TalviSÖKÖ. Loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TalviSÖKÖ. Loppuraportti 1.4.2013 31.10.2014"

Transkriptio

1 TalviSÖKÖ Loppuraportti

2 Sisällys 1. YHTEENVETO PROJEKTIN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA PROJEKTIN PERUSTIEDOT PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT RAPORTIN LAATIJAN / LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN TIEDOT PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄ PROJEKTIN TOTEUTUS JA YHTEISTYÖ JULKISUUS JA TIEDOTTAMINEN ONGELMAT JA SUOSITUKSET PROJEKTIN TULOKSET PROJEKTIN INNOVATIIVISUUS PROJEKTIN TASA-ARVOVAIKUTUKSET PROJEKTIN VAIKUTUKSET KESTÄVÄÄN KEHITYKSEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT TOIMINNAN JATKUVUUS PROJEKTIN RAHOITUS AINEISTON SÄILYTYS... 9 Liite 1 TalviSÖKÖ-HANKKEEN JA TOIMINTAMALLIN SWOT-ANALYYSIT Liite 2 TalviSÖKÖ-HANKKEEN SAAMA PALAUTE

3 Sivu 1 1. YHTEENVETO PROJEKTIN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA TalviSÖKÖ-projektin (Alusöljyvahingon rantapuhdistus talviolosuhteissa A32372) tavoitteena oli kartoittaa öljytorjunnan mahdollisuuksia talvisissa olosuhteissa sekä lisätä öljyntorjunnan kylmäosaamista. Projektissa selvitettiin pelastusviranomaisten toimeksiannosta jää- ja pakkaskaudella hyödynnettäviä öljyntorjunta- ja keräysmenetelmiä. Projekti toteutettiin ammattikorkeakoulun ja öljyntorjuntaviranomaisten yhteistyöllä. Projektityö käynnistyi kirjallisuusselvityksellä, jossa kartoitettiin olemassa olevaa tietoa talvisesta öljyntorjunnasta. Kirjallisuusselvityksen avulla koottua tietoa täydennettiin asiantuntijahaastatteluilla sekä kohdealueen pelastus- ja ympäristöviranomaisten yhteisellä työryhmätyöskentelyllä. Työryhmätyöskentelyyn, haastatteluihin ja aineiston kommentointiin osallistuivat Länsi-Uudenmaan, Helsingin kaupungin, Itä-Uudenmaan, Kymenlaakson ja Kainuun pelastuslaitokset, Uudenmaan, Kaakkois-Suomen ja Lapin ELY-keskukset, Suomen ympäristökeskus, Ilmatieteenlaitos, Aker Arctic Technology Inc., Meritaito Oy ja Lamor Corporation Ab. Tulokset koottiin toimintaohjeeksi, jota voidaan hyödyntää lakisääteisten öljyntorjuntasuunnitelmien rinnalla. Toimintaohje sisältää kuvauksen öljyn käyttäytymisestä lumessa ja jääolosuhteissa, katsauksen öljypäästön havainnointiin ja seurantamenetelmiin, talvisten torjuntaskenaarioiden ryhmittelyn ja erilaisiin skenaarioihin soveltuvien torjunta- ja keräysmenetelmien kuvaukset. Lisäksi selvitys käsittelee rannalla käytettäviä torjunta- ja keräysmenetelmiä, torjuntatyön työturvallisuutta sekä öljyisen vahinkojätteen logistiikkaa kylmissä olosuhteissa. Koottua tietoa kylmien olosuhteiden öljyntorjunnasta rannikolla ei ole ollut aikaisemmin saatavilla. Suomen talvisen öljyntorjunnan kehitystyö on koskenut pääasiassa avomeritorjuntaa jääolosuhteissa, eikä kokonaisvaltaista, rannikkovedet ja rantaviivan huomioivaa torjuntaohjeistusta ole ollut. Siten TalviSÖKÖ-projektissa luotu selvitys täydentää merkittävällä tavalla pelastustoimen öljyntorjuntavalmiutta. Lisäksi tulosten aikaansaamista edeltänyt työskentely ja yhteinen oppimisprosessi ovat lisänneet konkreettisella tavalla öljyntorjuntaosaamista sekä ympäristöriskeihin ja -onnettomuuksiin varautumista. Saatua tietoa on jaettu muille viranomaisille, tutkijoille ja kansalaisille työpajojen, seminaariesitysten sekä artikkelien ja muiden julkaisujen kautta. TalviSÖKÖ-projektin tulokset liitetään osaksi pelastustoimen öljyntorjuntaohjeistusta ja he ovat sitoutuneet käyttämään aineistoa myös projektin päättymisen jälkeen. Selvitys palvelee erityisesti hanketyöhön osallistuneiden pelastuslaitosten öljyntorjunnan valmiussuunnittelua, mutta on hyödynnettävissä laajemminkin. Tuloksia tullaan hyödyntämään esimerkiksi kansallisessa öljyntorjuntakoulutuksessa. Projektin aikana nousi esille jatkotutkimustarpeita, joiden ratkaisemiseksi hanketyötä tulisi jatkaa. Tärkeimmäksi jatkotoimenpiteeksi arvioitiin operatiivisen torjuntakyvyn varmistaminen käytännön harjoitustoiminnan kautta. Talvitorjuntateknikoiden nykykehitys on nopeaa, joten myös toimintatapoja suuren öljyvahingon talvitorjuntaan tulee kehittää edelleen. Lisäksi vahinkojätelogistiikkaan, toimenpiteiden kustannuksiin ja korvauskäsittelyihin liittyviä kysymyksiä tulee selvittää tarkemmin.

4 Sivu 2 2. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi Ohjelma Toimintalinja Projektityyppi Vastuuviranomainen Hallinnoija TalviSÖKÖ - Alusöljyvahingon rantapuhdistus talviolosuhteissa A32372 (ZD3356) Etelä-Suomi 5: Suuralueet -toimenpiteiden temaattinen keskittäminen Kehittämisprojekti Kertakorvaushankkeet Päijät-Hämeen liitto Aloituspäivämäärä Päättymispäivämäärä Budjetti PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy (jäljempänä Kyamk) Kyamk, vastuuhenkilö lähtien Mervi Nurminen, painoalapäällikkö Kyamk, seurantayhdyshenkilö Justiina Halonen, projektipäällikkö RAPORTIN LAATIJAN / LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN TIEDOT Kyamk, Justiina Halonen, projektipäällikkö. 5. PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄ TalviSÖKÖ-projektin tavoitteena on varautua jää- ja pakkaskauden tuomiin lisähaasteisiin alusöljyvahingon rantatorjunnassa ja lisätä öljyntorjunnan kylmäosaamista. Lähtökohtana projektille on ollut pelastusviranomaisten halu kehittää torjuntavalmiuttaan tarkemmilla toimintaohjeilla kuin mitä lainsäädäntö edellyttäisi. Tarvetta oli erityisesti tarkempaan rantavyöhykkeellä hyödynnettävien kylmien olosuhteiden torjunta ja -keräysmenetelmien ja jätelogistiikan suunnitteluun. Projektin tulokset on kohdennettu Suomenlahden rannikon alueellisille öljyntorjuntaviranomaisille. Näitä ovat Länsi-Uudenmaan, Helsingin kaupungin, Itä-Uudenmaan ja Kymenlaakson pelastuslaitokset sekä Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen ELY-keskukset. Projektin tuloksia voivat hyödyntää myös muut pelastustoimen alueet, kansalliset öljyntorjuntaviranomaiset sekä öljyntorjuntakoulutusta tarjoavat tahot ja vapaaehtoisjärjestöt. 6. PROJEKTIN TOTEUTUS JA YHTEISTYÖ Yhteistyö ja projektin toteuttaminen sujuivat projektin aikana suunnitellusti. Projektiin osallistuneiden organisaatioiden määrä oli projektisuunnitelman mukainen: toimintamallin kehittämiseen osallistui kahdeksan hankealueen toimijaa. Projektiin osallistuivat neljän kohdepelastuslaitosten lisäksi

5 Sivu 3 Suomen ympäristökeskus, Ilmatieteenlaitoksen jääasiantuntijat, sekä Uudenmaan ja Kaakkois- Suomen ELY-keskukset. Etelä-Suomen alueen ulkopuolisina tahoina hankkeeseen osallistuivat myös Kainuun pelastuslaitos Lapin ELY-keskus. Osallistuneet tahot edustavat lakisääteisiä öljyntorjuntaviranomaisia alueellaan. Lisäksi selvityksen kommentointiin osallistuivat Aker Arctic Technology Inc., Meritaito Oy ja Lamor Corporation Ab. Kyamk vastasi projektin toteutumisesta, tuloksista, tiedottamisesta, raportoinnista ja talousseurannasta. Öljyntorjuntaviranomaiset toimivat asiantuntijoina ja tiedonvälittäjinä sekä tukivat sisältötavoitteiden täsmentämisessä. Kansainvälinen yhteistyö toteutui öljyntorjunnan asiantuntijakontaktien kautta. Muun muassa Ruotsin öljyntorjunta-asiantuntijat antoivat lähdevinkkejä ja - materiaalia. Projektin lisäsi öljyntorjunta-alan yhteistyötä ja verkottumista sekä Suomen että Itämerenalueen piirissä. Projekti toteutettiin ajalla osa-aikaisen (50%) projektipäällikön johdolla. Projektityöhön osallistui myös graafinen suunnittelija osa-aikaisena, tuntiperustaisena työntekijänä. Projekti käynnistyi kirjallisuusselvityksellä, jossa kartoitettiin olemassa olevaa tietoa talvisesta öljyntorjunnasta ja kylmissä olosuhteissa sattuneista öljyvahingoista maailmanlaajuisesti. Kirjallisuusselvityksen kautta koottua tietoa täydennettiin asiantuntijahaastatteluilla sekä työryhmätyöskentelyssä syntyneillä kehitysideoilla kevään, kesän ja alkusyksyn 2014 aikana. Tulokset molemmista vaiheista julkaistiin erillisinä raportteina Kirjallisuuskatsaus alusöljyvahingon rantatorjunnasta talviolosuhteissa ja Taustaselvitys alusöljyvahingon talvitorjunnasta pelastustoimen vastuualueella. Jälkimmäinen kokoaa yhteen kaikki projektin aikana tuotetut tiedot. Taustaselvityksestä muokattiin myös pelkistetympi, operatiivisessa käytössä luettavampi versio TalviSÖKÖ - Alusöljyvahingon torjunta talviolosuhteissa. Kaikki tulokset ovat vapaasti ladattavissa projektin internetsivuilla sekä ammattikorkeakoulujen julkaisuarkistossa Painetut julkaisut jaettiin kohderyhmälle loppuseminaarin yhteydessä. Projektissa luvatut toimenpiteet toteutuivat suunnitellussa aikataulussa kirjallisuusselvityksen viivästymistä lukuun ottamatta. Kirjallisuusselvitys valmistui keväällä 2014 kaksi kuukautta projektisuunnitelmassa arvioitua aikataulua myöhemmin. Tämä johtui ennakoitua laajemman lähdeaineiston löytymisestä, mikä sinänsä oli projektille eduksi. Projektin etenemistä ja aikataulussa pysymistä seurattiin luodun Tavoite- ja tulosseurantalomakkeen avulla sekä kohderyhmältä saadun palautteen kautta. Projektityössä mahdollisesti eteen tulevat haasteet pyrittiin ennakoimaan projektin alkuvaiheessa tehdyn SWOT-analyysin avulla (liite 1). SWOT-analyysi toimi myös itsearviointityökaluna hankkeen alussa ja lopussa. Hankkeen kohderyhmältä kerättiin hankkeen alussa palaute toimenpiteiden priorisointia varten sekä kirjallinen palaute loppuseminaarin yhteydessä , jossa he arvioivat mm. työn laatua ja tulosten hyödynnettävyyttä oman työnsä kannalta. Saatu palaute esitetään tämän raportin liitteessä 2.

6 Sivu 4 TAVOITE- JA TULOSSEURANTA Suunniteltu Toteutunut Luvattu tulos Status aikataulu aikataulu Tiedote käynnistymisestä kevät SWOT-analyysi (itsearviointi, riskinarviointi) kevät Kohderyhmän palaute: Tavoitteiden täsmennykset ja sisällön kevät painotukset Kirjallisuusselvitys - kartoitetaan kansainvälisesti aikaisempaa kevät /2014 tutkimusta ja tietoa öljyvahingon rantatorjunnasta jää- ja syksy 2013 pakkaskaudella. Lehtiartikkeli syksy Tilannekatsaus syksy Kirjallisuusselvityksen pohjalta laadittu tutkimusjulkaisu joulu /2014 Haastattelut haastatellaan alan asiantuntijoita kirjallisuusselvityksen syksy pohjalta. Asiantuntijoilta pyritään keräämään sitä tietoa, jota kevät /2014 kirjallisuudesta ei ole löydettävissä. Toimintaohjeistuksen luominen Kirjallisuusselvityksen ja haastattelujen kautta kerätyn tiedon perusteella luodaan rantatorjunnan toimintaohjeistusta talviolosuhteisiin. kevät syksy Tilannekatsaus kesä Lehtiartikkeli (populaariartikkeli) kesä Kohderyhmän palaute syys SWOT-analyysin tarkennus syys Toimintaohjeistus: Alusöljyvahingon rantapuhdistus talviolosuhteissa, painatus loka Lehtiartikkeli (ammatillinen artikkeli) loka Tilannekatsaus ja tiedote tuloksista loppusyksy Opinnäytetyö loka Hankkeen loppuraportti marras Projektissa tavoiteltiin taustaorganisaation (Kyamk) toiveesta myös opiskelijoiden osallistamista. Tarkoitus oli toteuttaa opinnäytetyönä selvitys pelastuslaitosten aluskaluston operointikyvystä jää- ja talviolosuhteissa. Opinnäytetyölle etsittiin tekijää keväästä 2013 lähtien, mutta soveltuvaa ehdokasta ei löytynyt. Opinnäytetyö ei sisältynyt EAKR-projektisuunnitelmaan, eikä opinnäytetyöntekijän puuttuminen vaikuttanut projektin etenemiseen. 7. JULKISUUS JA TIEDOTTAMINEN Tiedotus toteutui projektisuunnitelman mukaisella tavalla. Projektin etenemisestä tiedotettiin rahoittajaa, yhteistyökumppaneita ja taustaorganisaatiota säännöllisillä tilannekatsauksilla (suunniteltu 2, toteutunut 3), tiedotteilla (suunniteltu 2, toteutunut 2) sekä lehtiartikkeleilla (suunniteltu 2, toteutunut 3). Tiedottamisessa hyödynnettiin myös työryhmätapaamisia ja sähköpostia. Projektille luotiin

7 Sivu 5 internetsivut osoitteeseen johon koottiin projektista kirjoitetut artikkelit, julkaisut ja pidetyt esitykset. Seuraavassa on esitetty miten projektista on tiedotettu projektin aikana. Projektin käynnistymisestä laadittiin tiedote projektipartnereille ja yhteistyökumppaneille sähköpostitse. Kyamkin viestintäpalveluiden kautta lähetetty mediatiedote ei johtanut yhteydenottoihin tai lehtiartikkeleihin. Tilannekatsauksia yhteistyökumppaneille lähetettiin uutiskirjeen muodossa , ja Viimeisen uutiskirjeen yhteydessä jaettiin projektin loppuraportti sekä tiedote hankkeen saavutuksista ja suorat linkit tuotettuihin aineistoihin. Projekti esiteltiin valtakunnallisilla Ympäristövahinkojen neuvottelupäivillä Suomen ympäristökeskuksessa Helsingissä. TalviSÖKÖ-luento oli osa SYKEn järjestämää YHA-koulutusta, joka on suunnattu pelastus- ja ympäristöviranomaisille. Mahdollisuus esitellä projekti neuvottelupäivillä auttoi saamaan projektin eri viranomaisorganisaatioiden tietoon valtakunnallisesti. Esitys poiki myös paljon yhteydenottoja ja lähdemateriaalivinkkejä. TalviSÖKÖä esiteltiin muille merenkulun ja meriympäristön tutkimukseen osallistuville tahoille Merikotka ry:n Communications workshopissa Kotkassa. Esitys Shoreline Cold Weather Oil Spill Response myös arvioitiin ja esityksen sisällöstä sekä esitystavasta saatiin palautetta Merikotka ry:n tilaamalta viestintäkonsultilta ja muilta tutkijoilta. Projektia on esitelty merialueen lisäksi myös sisävesialueen pelastuslaitoksille, sillä tavoitteena oli oppia kaikista talviaikaan sattuneista öljyvahingoista. Kaksi merkittävistä talviolosuhteissa sattuneista öljyvahingoista on tapahtunut sisävesillä (Kuopion Kelloniemi ja Kajaanin Kulunnanpuro). Näin luodut kontaktit sekä saatu aineisto ja asiantuntemus auttoivat merkittävästi TalviSÖKÖ-selvityksen laatimisessa. Projektia esiteltiin Itä- Ja Kaakkois-Suomen pelastuslaitosten yhteisessä IKAROS-tapaamisessa Savonlinnassa ja Rantasalmella. TalviSÖKÖstä pidettiin esitys kansainvälisessä WINOIL-seminaarissa (WINOIL Seminar - Winter navigation risks and oil contingency plan) Merikeskus Vellamossa Kotkassa otsikolla TalviSÖKÖ - Shoreline Cold Weather Oil Spill Response. Projekti herätti mielenkiintoa mm. Itämeren suojelukomissio HELCOMin edustajissa sekä venäläisten öljyntorjunta-asiantuntijoiden piirissä. Seminaarista kertovassa Insider 4/2014-lehden artikkelissa referoitiin myös TalviSÖKÖesityksen sisältö. TalviSÖKÖn sisältöjä pohdittiin kahdessa torjuntaviranomaisille suunnatussa työryhmäpalaverissa. Suomen ympäristökeskuksessa käytiin lävitse tausta-aineistoa ja manuaalin sisältöjä sekä Aker Arcticilla keskityttiin jään ominaisuuksiin ja jäällä työskentelyyn. SÖKÖ-työn jatkosuunnitelmia sekä ajatuksia Suomen öljyntorjunnan koulutustilanteesta esiteltiin ympäristöministeriössä TalviSÖKÖn loppuseminaari pidettiin Suomen ympäristökeskuksessa. Samalla julkistettiin hankkeen tuloksena syntynyt TalviSÖKÖ-selvitys ja kerättiin palautetta kohderyhmältä.

8 Sivu 6 TalviSÖKÖstä kirjoitettiin yhteensä 4 artikkelia, joista 3 julkaistiin hankeaikana. Lehtiartikkeli "Rannikon öljyntorjuntaa talviolosuhteissa" julkaistiin Kyamkin verkkolehti Koskisen TKIteemanumerossa 6/2013. TalviSÖKÖstä kirjoitettu abstract hyväksyttiin kaksivaiheisen arviointimenettelyn kautta International Oil Spill Conferenseen (IOSC). Abstract sekä poster Regional Planning for Shoreline Cold Weather Oil Spill Response in Finland julkaistiin Savannahissa, USAssa. Projektihenkilöstö ei osallistunut konferenssiin vaan julkaisut toimitettiin sähköisesti. Tuloksista kertova artikkeli julkaistiin Kyamkin verkkolehti Koskisen TKI-teemanumerossa 5/2014. Artikkelia tuloksista tarjottiin myös Pelastustieto-lehteen, mutta julkaisemista ei vielä ole varmuutta. Projektin tuloksia on esitelty julkisuudessa myös muun kuin projektihenkilöstön toimesta. Muun muassa Suomen ympäristökeskuksen kehitysjohtaja Jorma Rytkönen esitteli TalviSÖKÖä BMSP Oil Spill Research Workshopissa Tallinnassa osana esitystään WINOIL, Winter navigation risks and oil contingency plan. TalviSÖKÖ-projekti tuodaan esille myös Pirkanmaan ELY-keskuksen raportissa Katsaus jätehuollon tilaan Etelä- ja Länsi-Suomessa (raportti 6/2014) otsikolla Jätehuolto poikkeuksellisissa olosuhteissa - Öljyvahinkojen torjuntaan varaudutaan aiempaa paremmin etukäteissuunnittelulla. Lisäksi Valtiontalouden tarkastusvirasto on antanut arvion Kyamkin SÖKÖ-hankkeista osana Suomenlahden alusöljyvahinkojen hallintaa ja vastuita koskenutta tarkastustaan. Raportissa Tuloksellisuustarkastuskertomus Suomenlahden alusöljyvahinkojen hallinta ja vastuut (Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 2/2014) tuodaan esille myös TalviSÖKÖprojekti, sen tavoitteet, yhteistyökumppanit, rahoittajat ja tavoitellut tulokset, raportin keskittyessä kuitenkin pääasiassa SÖKÖ II-toimintamallin arviointiin. 8. ONGELMAT JA SUOSITUKSET Projektityössä ei tullut esille merkittäviä ongelmia. Projektihenkilöstö ja viranomaistyöryhmä ovat tehneet yhteistyötä vuosien ajan, tällä kokoonpanolla vuodesta 2007, ja yhteistyö on sujuvaa. Alueellisten viranomaisten yleinen henkilöresurssien väheneminen oli kuitenkin havaittavissa osallistuneiden työtaakan kasvamisessa ja mahdollisuuksissa omistautua projektityölle. Työskentelymuoto, jossa viranomaiset kommentoivat saavutettuja tuloksia vaiheittain, osoittautui vähiten kuormittavaksi kun kommentointiaika saatiin riittävän pitkäksi. Tämä toteutuksen rytmittäminen oli mahdollista projektipäällikön toimiessa osa-aikaisena. Osa-aikaisuus mahdollisti myös taloudellisten resurssien jakamisen pidemmälle toteutusajalle, jolloin aiheeltaan haastavaan tutkimustyöhön jäi riittävästi pohdintaaikaa. Projektihenkilöstö koki pitkälle ajanjaksolle levittäytyvän hankkeen tiedottamisen haasteelliseksi. Tästä syystä kohderyhmäpalautteeseen lisättiin kysymys hanketiedottamisesta. Suurin osa yhteistyökumppaneista koki kuitenkin saaneensa riittävästi tietoa hankkeen etenemisestä (katso liite 2). Toimintaohjeen sisällöllisiä tavoitteita tarkasteltaessa, projektihenkilöstön oman arvion mukaan heikoiten onnistuttiin kustannusarvioiden selvittämisessä sekä toimenpiteiden arvioinnissa korvauskäsittelyjen näkökulmasta. Näistä osa-alueista ei löytynyt lähdeaineistoa. Myös logistiikkaan liittyvää aineistoa löydettiin suhteessa aihealueen merkittävyyteen aivan liian vähän. Tutkimuksen vähyys näistä aihealueista nostettiin ongelmana esiin myös lähdemateriaalissa.

9 Sivu 7 Panostaminen tutkimustulosten visualisointiin sai runsaasti kiitosta kohderyhmältä. Projektin tulosten eli öljyntorjuntamenetelmien ja toimintatapojen kuvaaminen grafiikoiden avulla koettiin merkittävästi selkeyttävän ja helpottavan uuden tiedon omaksumista. Saadun palautteen perusteella hanketyössä tullaan jatkossakin panostamaan grafiikoiden tuottamiseen ja julkaisujen ulkoasuun ja taittoon. 9. PROJEKTIN TULOKSET Projekti saavutti sille asetetut tavoitteet. Tärkeimpänä tuloksena syntynyt Taustaselvitys alusöljyvahingon talvitorjunnasta pelastustoimen vastuualueella kokoaa yhteen kaikki projektin aikana tuotetut tiedot. Taustaselvityksen pohjalta pelkistettiin operatiivisessa käytössä helppolukuisempi toimintaohje TalviSÖKÖ - Alusöljyvahingon torjunta talviolosuhteissa. Selvitykset täydentävät aikaisemmin luotuja SÖKÖ-manuaaleja kuvaamalla jää- ja pakkasolosuhteissa käyttökelpoiset torjunta- ja keräysmenetelmät rantavyöhykkeellä tapahtuvassa öljyvahingon torjunnassa. Edeltäjiensä tavoin TalviSÖKÖ-selvitys toimii pelastustoimen lakisääteisten öljyntorjuntasuunnitelmien rinnalla. Kohderyhmältä saadun palautteen mukaan projekti saavutti sille asetetut öljyvahinkojen torjuntamahdollisuuksien parantamiseen ja torjuntavalmiuden nostoon tähtäävät tavoitteet. Laaditut selvitykset ja niiden aikaansaamista edeltänyt työskentely ja yhteinen oppimisprosessi ovat lisänneet konkreettisella tavalla öljyntorjuntaosaamista sekä ympäristöriskeihin ja -onnettomuuksiin varautumista. Saatua tietoa on jaettu muille viranomaisille, tutkijoille ja kansalaisille kahdeksessa tilaisuudessa ja kymmenen eri julkaisun muodossa. Projektissa kerätyn aineiston helpon saatavuuden varmistamiseksi selvitykset ovat ladattavissa Kymenlaakson ammattikorkeakoulun internetsivuilta (www.kyamk.fi/soko) sekä ammattikorkeakoulujen julkaisuarkistosta Theseuksesta (www.theseus.fi). Projektissa tuotetut tärkeimmät julkaisut: Halonen, Justiina Rannikon öljyntorjuntaa talviolosuhteissa. Artikkeli. Koskinen, TKIteemanumero 6/2013. Sivut Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Halonen, Justiina Regional Planning for Shoreline Cold Weather Oil Spill Response in Finland. International Oil Spill Conference Proceedings: May 2014, Vol. 2014, No. 1, pp Halonen, Justiina Kirjallisuuskatsaus alusöljyvahingon rantatorjunnasta talviolosuhteissa. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Tutkimuksia ja raportteja nro sivua. Tammerprint Oy. ISBN (Painosmäärä 50 kpl) TalviSÖKÖ Alusöljyvahingon torjunta talviolosuhteissa. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja A. Nro sivua. Tammerprint Oy. Tampere. ISBN (Painosmäärä 75 kpl) Halonen, Justiina Taustaselvitys alusöljyvahingon talvitorjunnasta pelastustoimen vastuualueella. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja A. Nro sivua. ISBN (PDF) Halonen, Justiina TalviSÖKÖ selvitti öljyntorjuntaa talvella. Artikkeli. Verkkolehti Koskinen, TKI-teemanumero 5/2014. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja.

10 Sivu PROJEKTIN INNOVATIIVISUUS TalviSÖKÖ-hankkeessa tuotettu toimintaohjeistus on aivan uutta, sillä aikaisempaa selvitystä pelastustoimen vastuualueelle kuuluvasta öljyntorjunnasta talviolosuhteissa ei ollut. Suomen talvisen öljyntorjunnan kehitystyö on koskenut pääasiassa avomeritorjuntaa jääolosuhteissa, eikä kokonaisvaltaista, rannikkovedet ja rantaviivan huomioivaa torjuntaohjeistusta aikaisemmin ole tehty. Siten TalviSÖKÖ-hankkeessa luotu selvitys täydentää merkittävällä tavalla pelastustoimen öljyntorjuntavalmiutta. Sisällöltään ainutlaatuisen projektin toteutusmenetelmät ja yhteistyörakenteet noudattivat aikaisemmissa SÖKÖ-hankkeissa hyväksi havaittuja toimintatapoja. 11. PROJEKTIN TASA-ARVOVAIKUTUKSET Ei merkittäviä tasa-arvovaikutuksia. 12. PROJEKTIN VAIKUTUKSET KESTÄVÄÄN KEHITYKSEEN Projektissa luotava toimintaohje edistää ympäristöosaamista ja ympäristövahinkoihin varautumista sekä tukee kestävän kehityksen ja ekotehokkuuden huomioimista öljyntorjunnan suunnittelussa ja vahinkojätteiden hallinnassa. Projektitoiminnalla on vaikutusta ympäristötietoisuuden lisääntymiseen sekä ympäristökoulutukseen ja -tutkimukseen. Projektin tulokset tukevat myös turvallisen ja puhtaan elinympäristön sekä luonnon monimuotoisuuden säilymistä. 13. HYVÄT KÄYTÄNNÖT Projektihallinnollisessa käytännöissä tukeuduttiin hyviksi havaittuihin toimintatapoihin, kuten työryhmätapaamisiin asiantuntijoiden kesken. Tulosten aikaansaamista edeltänyt työryhmätyöskentely ja yhteinen oppimisprosessi lisäsivät konkreettisella tavalla öljyntorjuntaosaamista sekä yhteistyötä ympäristöriskeihin varautumisessa. Työryhmätyöskentelytoimintatapaa tullaan jatkamaan myös tulevissa hankkeissa. Myös työryhmän yhteinen uutiskirje koettiin hyödylliseksi. Hankkeessa työskentelevä graafinen suunnittelija oli merkittävä tekijä tulosten visualisoinnissa ja selkeyttämisessä sekä osaamisen ja tiedonvaihdon levittämisessä kuvallisin keinoin. TalviSÖKÖ selvitysten havainnollisuudesta sekä öljyntorjuntaa ohjeistavista grafiikoista saatiin erittäin hyvää palautetta ja hanketyössä tullaan jatkossakin panostamaan grafiikoiden tuottamiseen. Tuloksena syntyneet selvitykset kuvaavat talvisissa olosuhteissa käyttökelpoisia toimintatapoja ja hyviä käytänteitä. Toimintatapojen testaaminen käytännössä tulee osoittamaan, voidaanko käytäntöjä levittää sinällään vai tuleeko eri pelastustoimenalueille, kuten rannikon ja sisävesien pelastustoimialueille, räätälöidä omanlaisensa toimintatavat. Tässä hankkeessa esitetyt toimintatavat toimivat tällaisessakin tilanteessa kehitystyön pohjana.

11 Sivu TOIMINNAN JATKUVUUS Laaditut selvitykset liitetään osaksi pelastustoimen öljyntorjuntaohjeistusta ja he ovat sitoutuneet ylläpitämään aineistoa myös hankkeen päättymisen jälkeen. Tuloksia hyödynnetään muun muassa öljyntorjuntaviranomaisten sisäisessä koulutuksessa. TalviSÖKÖn tulosten hyödyntämisestä osana koulutussisältöjä kansallisen ympäristövahinkotilannekuvajärjestelmän koulutusten yhteydessä on sovittu yhdessä Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Projektin aikana varmistui tarve järjestää käytännön öljyntorjuntaharjoituksia, joihin ei tämän projektin puitteissa ollut resursseja. Tavoitteena on jatkaa öljyntorjuntaosaamisen vahvistamista jatkohankeen muodossa. 15. PROJEKTIN RAHOITUS Rahoitus Budj. Toteutunut Jäljellä EAKR- ja valtion rahoitus 70 % , , Kymenlaakson pelastuslaitos , ,00 0 Itä-Uudenmaan pelastuslaitos , ,00 0 Helsingin kaupungin pelastuslaitos , ,00 0 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos , ,00 0 KyAMK , , RAHOITUS YHTEENSÄ , , AINEISTON SÄILYTYS Projektin toteuttamiseen liittyvää aineistoa, kuten kirjanpitoaineistoa, toiminnan tarkastuksen kannalta tarpeellisia asiakirjoja, tietoja toiminnasta ja osallistujista sekä muistioita, säilytetään Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Metsolan kampuksen pääarkistossa osoitteessa Pääskysentie 1, Kotka. Hankkeen selvitykset ovat saatavilla sähköisessä muodossa Kymenlaakson ammattikorkeakoulun internetsivuilla osoitteessa sekä Ammattikorkeakoulujen julkaisuarkistossa Theseuksessa osoitteessa

12 Ulkoinen ympäristö Sisäinen ympäristö Ulkoinen ympäristö Sisäinen ympäristö Loppuraportti A32372 LIITE 1 Liite 1 TalviSÖKÖ-HANKKEEN JA TOIMINTAMALLIN SWOT-ANALYYSIT HANKKEEN SWOT-ANALYYSI VAHVUUDET Pohjautuu SÖKÖ-toimintamalliin Aikaisempien hankkeiden kokemukset HEIKKOUDET Uusi tutkimusalue, johon ei aikaisempaa osaamista. Myös viranomaistoimijoilla käytännön kokemusta vähän Tuttu yhteistyöverkosto Viranomaisten ÖT-osaaminen ja sitoutuneisuus Alueen laajuus asettaa haasteita säännöllisille yhteistapaamisille Tarvelähtöisyys Pienen budjetin täsmäisku, joka paljastaa keskeisimmät epäkohdat tulevaa kehitystyötä ajatellen Pieni budjetti rajoittaa tutkimuksen laajuutta, vaarana jäädä liian pintapuoliseksi MAHDOLLISUUDET UHAT Öljyntorjuntavalmiuden nosto Konkreettisen yhteistyön lisääminen eri toimijoiden välillä Tiedonvaihdon katkokset muiden öljyntorjuntaa kehittävien hankkeiden välillä Tiedon saatavuus, rantavyöhykkeen talvitorjuntaa tutkittu hyvin vähän TOIMINTAMALLIN SWOT-ANALYYSI VAHVUUDET HEIKKOUDET Olemassa oleva tiedon ja osaamisen kokoaminen Perustuu laajaan lähdeaineistoon Asiantuntijoiden osallistuminen työryhmätyöskentelyyn ja kommentointiin Ympäristövaikutukset Käytännön harjoitusten ja testaamisen puute Kirjatut toimintatavat pohjautuvat pääasiassa arktiselle alueelle suunnattuun aineistoon, toimiiko Suomenlahden olosuhteissa? Vähän olemassa olevaa tietoa öljyn käyttäytymisestä murtoveden jääolosuhteissa. MAHDOLLISUUDET UHAT Toimintatapojen yhtenäistäminen Kansainvälinen yhteistyö; SÖKÖ-mallin edelleen kehitys sekä mallin levittäminen Itämeren piiriin/ kansainväliseksi Toimintamallin hyödyntäminen muissa suuronnettomuuksissa, kuten kemikaalivahingoissa Päivittämiseen ei ole resursseja ja tieto vanhenee Kylmissä olosuhteissa hyödynnettävien tekniikoiden nopea kehitys, tieto myös vanhenee nopeasti Kylmissä olosuhteissa hyödynnettävien tekniikoiden nopea kehitys, mahdollisuudet öt-valmiuden lisäämiseen

13 LIITE 2 Liite 2 TalviSÖKÖ-HANKKEEN SAAMA PALAUTE Tärkeimmät sisällölliset tavoitteet (syksy 2012 ja kevät 2013) Kohderyhmältä kerättiin tietoa hankkeen sisällöllisistä tavoitteista suunnitteluvaiheessa lokakuussa Hankkeen käynnistyessä kohderyhmää pyydettiin asettamaan tavoitteet tärkeysjärjestykseen toimenpiteiden priorisoinnin helpottamiseksi. Seuraavassa on esitetty eniten painoarvoa saaneet sisältötavoitteet. Vastaajaorganisaatioita viisi (suluissa mainintakerrat). 1. Kylmän vuodenajan keräysmenetelmät veden pinnalta (5) 2. Rantatorjunta ja rantaviivan suojaaminen eri menetelmiä käyttäen (5) 3. Keräysmenetelmät rannalta. Mitä sulanajan menetelmiä voidaan hyödyntää? (5) 4. Logistiikan järjestelyt (4) 5. Työturvallisuus jäisillä, öljyisillä ja meriveden sekä levän liukastamilla rannoilla (3) 6. Öljyntorjuntahenkilöstön suojavarusteet kylmänä vuodenaikana ja huoltotilat (3) 7. Talviolosuhteiden hyödyntäminen, jäätiet, rantautumismahdollisuudet kalustosiirrot, rantojen kantavuus, erityisalueet (2) 8. Jätteen ominaisuudet ja muuntuminen (2) 9. Tuhoon tuomitut toimenpiteet vs. korvauskäsittely (2) 10. Toimenpiteiden kustannusarviota (2) 11. Torjunta-alueiden ennakko-valmistelut talvea vasten, jos torjunta joudutaan keskeyttämään (1) 12. Varusteiden kestävyys (1) 13. Lessons learnt aikaisemmista vahinkotapauksista, mitä ja miksi mennyt pieleen (1) 14. Lumena kerääminen ja sen jatkokäsittely (1) Saatua palautetta käytettiin TalviSÖKÖ-selvityksen sisällön suunnittelussa siten, että selvitys painottuu kolmeen tärkeimmiksi osoittautuneeseen teemaan. Selvitys sisältää myös logistiikka- ja työturvallisuusosaalueet. Myös talviolosuhteiden hyödyntäminen ja jäätiet, vahinkojätteen käyttäytyminen, lumena kerääminen sekä aikaisempien vahinkotapausten kuvaaminen sisältyvät selvitykseen. Projektihenkilöstön oman arvion mukaan heikoiten onnistuttiin kustannusarvioiden selvittämisessä sekä toimenpiteiden arvioinnissa korvauskäsittelyjen näkökulmasta. Näistä osa-alueista ei löytynyt lähdeaineistoa. Myös logistiikkaan liittyvää aineistoa löydettiin suhteessa aihealueen merkittävyyteen aivan liian vähän. Tutkimuksen vähyys näistä aihealueista nousi esiin myös aikaisemmissa tutkimuksissa kansainvälisesti. Tulosten arviointi (syksy 2014) TalviSÖKÖ-hankkeen kohderyhmältä kerättiin kirjallinen palaute Kyamkin palautelomakkeella loppuseminaarin yhteydessä Palautelomake koostui rastittamalla vastattavasta osiosta sekä vapaa sana -kentästä. Vastauksia saatiin kymmenen. Seuraavassa kaaviossa esitetyt arvot ovat saatujen vastausten keskiarvoja. Yleisarvosana 1,8/2.

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Turun ammattikorkeakoulu, TYT:n Innovointiraha 2012 LOPPURAPORTTI Projektin nimi Monialaiset tutkimuspajat pvm 20.12.2012 1 (7) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Monialaiset tutkimuspajat Tekniikka, ympäristö ja

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI TURUN LOPPURAPORTTI AMMATTIKORKEAKOULU Hyvinvointipalvelut Usability of Shopping Centers -projekti 20.12.2008 1 (3) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Usability of Shopping Centers Hyvinvointipalvelut 20.12.2008

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 29.01.2014 Diaarinumero POPELY/164/2014 Käsittelijä Verna Mustonen Puhelinnumero 0295 023 573 Projektikoodi S12432

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.06.2011 Diaarinumero SATELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

Viranomaisten varautuminen öljyntorjuntaan ja viranomaisten roolit

Viranomaisten varautuminen öljyntorjuntaan ja viranomaisten roolit Viranomaisten varautuminen öljyntorjuntaan ja viranomaisten roolit SPEKin Perehdytys öljyntorjuntaan ja työturvallisuuteen -kurssi10.10.2015 Heli Haapasaari, Suomen ympäristökeskus (SYKE) Viranomaisten

Lisätiedot

ROKE-projektin tuotoksia ja tuloksia. Henna Kosunen Projektipäällikkö, TtM, laill. ravitsemusterapeutti Keliakialiitto

ROKE-projektin tuotoksia ja tuloksia. Henna Kosunen Projektipäällikkö, TtM, laill. ravitsemusterapeutti Keliakialiitto ROKE-projektin tuotoksia ja tuloksia Henna Kosunen Projektipäällikkö, TtM, laill. ravitsemusterapeutti Keliakialiitto Päämäärä Keliakian hyvä hoitotasapaino, joka saavutetaan motivoimalla keliakiaa sairastava

Lisätiedot

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA 31.8.2012 SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA Hankkeen hallittu päättäminen Rahoituskoordinaattori Merja Rossi Kaakkois-Suomen ELY-keskus HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättäminen on osa hankkeen suunnitelmaa ja toteuttamista

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha Hankkeen nimi: MAL-verkosto Hankkeen 1.1.2010-31.12.2011, myönnetty jatko 2012 toteutusaika: Toteuttaja: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Loppuraportti OPE-OKA

Loppuraportti OPE-OKA Projektin nimi: Pohjalaisten kouluttaminen hyödyntämään osaamisen arvointimenetelmää (OPE-OK) Yhteystiedot: Seppo Tuominen, Nelikon Oy, Hovioikeudenpuistikko 16, 65100 Vaasa email:stuomine@walli.uwasa.fi

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTANTOTYÖN KEHITTÄMISEN FOORUMI -HANKE

TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTANTOTYÖN KEHITTÄMISEN FOORUMI -HANKE TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTANTOTYÖN KEHITTÄMISEN FOORUMI -HANKE Loppuraportti 10.6.2014 Tommi Autio ja Janne Sinisammal 1. Hankkeen tavoitteet Työhyvinvoinnin ja tuotantotyön kehittämisen foorumi -hankkeen

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2010 Diaarinumero EPOELY/336/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

ÖLJYNTORJUNTAAN LIITTYVÄT VASTUUT KUNNASSA

ÖLJYNTORJUNTAAN LIITTYVÄT VASTUUT KUNNASSA ÖLJYNTORJUNTAAN LIITTYVÄT VASTUUT KUNNASSA Ympäristönsuojelun ajankohtaispäivä, Turku 11.11.2016 Kimmo Pakarinen Varsinais-Suomen ELYkeskus ÖLJYNTORJUNTAAN LIITTYVÄT VASTUUT KUNNASSA Lainsäädäntö Viranomaiset

Lisätiedot

JOPE. Tutkimus- ja kehittämiskysymykset olivat:

JOPE. Tutkimus- ja kehittämiskysymykset olivat: Lomake C1 HANKKEEN LOPPURAPORTTI - YHTEENVETO Hankkeen numero 1080107 Työsuojelurahaston valvoja Ilkka Tahvanainen Raportointikausi 1.5-1.12.2009 Arvio hankkeen toteutumisesta Hankkeen nimi lyhyesti JOPE

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Iloa ohjaukseen, voimaa verkostosta -seminaari Lappeenranta 8.6.2010 Projektisuunnittelija Anna-Kaisa Tiihonen Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus

Lisätiedot

3. VäI~raportti. FU [ta. Kemin toimeksianto 48912/F10548. Raportointi ajanjaksolta 26.4. - 30.10.2013. V~puv~i~ta. Eu~oap~rn W~O~i ~ur~x~p~rn Lha~t~

3. VäI~raportti. FU [ta. Kemin toimeksianto 48912/F10548. Raportointi ajanjaksolta 26.4. - 30.10.2013. V~puv~i~ta. Eu~oap~rn W~O~i ~ur~x~p~rn Lha~t~ 3. VäI~raportti Kemin toimeksianto 48912/F10548 Raportointi ajanjaksolta 26.4. - 30.10.2013 V~puv~i~ta FU [ta Eu~oap~rn W~~i ~ur~x~p~rn Lha~t~ LUTTAMUKSELLINEN 2 Sisällysluettelo Kemin toimeksianto 48912/F10548

Lisätiedot

Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset. Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto

Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset. Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto Maakunnallisen ennakoinnin toimintamalli ja ennakoinnin välineet: Ennakoinnin

Lisätiedot

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 4314/31/14 Hakemuksen saapumispvm 31.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu Oy Hankkeen julkinen nimi Alkamispäivämäärä

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus osahankkeen

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

Elämä turvalliseksi. seksuaaliterveyden edistämisen teemapäivä Myllypuron 8-luokan oppilaille

Elämä turvalliseksi. seksuaaliterveyden edistämisen teemapäivä Myllypuron 8-luokan oppilaille Elämä turvalliseksi seksuaaliterveyden edistämisen teemapäivä Myllypuron 8-luokan oppilaille Innovaatioprojektin toteuttajina toimivat jouluna 2014 valmistuvat Metropolia Ammattikorkeakoulun terveydenhoitajaopiskelijat.

Lisätiedot

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI Esittelyaineisto Boardmanin BOARD MAPPING HALLITUSARVIOINTI Board Mapping -hallitusarviointi auttaa hallitusta arvioimaan omaa toimintaansa ja kehittämään sitä

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

MERIKOTKA tutkimustoiminta

MERIKOTKA tutkimustoiminta MERIKOTKA tutkimustoiminta 29.11.2007 Ulla Tapaninen, professori Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus, Turun yliopisto www.merikotka.fi mkk.utu.fi Strategiset perusteet Lähtökohdat meriliikenteen

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA MINNE TÄTÄ HYVINVOIN- TIPALVELUJEN KÄRRYÄ OIKEIN VIEDÄÄN? TULTIIN PORUKALLA SIIHEN TULOKSEEN, ETTÄ PARAS TARTTUA ITSE OHJAUSPYÖ- RÄÄN. Sisältö 1. KAMPA-hanke ja sen tavoitteet... 2

Lisätiedot

KÄYNNISTYSVAIHE. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu

KÄYNNISTYSVAIHE. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu 1. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu valmistelee toimeksiannon. määrittää seuraavan kauden tarjonnan. Valitaan kehitysaiheet lle työstettäväksi. Yhteys n yhteyshenkilöön. Ollaan

Lisätiedot

Laki maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta Asetus öljyvahinkojen ja aluskemikaalivahinkojen torjunnasta

Laki maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta Asetus öljyvahinkojen ja aluskemikaalivahinkojen torjunnasta Eri viranomaisten ja asianosaisten roolit ja toimenpiteet öljyvahingoissa. Öljyvahinkojen torjuntaa koskevan lainsäädännön muutokset. Timo Heino Uudenmaan ympäristökeskus 1 Säädökset ja ohjeet Laki maa-alueilla

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

Kohti luovaa arkea- kulttuurinen vanhustyö asiakaslähtöisessä toimintakulttuurissa

Kohti luovaa arkea- kulttuurinen vanhustyö asiakaslähtöisessä toimintakulttuurissa Kohti luovaa arkea- kulttuurinen vanhustyö asiakaslähtöisessä toimintakulttuurissa Laura Huhtinen-Hildén, FT, MuM 6/2/15 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1 Kulttuurinen vanhustyö on näkökulma,

Lisätiedot

TKI-toiminnan kirjastopalvelut. Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä

TKI-toiminnan kirjastopalvelut. Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä TKI-toiminnan kirjastopalvelut Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä Sisältö 1. Esityksen taustaa 2. Tietoasiantuntijat hankkeissa 3. Ammatilliset käytäntöyhteisöt vs Innovatiiviset

Lisätiedot

vahvistamisen kehittämisryhmän kokous klo 9 12 Nummelassa

vahvistamisen kehittämisryhmän kokous klo 9 12 Nummelassa Poikkisektorisen rakenteen vahvistamisen kehittämisryhmän kokous 10.11.2008 klo 9 12 Nummelassa LÄNSI- JA KESKI-UUDENMAAN LAPSUUDEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMISYKSIKKÖ-HANKKEEN 2007-2009 TAVOITTEIDEN TÄSMENTYMINEN

Lisätiedot

Lähtökohta No Ordinary Projects

Lähtökohta No Ordinary Projects Ennakointi ja tuotekehitys TKI-toiminnan arjessa Sanna Kyyrä, projektipäällikkö, MTI Ennakoinnista kilpailukykyä Lapin matkailulle -hanke Teija Tekoniemi-Selkälä, lehtori, MTI Matkailukoulutuksen verkostopäivät

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi 2014-2020 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Kukka Kukkonen, asiantuntija maaseuturahasto.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi puh. 0295 038 232 Maaseuturahaston rahoitusinfo

Lisätiedot

MSD - Kliininen lääketutkimus. IROResearch Lokakuu 2015

MSD - Kliininen lääketutkimus. IROResearch Lokakuu 2015 MSD - Kliininen lääketutkimus IROResearch Lokakuu 05 CORP-6897-000 /05 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää lääkärien suhtautumista kliiniseen lääketutkimukseen. Tutkimuksen

Lisätiedot

Hankkeen arviointi ja alueellinen verkostomalli. Kymenlaakson Muisti - ja dementiaverkostohanke: Loppuseminaari 10.3.2008 Arja-Tuulikki Wilén

Hankkeen arviointi ja alueellinen verkostomalli. Kymenlaakson Muisti - ja dementiaverkostohanke: Loppuseminaari 10.3.2008 Arja-Tuulikki Wilén Hankkeen arviointi ja alueellinen verkostomalli Kymenlaakson Muisti - ja dementiaverkostohanke: Loppuseminaari 10.3.2008 Arja-Tuulikki Wilén Kymenlaakson Muisti - ja dementiaverkostohanke 2.06-31.3.08

Lisätiedot

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=317. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,57. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa.

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=317. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,57. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa. 1 PÄIVÄHOIDON ASIAKASKYSELY 2014 Perheet ovat vastanneet kyselyyn sähköisellä ja paperisella lomakkeella keväällä 2014. Kyselyyn vastasi 317 vanhempaa. Vastausprosentti on 23,83%. Päivähoidon asiakkaina

Lisätiedot

Onnettomuustietokanta PRONTOn kehittäminen

Onnettomuustietokanta PRONTOn kehittäminen Onnettomuustietokanta PRONTOn kehittäminen Kati Tillander, VTT Esa Kokki, Pelastusopisto Sisältö Mitä tehtiin ja minkä takia? Tavoitteet ja toteutus Tulokset yleisellä tasolla Mitä jatkossa? 2 1 Motivaatio

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA 1 VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Yhteyshenkilön nimi: Pekka Koponen Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköposti): 040 501 7114, pekka.koponen@forumivirium.

LOPPURAPORTTI. Yhteyshenkilön nimi: Pekka Koponen Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköposti): 040 501 7114, pekka.koponen@forumivirium. Raportoitavan hankkeen perustiedot Hankkeen nimi: Kiinnostava arkkitehtuuri Hankkeen vastuutaho (hankkeen hallinnoija): Openhouse ry Y-tunnus: 2343039-6 Toimipaikka (osoite ja postinumero): c/o Jussi Murole,

Lisätiedot

Tämä osallistumista ja vahvuuksia edistävä toimintamalli on toteutettu opinnäytetyö projektina Pirilän toimintakeskukseen.

Tämä osallistumista ja vahvuuksia edistävä toimintamalli on toteutettu opinnäytetyö projektina Pirilän toimintakeskukseen. JOHDANTO Tämä osallistumista ja vahvuuksia edistävä toimintamalli on toteutettu opinnäytetyö projektina Pirilän toimintakeskukseen. Mallin tarkoituksena on antaa seuraaville toimintapäivän tekijöille ideoita

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Johdatus projektitoimintaan. Kimmo Lind, Pekka Kaunismaa, Anna Pikala

Johdatus projektitoimintaan. Kimmo Lind, Pekka Kaunismaa, Anna Pikala Johdatus projektitoimintaan Kimmo Lind, Pekka Kaunismaa, Anna Pikala Projektin määritelmä Projekti on 1) määräaikainen, tavoitteellinen ja toimintavalikoimaltaan rajattu, 2) suunnitelmallinen, 3) yhden

Lisätiedot

VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä

VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä TUIJA HELANNE, sairaanhoitaja SARA HAIMI-LIIKKANEN, kehittämiskoordinaattori Tausta ja tarkoitus Kotkan

Lisätiedot

Tilannekatsaus 1 (6) Teema 6: Jatkuva oppiminen, innovointi ja parantaminen. LAMPPU2015-hanke

Tilannekatsaus 1 (6) Teema 6: Jatkuva oppiminen, innovointi ja parantaminen. LAMPPU2015-hanke Tilannekatsaus 1 (6) Teema 6: Jatkuva oppiminen, innovointi ja parantaminen Koulutuksen järjestäjä arvioi omaa nykyistä laatu- ja toimintajärjestelmänsä mm. pilotoimalla OKM:n valmisteilla olevia laatujärjestelmäkriteereitä.

Lisätiedot

Kansa-koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano

Kansa-koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano Kansa-koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano Hallinnoijana toimii Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom ja osatoteuttajina muut maamme yhdestätoista sosiaalialan osaamiskeskuksesta.

Lisätiedot

Itämeri -seminaari 3.12.2008

Itämeri -seminaari 3.12.2008 Itämeri -seminaari 3.12.2008 HAAGA-HELIA amk Liisa Rohweder KTT, yliopettaja Kestävä kehitys ja vastuullinen liiketoiminta 1 Miksi HAAGA-HELIA otti Itämerihaasteen vastaan? Yhteiskuntavastuullista toimintaa

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Terveempi Itä-Suomihanke. Ilomantsin malli

Terveempi Itä-Suomihanke. Ilomantsin malli Terveempi Itä-Suomihanke Ilomantsin malli Vikkelä-hanke Terveempi Itä-Suomi- hankkeen (TERVIS) pohjalta toteutettava Ilomantsin malli, VIKKELÄ- hanke. Painottuu Ilomantsin kunnan alueella lapsiperheiden

Lisätiedot

Merialuesuunnittelun käynnistäminen Merialuesuunnittelun ajankohtaispäivä / Heikki Saarento / Varsinais-Suomen liitto

Merialuesuunnittelun käynnistäminen Merialuesuunnittelun ajankohtaispäivä / Heikki Saarento / Varsinais-Suomen liitto Merialuesuunnittelun käynnistäminen Merialuesuunnittelun ajankohtaispäivä 11.11.2016 / Heikki Saarento / Varsinais-Suomen liitto 1. Lainsäädäntö 2. Kahdeksan maakuntaa kolme suunnitelmaa 3. Organisoituminen

Lisätiedot

1) Vastasiko työpajan sisältö niitä odotuksia, joita sinulla oli? 2) Saitko työpajasta uusia ajatuksia / ideoita tai hyödynnettävää omaan työhösi?

1) Vastasiko työpajan sisältö niitä odotuksia, joita sinulla oli? 2) Saitko työpajasta uusia ajatuksia / ideoita tai hyödynnettävää omaan työhösi? Hankkeen arviointitilaisuuksien toteutus hankitaan ostopalveluna hankkeen tarkennetun toimintasuunnitelman mukaisesti osaamiskeskuksilta (Pikassos, Verso, SoNet Botnia) joista Pikassos kantaa hankkeen

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa

Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa Valmisteluvaihe ja tausta Tiedotus Osallistaminen Pilotointiprosessin toteutus Itsearviointi-istunnot Tietojen koonti ja syöttö Mitä maksoi? Hyödyt: Organisaatiolle

Lisätiedot

Ympäristön turvallisuus, luonnonvarat ja alkutuotannon edistäminen teemaryhmä

Ympäristön turvallisuus, luonnonvarat ja alkutuotannon edistäminen teemaryhmä Ympäristön turvallisuus, luonnonvarat ja alkutuotannon edistäminen teemaryhmä Työsuunnitelma 27.10.2016 31.10.2016 1 www.pirkanmaa2019.fi Järjestäytyminen: 1. kokous pidetään 27.10.2016 ja siitä lähtien

Lisätiedot

Koulutusasiainneuvottelukunta Jouni Ponnikas Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH

Koulutusasiainneuvottelukunta Jouni Ponnikas Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH Koulutusasiainneuvottelukunta 5.10.2016 Jouni Ponnikas Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH 11.4.2013 Kainuun liitto/nimi 1 Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON PALVELURAKENTEEN ARVIOINTI Tuomas Koskela Net Effect Oy

OPPILASHUOLLON PALVELURAKENTEEN ARVIOINTI Tuomas Koskela Net Effect Oy OPPILASHUOLLON PALVELURAKENTEEN ARVIOINTI 12.5.2008 Tuomas Koskela Net Effect Oy 1 ARVIOINNISTA YLEISESTI 2 Arviointitehtävästä Oppilashuollon palvelurakenteen arvioinnin toteuttaa Net Effect Oy OPH:n

Lisätiedot

Lähituki-projekti Osaraportti Esittely

Lähituki-projekti Osaraportti Esittely www.kmsry.fi 1 Lähituki-projekti 2007-2010 Osaraportti Esittely 7.10.2009 Järjestöjen palveluohjausmalli ja Voimavaraistava palveluohjausryhmä Katso ja tulosta koko aineisto www.kmsry.fi 2 Palveluohjaus

Lisätiedot

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta Projektin loppuseminaari 18.11.2016 Lapin yliopisto Risto Mäkikyrö Haemme visionäärejä Tekesin strategia Toimintatapa- ja sisältöpainotukset ovat Luonnonvarat ja

Lisätiedot

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Visio: Kymenlaaksolainen ympäristökasvatus on arvostettua käytännön toimintaa ja tiivistä yhteistyötä.

Lisätiedot

Kieli osana avointa hallintoa & hyvän virkakielen toimintaohjelma

Kieli osana avointa hallintoa & hyvän virkakielen toimintaohjelma Kieli osana avointa hallintoa & hyvän virkakielen toimintaohjelma Julkisen alan tiedottajat ry Viestintäpäivät, Oulu Ulla Tiililä Kotimaisten kielten keskus 28.3.2014 Kotimaisten kielten keskus Avoin hallinto

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESI- HANKE. Minttu Peuraniemi Kuka vie hajajätevesivalssia-seminaari

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESI- HANKE. Minttu Peuraniemi Kuka vie hajajätevesivalssia-seminaari 1 LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESI- HANKE Minttu Peuraniemi Kuka vie hajajätevesivalssia-seminaari 15.11.2010 2 Haja-asutuksen jätevesihuollon toteuttaminen vesiensuojelun ja maankäytön suunnittelun kannalta

Lisätiedot

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke 1.3.2015 31.10.2017 Viestintäsuunnitelma Jessica Fagerström Satu Raatikainen 15.9.2015 Päivitetty 4.12.2015 Parempi Arki-hankkeen tausta, tavoitteet ja organisaatio

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Envibase-hanke. Saku Anttila Yrjö Sucksdorff

Envibase-hanke.  Saku Anttila Yrjö Sucksdorff Envibase-hanke www.ymparisto.fi/envibase Saku Anttila Yrjö Sucksdorff Motiivit hankkeelle Ympäristön seuranta on digitalisoitumassa Ympäristö- ja lajitietoa kerätään on paljon, mutta sen hallintaa, keräyspolkua

Lisätiedot

suunnittelussa Tiedotustilaisuus 3.9.2014 Uudenmaan TE-toimisto, Leppävaara

suunnittelussa Tiedotustilaisuus 3.9.2014 Uudenmaan TE-toimisto, Leppävaara 3D-tulostaminen ja palvelut suunnittelussa Tiedotustilaisuus 3.9.2014 Uudenmaan TE-toimisto, Leppävaara Koulutusten toteuttajat Tilaaja: Uudenmaan ELY-keskus Valvoja: Uudenmaan TE-toimisto Koulutuksen

Lisätiedot

Columbus- palkkausjärjestelmä. Suoriutuvuuden arvioinnin käsikirja

Columbus- palkkausjärjestelmä. Suoriutuvuuden arvioinnin käsikirja Columbus- palkkausjärjestelmä Suoriutuvuuden arvioinnin käsikirja Suomen ympäristökeskus 11.1.2008 2 1. JOHDANTO Henkilökohtainen palkka muodostuu Columbus- palkkausjärjestelmässä tehtävän vaativuuteen

Lisätiedot

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910 Sivu 1 / 8 Loppuraportti 1. Hankkeen toteuttajan nimi: Kangasniemen maaseutuseura ry 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910 3. Yhteenveto

Lisätiedot

POROT. Porotalouden paikkatietokanta ja sen hyödyntäminen maankäytön suunnittelussa. Kari Oinonen, SYKE,

POROT. Porotalouden paikkatietokanta ja sen hyödyntäminen maankäytön suunnittelussa. Kari Oinonen, SYKE, POROT Porotalouden paikkatietokanta ja sen hyödyntäminen maankäytön suunnittelussa Kari Oinonen, SYKE, 14.05.2012 Lähtökohtia hankkeelle Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) edellyttävät poronhoitotarpeiden

Lisätiedot

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä 2013 ensimmäistä kertaa kouluille suunnatun

Lisätiedot

Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli. L A S T A - h a n k e

Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli. L A S T A - h a n k e Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli L A S T A - h a n k e 2014 16 LASTA- hankkeen organisaatiokaavio 2013 Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) Sisäasiainministeriö (SM)/Poliisihallitus

Lisätiedot

TOHTORIKOULUTUKSEN ARVIOINTI JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA

TOHTORIKOULUTUKSEN ARVIOINTI JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA TOHTORIKOULUTUKSEN ARVIOINTI JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA Tohtorikoulutuspäivä 5.10.2016, Turku Tuula Oksanen, tutkijakoulukoordinaattori, Jyväskylän yliopisto Tausta JY:n strategian toimenpideohjelma 2015-2016

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke Luonnonhoitohankkeiden toimintamalli ja hankehaku Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke Oikeudellinen tausta KemeraLaki (34/2015)

Lisätiedot

8.2.2012. Yhteyshenkilö - nimi Niina Patrikainen - sähköposti niina.patrikainen@kpedu.fi - puhelin 044 725 0019

8.2.2012. Yhteyshenkilö - nimi Niina Patrikainen - sähköposti niina.patrikainen@kpedu.fi - puhelin 044 725 0019 Toimintasuunnitelma 1 (8) LAMPPU-hankkeen partnerin tarkennettu toimintasuunnitelmat Yhteistyökumppanin tiedot Koulutuksen järjestäjä: Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä Yhteyshenkilö - nimi Niina Patrikainen

Lisätiedot

Luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin tausta ja tavoitteet

Luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin tausta ja tavoitteet Luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin tausta ja tavoitteet Aulikki Alanen, ympäristöneuvos Ympäristöministeriö Luontotyyppien toinen uhanalaisuusarviointi esittelytilaisuus 08.04.2016 Suomen luontotyyppien

Lisätiedot

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Kasvava hevosala Hevosalan tiedon, taidon, voimavarojen ja osaamisen kokoamisella tiiviiseen yhteistoimintaan on suuri merkitys hevosalan ja alueellisten hevoskeskittymien

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Toimintalinja: Erityistavoite : Maantieteellinen kohdealue

EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Toimintalinja: Erityistavoite : Maantieteellinen kohdealue EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 2631/31/15 Hakemuksen saapumispvm 17.9.2015 Hakijan virallinen nimi Geologian tutkimuskeskus Hankkeen julkinen nimi Mineral

Lisätiedot

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi Katse tulevaisuuteen ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari 14.1. Ylitarkastaja Jaana Salmi Uusia toimijoita pilottipisteisiin Keskusteluja käyty tähän mennessä Tullin, Maanmittauslaitoksen, oikeusministeriön

Lisätiedot

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Esityksen sisältö Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen

Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen Esteettömyyskartoittajatapaaminen 21.10.2016 Tampere Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen Niina Kilpelä esteettömyysasiantuntija, arkkitehti (SAFA) Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE p.

Lisätiedot

Saimaan ammattikorkeakoulu Tutkimuspäällikkö Henri Karppinen

Saimaan ammattikorkeakoulu Tutkimuspäällikkö Henri Karppinen Saimaan ammattikorkeakoulu 10.5.2016 Tutkimuspäällikkö Henri Karppinen Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta - Julkisen tutkimuksen Tekes-hankkeet - Tutkimuksesta uutta tietoa ja liiketoimintaa (Tekes)

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Forssan seudun Green Care klusterihankkeen 2016 2017 aloitusseminaari 16.2.2016 Yliopettaja Päivi Homan-Helenius HAMK ja tutkija Anja Yli-Viikari

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 Seminaarit ja työpajat Seminaarit ja työpajat toteutetaan niin, että ne tukevat kansallisia ja seudullisia politiikka- ja suunnitteluprosesseja. Ohjausryhmän kokouksessa

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN

VÄLIRAPORTTI PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN VÄLIRAPORTTI PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN www.ekarjala.fi 1 PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN TYÖRYHMÄN TYÖSKENTELY / Osallistujat: Pelastuslaitoksen yhteistyöryhmä täydennettynä Eksoten ensihoidon palvelupäälliköllä

Lisätiedot

TULOKSET MAASEUTUVERKOSTON SÄHKÖINEN KYSELY JA VERKOSTOANALYYSI

TULOKSET MAASEUTUVERKOSTON SÄHKÖINEN KYSELY JA VERKOSTOANALYYSI TULOKSET MAASEUTUVERKOSTON SÄHKÖINEN KYSELY JA VERKOSTOANALYYSI MAASEUTUVERKOSTOYKSIKÖN TOIMINTA Maaseutuverkostoyksikön tuoma lisäarvo (2008 vs. 2012) OSA-ALUEEN KESKIARVO Kansainvälistymisen tuki 2,9

Lisätiedot

Yli-Olli Heikki kuntayhtymän johtaja

Yli-Olli Heikki kuntayhtymän johtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Ammattikoulutuksen kansainvälistyminen

Lisätiedot

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali Kehittämishankkeet Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 5.5.2015 Kymmenen virran sali Sivu 1 6.5.2015 Hakujen alkaminen ja valintajaksot ELY-keskus

Lisätiedot

Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL

Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL 1 Hankekohelluksesta ketterään ja kokeilevaan toimintatapojen kehittämiseen Hankesuunnittelu, -arviointi ja -raportointi on usein

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta TNS 0 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin TNS Gallup Foruminternetpaneelissa. Yhteensä tehtiin

Lisätiedot

OSALLISUUSKARTOITUS JOHDOLLE VUONNA 2011 OSALLISUUSKARTOITUS ASUKKAILLE VUONNA 2013

OSALLISUUSKARTOITUS JOHDOLLE VUONNA 2011 OSALLISUUSKARTOITUS ASUKKAILLE VUONNA 2013 OSALLISUUSKARTOITUS JOHDOLLE VUONNA 2011 OSALLISUUSKARTOITUS ASUKKAILLE VUONNA 2013 1 KUOPION OSALLISUUSKYSELY ASUKKAILLE 2013 Kaikille Kuopion asukkaille suunnattu Kuopion osallisuuskysely toteutettiin

Lisätiedot