TalviSÖKÖ. Loppuraportti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TalviSÖKÖ. Loppuraportti 1.4.2013 31.10.2014"

Transkriptio

1 TalviSÖKÖ Loppuraportti

2 Sisällys 1. YHTEENVETO PROJEKTIN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA PROJEKTIN PERUSTIEDOT PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT RAPORTIN LAATIJAN / LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN TIEDOT PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄ PROJEKTIN TOTEUTUS JA YHTEISTYÖ JULKISUUS JA TIEDOTTAMINEN ONGELMAT JA SUOSITUKSET PROJEKTIN TULOKSET PROJEKTIN INNOVATIIVISUUS PROJEKTIN TASA-ARVOVAIKUTUKSET PROJEKTIN VAIKUTUKSET KESTÄVÄÄN KEHITYKSEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT TOIMINNAN JATKUVUUS PROJEKTIN RAHOITUS AINEISTON SÄILYTYS... 9 Liite 1 TalviSÖKÖ-HANKKEEN JA TOIMINTAMALLIN SWOT-ANALYYSIT Liite 2 TalviSÖKÖ-HANKKEEN SAAMA PALAUTE

3 Sivu 1 1. YHTEENVETO PROJEKTIN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA TalviSÖKÖ-projektin (Alusöljyvahingon rantapuhdistus talviolosuhteissa A32372) tavoitteena oli kartoittaa öljytorjunnan mahdollisuuksia talvisissa olosuhteissa sekä lisätä öljyntorjunnan kylmäosaamista. Projektissa selvitettiin pelastusviranomaisten toimeksiannosta jää- ja pakkaskaudella hyödynnettäviä öljyntorjunta- ja keräysmenetelmiä. Projekti toteutettiin ammattikorkeakoulun ja öljyntorjuntaviranomaisten yhteistyöllä. Projektityö käynnistyi kirjallisuusselvityksellä, jossa kartoitettiin olemassa olevaa tietoa talvisesta öljyntorjunnasta. Kirjallisuusselvityksen avulla koottua tietoa täydennettiin asiantuntijahaastatteluilla sekä kohdealueen pelastus- ja ympäristöviranomaisten yhteisellä työryhmätyöskentelyllä. Työryhmätyöskentelyyn, haastatteluihin ja aineiston kommentointiin osallistuivat Länsi-Uudenmaan, Helsingin kaupungin, Itä-Uudenmaan, Kymenlaakson ja Kainuun pelastuslaitokset, Uudenmaan, Kaakkois-Suomen ja Lapin ELY-keskukset, Suomen ympäristökeskus, Ilmatieteenlaitos, Aker Arctic Technology Inc., Meritaito Oy ja Lamor Corporation Ab. Tulokset koottiin toimintaohjeeksi, jota voidaan hyödyntää lakisääteisten öljyntorjuntasuunnitelmien rinnalla. Toimintaohje sisältää kuvauksen öljyn käyttäytymisestä lumessa ja jääolosuhteissa, katsauksen öljypäästön havainnointiin ja seurantamenetelmiin, talvisten torjuntaskenaarioiden ryhmittelyn ja erilaisiin skenaarioihin soveltuvien torjunta- ja keräysmenetelmien kuvaukset. Lisäksi selvitys käsittelee rannalla käytettäviä torjunta- ja keräysmenetelmiä, torjuntatyön työturvallisuutta sekä öljyisen vahinkojätteen logistiikkaa kylmissä olosuhteissa. Koottua tietoa kylmien olosuhteiden öljyntorjunnasta rannikolla ei ole ollut aikaisemmin saatavilla. Suomen talvisen öljyntorjunnan kehitystyö on koskenut pääasiassa avomeritorjuntaa jääolosuhteissa, eikä kokonaisvaltaista, rannikkovedet ja rantaviivan huomioivaa torjuntaohjeistusta ole ollut. Siten TalviSÖKÖ-projektissa luotu selvitys täydentää merkittävällä tavalla pelastustoimen öljyntorjuntavalmiutta. Lisäksi tulosten aikaansaamista edeltänyt työskentely ja yhteinen oppimisprosessi ovat lisänneet konkreettisella tavalla öljyntorjuntaosaamista sekä ympäristöriskeihin ja -onnettomuuksiin varautumista. Saatua tietoa on jaettu muille viranomaisille, tutkijoille ja kansalaisille työpajojen, seminaariesitysten sekä artikkelien ja muiden julkaisujen kautta. TalviSÖKÖ-projektin tulokset liitetään osaksi pelastustoimen öljyntorjuntaohjeistusta ja he ovat sitoutuneet käyttämään aineistoa myös projektin päättymisen jälkeen. Selvitys palvelee erityisesti hanketyöhön osallistuneiden pelastuslaitosten öljyntorjunnan valmiussuunnittelua, mutta on hyödynnettävissä laajemminkin. Tuloksia tullaan hyödyntämään esimerkiksi kansallisessa öljyntorjuntakoulutuksessa. Projektin aikana nousi esille jatkotutkimustarpeita, joiden ratkaisemiseksi hanketyötä tulisi jatkaa. Tärkeimmäksi jatkotoimenpiteeksi arvioitiin operatiivisen torjuntakyvyn varmistaminen käytännön harjoitustoiminnan kautta. Talvitorjuntateknikoiden nykykehitys on nopeaa, joten myös toimintatapoja suuren öljyvahingon talvitorjuntaan tulee kehittää edelleen. Lisäksi vahinkojätelogistiikkaan, toimenpiteiden kustannuksiin ja korvauskäsittelyihin liittyviä kysymyksiä tulee selvittää tarkemmin.

4 Sivu 2 2. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi Ohjelma Toimintalinja Projektityyppi Vastuuviranomainen Hallinnoija TalviSÖKÖ - Alusöljyvahingon rantapuhdistus talviolosuhteissa A32372 (ZD3356) Etelä-Suomi 5: Suuralueet -toimenpiteiden temaattinen keskittäminen Kehittämisprojekti Kertakorvaushankkeet Päijät-Hämeen liitto Aloituspäivämäärä Päättymispäivämäärä Budjetti PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy (jäljempänä Kyamk) Kyamk, vastuuhenkilö lähtien Mervi Nurminen, painoalapäällikkö Kyamk, seurantayhdyshenkilö Justiina Halonen, projektipäällikkö RAPORTIN LAATIJAN / LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN TIEDOT Kyamk, Justiina Halonen, projektipäällikkö. 5. PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄ TalviSÖKÖ-projektin tavoitteena on varautua jää- ja pakkaskauden tuomiin lisähaasteisiin alusöljyvahingon rantatorjunnassa ja lisätä öljyntorjunnan kylmäosaamista. Lähtökohtana projektille on ollut pelastusviranomaisten halu kehittää torjuntavalmiuttaan tarkemmilla toimintaohjeilla kuin mitä lainsäädäntö edellyttäisi. Tarvetta oli erityisesti tarkempaan rantavyöhykkeellä hyödynnettävien kylmien olosuhteiden torjunta ja -keräysmenetelmien ja jätelogistiikan suunnitteluun. Projektin tulokset on kohdennettu Suomenlahden rannikon alueellisille öljyntorjuntaviranomaisille. Näitä ovat Länsi-Uudenmaan, Helsingin kaupungin, Itä-Uudenmaan ja Kymenlaakson pelastuslaitokset sekä Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen ELY-keskukset. Projektin tuloksia voivat hyödyntää myös muut pelastustoimen alueet, kansalliset öljyntorjuntaviranomaiset sekä öljyntorjuntakoulutusta tarjoavat tahot ja vapaaehtoisjärjestöt. 6. PROJEKTIN TOTEUTUS JA YHTEISTYÖ Yhteistyö ja projektin toteuttaminen sujuivat projektin aikana suunnitellusti. Projektiin osallistuneiden organisaatioiden määrä oli projektisuunnitelman mukainen: toimintamallin kehittämiseen osallistui kahdeksan hankealueen toimijaa. Projektiin osallistuivat neljän kohdepelastuslaitosten lisäksi

5 Sivu 3 Suomen ympäristökeskus, Ilmatieteenlaitoksen jääasiantuntijat, sekä Uudenmaan ja Kaakkois- Suomen ELY-keskukset. Etelä-Suomen alueen ulkopuolisina tahoina hankkeeseen osallistuivat myös Kainuun pelastuslaitos Lapin ELY-keskus. Osallistuneet tahot edustavat lakisääteisiä öljyntorjuntaviranomaisia alueellaan. Lisäksi selvityksen kommentointiin osallistuivat Aker Arctic Technology Inc., Meritaito Oy ja Lamor Corporation Ab. Kyamk vastasi projektin toteutumisesta, tuloksista, tiedottamisesta, raportoinnista ja talousseurannasta. Öljyntorjuntaviranomaiset toimivat asiantuntijoina ja tiedonvälittäjinä sekä tukivat sisältötavoitteiden täsmentämisessä. Kansainvälinen yhteistyö toteutui öljyntorjunnan asiantuntijakontaktien kautta. Muun muassa Ruotsin öljyntorjunta-asiantuntijat antoivat lähdevinkkejä ja - materiaalia. Projektin lisäsi öljyntorjunta-alan yhteistyötä ja verkottumista sekä Suomen että Itämerenalueen piirissä. Projekti toteutettiin ajalla osa-aikaisen (50%) projektipäällikön johdolla. Projektityöhön osallistui myös graafinen suunnittelija osa-aikaisena, tuntiperustaisena työntekijänä. Projekti käynnistyi kirjallisuusselvityksellä, jossa kartoitettiin olemassa olevaa tietoa talvisesta öljyntorjunnasta ja kylmissä olosuhteissa sattuneista öljyvahingoista maailmanlaajuisesti. Kirjallisuusselvityksen kautta koottua tietoa täydennettiin asiantuntijahaastatteluilla sekä työryhmätyöskentelyssä syntyneillä kehitysideoilla kevään, kesän ja alkusyksyn 2014 aikana. Tulokset molemmista vaiheista julkaistiin erillisinä raportteina Kirjallisuuskatsaus alusöljyvahingon rantatorjunnasta talviolosuhteissa ja Taustaselvitys alusöljyvahingon talvitorjunnasta pelastustoimen vastuualueella. Jälkimmäinen kokoaa yhteen kaikki projektin aikana tuotetut tiedot. Taustaselvityksestä muokattiin myös pelkistetympi, operatiivisessa käytössä luettavampi versio TalviSÖKÖ - Alusöljyvahingon torjunta talviolosuhteissa. Kaikki tulokset ovat vapaasti ladattavissa projektin internetsivuilla sekä ammattikorkeakoulujen julkaisuarkistossa Painetut julkaisut jaettiin kohderyhmälle loppuseminaarin yhteydessä. Projektissa luvatut toimenpiteet toteutuivat suunnitellussa aikataulussa kirjallisuusselvityksen viivästymistä lukuun ottamatta. Kirjallisuusselvitys valmistui keväällä 2014 kaksi kuukautta projektisuunnitelmassa arvioitua aikataulua myöhemmin. Tämä johtui ennakoitua laajemman lähdeaineiston löytymisestä, mikä sinänsä oli projektille eduksi. Projektin etenemistä ja aikataulussa pysymistä seurattiin luodun Tavoite- ja tulosseurantalomakkeen avulla sekä kohderyhmältä saadun palautteen kautta. Projektityössä mahdollisesti eteen tulevat haasteet pyrittiin ennakoimaan projektin alkuvaiheessa tehdyn SWOT-analyysin avulla (liite 1). SWOT-analyysi toimi myös itsearviointityökaluna hankkeen alussa ja lopussa. Hankkeen kohderyhmältä kerättiin hankkeen alussa palaute toimenpiteiden priorisointia varten sekä kirjallinen palaute loppuseminaarin yhteydessä , jossa he arvioivat mm. työn laatua ja tulosten hyödynnettävyyttä oman työnsä kannalta. Saatu palaute esitetään tämän raportin liitteessä 2.

6 Sivu 4 TAVOITE- JA TULOSSEURANTA Suunniteltu Toteutunut Luvattu tulos Status aikataulu aikataulu Tiedote käynnistymisestä kevät SWOT-analyysi (itsearviointi, riskinarviointi) kevät Kohderyhmän palaute: Tavoitteiden täsmennykset ja sisällön kevät painotukset Kirjallisuusselvitys - kartoitetaan kansainvälisesti aikaisempaa kevät /2014 tutkimusta ja tietoa öljyvahingon rantatorjunnasta jää- ja syksy 2013 pakkaskaudella. Lehtiartikkeli syksy Tilannekatsaus syksy Kirjallisuusselvityksen pohjalta laadittu tutkimusjulkaisu joulu /2014 Haastattelut haastatellaan alan asiantuntijoita kirjallisuusselvityksen syksy pohjalta. Asiantuntijoilta pyritään keräämään sitä tietoa, jota kevät /2014 kirjallisuudesta ei ole löydettävissä. Toimintaohjeistuksen luominen Kirjallisuusselvityksen ja haastattelujen kautta kerätyn tiedon perusteella luodaan rantatorjunnan toimintaohjeistusta talviolosuhteisiin. kevät syksy Tilannekatsaus kesä Lehtiartikkeli (populaariartikkeli) kesä Kohderyhmän palaute syys SWOT-analyysin tarkennus syys Toimintaohjeistus: Alusöljyvahingon rantapuhdistus talviolosuhteissa, painatus loka Lehtiartikkeli (ammatillinen artikkeli) loka Tilannekatsaus ja tiedote tuloksista loppusyksy Opinnäytetyö loka Hankkeen loppuraportti marras Projektissa tavoiteltiin taustaorganisaation (Kyamk) toiveesta myös opiskelijoiden osallistamista. Tarkoitus oli toteuttaa opinnäytetyönä selvitys pelastuslaitosten aluskaluston operointikyvystä jää- ja talviolosuhteissa. Opinnäytetyölle etsittiin tekijää keväästä 2013 lähtien, mutta soveltuvaa ehdokasta ei löytynyt. Opinnäytetyö ei sisältynyt EAKR-projektisuunnitelmaan, eikä opinnäytetyöntekijän puuttuminen vaikuttanut projektin etenemiseen. 7. JULKISUUS JA TIEDOTTAMINEN Tiedotus toteutui projektisuunnitelman mukaisella tavalla. Projektin etenemisestä tiedotettiin rahoittajaa, yhteistyökumppaneita ja taustaorganisaatiota säännöllisillä tilannekatsauksilla (suunniteltu 2, toteutunut 3), tiedotteilla (suunniteltu 2, toteutunut 2) sekä lehtiartikkeleilla (suunniteltu 2, toteutunut 3). Tiedottamisessa hyödynnettiin myös työryhmätapaamisia ja sähköpostia. Projektille luotiin

7 Sivu 5 internetsivut osoitteeseen johon koottiin projektista kirjoitetut artikkelit, julkaisut ja pidetyt esitykset. Seuraavassa on esitetty miten projektista on tiedotettu projektin aikana. Projektin käynnistymisestä laadittiin tiedote projektipartnereille ja yhteistyökumppaneille sähköpostitse. Kyamkin viestintäpalveluiden kautta lähetetty mediatiedote ei johtanut yhteydenottoihin tai lehtiartikkeleihin. Tilannekatsauksia yhteistyökumppaneille lähetettiin uutiskirjeen muodossa , ja Viimeisen uutiskirjeen yhteydessä jaettiin projektin loppuraportti sekä tiedote hankkeen saavutuksista ja suorat linkit tuotettuihin aineistoihin. Projekti esiteltiin valtakunnallisilla Ympäristövahinkojen neuvottelupäivillä Suomen ympäristökeskuksessa Helsingissä. TalviSÖKÖ-luento oli osa SYKEn järjestämää YHA-koulutusta, joka on suunnattu pelastus- ja ympäristöviranomaisille. Mahdollisuus esitellä projekti neuvottelupäivillä auttoi saamaan projektin eri viranomaisorganisaatioiden tietoon valtakunnallisesti. Esitys poiki myös paljon yhteydenottoja ja lähdemateriaalivinkkejä. TalviSÖKÖä esiteltiin muille merenkulun ja meriympäristön tutkimukseen osallistuville tahoille Merikotka ry:n Communications workshopissa Kotkassa. Esitys Shoreline Cold Weather Oil Spill Response myös arvioitiin ja esityksen sisällöstä sekä esitystavasta saatiin palautetta Merikotka ry:n tilaamalta viestintäkonsultilta ja muilta tutkijoilta. Projektia on esitelty merialueen lisäksi myös sisävesialueen pelastuslaitoksille, sillä tavoitteena oli oppia kaikista talviaikaan sattuneista öljyvahingoista. Kaksi merkittävistä talviolosuhteissa sattuneista öljyvahingoista on tapahtunut sisävesillä (Kuopion Kelloniemi ja Kajaanin Kulunnanpuro). Näin luodut kontaktit sekä saatu aineisto ja asiantuntemus auttoivat merkittävästi TalviSÖKÖ-selvityksen laatimisessa. Projektia esiteltiin Itä- Ja Kaakkois-Suomen pelastuslaitosten yhteisessä IKAROS-tapaamisessa Savonlinnassa ja Rantasalmella. TalviSÖKÖstä pidettiin esitys kansainvälisessä WINOIL-seminaarissa (WINOIL Seminar - Winter navigation risks and oil contingency plan) Merikeskus Vellamossa Kotkassa otsikolla TalviSÖKÖ - Shoreline Cold Weather Oil Spill Response. Projekti herätti mielenkiintoa mm. Itämeren suojelukomissio HELCOMin edustajissa sekä venäläisten öljyntorjunta-asiantuntijoiden piirissä. Seminaarista kertovassa Insider 4/2014-lehden artikkelissa referoitiin myös TalviSÖKÖesityksen sisältö. TalviSÖKÖn sisältöjä pohdittiin kahdessa torjuntaviranomaisille suunnatussa työryhmäpalaverissa. Suomen ympäristökeskuksessa käytiin lävitse tausta-aineistoa ja manuaalin sisältöjä sekä Aker Arcticilla keskityttiin jään ominaisuuksiin ja jäällä työskentelyyn. SÖKÖ-työn jatkosuunnitelmia sekä ajatuksia Suomen öljyntorjunnan koulutustilanteesta esiteltiin ympäristöministeriössä TalviSÖKÖn loppuseminaari pidettiin Suomen ympäristökeskuksessa. Samalla julkistettiin hankkeen tuloksena syntynyt TalviSÖKÖ-selvitys ja kerättiin palautetta kohderyhmältä.

8 Sivu 6 TalviSÖKÖstä kirjoitettiin yhteensä 4 artikkelia, joista 3 julkaistiin hankeaikana. Lehtiartikkeli "Rannikon öljyntorjuntaa talviolosuhteissa" julkaistiin Kyamkin verkkolehti Koskisen TKIteemanumerossa 6/2013. TalviSÖKÖstä kirjoitettu abstract hyväksyttiin kaksivaiheisen arviointimenettelyn kautta International Oil Spill Conferenseen (IOSC). Abstract sekä poster Regional Planning for Shoreline Cold Weather Oil Spill Response in Finland julkaistiin Savannahissa, USAssa. Projektihenkilöstö ei osallistunut konferenssiin vaan julkaisut toimitettiin sähköisesti. Tuloksista kertova artikkeli julkaistiin Kyamkin verkkolehti Koskisen TKI-teemanumerossa 5/2014. Artikkelia tuloksista tarjottiin myös Pelastustieto-lehteen, mutta julkaisemista ei vielä ole varmuutta. Projektin tuloksia on esitelty julkisuudessa myös muun kuin projektihenkilöstön toimesta. Muun muassa Suomen ympäristökeskuksen kehitysjohtaja Jorma Rytkönen esitteli TalviSÖKÖä BMSP Oil Spill Research Workshopissa Tallinnassa osana esitystään WINOIL, Winter navigation risks and oil contingency plan. TalviSÖKÖ-projekti tuodaan esille myös Pirkanmaan ELY-keskuksen raportissa Katsaus jätehuollon tilaan Etelä- ja Länsi-Suomessa (raportti 6/2014) otsikolla Jätehuolto poikkeuksellisissa olosuhteissa - Öljyvahinkojen torjuntaan varaudutaan aiempaa paremmin etukäteissuunnittelulla. Lisäksi Valtiontalouden tarkastusvirasto on antanut arvion Kyamkin SÖKÖ-hankkeista osana Suomenlahden alusöljyvahinkojen hallintaa ja vastuita koskenutta tarkastustaan. Raportissa Tuloksellisuustarkastuskertomus Suomenlahden alusöljyvahinkojen hallinta ja vastuut (Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 2/2014) tuodaan esille myös TalviSÖKÖprojekti, sen tavoitteet, yhteistyökumppanit, rahoittajat ja tavoitellut tulokset, raportin keskittyessä kuitenkin pääasiassa SÖKÖ II-toimintamallin arviointiin. 8. ONGELMAT JA SUOSITUKSET Projektityössä ei tullut esille merkittäviä ongelmia. Projektihenkilöstö ja viranomaistyöryhmä ovat tehneet yhteistyötä vuosien ajan, tällä kokoonpanolla vuodesta 2007, ja yhteistyö on sujuvaa. Alueellisten viranomaisten yleinen henkilöresurssien väheneminen oli kuitenkin havaittavissa osallistuneiden työtaakan kasvamisessa ja mahdollisuuksissa omistautua projektityölle. Työskentelymuoto, jossa viranomaiset kommentoivat saavutettuja tuloksia vaiheittain, osoittautui vähiten kuormittavaksi kun kommentointiaika saatiin riittävän pitkäksi. Tämä toteutuksen rytmittäminen oli mahdollista projektipäällikön toimiessa osa-aikaisena. Osa-aikaisuus mahdollisti myös taloudellisten resurssien jakamisen pidemmälle toteutusajalle, jolloin aiheeltaan haastavaan tutkimustyöhön jäi riittävästi pohdintaaikaa. Projektihenkilöstö koki pitkälle ajanjaksolle levittäytyvän hankkeen tiedottamisen haasteelliseksi. Tästä syystä kohderyhmäpalautteeseen lisättiin kysymys hanketiedottamisesta. Suurin osa yhteistyökumppaneista koki kuitenkin saaneensa riittävästi tietoa hankkeen etenemisestä (katso liite 2). Toimintaohjeen sisällöllisiä tavoitteita tarkasteltaessa, projektihenkilöstön oman arvion mukaan heikoiten onnistuttiin kustannusarvioiden selvittämisessä sekä toimenpiteiden arvioinnissa korvauskäsittelyjen näkökulmasta. Näistä osa-alueista ei löytynyt lähdeaineistoa. Myös logistiikkaan liittyvää aineistoa löydettiin suhteessa aihealueen merkittävyyteen aivan liian vähän. Tutkimuksen vähyys näistä aihealueista nostettiin ongelmana esiin myös lähdemateriaalissa.

9 Sivu 7 Panostaminen tutkimustulosten visualisointiin sai runsaasti kiitosta kohderyhmältä. Projektin tulosten eli öljyntorjuntamenetelmien ja toimintatapojen kuvaaminen grafiikoiden avulla koettiin merkittävästi selkeyttävän ja helpottavan uuden tiedon omaksumista. Saadun palautteen perusteella hanketyössä tullaan jatkossakin panostamaan grafiikoiden tuottamiseen ja julkaisujen ulkoasuun ja taittoon. 9. PROJEKTIN TULOKSET Projekti saavutti sille asetetut tavoitteet. Tärkeimpänä tuloksena syntynyt Taustaselvitys alusöljyvahingon talvitorjunnasta pelastustoimen vastuualueella kokoaa yhteen kaikki projektin aikana tuotetut tiedot. Taustaselvityksen pohjalta pelkistettiin operatiivisessa käytössä helppolukuisempi toimintaohje TalviSÖKÖ - Alusöljyvahingon torjunta talviolosuhteissa. Selvitykset täydentävät aikaisemmin luotuja SÖKÖ-manuaaleja kuvaamalla jää- ja pakkasolosuhteissa käyttökelpoiset torjunta- ja keräysmenetelmät rantavyöhykkeellä tapahtuvassa öljyvahingon torjunnassa. Edeltäjiensä tavoin TalviSÖKÖ-selvitys toimii pelastustoimen lakisääteisten öljyntorjuntasuunnitelmien rinnalla. Kohderyhmältä saadun palautteen mukaan projekti saavutti sille asetetut öljyvahinkojen torjuntamahdollisuuksien parantamiseen ja torjuntavalmiuden nostoon tähtäävät tavoitteet. Laaditut selvitykset ja niiden aikaansaamista edeltänyt työskentely ja yhteinen oppimisprosessi ovat lisänneet konkreettisella tavalla öljyntorjuntaosaamista sekä ympäristöriskeihin ja -onnettomuuksiin varautumista. Saatua tietoa on jaettu muille viranomaisille, tutkijoille ja kansalaisille kahdeksessa tilaisuudessa ja kymmenen eri julkaisun muodossa. Projektissa kerätyn aineiston helpon saatavuuden varmistamiseksi selvitykset ovat ladattavissa Kymenlaakson ammattikorkeakoulun internetsivuilta (www.kyamk.fi/soko) sekä ammattikorkeakoulujen julkaisuarkistosta Theseuksesta (www.theseus.fi). Projektissa tuotetut tärkeimmät julkaisut: Halonen, Justiina Rannikon öljyntorjuntaa talviolosuhteissa. Artikkeli. Koskinen, TKIteemanumero 6/2013. Sivut Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Halonen, Justiina Regional Planning for Shoreline Cold Weather Oil Spill Response in Finland. International Oil Spill Conference Proceedings: May 2014, Vol. 2014, No. 1, pp Halonen, Justiina Kirjallisuuskatsaus alusöljyvahingon rantatorjunnasta talviolosuhteissa. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Tutkimuksia ja raportteja nro sivua. Tammerprint Oy. ISBN (Painosmäärä 50 kpl) TalviSÖKÖ Alusöljyvahingon torjunta talviolosuhteissa. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja A. Nro sivua. Tammerprint Oy. Tampere. ISBN (Painosmäärä 75 kpl) Halonen, Justiina Taustaselvitys alusöljyvahingon talvitorjunnasta pelastustoimen vastuualueella. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja A. Nro sivua. ISBN (PDF) Halonen, Justiina TalviSÖKÖ selvitti öljyntorjuntaa talvella. Artikkeli. Verkkolehti Koskinen, TKI-teemanumero 5/2014. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja.

10 Sivu PROJEKTIN INNOVATIIVISUUS TalviSÖKÖ-hankkeessa tuotettu toimintaohjeistus on aivan uutta, sillä aikaisempaa selvitystä pelastustoimen vastuualueelle kuuluvasta öljyntorjunnasta talviolosuhteissa ei ollut. Suomen talvisen öljyntorjunnan kehitystyö on koskenut pääasiassa avomeritorjuntaa jääolosuhteissa, eikä kokonaisvaltaista, rannikkovedet ja rantaviivan huomioivaa torjuntaohjeistusta aikaisemmin ole tehty. Siten TalviSÖKÖ-hankkeessa luotu selvitys täydentää merkittävällä tavalla pelastustoimen öljyntorjuntavalmiutta. Sisällöltään ainutlaatuisen projektin toteutusmenetelmät ja yhteistyörakenteet noudattivat aikaisemmissa SÖKÖ-hankkeissa hyväksi havaittuja toimintatapoja. 11. PROJEKTIN TASA-ARVOVAIKUTUKSET Ei merkittäviä tasa-arvovaikutuksia. 12. PROJEKTIN VAIKUTUKSET KESTÄVÄÄN KEHITYKSEEN Projektissa luotava toimintaohje edistää ympäristöosaamista ja ympäristövahinkoihin varautumista sekä tukee kestävän kehityksen ja ekotehokkuuden huomioimista öljyntorjunnan suunnittelussa ja vahinkojätteiden hallinnassa. Projektitoiminnalla on vaikutusta ympäristötietoisuuden lisääntymiseen sekä ympäristökoulutukseen ja -tutkimukseen. Projektin tulokset tukevat myös turvallisen ja puhtaan elinympäristön sekä luonnon monimuotoisuuden säilymistä. 13. HYVÄT KÄYTÄNNÖT Projektihallinnollisessa käytännöissä tukeuduttiin hyviksi havaittuihin toimintatapoihin, kuten työryhmätapaamisiin asiantuntijoiden kesken. Tulosten aikaansaamista edeltänyt työryhmätyöskentely ja yhteinen oppimisprosessi lisäsivät konkreettisella tavalla öljyntorjuntaosaamista sekä yhteistyötä ympäristöriskeihin varautumisessa. Työryhmätyöskentelytoimintatapaa tullaan jatkamaan myös tulevissa hankkeissa. Myös työryhmän yhteinen uutiskirje koettiin hyödylliseksi. Hankkeessa työskentelevä graafinen suunnittelija oli merkittävä tekijä tulosten visualisoinnissa ja selkeyttämisessä sekä osaamisen ja tiedonvaihdon levittämisessä kuvallisin keinoin. TalviSÖKÖ selvitysten havainnollisuudesta sekä öljyntorjuntaa ohjeistavista grafiikoista saatiin erittäin hyvää palautetta ja hanketyössä tullaan jatkossakin panostamaan grafiikoiden tuottamiseen. Tuloksena syntyneet selvitykset kuvaavat talvisissa olosuhteissa käyttökelpoisia toimintatapoja ja hyviä käytänteitä. Toimintatapojen testaaminen käytännössä tulee osoittamaan, voidaanko käytäntöjä levittää sinällään vai tuleeko eri pelastustoimenalueille, kuten rannikon ja sisävesien pelastustoimialueille, räätälöidä omanlaisensa toimintatavat. Tässä hankkeessa esitetyt toimintatavat toimivat tällaisessakin tilanteessa kehitystyön pohjana.

11 Sivu TOIMINNAN JATKUVUUS Laaditut selvitykset liitetään osaksi pelastustoimen öljyntorjuntaohjeistusta ja he ovat sitoutuneet ylläpitämään aineistoa myös hankkeen päättymisen jälkeen. Tuloksia hyödynnetään muun muassa öljyntorjuntaviranomaisten sisäisessä koulutuksessa. TalviSÖKÖn tulosten hyödyntämisestä osana koulutussisältöjä kansallisen ympäristövahinkotilannekuvajärjestelmän koulutusten yhteydessä on sovittu yhdessä Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Projektin aikana varmistui tarve järjestää käytännön öljyntorjuntaharjoituksia, joihin ei tämän projektin puitteissa ollut resursseja. Tavoitteena on jatkaa öljyntorjuntaosaamisen vahvistamista jatkohankeen muodossa. 15. PROJEKTIN RAHOITUS Rahoitus Budj. Toteutunut Jäljellä EAKR- ja valtion rahoitus 70 % , , Kymenlaakson pelastuslaitos , ,00 0 Itä-Uudenmaan pelastuslaitos , ,00 0 Helsingin kaupungin pelastuslaitos , ,00 0 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos , ,00 0 KyAMK , , RAHOITUS YHTEENSÄ , , AINEISTON SÄILYTYS Projektin toteuttamiseen liittyvää aineistoa, kuten kirjanpitoaineistoa, toiminnan tarkastuksen kannalta tarpeellisia asiakirjoja, tietoja toiminnasta ja osallistujista sekä muistioita, säilytetään Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Metsolan kampuksen pääarkistossa osoitteessa Pääskysentie 1, Kotka. Hankkeen selvitykset ovat saatavilla sähköisessä muodossa Kymenlaakson ammattikorkeakoulun internetsivuilla osoitteessa sekä Ammattikorkeakoulujen julkaisuarkistossa Theseuksessa osoitteessa

12 Ulkoinen ympäristö Sisäinen ympäristö Ulkoinen ympäristö Sisäinen ympäristö Loppuraportti A32372 LIITE 1 Liite 1 TalviSÖKÖ-HANKKEEN JA TOIMINTAMALLIN SWOT-ANALYYSIT HANKKEEN SWOT-ANALYYSI VAHVUUDET Pohjautuu SÖKÖ-toimintamalliin Aikaisempien hankkeiden kokemukset HEIKKOUDET Uusi tutkimusalue, johon ei aikaisempaa osaamista. Myös viranomaistoimijoilla käytännön kokemusta vähän Tuttu yhteistyöverkosto Viranomaisten ÖT-osaaminen ja sitoutuneisuus Alueen laajuus asettaa haasteita säännöllisille yhteistapaamisille Tarvelähtöisyys Pienen budjetin täsmäisku, joka paljastaa keskeisimmät epäkohdat tulevaa kehitystyötä ajatellen Pieni budjetti rajoittaa tutkimuksen laajuutta, vaarana jäädä liian pintapuoliseksi MAHDOLLISUUDET UHAT Öljyntorjuntavalmiuden nosto Konkreettisen yhteistyön lisääminen eri toimijoiden välillä Tiedonvaihdon katkokset muiden öljyntorjuntaa kehittävien hankkeiden välillä Tiedon saatavuus, rantavyöhykkeen talvitorjuntaa tutkittu hyvin vähän TOIMINTAMALLIN SWOT-ANALYYSI VAHVUUDET HEIKKOUDET Olemassa oleva tiedon ja osaamisen kokoaminen Perustuu laajaan lähdeaineistoon Asiantuntijoiden osallistuminen työryhmätyöskentelyyn ja kommentointiin Ympäristövaikutukset Käytännön harjoitusten ja testaamisen puute Kirjatut toimintatavat pohjautuvat pääasiassa arktiselle alueelle suunnattuun aineistoon, toimiiko Suomenlahden olosuhteissa? Vähän olemassa olevaa tietoa öljyn käyttäytymisestä murtoveden jääolosuhteissa. MAHDOLLISUUDET UHAT Toimintatapojen yhtenäistäminen Kansainvälinen yhteistyö; SÖKÖ-mallin edelleen kehitys sekä mallin levittäminen Itämeren piiriin/ kansainväliseksi Toimintamallin hyödyntäminen muissa suuronnettomuuksissa, kuten kemikaalivahingoissa Päivittämiseen ei ole resursseja ja tieto vanhenee Kylmissä olosuhteissa hyödynnettävien tekniikoiden nopea kehitys, tieto myös vanhenee nopeasti Kylmissä olosuhteissa hyödynnettävien tekniikoiden nopea kehitys, mahdollisuudet öt-valmiuden lisäämiseen

13 LIITE 2 Liite 2 TalviSÖKÖ-HANKKEEN SAAMA PALAUTE Tärkeimmät sisällölliset tavoitteet (syksy 2012 ja kevät 2013) Kohderyhmältä kerättiin tietoa hankkeen sisällöllisistä tavoitteista suunnitteluvaiheessa lokakuussa Hankkeen käynnistyessä kohderyhmää pyydettiin asettamaan tavoitteet tärkeysjärjestykseen toimenpiteiden priorisoinnin helpottamiseksi. Seuraavassa on esitetty eniten painoarvoa saaneet sisältötavoitteet. Vastaajaorganisaatioita viisi (suluissa mainintakerrat). 1. Kylmän vuodenajan keräysmenetelmät veden pinnalta (5) 2. Rantatorjunta ja rantaviivan suojaaminen eri menetelmiä käyttäen (5) 3. Keräysmenetelmät rannalta. Mitä sulanajan menetelmiä voidaan hyödyntää? (5) 4. Logistiikan järjestelyt (4) 5. Työturvallisuus jäisillä, öljyisillä ja meriveden sekä levän liukastamilla rannoilla (3) 6. Öljyntorjuntahenkilöstön suojavarusteet kylmänä vuodenaikana ja huoltotilat (3) 7. Talviolosuhteiden hyödyntäminen, jäätiet, rantautumismahdollisuudet kalustosiirrot, rantojen kantavuus, erityisalueet (2) 8. Jätteen ominaisuudet ja muuntuminen (2) 9. Tuhoon tuomitut toimenpiteet vs. korvauskäsittely (2) 10. Toimenpiteiden kustannusarviota (2) 11. Torjunta-alueiden ennakko-valmistelut talvea vasten, jos torjunta joudutaan keskeyttämään (1) 12. Varusteiden kestävyys (1) 13. Lessons learnt aikaisemmista vahinkotapauksista, mitä ja miksi mennyt pieleen (1) 14. Lumena kerääminen ja sen jatkokäsittely (1) Saatua palautetta käytettiin TalviSÖKÖ-selvityksen sisällön suunnittelussa siten, että selvitys painottuu kolmeen tärkeimmiksi osoittautuneeseen teemaan. Selvitys sisältää myös logistiikka- ja työturvallisuusosaalueet. Myös talviolosuhteiden hyödyntäminen ja jäätiet, vahinkojätteen käyttäytyminen, lumena kerääminen sekä aikaisempien vahinkotapausten kuvaaminen sisältyvät selvitykseen. Projektihenkilöstön oman arvion mukaan heikoiten onnistuttiin kustannusarvioiden selvittämisessä sekä toimenpiteiden arvioinnissa korvauskäsittelyjen näkökulmasta. Näistä osa-alueista ei löytynyt lähdeaineistoa. Myös logistiikkaan liittyvää aineistoa löydettiin suhteessa aihealueen merkittävyyteen aivan liian vähän. Tutkimuksen vähyys näistä aihealueista nousi esiin myös aikaisemmissa tutkimuksissa kansainvälisesti. Tulosten arviointi (syksy 2014) TalviSÖKÖ-hankkeen kohderyhmältä kerättiin kirjallinen palaute Kyamkin palautelomakkeella loppuseminaarin yhteydessä Palautelomake koostui rastittamalla vastattavasta osiosta sekä vapaa sana -kentästä. Vastauksia saatiin kymmenen. Seuraavassa kaaviossa esitetyt arvot ovat saatujen vastausten keskiarvoja. Yleisarvosana 1,8/2.

TalviSÖKÖ. Vuosiraportti 1.4. 31.12.2013

TalviSÖKÖ. Vuosiraportti 1.4. 31.12.2013 TalviSÖKÖ Vuosiraportti 1.4. 31.12.2013 Sivu 1 1. RAPORTOINTIKAUSI 1.4.2013 31.12.2013 2. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi Ohjelma Toimintalinja Projektityyppi Vastuuviranomainen TalviSÖKÖ - Alusöljyvahingon

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR OHJELMA 2007 2013

ETELÄ-SUOMEN EAKR OHJELMA 2007 2013 Päijät-Hämeen liitto Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö ETELÄ-SUOMEN EAKR OHJELMA 2007 2013 Teemahankkeet MERIKLUSTERI Päivitetty: 16.7.2013 2 (5) A30023 ForMeri Projektin kesto: 1.2.2008 30.6.2011 Kustannukset:

Lisätiedot

TalviSÖKÖn loppuseminaari

TalviSÖKÖn loppuseminaari TalviSÖKÖn loppuseminaari A32372 Justiina Halonen Kyamk Merenkulku 28.10.2014 Suomen ympäristökeskus Öljyntorjunta talviolosuhteissa TalviSÖKÖ A32372 Projektissa selvitetään alusöljyvahingon rantapuhdistuksen

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Viranomaisten varautuminen öljyntorjuntaan ja viranomaisten roolit

Viranomaisten varautuminen öljyntorjuntaan ja viranomaisten roolit Viranomaisten varautuminen öljyntorjuntaan ja viranomaisten roolit SPEKin Perehdytys öljyntorjuntaan ja työturvallisuuteen -kurssi10.10.2015 Heli Haapasaari, Suomen ympäristökeskus (SYKE) Viranomaisten

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.06.2011 Diaarinumero SATELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

SAFGOF-hanke. Suomenlahden meriliikenteen kasvunäkymät 2007-2015 ja kasvun vaikutukset ympäristölle ja kuljetusketjujen toimintaan

SAFGOF-hanke. Suomenlahden meriliikenteen kasvunäkymät 2007-2015 ja kasvun vaikutukset ympäristölle ja kuljetusketjujen toimintaan SAFGOF-hanke Suomenlahden meriliikenteen kasvunäkymät 2007-2015 ja kasvun vaikutukset ympäristölle ja kuljetusketjujen toimintaan Eveliina Klemola Tutkimuskoordinaattori Helsingin yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 29.01.2014 Diaarinumero POPELY/164/2014 Käsittelijä Verna Mustonen Puhelinnumero 0295 023 573 Projektikoodi S12432

Lisätiedot

WWF:n seminaari 20.9.2011, Turku Energia, Turku Kimmo Pakarinen Varsinais-Suomen ELY-keskus

WWF:n seminaari 20.9.2011, Turku Energia, Turku Kimmo Pakarinen Varsinais-Suomen ELY-keskus Ympäristöviranomaisen rooli öljyntorjunnassa WWF:n seminaari 20.9.2011, Turku Energia, Turku Kimmo Pakarinen Varsinais-Suomen ELY-keskus ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTAA SÄÄTELEVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTALAKI

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI TURUN LOPPURAPORTTI AMMATTIKORKEAKOULU Hyvinvointipalvelut Usability of Shopping Centers -projekti 20.12.2008 1 (3) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Usability of Shopping Centers Hyvinvointipalvelut 20.12.2008

Lisätiedot

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 1(6) LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 2(6) 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset ja niiden hyödyntäminen... 4 4. Toteutus... 4 4.1 Tehtävät/aikataulu...

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Turun ammattikorkeakoulu, TYT:n Innovointiraha 2012 LOPPURAPORTTI Projektin nimi Monialaiset tutkimuspajat pvm 20.12.2012 1 (7) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Monialaiset tutkimuspajat Tekniikka, ympäristö ja

Lisätiedot

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA 31.8.2012 SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA Hankkeen hallittu päättäminen Rahoituskoordinaattori Merja Rossi Kaakkois-Suomen ELY-keskus HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättäminen on osa hankkeen suunnitelmaa ja toteuttamista

Lisätiedot

ÖLJYNTORJUNTAAN LIITTYVÄT VASTUUT KUNNASSA

ÖLJYNTORJUNTAAN LIITTYVÄT VASTUUT KUNNASSA ÖLJYNTORJUNTAAN LIITTYVÄT VASTUUT KUNNASSA Ympäristönsuojelun ajankohtaispäivä, Turku 11.11.2016 Kimmo Pakarinen Varsinais-Suomen ELYkeskus ÖLJYNTORJUNTAAN LIITTYVÄT VASTUUT KUNNASSA Lainsäädäntö Viranomaiset

Lisätiedot

SÖKÖ II. YMPÄRISTÖYHTEISTYÖSEMINAARI Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Kotkan ympäristökeskus ja Pietarin ympäristökomitea 16.12.2010

SÖKÖ II. YMPÄRISTÖYHTEISTYÖSEMINAARI Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Kotkan ympäristökeskus ja Pietarin ympäristökomitea 16.12.2010 SÖKÖ II YMPÄRISTÖYHTEISTYÖSEMINAARI Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Kotkan ympäristökeskus ja Pietarin ympäristökomitea 16.12.2010 Justiina Halonen Projektipäällikkö KyAMK Merenkulku Esitys jakautuu kahteen

Lisätiedot

Ympäristölainsäädäntö seuranta ja vaikuttaminen Loppuraportti - tiivistelmä

Ympäristölainsäädäntö seuranta ja vaikuttaminen Loppuraportti - tiivistelmä Ympäristölainsäädäntö seuranta ja vaikuttaminen Loppuraportti - tiivistelmä Ympäristölainsäädäntö seuranta ja vaikuttaminen Loppuraportti Tiivistelmä Huhtikuu 2007 1 1 Hankkeen tausta ja tarpeet EU:n ympäristösäätely

Lisätiedot

Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu

Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu Tavoitteet Taustalla tarve saada kattava arvio haasteen onnistumisesta Tukee alkanutta strategiatyötä Arviointia lähestytään prosessiarvioinnin kautta pyritään

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

Mobiilisatama-hanke. Väliseminaari 3.2.2011. www.merikotka.fi/mopo MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS. Turun yliopisto

Mobiilisatama-hanke. Väliseminaari 3.2.2011. www.merikotka.fi/mopo MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS. Turun yliopisto Mobiilisatama-hanke Väliseminaari 3.2.2011 www.merikotka.fi/mopo 0 Mobiilisatama (MOPO) -hanke Hankkeen toteutusaika: 03/2009 02/2012 Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 760 000 euroa. Rahoittajina hankkeessa

Lisätiedot

Öljyntorjunnan iltapäivätilaisuus ympäristöministeriön puheenvuoro

Öljyntorjunnan iltapäivätilaisuus ympäristöministeriön puheenvuoro Öljyntorjunnan iltapäivätilaisuus ympäristöministeriön puheenvuoro Ympäristöneuvos Anna-Maija Pajukallio, Ympäristönsuojeluosasto 20.8.2015 Uunisaari Ajatuksia toimintaympäristön kehittymisestä torjuntavalmiudesta,

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

SAFGOF - Suomenlahden meriliikenteen kasvunäkymät 2007 2015 ja kasvun vaikutukset ympäristölle ja kuljetusketjujen toimintaan

SAFGOF - Suomenlahden meriliikenteen kasvunäkymät 2007 2015 ja kasvun vaikutukset ympäristölle ja kuljetusketjujen toimintaan SAFGOF - Suomenlahden meriliikenteen kasvunäkymät 2007 2015 ja kasvun vaikutukset ympäristölle ja kuljetusketjujen toimintaan Opetuksen integrointi Intermodaalitutkimus-osioon Merenkulun ja logistiikan

Lisätiedot

Mielen avain, Siuntio Vivo-Hanke. Toimintasuunnitelma 1.9.2013-31.4.2015

Mielen avain, Siuntio Vivo-Hanke. Toimintasuunnitelma 1.9.2013-31.4.2015 Mielen avain, Siuntio Vivo-Hanke Toimintasuunnitelma 1.9.2013-31.4.2015 Anita Dufholm Hankekoordinaattori 2013 2 1. Hankkeen tilannekatsaus KASTE II-JATKOHANKE, Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämä

Lisätiedot

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset... 4 4. Jatkotoimenpiteet... 4 5. Projektin tulosten yleistettävyys... 4 6. Toteutus... 4 a. Tehtävät ja

Lisätiedot

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha Hankkeen nimi: MAL-verkosto Hankkeen 1.1.2010-31.12.2011, myönnetty jatko 2012 toteutusaika: Toteuttaja: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Suomen öljyntorjuntavalmius

Suomen öljyntorjuntavalmius Suomen öljyntorjuntavalmius 1. Suomen ympäristökeskuksen esittely 2. Öljyvahingon uhka 3. Varautuminen Öljyntorjuntajoukkojen ryhmänjohtajakoulutuksen teoriaosuus WWF 31.10.2011 Meri Hietala SYKE/MK/YVT

Lisätiedot

ROKE-projektin tuotoksia ja tuloksia. Henna Kosunen Projektipäällikkö, TtM, laill. ravitsemusterapeutti Keliakialiitto

ROKE-projektin tuotoksia ja tuloksia. Henna Kosunen Projektipäällikkö, TtM, laill. ravitsemusterapeutti Keliakialiitto ROKE-projektin tuotoksia ja tuloksia Henna Kosunen Projektipäällikkö, TtM, laill. ravitsemusterapeutti Keliakialiitto Päämäärä Keliakian hyvä hoitotasapaino, joka saavutetaan motivoimalla keliakiaa sairastava

Lisätiedot

1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2

1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2 Työsuojelurahasto Ohje 1 Työsuojelurahaston rahoittamien hankkeiden PAINETUT JA VERKOSSA JULKAISTAVAT LOPPURAPORTIT Sisältö sivu 1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2 1.1. Yleiset periaatteet. 2 1.2.

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTANTOTYÖN KEHITTÄMISEN FOORUMI -HANKE

TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTANTOTYÖN KEHITTÄMISEN FOORUMI -HANKE TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTANTOTYÖN KEHITTÄMISEN FOORUMI -HANKE Loppuraportti 10.6.2014 Tommi Autio ja Janne Sinisammal 1. Hankkeen tavoitteet Työhyvinvoinnin ja tuotantotyön kehittämisen foorumi -hankkeen

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta Vesihuolto 2014 3.6.2014, Helsinki Projekti-insinööri Henna Luukkonen Suomen Kuntaliitto Vesiosuuskunnat,

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2010 Diaarinumero EPOELY/336/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

PERA. Pelastustoimen ja Ensihoidon RiskinArvio (PERA) hankkeen nykytila. Työturvallisuusseminaari, Espoo 15.4.2015

PERA. Pelastustoimen ja Ensihoidon RiskinArvio (PERA) hankkeen nykytila. Työturvallisuusseminaari, Espoo 15.4.2015 PERA Pelastustoimen ja Ensihoidon RiskinArvio (PERA) hankkeen nykytila Työturvallisuusseminaari, Espoo 15.4.2015 Ohjelmistosuunnittelija Teemu Mykkänen Hankekoordinaattori Maija Puranen 21.4.2015 1 PERA

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUJEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT OHJEET KÄYTÄNNÖN KUVAAMISEKSI. Kehitysvammaliitto / Hyvät käytännöt -projekti

KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUJEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT OHJEET KÄYTÄNNÖN KUVAAMISEKSI. Kehitysvammaliitto / Hyvät käytännöt -projekti 1 KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUJEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT OHJEET KÄYTÄNNÖN KUVAAMISEKSI Kehitysvammaliitto / Hyvät käytännöt -projekti 2 Tuotetaan käytännöstä tietoa yhdessä Käytännön kuvaamisen tarkoituksena on

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA 2012-2013 LOHJELMA2 TULOSKORTTI

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA 2012-2013 LOHJELMA2 TULOSKORTTI Hankkeen nimi: Liikkuva 2012-2013 Hankkeen lyhyt yleiskuvaus ja tavoitteet Hankkeen päämääränä oli kannustaa 13-19-vuotiaita nuoria tekemään viisaita liikkumisvalintoja koulu- ja vapaa-ajanmatkoillaan.

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.06.2011 Diaarinumero EPOELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Terhi Pajumäki Puhelinnumero 040-149 3669 Projektikoodi

Lisätiedot

Meriympäristöön kohdistuvat uhat ja niiden edellyttämät torjunta- ja sopeutumisstrategiat vaativat yhteiskunnan, päättäjien ja tutkijoiden

Meriympäristöön kohdistuvat uhat ja niiden edellyttämät torjunta- ja sopeutumisstrategiat vaativat yhteiskunnan, päättäjien ja tutkijoiden Suomenlahti-vuoden visio Miksi Suomenlahti-vuosi? Meriympäristöön kohdistuvat uhat ja niiden edellyttämät torjunta- ja sopeutumisstrategiat vaativat yhteiskunnan, päättäjien ja tutkijoiden aktiivista vuorovaikutusta

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKKÖHANKKEEN TAVOITTEISTA TUOTOKSIIN Eija Vikman ja Paula Ylönen Hankkeen loppuseminaari 9.10.

KAAKKOIS-SUOMEN LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKKÖHANKKEEN TAVOITTEISTA TUOTOKSIIN Eija Vikman ja Paula Ylönen Hankkeen loppuseminaari 9.10. KAAKKOIS-SUOMEN LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKKÖHANKKEEN TAVOITTEISTA TUOTOKSIIN Eija Vikman ja Paula Ylönen Hankkeen loppuseminaari 9.10.2009 Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom Hankkeen

Lisätiedot

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Iloa ohjaukseen, voimaa verkostosta -seminaari Lappeenranta 8.6.2010 Projektisuunnittelija Anna-Kaisa Tiihonen Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

aloitustilaisuus 15.12.2014 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

aloitustilaisuus 15.12.2014 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Harrasteilmailun turvallisuuden kehittämisprojekti - tehtävänanto ja tulokset: Ryhmä 5, Opittavaa vertailumaista; roolit, vastuut ja keinot - projektin aloitustilaisuus 15.12.2014 Vastuullinen liikenne.

Lisätiedot

TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET

TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET Liiketalouden saumaton urapolku aikuisoppijoille 1.10.2009 30.4.2012 TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET Seija Karjalainen Hanketiedot Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Kainuun ammattiopiston yhteishanke Budjetti

Lisätiedot

Loppuraportti OPE-OKA

Loppuraportti OPE-OKA Projektin nimi: Pohjalaisten kouluttaminen hyödyntämään osaamisen arvointimenetelmää (OPE-OK) Yhteystiedot: Seppo Tuominen, Nelikon Oy, Hovioikeudenpuistikko 16, 65100 Vaasa email:stuomine@walli.uwasa.fi

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

Metatietosuositus julkaisuarkistojen tekstiaineistolle https://www.kiwi.fi/x/v4r7b

Metatietosuositus julkaisuarkistojen tekstiaineistolle https://www.kiwi.fi/x/v4r7b Metatietosuositus julkaisuarkistojen tekstiaineistolle https://www.kiwi.fi/x/v4r7b Tajua-projekti, Kansalliskirjasto tanja.vienonen@helsinki.fi, esa-pekka.keskitalo@helsinki.fi Käyttöoikeus: CC BY 4.0

Lisätiedot

Kestävä Rakentaminen -klusteri

Kestävä Rakentaminen -klusteri Lumen 3/2017 TEEMA-ARTIKKELI Kestävä Rakentaminen -klusteri Antti Sirkka, insinööri (AMK), projektipäällikkö, ACE -tutkimusryhmä, Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisala, Lapin ammattikorkeakoulu Asiasanat:

Lisätiedot

JOPE. Tutkimus- ja kehittämiskysymykset olivat:

JOPE. Tutkimus- ja kehittämiskysymykset olivat: Lomake C1 HANKKEEN LOPPURAPORTTI - YHTEENVETO Hankkeen numero 1080107 Työsuojelurahaston valvoja Ilkka Tahvanainen Raportointikausi 1.5-1.12.2009 Arvio hankkeen toteutumisesta Hankkeen nimi lyhyesti JOPE

Lisätiedot

Turvallisuuden kehittämishanke Hakarinteen peruskoulussa

Turvallisuuden kehittämishanke Hakarinteen peruskoulussa Turvallisuuden kehittämishanke Hakarinteen peruskoulussa Anis, Daniel Piirainen, Ilkka 2011 Leppävaara 2 Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Johdanto opinnäytetyöhön ja yhteenveto Anis, Daniel. Piirainen,

Lisätiedot

Mitä tapahtuu Opin ovissa?

Mitä tapahtuu Opin ovissa? Mitä tapahtuu Opin ovissa? Alueellisten TNO -asiantuntijoiden koulutus 5.-6.3.2013 Jyväskylä Projektipäällikkö Auli Ryhänen Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti, JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu auli.ryhanen@jamk.fi

Lisätiedot

MERIKOTKA tutkimustoiminta

MERIKOTKA tutkimustoiminta MERIKOTKA tutkimustoiminta 29.11.2007 Ulla Tapaninen, professori Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus, Turun yliopisto www.merikotka.fi mkk.utu.fi Strategiset perusteet Lähtökohdat meriliikenteen

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus

Lisätiedot

Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa VUOSIRAPORTTI

Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa VUOSIRAPORTTI Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa VUOSIRAPORTTI 1.8.2013-31.7.2014 IMPERIA PYRKII PARANTAMAAN YVA-HANKKEIDEN LAATUA JA

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Outdoors Finland. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke. Markkinointiyhteistyöllätulosta seminaari

Outdoors Finland. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke. Markkinointiyhteistyöllätulosta seminaari Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Markkinointiyhteistyöllätulosta seminaari 26.-27.10.2010 Savion Hovi, JÄMSÄ projektipäällikkö Terhi Hook terhi.hook@visitfinland.com

Lisätiedot

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Vastine Kari Pietilän SDP:n valtuustoryhmän aloitteeseen Raahen kaupungin projektiohjeista (KV 25.2.2004) Pertti Malkki (FT, YTM) Kehittämiskonsultti pertti.malkki@yritystaito.fi

Lisätiedot

3. VäI~raportti. FU [ta. Kemin toimeksianto 48912/F10548. Raportointi ajanjaksolta 26.4. - 30.10.2013. V~puv~i~ta. Eu~oap~rn W~O~i ~ur~x~p~rn Lha~t~

3. VäI~raportti. FU [ta. Kemin toimeksianto 48912/F10548. Raportointi ajanjaksolta 26.4. - 30.10.2013. V~puv~i~ta. Eu~oap~rn W~O~i ~ur~x~p~rn Lha~t~ 3. VäI~raportti Kemin toimeksianto 48912/F10548 Raportointi ajanjaksolta 26.4. - 30.10.2013 V~puv~i~ta FU [ta Eu~oap~rn W~~i ~ur~x~p~rn Lha~t~ LUTTAMUKSELLINEN 2 Sisällysluettelo Kemin toimeksianto 48912/F10548

Lisätiedot

Laki maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta Asetus öljyvahinkojen ja aluskemikaalivahinkojen torjunnasta

Laki maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta Asetus öljyvahinkojen ja aluskemikaalivahinkojen torjunnasta Eri viranomaisten ja asianosaisten roolit ja toimenpiteet öljyvahingoissa. Öljyvahinkojen torjuntaa koskevan lainsäädännön muutokset. Timo Heino Uudenmaan ympäristökeskus 1 Säädökset ja ohjeet Laki maa-alueilla

Lisätiedot

HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke. Anne Laitinen

HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke. Anne Laitinen HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke Sivu 1 7.11.2012 Anne Laitinen Yleistä hankkeesta Hevoset ja yhteiskunta rajapintoja hanke 15.3.2012 31.12.2014 Toteuttaja Hippolis Hevosalan osaamiskeskus ry

Lisätiedot

"MONIALAISIIN MERIONNETTOMUUKSIIN VARAUTUMINEN"

MONIALAISIIN MERIONNETTOMUUKSIIN VARAUTUMINEN "MONIALAISIIN MERIONNETTOMUUKSIIN VARAUTUMINEN" - valtakunnallinen merellisen suur- ja monialaonnettomuuden yhteistoimintasuunnitelma Meriturvallisuus- ja pelastusyksikkö Sisäasiainministeriö, Rajavartiolaitoksen

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

Esso-hankintayhteistyö ja Kaasohanke. ojanepi1

Esso-hankintayhteistyö ja Kaasohanke. ojanepi1 Esso-hankintayhteistyö ja Kaasohanke ojanepi1 Kaaso ja Esso Kaakkois-Suomen sosiaalitoimen tietoteknologiahankkeen =Kaaso Esiselvitys sosiaalitoimen tietojärjestelmän määrittelyyn ja valintamenettelyyn=esso.

Lisätiedot

Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset. Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto

Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset. Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto Maakunnallisen ennakoinnin toimintamalli ja ennakoinnin välineet: Ennakoinnin

Lisätiedot

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma. Viestintä Ohjausryhmän tiedottaja Tarja Nordman toimii viestinnän suunnittelun koordinaattorina toimii Savuton sairaala viestintätiimin puheenjohtajana tuottaa

Lisätiedot

Päijät-Hämeen maakuntauudistuksen varautuminen ja turvallisuus alatyöryhmän kokous

Päijät-Hämeen maakuntauudistuksen varautuminen ja turvallisuus alatyöryhmän kokous Päijät-Hämeen maakuntauudistuksen varautuminen ja turvallisuus alatyöryhmän kokous Aika 14.3.2017 klo 9.00 Paikka Päijät-Hämeen liitto, Hämeenkatu 9A, Vellamo-tila Paikalla: Jari Hyvärinen, pj, Päijät-Hämeen

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI AJALTA 1.9. 31.12.2008 (kohteena ei henkilöitä) RAKENNERAHASTOKAUSI 2007-2013

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI AJALTA 1.9. 31.12.2008 (kohteena ei henkilöitä) RAKENNERAHASTOKAUSI 2007-2013 EUROOPAN UNIONI Euroopan sosiaalirahasto ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI AJALTA 1.9. 31.12.2008 (kohteena ei henkilöitä) RAKENNERAHASTOKAUSI 2007-2013 1. Taustatiedot 1.1 Projektin nimi Samapalkkaisuus, tasa-arvo

Lisätiedot

Öljykuljetukset ja öljyonnettomuudet

Öljykuljetukset ja öljyonnettomuudet Markus Dernjatin/ WWF Öljykuljetukset ja öljyonnettomuudet Öljyntorjunnan peruskurssi, Helsinki Öljykuljetusten määrä Suomelahdella Lähde: ymparisto.fi Onnettomuuden riski ei kuitenkaan synny vain öljykulkjetuksista,

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty 17.1.2017 lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa Tässä toimintaohjeessa kuvataan systemaattinen toimintatapa, jota käytetään

Lisätiedot

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 4314/31/14 Hakemuksen saapumispvm 31.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu Oy Hankkeen julkinen nimi Alkamispäivämäärä

Lisätiedot

KÄYNNISTYSVAIHE. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu

KÄYNNISTYSVAIHE. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu 1. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu valmistelee toimeksiannon. määrittää seuraavan kauden tarjonnan. Valitaan kehitysaiheet lle työstettäväksi. Yhteys n yhteyshenkilöön. Ollaan

Lisätiedot

PROJEKTIAVUSTUKSEN (C) TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN RAY3707 TÄYTTÖOHJE. Yleistä... 1

PROJEKTIAVUSTUKSEN (C) TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN RAY3707 TÄYTTÖOHJE. Yleistä... 1 OHJE 1 (5) PROJEKTIAVUSTUKSEN (C) TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN RAY3707 TÄYTTÖOHJE Yleistä... 1 1 Projektin perustiedot... 1 2 Projektin toteutus ja eteneminen... 2 3 Projektin seuranta ja arviointi... 3 4

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2009

Viestintäsuunnitelma 2009 Viestintäsuunnitelma 2009 maaliskuu 2009 1 Itämerihaaste Turun ja Helsingin kaupungit sitoutuivat julkisesti kesäkuussa 2007 toteuttamaan sellaisia käytännön toimenpiteitä, joilla ne voivat vaikuttaa vesien

Lisätiedot

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat Etelä-Savon Teollisuuden osaajat YHTEISTYÖSSÄ MUKANA Eteläsavolainen verkostohanke Rahoitus: rakennerahastot (ESR), Etelä-Savon ELY - keskus Kokonaishanke 896 000 ESR -rahan osuus 581 000 Hallinnoijana

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Turun ammattikorkeakoulu, TYT:n Innovointiraha 2012 LOPPURAPORTTI Projektin nimi Tiimiopiskelu pvm 20.12.2012 1 (7) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Tiimiopiskelu Tekniikka, ympäristö ja talous 20.12.2012 Tiedosto:

Lisätiedot

Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti. 1 Hankkeen tavoitteet...

Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti. 1 Hankkeen tavoitteet... 1 (6) Päivämäärä: Osahankkeen nimi Suunnitelman laatija(t): Ritva Vartiainen Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti Valtionavustus

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

POIMU. -Polkuja sosiaalityöntekijäksi - projekti. 17.3.2014 kirsi.kuusinen-james@phsotey.fi

POIMU. -Polkuja sosiaalityöntekijäksi - projekti. 17.3.2014 kirsi.kuusinen-james@phsotey.fi POIMU -Polkuja sosiaalityöntekijäksi - projekti Ohjausryhmän tehtävät Hankesuunnitelman tavoitteiden ja toiminnan toteutumisen tilanne Rahoitussuunnitelman toteutuminen ja maksatuksen eteneminen Hankkeen

Lisätiedot

27.11.2009. Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen

27.11.2009. Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen 1 (6) Päivämäärä: Osahankkeen nimi Suunnitelman laatija(t): Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti

Lisätiedot

TKI-toiminnan kirjastopalvelut. Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä

TKI-toiminnan kirjastopalvelut. Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä TKI-toiminnan kirjastopalvelut Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä Sisältö 1. Esityksen taustaa 2. Tietoasiantuntijat hankkeissa 3. Ammatilliset käytäntöyhteisöt vs Innovatiiviset

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Esityksen sisältö Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

KÄYNNISTYSVAIHE. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu

KÄYNNISTYSVAIHE. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu 1. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu valmistelee toimeksiannon. määrittää seuraavan kauden tarjonnan. Valitaan kehitysaiheet lle työstettäväksi. Yhteys n yhteyshenkilöön. Ollaan

Lisätiedot

Suomenlahden luontoarvot mitä kannattaa suojella?

Suomenlahden luontoarvot mitä kannattaa suojella? Suomenlahden luontoarvot mitä kannattaa suojella? Kymenlaakson ammattikorkeakoulun 10-vuotisjuhlaseminaari 17.1.2006 Katariina Vainio-Mattila http://hykotka.helsinki.fi/oileco OILECO-hanke Hanketta hallinnoi

Lisätiedot

AJONEUVOJEN ENERGIANKÄYTÖN JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN WWW-POHJAINEN

AJONEUVOJEN ENERGIANKÄYTÖN JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN WWW-POHJAINEN M2T9917 AJONEUVOJEN ENERGIANKÄYTÖN JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN VÄHENTÄMISEEN LIITTYVÄÄ PÄÄTÖKSENTEKOA TUKEVA WWW-POHJAINEN TIETOJÄRJESTELMÄ Mikael Rehula MOTIVA 153 MOBILE2-raporttikaavake 2000 Raportointiaika

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12432 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

Työelämäläheisyys ja tutkimuksellisuus ylemmän amktutkinnon. Teemu Rantanen yliopettaja 31.10.2008

Työelämäläheisyys ja tutkimuksellisuus ylemmän amktutkinnon. Teemu Rantanen yliopettaja 31.10.2008 Työelämäläheisyys ja tutkimuksellisuus ylemmän amktutkinnon opinnäytetöissä Teemu Rantanen yliopettaja 31.10.2008 aiheita Tutkimuksen ja kehittämisen suhde Laatusuositukset ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetöille

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon kehittäminen / LAPIN KASTE Jouni Lohi, professori Jaana Kupulisoja, suunnittelija Riitta Rautalin, suunnittelija

Perusterveydenhuollon kehittäminen / LAPIN KASTE Jouni Lohi, professori Jaana Kupulisoja, suunnittelija Riitta Rautalin, suunnittelija Perusterveydenhuollon kehittäminen / LAPIN KASTE Jouni Lohi, professori Jaana Kupulisoja, suunnittelija Riitta Rautalin, suunnittelija 12.10.2009 1 KASTE Pohjois Suomen monialaiset sosiaali ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Ikääntyvien omaisten työpaja - toimintamalli

Ikääntyvien omaisten työpaja - toimintamalli Ikääntyvien omaisten työpaja - toimintamalli Mielenterveysomaiset Pirkanmaa - FinFami ry:n toiminnassa ja myös yhdistyksessä toteutetussa Etsivä omaistyö -projektissa on toiminnan lähtökohtana omaislähtöisyys

Lisätiedot

LAPSEN OIKEUS OSALLISTUA KUNTOUTUKSEENSA (LOOK)- LAPSEN EDUN ARVIOINTI -HANKE

LAPSEN OIKEUS OSALLISTUA KUNTOUTUKSEENSA (LOOK)- LAPSEN EDUN ARVIOINTI -HANKE LAPSEN OIKEUS OSALLISTUA KUNTOUTUKSEENSA (LOOK)- LAPSEN EDUN ARVIOINTI -HANKE 2014-2017 S a l l a S i p a r i, K u n t o u t u k s e n Y A M K y l i o p e t t a j a, Metropolia A m m a t t i k o r k e

Lisätiedot

Projektinhallinnan periaatteita ja hyviä käytänteitä - case Leonardo da Vinci

Projektinhallinnan periaatteita ja hyviä käytänteitä - case Leonardo da Vinci Projektinhallinnan periaatteita ja hyviä käytänteitä - case Leonardo da Vinci Esityksen sisältö: Hankkeen johtaminen ja partneriyhteistyö Seuranta ja raportointi Levitys ja hankkeen vaikuttavuus Hankkeen

Lisätiedot

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.2. 19.2.2010, Helsinki

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.2. 19.2.2010, Helsinki ETELÄ-KARJALA ITÄ-UUSIMAA KANTA-HÄME KYMENLAAKSO PÄIJÄT-HÄME UUSIMAA VARSINAIS-SUOMI TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.2. 19.2.2010, Helsinki Ohjeita jatkotyöskentelyyn 1 Varsinainen hakuaika

Lisätiedot

Tuottaja2020. Ohjausryhmä 28.11.2011

Tuottaja2020. Ohjausryhmä 28.11.2011 Tuottaja2020 Ohjausryhmä 28.11.2011 ESITYSLISTA Kokouksen avaus Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Maksatushakemuksesta 5-8/2011 tiedottaminen Väliarvioinnin läpikäynti Tutkimuksen status: hankkeen

Lisätiedot

Osatoteuttaja vastaa aina lomakkeilla ilmoitettujen tietojen oikeellisuudesta.

Osatoteuttaja vastaa aina lomakkeilla ilmoitettujen tietojen oikeellisuudesta. Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Päijät-Hämeen liitto Päivitetty: 30.3.2009 (korvaa ohjeen 30.12.2008) OHJEITA YHTEISHANKKEEN OSATOTEUTTAJILLE: OSAPROJEKTIN SEURANTATIETOJEN ILMOITTAMINEN (Yhteishankkeen

Lisätiedot

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI Esittelyaineisto Boardmanin BOARD MAPPING HALLITUSARVIOINTI Board Mapping -hallitusarviointi auttaa hallitusta arvioimaan omaa toimintaansa ja kehittämään sitä

Lisätiedot

Opasluonnosten ja suunnitelmien esittely

Opasluonnosten ja suunnitelmien esittely Opasluonnosten ja suunnitelmien esittely Hyvät-käytännöt seminaari 13.5.2014 Elisa Vallius, Jyväskylän yliopisto Jyri Mustajoki, SYKE IMPERIAn opastyön taustaa Oppaat ovat IMPERIA hankkeen tuotoksia, joilla

Lisätiedot

Öljyntorjunnan perusteet: öljykuljetukset ja öljyonnettomuudet

Öljyntorjunnan perusteet: öljykuljetukset ja öljyonnettomuudet Tanja Pirinen / WWF Öljyntorjunnan perusteet: öljykuljetukset ja öljyonnettomuudet Porvoo Mauri Rautkari/WWF-Finland Öljykuljetukset ja öljyonnettomuudet Öljykuljetukset Itämerellä liikkuu jatkuvasti noin

Lisätiedot

ISAT-painoalojen ulkoinen arviointi

ISAT-painoalojen ulkoinen arviointi ISAT-painoalojen ulkoinen arviointi ARVIOINNIN TAUSTA ARVIOINNIN TAUSTA ISAT-painoalojen ulkoinen arviointi perustui ISATin toimintasuunnitelmaan 2010-2013 ja Innovatiivinen aluekehitystyö -toimintaan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 1 Sitoumus Itämeren tilan parantamiseksi Itämerihaaste on Turun ja Helsingin kaupunkien yhteinen aloite Itämeren tilan parantamiseksi. Itämerihaaste julkistettiin kesäkuussa 2007.

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot