TalviSÖKÖ. Loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TalviSÖKÖ. Loppuraportti 1.4.2013 31.10.2014"

Transkriptio

1 TalviSÖKÖ Loppuraportti

2 Sisällys 1. YHTEENVETO PROJEKTIN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA PROJEKTIN PERUSTIEDOT PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT RAPORTIN LAATIJAN / LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN TIEDOT PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄ PROJEKTIN TOTEUTUS JA YHTEISTYÖ JULKISUUS JA TIEDOTTAMINEN ONGELMAT JA SUOSITUKSET PROJEKTIN TULOKSET PROJEKTIN INNOVATIIVISUUS PROJEKTIN TASA-ARVOVAIKUTUKSET PROJEKTIN VAIKUTUKSET KESTÄVÄÄN KEHITYKSEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT TOIMINNAN JATKUVUUS PROJEKTIN RAHOITUS AINEISTON SÄILYTYS... 9 Liite 1 TalviSÖKÖ-HANKKEEN JA TOIMINTAMALLIN SWOT-ANALYYSIT Liite 2 TalviSÖKÖ-HANKKEEN SAAMA PALAUTE

3 Sivu 1 1. YHTEENVETO PROJEKTIN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA TalviSÖKÖ-projektin (Alusöljyvahingon rantapuhdistus talviolosuhteissa A32372) tavoitteena oli kartoittaa öljytorjunnan mahdollisuuksia talvisissa olosuhteissa sekä lisätä öljyntorjunnan kylmäosaamista. Projektissa selvitettiin pelastusviranomaisten toimeksiannosta jää- ja pakkaskaudella hyödynnettäviä öljyntorjunta- ja keräysmenetelmiä. Projekti toteutettiin ammattikorkeakoulun ja öljyntorjuntaviranomaisten yhteistyöllä. Projektityö käynnistyi kirjallisuusselvityksellä, jossa kartoitettiin olemassa olevaa tietoa talvisesta öljyntorjunnasta. Kirjallisuusselvityksen avulla koottua tietoa täydennettiin asiantuntijahaastatteluilla sekä kohdealueen pelastus- ja ympäristöviranomaisten yhteisellä työryhmätyöskentelyllä. Työryhmätyöskentelyyn, haastatteluihin ja aineiston kommentointiin osallistuivat Länsi-Uudenmaan, Helsingin kaupungin, Itä-Uudenmaan, Kymenlaakson ja Kainuun pelastuslaitokset, Uudenmaan, Kaakkois-Suomen ja Lapin ELY-keskukset, Suomen ympäristökeskus, Ilmatieteenlaitos, Aker Arctic Technology Inc., Meritaito Oy ja Lamor Corporation Ab. Tulokset koottiin toimintaohjeeksi, jota voidaan hyödyntää lakisääteisten öljyntorjuntasuunnitelmien rinnalla. Toimintaohje sisältää kuvauksen öljyn käyttäytymisestä lumessa ja jääolosuhteissa, katsauksen öljypäästön havainnointiin ja seurantamenetelmiin, talvisten torjuntaskenaarioiden ryhmittelyn ja erilaisiin skenaarioihin soveltuvien torjunta- ja keräysmenetelmien kuvaukset. Lisäksi selvitys käsittelee rannalla käytettäviä torjunta- ja keräysmenetelmiä, torjuntatyön työturvallisuutta sekä öljyisen vahinkojätteen logistiikkaa kylmissä olosuhteissa. Koottua tietoa kylmien olosuhteiden öljyntorjunnasta rannikolla ei ole ollut aikaisemmin saatavilla. Suomen talvisen öljyntorjunnan kehitystyö on koskenut pääasiassa avomeritorjuntaa jääolosuhteissa, eikä kokonaisvaltaista, rannikkovedet ja rantaviivan huomioivaa torjuntaohjeistusta ole ollut. Siten TalviSÖKÖ-projektissa luotu selvitys täydentää merkittävällä tavalla pelastustoimen öljyntorjuntavalmiutta. Lisäksi tulosten aikaansaamista edeltänyt työskentely ja yhteinen oppimisprosessi ovat lisänneet konkreettisella tavalla öljyntorjuntaosaamista sekä ympäristöriskeihin ja -onnettomuuksiin varautumista. Saatua tietoa on jaettu muille viranomaisille, tutkijoille ja kansalaisille työpajojen, seminaariesitysten sekä artikkelien ja muiden julkaisujen kautta. TalviSÖKÖ-projektin tulokset liitetään osaksi pelastustoimen öljyntorjuntaohjeistusta ja he ovat sitoutuneet käyttämään aineistoa myös projektin päättymisen jälkeen. Selvitys palvelee erityisesti hanketyöhön osallistuneiden pelastuslaitosten öljyntorjunnan valmiussuunnittelua, mutta on hyödynnettävissä laajemminkin. Tuloksia tullaan hyödyntämään esimerkiksi kansallisessa öljyntorjuntakoulutuksessa. Projektin aikana nousi esille jatkotutkimustarpeita, joiden ratkaisemiseksi hanketyötä tulisi jatkaa. Tärkeimmäksi jatkotoimenpiteeksi arvioitiin operatiivisen torjuntakyvyn varmistaminen käytännön harjoitustoiminnan kautta. Talvitorjuntateknikoiden nykykehitys on nopeaa, joten myös toimintatapoja suuren öljyvahingon talvitorjuntaan tulee kehittää edelleen. Lisäksi vahinkojätelogistiikkaan, toimenpiteiden kustannuksiin ja korvauskäsittelyihin liittyviä kysymyksiä tulee selvittää tarkemmin.

4 Sivu 2 2. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi Ohjelma Toimintalinja Projektityyppi Vastuuviranomainen Hallinnoija TalviSÖKÖ - Alusöljyvahingon rantapuhdistus talviolosuhteissa A32372 (ZD3356) Etelä-Suomi 5: Suuralueet -toimenpiteiden temaattinen keskittäminen Kehittämisprojekti Kertakorvaushankkeet Päijät-Hämeen liitto Aloituspäivämäärä Päättymispäivämäärä Budjetti PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy (jäljempänä Kyamk) Kyamk, vastuuhenkilö lähtien Mervi Nurminen, painoalapäällikkö Kyamk, seurantayhdyshenkilö Justiina Halonen, projektipäällikkö RAPORTIN LAATIJAN / LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN TIEDOT Kyamk, Justiina Halonen, projektipäällikkö. 5. PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄ TalviSÖKÖ-projektin tavoitteena on varautua jää- ja pakkaskauden tuomiin lisähaasteisiin alusöljyvahingon rantatorjunnassa ja lisätä öljyntorjunnan kylmäosaamista. Lähtökohtana projektille on ollut pelastusviranomaisten halu kehittää torjuntavalmiuttaan tarkemmilla toimintaohjeilla kuin mitä lainsäädäntö edellyttäisi. Tarvetta oli erityisesti tarkempaan rantavyöhykkeellä hyödynnettävien kylmien olosuhteiden torjunta ja -keräysmenetelmien ja jätelogistiikan suunnitteluun. Projektin tulokset on kohdennettu Suomenlahden rannikon alueellisille öljyntorjuntaviranomaisille. Näitä ovat Länsi-Uudenmaan, Helsingin kaupungin, Itä-Uudenmaan ja Kymenlaakson pelastuslaitokset sekä Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen ELY-keskukset. Projektin tuloksia voivat hyödyntää myös muut pelastustoimen alueet, kansalliset öljyntorjuntaviranomaiset sekä öljyntorjuntakoulutusta tarjoavat tahot ja vapaaehtoisjärjestöt. 6. PROJEKTIN TOTEUTUS JA YHTEISTYÖ Yhteistyö ja projektin toteuttaminen sujuivat projektin aikana suunnitellusti. Projektiin osallistuneiden organisaatioiden määrä oli projektisuunnitelman mukainen: toimintamallin kehittämiseen osallistui kahdeksan hankealueen toimijaa. Projektiin osallistuivat neljän kohdepelastuslaitosten lisäksi

5 Sivu 3 Suomen ympäristökeskus, Ilmatieteenlaitoksen jääasiantuntijat, sekä Uudenmaan ja Kaakkois- Suomen ELY-keskukset. Etelä-Suomen alueen ulkopuolisina tahoina hankkeeseen osallistuivat myös Kainuun pelastuslaitos Lapin ELY-keskus. Osallistuneet tahot edustavat lakisääteisiä öljyntorjuntaviranomaisia alueellaan. Lisäksi selvityksen kommentointiin osallistuivat Aker Arctic Technology Inc., Meritaito Oy ja Lamor Corporation Ab. Kyamk vastasi projektin toteutumisesta, tuloksista, tiedottamisesta, raportoinnista ja talousseurannasta. Öljyntorjuntaviranomaiset toimivat asiantuntijoina ja tiedonvälittäjinä sekä tukivat sisältötavoitteiden täsmentämisessä. Kansainvälinen yhteistyö toteutui öljyntorjunnan asiantuntijakontaktien kautta. Muun muassa Ruotsin öljyntorjunta-asiantuntijat antoivat lähdevinkkejä ja - materiaalia. Projektin lisäsi öljyntorjunta-alan yhteistyötä ja verkottumista sekä Suomen että Itämerenalueen piirissä. Projekti toteutettiin ajalla osa-aikaisen (50%) projektipäällikön johdolla. Projektityöhön osallistui myös graafinen suunnittelija osa-aikaisena, tuntiperustaisena työntekijänä. Projekti käynnistyi kirjallisuusselvityksellä, jossa kartoitettiin olemassa olevaa tietoa talvisesta öljyntorjunnasta ja kylmissä olosuhteissa sattuneista öljyvahingoista maailmanlaajuisesti. Kirjallisuusselvityksen kautta koottua tietoa täydennettiin asiantuntijahaastatteluilla sekä työryhmätyöskentelyssä syntyneillä kehitysideoilla kevään, kesän ja alkusyksyn 2014 aikana. Tulokset molemmista vaiheista julkaistiin erillisinä raportteina Kirjallisuuskatsaus alusöljyvahingon rantatorjunnasta talviolosuhteissa ja Taustaselvitys alusöljyvahingon talvitorjunnasta pelastustoimen vastuualueella. Jälkimmäinen kokoaa yhteen kaikki projektin aikana tuotetut tiedot. Taustaselvityksestä muokattiin myös pelkistetympi, operatiivisessa käytössä luettavampi versio TalviSÖKÖ - Alusöljyvahingon torjunta talviolosuhteissa. Kaikki tulokset ovat vapaasti ladattavissa projektin internetsivuilla sekä ammattikorkeakoulujen julkaisuarkistossa Painetut julkaisut jaettiin kohderyhmälle loppuseminaarin yhteydessä. Projektissa luvatut toimenpiteet toteutuivat suunnitellussa aikataulussa kirjallisuusselvityksen viivästymistä lukuun ottamatta. Kirjallisuusselvitys valmistui keväällä 2014 kaksi kuukautta projektisuunnitelmassa arvioitua aikataulua myöhemmin. Tämä johtui ennakoitua laajemman lähdeaineiston löytymisestä, mikä sinänsä oli projektille eduksi. Projektin etenemistä ja aikataulussa pysymistä seurattiin luodun Tavoite- ja tulosseurantalomakkeen avulla sekä kohderyhmältä saadun palautteen kautta. Projektityössä mahdollisesti eteen tulevat haasteet pyrittiin ennakoimaan projektin alkuvaiheessa tehdyn SWOT-analyysin avulla (liite 1). SWOT-analyysi toimi myös itsearviointityökaluna hankkeen alussa ja lopussa. Hankkeen kohderyhmältä kerättiin hankkeen alussa palaute toimenpiteiden priorisointia varten sekä kirjallinen palaute loppuseminaarin yhteydessä , jossa he arvioivat mm. työn laatua ja tulosten hyödynnettävyyttä oman työnsä kannalta. Saatu palaute esitetään tämän raportin liitteessä 2.

6 Sivu 4 TAVOITE- JA TULOSSEURANTA Suunniteltu Toteutunut Luvattu tulos Status aikataulu aikataulu Tiedote käynnistymisestä kevät SWOT-analyysi (itsearviointi, riskinarviointi) kevät Kohderyhmän palaute: Tavoitteiden täsmennykset ja sisällön kevät painotukset Kirjallisuusselvitys - kartoitetaan kansainvälisesti aikaisempaa kevät /2014 tutkimusta ja tietoa öljyvahingon rantatorjunnasta jää- ja syksy 2013 pakkaskaudella. Lehtiartikkeli syksy Tilannekatsaus syksy Kirjallisuusselvityksen pohjalta laadittu tutkimusjulkaisu joulu /2014 Haastattelut haastatellaan alan asiantuntijoita kirjallisuusselvityksen syksy pohjalta. Asiantuntijoilta pyritään keräämään sitä tietoa, jota kevät /2014 kirjallisuudesta ei ole löydettävissä. Toimintaohjeistuksen luominen Kirjallisuusselvityksen ja haastattelujen kautta kerätyn tiedon perusteella luodaan rantatorjunnan toimintaohjeistusta talviolosuhteisiin. kevät syksy Tilannekatsaus kesä Lehtiartikkeli (populaariartikkeli) kesä Kohderyhmän palaute syys SWOT-analyysin tarkennus syys Toimintaohjeistus: Alusöljyvahingon rantapuhdistus talviolosuhteissa, painatus loka Lehtiartikkeli (ammatillinen artikkeli) loka Tilannekatsaus ja tiedote tuloksista loppusyksy Opinnäytetyö loka Hankkeen loppuraportti marras Projektissa tavoiteltiin taustaorganisaation (Kyamk) toiveesta myös opiskelijoiden osallistamista. Tarkoitus oli toteuttaa opinnäytetyönä selvitys pelastuslaitosten aluskaluston operointikyvystä jää- ja talviolosuhteissa. Opinnäytetyölle etsittiin tekijää keväästä 2013 lähtien, mutta soveltuvaa ehdokasta ei löytynyt. Opinnäytetyö ei sisältynyt EAKR-projektisuunnitelmaan, eikä opinnäytetyöntekijän puuttuminen vaikuttanut projektin etenemiseen. 7. JULKISUUS JA TIEDOTTAMINEN Tiedotus toteutui projektisuunnitelman mukaisella tavalla. Projektin etenemisestä tiedotettiin rahoittajaa, yhteistyökumppaneita ja taustaorganisaatiota säännöllisillä tilannekatsauksilla (suunniteltu 2, toteutunut 3), tiedotteilla (suunniteltu 2, toteutunut 2) sekä lehtiartikkeleilla (suunniteltu 2, toteutunut 3). Tiedottamisessa hyödynnettiin myös työryhmätapaamisia ja sähköpostia. Projektille luotiin

7 Sivu 5 internetsivut osoitteeseen johon koottiin projektista kirjoitetut artikkelit, julkaisut ja pidetyt esitykset. Seuraavassa on esitetty miten projektista on tiedotettu projektin aikana. Projektin käynnistymisestä laadittiin tiedote projektipartnereille ja yhteistyökumppaneille sähköpostitse. Kyamkin viestintäpalveluiden kautta lähetetty mediatiedote ei johtanut yhteydenottoihin tai lehtiartikkeleihin. Tilannekatsauksia yhteistyökumppaneille lähetettiin uutiskirjeen muodossa , ja Viimeisen uutiskirjeen yhteydessä jaettiin projektin loppuraportti sekä tiedote hankkeen saavutuksista ja suorat linkit tuotettuihin aineistoihin. Projekti esiteltiin valtakunnallisilla Ympäristövahinkojen neuvottelupäivillä Suomen ympäristökeskuksessa Helsingissä. TalviSÖKÖ-luento oli osa SYKEn järjestämää YHA-koulutusta, joka on suunnattu pelastus- ja ympäristöviranomaisille. Mahdollisuus esitellä projekti neuvottelupäivillä auttoi saamaan projektin eri viranomaisorganisaatioiden tietoon valtakunnallisesti. Esitys poiki myös paljon yhteydenottoja ja lähdemateriaalivinkkejä. TalviSÖKÖä esiteltiin muille merenkulun ja meriympäristön tutkimukseen osallistuville tahoille Merikotka ry:n Communications workshopissa Kotkassa. Esitys Shoreline Cold Weather Oil Spill Response myös arvioitiin ja esityksen sisällöstä sekä esitystavasta saatiin palautetta Merikotka ry:n tilaamalta viestintäkonsultilta ja muilta tutkijoilta. Projektia on esitelty merialueen lisäksi myös sisävesialueen pelastuslaitoksille, sillä tavoitteena oli oppia kaikista talviaikaan sattuneista öljyvahingoista. Kaksi merkittävistä talviolosuhteissa sattuneista öljyvahingoista on tapahtunut sisävesillä (Kuopion Kelloniemi ja Kajaanin Kulunnanpuro). Näin luodut kontaktit sekä saatu aineisto ja asiantuntemus auttoivat merkittävästi TalviSÖKÖ-selvityksen laatimisessa. Projektia esiteltiin Itä- Ja Kaakkois-Suomen pelastuslaitosten yhteisessä IKAROS-tapaamisessa Savonlinnassa ja Rantasalmella. TalviSÖKÖstä pidettiin esitys kansainvälisessä WINOIL-seminaarissa (WINOIL Seminar - Winter navigation risks and oil contingency plan) Merikeskus Vellamossa Kotkassa otsikolla TalviSÖKÖ - Shoreline Cold Weather Oil Spill Response. Projekti herätti mielenkiintoa mm. Itämeren suojelukomissio HELCOMin edustajissa sekä venäläisten öljyntorjunta-asiantuntijoiden piirissä. Seminaarista kertovassa Insider 4/2014-lehden artikkelissa referoitiin myös TalviSÖKÖesityksen sisältö. TalviSÖKÖn sisältöjä pohdittiin kahdessa torjuntaviranomaisille suunnatussa työryhmäpalaverissa. Suomen ympäristökeskuksessa käytiin lävitse tausta-aineistoa ja manuaalin sisältöjä sekä Aker Arcticilla keskityttiin jään ominaisuuksiin ja jäällä työskentelyyn. SÖKÖ-työn jatkosuunnitelmia sekä ajatuksia Suomen öljyntorjunnan koulutustilanteesta esiteltiin ympäristöministeriössä TalviSÖKÖn loppuseminaari pidettiin Suomen ympäristökeskuksessa. Samalla julkistettiin hankkeen tuloksena syntynyt TalviSÖKÖ-selvitys ja kerättiin palautetta kohderyhmältä.

8 Sivu 6 TalviSÖKÖstä kirjoitettiin yhteensä 4 artikkelia, joista 3 julkaistiin hankeaikana. Lehtiartikkeli "Rannikon öljyntorjuntaa talviolosuhteissa" julkaistiin Kyamkin verkkolehti Koskisen TKIteemanumerossa 6/2013. TalviSÖKÖstä kirjoitettu abstract hyväksyttiin kaksivaiheisen arviointimenettelyn kautta International Oil Spill Conferenseen (IOSC). Abstract sekä poster Regional Planning for Shoreline Cold Weather Oil Spill Response in Finland julkaistiin Savannahissa, USAssa. Projektihenkilöstö ei osallistunut konferenssiin vaan julkaisut toimitettiin sähköisesti. Tuloksista kertova artikkeli julkaistiin Kyamkin verkkolehti Koskisen TKI-teemanumerossa 5/2014. Artikkelia tuloksista tarjottiin myös Pelastustieto-lehteen, mutta julkaisemista ei vielä ole varmuutta. Projektin tuloksia on esitelty julkisuudessa myös muun kuin projektihenkilöstön toimesta. Muun muassa Suomen ympäristökeskuksen kehitysjohtaja Jorma Rytkönen esitteli TalviSÖKÖä BMSP Oil Spill Research Workshopissa Tallinnassa osana esitystään WINOIL, Winter navigation risks and oil contingency plan. TalviSÖKÖ-projekti tuodaan esille myös Pirkanmaan ELY-keskuksen raportissa Katsaus jätehuollon tilaan Etelä- ja Länsi-Suomessa (raportti 6/2014) otsikolla Jätehuolto poikkeuksellisissa olosuhteissa - Öljyvahinkojen torjuntaan varaudutaan aiempaa paremmin etukäteissuunnittelulla. Lisäksi Valtiontalouden tarkastusvirasto on antanut arvion Kyamkin SÖKÖ-hankkeista osana Suomenlahden alusöljyvahinkojen hallintaa ja vastuita koskenutta tarkastustaan. Raportissa Tuloksellisuustarkastuskertomus Suomenlahden alusöljyvahinkojen hallinta ja vastuut (Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 2/2014) tuodaan esille myös TalviSÖKÖprojekti, sen tavoitteet, yhteistyökumppanit, rahoittajat ja tavoitellut tulokset, raportin keskittyessä kuitenkin pääasiassa SÖKÖ II-toimintamallin arviointiin. 8. ONGELMAT JA SUOSITUKSET Projektityössä ei tullut esille merkittäviä ongelmia. Projektihenkilöstö ja viranomaistyöryhmä ovat tehneet yhteistyötä vuosien ajan, tällä kokoonpanolla vuodesta 2007, ja yhteistyö on sujuvaa. Alueellisten viranomaisten yleinen henkilöresurssien väheneminen oli kuitenkin havaittavissa osallistuneiden työtaakan kasvamisessa ja mahdollisuuksissa omistautua projektityölle. Työskentelymuoto, jossa viranomaiset kommentoivat saavutettuja tuloksia vaiheittain, osoittautui vähiten kuormittavaksi kun kommentointiaika saatiin riittävän pitkäksi. Tämä toteutuksen rytmittäminen oli mahdollista projektipäällikön toimiessa osa-aikaisena. Osa-aikaisuus mahdollisti myös taloudellisten resurssien jakamisen pidemmälle toteutusajalle, jolloin aiheeltaan haastavaan tutkimustyöhön jäi riittävästi pohdintaaikaa. Projektihenkilöstö koki pitkälle ajanjaksolle levittäytyvän hankkeen tiedottamisen haasteelliseksi. Tästä syystä kohderyhmäpalautteeseen lisättiin kysymys hanketiedottamisesta. Suurin osa yhteistyökumppaneista koki kuitenkin saaneensa riittävästi tietoa hankkeen etenemisestä (katso liite 2). Toimintaohjeen sisällöllisiä tavoitteita tarkasteltaessa, projektihenkilöstön oman arvion mukaan heikoiten onnistuttiin kustannusarvioiden selvittämisessä sekä toimenpiteiden arvioinnissa korvauskäsittelyjen näkökulmasta. Näistä osa-alueista ei löytynyt lähdeaineistoa. Myös logistiikkaan liittyvää aineistoa löydettiin suhteessa aihealueen merkittävyyteen aivan liian vähän. Tutkimuksen vähyys näistä aihealueista nostettiin ongelmana esiin myös lähdemateriaalissa.

9 Sivu 7 Panostaminen tutkimustulosten visualisointiin sai runsaasti kiitosta kohderyhmältä. Projektin tulosten eli öljyntorjuntamenetelmien ja toimintatapojen kuvaaminen grafiikoiden avulla koettiin merkittävästi selkeyttävän ja helpottavan uuden tiedon omaksumista. Saadun palautteen perusteella hanketyössä tullaan jatkossakin panostamaan grafiikoiden tuottamiseen ja julkaisujen ulkoasuun ja taittoon. 9. PROJEKTIN TULOKSET Projekti saavutti sille asetetut tavoitteet. Tärkeimpänä tuloksena syntynyt Taustaselvitys alusöljyvahingon talvitorjunnasta pelastustoimen vastuualueella kokoaa yhteen kaikki projektin aikana tuotetut tiedot. Taustaselvityksen pohjalta pelkistettiin operatiivisessa käytössä helppolukuisempi toimintaohje TalviSÖKÖ - Alusöljyvahingon torjunta talviolosuhteissa. Selvitykset täydentävät aikaisemmin luotuja SÖKÖ-manuaaleja kuvaamalla jää- ja pakkasolosuhteissa käyttökelpoiset torjunta- ja keräysmenetelmät rantavyöhykkeellä tapahtuvassa öljyvahingon torjunnassa. Edeltäjiensä tavoin TalviSÖKÖ-selvitys toimii pelastustoimen lakisääteisten öljyntorjuntasuunnitelmien rinnalla. Kohderyhmältä saadun palautteen mukaan projekti saavutti sille asetetut öljyvahinkojen torjuntamahdollisuuksien parantamiseen ja torjuntavalmiuden nostoon tähtäävät tavoitteet. Laaditut selvitykset ja niiden aikaansaamista edeltänyt työskentely ja yhteinen oppimisprosessi ovat lisänneet konkreettisella tavalla öljyntorjuntaosaamista sekä ympäristöriskeihin ja -onnettomuuksiin varautumista. Saatua tietoa on jaettu muille viranomaisille, tutkijoille ja kansalaisille kahdeksessa tilaisuudessa ja kymmenen eri julkaisun muodossa. Projektissa kerätyn aineiston helpon saatavuuden varmistamiseksi selvitykset ovat ladattavissa Kymenlaakson ammattikorkeakoulun internetsivuilta (www.kyamk.fi/soko) sekä ammattikorkeakoulujen julkaisuarkistosta Theseuksesta (www.theseus.fi). Projektissa tuotetut tärkeimmät julkaisut: Halonen, Justiina Rannikon öljyntorjuntaa talviolosuhteissa. Artikkeli. Koskinen, TKIteemanumero 6/2013. Sivut Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Halonen, Justiina Regional Planning for Shoreline Cold Weather Oil Spill Response in Finland. International Oil Spill Conference Proceedings: May 2014, Vol. 2014, No. 1, pp Halonen, Justiina Kirjallisuuskatsaus alusöljyvahingon rantatorjunnasta talviolosuhteissa. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Tutkimuksia ja raportteja nro sivua. Tammerprint Oy. ISBN (Painosmäärä 50 kpl) TalviSÖKÖ Alusöljyvahingon torjunta talviolosuhteissa. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja A. Nro sivua. Tammerprint Oy. Tampere. ISBN (Painosmäärä 75 kpl) Halonen, Justiina Taustaselvitys alusöljyvahingon talvitorjunnasta pelastustoimen vastuualueella. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja A. Nro sivua. ISBN (PDF) Halonen, Justiina TalviSÖKÖ selvitti öljyntorjuntaa talvella. Artikkeli. Verkkolehti Koskinen, TKI-teemanumero 5/2014. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja.

10 Sivu PROJEKTIN INNOVATIIVISUUS TalviSÖKÖ-hankkeessa tuotettu toimintaohjeistus on aivan uutta, sillä aikaisempaa selvitystä pelastustoimen vastuualueelle kuuluvasta öljyntorjunnasta talviolosuhteissa ei ollut. Suomen talvisen öljyntorjunnan kehitystyö on koskenut pääasiassa avomeritorjuntaa jääolosuhteissa, eikä kokonaisvaltaista, rannikkovedet ja rantaviivan huomioivaa torjuntaohjeistusta aikaisemmin ole tehty. Siten TalviSÖKÖ-hankkeessa luotu selvitys täydentää merkittävällä tavalla pelastustoimen öljyntorjuntavalmiutta. Sisällöltään ainutlaatuisen projektin toteutusmenetelmät ja yhteistyörakenteet noudattivat aikaisemmissa SÖKÖ-hankkeissa hyväksi havaittuja toimintatapoja. 11. PROJEKTIN TASA-ARVOVAIKUTUKSET Ei merkittäviä tasa-arvovaikutuksia. 12. PROJEKTIN VAIKUTUKSET KESTÄVÄÄN KEHITYKSEEN Projektissa luotava toimintaohje edistää ympäristöosaamista ja ympäristövahinkoihin varautumista sekä tukee kestävän kehityksen ja ekotehokkuuden huomioimista öljyntorjunnan suunnittelussa ja vahinkojätteiden hallinnassa. Projektitoiminnalla on vaikutusta ympäristötietoisuuden lisääntymiseen sekä ympäristökoulutukseen ja -tutkimukseen. Projektin tulokset tukevat myös turvallisen ja puhtaan elinympäristön sekä luonnon monimuotoisuuden säilymistä. 13. HYVÄT KÄYTÄNNÖT Projektihallinnollisessa käytännöissä tukeuduttiin hyviksi havaittuihin toimintatapoihin, kuten työryhmätapaamisiin asiantuntijoiden kesken. Tulosten aikaansaamista edeltänyt työryhmätyöskentely ja yhteinen oppimisprosessi lisäsivät konkreettisella tavalla öljyntorjuntaosaamista sekä yhteistyötä ympäristöriskeihin varautumisessa. Työryhmätyöskentelytoimintatapaa tullaan jatkamaan myös tulevissa hankkeissa. Myös työryhmän yhteinen uutiskirje koettiin hyödylliseksi. Hankkeessa työskentelevä graafinen suunnittelija oli merkittävä tekijä tulosten visualisoinnissa ja selkeyttämisessä sekä osaamisen ja tiedonvaihdon levittämisessä kuvallisin keinoin. TalviSÖKÖ selvitysten havainnollisuudesta sekä öljyntorjuntaa ohjeistavista grafiikoista saatiin erittäin hyvää palautetta ja hanketyössä tullaan jatkossakin panostamaan grafiikoiden tuottamiseen. Tuloksena syntyneet selvitykset kuvaavat talvisissa olosuhteissa käyttökelpoisia toimintatapoja ja hyviä käytänteitä. Toimintatapojen testaaminen käytännössä tulee osoittamaan, voidaanko käytäntöjä levittää sinällään vai tuleeko eri pelastustoimenalueille, kuten rannikon ja sisävesien pelastustoimialueille, räätälöidä omanlaisensa toimintatavat. Tässä hankkeessa esitetyt toimintatavat toimivat tällaisessakin tilanteessa kehitystyön pohjana.

11 Sivu TOIMINNAN JATKUVUUS Laaditut selvitykset liitetään osaksi pelastustoimen öljyntorjuntaohjeistusta ja he ovat sitoutuneet ylläpitämään aineistoa myös hankkeen päättymisen jälkeen. Tuloksia hyödynnetään muun muassa öljyntorjuntaviranomaisten sisäisessä koulutuksessa. TalviSÖKÖn tulosten hyödyntämisestä osana koulutussisältöjä kansallisen ympäristövahinkotilannekuvajärjestelmän koulutusten yhteydessä on sovittu yhdessä Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Projektin aikana varmistui tarve järjestää käytännön öljyntorjuntaharjoituksia, joihin ei tämän projektin puitteissa ollut resursseja. Tavoitteena on jatkaa öljyntorjuntaosaamisen vahvistamista jatkohankeen muodossa. 15. PROJEKTIN RAHOITUS Rahoitus Budj. Toteutunut Jäljellä EAKR- ja valtion rahoitus 70 % , , Kymenlaakson pelastuslaitos , ,00 0 Itä-Uudenmaan pelastuslaitos , ,00 0 Helsingin kaupungin pelastuslaitos , ,00 0 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos , ,00 0 KyAMK , , RAHOITUS YHTEENSÄ , , AINEISTON SÄILYTYS Projektin toteuttamiseen liittyvää aineistoa, kuten kirjanpitoaineistoa, toiminnan tarkastuksen kannalta tarpeellisia asiakirjoja, tietoja toiminnasta ja osallistujista sekä muistioita, säilytetään Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Metsolan kampuksen pääarkistossa osoitteessa Pääskysentie 1, Kotka. Hankkeen selvitykset ovat saatavilla sähköisessä muodossa Kymenlaakson ammattikorkeakoulun internetsivuilla osoitteessa sekä Ammattikorkeakoulujen julkaisuarkistossa Theseuksessa osoitteessa

12 Ulkoinen ympäristö Sisäinen ympäristö Ulkoinen ympäristö Sisäinen ympäristö Loppuraportti A32372 LIITE 1 Liite 1 TalviSÖKÖ-HANKKEEN JA TOIMINTAMALLIN SWOT-ANALYYSIT HANKKEEN SWOT-ANALYYSI VAHVUUDET Pohjautuu SÖKÖ-toimintamalliin Aikaisempien hankkeiden kokemukset HEIKKOUDET Uusi tutkimusalue, johon ei aikaisempaa osaamista. Myös viranomaistoimijoilla käytännön kokemusta vähän Tuttu yhteistyöverkosto Viranomaisten ÖT-osaaminen ja sitoutuneisuus Alueen laajuus asettaa haasteita säännöllisille yhteistapaamisille Tarvelähtöisyys Pienen budjetin täsmäisku, joka paljastaa keskeisimmät epäkohdat tulevaa kehitystyötä ajatellen Pieni budjetti rajoittaa tutkimuksen laajuutta, vaarana jäädä liian pintapuoliseksi MAHDOLLISUUDET UHAT Öljyntorjuntavalmiuden nosto Konkreettisen yhteistyön lisääminen eri toimijoiden välillä Tiedonvaihdon katkokset muiden öljyntorjuntaa kehittävien hankkeiden välillä Tiedon saatavuus, rantavyöhykkeen talvitorjuntaa tutkittu hyvin vähän TOIMINTAMALLIN SWOT-ANALYYSI VAHVUUDET HEIKKOUDET Olemassa oleva tiedon ja osaamisen kokoaminen Perustuu laajaan lähdeaineistoon Asiantuntijoiden osallistuminen työryhmätyöskentelyyn ja kommentointiin Ympäristövaikutukset Käytännön harjoitusten ja testaamisen puute Kirjatut toimintatavat pohjautuvat pääasiassa arktiselle alueelle suunnattuun aineistoon, toimiiko Suomenlahden olosuhteissa? Vähän olemassa olevaa tietoa öljyn käyttäytymisestä murtoveden jääolosuhteissa. MAHDOLLISUUDET UHAT Toimintatapojen yhtenäistäminen Kansainvälinen yhteistyö; SÖKÖ-mallin edelleen kehitys sekä mallin levittäminen Itämeren piiriin/ kansainväliseksi Toimintamallin hyödyntäminen muissa suuronnettomuuksissa, kuten kemikaalivahingoissa Päivittämiseen ei ole resursseja ja tieto vanhenee Kylmissä olosuhteissa hyödynnettävien tekniikoiden nopea kehitys, tieto myös vanhenee nopeasti Kylmissä olosuhteissa hyödynnettävien tekniikoiden nopea kehitys, mahdollisuudet öt-valmiuden lisäämiseen

13 LIITE 2 Liite 2 TalviSÖKÖ-HANKKEEN SAAMA PALAUTE Tärkeimmät sisällölliset tavoitteet (syksy 2012 ja kevät 2013) Kohderyhmältä kerättiin tietoa hankkeen sisällöllisistä tavoitteista suunnitteluvaiheessa lokakuussa Hankkeen käynnistyessä kohderyhmää pyydettiin asettamaan tavoitteet tärkeysjärjestykseen toimenpiteiden priorisoinnin helpottamiseksi. Seuraavassa on esitetty eniten painoarvoa saaneet sisältötavoitteet. Vastaajaorganisaatioita viisi (suluissa mainintakerrat). 1. Kylmän vuodenajan keräysmenetelmät veden pinnalta (5) 2. Rantatorjunta ja rantaviivan suojaaminen eri menetelmiä käyttäen (5) 3. Keräysmenetelmät rannalta. Mitä sulanajan menetelmiä voidaan hyödyntää? (5) 4. Logistiikan järjestelyt (4) 5. Työturvallisuus jäisillä, öljyisillä ja meriveden sekä levän liukastamilla rannoilla (3) 6. Öljyntorjuntahenkilöstön suojavarusteet kylmänä vuodenaikana ja huoltotilat (3) 7. Talviolosuhteiden hyödyntäminen, jäätiet, rantautumismahdollisuudet kalustosiirrot, rantojen kantavuus, erityisalueet (2) 8. Jätteen ominaisuudet ja muuntuminen (2) 9. Tuhoon tuomitut toimenpiteet vs. korvauskäsittely (2) 10. Toimenpiteiden kustannusarviota (2) 11. Torjunta-alueiden ennakko-valmistelut talvea vasten, jos torjunta joudutaan keskeyttämään (1) 12. Varusteiden kestävyys (1) 13. Lessons learnt aikaisemmista vahinkotapauksista, mitä ja miksi mennyt pieleen (1) 14. Lumena kerääminen ja sen jatkokäsittely (1) Saatua palautetta käytettiin TalviSÖKÖ-selvityksen sisällön suunnittelussa siten, että selvitys painottuu kolmeen tärkeimmiksi osoittautuneeseen teemaan. Selvitys sisältää myös logistiikka- ja työturvallisuusosaalueet. Myös talviolosuhteiden hyödyntäminen ja jäätiet, vahinkojätteen käyttäytyminen, lumena kerääminen sekä aikaisempien vahinkotapausten kuvaaminen sisältyvät selvitykseen. Projektihenkilöstön oman arvion mukaan heikoiten onnistuttiin kustannusarvioiden selvittämisessä sekä toimenpiteiden arvioinnissa korvauskäsittelyjen näkökulmasta. Näistä osa-alueista ei löytynyt lähdeaineistoa. Myös logistiikkaan liittyvää aineistoa löydettiin suhteessa aihealueen merkittävyyteen aivan liian vähän. Tutkimuksen vähyys näistä aihealueista nousi esiin myös aikaisemmissa tutkimuksissa kansainvälisesti. Tulosten arviointi (syksy 2014) TalviSÖKÖ-hankkeen kohderyhmältä kerättiin kirjallinen palaute Kyamkin palautelomakkeella loppuseminaarin yhteydessä Palautelomake koostui rastittamalla vastattavasta osiosta sekä vapaa sana -kentästä. Vastauksia saatiin kymmenen. Seuraavassa kaaviossa esitetyt arvot ovat saatujen vastausten keskiarvoja. Yleisarvosana 1,8/2.

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 TOIMINTAKERTOMUS 2012 Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys ry Merikotka-tutkimuskeskus 11.4.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhteenveto vuodesta 2012... 4 2. Järjestötoiminta... 6 2.1 Yhdistys...

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11416 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.12.2011 Diaarinumero SATELY/253/05.02.0772010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11582 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.01.2015 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

kuului myös yleisesti kuntoutujien ja osatyökykyisten palveluketjujen sujuvoittamisen edistäminen poikkihallinnollisissa yhteistyöverkostoissa.

kuului myös yleisesti kuntoutujien ja osatyökykyisten palveluketjujen sujuvoittamisen edistäminen poikkihallinnollisissa yhteistyöverkostoissa. ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 27.06.2012 Diaarinumero SATELY/579/05.02.07/2010 Käsittelijä Jouni Vataja Puhelinnumero 0295 022 085 Projektikoodi

Lisätiedot

Tehokasta yhteistoimintaa alueellisella riskitiedonvaihdolla. VASARA-hankkeen loppuraportti

Tehokasta yhteistoimintaa alueellisella riskitiedonvaihdolla. VASARA-hankkeen loppuraportti Tehokasta yhteistoimintaa alueellisella riskitiedonvaihdolla VASARA-hankkeen loppuraportti HVK Julkaisuja 5 2009 VASARA VArsinais-Suomen Alueellisen Riskienhallinnan parantaminen tiedonsiirtoa tehostamalla

Lisätiedot

Opin Ovi Osaamiseen Loppuraportti 2012 0

Opin Ovi Osaamiseen Loppuraportti 2012 0 Opin Ovi Osaamiseen Loppuraportti 2012 0 Opin Ovi Osaamiseen LOPPURAPORTTI 2012 Sisältö 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT... 2 2. PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT... 2 3. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN TIEDOT... 2 4. PROJEKTIN

Lisätiedot

Kimmo Riusala SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI

Kimmo Riusala SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI Kimmo Riusala SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI PALVELUTUTKIMUS No 1/2008 SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI JOHDANTO...2 Arvioinnin taustat ja tavoitteet...2 Arviointiprosessi ja aineisto...2 Raportin

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 20.04.2011 Diaarinumero 11/2008 Käsittelijä Ville Roslakka Puhelinnumero 0505920404 Projektikoodi A30102 Tila Valmis

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun hyvä tulevaisuus projektin

Hämeenlinnan seudun hyvä tulevaisuus projektin Hämeenlinnan seudun hyvä tulevaisuus projektin Loppuraportti 1.1.2003-31.12.2005 Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen julkaisuja 7 Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, kansallisesti, alueellisesti

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10628 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.02.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

Uutta tuulta esteettömyyteen Invalidiliiton Esteettömyysprojektin ulkoisen arvioinnin loppuraportti. Joulukuu 2008 Maija Säkäjärvi

Uutta tuulta esteettömyyteen Invalidiliiton Esteettömyysprojektin ulkoisen arvioinnin loppuraportti. Joulukuu 2008 Maija Säkäjärvi Uutta tuulta esteettömyyteen Invalidiliiton Esteettömyysprojektin ulkoisen arvioinnin loppuraportti Joulukuu 2008 Maija Säkäjärvi Esteettömyysprojekti on Invalidiliiton vuosina 2005-2008 toteuttama projekti.

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 29.06.2011 Diaarinumero SATELY/208/05.02.07/2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

Työmieli-hankkeen arviointiraportti

Työmieli-hankkeen arviointiraportti Työmieli-hankkeen arviointiraportti ajanjaksolta: huhtikuu 2010 - toukokuu 2011 Hanna Hannukainen Sisällys 1. Aluksi... 2 2. Työmieli-hanke lyhyesti... 3 3. Arvioinnin lähtökohdat ja arvioinnin kokonaisuus...

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Sosiaalipäivystys Kehittämishankkeen prosessievaluaatio

Sosiaalipäivystys Kehittämishankkeen prosessievaluaatio Arja-Tuulikki Wilén Sosiaalipäivystys Kehittämishankkeen prosessievaluaatio Loppuraportti 2006 No:29 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Kotka Kymenlaakson ammattikorkeakoulu SOSIAALIPÄIVYSTYS Kehittämishankkeen

Lisätiedot

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen VÄLIRAPORTTI 2011 Sisältö 1. RAPORTOINTIKAUSI... 2 2. PROJEKTIN PERUSTIEDOT... 2 3. PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT... 2 4. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN

Lisätiedot

PORO-ICT - LOPPURAPORTTI

PORO-ICT - LOPPURAPORTTI PORO-ICT - LOPPURAPORTTI 1. YHTEENVETO PROJEKTIN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA PORO-ICT hanke on porotalouden ja porotalousyrittäjyyden kehittämishanke, jonka tavoitteena on kehittää porotalouden piirissä

Lisätiedot

verkko-opetusyhteistyötä rakentamassa

verkko-opetusyhteistyötä rakentamassa verkko-opetusyhteistyötä rakentamassa Alueelliset toisen asteen etäopetusverkostot kehittämishankkeen arviointi Marika Koramo OPETUSHALLITUS Taitto: Ateljee Heijastus ISBN 978-952-13-3224-1 (nid.) ISBN

Lisätiedot

KEVÄÄN MERKKEJÄ KEVÄT-hankkeen loppuarviointi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Jyväskylän toimipaikka Raija Lääperi

KEVÄÄN MERKKEJÄ KEVÄT-hankkeen loppuarviointi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Jyväskylän toimipaikka Raija Lääperi KEVÄÄN MERKKEJÄ KEVÄT-hankkeen loppuarviointi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Jyväskylän toimipaikka Raija Lääperi 2 Sisältö 1 KEVÄT-hankkeesta... 4 2 Loppuarvioinnin sisältö... 6 3 Arvioinnin tulokset...

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 03.09.2010 Diaarinumero EPOELY/335/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

Sisäinen viestintä ja tiedonkulku

Sisäinen viestintä ja tiedonkulku 3 Sisäinen viestintä ja tiedonkulku 0011 01 0 1 00 0010 101 11100 00101 0010 010 1 0000111 110101 00 10 10100 11 0011 01 00101 0010 0010 010 11 0 10 000111 11 01 00 1 01 00 10 10100 11 01 00101 0010 00

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot

momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus

momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus LOPPURAPORTTI momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus Perustiedot projektista Projektin nimi: ESR-Momu-toko Monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutusprojekti Projektikoodi: 85159 Tavoiteohjelma:

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI Liite 2

LOPPURAPORTTI Liite 2 LOPPURAPORTTI Liite 2 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi Ohjelma Toimintalinja Projektityyppi Minä ja Vesijärvi - Tiedotus ja valistus kestävän vesienhoidon tukena Etelä-Suomi 3: Alueiden saavutettavuuden

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11661 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

Oppimisvaikeudet esiin!

Oppimisvaikeudet esiin! Avustustoiminnan raportteja 26 Olli Oosi, Nita Korhonen Oppimisvaikeudet esiin! RAY:n Oppimisvaikeusohjelman arviointi Avustustoiminnan raportteja 26 Olli Oosi, Nita Korhonen Oppimisvaikeudet esiin! RAY:n

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11416 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

maaseudun naisten yrittäjyysohjelman koordinointi

maaseudun naisten yrittäjyysohjelman koordinointi POHJALAISET NAISET maaseudun naisten yrittäjyysohjelman koordinointi LOPPURAPORTTI 9/2004-2/2006 ProAgria Oulun Maaseutukeskus / Oulun maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus Toimittanut Marja-Leena Juntunen

Lisätiedot