Valtateiden 3 ja 9 eritasoliittymien (Rautaharkko, Särkijärvi ja Lahdesjärvi) sekä niiden lähialueen liikenteelliset tarkastelut ja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtateiden 3 ja 9 eritasoliittymien (Rautaharkko, Särkijärvi ja Lahdesjärvi) sekä niiden lähialueen liikenteelliset tarkastelut ja"

Transkriptio

1 Valtateiden 3 ja 9 eritasoliittymien (Rautaharkko, Särkijärvi ja Lahdesjärvi) sekä ; Tampere 2005

2

3 Valtateiden 3 ja 9 eritasoliittymien (Rautaharkko, Särkijärvi ja Lahdesjärvi) sekä ; Tampere TIEHALLINTO Hämeen tiepiiri ja TAMPEREEN KAUPUNKI Tampere 2005

4 Kartat: Genimap Oy, lupa L4377 Maanmittauslaitos, lupa 10/MYY/05 Tampereen kaupunki 2005, lupa 102 TIEHALLINTO Hämeen tiepiiri Åkerlundinkatu 5 B PL TAMPERE Puhelinvaihde Tampereen kaupunki Yhdyskuntapalvelut Frenckellinaukio 2 B PL TAMPERE Puhelin (03)

5 ALKUSANAT Tampereen kaupunki on tutkimassa maankäytön tehostamista Lahdesjärvellä, Automiehenkadun ja valtatien 3 nykyisen suuntaisliittymän lähialueella. Kyseiselle alueelle on vuonna 2005 käynnistymässä osayleiskaavan laatiminen, jonka lähtötiedoiksi tarvitaan alueen liikenteellisten kehittämistarpeiden ja mahdollisuuksien selvittämistä. Lisäksi valtatien 3 toimivuus halutaan tulevaisuudessa suunnittelualueella varmistaa ja Lakalaivan - Peltolammin -Lahdesjärven alueiden saavutettavuutta Tampereen keskustan suunnasta parantaa. Suunnitelman tavoitteena on ollut laatia aluevaraussuunnitelma Automiehenkadun eteläpuolelle mahdollisesti rakennettavasta Särkijärven eritasoliittymästä ja rampin toteuttamisesta valtatieltä 3 Lempääläntielle Rautaharkon eritasoliittymän eteläpuolelle. Valtatien 3 osalta nykyisenä liikenteellisenä ongelmana on Vaasan ja Jyväskylän suunnasta tulevan raskaan liikenteen alhaiset ajonopeudet ns. Rotatorin rampin päässä ajoneuvojen liittyessä moottoritien liikenteeseen. Suunnitelman liikenteelliset tarkastelut on tehty edellä mainittua laajemmalle alueelle. Aluevaraussuunnitelma on laadittu Tampereen kaupungin ja Hämeen tiepiirin toimeksiannosta. Suunnitelma on laadittu Tieliikelaitoksen Tieto- ja asiantuntijapalvelut yksikössä. Hankkeen projektipäällikkönä on toiminut DI Ari Vandell ja pääsuunnittelijoina liikennesuunnittelun osalta DI Nina Mähönen ja väyläsuunnittelun osalta DI Sami Snellman. Väyläsuunnittelun laadunvarmistajana on toiminut DI Sakari Koivisto. Ympäristösuunnittelusta on vastannut maisema-arkkitehti Laura Soosalu. Raportin taitosta on vastannut graafinen suunnittelija Mervi Koivula. Suunnittelutyötä on ohjannut hankeryhmä, johon ovat kuuluneet Timo Seimelä Risto Laaksonen Toivo Hankonen Jarmo Lukka Ritva Kangasniemi Pia Hastio Markku Uusitalo Jouko Aaltonen Ari Vandell Sakari Koivisto Tampereen kaupunki Tampereen kaupunki Tampereen kaupunki Tampereen kaupunki Tampereen kaupunki Tampereen kaupunki Tiehallinto, Hämeen tiepiiri Pirkanmaan liitto Tieliikelaitos, Konsultointi Tieliikelaitos, Konsultointi Suunnittelutyön aikana on järjestetty kaksi yleisötilaisuutta, joissa on käsitelty suunnittelun lähtökohtia ja suunnitelmaluonnoksia. Pirkanmaan ympäristökeskusta on tiedotettu suunnitelman etenemisestä. Koska tämän suunnitelman tarkoitus on toimia osayleiskaavan lähtöaineistona, ei suunnitelman yhteydessä ole käyty laajaa vuoropuhelua sidosryhmien kanssa. Laajempi vuoropuhelu tehdään osayleiskaavaprosessissa, jonka yhteydessä myös suunnitelmaratkaisuja voidaan tarkistaa. Tampereella tammikuussa 2005 Tampereen kaupunki Hämeen tiepiiri

6 6 Valtateiden 3 ja 9 eritasoliittymien (Rautaharkko, Särkijärvi ja Lahdesjärvi) sekä

7 Valtateiden 3 ja 9 eritasoliittymien (Rautaharkko, Särkijärvi ja Lahdesjärvi) sekä 7 TIIVISTELMÄ TYÖN TAVOITTEET JA LÄHTÖKOHDAT Tampereen kaupunki tutkii maankäytön tehostamista Lahdesjärven alueella. Automiehenkadun eteläpuolisille alueille käynnistyy vuonna 2005 osayleiskaavan laatiminen, jonka lähtötietoina tämä selvitys toimii. Työn lähtökohtana on ollut tarve aluevaraussuunnitelman laatimisesta Automiehenkadun eteläpuolelle mahdollisesti rakennettavasta Särkijärven eritasoliittymästä ja rampin toteuttamisesta valtatieltä 3 Lempääläntielle Rautaharkon eritasoliittymän eteläpuolelle. Työn tärkeimpiä tavoitteita ovat olleet mm. ratkaisujen toteuttamiskelpoisuuden tutkiminen, alueen nykyisen ja tulevan maankäytön kehittymisen tukeminen suunnittelualueen liikenteellistä saavutettavuutta parantamalla, maankäytön liittymien edullisimman sijainnin selvittäminen liikenteellisistä näkökohdista sekä tie- ja katuverkon toimivuuden ja turvallisuuden varmistaminen. Suunnittelualue sijoittuu Tampereen eteläisten kaupunginosien, Peltolammin, Lahdesjärven, Lakalaivan ja Rautaharkon, alueelle. Suunnitelma jakautuu liikenteellisiin selvityksiin ja aluevaraussuunnitelman laatimiseen. Nykyiset liikennejärjestelyt Rautaharkon ja Lahdesjärven välillä vaikeuttavat maankäytön kehittymistä erityisesti paljon liikennettä tuottavien kaupallisten palvelujen osalta. Suunnittelutehtävä käsittää Särkijärven eritasoliittymän suunnittelun Automiehenkadun eteläpuolelle ja rampin suunnittelun valtatieltä 3 Lempääläntielle Rautaharkon eritasoliittymän eteläpuolelle. Liikenteellinen tarkastelualue on aiemmin mainittuja suurempi käsittäen valtatien 3 Lahdenperänkadulta Särkijärven eritasoliittymän eteläpuolelle sekä Särkijärven ja Lahdesjärven alueet. MAANKÄYTTÖVAIHTOEHDOT Eri maankäyttövaihtoehtojen liikenne-ennusteiden laadinnassa on hyödynnetty Tampereen seudun liikennemallia (TALLI 2000). Mallin ennustevuosi on Lahdesjärven ja Lakalaivan alueen liikenteellisiä tarkasteluja varten muodostettiin työn alussa seitsemän erilaista maankäytön kehittämisvaihtoehtoa, jotka erosivat toisistaan maankäytön volyymin ja sijoittumisen suhteen. Merkittävimmät liikennetuotokset syntyvät alueelle kaavaillusta hypermarketista, retail park -tyyppisestä kaupan keskittymästä sekä huonekalukaupan suuryksiköstä. Tarkasteluiden liikenneverkko noudattaa perusennustetta, jossa vuoden 2020 ennustetilanteessa on kuvattuna läntinen kehäyhteys, Paasikiventien lisäkaistat, Onkiniemen tunneli, vt9 moottoritietasoisena yhteytenä välillä Alasjärvi - Suinula, vt12 moottoritietasoisena yhteytenä välillä Alasjärvi - Huutijärvi sekä ns. eteläinen kehä Hervannan ja Lentolan välillä. Valtatie 3:lle on kaikissa vaihtoehdoissa nollavaihtoehtoa lukuun ottamatta lisätty etelän suuntaan johtava ramppi (R30) Lempääläntielle Lahdenperänkadun liittymän eteläpuolelle. Pääosassa vaihtoehtoja tie- ja katuverkolla on Automiehenkadun etelän suunnan ramppien sijasta Särkijärven eritasoliittymä, joka kytkeytyy Automiehenkatuun uuden Automiehenkadun eteläpuolisen katuyhteyden kautta. Maankäyttötarkasteluiden ja Tampereen Teknillisen yliopiston laatimien alustavien liikenne-ennusteiden perusteella liikenteellisiin jatkotarkasteluihin valittiin kolme maankäyttövaihtoehtoa. Perusteena valituille vaihtoehdoille oli mm. se, että ne kuormittavat alueen sisäistä liikenneverkkoa, Särkijärven ja Lahdesjärven eritasoliittymiä ja valtatietä 3 hieman eri tavoin. KATUVERKON VAIHTOEHDOT JA NIIDEN LIIKENTEELLINEN TOIMIVUUS Liikenne-ennuste vuodelle 2020 mitoittavalla maankäyttövaihtoehdolla. Särkijärven eritasoliittymän lähialueen liikenneverkon osalta tarkasteltiin neljää erilaista vaihtoehtoa. Katuverkkovaihtoehdot erosivat toisistaan lähinnä Automiehenkadun roolin ja Lempääläntien kytkentöjen osalta. Hankeryhmässä jatkosuunnittelun pohjaksi valittiin vaihtoehto, jossa Automiehenkatu on pääsuunta ja Lakalaivan teollisuusalueen läpi kulkee osin uusi katuyhteys Lempääläntielle, Säästäjänkadun liittymään. Valitun katuverkon osalta tutkittiin useita erilaisia maankäytön liittymävaihtoehtoja. Lahdesjärven eritasoliittymän lähialueella tarkasteltiin kolmea erilaista liikenneverkko- ja liittymävaihtoehtoa. Vaihtoehtojen muodostamisessa on otettu huomioon liittymän läheisyyteen suunnitelman laatimisen aikana valmistunut ABC-liikennemyymälä. Liikennemäärät ovat mitoittavat vaihtoehdossa, jossa uuden eritasoliittymän läheisyyteen sijoittuu uusi hypermarket. Mitoittavassa vaihtoehdossa Automiehenkadun liikennemäärä on Särkijärven eritasoliittymän lähialueella ajon./vrk. Lahdesjärven eritasoliittymän lähialueen liikennemäärät vaihtelevat välillä ajon./vrk. Uuteen eritasoliittymään johtavan kadun liikennemäärät ovat mitoittavassa vaihtoehdossa ajon./vrk, mikä aiheutuu pääosin kadun eteläpuolelle sijoittuvasta hypermarketista. Vuoreksen puistokadun liikennemäärä on tutkituissa vaihtoehdossa välillä ajon./vrk. Särkijärven sillan liikennemäärissä ei ole merkittävää eroa vaihtoehtojen välillä. Valtatien 3 liikennemäärä v ennustetilanteessa on kaikissa tutkituissa vaihtoehdoissa merkittävästi nykytilannetta suurempi, enimmillään noin kaksinkertainen nykytilanteeseen verrattuna. Valtatieltä 3 Lempääläntielle Rautaharkon eritasoliittymän eteläpuolelle suunnitellun uuden rampin liikennemäärä on mitoittavassa vaihtoehdossa noin ajon./ vrk. Särkijärven eritasoliittymän lähialueella tehtiin toimivuustarkastelut eri vaihtoehdoille Synchro/ Simtraffic simulointiohjelmalla. Tehtyjen tarkastelujen pohjalta Automiehenkadun ja Lempääläntien liittymä on alueen liittymistä toimivuudeltaan kriittisin, se toimii valo-ohjattuna palvelutasoltaan tyydyttävästi. Liikennemääriltään vilkkaimmat liittymät ovat suurimman maankäyttövaihtoehdon mukaiset hypermarketin liittymät. Tutkituissa tapauksissa liittymät toimivat kuitenkin hyvin.

8 8 Valtateiden 3 ja 9 eritasoliittymien (Rautaharkko, Särkijärvi ja Lahdesjärvi) sekä Lahdesjärven eritasoliittymän lähialueen vuoden 2020 ennustetilanteen tarkastelut on suoritettu maankäyttö- ja liikenne-ennustevaihtoehdolla, jossa Särkijärven uutta eritasoliittymää ei ole ja Automiehenkadun liikenne-ennuste on tutkituista vaihtoehdoista suurin. Liittymien toimivuutta on tarkasteltu neljällä erilaisella liikenneverkko- ja liittymävaihtoehdolla. Suunnitelmassa on tarkasteltu myös suunnitelman laatimisen aikana valmistuneen Lahdesjärven ABC-liikennemyymälän liikenteellisiä vaikutuksia lähialueen liittymien toimivuuteen. Simulointien pohjalta päädyttiin liikenneverkkoon, jossa Automiehenkatu liittyy Vuoreksen puistokatuun valtatien 9 eteläisen ramppiliittymän kohdalla. Automiehenkadun, Vuoreksen puistokadun ja valtatien 9 eteläisen rampin nelihaaraliittymä toteutetaan liikennevalo-ohjattuna. VALTATIEN 3 JÄRJESTELYVAIHTOEHDOT JA NIIDEN LIIKENTEELLINEN TOIMIVUUS Suunnittelualueen läpi kulkevaa moottoritietä pitkin kulkevat valtatiet 3 ja 9. Näistä valtatie 3 kuuluu valtateiden runkotieverkkoon ja se on yksi valtakunnan tärkeimmistä pääteistä. Myös valtatie 9 on merkitykseltään tärkeä päätie. Valtatiet ohittavat Tampereen keskustan kehätien kautta. Tampereen ja Helsingin välinen moottoritie on Tampereen Eteläisen eritasoliittymän eteläpuolella tyypiltään maaseutumoottoritie ja pohjoispuoliselta osaltaan kaupunkimoottoritie. Tarkastelualueella moottoriteiden liittymäväli jää erittäin lyhyeksi. Uuden suunniteltavan Särkijärven eritasoliittymän ja Tampereen Eteläisen liittymän siltaväli on 1360 m, mikä edellyttää erikoisratkaisuja niin viitoituksen kuin sekoittumisalueiden osalta. Tässä suunnitelmassa esitettyjen sekoittumisalueratkaisujen toimivuus on tarkastettu liikennesimulointien avulla. Tavoitteena on ollut muodostaa sekoittumisalueet moottoritien varsinaisten ajoratojen ulkopuolelle, erillisille kokoojarampeille. Tässä suunnitelmassa otettiin lähtökohdaksi nopeustason säilyttäminen 100 km/h:ssa Tampereen Eteläisen liittymän eteläpuolella. Tampereen kehätien pohjoispuolella voidaan hyväksyä 80 km/h nopeusrajoitus ja suunnitteluohjeista poikkeava mitoitus edellyttäen että ratkaisut ovat loogisia ja turvallisia. Särkijärven eritasoliittymästä on suunnitelmassa muodostettu moottoritien ali ja yli menevät vaihtoehdot. Lisäksi eritasoliittymän optimaalista paikkaa on tutkittu suhteessa nykyiseen asutukseen sekä tulevaan moottoritien itäpuoliseen maankäyttöön. Suunnitelmassa päädyttiin moottoritien ylittävään vaihtoehtoon mm. liikenneturvallisuuteen ja työaikaisiin liikennejärjestelyihin liittyneiden syiden takia. Tässä suunnitelmassa suoraan moottoritiehen liittyvää sekoittumista on tarkasteltu lähinnä välivaiheena ennen kokoojaramppien rakentamista. Ehdotetut ratkaisut perustuvat kuitenkin siihen, että liikenteen kasvaessa kokoojarampit voidaan myöhemmin toteuttaa. Moottoritien reunassa tapahtuvassa sekoittumisessa liikennemäärien kasvaessa ongelmia muodostuu erityisesti opastettavuudesta ja liikenneturvallisuudesta, sillä sekoittumisalueet ovat varsin lyhyitä ja sekoittuvan liikenteen määrä on suuri, jolloin myös konfliktien riski kasvaa. Simulointien perusteella ratkaisujen arvioidaan kestävän noin 40% liikenteen kasvun nykytilanteeseen nähden. Sekoittuminen kokoojarampeilla on perusratkaisu maaseutumoottoriteillä. Ratkaisua voidaan liikenneturvallisuussyistä pitää ainoana tavoiteltavana ratkaisuna, jotta vältytään moottoritien liikennevirtojen äkillisiltä hidastumisilta, jotka aiheutuvat sekoittumisalueen toiminnan häiriöistä. Kokoojarampeilla tapahtuva sekoittuminen voidaan toteuttaa 80 km/h nopeustasolla, eikä sekoittumisella ole vaikutusta moottoritien liikennevirtoihin. Simulointien perusteella liikenteen välityskyky on hyvä sekä valtatiellä 3 että kokoojarampeilla, sillä sekoittuminen tapahtuu erillään moottoritiestä. Ramppi R30 erkanee moottoritieltä Lempääläntielle Rautaharkon eritasoliittymän eteläpuolella. Rampin R30 toteuttamistarve on lähtöisin Lakalaivan - Peltolammin alueen saavutettavuuden parantamistarpeista. Nykyisin Tampereen keskustasta Lakalaivan suuntaan menevä liikenne joutuu ajamaan Lahdenperänkadun kautta, jolloin alueen liikennevaloliittymät ajoittain ruuhkautuvat. Rampin R30 toteuttaminen ei ole aivan ongelmatonta, sillä moottoritielle tulee kaksi lähekkäistä erkanemista ja rampin yläpäässä on kevyen liikenteen tasoylitys. Työssä arvioitiin myös uuden moottoritietasoisen Puskiainen-Pirkkala - yhteyden vaikutusta valtatien 3 liikennemääriin Lahdesjärven alueella. Puskiaisten yhteys vähentää v.2020 ennustetilanteessa valtatien 3 iltahuipputunnin liikennettä Särkijärven ja Tampereen eteläisen eritasoliittymien välillä noin 1500 ajoneuvolla huipputunnissa, joka on noin 27 % liittymien välillä kulkevasta liikenteestä. Koska vuoden 2020 liikenne-ennusteet ovat valtatiellä 3 lähes kaksinkertaisia nykytilanteeseen nähden, ei Puskiainen-Pirkkala -yhteyden rakentaminen yksistään pienennä moottoritien liikennemääriä niin paljon, että 1.vaiheen moottoritien reunassa tapahtuvaan sekoittumiseen perustuva ratkaisu toimisi vuoden 2020 ennustetilanteessa. Jos sekoittuminen tapahtuu erillisillä kokoojarampeilla, toimii liikenne hyvin. ALUEVARAUSSUUNNITELMAN POHJAKSI VALITUT LIIKENTEELLISET RATKAISUT Ratkaisuvaihtoehtoja tarkennettiin työn kuluessa lähinnä toteuttamiskustannusten saamiseksi hyväksyttävälle tasolle. Kokoojarampilla tapahtuva sekoittuminen vaatisi moottoritien länsipuolella mm. uuden Tampereen kehätien ylittävän ramppisillan rakentamisen, jotta kokoojaramppi voitaisiin ylipäätään rakentaa ja suurilta risteäviltä virroilta vältyttäisiin. Moottoritien länsipuolisen kokoojarampin rakentamiskustannukset arvioitiin kuitenkin niin suuriksi, että sen esittämisestä suunnitteluratkaisuksi luovuttiin. Koska myöskään sekoittuminen suoraan moottoritien ajorataan liittyen ei ole mahdollista, luovuttiin Särkijärven eritasoliittymän neljännestä, Aluevaraussuunnitelman liikenneverkko. Tampereen keskustan suunnasta Lahdesjärven alueelle johtavasta rampista kokonaan. Esitetty ratkaisu perustuu neljännen, Tampereen keskustan suunnasta Lahdesjärven alueelle johtavan rampin korvaamiseen Lempääläntien kautta kulkevalla reitillä. Tämä korvaava reitti viitoitetaan moottoritieltä Rautaharkon eritasoliittymän pohjoispuolelta rampin R30 kautta Lempääläntielle ja edelleen Peltolammin kohdalta uutta Särkijärven eritasoliittymään johtavaa katuyhteyttä tai Automiehenkatua pitkin Lahdesjärven alueelle. 1. toteuttamisvaiheessa, jossa sekoittuminen tapahtuu moottoritien reunalla, valtatien itäpuolelle rakennetaan kolmas kaista Särkijärven ja Tampereen E:n eritasoliittymien välille. Länsipuolella jatketaan ns. Rotatorin ramppia Särkijärven liittymäsillan eteläpuolelle. Lahdesjärven alueelta Tampereen suuntaan lähtevän liikenteen sekä etelästä Vaasan ja Jyväskylän suuntiin suuntautuvan liikenteen sekoittuminen tapahtuu valtatien 3 itäpuolella olevalla liittymis- ja erkanemiskaistalla. Simulointien perusteella ratkaisujen arvioidaan kestävän noin 40 % liikenteen kasvun nykytilanteeseen nähden. Liikenne-ennusteen mukaisesti kasvun arvioidaan toteutuvan vuoteen 2010 mennessä.

9 Valtateiden 3 ja 9 eritasoliittymien (Rautaharkko, Särkijärvi ja Lahdesjärvi) sekä 9 Ramppi R30 ja Lahdesjärven alueelta pohjoiseen suuntautuva ramppi parantavat alueen saavutettavuutta Tampereen keskustan suunnasta, mutta pohjoisesta Lahdesjärven alueelle johtavan rampin puuttuminen heikentää alueen saavutettavuutta erityisesti Vaasan ja Jyväskylän suunnista tultaessa. Toisessa toteuttamisvaiheessa täydennetään ensimmäisen vaiheen ratkaisuja siten, että valtatien 3 itäpuolelle rakennetaan 2-kaistainen kokoojaramppi Särkijärven ja Tampere E:n eritasoliittymien välille. Särkijärven eritasoliittymän eteläpuolelle ramppia jatketaan 1-kaistaisena. Etelästä Vaasan ja Jyväskylän suuntiin suuntautuva liikenne erkanee kokoojarampille ennen Särkijärven eritasoliittymää. Näiden ajoneuvojen ja Lahdesjärven alueelta pohjoiseen suuntautuvan liikenteen sekoittuminen tapahtuu kokoojarampin 2-kaistaisella osuudella. Tampereelta Lahdesjärvelle suuntautuva liikenne toimii kuten vaiheessa 1 rampin R30 kautta. Toisen vaiheen ratkaisu toimii liikenteenvälityskyvyllisesti hyvin myös vuoden 2020 ennustetilanteessa. Toteuttamisratkaisu korostaa Lempääläntien asemaa katuverkossa. Lempääläntien liikennemäärien arvioidaan kasvavan vuoteen 2020 mennessä nykytilanteeseen nähden noin ajoneuvolla vuorokaudessa. Vali- tussa liikenneverkkovaihtoehdossa Automiehenkatu säilyy nykyisellä paikallaan. Sen eteläpuolella on uusi Automiehenkadun uuteen eritasoliittymään yhdistävä katu, joka liittyy Automiehenkatuun Leppästensuontien kohdalla. Valtatien 3 länsipuolella uusi katuyhteys liittyy suoraan Lempääläntiehen tai Rekkakatuun. Valitussa liikenneverkkovaihtoehdossa liittymät kuormittuvat melko tasaisesti vuoden 2020 ennustetilanteessa ja ne toimivat palvelutasoltaan vähintään tyydyttävästi. Liittymien tarkempi sijainti, määrä ja tyyppi tarkentuvat jatkosuunnittelun yhteydessä. Lahdesjärven alueella Automiehenkadun, Vuoreksen puistokadun ja valtatien 9 ramppien liittymä esitetään rakennettavan valo-ohjattuna. Liittymän kokonaisviiveet vuoden 2020 ennustetilanteessa ovat melko suuret johtuen pääosin Automiehenkadun suunnan jonoutumisesta. Ramppiliittymän jonoutuminen ei kuitenkaan ole niin suurta, että vaikutukset ulottuisivat valtatielle 9. Liikenteen kasvaessa ABC -liikennemyymälän liittymäjärjestelyitä kehitetään niin, että ABC:n liittymä siirretään Tuotekadun liittymän yhteyteen, joka voidaan valo-ohjata. Nykyinen ABC:n liittymä voi tässä vaiheessa jäädä suuntaisliittymäksi. ALUEVARAUSSUUNNITELMA Aluevaraussuunnitelma on tehty sellaisella tarkkuudella, että hankkeen tekninen toteuttamiskelpoisuus on voitu varmistaa ja suunnitelmaa voidaan käyttää jatkosuunnittelun pohjana. Ensimmäisen ja toisen vaiheen ratkaisut on suunniteltu niin, että toisessa vaiheessa voidaan hyödyntää ensimmäisen vaiheen ratkaisuja ja rakenteita mahdollisimman hyvin. Rampin R30 poikkileikkaus on 6,5/4,5 m ja kevyen liikenteen väylän 4,5/ 4 m. Rampin ja kevyen liikenteen väylän väliin rakennetaan paaluvälille m meluseinä. Nykyistä meluseinää joudutaan siirtämään rampin alkuosalla. Ns. Rotatorin ramppia (vt3 Vaasan suunnalta Helsingin suuntaan) jatketaan noin 630 m, jolloin liittymiskaistan pituudeksi tulee noin 800 m. Liittymiskaistan ajoradan leveys on 3,5 metriä ja piennar 1,5 m. Rotatorin rampin jatkaminen edellyttää Automiehenkadun sillan leventämistä. Ns. Rotatorin rampin jatkamisen lisäksi suunnitteilla oleva Särkijärven eritasoliittymä aiheuttaa toimenpiteitä valtatiellä 3. Särkijärven eritasoliittymä edellyttää yhden erkanevan (R1) ja kahden liittyvän rampin (R2 ja Aluevaraussuunnitelman ratkaisut.

10 10 Valtateiden 3 ja 9 eritasoliittymien (Rautaharkko, Särkijärvi ja Lahdesjärvi) sekä R4) rakentamista. Valtatien 3 itäpuolella kulkee maakaasuputki, jota on siirrettävä eritasoliittymän ramppien kohdalla noin 500 metriä. Siirrossa huomioidaan mahdollinen toinen toteutusvaihe. Ensimmäisessä rakentamisvaiheessa rakennetaan kaksi rombista ramppia (R1 ja R4) sekä yksi silmukkaramppi (R2). Ramppien poikkileikkaus on 6,5/4,5 m. Valtatielle 3 muodostuvan sekoittumiskaistan ajoradan leveys on 4,5 metriä ja piennar 1,5 m. Ramppien geometriat on suunniteltu niin, että ne palvelevat toisen toteuttamisvaiheen ratkaisuja mahdollisimman hyvin. Uuden eritasoliittymän vaatima silta on suunniteltu toteutettavaksi jännitettynä teräsbetonisena jatkuvana palkkisiltana, jonka hyödyllinen leveys on 18 m ja jännemitat m. Uudessa sillassa on huomioitu Rotatorin rampin jatkaminen sekä toisen toteutumisvaiheen kokoojarampin edellyttämä aukko. Toisessa toteuttamisvaiheessa valtatien 3 itäpuolelle rakennetaan erillinen kokoojaramppi, jolta ramppi R1 erkanee ja johon ramppi R2 liittyy. Valtatie 3:lta erkaneminen kokoojarampille alkaa noin 1150 metriä ennen Särkijärven siltaa. Nykyisen Valkamankadun kohdalle on rakennettava uusi erillinen silta kokoojaramppia varten. Kokoojarampin poikkileikkaus on eritasoliittymän eteläpuolella 6,5/4,5 m ja eritasoliittymän pohjoispuolella 10/7 m. Erillinen kokoojaramppi edellyttää uuden erillisen sillan myös Automiehenkadun kohdalle. Särkijärven eritasoliittymä yhdistää Lempääläntien ja Automiehenkadun itäpuolen toisiinsa. Valtatien 3 länsipuolella on uudesta katuyhteydestä esitetty kaksi linjausvaihtoehtoa, toisessa katu linjataan suoraan Lempääläntielle, toisessa Rekkakadun kautta Automiehenkadulle. Teknisen toteutettavuuden kannalta eri vaihtoehdoilla ei ole eroavaisuuksia. Uuden katuyhteyden viereen tulee kevyen liikenteen väylä. Särkijärven eritasoliittymän korkeustaso edellyttää länsipuolella korkeaa pengertä. Penger on suurimmillaan noin 14 metrin korkuinen, mutta loivilla luiskakaltevuuksilla ja viheristutuksilla penger saadaan maisemoitua ympäröivään maastoon. Palokallion asuntoalueen puoleiselle rampille ja uuden katuyhteyden eteläpuolelle tulee rakentaa melusuojaus. ALUEVARAUSSUUNNITELMAN RATKAISUJEN VAIKUTUKSET Aluevaraussuunnitelma ja liikenteelliset tarkastelut toimivat osayleiskaavatyön liikenteellisinä lähtöaineistoina. Ratkaisut ja niiden vaikutusarviointi tarkentuvat osayleiskaavatyön yhteydessä tehtävissä vaikutusarvioinneissa. Tässä suunnitteluvaiheessa on vaikutusarviointi tehty melko kevyesti keskittyen lähinnä liikenteellisiin vaikutuksiin ja liikenteestä aiheutuviin meluvaikutuksiin. Rautaharkon osalta melusuojauksen jatkaminen rampin reunalla etelään pienentää melutasoja Rautaharkon alueen pohjoisosassa. Melun pääasiallisena synnyttäjänä on moottoritien liikenne, rampin R30 aiheuttama melun lisäys on pieni. Särkijärven uuden eritasoliittymän lähialueen melutarkasteluiden perusteella uudet liikenneratkaisut lisäisivät v ennustetilanteessa melualueella sijaitsevia rakennuksia vain kahdella verrattuna nykytilanteeseen. Tämä edellyttää aluevaraussuunnitelmassa esitettyjen suojaustoimenpiteiden toteuttamista. Uuden eritasoliittymän rakentamisvastuu on Tampereen kaupungilla. JATKOTOIMENPITEET Lahdesjärven alueen osayleiskaavatyö käynnistyy v. 2005, missä yhteydessä myös liikenteelliset ratkaisut tarkennetaan. Osayleiskaavatyön yhteydessä tehdään laaja ympäristövaikutusten arviointi. Päätös Särkijärven uuden eritasoliittymän jatkosuunnittelusta tehdään osayleiskaavatyön tulosten pohjalta. Uuden eritasoliittymän tarve määräytyy pitkälti alueelle osoitettavasta maankäytöstä. Rautaharkon eritasoliittymän rampin R30 sekä ns. Rotatorin rampin jatkosuunnittelu voidaan käynnistää tämän suunnitelman ja siitä tehtävien päätösten pohjalta. Suunnittelualueen ympäristönhoidollisia toimenpiteitä ovat maastonmuotoilu, istutukset sekä meluvallien ja meluaidan rakentaminen. Särkijärven uuden eritasoliittymän ympäristö muuttuu rakentamisen myötä ilmeeltään kaupunkimaisemmaksi, joka on huomioitava tieympäristöön tehtävissä toimenpiteissä. Ensimmäisen vaiheen alustavat rakennuskustannukset ovat noin 9,2 M ja toisen vaiheen kustannukset noin 2,7 M (sisältää 15% yhteiskustannukset). Kustannusarvioon ei ole laskettu mahdollisia haltuunottokustannuksia eikä jatkosuunnittelun kustannuksia. Lisäksi työn aikaisten liikennejärjestelyjen kustannuksiksi on arvioitu n. 2 % rakennuskustannuksista.

11 Valtateiden 3 ja 9 eritasoliittymien (Rautaharkko, Särkijärvi ja Lahdesjärvi) sekä 11 Sisältö ALKUSANAT...5 TIIVISTELMÄ TYÖN TAVOITTEET TYÖN LÄHTÖKOHDAT Suunnittelualue Ympäristön nykytila Aikaisemmat suunnitelmat ja liikenteelliset tarkastelut Suunnitelmassa käytetyt nimet MAANKÄYTTÖVAIHTOEHDOT Yleistä Tutkitut maankäyttövaihtoehdot Tie-, katu- ja joukkoliikenneverkko tutkituissa vaihtoehdoissa Maankäyttövaihtoehtoje vaikutukset tie- ja katuverkon kuormittumiseen Jatkotarkasteluihin valitut maankäyttövaihtoehdot KATUVERKON VAIHTOEHDOT JA NIIDEN LIIKENTEELLINEN TOIMIVUUS Särkijärven eritasoliittymän lähialueen liikenneverkko- ja liittymävaihtoehdot Liikenneverkkovaihtoehdot Liittymävaihtoehdot Lahdesjärven eritasoliittymän lähialueen liikenneverkko- ja liittymävaihtoehdot Liikenne-ennusteet ja välityskykytarkastelut Liikenne-ennusteet Liikenteen suuntautuminen Särkijärven eritasoliittymän lähialueen simuloinnit Lahdesjärven eritasoliittymän lähialueen simuloinnit YHTEENVETO TUTKITTUJEN VAIHTOEHTOJEN VAIKUTUKSISTA ALUEVARAUSSUUNNITELMAN POHJAKSI VALITUT LIIKENTEELLISET RATKAISUT Yleistä Toteuttamisvaihe I (sekoittuminen moottoritien reunalla) Toteuttamisvaihe II (sekoittuminen kokoojarampilla) Katuverkko ALUEVARAUSSUUNNITELMA Ramppi R30, Rautaharkko Rotatorin rampin jatkaminen, valtatie Särkijärven eritasoliittymä ja valtatiellä 3 tehtävät toimenpiteet Vaihe Vaihe Särkijärven eritasoliittymään liittyvä katu, "Kaarrekatu" Ympäristönhoidon periaatteet Toimenpiteiden kustannukset YHTEENVETO ALUEVARAUSSUUNNITELMAN RATKAISU- JEN VAIKUTUKSISTA JATKOTOIMENPITEET...32 LIITTEET...32 PIIRUSTUKSET VALTATIEN 3 JÄRJESTELYVAIHTOEHDOT JA NIIDEN LIIKENTEELLINEN TOIMIVUUS Suunnittelun reunaehdot Särkijärven eritasoliittymä Suoraan moottoritiehen liittyväsekoittuminen Sekoittuminenkokoojarampeilla Ramppi R30 ja Lempääläntie Puskiaisten oikaisun liikenteelliset vaikutukset...25

12 12 Valtateiden 3 ja 9 eritasoliittymien (Rautaharkko, Särkijärvi ja Lahdesjärvi) sekä 1 TYÖN TAVOITTEET Tampereen kaupunki on tutkimassa maankäytön tehostamista Lahdesjärven alueella. Automiehenkadun eteläpuolisille alueille on vuonna 2005 käynnistymässä osayleiskaavan laatiminen, jonka lähtötietoina tämä selvitys toimii. Työn lähtökohtana on ollut tarve aluevaraussuunnitelman laatimisesta Automiehenkadun eteläpuolelle mahdollisesti rakennettavasta Särkijärven eritasoliittymästä ja rampin toteuttamisesta valtatieltä 3 Lempääläntielle Rautaharkon eritasoliittymän eteläpuolelle. Työn tärkeimpiä tavoitteita ovat olleet mm: Tutkia ratkaisujen toteuttamiskelpoisuus Tukea alueen nykyisen ja tulevan maankäytön kehittymistä ja parantaa suunnittelualueen liikenteellistä saavutettavuutta Varmistaa nykyisen ja suunniteltavan katuverkon toimivuus maankäytön kasvaessa Liittymien ja väylien mitoittaminen vastaamaan kasvavan liikenteen vaatimuksia valtatiellä 3 ja valtatiellä 9 sekä Automiehenkadulla. Maankäytön liittymien edullisimman sijainnin selvittäminen liikenteellisistä näkökohdista. Selvittää vaikutukset Vuoreksen liikenteeseen. Selvittää ratkaisujen vaikutukset liikenneturvallisuuteen ja liikennemeluun. Määrittää valittujen ratkaisujen kustannukset Parantaa Lakalaivan, Peltolammin ja Lahdesjärven alueiden liikenteellistä saavutettavuutta Parantaa valtatien 3 turvallisuustasoa ja liikenteen toimivuutta helpottamalla raskaan liikenteen liittymistä moottoritielle Laatia aluevaraussuunnitelma rampin toteuttamisesta valtatieltä 3 Lempääläntielle parantamaan Lakalaivan alueen saavutettavuutta keskustan suunnasta ja vähentämään Lempääläntien liikennemääriä Lahdenperänkadun ja Euromarketin välillä ja siten parantamaan Lahdenperänkadun valoliittymien toimivuutta 2 TYÖN LÄHTÖKOHDAT 2.1 Suunnittelualue Suunnittelualue sijoittuu Tampereen eteläisten kaupunginosien, Peltolammin, Lahdesjärven, Lakalaivan ja Rautaharkon, alueelle. Suunnitelma jakautuu liikenteellisiin selvityksiin ja aluevaraussuunnitelman laatimiseen. Nykyiset liikennejärjestelyt Rautaharkon ja Lahdesjärven välillä vaikeuttavat maankäytön kehittymistä erityisesti paljon liikennettä tuottavien kaupallisten palvelujen osalta. Suunnittelutehtävä käsittää Särkijärven eritasoliittymän suunnittelun Automiehenkadun eteläpuolelle ja rampin suunnittelun valtatieltä 3 Lempääläntielle Rautaharkon eritasoliittymän eteläpuolelle. Liikenteellinen tarkastelualue on aiemmin mainittuja suurempi käsittäen valtatien 3 Lahdenperänkadulta Särkijärven eritasoliittymän eteläpuolelle sekä Särkijärven ja Lahdesjärven alueet. Suunnittelualue on esitetty kuvassa Ympäristön nykytila Maankäyttö Valtatien 3 länsipuolen maankäyttö koostuu Lakalaivan- Lahdesjärven alueella pientaloasutuksesta, pienteollisuudesta ja palveluista. Valtatien itäpuoli on osittain rakentamatonta, metsäistä virkistysaluetta, osittain kasvavaa yritysaluetta. Rautaharkon kohdalla tien länsipuolella on pienteollisuutta, muuntamo sekä pientaloasutusta ja tien itäpuolella automarket sekä pientaloasutusta. Valtatien ylittää sekä Särkijärven että Rautaharkon kohdalla maisemassa näkyvä voimalinja. Maisema Suunnittelualueen maisemarakenne on suuntautunut pääosin luoteesta kaakkoon, joka on havaittavissa selänteiden ja järvialtaiden suuntautumisessa. Rakentamattomat alueet, kallioiset metsäselänteet, ovat metsäpeitteisiä. Rakennetut liikenne-, teollisuus- ja asuinalueet ovat puoliavoimia. Maisemallisista solmupisteistä huomattavin on Särkijärvi- Kaukajärven ja Suolijärvi- Hervantajärven murroslaaksojen risteyskohta, rakennetuista solmupisteistä Lahdesjärvellä sijaitseva valtateiden eritasoliittymä. Alueen maisemallisina epäkohtina voidaan pitää Lahdesjärven alueen louhintatyömaata ja valtatien länsipuolella sijaitsevaa avointa ja viimeistelemätöntä maankaatopaikkaa. Luonnonympäristö Kuva 1. Suunnittelualue. Valtatien itäpuolella sijaitsevan Särkijärven pohjoispuolella ovat metsät pääosin kuusivaltaisia mustikkatyypin kankaita. Särkijärven pohjoispuolella on myös luonnonoloiltaan ja kasvillisuudeltaan arvokkaita kohteita ja alueita, mutta ne sijaitsevat kaukana varsinaisesta suunnittelualueesta. Kohteet ovat mm. Metsälain mukaisia elinympäristöjä tai mahdollisia luonnonsuojelulain mukaisia luontotyyppejä. Särkijärven- Kaukajärven murroslaakso siihen rajautuvine metsineen muodostaa tärkeän länsi- itäsuuntaisen vihervyöhykkeen ja ekologisen käytävän. Lahdesjärven alueelle on tehty ympäristöselvitys ja Särkijärven alueelle eliöstö- ja biotooppiselvitys Vuoreksen osayleiskaavatyötä varten, jossa kohteet on määritelty tarkemmin. Valtatien länsipuolella Peltolammiin kuuluvaa Palokallion pientaloasutusta suojaa valtatien ja asutuksen väliin jäävä kapea havupuuvaltainen metsävyöhyke.

13 Valtateiden 3 ja 9 eritasoliittymien (Rautaharkko, Särkijärvi ja Lahdesjärvi) sekä Aikaisemmat suunnitelmat ja liikenteelliset tarkastelut Vaasan suunnasta Helsinkiin johtavan ns. Rotatorin rampin pidentämismahdollisuuksia on selvitetty useassa selvityksessä. Ongelmana rampilla on tiukka vaakageometria yhdistettynä epäedulliseen pituuskaltevuuteen moottoritielle liityttäessä. Raskas liikenne ei pysty kiihdyttämään nykyisen liittymiskaistan matkalla moottoritien nopeustasolle. Lakalaivan - Särkijärven alueen saavutettavuuden parantamiseksi on vuonna 2003 tehty alustavia selvityksiä useista erilaisista valtatien 3 ramppivaihtoehdoista Rautaharkon eteläpuolella. Tarkastelujen perusteella toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja olivat ramppi R30 moottoritieltä Lempääläntielle sekä nykyisen Automiehenkadun ja moottoritien suuntaisliittymän siirtäminen etelään ja eritasoliittymän rakentaminen neliramppiseksi. Molemmat toimenpiteet vaativat kuitenkin jatkosuunnittelua ennen kuin niiden toteuttamiskelpoisuus voidaan varmistaa. Tarkastelualueelle on viime vuosina tehty useita maankäytön ja liikenteen vuorovaikutukseen keskittyneitä selvityksiä. Vuonna 2000 tehdyssä Koivistonkylän Euro-marketin liittymäselvityksessä tarkoituksena oli määrittää millä toimenpiteillä nykyisen market-alueen liikennejärjestelyjä voidaan parantaa. Selvityksessä keskityttiin lähinnä alueen saavutettavuuden parantamiseen Helsingin ja Jyväskylän suunnan uusien ramppijärjestelyjen avulla. Tielinjaukset Nirvan eritasoliittymästä Lempääläntielle ja ramppiratkaisut Tampere E:n eritasoliittymästä Lempääläntielle osoittautuivat kuitenkin ongelmallisiksi toteutettavuuden kannalta, eikä suunnitelmia ole viety eteenpäin. Nykyisen market-alueen saavutettavuutta on melko vaikea parantaa. Lahdesjärven alueen maankäytön lisäämiseen on voimakasta painetta ja se heijastuu myös alueen liikennemääriin. Lahdesjärven alueelle on vuosien aikana laadittu useita liikenteellisiä selvityksiä alueen liikenneverkon ja saavutettavuuden kehittämiseksi. Tarkastelut on tehty tukeutuen Automiehenkatuun ja nykyiseen moottoritien suuntaisliittymään. Jos alueelle sijoittuu paljon liikennettä synnyttäviä toimintoja, ruuhkautuu Automiehenkatu nykymuodossaan. Tarkastelujen mukaan ratkaisuina ovat joko Automiehenkadun välityskyvyn lisääminen mm. kiertoliittymien tai liikennevalo-ohjauksen avulla tai liikenneverkolliset toimenpiteet. Kuva 2. Tampereen seudun liikennemallin mukaiset liikennemäärät vuonna Pinta- ja pohjavedet Suunnittelualueen läheisyydessä on kallioperän murroksissa sijaitsevia pintavesialtaita, joista suunnittelualueen kannalta merkittävin on Särkijärvi. Päävedenjakaja, josta pintavedet valuvat järveen seurailee osittain valtatietä 3 ja järven pohjoispuolella olevia kallioisia mäkiä. Särkijärven pohjoispuolella on suoalueita, joista vedet virtaavat purojen kautta järveen. Suunnittelualueella tai sen läheisyydessä ei ole pohjavesialueita. Kaupunkikuva Valtatie 3 on Tampereen eteläinen sisääntuloväylä, joka risteää kaupungin itäisen ohikulkuväylän, valtatien 9 kanssa. Sisääntuloväylän varressa on pienteollisuus- ja yritysrakentamista, joka ei kuitenkaan muodosta yhtenäistä julkisivua väylän varteen rakennuskannan kirjavuuden ja etäisyyden vuoksi. Laaja tiealue ramppeineen ja huomattavat siltarakenteet ovat kaupunkikuvallisesti hallitsevia. Tieympäristöön istutettu puusto ei myöskään ole vielä varttunut täyteen mittaansa. 2.4 Suunnitelmassa käytetyt nimet Tämän suunnitelman yhteydessä käytetään seuraavia nimityksiä: Särkijärven eritasoliittymä on valtatielle 3 suunniteltu eritasoliittymä Automiehenkadun eteläpuolella. Lahdesjärven eritasoliittymällä tarkoitetaan valtatien 9 eritasoliittymää Automiehenkadun kohdalla. "Kaarrekatu" on Automiehenkadun eteläpuolelle suunniteltu uusi Särkijärven eritasoliittymään johtava katuyhteys. Vuoreksen puistokadulla tarkoitetaan Lahdesjärvestä Vuorekseen suunniteltua uutta Särkijärven ylittävää katuyhteyttä.

14 14 Valtateiden 3 ja 9 eritasoliittymien (Rautaharkko, Särkijärvi ja Lahdesjärvi) sekä 3 MAANKÄYTTÖVAIHTOEHDOT 3.1 Yleistä Eri maankäyttövaihtoehtojen liikenne-ennusteiden laadinnassa on hyödynnetty Tampereen seudun liikennemallia (TALLI 2000). Liikennemalli kuvaa yli 14-vuotiaan väestön matkustuskäyttäytymistä keskimääräisenä talviarkivuorokautena. Malli sisältää seudun sisäisen liikenteen neliporrasmallin, henkilöautoliikenteen ulkoisen liikenteen mallin ja autonomistusmallin. Lisäksi malliin on kuvattu kuorma- ja pakettiautoliikenteen sisäiset ja ulkoiset matkat. Mallin ennustevuosi on Lahdesjärven ja Lakalaivan alueen kaavoitusvaihtoehtoja on liikennemäärien osalta verrattu Tampereen seudun liikennemallin vuoden 2020 perusennusteesta muodostettuun nollavaihtoehtoon, jossa on kuvattu maankäytön ja liikennejärjestelmän todennäköinen kehittyminen vuosina Perusennusteessa seudun väestön määrän on arvioitu kasvavan nykyisestä noin :sta asukkaasta noin asukkaaseen vuoteen 2020 mennessä. Maankäytön ja liikennejärjestelmän perusennuste on laadittu yhteistyössä Pirkanmaan liiton, Tampereen kaupungin ja Tiehallinnon kanssa keväällä Tutkitut maankäyttövaihtoehdot Lahdesjärven ja Lakalaivan alue on tarkasteluissa jaettu viiteen eri alueeseen kuvan 3 mukaisesti. Lahdesjärven ja Lakalaivan alueen liikenteellisiä tarkasteluja varten on muodostettu seitsemän erilaista vaihtoehtoa, jotka on kuvattu liikennemalliin seuraavasti: VE 0 / Perusennuste - Lahdesjärven alueesta kehittyy toimisto- ja teollisuustyöpaikkavaltainen alue. Koivistonkylässä sijaitsee nykyisellä paikalla hypermarket. Perusennusteessa Automiehenkadun eteläpuolisille alueille (C, D ja E) on arvioitu syntyvän noin uutta työpaikkaa ja retail park -tyyppinen kaupan keskittymä. Alueen B työpaikkamäärä kasvaa perusennusteessa työpaikkaan. VE 1 - Eteläiselle alueelle D sijoittuu hypermarket sekä muita vähittäiskaupan toimintoja. Alueelle B sijoittuu huonekalukaupan suuryksikkö. Alue A kehittyy työpaikkavaltaisena alueena ja alue C vähittäiskaupan keskittymänä. Koivistonkylässä ei ole hypermarkettia. VE 2 - Hypermarket on vaihtoehdossa 2 Koivistonkylässä samalla tavoin kuin perusennusteessa. Alueelle C sijoittuu vähittäiskaupan toimintoja ja työpaikkoja. Alueelle B sijoittuu huonekalukaupan suuryksikkö ja muita vähittäiskaupan toimintoja. Alueet A ja D ovat työpaikkavaltaisia alueita. VE 3 - Alueelle C sijoittuu hypermarket ja muita vähittäiskaupan toimintoja ja eteläiselle Lahdesjärven alueelle D huonekalukaupan suuryksikkö. Muille alueille syntyy pääosin uusia työpaikkoja. Koivistonkylässä ei ole hypermarkettia. VE 4 - Lakalaivan alueelle A sijoittuu hypermarket ja muita vähittäiskaupan toimintoja ja Automiehenkadun pohjoispuoliselle alueelle B huonekalukaupan suuryksikkö. Muille alueille syntyy pääosin uusia työpaikkoja. Koivistonkylässä ei ole hypermarkettia. VE 5 - Automiehenkadun eteläpuoliselle alueelle C sijoittuu hypermarket ja muita vähittäiskaupan toimintoja ja Automiehenkadun pohjoispuolelle (B) huonekalukaupan suuryksikkö. Muille alueille syntyy pääosin uusia työpaikkoja. Koivistonkylässä ei ole hypermarkettia. VE 6 - Automiehenkadun eteläpuoliselle alueelle C sijoittuu hypermarket ja muita vähittäiskaupan toimintoja. Muille alueille syntyy pääosin uusia työpaikkoja. Koivistonkylässä ei ole hypermarkettia. Alueelle ei sijoitu huonekalukaupan suuryksikköä. VE 7 - Alueelle B sijoittuu huonekalukaupan suuryksikkö ja Automiehenkadun eteläpuoliselle alueelle C sijoittuu vähittäiskaupan toimintoja. Muille alueille syntyy pääosin uusia työpaikkoja. Koivistonkylässä on hypermarket-tyyppinen kaupan keskittymä ilman päivittäistavarakauppaa. Alueelle A sijoittuu elintarvikemyymälä (3 000 k-m2). Alue E on kaikissa vaihtoehdossa samanlainen. Tällä osa-alueella sijaitsee malliajoissa noin työpaikkaa ja Särkijärven pohjoispuolinen pientalovaltainen asuinalue, jolla on yhteensä asukasta. Kuvassa 3 on kuvattu pääasiallinen maankäyttötyyppi alueilla A, B, C ja D eri vaihtoehdoissa. A Alue A ve1: työpaikkoja ve2: työpaikkoja ve3: työpaikkoja ve4: hypermarket ve5: työpaikkoja ve6: työpaikkoja ve7: työpaikkoja ja päivittäistavarakauppa C Alue B ve1: huonekalukaupan suuryksikkö ve2: huonekalukaupan suuryksikkö ve3: työpaikkoja ve4: huonekalukaupan suuryksikkö ve5: huonekalukaupan suuryksikkö ve6: työpaikkoja ve7: huonekalukaupan suuryksikkö B Alue C ve1: retail park ve2: retail park ve3: hypermarket ve4: työpaikkoja ve5: hypermarket ve6: hypermarket ve7: retail park D Alue D ve1: hypermarket ve2: työpaikkoja ve3: huonekalukaupan suuryksikkö ve4: työpaikkoja ve5: työpaikkoja ve6: työpaikkoja ve7: työpaikkoja E 3.3 Tie-, katu- ja joukkoliikenneverkko tutkituissa vaihtoehdoissa Tarkasteluiden liikenneverkko noudattaa perusennustetta, jossa vuoden 2020 ennustetilanteessa on kuvattuna läntinen kehäyhteys, Paasikiventien lisäkaistat, Onkiniemen tunneli, vt9 moottoritietasoisena yhteytenä välillä Alasjärvi - Suinula, vt12 moottoritietasoisena yhteytenä välillä Alasjärvi - Huutijärvi sekä ns. eteläinen kehä Hervannan ja Lentolan välillä. Valtatie 3:lle on kaikissa vaihtoehdoissa nollavaihtoehtoa lukuun ottamatta lisätty etelän suuntaan johtava ramppi (R30) Lempääläntielle Lahdenperänkadun liittymän eteläpuolelle. Rampilta kääntyminen on Lempääläntielle sallittua ainoastaan oikealle Lakalaivan suuntaan. Vaihtoehdoissa 1, 2, 3, 4, 5 ja 7 tie- ja katuverkolla on Automiehenkadun etelän suunnan ramppien sijasta Särkijärven eritasoliittymä, joka kytkeytyy Automiehenkatuun Kaarrekadun kautta. Vaihtoehdossa 6 Särkijärven eritasoliittymää ei ole toteutettu. Nykytilanteessa ja perusennusteessa Lahdesjärvelle kulkee bussilinja 3, jonka vuoroväli on aamu- ja iltaruuhkassa noin 20 min ja päiväliikenteessä noin 30 min. Lakalaivan aluetta palvelevat linja 26 sekä Lempääläntien suunnan seutuliikenteen linjat. Vuoreksen alueen linja kulkee Vuoreksesta Automiehenkadun kautta ohikulkutielle Automiehenkadun itäpäästä. Lahdesjärvelle ei ole tarkasteluissa lisätty linjatarjontaa. 3.4 Maankäyttövaihtoehtojen vaikutukset tie- ja katuverkon kuormittumiseen Kuvassa 4 on esitetty mallin tuottama liikennemäärä Lakalaivan ja Lahdesjärven alueella nykytilanteessa, perusennusteessa sekä eri vaihtoehdoissa. Automiehenkadun liikennemäärä on suurin vaihtoehdoissa 3, 5 ja 6, joissa alueelle C sijoittuu hypermarket. Näissä vaihtoehdoissa Automiehenkadun liikennemäärä on valtatie 3:n kohdalla ajoneuvoa/vrk. Automiehenkadun liikennemäärä on yli ajoneuvoa/vrk myös perusennusteessa, jossa ei ole Särkijärven eritasoliittymää ja Kaarrekatua. Vuoreksen puistokadun liikennemäärä on kaikissa vaihtoehdoissa noin ajoneuvoa/vrk perusennustetta lukuun ottamatta, sillä perusennusteessa Vuoreksen puistokadulta on yhteys Automiehenkadulle länteen. Yhteys länteen vähentää perusennusteessa jonkin verran liikennettä Automiehenkadun länsipäässä. Vuoreksen puistokadun liikennemäärä on Särkijärven sillan kohdalla ajon./vrk. Kaarrekadun liikennemäärä on suurin vaihtoehdossa 1 (9 100 ajon./vrk), jossa alueella D sijaitsee hypermarket. Muissa vaihtoehdoissa liikennemäärä on ajoneuvoa/vrk. Kuva 3. Alueiden A, B, C ja D pääasiallinen maankäyttö eri vaihtoehdoissa.

15 Valtateiden 3 ja 9 eritasoliittymien (Rautaharkko, Särkijärvi ja Lahdesjärvi) sekä 15 Rampin R30 liikennemäärä on eri vaihtoehdoissa ajoneuvoa/vrk. Lempääläntien liikennemäärä on Lakalaivan kohdalla kaikissa vaihtoehdoissa suurempi kuin perusennusteessa, jossa ei ole ramppia R30 eikä Särkijärven eritasoliittymää. Liikennemäärä on suurin vaihtoehdossa 6 ( ajon./vrk), jossa alueella C on hypermarket ja Särkijärven eritasoliittymää ei toteuteta. Ramppi R30 vähentää huomattavasti Lempääläntien pohjoisosan liikennemäärää. Lempääläntien pohjoispään liikennemäärä on liikennelaskentojen mukaan Euromarketin kohdalla noin ajon./vrk. Perusennusteessa liikennemäärä on noin ajon./vrk ja vaihtoehdoissa, joissa on ramppi R30 liikennemäärä on ajon./vrk. Ramppi vähentää liikennettä myös Lahdenperänkadulla Lempääläntien ja moottoritien ramppien välisellä osuudella. Lahdenperänkadun liikennemäärä on Lempääläntielle johtavan rampin itäpuolella nykyisin noin ajon./vrk. (Kulmala 2004) Kuljun moottoritien liikennemäärä on kaikissa ennustevaihtoehdoissa huomattavasti nykytilannetta suurempi. Liikennemäärä kasvaa ennusteen mukaan Kuljun moottoritiellä ajoneuvoon/vrk. Liikennemäärä on näissä ennusteissa ajoneuvoa/vrk suurempi kuin aikaisemmin vuonna laadituissa ennusteissa. Särkijärven eritasoliittymä lisää jonkin verran Kuljun moottoritien liikennemäärää. Liikennemäärän ero johtuu sisääntulo- ja ohikulkuväylien kuvaustavan muutoksesta, joka päivitettiin nykytilanteen ja perusennusteen verkoille vuonna Uudessa verkkokuvauksessa kaupunkimoottoritiet kuvautuvat verkolle aiempaa sujuvampina yhteyksinä. 3.5 Jatkotarkasteluihin valitut maankäyttövaihtoehdot Maankäyttötarkasteluiden ja Tampereen Teknillisen yliopiston laatimien alustavien liikenne-ennusteiden perusteella liikenteellisiin jatkotarkasteluihin valittiin maankäyttövaihtoehdot 1, 2 ja 7. Valitut maankäyttövaihtoehdot ja niiden liikennetuotokset (ajon./vrk) on esitetty kuvissa 5-7. Perusteena valituille vaihtoehdoille oli mm. se, että ne kuormittavat alueen sisäistä liikenneverkkoa, Särkijärven ja Lahdesjärven eritasoliittymiä ja valtatietä 3 hieman eri tavoin. Tarkemmat perustelut valinnasta on esitetty liitteessä 11. Vertailuverkkona tarkasteluissa sovittiin käytettävän vaihtoehtoa 0, joka on vuodelle 2020 laadittu perusennuste. Yleisen tieverkon liikennemäärät nykytilanne perusennuste ve ve ve ve ve ve ve nykytilanne perusennuste ve ve ve ve ve ve ve nykytilanne perusennuste ve ve ve ve ve ve ve nykytilanne - perusennuste - ve ve ve ve ve ve ve nykytilanne perusennuste ve ve ve ve ve ve ve nykytilanne - perusennuste - ve ve ve ve ve ve ve nykytilanne perusennuste ve ve ve ve ve ve ve perusennuste ve ve ve ve ve ve ve nykytilanne perusennuste ve ve ve ve ve ve ve nykytilanne - perusennuste - ve ve ve ve ve ve ve nykytilanne perusennuste ve ve ve ve ve ve ve nykytilanne - perusennuste - ve ve ve ve ve ve ve nykytilanne perusennuste ve ve ve ve ve ve ve ve nykytilanne 600 perusennuste ve ve ve ve ve ve ve nykytilanne perusennuste ve ve ve ve ve ve ve nykytilanne perusennuste ve ve ve ve ve ve ve nykytilanne perusennuste ve ve ve ve ve ve ve nykytilanne perusennuste ve ve ve ve ve ve ve nykytilanne perusennuste ve ve ve ve ve ve ve nykytilanne - perusennuste ve ve ve ve ve ve ve nykytilanne - perusennuste ve ve ve ve ve ve ve Kuva 5. Maankäyttövaihtoehto 1. (Vaihtoehtojen pohjana on alustava rakennekaavio alueen maankäytöstä). Vaihtoehdossa 1 suurin liikenneverkkoa kuormittava kohde on "Kaarrekadun" eteläpuolelle sijoittuva hypermarket, jonka arvioidaan tuottavan liikennettä noin ajoneuvoa vuorokaudessa. Automiehenkadun eteläpuolelle suunnitellun Retail Parkin liikennetuotos on noin 5600 ajon./vrk. Automiehenkadun pohjoispuolelle sijoittuvan huonekalukaupan suuryksikön liikennetuotos on noin 5000 ajon./vrk ja työpaikka-alueen tuotos noin ajon./vrk. Valtatien 3 länsipuolella olevan työpaikka-alueen liikennetuotoksen arvioidaan olevan noin ajon./vrk. Kuva 4. Liikennemäärä (KVL) perusennusteessa ja eri vaihtoehdoissa Lahdesjärven ja Lakalaivan lähialueilla vuonna Nykytilanteen liikennemäärät ovat mallin tuottamia liikennemäärätuloksia, joten ne saattavat erota liikennelaskennoilla saaduista havainnoista.

16 16 Valtateiden 3 ja 9 eritasoliittymien (Rautaharkko, Särkijärvi ja Lahdesjärvi) sekä 4 KATUVERKON VAIHTOEHDOT JA NIIDEN LIIKENTEELLINEN TOIMIVUUS 4.1 Särkijärven eritasoliittymän lähialueen liikenneverkko- ja liittymävaihtoehdot Liikenneverkkovaihtoehdot Särkijärven eritasoliittymän lähialueen liikenneverkon osalta tarkasteltiin neljää erilaista vaihtoehtoa (VE1, VE1b, VE2 ja VE3). Vaihtoehdot on esitetty kuvissa Liikenneverkkovaihtoehtojen pohjakarttana on alustava rakennekaavio alueesta. Liikenneverkkovaihtoehdossa 1 Automiehenkatu säilyy nykyisellä paikallaan. Sen eteläpuolella on "Kaarrekatu", joka liittyy Automiehenkatuun valtatien 3 molemmin puolin. Automiehenkadun ja "Kaarrekadun" länsipuolisesta liittymästä on uusi katuyhteys Lempääläntielle Säästäjänkadun kohdalle. Kuva 6. Maankäyttövaihtoehto 2. (Vaihtoehtojen pohjana on alustava rakennekaavio alueeen maankäytöstä). Kuva 7. Maankäyttövaihtoehto 7. (Vaihtoehtojen pohjana on alustava rakennekaavio alueen maankäytöstä). Maankäyttövaihtoehdoissa 2 hypermarket sijaitsee Koivistonkylässä. "Kaarrekadun" eteläpuolella sijaitsevan työpaikkakeskittymän liikennetuotoksen arvioidaan olevan noin ajon./vrk, Automiehenkadun eteläpuolella olevan Retail Parkin tuotos noin ajon./vrk ja pohjoispuolella olevan huonekalukaupan suuryksikön noin ajon./vrk ja työpaikkakeskittymän tuotos noin ajon./vrk. Valtatien 3 länsipuolella olevan työpaikka-alueen liikennetuotos on noin ajon./vrk. Maankäyttövaihtoehdon 7 liikennetuotokset ovat muutoin samoja vaihtoehdon 2 kanssa, mutta valtatien 3 länsipuolisen työpaikka-alueen liikennetuotos on noin 3300 ajon./vrk. Valtatien 3 länsipuolella sijaitsee myös elintarvikemyymälä, jonka liikennetuotos on noin 3300 ajon./vrk. Koivistonkylässä sijaitsevassa hypermarketissa ei ole elintarvikemyyntiä. Kuva 8. Särkijärven liikenneverkkovaihtoehto 1. (Vaihtoehtojen pohjana on alustava rakennekaavio alueen maankäytöstä). Liikenneverkkovaihto 1b on muutoin vaihtoehdon 1 kaltainen, mutta "Kaarrekadun" ja Automiehenkadun itäisessä liittymässä yhteys "Kaarrekadulta" Automiehenkadulle toimii pääsuuntana, johon liittymän länsipuolinen osa Automiehenkadusta yhtyy sivusuuntana.

17 Valtateiden 3 ja 9 eritasoliittymien (Rautaharkko, Särkijärvi ja Lahdesjärvi) sekä 17 Liikenneverkkovaihtoehdossa 2 yhteys "Kaarrekadulta" itään Lahdesjärven eritasoliittymän suuntaan toimii Kaarrekadun ja Automiehenkadun itäisessä liittymässä pääsuuntana, johon Automiehenkadun länsiosa liittyy. Automiehenkadun ja "Kaarrekadun" läntisessä liittymästä on uusi yhteys Lempääläntielle Säästäjänkadun pohjoispuolelle. Kuva 10. Särkijärven liikenneverkkovaihtoehto 3. (Vaihtoehtojen pohjana on alustava rakennekaavio alueen maankäytöstä). Kuva 11. Maankäyttövaihtoehto 1, liittymävaihtoehto 1. Kuva 9. Särkijärven liikenneverkkovaihtoehto 2. (Vaihtoehtojen pohjana on alustava rakennekaavio alueen maankäytöstä). Liikenneverkkovaihtoehdossa 3 Automiehenkatu ja "Kaarrekatu" muodostavat rengasmaisen yhteyden valtatien 3 ympärille. Kehäkadun länsipuolinen osuus Automiehenkadusta poistuu käytöstä. Kulku Lempääläntielle tapahtuu uusien yhteyksien kautta kehäkadun pohjoisosasta Säästäjänkadun kohdalle (samalla tavoin kuin vaihtoehdossa 1) sekä suunnitellun maankäytön eteläpuolelta. Itäpuolella Automiehenkatu liittyy kehäkatuun sivusuuntana. Hankeryhmän päätösten pohjalta vaihtoehto 1 todettiin liikenteellisesti selkeimmäksi ja otettiin yksityiskohtaisempien liittymätarkastelujen pohjaksi Liittymävaihtoehdot Liikenneverkkovaihtoehdon 1 pohjalta laadittiin liittymävaihtoehdot luvussa 3.5 kuvatuille Särkijärven alueen maankäyttövaihtoehdoille 1,2 ja 7. Kaikissa vaihtoehdoissa Automiehenkadun ja Lempääläntien liittymä on liikennevalo-ohjattu ja Automiehenkadun ja "Kaarrekadun" läntinen liittymä on kiertoliittymä. Valtatien 3 ramppien päät ovat kiertoliittymiä. Maankäyttövaihtoehdon 1 kummassakin liittymäratkaisussa on lähtökohtaisesti kaksi liittymää (kuormituksen tasaamiseksi) hypermarkettiin, huonekalukauppaan ja Retail Parkiin. Liittymät ovat kiertoliittymiä. Vaihtoehdossa 1 huonekalukaupan itäinen liittymä on johdettu "Kaarrekadun" ja Automiehenkadun liittymään, kun se vaihtoehdossa 2 on tämän länsipuolella. Vaihtoehdossa 2 Retail Parkin eteläinen liittymä on kohdakkain hypermarketin itäisen liittymän kanssa, kun se vaihtoehdossa 1 on tämän itäpuolella. Kuva 12. Maankäyttövaihtoehto 1, liittymävaihtoehto 2.

18 18 Valtateiden 3 ja 9 eritasoliittymien (Rautaharkko, Särkijärvi ja Lahdesjärvi) sekä Liittymävaihtoehdot maankäytöillä 2 ja 7 ovat samanlaisia. Niiden kummassakin liittymäratkaisussa on kaksi kiertoliittymien kautta johdettua yhteyttä huonekalukaupan suuryksikköön, yksi kiertoliittymä ja yksi kolmihaaraliittymä Retail Parkiin sekä yksi kolmihaaraliittymä "Kaarrekadun" eteläpuolella olevalle työpaikka-alueelle. Vaihtoehdossa 1 huonekalukaupan toinen liittymä on johdettu "Kaarrekadun" ja Automiehenkadun liittymään, kun se vaihtoehdossa 2 on tämän länsipuolella. 4.2 Lahdesjärven eritasoliittymän lähialueen liikenneverkko- ja liittymävaihtoehdot Lahdesjärven eritasoliittymän lähialueella tarkasteltiin kolmea erilaista liikenneverkko- ja liittymävaihtoehtoa (VE1 ja 1B, VE2 sekä VE3). Vaihtoehtojen muodostamisessa on otettu huomioon liittymän läheisyyteen suunnitelman aikana rakenteilla ollut ABC-liikennemyymälä. Vaihtoehdossa 1 Vuorekseen johtava yhteys, Automiehenkatu ja valtatien 9 rampit muodostavat nelihaaraliittymän, joka voi toimia joko 1-kaistaisena kiertoliittymänä tai valo-ohjattuna. ABC-liikennemyymälään johtava yhteys liittyy Automiehenkatuun T-liittymänä. Kuva 14. Maankäyttövaihtoehdot 2 ja 7, liittymävaihtoehto 2. Kuva 13. Maankäyttövaihtoehdot 2 ja 7, liittymävaihtoehto 1. Kuva 15. Lahdesjärven liikenneverkkovaihtoehto 1. Liikenneverkkovaihtoehdossa 2 Vuorekseen johtava yhteys on kohdakkain ABC-liikennemyymälän liittymän kanssa. Liittymä on kiertoliittymä. Valtatien 9 rampit liittyvät Automiehenkatuun T-liittymänä. Vaihtoehdossa 3 Automiehenkadun, Vuoreksen puistokadun ja valtatien 9 ramppien liittymä on vaihtoehdon 1 mukainen liikennevalo-ohjattuna, mutta Vuoreksen puistokadulta on suora katuyhteys länteen Automiehenkadulle. ABC-liikennemyymälään johtava yhteys liittyy Automiehenkatuun T-liittymänä.

19 Valtateiden 3 ja 9 eritasoliittymien (Rautaharkko, Särkijärvi ja Lahdesjärvi) sekä Liikenne-ennusteet ja välityskykytarkastelut Liikenne-ennusteet Jatkotarkasteluihin valituille maankäyttövaihtoehtojen 1 ja 2 TALLI-mallin mukaiset keskimääräiset vuorokausiliikenne-ennusteet (KVL) on esitetty kuvissa 18 ja 19. Automiehenkadun liikennemäärä on suurempi vaihtoehdossa 1, jossa alueelle sijoittuu hypermarket. Vaihtoehdossa 1 Automiehenkadun liikennemäärä on Särkijärven eritasoliittymän lähialueella ajon./vrk. Lahdesjärven eritasoliittymän lähialueen liikennemäärät vaihtelevat välillä ajon./vrk. Vaihtoehdossa 2 Automiehenkadun liikennemäärät ovat Särkijärven alueella ajon./vrk ja Lahdesjärven alueella ajon./vrk. "Kaarrekadun" liikennemäärät ovat vaihtoehdossa 1 ( ajon./vrk) selvästi vaihtoehtoa 2 ( ajon./vrk) suuremmat, mikä aiheutuu pääosin kadun eteläpuolelle sijoittuvasta hypermarketista. Vuoreksen puistokadun liikennemäärä on kummassakin vaihtoehdossa välillä ajon./vrk. Särkijärven sillan liikennemäärissä ei ole merkittävää eroa vaihtoehtojen välillä. Valtatien 3 liikennemäärä on kaikissa ennustevaihtoehdoissa huomattavasti nykytilannetta suurempi. Vaihtoehdossa 1 on liikenne-ennusteen mukaan moottoritiellä liikennettä Lakalaivan eteläpuolella noin ajon./vrk ja vaihtoehdossa 2 noin ajon./vrk. Tampere E:n pohjoispuolella moottoritien liikennemäärissä ei ole merkittävää eroa vaihtoehtojen välillä. Kuva 16. Lahdesjärven liikenneverkkovaihtoehto 2. Kuva 17.Lahdesjärven liikenneverkkoavihtoehto 3. Kuva 18. Liikenne-ennuste vuodelle 2020 maankäyttövaihtoehdolla 1.

20 20 Valtateiden 3 ja 9 eritasoliittymien (Rautaharkko, Särkijärvi ja Lahdesjärvi) sekä Rampin R30 liikennemäärissä ei ole merkittävää eroa vaihtoehtojen välillä. Vaihtoehdossa 1 rampin liikennemäärä on noin ajon./vrk ja vaihtoehdossa 2 noin ajon./vrk. Lempääläntie kuormittuu Lakalaivan pohjoispuolella maankäyttövaihtoehdossa 1 ( ajon./vrk) vaihtoehtoa 2 ( ajon./ vrk) vähemmän. Lakalaivan eteläpuolella Lempääläntien liikennemäärät vaihtoehdossa 1 ovat ajon./vrk, vaihtoehdossa 2 liikennemäärät vaihtelevat välillä ajon./vrk Liikenteen suuntautuminen Liikenteen suuntautuminen Lahdesjärven alueella arvioitiin Tampereen seudun EMME/2 -liikennemallilla. Vuoden 2020 ennustetilanteessa maksimivaihtoehdon (maankäyttö 1) mukainen Lahdesjärven alueen maankäytön liikennetuotos on yhteensä ajoneuvoa iltahuipputunnin aikana. Alueelle saapuvan tai sieltä lähtevän liikenteen suuntautuminen iltahuipputunnin aikana on esitetty kuvassa 20. Kuva 19. Liikenne-ennuste vuodelle 2020 maankäyttövaihtoehdolla 2. Kuva 20. Liikenteen suuntautuminen Lahdesjärven alueelle vuonna 2020 maankäyttövaihtoehdolla 1.

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1(10) 15.11.2010 MUISTIO PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1. Yleistä Painokankaan-Karanojan osayleiskaava-alue (kuva 1) sijaitsee valtatien 10, Orsitien ja valtatien 3 eteläpuolella. Alueen toteutuneen

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

MUISTIO J. Rinta-Piirto 4.6.2008 Seinäjoen Itikanmäki Liikenne-ennuste ja arvioita toimivuuksista Lähtökohtia Seinäjoen Itikanmäen alueelle on suunnitteilla uutta maankäyttöä. Tavoitteena on muuttaa joen

Lisätiedot

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 LIIKENNE-ENNUSTEET ja LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Kivistön kaupunkikeskuksen suunnittelun yhteydessä on laadittu HSL:n tuoreimpia liikennemalleja hyödyntäen

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Liikenne-ennusteen päivittäminen Liikenne-ennuste pohjautuu Keski-Nurmon osayleiskaavatyön yhteydessä laadittuun ennusteeseen vuodelle 2040 Ennusteen

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Kesäkuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/05/30 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu

Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu 11.05.2011 Sisältö Esipuhe... 2 1. Työn tavoitteet ja lähtökohdat... 3 2. Nykytilanne ja maankäyttösuunnitelmat... 4 3. Liittymän toteuttamismahdollisuudet...

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687 MUSTASAAREN KUNTA Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos Työ: 23687 Tampere, 7.11.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 www.airix.fi

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys 16.01.2014 LPo, MTu, TLe Raportti 16.1.2014 16.1.2014 1 (15) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Työn tausta... 2 1.2 Söderkullan alueen tie- ja katuverkko... 2 1.3 Alueen kehittyminen ja suunnitelmat...

Lisätiedot

Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007. WSP Finland Oy

Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007. WSP Finland Oy Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007 WSP Finland Oy 1. TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT Työn tarkoituksena oli tutkia eri liittymäratkaisujen liikenteellistä toimivuutta Turvesuonkadun

Lisätiedot

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen Genimap Oy, lupa L4377 Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii Mika Räsänen Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta

Lisätiedot

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007 Kauklahden alueella on käynnissä useita maankäytön kehittämiseen tähtääviä suunnitelmia. Kauklahdenväylän kehittämisselvitys Länsiväylän ja Kehä III:n välillä on laadittu, jotta maankäytön suunnittelussa

Lisätiedot

Tampereen läntinen ratayhteys, uusi järjestelyratapiha, valtatien 3 Lempäälä - Pirkkala -oikaisu ja 2- kehän länsiosa sekä näihin liittyvä maankäyttö

Tampereen läntinen ratayhteys, uusi järjestelyratapiha, valtatien 3 Lempäälä - Pirkkala -oikaisu ja 2- kehän länsiosa sekä näihin liittyvä maankäyttö Tampereen läntinen ratayhteys, uusi järjestelyratapiha, valtatien 3 Lempäälä - Pirkkala -oikaisu ja 2- kehän länsiosa sekä näihin liittyvä maankäyttö Erika Helin 10.6.2014 Suunnittelun tavoitteet ja eteneminen

Lisätiedot

SIVU 1/2828 KORTTELIN 6125 ASEMAKAAVAN MUUTOS - LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Ikano Retail Centres Finland Oy Tampereen kaupunki

SIVU 1/2828 KORTTELIN 6125 ASEMAKAAVAN MUUTOS - LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Ikano Retail Centres Finland Oy Tampereen kaupunki SIVU 1/2828 KORTTELIN 6125 ASEMAKAAVAN MUUTOS - LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ikano Retail Centres Finland Oy Tampereen kaupunki 28.11.2011 KORTTELIN 6125 ASEMAKAAVAN MUUTOS - LIIKENTEELLISTEN

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Lokakuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/10/27 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 1 AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Vuonna 2010 tehtiin Harvialan alueen liikenneselvitys Selvityksessä tutkittiin v. 2030 ennustetilannetta, jossa alueelle

Lisätiedot

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 1 Esipuhe Tämä liikenneselvitystyö on laadittu Oy Sunny-Trading Ltd :n toimeksiannosta. Se käsittää

Lisätiedot

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu Strafica Oy 15.4.2015 Tarkastelun sisältö Rasinkylän asemakaava-alue sijoittuu Kotkan Sutelan kaupunginosaan, Sutelantien, Pernoontien ja Mussalontien risteysalueen

Lisätiedot

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS 1/5 Kaavoitus RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS Tehtävä Tehtävänä oli tarkastella asemakaava-alueen liikennejärjestelyjä, asemakaavan vaikutusta liikenneverkkoon sekä uuden maankäytön

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS

TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS 16X161127 27.3.2014 TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS LAHELANPELTO II ASEMAKAAVAN TOIMIVUUSTARKASTELU Esipuhe Tämä toimivuustarkastelu on tehty Tuusulan kunnan toimeksiannosta. Selvitys käsittää

Lisätiedot

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Tiehallinto Oulun Tiepiiri 2005 Lähtökohdat ja tavoitteet... 2 Lähtökohdat... 4 Tarkastelu... 10 Johtopäätökset...

Lisätiedot

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Humppilan kunta 12.2.2015 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut Nykytilanne vuonna 2015 Outlet-kylä

Lisätiedot

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys MUISTIO Projekti Asiakas Limingan maankäytön kehittäminen vaikutukset valtatien Sweco Ympäristö Päivämäärä 30.9.2014 Laatija Tuomo Vesajoki, Jouko Hintsala, Vesa-Pekka Saunakangas Kyllösen asemakaava Limingassa

Lisätiedot

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8)

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) 1 Yleistä Tarkastelualue sijaitsee Tuusulassa Vantaan rajalla. Kuva 1: tarkastelualueen sijainti (www.tuusula.fi) Kelatien alue on pienteollisuusaluetta ja alueen toteutunut

Lisätiedot

Kt 43 liittymätarkastelu

Kt 43 liittymätarkastelu S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A EURAN KUNTA Kt 43 liittymätarkastelu Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28071 Raportti 1 (9) Tuomas Miettinen Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu

Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu Tarkasteluperiaatteet Tarkastelussa arvioidaan Terholan liikekiinteistön rakentamisen vaikutuksia Pohjoisväylän ja Hesingintien liittymän toimivuuteen.

Lisätiedot

NURMON ABC-MYYMÄLÄN ASEMAKAAVAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

NURMON ABC-MYYMÄLÄN ASEMAKAAVAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS FCG Finnish Consulting Group Oy Etelä-Pohjanmaan osuuskauppa NURMON ABC-MYYMÄLÄN ASEMAKAAVAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS Raportti, luonnos 3773-P11136 ABC-myymälä 26.2.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI. Lahdesjärven yleissuunnitelma. Liikenneselvitys. Työ: 24946. Tampere 27.10.2011

TAMPEREEN KAUPUNKI. Lahdesjärven yleissuunnitelma. Liikenneselvitys. Työ: 24946. Tampere 27.10.2011 TAMPEREEN KAUPUNKI Lahdesjärven yleissuunnitelma Liikenneselvitys Työ: 24946 Tampere 27.10.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014 LIITE 6 Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 27.11.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin

Lisätiedot

Länsirannan asemakaavan muutos

Länsirannan asemakaavan muutos Länsirannan asemakaavan muutos Liikennetuotos ja liikennejärjestelyjen toimivuus 30.1.2014 Ympäristösi parhaat tekijät Liikennetuotokset illan huipputunnilla 2 Liikennetuotoksen arvioissa on käytetty kulkutapana

Lisätiedot

LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS

LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS MUISTIO 16.10.2007 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUALUE 2 1.1 Tarkastelukohde ja liikennemäärät... 2 1.2 Liittymäjärjestelyt... 3

Lisätiedot

Outlet-kylän liikenneselvitys

Outlet-kylän liikenneselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Outlet-kylän FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15.1.2014 P22086 1 (5) Miettinen Tuomas 15.1.2014 Sisällysluettelo 1 Kaava-alueen sijainti... 2 2 Lähtökohdat... 2

Lisätiedot

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21 SOKLI JA -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA TYÖN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄN KUVAUS Hankkeen tavoitteena on tuottaa Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma

Lisätiedot

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 2 (5) VT 6 TAAVETTI - LAPPEENRANTA TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE Yleistä Tiesuunnitelman liikenne-ennuste

Lisätiedot

VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU

VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU Tarkastus Päivämäärä 3.4.2010 Laatija Jouni Lehtomaa Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Valtatien

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Tampereen läntiset väylähankkeet

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Tampereen läntiset väylähankkeet Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Maakuntakaavaluonnos Tampereen läntiset väylähankkeet Maakuntakaavafoorumi Vanha kirjastotalo, Tampere, 19.3.2015 Kaavaluonnoksen keskeinen sisältö Yleismääräykset Kehittämisvyöhykkeet

Lisätiedot

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013 KOSKEN Tl KUNTA Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS Työ: 26478 Tampere 7.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus

Lisätiedot

HAMINAN MERIKADUN LIIKENNEJÄRJESTELYT JA TOIMIVUUSTARKASTELUT

HAMINAN MERIKADUN LIIKENNEJÄRJESTELYT JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Ramboll Finland Oy PL 3, Piispanmäentie 5 02241 ESPOO Puh. 020 755 611 Fax 020 755 6202 www.ramboll.fi HAMINAN MERIKADUN LIIKENNEJÄRJESTELYT JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Päivämäärä 21.4.2011 SISÄLTÖ 2 LIITTEET...

Lisätiedot

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Syyskuu 2014 VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Liikenneselvitys 1 SISÄLTÖ 1. Lähtökohdat 2 1.1 Liikennöintiselvityksen

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

Liikennesuunnittelu, referenssejä

Liikennesuunnittelu, referenssejä 1 (6) Liikennesuunnittelu, referenssejä Moisio-Kyyhkylän osayleiskaava-alueen ja Kirkonvarkauden asemakaava-alueen liikenneselvitykset, Mikkelin kaupunki, 2013 2014 Mikkeli on Etelä-Savon maakuntakeskus

Lisätiedot

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Asikkala 2011 Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla 1 SISÄLTÖ 1. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 SUUNNITTELUKOHDE JA TIEVERKKO 3 1.2 MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS

Lisätiedot

PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE LIIKENNESUUNNITELMA

PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE LIIKENNESUUNNITELMA 9LT50021VL 10.5.2005 Lappeenrannan kaupunki Tekninen toimi Palvelutuotanto PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE PAJARILAN OSAYLEISKAAVA-ALUE, 9LT50021VL Esipuhe Lappeenrannan Pajarilan aluetta kehitetään teollisuus-

Lisätiedot

HÄRMÄLÄN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN KEHITTÄMINEN. Yhteenveto tehdyistä liikennetarkasteluista

HÄRMÄLÄN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN KEHITTÄMINEN. Yhteenveto tehdyistä liikennetarkasteluista HÄRMÄLÄN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN KEHITTÄMINEN Yhteenveto tehdyistä liikennetarkasteluista 12.12.2012 HÄRMÄLÄN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN KEHITTÄMINEN YHTEENVETO TEHDYISTÄ LIIKENNETARKASTELUISTA Destia Oy Infrasuunnittelu

Lisätiedot

Käppärä Musa -asemakaavan liikenteellinen tarkastelu, Pori Raportti

Käppärä Musa -asemakaavan liikenteellinen tarkastelu, Pori Raportti Käppärä Musa -asemakaavan liikenteellinen tarkastelu, Pori Raportti TRa, TAa, ARä / Sito 1.7.2015 1.7.2015 1 (37) SISÄLTÖ 1 TYÖN TAUSTA JA TAVOITTEET... 2 2 SUUNNITTELUALUE JA LIIKENTEELLISET LÄHTÖKOHDAT...

Lisätiedot

Suupohjantien ja Kantatie 67:n liittymän n toimivuustarkastelut 18.6.2010.2010

Suupohjantien ja Kantatie 67:n liittymän n toimivuustarkastelut 18.6.2010.2010 Suupohjantien ja Kantatie 67:n liittymän n toimivuustarkastelut 18.6.2010.2010 Yleistä tarkasteluista Toimivuustarkastelut pohjautuvat nykytilanteen liikennelaskentaan tarkasteltavasta liittymästä sekä

Lisätiedot

Poikkitien yritys- ja palvelualueen kaavarunkosuunnitelma

Poikkitien yritys- ja palvelualueen kaavarunkosuunnitelma Liikenne-ennuste ja toimivuustarkastelut MTu / TRa / TSä 31.12.2013 2 (17) 31.12.2013 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 3 1.1 Poikkitien yritys- ja palvelualueen kaavarunkotyö... 3 1.2 Tuleva maankäyttö... 3 1.3

Lisätiedot

SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS

SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS Vastaanottaja Tuusulan kunta Asiakirjatyyppi PROJEKTIMUISTIO Päivämäärä 27.03.2014 SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS Tarkastus 02 Päivämäärä 27/3/2014 Laatija Tarkastajat Riku

Lisätiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot Valtatien 4 ja Sorosentien (pt 18756) liittymän toimivuustarkastelu Valo-ohjauksen tarveselvitys VALTATIEN 4 JA SOROSENTIEN (PT 18756) TARKASTELU 2 Tehtävä Tämän selvityksen tavoitteena on tarkastella

Lisätiedot

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008)

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) Kustannustarkastelua Ramboll Finland Oy on arvioinut eri vaihtoehdoissa ne investoinnit, jotka tiehallinto joutuu tekemään uuden jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta 13.10.2011 (Timo Vuoriainen, Tapio Koikkalainen) 27.11.2013 päivitetty Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta Jyväskylän seudulla on useita tärkeitä

Lisätiedot

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Liikenneselvitykset S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NURMEKSEN KAUPUNKI Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Selostus

Lisätiedot

Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III Lahnus

Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III Lahnus Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III-Lahnus 1 Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III Lahnus Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri Espoon kaupunki Vantaan kaupunki Destia Selvitysalue Vihdintien

Lisätiedot

NOKIAN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA LIIKENTEELLISET TOI- MIVUUSTARKASTELUT

NOKIAN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA LIIKENTEELLISET TOI- MIVUUSTARKASTELUT Vastaanottaja Tommi Jalkanen, Nokian kaupunki Asiakirjatyyppi Muistio Päivämäärä 5.5.2011 NOKIAN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA LIIKENTEELLISET TOI- MIVUUSTARKASTELUT NOKIAN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA

Lisätiedot

KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9

KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9 KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9 TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY Mikkelin kaupunki Kirkonvarkauden asemakaavan liikenneselvitys 2(25) LIIKENNESELVITYS Kirkonvarkauden AK 1. JOHDANTO 1.1 SELVITYSALUE

Lisätiedot

Eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys

Eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys Eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys 28.11.2008 Eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys Suunnittelun vaiheet Vuonna 2005 alkoi eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys, jossa on

Lisätiedot

VALTATIEN 18 ÄHTÄRI - MULTIA JA MAATIE 621 LIESJÄRVI - KEURUU, YLEISSUUNNITTELU YLEISÖTILAISUUS 12.6 KEURUULLA JA 13.6 MULTIALLA

VALTATIEN 18 ÄHTÄRI - MULTIA JA MAATIE 621 LIESJÄRVI - KEURUU, YLEISSUUNNITTELU YLEISÖTILAISUUS 12.6 KEURUULLA JA 13.6 MULTIALLA VALTATIEN 18 ÄHTÄRI - MULTIA JA MAATIE 621 LIESJÄRVI - KEURUU, YLEISSUUNNITTELU YLEISÖTILAISUUS 12.6 KEURUULLA JA 13.6 MULTIALLA Hankkeen taustaa Hanke on osa EU:n Itämeriohjelman Keskipohjolan kuljetuskäytävän

Lisätiedot

NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU

NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU MUISTIO 30.11.2010 1-1 Päivämäärä 30/11/2010 Laatija Čapek Karel, Nyberg Johanna Tarkastaja Hyväksyjä SISÄLTÖ 1. TYÖN LÄHTÖKOHDAT

Lisätiedot

Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue Asemakaavamuutos LIIKENNESELVITYS 11.11.2011. Työnro 416710. DI Piritta Laitakari

Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue Asemakaavamuutos LIIKENNESELVITYS 11.11.2011. Työnro 416710. DI Piritta Laitakari Valio Oy Riihimäen meijeri ja Herajoen läntinen teollisuusalue Asemakaavamuutos 11.11.2011 Työnro 416710 DI Piritta Laitakari ALKUSANAT Liikenneselvitys liittyy Valio Oy:n Riihimäen meijerin asemakaavamuutokseen.

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS. Tiehallinnon selvityksiä 30/2004

KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS. Tiehallinnon selvityksiä 30/2004 KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS Tiehallinnon selvityksiä 30/2004 Kansikuva: SCC Viatek Oy 2003 ISSN 1457-9871 ISBN 951-803-287-4 TIEH 3200880 Julkaisua saatavana pdf-muodossa:

Lisätiedot

#% & ' # ( )! " #! $%! #% ) *+' % +)! """ # $

#% & ' # ( )!  #! $%! #% ) *+' % +)!  # $ #%& '# ()! "#!$%! #%) *+'%+)! """#$ ,((,,-./(0,..1.2(00,--34.5(6(10/ &' (! ) +=' )' +%>? + %'%&'&!!! **(+!!!(, / -+%+ % ( % - *%!(.!(!(/* / ''+# =&>)#' %&+%+ %&& > %&%& %&& > %&%& ' >>? 4& %&?+'&&)& 5)>=?

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 2658/10.03.01/2012 127 Lausunnon antaminen kaupunginhallitukselle tiesuunnitelmasta Vihdintien (mt 120) parantaminen Mariannantien ja Juvanmalmintien kohdalla

Lisätiedot

Armonlaaksontien-Rymättyläntien (kt 40 - mt 189) ja Tuulensuunkadun- Käsityöläiskadun liikenteellinen toimivuustarkastelu kesäliikenteellä, Naantali

Armonlaaksontien-Rymättyläntien (kt 40 - mt 189) ja Tuulensuunkadun- Käsityöläiskadun liikenteellinen toimivuustarkastelu kesäliikenteellä, Naantali Ramboll Knowledge taking people further --- Naantalin kaupunki Armonlaaksontien-Rymättyläntien (kt 40 - mt 189) ja Tuulensuunkadun- Käsityöläiskadun liikenteellinen toimivuustarkastelu kesäliikenteellä,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta, Maankäyttöpalvelut Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.3.2015 MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT

Lisätiedot

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki 20.8.2009 Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT...

Lisätiedot

Parantamissuunnitelmaselostus

Parantamissuunnitelmaselostus Parikkala Parantamissuunnitelmaselostus Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Kouvola 2013 Parantamissuunnitelmaselostus 2(7) PARANTAMISSUUNNITELMASELOSTUS SISÄLTÖ 1 HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

0.3 Hankkeen vaikutuksia: rakentamisen aikana, liikennemääriin ja Naistenlahden voimalaitoksen polttoainehuollon ajoreitteihin

0.3 Hankkeen vaikutuksia: rakentamisen aikana, liikennemääriin ja Naistenlahden voimalaitoksen polttoainehuollon ajoreitteihin Piirustukset 0.1 Nykytilanne ja ongelma-analyysi 0.2 Maisema-analyysi 0.3 Hankkeen vaikutuksia: rakentamisen aikana, liikennemääriin ja Naistenlahden voimalaitoksen polttoainehuollon ajoreitteihin Y1.

Lisätiedot

LIITE 4. / BILAGA 4. LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS. 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki

LIITE 4. / BILAGA 4. LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS. 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki 1. LIIKENNEVERKKO JA LIIKENNEMÄÄRÄT NYKYTILANTEESSA Nykytilanteessa kaava-alueelle johtavina

Lisätiedot

VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön

VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön Liikenne ja maankäyttö 7.10.2015 Juha Mäkinen Sito Oy Sito Parhaan ympäristön tekijät Esityksen sisältö Kohdealue ja nykytilan kuvaus Suunniteltu

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Savilahti - Keskusta (Niiralankatu - Tulliportinkatu) yleissuunnitelmaperiaatteiden hyväksyminen nähtävillä oloa varten Va. suunnittelujohtaja

Lisätiedot

Kehä III:sta uusi Vaalimaa 12.12.2007 Tiehallinnon suunnitelmat Kehä III:n liikenneongelmien ratkaisemiseksi

Kehä III:sta uusi Vaalimaa 12.12.2007 Tiehallinnon suunnitelmat Kehä III:n liikenneongelmien ratkaisemiseksi Tiehallinnon suunnitelmat Kehä III:n liikenneongelmien Kehä III on osa E 18 tietä 2 Vanhasen II hallituksen ohjelma: "Suomi on sitoutunut toteuttamaan Helsinki Vaalimaa -moottoritien E 18 vuoteen 2015

Lisätiedot

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 2012 (9.3.2012) 1 TYÖN TARKOITUS Tässä melumallinnuksessa on tarkasteltu Ysitien(Vt 9) tieliikenteen aiheuttamaa melutasoa Etelä-Keljon

Lisätiedot

Kiteen uusi paloasema

Kiteen uusi paloasema Kiteen uusi paloasema Liittymätarkastelu LUONNOS Juha Korhonen 4.12.2015 Sito Best for Your Environment Paloaseman suunnittelualueen sijainti Liite 5 Liikenneympäristö ja suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Mika Räsänen Valtatie 20, Yrityspuiston liittymä 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta nykyisin

Lisätiedot

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153 AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153 LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET EHDOTUSVAIHEEN TARKASTELU (päivitetty 23.3.2007) 1. NYKYINEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN KUNTA KAAVOITUKSEN TULOSYKSIKKÖ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS VIHILUODON YRITYSALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELYJÄ VARTEN VIHILUODON OSA-ALUE

Lisätiedot

E18 käytävän solmukohtien kehittäminen Lohjalla. Liite 1 Nykytilan kuvaus 14.4.2015

E18 käytävän solmukohtien kehittäminen Lohjalla. Liite 1 Nykytilan kuvaus 14.4.2015 E18 käytävän solmukohtien kehittäminen Lohjalla Liite 1 Nykytilan kuvaus 14.4.2015 HAARJÄRVI 20 Haarjärvi Suojelualueet Liito-oraville tärkeitä pienialaisia metsiä liittymän ympärillä joka ilmansuunnassa.

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA. Työ: E23375. Tampere 8.10.2009

VIHDIN KUNTA. Työ: E23375. Tampere 8.10.2009 VIHDIN KUNTA Liikenteellinen toimivuustarkastelu Enärannan eteläosan asemakaavatyötä (kaava N 144) varten Työ: E23375 Tampere 8.10.2009 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax

Lisätiedot

Toimivuustarkastelut. Talman osayleiskaavan liikenneselvityksen päivitys, When infrastructure counts.

Toimivuustarkastelut. Talman osayleiskaavan liikenneselvityksen päivitys, When infrastructure counts. Toimivuustarkastelut Talman osayleiskaavan liikenneselvityksen päivitys, When infrastructure counts. 2 Toimivuustarkastelut, liikennemäärät Tarkasteltuina on mt148 ja mt140 kriittiset liittymäalueet Keravan

Lisätiedot

VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS, KLAUKKALA

VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS, KLAUKKALA VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS, KLAUKKALA TOIMIVUUSTARKASTELUT LIITE: LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT NYKYTILANTEESSA Sami Iikkanen, Jukka Räsänen 20.5.2014 LISÄTARKASTELUJEN TARKOITUS Lisätarkastelut

Lisätiedot

Mäskälän alueen kaavarunko

Mäskälän alueen kaavarunko S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Mäskälän alueen kaavarunko Liikennetarkastelu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 23.10.2012 P17620 Liikennetarkastelu 1 (10) Miettinen Tuomas 23.10.2012

Lisätiedot

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 31.10.2013 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Yleisötilaisuuden ohjelma 18:00 Tilaisuuden avaus ja hankkeen esittely

Lisätiedot

Joutsa. Maanmittauslaitos lupa nro 10/MML/14 VALTATIE 4 ORAVAKIVEN ERITASOLIITTYMÄ, JOUTSA LUONNOS 11.4.2014

Joutsa. Maanmittauslaitos lupa nro 10/MML/14 VALTATIE 4 ORAVAKIVEN ERITASOLIITTYMÄ, JOUTSA LUONNOS 11.4.2014 Joutsa Maanmittauslaitos lupa nro 10/MML/14 VALTATIE 4 ORAVAKIVEN ERITASOLIITTYMÄ, JOUTSA LUONNOS 11.4.2014 Aluevaraussuunnitelma 2014 VALTATIE 4 ORAVAKIVEN ERITASOLIITTYMÄ, JOUTSA Aluevaraussuunnitelma

Lisätiedot

Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE

Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE MUISTIO 22.2.2005 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUALUE JA MENETELMÄT 2 2 TOIMIVUUS

Lisätiedot

Kiinteistöjärjestelysuunnitelma. Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella

Kiinteistöjärjestelysuunnitelma. Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella Kiinteistöjärjestelysuunnitelma Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella Kiinteistöjärjestelysuunnitelma 10.4.2012 1. YLEISTÄ KIINTEISTÖJÄRJESTELYSUUNNITELMASTA

Lisätiedot

Siilinjärven keskusta-alueen liikenneselvitys

Siilinjärven keskusta-alueen liikenneselvitys Siilinjärven keskusta-alueen liikenneselvitys LÄHTÖKOHDAT JA KESKEISET TULOKSET 5.6.2015 / Romppanen, Rintamäki, Rahkonen Ympäristösi parhaat tekijät TARKASTELUALUE (erikoiskuljetukset ja linja-autoreitit

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Keskustan osayleiskaavat. Liikenneselvitys. Työ: 25349. Tampere 24.2.2012

LAPUAN KAUPUNKI. Keskustan osayleiskaavat. Liikenneselvitys. Työ: 25349. Tampere 24.2.2012 LAPUAN KAUPUNKI Keskustan osayleiskaavat Liikenneselvitys Työ: 25349 Tampere 24.2.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 24/2015 1 (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/2 27.10.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 24/2015 1 (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/2 27.10.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 24/2015 1 (5) 2 Länsisataman liikenneyhteyksien vaihtoehtoiset ratkaisut (a-asia) HEL 2014-002250 T 08 00 00 Hankenro 0923_18 Päätösehdotus Tiivistelmä Esittelijän perustelut

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 30.6.2014 Viite 1510007986 NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS NASTOLAN KUNTA ESISELVITYS Päivämäärä 30.6.20014

Lisätiedot

Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala MELUSELVITYS. Kangasalan kunta

Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala MELUSELVITYS. Kangasalan kunta Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala 2010 Kangasalan kunta 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT...3 3 MELULASKENTA... 4 3.1 MENETELMÄ... 4 3.2 LÄHTÖTIEDOT...

Lisätiedot

PAJARILA-MUSTOLA- ALUEEN LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT

PAJARILA-MUSTOLA- ALUEEN LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Ramboll Finland Oy Espoo, pääkonttori PL 25, Säterinkatu 6 FI-02601 Espoo PAJARILA-MUSTOLA- ALUEEN LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Puh. 020 755 611 Fax 020 755 6202 www.ramboll.fi Päivämäärä 3.5.2012 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Ruutanan osayleiskaava, Kangasala LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Marraskuu 2010. Kangasalan kunta

Ruutanan osayleiskaava, Kangasala LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Marraskuu 2010. Kangasalan kunta Ruutanan osayleiskaava, Kangasala LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Marraskuu 2010 Kangasalan kunta Ruutanan osayleiskaava, Kangasala 2 (9) ALKUSANAT Liikenteellinen vaikutusten arviointi palvelee

Lisätiedot

St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, Loviisa MELUSELVITYS. Lokakuu 2009. Loviisan kaupunki

St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, Loviisa MELUSELVITYS. Lokakuu 2009. Loviisan kaupunki St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, Lokakuu 2009 n kaupunki St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT...

Lisätiedot

SALON SEUTUTEIDEN ST224 JA ST110 LIITTYMÄTARKASTELUT

SALON SEUTUTEIDEN ST224 JA ST110 LIITTYMÄTARKASTELUT Vastaanottaja Salon kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Maaliskuu, 2015 SALON SEUTUTEIDEN ST224 JA ST110 LIITTYMÄTARKASTELUT kuva: Salon kaupunki SALON SEUTUTEIDEN ST224 JA ST110 LIITTYMÄTARKASTELUT

Lisätiedot

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta 1 Ysiväylä kansallinen kehityskäytävä -seminaari Helsinki 23.3.2006 Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta Tiejohtaja Mauri Pukkila Tiehallinto

Lisätiedot

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia Liikenneinsinööri Sari Piela 05.11.2015 LIIKENNELASKENNAT ST1 LÄHEISYYDESSÄ 5.11.2015 2 Liikennelaskennat JUHOLANKADUN JA URHEILUKADUN RISTEYS

Lisätiedot

HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS

HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS repo002.dot 2013-09-20 HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS E26192 SWECO YMPÄRISTÖ OY repo002.dot 2013-09-20 Muutoslista Hannele Kemppi Hannele Kemppi Elisa Huotari VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

Vastaanottaja Tampereen kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 3.12.2014 ISOKUUSI II (KAAVA NRO 8349), TAMPERE MELUSELVITYS

Vastaanottaja Tampereen kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 3.12.2014 ISOKUUSI II (KAAVA NRO 8349), TAMPERE MELUSELVITYS Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 3.12.2014 ISOKUUSI II (KAAVA NRO 8349), TAMPERE MELUSELVITYS ISOKUUSI II, TAMPERE MELUSELVITYS Päivämäärä 3.12.2014 Laatija Hans

Lisätiedot