sujuviksi asumisen, asioinnin, työssäkäynnin ja vapaa-ajan kohtaamispaikoiksi. Espoo-tarinan "Minne olemme menossa" -osassa oleva Kaikkien Espoo -luku ohjaa myös osallisuuden kehittämistä. Erityisesti suuntaviivoja asettavat seuraavat kappaleet: Espoolaiset huolehtivat aktiivisesti ja omatoimisesti itsestään, läheisistään ja lähiympäristöstään, mutta kukaan ei jää tukea vaille, mikäli omat voimat eivät riitä. Yhä useammat osallistuvat itselleen ja elämäntilanteeseen soveltuvaan vertaistoimintaan. ja Espoon poliittinen järjestelmä on avoin, demokraattinen ja helposti lähestyttävä. Kaikki espoolaiset, nuorista ikäihmisiin voivat osallistua ja vaikuttaa kotikaupunkinsa kehittämiseen.

6 Ohjelmakuvaus 2 2 Nykytila kehitysohjelman kohdealueella Osallisuudella tarkoitetaan tässä kehitysohjelmassa kunnan edustuksellista demokratiaa sekä kuntalaisten suoraa osallistumista. Espoossa osallisuutta on edistetty pitkäjänteisesti hyödyntämällä uusia tapoja ja välineitä laajasti. Myös kuntademokratiaa on kehitetty vuosien varrella jatkuvasti. Osallisuus Espoossa nyt muistiossa on kuvattu nykytilaa tarkemmin. Tutkimustulosten mukaan espoolaiset ovat tyytyväisempiä kuntaansa ja osallistumismahdollisuuksiinsa kuin yleensä Suomen suurimmissa kaupungeissa (Kuntapalvelututkimus 2012). Kuntalaisilla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa oman kuntansa päätöksiin, valintoihin ja palvelujen kehittämiseen edustuksellisen, suoran ja käyttäjälähtöisen demokratian ja osallistumisen kautta. Nämä eivät ole toisiaan korvaavia demokratian muotoja, vaan toisiaan täydentäviä. Kuntalaisten näkökulmasta on tärkeää, että hänelle annetaan mahdollisuus erilaisiin sekä pitkäaikaisiin että lyhytaikaisiin ja satunnaisiin vaikuttamisen keinoihin. Myös erilaisille kuntalaisryhmille on tarjottava mielekkäitä ja sopivia osallistumiskeinoja. Suora osallistuminen on saanut 2000-luvulla myös uusia kuntalaisia voimaannuttavia muotoja, kuten yhteisösuunnittelu, visiointi, fokusryhmätyöskentely, asukasraadit ja kuntalaisfoorumeihin osallistuminen. Uusimpana osallistumisen muotona puhutaankin jo tekemällä osallistumisesta. Kuntalaisten ja kunnan välisissä suhteissa on monia vivahteita ja kuntalaiset toimivat kunnassa erilaisissa kuntalaisen ja asiakkaan rooleissa. Tärkeää on, miten kunta palvelee, mutta myös se, miten kuntalaiset toimivat yhteisönä. (Sakari Möttönen: Kuntalaisen muuttuvat roolit, 2010) Osallisuus keskittyy usein aktiivisiin kuntalaisiin. Nuorten osallisuuden kehittämiseen on kiinnitetty viime vuosina huomiota, mutta ei kuitenkaan vielä riiittävästi toimenpiteitä. Toinen tärkeä asia on ikäihmisten yksinäisyys, jolla on osoitettu olevan huonontava vaikutus hyvinvointiin ja terveyteen. Erityisenä haasteena on Espooseen muuttavat uudet asukkaat. Miten he juurtuvat Espooseen ja kokevat sen omaksi kotikaupungikseen? Asukkaat haluavat vaikuttaa erityisesti lähiympäristöönsä. Isossa kaupungissa sosiaalisen median kehitys antaa uusia mahdollisuuksia osallistumiseen. 3 Tavoitetila kehitysohjelman kohdealueella Haluamme, että espoolaiset tuntevat kotikaupunkinsa omakseen. Tätä kuvaa lauseet: Espoo meidän kotikaupunkimme! Tehdään Espoosta meidän näköinen. Osallistuva Espoo kehitysohjelman tavoitteena on: Osallistuvat espoolaiset ja Suomen toimivin demokratia.

7 Ohjelmakuvaus 3 4 Kehitysohjelman hyötytavoitteet ja mittarit Osallistuva Espoo -kehitysohjelman tavoiteena on: Toimiva päätöksenteko Palkitseva lähitekeminen Huomioidaan erilaisten ryhmien osallisuus Kehitetään avointa osallistumista ja vaikuttamista Toimiva päätöksenteko Hyvän kuntademokratian tunnusmerkki on aktiivisesti osallistuvat kuntalaiset, jotka tuntevat luottamusta kunnallista päätöksentekoa kohtaan. Lisäksi edustuksellisen demokratian toimivuus edellyttää, että luottamushenkilöt eivät etäänny kuntalaisista ja että he todella pystyvät vaikuttamaan kunnan päätösvallassa oleviin asioihin. Päätöksenteon toimivuutta tulee edelleen parantaa ja kehittää. Espoon kaupungin kuntademokratian osallisuustapoja on paljon ja välineet siihen ovat hyvät. Espoon on tärkeää käyttää ja kehittää olemassa olevia välineitä ja kanavia. Päätöksenteon prosessien on oltava avoimia ja helposti lähestyttäviä. On tärkeää, että kuntalaiset tietävät, miten voi osallistua Espoon kehittämiseen ja päätöksentekoon ja että heidät otetaan oikea-aikaisesti mukaan. Tavoitteet lyhyesti: - tehdään edustuksellinen demokratia paremmin tutuksi - madalletaan osallistumisen kynnystä - asukkaat ja yhteisöt otetaan paremmin mukaan valmisteluvaiheessa - asukkaat ja asiakkaat otetaan paremmin mukaan palvelujen kehittämiseen Palkitseva lähitekeminen Espoon vahvuus ovat aktiiviset kuntalaiset. Suomea on aina rakennettu talkoilla ja yhteisvastuulla. Sitä kannattaa edelleen vahvistaa. On tärkeää vahvistaa Espoohenkeä ja -identiteettiä. Saattamalla yritykset ja yhteisöt mukaan lähiympäristön toimintaan ja kehittämiseen meillä on suuria mahdollisuuksia onnistumiseen ja uudenlaiseen lähitekemiseen. Tavoitteet lyhyesti: - lisätään lähivaikuttamista mahdollisuuksia toimia aktiivisesti ja omatoimisesti lähiympäristössä - vahvistetaan talkoohenkeä ja yhdessä tekemistä - vahvistetaan Espoo-identiteettiä sekä ylpeyttä kotikaupungista ja omasta asuinalueesta - vahvistetaan tunnetta, että osallistumalla voidaan vaikuttaa - otetaan kasvava ikääntyneiden potentiaali paremmin käyttöön - otetaan paremmin yritykset ja yhteisöt mukaan lähitekemiseen

8 Ohjelmakuvaus 4 Huomioidaan erilaisten ryhmien osallisuus Erilaisten kuntalaisten tarpeet tulee ottaa huomioon. Kansainvälilisten asukkaiden määrä kasvaa. Suvaitsevaisuus on tärkeää. Haluamme toivottaa uudet kuntalaiset tervetulleiksi. Vahvistamme Espoon ja espoolaisten identiteettiä myös erilaisten ryhmien osalta. Tavoitteet lyhyesti: - tunnistetaan erilaiset ryhmät ja heidän tarpeensa (lapset, nuoret, ikäihmiset maahanmuuttajat, syrjäytyneet, kansainväliset asukkaat) ja parannnetaan heidän osallisuuttaan - arvostetaan kansainvälisyyttä ja suvaitsevaisuutta Kehitetään avointa osallistumista ja vaikuttamista Käytetään sähköisen asioinnin ja sosiaalisen median keinoja helpottamaan vaikuttamista ja omaehtoista ruohonjuuritason toimintaa. Kerätään asukkaiden ideoita, antaudutaan keskusteluun ja opitaan asukkaista palvelujen kehittämistä varten. Helppojen työkalujen myötä kynnys kertoa mielipiteensä on madaltunut. Sähköisistä tietoverkoista on tullut paikka olla aktiivinen. Organisaatioiden myös oletetaan olevan suoremmassa ja avoimemmassa vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa kuin aiemmin. Kaupungilta tämä edellyttää herkkyyttä kuunnella, resursseja ja toimintatapojen muutosta. Tavoitteet lyhyesti: - kehitetään osallistumis- ja vuorovaikutustapoja ja -kanavia - käytetään aktiivisesti sosiaalista mediaa - avataan tietoa yritysten ja yhteisöjen käyttöön paremmin - otetaan uudet ideat käyttöön tavoitellen joustavuutta ja helppoutta Mittareista Mittarit on valittu siten, että ne kuvaavat osallisuuden ilmiötä yleisellä tasolla. Mittareiden valinnassa on huomioitu olemassa oleva tutkimustieto. Suurimmassa osassa mitareista on saatavilla tulokset useammalta vuodelta. Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa tutkimus tehdään vuosittain. Poikkeuksena on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimustulokset alueellisesta hyvinvoinnista (ATH-tutkimus), joka on tehty vasta kerran.

9 Ohjelmakuvaus 5 Taulukko 1 Hyötytavoitteet ja mittarit Kehitysohjelman hyötytavoite Toimiva päätöksenteko, äänestysaktiivisuus kasvaa kunnallisvaaleissa Toimiva päätöksenteko, äänestysaktiivisuus kasvaa kunnallisvaaleissa Toimiva päätöksenteko, äänestysaktiivisuus kasvaa Toimiva päätöksenteko, kuntalaiset ovat tyytyväisiä Espoon luottamushenkilöihin Mittari toteutumisen arvioimiseksi Mittarin nykyarvo (jos ei ole saatavilla, viimeisin tieto ja sen ajankohta) Mittarin tavoitearvo kehitysohjelman jälkeen (2016 lopussa) Kunnallisvaalien äänestysprosentti Ulkomaalaisten espoolaisten äänestysprosentti Nuorisovaltuuston äänestysprosentti Kuntalaisten tyytyväisyys oman kunnan luottamushenkilöihin Toimiva päätöksenteko, Kuntalaisilla on tunne, kuntalaiset tuntevat kuntademokratian että he voivat vaikuttaa toimintatavat ja ovat niihin tyytyväisiä Toimiva päätöksenteko, luottamushenkilöiden oma käsitys vaikutsmahdollisuuksista Toimiva päätöksenteko, koululaisilla on mahdollisuus vaikuttaa koulussa Palkitseva lähitekeminen Palkitseva lähitekeminen Palkitseva lähitekeminen, aktiivisuuden lisääminen alueilla, joilla on matalimmat aktiivisuudet Palkitseva lähitekeminen, yksinäisyyden väheneminen Huomioidaan erilaisten ryhmien osallisuus Kehitetään avoimuutta ja vaikuttamista Kehitetään avoimuutta ja vaikuttamista, viestintä kuntalaisille toimii hyvin Luottamushenkilöiden vaikutusmahdollisuudet Tiedän miten koulussani voin vaikuttaa koulun asioihin Lähitekemisen kokeilujen määrä Osallisuustilojen määrä Aktiivisesti osallistuvien osuus (%) hyvä 19 % eos 63 % huono 18 % ka 3,01 (1-5) hyvä 26 % eos 39 % huono 34 % ka 2,79 (1-5) hyvät 61 % huonot 6 % samaa mieltä 50% eri mieltä 50 % kartoitus kartoitus Tapiola 36 % Leppävaara 34 % Kauklahti 30 % Matinkylä 27 % Vanha Espoo 23 % Espoonlahti 25 % Koko Espoo 29 % hyvä 30 % eos 55 % huono 15 % ka 3,20 (1-5) hyvä 40 % eos 35 % huono 25 % ka 3,0 (1-5) hyvät 70 % huonot 5 % samaa mieltä 60% erimieltä 40 % määritellään myöhemmin määritellään myöhemmin Tapiola 36 % Leppävaara 34 % Kauklahti 30 % Matinkylä 29 % Vanha Espoo 25 % Espoonlahti 27 % Koko Espoo 30 % Yksinäiseksi tuntevien osuus (%) 9% 7 % Kokeilujen määrä kartoitus määrä kasvaa Nettisivujen laatu (kokonaisarvosana) ka Tiedottaminen kunnan palveluista hyvä 62 % eos 14 % huono 24% ka 3,46 (1-5) hyvä 70 % eos 10 % huono 20% ka 3,46 (1-5) Lisätietoja tietolähteestä Espoon kaupunki, v ja 2016 Oikeusministeriö v ja 2016 Espoon kaupunki, v. 2011, 2013 ja 2015 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa tutkitaan vuosittain Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa tutkitaan vuosittain Kysely valtuutetuille valtuustokauden lopussa THL Kouluterveystutkimus 2010 Espoon kaupunki, toimialat Espoon kaupunki, toimalat THL, Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus (ATH) v THL, Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus (ATH) v Espoon kaupunki, toimialat Espoon kaupunki, viestintä Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2012 tutkitaan vuosittain

10 Ohjelmakuvaus 6 5 Kehitysohjelman konkreettiset tuotokset Hyötytavoitteiden saavuttamiseksi on alustavasti suunniteltu keinoja, jotka konkretisoituvat tuotoksiksi ohjelman suunnitteluvaiheessa. Alustavia aihioita projekteiksi ja toimenpiteiksi on listattu kappaleessa Toimiva päätöksenteko - laaditaan miten voin vaikuttaa Espoossa ohjeet - kirjataan avoimen valmistelun ja päätöksenteon periaatteet - sovitaan yhteistoimintamenettelystä asukkaiden ja yhteisöjen kanssa - laajennetaan hyviä olemassa olevia ja pilotoidaan uusia käytänteitä 2. Palkitseva lähitekeminen - toteutetaan asuinalueiden lähitekemisen pilototteja - kartoitetaan ja arvioidaan osallistumisen mahdollisuudet, resurssit ja tilat - arvioidaan asukasfoorumitoiminta - aktivoidaan kaupunkitapahtumia ja massatapahtumia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa - saatetaan yhteen yrityksiä ja 3. sektoria 3. Huomioidaan erilaisten ryhmien osallisuus - toteutetaan kokeiluja erilaisten ryhmien kanssa - lisätään toimintaa kansainvälisten asukkaiden kanssa 4. Kehitetään avointa osallistumista ja vaikuttamista - tunnistetaan sosiaalisen median mahdollisuudet ja lisätään kokeiluja - vahvistetaan dialogia (kuuntelu- ja keskustelukulttuuria) 6 Kehitysohjelman rajaukset Huomioidaan ja hyödynnetään tulosyksiköissä ja palveluyksiköissä tehtävä kehittämistyö ja palvelujen kehittäminen. Huomioidaan muiden kehitysohjelmien työ. 7 Keskeiset edellytykset kehitysohjelman käynnistämiselle ja onnistumiselle 7.1 Edellytykset käynnistämiselle Nimetään syksyllä 2013 projektit vuoden 2014 tavoitteiden saavuttamiseksi. Projektinhallinnassa toteutetaan Espoon projektinhallinnan menettelyjä. 7.2 Edellytykset onnistumiselle Johdon sitoutuminen tärkeää. Kehitysohjelmien omistajilla on keskeinen rooli kehittämistyössä. Jokaisen projektiryhmän tulee käydä läpi edellytykset onnistumiselle.

11 Ohjelmakuvaus 7 8 Kustannukset, rahoitus ja Espoon sisäinen työmäärä 8.1 Ulkoiset kustannukset vuodessa kokouskulut ja matkakustannukset materiaali- ja painatuskustannukset kumppanuustoiminta selvitykset ja pilotoinnit euroa euroa euroa euroa 8.2 Mahdolliset ulkopuoliset rahoituslähteet Kansallisen rahoituksen mahdollisuudet käydään läpi. 8.3 Tarvittavat henkilöresurssit Tarkentuu myöhemmin. Alustavan arvion mukaan vuonna 2014: - ohjelmapäällikkö 0,3 htv - viestintäpäällikkö 0,2 htv - toimialojen ohjausryhmän jäsenet 0,1 htv - kumppanuustoiminnnan tuet 0,1 htv 9 Kehitysohjelman organisointi Ohjausryhmän luottamushenkilöjäsenet ovat: Simon Elo puheenjohtaja, Mari Nevalainen varapuheenjohtaja, Kai Lintunen, Kaisa Alaviiri ja Anders Portin. Lisäksi asiantuntijajäsenä nuorisovaltuuston edustaja Kasper Sukselainen. Ohjausryhmän viranhaltijajäsenet ovat: Jukka Mäkelä omistaja, Mari Immonen ohjelmapäällikkö, Tuija Norlamo, Martti Merra, Harri Tanska. Viestintävastaava on Johanna Pellinen.

12 Ohjelmakuvaus 8 10 Kehitysohjelman toteutus Alustava hahmotelma projekteiksi on seuraava (tarkentuu ohjelmasuunnitelmassa): Taulukko 2: Ehdotuksia ohjelmaan sisältyviksi projekteiksi ja toimenpiteiksi Projekti / toimenpide Miten voin vaikuttaa? - ohjeet Avoimen valmistelun ja päätöksenteon periaatteet Avoimen valmistelun ja päätöksenteon periaatteet Avoimen valmistelun ja päätöksenteon periaatteet Lähitekeminen Lähitekeminen Asukasfoorumien kehittäminen Kaupunkitapahtumat kaikille kuntalaisille Eri toimijat yhteen Näin Espoo sinua palvelee -esite Toteutetaan kokeiluja Tunnistetaan erilaiset ryhmät ja heidän tarpeensa Tunnistetaan erilaiset ryhmät ja heidän tarpeensa Sosiaalinen media osallisuuden tukena Sosiaalinen media osallisuuden tukena Osallisuuden kehittäminen Espoossa Lyhyt kuvaus Laaditaan kuvaus, miten voin vaikuttaa Espoossa. Tehdään esite. Esittely kuntalaisille. Kirjataan periaatteet ja järjestetään koulutus valmistelijoille Sovitaan yhteistyömenettelyistä asukkaiden ja yhteisöjen kanssa. Toimintaperiaatteet erilaisten ryhmien osalta on kuvattu Tunnistetaan ja laajennetaan olemassa olevia hyviä toimintatapoja ja pilotoidaan uusia Toteutetaan talkoita ja muita asuinalueiden lähitekemisen pilotteja Kartoitetaan ja arvioidaan osallisuuden mahdollisuudet, tilat ja resurssit Arvioidaan asukasfoorumi-toimintaa ja kehitetään toiminaa edelleen Aktivoidaan kaupunki- ja massatapahtumia eri toimijoiden kanssa Saatetaan yhteen yrityksiä ja 3. sektori (kartoitus, pilotointi, totetutus) Tehdään yleisesite, jossa kaupungin palvelut. Vahvistetaan Espoo-identiteettiä sekä ylpeyttä kotikaupungista. Kartoitetaan ideat, valitaan kokeilukohteet, arvioidaan tulokset ja otetaan hyvät käytännöt käyttöön Lisätään toimintaa maahanmuuttajaasukkaisen kanssa Tehdään selvitys lasten ja nuorten osallisuudesta ja tehdään sen perusteella tarvittavat kehittämistoimenpiteet. Tunnistetaan sosiaalisen media mahdollisuudet ja lisätään kokeiluja Vahvistetaan dialogia Arvioidaan, miten osallisuutta voidaan kehittää jatkuvan kehittämisen periaatteiden mukaisesti. Yhteys kehitysohjelman hyötytavoitteisiin Tavoite: Toimiva päätöksenteko Tavoite: Toimiva päätöksenteko Tavoite:Toimiva päätöksenteko Tavoite: Toimiva päätöksenteko Tavoite: Palkitseva lähitekeminen Tavoite: Palkitseva lähitekeminen Tavoite: Palkitseva lähitekeminen Tavoite: Palkitseva lähitekeminen Tavoite: Palkitseva lähitekeminen Tavoite: Palkitseva lähitekeminen Tavoite: Huomioidaan erilaisten ryhmien osallisuus Tavoite: Huomioidaan erilaisten ryhmien osallisuus Tavoite: Huomioidaan erilaisten ryhmien osallisuus Tavoite: Kehitetään avointa osallistumista ja vaikuttamista Tavoite: Kehitetään avointa osallistumista ja vaikuttamista Tavoite: Osallisuuden kehittämisen jatkuvana toimintana. Vastuutaho Kustannukset Ajoitus (alustava, vuositasolla) Toimialat Toimialat Sivistystoimi Tekninen- ja ympäristötoimi Toimialojen johto Toimialojen johto Sivistystoimi Varhaiskasva tus ja opetus

13 Ohjelmakuvaus 9 11 Tunnistetut riippuvuudet muihin ohjelmiin, projekteihin ja muuhun työhön Poikkihallinnollisten ohjelmien sisällöt sivuavat toisiaan ja ovat joiltain osin päällekäisiä. Ohjelmatyön suunnittelussa huomioidaan kehitysohjelmien työnjako. Lisäksi riippuvuuksina on tunnitestettu seuraava kehitystyö: Espoon viestinnän kehittäminen (viestintäpäällikkö Johanna Pellinen), palvelujen kehittäminen (palvelujen kehittämispäällikkö Arja Kaikkonen), kuntalain uudistus, Valtion sähköisen asioinnin ja demokratian kehittämisohjelma (Sade ohjelma) ja suurten kaupunkien osallisuustyö: Vantaa, Turku, Oulu, Tampere, Helsinki. 12 Tärkeimmät sidosryhmät Sidsoryhmät kaupungin organisaation ulkopuolella Asukkaat (lapset, nuoret, työikäiset, eläkeläiset, erityisryhmät) Asiakat Asukasfoorumien jäsenet Asukasyhdistykset Paikallisyhdistykset Yhdistykset ja seurat Oppilaitokset, korkeakoulut, yliopistot Kauppakeskukset Seurakunta Kansalaisjärjestöt (esim. partio, maahanmuuttajajärjestöt) Yritykset Sidosryhmät Espoon kaupungin organisaatiossa: Toiset ohjelmaryhmät Toimialajohtajat, Tulosyksiköt Esimiehet ja henkilöstö Projektiryhmät ja -päälliköt 13 Merkittävimmät riskit Ohjausryhmä on tunnistanut riskejä, joille tullaan laatimaan suunnitelma niiden hallitsemiseksi. Riskit: Kehittämistyössä emme tavoita vähiten osallistuvia. Aktiiviset kuntalaiset uupuvat osallistumiseen. Osallistuminen ei koeta mielekkääksi. Kuntalaiset eivät tiedä hyviä keinoja miten vaikuttaa. Kuntalaiset kokevat, että vaikuttamisella ei ole merkitystä. Kehittämistyössä konkretia puuttuu. Emme pysty rajaamaan tehtävää. Ymmärrämme eri tavoin termit ja käsitteet.

14 Ohjelmakuvaus Ehdotus etenemistavaksi kehitysohjelman suunnittelussa Ohjelmakuvaus tarkentuu syksyn 2013 aikana ohjelmasuunnitelmaksi.

Osallistuva Espoo -kehitysohjelman seurantaraportti 31.12.2014

Osallistuva Espoo -kehitysohjelman seurantaraportti 31.12.2014 Osallistuva Espoo -kehitysohjelman seurantaraportti 31.12.2014 1 Yhteenveto ohjelman kokonaistilanteesta Osallistuva Espoo kehitysohjelman tavoitteena on osallistuvat espoolaiset ja Suomen toimivin demokratia.

Lisätiedot

Ohjelmajohtamisen kehittäminen

Ohjelmajohtamisen kehittäminen Ohjelmajohtamisen kehittäminen Valtuuston strategiaseminaari, Hotelli Korpilampi Ohjelmajohtaja Päivi Hoverfält Mitä on ohjelmajohtaminen? Ohjelmajohtaminen on tapa organisoida ja johtaa merkittäviä muutoksia

Lisätiedot

Espoo-tarinan toteutumista kuvaavat indikaattorit. Päivitetty 15.4.2016

Espoo-tarinan toteutumista kuvaavat indikaattorit. Päivitetty 15.4.2016 Espoo-tarinan toteutumista kuvaavat indikaattorit Päivitetty 15.4.2016 Espoo-tarinan indikaattorit Espoo-tarinan toteutumisen arvioinnissa käytetään indikaattoreita, joilla kuvataan näkökulmittain päämäärän

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro. Kaupunginsihteeri Mari Immonen

Kommenttipuheenvuoro. Kaupunginsihteeri Mari Immonen Kommenttipuheenvuoro Kaupunginsihteeri Mari Immonen 10.12.2015 Espoon visio Verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen Espoo on vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa kaikkien on hyvä asua,

Lisätiedot

Kuntaliitto kehittää aktiivisesti lähidemokratiaa. Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HT 26.3.2015

Kuntaliitto kehittää aktiivisesti lähidemokratiaa. Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HT 26.3.2015 Kuntaliitto kehittää aktiivisesti lähidemokratiaa Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HT 26.3.2015 Äänestysaktiivisuuden lasku Ilkeät ongelmat Luottamustoimien ei-houkuttelevuus Vallankäytön korostuminen

Lisätiedot

Demokratiapäivä 17.10.2013 Kuntaliitto

Demokratiapäivä 17.10.2013 Kuntaliitto Kuntayhteisön johtajuus ja poliittiset prosessit osaaikaisen varapuheenjohtajan silmin Demokratiapäivä 17.10.2013 Kuntaliitto Tiina Elo kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Espoo Luottamushenkilöjohtamisen

Lisätiedot

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Espoo 05-11-2014 2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TOIMINNALLISEN TASA-ARVON SUUNNITELMA 2014-2016

ESPOON KAUPUNGIN TOIMINNALLISEN TASA-ARVON SUUNNITELMA 2014-2016 1 (8) ESPOON KAUPUNGIN TOIMINNALLISEN TASA-ARVON SUUNNITELMA 2014-2016 ESPOON KAUPUNKI YKSIKKÖ OSOITE 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI ESBO STAD ENHET ADRESS 02070 ESBO STAD WWW.ESBO.FI 2 (8) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 289. Kaupunginhallitus 28.09.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 289. Kaupunginhallitus 28.09.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 28.09.2015 Sivu 1 / 1 2581/07.02.01/2015 289 Valtuustoaloite Espoon liittymisestä kuntalaisaloite.fi -palveluun (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Mari Immonen, puh. 050 525 2706 etunimi.e.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat Code of Conduct. 28.1.2015 Johanna Kattelus Timo Kuismin

Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat Code of Conduct. 28.1.2015 Johanna Kattelus Timo Kuismin Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat Code of Conduct 28.1.2015 Johanna Kattelus Timo Kuismin Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat s. 1. Kaiken toimintamme taustalla

Lisätiedot

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025 n kunta Viestintäpolitiikka 2025 Kunnanhallitus 25.6.2012 Viestinnän tavoitteet Viestinnän tavoitteena on omalta osaltaan tukea kuntastrategiassa 2025 määritellyn tahtotilamme saavuttamista ja arvojemme

Lisätiedot

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4.

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4. Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma Kristiina Mustakallio Taustana väestönkehitys Espoossa 2014-2016 suhteellisesti kasvu on nopeinta

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Demokratian vahvistaminen ja uusi kuntalaki. Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö

Demokratian vahvistaminen ja uusi kuntalaki. Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö Demokratian vahvistaminen ja uusi kuntalaki Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö Kuntalain uudistamisen tavoitteet TALOUDEN KESTÄVYYS Kunnan toiminnan taloudellisen kestävyyden turvaaminen

Lisätiedot

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Erityisrikostorjuntasektorin johtaja, rikosylikomisario Antero Aulakoski 1 Turvallisuus on osa hyvinvointia

Lisätiedot

Osallisuus Vantaalla. Kuntalaiset keskiöön Verkosto 26.11.2013

Osallisuus Vantaalla. Kuntalaiset keskiöön Verkosto 26.11.2013 Osallisuus Vantaalla Kuntalaiset keskiöön Verkosto Yhteys strategiaan 2013-2016 Sitovat tavoitteet 2014 12. Vantaan tulevaisuutta rakennetaan yhdessä asukkaiden, yhteisöjen ja yritysten kanssa Osallisuusmalli

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet: Espoo toimii edelläkävijänä

Lisätiedot

Lähidemokratian vahvistaminen

Lähidemokratian vahvistaminen Lähidemokratian vahvistaminen Kuntaliitosverkoston seminaari Kuntatalo 4.6.2014 Ritva Pihlaja erityisasiantuntija, tutkija ritva.pihlaja@pp.inet.fi Lähidemokratiasta on? enemmän kysymyksiä kuin vastauksia,

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Asukasvaikuttaminen Espoossa. Kaupunginsihteeri Mari Immonen Konserniesikunta

Asukasvaikuttaminen Espoossa. Kaupunginsihteeri Mari Immonen Konserniesikunta Asukasvaikuttaminen Espoossa Kaupunginsihteeri Mari Immonen Konserniesikunta Espoon arvot Asukas- ja asiakaslähtöisyys Asukas- ja asiakaslähtöisyydellä tarkoitamme asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden arvostamista

Lisätiedot

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys 6.5.2014 Jarkko Majava (yhteyshenkilö) Johtava konsultti, FCG Konsultointi Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 22.5.2014 Page 1 Kuntarakenneselvityksen

Lisätiedot

Uuden kuntalain rakenne ja keskeiset periaatteet. Parlamentaarinen seurantaryhmä 10.9.2013

Uuden kuntalain rakenne ja keskeiset periaatteet. Parlamentaarinen seurantaryhmä 10.9.2013 Uuden kuntalain rakenne ja keskeiset periaatteet Parlamentaarinen seurantaryhmä 10.9.2013 Kuntalaisten kaupunkinäkymä Yksityinen palveluntuottaja Sairaanhoitopiiri Kuntayhtymät Maakunnat, seudut ym. yhteistyö

Lisätiedot

Espoo-tarina Kuninkaantien varrelta kaupunkikeskusten verkostoksi

Espoo-tarina Kuninkaantien varrelta kaupunkikeskusten verkostoksi Espoo-tarina Kuninkaantien varrelta kaupunkikeskusten verkostoksi Mistä olemme tulossa? Espoo täyttää 555 vuotta kesällä 2013. Espoon ajanlasku alkaa siitä, kun Espoon seurakunta irtautui Kirkkonummen

Lisätiedot

Kuninkaantien varrelta kaupunkikeskusten verkostoksi

Kuninkaantien varrelta kaupunkikeskusten verkostoksi 1 (6) Espoo-tarina Kuninkaantien varrelta kaupunkikeskusten verkostoksi Mistä olemme tulossa? Espoo täyttää 555 vuotta kesällä 2013. Espoon ajanlasku alkaa siitä, kun Espoon seurakunta irtautui Kirkkonummen

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma 2016-2017 Orimattilan visio 2020: Itsenäinen Orimattila on uudistumiskykyinen ja yhteisöllinen maaseutukaupunki metropolialueen

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo

KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo Espoo on osaavien ihmisten kunta, joka tunnetaan oikeudenmukaisena, asukas- ja asiakaslähtöisenä sekä vastuullisena edelläkävijänä nyt ja tulevaisuudessa.

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma Heli Hätönen, TtT, erityisasiantuntija 12.11.2014 Kuopio 13.11.2014 Hätönen 1 Hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma)

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma) Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon (Kuntatieto ohjelma) hallintamalli (luonnos) 26.6.2013 Tommi Oikarinen Ohjauksen ja hallinnan tehtävät Johtoryhmä Ohjaus Tavoitteiden asettaminen

Lisätiedot

Maahanmuutto- ja kotouttamisasioiden neuvottelukunta 19.5

Maahanmuutto- ja kotouttamisasioiden neuvottelukunta 19.5 Maahanmuutto- ja kotouttamisasioiden neuvottelukunta 19.5 Mitä se osallisuus on? 19.5.2015 Osallisuuden ja avoimuuden aikajana 2007 pysähtyneisyyden aikakausi kaupungintalon ala-aulassa 2008 Haavi-projektin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 23.04.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 13 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA. Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija

NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA. Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan maakuntaliiton keskeisimmät tehtävät Maakuntaliiton tavoitteena on Pohjois-Karjalan tekeminen entistä paremmaksi

Lisätiedot

Strategiakortit 2016

Strategiakortit 2016 Kh 30.11.2015 325 Liite kh nro 2 Ptktark. UTAJÄRVEN KUNTA Strategiakortit 2016 LIITE Väritunnisteet: Etenee suunnitellusti Viivästynyt Ei etene/keskeytynyt TALOUS Päämäärä: Kuntatalous on vakaa Kriittiset

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Kehitetään kyliä yhdessä KEHITTÄMISEN PERUSTAA

Kehitetään kyliä yhdessä KEHITTÄMISEN PERUSTAA Kehitetään kyliä yhdessä KEHITTÄMISEN PERUSTAA Maarit Alikoski 15.9.2015 ROVANIEMEN KAUPUNKI Maarit Alikoski 15.92015 Kuva: Pasi Tarvainen 2015 Rovaniemen maaseudun kehittämisohjelma 2013-2020 Laaja yhteys

Lisätiedot

STRATEGIALLA KILPAILUKYKYÄ MIKKELISSÄ Tähtäimessä avoin digitaalinen kaupunki

STRATEGIALLA KILPAILUKYKYÄ MIKKELISSÄ Tähtäimessä avoin digitaalinen kaupunki STRATEGIALLA KILPAILUKYKYÄ MIKKELISSÄ Tähtäimessä avoin digitaalinen kaupunki KAUPUNKIA RAKENNETAAN STRATEGIOIDEN JA UNELMIEN AVULLA Kaupunkia ei rakenneta vain materian, vaan myös strategioiden ja unelmien

Lisätiedot

Hyvän tahdon Viitasaari. Kirkkovaltuuston pj. Maria Kaisa Aula Kirkollisen johtamisen forum 28.1.2016 Vantaa

Hyvän tahdon Viitasaari. Kirkkovaltuuston pj. Maria Kaisa Aula Kirkollisen johtamisen forum 28.1.2016 Vantaa Hyvän tahdon Viitasaari Kirkkovaltuuston pj. Maria Kaisa Aula Kirkollisen johtamisen forum 28.1.2016 Vantaa Taustaa Kunnan, seurakunnan ja paikallislehden johdon havahtuivat keväällä 2015 keskusteluun

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa.

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020 Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. Vuonna 2020 Nurmijärvi on elinvoimainen ja kehittyvä kunta. Kunnan taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät

Lisätiedot

Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat -

Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat - Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat - Arja Janhonen Kiteen kaupunki/perusturvakeskus Terveyden edistämisen

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020 Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010 Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies Strategian tausta laajat muutostrendit haastavat toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Lähiöstrategioiden laadinta Tiekartta hyviin lähiöihin -työpajaosuus

Lähiöstrategioiden laadinta Tiekartta hyviin lähiöihin -työpajaosuus Lähiöstrategioiden laadinta Tiekartta hyviin lähiöihin -työpajaosuus Sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävä kehitys Elinkaarijohtaminen ja resurssiviisaus Osaamisen kokoaminen ja synergioiden

Lisätiedot

Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys. Pauliina Juhola / Katja Nieminen

Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys. Pauliina Juhola / Katja Nieminen Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys Pauliina Juhola / Katja Nieminen Kyselyn toteuttaminen Kohderyhmänä ekspertit (EuroSkills 2012, WorldSkills 2013) lajipäälliköt valmentajat lajivastaavat yhteensä

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Käsitelty työvaliokunnassa 28.8.2007 ja ohjausryhmässä 17.9.2007 Laatijat: viestintäpäällikkö Helinä Mäenpää ja

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015

LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015 LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015 Lasten ja nuorten osallisuus koulun ja nuorisotyön yhteistyönä seminaari 12.9.2011 Tanja Räty koordinaattori / osallisuuskasvatus Jyväskylän

Lisätiedot

Järjestöt-kunta yhteistyöseminaari, 17.9.2014. Hyvinvointijohtaminen kunnan muuttuvassa toimintaympäristössä

Järjestöt-kunta yhteistyöseminaari, 17.9.2014. Hyvinvointijohtaminen kunnan muuttuvassa toimintaympäristössä Järjestöt-kunta yhteistyöseminaari, 17.9.2014 Hyvinvointijohtaminen kunnan muuttuvassa toimintaympäristössä Miten ihmisen ääni mukana Pohjois-Karjalassa? Hyvinvointikertomus ihmisen ääntä kokoamassa Vesa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 EVIVA Ennaltaehkäisevä virikkeellinen vapaa-aika TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällysluettelo Tavoite ja päämäärä... 2 EVIVA toimintaohjelman hallinto... 2 Päätoimenpiteet 2015... 2 Arviointi ja seuranta

Lisätiedot

IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki

IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki Jäbät creaa huikeit idiksii NHG ja PALMU Hankkeen tavoite Ikäpalo- hankkeessa vastataan vanhuspalvelulain tavoitteisiin

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2014. Huhtikuu 2014

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2014. Huhtikuu 2014 Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 14 Huhtikuu 14 Taustaa Kysely toteutettiin alkuvuonna 14 (26.2.-21.3.) Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaavilla

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS

PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS Strategia tarkoittaa valintojen tekemistä. Mitkä ovat kaikkein suurimmat haasteet porvoolaisten hyvinvoinnille vuosina 2013-2017? STRATEGIA RAKENNETTIIN YHDESSÄ

Lisätiedot

Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa

Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa Iltapäiväseminaari 5.4.2016 Johanna Sinkkonen koti- ja erityisasumisen johtaja Esimerkkejä lainsäädännöstä tulevasta kuulemisen ja vaikuttamismahdollisuuksien

Lisätiedot

Strategiakortit 2016

Strategiakortit 2016 Kh 26.4.2016 120 Liite kh nro 1 Ptktark. UTAJÄRVEN KUNTA Strategiakortit 2016 LIITE Väritunnisteet: Etenee suunnitellusti Viivästynyt Ei etene/keskeytynyt TALOUS Päämäärä: Kuntatalous on vakaa Kriittiset

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Terveyden edistäminen Kainuussa

Terveyden edistäminen Kainuussa Terveyden edistäminen Kainuussa Kainuulaiset järjestöt 4.12.2013 Terveyteen vaikuttavat tekijät Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnassa ja kuntayhtymässä Järjestöt, yhdistykset Terveyden edistämisen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016. mikuntautajärviikäihmistenval 20.9.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016. mikuntautajärviikäihmistenval 20.9.2013 Utajärvivalmistelut oimkuntautajärviva lmistelutoiminkuntautajärviikä ihmistenvalmistelutoimikuntau tajärvivalmistelutoi TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016 mikuntautajärvival 20.9.2013 mistelutoimikuntautajärviikäih

Lisätiedot

Strategiakortit 2015

Strategiakortit 2015 Kh 13.1.2015 4 Liite kh nro 1 Ptktark. UTAJÄRVEN KUNTA Strategiakortit 2015 LIITE Väritunnisteet: Etenee suunnitellusti Viivästynyt Ei etene/keskeytynyt TALOUS Päämäärä: Kuntatalous on vakaa Kriittiset

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma. Kuntalaistyöpaja 2.3.2015

Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma. Kuntalaistyöpaja 2.3.2015 Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelma Kuntalaistyöpaja 2.3.2015 Työpajan tuottamat ideat ja kehittämisehdotukset Osallisuusohjelman laatiminen, muistio 2.3.2015 Kaupunkilaisille avoin työpaja 2.3.2015

Lisätiedot

Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet

Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet Järjestöjohdon sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämisfoorumi 30.1.2009 Lahti www.jarvi-hanke.fi Sisältö ja toteutus 30.1. Klo 8.30

Lisätiedot

Kuntaliiton julkaisut Kuntakehitys, demokratia ja johtaminen

Kuntaliiton julkaisut Kuntakehitys, demokratia ja johtaminen Kuntaliiton julkaisut Kuntakehitys, demokratia ja johtaminen KL-Shop Toinen linja 14, 00530 Helsinki puh. 09 771 2199 julkaisumyynti@kuntaliitto.fi 1 Tilausnumero 509465 Hinta 25.00 Tutkimus selvitti kuntalaisten

Lisätiedot

Jukka Louhija 11.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Jukka Louhija 11.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Vanhuslain toimeenpanoon liittyvät toimenpiteet 2013 ja 2014 Espoossa Jukka Louhija 11.12.2013 Sosiaali-

Lisätiedot

Hankkeistaminen Webinaari Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1)

Hankkeistaminen Webinaari Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Hankkeistaminen Webinaari 24.11.2015 Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Ulkopuolisen rahoituksen konteksti AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN KONTEKSTI: STRATEGIAT, LINJAUKSET, KEHITTÄMISTARPEET, RESURSSIT,

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Digikuntakokeilu kehittämisohjelma. Juhta LUONNOS

Digikuntakokeilu kehittämisohjelma. Juhta LUONNOS Digikuntakokeilu kehittämisohjelma Juhta 10.5.2016 Digikuntakokeilun tausta hallitusohjelmassa Kuntien, maakuntien ja koko julkisen sektorin kustannusten karsinta - reformi Toimenpidenohjelma 2/2016 Teema

Lisätiedot

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Demokratiatyöryhmän pohdintoja ja linjauksia 13.8.2014 9.10.2014 Page 1 Uudistuksen tavoitteita Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen Poliittisen johtamisen

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla?

Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla? Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla? YHTEISTOIMINTA-ALUEVERKOSTON XIV TAPAAMINEN 17.2.2011 Helsinki Neuvotteleva virkamies Kerttu Perttilä, STM 1 2.3.2011

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Maaliskuu 2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen

Lisätiedot

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO Kokei le!?! A B C Avoimen hallinnon ja vuoropuhelun edistäjä LOGO Otakantaa.fi on oikeusministeriön kehittämä avoimen valmistelun vuorovaikutuskanava. Ota käyttöön päätöksenteon valmistelun ja johtamisen

Lisätiedot

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI RAAHEN OPETUSTOIMI Opetustoimen Strategia 2015 Op.ltk. 14.09.2011 131 Sisällysluettelo 1. Opetustoimen keskeiset menestystekijät 3 2. Opetustoimen toimintaa ohjaavat periaatteet

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Kannonkoski. Kannonkoski. Mannerheimintie 76 A PL 999, 00101 Helsinki 09 229 221 toimisto@yrittajat.

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Kannonkoski. Kannonkoski. Mannerheimintie 76 A PL 999, 00101 Helsinki 09 229 221 toimisto@yrittajat. Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 1 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 2 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 SISÄLLYS ELINKEINOPOLIITTINEN MITTARISTO 2014 KANNONKOSKI... 3 KUNTIEN ELINVOIMA JA YRITTÄJYYS

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta parlamentaarinen työryhmä. Kimi Uosukainen, puheenjohtaja 3.6.2016 Helsinki

Tulevaisuuden kunta parlamentaarinen työryhmä. Kimi Uosukainen, puheenjohtaja 3.6.2016 Helsinki Tulevaisuuden kunta parlamentaarinen työryhmä Kimi Uosukainen, puheenjohtaja 3.6.2016 Helsinki Mikä on Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto? Nuorten osallisuuden asiantuntijajärjestö, joka on perustettu vuonna

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus

Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen, Paavo Kaitokari ja Jouko Luukkonen Sähköposti: etunimi.sukunimi@vm.fi Jyväskylän valtuuston seminaari

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan

Lisätiedot

Tulokset Turun kaupungin näkökulmasta

Tulokset Turun kaupungin näkökulmasta Tulokset Turun kaupungin näkökulmasta Rakli Elinvoimaa lähiöihin klinikkatyöskentelyn tulostyöseminaari 7.6.2016 Tuomas Heikkinen, johtaja, konsernihallinto Minna Sartes, toimialajohtaja, vapaa-aikatoimiala

Lisätiedot

Mediakoulutuksen ja -yritysten keskittymä Tesomaan. Yhteistyössä kohti omavoimaista yhteisöä

Mediakoulutuksen ja -yritysten keskittymä Tesomaan. Yhteistyössä kohti omavoimaista yhteisöä Oma Tesoma Oma Tesoma -hanke on useista projekteista koostuva laaja-alainen kehityshanke, jolla tavoitellaan Tesoman asuin- ja palvelualueelle uudenlaista hyvinvointia sekä houkuttelevuutta kehittämällä

Lisätiedot

Kuntaliiton julkaisut Kuntakehitys, demokratia ja johtaminen

Kuntaliiton julkaisut Kuntakehitys, demokratia ja johtaminen Kuntaliiton julkaisut Kuntakehitys, demokratia ja johtaminen KL-Shop Toinen linja 14, 00530 Helsinki puh. 09 771 2199 julkaisumyynti@kuntaliitto.fi 1 Tilasnumero 509465 Hinta 25.00 Tutkimus selvitti kuntalaisten

Lisätiedot

Mihin leijonia tarvitaan monikulttuurisessa Espoossa? LIONS Päivi Käri-Zein, Espoon Monikulttuuriasiain neuvottelukunnan pj. 1

Mihin leijonia tarvitaan monikulttuurisessa Espoossa? LIONS Päivi Käri-Zein, Espoon Monikulttuuriasiain neuvottelukunnan pj. 1 Mihin leijonia tarvitaan monikulttuurisessa Espoossa? LIONS Päivi Käri-Zein, Espoon Monikulttuuriasiain neuvottelukunnan pj. 1 Paras mahdollinen Espoo - tasa-arvoinen, turvallinen, suvaitsevainen ja yhdenvertainen

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa -hanke

Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa kunnissa -hanke Tehoa kuntien hyvinvointi- ja turvallisuusyhteistyöhön Turvallisuussuunnittelun ohjaus- ja seurantaryhmä 14.12.2012 Marko Palmgren Projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

Ilmastonmuutos ja yhteisöllisyys Asukkaat ilmastotoimijoina

Ilmastonmuutos ja yhteisöllisyys Asukkaat ilmastotoimijoina Ilmastonmuutos ja yhteisöllisyys Asukkaat ilmastotoimijoina 16.9.2010 Muutosta ilmassa Kainuun ilmastostrategia 2020 Sanna Ovaska Ekokumppanit Oy Tampereen seudun ILMANKOS projekti 2 Esityksen sisältö

Lisätiedot

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Kaupunkistrategian lähtökohtia 1. Kaupunkistrategia = Oulun kaupungin strategia (ei vain kaupunkiorganisaation strategia) Kuntalaiset aktiivisina

Lisätiedot

Sivu 1 / 5. RAAHEN LÄHIDEMOKRATIAMALLI, ehdotus 4.11.2015. 1. Johdanto

Sivu 1 / 5. RAAHEN LÄHIDEMOKRATIAMALLI, ehdotus 4.11.2015. 1. Johdanto Sivu 1 / 5 RAAHEN LÄHIDEMOKRATIAMALLI, ehdotus 4.11.2015 1. Johdanto Raahen kaupungilla on pitkät perinteet yhteistyöstä ja kylien tukemisesta. Vuonna 1989 Raahen kaupunki osallistui kolmivuotiseen, valtakunnalliseen

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA

YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA - ikääntyvien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hattulassa ja Janakkalassa Minna Heikkilä, Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 Oppaan kirjoittaja: Kuvittaja: Tekstintoimittaja:

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi 27.1.2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan vaikuttamistaitojen

Lisätiedot

Taivassalo 2020 Paremppa arkki!

Taivassalo 2020 Paremppa arkki! Taivassalo 2020 Paremppa arkki! Taivassalon kunnan arvot, visio ja strategia Taivassalon kunta Kv strategiaseminaarit 6.5.2013, 24.9.2013 Kh 4.11.2013 Kv 11.11.2013 - Mut sellaista piti varsinaisesti sanoa,

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Helsingin strategiaohjelmasta 2013-2016 tukea kestävälle liikennepolitiikalle. Leena Silfverberg 17.4.2013

Helsingin strategiaohjelmasta 2013-2016 tukea kestävälle liikennepolitiikalle. Leena Silfverberg 17.4.2013 Helsingin strategiaohjelmasta 2013-2016 tukea kestävälle liikennepolitiikalle Leena Silfverberg 17.4.2013 Hyvinvoiva helsinkiläinen Nuorille tilaa kuulua ja loistaa Ikääntyvistä huolehditaan Maahanmuuttajat

Lisätiedot

Alustavia tuloksia 17.12.2010 Siv Sandberg & Mattias Karlsson Åbo Akademi

Alustavia tuloksia 17.12.2010 Siv Sandberg & Mattias Karlsson Åbo Akademi Alustavia tuloksia 17.12.2010 Siv Sandberg & Mattias Karlsson Åbo Akademi Luottamushenkilö- ja viranhaltijakysely VILU 2010 Kyselyn avulla haetaan tietoja (Paras-) päätöksenteosta ja sen reunaehdoista

Lisätiedot

Unicefin lapsiystävällinen kunta -mallin käyttöönotto Lappeenrannassa

Unicefin lapsiystävällinen kunta -mallin käyttöönotto Lappeenrannassa Kaupunginhallitus 372 15.09.2014 Unicefin lapsiystävällinen kunta -mallin käyttöönotto Lappeenrannassa 777/00.04.02.02/2014 KH 372 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh. 040

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio

Uuden sukupolven organisaatio Uuden sukupolven organisaatio Kaupunkiorganisaation palvelujen järjestämistason perusrakenne ja luottamushenkilöorganisaation toimielinrakenne Organisaatiotoimikunta 30.08.2010 Muutosjohtaja Risto Kortelainen

Lisätiedot

LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET. TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja

LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET. TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja VEHMAISTEN URHEILIJAT Vehmaisten Urheilijat urheilutoiminta Vehmaisten Urheilijoilla

Lisätiedot

Liikunnan avustusten uudistaminen. Alustava valmisteluluonnos

Liikunnan avustusten uudistaminen. Alustava valmisteluluonnos Liikunnan avustusten uudistaminen Alustava valmisteluluonnos Tampereen kaupungin strategiset tavoitteet Kaupunkistrategia Strategiset painotukset ja tavoitteet on ryhmitelty viiteen näkökulmaan yhdessä

Lisätiedot