1. PIRKKALAN STRATEGIAN RAKENNE PIRKKALAN LÄHTÖKOHDAT STRATEGIASUUNNITTELULLE PIRKKALAN KUNNAN STRATEGIAA TUKEVAT ARVOT...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. PIRKKALAN STRATEGIAN RAKENNE... 3 2. PIRKKALAN LÄHTÖKOHDAT STRATEGIASUUNNITTELULLE... 4 3. PIRKKALAN KUNNAN STRATEGIAA TUKEVAT ARVOT..."

Transkriptio

1 Pirkkalan kuntastrategia vuosille

2 PIRKKALAN KUNTASTRATEGIA VUOSILLE Sisältö 1. PIRKKALAN STRATEGIAN RAKENNE PIRKKALAN LÄHTÖKOHDAT STRATEGIASUUNNITTELULLE PIRKKALAN KUNNAN STRATEGIAA TUKEVAT ARVOT PIRKKALAN KUNNAN VISIO PIRKKALAN KUNNAN TOIMINTA-AJATUS STRATEGISET TEEMAT JA PÄÄMÄÄRÄT VUOTEEN TAVOITTEET JA TOTEUTTAMINEN KAUDELLE PIRKKALAN KUNNAN STRATEGIAKARTTA STRATEGIAN TOTEUTUS JA SEURANTA Kuvat: Pertti Nättilä, Pirkkalan kunta Graafinen suunnittelu: Mikko Nurmi

3 1. PIRKKALAN STRATEGIAN RAKENNE Strategisen suunnittelun tarkoituksena on etsiä ratkaisuja ja muodostaa kuva kunnan tulevaisuudesta ja löytää uusia, rohkeitakin ideoita kunnan kehittämiseksi hyödyntäen mahdollisuudet ja torjuen uhkakuvat. Strategisen suunnittelun avulla pyritään parantamaan kunnan suorituskykyä ja seudullista asemaa. Strategisen suunnittelun avulla valmistaudutaan kohtaamaan tulevaisuus oikeisiin asioihin panostamalla. Näkökulmatarkastelun on tarkoitus jäsentää strategiaa ja varmistaa sen toteutus tarkastelemalla toimintaa moniulotteisesti. Se auttaa myös strategian muuntamisessa suunnitelmiksi ja mitattaviksi tavoitteiksi. Pirkkalan kuntastrategia sisältää yhteisen näkemyksen siitä, miten kunnan toimintaa tullaan lähitulevaisuudessa kehittämään. Visiossa luodaan katse tavoitetilaan vuonna 2015 eli miltä asiat näyttävät, kun tavoitteet on saavutettu. Yhteinen näkemys organisaation tavoitteista antaa yhteisen suunnan pyrkimyksille. Strategiaprosessi on tarkoituksenmukaista käydä läpi valtuustokausittain. Strateginen suunnittelu on toteutettu prosessina. Suunnittelu on aloitettu tarkastelemalla sitä toimintaympäristöä, jossa kunta toimii. Tämän tiedon pohjalta on arvioitu tulevan toiminnan sisältöä ja tarvetta. Tulevaisuuden kuvan hahmottamisen ja toiminta-ajatuksen määrittämisen avulla on asetettu tavoitetila ja valittu toiminnan painopisteet. Suunnitteluprosessiin sisältyy aina myös arvokeskustelut ja palveluja koskevat valinnat. Nyt laadittu strategia-asiakirja sisältää näkemyksen ja tahtotilan kunnasta vuonna Strategian toteuttamisen kannalta keskeiset arvot eli toimintaperiaatteet ovat syntyneet yhteisten keskustelujen kautta. Vision toteutumista tavoitellaan kolmen strategisen teeman avulla. Ne jaetaan edelleen strategisiksi linjauksiksi ja päämääriksi. Strategiset päämäärät on purettu kriittisiksi menestystekijöiksi. Ne kertovat, missä asioissa on onnistuttava ja mihin on panostettava, jotta visiossa ja strategiassa esitetyt asiat toteutuvat. Strategiakartassa kriittiset menestystekijät on purettu neljän johtamisnäkökulman mukaisesti. Näkökulmien kautta haetaan vastauksia neljään kysymyskokonaisuuteen: o Mitä tuloksia pitää saada aikaiseksi, jotta päämäärät saavutetaan? o Minkälaista uudistamista se edellyttää prosesseissa ja rakenteissa? o Miten resursseja hallitaan? o Mitä uutta osaamista tai uudistumista edellytetään organisaatiolta ja henkilöstöltä? Johtamisen onnistuminen varmistuu näkökulmien keskinäisen yhteyden ymmärtämisen ja tasapainoisen toteuttamisen avulla. Kunnan strategisessa suunnittelussa on yksinkertaisesti kyse siitä, että toimintaympäristö ohjaa tavoitteiden asettamista, tavoitteet asetetaan riittävän monipuolisesti koko kunnan laaja toimintakenttä huomioiden ja että tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi asetetaan selkeät mittarit, joiden avulla saavutamme tiedon siitä, että tavoitteet toteutuvat. 3

4 2. PIRKKALAN LÄHTÖKOHDAT STRATEGIASUUNNITTELULLE Väestö Ennusteiden mukaan Suomen väestömäärä kasvaa suurilla kaupunkiseuduilla. Nuorta väestöä on suhteellisesti eniten suurilla kaupunkiseuduilla. Työ- ja opiskeluikäinen väestö hakeutuu työ- ja opiskelumahdollisuuksien perässä suurimpiin keskuksiin. Tampereen kaupunkiseudun väestökasvun odotetaan jatkuvan voimakkaana. Kaupunkiseudun sisäinen muuttoliike on vilkasta. Väestön kasvun odotetaan Pirkkalan kunnassa jatkuvan yli kahden prosentin kasvuna vuoteen 2015 saakka. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan väestömäärän arvioidaan vuonna 2019 saavuttavan asukkaan rajan. Väestö on nuorta ja koulutustaso korkea. Suomessa tapahtuva väestön ikääntyminen näkyy myös Pirkkalassa. Väestöllinen huoltosuhde on kuitenkin valtakunnallista keskiarvoa myönteisempi. Työllisyyden kasvun odotetaan hidastuvan eikä työllisyysasteen nostaminen tavoiteltuun 75 prosenttiin näytä realistiselta odotetun talouskasvun turvin. Osaavan ja ammattitaitoisen työvoiman tarpeen odotetaan kasvavan. Uuden teknologian käyttöönottaminen ja lisääntyvä automaatio tulee vähentämään työvoiman tarvetta monilla aloilla. Toisaalta uusi teknologia luo uusia työpaikkoja. Myös yritysten uudelleen sijoittumiset ja muuttoliike aiheuttavat työttömyyttä monissa kunnissa. Talous Kuntatalouden arvioidaan jatkossa pysyvän kireänä. Tämä edellyttää toimenpiteitä rahoitustasapainon turvaamiseksi ja velkaantumisen kasvun rajoittamiseksi. Pirkkalan talouden keskeisimpiä haasteita on viime vuosina ollut nopea velkaantuminen. Velkaantuminen on johtunut pääosin voimakkaista investoinneista kiinteistöihin sekä aktiivisesta maapolitiikasta. Lainakannan alentamisessa käyttötalousmenojen maltillinen kasvu on tärkeää. Menestystekijät Menestystekijät, joita Pirkkala hyödyntää, ovat: o Väestön korkea koulutustaso ja edullinen ikärakenne o Hyvä sijainti o Aktiivinen kaupunkiseutu o Vakaa talous o Imago hyvien palvelujen kuntana Keskeiset muutoshaasteet Keskeiset haasteet, joilla on merkitystä Pirkkalan kunnan toimintaan tai kykyyn saavuttaa haluttu tulevaisuus ovat: Työllisyys ja työvoiman saatavuus Väestökehitys ja globaalitalous vaikuttavat kuntien taloudelliseen ja työllisyystilanteeseen. On arvioitu, että nykyinen työllisyysaste ei riitä nykymuotoisena hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamiseen. o Kuntarakenteen kehitys, kunnan itsenäisyys o Alueelliset suurhankkeet o Väestörakenteen ja -kasvun hallinta o Palvelurakenteen ja toimintatapojen muutos o Osallistuminen ja yhteisöllisyys o Kuntien taloudellinen tilanne ja tuottavuusvaatimukset o Ilmastonmuutos o Työllisyys 4

5 3. PIRKKALAN KUNNAN STRATEGIAA TUKEVAT ARVOT Pirkkalan kunnan arvot ovat kunnan toiminnan periaatteita, jotka auttavat ja ohjaavat valinnoissa. Nämä organisaation arvot vaikuttavat ja antavat suunnan kunnan johtamisessa ja koko organisaation toiminnassa. Välittäminen Välittäminen tarkoittaa ihmisestä ja elinympäristöstä huolehtimista. Välittäminen merkitsee myös sosiaalisen yhteisvastuun periaatteiden noudattamista. Kunta pyrkii varmistamaan toiminnallaan hyvän elämän edellytykset myös tuleville sukupolville. Luovuus Luovuus on uutta ajattelua ja rohkeutta luopua vanhoista toimintatavoista. Se on rohkeutta yhdistellä asioita ennakkoluulottomalla ja tehokkaalla tavalla. Rohkeus näkyy ennakkoluulottomuutena ja asioiden määrätietoisena toteuttamisena. Rohkaisemme luovuuteen ja kehittämiseen. Vastuullisuus Vastuullisuus merkitsee kestävän kehityksen periaatteiden noudattamista. Se merkitsee myös kokonaisuuden hallintaa, taloudellisuutta ja tehokkuutta toiminnoissa. Toimimme niin, että kuntalaiset kokevat Pirkkalan turvalliseksi asua, viihtyä ja toimia. Yhteisöllisyys Yhteisöllisyys on yhteisöön kuulumista ja välittämistä. Se on yhteisöä koossa pitävää voimaa, yhteenkuuluvuutta ja sitoutumista. Se edellyttää vuorovaikutusta ja luottamusta. Kunnan päätökset tukevat yhteisöllisyyttä ja ihmisläheisyyttä. 4. PIRKKALAN KUNNAN VISIO 2015 VISIO 2015 Olemme elinvoimainen ja voimakkaasti verkottunut kunta, joka kehittää aktiivisesti asukkaiden ja elinympäristön hyvinvointia. Pirkkala on edelläkävijä ja rohkea kunnallisten toimintatapojen uudistaja. 5

6 5. PIRKKALAN KUNNAN TOIMINTA-AJATUS Pirkkalan kunta huolehtii alueensa asukkaiden hyvinvoinnista itsenäisenä kuntana. Pirkkala on aktiivinen toimija kaupunkiseudun kuntien ja muiden toimijoiden kanssa. Pirkkalaa viedään eteenpäin kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Monipuolinen palvelurakenne turvataan mm. ylikunnallisten palvelujen kehittämisellä. Tarkoituksenmukaisten ja laadukkaiden palvelujen tuottamisessa sovelletaan uusia toimintatapoja. Kunnan kasvua pyritään hallitsemaan, jotta palvelujen mitoitus pystytään pitämään riittävänä. Laadukkaat palvelut edellyttävät vahvaa kuntataloutta, joten talous pidetään tasapainossa. Maa- ja elinkeinopolitiikka on suunnitelmallista ja pohjaa yhteistyölle asukkaiden ja yritysten kanssa. Hyvällä henkilöstöjohtamisella huolehditaan henkilöstön hyvinvoinnista ja tuetaan tavoitteiden toteutumista. Pirkkala kehittää edelläkävijänä pormestarimallia. Siihen sisältyy kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien kehittäminen. Keskeisiä kunnan toimintaa ohjaavia linjauksia ovat kaikkien puolueiden hyväksymän hallitusohjelman keskeiset linjaukset valtuustokaudelle: 6. STRATEGISET TEEMAT JA PÄÄMÄÄRÄT VUOTEEN 2015 Elinkeinopolitiikka ja yritysten toimiva ympäristö Pirkkalan kunta on kehittänyt järjestelmällisesti elinkeinotoiminnan edellytyksiä. Palvelut ja innovatiivinen yhteistyö Pirkkalan kunta on taannut laadukkaat palvelut valtakunnallisesti esimerkillisellä innovatiivisella yhteistyöllä. Maankäyttöpolitiikka ja rakentaminen Pirkkalan kunta on pitänyt maankäyttöpolitiikan kunnan hallinnassa ja toteuttanut rakentamisessa monimuotoisuutta, muunneltavuutta ja elinkaariajattelua. 6

7 7. TAVOITTEET JA TOTEUTTAMINEN KAUDELLE Elinkeinopolitiikka ja yritysten toimiva ympäristö Strateginen päämäärä Kriittiset menestystekijät , päämäärän toteuttamiseksi Kenen tavoitteissa erityisesti näkyy Valmisteluvastuu Onnistumisen arviointitapa 2011 (mittari) Pirkkalan kunta on kehittänyt järjestelmällisesti elinkeinotoiminnan edellytyksiä Määritellään kasvusuunnat kaavoitukselle ja maanhankinnalle ja pidetään hintataso oikeana Kaavoitus Maapoliittinen ohjelma valmis Maavarantojen käyttöönoton tehostaminen ja nopeuttaminen. Tiivistetään kaavoituksen, elinkeinotoimen ja kunnallistekniikan yhteistyötä kunnassa hallinto-osasto, tekninen osasto Kaavoitus, elinkeinotoimi, tekninen osasto Raakamaan jalostus tonteiksi aikatavoite (4 v) Sijoittumismahdollisuuksien laaja tarjoaminen ja kasvualojen oikea ennakoiminen. Pirkkala jatkaa vahvaa painopisteiden määrittelyä sijoittuville yrityksille, laadukkaita mahdollisuuksia myös laadukkaille pk-yrityksille, edellyttää vahvaa verkostoitumista hallinto-osasto, elinkeinotoimi, taloushallinto Elinkeinotoimi Työpaikkojen määrän kehitys Elinkeinopoliittisen ohjelman laatimisen valmisteleminen Imagon rakentaminen: elinkeinotoiminnan, liikkumisen, asumisen, matkailupalveluiden ja ympäristön oivaltava yhteensovittaminen Elinkeinotoimi, kulttuuritoimi Asiakasja yrityspalaute Kuntatason strategiset hankkeet Maapoliittisen ohjelman valmistelu Kaavoitus Ohjelman valmistuminen Elinkeinopoliittinen ohjelma Elinkeinotoimi Ohjelman valmisteleminen Kunnan ja yrittäjien yhteistyösuunnitelman valmisteleminen Elinkeinotoimi Suunnitelman valmistuminen 7

8 Palvelut ja innovatiivinen yhteistyö Strateginen päämäärä Kriittiset menestystekijät , päämäärän toteuttamiseksi Kenen tavoitteissa erityisesti näkyy Valmistelu vastuu Onnistumisen arviointitapa 2011 (mittari) Pirkkalan kunta on taannut laadukkaat palvelut valtakunnallisesti esimerkillisellä innovatiivisella yhteistyöllä Laaditaan analyysi palvelutarpeista ja luodaan tiedolla johtamisen järjestelmä. Toteutetaan toimenpiteitä tiedon perusteella Tulevaisuuden palveluketjut määritellään yli hallintokuntarajojen tai kuntarajojen. Kuntalaisdemokratiaa ja kuntalaisten osallistamista kehitetään. Edellyttää laajaa yhteistä suunnittelua ja koordinaatiota Hallinto-osasto koordinoi, kaikki osastot toteuttavat Hallinto-osasto koordinoi, kaikki osastot toteuttavat Analyysiin perustuvat toimenpiteet sisältö ja lkm Suunnitelma ja sen toteutustilanne Palveluketjuja läpikäydään, vakioidaan ja kehitetään. Tämä edellyttää osaamista: laajaa prosessijohtamisen valmennusta, prosessien tunnistamista, kuvaamista, johtamista ja kehittämistä Hallinto-osasto koordinoi, kaikki osastot toteuttavat Palveluketjukuvausten määrittelyn valmistelu Hallinto-osasto koordinoi, kaikki osastot toteuttavat Tilaajaosaamisen/ostajaosaamisen kehittäminen, myös seutukunnallisesti: 3. sektori, yksityinen sektori (palvelun laadun määrittely, ymmärrys tuottamistapojen kustannustehokkuudesta) Hinta-laatu-suhteen arviointi Kuntatason strategiset hankkeet Palvelujärjestelmän pitkäkestoinen, useita vuosia kestävä kehittämishanke, joka sisältää: 1. palveluketjujen määrittelyn yli hallinto- tai kuntarajojen, eli kuntatason toimintamallin suunnittelun ja kuvaamisen Hallinto-osasto koordinoi, kaikki osastot toteuttavat Suunnitelma ja sen toteutustilanne 2. organisaatiorakenteen muuttamisen vastaamaan luotua toimintamallia Henkilöstö- ja työhyvinvointiohjelma Henkilöstö hallinto Suunnitelma ja sen toteutustilanne 8

9 Maankäyttöpolitiikka ja rakentaminen Strateginen päämäärä Kriittiset menestystekijät päämäärän toteuttamiseksi Kenen tavoitteissa erityisesti näkyy Valmistelu vastuu Onnistumisen arviointitapa 2011 (mittari) Pirkkalan kunta on pitänyt maankäyttöpolitiikan kunnan hallinnassa ja toteuttanut rakentamisessa monimuotoisuutta, muunneltavuutta ja elinkaari-ajattelua Moniammatillisen kuntasuunnittelujärjestelmän luominen (yhteistyö) Laadukas, aikaa kestävä rakennussuunnittelu ja -toteutus rakennuksissa. Viheralueiden, luonnontila-alueiden ja kulttuuriympäristön määrittely. Rakennetun ympäristön laatu on hyvä. Monimuotoisen asumisen mahdollistaminen edelleen. hallinto-osasto Yhteistyöhankkeen toteutustilanne tekninen osasto, hallinto-osasto taloushallinto Tekninen osasto, hallinto-osasto, tekninen osasto tekninen osasto, hallinto-osasto, sivistysosasto Rakennus-suunnittelun laadunhallinta-järjestelmä käytössä Viheralueiden, luonnontila-alueiden ja kulttuuriympäristön määrittelyjen valmisteleminen, kulttuuriympäristöohjelman valmisteleminen, tyytyväisyys palvelutyytyväisyystutkimus viheralueista rakennus-valvonta tilanne asumismuodoittain Palveluresurssien ja asukasmäärän tasapaino määriteltävä taloushallinto, Toteutus Kuntatason strategiset hankkeet Kuntasuunnittelujärjestelmän luominen hallinto-osasto Suunnitelman valmistelun toteuttaminen Viheralueiden, luonnontila-alueiden määrittely kaavoitus, ympäristö-palvelut Määrittely suoritettu Kulttuuriympäristöohjelman laatiminen kaavoitus, ympäristö-palvelut Kulttuuriympäristö ohjelman valmisteleminen Yleiskaavatyön jatkaminen Kaavoitus Kaavoitusta jatkettu 9

10 8. PIRKKALAN KUNNAN STRATEGIAKARTTA Visio VISIO Olemme elinvoimainen ja voimakkaasti verkottunut kunta, joka luo uusia avauksia asukkaiden ja elinympäristön hyvinvoinnille. Pirkkala on edelläkävijä ja rohkea kunnallisten toimintatapojen uudistaja Strategiset päämäärät Elinkeinotoiminnan edellytyksiä on kehitetty tulevaisuuteen tähtäävän järjestelmällisesti Laadukkaat palvelut on taattu valtakunnallisesti esimerkillisesti innovatiivisella yhteistyöllä Maankäyttöpolitiikan on pidetty kunnan hallinnassa ja rakentamisessa on toteutettu monimuotoisuutta, muunneltavuutta ja elinkaariajattelua. Kriittiset menestystekijät Tulokset ja vaikuttavuus Resurssit ja talous Prosessit ja rakenne Osaaminen ja uudistuminen Elinkeinopolitiikka ja Maapoliittinen ohjelma Elinkeinopoliittinen ohjelma Omistajalinjaus Maavarantojen tehokas käyttöönotto Yhteistyö kaavoituksen, elinkeinotoimen ja kunnallistekniikan kanssa Yritysten toimiva ympäristö Sijoitusmahdollisuuksia yrityksille ja imagon rakentaminen Oikea hintataso Kustannusseuranta Yhteistyö yritysten kanssa Eri osa-alueiden yhteensovittaminen Palvelut ja innovatiivinen yhteistyö Analyysi palvelutarpeista, palvelujärjestelmän kehittäminen, tiedolla johtamisen järjestelmä Palveluresurssien ja asukasmäärän tasapaino Rajat ylittävien, tulevaisuuden palveluketjujen määrittely Tilaaja-/ostajaosaaminen Uusia innovaatioita Palveluketjujen kehittäminen Kehittämishalukkuus Maankäyttö-politiikka ja rakentaminen Monimuotoinen asuminen Viher- ja luonnontila-alueiden määrittely Kulttuuriympäristöohjelma Rakennetun ympäristön hyvä laatu Suunnittelu- ja hallintajärjestelmät Moniammatillinen kuntasuunnittelu Kestävä rakennussuunnittelu Moniammatillisuus suunnittelussa Laadun hallinta Yhteiset arvot Välittäminen Vastuullisuus Luovuus Yhteisöllisyys Kuntatason strategiset hankkeet Maapoliittisen ohjelman valmistelu Kunnan ja yrittäjien yhteistyösuunnitelma Elinkeinopoliittisen ohjelman laatiminen Palvelujärjestelmän kehittäminen Henkilöstö- ja työhyvinvointiohjelma Kuntasuunnittelujärjestelmän luominen Viher- ja luonnontila-alueiden ja kulttuuriympäristön määrittely Kulttuuriympäristöohjelman laatiminen Yleiskaavatyön jatkaminen 10

11 9. STRATEGIAN TOTEUTUS JA SEURANTA Kunta toteuttaa tehtäväänsä ja visiotaan selkeän strategian kautta ottaen huomioon poliittiset linjaukset ja sidosryhmien tarpeet. Toimintaa tuetaan resurssien ja prosessien hallinnalla. Strategia muunnetaan suunnitelmiksi ja mitattaviksi tavoitteiksi. Strategian toteutumista seurataan ja arvioidaan vuosittain ja sitä päivitetään valtuustokausittain. Arviointikriteereitä päivitetään strategiakauden aikana tarpeen mukaan. Strategiset päämäärät ja niiden toteuttaminen viedään vuosittain talousarvioon toiminnan ja talouden suunnitelmaan. Niiden toteutumista seurataan tilinpäätöksen yhteydessä. Strategia jalkautetaan edelleen osastojen ja vastuualueiden omien yksityiskohtaisten suunnitelmien avulla. 11

12 VISIO 2015 Olemme elinvoimainen ja voimakkaasti verkottunut kunta, joka kehittää aktiivisesti asukkaiden ja elinympäristön hyvinvointia. Pirkkala on edelläkävijä ja rohkea kunnallisten toimintatapojen uudistaja. Pirkkalan kunta

Parempien palvelujen koti

Parempien palvelujen koti Parempien palvelujen koti Pirkkalan kuntastrategia 2014 2018 1 Sisältö 1. Pirkkalan strategian rakenne 3 2. Pirkkalan lähtökohdat strategiasuunnittelulle 4 3. Pirkkalan kunnan strategiaa tukevat arvot

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2015

PIRKKALAN KUNTA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2015 PIRKKALAN KUNTA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2015 VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Pirkkala elinkeinopolitiikan toimintaympäristönä... 4 2. Elinkeinopolitiikka kuntastrategian keskiössä...

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2021

NOUSIAISTEN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2021 NOUSIAISTEN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2021 Kuntastrategian ohjausryhmä 15.3.2011 Kuntastrategian ohjausryhmä 12.4.2011 Kuntastrategian ohjausryhmä 1.9.2011 Kuntastrategian ohjausryhmä 27.9.2011 Strategia-

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN STRATEGIA

PÄLKÄNEEN KUNNAN STRATEGIA PÄLKÄNEEN KUNNAN STRATEGIA 2013 2018 Kunnanvaltuusto 10.12.2012 136 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Strategian rakenne... 4 3 Tausta-analyysit... 5 3.1 SWOT -analyysi... 5 3.2 Skenaariot... 6 4 Missio... 7

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Valtuusto 16.11.2010 KV 11.11.2009 152 KH 04.11.2009 380 NURMIJÄRVEN KUNTA KUNTASTRATEGIA 2010-2020 2 JOHDANTO Kunnan toimintaympäristö

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 16.6..2008

Kaupunginhallitus 16.6..2008 YLÖJÄRVEN KAUPUNKISTRATEGIA 2009-2015 Kaupunginhallitus 16.6..2008 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. STRATEGIAPROSESSI 1.1. Mitä on strategia ja strateginen suunnittelu? 1 2. STRATEGIAPERUSTA 2 3. YLÖJÄRVEN VISIO

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ / MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 LUONNOS 27.1.2014 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ilmastonmuutos, hyvinvointi ja kuntatalous

Ilmastonmuutos, hyvinvointi ja kuntatalous Ilmastonmuutos, hyvinvointi ja kuntatalous Opas päätöksentekijöille ja valmistelijoille Oppaan sivuilla seikkailevat ILMI ja ATSO. He ovat kuntapäättäjiä ja joutuvat tehtävissään tarkastelemaan monipuolisesti

Lisätiedot

Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020

Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020 Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020 2 Sisältö JOHDANTO... 4 1. MIKÄ KUNTASTRATEGIA ON?... 5 2. VISIO, PERUSTEHTÄVÄ, ARVOT JA STRATEGISET LINJAUKSET... 7 2.1 Ähtärin kaupungin visio 2020... 7 2.2 Ähtärin

Lisätiedot

T a l o u s a r v i o 2 0 1 3. Taloussuunnitelma 2014-2015

T a l o u s a r v i o 2 0 1 3. Taloussuunnitelma 2014-2015 T a l o u s a r v i o 2 1 3 Taloussuunnitelma 214-215 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 VIHDIN KUNNAN TASAPAINOTETTU STRATEGIA 213... 3 YLEISPERUSTELUT... 19 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 1 KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 Sisältö 1 VISIO, ARVOT, MENESTYSTEKIJÄT sivu 1.1 Visio 5 1.2 Arvot 5 1.3 Kaustisen menestystekijät 6 2 PERUSTA 2.1 Yleistä 6 2.2 Toimintaympäristö (historia, nykytila

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Strategia

Kuhmoisten kunta Strategia Kuhmoisten kunta Strategia 1.9.2008 SISÄLLYSLUETTELO KUVIOLUETTELO TAULUKKOLUETTELO YHTEENVETO KUVIOLUETTELO TAULUKKOLUETTELO YHTEENVETO 1 JOHDANTO 2 NYKYTILA ANALYYSI 2.1 Kuhmoisten aikaisempi strategia

Lisätiedot

Strateginen johtaminen Eksotessa

Strateginen johtaminen Eksotessa Strateginen johtaminen Eksotessa Asiakirjassa on linkkejä Eksoten intranetiin Eksonetiin, jota voivat käyttää vain henkilöt, joilla on käyttäjätunnukset. 4/2015 2 (13) SISÄLLYSLUETTELO 1 STRATEGIAN JOHTAMINEN

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN STRATEGIA 2009

LOPEN KUNNAN STRATEGIA 2009 Valtuuston hyväksymä 23.1.2006 ( 3) LOPEN KUNNAN STRATEGIA 2009 1 Lopen kunnan strategian päivittäminen Johtoryhmä 5.9., 29.9., 24.10. ja 21.11.2005 Valtuusto 12. - 13.10.2005 Toimialatyöskentely : Hallinto

Lisätiedot

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Hyvä Häme Kanta-Hämeen hyvinvointistrategia 2015

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Hyvä Häme Kanta-Hämeen hyvinvointistrategia 2015 Hämeen liitto Häme Region Häme Region Hyvä Häme en hyvinvointistrategia 2015 SOSIAALIKEHITYS OY Antti Pelto-Huikko Päivi Heinonen Juha Kaakinen Kannen kuva: Häme-markkinointi HYVÄ HÄME en hyvinvointistrategia

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Nurmijärvi - elinvoimaa ja elämisen tilaa Helsingin seudulla Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Valtuusto 20.6.2012 69 www.nurmijarvi.fi 2 Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen

Lisätiedot

Elinkeinostrategia 2014-2020

Elinkeinostrategia 2014-2020 Elinkeinostrategia 2014-2020 LAUKAAN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. NELIKENTTÄANALYYSI LAUKAASTA YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ... 3 3. KUNNAN HARJOITTAMA ELINKEINOPOLITIIKKA SEKÄ YRITTÄJIEN

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

Hjärtat i Skärgårdshavet Saaristomeren sydämessä

Hjärtat i Skärgårdshavet Saaristomeren sydämessä 1 Hjärtat i Skärgårdshavet Saaristomeren sydämessä LÄNSI-TURUNMAAN STRATEGIA 2020 2 3 Sisällysluettelo 1 Johdanto 1 Johdanto 1.1 Lukijalle 1.2 Strategian perusedellytykset 2 Visio ja arvot 3 Strategiset

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma 2015-2017

Henkilöstöohjelma 2015-2017 Kh 26.1.2015, liite nro 1 Kouvolan kaupunki 2015 Henkilöstöohjelma 2015-2017 Hyvä työ ja reilu meininki! Kuva-alue Tekstit: Konsernipalvelut / Henkilöstöpalvelut Henkilöstöohjelmatyöryhmä Taitto: Suvi

Lisätiedot

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje Uuden Oulun taloustyöryhmä Sisältö Johdanto...3 Yhdistymisprosessi ja yhdistymissopimuksen toteuttaminen...3 Johtamisjärjestelmä...4 Yleinen

Lisätiedot

Sisällys Tiivistelmä... 2 Johdanto... 4 Sipoon vanhuspoliittiseen ohjelmaan vaikuttavat asiakirjat... 7 Strategia ja arvot... 11

Sisällys Tiivistelmä... 2 Johdanto... 4 Sipoon vanhuspoliittiseen ohjelmaan vaikuttavat asiakirjat... 7 Strategia ja arvot... 11 Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma vuoteen 2012 Tiivistelmä Sipoon kunnan visio Sipoo Suomen halutuin on yhdessä hyväksytty tahtotila ja tämä vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus siitä, mitä

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2009-2011

TALOUSSUUNNITELMA 2009-2011 TALOUSARVIO 29 TALOUSSUUNNITELMA 29-211 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.11.28 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 29 TALOUSSUUNNITELMA 29-211 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O sivu 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012 Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Hyväksytty kaupunginhallituksessa 27.11.2006 ja käsitelty kaupunginvaltuustossa 18.12.2006 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1

1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1 Kh 26.5.2008 Val 9.6.2008 SISÄLTÖ 1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1 2. PALVELUSTRATEGIAN SISÄLTÖ... 2 2.1 Kuntastrategia... 2 2.2 Paras-hanke... 3 2.2.1 Kunnan toimeenpanosuunnitelma/palvelutarveanalyysi...

Lisätiedot

Vaasanseudun strategia 2004 2015. Vaasanseudun yhteistyöneuvottelukunnan hyväksymä 11.10.2004

Vaasanseudun strategia 2004 2015. Vaasanseudun yhteistyöneuvottelukunnan hyväksymä 11.10.2004 Vaasanseudun strategia 2004 2015 Vaasanseudun yhteistyöneuvottelukunnan hyväksymä 11.10.2004 SISÄLTÖ: 1. Strategiatyön lähtökohdat... 3 2. Strategian laadintaprosessi... 4 3. Vaasanseudun kivijalat ja

Lisätiedot

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 1 Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 Kunnanvaltuusto 14.6.2010 39 2 ESIPUHE Tammela on luonnostaan kiinnostava lähes 600 vuoden ikäinen maalaispitäjä Kanta-Hämeessä. Tammelassa on moni-ilmeinen

Lisätiedot